Tiina Lamminen Suullinen esitys (20minuuttia)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiina Lamminen Suullinen esitys (20minuuttia)"

Transkriptio

1 1 Tiina Lamminen Suullinen esitys (20minuuttia) Palvelumuotoilun ja muotoilun tutkimuksen seminaaripäivät Lapin yliopistolla Yliopistonkatu 8, ROVANIEMI Torstai Fellman sali Perjantai LS16 Otsikko: Ruoveden maiseman tuotteistaminen taiteen ja palvelumuotoilun keinoin Olen aloittanut taiteentohtorin jatko- opinnot runsaat puoli vuotta sitten taidehistorian professori Tuija Hautala- Hirviojan ohjauksessa. Taiteen tohtoriopinnoissa minulla on puolet taiteellista ja puolet kirjallista osuutta. Taiteellisen osuuden ohjaajaksi suunnittelen brittiläistä taidemaalaria, professori Maria Lalicia Bath Span yliopistosta. Minulle taide tarkoittaa aina itseisarvoista taidetta. Sanamerkitys tulee mielestäni hyvin esille englanninkielessä: fine art. Suomenkielen taide- sana on kuitenkin laajentunut pitämään sisällään paljon erilaisia, ristiriitaisiakin asioita. Taide- sana tarkoittaa likipitäen samaa kuin mitä englanninkielen sana art. Art, ilman merkityksen tyhjentävän käännöksen kopiointia sanakirjasta, sana merkitsee ainakin niin tapaa kuin taitoakin ja sanalla saatetaan tarkentaa esimerkiksi niitä välineitä, joilla taide tai taito toteutuu. Aivan kuin taide- sanakaan, art ei oikeastaan pidä sisällään kaunotaiteita, fine art, itseisarvoista taidetta. Opintoni ovat siis vielä varhaisessa vaiheessa. Taiteellisen työskentelyn järjestämisen lisäksi olen ehtinyt miettiä, miten sitoudun ajallisesti kirjalliseen työhön ja kokoan työn eri osiot. Olen herännyt pohtimaan, mitä teoreettista viitekehystä voisin näissä osioissa käyttää, miten niitä syventää. Palvelumuotoilu ei auta minua luomaan tohtorityöni taiteellista sisältöä. Sen sijaan mietin, antaako palvelumuotoilun konsepti minulle välineitä jäsentää

2 2 taiteilijan työn, taiteilijana olemisen ja valmiin taideteoksen yhteiskunnallista merkitystä. Yhteiskunnallisella merkityksellä tarkoitan tässä lyhyen aikavälin välinearvoa: paikallista toimeliaisuutta, taloudellista tuottoa ja hyvinvointia. Minulle annettu otsikko: Ruoveden maiseman tuotteistaminen taiteen ja palvelumuotoilun keinoin kaipaakin hieman tarkennusta. Se ei siis oikein vastaa Ruoveden maisemaan liittyvien jatko- opintojeni minkään osion sisältöä. En ole ajatellut lähestyä näin aihettani. Taide, fine art, ja tuotteistaminen kun eivät sovi yhteen. Ja oma fine art asiantuntijuuteni, jolle ylipäätään voin ajatella jatko- opintoni perustavan, ei ole otsikossa mukana. KUVA 1 Taidetta, fine art, voidaan tehdä näkyväksi eri tieteenlajien avulla: taidehistoria, kulttuurihistoria, estetiikka, kauppatieteet. Tieteenlajien sisällä taas on omat

3 3 koulukuntansa, jotka tuottavat kielellistä todistusaineistoa omiin diskursseihinsa. Diskursseissa aineistoa käsitellään tieteenlajin sisäisen ohjeistuksen mukaisesti. Eri näkökulmista, kunkin tieteenlajin päämäärien mukaan taiteesta muokkautuu erilaisia näköiskuvia. Tätä näkyväksi tehtyä taidetta voidaan soveltaa ja tuotteistaa sekä muotoilla palvelumuotoilussa. Mutta se on eri asia kuin taide, fine art, itsessään. Minun työssäni taiteen ydin koostuu valmiista taideteoksesta ja taiteilijasta. Palvelumuotoilu ei siis muotoile näitä, vaan se muotoilee eri oppialoilla tästä aineistosta tuotettuja kuvia. KUVA 2 Myös maisemaa voidaan tarkastella eri näkökulmista. Maisema voidaan selittää hirveän monella tavalla. Tiivistäen voi nähdä kaksi näkökulmaa: ne ovat kulttuuri ja luonto. Näitä kahta näkökulmaa käytetään mm. valtionhallinnossa kun maisemia arvotetaan. Maanviljelysmaisemaa rakennuksineen ja

4 4 historiallisia tapahtumapaikkoja arvotettaessa käytetään kulttuurimaiseman käsitettä. Suomessa tunnetaan myös kansallismaisemia, tämän käsitteen alle nimettyjä maisemia myös taiteilijat ovat päässeet muokkaamaan. Yksi tavoite tohtorityössäni, yhden osion tarkoitus kirjallisessa osuudessa, on osoittaa ammattitaiteilijan työn kumulatiivinen merkitys toteutumisensa paikkakunnalla. Tässä vaiheessa en halua kovin tarkasti erotella teosta ja tekijää tai edes sitä, puhutaanko nykytaiteilijasta tai edesmenneistä kuvataiteilijoista. KUVA 3 Muotoilenkin nyt otsikoksi: Voidaanko palvelumuotoilun välinein esittää se lyhytaikainen yhteiskunnallinen tuotto, joka syntyy, kun taiteilijan työ tehdään näkyväksi jonkin tieteenalan sisällä? Case Ruoveden maisema. Yksi perusoletuksistani siis on, että taiteilijan työstä löytyy yhteisöllistä merkitsevyyttä. Tämä voisi tarkoittaa suurin piirtein jotakin sellaista, että

5 5 pelkkä tieto taiteilijan ja taiteen, fine art, - ytimen läsnäolosta paikkakunnalla vaikuttaa. Kun pystyn osoittamaan yhteisöllisen merkityksen, voin myös tehdä näkyväksi Ruoveden maisema - projektissa syntyvän toiminnallisen mallin tuottaa lyhytaikaista yhteiskunnallista tuottoa. Viime vuosina taiteen itseisarvoisuutta, taiteen määrittelyä siten, että se syntyy tekijänsä näkökulmasta ja tulee taiteilija- vertaisten tai suljetun taidemaailman arvioitavaksi, on kyseenalaistettu mm. valtion kulttuuribudjetin jaossa. Nyt en enää puhu mistään terminologisesta huolesta, vaan tapahtuneesta muutoksesta. Muutos on esimerkiksi fine art - taiteilijoiden edunvalvonnan asia. Kulttuuribudjetin rahoja suunnataan taidetta välineellistäviin, lyhyen aikavälin tuoton hankkeisiin. Vaikka tämäkin raha on mahdollistanut kulttuuria ja avannut uusia näkökulmia, on se myös hämärtänyt taiteen määritelmää ja kadottanut siitä puolia. Ammattitaiteilijan kannalta kehitys on merkinnyt esimerkiksi taiteilijan ammattitaidon ja sen kehittämisen tradition jäämistä sivuun. Arvioitaviksi ovat nousseet taiteilijan työn kannalta toisenlaiset merkitykset. Taiteilijaksi on määrittynyt kuka tahansa, joka osaa tuottaa konkreettisesti tekemänsä sovelletusti mitattavaan yhteyteen. Minun ajatuksessani taiteilija on se, joka tekee taiteen. Taiteilijan työtä ei ole muotoilla taidetta näkyväksi palvelumuotoiluketjuun. Se on jonkun toisen tehtävä. Vasta eri tieteenalojen näkyväksi tekemä taiteen kuva (ei itse taide) voidaan välineellistää ja tuotteistaa. Vasta uloimmalla kumulatiivisella kehällä voidaan puhua palvelumuotoilusta. Sillä ei ole välttämättä enää mitään tekemistä ytimessä olevan taiteilijan ja taiteen kanssa. Jossain vaiheessa joudun varmasti tekemään myös kysymyksen, miten varmistetaan, että taiteen tuotto palautuu myös sen alkutuottajalle? Mietin, voiko palvelumuotoilu toteutua näissä kysymyksissä: miten esiteltynä, paloiteltuna ja muokattuna Ruoveden maisema - taide antaa hyvinvointia ja iloa? Millaisena pakkauksena Ruoveden maisema - taide tuottaa apua paikkakunnan brändäykseen ja uuden tuottavan toimeliaisuuden kasvattamiseen? Etsin

6 6 palvelumuotoilun avulla välineitä osoittaa itseisarvoisen taiteen kumulatiivinen merkitys tapahtumisensa paikkakunnalla. Ruovesi on ikärakenteeltaan vanheneva, muuttotappiopaikkakunta itäisellä Pirkanmaalla, entistä Satakuntaa. Asukkaita kunnassa on viisituhatta. Viime talven ikävä uutinen oli ison työllistäjän, aaltopahvipakkaustehtaan Stora Enson lopettaminen. Paikkakunnan suurin yksityinen työllistäjä on nyt Pihlan ikkunatehdas. Kuntaliitosta suunnitellaan Virtain kaupungin kanssa. Virtain kanssa tehdään jo yhteistyötä terveyspuolella. Rikas ja kaunis seitsemän sahan paikkakunta on taantunut sitten luvun. Edelleenkin Ruovesi tunnetaan kuitenkin erinomaisen kauniina kesäpaikkakuntana, jonka väkiluvun kesäasukkaat lomakuukausina tuplaavat. Kesäasukkaiden ansiosta myös kunnan kauppiaat jaksavat yli hiljaisen talvikauden. Sellainen yrittäjä on mm. 110 vuotta täyttänyt, yksityinen Vinhan kirjakauppa. Kesällä 2013 tuotin avoimella haulla Ruoveden taidehistorian ajantasaistamista varten näyttelyn kunnan kesänäyttelytilaan Viljamakasiiniin. Tarjotun aineiston, yli kolmesataa teosta, ja aiemman kirjoitetun materiaalin perusteella jaan Ruoveden taidehistorian kolmeen jaksoon: kansallistaiteilijoiden aika, alueella asuneiden ammattitaiteilijoiden aika ja aktiivisen taideharrastamisen aika. Kansallistaiteilijoiden jakson voi päättää toiseen maailmansotaan, jolloin alkaa alueella asuneiden ammattitaiteilijoiden aika ja luvulta alkaen aktiivisen taideharrastamisen aika. Koska aktiivinen taideharrastus on väestön ikääntymisen myötä laantunut, mieluusti näkisin paikallisessa taidehistoriassa uuden käänteen. Kansallistaiteilijoistamme Akseli Gallen- Kallela, Ellen Thesleff ja Gabriel Engberg ovat asuneet ja työskennelleet paikkakunnalla. Ruoveteen voi kuitenkin myöhemminkin, tavalla tai toisella, liittää koko joukon monia merkittäviä taiteilijoita, esimerkiksi Alpo Jaakolasta Alice Kairaan. Paikkakunnan kartalle voi merkitä seitsemän taiteilijan ateljeeta tai ateljeen paikkaa. Näistä yksikään ei ole avoinna yleisölle.

7 7 Ruoveden taidehistoriaa ei olla kuitenkaan tämän kummemmin kirjoitettu esiin. Tampereen taidemuseo Pirkanmaan aluetaidemuseo kokosi ensimmäisenä aluetaidemuseon työnä Häme taiteilijoiden silmin näyttelyn 1979 ja Ruovesi taiteilijoiden silmin kiertävän aluenäyttelyn Ne olivat yrityksiä esittää paikkaan ja paikkakuntaan kiinnittynyttä taidetta ja taiteilijoita. Tällainen taiteen esittämisen tapa ei ole enää viime vuosikymmeninä ollut kovin keskeinen. Taide kuitenkin syntyy paikallisesti aina jossakin ja taiteilija on fyysisesti jossakin. Ruoveden taidehistoria uinuu esimerkiksi paikkakunnan asukkaiden muistitietona. Se on läsnä suhtautumisessa taiteeseen ja esimerkiksi kiinni heidän omistamissaan Ruoveden maisema - teoksissa. Oman kokemukseni mukaan tämä ei tarkoita niinkään asukkaiden positiivista suhdetta taiteeseen tai jäsennettyä, suurta tietomäärää. Sen voi luonnehtia olevan ylipäätään tietoa taiteen ja taiteilijoiden läsnäolosta paikkakunnalla ja tietoa paikoista missä taiteilijat ovat asuneet ja työskennelleet. Toisen maailmasodan jälkeen paikkakunnan taiteilijoista on tietoa, joka on saatu henkilökohtaisissa kohtaamisissa. Selkeää, eikö totta? Tarkastelen nyt Ruoveden maisemaa kolmen projektiketjun avulla. Ne ovat mikrohistoriallinen taidehistorian tallentamisen projekti, taide- ja kulttuurimatkailun edistämisen projekti ja taidekaupan projekti.

8 8 KUVA 4 Taiteen, fine art, näkyväksi tekeminen mikrohistoriallisena taidehistorian projektina synnyttää itsessään paikkakunnalle hyvinvointia ja terveyttä edistävää sisältöä. Tietoisuus itsestä kasvaa ja suhde ympäristöön lujittuu. Kotiseutuharrastuksen tiedetään lisäävän ikää ja edistävän terveyttä. Mikrohistoriallisen tiedon keräämistä voi edistää kotiseutuyhdistys- yhteistyön kautta. Ruovedellä on kirjoitettu monta paikallishistoriikkia. Miten ne ovat syntyneet? Millainen historia- osaamisen opetus on ollut niissä taustalla? Miten taidehistoriallinen tieto ja sen tallentaminen voisivat olla työssä mukana? Tiedonkeruu voisi tapahtua esimerkiksi taidehistorian ammattilaisen vetämässä Autere- kansalaisopiston opintopiirissä. Toiminnan voisi aloittaa sarja luentoja ja se voisi jatkua säännöllisesti kokoontuvana piirinä. Toiminnan vakiintumiselle tarvitaan pieni joukko sitoutuneita ihmisiä. Voidaanko tätä projektia tarkastella palvelumuotoilun ketjuuntumisena?

9 9 KUVA 5 Kun taide on tehty näkyväksi, sitä voidaan esitellä temaattisesti. Se voi tarkoittaa esimerkiksi tavoitteellista näyttelyohjelmaa. Ruovesi sijaitsee Suomen tunnetuimman kesänäyttelypaikan, Mäntän kuvataideviikkojen ja Oriveden Purnun sekä Virroilla sijaitsevan Taide- Nuuttilan naapurissa. Kesällä 2014 Serlachiuksen taidemuseo avautuu Mäntässä laajennusosan valmistumisen jälkeen yleisölle. Keskittymällä maisemaan, Ruovesi tarjoaa kulttuuri- ja taidematkailijalle jotakin erilaista kuin naapurinsa. Tapa tehdä taidehistoria näkyväksi on julkaista siitä tietoa. Julkaisu voi tarkoittaa kirjoja ja karttoja, esitteitä ja reittioppaita, painettuna tai internetissä. Tälle pohjalle voi kehittää majoitus- ja matkailupalveluita, kurssi- ja seminaaritoimintaa. Entä voidaanko tätä projektia tarkastella palvelumuotoilun ketjuuntumisena?

10 10 Taideyhdistyksellä on keskeinen rooli kaikessa kuvataiteeseen liittyvässä päätöksenteossa Ruovedellä. Se voi toimia esittelijänä, informoijana ja puoltajana sekä rahoituksen hakijana yhdessä tai erikseen esimerkiksi kunnan kanssa. Toiminnan järjestämisessä on kyse yhteistyöstä, yritystoiminnan, kunnan, kolmannen sektorin ja yksittäisten ihmisten välillä. Edellä kävin läpi miten fine art - taiteesta tallennettua tietoa voidaan toimittaa kulttuuri- ja taidematkailun välineeksi. Sen markkinointi on jo toinen asia. Yksi Ruoveden tunnetuimmista matkailukohteista, jota on käytetty kunnan symbolina, on Runebergin lähde keskustassa. Lähteeseen liittyy legenda, jossa se esiintyy, nimensä mukaisesti, kansallisrunoilijamme inspiraation paikkana. Runeberg on siis myös Ruovedellä asuneita taiteilijoita, samoin kuin muuten oli Sibeliuskin. Lähde on ollut kirkas keidas, vierailukohde, jonka äärelle on keskittynyt kesäisin mm. harrastajateatteriesityksiä. Lähteen vettä on haettu monen kesäkeittiön talousvedeksi. Nyt lähde on vesikasveista samentunut ja vesi on muuttunut juomakelvottomaksi. Luonto Ruovedenkin kunnan symbolina on haavoittuvainen, kulttuuri ja taide sen sijaan eivät sitä niinkään ole. Ruoveden taideyhdistys on järjestänyt yhdessä Autere- opiston kanssa lähes vuosittain maisemamaalaus- kesäkurssin. Aktiivisten taideyhdistysjäsenten ikääntyessä perinne on ollut viime vuosina uhattuna. Kesällä 2013 järjestettiin kurssi ensimmäistä kertaa tietoisesti siten, että sen tarkoitus oli tuottaa myös elinkeinotoimintaa. Tämä tapahtui yksinkertaisesti niin, että kurssi avattiin myös taideyhdistyksen ulkopuolisille ja osallistujille tarjottiin mahdollisuus täysihoitoon. Kurssi saavutti suuren suosion ilman, että sitä mainostettiin. Kesäksi 2014 kurssitoimintaa on suunniteltu laajennettavaksi saksalaisille taideopettajille ja heidän oppilailleen, koska kiinnostusta on löytynyt. Pekkalan kartano on ollut kurssien pitopaikka. Hieno kartanomiljöö pystyy tarjoamaan esteettisen ympäristön, mahdollisuuden työskennellä suojassa myös sadepäivinä ja yöpymis- ja ruokailumahdollisuuden.

11 11 Toiminnan laajentaminen vaatisi suunnittelua ja uusia kiinnostuneita yrittäjiä paikkakunnalla. Kansanopistoissa olevat kesäkurssit pidetään sateen sattuessa valmiissa luokkahuoneissa ja ympärivuotisina laitoksina kurssien rakentaminen opistoille ylipäätään on osa koko toiminnan konseptia. Yhden paikkakunnan sisällä, yhteistyöhankkeena, vastaava tarkoittaisi yhteensovittamista majoituksen, työskentelytilojen, liikkumisen ja kurssitoiminnan suhteen. Vaadittaisiin myös antaumuksellinen opettaja, joka tuntisi maaston ja olisi tuttu toimijoiden kanssa sekä, tämän käytännöllisyytensä sivussa, olisi uskottava taiteenopettajana. Osa taiteellisten jatko- opintojen työtäni on järjestää kutsumilleni ammattitaiteilijoille vuosittain Plein air - symposium Pekkalan kartanossa Ruovedellä. Taiteilijat työskentelevät paikkakunnalla viikon. Viikon päätteeksi järjestetään maisemamaalausta käsittelevä seminaari Pekkalassa yhdessä Tampereen kesäyliopiston kanssa ja ripustetaan uutta maisemamaalausta esittelevä näyttely Viljamakasiiniin. Ammattitaiteilija tutustuu samalla paikkaan ja voi toimia siellä myöhemmin esimerkiksi opettajana. Näissä ketjuissa ei ole paikkaa taiteelle, fine art. Fine art, joka kuitenkin mahdollistaa ketjun syntymisen.

12 12 KUVA 6 Kolmas lähestymisen projekteistani on taidekauppa. Taidekauppa on mielikuvakauppaa. Kirjoitetussa tekstissä ja näyttelyissä näkyväksi tehty taide edesauttavat myös paikkaan sitoutuneen taiteen kauppaa. Käyn neuvotteluja paikallisen yrittäjän kanssa yhteistyöstä. Haluan vuokrata keskustasta toimistotilan ammattitaiteen esittämisen paikaksi, galleriaksi. Tarkoitukseni on esitellä vanhaa paikkakunnalla syntynyttä maalaustaidetta, tarjota aiheeltaan rajatulle taiteelle myyntipaikka, ja edustaa taiteilijasymposiumin kautta paikkakuntaan sitoutuneita taiteilijoita kesänäyttelyiden jälkeen. Voiko paikallisia taidemarkkinoita synnyttää? Se, mikä tekee Ruovedestä kiinnostavan ja syy, miksi sinne taiteilijat ovat tulleet, on maisema. Kaunis maisema tai erityinen luonto eivät sinällään kuitenkaan riitä paikan symbolisen merkityksen luomiselle. Jos luonto on, sen

13 13 symboliseksi esilletuomiseksi tai esimerkiksi kansalliseen kuvastoon liitetyksi tulemiseen tarvitaan joku merkityksenantajana tutkimusmatkailija, biologi tai taiteilija. Myös taistelupaikka historiallisena merkkinä voi antaa paikalle tällaisia merkityksiä. Osa Ruoveden paikkakunnan viehätystä on siellä syvällä oleva tietoisuus kuvataiteen ja kuvataiteilijoiden olemisesta. Mitä se voisikaan olla, jos tämä taide olisi tuotettuna näkyville? Taiteellisessa työssäni olen valinnut Ruoveden maisemalle paralleelimaiseman Baijerista, Saksasta. Paikka on subjektiivinen valintani ja tuttu kouluajoiltani Münchenin kuvataideakatemiassa. Suhteeni on Murnaun ja Seehausenin alppipaikkakuntiin vanhempi, kuin nykyisen kotipaikkani naapuripitäjään, Ruoveteen. Maalaan Baijerissa, Saksassa, Seehausen am Staffelseen paikkakunnalla ja Pekkalan lahdella, Ruovedellä. Monokromaattista ilmaisua lähestyvissä maalauksissani mietin paikan, maiseman ja mallin merkitystä suhteessa taiteilijan omaan ilmaisuun ja mielenmaisemaan. Murnau sijaitsee kauniilla alppiseudulla. Sen maisema on tunnettu Blaue Reiter - taiteilijoiden välittämänä, ekspressiivisissä maalauksissa. Wassily Kandinsky, Alexej von Jawlensky, Marianne von Werefkin, Franz Marc, August Macke ja Gabriele Münter. Eikä vain tämä yksi kaupunki, patikkamatkan saavutettavissa on useita taiteilijoiden merkitsemiä paikkoja ja museoita. Taiteilijoiden esimerkin takia seudulle tullaan; osallistumaan maalauskursseille, tutustumaan taiteilijoiden maalauksista tunnettuun maisemaan, kiertämään merkittyjä reittejä, kuuntelemaan luentoja ja esittelyjä, vierailemaan yleisölle avoinna olevassa taiteilijakodissa ja katsomaan taiteilijoiden maalauksia paikallisessa museossa. Taide ja taiteilijat ovat paikkakunnalla vetovoimaisina esillä. En halua väheksyä erityisen kauniin maiseman, laajojen luonnonsuojelualueiden ja niiden virkistysreittien sekä mukavien majoitusmahdollisuuksien houkuttavuutta. Kuitenkin on selvää, että taide, fine art, antaa paikkakunnalle enemmän houkuttavuutta kuin vain kaunis maisema. Mutta takaisin palvelumuotoilun mahdollisuuksiin. Miten kuvaamani projektien rahoitus voisi onnistua? Miten saada kunta yhteistyökumppaniksi? Miten

14 14 saavuttaa paikkakunnalla luottamusta ja innostaa myönteiseen ajatukseen, että paikkakunnan kuvaa voi kirkastaa taiteella ja se kannattaa tehdä yhteistyössä usean toimijan kanssa tämänkaltaisilla projekteilla? Missä vaiheessa projektin uskottavuus kärsii? Voiko yksittäinen toimija, jolla on ensisijaisesti taiteilijan status, toimia uskottavasti välineellistävänä yhteistyökumppanina ja yrittäjänä tai nouseeko siitä este rahoituksen löytymiselle?

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa

Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa Yhteystiedot: 050 5346251,ansari24@hotmail.com; anu.riestola@gmail.com Opinnot 2010 Aalto yliopisto, Taideteollinen Korkeakoulu, TaM kuvataideopettaja

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Ateljeet ja taiteilijakodit: Asunta-ateljee (Heikki Asunnan taiteilija-ateljee), Kalela (Akseli Gallen-Kallelan erämaa-ateljee)

Ateljeet ja taiteilijakodit: Asunta-ateljee (Heikki Asunnan taiteilija-ateljee), Kalela (Akseli Gallen-Kallelan erämaa-ateljee) Ruoveden kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma 2016 Dokumentti on luotu Kulttuurikasvatussuunnitelma. fi-palvelussa: http://kulttuurikasvatussuunnitelma.fi/suunnitelma/ruoveden-kunta-2/ Kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Peda-forum Lappeenranta 28.5.2014

Peda-forum Lappeenranta 28.5.2014 Peda-forum Lappeenranta 28.5.2014 työpaja Helsingissä 4.2.2014 Piirros: Linda Saukko-Rauta Niin opiskelijat kuin työnantajatkin tuntuvat olevan epätietoisia siitä, mitä opiskelijoista oikeasti valmistuu

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Sulkakansa-kokonaisuus 2012 6. luokat Opettajan oheismateriaali

Sulkakansa-kokonaisuus 2012 6. luokat Opettajan oheismateriaali Sulkakansa-kokonaisuus 2012 6. luokat Opettajan oheismateriaali Kullervo ja Korppi Kuvataide: 2x45 minuuttia Kuvat osoitteesta: http://www.ateneum.fi/kalevalataidettakouluille/index.html Tarvikkeet: Kalevala

Lisätiedot

Tyhjän tilan hallintaa

Tyhjän tilan hallintaa Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Tyhjän tilan hallintaa

Lisätiedot

Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA

Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja koko

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013. Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto. Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat!

Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013. Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto. Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat! Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013 Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat! Rautavaara-päivien monipuolinen ohjelma ja päivien näkyvyys kertovat

Lisätiedot

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ 1 Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit 3. - 4.5.2013 Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ REGGIO EMILIAN PÄIVÄKOTIEN KASVATUSAJATTELUN OMINAISPIIRTEITÄ: PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto. Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen

KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto. Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen Tutkimuksen tavoitteet Tavoitteena on tutkia taiteen ja kulttuuritoiminnan merkitystä ja vaikutuksia henkilökunnan

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry 20.5.2013 Toimintaympäristön muutokset Koulutustoimikuntien

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia LIITE 3 1(5) Odotuksia taidehankkeesta Potilaille suunnattuja taide potilaiden lisääviä odotuksia Potilaille sopivaa kattogalleriaa Uutta sisältöä potilaiden elämään Virkistystä potilaille Taide-elämyksiä

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Näkökulmista käytäntöön

Näkökulmista käytäntöön Näkökulmista käytäntöön Hoitosuhteen perusteiden tarkastelua Lars Lindholm 4.11.2008, Ähtäri Hoitosuhteen rakenne Asiantuntijuus Työn ilo? Empatia Kohtaaminen Ilman näitä ei voi olla hoitoa. Seuraavat

Lisätiedot

Johdattelevien kysymysten tarkoituksena on totuttaa kokeen suorittaja vieraskieliseen tilanteeseen. Tätä osaa ei vielä pidä arvostella.

Johdattelevien kysymysten tarkoituksena on totuttaa kokeen suorittaja vieraskieliseen tilanteeseen. Tätä osaa ei vielä pidä arvostella. 1. Tehtäväsarja Suullinen koe koostuu kolmesta arvioitavasta osasta. Tehtävissä 2 ja 3 kokeen suorittajalla on noin puoli minuuttia aikaa tehtävien miettimiseen. Johdattelevien kysymysten tarkoituksena

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 1(5) HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 Mitä haetaan ja mille ajalle? Cirkon residenssihaussa voi hakea 2-4 viikon mittaista residenssityöskentelyjaksoa Cirkossa, Helsingin Suvilahdessa. Tässä

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Ari Tarkiainen YTT Hankeasiantuntija Karelia-amk 14.2.2013 Mikkeli

Ari Tarkiainen YTT Hankeasiantuntija Karelia-amk 14.2.2013 Mikkeli Ari Tarkiainen YTT Hankeasiantuntija Karelia-amk 14.2.2013 Mikkeli Kokemuksellisen hyvinvointitiedon haaste Tiedontuotannon analyysi Uudet menetelmät ja kanssakehittäminen Hyvinvointikertomus- hyvinvointijohtaminen

Lisätiedot

Verkostoitumalla uusia tuotteita. Case: Serlachius-museot

Verkostoitumalla uusia tuotteita. Case: Serlachius-museot Verkostoitumalla uusia tuotteita Case: Serlachius-museot Hele Kaunismäki / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring, 31.8.2011 Serlachius-museot Mäntän Serlachius-museot koostuvat kahdesta museosta: Gösta

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET 2017-2018 Taide- ja kulttuuriavustukset Kehittämisavustukset Taide- ja kulttuuripalkinnot Helsingin kulttuuripalkinto Helsingin

Lisätiedot

Päämääränä yhteisöllisen oppimisen toimintakulttuuri. Opi ja onnistu esteettä seminaari

Päämääränä yhteisöllisen oppimisen toimintakulttuuri. Opi ja onnistu esteettä seminaari Päämääränä yhteisöllisen oppimisen toimintakulttuuri Opi ja onnistu esteettä seminaari 17.11.2015 Henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien yhteistyötyötaidot Yhteisöllisen toimintakulttuuri kehittyminen

Lisätiedot

Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija

Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Sisältö Kuka julkista taidetta tilaa? Kuka siitä päättää? Miten voin parantaa mahdollisuuksiani?

Lisätiedot

Hienovarainen ympäristön puolustaja

Hienovarainen ympäristön puolustaja Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Hienovarainen

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Itsearvioinnin satoa, YFI-laitos. Koulutuksen itsearvioinneissa esiin nousseet hyvät käytänteet

Itsearvioinnin satoa, YFI-laitos. Koulutuksen itsearvioinneissa esiin nousseet hyvät käytänteet Itsearvioinnin satoa, YFI-laitos Koulutuksen itsearvioinneissa esiin nousseet hyvät käytänteet 1 20.5.2013 Sosiaalityön päättöseminaari STOS730 (2 op) Esittelijänä yliopistonlehtori Tuija Kotiranta prof.

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t Oulun- ja Lapin yliopistot Oulun seudun-, Kemi-Tornion- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhteistyö korkeakoulujen yhteisten Päihdetyön opintojen toteuttamiseksi alkanut vuoden 2008 alussa Rahoitus ESR,

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

MONINAISUUS -SEMINAARISARJA, 4 6 op Jyväskylän yliopiston opiskelijoille

MONINAISUUS -SEMINAARISARJA, 4 6 op Jyväskylän yliopiston opiskelijoille Sivu 1(5) https://www.jyu.fi/hum/laitokset/monikulttuurisuus MONINAISUUS -SEMINAARISARJA, 4 6 op Jyväskylän yliopiston opiskelijoille Moninaisuus on uusi normaali, jota tässä seminaarisarjassa tarkastellaan

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen. Järvityöryhmän II kokous Nuorisokeskus Oivanki

Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen. Järvityöryhmän II kokous Nuorisokeskus Oivanki Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen Järvityöryhmän II kokous 13.1.2014 Nuorisokeskus Oivanki Ensimmäisessä kokouksessa keskusteltua Pysyvän järvien hoidon ja kunnostuksen

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Perhekeskus palvelumallina seminaari 28. 29.8.2008 Nina K. Hyttinen Seuranta ja arviointi perhekeskustoiminnan tukena Miksi seurantaa ja arviointia? Dokumentoitu

Lisätiedot

VOIMAUTTAVA VALOKUVA

VOIMAUTTAVA VALOKUVA VOIMAUTTAVA VALOKUVA Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä sosiaalipedagoginen menetelmä, jonka avulla valokuvaa voidaan käyttää yksilön ja erilaisten ryhmien

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja Minä työsuhteen päättyessä ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS - Opintopiirin työkirja Työelämään ohjauksen opintopiirin työkirja

Lisätiedot

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä.

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä. Tarvitaan kulttuurin rakennemuutos: nykyinen rakenne tukee koulunpenkiltä tehtaaseen ajattelua. Tilanne on nyt ihan toinen ja tämä pitää saada näkymään myös Kotkan kulttuurissa. Jari Järvelä Yleisö Kaupunkilainen,

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Sastamalan Opisto. Seniorikampus. Kari Kotiranta. Opintovaihtoehtoja senioreille

Sastamalan Opisto. Seniorikampus. Kari Kotiranta. Opintovaihtoehtoja senioreille Kari Kotiranta Seniorikampus Opintovaihtoehtoja senioreille Taustaksi Aktiivinen seniori on voimavara. Liike-elämässä puhutaan bisneskummeista, jotka toimivat yhteistyössä kummiyrityksensä kanssa. Kaikilla

Lisätiedot

56139, Tilapioneerit projektikurssi tilapäiskäytöistä aluekehittämisessä, 5 op http://tilapioneerit.fi/ Kurssin tiedot ja ennakkotehtävä

56139, Tilapioneerit projektikurssi tilapäiskäytöistä aluekehittämisessä, 5 op http://tilapioneerit.fi/ Kurssin tiedot ja ennakkotehtävä 56139, Tilapioneerit projektikurssi tilapäiskäytöistä aluekehittämisessä, 5 op http://tilapioneerit.fi/ Kurssin tiedot ja ennakkotehtävä Kurssin tiedot Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu kaikkien Helsingin

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC , Futurex -seminaari Mika Saranpää / HH AOKK

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC , Futurex -seminaari Mika Saranpää / HH AOKK Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC 11.10.2011, Futurex -seminaari Mika Saranpää / HH AOKK Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen kaksi vaihtoehtoa: hegeliläinen ja marksilainen Toisaalta, Gilles

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke Vetovoimainen kasvukeskus

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Pro gradu -tutkielma 31.1.2012 Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Filosofian, historian,

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE

OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE Liite 1 Tuottaja Annakatriina Jylhä / Porin taidemuseo, versio 4.3.2016 OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE Tervetuloa ideoimaan Taiteen äärellä -työpajoja Porin taidemuseolle! Luethan

Lisätiedot

"KORKI" Näyttelyvaihto Ars-Häme, Hämeenlinna/ PskovART, Pihkova

KORKI Näyttelyvaihto Ars-Häme, Hämeenlinna/ PskovART, Pihkova "KORKI" Näyttelyvaihto Ars-Häme, Hämeenlinna/ PskovART, Pihkova 2014-2015 "Dom na Nabereznoi"- PskovArt yhdistyksen galleria ja ateljeetilat Pihkovassa Riitta Kopra ja Pilvi Ojala osallistuivat Ars-Häme

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Jyväskylän Taiteilijaseura ry

Jyväskylän Taiteilijaseura ry OMAKUVA RULLALLA TYÖPAJA Tutustu työtoveriisi ja itseesi paremmin leikkimielisellä piirustustehtävällä, jossa pareittain jaryhmänä etsitään työtiimin henkisiä voimavaroja kuvin ja värein. Ryhmässä piirretään

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Taiteen paikka on lähellä meitä

Taiteen paikka on lähellä meitä Taiteen paikka on lähellä meitä Foto: Minna Sirnö Pari sanaa Taikesta Pari sanaa Taikesta Oikeutemme taiteeseen ja kulttuuriin Foto: Minna Sirnö % Taiken hakijoista % Taiken kaikista tuista % Taiken alueellisista

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja

PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja PORTFOLIO PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja Por+olion sisältöä ja muotoa kanna>aa mie?ä ennen aloi>amista. Tavoi>eena on saada katsoja/ vastaano>ajan mielenkiinto pysähtymään

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot