YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 245. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus AIKA :00-20:05 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginjohtajan tilannekatsaus Asemakaavan muutos Toivonpuiston (9.) kaupunginosa 250 korttelit sekä puisto- ja katualueet 140 Kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma Pyörreperän kaupunginosan (10.) korttelin 29 rivitalotontin 257 (AR) 1 myyminen 142 Vuokrasopimuksen HLS-Kiinteistöpalvelut Ky / Leena Seppälä 258 ja Ylivieskan kaupunki hyväksyminen 143 Osavuosikatsaus Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja talousarvion 2015 tavoitekehys 145 Helaalan Myllysäätiö r.s:n anomus kiinteistöverosta 264 vapauttamisesta 146 Koskelan Metsästysseura r.y:n anomus kiinteistöverosta 266 vapauttamisesta 147 Niemelän Kylänäyttelijät ry:n anomus kiinteistöverosta 267 vapauttamisesta 148 Vähä-Pylvään Metsästysseura ry:n anomus kiinteistöverosta 268 vapauttamisesta 149 Johtosääntöjen uudistaminen Lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Hankintaoikaisuvaatimus /Arto Koponen Palvelut Juha Lappeteläisen oikaisuvaatimus palomiehen 274 virkavalinnasta 153 Yksilövalmentajan työsuhde Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapöytäkirjat 277

2 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Perkkiö Kaija-Maija 16:00-20:05 Puheenjohtaja Hirvelä Tarmo 16:00-20:05 2. varapj. Autio Juha 16:00-20:05 Jäsen Haapakoski Kaisa 16:00-20:05 Jäsen Junttila Tiina 16:00-20:05 Jäsen Jaakola Päivi 16:00-20:05 Varajäsen Karoliina Nevalaisen varajäsen Männistö Asko 16:00-20:05 Varajäsen Markku Jussilan varajäsen POISSA Nevalainen Karoliina Hannula Jouko Jussila Markku Kärkinen Samuli 1. varapj. Jäsen Jäsen Jäsen MUU Pylväs Juha 16:00-20:05 KV:n pj. Kippola Eero 16:00-20:05 KV:n 1. varapj. Jokinen Heikki 16:00-20:05 KV:n 2. varapj. Korpi-Tassi Pauli 16:00-20:05 KV:n 3. varapj. Ojanperä Terho 16:00-20:05 Esittelijä Piili Maritta 16:00-20:05 Pöytäkirjanpitäjä Sarkkinen Kauko 16:00-19:30 Asiantuntija :t Pesonen Keijo 16:00-16:40 Asiantuntija 138 Suikkari Risto 17:05-18:00 Asiantuntija :t ALLEKIRJOITUKSET Kaija-Maija Perkkiö Puheenjohtaja Maritta Piili Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Keskiviikkona klo keskusvirastossa. Päivi Jaakola Tarmo Hirvelä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskiviikkona klo keskusvirastossa. Toimistosihteeri Merja-Liisa Laitila

3 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 136 Kaupunginhallituksen johtosäännön 7 :n mukaan kokous kutsu on toimitettava mi käli mahdollista kirjallisena hyvissä ajoin ennen kokous ta. Jos erityiset syyt eivät ole esteenä, esityslista on lähetettä vä vähintään kolme päivää ennen ko kousta. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina torstaina Esityslista liitteineen on julkaistu samana päivänä sähköi sessä kokoushallintajärjestelmässä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus toteaa laillisuu den ja pää tösvaltaisuuden. KAUPUNGINHALLITUS: Totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat KHALL 137 Pöytäkirja tarkastetaan keskusvirastossa keskiviikkona kello 10 ja pidetään yleisön nähtävänä samana päi vä nä kello KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus valitsee pöytä kirjan tarkastajat Päivi Jaakola Tarmo Hirvelä Varalle Juha Autio Kaisa Haapakoski Mikäli pöytäkirjan tarkastajaksi valittu henkilö on esteellinen tai estynyt käsittelemään jotakin asiaa, tarkastaa pöytäkirjan kyseisen asian osalta varalle valittu henkilö.

5 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan tilannekatsaus KHALL 138 Kaupunginjohtaja esittelee ajankohtaiset asiat. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi.

6 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Asemakaavan muutos Toivonpuiston (9.) kaupunginosa korttelit sekä puisto- ja katualueet 233/54/00/2013 TEKLA Kaavamuutosalue 9. kaupunginosan korttelit sekä niihin liit tyvät puisto- ja katualueet, pinta-alaltaan noin 5,32 ha, sijaitsee Toivonpuistossa rajautuen Joutsentiehen, Lintutiehen, Kanatiehen ja Sie vin tiehen. Kaavamuutosalueen teollisuuskorttelialuetta omistavat: Kaupunki, Ma ler Oy ja Iso - Ahon Kiinteistöt Oy. Suunnittelualueessa mukana ole va rivitalokortteli on pääosin yksityisessä omistuksessa ja yleiset puis to- ja katualueet omistaa kaupunki. Kaavamuutoksen lähtökohdat: Keskustan osayleiskaava on hyväksytty KV Yleiskaavassa kaavamuutosalueelle on osoitettu kaavamerkinnät: P PALVELUJEN, HALLINNON JA KAUPAN ALUE Alue varataan pääasiassa hallinnolle ja yksityisille palveluille kuten vä hittäis kau pal le ja muille palveluille, toimistoille ja työpaikoille. Alu eel le saa sijoit taa erillisen alle 2000 k-m 2 :n suuruisen päi vit täis ta va ra kau pan myy mälän. VL LÄHIVIRKISTYSALUE Alue varataan päivittäiseen ulkoiluun, virkistykseen, leikkiin, ja luon non koke mi seen. Alueella on sallittua alueen luonteeseen sopiva vir kis tys toi minto ja palveleva vähäinen rakentaminen. AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, kyt ketyil le pientaloille, rivitalolle sekä pienkerrostaloille. Alueelle saa si joit taa myös ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia palvelu- ja työ paik ka toi min to ja. Alu eel le tulee suunnitella ja toteuttaa riittävästi lä hi vir kis tys aluei ta vir kis tyspal ve lui neen. Asemakaavat, jotka on hyväksytty , ja , joissa on esitetty: - korttelit 85-86, pinta-ala noin 3,32 ha ja ne ovat ym pä ris tö häi riötä ai heut ta mat to mien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY), - kortteli 87, pinta-ala noin 1,16 ha on rivitalojen korttelialuetta (AR II e = 0,25),

7 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus TEKLA Hyppylänpuiston alue, pinta-ala noin 0,61 ha, - Kukkotien katualue, pinta-ala noin 0,23 ha. Alueelle muodostuneen ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuu den toimintojen järjestämiseksi ja asemakaavojen ajan mu kaisuuden ar vioi mi sek si kaupunki ryhtyy maankäyttö- ja rakennuslain mu kai siin toimenpiteisiin suun nit te lu alu een asemakaavan muut ta misek si. Kaavoituksen tavoitteena on pa ran taa teollisuuskorttelin toimi vuut ta ja osoittaa suojapuistovyöhyke teol li suu den ja asumisen vä liin. Maankäyttöyksikössä on laadittu kaavoituksen valmisteluaineistona alus ta va osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on nähtävillä ja saa ta vil la koko kaavaprosessin ajan teknisen palvelukeskuksen maan käyt tö yk si kös sä. Tämä kaavamuutos on merkittävä ja sen hyväksyy kau pun gin valtuus to (MRL 52 ). Kaavoittaja esittää, että lautakunta 1. päättää ryhtyä asemakaavan muuttamiseen, 2. oikeuttaa teknisen palvelukeskuksen ilmoittamaan kaa voi tuksen vireilletulosta, 3. hyväksyy asemakaavamuutosta koskevan alustavan osal lis tumis- ja arviointisuunnitelman ja oikeuttaa teknisen pal ve lu keskuk sen asettamaan sen nähtäville sekä varaamaan ti lai suuden esittää siitä mielipiteitä MRL:n 62 :n perusteella ja MRA:n 30 :n mukaisesti. TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy kaavoittajan esityksen. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä MRL:n 62 :n perusteella ja MRA:n 30 :n mu kai ses ti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitettiin yksi mielipide, joka on huomioitu valmistelussa. Maankäyttöyksikössä on laadittu kaavoituksen valmisteluaineistona

8 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus kaa va luon nos, jossa on muodostettu: 1. teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toimin nan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Pinta-ala noin 4,0202 ha, rakennusoikeus noin k-m 2 2. asuinrivitalojen korttelialue (AR) pinta-ala noin 0,7350 ha, raken nus oi keus noin 1838 k-m 2 3. Kukkotien katualue, pinta-ala noin 0,1253 ha 4. Hyppylänpuiston alue, pinta-ala noin 0,4376 ha. Asemakaava-alueella tulee olla erillinen tonttijako (MRL 79 ). Oheismateriaali on kokonaisuudessaan nähtävillä Ylivieskan kaupun gin teknisessä palvelukeskuksessa ( Kyöstintie 4) sekä kau pungin kotisivulla > Hallinto ja talous > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat / Teknisten palveluiden lautakunta. Kaavoittaja: Lautakunta 1. oikeuttaa teknisen palvelukeskuksen asettamaan val mis te lu aineis ton nähtäville sekä varaamaan osallisille ja viranomaisille ti lai suu den esittää mielipiteitä ja lausuntoja MRL:n 62 :n perus teel la ja MRA:n 30 :n mukaisesti. TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy kaavoittajan esityksen. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. TEKLA Kaavamuutoksen valmisteluaineisto on ollut nähtävillä välisen ajan MRL:n 62 :n perusteella ja MRA:n 30 :n mu kai ses ti. Nähtävillä ollessa valmisteluaineistosta esitettiin Kolme lausuntoa Elisa Oyj / Tuotanto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii kenne- ja ym pä ris tö kes kus Peruspalvelukuntayhtymä Kallion Terveys val von ta Viisi mielipidettä Kauko Kärkkäinen (2 kpl) Aino Nisumaa (2 kpl) Alueen asukkaat 11 al le kir joit ta jaa. Lausunnot, mielipiteet sekä niiden huomioiminen kaavoittajan vas tinei neen on kirjattu kaavaselostuksen kohtaan

9 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta tehdään kaa vamuutoksen ehdo tus vai hee seen seuraavat muutokset: 1. Sievintien varteen osoitettua AR- korttelialueen istutettavaa ton tin osaa levennetään noin 2 metriä ja se muodostuu täten 12 metrin levyiseksi. Lisäksi ohjeellinen rakennusala si joi tetaan noin 19 metrin etäisyydelle tontin Sievintien puoleiselta ra jal ta.piha-alue jää teoreettisen melualueen (55 db) ul kopuo lel le 2. AR- korttelin 95 tonttia 8 koskien lisätään seuraavat kaa vamää räyk set: Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulko seinien sekä ik ku noiden ja muiden rakenteiden äänieristävyyden lii ken neme lua vastaan on oltava vähintään 35 db. Korttelin 95 AR- tontilla 8 tulee huolehtia siitä, että piha-alu een melutaso ei ylitä valtioneuvoston päätöksen (1993/1992) mukaisia päivä- tai yöajan melutason ohje ar vo ja. Korttelin 95 AR- tontin 8 istutettavalla tontin osalla on säi ly tet tä vä oleva puusto. 3. TY- korttelia 85 koskien lisätään seuraava kaavamääräys: TY- korttelissa 85 rakennusten julkisivuihin, va lais tukseen sekä korttelia rajaaviin istutuksiin erityisesti Lintu tie hen rajoittuen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jul ki si vu- ja istutussuunnitelmat tulee esittää ra kennus lu van yhteydessä. TY- korttelin 85 tonteille 3,4 ja 9 lisätään kaavakartalle Lin tutie hen rajoittuen merkintänä neljän metrin levyinen is tu tet tava alueen osa. 4. Lintutien katualuetta koskien laaditaan erillinen istutussuunnitelma. 5. Hyppylänpuistoalueen luonnonympäristö kuvaillaan maastohavainnoinnin perusteella. 6. Alin rakentamiskorkeus + 56,80 m (N2000) kaavamuutosalueella merkitään kaavaehdotuksen kaavamääräyksiin. 7. AR-korttelissa 95 tonttien 10 ja 11 välistä ohjeellista tontinrajaa on tarkistettu. Asemakaavamuutoksen valmisteluaineistoon perustuen on laadittu kau pun gin ja Maler Oy:n välinen maankäyttösopimusluonnos ja vaih to kir jan esisopimusluonnos, jotka kaupunginhallitus hyväksyi Kaupunginhallitus oikeutti allekirjoittamaan em. sopimukset. Em. sopimukset sekä vaihtokirjan esisopimus kaupunki / YR-Insinöörit Oy allekirjoitetaan ennenkuin kaavamuutosehdotus asetetaan nähtäville.

10 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Oheismateriaali on kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungin tek nises sä palvelukeskuksessa (Kyöstintie 4) sekä kaupungin kotisivulla > Hallinto ja talous > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöy tä kir jat / Teknisten palveluiden lautakunta. Kaavoittaja: esittää, että lautakunta 1. hyväksyy lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut kaavoittajan vas ti neet 2. oikeuttaa teknisen palvelukeskuksen asettamaan asemakaa va muu tos eh do tuk sen nähtäville MRL 65 :n perusteella ja MRA:n 27 :n mukaisesti. TEKNINEN JOHTAJA: Hyväksyy kaavoittajan esityksen TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. KHALL 139 Asemakaavamuutoehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan MRL:n 65 :n perusteella ja MRA:n 27 :n mukaisesti. Nähtävilläollessa kaavaehdotuksesta esitettiin 2 lausuntoa: Oulun poliisilaitos/ Ylivieskan poliisiasema Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kus 4 muistutusta Annikki Juuti Kauko Kärkkäinen Kauko Kärkkäinen Oili Satomaa Asemakaavamuutoksesta ehdotusvaiheessa esitetyistä lau sun noista, muistutuksista ja niiden huomioimisesta on laadittu kaa va se lostuk sen kohtaan yhteenveto, joka esitellään kokouksessa. Oheismateriaalia. Kaavoittaja: esittää, että kaupunginhallitus ja edelleen -valtuusto 1. hyväksyy lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut kaavoittajan vas ti neet, 2. hyväksyy asemakaavamuutoksen koskien 9. kaupunginosan

11 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus kort te lia 85 ja korttelin 95 osaa sekä katu- ja puistoaluetta. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy kaavoittajan esi tyk sen. Asiantuntijana kuultiin kaupunginarkkitehti Risto Suikkaria.

12 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma /54/00/2014 KHALL 140 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään ker ran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireil lä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa tulee selos taa ly hyes ti kaava-asiat, joilla on välitöntä vaikutusta kaa voi tuksen läh tö koh tiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaa voi tuskat sauk ses sa on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla taval la. Teknisen palvelukeskuksen kaavatiimi ja maankäyttöyksikkö ovat val mis tel leet kaavoituskatsauksen vuodelle 2014 ja kaa voi tus oh jelman vuosille Kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma on oheis mate ri aa li na. Kaavoittaja: esittää, että kaupunginhallitus ja edelleen -valtuusto 1. hyväksyy kaavoituskatsauksen 2014 ja kaavoitusohjelman vuo sil le , 2. oikeuttaa teknisen palvelukeskuksen tiedottamaan kaa voi tuskat sa uk sen ja kaavoitusohjelman hyväksymisestä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen. Asiantuntijana kuultiin kaupunginarkkitehti Risto Suikkaria.

13 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pyörreperän kaupunginosan (10.) korttelin 29 rivitalotontin (AR) 1 myyminen 103/53/10/2014 KHALL 141 Teknisten palveluiden lautakunta päätti Pyörreperän (10.) kaupunginosan asemakaava- ja asemakaavan muutosalueen ri vi ta lo tont tien myymisestä ostotarjousten perusteella. Korttelin 29 tontista 1 jätetty tarjoushinta on 17,10 /m 2. Tontin myyn ti hin ta on ,00 euroa. Tontti on varattu Kaarron Ra kennus Oy:lle tarjoushinnoitteluun perustuen. Tontin käyttötarkoitus on hyväksytyn asemakaavan mukai ses ti rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten kort te lialue (AR), pinta-ala m 2 ja tehokkuusluku e=0.30. Kauppakirjaluonnos tontin myymisestä Kaarron Rakennus Oy pe rustet ta van asunto-osakeyhtiön lukuun on oheismateriaalina. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy kaup pa kir jaluon nok sen ja oikeuttaa allekirjoittamaan sen ehtojen mukaisen lopul li sen kauppakirjan.

14 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Vuokrasopimuksen HLS-Kiinteistöpalvelut Ky / Leena Seppälä ja Ylivieskan kaupunki hyväksyminen 104/52/10/2014 KHALL 142 Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt vuok ra so pi muk sen HLS-Kiinteistöpalvelut / Leena Seppälän kanssa. Em. vuokratilaan on keskitetty Peruspalvelukuntayhtymä Kallion atktoi min to ja. Sopimuksen hyväksymisen jälkeen tilaan on suoritettu muutostöitä. Laaditun korjaussuunnitelman perusteella tilan korjauskustannukset ovat n , joista vuokralaisen kustannukseksi on sovittu Tilapalveluyksikkö on neuvotellut HLS-Kiinteistöpalvelut ja Pe rus palve lu kun ta yh ty mä Kallion kanssa uudet vuokrasopimukset. Vuokrasopimusten ehdot ovat seuraavat: Vuokra-aika: , jonka jälkeen sopimus jatkuu mo lem min puo li sel la 6 kuukauden irtisanomisajalla. Vuokra-ala: 235 m 2 Vuokra: 2256 /kk; (9,60 /m 2 kk; Alv 0%), joka sisältää lämmön ja kiinteistöhuollon. Todetaan, että laadittujen vuokrasopimusten mukaisesti muu tos työkus tan nuk set laskutetaan muutostöiden valmistuttua Ylivieskan kaupun gil ta, joka laskuttaa ne edelleen Peruspalvelukuntayhtymä Kalliol ta. Vuokrasopimus oheismateriaalina. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy laaditun vuokra so pi muk sen.

15 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus /1/05/2014 KHALL Kaupunginkamreerin laatima osavuosikatsaus on oheismateriaalina. Osavuosikatsauksessa esitetään selvitys vuoden 2014 talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta (käyttötalous, tuloslaskelma, investoinnit ja rahoituslaskelma) ja tuloslaskelmavertailu vuosilta Osavuosikat sauk sessa esi te tään tie toja myös kaupun gin asu kasluvun ja työttö myys as teen ke hi tyk sestä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Asiantuntijana kuultiin kaupunginkamreeri Kauko Sarkkista.

16 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja talousarvion 2015 tavoitekehys 106/1/05/2014 KHALL Voimassa olevan kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden lop puun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi ka len te ri vuodek si talousarvio. Sen hy väksymisen yhteydessä valtuuston on hyväk syt tä vä myös ta lous suunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodek si.talousarviovuo si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Ta lous ar vios sa ja -suun ni tel mas sa hyväksytään kunnan toi min nal liset ja taloudelliset ta voit teet. Talousarvio ja -suunnitelma on laa dit tava siten, että edel lytyk set kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on ol ta va ta sa pai nossa tai yli jää mäi nen enintään neljän vuoden pi tuise na suun nittelu kau tena, jos ta lousar vion laa ti mis vuo den tasee seen ei ar vioi da ker ty vän yli jää mää. Jos taseen ali jää mää ei saada katetuksi suunnitte lukau te na, talous suunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöi dyistä toi menpi teistä (toimenpideoh jelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan val tuus ton erikseen päät tä mä nä katta miskautena (alijää män katta misvelvolli suus). Kuntalain uudistuksessa kuntien alijäämän kat ta mis vel vol li suut ta tiuken ne taan. Alijäämä tulee vastaisuudessa kat taa neljän vuoden kulues sa tilinpäätöksen vahvistamista seu raa van vuoden alusta lukien. Muu ten kunta voisi joutua krii si kun ta me net te lyä vastaavaan ar viointi me net te lyyn. Kunnan tulee ta lous suun ni tel mas sa päättää yk si löidyis tä toimenpiteistä, joilla alijäämä laissa mai nit tu na ajanjaksona ka te taan. Uuden kuntalain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Ehdo tet tua alijäämän kattamissäännöstä sovellettaisiin ensimmäisen ker ran vuoden 2015 taseeseen kertyneisiin alijäämiin, eli alijäämät tu li si kattaa viimeistään vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Jos kunnan ta see seen kertynyt alijäämä on tilikauden 2015 tilinpäätöksessä yli 500 euroa asukasta kohden, alijäämän tulee olla katettu viimeistään ti li kau den 2022 tilinpäätöksessä. Ylivieskan kaupungin taseessa on kertynyttä alijäämää 7,5 milj. euroa, eli 507 euroa asukasta kohden. Vuoden 2014 ti linpää tök ses tä ennustetaan tulevan ylijäämäinen. Tavoitteena on, että ta lous suun ni tel maan sisältyvän talouden ta sa pai not tamis oh jel man toimenpiteillä kertynyt alijäämä saadaan katettua vuosien tilinpäätöksissä. Keskeinen tavoite on käyt tö ta louden nettomenojen kasvun rajaaminen enintään kahteen prosenttiin tai sen alle. Velkamäärän kasvun taittamiseksi tavoitteena on ra hoittaa investoinnit omarahoituksella (=vuosikate) ja omaisuuden myynneil lä. Kaupungin korollisen velan määrä oli tilanteessa 54,7 milj. euroa, eli euroa asukasta kohden.

17 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Hyväksytyn talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteillä ei pystyt tä ne varmistamaan alijäämän kattamista tavoitteen mukaisesti, kos ka vuosien tilinpäätöksien tulisi olla keskimäärin 1,5 milj. euroa ylijäämäisiä, mikä ei ole todennäköistä nykyisessä ja lä hivuo sien ennustetussa taloustilanteessa. Alijäämän kattaminen viimeis tään vuoden 2020 tilinpäätöksessä edellyttää keskimäärin n. 1,1 milj. euron ylijäämäisiä tilinpäätöksiä ja alijäämän kattaminen viimeis tään vuoden 2022 tilinpäätöksessä edellyttää keskimäärin n euron ylijäämäisiä tilinpäätöksiä. Hidastuneen verotulokasvun, valtionosuusleikkausten ja taan tu masta johtuvan työttömyyden kasvun seurauksena kuntien taloustilanne on kuluvana ja lähivuosina hyvin haasteellinen. Menojen kas vu painet ta aiheuttaa mm. väestön ikääntyminen, kuntien vastuun li säänty mi nen pitkäaikaistyöttömistä ja Ylivieskassa myös väkiluvun voimak kaas ta kasvusta johtuvan palvelukysynnän kasvun kus tan nusvai ku tuk set. Lisäksi valtio on asettanut kunnille miljardivastuun jul kisen talouden kestävyysvajeen hoitamisessa. Kunnat ovat taloutensa tasapainottamiseksi pakotettuja hakemaan sääs tö jä rakenteellisilla ja muilla tuottavuutta parantavilla toi men piteil lä sekä vahvistamaan tulopohjaa verojen ja maksujen ko ro tuk silla. Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinta-aikatauluksi on päätetty seuraava: Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman laa dintaohjeet ja talousarvion 2015 tavoitekehykset hallintokuntien talousarvion valmistelutyön käynnistämiseksi. elo-syys kuu syyskuun aikana Neuvottelut kaupungin hallinto kun tien ja Pe rus pal ve lukun ta yh ty mä Kal lion kanssa. Johtoryhmän ta lous ar viokes kus te lut. Verorahoituslaskelma tarkentuu.valtion talous ar vio esi tys vuodelle 2015 valmistuu ja julkaistaan. Valtuuston strategia- ja talousarvioseminaarit. Kes keiset strategiset käyttötaloutta, in vestointioh jelmaa ja talou den tasapainottamistoimenpiteitä kos ke vat lin jaukset ja tavoitteet. Talouden tasapainottamisohjelman toteu tu mis tar kas te lu ja mahdolliset uudet so peut ta mis toimenpi teet Kaupunginhallitus vahvistaa lopulliset talousarviokehykset sitovina ohjei na hallintokunnille Hallintokuntien jätettävä talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä kaupungin kam reerille.

18 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus lokakuun aikana Johtoryhmän talousarviokäsittelyt.tarvittavat jat ko neuvot te lut hallintokuntien kanssa Kaupunginhallitus tekee valtuustolle ehdo tuksen veroprosen teiksi vuo delle Kaupunginhallitukselle esitel lään yhteenveto talousarvioesityksistä ja talousarvion ta sa pai no tus nä ky mis tä Valtuusto päättää veroprosenteista vuodelle Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi vuodelle 2015 valmistuu. marras kuun ai ka na ja tarvittavat jatkoko koukset Yhteistoimintaryhmä käsittelee ja antaa lausuntonsa vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan eh dotusta vuoden 2015 talousar vioksi ja vuosien ta lous suun ni tel mak si ja te kee esityksen val tuustolle. joulukuun alus sa Talousarvioinfo medialle Valtuustolle esitellään kaupunginhallituksen ehdotus vuo den 2015 talousarvioksi ja vuosien talous suun ni tel mak si Valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunni telman. tammikuu 2015 Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion 2015 täy täntöön pa no-oh jeet vuoden 2015 en sim mäi ses sä ko ko ukses saan Oheismateriaalina on talousarvion 2015 ja ta lous suun ni tel man laadintaohjeet ja talousarvion 2015 alustava ta voi te kehys. Talousarviokehys on laadittu nykyisillä veroprosenteilla. Talousarviokehykset vuodelle 2015 ovat hyvin tiukat. Uuden kun talain vaatimus alijäämän kattamisesta viimeistään vuoden 2020 ti linpää tök ses sä on otettu tavoitekehyksissä huomioon. Ke hys las kennan perusteena on verorahoituslaskelma 2015, jonka las ken ta te ki jät tar ken tu vat vielä syksyn 2014 aikana. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2015 ta lous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman laa din ta ohjeet ja talousarvion 2015 tavoitekehyksen hallintokunnille toi mi tet tavak si.

19 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Asiantuntijana kuultiin kaupunginkamreeri Kauko Sarkkista.

20 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Helaalan Myllysäätiö r.s:n anomus kiinteistöverosta vapauttamisesta 101/1/35/2014 KHALL 145 Helaalan Myllysäätiö r.s. hakee vapautusta kiinteistöverosta. "Helaalan Myllysäätiö on ylivieskalainen, yleishyödyllinen rekisteröity sää tiö. Sen tehtävänä on pitää rakennuslailla suojeltu Helaalan mylly (kiinteistötunnus H) kunnossa sekä edelleen ke hit tää ja korjata myllyä palvelemaan myös museaalisia ja mat kailul li sia tavoitteita sekä edistämään kaupunkikuvallista viihtyisyyttä. Myl lyn yleishyödyllinen merkitys on viime vuosina entisestään noussut Juurikosken ja myllyaukion kunnostuksen sekä myllyssä har joi tetun kahviotoiminnan ansiosta. Vuosina kah vio toi min nasta on vastannut Ylivieskan 4H-yhdistys ry. Helaalan Myllysäätiön suurin osakas on Ylivieskan kaupunki (40 %). Muut säätiön osakkaat ovat Korpelan Voima sekä Pietari Päivärinta -Seu ra ry. Verohallinnon antaman vuoden 2014 kiinteistöveroa koskevan päätök sen mukaan Helaalan Myllysäätiön maksettavaksi tulisi yleisellä kiin teis tö ve ro pro sen til la määrättynä 526,58 euron suuruinen kiin teistö ve ro. Se muodostaisi valtaosan siitä varainhankinnasta, jota säätiö on kuluvana vuonna suorittanut myllyrakennuksen pitämiseksi kunnos sa ja kahviotoiminnassa. Helaalan Myllysäätiö r.s. esittää Ylivieskan kaupunginhallitukselle, et tä säätiö vapautettaisiin kiinteistöverosta vuodelta 2014 ja että se yleis hyö dyl li se nä yhteisönä kokonaan vapautettaisiin kiin teis tö ve rosta kiinteistöverolain 13a :n mukaisella tavalla. Lainkohdan mukaan ylei ses sä tai yleishyödyllisessä käytössä olevan kiinteistön kiin teis töve rok si voidaan määrätä 0 %. Ylivieskassa, 6. elokuuta 2014 Helaalan Myllysäätiö r.s., puolesta Tapio Koistinaho sihteeri, rahastonhoitaja" Kaupunginvaltuusto on määrännyt yleishyödyllisten yhteisöjen (tu love ro la ki 22 ) kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vuodelle Ve ro hallin to päättää, onko yhteisö tuloverolain 22 :n perusteella yleis hyödyl li nen.

21 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Helaalan Myllysäätiö r.s:lle on aikaisempina vuosina myönnetty vapau tus kiinteistöverosta. Ylivieskan kaupunki on valtuuston päätöksellä pi dättä nyt itselleen toimivallan kunnallis- ja kiinteistöverosta va paut ta mises sa. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää myöntää He laalan Myllysäätiölle vapautuksen verovuoden 2014 kiinteistöveron suorit ta mi ses ta. Vapautuksen määrä on 526,58 euroa. Kaisa Haapakoski poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

22 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Koskelan Metsästysseura r.y:n anomus kiinteistöverosta vapauttamisesta 84/1/35/2014 KHALL 146 Koskelan Metsästysseura ry anoo vapautusta kiinteistöverosta ve rovuo del le 2014 koskien Pyykankaantien lahtivajaa, kiinteistötunnus Maksuunpantu kiinteistöveron määrä on 64,13 euroa. Perusteluna on, että Koskelan Metsästysseura ry on yleis hyö dyl li nen yhdistys, joka harjoittaa alueellaan metsästystä ja riis tan hoi toa. Kaupunginvaltuusto on määrännyt yleishyödyllisten yhteisöjen (tu love ro la ki 22 ) kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vuodelle Ve ro hallin to päättää, onko yhteisö tuloverolain 22 :n perusteella yleis hyödyl li nen. Koskelan Metsästysseura ry:lle on aikaisempina vuosina myönnetty va pau tus kiinteistöverosta. Ylivieskan kaupunki on valtuuston päätöksellä pi dättä nyt itselleen toimivallan kunnallis- ja kiinteistöverosta va paut ta mises sa. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää myöntää Kos kelan Metsästysseura ry:lle vapautuksen verovuoden 2014 kiin teis töve ron suorittamisesta. Vapautuksen määrä on 64,13 euroa.

23 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Niemelän Kylänäyttelijät ry:n anomus kiinteistöverosta vapauttamisesta 100/1/35/2014 KHALL 147 Niemelän Kylänäyttelijät ry anoo yleishyödyllisenä yhteisönä va pautus ta kiinteistöverosta verovuodelle 2014 koskien ke sä teat te ri kiinteis töä, kiinteistötunnus U. Maksuunpantu kiinteis tö ve ron määrä on 491,99 euroa. Kaupunginvaltuusto on määrännyt yleishyödyllisten yhteisöjen (tuloverolaki 22 ) kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vuodelle Verohallinto päättää, onko yhteisö tuloverolain 22 :n perusteella yleishyödyllinen. Ylivieskan kaupunki on valtuuston päätöksellä pi dättä nyt itselleen toimivallan kunnallis- ja kiinteistöverosta va paut ta mises sa. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää myöntää Nie melän Kylänäyttelijät ry:lle vapautuksen verovuoden 2014 kiin teis tö veron suorittamisesta. Vapautuksen määrä on 491,99 euroa.

24 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Vähä-Pylvään Metsästysseura ry:n anomus kiinteistöverosta vapauttamisesta 99/1/35/2014 KHALL 148 Vähä-Pylvään Metsästysseura ry anoo vapautusta kiinteistöverosta ve ro vuo del le 2014 koskien Salon metsästysmajaa, kiinteistötunnus Maksuunpantu kiinteistöveron määrä on 1.117,59 euroa. "Perusteet: Salon kiinteistö on rakennuksineen yleishyödyllisessä käy tös sä, muun muassa luontopolku ja valmistunut päärakennus ovat erilaisten kokousten ja kylätapahtumien keskuspaikka. Lisäksi Salolla järjestetään koululaisten retkipäiviä, Sytykkeen väen vir kis tys ta pah tu mia sekä ystävyysvierailuja Unkarista. Salo toimii myös häiden ja erilaisten merkkipäivien viettopaikkana sekä ko kouspaik ka na. Seura ei saa lumenaurausta eikä tien kunnossapitoon avustusta. Seu ran kiinteistökulut ovat huomattavat." Kaupunginvaltuusto on määrännyt yleishyödyllisten yhteisöjen (tu love ro la ki 22 ) kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vuodelle Ve ro hallin to päättää, onko yhteisö tuloverolain 22 :n perusteella yleis hyödyl li nen. Vähä-Pylvään Metsästysseura ry:lle on aikaisempina vuosina myönnet ty vapautus kiinteistöverosta. Ylivieskan kaupunki on valtuuston päätöksellä pi dättä nyt itselleen toimivallan kunnallis- ja kiinteistöverosta va paut ta mises sa. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää myöntää Vähä-Pyl vään Metsästysseura ry:lle vapautuksen verovuoden 2014 kiin teis tö ve ron suorittamisesta. Vapautuksen määrä on 1.117,59 euroa.

25 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Yhteistoimintaryhmä Kaupunginhallitus Johtosääntöjen uudistaminen 107/0/05/2014 YHTEISTR Kuntalain 16 :n mukaan valtuusto hyväksyy tarpeelliset joh to säännöt hallinnon järjestämiseksi. Lain 50 :n mukaan jokaisessa kunnas sa on hallintosääntö, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kun nan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Hallintosääntö on ainoa pakollinen johtosääntö. Hallinnon järjestämiseksi kunnassa voi ol la muitakin johtosääntöjä, joissa annetaan esimerkiksi yksittäistä toi mi elin tä koskevia määräyksiä. Kaupungin hallintoa ohjaa tällä hetkellä seuraavat johtosäännöt: - Hallintosääntö - Jokilaaksojen jätelautakunnan johtosääntö - Jokilaaksojen pelastustoimen johtosääntö - Kaupunginhallituksen johtosääntö - Kaupunginvaltuuston työjärjestys - Keskusviraston johtosääntö - Kulttuurilautakunnan johtosääntö - Liikuntalautakunnan johtosääntö - Luottamushenkilöiden palkkiosääntö - Rakennus- ja ympäristölautakunnan johtosääntö - Sivistyskeskuksen johtosääntö - Sivistyslautakunnan johtosääntö - Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen johtosääntö - Tarkastuslautakunnan johtosääntö - Teknisen palvelukeskuksen johtosääntö - Teknisten palveluiden lautakunnan johtosääntö - Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunnan johtosääntö - Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtosääntö Johtoryhmässä ja hallintokunnissa on valmisteltu hallintosäännön ja joh to sään tö jen yhdistämistä yhdeksi hallintosäännöksi. Voimaan jäisi vät kuitenkin edelleen kaupunginvaltuuston työjärjestys, luot ta mushen ki löi den palkkiosääntö, Jokilaaksojen jätelautakunnan joh to sääntö, Jokilaaksojen pelastustoimen johtosääntö sekä talous- ja hen kilös tö hal lin non palvelukeskuksen johtosääntö. Johtosääntöjen yhdistäminen on pääasiassa tekninen, mutta sääntöi hin on vuosien varrella kertynyt myös jonkin verran tar kis tus tar peita mm. organisaatio- ja virkamuutoksista sekä lainsäädännöstä johtuen. Lisäksi hal lin to sään tö esi tyk ses sä on mm. tarkistettu kau pungin hal li tuk sen, tek nis ten palveluiden lau ta kun nan ja tek ni sen joh tajan rat kai su val las sa olevia kiinteän omai suu den myy mi seen, os ta miseen yms. liit ty viä euromääräisiä val tuuk sia sekä irtaimen omai suuden myyntiin ja vuok raa mi seen liit ty viä valtuuksia. Vi ran hal ti joi den

26 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Yhteistoimintaryhmä Kaupunginhallitus han kin ta val tuus ra jo ja on myös nostettu. Esityksessä vir ko jen pe rusta mi ses ta ja lak kaut ta mi ses ta päättää kau pun gin hal li tus. Joh to sääntö uu dis tuk sen yh tey des sä esitetään eräi tä vir ka ni mi ke muu tok sia vas taa maan nykyisin ylei ses ti käytössä ole via ni mik kei tä sekä myös ni mik kei den selventämisiä. Hallintosääntöesityksessä kaupungin luottamushenkilöorganisaatio säi lyy muutoin entisellään, mutta kirjastotoimi liitetään si vis tys lau takun nas ta perustettavaan kirjasto- ja kult tuu ri lau ta kun taan. Viranhaltijaorganisaatiossa kaupungin toiminnot jakaantuvat viiteen toi mi alaan: hallintopalvelut, talouspalvelut, sivistyspalvelut, tekniset pal ve lut ja pelastuspalvelut. Toimialat jaetaan tulosalueisiin ja tu losalu eet tarpeen mukaan tulosyksiköihin, mistä päättää kau pun gin halli tus. Virkanimikemuutosesitykset ovat: - kaupunginsihteeri hallintojohtajaksi - kaupunginkamreeri talousjohtajaksi - sivistystoimenjohtaja sivistysjohtajaksi - talous- ja hallintopäällikkö talouspäälliköksi - kulttuurikeskuksen johtaja kulttuurijohtajaksi - nuorisosihteeri nuorisotoimenjohtajaksi - kirjastotoimenjohtaja kirjastonjohtajaksi - liikuntatoimenjohtaja liikuntajohtajaksi - ympäristösihteeri ympäristöpäälliköksi Esitys uudeksi hallintosäännöksi sekä ehdotus toi mi ala-/tu losalue/tulosyk sik kö jaoksi ovat oheis ma te ri aa li na. Voimassa olevat johtosäännöt ovat nähtävissä kaupungin kotisivuilla osoit tees sa > Hallinto ja talous > Johtosäännöt. PUHEENJOHTAJA: Yhteistoimintaryhmä käsittelee ehdotetun johto sään tö uu dis tuk sen. YHTEISTOIMINTARYHMÄ: Käsitteli ehdotetun joh to sään tö uu dis tuksen. KHALL 149 Esitys uudeksi hallintosäännöksi sekä ehdotus toi mi ala-/tu losalue-/tu losyk sik kö ja ok si ovat oheismateriaalina. Voimassa olevat johtosäännöt ovat nähtävissä kaupungin kotisivuilla osoit tees sa > Hallinto ja talous > Johtosäännöt. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto - hyväksyy uuden hallintosäännön ja että se tulee voimaan

27 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Yhteistoimintaryhmä Kaupunginhallitus sekä kumoaa samasta ajankohdasta lukien hal lin tosään töön yhdistettävät johtosäännöt, - päättää, että poiketen hallintosäännön voimaan tulosta lu kien pe rus te taan kirjasto- ja kulttuurilautakunta, jonka toi mialaan siirretään kirjastotoimi sivistyslautakunnan alaisuudesta ja päät tää, että kulttuurilautakunta lakkautetaan , - hyväksyy esitetyt virkanimikemuutokset lukien. Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn toimialojen tulosalue- ja tu losyk sik kö jaon, mikäli hallintosääntö tulee valtuustossa hyväksytyksi. Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa päätösesitystään siltä osin, että jätelautakunta sijoitetaan hallintosäännössä kes kus hal linnon alaisuuteen. Oheismateriaalina on jätelautakunnan ( ) kannanotto hal lin to sään nön valmisteluun.

28 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 108/0/10/2014 KHALL 150 Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toi min ta ym päris tös tä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muu tos tarpeet. Kuntalaki tulee olemaan edelleen kunnan hallintoa, pää tök sente ko me net te lyä ja taloutta koskeva yleislaki. Kuntien näkemyksiä valmisteltavasta kuntalaista on kartoitettu sähköi sel lä kyselyllä syksyllä Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa kuntalakiluonnoksesta mennessä ja on lausuntopyynnössään eritellyt ne ky symyk set, joista erityisesti pyydetään kannanottoja. Lausuntopyyntö on oheismateriaalina. KAUPUNGINJOHTAJA: Päätösesitys annetaan kokouksessa. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy kun ta la ki luonnok ses ta liitteen nro 13/2014 mukaisen lausunnon.

29 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Hankintaoikaisuvaatimus /Arto Koponen Palvelut 109/0/00/2014 KHALL 151 Jokilaaksojen pelastuslaitos on pyytänyt tarjouksia Haapa ve den nuohouspalveluiden hankinnasta. Tarjouspyyntö on jul kaistu HILMA- palvelussa. Kysymyksessä on EU- kynnysarvon ylittävä han kin ta.nuohouspalveluiden hankinnasta on tehty pelastusjohtajan vi ran hal ti ja pää tös Arto Koponen Palvelut on tehnyt hankintapäätöksestä han kin ta oi kai su vaa ti muk sen, joka on liitteenä nro 14/2014. Valittaja vaa tii, että tehty hankintapäätös koskien Haa pa ve den nuohouspiirin pii ri nuo hoo jan palvelujen hankintaa on ku mot ta va. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen vastine oikaisuvaatimukseen on liittee nä nro 15/2014. Pelastusjohtaja esittää, että kaupunginhallitus hyl kää Arto Koponen Palvelujen hankintaoikaisuvaatimuksen pe rusteet to ma na. Hankintaoikaisuvaatimuksen liitteet ja tarjousmateriaali ko ko nai suudes saan ovat nähtävissä kokouksessa. KAUPUNGINJOHTAJA: Viitaten pelastuslaitoksen lausunnossa esitet tyi hin perusteluihin kaupunginhallitus hylkää han kin ta oi kai su vaa timuk sen.

30 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Juha Lappeteläisen oikaisuvaatimus palomiehen virkavalinnasta 110/0/00/2014 KHALL 152 Juha Lappeteläinen on tehnyt oikaisuvaatimuksen Jokilaaksojen pelas tus lai tok sen toimialueenpäällikkö Pekka Kankaanpään tekemään palomiehen virkavalintapäätökseen. Juha Lappeteläinen vaatii virkavalinnan uudelleenkäsittelyä, koska va lin nas sa käytetyt valintaperusteet eivät ole oikaisuvaatimuksen mu kaan asianmukaiset. Juha Lappeteläisen oikaisuvaatimus on liitteenä nro 16/2014. Jokilaaksojen pelastuslaitos on antanut oikaisuvaatimuksen joh dosta vastineen, joka on liitteenä nro 17/2014. Vastineessa pe las tus johta ja esittää, että kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen pe rusteet to ma na. KAUPUNGINJOHTAJA: Viitaten pelastuslaitoksen vastineessa esitet tyi hin perusteluihin kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen pe rus teet to ma na.

31 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Yksilövalmentajan työsuhde 112/2/10/2014 KHALL 153 Nuorisosihteeri on lähettänyt seuraavan esityksen: "Yksilövalmentaja Merja Järvinen on työskennellyt Ylivieskan kaupun gin nuorisotoimessa Jelppiverkon yksilövalmentajana alkaen 2-6 kk pituisia työjaksoja yhtäjaksoisesti. Rahoitus toiminnalle tu lee Ylivieskan kaupungin lisäksi valtiolta, rahoituksen hakijana Jelp pi ver kol le on Oulaisten kaupunki. Valtionavustusta palk kaus kului hin on saatu vuosittain euroa. Nyt avustus on uhattu na, sillä ohessa olevassa valtionavustuspäätöksessä on kirjattu py kä lä, jossa ehtona saadulle avustukselle on työntekijöiden va kinais ta mi nen, tai jo tämän vuoden rahoitus tulee palauttaa valtiolle. Esitän, että yksilövalmentajan toimi muutetaan määräaikaisesta toistai sek si voimassa olevaksi. Naapurikuntamme ovat kirjanneet li sä pykä läk si päätökseen ehdon, että toimi on toistaiseksi voimassa oleva niin kauan kuin kuluihin saadaan valtionavustusta." Oheismateriaalina on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös nuor ten työpajatoiminnan valtionavustuksesta. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus vakinaistaa yk si lö valmen ta ja Merja Järvisen työsuhteen toistaiseksi voimassa olevaksi lukien, perusteena valtionavustuksen saaminen Jelp pi verkon toimintaan.

32 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat KHALL Tekniikka ja Terveys KTN ry on liittynyt Julkisalan koulutettujen neu vot te lu jär jes tö JUKO ry:n jäseneksi KTN ry:n luotta mus mie het siirtyvät samasta päivämäärästä JUKO ry:n luotta mus mie hik si toimikaudelle ja edustavat KTN:n jäsenliittojen jäseniä Teknisten sopimuksen so vel ta misalal la. JUKO ry:n valtakirja saap Touko- ja kesäkuun työllisyyskatsaukset, oheimateriaalina. 3. Pohjois-Pohjanmaan liitto: Pöytäkirja pidetystä maakun ta hal li tuk sen kokouksesta. 4. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Pöytäkirja pidetystä valtuuston kokouksesta. Pöytäkirja pidetystä hallituksen kokouksesta. 5. Katternöyhtiöiden vuosikertomus Kuntien Tiera Oy: Kokouskutsu Helsingissä pi det tävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Sähköpostilla: Kauko Sark ki nen. 7. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ilmoittaa, et tä luottamusmiessopimuksen mukaisten JUKOn luot ta musmies ten toimikautta on jatkettu asti. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi.

33 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapöytäkirjat KHALL 155 Lautakuntien pöytäkirjat Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Yhteistoimintaryhmä Viranhaltijapöytäkirjat Kaupunginsihteeri: :t Oheismateriaalina on yhteenveto hallintokunnissa käsitel lyistä asioista. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus merkitsee pöy tä kirjat tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätök siä oteta kunta lain 51 :n perusteella kaupunginhallituksen kä siteltä väksi.

34 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Ylivieskan kaupunki Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 149, 150, 151,154, 155 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 141, 142, 145, 146, 147, 148, 153 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati musviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyy ratkaisuun tyytymätön voi teh dä han kin ta lain :n mu kaan han kin ta yk si köl le kir jal li sen hankintaoikaisun. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite Ylivieskan kaupunginhallitus Kyöstintie 4, Ylivieska PL 70, Ylivieska Pykälät 141, 142, 145, 146, 147, 148, 153 Oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta ja hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Liitetään pöytäkirjaan

35 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kaavan tai rakennusjärjes tyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kunta lain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Postiosoite: PL 189, Oulu Puh Fax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki puh fax sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 14 päivää Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoi te Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 66

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 66 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 66 Kaupunginvaltuusto 09.04.2013 AIKA 09.04.2013 15:00-15:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8 Hangon kaupunki Pöytäkirja 1/2010 1 Satamalautakunta 12.01.2010 Asiat Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit 2010 7 5 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot