Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja."

Transkriptio

1 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Tätä sääntöä sovelletaan Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän toimintaan. Hallintosäännössä annetaan määräyksiä kuntayhtymän organisaatiosta, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, ratkaisuvallasta ammattikorkeakoululaissa säädettyjen ylläpitäjän tehtävien osalta sekä kuntayhtymän taloudesta ja hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Kuntayhtymän organisaatioon kuuluvat yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, tarkastuslautakunta, kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja. Lakien, asetusten, perussopimuksen ja hallintosäännön ohella kuntayhtymän toimintaa ohjataan myös muilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena. Ammattikorkeakoulun itsehallinnon piiriin kuuluvista tehtävistä ja toiminnasta määrätään ammattikorkeakoululaissa ja Savonia-ammattikorkeakoulun toimintasäännössä. II KOKOUSMENETTELY 2 Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 3 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus, toimielimen päättämällä tavalla ja ajassa lukuun ottamatta valtuuston kokousta, johon kutsu lähetetään perussopimuksen mukaisesti. Jos kokous joudutaan keskeyttämään, käsittelemättä jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 4 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Jos jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 5 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Valtuuston päätösvaltaisuudesta ja päätösvallan rajoituksesta määrätään perussopimuksessa. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätös. Asian pöydällepanosta päätetään äänten enemmistöllä. Sivu 1 / 8

2 Toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin toimivaltaansa kuuluvan asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Tällainen asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista toimielimen jäsenistä sitä vaatii. 6 Kokouksen johtaminen ja tilapäinen puheenjohtaja Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja ylläpitää järjestystä kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä sopimattomasti käyttäytyvän henkilön poistumaan. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtaja keskeyttää kokouksen tai lopettaa sen. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä, valitaan kokoukselle tilapäinen puheenjohtaja. 7 Läsnäolo toimielimen kokouksissa Läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa on: ammattikorkeakoulun rehtorilla, joka toimii kuntayhtymän johtajana, lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa yhtymävaltuuston puheenjohtajalla yhtymähallituksen kokouksessa. Kuntayhtymän johtajalla on oikeus kutsua asioita valmistelleita henkilöitä yhtymähallituksen kokoukseen. 8 Esittely ja puheenvuorot Asiat päätetään kokouksessa esittelystä. Kuntayhtymän johtaja esittelee asiat yhtymähallituksen kokouksessa. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty tai muu toimielimen määräämä henkilö. Toimielin voi erityisistä syistä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman esittelyä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotusta ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella. Puhujan on pysyttävä käsiteltävänä olevassa asiassa. Asian käsittelyjärjestyksestä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita. 9 Esteellisyyden toteaminen Esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnä olevan henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Esteellisyyttä käsiteltäessä asianomainen henkilö ei saa olla läsnä kokouksessa eikä ottaa osaa päätöksentekoon. 10 Äänestys Ehdotusta, jota ei ole kannatettu, ei oteta äänestettäväksi. Pohjaehdotus otetaan kuitenkin äänestettäväksi, vaikka sitä ei olisi kannatettu. Jollei ole muita äänestykseen otettavia ehdotuksia kuin pohjaehdotus, puheenjohtaja julistaa sen päätökseksi. Puheenjohtaja esittää äänestysjärjestyksen toimielimen hyväksyttäväksi. Äänivallasta yhtymävaltuustossa määrätään perussopimuksessa. Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätösehdotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tarkastamista esitetyt kirjalliset perustelut liitetään pöytäkirjaan. Sivu 2 / 8

3 11 Vaali Vaalissa tulevat valituksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Milloin vaali toimitetaan suljetuin lipuin, äänestyslipun on oltava kokoon taitettu niin, ettei sen sisältö ole näkyvissä. Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan valtuuston puheenjohtajalle nimenhuudon määräämässä järjestyksessä. Puheenjohtaja merkitsee äänestyslippuun kunkin valtuutetun käytettävissä olevan äänimäärän. Milloin vaali on toimitettu suljetuin lipuin, merkintä tehdään taitetun lipun ulkopuolelle. Ääniä voidaan antaa jokaiselle vaalissa kysymykseen tulevalle ehdokkaalle, vaikka häntä ei olisi keskustelussa ehdotettu tai kannatettu. Monijäsenisen luottamushenkilöelimen vaali käydään suhteellisena, jos kuntalain 60 :n mukainen määrä sitä vaatii. Tällöin yhtymävaltuusto valitsee vaalitoimikunnan, päättää ehdokaslistojen laatimisesta ja jättämisen ajankohdasta sekä vaalitoimituksen ajankohdasta. Vaalitoimikunta tarkastaa listan ja antaa tarvittaessa asiamiehelle tilaisuuden listan korjaamiseen sekä laatii ehdokaslistojen yhdistelmän, jonka puheenjohtaja asettaa kokoushuoneeseen nähtäväksi. Vaalitoimitus suoritetaan puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtaja antaa äänestysliput vaalitoimikunnalle, joka laskee ja toteaa vaalin tuloksen noudattaen soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista on säädetty. Vaalitoimikunta antaa vaalien tuloksen puheenjohtajalle, joka julistaa sen kokouksen jatkuessa. 12 Pöytäkirja Pöytäkirjan laatii puheenjohtaja tai puheenjohtajan valitsema pöytäkirjanpitäjä puheenjohtajan johdolla. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirjaan merkitään: 1. järjestäytymistietoina toimielimen nimi, kokousaika ja -paikka, läsnäolijat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. asian käsittelytietoina asiaotsikko, selostus asiasta, päätösehdotus ja päätös mahdollisine äänestystuloksineen, sekä eriävä mielipide 3. laillisuustietoina oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, allekirjoitukset, merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä nähtävänä pidosta, jos se on ollut yleisesti nähtävillä. 13 Yhtymähallituksen otto-oikeus Alemman viranomaisen ja ammattikorkeakoulun hallituksen päättämän ylläpitäjän delegoimaan toimivaltaan kuuluvan asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, sen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja, kukin erikseen. Ammattikorkeakoulun sisäisiin asioihin ei ole otto-oikeutta. 14 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun viranhaltijoiden ja toimielinten on pöytäkirjan tarkastamista tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamista lähinnä seuraavan viikon keskiviikkoon mennessä tai sen sattuessa arkipyhäksi ensimmäisen arkipäivänä sen jälkeen ilmoitettava yhtymähallitukselle ja sen puheenjohtajalle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Yhtymähallituksen puheenjohtajan on ilmoitettava kuntayhtymän johtajalle asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi päätöksen tiedoksisaantia koskevan seuraavan viikon loppuun mennessä. Sivu 3 / 8

4 Kuntayhtymän johtajan on ilmoitettava alaisilleen viranhaltijoille viranhaltijan tekemän päätöksen ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Viranhaltijapäätökset tuodaan tiedoksi ja ovat nähtävillä niiden tekemistä lähinnä seuraavassa yhtymähallituksen kokouksessa. Niistä asioista tai asiaryhmistä ei kuitenkaan ilmoiteta, joista yhtymähallitus on päättänyt olla käyttämättä otto-oikeuttaan (yhtymähallitus , 15 ). Otto-oikeuden alaisten päätösten toimittamisesta yhtymähallitukselle, sen puheenjohtajalle ja kuntayhtymän johtajalle sekä päätösluetteloiden nähtäville asettamisesta määrätään tarkemmin yhtymähallituksen päättämällä tavalla. III KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO 15 Organisaatio Kuntayhtymän organisaatio määräytyy perussopimuksen, hallintosäännön sekä yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen päätösten mukaisesti. Ammattikorkeakoulun sisäinen hallinto ja organisaatio määräytyy siten kuin ammattikorkeakoulun säännöissä on määrätty. 16 Kuntayhtymän johtaja Ammattikorkeakoulun rehtori toimii kuntayhtymän johtajana. 17 Toimivalta ja tehtävät Sen lisäksi mihin lait ja asetukset sekä perussopimus oikeuttavat tai velvoittavat, toimivalta ja tehtävät määräytyvät ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle kuuluvien asioiden osalta seuraavasti: Yhtymävaltuusto 1. päättää ammattikorkeakoulun strategisesta kehittämisestä 2. päättää ammattikorkeakoulun hallinnon ja organisaation järjestämisen perusteista 3. nimittää tarvittaessa ammattikorkeakoululle valtuuskunnan 4. päättää ammattikorkeakoulun rehtorin viran perustamisesta ja siihen liittyvistä muutoksista 5. nimittää tai ottaa ammattikorkeakoulun rehtorin ammattikorkeakoulun hallituksen annettua hakijoista lausuntonsa sekä päättää rehtorin palvelussuhteen ehdoista 6. päättää kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun talousjohtajan viran perustamisesta ja siihen liittyvistä muutoksista 7. päättää ammattikorkeakoulun vararehtoreiden lukumäärästä sekä vararehtorin/vararehtoreiden viran/virkojen perustamisesta ja niihin liittyvistä muutoksista. Muilta osin yhtymävaltuuston tehtävistä on määrätty perussopimuksen 8 :ssä. Yhtymähallitus 1. valmistelee yhtymävaltuustossa käsiteltävät asiat 2. päättää hankinnoista ja investoinneista, joiden arvo on enemmän kuin euroa (veroton arvo). 3. päättää ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä ammattikorkeakoululain 11 :n 1 momentissa tarkoitettuihin ryhmiin kuuluvien jäsenten lukumäärästä 4. nimittää ammattikorkeakoulun hallituksen ja valitsee siihen työ- ja elinkeinoelämän edustajat 5. nimittää kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun talousjohtajan sekä päättää talousjohtajan palvelussuhteen ehdoista ja niiden muutoksista 6. nimittää ammattikorkeakoulun vararehtorin/vararehtorit ja päättää vararehtorin/vararehtoreiden palvelussuhteen ehdoista ja niiden muutoksista 7. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuuden valvonnasta Sivu 4 / 8

5 8. sopii opetusministeriön ja ammattikorkeakoulun kanssa määrävuosiksi kerrallaan ammattikorkeakoulun toiminnalle asetettavista, kansallisen korkeakoulupolitiikan kannalta keskeisistä tavoitteista ja niiden seurannasta sekä keskeisistä valtakunnallisista kehittämishankkeista. Muilta osin yhtymähallituksen tehtävistä on määrätty perussopimuksen 13 :ssä. Kuntayhtymän johtaja 1. vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta 2. päättää kuntayhtymän, ammattikorkeakoulun sekä kehittämis- ja palvelukeskuksen yhteisistä käyttötaloushankinnoista sekä hyväksytyn investointiohjelman mukaisista hankinnoista euroon (veroton hinta) saakka sekä lisäksi muista käyttötaloushankinnoista ja hyväksytyn investointiohjelman mukaisista hankinnoista, joiden arvo euroa (veroton hinta) 3. toimii esittelijänä yhtymähallituksen kokouksessa 4. vastaa yhtymähallituksen päätösten täytäntöönpanosta 5. johtaa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa 6. nimittää muut ylläpitäjähallinnon määräaikaiseen palvelussuhteeseen otettavat henkilöt ja päättää heidän palvelussuhteen ehdoista siltä osin kuin nimittämisestä ei päätä yhtymävaltuusto tai yhtymähallitus. Talousjohtaja 1. vastaa kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun talous- ja rahoitushallinnon strategisesta johtamisesta, siihen kuuluvista prosesseista ja niiden kehittämisestä 2. vastaa kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun talouden, rahoituksen ja investointien suunnittelusta, ohjaamisesta ja valvonnasta 3. vastaa kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun talousarvion laadinnasta ja tilinpäätöksen tekemisestä 4. päättää alle euron (veroton hinta) suuruisista vastuualueensa käyttötaloushankinnoista ja hyväksytyn investointiohjelman mukaisista hankinnoista 5. vastaa kiinteistöhallinnon strategisesta johtamisesta, sen prosesseista ja niiden kehittämisestä 6. vastaa riskienhallinnan toimeenpanosta ja turvallisuusjohtamisesta 7. johtaa sisäistä tarkastusta 8. vastaa kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun hankintatoimen ja hankintojen strategisesta ohjaamisesta 9. toimii kuntayhtymän johtajan varahenkilönä 10. hoitaa muut yhtymähallituksen tai kuntayhtymän johtajan tai ammattikorkeakoulun toimintasäännössä määrätyt tehtävät. Rehtori 1. vastaa koko ammattikorkeakoulun toiminnan strategisesta johtamisesta 2. päättää ammattikorkeakoulun yhteisistä käyttötaloushankinnoista sekä hyväksytyn investointiohjelman mukaisista hankinnoista euroon (veroton hinta) saakka sekä lisäksi muista käyttötaloushankinnoista ja hyväksytyn investointiohjelman mukaisista hankinnoista, joiden arvo euroa (veroton hinta) 3. vastaa tilivelvollisena ammattikorkeakoulun toiminnalle, taloudelle ja laadulle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisesta ja sisäisestä valvonnasta vastuualueellaan sekä raportoi niistä ylläpitäjälle ja ammattikorkeakoulun hallitukselle. Opetuksesta vastaava vararehtori 1. vastaa koulutuksen, opiskelijapalvelujen ja kansainvälisen toiminnan palvelujen strategisesta johtamisesta, niihin kuuluvista prosesseista ja niiden kehittämisestä 2. päättää alle euron (veroton hinta) suuruisista vastuualueensa käyttötaloushankinnoista ja hyväksytyn investointiohjelman mukaisista hankinnoista 3. vastaa tilivelvollisena koulutuksen, opiskelijapalvelujen ja kansainvälisen toiminnan palvelujen toiminnalle, taloudelle ja laadulle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta sekä toimintasuunni- Sivu 5 / 8

6 telmien ja talousarvion toteutumisesta ja sisäisestä valvonnasta vastuualueellaan sekä raportoi niistä rehtorille. Tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava vararehtori 1. vastaa tutkimus- ja kehitystyön, maksullisen palvelutoiminnan, tietohallintopalvelujen sekä kirjasto- ja tietopalvelujen toiminnan strategisesta johtamisesta, niihin kuuluvista prosesseista ja niiden kehittämisestä 2. päättää alle euron (veroton hinta) suuruisista vastuualueensa käyttötaloushankinnoista ja hyväksytyn investointiohjelman mukaisista hankinnoista 3. vastaa tilivelvollisena tutkimus- ja kehitystyön, maksullisen palvelutoiminnan, kirjasto- ja tietopalvelujen sekä tietohallintopalvelujen toiminnalle, taloudelle ja laadulle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta sekä toimintasuunnitelmien ja talousarvion toteutumisesta ja sisäisestä valvonnasta vastuualueellaan sekä raportoi niistä rehtorille. Rehtorin, vararehtorin/vararehtoreiden ja talousjohtajan tehtävistä ja toimivaltuuksista on lisäksi voimassa, mitä ammattikorkeakoulu toimintasäännössään määrää. 18 Delegointioikeus Kuntayhtymän hallitus, kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja voivat siirtää hallintosäännön mukaan määräytyvää ylläpitäjälle kuuluvaa toimivaltaa yksilöidyllä kirjallisella päätöksellään ammattikorkeakoululle tai alaiselleen kuntayhtymän viranhaltijalle. 19 Sijaisuudet Kuntayhtymän johtajan sijaisena toimii talousjohtaja ja talousjohtajan sijaisena kuntayhtymän johtajan määräämä virkasuhteinen henkilö. Soveltamisohje: Tätä säännöstä sovelletaan lyhytaikaisiin, enintään 3 kuukautta kestäviin sijaisuuksiin. Tätä pidemmät sijaisuudet ratkaistaan nimittämistä koskevien määräysten mukaan. IV HENKILÖSTÖASIAT 20 Toimivalta henkilöstöasioissa Toimivalta ammattikorkeakoulun virkojen ja vakinaisten toimien perustamisessa sekä yleistoimivalta henkilöstöasioissa on siirretty kuntalain 14 :n nojalla ammattikorkeakoululle siten kuin ammattikorkeakoulu toimintasäännössään määrää. Ammattikorkeakoulun rehtorin nimittää yhtymävaltuusto ammattikorkeakoulun hallituksen annettua hakijoista lausuntonsa. Vararehtorien lukumäärästä päättää yhtymävaltuusto. Yhtymähallitus nimittää talousjohtajan sekä vararehtorin/vararehtorit. Kuntayhtymän johtaja nimittää ylläpitäjähallinnon määräaikaiseen palvelussuhteeseen otettavat henkilöt ja päättää heidän palvelussuhteen ehdoista siltä osin kuin nimittämisestä ei päätä yhtymävaltuusto tai yhtymähallitus. V MUUT MÄÄRÄYKSET 21 Toimivalta ja menettely hankinta-asioissa Ammattikorkeakoulun ja kuntayhtymän muiden viranhaltijoiden toimivallasta hankinta-asioissa on voimassa, mitä ammattikorkeakoulu niistä toimintasäännössään määrää ja mitä yhtymähallitus ja ammattikorkeakoulun hallitus osaltaan niistä muutoin päättää. Sivu 6 / 8

7 Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun säännöissä hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, palvelujen käyttöoikeussopimuksia, tavaroiden ja palvelujen vuokraamista ja rakennus- ja käyttöoikeusurakan toteuttamista taloudellista vastiketta vastaan sekä muuta edellä mainittuihin rinnastettavaa toimintaa sen mukaisesti kuin laissa julkisista hankinnoista (348/2007) ja hankintoja koskevissa erityislaissa niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävine muutoksineen tarkemmin säädetään. Kuntayhtymän hankintojen suorittamisessa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja eritysalojen hankintalakia (349/2007) sen mukaisesti kuin ne kulloinkin ovat voimassa sekä yhtymähallituksen antamia hankintaohjeita ja ( 8) hyväksymiä seudullisia hankintaohjeita 2007 sekä Kuntaliiton yleisiä hankintaohjeita. Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymässä noudatettavat hankintaohjeet. 22 Asiakirjojen allekirjoittaminen Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa kuntayhtymän johtaja, ellei yhtymähallitus ole valtuuttanut siihen muuta henkilöä. Viranhaltijan päätökseen perustuvat sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa päätöksen tehnyt viranhaltija. Delegoituun päätösvaltaan liittyvät asiakirjat allekirjoittaa se viranhaltija, jolle päätösvalta on delegoitu. Ammattikorkeakoululle delegoidun päätösvallan osalta asiakirjat allekirjoittaa ammattikorkeakoulun säännöissään määräämä viranhaltija. 23 Asiakirjojen antamisesta päättäminen Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) 4 ja 14.1 :ssä tarkoitettu kuntayhtymän toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevaa viranomaisten ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 24 Asiakirjojen antamisesta perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa tiedonhaun vaativuuden mukaan. Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu. Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisten julkisuuslain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativa tieto asiakirjasta annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se sähköpostin välityksellä, aiheutuneita kustannuksia vastaavana maksuna peritään vain kiinteä perusmaksu tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettuna. Yhtymähallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien maksujen perusteista ja euromääristä. 25 Tiedottaminen Kuntayhtymän johtaja päättää kuntayhtymän tiedottamisesta ja antaa yleiset ohjeet tiedottamisen periaatteista. Sivu 7 / 8

8 26 Kuntayhtymän taloudenhoito sekä hallinnon ja talouden tarkastus Kuntayhtymän taloudenhoidosta määrätään taloussäännössä sekä hallinnon ja talouden tarkastamisesta tarkastussäännössä sekä käyttö- ja kehittämisrahastosta käyttö- ja kehittämisrahaston säännössä. Hankinnoista määrätään hankintasäännössä ja sisäisen valvonnan järjestämisestä sisäisen valvonnan ohjesäännössä. 27 Voimaantulo Tämä hallintosääntö tulee voimaan Tällä säännöllä kumotaan alkaen voimassa ollut hallintosääntö. Sivu 8 / 8

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 12.12.2012, voimaantulopäivä 1.1.2013 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HALLINTOSÄÄNTÖ Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HÄMEENKYRÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 7 1.1 Yleiset määräykset... 7 1 Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Hallintosääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Hallintosääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1(18) Hallintosääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hyväksytty valtuustossa 12.6.2012. Voimaantulo 1. tammikuuta 2013 Muutokset 25.11.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

Hallintosääntö 1(13) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 98 tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 9.12.2013, 164 1, 33, 34, 35 Voimaan 1.1.

Hallintosääntö 1(13) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 98 tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 9.12.2013, 164 1, 33, 34, 35 Voimaan 1.1. Hallintosääntö 1(13) KEMIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 98 tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 9.12.2013, 164 1, 33, 34, 35 Voimaan 1.1.2014 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko-

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 18.12.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 23.01.2013 Raahen kaupunginvaltuusto 25.02.2013 Siikajoen kunnanvaltuusto 27.02.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LOHJA 1038/00.01.01/2012

LOHJA 1038/00.01.01/2012 1 LOHJA 1038/00.01.01/2012 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 33 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 100, muutoksia :iin 20 ja 24 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Hallintosääntö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hallintosääntö Hallintosääntö, voimassa 1.1.2009 alkaen - valtuusto 26.11.2008 Hallintosäännön muutos 34:n osalta - hallitus 5.2.2010 22 - valtuusto

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.6.2012 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO. Eteva kuntayhtymässä HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyvä johtamis- ja hallintotapa, toiminta, talous ja valvonta.

HYVÄ HALLINTO. Eteva kuntayhtymässä HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyvä johtamis- ja hallintotapa, toiminta, talous ja valvonta. Eteva kuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ johon sisältyy: Yhtymäkokouksen työjärjestys (7 Luku: Kokousmenettely) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö (8 Luku: Palkkiot luottamustehtävistä ja kokouksista) Konserniohje

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Hall 6.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Kuntayhtymän

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot