Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 11/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 11/2015 290"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:30-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen järjestäytyminen Ilmoitusasiat Kunnanjohtaja info Talousarvion toteutuminen ( ) Talousarviomuutokset Sisäilmatyöryhmän perustaminen Muut asiat Kokouksen päättäminen 301

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 11/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tanskanen Oiva Puheenjohtaja Tönkyrä Kalevi Varapuheenjohtaja Kalaja Matti Jäsen Sauvola Kaarina Jäsen Ranta Timo Jäsen klo Juola Raija Jäsen Siekkinen Teija Jäsen Pramila Sauli Valtuuston pj. Sauvola Leo Valtuuston 1.vpj POISSA Kittilä Charlotta Valtuuston 2.vpj MUU Karinen Tero Kunnanjohtaja Parrila Maarit vt.kunnansihteeri ALLEKIRJOITUKSET Oiva Tanskanen Puheenjohtaja Maarit Parrila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hailuodossa Matti Kalaja Pöytäkirjantarkastaja Raija Juola Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnanvirastolla klo sekä yleisessä tietoverkossa.

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kokouksen järjestäytyminen Khall 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Kalaja ja Raija Juola. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall 173 Saapuneet kirjeet Kiinteistönluovutusilmoitukset 4 kpl ja 1 kpl asunto-osakekauppa 2. Saapuneet palautteet kunnan www-sivulle 3. Suomen Kuntaliitto, Kuntaliiton yleiskirje 12/215 Kuntien maksuosuudet työ mark ki na lai tok sen 2014 nettokuluista ilmestynyt, Kuntaliiton uu tis kirje 7/2015, Kuntaliiton yleiskirje 14/2015 Gramexin uudistettu kun ta so pimus 4. AVI, Luo luottamusta - suojele lasta -koulutuskierros, Äi tien päi vä kunnia merk ki esi tyk set vuodelle Nousevarannikkoseutu ry, Maailman suurimmat talkoot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Joukkoliikenteen palvelutaso, Vastuu aluei den käyt tö ryh män kuntajako alkaen, Kuuleminen lunas tus asias sa POPELY/726/07.01/2013 ja POPELY/1445/2015, Lausun to Oulunsalo-Hailuoto merituulipuiston Natura-arvioinnin täy dyn nykses tä 7. Hailuodon Siikamarkkinat, Talkoisiin markkinoille on käynyt kutsu 8. Arkistolaitos, Kansallisarkisto luopuu sähköisestä ar kis toin ti jär jes telmäs tään 9. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Työllisyyskatsaus 7/2015, Pohjois-Poh jan maan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun joh to ryh män /1 pöytäkirja, Tarkennus työllistämistä edistävän mo ni alai sen yhteispalveluverkoston johtoryhmän jäsenten nimeämisiin 10. Kolmas Kansallinen Liikuntafoorumi Tampereella Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Teemme tulevaisuutemme, Vetoomus Oulun vastaanottokeskus tarvitsee pikaisesti majoitustiloja 12. Limingan kunta, Liminganlahti Unescon maailmanperintökohteeksi 13. Lapsiasiavaltuutettu, Unelmoi-kampanja THL, Tiedosta toimintaa! Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivä MML, Lohkomiskokoukset 2 kpl 16. Kuntien Tiera Oy, Tiera verkkokauppa lanseerataan Asiakaspalvelu 24 -hanke tiedottaa 18. Valvira, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koske van luvan muuttaminen: Oy Terapia Ylivieska 19. ODL säätiö, Maahanmuuttoasia 20. Kuntatyönantajat, Yleiskirje 10/2015 Tuntipalkkaisten työ eh to so pi mukset Sosiaali- ja terveysministeriö, Lausuntopyyntö Paras-puitelaista 22. OSEKK:n Yhtymähallituksen esityslista Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi.

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanjohtaja info 2/ /2015 Khall 174 Keskustellaan ajankohtaisista valmistelussa olevista asioista 1. Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 2. Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahston vuosijuhla 3. Sote-uudistus lausunto 4. Rakentamattomien rakennuspaikkojen kaapelointi 5. Tilakartoitus ilmoitus ELY-keskukselle Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. 1. Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely - Kuultiin selostus uuden joukkoliikennelain myötä laadittavasta uudesta palvelutason määrittämisestä. Asiasta on pidetty 1. palaveri POPELY:n kanssa. Merkittiin tiedoksi. 2. Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahaston vuosijuhla - Kuultiin selostus asiassa ja todettiin, että valmistelua voidaan jatkaa kunnan osalta. 3. Sote-uudistus lausunto - Kuultiin selostus annetusta seudun yhteisestä lausunnosta. Merkittiin tiedoksi. 4. Rakentamattomien rakennuspaikkojen kaapelointi - Todettiin, että on tarkoituksen mukaista kaapeloida kunnan rakentamattomille rakennuspaikoille varaus laajakaistaliittymälle. 5. Tilakartoitus ilmoitus ELY-keskukselle - Hailuodon kunta ilmoittaa ELY-keskukselle vapaana olevat ja käyttämättömät tilansa. Merkittiin tiedoksi Oulun kaupungilta saapunut vetoomus turvapaikanhakijoiden auttamiseksi. Jakelu ELY-keskus

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Talousarvion toteutuminen ( ) 77/ /2015 Khall 175 Hailuodon kunnan toimintatuotot kasvoivat tammi-heinäkuussa 29 %, toimin ta me not vähenivät 9 % ja toimintakate parani 16 % edellisestä vuo desta. Verotulot kasvoivat alkuvuonna 3,9 % ja valtionosuudet 10,6 %. Ve rora hoi tus kasvoi yhteensä 7,1 %. Toimintatuottojen toteutumisaste oli heinä kuun lopussa 41,3 %. Toimintamenojen toteuma oli 48,5 % ja toi min takat teen toteuma 50,8 % talousarviosta. Verotulojen toteutumisaste oli 58,9 % ja valtionosuuksien 61,2 %. Vuosikate oli heinäkuun lopussa , 628 /asukas. Investointimenot oli vat yhteensä Lainamäärä oli laskenut tilinpäätöksestä ollen hei nä kuun lopussa 1010 /asukas. Lainamäärä nousee kuitenkin mer kit tä väs ti seuraavaan raporttiin toteutuneen talousarviolainan myötä. Tuloslaskelma ( ) ml.sisäiset erät, Käyttö 7/2014 Käyttö 5/2015 Käyttö 7/2015 TA 2015 tot.aste 05/2015 Tot.aste 07/2015 Muutos 07/14-15 Toimintatuotot ,6 % 41,3 % 29,4 % Toimintamenot ,5 % 48,5 % -9,2 % Toimintakate ,7 % 50,8 % -15,5 % Verotulot ,6 % 58,9 % 3,9 % Valtionosuudet ,1 % 61,2 % 10,6 % Rahoitustulot ja -kulut: ,5 % -15,5 % -164 % Vuosikate % 999 % -342 % Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Oheismateriaalina Talousarvion toteutuminen ( ) Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin ( ), hal lin to pal ve lut Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteuman tiedoksi ja lähettää sen val tuus tol le tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Talousarvion toteutuminen ( ) Liite 2 Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin ( ), hallintopalvelut

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Talousarviomuutokset / /2015 Khall 176 Valtuusto on hyväksynyt talousarvion 2015 (Kvalt ). Kunnan hal li tus on antamassaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa edel lyttä nyt palvelualueilta 1,4 %:n säästöjä (Khall ). Lautakunnat ja kunnanhallitus toimivat niille talousarvioissa si to vuus ta soittain annettujen määrärahojen puitteissa. MiIkäli määrärahamuutokset eivät yli ty valtuuston sitovuustasolla, myönnetyjen määrärahojen käytöstä päättä vät lautakunnat itsenäisesti. Kunnanhallitus seuraa talousarvion to teu tumis ta vähintään neljännesvuosittain. Talousarviomuutosten yhteydessä voidaan arvioida yksittäisten tulo- ja me no mää rä ra ho jen muutostarpeita ja arvioida talousarvion toeteutumista ko ko nai suu te na ja esittää tarvittaessa muutokset valtuustolle. Ta lous arvion muutosten esittämisvelvoite koskee sekä tavoitteita että niiden edellyt tä miä määrärahoja ja tuloarvioita. Nettomäärärahan korottamista tai netto tu lon alittamista koskeva muutospäätös on tehtävä valtuustossa riip pumat ta siitä aiheutuuko poikkeama arvioitua suuremmista bruttomenoista vai arvioitua pienemmistä bruttotuloista. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina ti likau den aikana, on annettava selvitys toimintakertomuksessa. Talousarviomuutoksiin sisältyy seuraavia käyttötalouden muutoksia: Tulonlisäyksiä Tulonvähennyksiä Menonlisäyksiä Menonvähennyksiä Investointi-osan muutoksia: Tulonlisäyksiä 0 Tulonvähennyksiä Menonlisäyksiä Menonvähennyksiä Vaikutukset vuosikatteeseen ovat Vaikutukset lainanottotarvetta vä hen tä vä nä rahoituslaskelmaan ja vie raan pää oman rahoitukseen ovat investointiosan säästöjen jäl keen. Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle liitteenä esitettyjen talousarviomuu tos ten hyväksymistä, sekä velvoittaa tulosalueet ja tulosyksiköt et simään toiminnastaan säästökohteita. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Liitteet Liite 3 Talousarviomuutokset 2015, tulosyksiköittäin

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Sisäilmatyöryhmän perustaminen 79/ /2015 Khall 177 Johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt pysyvän si sä il ma työryh män perustamista. Sisäilmatyöryhmän tehtävänä on vaikeiden ja mo nita hois ten sisäilmaongelmien ratkaiseminen. Aluehallintovirasto on laatinut toimin tamallin sisäilmaongelmien rat kai semi sek si. Sisäilmaongelmien ratkaisemisessa on tärkeää moniammatillinen yh teis työ. Hyväksi käytännöksi on osoittautunut, että työnantajan perustaa si sä il ma ryh män työpaikalle. Ryhmän kokoonpanoon tulee nimetä ainakin työ suo je lu pääl lik kö, työsuojeluvaltuutettu, esimies kohdetyöpaikasta, työnte ki jöi den edustaja kohdetyöpaikasta, kiinteistön omistajan edustaja, kiinteis tön huol lon edustaja ja työterveyshuollon edustaja. Tarvittaessa mu kana voi olla myös ulkopuolinen asiantuntija. Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää: 1. perustaa sisäilmatyöryhmän, jonka tehtävänä on ottaa käsiteltäväkseen pitkäkestoiset kosteusvauriot tai tapaukset, jois sa on epäily sisäilmasta johtuvista terveysongelmista, pyrkiä ehkäisemään sisäilmaongelmia ennalta, selvittää sisäilmaongelmien aiheuttajat sekä löytää niille kor jaus mene tel mät, valmistella näkemyksensä perusteella muodostuneet vaihtoehdot asias ta päättävälle vastuualueelle/taholle. 2. sisäilmatyöryhmän kokoonpanoksi: johtoryhmä (kunnanjohtaja, perusturvajohtaja, kou lu toi men joh taja-reh to ri, tekninen johtaja ja kunnansihteeri) kohdetyöpaikan työsuojeluvaltuutettu työterveyshuollon edustaja 3. valtuuttaa kunnanjohtajan täydentämään sisäilmatyöryhmän ko koon panoa kohdetyöpaikan esimiehellä ja/tai työpaikan työntekijöiden edus tajal la, tarvittaessa ympäristöterveyden huollon edustajalla sekä kut sumaan tarvittaessa työryhmään asiantuntijaedustajia Hyväksyttiin yksimielisesti. Asiassa käydyssä keskustelussa Kalevi Tönkyrä teki esityksen, että päätös esi tyk sen kohdan 2 kohdetyöpaikan työsuojeluvaltuutettu siirretään pää tös esi tyk sen kohtaan 3. Esitys raukesi kannattamattomana.

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Muut asiat Khall 178 Keskusteltiin seuraavista hallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille nostamista asioista: 1. Sisäiset vuokrat - Todettiin, että asiaa sisäisen vuokran kehittämiseksi on valmisteltu yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Teknistä johtajaa on kuultu resurssipulaan liittyvässä asiassa. 2. Polttoaineen jakelu - Kuultiin selvitys asiassa. 3. Keittiöselvitys - Kuultiin selostus asian tämän hetkisestä vaiheesta. Selvitysraportin esittelytilaisuudesta on tiedotettu asianosaisille. 4. Marjaniemen vanhan luotsiaseman ja veneilykeskuksen sopimus - Asia valmistellaan hallituksen päätettäväksi. 5. Matkamessut Todettiin asian olevan talousarvion asia. 6. Valtuustoseminaari - keskusteltiin asiasta. 7. Sumpun sopimukset - kuultiin selostus valmistelussa olevasta asiassa.

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kokouksen päättäminen Khall 179 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 11/ MUUTOKSENHAKUOHJEET Kunnanhallituksen päätöksiin , 178 ei voi hakea muutosta, koska päätös on luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa taikka työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KL 91 ). Kunnanhallituksen päätöksiin , 177, 179 voi hakea oikaisua alla olevassa oikaisuvaatimusohjeessa mainitulla tavalla (KL 89 1 mom.). Kunnanhallituksen päätöksiin voi tehdä valituksen valitusosoituksessa mainitulla tavalla (KL 90 ). OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen Päätöksen oikaisemista voi vaatia Hailuodon kunnanhallitukselta: postiosoite Hailuodon kunta, Luovontie 176, Hailuoto sähköposti kunnanvirasto(at)hailuoto.fi faksi (08) Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä ja toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää oteta huomioon. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä ei ole kunnan virastoissa työpäivä, voi oikaisuvaatimuksen jättää vielä seuraavana työpäivänä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on kirje jätettävä postiin niin aikaisin, että posti ehtii toimittaa sen oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen työajan päättymistä. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen. Tiedoksisaanti Kunnan jäsen saa päätöksestä tiedon, kun päätös tai sen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosainen saa tiedoksi 1. postitse lähetetyn päätöksen, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, tai 2. viranomaisen edustajan tai muun asianosaiselle henkilökohtaisesti luovuttaman päätöksen luovutuspäivänä. Liitteenä olevasta todistuksesta ilmenee, milloin pöytäkirja tai päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, kirje lähetetty taikka päätös luovutettu. Oikaisuvaatimuksesta ja sen sisällöstä Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Siinä tulee mainita tekijän nimi ja osoite ja tekijän on se allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, OULU käyntiosoite Isokatu 4, 3. krs, OULU puhelin sähköposti pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi faksi virka-aika klo Valitusoikeus Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen. Valituksen peruste Valituksen saa tehdä silla perusteella, että 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3. päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika Valitus on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Jos valitusasiakirjat lähetetään postitse, on kirje jätettävä postiin niin aikaisin, että se on hallintooikeuden postilokerossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden työajan päättymistä. Tiedoksisaanti Asianosainen ja oikaisuvaatimuksen tehnyt ovat saaneet päätöksestä tiedon, jollei muuta osoiteta, seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun valituksen alaisen päätöksen sisältävä kirje on jätetty postin kuljetettavaksi (postin leima kirjekuoressa). Kuntalainen on saanut tiedon päivänä, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusajan laskeminen Valitusajan laskeminen aloitetaan päätöksen tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä ei ole hallinto-oikeuden työpäivä, voi valituksen jättää hallinto-oikeudelle vielä seuraavana työpäivänä. Valitusasiakirjat Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta sekä mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valituksessa on mainittava päätös, johon haetaan muutosta, muutosvaatimus sekä vaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan allekirjoitettava. Valitukseen liitetään valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna sekä kirjekuori, joka osoittaa päivän, jolloin valituksenalainen päätös on annettu postin kuljetettavaksi taikka muu selvitys tiedoksisaannista. Oikeudenkäyntimaksu Muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla.

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6)

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika: torstai 12.11.2014 klo 17.00 Paikka: Läsnä: Poissa: Kutsuttuna: Uspenskin katedraalin krypta Kanavakatu 1, 00160 Helsinki Lampinen Maria, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot