Perusturva Grundtrygghet 1/09

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturva Grundtrygghet 1/09"

Transkriptio

1 Perusturva Grundtrygghet 1/09 maaliskuu mars

2 Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 1/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja Helsinki Puh. (09) Koonnut Jaana Viemerö Painopaikka Savion Kirjapaino Oy, Kerava Kannen kuva Futureimagebank Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton kotisivulla soster Tilaukset ja osoitteenmuutokset Perusturva-tiedote jaetaan jokaiseen kuntaan, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiin ja eräille muille alan toimijoille maksutta. Pääkirjoitus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen ja uudistaminen talouskriisissä 3 Ledare: Social- och hälsovårdstjänsterna bör tryggas och reformeras även under den ekonomiska krisen 4 Ajankohtaista AAL-ohjelman uusi hakukierros 5 Sähköisen kilpailuttamisen välineet kunnnille ja valtiolle -projekti 5 Elatustuet huhtikuussa Kelan hoitoon 6 Kuluttajaneuvonta siirtyi vuoden alussa kunnilta valtiolle 7 Valtiokonttorin ohjeet veteraanien kuntoutukseen vuodelle Tutkimus köyhyyden vähentämisestä 7 Paloturvallisuushanke 8 Hallituksen esitys palvelusetelilaiksi 8 Perusturva-tiedotteen jakelu 9 Terveydenhuolto Turvallista hoitoa kaikille 9 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 10 ereseptin yhteistestaus alkaa maaliskuussa 12 Muutoksia liikennejuopumusrikosten laboratoriotutkmuksiin 13 Lapset ja nuoret Päivähoitolain uudistaminen 14 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta 14 Vanhukset Ajankohtaista ikääntyneiden kaltoinkohtelusta 15 Hallinto ja organisaatiot Kuntien ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen uudistamiseksi selvitetään 16 Kaste-ohjelman valtionavustukset 16 Kohti sosiaalialan sähköistä kokonaisarkkitehtuuria 17 Svenska sidor Revidering av lagen om barndagvård 19 Tilaisuuksia ja koulutusta 20 Uusia julkaisuja 23 Seuraava tiedote Ilmestyy touko-kesäkuussa ISSN

3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen ja uudistaminen talouskriisissä Talouskriisin takia kuntien verotulojen on arvioitu vähenevän kuluvana vuonna noin 2,5 %. Kriisin taittumisen merkkejä ei ole nähtävissä mittavista elvytystoimista huolimatta. Kuntien menot puolestaan tulevat kuluvana vuonna kasvamaan noin 4 5 %, mikä selittyy pääosin sopimusten mukaisilla palkankorotuksilla. Menojen lisääntyminen ja tulojen vähentyminen tarkoittaa lähes 2 miljardin euron lisälaskua viime vuodesta. Väestörakenteen muutos ja henkilöstön saatavuuden kysymykset edellyttävät sosiaalija terveyspalvelujen pitkäjänteistä uudistamista. Palvelujärjestelmää tulee arvioida samanaikaisesti sekä talouskriisistä selviytymisen että pidemmän aikavälin rakennemuutoksen lähtökohdista. Vallitseva taloudellinen tilanne ei vähennä eikä siirrä palvelujärjestelmän uudistamispaineita, vaan korostaa uudistamisen välttämättömyyttä luvun alun lama säästötoimineen jätti jälkensä kuntien palvelujärjestelmään ja vauhditti osaltaan väestön polarisoitumista. Kunnat rationalisoivat palvelutuotantoaan pääasiassa vastuullisesti, mutta säästöjä toteutettiin myös juustohöylämenettelyllä ja karsimalla hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja. Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuolto on 1990-luvun alun jälkeen käynyt läpi lukuisia säästökuureja, joten juustohöylällä sopeuttamisen mahdollisuudet ovat jo käytetty. Hyvinvointia edistävien palvelujen karsiminen puolestaan sisältää vakavan riskin korjaavien palvelujen tarpeen ja huono-osaisuuden kasvusta. Vallitsevaan talouskriisiin tulee suhtautua nyt eri tavoin kuin 1990-luvulla: kurinalaisen taloudenpidon ohella palvelujärjestelmä tulee pitää toimintakykyisenä, eikä palvelujärjestelmän pitkäjänteistä uudistamista tule lykätä. Kuntaliitto on valmistellut kuntapalvelujen pelastusohjelman, joka perustuu kuntien verotulopohjan laajentamiseen, valtionosuuksien lisäämiseen, kuntien lakisääteisten tehtävien lisäämisen jäädyttämiseen sekä olemassa olevien tuottavuutta ja innovatiivisuutta rajoittavien normien purkamiseen. Nämä toimenpiteet edellyttävät valtion toimenpiteitä. Hallitus suhtautui helmikuun politiikkariihessä em. toimenpiteisiin varsin myönteisesti, mutta sitovia ratkaisuja ei ole tehty. Vastuuta ei voi siirtää yksistään valtiolle, vaan myös kuntien on osallistuttava talkoisiin. Kuntien on sopeutettava toimintansa väheneviin tuloihin, mikä edellyttää talousarvioiden uudelleen arvioimista ja vastuullista päätöksentekoa. Koska kuntien palvelujen laatu perustuu osaavaan henkilöstöön, henkilöstä on pidettävä huolta ja lomautuksia välttää mahdollisuuksien mukaan. Toisaalta seuraavan palkkaratkaisun tulee olla erittäin maltillinen, jotta kunnan palkanmaksukyky ei entisestään vaikeudu, vastuu on siis työmarkkinaosapuolilla. Kuntienvälistä yhteistyötä tulee edelleen lisätä ja kehittää uusia tuottavampia toimintatapoja. Kunta- ja palvelurakenne uudistusten periaatteiden mukaista uudistamista tulee jatkaa määrätietoisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon taloudellinen merkitys kunnille on niin suuri, että uudistamispaineet kohdistuvat kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Kehittämispanosta tulee kohdentaa erityisesti kokonaisuuksien sekä erilaisten hallinto- ja professiorajat ylittävien asiakasprosessien hallintaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon on jatkettava sisäisten prosessien ja toimintatapojen kehittämistä ja eri toimijoiden välisen yhteistyön syventämistä. Palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi tulee hyödyntää erilaisia kuntien välisiä vertailutietoja, jotka kannustavat uusien toimintatapojen käyttöönottoon. Edellisen laman juustohöyläsäästöt johtivat syrjäytymisen ja huono-osaisuuden lisääntymiseen ja yhteiskunnan eriarvoisuuden kasvuun. Siitä tulee ottaa opiksi ja turvata palvelut myös taantuman aikana. Talouskriisi on poikkeuksellisen syvä ja siksi tarvitaan poikkeuksellisia toimenpiteitä. Poikkeuksellisten toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää valtion ja kuntien yhteisiä toimenpiteitä vastuuta ei delegoida vain toiselle osapuolelle. Jussi Merikallio Perusturva 1/2009 3

4 Social- och hälsovårdstjänsterna bör tryggas och reformeras även under den ekonomiska krisen På grund av den ekonomiska krisen beräknas kommunernas skatteinkomster i år minska med cirka 2,5 procent. Trots omfattande stimulansåtgärder finns det än så länge inga tecken på att krisen bedarrar. Kommunernas utgifter ökar samtidigt med ungefär 4 5 procent i år, i huvudsak på grund av de avtalsenliga lönehöjningarna. Utgiftsökningen i kombination med inkomstbortfallet medför en extra nota på närmare 2 miljarder euro jämfört med fjolåret. Den förändrade befolkningsstrukturen och svårigheterna att sörja för tillgången till personal förutsätter långsiktiga reformer av social- och hälsovårdsservicen. Vårt servicesystem bör utvärderas utgående från såväl den ekonomiska krisen som strukturomvandlingen på sikt. Det ekonomiska läget innebär inte att behovet att reformera servicesystemet minskar eller skjuts på framtiden, utan det framhäver tvärtom hur oundviklig en reform är. Recessionen i början av 1990-talet inklusive olika sparåtgärder lämnade sina spår i kommunernas servicesystem och bidrog till att driva fram en polarisering av befolkningen. I huvudsak rationaliserade kommunerna sin serviceproduktion på ett ansvarsfullt sätt, men inbesparingar gjordes också enligt osthyvelsprincipen och genom nedskärning av tjänster som främjar välfärden och hälsan. Den kommunala vården och omsorgen har efter recessionsåren i början av 1990-talet genomgått flera sparprogram, så möjligheterna att anpassa verksamheten med osthyvel är redan förbrukade. Att gallra ut tjänster som främjar välfärden medför i sin tur en stor risk för ett ökat behov av korrigerande tjänster och en utbredd marginalisering. Till den rådande ekonomiska krisen bör vi förhålla oss på ett annat sätt än på 1990-talet. Parallellt med att vi sköter ekonomin på ett disciplinerat sätt måste vi behålla servicesystemet funktionsdugligt och undvika att skjuta upp den långsiktiga reformen av servicesystemet. Kommunförbundet har utarbetat ett räddningsprogram för den kommunala servicen som innebär att kommunernas inkomstskatteunderlag breddas, stadsandelarna utökas, en utvidgning av kommunernas lagstadgade uppgifter läggs på is samt att normer som begränsar produktivitet och nytänkande luckras upp. Dessa åtgärder förutsätter statliga insatser. Under de politiska överläggningarna i februari signalerade regeringen en rätt positiv inställning till de föreslagna åtgärderna, men några bindande beslut har ännu inte fattats. Ansvaret kan inte läggas enbart på staten, utan även kommunerna måste dra sitt strå till stacken. Kommunerna måste anpassa sin verksamhet till minskade inkomster, vilket förutsätter att de ser över sin budget och fattar ansvarsfulla beslut. Eftersom kommunernas servicekvalitet bygger på en kompetent personal, måste kommunerna slå vakt om de anställda och undvika permitteringar i mån av möjlighet. Å andra sidan måste följande löneuppgörelse vara mycket måttfull, så att kommunernas lönebetalningsförmåga inte försämras ytterligare. Ansvaret ligger alltså hos arbetsmarknadsparterna. Samarbetet mellan kommunerna måste utökas och nya, mer produktiva arbetsmetoder införas. Arbetet med kommun- och servicestrukturreformen måste fortgå målmedvetet. För kommunerna har vården och omsorgen en så stor ekonomisk betydelse att reformtrycket berör alla social-, hälso- och sjukvårdstjänster. Utvecklingsarbetet bör inriktas i första hand på hanteringen av helheter och av kundprocesser som överskrider olika förvaltningsoch professionsgränser. Inom vården och omsorgen måste utvecklingen av de interna processerna och verksamhetsmetoderna fortgå och samarbetet mellan olika aktörer ytterligare fördjupas. För att förbättra serviceproduktiviteten och effekterna av servicen bör kommunerna dra nytta av olika jämförelseuppgifter som sporrar dem att införa nya arbetsmetoder som har gett goda resultat på annat håll. Inbesparingarna med osthyvel under den föregående recessionen ledde till ökad marginalisering och ett i många avseenden ojämlikare samhälle. För att inte upprepa samma misstag måste vi nu se till att trygga servicen även under lågkonjunkturen. Den ekonomiska krisen är ovanligt djup och förutsätter exceptionella åtgärder. Exceptionella åtgärder måste genomföras i samråd mellan staten och kommunerna ansvaret kan inte delegeras endast till en part. Jussi Merikallio 4 Perusturva 1/2009

5 AJANKOHTAISTA AAL-ohjelman uusi hakukierros Ambient Assisted Living (AAL) on 23 eurooppalaisen maan yhteisohjelma. Sen tavoitteena on rahoittaa innovaatioita, joiden avulla voidaan parantaa ikääntyneiden toimintakykyä, elämänlaatua ja omaehtoista suoriutumista tietoyhteiskunnassa. AAL-ohjelma toteutetaan vuosina Yhteisohjelman historian toinen rahoitushaku on avattu. Hakuteema on ICT based solutions for Advancement of Social Interaction of Elderly People. Hakemuksia voi jättää viimeistään klo (CET) mennessä hankkeisiin, joiden tavoitteena on ikääntyneiden sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäminen, parantaminen ja lisääminen tieto- ja viestintäteknologian tukemana. Projektiehdotusten tekemiseen liittyvät tärkeät asiat kuten hakuaika, hakemusten tekniset ja sisällölliset vaatimukset sekä hakemusten arviointikriteerit löytyvät AAL-yhdistyksen eurooppalaisilta sivuilta: Tekes järjesti vuoden 2009 hausta infotilaisuuden Vantaan Heurekassa. Tilaisuudessa kerrottiin edellisen haun kokemuksista, uuden haun sisällöstä sekä annettiin vinkkejä ja ohjeita hyvän hakemuksen tekemiseen. Tilaisuus kokosi yhteen lähes 100 asiasta kiinnostunutta kunnista, yrityksistä, yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. ALL -ohjelman päällikkö Pekka Kahri, Tekes, sähköposti: puh Lisätiedot myös Kuntaliiton tietoyhteiskunta-asiat Sähköisen kilpailuttamisen välineet kunnille ja valtiolle -projekti Sähköisen kilpailuttamisen välineet kunnille ja valtiolle -projekti on käynnistynyt helmikuussa Menossa on nyt kilpailutusjärjestelmän ja yhteistyöympäristön yhteinen määrittelyvaihe, jonka suunniteltu kesto on saakka. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa palveluna sähköinen kilpailutusväline kunnille ja valtion yksiköille. Sähköisen kilpailuttamisen palveluympäristön tarkoituksena on tehostaa julkishallintojen yksiköiden hankintaprosessia ja tässä projektissa erityisesti kehittää hyvinvointipalvelujen hankintaa. Hankintaprosessin tehostuminen varmistetaan ottamalla huomioon koko hankinnan elinkaari ja erilaiset hankintamenettelyt. Yhdistämällä varsinaiset hankinnan sähköiset välineet yhteistyöympäristön kanssa elinkaarimalliin, saadaan muodostettua katkeamaton hankintojen tukipalveluketju. Tämän avulla yhteiskäyttöinen palvelu parantaa koko julkishallinnon kilpailutusprosessia ja johtaa parempiin tarjouksiin sekä parempiin valintoihin vähentäen samalla hankintoihin kuluvaa työaikaa ja resursseja. Kilpailuttamisen välineet tukevat kaikkea hankintamenettelyä avointa ja rajoitettua hankintamenettelyä, neuvottelumenettelyä, kilpailullista neuvottelumenettelyä, sähköistä huutokauppaa sekä puitejärjestelyn sisällä minikilpailutusta. Yhteistyöympäristö on varsinaista kilpailutusjärjestelmää täydentävä osio, jonka tarkoituksena on tukea tilaajaa hankinnan valmistelussa, hankinnassa ja palvelusuorituksen seurannassa. tuottajaa tarjousten tekemisessä ja palvelun sisällön kehittämisessä. eri valvontaviranomaisia. valtakunnallista tilastointijärjestelmän kehittämistä. palvelukatalogien kehittämistä. Hyödynsaaja on kuntalainen, jolle järjestelmän tuella voidaan löytää hänen tarpeisiinsa parhaiten soveltuva palvelu laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Yhteistyöympäristö määritetään yleiskäyttöiseksi ratkaisuksi projektin alkuvaiheessa pilottina lastensuojelu. Lastensuojelun valintaan pilotiksi vaikutti mahdollisuus hyödyntää jo olemassa olevaa PALVEverkkotietokantaa Palvea, jota ylläpitää Lastensuojelun Keskusliitto. Yhteistyöympäristön käyttöä voidaan myöhemmin laajentaa sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muille sektoreille. Kehittämishankkeen toteuttajana toimii valtiovarainministeriön KuntaIT- yksikkö. Kilpailutusjärjestelmän ja yhteistyöympäristön määrittelytyössä ovat mukana seuraavat tahot: KuntaIT Helsingin, Kuopion, Kauniaisten, Vantaan, Turun ja Oulun kaupungit Perusturva 1/2009 5

6 KL-Kuntahankinnat Oy Hansel Oy Suomen Kuntaliitto Pääesikunta Culminatum Lastensuojelun Keskusliitto Hankkeen toteutusaikataulu on helmi-toukokuu Tavoitteena on kevään 2009 aikana valmistuvien määrittelyjen pohjalta käynnistää palvelukokonaisuuden toteutuksen kilpailutus vielä vuoden 2009 aikana. Lisätietoja: KuntaIT:stä Kilpailuttamisen välineet -projektista projektipäällikkö Marjukka Saarijärvi Elatustuet huhtikuussa Kelan hoitoon Noin lapsen elatustuen myöntäminen ja maksaminen siirtyy kunnilta Kelaan huhtikuusta alkaen. Kela alkaa hoitaa myös elatusavun perintää lähes elatusvelvolliselta. Sen sijaan lapsen elatuksesta sopiminen ja sen neuvonta jää edelleen kunnille. Kuntien palveluksesta siirtyi Kelaan elatustuen asiantuntijoita odotettua vähemmän. Elatustuen perintään arvioitiin tarvittavan koko maassa noin 40 uutta työntekijää. Kahden hakukierroksen jälkeen on palkattu 32 henkilöä. Kela kouluttaa heidän lisäkseen noin 950 kelalaista hoitamaan elatustukiasioita. Tammikuussa alkaneet koulutukset jatkuvat kevään ajan. Elatustukitiedot siirretään maaliskuussa kunnista Kelaan pääosin automaattisesti. Osa tiedoista kuitenkin tallennetaan Kelassa manuaalisesti uuteen atk-järjestelmään kunnilta saaduista asiakirjoista. Kelassa on tehty reilusti yli tuntia töitä elatustuen siirron onnistumisen takaamiseksi. Vaikka siirtoa on valmisteltu yli kaksi vuotta, uusi elatustukilaki vahvistettiin vasta viime elokuussa. Ahvenanmaan maakuntahallitus on sopinut Kelan kanssa elatustuen hoitamisesta Manner-Suomen tapaan. ASIAKKUUS SIIRTYY ILMAN HAKEMUSTA Asiakkailta siirto ei vaadi toimenpiteitä. Jos elatustuen maksuissa tai elatusavun perinnässä on siirron jälkeen epäselvyyttä, Kela vastaa niitä koskeviin kysymyksiin huhtikuun alusta lähtien. Ennen huhtikuuta saapuneet elatustukihakemukset ratkaisee hakijan kotikunta, joka siirtää asian 1.4.alkaen Kelan hoidettavaksi. Kela vastaanottaa uusia elatustukihakemuksia huhtikuun alusta lähtien. Elatustuen saajat ja uudet hakijat voivat asioida missä tahansa Kelan toimistossa. Puhelimitse he saavat neuvontaa lapsiperheiden tuen palvelunumerosta , johon voi soittaa työpäivinä klo Ruotsinkielisiä palvellaan numerossa Soitto maksaa normaalin paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksun. Maksamattomien elatusapujen perintä elatusvelvollisilta hoidetaan Kelan kuudessa alueellisessa perintäyksikössä. Ne sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Tampereella, Jyväskylässä ja Rovaniemellä. Helsingin perintäyksikkö hoitaa elatusavun perinnän kaikilta ulkomailla asuvilta elatusvelvollisilta. Elatustuen hakemuslomake ja elatusapuvelkaa koskeva maksuvapautushakemus ovat tulostettavissa Kelan internetsivuilta lähtien. Elatusvelvollinen voi hakea tilapäistä maksuvapautusta velan perinnästä toimittamalla hakemuksensa mihin tahansa Kelan toimistoon. Kelan suunnitelmissa on saada vuonna 2010 käyttöön elatustuen verkkohakemus. TUKI TURVAA LAPSEN ELATUKSEN Vanhemmilla on velvollisuus elättää alaikäistä lastaan. Jos toinen vanhemmista ei osallistu lapsen elatukseen, lapsella on oikeus saada elatusapua. Vanhemmat voivat sopia elatusavusta, jolloin kunnan sosiaalihuolto vahvistaa sopimuksen. Jos sopimukseen ei päästä, tuomioistuin vahvistaa elatusavun määrän. Elatusavun vahvistaminen ei siirry Kelan tehtäväksi, eikä myöskään elatussopimusasioiden neuvonta. Lisätietoja: Kela, Eläke- ja toimeentuloturvaosasto etuuspäällikkö Suvi Onninen, puh lakimies Eva Ojala, puh Kelan internetsivut elatustuesta ja ilmainen Elatustuki-esite, jota saa Kelan toimistoista tai internetsivuilta: 6 Perusturva 1/2009

7 Kuluttajaneuvonta siirtyi vuoden alussa kunnilta valtiolle Kuluttajaneuvonta koostuu lähtien verkkopalvelusta valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta sekä alueellisista, tietyissä maistraateissa sijaitsevista toimipisteistä. Kuluttajaneuvonnan rahoitus ja järjestäminen siirtyivät lähtien kunnilta valtiolle. Samalla kuntien päätoimiset kuluttajaneuvojat siirtyivät maistraattien palvelukseen. Kuluttajaneuvonnan tehtävät säilyvät kuitenkin ennallaan. Kuluttajaneuvonta antaa kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille tietoja ja neuvontaa kuluttajalle merkittävistä asioista sekä kuluttajan oikeudellisesta asemasta. Neuvonta myös avustaa kuluttajaa yksittäisessä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä ristiriitatilanteessa selvittämällä asiaa ja pyrkimällä sovintoratkaisuun. Tarvittaessa kuluttaja ohjataan asianmukaiseen oikeussuojaa antavaan toimielimeen. Valtakunnallisen palvelun tavoitteena on tasoittaa alueellisia eroja ja parantaa palvelun saatavuutta. Aiemmin kuluttajat pystyivät soittamaan vain oman kunnan neuvojalle. Nyt valtakunnallinen neuvontanumero palvelee kaikkia asiakkaita riippumatta siitä, mistä kunnasta he soittavat. Riitatilanteessa kuluttajan kannattaa ensin katsoa toimintaohjeet verkkopalvelusta Osoitteesta löytyy tietoa kuluttajan oikeuksista eri tilanteissa. Sivuilla on myös ohjeita ja valmiita valitusmalleja, joiden avulla kuluttajan on helpompi tehdä yritykselle valitus. Jos asia ei ratkea omin voimin, kuluttaja voi soittaa lähtien valtakunnalliseen neuvontanumeroon (ruotsiksi ). Numeroon vastataan arkipäivin klo Soittaminen neuvontanumeroon maksaa tavanomaisten puhelinkulujen verran. Erityisen monimutkaisissa tapauksissa neuvonnasta voi varata käyntiajan. Toimipisteiden osoitetiedot löytyvät kuluttajaneuvonta.fi -verkkopalvelusta. Lisätietoja: johtaja Päivi Hentunen, p. (09) Valtiokonttorin ohjeet veteraanien kuntoutukseen vuodelle 2009 Valtiokonttori pyrkii tehostamaan entisestään veteraanikuntoutukseen varatun määrärahan käyttöä ja kohdentumista. Tämän vuoksi syksyksi on varattu kaksi miljoona euroa, mikä jaetaan yhdessä vuodelta 2008 käyttämättä jääneiden määrärahojen kanssa niille kunnille, jotka ovat toimineet ohjekirjeen edellyttämällä tavalla ohjatessaan veteraaneja kuntoutukseen, mutta määrärahat eivät ole kuitenkaan riittäneet. Lisämäärärahan hakua varten tehdään lomake, joka on saatavissa elokuun alussa Valtiokonttorin verkkosivuilta. Kuntia kehotetaan käyttämään päivä- ja avokuntoutusta järjestäessään hyväksi Valtiokonttorin veteraanikuntoutusta koskevasta ohjekirjeestä ilmeneviä mahdollisuuksia, jotta mahdollisimman monet veteraanit pääsevät heille soveltuvaan ja heidän kotona selviytymistään tukevaan kuntoutukseen. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että kotona annettavaa kuntoutusta järjestetään sitä tarvitseville huonokuntoisille veteraaneille. Lisätiedot: toimistopäällikkö Jouko Himanen, Valtiokonttori puh kuntoutusohje kunnille ohjekirje 2009 Tutkimus köyhyyden vähentämisestä Jos tuloilla mitatun köyhyyden rajaksi määritellään 50 prosenttia kotitalouksien keskimääräisestä tulosta, 2000-luvulla Suomen väestöstä 4 6 prosenttia on ollut köyhiä luvulla köyhien osuus oli 3 4 prosenttia. Väestön käytettävissä olevien tulojen keskiarvo on jatkuvasti noussut vuoden 1994 jälkeen. Samana aikana köyhille suuntautuneiden tulonsiirtojen taso on joko pysynyt paikallaan tai laskenut. Julkisiin tulonsiirtoihin perustuva järjestelmä näyttäisi pystyvän vähentämään köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Parhaiten tähän näyttäisi tepsivän toimeentulotukeen puuttuminen. Köyhyyden tehokas vähentäminen edellyttäisi toimeentulotuen tason nostoa. Näin todetaan Seppo Sallilan väitöskirjassa Hyvinvointivaltion optimaalisen köyhyyspolitiikan määrittelyä. Tutkimuksessa etsitään ratkaisua siihen, miten tulonsiirto- ja verotusjärjestelmän muodostamaa monimutkaista, toisiinsa vaikuttavien osasten kokonaisuutta voitaisiin hallita siten, että tuloksena olisi köyhyyden tehokas väheneminen. Tutkimustuloksen mukaan köyhyyttä voitaisiin vähentää joko puuttumalla toimeentulotukeen tai muuhun perusturvaan. Näistä toimeentulotuen korotus olisi tehokkaampi kuin muuhun perusturvaan kohdistuvat muutokset. Näihin ei sisältyisi toimeentulotukijärjestelmän muutoksia. Perusturvan muutokset vähentäisivät köyhyyttä, jos keskityttäisiin alimpaan työttömyysturvaan, yksinäisen kansaneläkkeeseen, asumistukeen ja opintorahaan. Perusturva 1/2009 7

8 Tulokset perustuvat mallinnukseen, joka osoitti myös, että toimeentulotuen korotus olisi huomattavasti muita perusturvan korjauksia halvempaa. Tutkimuksen mukaan tämä johtuu siitä, että toimeentulotuen normien nosto suuntautuisi paljon todennäköisemmin köyhille kotitalouksille kuin syyperustaisen sosiaaliturvan tason nosto. Toimeentulotuen nosto näyttäisi tehoavan parhaiten kaikkien väestöryhmien köyhyyteen. Tutkimusvälineenä Seppo Sallila on käyttänyt mikrosimulointimallia eli tietokoneohjelman muotoon muutettua tulonsiirto- ja verotusjärjestelmää. Empiirisenä aineistona on tulonjakotilasto. Mallilla on tehty yksittäisiä köyhyyttä vähentäviä muutoksia ja tutkittu kunkin muutoksen vaikutusta köyhyysindeksin arvoon. Muutoksen vaatima rahoitus on etsitty vastaavasti, mutta valitsemalla paras tekijä eriarvoisuusindeksin perusteella. Rahoitustekijä on määritelty sen suuruiseksi, että järjestelmä pysyy kustannusneutraalina. Tätä on jatkettu niin kauan, kunnes on saavutettu alin köyhyyden taso. Seppo Sallila. Hyvinvointivaltion optimaalisen köyhyyspolitiikan määrittelyä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Tutkimus 1. Helsinki, Toimittajakappaleet puh tai eija.oinio(at)thl. fi. Verkkokirja ja julkaisutilaukset THL:n verkkokirjakaupasta Lisätietoja: Seppo Sallila atk-suunnittelija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos puh Paloturvallisuushanke Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa hoitolaitosten ja erityisryhmien ryhmämuotoisten asumisyksiköiden paloturvallisuutta. Hankkeen ovat asettaneet sisä-, ympäristö- sekä sosiaali- ja terveysministeriöt. Mukana ovat myös RAY, ARA ja Kuntaliitto. Selvityksen perusteella arvioidaan rahoitustarvetta automaattisten sammutuslaitteistojen eli sprinklereiden asentamiseen. Sammutuslaitteistot ovat paras keino estää palokuolemia. Hanke on osa Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelmaa, jonka tavoitteena on, että 50 % :ssa kohteista on automaattiset sammutuslaitteistot v mennessä. Nyt määrä on n. 15 %. Selvitys koskee lähes 4000 kunnallista ja yksityistä asumisyksikköä ja hoitolaitosta eri puolilla Suomea: vanhusten, mielenterveyskuntoutujien, päihdeongelmaisten, kehitysvammaisten, asunnottomien sekä eri vammaisryhmien asumispalveluita. Lisäksi mukana ovat senioritalot kymmenessä suurimmassa kunnassa. Selvitys tehdään Webropol- internetkyselyn avulla. Pyyntö vastata kyselyyn lähetetään toimipaikkoihin postitse maalis-huhtikuussa THL:n toimipaikkarekisterin ja kuntien osoitetietojen mukaan. (Sairaalat ja lastensuojelupaikat eivät ole selvityksessä mukana.) Kyselyyn vastaaminen on erittäin tärkeää, sillä näin saadaan tarkkaa tietoa rahoitustarpeesta. Kyselyyn voivat osallistua netin kautta 1.4. alkaen nekin kohderyhmiin kuuluvat, joita kirje ei tavoita. Lisätietoa hankkeesta sekä linkki kyselyyn on Asumispalvelusäätiö ASPAn nettisivuilla: projektivastaava Katriina Lehtovaara puh Hallituksen esitys palvelusetelilaiksi Eduskunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys (HE 20/2009) laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Esityksellä on tarkoitus parantaa palvelusetelin käytön edellytyksiä ja saada palveluseteli nykyistä laajempaan käyttöön. Olennainen tavoite on myös asiakaan ja potilaan valinnanmahdollisuuksien parantaminen. Säännökset kotona annettavien palveluiden ts. kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistä jäisivät ennalleen. Uutta lakia sovellettaisiin kuntien järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Palveluseteli olisi edelleenkin yksi tapa muiden rinnalla järjestää kunnan vastuulle kuuluvia palveluja. Kunta päättäisi minkä palvelujen järjestämiseksi palveluseteliä voitaisiin käyttää. Kunta myös hyväksyisi ne yksityiset palveluntuottajat, joiden palveluissa palveluseteliä voitaisiin käyttää. Hyväksymiskriteereistä säädettäisiin laissa. Lakisääteisten hyväksymiskriteerien ohella kunnat voivat erikseen asettaa muita vaatimuksia, joiden tulee olla syrjimättömiä ja perustua puolueettomasti arvioitaviin seikkoihin. Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksytyistä palveluntuottajista. Tiedot palvelujen tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja hinnoista tulisi olla julkisesti saatavilla internetissä tai muulla soveltuvalla tavalla. Palvelusetelin arvo tulisi määritellä siten, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Asiakkaan omavastuuosuutta ei olisi enää suoraan kytketty muulla tavoin järjestetystä palvelusta perittävissä olevaan asiakasmaksuun. Tätä koskeva asiakasmaksulain muutos sisältyy hallituksen esitykseen. Kohtuullisuutta arvioidaan suhteessa kunnan oman palvelutuotannon kustannuksiin, ostopalvelujen kustannuksiin sekä 8 Perusturva 1/2009

9 arvioituun asiakkaan maksettavaksi jäävään omavastuuosuuteen. Palvelusetelin arvo voisi olla tasasuuruinen tai se voi olla riippuvainen asiakkaan tuloista. Niissä palveluissa, jotka asiakasmaksulaissa on säädetty asiakkaalle maksuttomiksi, palvelusetelin arvo on asetettava siten, että asiakkaan maksettavaksi ei saa jäädä myöskään omavastuuosuutta palvelua palvelusetelillä järjestettäessä. Tältä osin eräänlainen kytkentä asiakasmaksulakiin säilyy. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden osalta laissa on vielä erityissäännöksiä palvelusetelin arvon määräytymisestä. Esityksen mukaan asiakkaalla olisi oikeus kieltäytyä palvelusetelillä järjestetyistä palveluista, jolloin hänet olisi ohjattava kunnan muulla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. Tämä asiakkaan kieltäytymisoikeus tietyillä tavalla järjestetystä palvelusta on poikkeuksellinen, mutta osana tätä kokonaisuutta perusteltu. Palvelusetelilaki on tarkoitettu tuleman voimaan kesäkuun alussa. Lisätietoja: Sami Uotinen, puh. (09) Perusturva-tiedotteen jakelu Perusturva-tiedote ilmestyy edelleen sekä painettuna että sähköisenä sivuilla Tiedote jaetaan kaikkiin sosiaali- ja terveyspalveluja järjestäviin kunnallisiin organisaatioihin sosiaali- ja terveystoimen johdolle, kuntayhtymille, terveyskeskuksille ja eräille muille toimintayksiköille. Jakelun laajuuteen vaikuttaa organisaation koko ja tehtävä. Painetun tiedotteen määrää ei ole tarkoitus lisätä vaan toivomme yhä useamman löytävän sähköisen tiedotteen. Vuoden vaihteessa tapahtui suuri määrä muutoksia niin kuntarakenteessa kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen organisoinnissakin. Näiden muutosten myötä myös tiedotteemme jakelua on tarkistettu ja tarkistetaan edelleen. TARKISTAKAA JAKELUA Peruskuntien lisäksi jakelun tulisi kattaa uudet kuntayhtymät sekä uudet palvelujen tuottajina toimivat organisaatiot kuten erilaiset liikelaitokset. Toivomme nyt teidän tarkistavan organisaationne saaman jakelun ja pohtivan, tuleeko tiedote oikeisiin kohteisiin ja onko mahdollinen organisaatiomuutos aiheuttanut tarvetta muuttaa Perusturva-tiedotteen jakelua. Vuodenvaihteessa ei ole ollut vielä mahdollista käydä läpi tilannetta aivan kaikkien kuntien osalta. Tietoja voi myös puuttua uusista kuntayhtymistä. Lisäksi tuottajaorganisaatioiden tiedot tulevat meille hitaasti, joten niitä luultavasti puuttuu edelleen jakelusta. ILMOITTAKAA MUUTOKSISTA Perusturva-tiedotteen jakelun muutoksista voitte ilmoittaa sähköpostilla Tarvittaessa otamme vielä yhteyttä tietojen tarkentamiseksi. JOULUKUUN JAKELUSSA OLI ONGELMIA Viime vuoden Perusturva 4/2008 saapui osalle vastaanottajista varsin myöhään. Ongelmat aiheutuivat virheellisistä postituslistoista eli painomme oli saanut vain osan osoitetiedoista ja muut tiedotteet palautuivat Kuntatalolle. Jälkilähettäminen vei lomien aikana luvattoman paljon aikaa ja sitä vaikeutti vielä osoitetietojen etsiminen. Pahoittelemme ja toivomme, että osoitejärjestelmämme on saatu nyt kuntoon. TERVEYDENHUOLTO Turvallista hoitoa kaikille Turvallista hoitoa kaikille - potilasturvallisuuskonferenssi järjestettiin Helsingissä 29. ja 30. tammikuuta Seminaariin osallistui yli 300 potilasturvallisuustyön pioneeria ja asiantuntijaa. Ohjelmassa kuultiin kansainvälisten huippuasiantuntijoiden esityksiä, esiteltiin parhaita kotimaisia käytäntöjä ja potilasturvallisuuden edistämisen työkaluja sekä pohdittiin suomalaisen potilasturvallisuusstrategian toimeenpanoa. Seminaarin ohjelma, esitysaineisto sekä virtuaalinen posterinäyttely ovat tutustuttavissa netissä osoitteessa Parhaan posterin palkinnon sai Vaasan sairaanhoitopiiri, jolle peruspalveluministeri Paula Risikko heitti palkintopuheessaan haasteen seuraavan kansallisen konferenssin järjestämisestä yhteistyössä THL:n kanssa. Konferensseja on tarkoitus järjestää jatkossa joka toinen vuosi. Perusturva 1/2009 9

10 Seminaarissa: julkistettiin kansallinen potilasturvallisuusstrategia (STM julkaisuja 2009:3) käynnistettiin ja tuettiin potilasturvallisuusstrategian toimeenpanoa annettiin esimerkkejä potilasturvallisuuden edistämisen hyvistä käytännöistä avustettiin toimijoiden ja tutkijoiden verkottautumisessa. Edistämme potilasturvallisuutta yhdessä -strategia kiteyttää potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän tähänastisen työn. Strategia opastaa käytännön toimijoita hahmottamaan toiminnan perusperiaatteita ja rakenteita. Sen toisena tarkoituksena on tukea terveydenhuollon laatua ja turvallisuutta koskevaa säädösvalmistelua uuden terveydenhuoltolain ja sen nojalla annettavan asetuksen puitteissa. Strategia on julkaistu pdf-versiona (stm>julkaisut). Potilasturvallisuuden edistämistä tukevaa aineistoa löytyy toistaiseksi osoitteista stm>hankkeet>potilasturvallisuuden edistäminen ja index.htm. Potilasturvallisuuden kehittäminen ja jälkikäteinen viranomaisvalvonta pidetään jatkossakin hallinnollisesti erillään. Päätöspuheenvuorossaan ylijohtaja Juhani Eskola totesi, että THL tulee kantamaan vastuunsa potilasturvallisuuden edistämisestä strategian valtakunnallisissa linjauksissa esitetyllä tavalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta tulee siten potilasturvallisuustyön keskeinen kansallinen koordinoija. Organisaatiotasolla vastuu on johdolla, eikä tätä vastuuta voi ulkoistaa. Lisätietoja: Liisa-Maria Voipio-Pulkki, p. (09) , Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli työryhmä luovutti ehdotuksensa mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi peruspalveluministeri Paula Risikolle Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa linjataan näitä toimintoja vuoteen 2015 saakka. Uutta on palveluiden käsittely yhtenä kokonaisuutena valtakunnallisella tasolla. Suunnitelman taustalla on aloite, jonka 106 kansanedustajaa teki vuonna 2005 mielenterveys- ja päihdehoidon uudistamiseksi. Tehtävään nimettiin laajapohjainen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen STM:stä. Työryhmä hyödynsi kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuksen tuloksia, jalkautui kuulemaan eri osapuolia ja kannusti myös suurta yleisöä ottamaan kantaa aiheeseen. Ehdotusten taustalla olevat tiiviit tilannekatsaukset mielenterveys- ja päihdeongelmiin ja niiden hoidon nykytilaan löytyvät hankkeen kotisivuilta (www.thl>mielijapaihde). Loppuraporttiin koottiin 18 tärkeintä kehittämisehdotusta perusteluineen. Työryhmän mukaan mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisemiseksi on keskityttävä yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämiseen, alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämiseen muun muassa alkoholiverotusta merkittävästi korottamalla sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien ylisukupolvisuuden tunnistamiseen ja ehkäisemiseen. Kuntien tai yhteistoiminta-alueiden terveyden ja hyvinvoinnin strategioihin on sisällytettävä mielenterveys- ja päihdetyön osio. Suunnitelmassa painotetaan asiakkaan aseman vahvistamista, mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämistä sekä perus- ja avohoitopalveluina toteutettavien mielenterveys- ja päihdepalvelujen monipuolistamista. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten pääsy palveluihin on turvattava joustavasti yhden oven periaatteella ensisijaisesti sosiaali- ja terveyskeskuksen tai perusterveydenhuollon yksikön kautta unohtamatta työterveydenhuoltoa ja kouluterveydenhuoltoa. Kunnat voivat tarvittaessa hyväksyä ensisijaiseksi hoitoon pääsyn paikaksi myös muita palveluyksiköitä, esimerkiksi yhdistettyjä mielenterveys- ja päihdehoidon avohoitoyksiköitä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tarjolla tulee olla matalan kynnyksen periaatteella toimiva hoitajan tai sosiaalityöntekijän vastaanotto, jossa arvioidaan hoidon tarve. Arvion ja alustavan suunnitelman perusteella asiakas ohjataan hänen tarpeitaan parhaiten vastaaviin palveluihin. On selvää, että näin vaativan tehtävän menestyksellinen suorittaminen edellyttää osaamisen tuomista etulinjaan. Lisäksi ehdotetaan, että mielenterveys- ja päihdeongelmia itse kokeneita otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Erityispalvelujen on tuettava peruspalveluja matalan kynnyksen hoitoon pääsyn toteutuksessa ja palvelurakenteen monipuolistamisessa. Näkemykselle löytyy näyttöön perustuvaa tukea suomalaisen Merttu-tutkimuksen tuloksista. Työryhmä ehdottaa, että kunnat lisäävät ja monipuolistavat päivystäviä, liikkuvia ja konsultaatiopalveluja mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville, minkä seurauksena laitospaikkojen tarpeen arvioidaan vähenevän. Laitospaikkojen vähentäminen edellyttää, että ensin kehitetään ja monipuolistetaan avohoitoa ja vasta sitten supistetaan laitoshoitoa. Ministeri Risikko painotti ehdotuksia vastaanottaessaan, että laitospaikkojen vähentäminen on perusteltu tavoite, mutta se edellyttää avopalvelujen toimivuutta ja osaamista peruspalveluissa. Kaikkia ongelmia ei voida hoitaa pelkästään avohoidon piirissä. 10 Perusturva 1/2009

11 Koska mielenterveys- ja päihdeongelmia esiintyy yhä enemmän samanaikaisesti, erikoistason psykiatriset ja päihdehuollon avoyksiköt ehdotetaan yhdistettäviksi. Psykiatrinen sairaalahoito ehdotetaan siirrettäväksi pääsääntöisesti yleissairaaloiden yhteyteen. Psykiatristen potilaiden somaattinen sairastavuus ja kuolleisuus on suurempaa kuin muulla väestöllä. Vakavat vieroitusoireet tulisi hoitaa somaattisessa sairaalassa, tarvittaessa tarkkailu- tai tehostetun valvonnan olosuhteissa. Psykiatrisen sairaalahoidon järjestäminen pääsääntöisesti yleissairaaloiden yhteydessä helpottaa mielenterveyspotilaiden kattavan somaattisen sairaanhoidon toteutusta. Mielenterveys- ja päihdeongelmien yhteiskunnalliset kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet. Tilanteen korjaaminen edellyttää palvelurakennemuutoksen resursointia, joka on suunnattava erityisesti perus- ja avopalveluihin mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyn, varhaisen tuen sekä hoidon tehostamiseksi. Lisäresursoinnin esitetään koostuvan muun muassa suuremmasta valtionosuudesta, kuntarahoituksesta ja kehittämishankemäärärahoista. Täsmällistä resurssilaskelmaa työryhmä ei esittänyt, mutta se katsoi, että ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön asema palveluissa on varmistettava nimeämällä vähintään yksi kokopäiväinen pysyvä työntekijä koordinoimaan työtä laajan väestöpohjan mukaiselle alueelle. Työryhmä esittää, että valtioneuvosto antaa vuonna 2009 mielenterveys- ja päihdetyöstä periaatepäätöksen, jolla turvataan työn pitkäjänteinen kehittäminen nykyistä avohoito- ja peruspalvelupainotteisemmaksi ja varmistetaan siihen tarvittavat voimavarat. Työryhmä esittää myös, että mielenterveyslain, päihdehuoltolain ja raittiustyönlain sisällöt päivitetään ja niiden yhdistämisen mahdollisuus arvioidaan. Työryhmän ehdotukset pähkinänkuoressa: I Asiakkaan asemaa vahvistetaan 1. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten yhdenvertaisuutta palveluihin pääsyssä ja niiden saamisessa vahvistetaan ja mielenterveys- ja päihdeongelmiin paneudutaan samalla vakavuudella kuin muihinkin terveysongelmiin. 2. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin pääsee helposti yhden oven periaatteella sosiaali- ja terveyskeskuksen kautta. 3. Kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat otetaan mukaan mielenterveys- ja päihdetyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 4. Tahdosta riippumatonta hoitoa koskevat säännökset kootaan yhteen lakiin. Psykiatrisessa sairaalahoidossa kehitetään tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon ottamisen yhteyteen ulkopuolisen asiantuntijan arviointikäytäntö ja toteutetaan valtakunnallinen pakon käyttöä vähentävä ohjelma. 5. Hoito- ja kuntoutusajan toimeentuloturvan muotoja kehitetään hoitoon motivoivaksi ja työelämään paluuta helpottaviksi. II Panostetaan ehkäisyyn 6. Mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisemiseksi keskitytään kolmeen osa-alueeseen: Alkoholiverotusta korotetaan merkittävästi vuoden 2009 tasosta. Hyvinvointia tukevia yhteisöjä vahvistetaan ja kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin ratkaisuihin lisätään. Tunnistetaan ja ehkäistään mielenterveys- ja päihdeongelmien siirtyminen yli sukupolvien. 7. Kunnat tekevät mielenterveys- ja päihdetyön strategian ja sisällyttävät sen osaksi kuntastrategiaa. Ehkäisevän ja edistävän mielenterveys- ja päihdetyön asemaa vahvistetaan alueellisilla koordinaattoreilla. III Palvelut toteutetaan toimivana kokonaisuutena 8. Kunnat koordinoivat julkiset, kolmannen sektorin ja yksityissektorin mielenterveys- ja päihdepalvelut toimivaksi palvelukokonaisuudeksi. 9. Kunnat tehostavat perus- ja avopalveluja mielenterveys- ja päihdetyön päivystyksellisiä, liikkuvia ja konsultaatiopalveluja lisäämällä, jolloin laitospaikkojen tarve vähitellen vähenee. Erikoistason mielenterveysja päihdepalveluiden avohoito yhdistetään ja psykiatrinen sairaalahoito siirretään yleissairaaloiden yhteyteen. 10. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö toteutetaan erikoispalvelujen tuella ensisijaisesti lapsen omassa arkisessa elinympäristössä kodissa, päivähoidossa tai koulussa. 11. Työikäisten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden ehkäisyä ja varhaista puuttumista edistetään työterveyshenkilöstön täydennyskoulutuksella, vahvistamalla työterveyshuollon koordinaatioroolia työpaikan, muun terveydenhuollon ja kuntoutuksen välillä sekä Kelan korvauskäytäntöjä kehittämällä. 12. Työikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmaisten työttömien työkykyongelmiin puututaan ajoissa ja työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuella olevien kuntoutujien työllistymisedellytyksiä parannetaan. Perusturva 1/

12 13. Ikääntyvien mielenterveyshäiriöihin ja päihdeongelmiin puututaan ajoissa ja kehitetään ikääntyneille sopivia hoitomuotoja. IV Ohjauskeinoja kehitetään 14. Mielenterveystyön opetuksen minimisisällöt määritellään ja sisällytetään päihdetyön opetuksen minimisisältöjen kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon peruskoulutuksen opetusohjelmiin. 15. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kokoaa mielenterveys- ja päihdetyön suositukset yhteen tietokantaan, huolehtii keskeisimpien suositusten päivittämisestä ja toteutumisen seurannasta. THL tukee mielenterveys- ja päihdetyön suositusten ja hyvien käytäntöjen toimeenpanoa. 16. Kaikki hallinnonalat ottavat huomioon toimintansa ja päätöstensä vaikutuksen kansalaisten mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön. Mielenterveys- ja päihdetyön suunnittelun ja kehittämisen valtakunnallista koordinaatiota yhdistetään. 17. Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien määrää sekä kohdennetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoimintaan suunnattuja valtionavustuksia perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseksi. Lisäksi tehostetaan muiden palvelujärjestelmän kehittämistyöhön käytettävien rahoitusmahdollisuuksien käyttöä. 18. Sosiaali- ja terveysministeriö päivittää mielenterveyslain, päihdehuoltolain ja raittiustyölain sekä selvittää mahdollisuuden yhdistää mielenterveys- ja päihdehuoltolait. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toteuttamiseksi esitetään, että valtioneuvosto tekee mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisestä periaatepäätöksen, jossa määritellään mielenterveys- ja päihdetyön eri yhteiskuntapolitiikan alueille ulottuvat päälinjaukset ja toimintatavat, joilla varmistetaan väestöä palvelevan kokonaisvaltaisen, edistävän, ehkäisevän sekä korjaavan mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen ja siihen tarvittavat voimavarat. Mielenterveys ja päihdesuunnitelma. Mieli työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015 (STM:n selvityksiä 2009:3) on luettavissa ministeriön verkkosivuilla ereseptin yhteistestaus alkaa maaliskuussa ereseptin käyttöönoton aikataulua käsiteltiin kansliapäällikkö Välimäen vetämässä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnan kokouksessa Yhteistestaus aloitetaan niillä ohjelmistoilla, jotka ovat valmiina testaukseen. Yhteistestaus kattaa vaiheittain kaikki lain ja määritysten mukaiset toiminnallisuudet. Lisäksi liittyvät järjestelmät tullaan ministeriön toimesta auditoimaan ennen tuotantokäyttöä. eresepti on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä Tuotantokäyttö aloitetaan niillä ohjelmistoilla, jotka ovat läpäisseet auditoinnin ja testauksen. VALTION KORVAUS ULKOMAILLA KOTIPAIKAN OMAAVIEN SAIRAANHOIDOSTA Vuoden 2008 alusta Kela korvaa valtion varoista Suomen valtion solmimien sosiaaliturvasopimusten perusteella kunnallisen terveydenhuollon järjestämät ja kustantamat terveyden- ja sairaanhoidon palvelut siten kuin niistä asianomaisissa sosiaaliturvasopimuksissa on sovittu. Valtion korvauksen hakemus on tehtävä Kelalle Y 31 -lomakkeella 12 kuukauden aikana sen kuukauden lopusta lukien, jolloin hoito on annettu. Esimerkiksi henkilön käynti terveyskeskuksessa on ollut Hakemus valtion korvauksesta on toimitettava Kelalle viimeistään Kelasta saadun tiedon mukaan (tilanne ) vain osa terveyskeskuksista on lähettänyt hakemuksia Kelalle. Lisäksi kolme sairaanhoitopiiriä ei ole lähettänyt yhtään hakemusta Kelalle. Valtion korvaus on lakisääteinen tulo kunnille ja kuntayhtymille. Lakisääteisen tulon hakematta jättäminen merkitsee sitä, että vastaava raha joudutaan kantamaan kunnallisverona kuntalaisilta. Lakisääteisen tulon hakematta jättämisestä on tehtävä päätös. Terveyskeskusten ja sairaaloiden tulee mitä pikimmin tehdä hakemukset Kelalle. Valtion korvausten maksatus alkaa huhtikuussa 2009, jolloin kaikki mennessä ratkaistut tapaukset maksetaan. Kielteisistä tapauksista Kela on lähettää hylkäävän päätöksen. Jos Kela pyytää lisäselvityksiä Y 31 -hakemuksiin tai maksatukseen liittyvistä asioista, niihin tulee viipymättä vastata. Esimerkiksi E 112 -hakemusten perusteella tulevia rahasuorituksia ei aina ole voitu heti tilittää sairaanhoitopiireille, koska rahalaitosta koskevaan kysymykseen ei ole saatu useankaan tiedustelun jälkeen vastausta. 12 Perusturva 1/2009

13 ULKOMAILLA KOTIPAIKAN OMAAVIEN ASIAKASMAKSUISTA Sairausvakuutuslain nojalla korvataan ulkomailla kotipaikan omaavien sairaanhoidon kustannuksia silloin kun sairaanhoidon järjestämis- ja kustannusvastuusta on sovittu Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa. Korvauksen maksaa Kela sairaalan ja terveyskeskuksen laskutuksen perusteella. Korvausten laskuttaminen Kelalta koskee niitä tapauksia, joissa sairastunutta henkilöä hoidetaan ja sen jälkeen. Laskutusta varten tarvitaan: EU/ETA valtioista tai Sveitsistä tulevilta kopio Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista tai kopio sitä vastaavasta väliaikaisesta todistuksesta. Potilaan kotiosoite ja osoite Suomessa, jos mahdollista Pohjoismaista tulevilta, jos heillä ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia, niin kopio henkilöllisyystodistuksesta tai muu selvitys siitä, että hän asuu vakituisesti jossakin Pohjoismaassa. Osoite kotimaassa ja osoite Suomessa, jos mahdollista Englannista tulevilta kopio passista, National Health Care -kortista, osoite kotimaassa ja mahdollisesti osoite Suomessa. Aiheutuneet kustannukset ovat erikoissairaanhoitolain :ien ja kansanterveyslain 22 :n nojalla määräytyviä kustannuksia. Potilailta peritään asiakasmaksut normaalisti, jos heillä on esitettävänä yllämainitut selvitykset. Muussa tapauksessa peritään järjestetystä kiireellisestäkin hoidosta aiheutuneiden kustannusten mukainen maksu asiakasmaksuna asiakasmaksulain 13 :n ja -asetuksen 24 :n mukaisesti. Muusta kuin oleskelun aikana välttämättömäksi tulevasta hoidosta sovitaan erikseen potilaan kanssa. Potilas, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, voi maksaa täällä tarvitsemastaan muusta hoidosta itse aiheutuneiden kustannusten mukaisen maksun asiakasmaksuna tai hän on saanut kotimaastaan E112 lomakkeen, jonka perusteella potilaan kotivaltio sitoutuu maksamaan hoidon kustannukset Suomessa. Lisätiedot: Sinikka Huhtala, p. (09) Muutoksia liikennejuopumusrikosten laboratoriotutkimuksiin Poliisin suorittamaa liikennejuopumusrikosten (rattijuopumus ym.) esitutkintaa varten otetut verinäytteet tutkitaan vuoden 2009 alusta lähtien VITA Terveyspalvelut Oy:ssä eikä enää Kansanterveyslaitoksessa (KTL). Palveluntuottaja vaihtui keskusrikospoliisin keväällä 2008 järjestämän tarjouskilpailun tuloksena. Keskusrikospoliisin rikostekninen laboratorio (RTL) vastaa jatkossa liikennejuopumusrikosten laboratoriotutkimusten ohjauksesta ja koordinoinnista. Poliisi otattaa verinäytteet edelleen pääsääntöisesti terveyskeskuksissa.näytteenotossa käytetään tähän tarkoitukseen erityisesti valmistettua näytteenottopakkausta (ks. lähemmin jäljempänä). Tapauksissa, joissa epäillään huumaus- tai lääkeaineen vaikutuksen alaisena ajamista, poliisi pyytää lisäksi ns. kliinistä päihdetutkimusta. Samaa näytepakkausta käytetään muidenkin epäiltyjen rikosten (esim. väkivaltarikosten) esitutkinnassa tarvittavien verinäytteiden ottoon. VUODEN 2009 ALUSTA LÄHTIEN HUOMATTAVAA Poliisin ja kansanterveyslaitoksen välinen sopimus lakkaa , joten liikennejuopumusnäytteitä ei enää ko. ajankohdan jälkeen lähetetä kansanterveyslaitokselle analysoitavaksi. 1. Uusi näytteenottopakkaus on ulkonäöltään ja sisällöltään hieman erilainen kuin aiemmin. uusia näytteenottopakkauksia on jaettu poliisilaitoksille uuden näytteenottopakkauksen tunnistaa parhaiten vastaanottajan nimestä NBI Laboratoriot, joka on rikosteknisen laboratorion käyttämä osoitenimi vanhoja KTL:n osoitteella varustettuja näytteenottopakkauksia ei saa käyttää liikennejuopumusnäytteiden ottoon jälkeen poliisilaitokset on ohjeistettu toimittamaan pakkaukset käyttämättöminä rikostekniseen laboratorioon (os. PL 285, Vantaa) edelleen KTL:en palautettavaksi. Perusturva 1/

14 LAPSET JA NUORET Päivähoitolain uudistaminen Pääministeri Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy päivähoitolainsäädännön uudistus. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (KASTE ) mukaan päivähoitolain uudistusta koskeva hallituksen esitys annetaan syksyllä Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta asetti jaoston varhaiskasvatuslainsäädännön linjaamiseksi sekä päivähoitolain kiireellisten muutostarpeiden esittämiseksi. Jaoston toimikausi on Jaoston toimeksianto on kaksiosainen. Ensinnäkin sen tehtävänä on tehdä esitys nykyisen päivähoitolainsäädännön kiireellisiksi muutoksiksi. Toisena tehtävänä on tehdä esitys varhaiskasvatuslain soveltamisalasta sekä muista laissa säädettävistä asioista. Jaoston puheenjohtajana toimii apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä sosiaali- ja terveysministeriöstä ja varapuheenjohtajana hallitusneuvos Eeva-Riitta Pirhonen opetusministeriöstä. Jaostossa ovat edustettuina myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Opetushallitus, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Kuntaliitto, Jyväskylän yliopisto sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry. Jaoston sihteerit ovat sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetusminiteriöstä ja Oulun yliopistosta. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta UUSI VÄLINE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi suunnitelma. Suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Suunnitelman sisältämät kehittämistoimet ja voimavaraehdotukset on huomioitava talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa eri vuosille. Suunnitelman tulee sisältää tiedot lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta ja lastensuojelun tarpeesta kunnassa. Tärkeää on myös tieto lastensuojeluun varatutuista voimavaroista ja lastensuojelun palvelujärjestelmästä. Suunnitelman laadinta edellyttää yhteistyötä ja on eri toimialojen sekä toimijoiden yhteistyöprosessi. Suurin osa kunnissa laadittavista suunnitelmista on viety tai viedään uusille tänä vuonna toimintansa aloittaneille kunnanvaltuustoille hyväksyttäviksi. Suunnitelma varmistaa sen, että lasten hyvinvointiin liittyvä toiminta on tavoitteellista ja perustuu yhteistoimintaan. Suunnitelmassa päätöksentekijät määrittävät kunnan lapsi- ja lastensuojelupolitiikan keskeisen sisällön ja varaavat toiminnan edellyttämät voimavarat. Palvelujärjestelmästä vastaavat johtajat vastaavat palvelujen toimivuudesta ja huolehtivat riittävistä asiakastyön tukijärjestelmistä. Viime kädessä hyvin tehty suunnitelma tukee käytännön asiakastyötä niin, että lapsiperheet saavat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti. Kyseessä on kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten hyvinvointia edistävä suunnitelma, johon osallistuvat kaikki lapsiperheiden kanssa työskentelevät tahot. Tavoitteena on sopia yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä. Suunnitelma laaditaan toteutettavaksi. Tämä edellyttää sitä, että valtuusto ottaa kantaa sen toteutukseen kunkin vuoden talous ja toimintasuunnitelmassa. Toiminnan johtamis- ja koordinointivastuut on myös selkeästi määriteltävä. Kunnassa tulisi olla määriteltynä vakiintuneet yhteistyöelimet ja -foorumit, joissa lasten ja nuorten hyvinvointia tarkastellaan kokonaisuutena. On pohdittava keinoja lapsiperheiden osallisuuden varmistamiseksi itseään koskevassa päätöksenteossa. Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa itsensä tuottama arki- ja kokemustieto on yksi tietopohja, jota kannattaa käyttää hyödyksi suunnitelman laadinnassa. Tarkoituksena on saada aikaan muutoksia lasten ja nuorten elämässä ja suunnitelman seuranta on tehtävä huolella. Tavoitteiden on oltava siten laadittuja, että niiden toteutumista on mahdollista arvioida. Seuranta- ja arviointiprosessia varten tarvitaan työsuunnitelma, joka kannattaa laatia ainakin yhteistoiminta-alueen kunnissa yhteistyönä. Kuntatasolla tarvitaan monialainen yhteistyöryhmä (lapsi-/nuorisoasiaineuvosto), joka tukee suunnitelman toimeenpanoa. Jäseninä on hyvä olla luottamushenkilöitä ja ennen kaikkea lasten ja perheiden edustus.lapsi-/ nuorisoasiainneuvosto voi koota eri toimialojen tuottaman tiedon ja tehdä näistä yhteenvedon, jonka poh- 14 Perusturva 1/2009

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 maaliskuu mars Sisältö Sairaalaviesti 1/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:24 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Väliarviointi ja toteutumisen kannalta erityisesti

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet 2/10

Perusturva Grundtrygghet 2/10 Perusturva Grundtrygghet 2/10 kesäkuu juni Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 2/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet 2/12

Perusturva Grundtrygghet 2/12 Perusturva Grundtrygghet 2/12 kesäkuu juni Sisältö Pääkirjoitus: Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistuvat 3 Ledare: Strukturerna inom social- och hälsovården förnyas 4 Perusturva/ Grundtrygghet

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

3/2007. syyskuu september

3/2007. syyskuu september 3/2007 syyskuu september Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 3/2007 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys -yksikkö Toinen linja 14 00530 Helsinki

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet 1/12

Perusturva Grundtrygghet 1/12 Perusturva Grundtrygghet 1/12 huhtikuu april Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 1/2012 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet

Perusturva Grundtrygghet Perusturva Grundtrygghet 3/12 lokakuu oktober Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 3/2012 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711

Lisätiedot

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 4/2009. Paras-uudistuksen nykyvaihe 3

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 4/2009. Paras-uudistuksen nykyvaihe 3 Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 4/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö Painopaikka

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet

Perusturva Grundtrygghet Perusturva Grundtrygghet 2/11 kesäkuu juni Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 2/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

4/2002 joulukuu december

4/2002 joulukuu december 4/2002 joulukuu december Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 4/2002 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys -yksikkö Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09)

Lisätiedot

Neuvolatoiminta, kouluja. sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Neuvolatoiminta, kouluja. sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Neuvolatoiminta, kouluja opiskeluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 1:2012 Dnro 349/05.00.04/2011 Päiväys

Lisätiedot

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4 Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö Painopaikka

Lisätiedot

2/2002. toukokuu maj

2/2002. toukokuu maj 2/2002 toukokuu maj Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 2/2002 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys -yksikkö Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh.

Lisätiedot

2/2006. kesäkuu juni

2/2006. kesäkuu juni 2/2006 kesäkuu juni Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 2/2006 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys -yksikkö Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveysja päihdesuunnitelma 2009 2015 Toimeenpanosta käytäntöön 2010

Kansallinen mielenterveysja päihdesuunnitelma 2009 2015 Toimeenpanosta käytäntöön 2010 Juha Moring Anne Martins Airi Partanen Viveca Bergman Esa Nordling Veijo Nevalainen (toim.) Toimeenpanosta käytäntöön 2010 RAPORTTI 6 2011 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Anne

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISTÄ, KEHITTÄMISTÄ JA VALVONTAA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

JÄRJESTÄMISTÄ, KEHITTÄMISTÄ JA VALVONTAA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2011:7 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISTÄ, KEHITTÄMISTÄ JA VALVONTAA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN Peruslinjauksia valmistelevan työryhmän

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2012. Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2012. Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista Sosiaalibarometri 2012 Sosiaalibarometri 2012 Sosiaalibarometri Miltä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanne näyttää paikallistason asiantuntijoiden arvioimana? Millä aikataululla kuntauudistuksessa tulisi

Lisätiedot

3/2005. syyskuu september

3/2005. syyskuu september 3/2005 syyskuu september 2 Perusturva 3/2005 Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 3/2005 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys Toinen linja 14 00530

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2 (PDF) Taitto:

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet

Perusturva Grundtrygghet Perusturva Grundtrygghet 4/12 joulukuu december Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 4/2012 Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28. Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI. Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28. Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI. Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28 Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla Suomen lehti No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011 Kuinka Suomi turvaa nykyisissä oloissa terveydenhoitojärjestelmänsä? Kuinka yhteiskuntamme vastaa jatkuvasti kasvaviin vanhusten

Lisätiedot

ESITYS HALLITUSOHJELMAAN. Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut

ESITYS HALLITUSOHJELMAAN. Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut 17.12.2014 ESITYS HALLITUSOHJELMAAN Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut Lapsiasianeuvottelukunnan lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin työryhmä Lapsivaikutusten

Lisätiedot

SUUN TERVEYTTÄ KOKO VÄESTÖLLE 2013

SUUN TERVEYTTÄ KOKO VÄESTÖLLE 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:39 SUUN TERVEYTTÄ KOKO VÄESTÖLLE 2013 Suun terveydenhuollon selvitystyöryhmän kehittämisehdotukset Helsinki 2013 2 KUVAILULEHTI Julkaisija

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄSTÄ PÄIHDETYÖSTÄ LUONNOS 10.6.2014. Tiivistelmä Sammandrag. 1 Johdanto. 2 Nykytila

LAKI EHKÄISEVÄSTÄ PÄIHDETYÖSTÄ LUONNOS 10.6.2014. Tiivistelmä Sammandrag. 1 Johdanto. 2 Nykytila LAKI EHKÄISEVÄSTÄ PÄIHDETYÖSTÄ LUONNOS 10.6.2014 Tiivistelmä Sammandrag 1 Johdanto 2 Nykytila 2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 2.1.1 Raittiustyölaki ja -asetus 2.1.2 Ehkäisevään päihdetyöhön liittyvä muu lainsäädäntö

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

1/2005 maaliskuu mars

1/2005 maaliskuu mars 1/2005 maaliskuu mars Sairaalaviesti Sisältö Nro 1/2005 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Pääkirjoitus 3 Ledare 4 Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot