n-propanol OXEA GmbH Otto-Roelen-Str. 3 D Oberhausen Germany Product Stewardship FAX: +49 (0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "n-propanol OXEA GmbH Otto-Roelen-Str. 3 D-46147 Oberhausen Germany Product Stewardship FAX: +49 (0)208 693 2053 email: psq@oxea-chemicals."

Transkriptio

1 1. Aineen tai seoksen ja yrityksen nimike Aineen tai valmisteen tunnistustiedot n-propanol CAS-Nro EINECS-Nro Rekisteröintinumero (REACh) Aineen / tuotteen Välituotteella, voiteluaine. käyttötarkoitus Yksilöidyt käytöt Välituotteella Valmisteen Aineiden jakautuminen Pinnoitteet puhdistusaine Voiteluaineet ja voiteluaineiden lisäaineet Metallin työstön nesteet / valssausöljyt laboratoriokemikaaleja Yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Hätänumero OXEA GmbH Otto-Roelen-Str. 3 D Oberhausen Germany Product Stewardship FAX: +49 (0) (0) (UK) 2. Vaaran yksilöinti GHS / CLP Luokitusperusta Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Tämä aine on luokiteltu ja merkitty direktiivin 1272/2008/EY ja sen muutosten mukaisesti (CLP, GHS) Syttyvä neste Luokka 2 Vakava silmävaurio / silmien ärsytys Luokka 1 Systeeminen myrkky kohde-elimelle - Luokka 3 kerta-altistuminen Merkinnät Vaaramerkinnät 1 / 81

2 Huomiosana Vaaratiedot Turvallisuusohjeet Vaara H225: Helposti syttyvä neste ja höyry H318: Aiheuttaa vakavan silmävaurion H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta P210: Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty P233: Säiliö pidettävä tiiviisti suljettuna P235: Säilytä viileässä P261: Vältettävä kaasun/huurun/höyryjen hengittämistä P280: Käytettävä suojakäsineitä ja silmien-/kasvosuojainta P303+P361+P353: JOS JOUTUNUT IHOLLE (tai hiuksiin): Poistettava/riisuttava välittömästi likaantunut vaatetus. Ihoa huuhdellaan vedellä/vesisuihkulla P304+P340: JOS HENGITETTY: Siirrettävä potilas raittiiseen ilmaan ja pidettävä levossa asennossa, jossa on helppo hengittää P305+P351+P338: JOS JOUTUNUT SILMIIN: Huuhdeltava varovasti vedellä useiden minuuttien ajan. Poistettava mahdolliset piilolasit, mikäli mahdollista. Jatketaan huuhtelemista P310: Otettava välittömästi yhteys Myrkytyskeskukseen tai lääkäriin P403: Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto muut vaarat Höyryt saattavat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa Tuotteen aineosia voi imeytyä kehoon hengitettynä ja nieltynä Höyryt ovat painavampia kuin ilma ja voivat kulkea pitkiä matkoja syttymispaikkaan, mikä voi aiheuttaa liekin takaisinlyönnin PBT- ja vpvb-aineiden arviointi Tämän aineen ei ole tarkoitettu olevan hitaasti hajoava, biokertyvä tai myrkyllinen (PBT), ei erittäin hitaasti hajoava eikä erittäin voimakkaasti biokertyvä (vpvb) Luokiteltu ja merkitty direktiivin 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti Luokitusperusta Tämä tuote on luokiteltu ja merkitty direktiivin 67/548/ETY liitteen I ja sen muutoksien mukaisesti. EY-merkintä sisältää Propan-1-ol (CAS ) Varoitusmerkki(merkit) R-lausekkeet F - Helposti syttyvä Xi - Ärsyttävä R11 - Helposti syttyvää R41 - Vakavan silmävaurion vaara R67 - Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta 2 / 81

3 S-lausekkeet muut vaarat S 7 - Säilytettävä tiiviisti suljettuna S16 - Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty S24 - Varottava kemikaalin joutumista iholle S26 - Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin S39 - Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta Höyryt saattavat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa Höyryt ovat painavampia kuin ilma ja voivat kulkea pitkiä matkoja syttymispaikkaan, mikä voi aiheuttaa liekin takaisinlyönnin Tuotteen aineosia voi imeytyä kehoon hengitettynä ja nieltynä 3. Koostumus ja tiedot aineosista Kemiallinen nimi Propan-1-ol CAS-Nro REACh-No 67/548/ETY F;R Xi;R41 R /2008/EC Flam. Liq. 2; H225 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336 Pitoisuus (%) > 99,8 4. Ensiaputoimenpiteet Yleiset ohjeet Aineen likaamat ja kastelemat vaatteet riisutaan ja ne käsitellään asianmukaisesti. Ensiavun antajan on suojattava itsensä. Hengitys Pidettävä levossa. Tuuleta raikkaalla ilmalla. Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. Silmät Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Poistettava piilolasit. Tarvitaan välitöntä hoitoa. Iho Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. Nieleminen Kutsu lääkäri välittömästi. Ei saa oksennuttaa ilman lääkärin suostumusta. Pääasialliset oireet Ruuansulatushäiriöitä, Huimausta, uneliaisuus, pahoinvointi, heikkous, vatsakipuja, oksentelu. Erityisvaara keskushermostovaikutuksia, keuhkoärsytystä, Pitkäaikainen ihokosketus voi poistaa ihon rasvaa ja aiheuttaa ihotulehduksen. Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan. Mikäli nielty, huuhdeltava vatsa vedellä ja aktiivihiilellä. 5. Palontorjuntatoimenpiteet 3 / 81

4 Sopivat sammutusaineet vaahto, jauhe, hiilidioksidi (CO2), vesisuihku Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Älä käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajoittaa ja levittää tulipaloa. Aineesta tai tuotteesta itsestään tai sen palossa muodostuvista aineista tai siitä vapautuvista kaasuista johtuvat erityiset altistumisvaarat Epätäydellisessä palamisessa syntyvät haitalliset kaasut voivat sisältää: Hiilimonoksidi (CO) hiilidioksidi (CO2) Orgaanisten aineiden palokaasut ovat yleensä myrkyllisiä hengitettynä Höyryt ovat painavampia kuin ilma ja voivat kulkea pitkiä matkoja syttymispaikkaan, mikä voi aiheuttaa liekin takaisinlyönnin Höyryt muodostavat ilman kanssa räjähtäviä seoksia Erityiset suojaimet tulipaloa varten Sammutusvarusteissa tulee olla ympäröivästä ilmasta riippumaton hengityslaite ja täydelliset sammutusvarusteet (NIOSH tai EN 133 -määräysten mukainen). Suojautuminen tulipalossa Säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla. Sammutukseen käytetty vesi padottava ja koottava talteen. Ihmisten pysyttävä pois tulesta ja tuulen puolelta. 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Vältettävä höyryjen ja sumujen hengittämistä. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä. Pelastushenkilöstölle: Henkilökohtaiset suojavarusteet katso luku 8. Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Estä enemmät vuodot ja läikkeet. Tuotetta ei saa päästää vesiympäristöön ilman esikäsittelyä (biologinen käsittelylaitos). Leviämisen estämismenetelmät Pysäytä aineen valuminen, jos se on vaaratta mahdollista. Ulostulleen aineen leviäminen estetään mahdollisuuksien mukaan. Puhdistusohjeet Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Mikäli suuria määriä nestettä on vuotanut, on puhdistettava välittömästi kauhaamalla tai imurilla. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Staattisen sähkön purkaus voi sytyttää orgaanisia höyryjä. Sen välttämiseksi on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin. 7. Käsittely ja varastointi Käsittely Turvallisen käsittelyn ohjeet Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Kädet pestävä ennen taukoa ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Järjestettävä riittävä ilmanvaihto ja/tai imu työtiloihin. Ei saa käyttää paineilmaa täyttämiseen, poistamiseen tai käsittelyyn. 4 / 81

5 n-propanol Muutosnumero 1.02*** Palo-ja räjähdyssuojaus Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Staattisen sähkön purkaus voi sytyttää orgaanisia höyryjä. Sen välttämiseksi on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Jos ympäristö on tulessa, suorita hätäjäähdytys vesisuihkuilla. Maadoitettava ja kiinnitettävä säiliöt kuljetuksen ajaksi. Höyryt ovat painavampia kuin ilma ja voivat kulkea pitkiä matkoja syttymispaikkaan, mikä voi aiheuttaa liekin takaisinlyönnin. Höyryt saattavat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa. Ympäristönsuojaa koskevat ohjeet Katso luku 8: Ympäristön altistuksen rajoitus ja valvonta. Varastointi Tekniset toimenpiteet/varasto-olosuhteet Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Säiliö avattava ja käsiteltävä varovasti. Säilytettävä korkeintaan 38 C:n / 100 F:n lämpötilassa. Sopimaton aine Syövyttää joitakin muovin ja kumin tyyppejä Yhteisvarastointiohjeet Tuotteet, joita ei saa sekoittaa: voimakkaat hapettimet vahvat hapot Lämpötilaluokka T2 Yksilöidyt käytöt Välituotteella Valmisteen Aineiden jakautuminen Pinnoitteet puhdistusaine Voiteluaineet ja voiteluaineiden lisäaineet Metallin työstön nesteet / valssausöljyt laboratoriokemikaaleja Tietoja erityisistä käyttöalueista on esitetty käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet DNEL & PNEC Propan-1-ol, CAS: Työntekijät DN(M)EL - akuutti / lyhytaikainen altistus - systeemiset vaikutukset - sisäänhengityksessä DN(M)EL - pitkäaikainen altistus - systeemiset vaikutukset - iholla DN(M)EL - pitkäaikainen altistus - systeemiset vaikutukset - sisäänhengityksessä 1723 mg/m³ 136 mg/kg bw/day 268 mg/m³ väestö DN(M)EL - akuutti / lyhytaikainen altistus - systeemiset vaikutukset mg/m³ sisäänhengityksessä 5 / 81

6 DN(M)EL - pitkäaikainen altistus - systeemiset vaikutukset - iholla DN(M)EL - pitkäaikainen altistus - systeemiset vaikutukset - sisäänhengityksessä DN(M)EL - pitkäaikainen altistus - systeemiset vaikutukset - suun kautta ympäristö PNEC vesi - suolaton vesi PNEC vesi - suolainen vesi PNEC vesi -ajoittainen päästö PNEC STP PNEC sedimentti - suolaton vesi PNEC sedimentti - suolainen vesi PNEC maa 81 mg/kg bw/day 80 mg/m³ 61 mg/kg bw/day 10 mg/l 1 mg/l 10 mg/l 96 mg/l 22,8 mg/kg 2,28 mg/kg 2,2 mg/kg Raja-arvot Euroopan Unioni Altistumisrajoja ei ole määritetty Raja-arvot Suomi HTP Suomi Kemiallinen nimi TWA TWA STEL (mg/m³) (ppm) (mg/m³) Propan-1-ol CAS: Nota Yksityiskohdat ja muut tiedot löytyvät säännöistä. STEL (ppm) 250 Työperäisen altistuksen torjunta Tekniset toimenpiteet Yleinen tuuletin tai ilmanohennin ovat usein riittämättömät työntekijöiden altistumisen estämiseksi. Paikallisen imutuuletuksen käyttö on suositeltavaa. Mekaanisesti toimivissa tuuletusjärjestelmissä tulee käyttää räjähdyssuojattuja laitteita (kuten esim. tuulettimia, kytkimiä ja maadoitusta). Henkilökohtaiset suojaimet Yleinen työhygieniakäytäntö Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Ei saa hengittää höyryjä tai ruiskutussumua. Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä. Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä. Riisuttava välittömästi tahriintunut vaatetus. Kädet pestävä ennen taukoa ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Hengityksensuojaus A suodattimella varustettu hengityssuojain. Täysnaamari A-suodattimella valmistajan käyttöohjeiden mukaan tai ympäröivästä ilmasta riippumaton hengityslaite. Laitteiden on noudatettava EN 136- tai EN 140- ja EN 143 -määräyksiä. 6 / 81

7 Käsiensuojaus Käytettävä suojakäsineitä. Suositukset on lueteltu alla. Olosuhteista riippuen voidaan käyttää myös muita suojamateriaaleja, jos on tiedot lujuudesta ja läpäisevyydestä. Tässä on otettava huomioon myös muiden käytössä olevien kemikaalien vaikutukset. Sopiva aine Arviointi Käsineen paksuus Läpimurtoaika Sopiva aine Arviointi Käsineen paksuus Läpimurtoaika nitriilikumi EN 374: taso 6 noin 0,55 mm > 480 min butyylikumi EN 374: taso 6 noin 0,3 mm > 480 min Silmiensuojaus tiiviisti asettuvat suojalasit. Suojalasien lisäksi kasvosuojain, jos tuotteen roiskuminen kasvoille on mahdollista. Laitteiden on täytettävä EN 166 -määräykset Ihonsuojaus läpäisemätön vaatetus. Käytettävä kasvosuojainta ja suojapukua prosessiin liittyvissä epätavallisissa ongelmissa. Ympäristöaltistuksen estäminen Käytetään mahdollisuuksien mukaan suljetuissa järjestelmissä. Jos aineen ulostulo ei ole estettävissä, sen voi imeä pois vaaratta ulostulokohdassa. Päästöraja-arvot on otettava huomioon, poistoilma puhdistetaan tarvittaessa. Mikäli kierrätys ei ole mahdollista, on jäte hävitettävä paikallisten säädösten mukaisesti. Ilmoita vastuussa oleville viranomaisille, jos aineesta pääsee suuria määriä ilmaan, vesistöön, maaperään tai viemäriverkkoon. Erityiset ohjeet Lisää tämän aineen yksityiskohtaisia tietoja on saatavana rekisteröintitiedoista, jota löytyvät seuraavasta linkistä: Tietoja erityisistä päästörajoituksista on esitetty käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä. 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Olomuoto neste Väri väritön Haju alkoholinkaltainen Hajukynnys < 0, mg/m³ Molekyylipaino 60,10 Molekyylikaava C3 H8 O Leimahduspiste C Menetelmä DIN Itsesyttymislämpötila 395 C Menetelmä DIN Alempi räjähdysraja 2,1 Vol % Ylempi räjähdysraja 13,5 Vol % Sulamispiste/sulamisalue < -90 C (Jähmepiste) Kiehumispiste/kiehumisalue hpa Höyrynpaine 7 / 81

8 Arvoihin [hpa] Values [kpa] Values F 26 2,6 0, ,3 0, Tiheys Arvoihin F Menetelmä 0, DIN Taitekerroin 20 C Viskositeetti 2,21 20 C Menetelmä ASTM D445, dynaaminen Vesiliukoisuus sekoittuva, OECD 105 log Pow 0,2 (mitattu), OECD 117 Palamislämpö C (77 F) Höyryntiheys 2,1 C (68 F) Haihtumisnopeus 1,0 (n-butyyliasetaatti = 1) Pintajännitys 70,8 mn/m (1 20 C), OECD Stabiilisuus ja reaktiivisuus Stabiilisuus Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa. Vältettävät olosuhteet Vältettävä altistumista kuumuudelle, kipinöille, avotulelle ja staattisille purkauksille. Vältettävä kaikkia syttymisen lähteitä. Vältettävät materiaalit voimakkaat hapettimet, vahvat hapot. Vaaralliset hajoamistuotteet Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti. 11. Toksikologiset tiedot Pääasialliset altistumisreitit Hengitys, Silmäkosketus, Ihokosketus, Nieleminen Akuutti myrkyllisyys Propan-1-ol ( ) Altistusreitit Päätepiste Arvoihin Laji Menetelmä Suun kautta LD mg/kg rotta, uros Suun kautta LD50 ~ 8000 mg/kg rotta, uros/naaras OECD 401 Hengitys LC50 > 33,8 mg/l (4 h) rotta, uros/naaras OECD 403 Dermaalinen LD mg/kg kani OECD 402 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Propan-1-ol ( ) Vaikutukset Laji Tuloksia Menetelmä kohde-elimeen Iho kani Ei ärsytä ihoa OECD 404 Silmät kani voimakas ärsytys OECD / 81

9 Herkistyminen Propan-1-ol ( ) Vaikutukset kohde-elimeen Iho Iho Laji hiiri marsut Arviointi Menetelmä ei herkistävä MEST ei herkistävä OECD 406 Karsinogeenisuus, Mutageenisuus, Lisääntymiskykyyn vaikuttava myrkyllisyys Propan-1-ol ( ) Tyyppi Dose Laji Arviointi Menetelmä Mutageenisuus CHO-solut negatiivinen OECD 476 (kiinanhamsterin (Mammalian munasarjasolut) Gene Mutation) Mutageenisuus Salmonella negatiivinen OECD 471 typhimurium (Ames) Mutageenisuus Lisääntymiskykyyn NOEC 8730 vaikuttava myrkyllisyys mg/m³ Kehitysmyrkyllisyys NOAEC: 8730 mg/m³ Kehitysmyrkyllisyys NOAEC: 8730 mg/m³ V79 cells, negatiivinen Chinese hamster aatio) rotta, Hengitys uros/naaras rotta OECD 414, inhalaatio rotta OECD 414, inhalaatio Maternaalinen toksisuus Propan-1-ol, CAS: Pääasialliset oireet keskushermoston lamaantuminen, Ruuansulatushäiriöitä, Huimausta, uneliaisuus, pahoinvointi, heikkous, vatsakipuja, oksentelu. Systeeminen myrkky kohde-elimelle - toistuva altistuminen Ihon rasvaa poistava vaikutus. Muut haitalliset vaikutukset Tuotteen aineosia voi imeytyä kehoon hengitettynä ja nieltynä. Nota Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Lisää tämän aineen yksityiskohtaisia tietoja on saatavana rekisteröintitiedoista, jota löytyvät seuraavasta linkistä: 12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristöll OECD 473 (kromosomiaberr Välitön myrkyllisyys vesieliöille Propan-1-ol ( ) Laji Altistumisaika Dose Menetelmä Daphnia magna (vesikirppu) 48h EC50: 3644 mg/l DIN 38412, part 11 Gammarus pulex 48h LC50: 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata 48h EC50: 9170 mg/l (Kasvunopeus) Chlorella pyrenoidosa 48h NOEC: 1150 mg/l Kasvunopeus Pimephales promelas 96h LC50: 4555 mg/l OECD 203 (rasvapäämutu) aktiiviliete (kotitalous) 3 h IC50: > 1000 mg/l OECD / 81

10 n-propanol Muutosnumero 1.02*** Propan-1-ol, CAS: Biologinen hajoaminen 75 % (20 d), Helposti biologisesti hajoava, Jätevesi, Kotihoito, aerobinen, adaptoimaton, Suljettu pullo testi. PBT- ja vpvb-aineiden arviointi Tämän aineen ei ole tarkoitettu olevan hitaasti hajoava, biokertyvä tai myrkyllinen (PBT), ei erittäin hitaasti hajoava eikä erittäin voimakkaasti biokertyvä (vpvb) Nota Vältettävä päästämistä ympäristöön. 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Tuotetiedot Hävitys kaikkien paikallisten jätehuollon määräysten mukaisesti. Sopivan hävitysmuodon valinta riippuu tuotteen koostumuksesta hävityshetkellä sekä paikallisista säädöksistä, asetuksista ja hävitysmahdollisuuksista. Vaarallinen jäte (EWC) Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset Likaiset pakkaukset tulee tyhjentää mahdollisimman hyvin. Sopivan puhdistuksen jälkeen pakkaukset voidaan käyttää uudellen. 14. Kuljetustiedot ADR/RID YK/TUNNUS-Nro UN 1274 Oikea laivauksessa käytettävä n-propanol nimi Luokka 3 Pakkausryhmä II ADR-tunnelikategoria (D/E) Luokitustunnus F1 Vaaran tunnusnumero 33 ADN ADN: kontti ja tankkeri YK/TUNNUS-Nro UN 1274 Oikea laivauksessa käytettävä n-propanol nimi Luokka 3 Pakkausryhmä II Luokitustunnus F1 Vaaran tunnusnumero 33 ICAO/IATA YK/TUNNUS-Nro UN 1274 Oikea laivauksessa käytettävä n-propanol nimi Luokka 3 Pakkausryhmä II IMDG YK/TUNNUS-Nro UN 1274 Oikea laivauksessa käytettävä n-propanol nimi Luokka 3 Pakkausryhmä II 10 / 81

11 EmS IBC-Koodi Laivatyyppi Haitta-ainekategoria F-E, S-D 3 Y 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot GHS / CLP Luokitusperusta Tämä aine on luokiteltu ja merkitty direktiivin 1272/2008/EY ja sen muutosten mukaisesti (CLP, GHS). (Katso kohta 2) Säädös 1272/2008, Liite VI Propan-1-ol, CAS: Varoitusmerkki, R-lausekkeet jaflam. Liq. 2; H225 muut tiedot aineosasta Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336 Vaaramerkinnät Liekki Syöpyminen Huutomerkki Signaalisana Vaara Vaaratiedot H225, H318, H336 DI 2012/18/EU (Seveso III) *** Luokka DI 1999/13/EC (VOC Guideline) *** Kemiallinen nimi Propan-1-ol CAS: Liite 1:, osa 1: P5a - c; depending on conditions*** Tilanne regulated*** Chemical Safety Assessment (CSA) Kemikaaliturvallisuusraportti (Chemical Safety Report - CSR) on laadittu. Räjähdysskenaariot, katso liite. Kansainväliset inventariot Propan-1-ol, CAS: AICS (AU) DSL (CA) IECSC (CN) EC-No (EU) ENCS (2)-207 (JP) ISHL (2)-207 (JP) KECI KE (KR) INSQ (MX)*** PICCS (PH) TSCA (US) 11 / 81

12 NZIoC (NZ) 16. Muut tiedot H-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 3 H225: Helposti syttyvä neste ja höyry H318: Aiheuttaa vakavan silmävaurion H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3 R11 - Helposti syttyvää R41 - Vakavan silmävaurion vaara R67 - Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta Muutettu viimeksi Tiedotteen toimituspäivä 11-heinä marras-2013 Koulutusohje Erikoiskoulutus ja harjoittelu on välttämätöutä tehokkaan ensiavun antamiseksi. Tietolhteet, joita on käytetty tiedotetta laadittaessa Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat Oxea omistamaan tietoon ja julkisiin lähteisiin, jotka on katsottu käyttöön kelpaaviksi tai hyväksyttäviksi. ANSIn tai direktiivin 1907/2006/EY vaatimien tietojen puuttuminen osoittaa, että näitä määräyksiä koskevia tietoja ei ole saatavina. Muut tiedot (Käyttöturvallisuustiedote) Muutokset edelliseen versioon nähden merkitty ***. Huomioitava kansalliset ja paikalliset määräykset. Lisätietoja, käyttöturvallisuustiedotteita ja teknisiä tiedotteita saa Oxea verkkosivuilta (www.oxea-chemicals.com). Vastuuvapauslauseke Vain teolliseen käyttöön. Tässä annetut tiedot vastaavat tämänhetkistä tietotasoa, mutta niiden täydellisyyttä ei taata. Oxea ei ole vastuussa tämän tuotteen turvallisesta käsittelystä asiakkaan käytössä tai muiden aineiden yhteydessä. Käyttäjä on yksin vastuussa tuotteen sopivuuden tarkastamisesta käyttötarkoitukseen tai tarpeellisten turvallisuusstandardien täyttämisestä. Liite laajennetusta käyttöturvallisuustiedotteesta 12 / 81

13 n-propanol Muutosnumero 1.02*** Yleiset tiedot Äkillinen terveysvaara: Riskit, jotka syntyvät lyhtytaikaisesta altistumisesta, katetaan myös pitkäaikaisen altistumisen tarkastelulla Koska ympäristön vaarantumista ei ole tunnistettu, ei suoritettu riskien tarkkailua ympäristön suhteen Loppukäyttäjäsovellusten suhteen seuraavilla käyttöalueilla voitte olla yhteydessä meihin Käytöt päällysteissä kiinteävoiteluaineet Kuluttajan käyttötavat esim. kosmetiikan/vartalonhoitotuotteiden ja hajusteiden kautta. huomaa: kosmetiikkavartalonhoitotuotteille riskiarvioita vaaditaan REACH:n mukaisesti vain ympäristölle, koska terveysaspektit on katettu muiden lakien alla lpar Myös muilla riskinhallintatoimien yhdistelmillä voidaan saavuttaa turvallinen käsittely. Jos käyttöolosuhteenne poikkeavat kuvatuista olosuhteista ettekä ole varmoja, onko käyttönne turvallista, voitte ottaa yhteyttä meihin Altistumisskenaarion identiteetti Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö) Aineiden ja seosten valmistus ja (uudelleen)pakkaaminen Aineen leviäminen Aineen leviäminen Käytöt päällysteissä Käytöt päällysteissä Käyttö puhdistusaineissa Käyttö puhdistusaineissa kiinteävoiteluaineet kiinteävoiteluaineet Metallintyöstönesteet / valssiöljyt Metallintyöstönesteet / valssiöljyt Laboratorioiden käyttö Laboratorioiden käyttö ES-numero 1 altistumisskenaarion lyhyt otsikko Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö) lista käytön kuvaajista Käyttökategoriat SU3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa SU8: Massakemikaalien (myös öljytuotteiden) valmistus SU9: Hienokemikaalien valmistus Tuoteluokat PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessis-sa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC8a: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä yleistiloissa PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin asti-oihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) Ympäristön päästökategoriat [ERC] ERC6a: Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö) 13 / 81

14 Katso oheista käyttöturvallisuustiedotetta Altistumisskenaarion kattamat menettely- ja työskentelykuvaukset Aineen käyttö välituotteena (ei ole yhteydessä tiukasti valvottujen ehtojen kanssa). käsittää kierrätyksen/hyödyntämisen, materiaalin siirron, varastoinnin ja näytteenoton ja siihen liittyvät laboratorio-, kunnossapito- ja lastaustyöt (ainoastaan meri-/sisävesialus, katu-/rautatieajoneuvo ja bulkkisäiliö). Muut selitykset Välituotteiden teollinen käyttö Myötävaikuttavat skenaariot 1 PROC 1 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 2 PROC 2 3 PROC 3 14 / 81

15 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 4 PROC 4 5 PROC 8a potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa molempia käsiä (960 cm2) (ihoa koskeva). 6 PROC 8b 15 / 81

16 (ihoa koskeva). 7 PROC 9 Oletuksena on, ettei lämpötila ole yli 20 C korkeampi kuin ympäröivä lämpötila (jos ei muuta mainittu) (ihoa koskeva). Ihmisen altistumisen ennuste (oraalinen, dermaalinen, inhalatiivinen) oraalista käyttöä ei odoteta. Altistumisarviot annetaan joko lyhytaikaisina tai pitkäaikaisina altistumisina riippuen siitä, kumpi arvo antaa konservatiivisemman RCR:n. Kuvatut riskinhallintatoimet riittävät valvomaan pakallisten ja järjestelmälle ominaisten vaikutusten riskejä. EE(sisäänhengitys): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, sisäänhengitys) [mg/m³]; EE(ihoa koskeva): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, ihoa koskeva) [mg/kg b.w./d]. Proc 1 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 2 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 3 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 4 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8a EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8b EE(inhal): ; EE(derm): Proc 9 EE(inhal): ; EE(derm): / 81

17 Riskien karakterisointi RCR(sisäänhengitys): sisäänhengitykseen kohdistuva riskinluonnehdinta; RCR(ihoa koskeva): ihoon kohdistuva riskinluonnehdinta; kokonaisuudessaan RCR= RCR(sisäänhengitys) +RCR(ihoa koskeva). Kun välttämätöntä, paikallisia ja järjestelmälle ominaisia vaikutuksia on tarkasteltu pitkäaikais- ja lyhytaikaisaltistumisina. Ilmoitettu RCR vastaa joka tapauksessa konservatiivisinta arvoa RCR(sisäänhengitys): riskinluonnehdinta, sisäänhengitys. Proc 1 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 2 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 3 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 4 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8a RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8b RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 9 RCR(inhal): ; RCR(derm): ES-numero 2 altistumisskenaarion lyhyt otsikko Aineiden ja seosten valmistus ja (uudelleen)pakkaaminen lista käytön kuvaajista Käyttökategoriat SU3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa SU10: Valmisteiden sekoittaminen ja/tai uudelleenpakkaaminen (metalliseoksia lukuun ottamatta) Tuoteluokat PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessis-sa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC5: Sekoittaminen valmisteiden* ja esinei-den formulointiin liittyvissä eräproses-seissa (monivaiheinen ja/tai merkittävä kosketus) PROC8a: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä yleistiloissa PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin asti-oihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) PROC15: Käyttö laboratorioaineena Ympäristön päästökategoriat [ERC] ERC2: Valmisteiden (seosten) formulointi (seoksille) Katso oheista käyttöturvallisuustiedotetta Altistumisskenaarion kattamat menettely- ja työskentelykuvaukset valmiste aineesta ja sen seokset erä- tai jatkuvissa prosesseissa, mukaan lukien varastointi, kuljetus, sekoitus, tabletointi, puristaminen, rakeistaminen, ekstruusio, pakkaaminen pienessä ja suuressa mittakaavassa, näytteenotto, huolto ja siihen kuuluvat Muut selitykset Välituotteiden teollinen käyttö Myötävaikuttavat skenaariot 17 / 81

18 1 PROC 1 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 2 PROC 2 3 PROC 3 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 18 / 81

19 4 PROC 4 5 PROC 5 (ihoa koskeva). 6 PROC 8a potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa molempia käsiä (960 cm2) 19 / 81

20 n-propanol Muutosnumero 1.02*** (ihoa koskeva). 7 PROC 8b (ihoa koskeva). 8 PROC 9 (ihoa koskeva). 9 PROC / 81

21 n-propanol Muutosnumero 1.02*** potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) Ihmisen altistumisen ennuste (oraalinen, dermaalinen, inhalatiivinen) oraalista käyttöä ei odoteta. Altistumisarviot annetaan joko lyhytaikaisina tai pitkäaikaisina altistumisina riippuen siitä, kumpi arvo antaa konservatiivisemman RCR:n. Kuvatut riskinhallintatoimet riittävät valvomaan pakallisten ja järjestelmälle ominaisten vaikutusten riskejä. EE(sisäänhengitys): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, sisäänhengitys) [mg/m³]; EE(ihoa koskeva): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, ihoa koskeva) [mg/kg b.w./d]. Proc 1 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 2 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 3 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 4 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 5 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8a EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8b EE(inhal): ; EE(derm): Proc 9 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 15 EE(inhal): ; EE(derm): Riskien karakterisointi RCR(sisäänhengitys): sisäänhengitykseen kohdistuva riskinluonnehdinta; RCR(ihoa koskeva): ihoon kohdistuva riskinluonnehdinta; kokonaisuudessaan RCR= RCR(sisäänhengitys) +RCR(ihoa koskeva). Kun välttämätöntä, paikallisia ja järjestelmälle ominaisia vaikutuksia on tarkasteltu pitkäaikais- ja lyhytaikaisaltistumisina. Ilmoitettu RCR vastaa joka tapauksessa konservatiivisinta arvoa RCR(sisäänhengitys): riskinluonnehdinta, sisäänhengitys. Proc 1 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 2 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 3 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 4 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 5 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8a RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8b RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 9 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 15 RCR(inhal): ; RCR(derm): ES-numero 3 21 / 81

22 n-propanol Muutosnumero 1.02*** altistumisskenaarion lyhyt otsikko Aineen leviäminen lista käytön kuvaajista Käyttökategoriat SU3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa SU8: Massakemikaalien (myös öljytuotteiden) valmistus SU9: Hienokemikaalien valmistus Tuoteluokat PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessis-sa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC8a: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä yleistiloissa PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin asti-oihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) PROC15: Käyttö laboratorioaineena Ympäristön päästökategoriat [ERC] ERC1: Aineiden valmistus ERC2: Valmisteiden (seosten) formulointi (seoksille) Katso oheista käyttöturvallisuustiedotetta Altistumisskenaarion kattamat menettely- ja työskentelykuvaukset Aineen lastaus (ainoastaan meri-/sisävesialukset, rautatie-/katuajoneuvot ja IBC-kuorma) ja uudelleen pakkaaminen (mukaan luettuna tynnyrit ja pienpakkaukset) mukaan luettuna sen näytteet, varastointi, purkaminen, levittäminen ja niihin liittyvät laboratoriotoiminnot. Muut selitykset Välituotteiden teollinen käyttö Myötävaikuttavat skenaariot 1 PROC 1 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 2 22 / 81

23 PROC 2 3 PROC 3 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 4 PROC 4 23 / 81

24 5 PROC 8a potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa molempia käsiä (960 cm2) (ihoa koskeva). 6 PROC 8b (ihoa koskeva). 7 PROC 9 24 / 81

25 (ihoa koskeva). 8 PROC 15 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) Ihmisen altistumisen ennuste (oraalinen, dermaalinen, inhalatiivinen) oraalista käyttöä ei odoteta. Altistumisarviot annetaan joko lyhytaikaisina tai pitkäaikaisina altistumisina riippuen siitä, kumpi arvo antaa konservatiivisemman RCR:n. EE(sisäänhengitys): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, sisäänhengitys) [mg/m³]; EE(ihoa koskeva): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, ihoa koskeva) [mg/kg b.w./d]. Proc 1 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 2 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 3 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 4 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8a EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8b EE(inhal): ; EE(derm): Proc 9 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 15 EE(inhal): ; EE(derm): Riskien karakterisointi RCR(sisäänhengitys): sisäänhengitykseen kohdistuva riskinluonnehdinta; RCR(ihoa koskeva): ihoon kohdistuva riskinluonnehdinta; kokonaisuudessaan RCR= RCR(sisäänhengitys) +RCR(ihoa koskeva). Kun välttämätöntä, paikallisia ja järjestelmälle ominaisia vaikutuksia on tarkasteltu pitkäaikais- ja lyhytaikaisaltistumisina. Ilmoitettu RCR vastaa joka tapauksessa konservatiivisinta arvoa RCR(sisäänhengitys): riskinluonnehdinta, sisäänhengitys. Proc 1 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 2 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 3 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 4 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8a RCR(inhal): ; RCR(derm): / 81

26 Proc 8b RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 9 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 15 RCR(inhal): ; RCR(derm): ES-numero 4 altistumisskenaarion lyhyt otsikko Aineen leviäminen lista käytön kuvaajista Käyttökategoriat SU22: Ammattikäytöt: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset) Tuoteluokat PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessis-sa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC8a: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä yleistiloissa PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin asti-oihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) PROC15: Käyttö laboratorioaineena Ympäristön päästökategoriat [ERC] ERC1: Aineiden valmistus ERC2: Valmisteiden (seosten) formulointi (seoksille) Katso oheista käyttöturvallisuustiedotetta Altistumisskenaarion kattamat menettely- ja työskentelykuvaukset Aineen lastaus (ainoastaan meri-/sisävesialukset, rautatie-/katuajoneuvot ja IBC-kuorma) ja uudelleen pakkaaminen (mukaan luettuna tynnyrit ja pienpakkaukset) mukaan luettuna sen näytteet, varastointi, purkaminen, levittäminen ja niihin liittyvät laboratoriotoiminnot. Muut selitykset Vain ammattikäyttöön Myötävaikuttavat skenaariot 1 PROC 1 26 / 81

27 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 2 PROC 2 3 PROC 3 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 4 PROC 4 27 / 81

28 5 PROC 8a tehtäviä, joissa altistuminen on enemmän kuin 4 tuntia tulee välttää potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa molempia käsiä (960 cm2) Käytettävä hengityssuojainta (Efficiency: 90 %). 6 PROC 8b tehtäviä, joissa altistuminen on enemmän kuin 4 tuntia tulee välttää 7 PROC 9 28 / 81

29 tehtäviä, joissa altistuminen on enemmän kuin 4 tuntia tulee välttää 8 PROC 15 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) Ihmisen altistumisen ennuste (oraalinen, dermaalinen, inhalatiivinen) oraalista käyttöä ei odoteta. Altistumisarviot annetaan joko lyhytaikaisina tai pitkäaikaisina altistumisina riippuen siitä, kumpi arvo antaa konservatiivisemman RCR:n. EE(sisäänhengitys): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, sisäänhengitys) [mg/m³]; EE(ihoa koskeva): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, ihoa koskeva) [mg/kg b.w./d]. Kuvatut riskinhallintatoimet riittävät valvomaan pakallisten ja järjestelmälle ominaisten vaikutusten riskejä. Proc 1 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 2 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 3 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 4 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8a EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8b EE(inhal): ; EE(derm): Proc 9 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 15 EE(inhal): ; EE(derm): Riskien karakterisointi RCR(sisäänhengitys): sisäänhengitykseen kohdistuva riskinluonnehdinta; RCR(ihoa koskeva): ihoon kohdistuva riskinluonnehdinta; kokonaisuudessaan RCR= RCR(sisäänhengitys) +RCR(ihoa koskeva). Kun välttämätöntä, paikallisia ja järjestelmälle ominaisia vaikutuksia on tarkasteltu pitkäaikais- ja lyhytaikaisaltistumisina. Ilmoitettu RCR vastaa joka tapauksessa konservatiivisinta arvoa RCR(sisäänhengitys): riskinluonnehdinta, sisäänhengitys. 29 / 81

30 Proc 1 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 2 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 3 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 4 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8a RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8b RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 9 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 15 RCR(inhal): ; RCR(derm): ES-numero 5 altistumisskenaarion lyhyt otsikko Käytöt päällysteissä lista käytön kuvaajista Käyttökategoriat SU3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa Tuoteluokat PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessis-sa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC5: Sekoittaminen valmisteiden* ja esinei-den formulointiin liittyvissä eräproses-seissa (monivaiheinen ja/tai merkittävä kosketus) PROC7: Teollinen ruiskuttaminen PROC8a: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä yleistiloissa PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin asti-oihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upot-tamalla PROC15: Käyttö laboratorioaineena Ympäristön päästökategoriat [ERC] ERC4: Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseissa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana Katso oheista käyttöturvallisuustiedotetta Altistumisskenaarion kattamat menettely- ja työskentelykuvaukset Sisältää päällysteiden (maalien, musteiden, kiinnitysaineiden yms.) käytön suljetuissa tai koteloiduissa järjestelmissä mukaan luettuna satunnainen altistuminen käytön aikana (mukaan luettuna materiaalin vastaanotto, varastointi, valmistelu ja siirto bulkja puolibulk-tavarasta, levittämistyöt ja kerroksenmuodostuminen) ja laitteen puhdistus, huolto ja siihen liittyvät laboratoriotyöt. Muut selitykset Välituotteiden teollinen käyttö Myötävaikuttavat skenaariot 1 PROC 1 30 / 81

31 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 2 PROC 2 3 PROC 3 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 4 PROC 4 31 / 81

32 n-propanol Muutosnumero 1.02*** 5 PROC 5 (ihoa koskeva). 6 PROC 7 käytetty ohjelmatyökalu: StoffenManager RiskOfDerm Käytä vain tuuletetuissa ruiskutuskaapeissa. Etäisyys lähteestä: > 1 m2. Organisatoriset toimenpiteet vapautumisen, leviämisen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi laitteet ja työalue tulee puhdistaa päivittäin Laitteisto on tarkastettava ja puhdistettava säännöllisesti. 32 / 81

33 7 PROC 8a potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa molempia käsiä (960 cm2) (ihoa koskeva). 8 PROC 8b (ihoa koskeva). 9 PROC 9 33 / 81

34 n-propanol Muutosnumero 1.02*** (ihoa koskeva). 10 PROC 10 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa molempia käsiä (960 cm2) (ihoa koskeva). 11 PROC 13 (ihoa koskeva) / 81

35 PROC 15 vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) Ihmisen altistumisen ennuste (oraalinen, dermaalinen, inhalatiivinen) oraalista käyttöä ei odoteta. EE(sisäänhengitys): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, sisäänhengitys) [mg/m³]; EE(ihoa koskeva): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, ihoa koskeva) [mg/kg b.w./d]. Altistumisarviot annetaan joko lyhytaikaisina tai pitkäaikaisina altistumisina riippuen siitä, kumpi arvo antaa konservatiivisemman RCR:n. Kuvatut riskinhallintatoimet riittävät valvomaan pakallisten ja järjestelmälle ominaisten vaikutusten riskejä. Proc 1 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 2 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 3 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 4 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 5 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 7 EE(inhal): ; EE(derm): no exposure expected (spraying booth) Proc 8a EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8b EE(inhal): ; EE(derm): Proc 9 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 10 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 13 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 15 EE(inhal): ; EE(derm): Riskien karakterisointi RCR(sisäänhengitys): sisäänhengitykseen kohdistuva riskinluonnehdinta; RCR(ihoa koskeva): ihoon kohdistuva riskinluonnehdinta; kokonaisuudessaan RCR= RCR(sisäänhengitys) +RCR(ihoa koskeva). Kun välttämätöntä, paikallisia ja järjestelmälle ominaisia vaikutuksia on tarkasteltu pitkäaikais- ja lyhytaikaisaltistumisina. Ilmoitettu RCR vastaa joka tapauksessa konservatiivisinta arvoa RCR(sisäänhengitys): riskinluonnehdinta, sisäänhengitys. Proc 1 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 2 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 3 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 4 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 5 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 7 RCR(inhal): ; RCR(derm): no exposure expected Proc 8a RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8b RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 9 RCR(inhal): ; RCR(derm): / 81

36 Proc 10 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 13 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 15 RCR(inhal): ; RCR(derm): ES-numero 6 altistumisskenaarion lyhyt otsikko Käytöt päällysteissä lista käytön kuvaajista Käyttökategoriat SU22: Ammattikäytöt: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset) Tuoteluokat PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessis-sa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC5: Sekoittaminen valmisteiden* ja esinei-den formulointiin liittyvissä eräproses-seissa (monivaiheinen ja/tai merkittävä kosketus) PROC8a: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä yleistiloissa PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin asti-oihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä PROC11: Ei-teollinen ruiskutus PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upot-tamalla PROC15: Käyttö laboratorioaineena PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus, ja käytettävissä vain henkilökohtaiset suo-javarusteet Ympäristön päästökategoriat [ERC] ERC8a: Prosessiapuaineiden laajamittainen sisäkäyttö avoimissa systeemeissä ERC8c: Laajamittainen sisäkäyttö matriisisulkeumalla tai -liitoksella ERC8d: Prosessiapuaineiden laajamittainen ulkokäyttö avoimissa systeemeissä ERC8f: Laaja ulkokättö matriisisulkeumalla tai -liitoksella Katso oheista käyttöturvallisuustiedotetta Altistumisskenaarion kattamat menettely- ja työskentelykuvaukset Sisältää päällysteiden (maalien, musteiden, kiinnitysaineiden yms.) käytön mukaan luettuna altistumiset käytön aikana (mukaan luettuna siirtäminen ja valmistelu, siveltimellä levittäminen, manuaalinen ruiskuttaminen tai samantapaiset menetelmät)jalaite_ĉ Ē 揤 _ 攬 _ Muut selitykset Vain ammattikäyttöön Myötävaikuttavat skenaariot 1 PROC 1 36 / 81

37 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 2 PROC 2 3 PROC 3 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 4 PROC 4 37 / 81

38 5 PROC 5 tehtäviä, joissa altistuminen on enemmän kuin 4 tuntia tulee välttää 6 PROC 8a tehtäviä, joissa altistuminen on enemmän kuin 4 tuntia tulee välttää potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa molempia käsiä (960 cm2) Käytettävä hengityssuojainta (Efficiency: 90 %) / 81

39 PROC 8b tehtäviä, joissa altistuminen on enemmän kuin 4 tuntia tulee välttää 8 PROC 9 tehtäviä, joissa altistuminen on enemmän kuin 4 tuntia tulee välttää 9 PROC 10 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa molempia käsiä (960 cm2) 39 / 81

40 n-propanol Muutosnumero 1.02*** 10 PROC 11 käytetty ohjelmatyökalu: StoffenManager RiskOfDerm Käytä vain tuuletetuissa ruiskutuskaapeissa. Etäisyys lähteestä: > 1 m2. Organisatoriset toimenpiteet vapautumisen, leviämisen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi laitteet ja työalue tulee puhdistaa päivittäin Laitteisto on tarkastettava ja puhdistettava säännöllisesti. 11 PROC 11 käytetty ohjelmatyökalu: StoffenManager RiskOfDerm < 3 per vuoro (ihoa koskeva). Käyttösuunta: vaakasuoraan. Käyttösuunta: alaspäin. Organisatoriset toimenpiteet vapautumisen, leviämisen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi laitteet ja työalue tulee puhdistaa päivittäin Laitteisto on tarkastettava ja puhdistettava säännöllisesti. tulee käyttää soveltuvia (EN374 mukaisesti testattuja) käsineitä ja silmäsuojainta. 12 PROC 11 käytetty ohjelmatyökalu: StoffenManager RiskOfDerm < 6 per vuoro 40 / 81

41 laajennetuista yleisestä tuuletuksesta tulee huolehtia mekaanisin keinoin. Käyttösuunta: vaakasuoraan. Käyttösuunta: alaspäin. jos mahdollista, tulee käyttää pitkävartisia työkaluja. Organisatoriset toimenpiteet vapautumisen, leviämisen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi laitteet ja työalue tulee puhdistaa päivittäin Käytettävä hengityssuojainta (Efficiency: 80 %) Vaihtoehtoisesti: Käytön kesto max. 1 h. tulee käyttää soveltuvia (EN374 mukaisesti testattuja) käsineitä ja silmäsuojainta. Laitteisto on tarkastettava ja puhdistettava säännöllisesti. 13 PROC PROC 15 potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa yhden käden kämmentä (240 cm2) 15 PROC / 81

42 tehtäviä, joissa altistuminen on enemmän kuin 4 tuntia tulee välttää potentiaalisesti altistettu pinta: vastaa 1980 cm2 Ihmisen altistumisen ennuste (oraalinen, dermaalinen, inhalatiivinen) oraalista käyttöä ei odoteta. EE(sisäänhengitys): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, sisäänhengitys) [mg/m³]; EE(ihoa koskeva): arvioitu altistuminen (pitkäaikainen, ihoa koskeva) [mg/kg b.w./d]. Altistumisarviot annetaan joko lyhytaikaisina tai pitkäaikaisina altistumisina riippuen siitä, kumpi arvo antaa konservatiivisemman RCR:n. Kuvatut riskinhallintatoimet riittävät valvomaan pakallisten ja järjestelmälle ominaisten vaikutusten riskejä. Proc 1 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 2 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 3 Proc 4 EE(inhal): ; EE(derm): EE(inhal): ; EE(derm): Proc 5 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8a EE(inhal): ; EE(derm): Proc 8b EE(inhal): ; EE(derm): Proc 9 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 10 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 11 EE(inhal): ; EE(derm): no exposure expected (spraying booth) - Myötävaikuttavat skenaariot 10 EE(inhal): ; EE(derm): Myötävaikuttavat skenaariot 11 EE(inhal): ; EE(derm): Myötävaikuttavat skenaariot 12 Proc 13 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 15 EE(inhal): ; EE(derm): Proc 19 EE(inhal): ; EE(derm): Riskien karakterisointi RCR(sisäänhengitys): sisäänhengitykseen kohdistuva riskinluonnehdinta; RCR(ihoa koskeva): ihoon kohdistuva riskinluonnehdinta; kokonaisuudessaan RCR= RCR(sisäänhengitys) +RCR(ihoa koskeva). Kun välttämätöntä, paikallisia ja järjestelmälle ominaisia vaikutuksia on tarkasteltu pitkäaikais- ja lyhytaikaisaltistumisina. Ilmoitettu RCR vastaa joka tapauksessa konservatiivisinta arvoa RCR(sisäänhengitys): riskinluonnehdinta, sisäänhengitys. Proc 1 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 2 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 3 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 4 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 5 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8a RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 8b RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 9 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 10 RCR(inhal): ; RCR(derm): / 81

43 Proc 11 Proc 13 Proc 15 Proc 19 RCR(inhal): ; RCR(derm): no exposure expected - Myötävaikuttavat skenaariot 10 RCR(inhal): ; RCR(derm): Myötävaikuttavat skenaariot 11 RCR(inhal): ; RCR(derm): Myötävaikuttavat skenaariot 12 RCR(inhal): ; RCR(derm): RCR(inhal): ; RCR(derm): RCR(inhal): ; RCR(derm): ES-numero 7 altistumisskenaarion lyhyt otsikko Käyttö puhdistusaineissa lista käytön kuvaajista Käyttökategoriat SU3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa Tuoteluokat PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessis-sa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC7: Teollinen ruiskuttaminen PROC8a: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä yleistiloissa PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin asti-oihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upot-tamalla Ympäristön päästökategoriat [ERC] ERC4: Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseissa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana Katso oheista käyttöturvallisuustiedotetta Altistumisskenaarion kattamat menettely- ja työskentelykuvaukset Sisältää käytön puhdistustuotteiden ainesosana mukaan luettuna siirtäminen varastosta ja kaataminen/purkaminen tynnyreistä tai säiliöistä. altistumiset sekoittamisen/ohentamisen aikana valmisteluvaiheessa ja puhdistustöissä (mukaan luettuna suihkuttaminen, levittäminen, kastaminen ja pyyhkiminen, automatisoidusti tai manuaalisesti), siihen liittyvä laitteiden puhdistus ja huolto. Muut selitykset Välituotteiden teollinen käyttö Myötävaikuttavat skenaariot 1 PROC 1 43 / 81

OXSOFT GPO. pehmitin Pinnoitteet Musteet lisäaine laboratoriokemikaaleja. OXEA GmbH Otto-Roelen-Str. 3 D-46147 Oberhausen Germany

OXSOFT GPO. pehmitin Pinnoitteet Musteet lisäaine laboratoriokemikaaleja. OXEA GmbH Otto-Roelen-Str. 3 D-46147 Oberhausen Germany 1. Aineen tai seoksen ja yrityksen nimike Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Kemiallinen nimi Bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzenedicarboxylate CAS-Nro 6422-86-2 EINECS-Nro 229-176-9 Rekisteröintinumero (REACh)

Lisätiedot

1,3-BG (Cosmetic Quality)

1,3-BG (Cosmetic Quality) 1,3-BG (Cosmetic Quality) Muutosnumero 3.02*** 1. Aineen tai seoksen ja yrityksen nimike Aineen tai valmisteen tunnistustiedot 1,3-BG (Cosmetic Quality) Kemiallinen nimi 1,3-Butylene glycol CAS-Nro 107-88-0

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT. 1-Propyyliasetaatti

1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT. 1-Propyyliasetaatti 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen tunnistustiedot 1-Propyyliasetaatti CAS-Nro 109-60-4 EINECS-Nro 203-686-1 Rekisteröintinumero (REACh) 01-2119484620-39-0003

Lisätiedot

3.1.3 Pitoisuus. 64-17-5 Etanoli 45-50 % F; R11 GHS02; Dgr H225 67-63-0 Isopropanoli 15-20 % F; R11; Xi; R36; R67 GHS02; GHS07; Dgr H225; H319; H336

3.1.3 Pitoisuus. 64-17-5 Etanoli 45-50 % F; R11 GHS02; Dgr H225 67-63-0 Isopropanoli 15-20 % F; R11; Xi; R36; R67 GHS02; GHS07; Dgr H225; H319; H336 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5616, 5618 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Feedtech Calcium supplement FT FI (FI)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Feedtech Calcium supplement FT FI (FI) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Feedtech Calcium FT0005 - FI (FI) Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Henkilökohtaiset suojaimet Varoitusmerkki(merkit) Preparation Date 18-loka-2010 Muutosnumero:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valmistuspäivämäärä 20-touko-2011 Muutosnumero 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi Cat No. Synonyymit Käyttötarkoitus LP0055 Laboratoriokemikaaleja Valmistaja Oxoid

Lisätiedot

Ident-No: ARALDITE BY 158

Ident-No: ARALDITE BY 158 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Tuotetiedot Tuotenimike : ARALDITE BY 158 Käyttö : Hartsi pinnoitusaineita varten Valmistaja : Vantico Limited

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 25-marras-2008 Muutosnumero: 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote 2329332 Wide Range4 ph Indicator Päiväys: 19.12.2012 Materiaalinro: 2329332 Sivu 1 / 6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 2329332 Wide Range4 ph Indicator

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY-direktiivin 1907/2006 mukaan Päiväys: 10-kesä-2008 Muutosnumero: 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Trimethylolpropane flake

Trimethylolpropane flake 10690 Muutettu viimeksi 14-heinä-2014 Version / Revision 2.00 Tiedotteen 14-heinä-2014 toimituspäivä Supersedes Version 0.01 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Plano Fresh 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Plano Fresh 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570502, 570503 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 01.01.2013 Materiaalinro: S51M004 Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valmistuspäivämäärä 15-maalis-2011 Muutosnumero 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi Cat No. Synonyymit Käyttötarkoitus CD0025 Laboratoriokemikaaleja Valmistaja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO SADE KÄSIHUUHDE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO SADE KÄSIHUUHDE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

PENOSIL Premium All Weather Sealant

PENOSIL Premium All Weather Sealant Päiväys: 30.08.06 Versio no.: 1 Muutospäivä: 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Kauppanimi: Maahantuoja: OÜ Krimelte Osoite: Suur-Paala 10 13619

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 LV Astianpesuaine (500ml, 5L) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 LV Astianpesuaine (500ml, 5L) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15.12205, 92300 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys : 12.07.2010 Sivu 1 / 5 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistus tiedot Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus vain hammashoitokäyttöön

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT. n-butyyliasetaatti

1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT. n-butyyliasetaatti 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen tunnistustiedot n-butyyliasetaatti CAS-Nro 123-86-4 EINECS-Nro 204-658-1 Rekisteröintinumero (REACh) 01-2119485493-29-0000

Lisätiedot

TCD-Diamine. Octahydro-4,7-methano-1H-indenedimethylamine CAS-Nro. Otto-Roelen-Str. 3 D-46147 Oberhausen Germany

TCD-Diamine. Octahydro-4,7-methano-1H-indenedimethylamine CAS-Nro. Otto-Roelen-Str. 3 D-46147 Oberhausen Germany 1. Aineen tai seoksen ja yrityksen nimike Aineen tai valmisteen tunnistustiedot TCD-Diamine Kemiallinen nimi Octahydro-4,7-methano-1H-indenedimethylamine CAS-Nro 68889-71-4 EINECS-Nro 272-573-7 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Tiski 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Tiski 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15.13261, 13265, 15363 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 1. Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Valmistaja : Katu : Industriestraße 155 Postitoimipaikka

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CARLAKE Jäähdytinneste käyttövalmis, punainen 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CARLAKE Jäähdytinneste käyttövalmis, punainen 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO DESINFIOIVA PUHDISTUSLIINA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO DESINFIOIVA PUHDISTUSLIINA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.12.2009 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MoS2 Kuivavoiteluaine, painepakkaus MOLY HD MOS2

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MoS2 Kuivavoiteluaine, painepakkaus MOLY HD MOS2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1170

Lisätiedot

KIILTO SADE KÄSIHUUHDE. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KIILTO SADE KÄSIHUUHDE. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. Sivu 1 / 5 Päiväys: 29.7.2010 Edellinen päiväys: 2.11.2009 EYmerkintä 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi KIILTO SADE KÄSIHUUHDE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Komprimat oil FS0010 - FI FI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Komprimat oil FS0010 - FI FI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE FS0010 - FI FI Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Valmistuspäivää 26-huhti-2011 Henkilökohtaiset suojaimet Varoitusmerkki(merkit) Muutosnumero: 1. AINEEN TAI

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Isobutanoli. OXEA GmbH Otto-Roelen-Str. 3 D-46147 Oberhausen Germany. Product Stewardship FAX: +49 (0)208 693 2053 email: psq@oxea-chemicals.

Isobutanoli. OXEA GmbH Otto-Roelen-Str. 3 D-46147 Oberhausen Germany. Product Stewardship FAX: +49 (0)208 693 2053 email: psq@oxea-chemicals. 1. Aineen tai seoksen ja yrityksen nimike Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Isobutanoli Kemiallinen nimi 2-Methylpropan-1-ol CAS-Nro 78-83-1 EINECS-Nro 201-148-0 Rekisteröintinumero (REACh) 01-2119484609-23-0008

Lisätiedot

PENOSIL Premium Foam Cleaner

PENOSIL Premium Foam Cleaner Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 2 Edellinen päiväys: 18.04.2011 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Kemikaalin kauppanimi: Maahantuoja: OÜ Krimelte Katuosoite: Suur-Paala

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valmistuspäivämäärä 21-kesä-2011 Muutosnumero 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi Cat No. Synonyymit Käyttötarkoitus CM0783 Laboratoriokemikaaleja Valmistaja Oxoid

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 01.01.2013 Materiaalinro: S21M009 Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : D-Mannitoli

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT. : Painomuste

1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT. : Painomuste 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Kauppanimi : Aineen/tuotteen käyttötarkoitus : Painomuste Yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Agfa

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Tuoksutippa 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Tuoksutippa 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15.11117, 11119 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi, 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Liuotinpesuvaha (Wash & Wax) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Liuotinpesuvaha (Wash & Wax) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 14.114730 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa ihon ja limakalvojen paikallista ärsytystä, erityisesti silmissä Aineosan nimi

Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa ihon ja limakalvojen paikallista ärsytystä, erityisesti silmissä Aineosan nimi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 14.51050 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

OXSOFT DOA. pehmitin Voiteluaineet ja voiteluaineiden lisäaineet Valmisteen valmistusapuaine teollisuustuotteiden käsittely

OXSOFT DOA. pehmitin Voiteluaineet ja voiteluaineiden lisäaineet Valmisteen valmistusapuaine teollisuustuotteiden käsittely OXSOFT DOA Muutosnumero 3.02*** 1. Aineen tai seoksen ja yrityksen nimike Aineen tai valmisteen tunnistustiedot OXSOFT DOA Kemiallinen nimi Dioctyl adipate / Bis-2-ethylhexyl adipate CAS-Nro 103-23-1 EINECS-Nro

Lisätiedot

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot -

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

4.4 Roiskeet silmiin Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

4.4 Roiskeet silmiin Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.1101 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Tuoksutippa 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Tuoksutippa 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15.11117,

Lisätiedot

Päiväys: 23.10.2002 Edellinen päiväys: 20.06.1996

Päiväys: 23.10.2002 Edellinen päiväys: 20.06.1996 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 23.10.2002 20.06.1996 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Oy x Faintend KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ltd, Salo KEMIKAALITIETOJEN Fain ILMOITUSLOMAKE Cleaner Products 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410462,410463,410460,3102462 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

PENOSIL Standard Gunfoam

PENOSIL Standard Gunfoam Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 2 Edellinen päiväys: 19.04.2011 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Kemikaalin kauppanimi: PENOSIL Premium Gunfoam Valmistaja: OÜ Krimelte

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT. n-butanoli

1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT. n-butanoli 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen tunnistustiedot n-butanoli CAS-Nro 71-36-3 EINECS-Nro 200-751-6 Rekisteröintinumero (REACh) 01-2119484630-38-0013

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 31.05.2005 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valmistuspäivämäärä 11-touko-2001 Muutosnumero 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi Cat No. Synonyymit Käyttötarkoitus R40077 Laboratoriokemikaaleja Valmistaja Remel

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SUPERPISS 18 C Päiväys: 27.8.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SUPERPISS 18 C

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys : 12.07.2010 Sivu 1 / 5 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistus tiedot Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus Kiihdytin. Toimialakoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.08.2010 Päiväys 07.12.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.08.2010 Päiväys 07.12.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.08.2010 Päiväys 07.12.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : SNatriumsulfaatti

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Fly Spray FS5 EU FI FI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Fly Spray FS5 EU FI FI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU0124 - FI FI Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Henkilökohtaiset suojaimet Varoitusmerkki(merkit) Valmistuspäivää 16-huhti-2009 Muutosnumero: 1. AINEEN TAI

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 12.1.2009 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 300.134 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 01.01.2013 Materiaalinro: Z363143,00500 Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 28.12.2002 Edellinen päiväys: 4.8.2000 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 26.02.2010 Päiväys 05.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 26.02.2010 Päiväys 05.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 26.02.2010 Päiväys 05.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : PKaliumkloridi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Pikaliima / Superglue 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Pikaliima / Superglue 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 14.17852 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 15.06.2010 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 18.01.2003 Edellinen päiväys: 07.04.1995 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EXPRESS LK 50 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EXPRESS LK 50 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AUTORANGE HARDWAX 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AUTORANGE HARDWAX 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5718080

Lisätiedot

Puhelin 09 6129290 Telefax

Puhelin 09 6129290 Telefax KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Amsterdam gel medium (gloss/mat/heavy) - gel mediumit,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 11.05.2005 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Moniteho hajustamaton (Joutsenmerkitty) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Moniteho hajustamaton (Joutsenmerkitty) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15.18477 ja 18478 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.3.2004 Edellinen päiväys 13.6.2001 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 11260A Versio / tarkastus 2.00*** Muutettu viimeksi 12-tammi-2017 Korvaa version 1.01*** Tiedotteen 12-tammi-2017 toimituspäivä KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Päiväys: 15.03.2011 Edellinen päiväys: 06.02.2006

Päiväys: 15.03.2011 Edellinen päiväys: 06.02.2006 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: 06.02.2006 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Nano1 Puhdas Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ - Suomi Eco-Clin Des -20 Koodi 11086E Versio 1 Julkaisupäivä 11 Elokuu 2006 1. Kemikaalin ja sen valmistajan,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valmistuspäivämäärä 20-loka-2010 Muutosnumero 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi Cat No. Synonyymit Käyttötarkoitus CM1146 Laboratoriokemikaaleja Valmistaja Oxoid

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 17.12.2013 Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT WAK Päiväys 29.11.2004 Edellinen päiväys 4.7.1997 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Biologinen säilörehun lisäaine. Yhtiön/yrityksen tunnistetiedot Kemira

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:05.01.2009 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Havaiji suihkusaippua

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 15.04.2003 Edellinen päiväys: 18.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 04.06.2003 Edellinen päiväys 8.6.2000 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005. Edellinen päiväys:

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005. Edellinen päiväys: X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 24.8.2006 Edellinen päiväys: 18.12.2002

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 24.8.2006 Edellinen päiväys: 18.12.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi SININEN

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 01.01.2013 Materiaalinro: Z363130,10500 Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Korrek Vanne ja esipesu (Wheel & Prewash) Päiväys: 19.10.2006 Edellinen päiväys: 20.03.2006 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Lasol Itikkaliuote 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Lasol Itikkaliuote 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 09.04.2008 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3293 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valmistuspäivämäärä 26-syys-2011 Muutosnumero 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi Synonyymit Käyttötarkoitus Laboratoriokemikaaleja 2. VAARAN YKSILÖINTI Valmiste

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tarkistus: 2008 05 30 1.3. Yhtiön/yrityksen tunnistetiedot 1.1 Aineen tai valmisteen Tunnuskoodi tunnistetiedot Nelsons OY Grass GTi 3105

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 19.12.2012 Materiaalinro: 2560915 Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Raja-arvot: HTP(2000)=150/200 ppm (8 h/15 min) LD50=13100 mg/kg (suun kautta, rotta) TCLo=200 ppm; nenä, silmät, keuhkot ( hengittämällä, ihminen )

Raja-arvot: HTP(2000)=150/200 ppm (8 h/15 min) LD50=13100 mg/kg (suun kautta, rotta) TCLo=200 ppm; nenä, silmät, keuhkot ( hengittämällä, ihminen ) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 01.01.2011 Edellinen päiväys: 10.7.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 207155 V001.0 Tarkistuspäivämäärä: 22.10.2010 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Pikaliima / Superglue

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Pikaliima / Superglue KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 14.17852

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 10.01.2007 Edellinen päiväys 14.11.2002 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys Edellinen päiväys - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE HARALDIT OY. AALTOTIE 6

Päiväys Edellinen päiväys - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE HARALDIT OY. AALTOTIE 6 Kauppanimi: HARDBIO Päiväys 01.02.1996 Edellinen päiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 COOPER HAAVASUOJA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 COOPER HAAVASUOJA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 LV Color Professional pyykinpesujauhe 8 kg 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 LV Color Professional pyykinpesujauhe 8 kg 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15.21781 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Step 2 Korona 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Step 2 Korona 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570527 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYDES 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYDES 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8221,8081,8082 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 19.12.2012 Materiaalinro: 2826153 Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

2.2.2 Aineosan täydellinen kemiallinen nimi (CAS-numero:nimi) Luottamuksellinen

2.2.2 Aineosan täydellinen kemiallinen nimi (CAS-numero:nimi) Luottamuksellinen X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot* Kauppanimi*

Lisätiedot