Tiedote toimintaperiaatteista kouluille ja yhteistyötahoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedote toimintaperiaatteista kouluille ja yhteistyötahoille"

Transkriptio

1 OPETUSTOIMI TEHOSTETTUA JA ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS RAAHEN KAUPUNGIN OPETUSTOIMESSA Kuva: Erja Mattila Tiedote toimintaperiaatteista kouluille ja yhteistyötahoille Op.ltk

2 SISÄLTÖ Kaaviokuva erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetuksesta Raahen kaupungissa. 1. TEHOSTETTUA JA ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 1.1.Yleistä 1.2. Varhaisen puuttumisen periaate 1.3. Lähikouluperiaate 1.4. Inklusiivisuuden periaate 2. ESIKOULUSTA KOULUUN SIIRTYMINEN 2.1. Nivelvaiheen käytänteet 2.2. Koulunkäynnin poikkeava aloittaminen 3. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 3.1. Yleinen tuki 3.2. Tehostettu tuki 3.3. Erityinen tuki 4. OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS 5. YLEISEN JA TEHOSTETUN TUEN RYHMÄT 5.1. Joustava esi- ja alkuopetus 5.2. Inkluusioluokat 5.3. Tehostetun tuen pienryhmät (TEPI) 5.4. Joustavan perusopetuksen ryhmät (JOPO) 6. LUOKKAMUOTOINEN ERITYISOPETUS 7. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN ARVIOINTI 8. YHTEYSHENKILÖ LIITTEET Perusopetuksen tuen toimintakaavio Pedagoginen selvitys (kaavio) Tepi-ryhmiin ohjautuminen ja kaavio Jopo-ryhmiin ohjautuminen ja kaavio Osa-aikaisen erityisopetuksen vuosikello Luokkamuotoisen erityisopetuksen vuosikello Inkluusio-luokka-esite Hakulomake joustavaan perusopetukseen JOPO-OPETTAJA Esitys ja suostumus Tepi tai Jopo ryhmiin siirtymisestä OTJ Anomus pidennetystä oppivelvollisuudesta OTJ Opetuksen poikkeava aloittaminen OTJ Erityisen tuen päätöksen valmistelu OTJ Huoltajien suostumus oppilastietojen luovuttamisesta OPETTAJA Oppilaan ilmoittaminen psykologin tutkimuksiin PSYKOLOGI Lista tukitoimista

3 Kaaviokuva tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetuksesta Raahen kaupungissa RAAHEN OPETUSTOIMI Perusopetus luokat 1 9 TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI LUOKKAMUOTOINEN TUKI OSA-AIKAISEN ERITYISOPETUKSEN TUKI ERITYINEN TUKI Antinkankaan erityisluokat yksilöllistetyt oppiaineet Antinkankaan erityisluokat oppiainekokonaisuuksittain opiskelevat - toiminta-alueittain opiskelevat ALAKOULUT YLÄKOULUT Pattasten erityisluokat yksilöllistetyt oppiaineet Merikadun erityisluokat yksilöllistetyt oppiaineet Lampinsaaren erityisluokat oppiainekokonaisuuksittain opiskelevat - toiminta-alueittain opiskelevat - yksilöllistetyt oppiaineet Vihannin yläkoulun erityisluokka yksilöllistetyt oppiaineet TEHOSTETTU TUKI Antinkankaan tehostetun tuen pienryhmä TEPI 1-6 Harakkamäen tehostetun tuen pienryhmä TEPI 1-6 Kirkonkylän tehostetun tuen pienryhmä TEPI 1-6 Tehostettu tuki ym. tuen muodot Pattasten JOPO Merikadun JOPO Saloisten JOPO Vihannin JOPO

4 1. TEHOSTETTUA JA ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 1.1.Yleistä Painotamme Raahessa varhaisen puuttumisen, lähikoulun ja inklusiivisuuden periaatetta viimeaikaisten koulutuspoliittisten linjausten mukaisesti. Kaiken opiskelun ja oppimisen lähtökohta on hyvin järjestetty ja toteutettu perusopetus lähikoulussa. Oppilaalle annetaan tukea kolmiportaisen tuen periaatteiden mukaisesti: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. (Opetussuunnitelman perusteet 2011, 12) Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Koulutyössä tulee ottaa huomioon monenlaiset oppijat ja oppimisen erilaiset lähtökohdat ja tavat sekä oppilaiden kulttuuritausta. Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen, tarjotaan haasteita kehittymiselle ja annetaan onnistumista edistävää ohjausta ja tukea. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. On tarpeen havaita sekä oppilaaseen että kouluun ja toimintaympäristöön liittyvät tekijät. (Opetussuunnitelman perusteet 2011, 12.) 1.2.Varhaisen puuttumisen periaate Varhainen puuttuminen tarkoittaa tuen tarjoamista lapsen varhaisvuosina sekä mahdollisimman nopeaa tuen tarjoamista ongelmien ilmaannuttua missä vaiheessa tahansa lapsen tai nuoren koulupolulla. Varhaisella havaitsemisella ja tuella on tärkeä merkitys ongelmien syvenemisen ja pitkäaikaisvaikutusten ehkäisemisessä. (Erityisopetuksen strategia 2008, 56.) Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, että oppilaan oikeus tukeen voi toteutua käytännössä. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden tarpeita tulee arvioida jatkuvasti ja aloittaa tuen antaminen riittävän varhain. Tämä ehkäisee ongelmien syvenemistä ja pitkäaikaisvaikutuksia. Tuen tarpeen arvioinnissa voidaan hyödyntää oppilaalle tehtyjen terveystarkastusten ja mahdollisten muiden arviointien tuloksia. Tuen oikea-aikaisuus sekä tuen oikea taso ja muoto ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityksen turvaamiseksi. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista (kolmiportainen tuki). (Opetussuunnitelman perusteet 2011, 12)

5 1.3. Lähikouluperiaate Toteutamme Raahessa lähikouluperiaatetta. Lähikouluperiaate tarkoittaa sitä, että oppilas voi käydä lähikouluaan eli sitä koulua, jonka oppilaaksi hän asuinpaikkansa perusteella kuuluu. Lähikoulu tukee lapsen ja hänen ympäristönsä vuorovaikutusta. (Naukkarinen, Ladonlahti & Saloviita 2007.) Kaupungissamme oppilaan tuki järjestetään lähikoulussa aina, kun se on oppilaan edun mukaista. Alakouluissa toimii alkuluokkia (esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä), inkluusioluokkia (alkuopetusluokan ja erityisluokan yhteistyötä), tehostetun tuen pienryhmiä (TEPI) ja erityisluokkia. Yläkouluissa toimii erityisluokkia ja JOPO-ryhmiä. Kaikilla kouluilla on tarjolla laaja-alaisen erityisopettajan tukea. Kouluissamme kehitetään joustavia opetuskäytänteitä esim. joustavia ryhmittelyjä, samanaikaisopettajuutta ja yhteisopettajuutta Inklusiivisuuden periaate Inkluusio on sitä, että kaikki oppilaat käyvät koulua yhdessä. Yhteinen opetus on järjestetty oppilaiden yksilöllisten edellytysten mukaisesti. Inkluusio on myös oppimisen ja osallistumisen esteiden purkamista koulusta ja koko yhteiskunnasta. Keskeistä inklusiivisessa ajattelussa ovat joustavat, kaikkien oppilaiden osallisuutta korostavat opetusjärjestelyt. (Naukkarinen, Ladonlahti ja Saloviita 2007). Tavoitteena Raahessa on, että oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä muokkaamalla ja tehokasta tukea antamalla jokainen oppilas voisi käydä koulua omassa lähikoulussaan mahdollisimman pitkään. 2. ESIKOULUSTA KOULUUN SIIRTYMINEN Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta kokonaisuuden. Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheesta pyritään saamaan mahdollisimman joustava niin, että lapsen oppimispolku säilyisi ehjänä Nivelvaiheen käytänteet - lomake/vanhempien kanssa käytävä keskustelu - alueelliset esikoulun-, ekaluokan-, erityisopettajien ja tehostetun tuen ryhmien opettajien tapaamiset - koulun erityisopettajan, koulukuraattorin ja koulupsykologin osallistuminen tarvittaessa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen verkostopalavereihin - tiedonsiirtopalaverit esikoulunopettajan ja ensimmäisen luokan opettajan välillä - eskariseula - lapsille tehtyjen arviointien (esim. Viitta-malli) hyödyntäminen

6 2.2. Koulunkäynnin poikkeava aloittaminen Perusopetuslain mukaisesti lapsella on oikeus aloittaa koulunkäyntinsä vuotta säädettyä aikaisemmin, jos hänellä psykologisten tai tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Samoin koulunkäynnin aloittamista voidaan myöhentää vuodella, mikäli se psykologisten tutkimusten ja / tai lääketieteellisten tutkimusten perusteella on perusteltua. Luvan myöntää opetustoimenjohtaja. Kouluvalmiuteen liittyviä tutkimuksia tekevät koulupsykologi ja perheneuvolan psykologit. Lapset ohjautuvat tutkimuksiin huoltajien, esiopetusryhmien opettajien, erityisopettajien, terveydenhoitajien tai muiden ammattihenkilöiden toimesta. 6-vuotiaana kouluun pyrkivien lasten oppimisvalmiustutkimukset toteutetaan yksityissektorilla vanhempien kustantamana. Lapset, joiden koulun aloittamista on myöhennetty, suorittavat toisen esiopetusvuoden päiväkodin tai koulun esiopetusryhmissä. Tavoitteena on, että pääsääntöisesti kaikki lapset voisivat aloittaa koulun sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Puhumme Raahessa joustavasta alkuopetuksesta, joka kestää lapsen tarpeiden mukaan 2-3 vuotta. Ensimmäistä kouluvuotta aloitettaessa voidaan oppilaan oppimissuunnitelmaan kirjata suunnitelma käyttää alkuopetukseen (1.-2.luokka) kolme vuotta. Tällöin lapsi hallinnollisesti kertaa 1. tai 2. luokan. Oppilaalle voidaan tehdä myös oma opintoohjelma, josta tehdään hallinnollinen päätös. Mikäli lapsella on pidennetty (11-vuotinen) oppivelvollisuus, esiopetus voi kestää kaksi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin voivat kuulua vammaiset tai sairaat lapset. Päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta tekee opetustoimenjohtaja. Anomukseen tarvitaan asiantuntijalausunto ja päätös tehdään pääsääntöisesti ennen esiopetuksen alkamista. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille tehdään myös aina erityisen tuen päätös. Jos pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas opiskelee yleisopetuksen luokassa, niin luokkakoko saa olla korkeintaan 20 oppilasta. 3. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Jokaisella lapsella on oikeus saada laadukasta opetusta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Jos oppilaalla ilmenee pulmia oppimisessa tai koulunkäynnissä, hänelle annetaan monipuolista tukea mahdollisimman varhain. Tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta, opetusta ja ohjausta. Sen tavoitteena on ehkäistä koulunkäynnin vaikeuksien lisääntyminen. Pulmien ilmetessä käytetään aina ensisijaisesti koulun omia tukitoimia. Mikäli yleinen tuki ei riitä, annetaan oppilaalle tehostettua tukea. Tehostettu tuki on suunnitelmallisempaa, jatkuvampaa ja yksilöllisempää tukea. Se voi koostua useista päällekkäisistä tukimuodoista. Tuki kirjataan oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan. Tukimuodoista vahvin on erityinen tuki. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tuesta. Erityisen tuen antamisesta tehdään hallintopäätös ja oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Mikäli oppilaalle ei kyetä tarjoamaan riittävää tukea lähikoulussa, hänet ohjataan opiskelemaan kaupungin yhteisiin tehostetun tai erityisen tuen ryhmiin. Oppilaalle parhaiten soveltuva opiskelupaikka pyritään löytämään yhteistyössä oppilashuollon ja huoltajien kanssa.

7 3.1. Yleinen tuki Kaikilla oppilailla on oikeus yleiseen tukeen. Opettajalla on vastuu opetusryhmänsä jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta opetuksessa. Moniammatillinen yhteistyö sekä yhteistyö huoltajien kanssa edesauttaa tässä onnistumista. Yleisen tuen muotoja ovat mm. joustavat opetusjärjestelyt, eriyttäminen (esim. oppiaineksen karsiminen, lisäajan antaminen), tukiopetus, oppilaanohjaus ja tulkitsemis- ja avustajapalvelut Tehostettu tuki Tehostettua tukea annetaan oppilaalle silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on opettajan laatimaan pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea. Tehostetun tuen päätös tehdään oppilashuoltoryhmässä. Tehostetun tuen järjestämiseksi oppilaalle laaditaan yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja koulun kanssa oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan tarvitsema tuki ja tuen toteutumista seurataan säännöllisesti. Tehostetun tuen muodot voivat olla samoja kuin yleisessä tuessa. Tukimuodoista korostuvat eriyttäminen, oppilashuollon tuki, oppilaanohjaus, avustajapalvelut ja osa-aikainen erityisopetus. Voimakkain eriyttämisen muoto on oppiaineen opiskelu painoalueittain eli keskittyen oppiaineen ydinsisältöihin. Vasta tämän jälkeen voidaan harkita oppiaineen yksilöllistämistä. Raahessa tehostettua tukea annetaan myös Tehostetun tuen pienryhmissä (TEPI) ja Joustavan perusopetuksen ryhmissä (JOPO) Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi tehostetun tuen tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Oppimäärän yksilöllistäminen vaatii aina erityisen tuen päätöksen. Erityisen tuen järjestämiseksi oppilaan tilanteesta laaditaan moniammatillisesti pedagoginen selvitys. Tarvittaessa käytetään asiantuntijalausuntoja apuna. Erityisen tuen aloittamisesta ja lopettamisesta tehdään pedagogisen selvityksen perusteella hallintopäätös (Erityisen tuen päätös). Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. HOJKSiin kirjataan oppilaan tarvitsema tuki sekä yksilöllistetyistä oppiaineista niiden sisällöt ja tavoitteet. Lisätietoa HOJKSista löytyy Raahen kaupungin opetussuunnitelmasta. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä joskus ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä tai tehostetun tuen antamista. Tällöin tarvitaan psykologinen tai lääketieteellinen arvio siitä, että oppilaan opetusta ei voida antaa muuten vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi. Erityisestä tuesta tehdään uusi päätös aina toisen ja kuudennen luokan lopulla sekä aina tuen tarpeen muuttuessa. Erityisessä tuessa tukimuodoista korostuvat erityisopetus, oppilashuollon tuki, ohjaus- ja tukipalvelut, avustajapalvelut ja apuvälineet. Mikäli erityistä tukea ei voida järjestää osana muuta opetusta osa-aikaisen erityisopetuksen tuella, niin opetus voidaan järjestää osittain tai kokonaan erityisluokassa.

8 4. OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS Osa-aikaisella erityisopetuksella voidaan parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla ja sitä antavat laaja-alaiset erityisopettajat. 5. YLEISEN JA TEHOSTETUN TUEN RYHMÄT 5.1. Joustava esi- ja alkuopetus Raahessa toteutetaan esi-ja alkuopetuksen yhteistoimintaa viidellä koululla: Antinkankaan koululla, Olkijoen koululla, Koivuluodon koululla, Haapajoen koululla, Tikkalan koululla ja Vihannin Kirkonkylän koululla. Yhteistoimintaa toteutetaan jokaisella koululla eri tavoin. Yhteistyömuotoja ovat mm. esi- ja 1.luokan oppilaiden joustava ryhmittely erityisesti matematiikassa ja äidinkielessä, yhteiset toimintatuokiot, yhteiset projektit ja opettajien yhteistyö. Luokat toimivat osan ajasta omina ryhminään ja osan ajasta joustavasti jaetuissa sekaryhmissä tai yhtenä isona ryhmänä. Koivuluodon koululla toimii alkuluokka, jossa esiopetuksen ja ensimmäisen luokan oppilaat muodostavat oman luokan. Kaikilla kouluilla opetus järjestetään esioppilaille esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja 1.-luokan oppilaille ensimmäisen luokan opetussuunnitelman mukaisesti. Luokat toimivat osan ajasta omina ryhminään ja osan ajasta joustavasti jaetuissa sekaryhmissä tai yhtenä isona ryhmänä. Esi- ja alkuopetuksen yhteistoiminnan tavoitteena on mahdollistaa yhtenäinen koulupolku esiopetuksesta alkaen, pystyä tukemaan tehokkaasti kaikkia oppilaita, mahdollistaa eteneminen kunkin oppilaan oman taitotason mukaisesti ja taata katkeamaton tiedonsiirto ja oppilaantuntemuksen hyödyntäminen esiopetuksen ja ensimmäisen luokan aikana. Opettajien yhteistyön myötä sekä esiopettajan että alkuopettajan osaaminen siirtyvät oppilaan hyödyksi Inkluusioluokat Raahessa toimii inkluusioluokkia Pattasten ja Antinkankaan koululla. Inkluusioluokassa on sekä yleisopetuksen että erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita. Luokissa jaetaan oppilaita joustavasti erilaisiin ryhmiin tarpeen mukaan. Luokissa työskentelee luokanopettaja, erityisluokanopettaja sekä koulunkäynninohjaaja. Inkluusioluokkien perusajatukseen kuuluu, että kaikenlaiset oppilaat opiskelevat yhdessä yhteisessä luokassa omassa lähikoulussaan toinen toisiltaan oppien.

9 Pattasten inkluusioluokassa 1-2 opiskelu tapahtuu joustavissa pienryhmissä. Äidinkielessä ja matematiikassa luokan oppilaat on jaettu neljään väriryhmään, joissa oppiaineksen laajuutta sekä etenemisnopeutta on säädelty vastaamaan oppilaiden tarpeita. Eriyttämistä tapahtuu siis molempiin suuntiin. Koska oppilaiden tuen tarve vaihtelee lukuvuoden aikana, myös väriryhmien koostumus vaihtelee. Väriryhmissä pyritään huomioimaan myös oppilaiden mahdolliset erityistarpeet. Pienryhmätunneilla on usein koulunkäynninohjaaja apuna. Tarvittaessa annetaan yksilöopetusta varikkotunneilla (vrt. laaja-alaisen erityisopettajan tuki). Reaaliaineiden ja taito- ja taideaineiden opiskelu toteutetaan koko luokan yhteisillä tunneilla yleisopetuksen opetussuunnitelmaan pohjautuen. Näillä tunneilla luokassa työskentelee useita aikuisia tiimiopettajuuden periaatteilla. Reaaliaineissa opiskelu pohjautuu aihekokonaisuuksiin ja rytmittyy kalenterivuoden mukaan. Työskentelytavat ovat monikanavaisia ja lapsen kokemusmaailmaan pohjautuvia. Yhteistoiminnallista oppimista sovelletaan mahdollisuuksien mukaan. 5.3.Tehostetun tuen pienryhmät (TEPI) TEPI-ryhmät ovat tarkoitettuja tehostetun tuen oppilaille, joilla on vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä ja suuressa ryhmässä toimimisessa. Raahessa toimii kolme TEPI-ryhmää: Harakkamäen TEPI (1.-6.lk), Antinkankaan TEPI (1.-6.-lk) ja Kirkonkylän koulun TEPI (1.-6.-lk). Harakkamäen ja Antinkankaan TEPIllä työskentelee kaksi opettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Kirkonkylän koululla työskentelee yksi opettaja ja tarvittaessa koulunkäynninohjaaja. Oppilaat valikoituvat TEPI-ryhmiin koulujensa oppilashuoltoryhmien kautta sen jälkeen, kun oman koulun tukitoimet on koettu riittämättömiksi. Ryhmäsiirtoa anotaan ja siirtopäätöksen tekee opetustoimenjohtaja. TEPI-ryhmien oppilaat ovat yleensä tehostetun tuen piirissä ja heille tehdään oppimissuunnitelma. Oppilas voi opiskella osan oppiaineista yleisopetuksen ryhmässä. Oppilas palaa lähikouluunsa heti, kun hänen arvioidaan selviytyvän suuremmassa ryhmässä toimimisesta Joustavan perusopetuksen toiminta (JOPO) Raahessa toimii neljä joustavan perusopetuksen (JOPO) ryhmää. Ryhmät sijaitsevat Antinkankaan koululla, Merikadun koululla, Saloisten koululla ja Vihannin yläkoululla. Jokaisessa JOPOryhmässä työskentelee opettaja ja ohjaaja. Opettajalla on opetusvastuu ja ohjaaja ohjaa oppilaita opettajan rinnalla sekä vastaa työssäoppimisjaksojen järjestämisestä. Tarvittaessa voidaan konsultoida koulun opinto-ohjaajaa. Joustavan perusopetuksen toiminta on tarkoitettu niille 7-9 luokkien oppilaille joilla on alisuoriutumista ja koulumotivaation puutetta sekä oppilaille jotka hyötyvät parhaiten joustavan perusopetuksen ryhmästä ja joita näyttäisi uhkaavan syrjäytyminen jatkokoulutuksesta ja työelämästä Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteena on vähentää perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Joustavan perusopetuksen toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettävää opetusta ja oppimisen ja kasvun tukea. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä

10 moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. Oppilailla on mahdollisuus opiskella JOPO-ryhmässä vuosiluokkiin sitomattomasti oman opinto-ohjelman mukaisesti. Oppilas ohjautuu JOPO-toimintaan koulukuraattorin, vanhempien ja JOPOn työntekijöiden ohjauksella. Tässä yhteydessä täytetään hakemus joustavaan perusopetukseen. Ennen hakemuksen tekemistä asia käsitellään moniammatillisesti oppilashuoltoryhmässä koulukuraattorin johdolla. Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai tarkistetaan hänelle jo aiemmin laadittua oppimissuunnitelmaa. Joustavan perusopetuksen oppilas voi saada tarvitsemaansa yleistä tai tehostettua tukea. Mikäli oppilaalle on tehty päätös erityisen tuen antamisesta, joustavan perusopetuksen toteuttaminen kuvataan vastaavalla tavalla henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. Joustava perusopetus toteutetaan pienryhmämuotoisesti, mikä edellyttää yleensä oman opetusryhmän muodostamista. Opetusta voidaan antaa myös osittain muun ryhmän yhteydessä. Lisätietoa Raahen JOPOtoiminnasta löytyy Raahen kaupungin opetussuunnitelmasta. 6. LUOKKAMUOTOINEN ERITYISOPETUS Erityisluokat on tarkoitettu oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla eikä yleisopetuksen ryhmässä. Erityisluokkiin ohjautuvat oppilaat, jotka ovat erityisen tuen piirissä, kun tukitoimet oppilaan omassa lähikoulussa eivät enää riitä tukemaan oppilaan kehitystä ja oppimista. Erityisluokissa opiskellaan yleensä yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti. Erityisluokissa on mahdollisuus henkilökohtaisempaan opetukseen ja ohjaukseen. Myös oppilaan erityistarpeet voidaan huomioida yksilöllisemmin. Erityisluokassa erityisluokanopettajan rinnalla työskentelee koulunkäynninohjaaja. Erityisluokilla opetus tapahtuu enintään kymmenen oppilaan opetusryhmissä. Erityisluokkien oppilaille laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Oppilaat opiskelevat omien yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti niissä oppiaineissa, joissa heillä on yksilöllistetty oppimäärä. Näissä oppiaineissa heidän arviointinsa perustuu HOJKS:issa asetettuihin tavoitteisiin. Erityistä tukea saava oppilas voi opiskella myös yleisen oppimäärän mukaan kaikissa oppiaineissa, jos tavoitteet ovat esim. sosio-emotionaalisella alueella. Tällöin arvioinnissa ovat samat käytännöt ja periaatteet kuin yleisopetuksessa. Erityisluokat tekevät yhteistyötä yleisopetuksen luokkien kanssa ja erityisluokkien oppilailla on mahdollisuus opiskella yleisopetuksen oppimäärien mukaan erityisluokassa tai he voivat opiskella integroituna yleisopetuksen luokkaan. Myös yleisopetuksen luokkien oppilaat voivat opiskella erityisluokissa sellaisissa oppiaineissa, joissa he tarvitsevat erityisopettajan tukea. Erityisluokkien opettajat tekevät moniammatillista yhteistyötä oppilashuollon henkilöstön kanssa. Erityisluokkien oppilaiden erityisen tuen tarvetta arvioidaan pedagogisilla selvityksillä moniammatillisesti tarpeen mukaan. Raahessa erityisluokkia, joissa opiskellaan pääsääntöisesti yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti oppiaineittain, on viidellä eri koululla: Antinkankaan koululla, Pattasten koululla, Merikadun koululla, Lampinsaaren koululla ja Vihannin yläkoululla. Näissä luokissa ryhmäkoko on enintään kymmenen oppilasta. Erityisluokkia, joissa voi opiskella oppiainekokonaisuuksittain tai toiminta-alueittain toimii Antinkankaan koululla ja Lampinsaaren koululla. Näihin luokkiin ohjautuu enimmäkseen oppilaita, joilla on lievä, keskiasteinen tai vaikea kehitysvamma. Kaikilla oppilailla on erityisen tuen päätös ja

11 usein pidennetty oppivelvollisuus. Opetus järjestetään osittain tai kokonaan erityisluokassa oppilaan oppimisedellytykset huomioiden. Integroitumista yleisopetukseen tai toisiin erityisluokkien ryhmiin harkitaan aina oppilas- ja ainekohtaisesti oppilaan kykyjen sekä edellytysten mukaan. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeensa. Pieni ryhmäkoko (6-8 oppilasta) mahdollistaa yksilöllisten työskentelytapojen ja oppimisjärjestelyiden käytön. Kaikille oppilaille laaditaan HOJKS ja opetus perustuu siinä määriteltyihin tavoitteisiin. Oppiainekokonaisuuksia ovat ympäristö- ja luonnontieto (biologia, maantieto, historia, fysiikka, kemia), orientoitumisaineet (terveystieto, uskonto, oppilaanohjaus), ilmaisuaineet (musiikki, liikunta, kuvataide, käsityö) ja valinnaiset aineet (tavallisimmin kotitalous) luokkalaisilla historia, fysiikka, kemia, terveystieto ja kotitalous sekä luokkalaisilla terveystieto ja kotitalous eivät sisälly oppiainekokonaisuuksiin. Äidinkieli ja matematiikka opiskellaan erillisinä oppiaineina. Toiminta-alueita ovat motoriset taidot, kognitiiviset taidot, sosiaaliset taidot, päivittäiset taidot ja kommunikaatiotaidot. Toiminta-alueittain voivat opiskella oppilaat, jotka ovat vaikeimmin kehitysvammaisia. Lisätietoa oppiainekokonaisuuksittain tai toiminta-alueittain opiskelemisesta löytyy Raahen kaupungin opetussuunnitelmasta. 7. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN ARVIOINTI Erityisen tuen oppilaan arvioinnin tavoitteet määritellään järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). henkilökohtaisessa opetuksen Jos Erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yksilöllisen oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia HOJKS:ssa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin hyvän osaamisen kuvauksiin. Yksilöllisten oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla. Yksilöllistetyt oppimäärät merkitään tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet HOJKS:ssa määritellyn yksilöllisen oppimäärän mukaan. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi perustuu yleiseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan tai yksilöllisiin oppimääriin, sen mukaan mitä oppilaan Erityisen tuen päätöksessä on päätetty. Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, arviointi perustuu HOJKS:ssa asetettuihin yksilöllisiin tavoitteisiin. 8. YHTEYSHENKILÖ Erityisopetuksen koordinaattori Anita Paani puh

12

13

14 TEPI-POLKU TEPIIN OHJAUTUMINEN TEPI ryhmät ovat tarkoitettuja tehostetun tuen oppilaille, joilla on vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä ja suuressa ryhmässä toimimisessa. Oppilaan polku TEPI ryhmään on seuraava: 1. Yleinen tuki omassa kotiluokassa. 2. Pedagoginen arvio, joka käsitellään oppilashuoltoryhmässä - kaikki tehostetun tuen tukimuodot käytössä - koulukuraattorin ja mahdollisesti koulupsykologin tuki oppilaalle - tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. 3. Tehostettu tuki omalla koululla 4. Omalla koululla annettava tuki ei riitä. 5. Verkostopalaveri - lähettävän ja vastaanottavan koulun koulukuraattorit, rehtorit, opettajat ja oppilaan huoltajat sekä tarvittaessa muut kiinteästi lapsen asioissa mukana olleet henkilöt keskustelevat TEPI -siirron tarpeellisuudesta. Tarvittaessa kutsutaan mukaan erityisopetuksen koordinaattori. - TEPI siirtoon päädyttäessä laaditaan siirtoanomus 6. Opetustoimenjohtajan päätös TEPI siirrosta 7. TEPI luokalla olevien/olleiden 6.luokkalaisten oppilaiden yläkoululle siirtymisestä pidetään 6.luokan syksyllä oppilashuollollinen palaveri, jossa mietitään oppilaan luokkapaikkaa yläkoulussa. 8. Jos lapsen koulunkäynti ei onnistu TEPI ryhmässä, riittävän varhaisessa vaiheessa mietitään moniammatillisesti oppilaan jatkotukea. Mikäli harkitaan siirtoa TEPI ryhmästä toiseen kutsutaan palaveriin molempien TEPI ryhmien opettajat, koulujen rehtorit ja koulukuraattorit. Palaverin puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii erityisopetuksen koordinaattori.

15 TEPI-POLKU Yleinen tuki omassa kotiluokassa Pedagoginen arvio kaikki tehostetun tuen tukimuodot käytössä koulukuraattorin ja mahdollisesti koulupsykologin tuki oppilaalle tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Tehostettu tuki omalla koululla Kun tuki ei riitä! Verkostopalaveri lähettävän ja vastaanottavan koulun koulukuraattorit, rehtorit, opettajat ja oppilaan huoltajat sekä tarvittaessa muut kiinteästi lapsen asioissa mukana olleet henkilöt keskustelevat TEPI -siirron tarpeellisuudesta. Tarvittaessa kutsutaan mukaan erityisopetuksen koordinaattori. TEPI siirtoon päädyttäessä laaditaan siirtoanomus OPETUSTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖS TEPIIN SIIRTYMISESTÄ Yläkouluun siirtymisestä oppilashuoltopalaveri, mikä koulu / luokkamuoto paras vaihtoehto Pidetään 6. lk syksyllä Opiskelu ei onnistu TEPI-ryhmässä: mietitään riittävän varhaisessa vaiheessa moniammatillisesti jatkotoimenpiteitä ja tukea Siirto TEPI ryhmästä toiseen: verkostopalaveri, jossa mukana molempien TEPI ryhmien opettajat, koulujen rehtorit ja koulukuraattorit. Palaverin puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii erityisopetuksen koordinaattori.

16 JOPOIHIN OHJAUTUMINEN KENELLE JOPO ON TARKOITETTU: luokkalaisille - koulumotivaation puute - syrjäytymisuhka jatkokoulutuksesta ja työelämästä - perusopetuksen keskeyttämisriski - alisuoriutumisvaara YHDENVERTAISET VALINTAPERUSTEET: - oppilaan myönteinen asennoituminen JOPO-toimintaan - oletettu selviytyminen joustavan perusopetuksen opiskelumenetelmistä - syrjäytymisvaara - alisuoriutumisvaara OPPILAAN POLKU JOPOLLE: 1. Ongelmia koulussa: yleensä oppilas on siirretty tehostettuun tukeen ja tehostetun tuen tukitoimia on toteutettu. Koulukuraattori on mukana oppilaan asioissa. 2. Oppilaan asiaa käsitellään moniammatillisesti koulun oppilashuoltoryhmässä koulukuraattorin johdolla. Päätetään, että oppilaalle paras oppimisympäristö olisi JOPOluokka. 3. Koulukuraattori ohjaa oppilaan hakeutumaan JOPO-ryhmään. Ensisijainen JOPO-ryhmä on oman koulun/lähikoulun JOPO-ryhmä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, lähettävältä koululta ollaan yhteydessä muihin JOPO-ryhmiin ja yhteistyössä etsitään oppilaalle soveltuvin JOPO-ryhmä toiselta koululta. 4. Oppilas ja huoltaja tekevät hakemuksen JOPO-paikasta (Hakulomake JOPO-luokalle) ja koulun oppilashuoltoryhmä esittää oman näkemyksensä (Esitys oppilaan siirtymisestälomake). Lomakkeet toimitetaan opetusvirastoon erityisopetuksen koordinaattorille. 5. Opetustoimenjohtaja tekee päätöksen JOPO-paikasta. 6. Oppilas siirtyy JOPO-luokalle päätöksen mukaisesti. 7. Oppilaalle tehdään JOPOlla oppimissuunnitelma, jossa kuvataan oppilaan joustavan perusopetuksen järjestäminen, moniammatillinen yhteistyö, tarvittavat tuki- ja neuvontapalvelut sekä toiminnan seuranta. Mikäli oppilas etenee oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti, hänen opintokokonaisuutensa kuvataan oppimissuunnitelmassa. Jos koulun opetussuunnitelmassa ei ole päätetty vuosiluokkiin sitomattomasta oman opinto-ohjelman mukaan etenemisestä JOPO-luokalla, niin siitä pitää tehdä hallinnollinen päätös yksittäisen oppilaan kohdalla. 8. Mikäli oppilas siirtyy pois JOPO-luokalta, toimitetaan opetusvirastolle uusi esitys asiasta (lomake) ja opetustoimenjohtaja tekee asiasta päätöksen.

17 JOPO-POLKU Ongelmia koulussa Oppilas siirretään tehostettuun tukeen Koulukuraattori mukana oppilaan asioissa Oppilashuoltoryhmä Moniammatillinen koulun oppilashuoltoryhmä käsittelee koulukuraattorin johdolla mahdollista Jopolle siirtymistä. Päätetään, että oppilaalle paras opiskeluympäristö olisi JOPO-luokka. JOPO-ryhmän valinta Koulukuraattori ohjaa oppilaan hakeutumaan hänelle sopivaan JOPO-ryhmään. Ensisijaisesti oman koulun JOPO Mikäli em. ei mahdollista, oppilas ohjataan hakemaan opiskelupaikkaa hänelle parhaiten soveltuvasta JOPO-ryhmästä. Lomakkeet Hakulomake JOPO-luokalle (oppilas ja huoltaja) Esitys oppilaan siirtymisestä- lomake (koulun oppilashuoltoryhmä) Toimitetaan opetusvirastoon erityisopetuksen koordinaattorille. OPETUSTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖS JOPO-PAIKASTA Jopo-ryhmään siirtyminen Oppimissuunnitelma, jossa kuvataan oppilaan joustavan perusopetuksen järjestäminen, moniammatillinen yhteistyö, tarvittavat tuki- ja neuvontapalvelut sekä toiminnan seuranta JOPOLTA pois siirtyminen: opetusvirastolle uusi esitys asiasta (lomake) Opetustoimenjohtaja tekee asiasta päätöksen.

18 Osa-aikaisen erityisopetuksen vuosikello MARRASKUU JOULUKUU -oppimissuunnitelman seuranta yhdessä lo:n kanssa -eskareiden lähetteet psykologin testaukseen TAMMIKUU -1. lk:n kirjoitustestit -eskareiden ja 1.-luokan pedagogiset arviot, jos tuen tarve suuri (viimeistään nyt) HELMIKUU -tehostetun ja erityisen tuen oppilaista tieto yläkouluun -yläkoulussa pedagogiset arviot keväälle LOKAKUU SYYSKUU -vanhojen HOJKS:ien päivitys yhdessä lo:n /ao:n kanssa -luki-seulat (sanelu) seiskoille - 2.luokkalaisten lukunopeuden testaus (esim. Armi) ELOKUU -1.lk:n puheseulat ja muut mahdolliset testaukset -eskariseulat ja KPT -konsultointi oppimissuunnitelmien teossa -starteille soveltaen eskariseulat -laaja-alaisten erityisopettajien yhteistapaaminen (koordinaattori kutsuu) LUKUVUODEN AIKANA -osa-aikaisen erityisopetuksen antaminen yleisen,tehostetun ja erityisen tuen oppilaille -puheopetus -testausten tekeminen (ALLU, MAKEKO ) -opettajien kosultointi oppilasasioissa -tarvittavien tutkimuslähetteiden teko (toimintaterapia,psykologi, puheterapia..) -oppilaspalaverit (pene, OYS, vanhempien tapaaminen) -oppilashuoltoryhmän jäsenenä toimiminen -erityisopettajien kokouksiin ja koulutuksiin osallistuminen -vastuu HOJKSien laadinnasta ja päivittämisestä, laaditaan yhteistyössä opettajien ja muiden tahojen kanssa -konsultointi pedagogisten arvioiden ja oppimissuunnitelmien teossa -pedagogisen selvityksen teko yhdessä muiden tahojen kanssa - erityisopetusmateriaalin tilaaminen koululle HEINÄKUU KESÄKUU MAALISKUU -2.lk:n kirjoitustestit ja luetun ymmärtämisen testaus. Tarvittaessa lukunopeuden kontrollointi. -6. lk:n ALLUT -eskareiden tiedonsiirtolomakkeiden täyttö -Mahdollisten erityisluokkasiirtojen suunnittelu ja palaverit HUHTIKUU -Jopo- ja Tehostetun tuen pienryhmäsiirrot selvillä -1. lk:n teknisen lukutaidon testaus (ALLU, ARMI ) -6. lk:n ja eskareiden tiedonsiirtopalaverit -6.lk:n nivelvaihelomake ja Hojks-seuranta tiedoksi yläluokille TOUKOKUU - 2. lk:n, 6. lk:n ja eskareiden pedagogiset selvitykset opetusvirastolle - tiedonsiirtopalaverit (eskarit, 6.lk) - HOJKS:n seuranta -oppimissuunnitelman seurannan konsultointi -eskareiden pedagogiset arviot, jos 1. lk:lle tehostettuun tukeen - yläkoulussa pedagogiset arviot syksylle

19 Luokkamuotoisen erityisopetuksen vuosikello JOULUKUU Väliarviointi / palautteenanto oppilaalle ja huoltajalle TAMMIKUU Luoviin tutustuminen Koulutuskokeilut HELMIKUU Luoviin tutustuminen Koulutuskokeilut MARRASKUU LOKAKUU Uusien HOJKS:ien laatiminen yhdessä muiden tahojen kanssa sekä vanhempien tapaaminen henkilökohtaisesti SYYSKUU Vanhojen HOJKS:ien päivitys yhdessä muiden tahojen kassa sekä vanhempien tapaaminen henkilökohtaisesti ELOKUU Uusien vanhempien tapaaminen Vanhempainilta - Luokkamuotoisen erityisopetuksen antaminen erityisen tuen oppilaille. - Oppilapalaverit moniammatillisena yhteistyönä (uusien oppilaiden siirtopalaverit, vanhempien tapaaminen, yhteistyö koulupsykologin, koulukuraattorin, Penen, OYS:n, eri terapeuttien, lastensuojelun ja muiden tahojen kanssa). - Erityisopettajien kokouksiin ja koulutuksiin osallistuminen. - Vastuu HOJKS:ien laadinnasta ja päivittämisestä yhteistyössä muiden tahojen kanssa. - Pedagogisen selvityksen teko 2. ja 6. luokan oppilaille yhdessä muiden tahojen kanssa (sekä tuen tarpeen arviointi tarvittaessa myös muulloin). - Tarvittavien tutkimuslähetteiden teko (toimintaterapia, psykologi, puheterapia jne.) - Opettajien konsultointi oppilasasioissa - Yhteistyö luokanopettajien/aineenopettajien kanssa integraatiotapauksissa. HEINÄKUU Mahdollinen lisä- /täydennyshaku MAALISKUU Koulunsa päättävien jatkoopintojen suunnittelu yhdessä vanhempien kanssa Yhteishakukaavakkeiden täyttö ja lähetys Luoviin haku HUHTIKUU Jopo- ja Tehostetun tuen pienryhmien siirrot selvillä 2. ja 6.lk:n oppilaiden pedagogiset selvitykset HOJKS:n seurantalomakkeet ja palaverit Ammattistarttiin suora haku Yhteishaun soveltamiskokeet TOUKOKUU Moniammatilliset tiedonsiirtopalaverit (uudet/lähtevät oppilaat) Palaverit ammattikoulun ja toisen asteen koulujen erityisopettajien kanssa Eri tahojen konsultointi mahdollisissa/epävarmoissa tuen tarpeen arvioinneissa Lukuvuositodistukset KESÄKUU Yhteishaun valintatulokset ja opiskelupaikan varmistaminen (huoltajien ja oppilaiden vastuulla

20 Inkluusioluokka 1-2BE (Pattasten alakoulu) -lähikouluperiaate, oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen omassa luokassa -luokassa on erilaisia oppijoita, opettajien tehtävä on vastata haasteeseen ja eriyttää opetusta (sekä ylös- että alaspäin) -tiimiopettajuus (luokanopettaja +erityisopettaja), opettajien vahvuudet voidaan huomioida -jo olemassa olevien resurssien uudenlainen käyttö, oppilaiden joustava ryhmittely 1B (n. 16 opp.) LO 1-2E n.(7-10 opp.) EO + AV YHT OPP., 2 OPEA + 1 AV opp toimitaan yhdessä isossa ryhmässä samassa tilassa tilassa silloin, kun siitä on oppilaille etua/hyötyä (esim. li, mu, ypi, ue) eli noin 7h viikossa -luokkaa jaetaan joustavasti ryhmiin; * 5h viikossa ollaan pienryhmissä, joissa vain n. 6 oppilasta (tehokasta eriyttämistä, jokainen saa omantasoista opetusta) ai, mat *7h ollaan n. 12 oppilaan ryhmissä esim. kä, ku, ai, mat *ryhmien oppilasmäärä voi vaihdella, oppilaat voivat vaihtaa ryhmä lukuvuoden aikana

21 HAKULOMAKE JOPO-LUOKALLE Hakijan nimi Henkilötunnus Puhelinnumero Kotiosoite Postinumero Postitoimipaikka Nykyinen koulu ja luokka Huoltajien nimet Huoltajien puhelinnumerot Huoltajien sähköpostiosoitteet Miksi oppilaalle haetaan paikkaa JOPO-luokalle? Oppilaan näkemys Huoltajien näkemys Tavoitteet oppilaan Jopo-luokalla opiskelulle? Oppilaan allekirjoitus SUOSTUMUS Lastamme koskevia tutkimustietoja / oppimissuunnitelmatietoja saa luovuttaa kuntoutuksen ja opetuksen suunnittelusta ja järjestämisestä vastaaville viranhaltijoille sekä siirtymävaiheessa vastaanottavalle oppilaitokselle. Päiväys / 20 Huoltajan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus (Lomake palautetaan Jopo-luokan opettajalle)

22 Opetustoimi / OTJ ESITYS OPPILAAN siirtymisestä ryhmään siirtymisestä pois ryhmästä Tiedot oppilaasta Oppilas- ja huoltajatiedot (Alleviivaa oppilaan osoite) Nimi Huoltajan nimi Huoltajan nimi Henkilötunnus Osoite Osoite Puhelin, koti Puhelin, työ Puhelin, koti Puhelin, työ Lähettävän koulun tiedot Luokanopettaja/ -valvoja / erityisopettaja Koulun ja opettajan yhteystiedot Luokka Muita tietoja ( mm. asian käsittely oppilashuoltoryhmässä ) Allekirjoitukset Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys Päivämäärä Luokanopettajan/ -valvojan / erityisopettajan allekirjoitus Puhelin Rehtorin allekirjoitus Puhelin

23 Opetustoimi/OTJ PIDENETTY OPPIVELVOLLISUUS Anomus pidennetystä oppivelvollisuudesta Anomme lapsellemme synt. pidennettyä oppivelvollisuutta. Anomus perustuu lausuntoon, joka on liitteenä. Pidennetty oppivelvollisuus suoritetaan Anomus pidennetyn oppivelvollisuuden päätöksen purkamisesta Anomme lapsellemme synt. pidennetyn oppivelvollisuuden purkamista. Anomus perustuu pedagogiseen selvitykseen tai asiantuntijalausuntoon. Raahessa / 20 Huoltajan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus Nimenselvennys Nimenselvennys Osoite Osoite Molempien huoltajien allekirjoitus, myös yhteishuoltajatilanteissa.

24 Opetuksen poikkeava aloittaminen salassa pidettävä Oppilas- ja huoltajatiedot Oppilaan nimi Henkilötunnus Huoltajan nimi Osoite Huoltajan nimi Osoite Puhelin/koti Puhelin/työ Puhelin/koti Puhelin/työ Esiopetus Koulu/päiväkoti Perusopetuksen aloittaminen säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta (POL 25 ) Opetuksen järjestäjä voi asiantuntijaselvityksen perusteella antaa lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin (POL 27 ) Anomme lapsellemme lupaa aloittaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä aikaisemmin. Liitteenä asiantuntijalausunto Anomme lapsellemme lupaa aloittaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä myöhemmin. Liitteenä asiantuntijalausunto Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan esiopetus voi kestää kaksi vuotta (POL 9 ) Lapsemme kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ja käyttää mahdollisuuden toiseen esiopetusvuoteen Allekirjoitukset Päiväys / 20 Huoltaja Huoltaja nimen selvennös nimen selvennös Liitteet Asiantuntijan lausunto koulun aloittamisesta säädettyä myöhemmin (pakollinen) Asiantuntijan lausunto koulun aloittamisesta säädettyä aikaisemmin (pakollinen) Asiantuntijan lausunto toisen esiopetusvuoden käyttämisestä Erityislastentarhanopettajan tai erityisopettajan lausunto (lisämateriaalina) Rehtorin tai päiväkodinjohtajan esitys esiopetuksen järjestämisestä (pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaalle)

25 ERITYISEN TUEN PÄÄTÖKSEN VALMISTELU erityisen tuen aloittaminen erityisen tuen jatkaminen erityisen tuen lopettaminen LAPSEN JA HUOLTAJAN TIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Huoltaja Osoite Huoltaja Osoite Puhelinnumero Puhelinnumero PÄIVÄKODIN TAI KOULUN TIEDOT (nykytilanne) Päiväkodin nimi ja puhelinnumero Koulun nimi ja puhelinnumero Lastentarhanopettaja/erityislastentarhanopettaja Luokanopettaja / Luokanvalvoja Muu vastuuhenkilö Muu vastuuhenkilö TEHOSTETTU TUKI (PO 16 JA 17 ) (täytetään vain erityiseen tukeen siirryttäessä) Tehostetun tuen toimenpiteet kuvattu oppimissuunnitelmassa (liitteenä) Tehostettu tuki: tehostetun tuen aloittaminen tehostetun tuen seuranta (pvm) (pvm) Moniammatillisesti laadittu pedagoginen selvitys (pvm) (liitteenä) Haetaan erityisen tuen päätöstä ilman tehostetun tuen vaihetta (liitteenä asiantuntijalausunto) Peruste: OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN JATKOSSA Opetuksen pääsääntöinen järjestämispaikka Avustajapalvelut Tulkitsemispalvelut Koulukuljetus Muu tuki (esim. aamu- ja iltapäivähoito)

26 OPPILAAN OPPIMÄÄRÄ JATKOSSA Yleinen oppivelvollisuus (10v.) Pidennetty oppivelvollisuus (11v.) Opetus järjestetään toiminta-alueittain Yksilöllinen oppimäärä yhdessä tai useammassa aineessa Yksilöllistettävät oppiaineet: HUOLTAJAN KUULEMINEN Päiväys / 20 Huoltajan näkemys ALLEKIRJOITUKSET Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys Päiväkodin johtajan / rehtorin allekirjoitus ja nimenselvennys Muun vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimenselvennys Liitteet: oppimissuunnitelma kuntoutussuunnitelma moniammatillisena yhteistyönä laadittu pedagoginen selvitys (välttämätön)

27 Pedagogista selvitystä täydennetään asiantuntijalausunnolla kun (Perusopetuslaki 17 ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset DNRO 50/011/2010: Erityinen tuki 4.3.) Päätöstä haetaan ennen esi- tai perusopetuksen alkamista ilman pedagogista selvitystä ja tehostetun tuen antamista Päätöstä haetaan esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja tehostetun tuen antamista Päätös tehdään perusopetuksen aikana ja se perustuu oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin (esim. onnettomuus tai vakava sairaus) Liitteenä olevat asiantuntijalausunnot psykologinen asiantuntijalausunto lääketieteellinen asiantuntijalausunto sosiaalinen selvitys muu, mikä Valmisteluasiakirja liitteineen toimitetaan opetusvirastoon. Päätöksen erityisen tuen aloittamisesta ja järjestämisestä, jatkamisesta ja lopettamisesta tekee opetustoimenjohtaja (kunnan delegointisääntö).

28 SUOSTUMUS TIETOJEN SIIRTÄMISESTÄ Lapsen nimi Lastamme koskevia koulunkäynnin järjestämisen kannalta välttämättömiä tietoja saa luovuttaa kuntoutuksen ja opetuksen suunnittelusta ja järjestämisestä vastaaville viranhaltijoille sekä siirtymävaiheessa vastaanottavalle oppilaitokselle. Päiväys / 20 Huoltajan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus

29 Opetustoimi / Psykologi OPPILAAN ILMOITTAMINEN PSYKOLOGIN TUTKIMUKSIIN Tiedot oppilaasta Oppilas- ja huoltajatiedot (Alleviivaa oppilaan osoite) Nimi Huoltajan nimi Osoite Huoltajan nimi Osoite Henkilötunnus Puhelin, koti Puhelin, työ Puhelin, koti Puhelin, työ Koulua koskevat tiedot Luokanopettaja/ -valvoja / erityisopettaja Koulun ja opettajan yhteystiedot Luokka Kuvaus oppilaan ongelmasta, jota halutaan selvittää psykologisilla tutkimuksilla (edistyminen eri oppiaineissa, käyttäytyminen jne.) Tähän astiset toimenpiteet ongelmien selvittämiseksi (aikaisemmat tutkimukset, erityisopetus jne.) Oppilaan vahvuudet Muita tietoja (oppilaasta, koulutilanteesta, perheestä jne. tarvittaessa jatka kääntöpuolelle) Päivämäärä Ilmoittaja Puhelin Huoltajien suostumus Annamme suostumuksemme lastamme koskeviin tutkimuksiin. Molempien huoltajien allekirjoitukset

30 Oppimisen tukeminen päivämäärä Tavoitteiden selkeä määrittely Eriyttäminen - oppiaineksen laajuuden vaihtelu - etenemisnopeuden vaihtelu - itseohjautuvuuden vaihtelu - vaikeusasteen vaihtelu - erilaiset työtavat - selkotekstit - E-kirja - äänikirjat - aputyökalut (esim. tietokoneohjelmat) - opiskelun erityiset painoalueet Koulunkäynninohjaajan tuki - oppitunneilla - koetilanteissa - muissa tilanteissa Samanaikaisopetus Tukiopetus Osa-aikainen erityisopetus Läksytuki (miten?) Opetuksen järjestäminen osittain pienessä ryhmässä Opetuksen järjestäminen erityisluokassa - osittain - kokonaan Oppilaanohjaus Eriyttävä kirja Oppimissuunnitelma Oppiaineen yksilöllistäminen HOJKS (pakollinen) Oppimisympäristö Istumapaikan vaihto Häiriötekijöiden karsiminen luokasta Opetusryhmän vaihtaminen Yhteisistä säännöistä sopiminen Lisätyt tauot työskentelyssä Konkretisoivat välineet Muut apuvälineet Yhteistyö Keskustelu huoltajan kanssa Keskustelu avustajan kanssa Keskustelu erityisopettajan kanssa Keskustelu muiden opettajien

31 kanssa Tilanteen selvittäminen yksilökohtaisessa oppilashuollossa Oppilashuollolliset tukipalvelut Asiantuntijapalveluiden käyttö Kerhotoiminta Aamu- ja/tai iltapäivätoiminta

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot