Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet"

Transkriptio

1 A. AHLSTRÖM OY Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Nanny Stillin lasitaidetta, kuvalähde: OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos koskee Riihimäen kaupungin Hirsimäen kaupunginosan kortteleita 1104 ja 1105 sekä niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita. 1

2 RIIHIMÄEN LASIN ENTISEN TEHDASALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavamuutoksen laatimista Riihimäen Lasin entiselle tehdasalueelle kortteleihin nro 1104 ja 1105 sekä niihin liittyville katu- ja virkistysalueille, Hirsimäen kaupunginosaan, Riihimäen kaupunkiin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa täydentää kaavatyön kuluessa. 1. TEHTÄVÄ 1.1 Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Riihimäen kaupungissa Hirsimäen kaupunginosassa. Alueen muodostavat korttelit 1104 ja 1105 sekä niihin liittyvät katuja virkistysalueet. Aluetta rajaavat pohjoisessa Lasitehtaantie, lännessä Tehtaankatu ja etelässä Tehtaanportinkatu, Mikontie sekä Ilveskatu. Etäisyys suunnittelualueelta Riihimäen rautatieasemalle on noin kaksi kilometriä. Alue on nykyisin pääosin tehdas- varasto- ja työpajakäytössä. Alueen pinta-ala on vajaat 10 ha. Kuva 1 Suunnittelualueen liittyminen ympäristöön 2. ALOITE Aloite asemakaavan muuttamiseen on tullut alueen maanomistaja A. Ahlström Oy:n taholta. A. Ahlström Oy on esittänyt kirjeellään asemakaavan muutoksen laatimista Riihimäen Lasin alueella. Muutoksella haluttaisiin selkeyttää alueen liikenne- ja pysäköintiolosuhteita ja kaavoittaa kaavan mukaisella puistoalueella 2

3 sijaitsevan rivitalon alue siten, että sille voitaisiin muodostaa oma tontti. Kirjettä on täydennetty päivätyllä kirjeellä, jossa esitetään kaavan laatija ja tarkempi selvitys halutuista muutoksista. Esitystä kaavan laatijaksi on muutettu sähköpostilla Asemakaavan muutokseen liittyen on tehty seuraavat päätökset: Kaupunginhallitus päätti , että A. Ahlströmin asemakaavan muutosanomukseen suostutaan siten, että asemakaavaa muutetaan kortteleiden 1104 ja 1105 sekä viereisen puistoalueen ja Pinttipolun sekä Pikarikujan ja Maljakujan alueella seuraavin periaattein: Pinttipolku poistetaan kaavasta. Katualue muutetaan osittain korttelialueeksi, osittain puistoksi. Pikarikujan, Maljakujan ja korttelin 1104 alueella kaavaa muutetaan siten, että alueen käyttäjiä palvelevaa pysäköintiä voidaan sijoittaa alueelle. Kaavamuutosalueen kokonaisrakennusoikeus säilyy voimassa olevan asemakaavan mukaisena. Korttelin 1105 liikenneyhteys järjestetään Lasitehtaantieltä. Kaavan laatija on DI Pasi Rajala Pöyry Environment Oy:stä. Kaava laaditaan kaavoituspalveluiden ohjauksessa ja valvonnassa. Asemakaavan laadinnan kaikista kustannuksista vastaa A. Ahlström Oy. Kaavatyö voidaan aloittaa välittömästi. Kuva 2 Kartta suunnittelualueesta (suunnittelualue merkitty violetinpunaisella) 3

