Helsingin yliopisto Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin yliopisto Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Helsingin yliopisto Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutusohjelma Lokikirja Kariologia ja endodontia JHM/MRK

2 Koulutettavan lokikirja 2 Koulutusohjelman kuvaus

3 Koulutettavan lokikirja 3 Koulutettavan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Kotiosoite Puhelin Sähköpostiosoite HLL-tutkinnon suoritusaika ja paikka Kouluttajat Vastuuhenkilö Henkilökohtainen ohjaaja yliopistosairaalajakso Henkilökohtainen ohjaaja Sairaalan ulkopuolinen jakso Hyväksytty Helsingin yliopistoon jatko-opiskelijaksi Päiväys Ilmoittautunut läsnä olevaksi Päiväys

4 Koulutettavan lokikirja 4 Yleiset näkökohdat erikoishammaslääkärikoulutuksessa Koulutukseen voi hakeutua henkilö, joka on saanut oikeuden harjoittaa hammaslääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä ja on sen jälkeen työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin tehtävissä vähintään 2 vuotta. Erikoishammaslääkärikoulutuksesta on määrätty tarkemmin erikoishammaslääkäriasetuksessa sekä tiedekunnan pysyväismääräyksissä. 1. Koulutettavan tulee olla laillistettu hammaslääkäri Suomessa 2. Koulutuksen lyhin hyväksyttävä kesto on kolme vuotta 3. Koulutuksen sisältöä seuraavat Suomessa alan kouluttajat 4. Koulutusyksikössä vastaava kouluttaja arvioi vuosittain koulutettavan edistymisen 5. Koulutettavien lukumäärää ratkaistaessa otetaan huomioon käytettävissä olevat koulutusvirat 6. Koulutukseen voi sisältyä jaksoja muissa hyväksytyissä kotimaisissa tai ulkomaisissa yksiköissä varsinaisen koulutusyksikön lisäksi Koulutusohjelman kuvaus Koulutusohjelman vastuuhenkilö Helsingin yliopistossa on professori Jukka H. Meurman. Koulutusvaatimukset noudattavat soveltuvin osin kansainvälisiä suosituksia. Koulutuksen tavoitteet Koulutusohjelman suoritettuaan kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkärin tulee kyetä toimimaan alansa erikoishammaslääkärin tehtävissä siten, että hän hallitsee oman alansa tautien ehkäisyn, diagnostiikan ja hoidon tuntee hammas- ja suusairauksien syyt, patogeneesin ja esiintyvyyden kykenee hoitamaan alansa äkilliset sairaustapaukset kykenee suorittamaan alaansa kuuluvat diagnostiset ja terapeuttiset toimenpiteet kykenee toimimaan oman alansa asiantuntijana moniammatillisessa työyhteisössä kykenee toimimaan alansa erityiskysymysten opettajana terveydenhuollon henkilöstön koulutuksessa kykenee jakamaan alansa yleistä terveystietoa

5 Koulutettavan lokikirja 5 Koulutuksen rakenne Koulutus jakautuu 1.5-vuoden yliopistosairaalapalveluun sekä 1.5-vuoden sairaalan ulkopuolisessa yksikössä suoritettavaan kliiniseen palveluun, josta 9 kk on suoritettava terveyskeskuksessa. Kliinisestä toiminnasta vastaa ao. koulutusyksikkö, mutta kokonaisuudessaan erikoishammaslääkärikoulutus on Helsingin yliopiston vastuulla. Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan erikoishammaslääkärikoulutustoimikunta kirjaa ja hyväksyy koulutuksen yksityiskohdat. Erikoishammaslääkäritutkinto suoritetaan ns. pääosasalueelta (valtakunnallinen kuulustelu), mutta siihen sisältyy myös ns. sivuosa-alueen opinnot joltakin muulta kliinisen hammashoidon osa-alueelta (koulutusyksikkökohtainen kuulustelu). Kariologian ja endodontian pääosa-alueen opiskelija voi valita sivuosa-alueen omien intressiensä mukaisesti siitä vastuuhenkilön kanssa neuvoteltuaan. Erikoishammaslääkärikoulutukseen sisältyy myös johtajakoulutusta sekä vaadittava säteilysuojauskoulutus. Palveluajat Erikoishammaslääkärikoulutus suoritetaan ensisijaisesti kokopäivätyössä. Koulutusohjelman vastuuhenkilön harkinnan mukaan voidaan koulutukseen hyväksyä myös osa-aikaista palvelua, jos osa-aikainen palvelu on viikoittain vähintään 50 % kokoaikaisesta palvelusta. Tällöin koulutusaika vastaavasti pitenee. Lyhin erikoisalan opintoihin hyväksyttävä palvelujakso on 2 kuukautta. Tohtorin tutkinto ja erikoishammaslääkärin tutkinto Hammaslääkäri, joka suorittaa sekä erikoishammashammaslääkärin että hammaslääketieteen tohtorin tutkinnon, voi lukea hyväkseen saman teoreettisen koulutuksen opintosuorituksen molempiin tutkintoihin tiedekunnan harkinnan mukaan, mikäli se tutkinnon tavoitteiden puolesta on tarkoituksen mukaista. Yliopistosairaalan ulkopuolinen jakso (1.5 vuotta) Sisältää 9 kuukauden perusterveydenhuollon palvelun erikoistuvan hammaslääkärin virassa, jolloin erikoistuva hoitaa pääsääntöisesti oman alansa lähetepotilaita. Yliopistosairaalajakso (1.5 vuotta) Sisältää 1.5 vuotta työtä suu- ja leukasairauksien poliklinikalla, vuodeosastolla ja yleisanestesia hammashoitoyksikössä Lisäksi koulutettava osallistuu tai perehtyy seuraaviin asioihin: Lääketieteelliset riskipotilaat syöpäpotilaat muut immunosuppressiopotilaat sydän- ja verenkieroelinten sairaudet krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet reumapotilaat munuaistautipotilaat ja dialyysihoito maksasairaudet ja elinsiirtopotilaat vanhusten erilliskysymykset Osastokierrot Konsultaatiot Laboratoriolääketiede

6 Koulutettavan lokikirja 6 Hammaslääketieteelliset erikoishoitoa vaativat potilaat leukojen kystat ja tuumorit kipupotilaat leuka- ja hammastraumat hampaiden kehityshäiriöt kuluneen hampaiston hoito kariesriskipotilaat resorptiot juurenpään resektiot/endokirurgia lasertekniikka vaativat endodonttiset hoidot Kehitysvammaisten hammashoito Yleisanestesiahammashoidot Edellä esitetyt asiakokonaisuudet sekä potilashoidon toimenpiteet on rekisteröitävä lokikirjaan 6 kuukauden jaksoissa. Lokikirjaan pyydetään kouluttajan nimi. Kustakin toimenpiteestä tulee koulutettavan perehtyä niiden indikaatioihin, kontraindikaatioihin, komplikaatioihin, ennusteeseen ja merkitykseen diagnostiikassa ja potilaan hoidossa.

7 Koulutettavan lokikirja 7 Käytännön palvelun suorittaminen Yliopistosairaalan ulkopuoliseen koulutukseen kuuluvat palvelut suoritetaan koulutuspaikkasopimuksissa hyväksytyissä koulutusviroissa. Yliopistosairaalapalvelu suoritetaan HYKS:n kirurgisen sairaalan suu- ja leukasairauksien klinikassa. Toimipaikkakoulutus Toimipaikkakoulutuksen tavoitteena on antaa koulutettavalle riittävät perustiedot ja taidot eri osa-alueilta, jotta hän saavuttaisi kyvyn itsenäiseen ja kriittiseen työskentelyyn erikoishammaslääkärinä. Toimipaikkakoulutusta järjestetään 37:nä viikkona vuodessa 3-5 tuntia viikossa. Koulutuksen muodot: - luennot, seminaarit ja vastaavat koulutustilaisuudet 1-3 tuntia viikossa - potilastapausseminaarit 1-2 tuntia viikossa - kirjallisuus ja tutkijakouluseminaarit ½ - 1 tuntia viikossa Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus Teoreettista kurssimuotoista koulutusta tulee suorittaa 80 tuntia. Suositellaan osallistumista valtakunnalliseen Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian sekä sen jaoksien järjestämään kurssitoimintaan sekä kansainvälisiin alan kongresseihin ja jatkokoulutukseen. Johtamiskoulutus Integroitu johtajakoulutus järjestetään erillisen ohjelman mukaisesti. Säteilysuojauskoulutus Koulutus on integroitu toimipaikkakoulutukseen. Koulutuksen arvioinnin toteuttaminen Kullekin erikoistumassa olevalle hammaslääkärille nimetään henkilökohtainen ohjaaja, joka on klinikassa toimiva seniori. Ohjaajan tehtävänä on opastaa erikoistumassa olevaa hammaslääkäriä ja seurata hänen edistymistään koko koulutuksen ajan. Kullakin kliinisen hammashoidon osa-alueella on vastaava kouluttaja. Seurannan apuvälineenä käytetään henkilökohtaista lokikirjaa. Valtakunnallinen kuulustelu Valtakunnallinen kuulustelu kuuluu pakollisena alan koulutusohjelmaan. Kuulustelijoina toimivat kotikoulutusyksikön ulkopuoliset koulutuksen vastuuhenkilöt. Valtakunnallisen kuulustelun lisäksi on sivuosa-alueiden kuulustelu, joka järjestetään oman koulutusyksikön toimesta. Kuulusteluohjeet sekä opinto-opas ovat kokonaisuudessaan tiedekunnan sivuilla

8 Koulutettavan lokikirja 8 Koulutusta antavan laitoksen kuvaus

9 Koulutettavan lokikirja 9 Yliopistosairaalan ulkopuolinen koulutusjakso Ylilääkäri/ylihammaslääkäri Osasto Sairaala Osoite Vastuualue asukasta Onko koulutusyksiköllä 24 h vrk:ssa toimiva päivystys kyllä ei Päivystystapauksien sairaalaan/koulutusyksikköön ottojen lukumäärä / vuosi Elektiivisten hoitojaksojen kokonaismäärä / vuosi Yleisanestesiahammashoitokäynnit / vuosi Tehohoitopaikat Avokäyntien lukumäärä / vuosi Alaan liittyvät muut klinikat tai koulutusyksiköt? Onko yksikössä vakiintunut kliininen koulutusohjelma kyllä ei kliinisiä konferensseja / kokouksia laadunvalvonta tarkistuksia virallinen koulutuksellinen ohjelma lehtireferaattitilauksia / kokouksia tieteellisiä kokouksia

10 Koulutettavan lokikirja 10 Kuinka monta artikkelia yksikkö on julkaissut kansainvälisissä kriittisissä aikakausilehdissä viimeisen 3 vuoden aikana? Kuinka monta esitystä yksiköllä on ollut kansallisissa tai kansainvälisissä kokouksissa viimeisen 3 vuoden aikana? kpl kpl Onko koulutuksessa olevilla kunnolliset / riittävät toimistotilat? kyllä ei Onko yksikössä muiden alojen erikoishammaslääkärikoulutusta, jos kyllä, niin mitä aloja kyllä ei Tarkistus/laadunvalvonta suoritettu Päiväys Nimi Osoite

11 Koulutettavan lokikirja 11 Lääketieteellinen henkilökunta Opetukseen osallistuva kouluttajat ja seniorikunta Nimi, asema, arvo Vastuualue Muu seniorikunta Nimi, asema, arvo Vastuualue Koulutukseen osallistujat, esim. avustava henkilökunta Nimi Nimi Nimi Nimi Nimi

12 Koulutettavan lokikirja 12 Yliopistosairaalajakso Ylilääkäri/ylihammaslääkäri Osasto Sairaala Osoite Vastuualue asukasta Onko koulutusyksiköllä 24 h vrk:ssa toimiva päivystys kyllä ei Päivystystapauksien sairaalaan/koulutusyksikköön ottojen lukumäärä / vuosi Elektiivisten hoitojaksojen kokonaismäärä / vuosi Yleisanestesiahammashoitokäynnit / vuosi Tehohoitopaikat Avokäyntien lukumäärä / vuosi Alaan liittyvät muut klinikat tai koulutusyksiköt? Onko yksikössä vakiintunut kliininen koulutusohjelma kyllä ei kliinisiä konferensseja / kokouksia laadunvalvonta tarkistuksia virallinen koulutuksellinen ohjelma lehtireferaattitilauksia / kokouksia tieteellisiä kokouksia

