Tiedote toimintaperiaatteista kouluille ja yhteistyötahoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedote toimintaperiaatteista kouluille ja yhteistyötahoille"

Transkriptio

1 OPETUSTOIMI TEHOSTETTUA JA ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS RAAHEN KAUPUNGIN OPETUSTOIMESSA Kuva: Erja Mattila Tiedote toimintaperiaatteista kouluille ja yhteistyötahoille Op.ltk

2 SISÄLTÖ Kaaviokuva erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetuksesta Raahen kaupungissa. 1. TEHOSTETTUA JA ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 1.1.Yleistä 1.2. Varhaisen puuttumisen periaate 1.3. Lähikouluperiaate 1.4. Inklusiivisuuden periaate 2. ESIKOULUSTA KOULUUN SIIRTYMINEN 2.1. Nivelvaiheen käytänteet 2.2. Koulunkäynnin poikkeava aloittaminen 3. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 3.1. Yleinen tuki 3.2. Tehostettu tuki 3.3. Erityinen tuki 4. OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS 5. YLEISEN JA TEHOSTETUN TUEN RYHMÄT 5.1. Joustava esi- ja alkuopetus 5.2. Inkluusioluokat 5.3. Tehostetun tuen pienryhmät (TEPI) 5.4. Joustavan perusopetuksen ryhmät (JOPO) 6. LUOKKAMUOTOINEN ERITYISOPETUS 7. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN ARVIOINTI 8. YHTEYSHENKILÖ LIITTEET Perusopetuksen tuen toimintakaavio Pedagoginen selvitys (kaavio) Tepi-ryhmiin ohjautuminen ja kaavio Jopo-ryhmiin ohjautuminen ja kaavio Osa-aikaisen erityisopetuksen vuosikello Luokkamuotoisen erityisopetuksen vuosikello Inkluusio-luokka-esite Hakulomake joustavaan perusopetukseen JOPO-OPETTAJA Esitys ja suostumus Tepi tai Jopo ryhmiin siirtymisestä OTJ Anomus pidennetystä oppivelvollisuudesta OTJ Opetuksen poikkeava aloittaminen OTJ Erityisen tuen päätöksen valmistelu OTJ Huoltajien suostumus oppilastietojen luovuttamisesta OPETTAJA Oppilaan ilmoittaminen psykologin tutkimuksiin PSYKOLOGI Lista tukitoimista

3 Kaaviokuva tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetuksesta Raahen kaupungissa RAAHEN OPETUSTOIMI Perusopetus luokat 1 9 TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI LUOKKAMUOTOINEN TUKI OSA-AIKAISEN ERITYISOPETUKSEN TUKI ERITYINEN TUKI Antinkankaan erityisluokat yksilöllistetyt oppiaineet Antinkankaan erityisluokat oppiainekokonaisuuksittain opiskelevat - toiminta-alueittain opiskelevat ALAKOULUT YLÄKOULUT Pattasten erityisluokat yksilöllistetyt oppiaineet Merikadun erityisluokat yksilöllistetyt oppiaineet Lampinsaaren erityisluokat oppiainekokonaisuuksittain opiskelevat - toiminta-alueittain opiskelevat - yksilöllistetyt oppiaineet Vihannin yläkoulun erityisluokka yksilöllistetyt oppiaineet TEHOSTETTU TUKI Antinkankaan tehostetun tuen pienryhmä TEPI 1-6 Harakkamäen tehostetun tuen pienryhmä TEPI 1-6 Kirkonkylän tehostetun tuen pienryhmä TEPI 1-6 Tehostettu tuki ym. tuen muodot Pattasten JOPO Merikadun JOPO Saloisten JOPO Vihannin JOPO

4 1. TEHOSTETTUA JA ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 1.1.Yleistä Painotamme Raahessa varhaisen puuttumisen, lähikoulun ja inklusiivisuuden periaatetta viimeaikaisten koulutuspoliittisten linjausten mukaisesti. Kaiken opiskelun ja oppimisen lähtökohta on hyvin järjestetty ja toteutettu perusopetus lähikoulussa. Oppilaalle annetaan tukea kolmiportaisen tuen periaatteiden mukaisesti: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. (Opetussuunnitelman perusteet 2011, 12) Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Koulutyössä tulee ottaa huomioon monenlaiset oppijat ja oppimisen erilaiset lähtökohdat ja tavat sekä oppilaiden kulttuuritausta. Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen, tarjotaan haasteita kehittymiselle ja annetaan onnistumista edistävää ohjausta ja tukea. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. On tarpeen havaita sekä oppilaaseen että kouluun ja toimintaympäristöön liittyvät tekijät. (Opetussuunnitelman perusteet 2011, 12.) 1.2.Varhaisen puuttumisen periaate Varhainen puuttuminen tarkoittaa tuen tarjoamista lapsen varhaisvuosina sekä mahdollisimman nopeaa tuen tarjoamista ongelmien ilmaannuttua missä vaiheessa tahansa lapsen tai nuoren koulupolulla. Varhaisella havaitsemisella ja tuella on tärkeä merkitys ongelmien syvenemisen ja pitkäaikaisvaikutusten ehkäisemisessä. (Erityisopetuksen strategia 2008, 56.) Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, että oppilaan oikeus tukeen voi toteutua käytännössä. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden tarpeita tulee arvioida jatkuvasti ja aloittaa tuen antaminen riittävän varhain. Tämä ehkäisee ongelmien syvenemistä ja pitkäaikaisvaikutuksia. Tuen tarpeen arvioinnissa voidaan hyödyntää oppilaalle tehtyjen terveystarkastusten ja mahdollisten muiden arviointien tuloksia. Tuen oikea-aikaisuus sekä tuen oikea taso ja muoto ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityksen turvaamiseksi. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista (kolmiportainen tuki). (Opetussuunnitelman perusteet 2011, 12)

5 1.3. Lähikouluperiaate Toteutamme Raahessa lähikouluperiaatetta. Lähikouluperiaate tarkoittaa sitä, että oppilas voi käydä lähikouluaan eli sitä koulua, jonka oppilaaksi hän asuinpaikkansa perusteella kuuluu. Lähikoulu tukee lapsen ja hänen ympäristönsä vuorovaikutusta. (Naukkarinen, Ladonlahti & Saloviita 2007.) Kaupungissamme oppilaan tuki järjestetään lähikoulussa aina, kun se on oppilaan edun mukaista. Alakouluissa toimii alkuluokkia (esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä), inkluusioluokkia (alkuopetusluokan ja erityisluokan yhteistyötä), tehostetun tuen pienryhmiä (TEPI) ja erityisluokkia. Yläkouluissa toimii erityisluokkia ja JOPO-ryhmiä. Kaikilla kouluilla on tarjolla laaja-alaisen erityisopettajan tukea. Kouluissamme kehitetään joustavia opetuskäytänteitä esim. joustavia ryhmittelyjä, samanaikaisopettajuutta ja yhteisopettajuutta Inklusiivisuuden periaate Inkluusio on sitä, että kaikki oppilaat käyvät koulua yhdessä. Yhteinen opetus on järjestetty oppilaiden yksilöllisten edellytysten mukaisesti. Inkluusio on myös oppimisen ja osallistumisen esteiden purkamista koulusta ja koko yhteiskunnasta. Keskeistä inklusiivisessa ajattelussa ovat joustavat, kaikkien oppilaiden osallisuutta korostavat opetusjärjestelyt. (Naukkarinen, Ladonlahti ja Saloviita 2007). Tavoitteena Raahessa on, että oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä muokkaamalla ja tehokasta tukea antamalla jokainen oppilas voisi käydä koulua omassa lähikoulussaan mahdollisimman pitkään. 2. ESIKOULUSTA KOULUUN SIIRTYMINEN Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta kokonaisuuden. Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheesta pyritään saamaan mahdollisimman joustava niin, että lapsen oppimispolku säilyisi ehjänä Nivelvaiheen käytänteet - lomake/vanhempien kanssa käytävä keskustelu - alueelliset esikoulun-, ekaluokan-, erityisopettajien ja tehostetun tuen ryhmien opettajien tapaamiset - koulun erityisopettajan, koulukuraattorin ja koulupsykologin osallistuminen tarvittaessa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen verkostopalavereihin - tiedonsiirtopalaverit esikoulunopettajan ja ensimmäisen luokan opettajan välillä - eskariseula - lapsille tehtyjen arviointien (esim. Viitta-malli) hyödyntäminen

6 2.2. Koulunkäynnin poikkeava aloittaminen Perusopetuslain mukaisesti lapsella on oikeus aloittaa koulunkäyntinsä vuotta säädettyä aikaisemmin, jos hänellä psykologisten tai tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Samoin koulunkäynnin aloittamista voidaan myöhentää vuodella, mikäli se psykologisten tutkimusten ja / tai lääketieteellisten tutkimusten perusteella on perusteltua. Luvan myöntää opetustoimenjohtaja. Kouluvalmiuteen liittyviä tutkimuksia tekevät koulupsykologi ja perheneuvolan psykologit. Lapset ohjautuvat tutkimuksiin huoltajien, esiopetusryhmien opettajien, erityisopettajien, terveydenhoitajien tai muiden ammattihenkilöiden toimesta. 6-vuotiaana kouluun pyrkivien lasten oppimisvalmiustutkimukset toteutetaan yksityissektorilla vanhempien kustantamana. Lapset, joiden koulun aloittamista on myöhennetty, suorittavat toisen esiopetusvuoden päiväkodin tai koulun esiopetusryhmissä. Tavoitteena on, että pääsääntöisesti kaikki lapset voisivat aloittaa koulun sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Puhumme Raahessa joustavasta alkuopetuksesta, joka kestää lapsen tarpeiden mukaan 2-3 vuotta. Ensimmäistä kouluvuotta aloitettaessa voidaan oppilaan oppimissuunnitelmaan kirjata suunnitelma käyttää alkuopetukseen (1.-2.luokka) kolme vuotta. Tällöin lapsi hallinnollisesti kertaa 1. tai 2. luokan. Oppilaalle voidaan tehdä myös oma opintoohjelma, josta tehdään hallinnollinen päätös. Mikäli lapsella on pidennetty (11-vuotinen) oppivelvollisuus, esiopetus voi kestää kaksi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin voivat kuulua vammaiset tai sairaat lapset. Päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta tekee opetustoimenjohtaja. Anomukseen tarvitaan asiantuntijalausunto ja päätös tehdään pääsääntöisesti ennen esiopetuksen alkamista. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille tehdään myös aina erityisen tuen päätös. Jos pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas opiskelee yleisopetuksen luokassa, niin luokkakoko saa olla korkeintaan 20 oppilasta. 3. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Jokaisella lapsella on oikeus saada laadukasta opetusta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Jos oppilaalla ilmenee pulmia oppimisessa tai koulunkäynnissä, hänelle annetaan monipuolista tukea mahdollisimman varhain. Tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta, opetusta ja ohjausta. Sen tavoitteena on ehkäistä koulunkäynnin vaikeuksien lisääntyminen. Pulmien ilmetessä käytetään aina ensisijaisesti koulun omia tukitoimia. Mikäli yleinen tuki ei riitä, annetaan oppilaalle tehostettua tukea. Tehostettu tuki on suunnitelmallisempaa, jatkuvampaa ja yksilöllisempää tukea. Se voi koostua useista päällekkäisistä tukimuodoista. Tuki kirjataan oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan. Tukimuodoista vahvin on erityinen tuki. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tuesta. Erityisen tuen antamisesta tehdään hallintopäätös ja oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Mikäli oppilaalle ei kyetä tarjoamaan riittävää tukea lähikoulussa, hänet ohjataan opiskelemaan kaupungin yhteisiin tehostetun tai erityisen tuen ryhmiin. Oppilaalle parhaiten soveltuva opiskelupaikka pyritään löytämään yhteistyössä oppilashuollon ja huoltajien kanssa.

7 3.1. Yleinen tuki Kaikilla oppilailla on oikeus yleiseen tukeen. Opettajalla on vastuu opetusryhmänsä jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta opetuksessa. Moniammatillinen yhteistyö sekä yhteistyö huoltajien kanssa edesauttaa tässä onnistumista. Yleisen tuen muotoja ovat mm. joustavat opetusjärjestelyt, eriyttäminen (esim. oppiaineksen karsiminen, lisäajan antaminen), tukiopetus, oppilaanohjaus ja tulkitsemis- ja avustajapalvelut Tehostettu tuki Tehostettua tukea annetaan oppilaalle silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on opettajan laatimaan pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea. Tehostetun tuen päätös tehdään oppilashuoltoryhmässä. Tehostetun tuen järjestämiseksi oppilaalle laaditaan yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja koulun kanssa oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan tarvitsema tuki ja tuen toteutumista seurataan säännöllisesti. Tehostetun tuen muodot voivat olla samoja kuin yleisessä tuessa. Tukimuodoista korostuvat eriyttäminen, oppilashuollon tuki, oppilaanohjaus, avustajapalvelut ja osa-aikainen erityisopetus. Voimakkain eriyttämisen muoto on oppiaineen opiskelu painoalueittain eli keskittyen oppiaineen ydinsisältöihin. Vasta tämän jälkeen voidaan harkita oppiaineen yksilöllistämistä. Raahessa tehostettua tukea annetaan myös Tehostetun tuen pienryhmissä (TEPI) ja Joustavan perusopetuksen ryhmissä (JOPO) Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi tehostetun tuen tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Oppimäärän yksilöllistäminen vaatii aina erityisen tuen päätöksen. Erityisen tuen järjestämiseksi oppilaan tilanteesta laaditaan moniammatillisesti pedagoginen selvitys. Tarvittaessa käytetään asiantuntijalausuntoja apuna. Erityisen tuen aloittamisesta ja lopettamisesta tehdään pedagogisen selvityksen perusteella hallintopäätös (Erityisen tuen päätös). Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. HOJKSiin kirjataan oppilaan tarvitsema tuki sekä yksilöllistetyistä oppiaineista niiden sisällöt ja tavoitteet. Lisätietoa HOJKSista löytyy Raahen kaupungin opetussuunnitelmasta. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä joskus ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä tai tehostetun tuen antamista. Tällöin tarvitaan psykologinen tai lääketieteellinen arvio siitä, että oppilaan opetusta ei voida antaa muuten vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi. Erityisestä tuesta tehdään uusi päätös aina toisen ja kuudennen luokan lopulla sekä aina tuen tarpeen muuttuessa. Erityisessä tuessa tukimuodoista korostuvat erityisopetus, oppilashuollon tuki, ohjaus- ja tukipalvelut, avustajapalvelut ja apuvälineet. Mikäli erityistä tukea ei voida järjestää osana muuta opetusta osa-aikaisen erityisopetuksen tuella, niin opetus voidaan järjestää osittain tai kokonaan erityisluokassa.

8 4. OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS Osa-aikaisella erityisopetuksella voidaan parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla ja sitä antavat laaja-alaiset erityisopettajat. 5. YLEISEN JA TEHOSTETUN TUEN RYHMÄT 5.1. Joustava esi- ja alkuopetus Raahessa toteutetaan esi-ja alkuopetuksen yhteistoimintaa viidellä koululla: Antinkankaan koululla, Olkijoen koululla, Koivuluodon koululla, Haapajoen koululla, Tikkalan koululla ja Vihannin Kirkonkylän koululla. Yhteistoimintaa toteutetaan jokaisella koululla eri tavoin. Yhteistyömuotoja ovat mm. esi- ja 1.luokan oppilaiden joustava ryhmittely erityisesti matematiikassa ja äidinkielessä, yhteiset toimintatuokiot, yhteiset projektit ja opettajien yhteistyö. Luokat toimivat osan ajasta omina ryhminään ja osan ajasta joustavasti jaetuissa sekaryhmissä tai yhtenä isona ryhmänä. Koivuluodon koululla toimii alkuluokka, jossa esiopetuksen ja ensimmäisen luokan oppilaat muodostavat oman luokan. Kaikilla kouluilla opetus järjestetään esioppilaille esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja 1.-luokan oppilaille ensimmäisen luokan opetussuunnitelman mukaisesti. Luokat toimivat osan ajasta omina ryhminään ja osan ajasta joustavasti jaetuissa sekaryhmissä tai yhtenä isona ryhmänä. Esi- ja alkuopetuksen yhteistoiminnan tavoitteena on mahdollistaa yhtenäinen koulupolku esiopetuksesta alkaen, pystyä tukemaan tehokkaasti kaikkia oppilaita, mahdollistaa eteneminen kunkin oppilaan oman taitotason mukaisesti ja taata katkeamaton tiedonsiirto ja oppilaantuntemuksen hyödyntäminen esiopetuksen ja ensimmäisen luokan aikana. Opettajien yhteistyön myötä sekä esiopettajan että alkuopettajan osaaminen siirtyvät oppilaan hyödyksi Inkluusioluokat Raahessa toimii inkluusioluokkia Pattasten ja Antinkankaan koululla. Inkluusioluokassa on sekä yleisopetuksen että erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita. Luokissa jaetaan oppilaita joustavasti erilaisiin ryhmiin tarpeen mukaan. Luokissa työskentelee luokanopettaja, erityisluokanopettaja sekä koulunkäynninohjaaja. Inkluusioluokkien perusajatukseen kuuluu, että kaikenlaiset oppilaat opiskelevat yhdessä yhteisessä luokassa omassa lähikoulussaan toinen toisiltaan oppien.

9 Pattasten inkluusioluokassa 1-2 opiskelu tapahtuu joustavissa pienryhmissä. Äidinkielessä ja matematiikassa luokan oppilaat on jaettu neljään väriryhmään, joissa oppiaineksen laajuutta sekä etenemisnopeutta on säädelty vastaamaan oppilaiden tarpeita. Eriyttämistä tapahtuu siis molempiin suuntiin. Koska oppilaiden tuen tarve vaihtelee lukuvuoden aikana, myös väriryhmien koostumus vaihtelee. Väriryhmissä pyritään huomioimaan myös oppilaiden mahdolliset erityistarpeet. Pienryhmätunneilla on usein koulunkäynninohjaaja apuna. Tarvittaessa annetaan yksilöopetusta varikkotunneilla (vrt. laaja-alaisen erityisopettajan tuki). Reaaliaineiden ja taito- ja taideaineiden opiskelu toteutetaan koko luokan yhteisillä tunneilla yleisopetuksen opetussuunnitelmaan pohjautuen. Näillä tunneilla luokassa työskentelee useita aikuisia tiimiopettajuuden periaatteilla. Reaaliaineissa opiskelu pohjautuu aihekokonaisuuksiin ja rytmittyy kalenterivuoden mukaan. Työskentelytavat ovat monikanavaisia ja lapsen kokemusmaailmaan pohjautuvia. Yhteistoiminnallista oppimista sovelletaan mahdollisuuksien mukaan. 5.3.Tehostetun tuen pienryhmät (TEPI) TEPI-ryhmät ovat tarkoitettuja tehostetun tuen oppilaille, joilla on vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä ja suuressa ryhmässä toimimisessa. Raahessa toimii kolme TEPI-ryhmää: Harakkamäen TEPI (1.-6.lk), Antinkankaan TEPI (1.-6.-lk) ja Kirkonkylän koulun TEPI (1.-6.-lk). Harakkamäen ja Antinkankaan TEPIllä työskentelee kaksi opettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Kirkonkylän koululla työskentelee yksi opettaja ja tarvittaessa koulunkäynninohjaaja. Oppilaat valikoituvat TEPI-ryhmiin koulujensa oppilashuoltoryhmien kautta sen jälkeen, kun oman koulun tukitoimet on koettu riittämättömiksi. Ryhmäsiirtoa anotaan ja siirtopäätöksen tekee opetustoimenjohtaja. TEPI-ryhmien oppilaat ovat yleensä tehostetun tuen piirissä ja heille tehdään oppimissuunnitelma. Oppilas voi opiskella osan oppiaineista yleisopetuksen ryhmässä. Oppilas palaa lähikouluunsa heti, kun hänen arvioidaan selviytyvän suuremmassa ryhmässä toimimisesta Joustavan perusopetuksen toiminta (JOPO) Raahessa toimii neljä joustavan perusopetuksen (JOPO) ryhmää. Ryhmät sijaitsevat Antinkankaan koululla, Merikadun koululla, Saloisten koululla ja Vihannin yläkoululla. Jokaisessa JOPOryhmässä työskentelee opettaja ja ohjaaja. Opettajalla on opetusvastuu ja ohjaaja ohjaa oppilaita opettajan rinnalla sekä vastaa työssäoppimisjaksojen järjestämisestä. Tarvittaessa voidaan konsultoida koulun opinto-ohjaajaa. Joustavan perusopetuksen toiminta on tarkoitettu niille 7-9 luokkien oppilaille joilla on alisuoriutumista ja koulumotivaation puutetta sekä oppilaille jotka hyötyvät parhaiten joustavan perusopetuksen ryhmästä ja joita näyttäisi uhkaavan syrjäytyminen jatkokoulutuksesta ja työelämästä Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteena on vähentää perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Joustavan perusopetuksen toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettävää opetusta ja oppimisen ja kasvun tukea. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä

10 moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. Oppilailla on mahdollisuus opiskella JOPO-ryhmässä vuosiluokkiin sitomattomasti oman opinto-ohjelman mukaisesti. Oppilas ohjautuu JOPO-toimintaan koulukuraattorin, vanhempien ja JOPOn työntekijöiden ohjauksella. Tässä yhteydessä täytetään hakemus joustavaan perusopetukseen. Ennen hakemuksen tekemistä asia käsitellään moniammatillisesti oppilashuoltoryhmässä koulukuraattorin johdolla. Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai tarkistetaan hänelle jo aiemmin laadittua oppimissuunnitelmaa. Joustavan perusopetuksen oppilas voi saada tarvitsemaansa yleistä tai tehostettua tukea. Mikäli oppilaalle on tehty päätös erityisen tuen antamisesta, joustavan perusopetuksen toteuttaminen kuvataan vastaavalla tavalla henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. Joustava perusopetus toteutetaan pienryhmämuotoisesti, mikä edellyttää yleensä oman opetusryhmän muodostamista. Opetusta voidaan antaa myös osittain muun ryhmän yhteydessä. Lisätietoa Raahen JOPOtoiminnasta löytyy Raahen kaupungin opetussuunnitelmasta. 6. LUOKKAMUOTOINEN ERITYISOPETUS Erityisluokat on tarkoitettu oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla eikä yleisopetuksen ryhmässä. Erityisluokkiin ohjautuvat oppilaat, jotka ovat erityisen tuen piirissä, kun tukitoimet oppilaan omassa lähikoulussa eivät enää riitä tukemaan oppilaan kehitystä ja oppimista. Erityisluokissa opiskellaan yleensä yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti. Erityisluokissa on mahdollisuus henkilökohtaisempaan opetukseen ja ohjaukseen. Myös oppilaan erityistarpeet voidaan huomioida yksilöllisemmin. Erityisluokassa erityisluokanopettajan rinnalla työskentelee koulunkäynninohjaaja. Erityisluokilla opetus tapahtuu enintään kymmenen oppilaan opetusryhmissä. Erityisluokkien oppilaille laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Oppilaat opiskelevat omien yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti niissä oppiaineissa, joissa heillä on yksilöllistetty oppimäärä. Näissä oppiaineissa heidän arviointinsa perustuu HOJKS:issa asetettuihin tavoitteisiin. Erityistä tukea saava oppilas voi opiskella myös yleisen oppimäärän mukaan kaikissa oppiaineissa, jos tavoitteet ovat esim. sosio-emotionaalisella alueella. Tällöin arvioinnissa ovat samat käytännöt ja periaatteet kuin yleisopetuksessa. Erityisluokat tekevät yhteistyötä yleisopetuksen luokkien kanssa ja erityisluokkien oppilailla on mahdollisuus opiskella yleisopetuksen oppimäärien mukaan erityisluokassa tai he voivat opiskella integroituna yleisopetuksen luokkaan. Myös yleisopetuksen luokkien oppilaat voivat opiskella erityisluokissa sellaisissa oppiaineissa, joissa he tarvitsevat erityisopettajan tukea. Erityisluokkien opettajat tekevät moniammatillista yhteistyötä oppilashuollon henkilöstön kanssa. Erityisluokkien oppilaiden erityisen tuen tarvetta arvioidaan pedagogisilla selvityksillä moniammatillisesti tarpeen mukaan. Raahessa erityisluokkia, joissa opiskellaan pääsääntöisesti yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti oppiaineittain, on viidellä eri koululla: Antinkankaan koululla, Pattasten koululla, Merikadun koululla, Lampinsaaren koululla ja Vihannin yläkoululla. Näissä luokissa ryhmäkoko on enintään kymmenen oppilasta. Erityisluokkia, joissa voi opiskella oppiainekokonaisuuksittain tai toiminta-alueittain toimii Antinkankaan koululla ja Lampinsaaren koululla. Näihin luokkiin ohjautuu enimmäkseen oppilaita, joilla on lievä, keskiasteinen tai vaikea kehitysvamma. Kaikilla oppilailla on erityisen tuen päätös ja

11 usein pidennetty oppivelvollisuus. Opetus järjestetään osittain tai kokonaan erityisluokassa oppilaan oppimisedellytykset huomioiden. Integroitumista yleisopetukseen tai toisiin erityisluokkien ryhmiin harkitaan aina oppilas- ja ainekohtaisesti oppilaan kykyjen sekä edellytysten mukaan. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeensa. Pieni ryhmäkoko (6-8 oppilasta) mahdollistaa yksilöllisten työskentelytapojen ja oppimisjärjestelyiden käytön. Kaikille oppilaille laaditaan HOJKS ja opetus perustuu siinä määriteltyihin tavoitteisiin. Oppiainekokonaisuuksia ovat ympäristö- ja luonnontieto (biologia, maantieto, historia, fysiikka, kemia), orientoitumisaineet (terveystieto, uskonto, oppilaanohjaus), ilmaisuaineet (musiikki, liikunta, kuvataide, käsityö) ja valinnaiset aineet (tavallisimmin kotitalous) luokkalaisilla historia, fysiikka, kemia, terveystieto ja kotitalous sekä luokkalaisilla terveystieto ja kotitalous eivät sisälly oppiainekokonaisuuksiin. Äidinkieli ja matematiikka opiskellaan erillisinä oppiaineina. Toiminta-alueita ovat motoriset taidot, kognitiiviset taidot, sosiaaliset taidot, päivittäiset taidot ja kommunikaatiotaidot. Toiminta-alueittain voivat opiskella oppilaat, jotka ovat vaikeimmin kehitysvammaisia. Lisätietoa oppiainekokonaisuuksittain tai toiminta-alueittain opiskelemisesta löytyy Raahen kaupungin opetussuunnitelmasta. 7. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN ARVIOINTI Erityisen tuen oppilaan arvioinnin tavoitteet määritellään järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). henkilökohtaisessa opetuksen Jos Erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yksilöllisen oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia HOJKS:ssa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin hyvän osaamisen kuvauksiin. Yksilöllisten oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla. Yksilöllistetyt oppimäärät merkitään tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet HOJKS:ssa määritellyn yksilöllisen oppimäärän mukaan. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi perustuu yleiseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan tai yksilöllisiin oppimääriin, sen mukaan mitä oppilaan Erityisen tuen päätöksessä on päätetty. Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, arviointi perustuu HOJKS:ssa asetettuihin yksilöllisiin tavoitteisiin. 8. YHTEYSHENKILÖ Erityisopetuksen koordinaattori Anita Paani puh

12

13

14 TEPI-POLKU TEPIIN OHJAUTUMINEN TEPI ryhmät ovat tarkoitettuja tehostetun tuen oppilaille, joilla on vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä ja suuressa ryhmässä toimimisessa. Oppilaan polku TEPI ryhmään on seuraava: 1. Yleinen tuki omassa kotiluokassa. 2. Pedagoginen arvio, joka käsitellään oppilashuoltoryhmässä - kaikki tehostetun tuen tukimuodot käytössä - koulukuraattorin ja mahdollisesti koulupsykologin tuki oppilaalle - tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. 3. Tehostettu tuki omalla koululla 4. Omalla koululla annettava tuki ei riitä. 5. Verkostopalaveri - lähettävän ja vastaanottavan koulun koulukuraattorit, rehtorit, opettajat ja oppilaan huoltajat sekä tarvittaessa muut kiinteästi lapsen asioissa mukana olleet henkilöt keskustelevat TEPI -siirron tarpeellisuudesta. Tarvittaessa kutsutaan mukaan erityisopetuksen koordinaattori. - TEPI siirtoon päädyttäessä laaditaan siirtoanomus 6. Opetustoimenjohtajan päätös TEPI siirrosta 7. TEPI luokalla olevien/olleiden 6.luokkalaisten oppilaiden yläkoululle siirtymisestä pidetään 6.luokan syksyllä oppilashuollollinen palaveri, jossa mietitään oppilaan luokkapaikkaa yläkoulussa. 8. Jos lapsen koulunkäynti ei onnistu TEPI ryhmässä, riittävän varhaisessa vaiheessa mietitään moniammatillisesti oppilaan jatkotukea. Mikäli harkitaan siirtoa TEPI ryhmästä toiseen kutsutaan palaveriin molempien TEPI ryhmien opettajat, koulujen rehtorit ja koulukuraattorit. Palaverin puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii erityisopetuksen koordinaattori.

15 TEPI-POLKU Yleinen tuki omassa kotiluokassa Pedagoginen arvio kaikki tehostetun tuen tukimuodot käytössä koulukuraattorin ja mahdollisesti koulupsykologin tuki oppilaalle tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Tehostettu tuki omalla koululla Kun tuki ei riitä! Verkostopalaveri lähettävän ja vastaanottavan koulun koulukuraattorit, rehtorit, opettajat ja oppilaan huoltajat sekä tarvittaessa muut kiinteästi lapsen asioissa mukana olleet henkilöt keskustelevat TEPI -siirron tarpeellisuudesta. Tarvittaessa kutsutaan mukaan erityisopetuksen koordinaattori. TEPI siirtoon päädyttäessä laaditaan siirtoanomus OPETUSTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖS TEPIIN SIIRTYMISESTÄ Yläkouluun siirtymisestä oppilashuoltopalaveri, mikä koulu / luokkamuoto paras vaihtoehto Pidetään 6. lk syksyllä Opiskelu ei onnistu TEPI-ryhmässä: mietitään riittävän varhaisessa vaiheessa moniammatillisesti jatkotoimenpiteitä ja tukea Siirto TEPI ryhmästä toiseen: verkostopalaveri, jossa mukana molempien TEPI ryhmien opettajat, koulujen rehtorit ja koulukuraattorit. Palaverin puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii erityisopetuksen koordinaattori.

16 JOPOIHIN OHJAUTUMINEN KENELLE JOPO ON TARKOITETTU: luokkalaisille - koulumotivaation puute - syrjäytymisuhka jatkokoulutuksesta ja työelämästä - perusopetuksen keskeyttämisriski - alisuoriutumisvaara YHDENVERTAISET VALINTAPERUSTEET: - oppilaan myönteinen asennoituminen JOPO-toimintaan - oletettu selviytyminen joustavan perusopetuksen opiskelumenetelmistä - syrjäytymisvaara - alisuoriutumisvaara OPPILAAN POLKU JOPOLLE: 1. Ongelmia koulussa: yleensä oppilas on siirretty tehostettuun tukeen ja tehostetun tuen tukitoimia on toteutettu. Koulukuraattori on mukana oppilaan asioissa. 2. Oppilaan asiaa käsitellään moniammatillisesti koulun oppilashuoltoryhmässä koulukuraattorin johdolla. Päätetään, että oppilaalle paras oppimisympäristö olisi JOPOluokka. 3. Koulukuraattori ohjaa oppilaan hakeutumaan JOPO-ryhmään. Ensisijainen JOPO-ryhmä on oman koulun/lähikoulun JOPO-ryhmä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, lähettävältä koululta ollaan yhteydessä muihin JOPO-ryhmiin ja yhteistyössä etsitään oppilaalle soveltuvin JOPO-ryhmä toiselta koululta. 4. Oppilas ja huoltaja tekevät hakemuksen JOPO-paikasta (Hakulomake JOPO-luokalle) ja koulun oppilashuoltoryhmä esittää oman näkemyksensä (Esitys oppilaan siirtymisestälomake). Lomakkeet toimitetaan opetusvirastoon erityisopetuksen koordinaattorille. 5. Opetustoimenjohtaja tekee päätöksen JOPO-paikasta. 6. Oppilas siirtyy JOPO-luokalle päätöksen mukaisesti. 7. Oppilaalle tehdään JOPOlla oppimissuunnitelma, jossa kuvataan oppilaan joustavan perusopetuksen järjestäminen, moniammatillinen yhteistyö, tarvittavat tuki- ja neuvontapalvelut sekä toiminnan seuranta. Mikäli oppilas etenee oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti, hänen opintokokonaisuutensa kuvataan oppimissuunnitelmassa. Jos koulun opetussuunnitelmassa ei ole päätetty vuosiluokkiin sitomattomasta oman opinto-ohjelman mukaan etenemisestä JOPO-luokalla, niin siitä pitää tehdä hallinnollinen päätös yksittäisen oppilaan kohdalla. 8. Mikäli oppilas siirtyy pois JOPO-luokalta, toimitetaan opetusvirastolle uusi esitys asiasta (lomake) ja opetustoimenjohtaja tekee asiasta päätöksen.

17 JOPO-POLKU Ongelmia koulussa Oppilas siirretään tehostettuun tukeen Koulukuraattori mukana oppilaan asioissa Oppilashuoltoryhmä Moniammatillinen koulun oppilashuoltoryhmä käsittelee koulukuraattorin johdolla mahdollista Jopolle siirtymistä. Päätetään, että oppilaalle paras opiskeluympäristö olisi JOPO-luokka. JOPO-ryhmän valinta Koulukuraattori ohjaa oppilaan hakeutumaan hänelle sopivaan JOPO-ryhmään. Ensisijaisesti oman koulun JOPO Mikäli em. ei mahdollista, oppilas ohjataan hakemaan opiskelupaikkaa hänelle parhaiten soveltuvasta JOPO-ryhmästä. Lomakkeet Hakulomake JOPO-luokalle (oppilas ja huoltaja) Esitys oppilaan siirtymisestä- lomake (koulun oppilashuoltoryhmä) Toimitetaan opetusvirastoon erityisopetuksen koordinaattorille. OPETUSTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖS JOPO-PAIKASTA Jopo-ryhmään siirtyminen Oppimissuunnitelma, jossa kuvataan oppilaan joustavan perusopetuksen järjestäminen, moniammatillinen yhteistyö, tarvittavat tuki- ja neuvontapalvelut sekä toiminnan seuranta JOPOLTA pois siirtyminen: opetusvirastolle uusi esitys asiasta (lomake) Opetustoimenjohtaja tekee asiasta päätöksen.

18 Osa-aikaisen erityisopetuksen vuosikello MARRASKUU JOULUKUU -oppimissuunnitelman seuranta yhdessä lo:n kanssa -eskareiden lähetteet psykologin testaukseen TAMMIKUU -1. lk:n kirjoitustestit -eskareiden ja 1.-luokan pedagogiset arviot, jos tuen tarve suuri (viimeistään nyt) HELMIKUU -tehostetun ja erityisen tuen oppilaista tieto yläkouluun -yläkoulussa pedagogiset arviot keväälle LOKAKUU SYYSKUU -vanhojen HOJKS:ien päivitys yhdessä lo:n /ao:n kanssa -luki-seulat (sanelu) seiskoille - 2.luokkalaisten lukunopeuden testaus (esim. Armi) ELOKUU -1.lk:n puheseulat ja muut mahdolliset testaukset -eskariseulat ja KPT -konsultointi oppimissuunnitelmien teossa -starteille soveltaen eskariseulat -laaja-alaisten erityisopettajien yhteistapaaminen (koordinaattori kutsuu) LUKUVUODEN AIKANA -osa-aikaisen erityisopetuksen antaminen yleisen,tehostetun ja erityisen tuen oppilaille -puheopetus -testausten tekeminen (ALLU, MAKEKO ) -opettajien kosultointi oppilasasioissa -tarvittavien tutkimuslähetteiden teko (toimintaterapia,psykologi, puheterapia..) -oppilaspalaverit (pene, OYS, vanhempien tapaaminen) -oppilashuoltoryhmän jäsenenä toimiminen -erityisopettajien kokouksiin ja koulutuksiin osallistuminen -vastuu HOJKSien laadinnasta ja päivittämisestä, laaditaan yhteistyössä opettajien ja muiden tahojen kanssa -konsultointi pedagogisten arvioiden ja oppimissuunnitelmien teossa -pedagogisen selvityksen teko yhdessä muiden tahojen kanssa - erityisopetusmateriaalin tilaaminen koululle HEINÄKUU KESÄKUU MAALISKUU -2.lk:n kirjoitustestit ja luetun ymmärtämisen testaus. Tarvittaessa lukunopeuden kontrollointi. -6. lk:n ALLUT -eskareiden tiedonsiirtolomakkeiden täyttö -Mahdollisten erityisluokkasiirtojen suunnittelu ja palaverit HUHTIKUU -Jopo- ja Tehostetun tuen pienryhmäsiirrot selvillä -1. lk:n teknisen lukutaidon testaus (ALLU, ARMI ) -6. lk:n ja eskareiden tiedonsiirtopalaverit -6.lk:n nivelvaihelomake ja Hojks-seuranta tiedoksi yläluokille TOUKOKUU - 2. lk:n, 6. lk:n ja eskareiden pedagogiset selvitykset opetusvirastolle - tiedonsiirtopalaverit (eskarit, 6.lk) - HOJKS:n seuranta -oppimissuunnitelman seurannan konsultointi -eskareiden pedagogiset arviot, jos 1. lk:lle tehostettuun tukeen - yläkoulussa pedagogiset arviot syksylle

19 Luokkamuotoisen erityisopetuksen vuosikello JOULUKUU Väliarviointi / palautteenanto oppilaalle ja huoltajalle TAMMIKUU Luoviin tutustuminen Koulutuskokeilut HELMIKUU Luoviin tutustuminen Koulutuskokeilut MARRASKUU LOKAKUU Uusien HOJKS:ien laatiminen yhdessä muiden tahojen kanssa sekä vanhempien tapaaminen henkilökohtaisesti SYYSKUU Vanhojen HOJKS:ien päivitys yhdessä muiden tahojen kassa sekä vanhempien tapaaminen henkilökohtaisesti ELOKUU Uusien vanhempien tapaaminen Vanhempainilta - Luokkamuotoisen erityisopetuksen antaminen erityisen tuen oppilaille. - Oppilapalaverit moniammatillisena yhteistyönä (uusien oppilaiden siirtopalaverit, vanhempien tapaaminen, yhteistyö koulupsykologin, koulukuraattorin, Penen, OYS:n, eri terapeuttien, lastensuojelun ja muiden tahojen kanssa). - Erityisopettajien kokouksiin ja koulutuksiin osallistuminen. - Vastuu HOJKS:ien laadinnasta ja päivittämisestä yhteistyössä muiden tahojen kanssa. - Pedagogisen selvityksen teko 2. ja 6. luokan oppilaille yhdessä muiden tahojen kanssa (sekä tuen tarpeen arviointi tarvittaessa myös muulloin). - Tarvittavien tutkimuslähetteiden teko (toimintaterapia, psykologi, puheterapia jne.) - Opettajien konsultointi oppilasasioissa - Yhteistyö luokanopettajien/aineenopettajien kanssa integraatiotapauksissa. HEINÄKUU Mahdollinen lisä- /täydennyshaku MAALISKUU Koulunsa päättävien jatkoopintojen suunnittelu yhdessä vanhempien kanssa Yhteishakukaavakkeiden täyttö ja lähetys Luoviin haku HUHTIKUU Jopo- ja Tehostetun tuen pienryhmien siirrot selvillä 2. ja 6.lk:n oppilaiden pedagogiset selvitykset HOJKS:n seurantalomakkeet ja palaverit Ammattistarttiin suora haku Yhteishaun soveltamiskokeet TOUKOKUU Moniammatilliset tiedonsiirtopalaverit (uudet/lähtevät oppilaat) Palaverit ammattikoulun ja toisen asteen koulujen erityisopettajien kanssa Eri tahojen konsultointi mahdollisissa/epävarmoissa tuen tarpeen arvioinneissa Lukuvuositodistukset KESÄKUU Yhteishaun valintatulokset ja opiskelupaikan varmistaminen (huoltajien ja oppilaiden vastuulla

20 Inkluusioluokka 1-2BE (Pattasten alakoulu) -lähikouluperiaate, oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen omassa luokassa -luokassa on erilaisia oppijoita, opettajien tehtävä on vastata haasteeseen ja eriyttää opetusta (sekä ylös- että alaspäin) -tiimiopettajuus (luokanopettaja +erityisopettaja), opettajien vahvuudet voidaan huomioida -jo olemassa olevien resurssien uudenlainen käyttö, oppilaiden joustava ryhmittely 1B (n. 16 opp.) LO 1-2E n.(7-10 opp.) EO + AV YHT OPP., 2 OPEA + 1 AV opp toimitaan yhdessä isossa ryhmässä samassa tilassa tilassa silloin, kun siitä on oppilaille etua/hyötyä (esim. li, mu, ypi, ue) eli noin 7h viikossa -luokkaa jaetaan joustavasti ryhmiin; * 5h viikossa ollaan pienryhmissä, joissa vain n. 6 oppilasta (tehokasta eriyttämistä, jokainen saa omantasoista opetusta) ai, mat *7h ollaan n. 12 oppilaan ryhmissä esim. kä, ku, ai, mat *ryhmien oppilasmäärä voi vaihdella, oppilaat voivat vaihtaa ryhmä lukuvuoden aikana

21 HAKULOMAKE JOPO-LUOKALLE Hakijan nimi Henkilötunnus Puhelinnumero Kotiosoite Postinumero Postitoimipaikka Nykyinen koulu ja luokka Huoltajien nimet Huoltajien puhelinnumerot Huoltajien sähköpostiosoitteet Miksi oppilaalle haetaan paikkaa JOPO-luokalle? Oppilaan näkemys Huoltajien näkemys Tavoitteet oppilaan Jopo-luokalla opiskelulle? Oppilaan allekirjoitus SUOSTUMUS Lastamme koskevia tutkimustietoja / oppimissuunnitelmatietoja saa luovuttaa kuntoutuksen ja opetuksen suunnittelusta ja järjestämisestä vastaaville viranhaltijoille sekä siirtymävaiheessa vastaanottavalle oppilaitokselle. Päiväys / 20 Huoltajan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus (Lomake palautetaan Jopo-luokan opettajalle)

22 Opetustoimi / OTJ ESITYS OPPILAAN siirtymisestä ryhmään siirtymisestä pois ryhmästä Tiedot oppilaasta Oppilas- ja huoltajatiedot (Alleviivaa oppilaan osoite) Nimi Huoltajan nimi Huoltajan nimi Henkilötunnus Osoite Osoite Puhelin, koti Puhelin, työ Puhelin, koti Puhelin, työ Lähettävän koulun tiedot Luokanopettaja/ -valvoja / erityisopettaja Koulun ja opettajan yhteystiedot Luokka Muita tietoja ( mm. asian käsittely oppilashuoltoryhmässä ) Allekirjoitukset Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys Päivämäärä Luokanopettajan/ -valvojan / erityisopettajan allekirjoitus Puhelin Rehtorin allekirjoitus Puhelin

23 Opetustoimi/OTJ PIDENETTY OPPIVELVOLLISUUS Anomus pidennetystä oppivelvollisuudesta Anomme lapsellemme synt. pidennettyä oppivelvollisuutta. Anomus perustuu lausuntoon, joka on liitteenä. Pidennetty oppivelvollisuus suoritetaan Anomus pidennetyn oppivelvollisuuden päätöksen purkamisesta Anomme lapsellemme synt. pidennetyn oppivelvollisuuden purkamista. Anomus perustuu pedagogiseen selvitykseen tai asiantuntijalausuntoon. Raahessa / 20 Huoltajan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus Nimenselvennys Nimenselvennys Osoite Osoite Molempien huoltajien allekirjoitus, myös yhteishuoltajatilanteissa.

24 Opetuksen poikkeava aloittaminen salassa pidettävä Oppilas- ja huoltajatiedot Oppilaan nimi Henkilötunnus Huoltajan nimi Osoite Huoltajan nimi Osoite Puhelin/koti Puhelin/työ Puhelin/koti Puhelin/työ Esiopetus Koulu/päiväkoti Perusopetuksen aloittaminen säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta (POL 25 ) Opetuksen järjestäjä voi asiantuntijaselvityksen perusteella antaa lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin (POL 27 ) Anomme lapsellemme lupaa aloittaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä aikaisemmin. Liitteenä asiantuntijalausunto Anomme lapsellemme lupaa aloittaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä myöhemmin. Liitteenä asiantuntijalausunto Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan esiopetus voi kestää kaksi vuotta (POL 9 ) Lapsemme kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ja käyttää mahdollisuuden toiseen esiopetusvuoteen Allekirjoitukset Päiväys / 20 Huoltaja Huoltaja nimen selvennös nimen selvennös Liitteet Asiantuntijan lausunto koulun aloittamisesta säädettyä myöhemmin (pakollinen) Asiantuntijan lausunto koulun aloittamisesta säädettyä aikaisemmin (pakollinen) Asiantuntijan lausunto toisen esiopetusvuoden käyttämisestä Erityislastentarhanopettajan tai erityisopettajan lausunto (lisämateriaalina) Rehtorin tai päiväkodinjohtajan esitys esiopetuksen järjestämisestä (pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaalle)

25 ERITYISEN TUEN PÄÄTÖKSEN VALMISTELU erityisen tuen aloittaminen erityisen tuen jatkaminen erityisen tuen lopettaminen LAPSEN JA HUOLTAJAN TIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Huoltaja Osoite Huoltaja Osoite Puhelinnumero Puhelinnumero PÄIVÄKODIN TAI KOULUN TIEDOT (nykytilanne) Päiväkodin nimi ja puhelinnumero Koulun nimi ja puhelinnumero Lastentarhanopettaja/erityislastentarhanopettaja Luokanopettaja / Luokanvalvoja Muu vastuuhenkilö Muu vastuuhenkilö TEHOSTETTU TUKI (PO 16 JA 17 ) (täytetään vain erityiseen tukeen siirryttäessä) Tehostetun tuen toimenpiteet kuvattu oppimissuunnitelmassa (liitteenä) Tehostettu tuki: tehostetun tuen aloittaminen tehostetun tuen seuranta (pvm) (pvm) Moniammatillisesti laadittu pedagoginen selvitys (pvm) (liitteenä) Haetaan erityisen tuen päätöstä ilman tehostetun tuen vaihetta (liitteenä asiantuntijalausunto) Peruste: OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN JATKOSSA Opetuksen pääsääntöinen järjestämispaikka Avustajapalvelut Tulkitsemispalvelut Koulukuljetus Muu tuki (esim. aamu- ja iltapäivähoito)

26 OPPILAAN OPPIMÄÄRÄ JATKOSSA Yleinen oppivelvollisuus (10v.) Pidennetty oppivelvollisuus (11v.) Opetus järjestetään toiminta-alueittain Yksilöllinen oppimäärä yhdessä tai useammassa aineessa Yksilöllistettävät oppiaineet: HUOLTAJAN KUULEMINEN Päiväys / 20 Huoltajan näkemys ALLEKIRJOITUKSET Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys Päiväkodin johtajan / rehtorin allekirjoitus ja nimenselvennys Muun vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimenselvennys Liitteet: oppimissuunnitelma kuntoutussuunnitelma moniammatillisena yhteistyönä laadittu pedagoginen selvitys (välttämätön)

27 Pedagogista selvitystä täydennetään asiantuntijalausunnolla kun (Perusopetuslaki 17 ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset DNRO 50/011/2010: Erityinen tuki 4.3.) Päätöstä haetaan ennen esi- tai perusopetuksen alkamista ilman pedagogista selvitystä ja tehostetun tuen antamista Päätöstä haetaan esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja tehostetun tuen antamista Päätös tehdään perusopetuksen aikana ja se perustuu oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin (esim. onnettomuus tai vakava sairaus) Liitteenä olevat asiantuntijalausunnot psykologinen asiantuntijalausunto lääketieteellinen asiantuntijalausunto sosiaalinen selvitys muu, mikä Valmisteluasiakirja liitteineen toimitetaan opetusvirastoon. Päätöksen erityisen tuen aloittamisesta ja järjestämisestä, jatkamisesta ja lopettamisesta tekee opetustoimenjohtaja (kunnan delegointisääntö).

28 SUOSTUMUS TIETOJEN SIIRTÄMISESTÄ Lapsen nimi Lastamme koskevia koulunkäynnin järjestämisen kannalta välttämättömiä tietoja saa luovuttaa kuntoutuksen ja opetuksen suunnittelusta ja järjestämisestä vastaaville viranhaltijoille sekä siirtymävaiheessa vastaanottavalle oppilaitokselle. Päiväys / 20 Huoltajan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus

29 Opetustoimi / Psykologi OPPILAAN ILMOITTAMINEN PSYKOLOGIN TUTKIMUKSIIN Tiedot oppilaasta Oppilas- ja huoltajatiedot (Alleviivaa oppilaan osoite) Nimi Huoltajan nimi Osoite Huoltajan nimi Osoite Henkilötunnus Puhelin, koti Puhelin, työ Puhelin, koti Puhelin, työ Koulua koskevat tiedot Luokanopettaja/ -valvoja / erityisopettaja Koulun ja opettajan yhteystiedot Luokka Kuvaus oppilaan ongelmasta, jota halutaan selvittää psykologisilla tutkimuksilla (edistyminen eri oppiaineissa, käyttäytyminen jne.) Tähän astiset toimenpiteet ongelmien selvittämiseksi (aikaisemmat tutkimukset, erityisopetus jne.) Oppilaan vahvuudet Muita tietoja (oppilaasta, koulutilanteesta, perheestä jne. tarvittaessa jatka kääntöpuolelle) Päivämäärä Ilmoittaja Puhelin Huoltajien suostumus Annamme suostumuksemme lastamme koskeviin tutkimuksiin. Molempien huoltajien allekirjoitukset

30 Oppimisen tukeminen päivämäärä Tavoitteiden selkeä määrittely Eriyttäminen - oppiaineksen laajuuden vaihtelu - etenemisnopeuden vaihtelu - itseohjautuvuuden vaihtelu - vaikeusasteen vaihtelu - erilaiset työtavat - selkotekstit - E-kirja - äänikirjat - aputyökalut (esim. tietokoneohjelmat) - opiskelun erityiset painoalueet Koulunkäynninohjaajan tuki - oppitunneilla - koetilanteissa - muissa tilanteissa Samanaikaisopetus Tukiopetus Osa-aikainen erityisopetus Läksytuki (miten?) Opetuksen järjestäminen osittain pienessä ryhmässä Opetuksen järjestäminen erityisluokassa - osittain - kokonaan Oppilaanohjaus Eriyttävä kirja Oppimissuunnitelma Oppiaineen yksilöllistäminen HOJKS (pakollinen) Oppimisympäristö Istumapaikan vaihto Häiriötekijöiden karsiminen luokasta Opetusryhmän vaihtaminen Yhteisistä säännöistä sopiminen Lisätyt tauot työskentelyssä Konkretisoivat välineet Muut apuvälineet Yhteistyö Keskustelu huoltajan kanssa Keskustelu avustajan kanssa Keskustelu erityisopettajan kanssa Keskustelu muiden opettajien

31 kanssa Tilanteen selvittäminen yksilökohtaisessa oppilashuollossa Oppilashuollolliset tukipalvelut Asiantuntijapalveluiden käyttö Kerhotoiminta Aamu- ja/tai iltapäivätoiminta

Op.ltk. 17.04.2013 48

Op.ltk. 17.04.2013 48 OPETUSTOIMI TEHOSTETTUA JA ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS RAAHEN KAUPUNGIN OPETUSTOIMESSA Kuva: Erja Mattila Tiedote toimintaperiaatteista kouluille ja yhteistyötahoille Op.ltk. 17.04.2013

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin 22.9.2012 Mika Sarkkinen Yleinen tuki Oppilaalla 1-2 tukimuotoa samanaikaisesti käytössä tukimerkinnät Wilmaan Kun huomataan vahvemman tuen tarve, tehdään pedagoginen

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeiset tavoitteet ja järjestäminen sekä tuen rakenne. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot, yleinen, tehostettu

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY

ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY Sisällys: 1. Yleisen tuen järjestäminen 2. Osa-aikainen erityisopetus 3. Päätös erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä 4. HOJKS-päätös (Henkilökohtainen opetuksen

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä 12.10.2011 Pyhäntä 17.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi Muutosprosessin aikataulua Erityisopetuksen

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Taustaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen osuudet

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Tehostettu tuki käytännössä

Tehostettu tuki käytännössä Tehostettu tuki käytännössä - mitä se on ja miten tukea tehostetaan? Pyhäntä 29.2.2012 Raisa Sieppi, ohjaava opettaja Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityisen tuen päätökseen ja HOJKSiin

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Kolmiportainen tuki ja pidennetty oppivelvollisuus uusien normien mukaan Mitä lausuntojen kirjoittajien ja erityisen tuen päätöksen tekijöiden tulisi tietää Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1

Lisätiedot

Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS

Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu SALASSA PIDETTÄVÄ Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS A. Perustiedot (Tiedot tarkistetaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 Sivistyslautakunta 26.8.2014 4 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

Ka K u a h u a h j a o j e o n e n k el e p l o p - o h - a h n a k n e 2009-2010 (2011) 23.11.2011 Irmeli Otava 1

Ka K u a h u a h j a o j e o n e n k el e p l o p - o h - a h n a k n e 2009-2010 (2011) 23.11.2011 Irmeli Otava 1 Kauhajoen kelpo-hanke 2009-2010 (2011) 1 Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden moniammatillisen arvioinnin mallintaminen hyödyntäen kaupungissa jo käytössä olevia menetelmiä. Yhteisten

Lisätiedot

Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA

Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA 2 1. OPPIMISEN KOLMIPORTAINEN TUKI Jokaisella oppilaalla on oikeus

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Nousiaisten kunnan esi- ja perusopetuksessa

Kolmiportainen tuki Nousiaisten kunnan esi- ja perusopetuksessa Kolmiportainen tuki Nousiaisten kunnan esi- ja perusopetuksessa Nousiainen Tammikuu 2012 Sisältö Sisältö...2 1 Nousiaisten koulut...2 2 Ennen koulua...2 2.1 Tukea tarvitsevien lasten päivähoito... 2 2.2

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Outi Rinne/ 5.4.2016 Jatkumo Perusopetus jäsentyy vuosiluokkien 1 2, 3 6 sekä 7-9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat. opetuksellisesti

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki perusopetuksessa

Kolmiportainen tuki perusopetuksessa Kolmiportainen tuki perusopetuksessa Tuija Vänni Kelpo-kehittämishankkeen koordinaattori Turku 1 Miksi tämä muutos? Erityisopetuksen strategia 2007 (OKM) Perusopetuslain muutokset 1.8.10 ja 1.1.11 Perusopetuksen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneitten 9.- luokkalaisten

Lisätiedot

Näin toimii kolmiportainen tuki Nopolan koulussa ja esikoulussa

Näin toimii kolmiportainen tuki Nopolan koulussa ja esikoulussa Näin toimii kolmiportainen tuki Nopolan koulussa ja esikoulussa 1 Sisällysluettelo Kolmiportainen tuki... 3 Yleinen tuki... 4 Tehostettu tuki... 5 Pedagoginen arvio... 6 Tehostetun tuen oppimissuunnitelma...

Lisätiedot

7.4 Erityinen tuki. 1 Perusopetuslaki 17 1 mom. (642/2010)

7.4 Erityinen tuki. 1 Perusopetuslaki 17 1 mom. (642/2010) 7.4 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014 Helsingin kaupungin koulut Pidennetty oppivelvollisuus ja erityinen tuki Pidennetty oppivelvollisuus Kestää 11 v. Peruste vammaisuus tai pitkäaikaissairaus

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 LAITILAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSSUUNNITELMALUONNOS 10.6.2011 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 1 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus pirjo.koivula@oph.fi 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.4. Opetusmenetelmät ja työtavat

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY Ähtärin kaupunki Koulutoimi 26.9.2007 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPETUS: TUKITOIMET OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY 1. Asiakirjan tarkoitus Tällä asiakirjalla määritellään

Lisätiedot

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Käytännöt ja strategiat nyt ja tulevaisuudessa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 20.4.2009 PERUSOPETUSLAKI 3 Opetuksen järjestämisen perusteet

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman

Perusopetuksen opetussuunnitelman Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 Pudasjärvi sininen ajatus - vihreä elämys Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 4. Oppimisen

Lisätiedot

Erityisopetuksen tämän päivän haasteet ja tulevaisuuden

Erityisopetuksen tämän päivän haasteet ja tulevaisuuden Erityisopetuksen tämän päivän haasteet ja tulevaisuuden näkymät Valtakunnalliset sairaalaopetuksen päivät Pirjo Koivula Opetusneuvos Helsinki, 16.11.2007 11 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Sivistyslautakunta 26.5.2011 44 Sivistyslautakunta 20.11.2014 87 ww.nurmijarvi.fi www.nurmijarvi.fi ww.nurmijarvi.fi Sisällys: JOHDANTO... 1 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Oppimisen ja koulun- käynnin tuki

Oppimisen ja koulun- käynnin tuki Oppimisen ja koulun- käynnin tuki Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Koulutuslautakunta 14.12.2010 212 2 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 2 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 5 2.3 Perusopetuksen

Lisätiedot

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti.

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti. 2. PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 2.2 Perusopetuksen arvoperusta POSTIPUUN KOULUN ARVOPERUSTA Postipuun koulu on yhtenäiskoulu, joka palvelee lähikouluna Puustellinmäen ja Mäkkylän alueen oppilaita

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelma täydennykset ja muutokset 2011

Kokemäen kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelma täydennykset ja muutokset 2011 Kokemäen kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelma täydennykset ja muutokset 2011 Sivu 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PÄIVITETYT OSIOT

KUHMON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PÄIVITETYT OSIOT KUHMON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PÄIVITETYT OSIOT 1.8.2011 - 2 3 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.3 Perusopetuksen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Hämeenkyrön kunnan opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset 1.8.2011

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Hämeenkyrön kunnan opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset 1.8.2011 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Hämeenkyrön kunnan opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset 1.8.2011 Hämeenkyrön kunnan opetussuunnitelma on pyritty rakentamaan mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi

Lisätiedot

5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus

5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 11 4.6 Kerhotoiminta S avonlinnan normaalikoulu järjestää oppilaille vapaaehtoista kerhotoimintaa kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi. Kerhot painottuvat

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen yliopisto / Savonlinnan normaalikoulu

OPETUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen yliopisto / Savonlinnan normaalikoulu Itä-Suomen yliopisto / Savonlinnan normaalikoulu OPETUSSUUNNITELMA LUVUT 3. Opetuksen toteuttaminen 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 5. Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot 8. Oppilaan arviointi Savonlinnan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA. Siv.ltk 24.9.2013 90

OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA. Siv.ltk 24.9.2013 90 OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA Siv.ltk 24.9.2013 90 Oppilashuollon käsikirja 1. ENNEN KOULUA.5 2. KOULUPOLKU 6 Oppioikeuden tavoite 6 Normalisaation tavoite ja lähikouluperiaate 7 Integraatio ja inkluusio. 7

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut - Kotka. Käsikirja kuntalaiselle

Lasten ja nuorten palvelut - Kotka. Käsikirja kuntalaiselle Lasten ja nuorten palvelut - Kotka Käsikirja kuntalaiselle SISÄLLYS: Avustaminen ja tulkkaus Erityinen tuki Erityisopetus Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Kolmiportainen

Lisätiedot