4 3. SUUNNITTELUN TAVOITTEET Suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava sekä yleiskaavassa esitetyt seudulliset maankäytön ja verkostojen periaateratkaisut. Suunnittelun lähtökohtana ovat alueen ominaispiirteet sekä alueen maankäyttöön liittyvät kehittämistarpeet. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota liikenteelliseen toimivuuteen ja liittymiseen ympäristöön. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan alueen ympäristössä olevan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön arvot. Tarkemman suunnittelun tavoitteena on asuin- ja toimitilakorttelien rakennusoikeuden uudelleenjärjestely, pysäköintialueiden järjestäminen olemassa oleville ja uusille toiminnoille sekä liikenneyhteyksien ratkaiseminen toimivalla ja turvallisella tavalla. Alueelle aiemmin laaditut ja työn yhteydessä laadittavat selvitykset ovat suunnittelun keskeistä taustamateriaalia, johon kaavalliset ratkaisut perustuvat. Koko alueen tonttijako pyritään laatimaan asemakaavan yhteydessä. 4. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4.1 Maanomistus 4.2 Kaavoitustilanne Alue on A. Ahlström Osakeyhtiön ja Riihimäen kaupungin omistuksessa. Maakuntakaava Riihimäen seudulla maakuntakaavan laatii Hämeen liitto. Ympäristöministeriö on vahvistanut Kanta-Hämeen maakuntakaavan Suunnittelualueella on maakuntakaavassa merkintä RMs (matkailupalvelujen alue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään). Alueen pohjoisreunalla on itä-länsisuuntainen ulkoilureitti. Yleiskaava Riihimäki yleiskaava käsittää koko kaupungin alueen. Oikeusvaikutukseton yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Suunnittelualue on merkitty yleiskaavassa osin A-, osin TP- ja osin VL-alueeksi. Suurella osalla suunnittelualuetta on päällekkäismerkintänä vaakaviivoitus. A- merkintä osoittaa, että alue varataan asumiseen, ja alueella voidaan sallia myös asumiseen liittyvien palvelutilojen ja asuinympäristöön soveltuvien työpaikkojen rakentaminen. TP-merkintä osoittaa, että alue varataan ympäristöä häiritsemättömille tuotantotoiminnoille, toimistopalveluille sekä näihin liittyville palvelu- ja liiketiloille. Alueella ei sallita päivittäistavaramyymälöitä. VL-merkintä osoittaa, että alue varataan yleiseen virkistystoimintaan ja lähiulkoiluun. Päällekkäismerkintä (vaakaviivoitus, ar-merkintä) osoittaa valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristökokonaisuuden, jonka maankäytössä on otettava huomioon alueen rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot. 4

5 Kuva 3 Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta (vahvistettu ). Suunnittelualue on merkitty violetinpunaisella soikiolla. Kuva 4 Ote Riihimäen yleiskaavasta Suunnittelualue on merkitty violetipunaisella soikiolla. 5

6 Asemakaava Aluetta on kaavoitettu useassa eri vaiheessa. Alueelle laadittiin asemakaavan muutos, joka vahvistui (Arkk. tsto Tapani Vuorinen ja Arkk. tsto Satu Päivärinne). Kortteleihin 1104 ja 1110 on laadittu asemakaavamuutos (Arkk. tsto Hannu Jaakkola Oy), joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Kyseisen kaavamuutoksen tavoitteet olivat: - kortteli 1104 muuttuu AK-korttelista AP-kortteliksi ja sen rakennusoikeutta ja kerroslukua alennetaan - korttelin 1110 rakennusoikeutta ja kerroslukua nostetaan - em. kortteleiden kokonaisrakennusoikeutta ei lisätä Kuva 5 Suunnittelualueen ajantasa-asemakaavatilanne ja suunnittelualueen likimääräinen rajaus Kuva 6 Näkymä suunnittelualueelle Tehtaanportinkadulta itään päin katsottuna 6

7 Kaavoitusohjelma 2007 Riihimäen kaupungin kaavoitusohjelma sisältää vuoden 2007 aikana laadittaviksi tulevat ja laadittavana olevat kaavat sekä muut merkittävät maankäytön suunnittelukohteet. Ote ohjelmasta: A. AHLSTRÖM OY, Asemakaavan muutos A. Ahlström Oy on esittänyt kirjeellään asemakaavan muutoksen laatimista Riihimäen Lasin alueella. Kaupunginhallitus päätti , että A. Ahlströmin asemakaavan muutosanomukseen suostutaan siten, että asemakaavaa muutetaan kortteleiden 1104 ja 1105 sekä viereisen puistoalueen ja Pinttipolun sekä Pikarikujan ja Maljakujan alueella seuraavin periaattein: Pinttipolku poistetaan kaavasta. Katualue muutetaan osittain korttelialueeksi, osittain puistoksi. Pikarikujan, Maljakujan ja korttelin 1104 alueella kaavaa muutetaan siten, että alueen käyttäjiä palvelevaa pysäköintiä voidaan sijoittaa alueelle. Kaavamuutosalueen kokonaisrakennusoikeus säilyy voimassa olevan asemakaavan mukaisena. Korttelin 1105 liikenneyhteys järjestetään Lasitehtaantieltä. Kaavan laatija on DI Pasi Rajala Pöyry Environment Oy:stä. Kaava laaditaan kaavoituspalveluiden ohjauksessa ja valvonnassa. Asemakaavan laadinnan kaikista kustannuksista vastaa A. Ahlström Oy. Kaavatyö voidaan aloittaa välittömästi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6/ Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan päätöksen mukaan: Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Alueidenkäytössä on otettava huomioon kulttuurija luonnonperintöä koskevat kansainvälisten sopimusten velvoitteet sekä valtioneuvoston päätökset. Lisäksi viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuuriperintöalueet ja -kohteet. Valtakunnallisesti arvokkailla kohteilla ja alueilla on alueidenkäytön sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. Kaavoituksessa otetaan myös huomioon valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa määriteltyjen elinympäristön toimivuuteen, taloudellisuuteen ja liikenneturvallisuuteen liittyvät tavoitteet. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa mainitaan kolme viranomaisten laatimaa alueidenkäytön suunnittelun lähtökohdiksi tarkoitettua valtakunnallista inventointia. Näistä tämän työn kannalta olennainen on Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto, rakennushistorian osasto, julkaisu 16, 1993). Rakennettu kulttuuriympäristö Suunnittelualueen läheisyydessä on valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen ympäristö, Riihimäen Lasi Oy:n työväenasuntoalue ja Suomen Lasimuseo. Kuvaus: Riihimäen Lasi aloitti toimintansa Tältä ajalta on tuotantolaitosten vanhin osa, johtajan asuinrakennus Maikkila sekä yksi työväenasuinrakennus. Alueen muut työväenasuinrakennukset sekä sauna ja leipomo rakennettiin Hytti-korttelin työväen rakennuksia on jäljellä kahdeksan ja ne muodostavat arvokkaan kokonaisuuden. Tehdasrakennuksen yhteydessä on konttorirakennus vuodelta 1920 (Y. Sadeniemi). Vanhempi konttorirakennus vuodelta 1911 on nykyisin 7

8 verstaana. Tehtaan vanha kansakoulu on vuodelta Suomen lasimuseo on sijoitettu vanhaan tehdasrakennukseen, joka rakennettiin 1914 alun perin turvejauhotehtaaksi luvulla rakennuksessa aloitti toimintansa lasitehdas. Vuosina se korjattiin valtakunnalliseksi lasimuseoksi (T. Wirkkala). (Lähde: Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt luettelo.) Maakunnalliset selvitykset Hämeen liitto on laatinut selvityksen: Rakennettu Häme. Hämeen liitto Selvityksessä kuvataan arvokasta maakunnallista rakennuskulttuuriperintöä Hämeessä. Selvityksessä mainitaan Riihimäen Lasin alue, jossa erityisesti Lasitehtaan vanhin jäljellä oleva osa, entinen pakkauslasitehdas vuodelta 1919 muodostaa yhdessä konttorirakennusten kanssa alueelle leimaa antavan miljöön tehdasalueen portille. Riihimäen Lasin alue ja hyttikorttelit mainitaan valtakunnallisesti merkittävänä kulttuurihistoriallisena ympäristönä. Kunnalliset selvitykset Riihimäen kaupunki on laatinut koko kaupungin kattavan selvityksen: Riihimäen merkittäviä rakennuksia, rakennusryhmiä ja kulttuurimaisemakokonaisuuksia. Riihimäen kaupunki, kaavoituspalvelut Selvityksessä kuvataan Riihimäen Lasin alueen historiaa ja merkittäviä rakennuksia. Selvityksessä mainitaan mm. asemakaavalla suojellut suunnittelualueella sijaitsevat rakennukset: - Konttorirakennus, 1920 (arkkit. Yrjö Sadeniemi) - Konttorirakennus, 1941 (rak. mestari Oiva Ahola) - Pakkauslasitehdas, 1919,1935, Hiomo, konepaja, 1910,1915, Autohuoltorakennus, 1935, 1957 Kuva 7 Vasemmalla konttorirakennus vuodelta 1941, oikealla näkymä alueelta länteen Suunnittelualueelle laaditut selvitykset Pilaantuneet maa-alueet ja maaperä Riihimäen entisen lasitehtaan alue on jaettu käyttöhistorian perusteella vuoden 1995 tutkimusten yhteydessä kolmeen osa-alueeseen, A, B ja C. A. Ahlström Osakeyhtiö. Riihimäen entinen lasitehdas, alue B. Öljysäiliön ja sisäpihan alueet. Maaperän pilaantuneisuustutkimus Pöyry Environment Oy

9 A. Ahlström Osakeyhtiö. Riihimäen entinen lasitehdas, alue C. Pilaantuneen maaperän kunnostus. Loppuraportti. Pöyry Environment Oy A. Ahlström Osakeyhtiö. Riihimäen Lasin alue A. Täsmennetty kunnostussuunnitelma ja riskitarkastelu. Maa ja Vesi Oy / Jaakko Pöyry Infra A. Ahlström Osakeyhtiö. Riihimäen Lasin alue A. Yhteenveto vuoden 2004 tutkimuksista. Maa ja Vesi Oy / Jaakko Pöyry Infra Riihimäen Lasi, alue B, maaperätutkimus, joulukuu Maa ja Vesi Oy / Jaakko Pöyry Infra. A. Ahlström Oy. Riihimäen Lasin alue C. Maaperätutkimusten 2004 yhteenveto. Maa ja Vesi Oy / Jaakko Pöyry Infra A. Ahlström Oy, Riihimäen Lasin alue A. Tehtaankadun kaavaluonnosalueen maaperätutkimukset Maa ja Vesi Oy / Jaakko Pöyry Infra A.Ahlström Oy, Riihimäen Lasin alue C. Riihimäen lasitehtaan tuhkakaatopaikan kunnostus Maa ja Vesi Oy / Jaakko Pöyry Infra A. Ahlström Oy, Riihimäen Lasi. Maaperätutkimus tammikuu (koskee aluetta B) Maa ja Vesi Oy / Jaakko Pöyry Infra A. Ahlström Oy, Riihimäki. Lasin alueen saastuneen maaperän riskitarkastelu. Maa ja Vesi Oy / Jaakko Pöyry Infra A. Ahlström Oy. Riihimäen Lasin ja Huhtimon likaantuneiden massojen loppusijoituspaikan tutkimukset ja massojen loppusijoitussuunnitelma Lasin alueelle. Maa ja Vesi Oy / Jaakko Pöyry Infra A. Ahlström Oy. Riihimäen Lasin ja Huhtimon alueiden maaperätutkimukset ja kunnostussuunntielma. Maa ja Vesi Oy / Jaakko Pöyry Group A. Ahlström Oy. Lasin alueen ympäristöhygieeninen tutkimus, alue B. Maa ja Vesi Oy A. Ahlström Oy. Lasin alueen ympäristöhygieeninen tutkimus, alue C. Maa ja Vesi Oy Kuva 8 Lasitehtaan osa-alueet maaperäselvityksissä 9

10 Rakennushistoria ja rakennusten käyttö Tietoja Riihimäen Lasin alueen vanhoista rakennuksista. Lasin alueen asemakaavan selostuksen liite 11. Arkkitehtitoimisto Satu Päivärinne Luonto ja maisema Riihimäen Lasin alue. Maisemanhoidon yleisohje. Asemakaavaselostuksen liite C. Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Riihimäen kaupunki, liito-orava- ja linnustoselvitykset (ei kohteita Lasin alueella) Riihimäen kaupunki, arvokkaat luontokohteet (ei kohteita Lasin alueella) Hämeen ympäristökeskus, Luonnon monimuotoisuuden seuranta, Lumosinventointi 2004 (kohde: Lasitehtaan metsikkö) Suunnittelualueelle laadittavia selvityksiä Rakennushistoria ja rakennusten käyttö Riihimäen Lasin rakennushistoriallinen selvitys (rakennusten toiminnan historiaa kuvaava selvitys; valmistuu elo-syyskuussa 2007) Luonto ja maisema Riihimäen Lasin asemakaava, kasvillisuusselvitys (Pöyry Environment Oy, valmistuu syyskuussa 2007) Riihimäen kaupunki, lepakkoselvitys (käynnistymässä) Asemakaavaa laadittaessa on soveltuvin osin laadittava MRL 39 :n mukaiset selvitykset. 5. OSALLISET Osallisia ovat MRL 62 :n mukaan alueen maanomistaja sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Tämän kaavatyön kohdalla osallisia ovat seuraavat tahot: asemakaava-alueen maanomistajat, maanvuokraajat ja vuokralaiset asemakaava-alueen rajanaapurit ja lähipiirin naapurit asemakaava-alueen lähialueen asukkaat asemakaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen työntekijät alueen elinkeinonharjoittajat asukas- ym. yhdistykset, järjestöt ja seurat Viranomaiset ja alueelliset yhteisöt: Hämeen liitto Museovirasto / Hämeenlinnan toimisto Riihimäen ympäristölautakunta Riihimäen kaupungin hallintokunnat Hämeen ympäristökeskus Kanta-Hämeen pelastuslaitos 10

11 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä muut viranomaiset, joiden toimintaan asemakaava vaikuttaa Yhdyskuntateknisestä huollosta vastaavat yhteisöt: Gasum Oy Riihimäen kaukolämpö Oy Fortum sähkönsiirto Oy Elisa Oyj 6. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville MRL 63 ja MRA 30 säännösten mukaisesti. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla, Osalliset voivat esittää kaavoituspalveluille mielipiteitä ja täydennysehdotuksia osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Tarvittaessa ympäristökeskus järjestää asiasta neuvottelun kaupungin kanssa, jolloin myös osallinen kutsutaan mukaan neuvotteluun. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ajantasainen versio on nähtävänä kaupungin kotisivuilla. Asemakaavan muutosluonnos asetetaan nähtäville MRL 62 ja MRA 30 säännösten mukaisesti ja järjestetään yleisötilaisuus mahdollisuuksien mukaan kahden viikon kuluessa. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla. Lisäksi muutosalueen ja naapuruston maanomistajille tiedotetaan kirjeitse. Osalliset voivat esittää mielipiteensä luonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville MRL 65 ja MRA 27 säännösten mukaisesti 30 päivän ajaksi. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla. Lisäksi muutosalueen ulkokuntalaisille maanomistajille ja -haltijoille lähetetään kirjallinen ilmoitus nähtäville asettamisesta. Ehdotuksesta voivat kunnan jäsenet ja osalliset esittää muistutuksen kirjallisesti. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö tapahtuu suunnittelutyön eri vaiheissa. 7. KAAVATYÖN VAIHEET Asemakaavan muutoksen laatiminen Riihimäen Lasin alueelle jakautuu aloitusvaiheeseen, valmisteluvaiheeseen ja ehdotusvaiheeseen. Edellisessä kappaleessa on kuvattu vaiheiden keskeinen sisältö vuorovaikutuksen kannalta. Vaiheiden alustava aikatauluehdotus on seuraava: Asemakaavoituksen aloitusvaihe (kesäkuu-syyskuu 2007) - osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta - aloituskokous ja viranomaisneuvottelu - perustiedon ja suunnitteluaineiston kokoaminen, maastokäynnit - mahdolliset täydentävät selvitykset käynnistetään - kaavan vireille tulosta ilmoitus yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa 11

12 Asemakaavoituksen valmisteluvaihe (syyskuu 2007-tammikuu 2008) - asemakaavan muutosluonnoksen ja alustavan kaavaselostuksen laatiminen - tarvittavien vaihtoehtojen tutkiminen/kuvaaminen - vaikutusten arviointi ja mahdolliset täydentävät selvitykset - luonnosten ja valmisteluaineiston nähtäville asettaminen, yleisötilaisuus Asemakaavoituksen ehdotusvaihe (tammikuu-kesäkuu 2008) Luonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan asemakaavan muutosehdotus ASEMA- KAAVAN MUUTOS ALOITUSVAIHE VALMISTELUVAIHE EHDOTUSVAIHE Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä Kuva 9 Alustava aikataulukaavio 8. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laa- Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan suun- tua. nittelun yhteydessä (MRL 9 ja MRA 1 ). Asemakaavan muutostyön yhteydessä arvioidaan kaavan vaikutukset: - yhdyskuntarakenteeseen - väestörakenteeseen - kaupunkikuvaan ja maisemaan - rakennettuun kulttuuriympäristöön - asumiseen - terveyteen ja viihtyvyyteen - työpaikkoihin, elinkeinotoimintaan - palveluihin - liikenteeseen - tekniseen huoltoon - kunnallistalouteen - virkistykseen - luontoon - maaperään - pinta- ja pohjavesisuhteisiin - meluolosuhteisiin - ilman laatuun 12

13 Vaikutusten arviointi perustuu kaava-alueelta käytössä oleviin perustietoihin, alueella suoritettuihin maastokäynteihin, aluetta koskeviin selvityksiin ja suunnitelmiin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, lausuntoihin ja huomautuksiin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin. Kaavan laativa konsultti arvioi vaikutuksia yhteistyössä kaupungin, eri viranomaisten ja osallisten kanssa. Tässä asemakaavatyössä keskeisimpiä arvioitavia vaikutuksia ovat vaikutukset lii- turvallisuuteen sekä vaikutukset kulttuuriympäristön erityisarvojen säi- kenteelliseen lymiseen. 9. KAAVAN LAATIJAT JA YHTEYSTIEDOT Suunnittelualueen asemakaavoitusta koskevat asiat: Riihimäen kaupunki Raija Niemi p. (019) Ilpo Lehtinen p. (019) 758 Maanomistaja A. Ahlström Oy Mikko Alin p m Konsultti Pöyry Environment Oy PL 50, Vantaa DI Pasi Rajala, YKS-156 p. (0400) Arkkit. Sampo Perttula Mais. arkkit. Elina Kataja 13

MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma

MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Kaavoituspalvelut 8.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. ALOITE... 1 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) TEHTÄVÄ Jokikylän korttelin 0508 tontin 2 asemakaavan muutos ALOITE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Katumantie 2, asemakaavan muutos HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 27.2.2012 Maankäytön suunnitteluyksikkö päivitetty 20.6.2012 1. KOHDE Katumantie 2, asemakaavan muutos Dnro:

Lisätiedot

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3 Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472), asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.3.2015 Kuvat 1 ja 2: Asemakaava-alueen sijainti Etelä-Tuusulassa, Tuusulanväylän

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot