n-propanol OXEA GmbH Otto-Roelen-Str. 3 D Oberhausen Germany Product Stewardship FAX: +49 (0)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "n-propanol OXEA GmbH Otto-Roelen-Str. 3 D-46147 Oberhausen Germany Product Stewardship FAX: +49 (0)208 693 2053 email: psq@oxea-chemicals."

Transkriptio

1 1. Aineen tai seoksen ja yrityksen nimike Aineen tai valmisteen tunnistustiedot n-propanol CAS-Nro EINECS-Nro Rekisteröintinumero (REACh) Aineen / tuotteen Välituotteella, voiteluaine. käyttötarkoitus Yksilöidyt käytöt Välituotteella Valmisteen Aineiden jakautuminen Pinnoitteet puhdistusaine Voiteluaineet ja voiteluaineiden lisäaineet Metallin työstön nesteet / valssausöljyt laboratoriokemikaaleja Yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Hätänumero OXEA GmbH Otto-Roelen-Str. 3 D Oberhausen Germany Product Stewardship FAX: +49 (0) (0) (UK) 2. Vaaran yksilöinti GHS / CLP Luokitusperusta Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Tämä aine on luokiteltu ja merkitty direktiivin 1272/2008/EY ja sen muutosten mukaisesti (CLP, GHS) Syttyvä neste Luokka 2 Vakava silmävaurio / silmien ärsytys Luokka 1 Systeeminen myrkky kohde-elimelle - Luokka 3 kerta-altistuminen Merkinnät Vaaramerkinnät 1 / 81

2 Huomiosana Vaaratiedot Turvallisuusohjeet Vaara H225: Helposti syttyvä neste ja höyry H318: Aiheuttaa vakavan silmävaurion H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta P210: Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty P233: Säiliö pidettävä tiiviisti suljettuna P235: Säilytä viileässä P261: Vältettävä kaasun/huurun/höyryjen hengittämistä P280: Käytettävä suojakäsineitä ja silmien-/kasvosuojainta P303+P361+P353: JOS JOUTUNUT IHOLLE (tai hiuksiin): Poistettava/riisuttava välittömästi likaantunut vaatetus. Ihoa huuhdellaan vedellä/vesisuihkulla P304+P340: JOS HENGITETTY: Siirrettävä potilas raittiiseen ilmaan ja pidettävä levossa asennossa, jossa on helppo hengittää P305+P351+P338: JOS JOUTUNUT SILMIIN: Huuhdeltava varovasti vedellä useiden minuuttien ajan. Poistettava mahdolliset piilolasit, mikäli mahdollista. Jatketaan huuhtelemista P310: Otettava välittömästi yhteys Myrkytyskeskukseen tai lääkäriin P403: Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto muut vaarat Höyryt saattavat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa Tuotteen aineosia voi imeytyä kehoon hengitettynä ja nieltynä Höyryt ovat painavampia kuin ilma ja voivat kulkea pitkiä matkoja syttymispaikkaan, mikä voi aiheuttaa liekin takaisinlyönnin PBT- ja vpvb-aineiden arviointi Tämän aineen ei ole tarkoitettu olevan hitaasti hajoava, biokertyvä tai myrkyllinen (PBT), ei erittäin hitaasti hajoava eikä erittäin voimakkaasti biokertyvä (vpvb) Luokiteltu ja merkitty direktiivin 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti Luokitusperusta Tämä tuote on luokiteltu ja merkitty direktiivin 67/548/ETY liitteen I ja sen muutoksien mukaisesti. EY-merkintä sisältää Propan-1-ol (CAS ) Varoitusmerkki(merkit) R-lausekkeet F - Helposti syttyvä Xi - Ärsyttävä R11 - Helposti syttyvää R41 - Vakavan silmävaurion vaara R67 - Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta 2 / 81

3 S-lausekkeet muut vaarat S 7 - Säilytettävä tiiviisti suljettuna S16 - Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty S24 - Varottava kemikaalin joutumista iholle S26 - Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin S39 - Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta Höyryt saattavat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa Höyryt ovat painavampia kuin ilma ja voivat kulkea pitkiä matkoja syttymispaikkaan, mikä voi aiheuttaa liekin takaisinlyönnin Tuotteen aineosia voi imeytyä kehoon hengitettynä ja nieltynä 3. Koostumus ja tiedot aineosista Kemiallinen nimi Propan-1-ol CAS-Nro REACh-No 67/548/ETY F;R Xi;R41 R /2008/EC Flam. Liq. 2; H225 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336 Pitoisuus (%) > 99,8 4. Ensiaputoimenpiteet Yleiset ohjeet Aineen likaamat ja kastelemat vaatteet riisutaan ja ne käsitellään asianmukaisesti. Ensiavun antajan on suojattava itsensä. Hengitys Pidettävä levossa. Tuuleta raikkaalla ilmalla. Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. Silmät Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Poistettava piilolasit. Tarvitaan välitöntä hoitoa. Iho Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. Nieleminen Kutsu lääkäri välittömästi. Ei saa oksennuttaa ilman lääkärin suostumusta. Pääasialliset oireet Ruuansulatushäiriöitä, Huimausta, uneliaisuus, pahoinvointi, heikkous, vatsakipuja, oksentelu. Erityisvaara keskushermostovaikutuksia, keuhkoärsytystä, Pitkäaikainen ihokosketus voi poistaa ihon rasvaa ja aiheuttaa ihotulehduksen. Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan. Mikäli nielty, huuhdeltava vatsa vedellä ja aktiivihiilellä. 5. Palontorjuntatoimenpiteet 3 / 81

4 Sopivat sammutusaineet vaahto, jauhe, hiilidioksidi (CO2), vesisuihku Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Älä käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajoittaa ja levittää tulipaloa. Aineesta tai tuotteesta itsestään tai sen palossa muodostuvista aineista tai siitä vapautuvista kaasuista johtuvat erityiset altistumisvaarat Epätäydellisessä palamisessa syntyvät haitalliset kaasut voivat sisältää: Hiilimonoksidi (CO) hiilidioksidi (CO2) Orgaanisten aineiden palokaasut ovat yleensä myrkyllisiä hengitettynä Höyryt ovat painavampia kuin ilma ja voivat kulkea pitkiä matkoja syttymispaikkaan, mikä voi aiheuttaa liekin takaisinlyönnin Höyryt muodostavat ilman kanssa räjähtäviä seoksia Erityiset suojaimet tulipaloa varten Sammutusvarusteissa tulee olla ympäröivästä ilmasta riippumaton hengityslaite ja täydelliset sammutusvarusteet (NIOSH tai EN 133 -määräysten mukainen). Suojautuminen tulipalossa Säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla. Sammutukseen käytetty vesi padottava ja koottava talteen. Ihmisten pysyttävä pois tulesta ja tuulen puolelta. 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Vältettävä höyryjen ja sumujen hengittämistä. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä. Pelastushenkilöstölle: Henkilökohtaiset suojavarusteet katso luku 8. Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Estä enemmät vuodot ja läikkeet. Tuotetta ei saa päästää vesiympäristöön ilman esikäsittelyä (biologinen käsittelylaitos). Leviämisen estämismenetelmät Pysäytä aineen valuminen, jos se on vaaratta mahdollista. Ulostulleen aineen leviäminen estetään mahdollisuuksien mukaan. Puhdistusohjeet Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Mikäli suuria määriä nestettä on vuotanut, on puhdistettava välittömästi kauhaamalla tai imurilla. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Staattisen sähkön purkaus voi sytyttää orgaanisia höyryjä. Sen välttämiseksi on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin. 7. Käsittely ja varastointi Käsittely Turvallisen käsittelyn ohjeet Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Kädet pestävä ennen taukoa ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Järjestettävä riittävä ilmanvaihto ja/tai imu työtiloihin. Ei saa käyttää paineilmaa täyttämiseen, poistamiseen tai käsittelyyn. 4 / 81

5 n-propanol Muutosnumero 1.02*** Palo-ja räjähdyssuojaus Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Staattisen sähkön purkaus voi sytyttää orgaanisia höyryjä. Sen välttämiseksi on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Jos ympäristö on tulessa, suorita hätäjäähdytys vesisuihkuilla. Maadoitettava ja kiinnitettävä säiliöt kuljetuksen ajaksi. Höyryt ovat painavampia kuin ilma ja voivat kulkea pitkiä matkoja syttymispaikkaan, mikä voi aiheuttaa liekin takaisinlyönnin. Höyryt saattavat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa. Ympäristönsuojaa koskevat ohjeet Katso luku 8: Ympäristön altistuksen rajoitus ja valvonta. Varastointi Tekniset toimenpiteet/varasto-olosuhteet Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Säiliö avattava ja käsiteltävä varovasti. Säilytettävä korkeintaan 38 C:n / 100 F:n lämpötilassa. Sopimaton aine Syövyttää joitakin muovin ja kumin tyyppejä Yhteisvarastointiohjeet Tuotteet, joita ei saa sekoittaa: voimakkaat hapettimet vahvat hapot Lämpötilaluokka T2 Yksilöidyt käytöt Välituotteella Valmisteen Aineiden jakautuminen Pinnoitteet puhdistusaine Voiteluaineet ja voiteluaineiden lisäaineet Metallin työstön nesteet / valssausöljyt laboratoriokemikaaleja Tietoja erityisistä käyttöalueista on esitetty käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet DNEL & PNEC Propan-1-ol, CAS: Työntekijät DN(M)EL - akuutti / lyhytaikainen altistus - systeemiset vaikutukset - sisäänhengityksessä DN(M)EL - pitkäaikainen altistus - systeemiset vaikutukset - iholla DN(M)EL - pitkäaikainen altistus - systeemiset vaikutukset - sisäänhengityksessä 1723 mg/m³ 136 mg/kg bw/day 268 mg/m³ väestö DN(M)EL - akuutti / lyhytaikainen altistus - systeemiset vaikutukset mg/m³ sisäänhengityksessä 5 / 81

6 DN(M)EL - pitkäaikainen altistus - systeemiset vaikutukset - iholla DN(M)EL - pitkäaikainen altistus - systeemiset vaikutukset - sisäänhengityksessä DN(M)EL - pitkäaikainen altistus - systeemiset vaikutukset - suun kautta ympäristö PNEC vesi - suolaton vesi PNEC vesi - suolainen vesi PNEC vesi -ajoittainen päästö PNEC STP PNEC sedimentti - suolaton vesi PNEC sedimentti - suolainen vesi PNEC maa 81 mg/kg bw/day 80 mg/m³ 61 mg/kg bw/day 10 mg/l 1 mg/l 10 mg/l 96 mg/l 22,8 mg/kg 2,28 mg/kg 2,2 mg/kg Raja-arvot Euroopan Unioni Altistumisrajoja ei ole määritetty Raja-arvot Suomi HTP Suomi Kemiallinen nimi TWA TWA STEL (mg/m³) (ppm) (mg/m³) Propan-1-ol CAS: Nota Yksityiskohdat ja muut tiedot löytyvät säännöistä. STEL (ppm) 250 Työperäisen altistuksen torjunta Tekniset toimenpiteet Yleinen tuuletin tai ilmanohennin ovat usein riittämättömät työntekijöiden altistumisen estämiseksi. Paikallisen imutuuletuksen käyttö on suositeltavaa. Mekaanisesti toimivissa tuuletusjärjestelmissä tulee käyttää räjähdyssuojattuja laitteita (kuten esim. tuulettimia, kytkimiä ja maadoitusta). Henkilökohtaiset suojaimet Yleinen työhygieniakäytäntö Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Ei saa hengittää höyryjä tai ruiskutussumua. Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä. Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä. Riisuttava välittömästi tahriintunut vaatetus. Kädet pestävä ennen taukoa ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Hengityksensuojaus A suodattimella varustettu hengityssuojain. Täysnaamari A-suodattimella valmistajan käyttöohjeiden mukaan tai ympäröivästä ilmasta riippumaton hengityslaite. Laitteiden on noudatettava EN 136- tai EN 140- ja EN 143 -määräyksiä. 6 / 81

7 Käsiensuojaus Käytettävä suojakäsineitä. Suositukset on lueteltu alla. Olosuhteista riippuen voidaan käyttää myös muita suojamateriaaleja, jos on tiedot lujuudesta ja läpäisevyydestä. Tässä on otettava huomioon myös muiden käytössä olevien kemikaalien vaikutukset. Sopiva aine Arviointi Käsineen paksuus Läpimurtoaika Sopiva aine Arviointi Käsineen paksuus Läpimurtoaika nitriilikumi EN 374: taso 6 noin 0,55 mm > 480 min butyylikumi EN 374: taso 6 noin 0,3 mm > 480 min Silmiensuojaus tiiviisti asettuvat suojalasit. Suojalasien lisäksi kasvosuojain, jos tuotteen roiskuminen kasvoille on mahdollista. Laitteiden on täytettävä EN 166 -määräykset Ihonsuojaus läpäisemätön vaatetus. Käytettävä kasvosuojainta ja suojapukua prosessiin liittyvissä epätavallisissa ongelmissa. Ympäristöaltistuksen estäminen Käytetään mahdollisuuksien mukaan suljetuissa järjestelmissä. Jos aineen ulostulo ei ole estettävissä, sen voi imeä pois vaaratta ulostulokohdassa. Päästöraja-arvot on otettava huomioon, poistoilma puhdistetaan tarvittaessa. Mikäli kierrätys ei ole mahdollista, on jäte hävitettävä paikallisten säädösten mukaisesti. Ilmoita vastuussa oleville viranomaisille, jos aineesta pääsee suuria määriä ilmaan, vesistöön, maaperään tai viemäriverkkoon. Erityiset ohjeet Lisää tämän aineen yksityiskohtaisia tietoja on saatavana rekisteröintitiedoista, jota löytyvät seuraavasta linkistä: Tietoja erityisistä päästörajoituksista on esitetty käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä. 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Olomuoto neste Väri väritön Haju alkoholinkaltainen Hajukynnys < 0, mg/m³ Molekyylipaino 60,10 Molekyylikaava C3 H8 O Leimahduspiste C Menetelmä DIN Itsesyttymislämpötila 395 C Menetelmä DIN Alempi räjähdysraja 2,1 Vol % Ylempi räjähdysraja 13,5 Vol % Sulamispiste/sulamisalue < -90 C (Jähmepiste) Kiehumispiste/kiehumisalue hpa Höyrynpaine 7 / 81

8 Arvoihin [hpa] Values [kpa] Values F 26 2,6 0, ,3 0, Tiheys Arvoihin F Menetelmä 0, DIN Taitekerroin 20 C Viskositeetti 2,21 20 C Menetelmä ASTM D445, dynaaminen Vesiliukoisuus sekoittuva, OECD 105 log Pow 0,2 (mitattu), OECD 117 Palamislämpö C (77 F) Höyryntiheys 2,1 C (68 F) Haihtumisnopeus 1,0 (n-butyyliasetaatti = 1) Pintajännitys 70,8 mn/m (1 20 C), OECD Stabiilisuus ja reaktiivisuus Stabiilisuus Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa. Vältettävät olosuhteet Vältettävä altistumista kuumuudelle, kipinöille, avotulelle ja staattisille purkauksille. Vältettävä kaikkia syttymisen lähteitä. Vältettävät materiaalit voimakkaat hapettimet, vahvat hapot. Vaaralliset hajoamistuotteet Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti. 11. Toksikologiset tiedot Pääasialliset altistumisreitit Hengitys, Silmäkosketus, Ihokosketus, Nieleminen Akuutti myrkyllisyys Propan-1-ol ( ) Altistusreitit Päätepiste Arvoihin Laji Menetelmä Suun kautta LD mg/kg rotta, uros Suun kautta LD50 ~ 8000 mg/kg rotta, uros/naaras OECD 401 Hengitys LC50 > 33,8 mg/l (4 h) rotta, uros/naaras OECD 403 Dermaalinen LD mg/kg kani OECD 402 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Propan-1-ol ( ) Vaikutukset Laji Tuloksia Menetelmä kohde-elimeen Iho kani Ei ärsytä ihoa OECD 404 Silmät kani voimakas ärsytys OECD / 81

9 Herkistyminen Propan-1-ol ( ) Vaikutukset kohde-elimeen Iho Iho Laji hiiri marsut Arviointi Menetelmä ei herkistävä MEST ei herkistävä OECD 406 Karsinogeenisuus, Mutageenisuus, Lisääntymiskykyyn vaikuttava myrkyllisyys Propan-1-ol ( ) Tyyppi Dose Laji Arviointi Menetelmä Mutageenisuus CHO-solut negatiivinen OECD 476 (kiinanhamsterin (Mammalian munasarjasolut) Gene Mutation) Mutageenisuus Salmonella negatiivinen OECD 471 typhimurium (Ames) Mutageenisuus Lisääntymiskykyyn NOEC 8730 vaikuttava myrkyllisyys mg/m³ Kehitysmyrkyllisyys NOAEC: 8730 mg/m³ Kehitysmyrkyllisyys NOAEC: 8730 mg/m³ V79 cells, negatiivinen Chinese hamster aatio) rotta, Hengitys uros/naaras rotta OECD 414, inhalaatio rotta OECD 414, inhalaatio Maternaalinen toksisuus Propan-1-ol, CAS: Pääasialliset oireet keskushermoston lamaantuminen, Ruuansulatushäiriöitä, Huimausta, uneliaisuus, pahoinvointi, heikkous, vatsakipuja, oksentelu. Systeeminen myrkky kohde-elimelle - toistuva altistuminen Ihon rasvaa poistava vaikutus. Muut haitalliset vaikutukset Tuotteen aineosia voi imeytyä kehoon hengitettynä ja nieltynä. Nota Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Lisää tämän aineen yksityiskohtaisia tietoja on saatavana rekisteröintitiedoista, jota löytyvät seuraavasta linkistä: 12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristöll OECD 473 (kromosomiaberr Välitön myrkyllisyys vesieliöille Propan-1-ol ( ) Laji Altistumisaika Dose Menetelmä Daphnia magna (vesikirppu) 48h EC50: 3644 mg/l DIN 38412, part 11 Gammarus pulex 48h LC50: 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata 48h EC50: 9170 mg/l (Kasvunopeus) Chlorella pyrenoidosa 48h NOEC: 1150 mg/l Kasvunopeus Pimephales promelas 96h LC50: 4555 mg/l OECD 203 (rasvapäämutu) aktiiviliete (kotitalous) 3 h IC50: > 1000 mg/l OECD / 81

10 n-propanol Muutosnumero 1.02*** Propan-1-ol, CAS: Biologinen hajoaminen 75 % (20 d), Helposti biologisesti hajoava, Jätevesi, Kotihoito, aerobinen, adaptoimaton, Suljettu pullo testi. PBT- ja vpvb-aineiden arviointi Tämän aineen ei ole tarkoitettu olevan hitaasti hajoava, biokertyvä tai myrkyllinen (PBT), ei erittäin hitaasti hajoava eikä erittäin voimakkaasti biokertyvä (vpvb) Nota Vältettävä päästämistä ympäristöön. 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Tuotetiedot Hävitys kaikkien paikallisten jätehuollon määräysten mukaisesti. Sopivan hävitysmuodon valinta riippuu tuotteen koostumuksesta hävityshetkellä sekä paikallisista säädöksistä, asetuksista ja hävitysmahdollisuuksista. Vaarallinen jäte (EWC) Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset Likaiset pakkaukset tulee tyhjentää mahdollisimman hyvin. Sopivan puhdistuksen jälkeen pakkaukset voidaan käyttää uudellen. 14. Kuljetustiedot ADR/RID YK/TUNNUS-Nro UN 1274 Oikea laivauksessa käytettävä n-propanol nimi Luokka 3 Pakkausryhmä II ADR-tunnelikategoria (D/E) Luokitustunnus F1 Vaaran tunnusnumero 33 ADN ADN: kontti ja tankkeri YK/TUNNUS-Nro UN 1274 Oikea laivauksessa käytettävä n-propanol nimi Luokka 3 Pakkausryhmä II Luokitustunnus F1 Vaaran tunnusnumero 33 ICAO/IATA YK/TUNNUS-Nro UN 1274 Oikea laivauksessa käytettävä n-propanol nimi Luokka 3 Pakkausryhmä II IMDG YK/TUNNUS-Nro UN 1274 Oikea laivauksessa käytettävä n-propanol nimi Luokka 3 Pakkausryhmä II 10 / 81

11 EmS IBC-Koodi Laivatyyppi Haitta-ainekategoria F-E, S-D 3 Y 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot GHS / CLP Luokitusperusta Tämä aine on luokiteltu ja merkitty direktiivin 1272/2008/EY ja sen muutosten mukaisesti (CLP, GHS). (Katso kohta 2) Säädös 1272/2008, Liite VI Propan-1-ol, CAS: Varoitusmerkki, R-lausekkeet jaflam. Liq. 2; H225 muut tiedot aineosasta Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336 Vaaramerkinnät Liekki Syöpyminen Huutomerkki Signaalisana Vaara Vaaratiedot H225, H318, H336 DI 2012/18/EU (Seveso III) *** Luokka DI 1999/13/EC (VOC Guideline) *** Kemiallinen nimi Propan-1-ol CAS: Liite 1:, osa 1: P5a - c; depending on conditions*** Tilanne regulated*** Chemical Safety Assessment (CSA) Kemikaaliturvallisuusraportti (Chemical Safety Report - CSR) on laadittu. Räjähdysskenaariot, katso liite. Kansainväliset inventariot Propan-1-ol, CAS: AICS (AU) DSL (CA) IECSC (CN) EC-No (EU) ENCS (2)-207 (JP) ISHL (2)-207 (JP) KECI KE (KR) INSQ (MX)*** PICCS (PH) TSCA (US) 11 / 81

12 NZIoC (NZ) 16. Muut tiedot H-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 3 H225: Helposti syttyvä neste ja höyry H318: Aiheuttaa vakavan silmävaurion H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3 R11 - Helposti syttyvää R41 - Vakavan silmävaurion vaara R67 - Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta Muutettu viimeksi Tiedotteen toimituspäivä 11-heinä marras-2013 Koulutusohje Erikoiskoulutus ja harjoittelu on välttämätöutä tehokkaan ensiavun antamiseksi. Tietolhteet, joita on käytetty tiedotetta laadittaessa Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat Oxea omistamaan tietoon ja julkisiin lähteisiin, jotka on katsottu käyttöön kelpaaviksi tai hyväksyttäviksi. ANSIn tai direktiivin 1907/2006/EY vaatimien tietojen puuttuminen osoittaa, että näitä määräyksiä koskevia tietoja ei ole saatavina. Muut tiedot (Käyttöturvallisuustiedote) Muutokset edelliseen versioon nähden merkitty ***. Huomioitava kansalliset ja paikalliset määräykset. Lisätietoja, käyttöturvallisuustiedotteita ja teknisiä tiedotteita saa Oxea verkkosivuilta (www.oxea-chemicals.com). Vastuuvapauslauseke Vain teolliseen käyttöön. Tässä annetut tiedot vastaavat tämänhetkistä tietotasoa, mutta niiden täydellisyyttä ei taata. Oxea ei ole vastuussa tämän tuotteen turvallisesta käsittelystä asiakkaan käytössä tai muiden aineiden yhteydessä. Käyttäjä on yksin vastuussa tuotteen sopivuuden tarkastamisesta käyttötarkoitukseen tai tarpeellisten turvallisuusstandardien täyttämisestä. Liite laajennetusta käyttöturvallisuustiedotteesta 12 / 81

13 n-propanol Muutosnumero 1.02*** Yleiset tiedot Äkillinen terveysvaara: Riskit, jotka syntyvät lyhtytaikaisesta altistumisesta, katetaan myös pitkäaikaisen altistumisen tarkastelulla Koska ympäristön vaarantumista ei ole tunnistettu, ei suoritettu riskien tarkkailua ympäristön suhteen Loppukäyttäjäsovellusten suhteen seuraavilla käyttöalueilla voitte olla yhteydessä meihin Käytöt päällysteissä kiinteävoiteluaineet Kuluttajan käyttötavat esim. kosmetiikan/vartalonhoitotuotteiden ja hajusteiden kautta. huomaa: kosmetiikkavartalonhoitotuotteille riskiarvioita vaaditaan REACH:n mukaisesti vain ympäristölle, koska terveysaspektit on katettu muiden lakien alla lpar Myös muilla riskinhallintatoimien yhdistelmillä voidaan saavuttaa turvallinen käsittely. Jos käyttöolosuhteenne poikkeavat kuvatuista olosuhteista ettekä ole varmoja, onko käyttönne turvallista, voitte ottaa yhteyttä meihin Altistumisskenaarion identiteetti Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö) Aineiden ja seosten valmistus ja (uudelleen)pakkaaminen Aineen leviäminen Aineen leviäminen Käytöt päällysteissä Käytöt päällysteissä Käyttö puhdistusaineissa Käyttö puhdistusaineissa kiinteävoiteluaineet kiinteävoiteluaineet Metallintyöstönesteet / valssiöljyt Metallintyöstönesteet / valssiöljyt Laboratorioiden käyttö Laboratorioiden käyttö ES-numero 1 altistumisskenaarion lyhyt otsikko Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö) lista käytön kuvaajista Käyttökategoriat SU3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa SU8: Massakemikaalien (myös öljytuotteiden) valmistus SU9: Hienokemikaalien valmistus Tuoteluokat PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessis-sa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC8a: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä yleistiloissa PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin asti-oihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) Ympäristön päästökategoriat [ERC] ERC6a: Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö) 13 / 81

14 Katso oheista käyttöturvallisuustiedotetta Altistumisskenaarion kattamat menettely- ja työskentelykuvaukset Aineen käyttö välituotteena (ei ole yhteydessä tiukasti valvottujen ehtojen kanssa). käsittää kierrätyksen/hyödyntämisen, materiaalin siirron, varastoinnin ja näytteenoton ja siihen liittyvät laboratorio-, kunnossapito- ja lastaustyöt (ainoastaan meri-/sisävesialus, katu-/rautatieajoneuvo ja bulkkisäiliö). Muut selitykset Välituotteiden teollinen käyttö Myötävaikuttavat skenaariot 1 PROC 1 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 2 PROC 2 3 PROC 3 14 / 81

15 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 4 PROC 4 5 PROC 8a potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa molempia käsiä (960 cm2) (ihoa koskeva). 6 PROC 8b 15 / 81

16 (ihoa koskeva). 7 PROC 9 Oletuksena on, ettei lämpötila ole yli 20 C korkeampi kuin ympäröivä lämpötila (jos ei muuta mainittu) (ihoa koskeva). Ihmisen altistumisen ennuste (oraalinen, dermaalinen, inhalatiivinen) oraalista käyttöä ei odoteta. Altistumisarviot annetaan joko lyhytaikaisina tai pitkäaikaisina altistumisina riippuen siitä, kumpi arvo antaa konservatiivisemman RCR:n. Kuvatut riskinhallintatoimet riittävät valvomaan pakallisten ja järjestelmälle ominaisten vaikutusten riskejä. EE(sisäänhengitys): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, sisäänhengitys) [mg/m³]; EE(ihoa koskeva): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, ihoa koskeva) [mg/kg b.w./d]. Proc 1 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 2 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 3 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 4 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8a EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8b EE(inhal): ; EE(derm): Proc 9 EE(inhal): ; EE(derm): / 81

17 Riskien karakterisointi RCR(sisäänhengitys): sisäänhengitykseen kohdistuva riskinluonnehdinta; RCR(ihoa koskeva): ihoon kohdistuva riskinluonnehdinta; kokonaisuudessaan RCR= RCR(sisäänhengitys) +RCR(ihoa koskeva). Kun välttämätöntä, paikallisia ja järjestelmälle ominaisia vaikutuksia on tarkasteltu pitkäaikais- ja lyhytaikaisaltistumisina. Ilmoitettu RCR vastaa joka tapauksessa konservatiivisinta arvoa RCR(sisäänhengitys): riskinluonnehdinta, sisäänhengitys. Proc 1 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 2 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 3 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 4 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8a RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8b RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 9 RCR(inhal): ; RCR(derm): ES-numero 2 altistumisskenaarion lyhyt otsikko Aineiden ja seosten valmistus ja (uudelleen)pakkaaminen lista käytön kuvaajista Käyttökategoriat SU3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa SU10: Valmisteiden sekoittaminen ja/tai uudelleenpakkaaminen (metalliseoksia lukuun ottamatta) Tuoteluokat PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessis-sa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC5: Sekoittaminen valmisteiden* ja esinei-den formulointiin liittyvissä eräproses-seissa (monivaiheinen ja/tai merkittävä kosketus) PROC8a: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä yleistiloissa PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin asti-oihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) PROC15: Käyttö laboratorioaineena Ympäristön päästökategoriat [ERC] ERC2: Valmisteiden (seosten) formulointi (seoksille) Katso oheista käyttöturvallisuustiedotetta Altistumisskenaarion kattamat menettely- ja työskentelykuvaukset valmiste aineesta ja sen seokset erä- tai jatkuvissa prosesseissa, mukaan lukien varastointi, kuljetus, sekoitus, tabletointi, puristaminen, rakeistaminen, ekstruusio, pakkaaminen pienessä ja suuressa mittakaavassa, näytteenotto, huolto ja siihen kuuluvat Muut selitykset Välituotteiden teollinen käyttö Myötävaikuttavat skenaariot 17 / 81

18 1 PROC 1 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 2 PROC 2 3 PROC 3 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 18 / 81

19 4 PROC 4 5 PROC 5 (ihoa koskeva). 6 PROC 8a potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa molempia käsiä (960 cm2) 19 / 81

20 n-propanol Muutosnumero 1.02*** (ihoa koskeva). 7 PROC 8b (ihoa koskeva). 8 PROC 9 (ihoa koskeva). 9 PROC / 81

21 n-propanol Muutosnumero 1.02*** potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) Ihmisen altistumisen ennuste (oraalinen, dermaalinen, inhalatiivinen) oraalista käyttöä ei odoteta. Altistumisarviot annetaan joko lyhytaikaisina tai pitkäaikaisina altistumisina riippuen siitä, kumpi arvo antaa konservatiivisemman RCR:n. Kuvatut riskinhallintatoimet riittävät valvomaan pakallisten ja järjestelmälle ominaisten vaikutusten riskejä. EE(sisäänhengitys): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, sisäänhengitys) [mg/m³]; EE(ihoa koskeva): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, ihoa koskeva) [mg/kg b.w./d]. Proc 1 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 2 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 3 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 4 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 5 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8a EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8b EE(inhal): ; EE(derm): Proc 9 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 15 EE(inhal): ; EE(derm): Riskien karakterisointi RCR(sisäänhengitys): sisäänhengitykseen kohdistuva riskinluonnehdinta; RCR(ihoa koskeva): ihoon kohdistuva riskinluonnehdinta; kokonaisuudessaan RCR= RCR(sisäänhengitys) +RCR(ihoa koskeva). Kun välttämätöntä, paikallisia ja järjestelmälle ominaisia vaikutuksia on tarkasteltu pitkäaikais- ja lyhytaikaisaltistumisina. Ilmoitettu RCR vastaa joka tapauksessa konservatiivisinta arvoa RCR(sisäänhengitys): riskinluonnehdinta, sisäänhengitys. Proc 1 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 2 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 3 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 4 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 5 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8a RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8b RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 9 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 15 RCR(inhal): ; RCR(derm): ES-numero 3 21 / 81

22 n-propanol Muutosnumero 1.02*** altistumisskenaarion lyhyt otsikko Aineen leviäminen lista käytön kuvaajista Käyttökategoriat SU3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa SU8: Massakemikaalien (myös öljytuotteiden) valmistus SU9: Hienokemikaalien valmistus Tuoteluokat PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessis-sa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC8a: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä yleistiloissa PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin asti-oihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) PROC15: Käyttö laboratorioaineena Ympäristön päästökategoriat [ERC] ERC1: Aineiden valmistus ERC2: Valmisteiden (seosten) formulointi (seoksille) Katso oheista käyttöturvallisuustiedotetta Altistumisskenaarion kattamat menettely- ja työskentelykuvaukset Aineen lastaus (ainoastaan meri-/sisävesialukset, rautatie-/katuajoneuvot ja IBC-kuorma) ja uudelleen pakkaaminen (mukaan luettuna tynnyrit ja pienpakkaukset) mukaan luettuna sen näytteet, varastointi, purkaminen, levittäminen ja niihin liittyvät laboratoriotoiminnot. Muut selitykset Välituotteiden teollinen käyttö Myötävaikuttavat skenaariot 1 PROC 1 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 2 22 / 81

23 PROC 2 3 PROC 3 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 4 PROC 4 23 / 81

24 5 PROC 8a potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa molempia käsiä (960 cm2) (ihoa koskeva). 6 PROC 8b (ihoa koskeva). 7 PROC 9 24 / 81

25 (ihoa koskeva). 8 PROC 15 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) Ihmisen altistumisen ennuste (oraalinen, dermaalinen, inhalatiivinen) oraalista käyttöä ei odoteta. Altistumisarviot annetaan joko lyhytaikaisina tai pitkäaikaisina altistumisina riippuen siitä, kumpi arvo antaa konservatiivisemman RCR:n. EE(sisäänhengitys): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, sisäänhengitys) [mg/m³]; EE(ihoa koskeva): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, ihoa koskeva) [mg/kg b.w./d]. Proc 1 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 2 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 3 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 4 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8a EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8b EE(inhal): ; EE(derm): Proc 9 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 15 EE(inhal): ; EE(derm): Riskien karakterisointi RCR(sisäänhengitys): sisäänhengitykseen kohdistuva riskinluonnehdinta; RCR(ihoa koskeva): ihoon kohdistuva riskinluonnehdinta; kokonaisuudessaan RCR= RCR(sisäänhengitys) +RCR(ihoa koskeva). Kun välttämätöntä, paikallisia ja järjestelmälle ominaisia vaikutuksia on tarkasteltu pitkäaikais- ja lyhytaikaisaltistumisina. Ilmoitettu RCR vastaa joka tapauksessa konservatiivisinta arvoa RCR(sisäänhengitys): riskinluonnehdinta, sisäänhengitys. Proc 1 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 2 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 3 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 4 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8a RCR(inhal): ; RCR(derm): / 81

26 Proc 8b RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 9 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 15 RCR(inhal): ; RCR(derm): ES-numero 4 altistumisskenaarion lyhyt otsikko Aineen leviäminen lista käytön kuvaajista Käyttökategoriat SU22: Ammattikäytöt: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset) Tuoteluokat PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessis-sa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC8a: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä yleistiloissa PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin asti-oihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) PROC15: Käyttö laboratorioaineena Ympäristön päästökategoriat [ERC] ERC1: Aineiden valmistus ERC2: Valmisteiden (seosten) formulointi (seoksille) Katso oheista käyttöturvallisuustiedotetta Altistumisskenaarion kattamat menettely- ja työskentelykuvaukset Aineen lastaus (ainoastaan meri-/sisävesialukset, rautatie-/katuajoneuvot ja IBC-kuorma) ja uudelleen pakkaaminen (mukaan luettuna tynnyrit ja pienpakkaukset) mukaan luettuna sen näytteet, varastointi, purkaminen, levittäminen ja niihin liittyvät laboratoriotoiminnot. Muut selitykset Vain ammattikäyttöön Myötävaikuttavat skenaariot 1 PROC 1 26 / 81

27 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 2 PROC 2 3 PROC 3 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 4 PROC 4 27 / 81

28 5 PROC 8a tehtäviä, joissa altistuminen on enemmän kuin 4 tuntia tulee välttää potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa molempia käsiä (960 cm2) Käytettävä hengityssuojainta (Efficiency: 90 %). 6 PROC 8b tehtäviä, joissa altistuminen on enemmän kuin 4 tuntia tulee välttää 7 PROC 9 28 / 81

29 tehtäviä, joissa altistuminen on enemmän kuin 4 tuntia tulee välttää 8 PROC 15 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) Ihmisen altistumisen ennuste (oraalinen, dermaalinen, inhalatiivinen) oraalista käyttöä ei odoteta. Altistumisarviot annetaan joko lyhytaikaisina tai pitkäaikaisina altistumisina riippuen siitä, kumpi arvo antaa konservatiivisemman RCR:n. EE(sisäänhengitys): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, sisäänhengitys) [mg/m³]; EE(ihoa koskeva): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, ihoa koskeva) [mg/kg b.w./d]. Kuvatut riskinhallintatoimet riittävät valvomaan pakallisten ja järjestelmälle ominaisten vaikutusten riskejä. Proc 1 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 2 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 3 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 4 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8a EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8b EE(inhal): ; EE(derm): Proc 9 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 15 EE(inhal): ; EE(derm): Riskien karakterisointi RCR(sisäänhengitys): sisäänhengitykseen kohdistuva riskinluonnehdinta; RCR(ihoa koskeva): ihoon kohdistuva riskinluonnehdinta; kokonaisuudessaan RCR= RCR(sisäänhengitys) +RCR(ihoa koskeva). Kun välttämätöntä, paikallisia ja järjestelmälle ominaisia vaikutuksia on tarkasteltu pitkäaikais- ja lyhytaikaisaltistumisina. Ilmoitettu RCR vastaa joka tapauksessa konservatiivisinta arvoa RCR(sisäänhengitys): riskinluonnehdinta, sisäänhengitys. 29 / 81

30 Proc 1 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 2 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 3 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 4 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8a RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8b RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 9 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 15 RCR(inhal): ; RCR(derm): ES-numero 5 altistumisskenaarion lyhyt otsikko Käytöt päällysteissä lista käytön kuvaajista Käyttökategoriat SU3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa Tuoteluokat PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessis-sa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC5: Sekoittaminen valmisteiden* ja esinei-den formulointiin liittyvissä eräproses-seissa (monivaiheinen ja/tai merkittävä kosketus) PROC7: Teollinen ruiskuttaminen PROC8a: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä yleistiloissa PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin asti-oihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upot-tamalla PROC15: Käyttö laboratorioaineena Ympäristön päästökategoriat [ERC] ERC4: Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseissa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana Katso oheista käyttöturvallisuustiedotetta Altistumisskenaarion kattamat menettely- ja työskentelykuvaukset Sisältää päällysteiden (maalien, musteiden, kiinnitysaineiden yms.) käytön suljetuissa tai koteloiduissa järjestelmissä mukaan luettuna satunnainen altistuminen käytön aikana (mukaan luettuna materiaalin vastaanotto, varastointi, valmistelu ja siirto bulkja puolibulk-tavarasta, levittämistyöt ja kerroksenmuodostuminen) ja laitteen puhdistus, huolto ja siihen liittyvät laboratoriotyöt. Muut selitykset Välituotteiden teollinen käyttö Myötävaikuttavat skenaariot 1 PROC 1 30 / 81

31 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 2 PROC 2 3 PROC 3 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 4 PROC 4 31 / 81

32 n-propanol Muutosnumero 1.02*** 5 PROC 5 (ihoa koskeva). 6 PROC 7 käytetty ohjelmatyökalu: StoffenManager RiskOfDerm Käytä vain tuuletetuissa ruiskutuskaapeissa. Etäisyys lähteestä: > 1 m2. Organisatoriset toimenpiteet vapautumisen, leviämisen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi laitteet ja työalue tulee puhdistaa päivittäin Laitteisto on tarkastettava ja puhdistettava säännöllisesti. 32 / 81

33 7 PROC 8a potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa molempia käsiä (960 cm2) (ihoa koskeva). 8 PROC 8b (ihoa koskeva). 9 PROC 9 33 / 81

34 n-propanol Muutosnumero 1.02*** (ihoa koskeva). 10 PROC 10 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa molempia käsiä (960 cm2) (ihoa koskeva). 11 PROC 13 (ihoa koskeva) / 81

35 PROC 15 vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) Ihmisen altistumisen ennuste (oraalinen, dermaalinen, inhalatiivinen) oraalista käyttöä ei odoteta. EE(sisäänhengitys): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, sisäänhengitys) [mg/m³]; EE(ihoa koskeva): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, ihoa koskeva) [mg/kg b.w./d]. Altistumisarviot annetaan joko lyhytaikaisina tai pitkäaikaisina altistumisina riippuen siitä, kumpi arvo antaa konservatiivisemman RCR:n. Kuvatut riskinhallintatoimet riittävät valvomaan pakallisten ja järjestelmälle ominaisten vaikutusten riskejä. Proc 1 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 2 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 3 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 4 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 5 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 7 EE(inhal): ; EE(derm): no exposure expected (spraying booth) Proc 8a EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8b EE(inhal): ; EE(derm): Proc 9 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 10 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 13 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 15 EE(inhal): ; EE(derm): Riskien karakterisointi RCR(sisäänhengitys): sisäänhengitykseen kohdistuva riskinluonnehdinta; RCR(ihoa koskeva): ihoon kohdistuva riskinluonnehdinta; kokonaisuudessaan RCR= RCR(sisäänhengitys) +RCR(ihoa koskeva). Kun välttämätöntä, paikallisia ja järjestelmälle ominaisia vaikutuksia on tarkasteltu pitkäaikais- ja lyhytaikaisaltistumisina. Ilmoitettu RCR vastaa joka tapauksessa konservatiivisinta arvoa RCR(sisäänhengitys): riskinluonnehdinta, sisäänhengitys. Proc 1 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 2 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 3 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 4 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 5 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 7 RCR(inhal): ; RCR(derm): no exposure expected Proc 8a RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8b RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 9 RCR(inhal): ; RCR(derm): / 81

36 Proc 10 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 13 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 15 RCR(inhal): ; RCR(derm): ES-numero 6 altistumisskenaarion lyhyt otsikko Käytöt päällysteissä lista käytön kuvaajista Käyttökategoriat SU22: Ammattikäytöt: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset) Tuoteluokat PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessis-sa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC5: Sekoittaminen valmisteiden* ja esinei-den formulointiin liittyvissä eräproses-seissa (monivaiheinen ja/tai merkittävä kosketus) PROC8a: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä yleistiloissa PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin asti-oihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä PROC11: Ei-teollinen ruiskutus PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upot-tamalla PROC15: Käyttö laboratorioaineena PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus, ja käytettävissä vain henkilökohtaiset suo-javarusteet Ympäristön päästökategoriat [ERC] ERC8a: Prosessiapuaineiden laajamittainen sisäkäyttö avoimissa systeemeissä ERC8c: Laajamittainen sisäkäyttö matriisisulkeumalla tai -liitoksella ERC8d: Prosessiapuaineiden laajamittainen ulkokäyttö avoimissa systeemeissä ERC8f: Laaja ulkokättö matriisisulkeumalla tai -liitoksella Katso oheista käyttöturvallisuustiedotetta Altistumisskenaarion kattamat menettely- ja työskentelykuvaukset Sisältää päällysteiden (maalien, musteiden, kiinnitysaineiden yms.) käytön mukaan luettuna altistumiset käytön aikana (mukaan luettuna siirtäminen ja valmistelu, siveltimellä levittäminen, manuaalinen ruiskuttaminen tai samantapaiset menetelmät)jalaite_ĉ Ē 揤 _ 攬 _ Muut selitykset Vain ammattikäyttöön Myötävaikuttavat skenaariot 1 PROC 1 36 / 81

37 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 2 PROC 2 3 PROC 3 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 4 PROC 4 37 / 81

38 5 PROC 5 tehtäviä, joissa altistuminen on enemmän kuin 4 tuntia tulee välttää 6 PROC 8a tehtäviä, joissa altistuminen on enemmän kuin 4 tuntia tulee välttää potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa molempia käsiä (960 cm2) Käytettävä hengityssuojainta (Efficiency: 90 %) / 81

39 PROC 8b tehtäviä, joissa altistuminen on enemmän kuin 4 tuntia tulee välttää 8 PROC 9 tehtäviä, joissa altistuminen on enemmän kuin 4 tuntia tulee välttää 9 PROC 10 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa molempia käsiä (960 cm2) 39 / 81

40 n-propanol Muutosnumero 1.02*** 10 PROC 11 käytetty ohjelmatyökalu: StoffenManager RiskOfDerm Käytä vain tuuletetuissa ruiskutuskaapeissa. Etäisyys lähteestä: > 1 m2. Organisatoriset toimenpiteet vapautumisen, leviämisen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi laitteet ja työalue tulee puhdistaa päivittäin Laitteisto on tarkastettava ja puhdistettava säännöllisesti. 11 PROC 11 käytetty ohjelmatyökalu: StoffenManager RiskOfDerm < 3 per vuoro (ihoa koskeva). Käyttösuunta: vaakasuoraan. Käyttösuunta: alaspäin. Organisatoriset toimenpiteet vapautumisen, leviämisen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi laitteet ja työalue tulee puhdistaa päivittäin Laitteisto on tarkastettava ja puhdistettava säännöllisesti. tulee käyttää soveltuvia (EN374 mukaisesti testattuja) käsineitä ja silmäsuojainta. 12 PROC 11 käytetty ohjelmatyökalu: StoffenManager RiskOfDerm < 6 per vuoro 40 / 81

41 laajennetuista yleisestä tuuletuksesta tulee huolehtia mekaanisin keinoin. Käyttösuunta: vaakasuoraan. Käyttösuunta: alaspäin. jos mahdollista, tulee käyttää pitkävartisia työkaluja. Organisatoriset toimenpiteet vapautumisen, leviämisen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi laitteet ja työalue tulee puhdistaa päivittäin Käytettävä hengityssuojainta (Efficiency: 80 %) Vaihtoehtoisesti: Käytön kesto max. 1 h. tulee käyttää soveltuvia (EN374 mukaisesti testattuja) käsineitä ja silmäsuojainta. Laitteisto on tarkastettava ja puhdistettava säännöllisesti. 13 PROC PROC 15 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 15 PROC / 81

42 tehtäviä, joissa altistuminen on enemmän kuin 4 tuntia tulee välttää potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa 1980 cm2 Ihmisen altistumisen ennuste (oraalinen, dermaalinen, inhalatiivinen) oraalista käyttöä ei odoteta. EE(sisäänhengitys): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, sisäänhengitys) [mg/m³]; EE(ihoa koskeva): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, ihoa koskeva) [mg/kg b.w./d]. Altistumisarviot annetaan joko lyhytaikaisina tai pitkäaikaisina altistumisina riippuen siitä, kumpi arvo antaa konservatiivisemman RCR:n. Kuvatut riskinhallintatoimet riittävät valvomaan pakallisten ja järjestelmälle ominaisten vaikutusten riskejä. Proc 1 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 2 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 3 Proc 4 EE(inhal): ; EE(derm): EE(inhal): ; EE(derm): Proc 5 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8a EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8b EE(inhal): ; EE(derm): Proc 9 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 10 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 11 EE(inhal): ; EE(derm): no exposure expected (spraying booth) - Myötävaikuttavat skenaariot 10 EE(inhal): ; EE(derm): Myötävaikuttavat skenaariot 11 EE(inhal): ; EE(derm): Myötävaikuttavat skenaariot 12 Proc 13 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 15 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 19 EE(inhal): ; EE(derm): Riskien karakterisointi RCR(sisäänhengitys): sisäänhengitykseen kohdistuva riskinluonnehdinta; RCR(ihoa koskeva): ihoon kohdistuva riskinluonnehdinta; kokonaisuudessaan RCR= RCR(sisäänhengitys) +RCR(ihoa koskeva). Kun välttämätöntä, paikallisia ja järjestelmälle ominaisia vaikutuksia on tarkasteltu pitkäaikais- ja lyhytaikaisaltistumisina. Ilmoitettu RCR vastaa joka tapauksessa konservatiivisinta arvoa RCR(sisäänhengitys): riskinluonnehdinta, sisäänhengitys. Proc 1 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 2 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 3 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 4 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 5 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8a RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8b RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 9 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 10 RCR(inhal): ; RCR(derm): / 81

43 Proc 11 Proc 13 Proc 15 Proc 19 RCR(inhal): ; RCR(derm): no exposure expected - Myötävaikuttavat skenaariot 10 RCR(inhal): ; RCR(derm): Myötävaikuttavat skenaariot 11 RCR(inhal): ; RCR(derm): Myötävaikuttavat skenaariot 12 RCR(inhal): ; RCR(derm): RCR(inhal): ; RCR(derm): RCR(inhal): ; RCR(derm): ES-numero 7 altistumisskenaarion lyhyt otsikko Käyttö puhdistusaineissa lista käytön kuvaajista Käyttökategoriat SU3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa Tuoteluokat PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessis-sa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC7: Teollinen ruiskuttaminen PROC8a: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä yleistiloissa PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin asti-oihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upot-tamalla Ympäristön päästökategoriat [ERC] ERC4: Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseissa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana Katso oheista käyttöturvallisuustiedotetta Altistumisskenaarion kattamat menettely- ja työskentelykuvaukset Sisältää käytön puhdistustuotteiden ainesosana mukaan luettuna siirtäminen varastosta ja kaataminen/purkaminen tynnyreistä tai säiliöistä. altistumiset sekoittamisen/ohentamisen aikana valmisteluvaiheessa ja puhdistustöissä (mukaan luettuna suihkuttaminen, levittäminen, kastaminen ja pyyhkiminen, automatisoidusti tai manuaalisesti), siihen liittyvä laitteiden puhdistus ja huolto. Muut selitykset Välituotteiden teollinen käyttö Myötävaikuttavat skenaariot 1 PROC 1 43 / 81

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenoli Aine nro. : 203-632-7

Lisätiedot

: Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline)

: Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline) 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119489289-18-0002, 01-2119489289-18-XXXX : teollisuusbensiini (maaöljy),

Lisätiedot

AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36)

AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) EY-Nro.Rekisteröintinumero Kemiallinen

Lisätiedot

Versio 3.4 Muutettu viimeksi 2014-07-22

Versio 3.4 Muutettu viimeksi 2014-07-22 AlphaPlus C20-24 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : AlphaPlus C20-24 EY-Nro.Rekisteröintinumero Kemiallinen nimi Alpha Olefin Fraction,

Lisätiedot

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P261

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P261 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 01-2119457290-43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

: DuPont Opteon YF AFTERMARKET

: DuPont Opteon YF AFTERMARKET Käyttöturvallisuustiedotteen muoto vastaa Suomessa käytettyjä standardeja ja säädösvaatimuksia. Se ei välttämättä vastaa muiden maiden asettamia säädösvaatimuksia. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnuskoodi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti

Käyttöturvallisuustiedote Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi : KEMETYL T - TAKKOJEN POLTTOAINE Artikkelin numero : 2659, 2661 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

A011 kasvinviljely, puutarhatalous 38 kasvinsuojeluaine

A011 kasvinviljely, puutarhatalous 38 kasvinsuojeluaine Du Pont Suomi Oy. Käyttöturvallisuustiedotteiden ja/tai kemikaali-ilmoitusten tekstien kopiointi tai käyttö kaupalliseen tarkoitukseen kielletty. Kopiering eller användning av texterna i säkerhetsdatabladet

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 27-02-2015. Edellinen päiväys 27-02-2015. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

Sivu: 1 of 13 Päiväys: 01.09.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tulostus: 13.02.2012 Valvoline Synpower FORKOIL 5W

Sivu: 1 of 13 Päiväys: 01.09.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tulostus: 13.02.2012 Valvoline Synpower FORKOIL 5W Sivu: 1 of 13 Neuvoston asetus (EY) 1907/2006 sellaisena kuin se on. - SDSCLP_FI 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: ACTIV BICOMPACT 10 KG BOX

: ACTIV BICOMPACT 10 KG BOX KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 40000087 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

Versio 3.5 Muutettu viimeksi 2014-05-29. : Valmistus Valmista ja käytä välituotteena

Versio 3.5 Muutettu viimeksi 2014-05-29. : Valmistus Valmista ja käytä välituotteena AlphaPlus 1-Butene KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : AlphaPlus 1-Butene EY-Nro.Rekisteröintinumero Kemiallinen nimi CAS-No. EC-No.

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1 / 10 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi REACH-rekisteröintinumero Ei sovellettavissa (seos). 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: ACTIV bi-compact 10 kg box

: ACTIV bi-compact 10 kg box 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 40000087 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Propeeni (jäähdytetty)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Propeeni (jäähdytetty) 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 tunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : Chemical Grade Propylene (refrigerated), Polymer Grade Propylene (refrigerated) :

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Fuel Gases, Refrigerated

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Fuel Gases, Refrigerated 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 tunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi :, Petrokemian polttokaasu, Jäähdytetty : 01-2119489781-24-XXXX : Polttokaasu Aine nro.

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 150-UM8030 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot