2008_1lmu.fm Page 1 Tuesday, January 15, :18 PM 1/2008. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2008_1lmu.fm Page 1 Tuesday, January 15, 2008 4:18 PM 1/2008. Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat _1lmu.fm Page 1 Tuesday, January 15, :18 PM 1/2008 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 9 ASETETUT TOIMIELIMET 10 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 11 Korkein hallinto-oikeus 12 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 2008_1lmu.fm Page 2 Tuesday, January 15, :18 PM Momentti 1/2008 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki valtion virkamieslain muuttamisesta (1088/ HE 63/2007 vp Ha 7/2007 Syrjintää koskeva virkamieslain säännös saatetaan vastaamaan Euroopan unionin vaatimuksia, parannetaan virkamiesten oikeusasemaa ja pyritään vähentämään määräaikaisten osuutta virkamiehistä. Virkamiesten liikkuvuutta valtiotyönantajan palveluksessa uusiin tehtäviin edistetään. Lisäksi virkamieslakiin tehdään teknisluonteisia korjauksia. Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain 136 :n muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain 132 :n muuttamisesta ja laki valtion eläkelain muuttamisesta (1111/ / HE 53/2007 vp StVM 13/2007 Eläketurvakeskuksesta annettua lakia muutetaan siten, että Eläketurvakeskus on lakisääteisen työeläkejärjestelmän toimeenpanon ja kehittämisen yhteiselin, joka edistää ja yhteen sovittaa työeläketurvan toimeenpanoa ja kehittämistä. Eläketurvakeskuksen hallintoelimiin tulee myös julkisten alojen eläkejärjestelmien sekä työnantajien ja työntekijöiden edustus. Julkisten alojen eläkelaitokset osallistuvat jatkossa myös Eläketurvakeskuksen kustannusten rahoitukseen toimintokohtaisesti perittävien palvelumaksujen lisäksi eläkelaitosten kustannusosuudella. Julkisten alojen eläkelaitokset maksavat täysimääräisen kustannusosuuden vuosien 2008 ja 2009 siirtymäajan jälkeen. Myös työntekijän eläkelakia, maatalousyrittäjän eläkelakia, valtion eläkelakia ja kunnallista eläkelakia muutetaan. Laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta (1139/ HE 104/2007 vp LaVM 7/2007 Lailla Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta säädetään tutkimuslaitoksen tehtävistä ja johtamisesta. Taustalla on suunnitelma tutkimuslaitoksen toiminnan laajentamisesta ja organisaation uudistamisesta. Laitosta johtaa ylijohtaja. Johtokunnasta luovutaan ja se korvataan neuvottelukunnalla. Tutkimuslaitoksen yksiköistä ei enää säädetä laissa, vaan niistä ja toiminnan muusta järjestämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella ja määrätään työjärjestyksessä. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (1174/ HE 60/2007 vp VaVM 16/2007 Alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevaa verotaulukkoa muutetaan siten, että väkevien alkoholijuomien vero nousee 15 prosenttia ja muiden alkoholijuomien noin 10 prosenttia. Laki auktorisoiduista kääntäjistä (1231/ HE 39/2007 vp SiVM/6/2007 Virallisen kääntäjän oikeuteen liittyvästä 70 vuoden ikärajoituksesta luovutaan ja oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä muutetaan määräaikaiseksi. Samalla voimassa oleva virallisen kääntäjän nimike muutetaan auktorisoiduksi kääntäjäksi. Auktorisoitujen kääntäjien tutkintotoiminta siirretään kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen yhteydestä Opetushallituksen yhteyteen. Laki Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi (1126/ HE 92/2007 vp LiVM 10/2007 Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan Tieliikelaitoksen hallinnassa olevat omaisuusoikeudet ja liiketoiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana on rakennusalan palvelutoiminta. Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja (1201/ 2007 HE 120/2007 vp StVM 18/2007 Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukaan kuntien elatustuen myöntämistä ja maksamista sekä elatusavun perintää koskevat tehtävät siirretään valtion järjestettäväksi ja rahoitettavaksi. Siirron on tarkoitus tapahtua viimeistään vuoden 2009 alussa, josta lukien edellä mainituista tehtävistä vastaa Kansaneläkelaitos. Elatusturvaa koskevia asiakastietoja tarvitaan elatustuen toimeenpanoon ja elatusavun perintään valmistautumiseksi. Kansaneläkelaitoksen on valmistauduttava uuteen tehtäväänsä muun muassa rakentamalla tietojärjestelmä, johon elatustuen toimeenpanossa tarvittavat asiakastiedot siirretään kunnista. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta (1202/ HE 119/2007 vp StVM 15/2007 Toimeentulotuesta annettuun lakiin kirjataan määräajat toimeentulotukiasioiden käsittelylle. Tavoitteena on, että kaikissa kunnissa toimeentulotukipäätöksen saa ilman viivytystä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen tekemisestä. Kiireellisessä tilanteessa päätös on 2

3 2008_1lmu.fm Page 3 Tuesday, January 15, :18 PM tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Päätös on myös pantava täytäntöön viivytyksettä. Asiakkaan tulee päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun asiakas on tätä pyytänyt. Lisäksi perustoimeentulotuen valtionosuuden ennakkojen tarkistusraja alennetaan nykyisestä 10 prosentista viiteen prosenttiin. Laki kansaneläkelain muuttamisesta ja siihen liittyvät useat muutoslait (1151/ / HE 95/2007 vp StVM 9/2007 Kansaneläkkeeseen tehtiin tammikuun alusta 2008 tasokorotus, jonka suuruus on 20 euroa kuukaudessa. Saman suuruinen korotus tehtiin myös lesken alkueläkkeeseen, lesken jatkoeläkkeen täydennysmäärään, maahanmuuttajan erityistukeen, pitkäaikaistyöttömien eläketuen kansaneläkeosuuteen, luopumistuen täydennysosaan ja sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosaan. Kansaneläkkeen tasokorotuksen johdosta sotilasavustuksen perusavustuksen määrä nousee 20 euroa ja ylimääräisen rintamalisän enimmäismäärä 9 euroa kuukaudessa. Eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavan vuositulon huomattavan muutoksen rajaa nostetaan väliaikaisesti euroon kuukaudessa, jotta tasokorotus ja kansaneläkkeeseen aiemmin tehdyt korotukset eivät aiheuta asumistuen ylimääräistä tarkistusta. Lisäksi kansaneläkkeen, leskeneläkkeen täydennysmäärän, maahanmuuttajan erityistuen ja pitkäaikaistyöttömien eläketuen kansaneläkeosuuden alentamisesta laitoshoidon vuoksi luovutaan. Uudistuksen johdosta pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kansaneläke nousee samalle tasolle kuin avohoidon asiakkaiden. Työeläkelakeihin tehtävät muutokset ovat lähinnä teknisiä korjauksia, jotka pääasiallisesti johtuvat kansaneläkelainsäädäntöön tehtävistä muutoksista. Laki vuorotteluvapaalain muuttamisesta (1127/ HE 77/2007 vp TyVM 5/2007 Vuorotteluvapaalain voimassaoloa muutetaan siten, että se jatkuu saakka. Lisäksi vuorotteluvapaan jaksottamista, pidentämistä ja tilapäistä työhön paluuta koskevia säännöksiä tarkennetaan ja työssäoloedellytystä ja vuorottelukorvauksen perusteena olevan palkkatulon määrittämistä koskevia säännöksiä yksinkertaistetaan. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että vuorotteluvapaajärjestelmän vakinaistamista koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vuoden 2008 aikana. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 ja 11 :n muuttamisesta (1177/ HE 78/2007 vp TyVM 6/2007 Määräaikainen starttirahakokeilu vakinaistetaan. Kokeilussa starttirahaa on voitu myöntää työttömien työnhakijoiden lisäksi työstä tai työmarkkinoiden ulkopuolelta yrittäjäksi siirtyvälle. Lisäksi starttirahan enimmäiskesto pidennetään 10 kuukaudesta 18 kuukauteen. Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta (1373/ ja laki rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta (1374/ HE 89/2007 vp LaVM 6/2007 Rikosseuraamusalan koulutuskeskus siirretään oikeusministeriön alaisuudesta Rikosseuraamusviraston alaisuuteen. Rikosseuraamusvirasto vahvistaa jatkossa työjärjestyksensä itse oikeusministeriön sijasta. Vankeinhoitolaitoksen työtoiminnan suoritteiden ja laitosmyynnin tuotteiden hinnoitteluperusteista säädetään valtion maksullisen toiminnan yleisistä hinnoitteluperusteista poiketen. Työtoiminnan suoritteiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, mutta hintoja voidaan vankeinhoitoon liittyvistä syistä alentaa siten, että hinnat vastaavat käypää hintatasoa. Vastaavasti voidaan alentaa laitosmyymälöiden tuotteista perittävää käypää hintaa kuitenkin siten, että hinta kattaa vähintään tuotteen hankintakustannukset. Laki autoverolain muuttamisesta (1129/ HE 147/2007 vp VaVM 23/2007 Autoverolakia muutetaan siten, että henkilöautojen autoveroprosentin suuruus porrastetaan lineaarisesti auton polttoaineen ominaiskulutusta vastaavien hiilidioksidipäästöjen perusteella. Samalla henkilöautojen autoveron keskimääräistä tasoa alennetaan noin kuudenneksella. Henkilöautojen autoverotuksessa sovellettavista kiinteistä vähennyksistä luovutaan. Veron suuruus on prosenttia auton yleisestä vähittäismyyntiarvosta hiilidioksidipäästöstä riippuen. Veroprosentteja sovelletaan sekä uusiin että käytettynä verotettaviin tuontiautoihin. Ennen vuotta 2003 valmistettujen, käytettynä verotettavien henkilöautojen niin sanotuista historiallisista veroprosenteista luovutaan. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta (1312/ HE 110/2007 vp VaVM 18/2007 Arvonlisäverolakia muutetaan yhteisöoikeuden mukaiseksi siten, että huomattavasti käypää arvoa alempaa vastiketta vastaan tapahtuvat tavaran tai palvelun luovutukset verotetaan myyntinä eikä omana käyttönä. Veron perusteena pidetään vastikkeen sijasta käypää markkina-arvoa, jos myyjän ja ostajan välillä on etuyhteys. Lisäksi arvonlisäverolakiin tehdään eräitä muita tarkistuksia. Laki opintotukilain muuttamisesta (1388/ ja laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a :n muuttamisesta (1389/ HE 64/2007 vp SiVM 8/2007 Opintorahan kuukausimääriä korotetaan 15 prosentilla ja kuitenkin vähintään 16 eurolla. Opintotukeen vaikuttavia opiskelijan omia tulorajoja korotetaan 30 prosentilla. Lisäksi korotetaan 80 eurolla muussa kuin korkeakoulussa opiskelevalle 18 vuotta täyttäneelle opiskelijalle myönnettävän opintolainan valtiontakauksen määrää. Opintorahan määrää ja valtiontakauksen suuruutta koskevia uusia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta Momentti 3 Momentti 1/2008

4 2008_1lmu.fm Page 4 Tuesday, January 15, :18 PM Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 ja 23 :n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 21 :n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 22 :n muuttamisesta ja laki luopumiseläkelain 8 :n muuttamisesta (1293/ / HE 91/2007 vp MmVM 5/2007 Maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain mukaan maatalousyrittäjä voi luopua ennen vanhuuseläkeikää maataloudesta toteuttamalla tilallaan sukupolvenvaihdoksen tai luovuttamalla peltonsa alle 55-vuotiaalle viljelijälle. EY:n valtiontukisääntöjen muuttumisen vuoksi lakia muutetaan siten, että lisäalueluovutuksissa luovutuksensaajan tulee olla alle 50- vuotias. Lisäksi luopumistukijärjestelmään ja sitä edeltäviin maatalouden luopumisjärjestelmiin tehdään muutokset, jotka johtuvat vuoden 2008 alusta voimaan tulevasta kansaneläkelainsäädännöstä. Laki ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 14 :n väliaikaisesta muuttamisesta, laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja laki rikesakkomenettelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (1315/ / HE 134/2007 vp LiVM 9/2007 Automaattiseen nopeusvalvontaan liittyvän käyttövastaava-käsitteen voimaantuloa lykätään kolmella vuodella. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (1352/ ja laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (1353/ HE 86/2007 vp StVM 26/2007 Lait tulivat pääosin voimaan Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa olevat palkkasummarajat, joiden perusteella suurtyönantajan omavastuumaksu ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksut määräytyvät yhdenmukaistetaan. Samalla palkkasummarajoja korotetaan ja niitä tarkistetaan vuosittain työeläkelain mukaisella palkkakertoimella. Palkkasummanrajan korottamisen johdosta työttömyysvakuutusmaksut määritellään uudelleen. Alempi työttömyysvakuutusmaksu on 0,7 prosenttia palkasta ja sitä maksetaan vuonna 2008 palkkasumman 1,5 miljoonaan euroon asti. Tämän ylittävästä palkkasummasta maksu on 2,9 prosenttia. Tämän vuoksi työnantajan keskimääräinen maksu alenee 0,24 prosenttiyksiköllä, minkä vuoksi palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaavasti alennetaan 0,58 prosentista 0,34 prosenttiin. Vuonna 2009 aletaan periä työnantajan omavastuumaksua. Maksuvelvollisuutta koskeviin säännöksiin tehdään vähäisiä muutoksia, jotka helpottavat omavastuumaksun toimeenpanoa. Lisäksi toimeenpanoon liittyviä tietojen saantia ja luovuttamista koskevia säännöksiä muutetaan siten, että työttömyysvakuutusrahaston oikeus saada tietoja sekä työttömyyskassojen ja Kansaneläkelaitoksen velvollisuus niiden luovuttamiseen laajenevat. Tämän vuoksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta vuonna 2002 annettua lakia muutetaan. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta (1354/ HE 136/2007 vp StVM 28/2007 Työttömyysturvalain muutoksen tavoitteena on edistää työaikapankin käyttöönottoa työpaikoilla. Työaikapankit ovat yritys- tai työpaikkatasolla kirjallisesti sovittuja työaikajärjestelyjä, jolla voidaan säästää työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaaajaksi muutettuja rahamääräisiä korvauksia toisiinsa yhdistäen ja nostaa palkallista vapaa-aikaa tai rahakorvausta. Työaikapankkien avulla pyritään lisäämään työelämän joustavuutta. Toimiva työaikapankkijärjestelmä voi parantaa työn ja perheen yhteensovittamista sekä lisätä työn tuottavuutta. Lain säännöksiä tarkennetaan niissä tilanteissa, joissa työaikapankin käytöllä on vaikutuksia työttömyysetuuksiin. Muutokset koskevat etuuden saamisen yleisiä edellytyksiä, työssäoloehdon laskentaa ja työttömyysetuuden sovittelua. Lisäksi parannetaan niiden vanhuuseläkkeelle jääneiden asemaa, jotka toimivat tehtävissä, joissa on eroamisikä. Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta (1343/ HE 137/2007 vp StVM 23/2007 Vakuutetuilta perittävää sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua alennetaan 0,04 prosenttiyksikköä. Sairaanhoitomaksu on vuoden 2008 alusta 1,24 prosenttia, eläkkeen- ja etuudensaajilla 1,41 prosenttia. Työnantajan kansaneläkemaksua alennetaan 0,1 prosenttiyksikköä vuoden 2007 tasosta. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta, laki ammattitautilain 3 a :n muuttamisesta, laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 :n muuttamisesta ja laki työntekijän eläkelain 168 :n muuttamisesta (1359/ / HE 138/2007 vp StVM 19/2007 Tapaturmavakuutuslakia muutetaan siten, että eräistä pitkän altistusajan vaativista ammattitaudeista sekä vakuuttamattomista työtapaturmista aiheutuvat korvauskustannukset siirretään jakojärjestelmällä rahoitettaviksi. Vakuutusyhtiöt vastaavat näistä korvauskustannuksista vuosittain vakuutusmaksutulojensa mukaisessa suhteessa. Tapaturmavakuutuksen toimeenpanossa tarvittavien terveystietojen luovuttamista 4

5 2008_1lmu.fm Page 5 Tuesday, January 15, :18 PM ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaamista koskevia säännöksiä täsmennetään. Suullinen käsittely tehdään mahdolliseksi tapaturmaasioiden muutoksenhakulautakunnassa myös asianosaisen pyynnöstä. Tapaturmavakuutuslakiin, ammattitautilakiin, tapaturmavakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännökseen, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettuun lakiin ja työntekijän eläkelakiin tehdään eräitä lähinnä teknisiä muutoksia. Laki työntekijän eläkelain 168 :n muuttamisesta tulee voimaan ja sitä sovelletaan takautuvasti vuoden 2007 alusta. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (1364/ ja laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 :n muuttamisesta (1365/ HE 76/2007 vp StVM 24/2007 Sairausvakuutuslaissa olevaa palkan määritelmää muutetaan siten, että palkkana pidetään veronalaisen palkan sijasta ennakkoperintälaissa tarkoitettua ennakonpidätyksen alaista palkkaa. Samalla työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettuun lakiin lisätään aiemman viittaussäännöksen tilalle sairausvakuutuslakiin ehdotettua palkkaa asiallisesti vastaava palkan määrittely. Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettua lakia selkeytetään myös lisäämällä siihen säännös, jonka mukaan yrittäjän omistamassaan yrityksessä nostama palkka tai palkkio ei ole sellaista palkkaa, jonka perusteella tulisi suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksu. Lisäksi työ- tai virkasuhteeseen perustumattomia kokouspalkkioita, luento- ja esitelmäpalkkioita ja hallintoelimen jäsenyydestä saatuja palkkioita ei pidetä sairausvakuutuslaissa palkkana silloin, kun niiden perusteella ei työeläkejärjestelmän säännösten mukaan tarvitse maksaa työntekijän työeläkemaksua. Myös rajoitetusti verovelvolliselle maksetusta palkkatulosta päivärahamaksun ja sairaanhoitomaksun perusteena koskevaa sairausvakuutuslain säännöstä muutetaan siten, että se koskee myös ulkomaille rajoitetusti verovelvolliselle maksettua palkkaa, jos henkilöllä ei ole työeläkelakien mukaista vakuutuspalkkaa. Jotta päiväraha voidaan vakuutuspalkan puuttuessa määrätä ulkomaantyötulon rahana maksettavan osan tai rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan palkan perusteella, päivärahan perusteena olevana palkkana pidetään myös rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain (627/1978) 4 :ssä tarkoitettua palkkaa ja kyseisen lain 3 :ssä tarkoitettua esiintyvän taiteilijan sekä urheilijan henkilökohtaista korvausta sekä tuloverolain 77 :ssä tarkoitetusta ulkomaantyötulosta rahana maksettavaa osaa. Lisäksi tehdään eräitä lakiteknisiä korjauksia. Laki työsopimuslain 13 luvun 11 :n muuttamisesta (1333/ ja laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta (1334/ HE 125/2007 vp TyVM 8/2007 Työnantajalle säädetyn työnteon keskeisiä ehtoja koskevan selvityksen antamisvelvollisuuden rikkominen tulee rangaistavaksi. Lisäksi työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksia muutetaan siten, että työsuojeluviranomainen voi antaa kehotuksen sen varmistamiseksi, että työnantaja täyttää velvollisuutensa antaa selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 160/2007 vp) laeiksi autoverolain muutoksenhakusäännösten muuttamisesta Autoverolakia muutetaan siten, että verovelvollisen tulee muutosta hakiessaan pääsääntöisesti tehdä ensin veroviranomaiselle kirjallinen oikaisuvaatimus, jota koskevaan päätökseen vasta on mahdollista hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta. Autoveroasioissa toimivaltainen tuomioistuin on yleensä verovelvollisen kotikunnan mukaan määräytyvä alueellinen hallinto-oikeus. Esitys (HE 161/2007 vp) laiksi maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä korvaa voimassa olevan lain maaseutuelinkeinorekisteristä. Lakia sovelletaan maataloushallinnon, elintarvikehallinnon ja maaseutuelinkeinohallinnon laatimiin asiakirjoihin sekä niiden tehtäviin liittyviin rekistereihin, jos ne kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan. Tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen ja niiden luovuttamiseen sovelletaan pääsääntöisesti viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia. Tietojen luovutuspäätökset tehdään keskushallintotasolla siten, että rekisterinpitäjinä toimivat Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus päättävät kukin tietojen luovuttamisesta oman toimialansa osalta. Lakiin otetaan lisäksi säännöksiä Euroopan yhteisöjen edellyttämästä tukitietojen julkistamisesta sekä tietojen säilyttämisajasta. Esitys (HE 162/2007 vp) laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 16 :n muuttamisesta Alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain alusturvallisuuden valvontarikkomusta koskevaa 16 :ää muutetaan siten, että siihen sisällytetään nimenomainen viittaus lain 11 a :ään, jossa säädetään ennakkoilmoitusvelvollisuudesta. Muutoksen seurauksena laivanisäntä ja aluksen päällikkö tuomitaan alusturvallisuuden valvontarikkomuksesta myös silloin, kun he eivät noudata lain mukaista ennakkoilmoitusvelvollisuutta. Satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin (95/21/EY) 19 a artiklassa edellytetään, että jäsenvaltio on säätänyt seuraamuksesta, jota sovelletaan ennakkoilmoitusvelvollisuuden rikkomiseen. Esitys (HE 164/2007 vp) laeiksi rikoslain 2 a luvun ja uhkasakkolain 10 :n muuttamisesta Rikoslain 2 a lukua ja uhkasakkolain 10 :ää muutetaan siten, ettei rangaistusmääräysmenettelyssä annettuja sakkorangaistuksia ja uhkasakkoja muunneta vankeudeksi. Rikoslain 2 a luvun ja uhkasakkolain 10 :n muutoksella pyritään vähentämään sakon muuntorangaistusta suorittavien vankien lukumäärää. Muutos merkitsee vankiloiden, Oikeusrekisterikeskuksen, poliisin, syyttäjien, tuomioistuinten ja ulosoton työmäärän vähenemistä. Esitys (HE 165/2007 vp) kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja kansalai- Momentti 5 Momentti 1/2008

6 2008_1lmu.fm Page 6 Tuesday, January 15, :18 PM suudettomuuden vähentämisestä tehtyyn yleissopimukseen liittymisestä sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Strasbourgissa marraskuussa 1997 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen kansalaisuudesta ja hyväksyisi liittymisen New Yorkissa elokuussa 1961 tehtyyn yleissopimukseen kansalaisuudettomuuden vähentämisestä. Lisäksi ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa eräiden kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen nojalla annettavien varaumien tekemiseen. Suomen kansalaisuuslainsäädäntö vastaa täysin molempien yleissopimusten määräyksiä. Kansalaisuudesta tehty eurooppalainen yleissopimus sisältää monikansalaisten asevelvollisuutta koskevia määräyksiä. Asevelvollisuuden suorittamisesta säädetään Suomessa asevelvollisuuslaissa. Yleissopimuksen määräykset vastaavat pääosin myös asevelvollisuuslain säännöksiä, mutta yleissopimuksen artikloihin ehdotetaan tehtäväksi täsmentäviä varaumia. Esitys (HE 166/2007 vp) laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Ulkomaalaislain muutoksella pannaan täytäntöön kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä annettu neuvoston direktiivi. Suojelun tarpeen perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevaa säännöstä muutetaan, jotta se vastaa direktiivin mukaista toissijaista suojelua. Säännöksestä osa erotetaan uuteen humanitaarista suojelua koskevaan säännökseen. Lisäksi eräistä nykyisin vakiintuneen soveltamiskäytännön varassa olevista seikoista säädetään laissa hakijoiden oikeusturvan ja yhdenvertaisen kohtelun sekä päätöksenteon läpinäkyvyyden vahvistamiseksi. Lisäksi ulkomaalaislain säännös tilapäisen oleskeluluvan myöntämisestä tilanteessa, jossa maasta poistaminen ei ole tosiasiassa mahdollista, korvataan uudella säännöksellä. Sen mukaan ulkomaalaiselle myönnetään jatkuva oleskelulupa tilanteissa, joissa maasta poistaminen ei ole hänestä itsestään riippumattoman teknisen esteen vuoksi mahdollista. Lisäksi tarkistetaan viisumin myöntämiseen liittyviä ulkomaalaislain säännöksiä siten, että Schengen-viisumin oleskeluaikaa voidaan pidentää. Myös eräitä muita lakeja muutetaan, jotta niissä olevat viittaukset suojeluun ovat yhdenmukaisia ulkomaalaislakiin ehdotettujen muutosten kanssa. Esitys (HE 167/2007 vp) laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta Ulkomaalaislain muutoksella pannaan täytäntöön kolmansien maiden kansalaisten erityistä maahanpääsymenettelyä tieteellistä tutkimusta varten koskeva niin sanottu tutkijadirektiivi. Tavoitteena on edistää kolmansien maiden kansalaisuutta olevien tutkijoiden maahanpääsyä Suomeen lisäämällä ulkomaalaislakiin säännökset direktiivin mukaisesta uudesta maahanpääsymenettelystä, joka on rinnakkainen nykyisten maahanpääsymenettelyjen kanssa. Direktiivissä määritellyt edellytykset täyttävät tutkimuslaitokset ja tutkijat voivat siten valita jatkossa uuden ja nykyisten maahanpääsymenettelyjen välillä. Uuden maahanpääsymenettelyn perustana on tutkimuslaitoksen ja tutkijan välinen vastaanottosopimus, jossa tutkimuslaitos sitoutuu vastaanottamaan tutkijan tutkimustyöhön ja tutkija sitoutuu suorittamaan tutkimustyön ennalta sovitun mukaisesti. Vastaanottosopimuksen perusteella maahanmuuttoviranomaiset myöntävät tutkijalle oleskeluluvan, jos tutkijan maahantulon ja maassa oleskelun edellytykset täyttyvät. Oleskelulupaan sisältyy mahdollisuus suorittaa osa tutkimustyöstä toisessa jäsenvaltiossa. Jos tutkija oleskelee tässä tarkoituksessa enintään kolme kuukautta toisessa jäsenvaltiossa, tutkimustyö voidaan toteuttaa ensimmäisessä jäsenvaltiossa tehdyn vastaanottosopimuksen perusteella olettaen, että tutkijan maahanpääsyn edellytykset toisessa jäsenvaltiossa täyttyvät. Uusi maahanpääsymenettely perustuu tutkimuslaitosten ja maahanmuuttoviranomaisten väliseen yhteistyöhön siten, että tutkimuslaitokselle annetaan keskeinen asema tutkijan maahanpääsymenettelyssä. Samalla säilytetään ennallaan maahanmuuttoviranomaisten maahanmuuton valvontaa koskevat toimivaltuudet. Esitys (HE 169/2007 vp) laiksi viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta Lakiin lisätään säännös, jonka mukaan lakia sovelletaan myös verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa annetun Euroopan yhteisön asetuksen noudattamisen valvontaan ja rikkomisen seuraamuksiin sekä siitä johtuvien riitojen ratkaisemiseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Laki olisi voimassa saakka. Esitys (HE 170/2007 vp) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Sopimus allekirjoitettiin Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välillä Sopimus on niin kutsuttu ensimmäisen vaiheen sopimus, jolla tähdätään lentoliikennemarkkinoiden asteittaiseen avaamiseen. Sopimus käsittää useita eri osa-alueita, joista taloudellisesti merkittävimmät liittyvät markkinoille pääsyyn. Muun muassa liikenneoikeuksia, lentoreittejä ja lentojen hinnoittelua koskevia rajoituksia poistetaan. Sopimuspuolten tavoite on neuvotella edelleen yhä kattavamman ja liberaalimman sopimuksen aikaansaamisesta. Tätä toisen vaiheen sopimusta koskevat neuvottelut on tarkoitus aloittaa vuonna Sopimus tulee lopullisesti voimaan sen jälkeen, kun molemmat sopimuspuolet ovat saattaneet päätökseen sopimuksen voimaansaattamisen edellyttämät sisäiset menettelyt. Sopimusta sovelletaan kuitenkin väliaikaisesti alkaen. Tämän vuoksi tasavallan presidentin asetuksella voitaisiin säätää, että lakia sovelletaan väliaikaisesti ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa. Esitys (HE 171/2007 vp) laiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta Eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annettua lakia muutetaan siten, että niissä tapauksissa, joissa Euroopan yhteisöjen komissio velvoittaa Suomen perimään takaisin jo maksettua tukea, vastuu takaisinperinnän täytäntöönpanosta on kyseisen tuen myöntäneellä viranomaisella. Viranomaisen takaisinperintäpäätös on heti täytäntöönpanokelpoinen ja siihen voidaan hakea muutosta valittamalla. Lakiin otetaan myös yleissäännös ministeriön oikeudesta saada ja välittää tietoja komissiolle Eu- 6

7 2008_1lmu.fm Page 7 Tuesday, January 15, :18 PM roopan yhteisön perustamissopimuksessa edellytetyn tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi. Esitys (HE 175/2007 vp) laiksi merilain 6 luvun 1 :n muuttamisesta Merilakia muutetaan niin, että suomalaisen kauppa-aluksen päällikkönä voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen. Nykyisin suomalaisen kauppa-aluksen päällikkönä voi toimia vain Suomen kansalainen. Suomen lainsäädäntö saatetaan tältä osin Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaiseksi. VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1105/ Ulkomaalaisviraston nimi muutetaan Maahanmuuttovirastoksi. Valtioneuvoston asetus ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja täydentävistä opinnoista (1206/ Asetus täydentää ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain säännöksiä. Asetus sisältää tarkemmat säännökset rinnastamispäätöksessä edellytettyjen täydentävien opintojen laajuudesta. Valtioneuvoston asetus ammattipätevyyden tunnustamisessa edellytetystä sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta (1207/ Asetus sisältää tarkemmat säännökset ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa tarkoitetuista korvaavista toimenpiteistä eli sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta. tuksen 1 :n muuttamisesta (1173/ Muutos johtuu elintarvikelainsäädäntötehtävien keskittämisestä maaja metsätalousministeriöön lukien. Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta (1182/ Uusi kansaneläkelaki tulee voimaan vuoden 2008 alusta. Lain nojalla annettavassa asetuksessa säädetään etuuksien maksamisesta sekä valtion osuuden ennakoiden ja lopullisten rahoitusosuuksien vahvistamisesta ja maksamisesta. Säännökset vastaavat ilmoitusaikaa koskevaa muutosta lukuun ottamatta voimassa olevia säännöksiä ja soveltamiskäytäntöä. Valtioneuvoston asetus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta (1257/ Valtiokonttorin velvollisuutta ilmoittaa valtiolle tulleesta kiinteistövarallisuudesta eräille valtion viranomaisille rajoitetaan siten, että ilmoitusvelvollisuus ei koske asunto-osakeyhtiön osakkeita. Euromääräistä rajaa, jota suuremmissa kuolinpesissä päätöksen omaisuuden luovuttamisesta tai valtiolla pysyttämisestä tekee valtiokonttorin asemesta valtioneuvosto, korotetaan eurosta euroon. Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1247/ Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 1 ja 2 :n muuttamisesta (1219/ Ennakkoperintävaiheessa ansio- ja pääomatuloverojen jako-osuuksia laskettaessa yksittäisen seurakunnan osuuden laskentaperusteena käytetään seurakunnan jäsenmäärän muutosta. Lisäksi kuntien yhteisöveron metsävero-osuuden laskentaperusteena käytetään Metsäntutkimuslaitoksen metsäkeskuksittain laskemia bruttokantorahatuloja. Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä (1231/ Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset muun muassa auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta, auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan kokoonpanosta ja asioiden käsittelystä tutkintolautakunnassa sekä arvioijan kelpoisuudesta. Valtioneuvoston asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 12 :n kumoamisesta (1234/ Koska auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta siirretään kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen yhteydestä Opetushallituksen yhteyteen, kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 12 :n lautakuntaa koskeva säännös kumotaan. Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1243/ Momentti Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston ase- Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisikoulu yhdistyvät Uuden oppilaitoksen nimeksi tulee Poliisiammattikorkeakoulu. Poliisikoulutuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen tehdään oppilaitosten yhdistymisestä aiheutuvia muutoksia. Asetusta muutetaan lakiin vuoden 2008 alusta voimaan tulevien muutosten vuoksi. Samalla asetukseen tehdään eräitä täsmennyksiä siltä osin kuin kotihoidontuen ja opintotuen toimeenpano Ahvenanmaalla poikkeaa menettelystä muualla Suomessa. 7 Momentti 1/2008

8 2008_1lmu.fm Page 8 Tuesday, January 15, :18 PM Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta (1238/ Ilmoitettaviin tartuntatauteihin lisätään botulismi. Tuberkuloosista on tehtävä tartuntatauti-ilmoitus myös hoidon päätyttyä. Laboratorion ilmoitettavien mikrobien luetteloa täydennetään ja uusien ilmoitettavien mikrobien yhdistämisaikaväli määritellään. Valtioneuvoston asetus asumistukiasetuksen 1 ja 3 :n muuttamisesta (1222/ Asetuksella täydennetään asumistukiasetuksen 1 :n 1 kohdassa mainittua etuoikeutettujen tulojen luetteloa niin, että kaikki lapseneläkkeet ovat asumistukea myönnettäessä samalla tavalla etuoikeutettuja tuloja. Saman pykälän 8 kohtaan lisätään etuoikeutetuksi tuloksi kuolinpesän osuuden tuotto, kun lain muutoksen perusteella kuolinpesän osuutta ei enää oteta asumistukea myönnettäessä omaisuutena huomioon. Asumistukiasetuksen 3 :ssä ympäristöministeriötä koskeva maininta korvataan sosiaali- ja terveysministeriöllä asumistukiasioiden hallinnoinnin siirtyessä lukien sosiaali- ja terveysministeriöön. Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä annetun asetuksen 2 :n muuttamisesta (1400/ Asetus tulee voimaan Imatran käräjäoikeuden tuomiopiiri liitetään Lappeenrannan käräjäoikeuden tuomiopiiriin, Loviisan käräjäoikeuden tuomiopiiri liitetään Porvoon käräjäoikeuden tuomiopiiriin ja Heinolan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvista kunnista Hartola, Heinola ja Sysmä Lahden käräjäoikeuden tuomiopiiriin sekä Mäntyharju ja Pertunmaa Mikkelin käräjäoikeuden tuomiopiiriin. Valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta (1321/ Uusi asetus annetaan voimaan tulevan ulosottokaaren (705/ valtuutussäännösten nojalla. Asetus on perustettavasta ulosoton hallintovirastosta ja muista ulosottokaaren säännöksistä johtuvin poikkeuksin lähes samansisältöinen kumoutuvan asetuksen (319/1996) kanssa. Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa (1323/ Uusi asetus annetaan ulosottokaaren (705/ valtuutussäännöksen nojalla. Asetus on asiallisesti samansisältöinen kumoutuvan asetuksen (713/1996) kanssa. Ulosottovirastojen nimet on tarkistettu annetun valtioneuvoston asetuksen ulosottopiireistä (865/ mukaisiksi. Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä (1322/ Uusi asetus annetaan voimaantulevan ulosottokaaren (705/ valtuutussäännösten nojalla. Asetus on asiallisesti lähes samansisältöinen nykyisen asetuksen (680/ 2003) kanssa. Asetukseen tehdään kuitenkin nykyiseen asetukseen verrattuna lakiteknisiä tarkistuksia ja siitä poistetaan ulosottokaaren kanssa päällekkäistä sääntelyä. Uusi säännös on 6 :n 2 momentti. Valtioneuvoston asetus verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (1324/ Asetus annetaan voimaan tulevan verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/ valtuutussäännösten nojalla. Uusi asetus vastaa asialliselta sisällöltään kumoutuvaa asetusta (368/1961). Eräitä kumoutuvan asetuksen säännöksiä ei tarpeettomina oteta uuteen asetukseen. Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista (1469/ Asetus perustuu valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annettuun lakiin ja lakiin rekisterihallintolain 3 :n muuttamiseen. Maistraattien nykyisiin toimialueisiin ei tule tässä yhteydessä muutoksia. Maistraattien toimialueita koskevassa voimassa olevassa sisäasiainministeriön päätöksessä on nykyisin säädetty mitkä maistraatit toimivat kihlakunnanvirastojen yksikköinä ja mitkä erillisinä virastoina. Kihlakunnanvirastojärjestelmän purkamisesta johtuen maistraattien toimialueita koskevaa säätelyä on tarpeen muuttaa. Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista (1319/ Asetuksessa säädetään muun muassa puolustusvoimain komentajan ja pääesikunnan tehtävistä, pääesikunnan kokoonpanosta ja asian ratkaisemisesta pääesikunnassa, puolustusvoimien viroista ja niiden kelpoisuusehdoista sekä valtion edun valvomisesta puolustusvoimia koskevassa asiassa. Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 :n muuttamisesta (1337/ Asetuksella säädetään muutettavaksi 1 :ssä mainittu toinen asetuksen soveltamisalan määrittävistä valtion talousarvion momenteista. Vuoden 2008 talousarvioesityksessä on momentti yhdistetty momentin kanssa. Tämän seurauksena tähän asti momentilta myönnetyt ulkomaankauppaa edistävien järjestöjen ja yhteisöjen yleisavustukset myönnetään jatkossa momentilta Työ- ja elinkeinoministeriön perustamisen myötä asetuksen 2 :n 1 kohdassa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena toimii vuoden 2008 alusta lukien työ- ja elinkeinoministeriö. Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (1338/ Asetuksessa säädetään muun muassa terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattipätevyyden tunnustamisessa tarvittavista sopeutumisajan suorittamisen edellytyksistä ja kelpoisuuskokeesta. Asetuksessa säädetään lisäksi väliaikaisen ja satunnaisen palvelujen tarjoamisen ennakkoilmoituksen liitteistä sekä Euroopan talousalueeseen kuulumatto- 8

9 2008_1lmu.fm Page 9 Tuesday, January 15, :18 PM man valtion kansalaiselta vaadittavasta pätevyydestä ja kielitaidosta. Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1356/ Vuoden 2008 alussa työministeriö sekä kauppa- ja teollisuusministeriö yhdistyvät työ- ja elinkeinoministeriöksi. Tässä yhteydessä toimeentuloturva-asiat siirretään työministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön. Tämä merkitsee sitä, että sosiaali- ja terveysministeriölle tulevat kaikilta osin tehtäväksi päätökset Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen maksamien etuuksien valtionosuudesta ja työttömyysvakuutusrahaston osuudesta sekä hallintokuluihin kohdistuvista osuuksista mukaan lukien aikuiskoulutuksen opintososiaaliset etuudet. Asetukseen tehdään tehtävien siirrosta johtuvat muutokset. Lisäksi työmarkkinatuen rahoituksessa noudatettavaa menettelyä yksinkertaistetaan. Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen muuttamisesta (1392/ Asetukseen tehdään maahanmuuttoon ja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon liittyvien tehtävien sisäasiainministeriöön siirtämisestä johtuvat muutokset. Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1498/ Rikosseuraamusalan koulutuskeskusta koskeva laki (1316/ 2006) muuttuu vuoden alusta siten, että koulutuskeskus siirtyy oikeusministeriön alaisuudesta Rikosseuraamusviraston alaisuuteen ja tulosohjaukseen. Muutos edellyttää joitakin tarkistuksia Rikosseuraamusalan koulutuskeskusta koskevassa asetuksessa oleviin toimivaltasäännöksiin. Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta vuodelle 2008 (1499/ Asetuksessa vahvistetaan tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voidaan käyttää vahinkoa kärsineen oletettuna ansiotulona määrättäessä ansionmenetyskorvausta vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b :n nojalla. Asetuksen mukaista ansiotuloa voidaan käyttää ansionmenetyskorvauksen perustana, kun henkilövahingon johdosta pysyvästi ja täydellisesti työkykynsä menettänyt ei ollut vahingon tapahtuessa täyttänyt 18 vuotta. MIETINNÖT YM. Työryhmän mietintö oikeushallinnon valtakunnallista tietojärjestelmää koskevaksi laiksi Valtakunnalliseen järjestelmään talletetaan tiedot tuomioistuimissa, syyttäjäviranomaisissa ja oikeusaputoimistoissa vireillä olevista asioista sekä niiden käsittelystä ja ratkaisusta. Lailla selvennettäisiin säännöksiä näiden tietojen käytöstä, luovuttamisesta ja poistamisesta sekä tietojen tarkastusoikeudesta. Tarkoituksena on varmistaa henkilötietojen suoja oikeushallinnossa. Samalla pyritään parantamaan tiedotusvälineiden mahdollisuuksia saada vaivattomasti tietoja tuomioistuimissa vireillä olevista asioista. Valtakunnallisen tietojärjestelmän rekisterinpitäjäksi tulisi Oikeusrekisterikeskus. Lakiluonnoksella tähdätään myös sähköisen asioinnin edistämiseen. Työryhmän mietintö on osoitteessa Luottotietolainsäädännön kehittämistyöryhmän muistio Työryhmä ehdottaa, että yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin lisätään säännökset siitä, millä perusteilla työnantajalla on oikeus käsitellä työnhakijaa tai työntekijää koskevia henkilöluottotietoja heidän luotettavuutensa arvioimiseksi. Sääntelyn tavoitteena on luoda selkeät pelisäännöt ja edellytykset henkilöluottotietojen käsittelylle työelämässä. Ehdotetut säännökset täydentäisivät marraskuun alussa voimaan tullutta luottotietolakia työelämän osalta. Työnantajalla olisi oikeus saada ja käyttää työtehtävään jo valitun työnhakijan tai työtehtäviä saman työnantajan palveluksessa vaihtavan työntekijän tai virkamiehen henkilöluottotietoja, kun tämän on tarkoitus toimia työtehtävissä, jotka edellyttävät erityistä luotettavuutta ja joihin liittyy työtehtävien luonteen johdosta mahdollisuus laittoman taloudellisen hyödyn tavoitteluun. Säännöksen noudattamisen tehosteeksi ehdotetaan myös rangaistusuhkaa. Työnantajan oikeus rajoittuisi tiettyihin työtehtäviin. Tällaisia olisivat esimerkiksi tehtävät joihin sisältyy päätäntävaltaa tehdä työnantajan puolesta merkittäviä taloudellisia sitoumuksia tai itsenäistä harkintavaltaa tällaisten sitoumusten valmistelussa. Luottotietotyöryhmän muistio on osoitteessa mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/ 06_tyoministerio/06_julkaisut/ 10_muut/luottotieto_muistio.pdf. Ihmiskaupan vastaisen ohjausryhmän ehdotus Suomessa tehtävän ihmiskaupan vastaisen työn keskeisin haaste on ihmiskaupan vastaisen ohjausryhmän mukaan uhrien tunnistamisen parantaminen. Keinoja ovat ohjausryhmän mukaan jatkuva ja kattava koulutus sekä yhteistyön kehittäminen. Ohjausryhmä esittää myös ihmiskaupan vastaisten järjestelmien riippumatonta arviointia tehtäväksi vuoden 2009 aikana sekä vähemmistövaltuutetun tai eduskunnan oikeusasiamiehen nimeämistä kansalliseksi ihmiskaupparaportoijaksi. Työministeriö asetti helmikuussa 2006 ohjausryhmän seuraamaan ja ohjaamaan hallituksen ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman toteutumista. Eri ministeriöiden ja hallinnonalojen lisäksi ohjausryhmässä ovat olleet edustettuina muut ihmiskaupan vastaiseen toimintaan osallistuneet tahot, kuten kansalais- ja työmarkkinajärjestöt, kirkot ja muut uskonnolliset yhteisöt sekä kunnat. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut johtaja Mervi Virtanen työministeriöstä. Ohjausryhmän ehdotus hallituksen vuonna 2005 hyväksymän toimintasuunnitelman tarkentamiseksi on osoitteessa 06_tyoministerio/06_julkaisut/ 10_muut/ihmiskaupan_vastainen _toimsuunn.pdf. Sähköisen valvonnan työryhmän mietintö Oikeusministeriön asettama työryhmä laajentaisi sähköisen valvonnan käyttöä seuraamusjärjestelmässä. Se ehdottaa uutta valvontarangaistusta, jossa tuomittu voisi suorittaa lyhyehkön vankeusrangaistuksensa kotonaan tai laitoshoidossa sähköisessä Momentti 9 Momentti 1/2008

10 2008_1lmu.fm Page 10 Tuesday, January 15, :18 PM valvonnassa. Tuomitun liikkeitä seurattaisiin esimerkiksi matkapuhelimella tai jalkapannalla, joka on yhteydessä seurantalaitteeseen taikka näiden yhdistelmällä. Tarkoituksena on tarjota vankilan sijasta vaihtoehto, joka edistäisi tuomitun sosiaalista selviytymistä ja ehkäisisi uusien rikosten tekemistä. Valvontarangaistuksessa tuomittu voisi ehdotonta vankeutta paremmin säilyttää sosiaaliset suhteensa sekä mahdollisen työ- tai opiskelupaikkansa. Rangaistus olisi mahdollinen silloin, kun yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle on este. Päätöksen tekisi tuomioistuin. Kyseessä olisi yhdyskuntapalvelua tuntuvampi rangaistus, koska tuomittu olisi jatkuvan tarkkailun alaisena. Työryhmämietintö on osoitteessa Kaupan ja kilpailun työryhmän raportti Työryhmän mielestä toimivan kilpailun edellytykset tulisi ottaa nykyistä tietoisemmin huomioon kauppaa koskevassa kaavoituksessa. Työryhmä esittää selvitettäväksi, onko vähittäiskaupan suuryksikön nykyinen kerrosneliömetrin kokoraja edelleen ajanmukainen. Työryhmä perää keskustelua siitä, voitaisiinko kokoraja porrastaa esimerkiksi kaupunkiseudun koon mukaan. Työryhmä pitää tarpeellisena hallitusohjelmaan sisältyvää nykyisen aukiololain selkeyttämistä. Lain tulkinnanvaraisuus on aiheuttanut epätietoisuutta liikennemyymälöiden aukiolosta. Kaupan ja kilpailun työryhmän raportti on osoitteessa Selvitys kaavoituksen nopeuttamisesta ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien jaosta pääkaupunkiseudulla Ympäristöministeriön asettama selvitysmies Lauri Tarasti ehdottaa, että Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle ja Kauniaisiin laadittaisiin yhteinen yleiskaava, niin sanottu pääkaupunkiseudun yleiskaava. Kaavan laatimisesta tulisi ehdotuksen mukaan säätää lailla. Selvitysmiehen ehdotusten tavoitteena on nopeuttaa ja sujuvoittaa kaavoitusta ja siten tehostaa asuntojen tuotantoa. Selvityksessä ehdotetaan myös muun muassa rakennuslupamenettelyjen muuttamista joustavammiksi. Ehdotus on osoitteessa to.fi/download.asp?conten- tid=77630&lan=fi. Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvitystoimikunnan loppuraportti Toimikunnan mukaan järjestyspoliisitoimintaa voidaan kehittää muun muassa toimintatapoja järkiperäistämällä ja yhdenmukaistamalla sekä hyödyntämällä nykyaikaista tekniikkaa. Tuloksia voidaan lisätä myös lisäämällä poliisipiirien tulosvastuuta, antamalla kunnille nykyistä enemmän mahdollisuuksia turvallisuutta lisääviin toimiin sekä lisäämällä yhteistyötä eri viranomaisten kesken. Sisäasiainministeriön asettama selvitystoimikunta on maaherra Rauno Saaren johdolla selvittänyt poliisin hälytystoiminnan, valvonnan, ennalta estävän toiminnan ja viranomaisyhteistyön nykytilaa ja ongelma-alueita. Lisäksi toimikunta on perehtynyt poliisin täydennyspoliisihenkilöstöjärjestelmään ja sen tilaan. Toimikunnan mukaan esimerkiksi valvonnassa on korostettava poliisin oma-aloitteista ja aktiivista puuttumista järjestyshäiriöihin ja niiden uhkiin. Poliisin sisämaassa suorittamalle ulkomaalaisvalvonnalle on saatava uutta painoarvoa. Poliisin tulosohjausta on selvitystoimikunnan mukaan selkiytettävä. Toimikunnan mielestä kunnille olisi luotava nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa turvallisuustilanteeseensa. Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvityshankkeen loppuraportti on osoitteessa Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttamista selvittäneen toimikunnan mietintö Toimikunta pitää Jehovan todistajien vapauttamista asevelvollisuuden suorittamisesta koskevan lain sisältöä siinä määrin ongelmallisena, että se haluaa asian laajemman arvioinnin kohteeksi. Itsestään selvää ratkaisuvaihtoehtoa puolustusministeriön keväällä asettama toimikunta ei löytänyt. Toimikunta katsoo, että vapautuslaki on ristiriidassa myös uuden perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen ja sitä täydentävän syrjintäkiellon kanssa. Lisäksi pysyvien poikkeuslakien säätämistä tulee välttää. Ratkaisuvaihtoehdot tulisi toimikunnan näkemyksen mukaan saattaa laajemman arvioinnin kohteeksi. Lausuntokuulemisen perusteella on paremmat edellytykset tehdä ehdotus ongelman ratkaisemiseksi. Toimikunnan mietintö on osoitteessa 1176/Komiteamietinto_ pdf. ASETETUT TOIMIELIMET Työryhmä selvittää kuntien osallistumista automaattiseen liikennevalvontaan Oikeusministeriön asettama työryhmä selvittää yhteistyön tiivistämistä poliisin ja kuntien välillä, jotta kunnat voisivat nykyistä aktiivisemmin osallistua automaattiseen liikennevalvontaan. Yhteistyö voisi käsittää kuntien osallistumisen valvonnassa tarvittavien tolppien ja kameroiden hankintaan ja sijoittamiseen taajamaalueilla. Työryhmä tarkastelee myös sitä, pitäisikö huhtikuussa 2006 voimaan tulleita rikesakkolain muutoksia täydentää siten, että kunnille myönnettäisiin oikeus määrätä ja lähettää rikesakot ylinopeutta ajaneen ajoneuvon haltijalle. Jos rikesakkoa vastustetaan, esitutkinnan suorittaisi poliisi. Järjestely tapahtuisi muutoinkin poliisin ohjauksessa ja valvonnassa. Lisäksi työryhmän tulee ehdottaa, miten liikennevalojen noudattamista voitaisiin nykyistä tehokkaammin valvoa kameroin. Ehdotusten tulee olla valmiit Paremman sääntelyn neuvottelukunta asetettu Oikeusministeriö on asettanut neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on edistää lainvalmistelun laadun parantamista. Uusi paremman sääntelyn neuvottelukunta toteuttaa osaltaan pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaa. Hallituksen tavoitteena on parantaa säädösympäristöä ja lakien selkeyttä ja siten kansalaisten hyvinvointia ja yritysten kilpailukykyä. Keskeisenä ongelmana on ollut säädösten määrän ja yksityiskohtaisuuden jatkuva kasvu. Neuvottelukunnan tulee tarkastella ja etsiä lainsäädännön parantamiseen vaikuttavia tekijöitä erityisesti kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Sen tulee selvittää, miten voidaan parantaa lainvalmistelun ennakoitavuutta, avoimuutta ja eri intressitahojen osallistumismahdollisuuksia. Neuvottelukunta selvittää myös menetelmiä sääntelyn vaihtoehtojen lisäämiseksi. Aina ei tarvita välttämättä lainsäädäntöä, vaan vaihtoehtona voi olla myös koulutus, tiedotus ja parempi yhteistoiminta eri tahojen kesken. 10

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta Laki kansaneläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kansaneläkelain (568/2007) 105, ja muutetaan 6, 10 ja 11, 12 :n 1 momentti, 15 :n 4 momentti, 22 :n 3 ja 4 momentti, 23, 33 :n

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia.

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2009 N:o 932 942 SISÄLLYS N:o Sivu 932 Laki ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta... 4889 933 Laki luottotietolain muuttamisesta...

Lisätiedot

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 :n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 178/2005 vp. Työeläkejärjestelmän mukaista palkkakerrointa, tarkoitettuja eri vuosien ansiotuloja vahinkovuoden tasoon korvausta määrättäessä.

HE 178/2005 vp. Työeläkejärjestelmän mukaista palkkakerrointa, tarkoitettuja eri vuosien ansiotuloja vahinkovuoden tasoon korvausta määrättäessä. Hallituksen esitys Eduskunnalle liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Liikennevakuutus-,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen tehtäisiin 7 euron suuruinen tasokorotus.

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet 40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 68/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yksivuotinen laki, jolla tapaturma-

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1018. Laki. työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

SISÄLLYS. N:o 1018. Laki. työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 1018 1029 SISÄLLYS N:o Sivu 1018 Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin mukaan määräytyvän

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 554/2012 Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 159/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 25a :n1momentinja41d :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotukilain tietojen luovuttamista koskeviin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Voimaantulo Julkisten alojen eläkelaki ( / ) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lakia sovelletaan eläkkeisiin,

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1366/2014 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Mikä muuttuu vuonna 2017?

Mikä muuttuu vuonna 2017? Mikä muuttuu vuonna 2017? Toimeentulotuen Kela siirto Maria Porko Miten tähän tultiin? Kela-siirron vaiheet Toimeentulotuen siirron historia» Selvitysmiehet, työryhmät, kokeilut Päätös rakennepoliittisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

Opintotukilaki 5 a, 2 mom.

Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Lukio-opinnot ovat päätoimisia, jos niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia tai jos ne suoritetaan ammatillisen perustutkinnon yhteydessä aikuisille

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 VAASAN YLIOPISTO Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 Säädösluettelot on tarkoitettu opintoja tukevaksi materiaaliksi, joiden käyttöä opintojaksojen opettajat voivat täsmentää. Säädöksiä

Lisätiedot

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiden etuuksien

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

HE 131/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työkyvyttömyyseläkkeellä

HE 131/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työkyvyttömyyseläkkeellä HE 131/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 214/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 39 ja 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain opintotuen rahoitusta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS Annettu 7. päivänä huhtikuuta 2016 Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 36/2007 vp Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan opintorahan korottamista noin 15 prosentilla. Ehdotan lakialoitteessa,

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta 28.1.2005/39

Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta 28.1.2005/39 1 of 7 27/05/2011 12:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2005» 28.1.2005/39 28.1.2005/39 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki eräiden

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO 23.7.2012 Taustaksi Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Vastaanottokeskukset Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 149/2002 vp Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijäin

Lisätiedot