13 Koulutettavan lokikirja 13 Kuinka monta artikkelia yksikkö on julkaissut kansainvälisissä kriittisissä aikakausilehdissä viimeisen 3 vuoden aikana? Kuinka monta esitystä yksiköllä on ollut kansallisissa tai kansainvälisissä kokouksissa viimeisen 3 vuoden aikana? kpl kpl Onko koulutuksessa olevilla kunnolliset / riittävät toimistotilat? kyllä ei Onko yksikössä muiden alojen erikoishammaslääkärikoulutusta, jos kyllä, niin mitä aloja kyllä ei Tarkistus/laadunvalvonta suoritettu Päiväys Nimi Osoite

14 Koulutettavan lokikirja 14 Lääketieteellinen henkilökunta Opetukseen osallistuva kouluttajat ja seniorikunta Nimi, asema, arvo Vastuualue Muu seniorikunta Nimi, asema, arvo Vastuualue Koulutukseen osallistujat, esim. avustava henkilökunta Nimi Nimi Nimi Nimi Nimi

15 Koulutettavan lokikirja 15 Erikoishammaslääkäriksi koulutettavan lokikirja Kariologia ja endodontia

16 Koulutettavan lokikirja 16 Kliiniset koulutusjaksot Yliopistosairaalan ulkopuolinen koulutusjakso Yksikkö Toimi Alkamispvm Loppumispvm Kesto Välipäätöksessä hyväksytty Yliopistosairaalajakso (1.5 vuotta) Klinikka Aika Koulutettava Kouluttaja

17 Koulutettavan lokikirja 17 Tutkimustyö Alkamispvm Loppumispvm Kesto Seniorin kuittaus Kliiniset toimenpiteet Toimenpiteet Suoritettujen toimenpiteiden lkm (N=kaikki vaadittavat)

18 Koulutettavan lokikirja 18 Yliopistosairaalan ulkopuolinen jakso (1.5 vuotta) Klinikka Aika Koulutettava Kouluttaja Toimenpiteet Suoritettujen toimenpiteiden lkm (N=kaikki vaadittavat) Koulutettavan edistymisen vuosittainen arviointi Ajankohta Koulutettavan allekirjoitus Ohjaajan allekirjoitus

19 Koulutettavan lokikirja 19 Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus Kariologian ja endodontian erikoisala Kurssi Ajankohta ja paikka Tuntia Sivuosa-alue Kurssi Ajankohta ja paikka Tuntia Oman klinikan säännölliset koulutukset Kurssi Ajankohta ja paikka Tuntia

20 Koulutettavan lokikirja 20 Omat esitykset Suomessa ja ulkomailla Kurssi Ajankohta ja paikka Tuntia Valikoidut kliiniset tapausselostukset (10 tapausta)

21 Koulutettavan lokikirja 21 Julkaisut Kirjoittajat Otsikko Lehti, volyymi ja sivut

22 Koulutettavan lokikirja 22 Erikoishammaslääkärikuulustelu suoritettu Suorituspäivämäärä Päiväys Koulutettava Kouluttaja Koulutettavan palaute/arvio koulutuksesta Koulutettavan toivotaan antavan suullista palautetta koulutuksestaan koko erikoiskoulutuksensa ajan, mikäli siihen on tarvetta. Koulutuksen ajan tai sen päätyttyä on myös mahdollista antaa kirjallista palautetta joko paikallisesti koulutuksesta vastaaville tai niin haluttaessa erikoishammaslääkäritoimikunnalle. Saatu palaute pyritään ottamaan huomioon koulutussuunnitelmia arvioitaessa ja kehitettäessä. Arvioinnissa voi käyttää oheisia tässä lokikirjassa esitettyjä arviointipohjia.

23 Koulutettavan lokikirja 23 Kouluttajan arvio Päiväys Arvioitavan nimi Palvelusaika Palveluspaikka Arvioinnin kohde Arvio Huomioitavaa Kliininen toiminta (kok.pisteet 0-20) - Potilastyö - Yleisanestesiahoito - Leikkaustoiminta - Muu Yhteistyökyky (kok.pisteet 0-10) - Joustavuus - Konsultaatiokyky - Muu Sitoutuminen (kok.pisteet 0-5) ( vastuuntunto ) - Kliininen työ - Muu toiminta Henkilökohtaiset ominaisuudet (kok.pisteet 0-5) - johtamistaidot - ajanhallinta - hyvinvoinnista huolehtiminen Yhteensä: (Yht.maks. 40)

24 Koulutettavan lokikirja 24 Lomake A: Arviointi koulutettavasta Arviointi suoritetaan puolen vuoden välein (huhti- ja lokakuussa). Täytetty lomake toimitetaan erikoishammaslääkärikoulutuksen sihteerille. Arvioija Koulutettava Ajanjakso, jota arvio koskee Paikka Jakso Päiväys Mikä meni hyvin? Mitä voisi parantaa?

25 Koulutettavan lokikirja 25 Lomake B Kouluttajan/ohjaajan toiminnan arviointi (Erikoistuvan suorittama) Lomakkeella B arvioidaan kouluttajan/ohjaajan toimintaa koulutettavan kannalta. Arviointi suoritetaan puolen vuoden välein (huhti- ja lokakuussa). Täytetty lomake toimitetaan erikoishammaslääkärikoulutuksen sihteerille. Kouluttaja / ohjaaja Koulutettava Ajanjakso, jota arvio koskee Paikka Jakso Päiväys Arvioitavat asiat täysin samaa mieltä samaa mieltä en ole varma eri mieltä täysin eri mieltä 1. Esittää asiallista ja hyödyllistä informaatiota 2. Hallitsee asiansa 3. Käyttää ohjauksessa apuna potilaskertomuksia 4. Sallii aikaa kysymyksille 5. Asettaa haasteita 6. Pyrkii parhaansa mukaan mahdollistamaan koulutettavan oppimista 7. Suunnittelee yhdessä koulutettavan kanssa jaksolla läpikäytäviä asioita 8. Kannustaa tiedonhankintaan 9. Tukee koulutettavaa konfliktitilanteissa 10. Pysyy asiassa 11. Avoin kysymyksille 12. Helppo ymmärtää 13. Arvostaa koulutettavaa 14. Arvostaa koulutettavan mielipiteitä 15. Nauttii ohjaustyöstä

26 Koulutettavan lokikirja 26 Lomake C Vastuuhenkilön toiminnan arviointi (Erikoistuvan suorittama) Lomakkeella C arvioidaan koulutustoiminnan vastuuhenkilön toimintaa koulutettavan kannalta. Arviointi suoritetaan kerran vuodessa erikseen sovittavana ajankohtana. Täytetty lomake toimitetaan erikoishammaslääkärikoulutuksen sihteerille. Arvioitavat asiat täysin samaa mieltä samaa mieltä en ole varma eri mieltä täysin eri mieltä 1. Esittää asiallista ja hyödyllistä informaatiota 2. Hallitsee asiansa 3. Sallii aikaa kysymyksille 4. Asettaa haasteita 5. Pyrkii parhaansa mukaan mahdollistamaan koulutettavan oppimista 6. Kannustaa tiedonhankintaan 7. Avoin kysymyksille 8. Helppo ymmärtää 9. Arvostaa koulutettavaa 10. Arvostaa koulutettavan mielipiteitä 11. Nauttii ohjaustyöstä

KARDIOLOGIKSI KOULUTETTAVAN LOKIKIRJA

KARDIOLOGIKSI KOULUTETTAVAN LOKIKIRJA Kardiologian koulutusohjelma KARDIOLOGIKSI KOULUTETTAVAN LOKIKIRJA Training Programme in Cardiology LOGBOOK FOR TRAINING IN CARDIOLOGY KOULUTUSOHJELMAN KUVAUS TRAINING GUIDELINES - ASSESSMENT 2 3 Kardiologiksi

Lisätiedot

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017 2 Sisällys 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 3 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN JA LÄSNÄOLOILMOITUS... 4 3. KOULUTUKSEN

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 3 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 3 2. OPINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015. Erikoishammaslääkärikoulutus. Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta. Toimittanut Eija Ruottinen

Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015. Erikoishammaslääkärikoulutus. Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta. Toimittanut Eija Ruottinen Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015 Erikoishammaslääkärikoulutus Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Toimittanut Eija Ruottinen ISSN 0784-7154 Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää erikoishammaslääkäritutkinnon

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS. OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS. OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017 2 Sisällysluettelo ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 4 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 4 2. OPINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. OPINTO-OIKEUS 4 3. ILMOITTAUTUMINEN YLIOPISTOON 4 4. ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTKSEN

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013 Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2011-2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat

Lisätiedot

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUS OPINTO-OPAS

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUS OPINTO-OPAS 2015 2016 2016 2017 Tämä opas on voimassa 1.8.2015 alkaen. Erikoistuvan opiskelijan koulutusvaatimukset määrittää opinto-oikeuden

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus 2013 2015 Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015 Erikoislääkärikoulutus Yleislääketieteen erityiskoulutus

Lisätiedot

ERIKOISTUMINEN NEUROLOGIAAN ITÄ SUOMEN YLIOPISTOSSA JA KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA

ERIKOISTUMINEN NEUROLOGIAAN ITÄ SUOMEN YLIOPISTOSSA JA KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA ERIKOISTUMINEN NEUROLOGIAAN ITÄ SUOMEN YLIOPISTOSSA JA KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA Neurologian koulutusohjelma jakautuu runkokoulutukseen ja eriytyvään koulutukseen ja sen kokonaispituus on 6

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2011 2012 2012 2013 2 KOULUTUSOHJELMAT ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: professori

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2009 2010 2010 2011 2 III KOULUTUSOHJELMAT ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija:

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Yleissuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012 Taitto: Antti Tarponen, Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...5

Lisätiedot

OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN LISÄKOULUTUS 2013-2015. Lukijalle

OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN LISÄKOULUTUS 2013-2015. Lukijalle 1 OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN LISÄKOULUTUS 2013-2015 Lukijalle Tähän oppaaseen on koottu keskeiset erikoislääkärin lisäkoulutusta koskevat ohjeet ja koulutusohjelmien opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2013-2014ja

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2012 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA 2 SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille... 5 Koulutuksen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2009 2010 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille...

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2012 2013 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN KOULUTUSOHJELMAAN HYVÄKSYTYILLE...7 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

Lisätiedot

Tutkinnon rakenne ja vaatimukset

Tutkinnon rakenne ja vaatimukset Tutkinnon rakenne ja vaatimukset Perusterveydenhuollon lisäkoulutus lakkautettu Yleislääketieteen erityiskoulutus Kaikkien erikoisalojen runkokoulutukseen sisältyvä 9 kk:n terveyskeskuspalvelu Yleislääketieteen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008 2009. Hammaslääketieteen koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2008 2009. Hammaslääketieteen koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2008 2009 Hammaslääketieteen koulutusohjelma SISÄLLYS Hammaslääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelma 3 Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen 3 Viransijaisuuskelpoisuus 3 Juonneopetus 3 Syventävien

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2015

OPINTO-OPAS 2012-2015 OPINTO-OPAS 2012-2015 LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö (MED) 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO Käyntiosoite: Lääketieteen yksikkö (Arvo) Lääkärinkatu 1 Lääketieteen yksikkö (B-rakennus)

Lisätiedot

LISÄKOULUTUSOHJELMAT OPAS

LISÄKOULUTUSOHJELMAT OPAS Terveystieteiden tiedekunta LISÄKOULUTUSOHJELMAT OPAS (voimassa 1.8.2013 lukien) Päivitys 1.7.2014 LISÄKOULUTUSOHJELMIEN VASTUUHENKILÖT AUDIOLOGIA ENSIHOITOLÄÄKETIEDE GYNEKOLOGINEN ONKOLOGIA LASTENALLERGOLOGIA

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006

Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006 Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2006-2007 Toimittaja: Kannen suunnittelu: Hanna Pesonen Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006 SISÄLLYS HYVÄ OPISKELIJA...5 OPISKELU LÄÄKETIETEELLISESSÄ

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO

TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2010 2011 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Turun yliopisto Sisällysluettelo YLEISTÄ... 9 Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot ja oppiarvot...

Lisätiedot