Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2015 12"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvaltuusto Aika klo 19:00-19:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 16 6 Kuntastrategian tarkistus Lasten kotihoidontuen kuntalisän lakkauttaminen lukien 8 Rautjärven Vuokratalot Oy:n pitkäaikaisen lainan takaus 22 9 Kunnanvaltuuston sähköisen kokousympäristön käyttöönotto 24 sekä kokouskutsujen ja esityslistojen julkaiseminen 10 Tiedoksi/muut asiat 27

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Luumi Kari 19:00-19:30 1. varapj Paajanen Timo 19:00-19:30 2. varapj Europaeus Teemu Huhtanen Harri Ilves Esa Kemppinen Terho Kolehmainen Jarmo Kääriä Krista Lensu-Saukkonen Helena Lonka Taina 19:00-19:30 khall pj Mikkonen Timo Näränen Timo Paajanen Marika Repo Heimo Sahla Seppo Sivenius Päivi Tervonen Timo Vanhatalo Mika Vuorela Harri Anttila Harri 19:00-19:30 kunnanjohtaja Hinkkanen Paula 19:00-19:30 talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Rita Annaleena 19:00-19:30 kehitysjohtaja, toimialajohtaja Toppinen Eila 19:00-19:30 sivistystoimenjoht aja, toimialajohtaja Pöllänen Ari 19:00-19:30 tekninen johtaja, toimialajohtaja Kuru Katja 19:00-19:30 varajäsen Poissa Terävä Liisa puheenjohtaja Laaksonen Petteri jäsen Käsitellyt asiat 4-10 Allekirjoitukset Kari Luumi Puheenjohtaja Paula Hinkkanen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Marika Paajanen Pöytäkirjantarkastaja Timo Tervonen Pöytäkirjantarkastaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalo, yhteispalvelupiste :00 Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kv Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vä hin tään 4 päi vää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin val tuu tetul le sekä niille, joilla on ko kouk ses sa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajas sa on kokouksesta annettava ylei ses ti tieto julkisten kuulutusten il moitus tau lul la. Kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä kä si tel tä vät asiat. Työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tie do te taan en nen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päät tä nyt kokouksistaan il moit taa. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset val tuus ton pää tök sik si, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät eri tyi set syyt ole es tee nä. Kutsu kokoukseen on esityslistan ohella toi mi tettu valtuuston ja kunnanhallituksen jä se nil le sekä kunnanjohtajalle Julkisten kuu lu tus ten ilmoitustaululle on kokouskutsu asetettu sa ma na päivänä. Lisäksi ilmoitus kokouksesta on toimitettu lyhennettynä jul kais ta vak si Parikkalan-Rautjärven Sanomissa ja Imatralaisessa. Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Läsnä oli 19 varsinaista ja 1 varajäsen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kv Kuntalain 63 :n mukaisesti pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pi de tään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä Rautjärven kunnantalon yh teispal ve lu pis tees sä maanantaina klo ja tarkastetaan samana päi vä nä klo Ehdotus: Valtuusto valitsee työjärjestyksensä mukaisesti kaksi jäsentään tar kas tamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marika Paajanen ja Timo Tervonen.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kuntastrategian tarkistus / /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanvaltuusto hyväksyi syksyllä 2013 kuntastrategian, jonka läh tö koh tana olivat kunnan lähipalvelujen turvaaminen ja elinvoiman lisääminen matkai lun kehittymisen avulla. Oman taustansa strategiaan toi maakunnallisen kun ta ra ken ne sel vi tyk sen laadinnan alkaminen. Vuoden 2014 aikana olosuhteet muuttuivat olennaisesti: Kunnan rahoitusasema lähti heikkenemään voimakkaasti val tionosuus leik kaus ten ja valtionosuusjärjestelmän muutoksen takia, jossa Rautjärvi oli yksi suurimmista häviäjistä. Yleinen taloustilanne ja väestörakenteen muutos johtivat verotulojen kas vun tyrehtymiseen. Venäjän poliittisen tilanteen muutos ja ruplan voimakas heik ke ne minen veivät pohjan matkailun kehittämiseltä. Vuoden lopussa Etelä-Karjalan kunnat hylkäsivät erityisen kun ta jako sel vi tyk sen tuloksen Rautjärven kuntaa lukuunottamatta. Hyväksyessään vuoden 2015 talousarvion ja vuosien ta loussuun ni tel man kunnanvaltuusto päätti kuntastrategian tarkistamisesta muut tu nei ta olosuhteita vastaavaksi. Tavoitteena on ollut, että kunnanvaltuusto voisi hyväksyä tarkistetun kunta stra te gian maaliskuun 2015 loppuun mennessä, jolloin uudet ta lous arvion toiminnalliset tavoitteet voitaisiin vahvistaa noudatettaviksi jo vuonna 2015 ja ne voitaisiin ottaa huomioon valmistautuessa vuosien ta lous suun ni tel man laadintaan. Kuntastrategian tarkistuksen keskeisenä tavoitteena on sopeuttaa kunnan toi min ta näköpiirissä olevaan talouden kehitykseen. Hyväksytystä kuntastrategiasta kunnan rahoituksesta on poistumassa vuositasolla euroa vuoteen 2017 ja euroa vuoteen 2019 men nessä, kunnallisveroprosenttiyksiköiksi muutettuna 3,25 % ja 4,65 %. Vuoteen 2017 mennessä tavoitteeksi on asetettu menoleikkauksia ja tu lojen lisäyksiä yhteensä euroa ja vuoteen 2019 mennessä euroa. Loppuosa katetaan verotusta kiristämällä. Kunnallisveron ylä ta sok si on strategiassa määritelty 21,50 % ja yleisen kiinteistöveron 1,20 %. Edellä esitettyjen lukujen lisäksi valmisteilla oleva sote-uudistus voi lisäta kun nan kuluja vuositasolla euroa vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää kunnan vakinaisen henkilöstön piene ne mis tä noin 14 %. Henkilöstön vähennystavoitteeseen on mahdollista pääs tä luontaisen poistuman kautta.

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnan oman organisaation pienentyessä tavoitteiden saavuttaminen edel lyt tää kokonaan uudenlaista kumppanuutta kolmannen sektorin ja yrittä jien kanssa sekä seudullista ja maakunnallista yhteistyötä. Kunnan toiminnan strategisiksi tavoitteiksi / päästrategioiksi on määritelty: Toimiva kuntalainen Turvallinen elinkaari Seudullinen palveluverkko Elinvoima Kunnan kriittisiksi menestystekijöiksi on määritelty: Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen Kunnan taloudellisten ja henkilöriskien hallinta Työllisyysasteen nostaminen Tehokas ja laajeneva kumppanuus kolmannen sektorin kanssa Yhteistyö yritysten kanssa Toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut Toimivat ja tehokkaat varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut Toimivat infrastruktuurin peruspalvelut Toimivat rakennetut kiinteistöt Kunnanvaltuuston vahvistamien toiminnallisten tavoitteiden tulee yh tä ai kaises ti toteuttaa vähintään yhtä strategista tavoitetta / päästrategiaa ja kriittis tä menestystekijää. Kuntastrategiaan on liitetty myös luettelo toteutettavista kärkihankkeista ja stra te gis ten tavoitteiden / päästrategioiden vaikutusten arviointi. Strategian sisältö ja tavoitteet on määritelty kolmessa valtuuston il ta koulus sa. Lisäksi kunnanhallitus sekä sivistys- ja tekninen lautakunta ovat käsi tel leet uusien strategisten tavoitteiden / päästrategian mukaisia tu losaluei den kriittisiä menestystekijöitä sekä niiden pohjalta laadittavien tu loskort tien sisältöjä. Tarkistetun kuntastrategian toimeenpano alkaa välittömästi valtuuston pää tök ses tä. Kunnan henkilöstölle tarkistettu strategia esitellään ja tavoitteet käsitellään työyhteisötoimikunnassa ennen toimeen pa noa varten laadittavien tuloskorttien käsittelyä tulosalueiden toi mieli mis sä. Tarkistetun kuntastrategian toimeenpanon sisältävät tulosalueiden tu loskor tit on tarkoitus vahvistaa kesäkuun 2015 kunnanvaltuuston ko kouk sessa. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus esittää kuntastrategian tarkistuksen 2015 ja tulosalueiden toi min nal li set tavoitteet kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kv Ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy kuntastrategian tarkistuksen 2015 ja tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet. Hyväksyttiin. Liitteet Kuntastrategia 2015

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lasten kotihoidontuen kuntalisän lakkauttaminen lukien 44/ /2015 Sivltk Kh Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja p , s-pos ti: Rautjärven kunnanvaltuusto päätti /5 perheiden hyvinvoinnin edis tä mi sek si ja hoitovaihtoehtojen lisäämiseksi ottaa käyttöön ko ti hoidon tuen kuntalisän lukien. Tuen suuruus on ollut 100 euroa kuukau des sa kotona hoidettavaa lasta kohti. Vuosien aikana saatujen kokemusten perusteella on todettu, että kun ta lisäl lä ei ole ollut merkittävää vaikutusta kunnan järjestämän päivähoidon tar pee seen tai järjestelyihin. Joidenkin perheiden kohdalla kotihoidontuen kun ta li sä on todennäköisesti mahdollistanut sen, että lapsia on hoidettu ko to na kauemmin kuin olisi hoidettu ilman kuntalisää. Vuonna 2014 oli kotihoidontuen saajia yhteensä 59 ja heillä lapsia 90. Näis tä saajista 40 sai myös kotihoidontukea 45 lapsesta. Kotihoidon tukea mak set tiin vuonna 2014 yhteensä euroa, josta kuntalisän osuus oli euroa. Sivistyslautakunnan esityksestä valtuusto päätti hy väk syessään vuoden 2015 talousarvion, että kotihoidontuen kuntalisä lak kau tetaan lukien osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa. Esittelijän ehdotus: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että lasten ko ti hoi don tuen kuntalisä lakkautetaan lukien. Hyväksyttiin. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti, että lasten kotihoidontuen kuntalisä lakkautetaan lukien.

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kv Hyväksyttiin. Pöytäkirjaan merkitään, että valtuusto 1. vpj Kari Luumi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy lasten kotihoidontuen kuntalisän lakkauttamisen lukien. Hyväksyttiin.

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rautjärven Vuokratalot Oy:n pitkäaikaisen lainan takaus 53/ /2015 Kh Kv Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Rautjärven Vuokratalot Oy on päättänyt hallituksen ko kouk sessa vuoden 2015 investointiohjelmasta loppusummaltaan euroa. In ves toin ti oh jel ma sisältää mm. Tuominotkon jälkiasennushissin ra ken tami sen ja esteettömän asumisen asuntojen rakentamisen A-portaaseen sekä Tulilammenkaari 4 lämmitysjärjestelmän muutoksen ja Iltaruskonkadun ul ko maa lauk sen. Investointien rahoittamiseksi rahoitussuunnitelman mukaisesti Rautjärven Vuok ra ta lot Oy:n hallitus on kokouksessa päättänyt pyytää luot to tar jouk set euron luotosta 15 vuoden maksuajalla, jossa Raut jär ven kunta toimisi omavelkaisena takaajana. Rautjärven Vuokratalot Oy:llä on tällä hetkellä Rautjärven kunnan oma velkai sia takauksia jäljellä yhteensä ,12 euroa. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 1. kunnanvaltuusto myön tää Rautjärven Vuokratalot Oy:lle omavelkaisen takauksen maksimissaan eu ron (kaksisataaseitsemänkymmentäviisituhatta) 15 vuoden pit kä ai kaiseen luottoon sekä valtuuttaa kunnanhallituksen myöntämään takauksen Raut jär ven Vuokratalot Oy:n tarjousten perusteella valitulle, yksilöidylle ja hy väk sy tyl le kokonaistaloudellisesti edullisemmalle luotolle. 2. kunnanvaltuusto myöntää rahoitussuunnitelmassa esitetyn kunnan avustuksen euroa hankkeen omarahoitusosuudeksi toimeksiantojen varoista. Hyväksyttiin. Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat Harri Vuorela ja Teemu Europaeus eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Ehdotus: 1.Kunnanvaltuusto myöntää Rautjärven Vuokratalot Oy:lle omavelkaisen takauksen maksimissaan euron (kaksisataaseitsemänkymmentäviisituhatta) 15 vuoden pitkäaikaiseen

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto luottoon sekä valtuuttaa kunnanhallituksen myöntämään takauksen Rautjärven Vuokratalot Oy:n tarjousten perusteella valitulle, yksilöidylle ja hyväksytylle kokonaistaloudellisesti edullisimmalle luotolle. 2. Kunnanvaltuusto myöntää rahoitussuunnitelmassa esitetetyn kunnan avustuksen euroa hankkeen omarahoitusosuudeksi toimeksiantojen varoista. Hyväksyttiin. Liitteet Rautjärven Vuokratalot Oy rahoitussuunnitelma ja lainaosuuslaskelma

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston sähköisen kokousympäristön käyttöönotto sekä kokouskutsujen ja esityslistojen julkaiseminen 463/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Rautjärven kunnassa on otettu vuoden 2014 aikana käyttöön sähköinen ko kous ym pä ris tö. Kunnanhallitus siirtyi sähköiseen kokousympäristöön kevääl lä ja lautakunnat syksyllä. Kaikille varsinaisille valtuutetuille ja keskustan valtuustoryhmän kahdelle en sim mäi sel le, SDP:n valtuustoryhmän neljälle ensimmäiselle sekä Kokoo muk sen valtuustoryhmän ensimmäiselle varavaltuutetulle on hankittu tab let ti tie to ko neet, joissa on kunnan järjestämä mobiiliyhteys. Käyt tö kou lutus ta on järjestetty kesällä Tämän jälkeen kunnanvaltuuston ko kousai neis to on jaettu sekä paperisena että sähköisenä. Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lä hetet tä vä kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puhe oi keus vähintään 4 päivää ennen kokousta. Esityslista, joka sisältää selos tuk sen käsiteltävistä asioista ja ehdotuksen valtuuston päätöksiksi, on lä he tet tä vä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Kuntalain 15 :n mukaan valtuuston työjärjestyksessä voidaan antaa määräyk siä kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti ja 54 :n mukaan kokous kut su voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvit ta vat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. Vastaavat säännökset ovat tulossa myös uuteen kuntalakiin. Hal lin to sääntöön on tehtävä uuden kuntalain mukaisesti paljon muutoksia, joten valtuus ton työjärjestyksen muuttaminen vain kokouskutsun osalta ei tässä vai hees sa ole tarkoituksenmukaista. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt: 1. Kokouskutsu tulee lähettää siten, että se on valtuutetuilla viimeistään ko kous viik koa edeltävänä perjantaina 2. Kokouskutsu lähetetään kunnanhallituksen jäsenten ja kunnanjohtajan li säk si kunnan johtoryhmän jäsenille 3. Valtuuston esityslista lähetetään suurimpien puolueiden (Keskusta, SDP) kahdelle ensimmäiselle varavaltuutetulle ja pienempien puo lueiden (KOK, KD, PS) ensimmäiselle varavaltuutetulle 4. Kunnanvaltuuston kokouskutsu ja asialista ilmoitetaan lehdessä, jossa kun nan viralliset kuulutukset julkaistaan 5. Kunnanvaltuuston esityslista liitteineen julkaistaan kunnan in ter net-si vuilla 6. Kunnanvaltuuston esityslista liitteineen lähetetään sanomalehtien Etelä-Sai maa, Uutisvuoksi, Parikkalan-Rautjärven Sanomat ja Imatralainen toi mi tuk sil le sekä Yle Etelä-Karjalan toimitukselle.

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kv Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää ot taa käyttöön sähköisen kokousympäristön seuraavasta kokouksestaan lu kien, kumoaa päätöksen ja päättää lopputoimikaudelleen ko kous kut sun ja esityslistan lähettämisestä sekä kokouksesta il moit ta mises ta seuraavaa: 1. Kokouskutsu lähetetään postitse, siten että se on valtuutetuilla viimeis tään kokousviikkoa edeltävänä perjantaina 2. Kokouskutsu lähetetään kunnanhallituksen jäsenten ja kun nan joh tajan lisäksi myös kunnan johtoryhmälle 3. Kokouskutsukuulutus julkaistaan ilmoitustaululla ja kunnan in ter netsi vuil la 4. Kokouskutsu lyhennettynä ilman asialistaa julkaistaan Imatralainen ja Parikkalan-Rautjärven Sanomat lehdissä 5. Esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen julkaistaan ainoastaan ko kous ym pä ris tös sä sähköisesti viimeistään kokousviikkoa edel tävä nä torstaina. 6. Kokoukseen kutsutuille varavaltuutetuille, joilla ei ole käytettävissään kun nan järjestämää tablettitietokonetta, esityslista toimitetaan pa peri se na, jos he eivät ilmoita käyttävänsä omilla laitteillaan sähköistä ko kous ym pä ris töä 7. Kunnanvaltuuston esityslista liitteineen julkaistaan kunnan ko ti si vuilla esityslistat ja pöytäkirjat -osiossa 8. Esityslistan julkaisemisesta lähetetään tiedote sähköpostilla Etelä-Sai maa, Uutisvuoksi, Parikkalan-Rautjärven Sanomat ja Imat ra lainen -lehtien sekä YLE Etelä-Karjalan toimituksille. Kaikille varavaltuutetuille luodaan käyttäjätunnukset sähköiseen ko kousym pä ris töön. Hyväksyttiin. Ehdotus: Kunnanvaltuusto päättää ot taa käyttöön sähköisen kokousympäristön seuraavasta kokouksestaan lu kien, kumoaa päätöksen ja päättää lopputoimikaudelleen ko kous kut sun ja esityslistan lähettämisestä sekä kokouksesta il moit ta mi ses ta seuraavaa: 1. Kokouskutsu lähetetään postitse, siten että se on valtuutetuilla viimeis tään kokousviikkoa edeltävänä perjantaina 2. Kokouskutsu lähetetään kunnanhallituksen jäsenten ja kun nan joh ta jan lisäksi myös kunnan johtoryhmälle 3. Kokouskutsukuulutus julkaistaan ilmoitustaululla ja kunnan in ter netsivuil la 4. Kokouskutsu lyhennettynä ilman asialistaa julkaistaan Imatralainen ja Parikkalan-Rautjärven Sanomat lehdissä 5. Esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen julkaistaan ainoastaan ko kous ym pä ris tös sä sähköisesti viimeistään kokousviikkoa edel tävä nä torstaina.

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kokoukseen kutsutuille varavaltuutetuille, joilla ei ole käytettävissään kun nan järjestämää tablettitietokonetta, esityslista toimitetaan pa peri se na, jos he eivät ilmoita käyttävänsä omilla laitteillaan sähköistä ko kous ym pä ris töä 7. Kunnanvaltuuston esityslista liitteineen julkaistaan kunnan ko ti si vuil la esityslistat ja pöytäkirjat -osiossa 8. Esityslistan julkaisemisesta lähetetään tiedote sähköpostilla Etelä-Sai maa, Uutisvuoksi, Parikkalan-Rautjärven Sanomat ja Imatra lai nen -lehtien sekä YLE Etelä-Karjalan toimituksille. Kaikille varavaltuutetuille luodaan käyttäjätunnukset sähköiseen ko kousym pä ris töön. Hyväsyttiin. Tilinpäätöksen tasekirja ja talousarviokirja julkaistaan esityslistan mukana paperilla.

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvaltuusto Tiedoksi/muut asiat Kv Kh Rautjärven kunnan luottamushenkilöpalkkioiden palkkalaskelmissa otetaan käyttöön verkkopalkka kesäkuun 2015 lopussa maksettavista luot tamus hen ki lö palk kiois ta ja ansionmenetyskorvauksista lukien. Erikseen ilmoittamalla verkkopalkka on mahdollista korvata paperisella palk ka las kel mal la. Seppo Sahla esitti mielipiteen kunnan liikuntasalin perittävistä vähäisistä maksuista ja niiden laskutuksesta, voisiko lipaskeräykseen siirtyminen olla mahdollista. Timo Paajanen pahoitteli Etelä-Karjalan radion haastattelun negatiivista sävyä viime viikolla kunnan strategiasta ja säästöistä kerrottaessa. Haastatelussa annettiin ymmärtää, että kunta irtisanoo henkilöstöä jatkossa, vaikka vähennys on luonnollista poistumaa ja eläköitymistä. Merkitään tiedoksi.

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an net tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli pää tös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osai nen sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle vaitus tehdään: Itä-Suomen hallinto-oikeus PL Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio p f: s-posti: Kunnallisvalitus, : 6-9 Valitusaika: 30 päivää Hallintovalitus, : Valitusaika: Muu valitusviranomainen, : Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (KunL 93, 95 ). Pöytäkirjan nähtävilläpito: klo Rautjärven kunnantalon yhteispalvelupisteessä, os. Simpeleentie 12, Simpele. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Kunnanvaltuusto Aika 07.04.2014 klo 19:00-20:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 Kaupunginvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-18:34 PAIKKA Kaupungintalo, iso audiotorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182 Kunnanhallitus Aika 15.06.2015 klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2015 206. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2015 206. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2015 206 Tekninen lautakunta Aika 16.09.2015 klo 16:00-18:25 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 105 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

25 Teknisen johtajan viran kelpoisuusehdot 60 26 Tekninen korjaus valtuusto 2.3.2015 8 Maanvaihtosopimus Mika ja Seppo Huomo/Luumäen kunta

25 Teknisen johtajan viran kelpoisuusehdot 60 26 Tekninen korjaus valtuusto 2.3.2015 8 Maanvaihtosopimus Mika ja Seppo Huomo/Luumäen kunta LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Kunnanvaltuusto Aika 15.06.2015 klo 18:00-19:40 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 35 10

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Kunnanvaltuusto AIKA 18.02.2015 klo 19:02-19:55 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Kunnanvaltuusto 06.10.2014 AIKA 06.10.2014 klo 19:00-20:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 39

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika Torstai 19.02.2015 klo 18:00-18:28 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

307 Pyhäjärven laajakaista -hankkeen lainoille 150 Valtuutetun aloite / Maksuttoman koulukuljetuksen

307 Pyhäjärven laajakaista -hankkeen lainoille 150 Valtuutetun aloite / Maksuttoman koulukuljetuksen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 292 Kaupunginvaltuusto AIKA 30.09.2013 klo 18:00-21:27 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen avaaminen 295 143

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 21.11.2014 klo 13:15-14:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 145 Kunnanhallitus Aika 14.04.2014 klo 18:00-19:35 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 59

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 59 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 59 Kunnanvaltuusto 11.06.2014 AIKA 11.06.2014 18:00-20:00 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 27 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130 Tekninen lautakunta Aika 17.06.2015 klo 16:00-18:14 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 12:30-16:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110 Kunnanvaltuusto Kokousaika 12.12.2013 klo 18:30-20:09 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot