KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Jyllinmäenkadun ympäristön asemakaavan muutoksen selostus 3. kaupunginosan (Myllymäki) kortteli 219 ja katualue YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

2 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus JYLLINMÄENKADUN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: Kankaanpään kaupungin 3. kaupunginosan (Myllymäki) korttelin 215 osan (tontit 1, 2 ja 5) ja Kuoppaniityn puiston osan asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksella muodostuu: Kankaanpään kaupungin 3. kaupunginosan (Myllymäki) kortteli 219, Kuoppaniityn puiston osa sekä katualue. Asemakaavan tunnus: Asemakaavan päiväys: Kaavan laatija: Vireille tulosta ilmoitettu: Ympäristölautakunta: Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto: Kaupunginarkkitehti Maija Anttila Kankaanpään kaupunki, Ympäristökeskus, Suunnittelutoimisto PL 36, Kankaanpää, Puh. (02) , (044) Sähköposti: 1.2 Kaava alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Myllymäen teollisuusalueella, Sillanpäänkadun pohjoispuolella. Suunnittelualue rajoittuu etelässä Sillanpäänkatuun, lännessä Kuoppaniityn puistoon ja Sallinkatuun, idässä naapurikiinteistöön ja pohjoisessa rautatiealueeseen. Alueen sijainti on esitetty osoitekartalla (kuva 1). 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaava alueesta käytetään nimitystä Jyllinmäenkadun ympäristön asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on rajata rautatien etelä ja pohjoispuoleiset alueet yhdistävän Jyllinmäentien katualue asemakaavaan ja mahdollistaa tontilla 2 toimivan yrityksen myymälähallitilojen laajentaminen. Kuva 1. Kaavamuutosalue osoitekartalla.

3 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava ja kaavamuutos Asemakaavan toteutus LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava alueen kaavoitustilanne ja aluetta koskevat päätökset Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnon ympäristöön Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS... 14

4 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma, (ilman liitteitä) Liite 2 Ote ajantasa asemakaavasta / poistuva asemakaava määräyksineen Liite 3 Asemakaavakartta Liite 4 Asemakaavamääräykset ja merkinnät Liite 5 Havainnekuva Liite 6 Asemakaavan seurantalomakkeet Kansikuva: Ilmakuva suunnittelualueelta, Lentokuva Vallas 2008 Kaavakartta: Marjo Lahtinen Selostus: Marja Vaajasaari Valokuvat: Marja Vaajasaari Ilmakuvat: Ilmakuva suunnittelualueelta, Lentokuva Vallas Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet kaupungin osa (Myllymäki), korttelit Asemakaavakartta ja asemakaavan selostus, Arkkitehtitoimisto Olli Kivinen, Kankaanpään kaupunki ja Suunnittelukeskus Oy. Kankaanpää Taajamien osayleiskaava(oikeusvaikutukseton) Geologian tutkimuskeskuksen Maaperäkartta 1: Satakunnan maakuntakaavaehdotuksen selostus ja valmisteluaineistoon kuuluvat teemaraportit 5. Airix Ympäristö FMC Group, Kankaanpään kaupunki, Keskustan osayleiskaava luontoselvitys, Gaia Consulting Oy, Kankaanpään keskustan Seveso laitosten konsultointivyöhykkeiden riskikartoitus sekä keskustan VAK kuljetuskeskittymien huomioiminen maankäytön suunnittelussa, Eriksson Arkkitehdit Oy. Keskustan osayleiskaavaluonnos, Lautkaski, Risto. Pentaanivuotojen seuraukset, VTT Tutkimusraportti VTT R , luottamuksellinen. Alueen asemakaava on vuodelta Suunnittelualue on asemakaavassa osoitettu Yhdistettyjen teollisuus ja varastorakennusten korttelialueeksi (T TV2 ). Kaavamuutos on tarpeen yleiskaavan 1992 ja yleiskaavaluonnoksen 2010 mukaisen kokoojakatuyhteyden osoittamiseksi Myllymäen teollisuusalueen ja radan pohjoispuoleisen Jyllinmäen alueen välille. Kaavamuutosta on kiirehditty tontin 2 toisen omistajan Mika Aaltosen anomuksesta. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan Myllymäen korttelin 215 osan asemakaavan muutoksen käynnistämisestä ja hyväksyi osallistumis ja arviointisuunnitelman ja asemakaavaluonnoksen asetettavaksi laatimisvaiheen kuulemiseen (kaupunginhallitus ). Hankkeen vireilläolosta ilmoitettiin sekä osallistumis ja arviointisuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävillä ja asemakaavaluonnoksen laatimisvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) järjestettiin Viranomaisille tarjottiin lausunnonanto mahdollisuus ja kuulemiskirjeet osallisille lähetettiin Asemakaavan muutosehdotus valmistui hyväksymiskäsittelyyn kesäkuussa 2011.

5 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Asemakaava ja kaavamuutos Asemakaavamuutoksen tavoitteena on merkitä asemakaavaan katualue tulevaa, radan alittavaa yhdyskatua varten (Jyllinmäenkatu) sekä mahdollistaa tontilla 2 toimivan liiketoiminnan (Hydropojat Oy) lisärakentaminen liittämällä tonttiin 2 lisäalue kaupungin omistamasta tontista 5. Alueelle laaditaan uusi ohjeellinen tonttijako ja kaavamääräykset muutetaan vastaamaan suunniteltua maankäyttöä. Ote ajantasa asemakaavasta liitteessä 1. Suunnittelualueen pinta ala on noin 1,46 ha. Suunnittelualueelle on esitetty 2 teollisuus ja varastorakennuksille tarkoitettua tonttia yhteispinta alaltaan noin m 2. Lisäksi asemakaavalla ja kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa nykyistä tehokkaampi rakentaminen alueella (tehokkuus e=0,35, 30 %, kerrosluku II). 2.3 Asemakaavan toteutus Kaava alue on osittain yksityisessä ja osittain kaupungin omistuksessa. Kaavan toteuttamisaikataulu etenee yksityisten maanomistajien rakentamistarpeiden ja teollisuustonttien kysynnän mukaisessa aikataulussa. Kaava aluetta ympäröivän alueen infratekniikka on rakennettu uutta katua lukuun ottamatta. Taulukko 2.1. Kaavamuutoksen käsittelyvaiheet Ympäristölautakunta (aloituspäätös, osallistumis ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos laatimisvaiheen kuulemiseen) Kuulemiskirjeet osallisille Kaupunginhallitus (osallistumis ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos) Kaavan vireille tulosta ilmoittaminen Osallistumis ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä Ympäristölautakunta (asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen) Kaupunginhallitus (asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen) Kaavaehdotus nähtävillä 30 vrk Kaupunginhallituksen hyväksyminen Kaupunginvaltuusto (asemakaavan muutoksen vahvistaminen) Kaava lainvoimainen 30 vrk valitusajan jälkeen

6 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Myllymäen teollisuusalueella sijaitsevan asemakaavamuutosalueen pinta ala puisto ja katualueineen on yhteensä noin 1,46 ha. Muutosalueen tontit 1 ja 2 ovat rakentuneet, tonttia 5 ei ole luovutettu rakentamiskäyttöön johtuen vuoden 1992 yleiskaavan katualuevarauksesta. Kuva 2. Ilmakuva Myllymäen teollisuusalueelta v Luonnonympäristö Maaperä, maasto, pinta ja pohjavesisuhteet Alue on maastoltaan tasaista, vesakoitunutta peltoaluetta ja rakennusten piha aluetta. Luonnollisen maanpinnan korkeus suunnittelualueella on noin tasossa Suunnittelualue sijaitsee alueen länsipuolella esiintyvien hiekkamoreenimuodostumien ja itäpuoleisten hiekkamuodostumien välisessä painanteessa, jossa esiintyy hienorakeisia hiesukerrostumia (keski ja hienorakeista silttiä). Alue kuuluu Karvianjoen vesistöalueella Pitäjänojan valuma alueeseen. Pintavesivirtauksen suunta alueelta on likimain lännestä itään, tontilta suunnittelualueen itäpuolella kulkevaan laskuojaan, joka kerää valumavesiä myös pohjoisesta valtatie 23 ja rautatien väliseltä alueelta. Laskuojan radanalitus on noin 70 m etäisyydellä tontin pohjoiskulmasta. Laskuoja yhtyy Sillanpäänkadun alittavaan Kooninojaan, joka jatkaa kulkuaan Vatajanpuistoa pitkin koilliseen Kankaanjärven kautta Pitäjänojaan laskevaan Ruokojaan. Pohjavedenpinta alueella on lähellä maanpintaa.

7 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Kuva 3. Maaperäkartta suunnittelualueelta ja sen ympäristöstä. Kaavoitettava alue sijoittuu hienorakeisten hiesu (siltti)kerrostumien (Hs) esiintymisalueelle, jolla esiintyy (alueen luoteispuolella) hiekkamoreenimuodostumia, GTK, maaperäkartta 1: Luonnonympäristö Suunnittelualue on vesakoitunutta peltoaluetta ja rakennusten piha aluetta. Alue ei ole luonnonsuojelu eikä Natura aluetta. Keskustan osayleiskaavoitukseen liittyen on osayleiskaava alueella laadittu luontoselvitys (Airix Ympäristö, 2008), jonka mukaan osayleiskaava alueella merkittävimmät luontoarvot sijoittuvat yleensä pienialaisesti ja liittyvät pääsääntöisesti vesistöihin ja niiden ranta alueisiin sekä kalliotörmiin. Asemakaavan muutoksen alueella ei ole kartoituksen yhteydessä havaittu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita, jotka tulisi huomioida kaavasuunnittelussa. Kuva 4. Suunnittelualueen kasvillisuutta, vasemmalla ratapenkereen reunaa ja oikealla näkymä kaupungin omistamalle tontille.

8 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Rakennettu ympäristö Kaavan muutosalue on tonttien 1 ja 2 osalta rakennettua aluetta ja muilta osin rakentamatonta vesakoitunutta peltoaluetta. Tontilla 2 sijaitsee Hydropojat Oy:n myymälä ja varastotiloja ja asuinrakennus. Tontilla 1 on asuinrakennus ja verhoiluliike. Alueella on kaksi asuinrakennusta, joissa on yhteensä 7 asukasta. Kulkuyhteys tonteille on Sallinkadulta. Kuva 5. Tontilla 2 sijaitseva asuinrakennus ja Hydropojat Oy:n toimitila. Suunnittelualueen infratekniikka on rakennettu tulevaa katua lukuunottamatta. Sillanpäänkatu ja Sallinkatu ovat päällystettyjä ja valaistuja. Sallinkadun kuivatus on hoidettu sivuojin. Alueella on kaupungin vesi ja viemäriverkosto. Suunnittelualuetta ympäröivä alue rautatien eteläpuolella on asemakaavoitettua teollisuusaluetta ja rautatien pohjoispuolella asemakaavoittamatonta aluetta Maanomistus Kuva 6. Näkymä Sallinkadun liittymästä itään Sillanpäänkadulle (kuvassa vasemmalla) ja Sallinkadun päähän (oikealla). Kaavan muutosalue on osittain Kankaanpään kaupungin omistuksessa (tontti 5 ja puistoalue) ja osittain yksityisessä omistuksessa (tontit 1 ja 2).

9 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Suunnittelutilanne Kaava alueen kaavoitustilanne ja aluetta koskevat päätökset Seutukaava ja maakuntakaava Satakunnan seutukaava 5 on vahvistettu Suunnittelualue on siinä kokonaisuudessaan teollisuustoimintojen aluetta. Kaavamerkintä T 13. Kuva 7. Ote Satakunnan seutukaava 5 vuodelta Satakunnan maakuntakaavaehdotuksessa alue kuuluu kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeellä (kk) taajamatoimintojen alueella palvelujen alueeseen (P). Maakuntakaavaehdotus on hyväksytty Satakuntaliiton maakuntavaltuustossa ja on hyväksyttävänä Ympäristöministeriössä. Suunnittelualue sijaitsee vaarallisia kemikaaleja varastoivan laitoksen (SPU Systems Oy) suojavyöhykkeellä (sv1). Kuva 8. Ote Satakunnan maakuntakaavaehdotuksesta v (suunnittelualueen sijainti on merkitty keltaisella). Vaarallisia kemikaaleja varastoiva Seveso laitos on merkitty karttaan tunnuksella t1. Yleiskaava Kankaanpää, Taajamien osayleiskaava 1992 (oikeusvaikutukseton). Kaupunginvaltuusto Kaava alue on osittain Teollisuus ja varastoaluetta (T), jolla kerrosalasta voidaan enintään 25 % varata myymälä ja toimistotiloiksi. Yleiskaavassa on merkitty varaus yhdystielle Sillanpäänkadulta rautatien pohjoispuoleiselle Jyllinmäen alueelle sekä varaus rautatien alikululle.

10 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Kuva 9. Ote Taajamien osayleiskaavasta vuodelta Suunnittelualue on rajattu punaisella. Kankaanpään keskustan osayleiskaavan päivitystyö on käynnistetty vuonna 2008 ja Keskustan osayleiskaavaluonnos, on hyväksytty Ympäristölautakunnassa Kaavaluonnoksessa alue on teollisuusaluetta (TY), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Yhdystievaraus Myllymäen ja Jyllinmäen teollisuusalueiden välille on esitetty myös uudessa yleiskaavaluonnoksessa. Kuva 10. Ote keskustan osayleiskaavaluonnoksesta v Vaarallisia kemikaaleja varastoivan teollisuuslaitoksen tontti on merkitty kaavaluonnoksessa merkinnällä T/kem. Asemakaava Asemakaava 9, , vahvistettu kaupungin osa (Myllymäki), kortteleita koskeva asemakaava. Kaavamerkintä: T TV2, Yhdistettyjen teollisuus ja varastorakennusten korttelialue, II, e=0,25. Ote ajantasa asemakaavasta ja poistuvat kaavamerkinnät ja määräykset ovat liitteessä 2.

11 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Tonttijako ja rekisteri Kiinteistöt on merkitty valtakunnalliseen kiinteistötietojärjestelmään (KTJ). Alueelle on tehty tonttijako: tontti on merkitty rekisteriin , ja Pohjakartta Kankaanpään kaupungin numeerinen pohjakartta. Rakennuskiellot: Ei ole. Suojelupäätökset Alue ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin, eikä alue ole luonnonsuojelu eikä Naturaaluetta. Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Suunnittelualuetta ympäröivät alueet rautatien eteläpuolella ovat asemakaavoitettua ja rautatien pohjoispuolella osittain asemakaavoittamatonta aluetta (kuva 12). Suunnittelualueen länsipuolinen alue on vuonna 2001 asemakaavoitettua Myllymäen ja Jyllinmäen teollisuus ja varastorakennusten korttelialuetta (T 10). Asemakaava ), vahvistettu Suunnittelualueen itäpuoleinen alue on v asemakaavoitettua aluetta: 3. kaupungin osa (Myllymäki), kortteli 212, tontti 3 ja kortteli 215, tontit 4 ja 6 sekä pysäköinti ja puistoalue Asemakaavamuutos. Asemakaava 9.5, vahvistettu Alue on teollisuus ja varastorakennusten korttelialuetta (T 2 ja T 6). Kuva 11. Ote kaavoitustilannekartasta, (asemakaavoitettu alue, on merkitty kartalla sinisellä rasterilla).

12 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset Keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu selvitykset: Kankaanpään keskustan Seveso laitosten konsultointivyöhykkeiden riskikartoitus sekä keskustan VAK kuljetuskeskittymien huomioiminen maankäytön suunnittelussa (Gaia Consulting Oy 2010, vrt. kohta 5.4). Pentaanivuotojen seuraukset, VTT Tutkimusraportti VTT R , ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavamuutos on tarpeen yleiskaavan 1992 ja yleiskaavaluonnoksen 2010 mukaisen kokoojakatuyhteyden osoittamiseksi Myllymäen teollisuusalueen ja radan pohjoispuoleisen Jyllinmäen alueen välille. Toisaalta kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontilla 2 toimivan liiketoiminnan (Hydropojat Oy) laajentuminen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavamuutos on käynnistetty tontin 2 omistajan Mika Aaltosen aloitteesta. Kaavamuutoksen laadinta päätettiin käynnistää syksyllä 2010 (Ympäristölautakunta ja kaupunginhallitus ). 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Kaavahankkeen osallisia ovat: Kankaanpään kaupunki sekä suunnittelualueen ja rajanaapureiden maanomistajat. Suunnittelun viranomaisyhteistyötahoja ovat: Satakunnan pelastuslaitos, Turvallisuus ja kemikaalivirasto (TUKES), Liikennevirasto, Pohjois Satakunnan peruspalvelu liikelaitoskuntayhtymä (PoSa) terveys ja ympäristönsuojelu viranomaisena. Muita yhteistyötahoja ovat: kaupungin eri palvelukeskukset, Pohjois Satakunnan kehittämiskeskus Oy sekä energia ja puhelinyhtiöt. Osallistumis ja arviointisuunnitelma (OAS) on liitteenä 1. Kaavahankkeen vireilläolosta on ilmoitettu Kankaanpään seudussa ja osallistumis ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä , eikä sitä koskien ollut jätetty huomautuksia Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Suunnittelutoimistossa laadittu asemakaavaluonnos hyväksyttiin asetettavaksi laatimisvaiheen kuulemiseen (MRL 62 ) ympäristölautakunnassa ja kaupunginhallituksessa Kuulemiskirjeet osallisille ja lausuntopyynnöt yhteistyötahoille sekä Liikennevirastoon ja PoSa:aan ympäristönsuojeluviranomaiselle lähetettiin Kaavan valmisteluaineisto pidettiin julkisesti nähtävillä suunnittelutoimistossa ja kaupungin kotisivuilla internetissä.

13 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Kaavaluonnoksesta ei ole esitetty kirjallisia mielipiteitä. Suunnittelualueen yksityisten maanomistajien Simo Lehtisen ja Mika Aaltosen kanssa on keskusteltu kaavaluonnoksesta valmisteluvaiheessa, eikä heillä ole ollut siihen huomautettavaa. Liikennevirasto/ Otso Kärkkäinen on ilmoittanut sähköpostilla , ettei Liikennevirastolla ole lausuttavaa asemakaavamuutosluonnokseen, PoSa:n ympäristönsuojelun Terveysvalvonnan johtaja (lausunto nro 14, ) ja Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta ( ) ovat antaneet lausunnot, joiden mukaan huomautettavaa kaavaluonnokseen ei ole. Satakunnan pelastuslaitoksen ja Turvallisuus ja kemikaalivaraston (TUKES) lausuntoa on pyydetty sähköpostilla Satakunnan pelastuslaitoksen (lausunto 104, ) ja Turvallisuus ja kemikaaliviraston (lausunto 1573/36/2011, ) kaavaluonnoksesta antamia lausuntoja on käsitelty kohdassa Asemakaavan tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on merkitä asemakaavaan yleiskaavassa esitetty katualue tulevaa, radan alittavaa yhdyskatua varten (Jyllinmäenkatu) Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Asemakaavan muutos mahdollistaa tontilla 2 toimivan liiketoiminnan (Hydropojat Oy) lisärakentamisen liittämällä tonttiin 2 lisäalue kaupungin omistamasta tontista Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Vaihtoehtoisia ratkaisuja on tarkasteltu alueen erilaisen tonttijaon osalta, vaihtoehtona tutkittiin koko kaupungin omistaman teollisuustonttialueen liittämistä tonttiin 2. 5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavamuutoksella kaupungin omistuksessa olevan alueen kaavamerkinnät ja määräykset on muutettu vastaamaan yleispiirteisessä kaavassa suunniteltua maankäyttöä. Asemakaavaan on rajattu katualue Myllymäen ja Jyllinmäen alueiden välistä yhdyskatua varten. Asemakaavan muutosalueelle on laadittu uusi ohjeellinen tonttijako, jossa alueelle on esitetty 2 teollisuus ja varastorakennuksille tarkoitettua tonttia yhteispinta alaltaan 1,1 ha. Lisäksi asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa nykyistä tehokkaampi rakentaminen alueella: tehokkuus e=0,35, 0,30 kerrosluku II (aikaisemmin e=0,25). Toisaalta kaavamääräyksissä on huomioitu vaarallisia kemikaaleja varastoivan Seveso laitoksen (SPU Systems Oy) suoja alueen maankäytölle asettamat rajoitukset. Kaavamuutosalueen pinta alasta on: Teollisuus ja varastorakennusten korttelialuetta m 2 Katualuetta (Jyllinmäenkatu) 2618 m 2 Puistoa 988 m 2 Yhteensä m 2

14 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Teollisuus ja varastorakennusten korttelialue (kaava merkintä T 7): rakennusten suurin sallittu kerrosluku on II, tehokkuusluku e=0,35. Tontin pinta alasta saa rakentamiseen käyttää 30 %. Teollisuustonttien yhteenlaskettu kokonaisrakennusoikeus on enimmillään 3800 kerrosala m 2. Rakennusten etäisyyden tulee olla vähintään 4 m tontin rajasta ja 8 m naapuritontin rakennuksesta, muilta osin rakennusalueiden paikkoja ei ole merkitty kaavaan, mikä antaa enemmän liikkumavaraa tonttikohtaiselle maankäytön suunnittelulle. Autopaikkoja on rakennettava vähintään yksi kutakin tontilla samanaikaisesti työskentelevää henkilöä kohti. Kaavakartta on liitteessä 3 sekä kaavamerkinnät ja määräykset liitteessä Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Jyllinmäenkadun reunaan on merkitty 5 m:n levyinen istutettava alueen osa. Lisäksi kaavamääräyksissä on edellytetty toimintaan käyttämättömien tontin osien istuttamista tai niiden pitämistä luonnontilaisen huolitellussa kunnossa. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Asemakaavan toteuttamisen ei arvioida aiheuttavan haitallisia vaikutuksia rakennettuun ympäristöön, nykyisen maankäytön mukaisiin toimintoihin eikä sillä katsota olevan haitallisia vaikutuksia kaupunkikuvaan tai rakenteeseen. Kyseessä on ympäröivään maankäyttöön sopiva täydennysrakentaminen. Asemakaava on voimassa olevien yleispiirteisten kaavojen sekä maakuntakaavaehdotuksen ja valmisteilla olevan keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukainen Vaikutukset luontoon ja luonnon ympäristöön Muut vaikutukset Vaikutuksia luontoon ja luonnonympäristöön voidaan pitää vähäisinä ottaen huomioon muutosalueen koko ja sen sijainti kaupungin teollisuusalueella. Toisaalta alueen käyttötarkoitus ajantasaiseen kaavaan verrattuna ei muutoksen seurauksena muutu katualuetta lukuun ottamatta. Tavanomaisen teollisuus ja varastointitoiminnan ei arvioida aiheuttavan merkittävää pohjavesien pilaantumisriskiä. Täten erityisiä kaavamääräyksiä pohjavesien suojelun osalta ei ole katsottu tarpeellisiksi. Ajoliittymät tonteille ovat Sallinkadulta ja Jyllinmäenkadulta. Hankkeen toteutuminen ei aiheuta alueen liikennemääriin merkittävää kasvua, eikä kaava muutoksen arvioida aiheuttavan ongelmia liittymä tai liikenneväyläjärjestelyiden toimivuudelle. Teollisuusalueelle on kulkuyhteys pohjoisesta valtatie 23:lta Halmeen /Sillaanpäänkatua pitkin ja idästä kantatie 44:ltä Sillanpäänkatua pitkin. Raskas liikenne ja vaarallisten kemikaalien kuljetukset voidaan ohjata alueelle ydinkeskustan ulkopuolista, turvallista reittiä käyttäen.

15 Asemakaavan muutoksen selostus Ympäristökeskus Ympäristön häiriötekijät Muutosalueen länsipuolella sijaitsee SPU Systems Oy:n tuotantolaitos, jolla käytetään ja varastoidaan pentaania (F+) 22 tonnia. Lisäksi yhtiöllä on isosyanaatteja ja polyolia. Yhtiön konsultointivyöhykkeen laajuus on 1,0 km. Kaavan muutosalue on noin 400 m etäisyydellä pentaanin varastoinnista. Pentaanin leviämisestä on laadittu selvitykset Gaia Consulting 2010 ja VTT Turvallisuus ja kemikaaliviraston kaavaluonnoksesta antaman lausunnossa (1573/36/2011, ) on todettu, ettei TUKES:lla ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Vaarallisten kemikaalien kuljetukset voidaan ohjata turvallista reittiä pitkin. Satakunnan pelastuslaitoksen lausunnossa (104, ) todetaan, että Jyllinmäenkadun ympäristö on varustettu sammutusveden saantia varten jo olemassa olevalla palopostiverkostolla. Tarpeellisin osin voidaan paloposteja vähentää ja niitä korvaamaan rakentaa palovesiasemia. SPU Systems Oy:n tuotannossaan käyttämän pentaanin, isosyanaattien ja polyolin käyttö ja varastointi ei ole esteenä teollisuus ja varastotilojen eikä asuintalojen rakentamiselle alueelle. 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset Alue kuuluu teollisuus ja varastorakennusten korttelialueeseen (T 7). Kaavamerkinnät ja määräykset ovat liitteessä Nimistö Uuden kadun nimeksi esitetään Jyllinmäenkatu. Alueen korttelinumero muuttuu (kortteli 219), muilta osin nimistö säilyy ennallaan. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Suunnittelualue on osittain kaupungin ja osittain yksityisessä omistuksessa. Alueen teollisuus ja varastorakennustonteille on kaavoitusprosessin yhteydessä laadittu ohjeellinen tonttijako. Alueelle on laadittava erillinen sitova tonttijako. Kaava aluetta ympäröivän alueen kadut ja muu kunnallistekniikka on valmiiksi rakennettu. Kaavan toteuttamisaikataulu etenee teollisuustonttien kysynnän ja yksityisten maanomistajien rakentamistarpeiden mukaisessa aikataulussa. Asemakaavan seurantalomakkeet ovat liitteenä 6. Kankaanpäässä kesäkuun 21. päivänä 2011 Maija Anttila, kaupunginarkkitehti

16 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA(MRL63 ) KANKAANPÄÄNKAUPUNKI ASEMAKAAVA Kankaanpäänkaupungin3.kaupunginosan(Myllymäki)korttelin215osan(tontit1,2ja5)ja Kuoppaniitynpuistonosanasemakaavanmuutos. 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI SuunnittelualuesijaitseeMyllymäenteollisuusalueella,Sillanpäänkadunpohjoispuolella.Suunnit telualuerajoittuuetelässäsillanpäänkatuun,lännessäkuoppaniitynpuistoonjasallinkatuun, idässänaapurikiinteistöönjapohjoisessarautatiealueeseen.alueensijaintionesitettyosoitekar talla. ALUEENKOKO Alueenpintaalaonnoin1,46ha. Kuva1.Sijaintikartta(kaavamuutosalueonrajattupunaisella). 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Alueenasemakaavaonvuodelta1973.SuunnittelualueonasemakaavassaosoitettuYhdistettyjen teollisuusjavarastorakennustenkorttelialueeksi(ttv2). Kaavamuutosontarpeenyleiskaavan1992jayleiskaavaluonnoksen2010mukaisen kokoojakatuyhteydenosoittamiseksimyllymäenteollisuusalueenjaradanpohjoispuoleisenalueen välille.kaavamuutostaonkiirehdittytontin2toisenomistajanmikaaaltosenanomuksesta. Asemakaavamuutoksentavoitteenaonmerkitäasemakaavaankatualuetulevaa,radanalittavaa yhdyskatuavarten(jyllinmäenkatu)sekämahdollistaatontilla2toimivanliiketoiminnan (HydropojatOy)lisärakentaminenliittämällätonttiin2lisäaluekaupunginomistamastatontista5. Alueellelaaditaanuusiohjeellinentonttijakojakaavamääräyksetmuutetaanvastaamaan suunniteltuamaankäyttöä. Oteajantasaasemakaavastaliitteessä1. 3. KAAVOITUSTILANNE SEUTUKAAVA Seutukaava Vahv.pvm. YM YLEISKAAVA Osayleiskaava Vahv.pvm. KV ASEMAKAAVA Asemakaava Rekisteri Vahv.pvm Nimi Satakunnanseutukaava5. Kaavaalueonteollisuustoimintojenaluetta (KaavamerkintäT13) Nimi KankaanpääTaajamienosayleiskaava (oikeusvaikutukseton). KaavaalueonTeollisuusjavarastoaluetta (KaavamerkintäT).Alueenkerrosalastavoidaan enintään25%varatamyymäläjatoimistoti loiksi Nimi Tunnus Merkinnät: YMYmpäristöministeriö,KVKaupunginvaltuusto Asemakaava9, kaupunginosa(Myllymäki),kortteleita koskevaasemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1

17 Kuva 2. Ote Taajamien osayleiskaavasta v MUUT SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT SELVITYKSET JA PÄÄTÖKSET Satakunnan Maakuntakaavaehdotus, hyväksytty maakuntavaltuustossa Kankaanpään kaupunki, Taajamien osayleiskaava, vahvistettu Keskustan osayleiskaavaluonnos, päivätty , hyväksytty ympäristölautakunnassa ja osayleiskaavaprosessiin liittyvät selvitykset Gaia Consulting Oy, Jatta Aho ja Tuomas Raivio. Kankaanpään keskustan Seveso laitosten konsultointivyöhykkeiden riskikartoitus sekä keskustan VAK kuljetuskeskittymien huomioiminen maankäytön suunnittelussa, Kuva 3. Ote Keskustan osayleiskaavaluonnoksesta OSALLISET Osallisia ovat: Kaavahankkeen vaikutusten voidaan katsoa koskevan lähinnä 3. kaupunginosan (Myllymäki) teollisuusalueen kiinteistönomistajia ja alueella toimivia yrityksiä. Välittömimmin kaavahanke koskee suunnittelualueen ja sen ja suunnittelualueen rajanaapureiden kiinteistönomistajia sekä Kankaanpään kaupunkia. Suunnittelun muita yhteistyötahoja ovat rakennusvalvonta, mittaus ja kiinteistötoimi, kaupungin tekninen keskus, energia ja puhelinyhtiöt, Pohjois Satakunnan kehittämiskeskus Oy, Liikennevirasto sekä Pohjois Satakunnan peruspalvelu liikelaitoskuntayhtymä (PoSa) terveys ja ympäristönsuojelu viranomaisena, Satakunnan pelastuslaitos ja Turvallisuus ja kemikaalivirasto (TUKES). 6. VUOROVAIKUTUSMENETTELY Aloitusvaihe Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta kuulutetaan Kankaanpään Seudussa ja kaupungin kotisivuilla Internetissä (MRL 63 ). Luonnosvaihe Kaavaluonnos valmistellaan samanaikaisesti osallistumis ja arviointisuunnitelman kanssa. Luonnos esitellään ympäristölautakunnalle ja siitä tiedotetaan kuulutuksella Kankaanpään Seudussa ja kaupungin kotisivuilla Internetissä. Rajanaapureiden kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. Kaavan muutosluonnos asetetaan nähtäville ja viranomaisille tarjotaan mahdollisuus lausunnon antamiseen. Nähtävillä oloaikana osallisilla on mahdollisuus lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti. Lisäksi järjestetään tarpeellinen määrä neuvotteluja osallisten kanssa (MRL 62 ). väksymispäätöksestä Turun hallinto oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan Hallinto oikeuteen. Päätösprosessi Ympäristölautakunta, kaupunginhallitus Asemakaavaehdotus nähtävillä MRL 65 :n mukaisesti mahdollisten muistutusten tekoa varten vähintään 30 päivän ajan. Nähtävillä olosta julkaistaan kuulutus Kankaanpään Seudussa ja kaupungin kotisivuilla Internetissä. Tarvittaessa ympäristölautakunnan uusi käsittely Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyväksymispäätöksestä tiedottaminen Kunnan jäsenillä ja rekisteröidyillä yhdistyksillä on toimialaansa koskien valitusoikeus kaavan hyväksymispäätöksestä Kuulemisten pohjalta laaditaan lopullinen asemakaavan muutosehdotus hyväksymiskäsittelyyn.

18 7. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten arviointi toteutetaan seuraavasti: Vaikutusten arviointi tehdään kaavoitusprosessin yhteydessä selvittäen kaavamuutoksen vaikutukset Myllymäen teollisuusalueen ja sen pohjoispuoleisen alueen kokonaisuuden kannalta sekä laajemmin keskustan kaupunkirakenteen kehittämisen osalta. Uuden asemakaavan ja kaavamuutoksen toteuttamisella ei muuteta merkittävästi alueen nykyistä maankäyttöä. Kaavoitushankkeen toteuttamisen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoitusprosessin yhteydessä. Asemakaavan kaavoitusmenettelyn yhteydessä arvioitavat vaikutukset: Ympäristövaikutukset ihmisten elinolot ja elinympäristö maa ja kallioperä, vesi, ilma ja ilmasto alueen kasvi ja eläinlajit luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat Yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset - alue ja yhdyskuntarakenne - yhdyskunta ja energiatalous - liikenne - kaupunkikuvalliset vaikutukset 8. YHTEYSTIEDOT Kaupunginarkkitehti Maija Anttila PL KANKAANPÄÄ puh. (02) tai (044) sähköposti maija.anttila(at)kankaanpaa.fi Kaavasuunnittelija Marja Vaajasaari PL KANKAANPÄÄ puh. (02) sähköposti marja.vaajasaari(at)kankaanpaa.fi

19

20 VOIMASSAOLEVAASEMAKAAVAONVUODELTA1973 NYKYISENASEMAKAAVANKORTTELIN215TONTTEJA1,2JA5KOSKEVAMÄÄRÄYS Yhdistettyjenteollisuusjavarastorakennustenkorttelialue TTV2 Korttelialueellasaarakentaateollisuusjavarastotilojasekänäidentoimintaapalveleviatiloja.Kortte lialueellasaarakentaaasuntojarakennustenhoidonvaatimaahenkilökuntaavarten,kuitenkinenin täänyhdenasunnontonttiakohti. Korttelialueellaonrakennustenetäisyydenoltavavähintään4mtontinrajastataivähintään8mnaa puritontinrakennuksesta. Korttelialueellaonvarattavaleikkitiloiksitaiasukkaidenoleskeluunsopivaayhtenäistäpihaaluettavä hintään25%asuinhuoneistojenpintaalasta. Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä liikenteeseen, varastoimiseen tai leikki ja oleskeluti loiksi,onistutettavataipidettäväluonnonmukaisenahuolitellussakunnossa. Autopaikkojaonkorttelialueellavarattavavähintään40%kahdensuurimmantyövuoronyhteenlaske tusta työntekijöiden määrästä. Autopaikoista on toteutettava heti yksi autopaikka viittä työntekijää kohtijaloputrakennuslautakunnanjärjestysoikeudenantamienmääräystenmukaan. Korttelialueellaonrakentamisessa,varastoimisessa,jätteidenkäsittelyssä,maankaivussataimuussa sellaisessatoiminnassahuomioitavapohjavedenmuodostumisalueellaasetettavatsuojeluvaatimukset P Puistoalue Ote ajantasa-asemakaavasta/ poistuva asemakaava määräyksineen LIITE 2

21

22 Asemakaavakartta 1:1000 LIITE 3

23

24 Asemakaavamääräykset ja -merkinnät LIITE 4

25

26 Havainnekuva LIITE 5

27

28 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 214 Kankaanpää Täyttämispvm Kaavan nimi Ak 5167 Jyllinmäenkadun ympäristö Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä 66 Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus 214V031011A66 Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,4573 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,4573 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 1, , ,26 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä 1, , ,35-0, V yhteensä 0,0988 6,8-0,0195 R yhteensä L yhteensä 0, ,0 0,2618 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä Seurantalomakkeet LIITE 6

29 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 1, , ,26 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä 1, , ,35-0, T 1, , ,35-0, V yhteensä 0,0988 6,8-0,0195 VP 0, ,0-0,0195 R yhteensä L yhteensä 0, ,0 0,2618 L 0, ,0 0,2618 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5194 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.5.2017 ASEMAKAAVA Kaukolämpölaitoksen tontin laajennus Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosaa (Koskenoja), osaa kortteleista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5185 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 47 sekä katualuetta ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5190 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 22.11.2016 ASEMAKAAVA Halmeen teollisuusalueen laajennuksen eteläosa Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosaa (Tapala), tiloja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5187 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 47 tonttia 1 ja korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 21.9.2010 ASEMAKAAVA 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 743 osan asemakaavan muutos (Kelankaari) 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI JA REKISTERI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5179 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 24.2.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 736 tontteja 9 ja 10 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄNKAUPUNKI Vatajanasemakaavanmuutoksenselostus Kankaanpäänkaupungin11.kaupunginosan(Lorvikylä)korttelin848 tonttia2,korttelin847tonttia1,katualuettajapuistoaluettakoskeva asemakaavanmuutos.(vataja)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI MAKKARAMÄKI, ns. Karusellin alue Ak 5169 16.8.2011 ASEMAKAAVA Kankaanpään 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa aluetta, ns. Karusellin aluetta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos 21400 5174 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.10.2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5162 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Helinä-koti ja Helmi-Tuvat asemakaavan muutoksen selostus 9. Kaupunginosa (Kärki) korttelin 743 osa YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 23.11.2010 Kankaanpään kaupunki/ Ympäristökeskus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2004/ 28.3.2006 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. kaupunginosan (Keskus) urheilualue (liikuntakeskus ja golfkenttä) 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Vuohiniityntien-Valkilantien asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 3. kaupunginosan (Myllymäki) katu- ja puistoalueita koskeva asemakaavan muutos. 21400 5177 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 04.12.2016 KAAVA Merikarvian Malskerin ranta-asemakaavan muutos koskien Riispyyn kylän tilaa Kivikari 484-414-2-122 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehti Ilmari

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos - Värenmäki MERIKARVIAN KUNTA 3.2.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. 214005912 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 16.05.2017 214 2 1 PERUS-

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. 214005192 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.02.2017 214 2 1 PERUS-

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Iso-Mateen TUULINIEMEN RANTAKAAVAN MUUTOS Koskien korttelin 1 tontteja 1 ja 2 KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS / KAAVOITUS 17.10.2017 Ranta-asemakaava no 214003032 2

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos 51:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa koskeva asemakaavan muutos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa koskeva asemakaavan muutos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos 21400 5174 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.10.2014

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD HEINOLAN KAUPUNKI VIITAAN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 20.5.2015, TÄYD. 14.2.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 06.11.2016 KAAVA Merikarvian Ylikylä rantayleiskaavan muutos koskien Riispyyn kylän tiloja Riihimäki 484-414-2-156, Halkoplassi 484-414-2-199 ja Heikkilä 484-414-1-122 OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3 Kuva: Blom Kartta Oy KAAVASELOSTUS 4.5.2016 KAAVOITUS 2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

S A L O N K A U P U N K I Kaupunkisuunnittelu Blom

S A L O N K A U P U N K I Kaupunkisuunnittelu Blom S A L O N K A U P U N K I Kaupunkisuunnittelu 2015 Blom NÄKINKATU ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2017 2 Sisällysluettelo NÄKINKATU... 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista...

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2676 Jalkarannan (33.) kaupunginosan Kiikunkärjenkatu 11

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2676 Jalkarannan (33.) kaupunginosan Kiikunkärjenkatu 11 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2676 Jalkarannan (33.) kaupunginosan Kiikunkärjenkatu 11 8.11.2016 Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki Kilpeläinen Sijaintikartta

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5148 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Koivikkotien jatkeen asemakaavan selostus 2. kaupunginosa (Käpylä) korttelin 154 osa ja katualue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006 KOIVIKKOTIEN JATKEEN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017 Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu 0-tie Salon kaupunki ja MML, 07 SIJAINTIKARTTA :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET: YKSITYISEN OMISTAMAT ALUEET KAUPUNGIN VUOKRAAMAT ALUEET KAUPUNGIN OMISTAMAT ALUEET

Lisätiedot