KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Jyllinmäenkadun ympäristön asemakaavan muutoksen selostus 3. kaupunginosan (Myllymäki) kortteli 219 ja katualue YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

2 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus JYLLINMÄENKADUN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: Kankaanpään kaupungin 3. kaupunginosan (Myllymäki) korttelin 215 osan (tontit 1, 2 ja 5) ja Kuoppaniityn puiston osan asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksella muodostuu: Kankaanpään kaupungin 3. kaupunginosan (Myllymäki) kortteli 219, Kuoppaniityn puiston osa sekä katualue. Asemakaavan tunnus: Asemakaavan päiväys: Kaavan laatija: Vireille tulosta ilmoitettu: Ympäristölautakunta: Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto: Kaupunginarkkitehti Maija Anttila Kankaanpään kaupunki, Ympäristökeskus, Suunnittelutoimisto PL 36, Kankaanpää, Puh. (02) , (044) Sähköposti: 1.2 Kaava alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Myllymäen teollisuusalueella, Sillanpäänkadun pohjoispuolella. Suunnittelualue rajoittuu etelässä Sillanpäänkatuun, lännessä Kuoppaniityn puistoon ja Sallinkatuun, idässä naapurikiinteistöön ja pohjoisessa rautatiealueeseen. Alueen sijainti on esitetty osoitekartalla (kuva 1). 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaava alueesta käytetään nimitystä Jyllinmäenkadun ympäristön asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on rajata rautatien etelä ja pohjoispuoleiset alueet yhdistävän Jyllinmäentien katualue asemakaavaan ja mahdollistaa tontilla 2 toimivan yrityksen myymälähallitilojen laajentaminen. Kuva 1. Kaavamuutosalue osoitekartalla.

3 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava ja kaavamuutos Asemakaavan toteutus LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava alueen kaavoitustilanne ja aluetta koskevat päätökset Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnon ympäristöön Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS... 14

4 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma, (ilman liitteitä) Liite 2 Ote ajantasa asemakaavasta / poistuva asemakaava määräyksineen Liite 3 Asemakaavakartta Liite 4 Asemakaavamääräykset ja merkinnät Liite 5 Havainnekuva Liite 6 Asemakaavan seurantalomakkeet Kansikuva: Ilmakuva suunnittelualueelta, Lentokuva Vallas 2008 Kaavakartta: Marjo Lahtinen Selostus: Marja Vaajasaari Valokuvat: Marja Vaajasaari Ilmakuvat: Ilmakuva suunnittelualueelta, Lentokuva Vallas Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet kaupungin osa (Myllymäki), korttelit Asemakaavakartta ja asemakaavan selostus, Arkkitehtitoimisto Olli Kivinen, Kankaanpään kaupunki ja Suunnittelukeskus Oy. Kankaanpää Taajamien osayleiskaava(oikeusvaikutukseton) Geologian tutkimuskeskuksen Maaperäkartta 1: Satakunnan maakuntakaavaehdotuksen selostus ja valmisteluaineistoon kuuluvat teemaraportit 5. Airix Ympäristö FMC Group, Kankaanpään kaupunki, Keskustan osayleiskaava luontoselvitys, Gaia Consulting Oy, Kankaanpään keskustan Seveso laitosten konsultointivyöhykkeiden riskikartoitus sekä keskustan VAK kuljetuskeskittymien huomioiminen maankäytön suunnittelussa, Eriksson Arkkitehdit Oy. Keskustan osayleiskaavaluonnos, Lautkaski, Risto. Pentaanivuotojen seuraukset, VTT Tutkimusraportti VTT R , luottamuksellinen. Alueen asemakaava on vuodelta Suunnittelualue on asemakaavassa osoitettu Yhdistettyjen teollisuus ja varastorakennusten korttelialueeksi (T TV2 ). Kaavamuutos on tarpeen yleiskaavan 1992 ja yleiskaavaluonnoksen 2010 mukaisen kokoojakatuyhteyden osoittamiseksi Myllymäen teollisuusalueen ja radan pohjoispuoleisen Jyllinmäen alueen välille. Kaavamuutosta on kiirehditty tontin 2 toisen omistajan Mika Aaltosen anomuksesta. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan Myllymäen korttelin 215 osan asemakaavan muutoksen käynnistämisestä ja hyväksyi osallistumis ja arviointisuunnitelman ja asemakaavaluonnoksen asetettavaksi laatimisvaiheen kuulemiseen (kaupunginhallitus ). Hankkeen vireilläolosta ilmoitettiin sekä osallistumis ja arviointisuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävillä ja asemakaavaluonnoksen laatimisvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) järjestettiin Viranomaisille tarjottiin lausunnonanto mahdollisuus ja kuulemiskirjeet osallisille lähetettiin Asemakaavan muutosehdotus valmistui hyväksymiskäsittelyyn kesäkuussa 2011.

5 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Asemakaava ja kaavamuutos Asemakaavamuutoksen tavoitteena on merkitä asemakaavaan katualue tulevaa, radan alittavaa yhdyskatua varten (Jyllinmäenkatu) sekä mahdollistaa tontilla 2 toimivan liiketoiminnan (Hydropojat Oy) lisärakentaminen liittämällä tonttiin 2 lisäalue kaupungin omistamasta tontista 5. Alueelle laaditaan uusi ohjeellinen tonttijako ja kaavamääräykset muutetaan vastaamaan suunniteltua maankäyttöä. Ote ajantasa asemakaavasta liitteessä 1. Suunnittelualueen pinta ala on noin 1,46 ha. Suunnittelualueelle on esitetty 2 teollisuus ja varastorakennuksille tarkoitettua tonttia yhteispinta alaltaan noin m 2. Lisäksi asemakaavalla ja kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa nykyistä tehokkaampi rakentaminen alueella (tehokkuus e=0,35, 30 %, kerrosluku II). 2.3 Asemakaavan toteutus Kaava alue on osittain yksityisessä ja osittain kaupungin omistuksessa. Kaavan toteuttamisaikataulu etenee yksityisten maanomistajien rakentamistarpeiden ja teollisuustonttien kysynnän mukaisessa aikataulussa. Kaava aluetta ympäröivän alueen infratekniikka on rakennettu uutta katua lukuun ottamatta. Taulukko 2.1. Kaavamuutoksen käsittelyvaiheet Ympäristölautakunta (aloituspäätös, osallistumis ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos laatimisvaiheen kuulemiseen) Kuulemiskirjeet osallisille Kaupunginhallitus (osallistumis ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos) Kaavan vireille tulosta ilmoittaminen Osallistumis ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä Ympäristölautakunta (asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen) Kaupunginhallitus (asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen) Kaavaehdotus nähtävillä 30 vrk Kaupunginhallituksen hyväksyminen Kaupunginvaltuusto (asemakaavan muutoksen vahvistaminen) Kaava lainvoimainen 30 vrk valitusajan jälkeen

6 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Myllymäen teollisuusalueella sijaitsevan asemakaavamuutosalueen pinta ala puisto ja katualueineen on yhteensä noin 1,46 ha. Muutosalueen tontit 1 ja 2 ovat rakentuneet, tonttia 5 ei ole luovutettu rakentamiskäyttöön johtuen vuoden 1992 yleiskaavan katualuevarauksesta. Kuva 2. Ilmakuva Myllymäen teollisuusalueelta v Luonnonympäristö Maaperä, maasto, pinta ja pohjavesisuhteet Alue on maastoltaan tasaista, vesakoitunutta peltoaluetta ja rakennusten piha aluetta. Luonnollisen maanpinnan korkeus suunnittelualueella on noin tasossa Suunnittelualue sijaitsee alueen länsipuolella esiintyvien hiekkamoreenimuodostumien ja itäpuoleisten hiekkamuodostumien välisessä painanteessa, jossa esiintyy hienorakeisia hiesukerrostumia (keski ja hienorakeista silttiä). Alue kuuluu Karvianjoen vesistöalueella Pitäjänojan valuma alueeseen. Pintavesivirtauksen suunta alueelta on likimain lännestä itään, tontilta suunnittelualueen itäpuolella kulkevaan laskuojaan, joka kerää valumavesiä myös pohjoisesta valtatie 23 ja rautatien väliseltä alueelta. Laskuojan radanalitus on noin 70 m etäisyydellä tontin pohjoiskulmasta. Laskuoja yhtyy Sillanpäänkadun alittavaan Kooninojaan, joka jatkaa kulkuaan Vatajanpuistoa pitkin koilliseen Kankaanjärven kautta Pitäjänojaan laskevaan Ruokojaan. Pohjavedenpinta alueella on lähellä maanpintaa.

7 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Kuva 3. Maaperäkartta suunnittelualueelta ja sen ympäristöstä. Kaavoitettava alue sijoittuu hienorakeisten hiesu (siltti)kerrostumien (Hs) esiintymisalueelle, jolla esiintyy (alueen luoteispuolella) hiekkamoreenimuodostumia, GTK, maaperäkartta 1: Luonnonympäristö Suunnittelualue on vesakoitunutta peltoaluetta ja rakennusten piha aluetta. Alue ei ole luonnonsuojelu eikä Natura aluetta. Keskustan osayleiskaavoitukseen liittyen on osayleiskaava alueella laadittu luontoselvitys (Airix Ympäristö, 2008), jonka mukaan osayleiskaava alueella merkittävimmät luontoarvot sijoittuvat yleensä pienialaisesti ja liittyvät pääsääntöisesti vesistöihin ja niiden ranta alueisiin sekä kalliotörmiin. Asemakaavan muutoksen alueella ei ole kartoituksen yhteydessä havaittu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita, jotka tulisi huomioida kaavasuunnittelussa. Kuva 4. Suunnittelualueen kasvillisuutta, vasemmalla ratapenkereen reunaa ja oikealla näkymä kaupungin omistamalle tontille.

8 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Rakennettu ympäristö Kaavan muutosalue on tonttien 1 ja 2 osalta rakennettua aluetta ja muilta osin rakentamatonta vesakoitunutta peltoaluetta. Tontilla 2 sijaitsee Hydropojat Oy:n myymälä ja varastotiloja ja asuinrakennus. Tontilla 1 on asuinrakennus ja verhoiluliike. Alueella on kaksi asuinrakennusta, joissa on yhteensä 7 asukasta. Kulkuyhteys tonteille on Sallinkadulta. Kuva 5. Tontilla 2 sijaitseva asuinrakennus ja Hydropojat Oy:n toimitila. Suunnittelualueen infratekniikka on rakennettu tulevaa katua lukuunottamatta. Sillanpäänkatu ja Sallinkatu ovat päällystettyjä ja valaistuja. Sallinkadun kuivatus on hoidettu sivuojin. Alueella on kaupungin vesi ja viemäriverkosto. Suunnittelualuetta ympäröivä alue rautatien eteläpuolella on asemakaavoitettua teollisuusaluetta ja rautatien pohjoispuolella asemakaavoittamatonta aluetta Maanomistus Kuva 6. Näkymä Sallinkadun liittymästä itään Sillanpäänkadulle (kuvassa vasemmalla) ja Sallinkadun päähän (oikealla). Kaavan muutosalue on osittain Kankaanpään kaupungin omistuksessa (tontti 5 ja puistoalue) ja osittain yksityisessä omistuksessa (tontit 1 ja 2).

9 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Suunnittelutilanne Kaava alueen kaavoitustilanne ja aluetta koskevat päätökset Seutukaava ja maakuntakaava Satakunnan seutukaava 5 on vahvistettu Suunnittelualue on siinä kokonaisuudessaan teollisuustoimintojen aluetta. Kaavamerkintä T 13. Kuva 7. Ote Satakunnan seutukaava 5 vuodelta Satakunnan maakuntakaavaehdotuksessa alue kuuluu kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeellä (kk) taajamatoimintojen alueella palvelujen alueeseen (P). Maakuntakaavaehdotus on hyväksytty Satakuntaliiton maakuntavaltuustossa ja on hyväksyttävänä Ympäristöministeriössä. Suunnittelualue sijaitsee vaarallisia kemikaaleja varastoivan laitoksen (SPU Systems Oy) suojavyöhykkeellä (sv1). Kuva 8. Ote Satakunnan maakuntakaavaehdotuksesta v (suunnittelualueen sijainti on merkitty keltaisella). Vaarallisia kemikaaleja varastoiva Seveso laitos on merkitty karttaan tunnuksella t1. Yleiskaava Kankaanpää, Taajamien osayleiskaava 1992 (oikeusvaikutukseton). Kaupunginvaltuusto Kaava alue on osittain Teollisuus ja varastoaluetta (T), jolla kerrosalasta voidaan enintään 25 % varata myymälä ja toimistotiloiksi. Yleiskaavassa on merkitty varaus yhdystielle Sillanpäänkadulta rautatien pohjoispuoleiselle Jyllinmäen alueelle sekä varaus rautatien alikululle.

10 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Kuva 9. Ote Taajamien osayleiskaavasta vuodelta Suunnittelualue on rajattu punaisella. Kankaanpään keskustan osayleiskaavan päivitystyö on käynnistetty vuonna 2008 ja Keskustan osayleiskaavaluonnos, on hyväksytty Ympäristölautakunnassa Kaavaluonnoksessa alue on teollisuusaluetta (TY), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Yhdystievaraus Myllymäen ja Jyllinmäen teollisuusalueiden välille on esitetty myös uudessa yleiskaavaluonnoksessa. Kuva 10. Ote keskustan osayleiskaavaluonnoksesta v Vaarallisia kemikaaleja varastoivan teollisuuslaitoksen tontti on merkitty kaavaluonnoksessa merkinnällä T/kem. Asemakaava Asemakaava 9, , vahvistettu kaupungin osa (Myllymäki), kortteleita koskeva asemakaava. Kaavamerkintä: T TV2, Yhdistettyjen teollisuus ja varastorakennusten korttelialue, II, e=0,25. Ote ajantasa asemakaavasta ja poistuvat kaavamerkinnät ja määräykset ovat liitteessä 2.

11 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Tonttijako ja rekisteri Kiinteistöt on merkitty valtakunnalliseen kiinteistötietojärjestelmään (KTJ). Alueelle on tehty tonttijako: tontti on merkitty rekisteriin , ja Pohjakartta Kankaanpään kaupungin numeerinen pohjakartta. Rakennuskiellot: Ei ole. Suojelupäätökset Alue ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin, eikä alue ole luonnonsuojelu eikä Naturaaluetta. Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Suunnittelualuetta ympäröivät alueet rautatien eteläpuolella ovat asemakaavoitettua ja rautatien pohjoispuolella osittain asemakaavoittamatonta aluetta (kuva 12). Suunnittelualueen länsipuolinen alue on vuonna 2001 asemakaavoitettua Myllymäen ja Jyllinmäen teollisuus ja varastorakennusten korttelialuetta (T 10). Asemakaava ), vahvistettu Suunnittelualueen itäpuoleinen alue on v asemakaavoitettua aluetta: 3. kaupungin osa (Myllymäki), kortteli 212, tontti 3 ja kortteli 215, tontit 4 ja 6 sekä pysäköinti ja puistoalue Asemakaavamuutos. Asemakaava 9.5, vahvistettu Alue on teollisuus ja varastorakennusten korttelialuetta (T 2 ja T 6). Kuva 11. Ote kaavoitustilannekartasta, (asemakaavoitettu alue, on merkitty kartalla sinisellä rasterilla).

12 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset Keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu selvitykset: Kankaanpään keskustan Seveso laitosten konsultointivyöhykkeiden riskikartoitus sekä keskustan VAK kuljetuskeskittymien huomioiminen maankäytön suunnittelussa (Gaia Consulting Oy 2010, vrt. kohta 5.4). Pentaanivuotojen seuraukset, VTT Tutkimusraportti VTT R , ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavamuutos on tarpeen yleiskaavan 1992 ja yleiskaavaluonnoksen 2010 mukaisen kokoojakatuyhteyden osoittamiseksi Myllymäen teollisuusalueen ja radan pohjoispuoleisen Jyllinmäen alueen välille. Toisaalta kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontilla 2 toimivan liiketoiminnan (Hydropojat Oy) laajentuminen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavamuutos on käynnistetty tontin 2 omistajan Mika Aaltosen aloitteesta. Kaavamuutoksen laadinta päätettiin käynnistää syksyllä 2010 (Ympäristölautakunta ja kaupunginhallitus ). 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Kaavahankkeen osallisia ovat: Kankaanpään kaupunki sekä suunnittelualueen ja rajanaapureiden maanomistajat. Suunnittelun viranomaisyhteistyötahoja ovat: Satakunnan pelastuslaitos, Turvallisuus ja kemikaalivirasto (TUKES), Liikennevirasto, Pohjois Satakunnan peruspalvelu liikelaitoskuntayhtymä (PoSa) terveys ja ympäristönsuojelu viranomaisena. Muita yhteistyötahoja ovat: kaupungin eri palvelukeskukset, Pohjois Satakunnan kehittämiskeskus Oy sekä energia ja puhelinyhtiöt. Osallistumis ja arviointisuunnitelma (OAS) on liitteenä 1. Kaavahankkeen vireilläolosta on ilmoitettu Kankaanpään seudussa ja osallistumis ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä , eikä sitä koskien ollut jätetty huomautuksia Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Suunnittelutoimistossa laadittu asemakaavaluonnos hyväksyttiin asetettavaksi laatimisvaiheen kuulemiseen (MRL 62 ) ympäristölautakunnassa ja kaupunginhallituksessa Kuulemiskirjeet osallisille ja lausuntopyynnöt yhteistyötahoille sekä Liikennevirastoon ja PoSa:aan ympäristönsuojeluviranomaiselle lähetettiin Kaavan valmisteluaineisto pidettiin julkisesti nähtävillä suunnittelutoimistossa ja kaupungin kotisivuilla internetissä.

13 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Kaavaluonnoksesta ei ole esitetty kirjallisia mielipiteitä. Suunnittelualueen yksityisten maanomistajien Simo Lehtisen ja Mika Aaltosen kanssa on keskusteltu kaavaluonnoksesta valmisteluvaiheessa, eikä heillä ole ollut siihen huomautettavaa. Liikennevirasto/ Otso Kärkkäinen on ilmoittanut sähköpostilla , ettei Liikennevirastolla ole lausuttavaa asemakaavamuutosluonnokseen, PoSa:n ympäristönsuojelun Terveysvalvonnan johtaja (lausunto nro 14, ) ja Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta ( ) ovat antaneet lausunnot, joiden mukaan huomautettavaa kaavaluonnokseen ei ole. Satakunnan pelastuslaitoksen ja Turvallisuus ja kemikaalivaraston (TUKES) lausuntoa on pyydetty sähköpostilla Satakunnan pelastuslaitoksen (lausunto 104, ) ja Turvallisuus ja kemikaaliviraston (lausunto 1573/36/2011, ) kaavaluonnoksesta antamia lausuntoja on käsitelty kohdassa Asemakaavan tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on merkitä asemakaavaan yleiskaavassa esitetty katualue tulevaa, radan alittavaa yhdyskatua varten (Jyllinmäenkatu) Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Asemakaavan muutos mahdollistaa tontilla 2 toimivan liiketoiminnan (Hydropojat Oy) lisärakentamisen liittämällä tonttiin 2 lisäalue kaupungin omistamasta tontista Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Vaihtoehtoisia ratkaisuja on tarkasteltu alueen erilaisen tonttijaon osalta, vaihtoehtona tutkittiin koko kaupungin omistaman teollisuustonttialueen liittämistä tonttiin 2. 5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavamuutoksella kaupungin omistuksessa olevan alueen kaavamerkinnät ja määräykset on muutettu vastaamaan yleispiirteisessä kaavassa suunniteltua maankäyttöä. Asemakaavaan on rajattu katualue Myllymäen ja Jyllinmäen alueiden välistä yhdyskatua varten. Asemakaavan muutosalueelle on laadittu uusi ohjeellinen tonttijako, jossa alueelle on esitetty 2 teollisuus ja varastorakennuksille tarkoitettua tonttia yhteispinta alaltaan 1,1 ha. Lisäksi asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa nykyistä tehokkaampi rakentaminen alueella: tehokkuus e=0,35, 0,30 kerrosluku II (aikaisemmin e=0,25). Toisaalta kaavamääräyksissä on huomioitu vaarallisia kemikaaleja varastoivan Seveso laitoksen (SPU Systems Oy) suoja alueen maankäytölle asettamat rajoitukset. Kaavamuutosalueen pinta alasta on: Teollisuus ja varastorakennusten korttelialuetta m 2 Katualuetta (Jyllinmäenkatu) 2618 m 2 Puistoa 988 m 2 Yhteensä m 2

14 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Teollisuus ja varastorakennusten korttelialue (kaava merkintä T 7): rakennusten suurin sallittu kerrosluku on II, tehokkuusluku e=0,35. Tontin pinta alasta saa rakentamiseen käyttää 30 %. Teollisuustonttien yhteenlaskettu kokonaisrakennusoikeus on enimmillään 3800 kerrosala m 2. Rakennusten etäisyyden tulee olla vähintään 4 m tontin rajasta ja 8 m naapuritontin rakennuksesta, muilta osin rakennusalueiden paikkoja ei ole merkitty kaavaan, mikä antaa enemmän liikkumavaraa tonttikohtaiselle maankäytön suunnittelulle. Autopaikkoja on rakennettava vähintään yksi kutakin tontilla samanaikaisesti työskentelevää henkilöä kohti. Kaavakartta on liitteessä 3 sekä kaavamerkinnät ja määräykset liitteessä Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Jyllinmäenkadun reunaan on merkitty 5 m:n levyinen istutettava alueen osa. Lisäksi kaavamääräyksissä on edellytetty toimintaan käyttämättömien tontin osien istuttamista tai niiden pitämistä luonnontilaisen huolitellussa kunnossa. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Asemakaavan toteuttamisen ei arvioida aiheuttavan haitallisia vaikutuksia rakennettuun ympäristöön, nykyisen maankäytön mukaisiin toimintoihin eikä sillä katsota olevan haitallisia vaikutuksia kaupunkikuvaan tai rakenteeseen. Kyseessä on ympäröivään maankäyttöön sopiva täydennysrakentaminen. Asemakaava on voimassa olevien yleispiirteisten kaavojen sekä maakuntakaavaehdotuksen ja valmisteilla olevan keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukainen Vaikutukset luontoon ja luonnon ympäristöön Muut vaikutukset Vaikutuksia luontoon ja luonnonympäristöön voidaan pitää vähäisinä ottaen huomioon muutosalueen koko ja sen sijainti kaupungin teollisuusalueella. Toisaalta alueen käyttötarkoitus ajantasaiseen kaavaan verrattuna ei muutoksen seurauksena muutu katualuetta lukuun ottamatta. Tavanomaisen teollisuus ja varastointitoiminnan ei arvioida aiheuttavan merkittävää pohjavesien pilaantumisriskiä. Täten erityisiä kaavamääräyksiä pohjavesien suojelun osalta ei ole katsottu tarpeellisiksi. Ajoliittymät tonteille ovat Sallinkadulta ja Jyllinmäenkadulta. Hankkeen toteutuminen ei aiheuta alueen liikennemääriin merkittävää kasvua, eikä kaava muutoksen arvioida aiheuttavan ongelmia liittymä tai liikenneväyläjärjestelyiden toimivuudelle. Teollisuusalueelle on kulkuyhteys pohjoisesta valtatie 23:lta Halmeen /Sillaanpäänkatua pitkin ja idästä kantatie 44:ltä Sillanpäänkatua pitkin. Raskas liikenne ja vaarallisten kemikaalien kuljetukset voidaan ohjata alueelle ydinkeskustan ulkopuolista, turvallista reittiä käyttäen.

15 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Ympäristön häiriötekijät Muutosalueen länsipuolella sijaitsee SPU Systems Oy:n tuotantolaitos, jolla käytetään ja varastoidaan pentaania (F+) 22 tonnia. Lisäksi yhtiöllä on isosyanaatteja ja polyolia. Yhtiön konsultointivyöhykkeen laajuus on 1,0 km. Kaavan muutosalue on noin 400 m etäisyydellä pentaanin varastoinnista. Pentaanin leviämisestä on laadittu selvitykset Gaia Consulting 2010 ja VTT Turvallisuus ja kemikaaliviraston kaavaluonnoksesta antaman lausunnossa (1573/36/2011, ) on todettu, ettei TUKES:lla ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Vaarallisten kemikaalien kuljetukset voidaan ohjata turvallista reittiä pitkin. Satakunnan pelastuslaitoksen lausunnossa (104, ) todetaan, että Jyllinmäenkadun ympäristö on varustettu sammutusveden saantia varten jo olemassa olevalla palopostiverkostolla. Tarpeellisin osin voidaan paloposteja vähentää ja niitä korvaamaan rakentaa palovesiasemia. SPU Systems Oy:n tuotannossaan käyttämän pentaanin, isosyanaattien ja polyolin käyttö ja varastointi ei ole esteenä teollisuus ja varastotilojen eikä asuintalojen rakentamiselle alueelle. 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset Alue kuuluu teollisuus ja varastorakennusten korttelialueeseen (T 7). Kaavamerkinnät ja määräykset ovat liitteessä Nimistö Uuden kadun nimeksi esitetään Jyllinmäenkatu. Alueen korttelinumero muuttuu (kortteli 219), muilta osin nimistö säilyy ennallaan. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Suunnittelualue on osittain kaupungin ja osittain yksityisessä omistuksessa. Alueen teollisuus ja varastorakennustonteille on kaavoitusprosessin yhteydessä laadittu ohjeellinen tonttijako. Alueelle on laadittava erillinen sitova tonttijako. Kaava aluetta ympäröivän alueen kadut ja muu kunnallistekniikka on valmiiksi rakennettu. Kaavan toteuttamisaikataulu etenee teollisuustonttien kysynnän ja yksityisten maanomistajien rakentamistarpeiden mukaisessa aikataulussa. Asemakaavan seurantalomakkeet ovat liitteenä 6. Kankaanpäässä kesäkuun 21. päivänä 2011 Maija Anttila, kaupunginarkkitehti

16 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA(MRL63 ) KANKAANPÄÄNKAUPUNKI ASEMAKAAVA Kankaanpäänkaupungin3.kaupunginosan(Myllymäki)korttelin215osan(tontit1,2ja5)ja Kuoppaniitynpuistonosanasemakaavanmuutos. 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI SuunnittelualuesijaitseeMyllymäenteollisuusalueella,Sillanpäänkadunpohjoispuolella.Suunnit telualuerajoittuuetelässäsillanpäänkatuun,lännessäkuoppaniitynpuistoonjasallinkatuun, idässänaapurikiinteistöönjapohjoisessarautatiealueeseen.alueensijaintionesitettyosoitekar talla. ALUEENKOKO Alueenpintaalaonnoin1,46ha. Kuva1.Sijaintikartta(kaavamuutosalueonrajattupunaisella). 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Alueenasemakaavaonvuodelta1973.SuunnittelualueonasemakaavassaosoitettuYhdistettyjen teollisuusjavarastorakennustenkorttelialueeksi(ttv2). Kaavamuutosontarpeenyleiskaavan1992jayleiskaavaluonnoksen2010mukaisen kokoojakatuyhteydenosoittamiseksimyllymäenteollisuusalueenjaradanpohjoispuoleisenalueen välille.kaavamuutostaonkiirehdittytontin2toisenomistajanmikaaaltosenanomuksesta. Asemakaavamuutoksentavoitteenaonmerkitäasemakaavaankatualuetulevaa,radanalittavaa yhdyskatuavarten(jyllinmäenkatu)sekämahdollistaatontilla2toimivanliiketoiminnan (HydropojatOy)lisärakentaminenliittämällätonttiin2lisäaluekaupunginomistamastatontista5. Alueellelaaditaanuusiohjeellinentonttijakojakaavamääräyksetmuutetaanvastaamaan suunniteltuamaankäyttöä. Oteajantasaasemakaavastaliitteessä1. 3. KAAVOITUSTILANNE SEUTUKAAVA Seutukaava Vahv.pvm. YM YLEISKAAVA Osayleiskaava Vahv.pvm. KV ASEMAKAAVA Asemakaava Rekisteri Vahv.pvm Nimi Satakunnanseutukaava5. Kaavaalueonteollisuustoimintojenaluetta (KaavamerkintäT13) Nimi KankaanpääTaajamienosayleiskaava (oikeusvaikutukseton). KaavaalueonTeollisuusjavarastoaluetta (KaavamerkintäT).Alueenkerrosalastavoidaan enintään25%varatamyymäläjatoimistoti loiksi Nimi Tunnus Merkinnät: YMYmpäristöministeriö,KVKaupunginvaltuusto Asemakaava9, kaupunginosa(Myllymäki),kortteleita koskevaasemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1

17 Kuva 2. Ote Taajamien osayleiskaavasta v MUUT SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT SELVITYKSET JA PÄÄTÖKSET Satakunnan Maakuntakaavaehdotus, hyväksytty maakuntavaltuustossa Kankaanpään kaupunki, Taajamien osayleiskaava, vahvistettu Keskustan osayleiskaavaluonnos, päivätty , hyväksytty ympäristölautakunnassa ja osayleiskaavaprosessiin liittyvät selvitykset Gaia Consulting Oy, Jatta Aho ja Tuomas Raivio. Kankaanpään keskustan Seveso laitosten konsultointivyöhykkeiden riskikartoitus sekä keskustan VAK kuljetuskeskittymien huomioiminen maankäytön suunnittelussa, Kuva 3. Ote Keskustan osayleiskaavaluonnoksesta OSALLISET Osallisia ovat: Kaavahankkeen vaikutusten voidaan katsoa koskevan lähinnä 3. kaupunginosan (Myllymäki) teollisuusalueen kiinteistönomistajia ja alueella toimivia yrityksiä. Välittömimmin kaavahanke koskee suunnittelualueen ja sen ja suunnittelualueen rajanaapureiden kiinteistönomistajia sekä Kankaanpään kaupunkia. Suunnittelun muita yhteistyötahoja ovat rakennusvalvonta, mittaus ja kiinteistötoimi, kaupungin tekninen keskus, energia ja puhelinyhtiöt, Pohjois Satakunnan kehittämiskeskus Oy, Liikennevirasto sekä Pohjois Satakunnan peruspalvelu liikelaitoskuntayhtymä (PoSa) terveys ja ympäristönsuojelu viranomaisena, Satakunnan pelastuslaitos ja Turvallisuus ja kemikaalivirasto (TUKES). 6. VUOROVAIKUTUSMENETTELY Aloitusvaihe Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta kuulutetaan Kankaanpään Seudussa ja kaupungin kotisivuilla Internetissä (MRL 63 ). Luonnosvaihe Kaavaluonnos valmistellaan samanaikaisesti osallistumis ja arviointisuunnitelman kanssa. Luonnos esitellään ympäristölautakunnalle ja siitä tiedotetaan kuulutuksella Kankaanpään Seudussa ja kaupungin kotisivuilla Internetissä. Rajanaapureiden kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. Kaavan muutosluonnos asetetaan nähtäville ja viranomaisille tarjotaan mahdollisuus lausunnon antamiseen. Nähtävillä oloaikana osallisilla on mahdollisuus lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti. Lisäksi järjestetään tarpeellinen määrä neuvotteluja osallisten kanssa (MRL 62 ). väksymispäätöksestä Turun hallinto oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan Hallinto oikeuteen. Päätösprosessi Ympäristölautakunta, kaupunginhallitus Asemakaavaehdotus nähtävillä MRL 65 :n mukaisesti mahdollisten muistutusten tekoa varten vähintään 30 päivän ajan. Nähtävillä olosta julkaistaan kuulutus Kankaanpään Seudussa ja kaupungin kotisivuilla Internetissä. Tarvittaessa ympäristölautakunnan uusi käsittely Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyväksymispäätöksestä tiedottaminen Kunnan jäsenillä ja rekisteröidyillä yhdistyksillä on toimialaansa koskien valitusoikeus kaavan hyväksymispäätöksestä Kuulemisten pohjalta laaditaan lopullinen asemakaavan muutosehdotus hyväksymiskäsittelyyn.

18 7. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten arviointi toteutetaan seuraavasti: Vaikutusten arviointi tehdään kaavoitusprosessin yhteydessä selvittäen kaavamuutoksen vaikutukset Myllymäen teollisuusalueen ja sen pohjoispuoleisen alueen kokonaisuuden kannalta sekä laajemmin keskustan kaupunkirakenteen kehittämisen osalta. Uuden asemakaavan ja kaavamuutoksen toteuttamisella ei muuteta merkittävästi alueen nykyistä maankäyttöä. Kaavoitushankkeen toteuttamisen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoitusprosessin yhteydessä. Asemakaavan kaavoitusmenettelyn yhteydessä arvioitavat vaikutukset: Ympäristövaikutukset ihmisten elinolot ja elinympäristö maa ja kallioperä, vesi, ilma ja ilmasto alueen kasvi ja eläinlajit luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat Yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset - alue ja yhdyskuntarakenne - yhdyskunta ja energiatalous - liikenne - kaupunkikuvalliset vaikutukset 8. YHTEYSTIEDOT Kaupunginarkkitehti Maija Anttila PL KANKAANPÄÄ puh. (02) tai (044) sähköposti maija.anttila(at)kankaanpaa.fi Kaavasuunnittelija Marja Vaajasaari PL KANKAANPÄÄ puh. (02) sähköposti marja.vaajasaari(at)kankaanpaa.fi

19

20 VOIMASSAOLEVAASEMAKAAVAONVUODELTA1973 NYKYISENASEMAKAAVANKORTTELIN215TONTTEJA1,2JA5KOSKEVAMÄÄRÄYS Yhdistettyjenteollisuusjavarastorakennustenkorttelialue TTV2 Korttelialueellasaarakentaateollisuusjavarastotilojasekänäidentoimintaapalveleviatiloja.Kortte lialueellasaarakentaaasuntojarakennustenhoidonvaatimaahenkilökuntaavarten,kuitenkinenin täänyhdenasunnontonttiakohti. Korttelialueellaonrakennustenetäisyydenoltavavähintään4mtontinrajastataivähintään8mnaa puritontinrakennuksesta. Korttelialueellaonvarattavaleikkitiloiksitaiasukkaidenoleskeluunsopivaayhtenäistäpihaaluettavä hintään25%asuinhuoneistojenpintaalasta. Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä liikenteeseen, varastoimiseen tai leikki ja oleskeluti loiksi,onistutettavataipidettäväluonnonmukaisenahuolitellussakunnossa. Autopaikkojaonkorttelialueellavarattavavähintään40%kahdensuurimmantyövuoronyhteenlaske tusta työntekijöiden määrästä. Autopaikoista on toteutettava heti yksi autopaikka viittä työntekijää kohtijaloputrakennuslautakunnanjärjestysoikeudenantamienmääräystenmukaan. Korttelialueellaonrakentamisessa,varastoimisessa,jätteidenkäsittelyssä,maankaivussataimuussa sellaisessatoiminnassahuomioitavapohjavedenmuodostumisalueellaasetettavatsuojeluvaatimukset P Puistoalue Ote ajantasa-asemakaavasta/ poistuva asemakaava määräyksineen LIITE 2

21

22 Asemakaavakartta 1:1000 LIITE 3

23

24 Asemakaavamääräykset ja -merkinnät LIITE 4

25

26 Havainnekuva LIITE 5

27

28 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 214 Kankaanpää Täyttämispvm Kaavan nimi Ak 5167 Jyllinmäenkadun ympäristö Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä 66 Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus 214V031011A66 Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,4573 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,4573 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 1, , ,26 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä 1, , ,35-0, V yhteensä 0,0988 6,8-0,0195 R yhteensä L yhteensä 0, ,0 0,2618 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä Seurantalomakkeet LIITE 6

29 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 1, , ,26 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä 1, , ,35-0, T 1, , ,35-0, V yhteensä 0,0988 6,8-0,0195 VP 0, ,0-0,0195 R yhteensä L yhteensä 0, ,0 0,2618 L 0, ,0 0,2618 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 21.9.2010 ASEMAKAAVA 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 743 osan asemakaavan muutos (Kelankaari) 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI JA REKISTERI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 04.12.2016 KAAVA Merikarvian Malskerin ranta-asemakaavan muutos koskien Riispyyn kylän tilaa Kivikari 484-414-2-122 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehti Ilmari

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 06.11.2016 KAAVA Merikarvian Ylikylä rantayleiskaavan muutos koskien Riispyyn kylän tiloja Riihimäki 484-414-2-156, Halkoplassi 484-414-2-199 ja Heikkilä 484-414-1-122 OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa koskeva asemakaavan muutos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa koskeva asemakaavan muutos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos 21400 5174 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.10.2014

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Asemakaavan muutos Taipaleentien teollisuusalue Korttelit 2 ja 2A Asemakaavan muutosalueen sijainti. 1.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5148 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Koivikkotien jatkeen asemakaavan selostus 2. kaupunginosa (Käpylä) korttelin 154 osa ja katualue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006 KOIVIKKOTIEN JATKEEN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE PITKÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KORTTELEITA 882-884 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYS- ALUEITA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVALLA (LAAJENNUS)

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan kortteli 3 tonttia 15 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 2. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS 10.8.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 2.11.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 10. PÄIVÄNÄ ELOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/1239/2016 VP 18/26.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJARANTA 21. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 58 ASEMAKAAVAN MUUTOS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot