KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Biologinen säilörehun lisäaine. Yhtiön/yrityksen tunnistetiedot Kemira Oyj PL HELSINKI SUOMI Puhelin , Telefax Hätäpuhelinnumero Carechem 24 International: +44 (0) Myrkytystietokeskus: Puh tai VAARAN YKSILÖINTI Ei ole vaarallinen aine tai seos EU direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaan. Hengityselinsairauksia (esim. astmaa) sairastavien henkilöiden tulisi välttää pölyn hengittämistä. Immuunipuutteisten henkilöiden tulisi välttää työskentelyä tuotteen kanssa. 3. KOOSTUMUS JA/TAI AINESOSIA KOSKEVAT TIEDOT Vaaraa aiheuttavat aineosat Ei sisällä vaarallisia aineosia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaan Lisätietoja Mikro-organismi: Lactobacillus plantarum 4. ENSIAPUTOIMENPITEET Hengitys Siirretään raittiiseen ilmaan. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. Ihokosketus Pestävä saippualla ja vedellä. Poistettava likaantunut vaatetus. Jos esiintyy ärsytystä tai ärsytys jatkuu, otettava yhteyttä lääkäriin. Roiskeet silmiin 1/6

2 Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. Nieleminen Suu huuhdellaan vedellä. Juotava runsaasti vettä. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy oireita. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET Sopivat sammutusaineet Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Palossa voi muodostua haitallisia hajoamistuotteita kuten: hiilioksidit (COx) Erityiset palomiesten suojavarusteet Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ Henkilökohtaiset suojatoimet Poistettava kaikki sytytyslähteet. Vältettävä pölyn muodostusta. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Käytettävä henkilökohtaista suojausvarustusta. Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. Ympäristöön kohdistuvien vahinkojen estäminen Vältettävä päästämistä ympäristöön. Yritettävä estää aineen pääsy viemäreihin tai vesistöihin. Mikroorganismit ovat luontaisesti esiintyviä maitohappobakteereita, jotka eivät aiheuta uhkaa luonnolle. Puhdistusohjeet Käytä sopivia mekaanisia apuneuvoja (esim. pölynimuri, lakaiseminen), mutta vältä pölyn muodostusta. Estä pölyäminen kostuttamalla materiaali. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Puhdistuksen jälkeen huuhdeltava runsaalla vedellä. Älä käytä painepesua. Tuuletettava alue. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Käsittely Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Vältettävä pölyn muodostusta. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Käytettävä henkilökohtaista suojausvarustusta. Varastointi Säilytettävä alle 8 C lämpötilassa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna jäätyneenä tai jäähdytettynä. Vältettävä kosteutta. Vältettävät materiaalit: Voimakkaat hapettimet 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖN SUOJAIMET Altistumisen raja-arvot Ei sisällä aineita, joille on annettu enimmäispitoisuusrajoja. Altistumisen torjunta Työperäisen altistumisen torjunta Kädet pestävä ennen taukoa ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Silmänhuuhtelupullo, jossa puhdasta vettä 2/6

3 Hengityselinten suojaus Tehokas pölynaamari. (FFP3) Käsien suojaus Suojakäsineet Silmiensuojaus Käytä tiiviisti asettuvia suojalaseja mikäli muodostuu pölyä. Ihonsuojaus / Kehon suojaus Käytä pitkähihaista ja pitkäpunttista suojavaatetusta. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Olomuoto kiinteä, jauhe Väri Haju vaalea, beige hajuton Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph 4,5-5,5 (100 g/l, 20 C) Räjähtävyys: Räjähdysraja, alempi Räjähdysraja, ylempi Tiheys Liukoisuus: Vesiliukoisuus 0,51 g/cm³. sekoittuva Muut tiedot Lämpöhajoaminen > 270 C 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Vältettävät olosuhteet Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa. Lämpöhajoaminen > 270 C Vältettävät materiaalit Voimakkaat hapettimet Vaaralliset hajoamistuotteet Lämpöhajoamisen tuotteet: hiilioksidit (COx) 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Välitön myrkyllisyys 3/6

4 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Iho: Ei luokiteltu ihoa ärsyttäväksi. Silmät: Ei luokiteltu silmiä ärsyttäväksi. Herkistyminen Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikainen myrkyllisyys Muut tiedot Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin Hengitys Pölyn hengittäminen voi aiheuttaa ärsytystä. Saattaa aiheuttaa ärsytystä tai allergisia oireita henkilöillä, joilla on maitoallergia. Toistuva altistus, Pölyn hengittäminen voi aiheuttaa herkistymistä herkissä henkilöissä. Altistuminen hengitysteitse Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion hengitysteissä herkistyneillä henkilöillä. Oireet: Hengityselinten ärsytys, yskää ja hengitysvaikeuksia Ihokosketus Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon ärsytystä. Saattaa aiheuttaa ärsytystä tai allergisia oireita henkilöillä, joilla on maitoallergia. Silmäkosketus Saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä. Pöly voi aiheuttaa ärsytystä. Nieleminen Liika-altistuksen vaikutuksiin voi kuulua:, Oireet: Ruuansulatushäiriöitä, Ripuli, vatsakrampit Lisätietoja Direktiivin 2000/54/EY mukaan mikro-organismi on luokiteltu ryhmään 1 (ei todennäköisesti aiheuta sairautta ihmiselle). Immuunipuutteisten henkilöiden tulisi välttää työskentelyä tuotteen kanssa. 4/6

5 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Myrkyllisyys eliöille Myrkyllisyys vesieliöille Myrkyllisyys muille eliöille Kulkeutuvuus Vesiliukoisuus: sekoittuva Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus: Tuotteen pääkomponentit ovat biohajoavia. Kertyvyys eläviin kudoksiin Muut haitalliset vaikutukset Muuta ekologista tietoa: Mikro-organismit ovat luontaisesti esiintyviä maitohappobakteereita, jotka eivät aiheuta uhkaa luonnolle. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Tuote Hävitettävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. 14. KULJETUSTIEDOT YK numero Pakkausryhmä Maakuljetukset Merikuljetukset Ilmakuljetukset Ei vaarallisuusluokitusta kuljetusmääräysten mukaan. Ei vaarallisuusluokitusta kuljetusmääräysten mukaan. Ei vaarallisuusluokitusta kuljetusmääräysten mukaan. 5/6

6 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Varoitusetiketin tietoja Varoitusmerkki(merkit) Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Muut tiedot Tuotetta ei tarvitse merkitä EU-direktiivien tai vastaavien kansallisten säädösten mukaan. 16. MUUT TIEDOT Kohdassa 3 mainittujen R-lausekkeiden tekstit Koulutukseen liittyviä ohjeita Käyttöä koskevat rajoitukset Lisätietoja Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä. Tiedotteen laatimisessa käytetyt tärkeimmät lähteet Säädökset, tietokannat, kirjallisuus, omat tutkimukset. Lisäykset, poistot ja muutokset 6/6

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen

Lisätiedot

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : TR 12 Tunnistusnumero : 61470 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61265 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Citric Acid Anhydrous Fine Granular 700 0483087

Citric Acid Anhydrous Fine Granular 700 0483087 . AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : Citric Acid Anhydrous Fine Granular 700 Aineen ja/tai seoksen käyttötapa : Elintarvikelisäaine Farmaseuttisten

Lisätiedot

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti: Xn, Haitallinen. Terveydelle haitallista nieltynä. Tuote ei ole syttyvä.

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti: Xn, Haitallinen. Terveydelle haitallista nieltynä. Tuote ei ole syttyvä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 20-7701 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite HYKS Myrkytystietokeskus puh. (09) 4711klo. 8.00-22.00 suora (09) 414 392 Yleinen hätänumero 112.

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite HYKS Myrkytystietokeskus puh. (09) 4711klo. 8.00-22.00 suora (09) 414 392 Yleinen hätänumero 112. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi PAX18BU, PAX18IBCAL, PAX18IBCOW, PAX18JC,

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Virtasen Katto10 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 04.02.2009 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 300.168 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 30.04.2010 Päiväys 22.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 30.04.2010 Päiväys 22.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 30.04.2010 Päiväys 22.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : PFenoliftaleiini

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115833E Aineen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

3.1.2 Aineosan nimi 3.1.3 Pitoisuus 10-30 5-10 1-5 1-5

3.1.2 Aineosan nimi 3.1.3 Pitoisuus 10-30 5-10 1-5 1-5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Solo Cut & Polish Cream Tunnuskoodi 20103A Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot