Maksuvalmiusjärjestelmän käyttöönotosta Suomen Pankin soveltamiin korkoihin aiheutuvat muutokset Markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajojen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksuvalmiusjärjestelmän käyttöönotosta Suomen Pankin soveltamiin korkoihin aiheutuvat muutokset Markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajojen"

Transkriptio

1 38 39 sestä luotosta peritään korkoa, joka on sama kuin luoton nostopäivän kolmen kuukauden markkinakorko, ja että Valtion vakuusrahastolle edellä mainituin ehdoin avattavalle talletustilil le maksetaan päivittäistä, enintään mark kinakoron suuruista korkoa. Maksuvalmiusjärjestelmän käyttöönotosta Suomen Pankin soveltamiin korkoihin aiheutuvat muutokset Elokuun 19. päivän kokouksessaan pankkival tuusto päätti niistä muutoksista, joita maksuval miusjärjestelmän käyttöönotto aiheuttaa Suo men Pankin soveltamiin korkoihin. Johtokun nan esitys asiasta 11. elokuuta kuului seuraavas ti: "Suomen Pankki on alkaen siirtynyt käyttämään pankkien keskuspankkirahoitukses sa päiväluotto- ja päivätalletusjäijestelmän sijas ta maksuvalmiusjärjestelmää. Maksuvalmiusjärjestelmä koostuu päivätalletuksista ja maksuvalmiusluotoista. Uudistuksen seurauksena Suo men Pankin aikaisemmin soveltamat päiväluot to ja päiväluottokorko eivät ole enää käytössä. Sen sijaan Suomen Pankki laskee ja julkaisee päivittäin pankkien välisillä markkinoilla käyte tyn keskimääräisen yön yli -koron. Suomen Pankin perimää päiväluottokorkoa on käytetty viitekorkona eräissä Suomen Pankin sopimuksissa. Olemassa olevan kassavarantosopimuksen mukaan rahalaitos, joka ei ole määrä ajassa hoitanut talletusvelvollisuuttaan, on vel vollinen maksamaan puuttuvalle talletusmäärälle koron, joka on neljä (4) prosenttiyksikköä yli asianomaisen kuukauden keskimääräisen päivä luottokoron. Suomen Pankin ja Helsingin Rahamarkkinakeskus Oy:n välisen luottotilisopimuksen mukaan Helsingin Rahamarkkinakeskus Oy:lle myönnettävästä luotosta peritään vuo tuista korkoa, joka on kulloinkin Suomen Pan kin päiväluotosta perittävä korko kaksinkertai sena lisättynä viidellä (5) prosenttiyksiköllä. Siirryttäessä maksuvalmiusjärjestelmään päi väluottokorko olisi perusteltua korvata Suomen Pankin laskemalla ja julkistamalla pankkien välisten markkinoiden keskimääräisellä yön yli -korolla. Niissä poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa yön yli -korkoa ei ole, olisi tarkoituksen mukaisinta käyttää viitekorkona Suomen Pan kin pankkipäivän lopussa noteeraamaa maksuvalmiusluottokorkoa. Edellä sanottuun viitaten ja kun eduskunnan pankkivaltuuston asiana on määrätä Suomen Pankin peruskorko sekä muut Suomen Pankin soveltamat korot tai niiden rajat, johtokunta kunnioittaen esittää, että eduskunnan pankkivaltuusto Suomen Pankin ohjesäännön 17 :n 1 momentin 1 kohdan nojalla valtuuttaisi johto kunnan muuttamaan kassavarantosopimuksen 8 :n kuulu maan seuraavasti: Ellei rahalaitos ole 2 :n 1 momentin mukaisen määräajan kuluessa täyttänyt talletusvelvollisuuttaan, sen on maksetta va puuttuvasta määrästä kultakin kalen terikuukaudelta viimeistään seuraavan kuukauden toisena pankkipäivänä Suo men Pankille vuotuista korkoa, joka on Suomen Pankin laskema ja julkistama pankkien välisten markkinoiden keski määräinen yön yli -korko lisättynä viidel lä (5) prosenttiyksiköllä. Silloin kun pankkien välisen yön yli -koron notee rausta ei ole, käytetään luotosta perittä vän koron viitekorkona Suomen Pankin pankkipäivän lopussa noteeraamaa maksuvalmiusluottokorkoa. Ja Helsingin Rahamarkkinakeskus Oy:n luottotilin korkolausekkeen kuulu maan seuraavasti: Luotosta perittävä vuotuinen korko on kulloinkin Suomen Pankin laskema ja julkistama pankkien välisten markkinoi den keskimääräinen yön yli -korko lisät tynä viidellä (5) prosenttiyksiköllä. Sil loin kun pankkien välistä yön yli -koron noteerausta ei ole, käytetään luotosta perittävän koron viitekorkona Suomen Pankin pankkipäivän lopussa noteeraa maa maksuvalmiusluottokorkoa. Peruskoron alentaminen Pankkivaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17. joulukuuta johtokunnan esityksen peruskoron alentamisesta. Johtokunnan esitys asiasta 14. joulukuuta kuului seuraavasti: "Jäljempänä olevan perusteella johtokunta kunnioittavasti esittää, että pankkivaltuusto Suomen Pankin ohjesäännön 17 :n 1 momentin 1 kohdan nojalla päättäisi, että Suomen Pankin peruskorko alennetaan 9 V2 prosentista 8V2 pro senttiin alkaen. Syksyn aikana sekä lyhyet että pitkät rahamarkkinakorot ovat alentuneet tuntuvasti. Pit kät korot ovat nyt vajaan prosenttiyksikön alemmalla tasolla kuin ne olivat keväällä perus korkoa korotettaessa. Korkotason alentumiseen ovat vaikuttaneet sekä kansainvälisten korkojen alentuminen että viime kuukausina tehdyt ta louspoliittiset ratkaisut. Hallitus julkisti loka kuussa säästöohjelman, joka tähtää valtionta louden tervehdyttämiseen keskipitkällä aikavä lillä. Lisäksi työmarkkinoiden keskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa sovittiin, että voimassa olevan tulopoliittisen sopimuksen mukaiset ensi vuoden palkkaratkaisut toteutetaan ilman yleis korotuksia. Tehdyt päätökset ovat jo vakautta neet rahoitusmarkkinoiden kehitystä, ja ne luo vat edellytyksiä maltilliselle korkokehitykselle jatkossa. Rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyy silti yhä riskejä sekä oman taloudellisen kehityksemme että kansainvälisillä rahoitus markkinoilla edelleen vallitsevan poikkeukselli sen voimakkaan epävarmuuden vuoksi. Peruskoron alentaminen yhdellä prosenttiyk siköllä merkitsisi runsaan 600 miljoonan markan vähennystä pankkien tuloihin. Yritysten tuloja muutos lisäisi lähes saman verran. Kotitaloussektorin käytettävissä olevia nettotuloja perus koron alentaminen ei juurikaan muuttaisi. Julki sen sektorin tulot sen sijaan kasvaisivat verovä hennysten pienenemisen vuoksi. Laskelmat on tehty vallitsevien saamis- ja velkakantojen perusteella olettaen, etteivät va rannot peruskoron muutoksen jälkeen muutu. Näin ei käytännössä tapahdu, vaan esimerkiksi talletuskäyttäytyminen muuttuisi peruskoron alentamisen seurauksena. Verottomat talletustilit tulisivat vähemmän houkutteleviksi. Tästä aiheutuva talletusten siirtymä lisäisi pankkien kustannuksia. Suomen Pankin valtuudet ottaa ulkomaista luottoa Pankkivaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19. elokuuta Suomen Pankin ohjesäännön 17 :n 1 momentin 6 kohdan nojalla johtokunnan esityk sen lisätä Suomen Pankin valtuuksia ottaa ulko maista luottoa. Lisäksi pankkivaltuusto merkitsi tiedoksi ko kouksessaan 17. joulukuuta, että Pohjoismaiden keskuspankit ovat päättäneet uudistaa ja olen naisesti laajentaa 1. tammikuuta 1984 voimaan tullutta lyhytaikaista valuuttatukea koskevaa keskinäistä sopimustaan. Tammikuun 1. päivä nä 1993 voimaan tulleen uudistetun sopimuksen mukaan pohjoismaisista keskuspankeista Tans kan, Suomen, Norjan ja Ruotsin keskuspankilla on mahdollisuus saada muilta Pohjoismailta va luuttatukea milj. ecun ja Islannin keskus pankilla 200 milj. ecun arvosta. Toisaalta niillä on velvollisuus antaa toisilleen tukea milj. ecun arvosta ja Islannilla 100 milj. ecun arvosta. Edelleen pankkivaltuusto päätti Suomen Pan kin ohjesäännön 17 :n 1 momentin 1 kohdan nojalla, että sopimuksen perusteella mahdollises ti annettava luotto on markkinakorkoista. Markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajojen noudattamatta jättäminen (markan arvon tilapäinen kelluminen) Syyskuun 8. päivän kokouksessaan pankkival tuusto totesi, että Suomen Pankin johtokunta on samana päivänä rahalain 2 :n 2 4 momentin mukaisesti tehnyt päätöksen olla noudattamatta markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajoja. Sa malla pankkivaltuusto johtokunnan esityksen mukaisesti päätti saattaa asian valtioneuvoston käsiteltäväksi sekä totesi, että toimenpide oli ollut välttämätön. Lisäksi pankkivaltuusto päät ti, että rahalain 2 :n 2 momentin edellyttämä esitys markan ulkoisen arvon vaihteluvälin ra joiksi tehdään niin pian kuin se valuuttamarkki noiden tila huomioon ottaen on mahdollista. Mikäli vakava häiriö pitkittyisi, eikä sitä enää voitaisi pitää tilapäisenä, Suomen Pankki saat taa asian valtioneuvoston käsiteltäväksi. Johto kunnan esitys asiasta 8. syyskuuta kuului seuraa vasti: "Tilanne valuuttamarkkinoilla on ollut mar raskuun 15. päivänä 1991 suoritetun markan devalvaation jälkeen varsin epävakaa. Hallituk sen toteuttamista finanssipoliittisista toimenpi teistä huolimatta markkinoilla on esiintynyt jat kuvaa epävarmuutta markan arvon suhteen. Tämä on johtanut korkeisiin korkoihin, koti maisen kysynnän voimakkaaseen supistumiseen, lukuisiin vararikkoihin, kasvaviin ongelmiin pankkisektorilla ja kasvavaan työttömyyteen. Suomen Pankki on joutunut valuuttamarkki noilla vallinneen vakavan häiriön johdosta tilan teeseen, jossa valuuttamarkkinoiden avautuessa voitaisiin noudattaa valtioneuvoston marras kuun 15. päivänä 1991 rahalain 2 :n 2 momen tin nojalla tekemällä päätöksellä (1342/91) vah-

2 40 vistamia markan ulkoisen arvon vaihtelualueen rajoja ainoastaan hyvin korkeiden korkojen ja suurten valuutanmyyntien avulla. Mainitun pää töksen 1 :n mukaan markan ulkoinen arvo määritellään Euroopan yhteisöjen valuuttayksi kön ecun (European Currency Unit) vasta-arvona markoissa. Päätöksen 2 :n mukaan ecun vasta-arvo markoissa voi vaihdella markasta markkaan. Edellä sanotun valuuttamarkkinoiden vaka van häiriön vuoksi johtokunta on tänään raha lain 2 :n 3 momentin mukaisesti tehnyt päätök sen olla noudattamatta vaihtelualueen rajoja. Päätöksestä tiedotetaan sen jälkeen, kun valtio neuvosto on käsitellyt asian, ja sitä ryhdytään soveltamaan tänään kello valuuttamarkki noiden avautuessa. Edellä olevan ja rahalain 2 :n 2, 3 ja 4 momentin nojalla johtokunta ehdottaa kunnioit taen, että pankkivaltuusto saattaisi asian valtioneuvoston käsiteltäväksi ja siinä yhteydessä toteaisi toimenpiteen välttä mättömäksi ja että rahalain 2 :n 2 momentin edellyt tämä esitys markan ulkoisen arvon vaih telualueen rajoiksi tehdään niin pian kuin se valuuttamarkkinoiden tila huomioon ottaen on mahdollista. Mikäli vakava häiriö pitkittyisi, eikä sitä enää voitaisi pitää tilapäisenä, Suomen Pankki saat taa asian valtioneuvoston käsiteltäväksi. Myöhemmin samassa kokouksessa pankkivaltuusto totesi, että valtioneuvosto oli hyväksy nyt Suomen Pankin toimenpiteet ja samalla edellyttänyt, että rahalain 2 :n 2 momentin edellyttämä esitys markan ulkoisen arvon vaih teluvälin rajoiksi tehdään niin pian kuin se valuuttamarkkinoiden tila huomioon ottaen on mahdollista. Samalla valtioneuvosto oli edellyttänyt myös, että jos häiriö pitkittyy, Suomen Pankki saattaa asian valtioneuvoston käsiteltäväksi. Rahalain 2 :n muuttaminen Kun oli käymässä ilmeiseksi, että kiinteään va luuttakurssiin perustuvan rahapolitiikan jatka minen ei toistaiseksi olisi mahdollista, pankin johtokunta katsoi, että rahalain 2 :ää olisi syytä täsmentää. Täsmennystä vaativa kohta koski Suomen Pankin oikeutta olla tilapäisesti noudat 41 tamatta valtioneuvoston vahvistamia markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajoja tapauksissa, joissa valuuttamarkkinoilla vallitsee vakava häi riö. Johtokunnan esitys asiasta 16. syyskuuta kuu lui seuraavasti: "Viime aikoina raha- ja valuuttamarkkinoita ovat leimanneet toistuvat levottomuudet ja niistä aiheutunut korkojen voimakas nousu. Rauhat tomuus kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla on lisännyt tätä levottomuutta entisestään. Myön teinen vientikehitys ja teollisuustuotannon kasvu eivät ole riittäneet palauttamaan talouspolitii kan linjan uskottavuutta, mikä pitää korot ta loudelliseen tilanteeseen nähden korkeina. Ly hyet heliborkorot ovat edelleen pysyneet korkei na, ja kolmen kuukauden heliborkoron ja ecukoron välinen ero on ollut runsaat 5 prosentti yksikköä. Rauhattomassa markkinatilanteessa Suomen Pankki joutui jatkuvasti tukemaan markkaa myymällä valuuttaa korkeista koroista huoli matta. Valuuttavarantoa jouduttiin tukemaan myös huomattavin ulkomaisin tukiluotoin. Va luutan runsaan maastavirtauksen jatkuttua Suo men Pankki teki rahalain 2 :n 3 momentin nojalla päätöksen markan ulkoisen ar von vaihtelualueen rajojen noudattamatta jättä misestä eli päästi markan kellumaan. Koska kiinteään valuuttakurssiin perustuvan rahapolitiikan jatkaminen ei ole toistaiseksi mahdollista, olisi syytä täsmentää Suomen Pan kin nykyistä oikeutta olla, valuuttamarkkinoilla sattuneen vakavan häiriön vallitessa, tilapäi sesti noudattamatta valtioneuvoston vahvista mia markan ulkoisen arvon vaihtelualueen rajo ja. Rahalain 2 :n 3 momenttiin lisättäisiin sään nös siitä, että valtioneuvosto voi Suomen Pankin esityksestä pysyttää olemaan voimassa toistai seksi pankin oikeuden kelluttaa markan ulkoista arvoa. Liittäen oheen luonnoksen hallituksen esityk seksi rahalain 2 :n muuttamisesta perustelui neen ja säädösteksteineen johtokunta kunnioit taen Suomen Pankin ohjesäännön 17 :n 1 mo mentin 11 kohdan nojalla ehdottaa, että eduskunnan pankkivaltuusto tekisi ehdotuksen siitä, että hallitus antaisi kii reellisesti eduskunnalle liitteenä olevan luonnoksen mukaisen lakiesityksen. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi maan heti, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Syyskuun 17. päivän kokouksessaan pankkivaltuusto päätti johtokunnan esityksestä ehdot taa hallitukselle, että tämä antaisi eduskunnalle kiireellisesti esityksen rahalain 2 :n muuttami sesta. Lisäksi pankkivaltuusto esitti, että laki tulisi voimaan heti, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Hallitus antoi 25. syyskuuta eduskunnalle esityksen (HE 186/92) laiksi rahalain 2 :n muut tamisesta. Eduskunta hyväksyi lain marraskuun 6. päivänä. Tasavallan presidentti vahvisti lain (997/92) 13. marraskuuta, ja se tuli voimaan samana päivänä. Muutetunkin rahalain 2 :n 3 momentin mu kaan Suomen Pankilla on oikeus tilapäisesti olla noudattamatta markan ulkoisen arvon vaihtelu välin rajoja. Tämän lisäksi valtioneuvosto voi Suomen Pankin esityksestä pysyttää pankin sa notun oikeuden olemaan voimassa toistaiseksi. Muutetun rahalain 2 :n 4 momentin mukaan valtioneuvosto voi myös omasta aloitteestaan peruuttaa tämän oikeuden, jos raha- ja valuutta markkinoiden tila sen sallii. Ennen päätöksen tekoa valtioneuvoston on pyydettävä Suomen Pankilta lausunto asiasta. Peruutuksen johdosta Suomen Pankin on tehtävä valtioneuvostolle esitys uusiksi vaihteluvälin rajoiksi tai ryhdyttä vä noudattamaan valtioneuvoston viimeksi vah vistamia rajoja. Lausunto on annettava ja esitys tehtävä 2 momentissa säädetyssä järjestyksessä, eli lausunnon antamisesta ja esityksen tekemises tä päättää eduskunnan pankkivaltuusto Suomen Pankin johtokunnan ehdotuksen perusteella. Lisäksi rahalain 2 :n uudessa 5 momentissa on säädetty, että valtioneuvoston on käsiteltävä 2 4 momentissa mainitut asiat kiireellisinä ku ten asetuksessa säädetään. Suomen Pankin esi tykset on joko muuttamattomina hyväksyttävä tai hylättävä. Asiat on pidettävä salassa, kunnes valtioneuvosto on tehnyt päätöksensä. Markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajojen jättäminen noudattamatta toistaiseksi Tasavallan presidentin vahvistettua 13. päivänä marraskuuta lain rahalain 2 :n muuttamisesta (997/92) johtokunta ehdotti, että pankkivaltuus to tekisi valtioneuvostolle esityksen, jonka mu kaan valtioneuvosto rahalain muutetun 2 :n nojalla pysyttäisi toistaiseksi voimassa Suomen Pankin oikeuden olla noudattamatta valtioneu voston vahvistamia markan ulkoisen arvon vaih teluvälin rajoja U Johtokunnan esitys asiasta kuului seuraa vasti: "Rahalain (276/62) 2 :n 1 ja 2 momentin (laissa 877/91) mukaan markan ulkoinen arvo määritellään Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioi den valuuttojen kurssien perusteella. Valtioneu vosto vahvistaa Suomen Pankin esityksestä mar kan ulkoisen arvon laskentaperusteet ja sen vaih telualueen rajat. Esityksen tekemisestä päättävät eduskunnan pankkivaltuutetut Suomen Pankin johtokunnan ehdotuksen perusteella. Rahalain 2 :n 3 momentin (laissa 877/91) nojalla Suomen Pankilla on, vakavan häiriön sattuessa valuutta markkinoilla, oikeus tilapäisesti olla noudatta matta vaihtelualueen rajoja. Asia on niin pian kuin mahdollista saatettava valtioneuvoston kä siteltäväksi siten kuin 2 momentissa säädetään. Markan ulkoisesta arvosta annetun valtio neuvoston päätöksen (882/91) 1 :n 1 momentin mukaan markan ulkoinen arvo määritellään Euroopan yhteisöjen valuuttayksikön ecun (Eu ropean Currency Unit) vasta-arvona markoissa. Päätöksen 2 :n mukaan, sellaisena kuin se on muutettuna marraskuun 15. päivänä 1991 teh dyllä valtioneuvoston päätöksellä (1342/91), ecun vasta-arvo markoissa voi vaihdella markasta markkaan. Valuuttamarkkinoilla pitkään jatkuneen epä vakauden ja sen seurauksena syntyneen valuut tamarkkinoiden vakavan häiriön johdosta Suo men Pankki joutui syyskuun 8. päivänä 1992 rahalain 2 :n 3 momentin mukaisesti tekemään päätöksen olla tilapäisesti noudattamatta mar kan ulkoisen arvon vaihtelualueen rajoja eli päästämään markan kellumaan. Eduskunnan pankkivaltuusto saattoi asian valtioneuvoston käsiteltäväksi samana päivänä. Valtioneuvosto hyväksyi Suomen Pankin toimenpiteet ja samal la edellytti, että rahalain 2 :n 2 momentin tar koittama esitys markan ulkoisen arvon vaihtelualueen rajoiksi tehdään niin pian kuin se valuut tamarkkinoiden tila huomioon ottaen on mah dollista. Lisäksi valtioneuvosto edellytti, että jos häiriö pitkittyy, Suomen Pankki saattaa asian valtioneuvoston käsiteltäväksi. Kun kävi ilmeiseksi, että lähitulevaisuudessa kaan ei ole edellytyksiä määrittää markan ulkoi sen arvon uusia vaihteluvälin rajoja, hallitus antoi Suomen Pankin aloitteesta eduskunnalle esityksen (HE 186/92) laiksi rahalain 2 :n muut tamisesta. Eduskunta hyväksyi lain marraskuun 6. päivänä 1992, ja tasavallan presidentti on vahvistanut lain (997/92) tulevaksi voimaan tä nään.

3 42 Muutetunkin rahalain 2 :n 3 momentin mu kaan Suomen Pankilla on oikeus olla tilapäisesti noudattamatta markan ulkoisen arvon vaihtelualueen rajoja. Tämän ohella valtioneuvosto voi Suomen Pankin esityksestä pysyttää pankin sa notun oikeuden olemaan voimassa toistaiseksi. Em. lailla muutetun rahalain 2 :n 4 momentin mukaan valtioneuvosto voi myös omasta aloit teestaan, ottaen huomioon raha- ja valuutta markkinoiden tilan, peruuttaa oikeuden olla toistaiseksi noudattamatta vaihtelualueen rajoja. Ennen päätöksentekoa valtioneuvoston on pyy dettävä Suomen Pankin lausunto asiasta. Peruu tuksen johdosta Suomen Pankin on tehtävä esitys valtioneuvostolle uusiksi vaihtelualueen rajoiksi tai ryhdyttävä noudattamaan valtioneu voston viimeksi vahvistamia rajoja. Lausunto on annettava ja esitys tehtävä 2 momentissa sääde tyssä jäijestyksessä. Lisäksi on rahalain 2 :n uudessa 5 momentis sa säädetty, että valtioneuvoston on käsiteltävä 2 4 momentissa mainitut asiat kiireellisinä sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Suomen Pankin esitykset on joko muuttamattomina hy väksyttävä tai hylättävä. Asiat on pidettävä salassa, kunnes valtioneuvoston päätös on tehty. Markan kelluttamisen taustalla oli pitkään jatkunut rauhattomuus kotimaisilla raha- ja va luuttamarkkinoilla. Sitä lisäsi myös kasvanut epävarmuus kansainvälisillä valuuttamarkki noilla. Markan ulkoisen arvon uudelleen kiinnit täminen edellyttää, että vallitsee tähänastista selvästi enemmän luottamusta kiinteään valuut takurssiin. Lisäksi täytyy vallita laaja yksimieli syys siitä, että valuuttakurssia tulee tarpeen vaa tiessa tukea, sekä siitä, että Suomen Pankki kykenee luotettavalla tavalla puolustamaan markan ulkoista arvoa. Kelluttamispäätöstä edeltäneessä tilanteessa Suomen Pankki joutui tukemaan markan ulkois ta arvoa myymällä huomattavia määriä valuut taa. Suomen Pankki tuki markkaa myös myy mällä valuuttaa markan termiinimarkkinoilla. Valuuttavarannon kasvattamiseksi nostettiin li säksi ulkomaisia tukiluottoja yhteensä 11 mrd. markkaa. Valuuttakurssin kiinnittäminen on mahdollis ta vain, mikäli Suomen Pankilla on riittävä valuuttavaranto markan ulkoisen arvon puolus tamiseen. Valuutan viimeaikaisesta maahanvirtauksesta huolimatta Suomen Pankin valuuttaasema on termiiniasema ja ulkomaiset velat huomioon ottaen edelleen tällä hetkellä selvästi alle 10 mrd. markkaa. Vaihtelualueen uusien rajojen vahvistaminen luotettavalla tavalla edel 43 lyttää Suomen Pankin valuuttavarannon nykyis tä selvästi korkeampaa tasoa. Valuuttakurssin uskottava kiinnittäminen edellyttää myös kestävän kehitysuran luomista sekä julkiselle taloudelle että koko kansantalou delle. Mahdollisuuksiin lopettaa markan kellutus vaikuttaa myös kansainvälisten rahoitusmarkki noiden tila. Vaikka levottomuus Euroopan va luuttamarkkinoilla näyttää toistaiseksi laantu neen, tilanne ei ole vakaa. Englannin punnan ja Italian liiran kellunnan takia Euroopan valuut takurssijärjestelmän tulevaisuuteen ja kurssien uudelleenlinjaukseen Euroopassa liittyy suuri epävarmuus. Mikäli markan ulkoinen arvo kiin nitetään ennenaikaisesti ja rauhattomuus Euroo pan valuuttamarkkinoilla lisääntyy uudelleen, vaarana on, että markan vaihtelualueen rajoihin kohdistuu toistuvia paineita. Vaihtelualueen uusien rajojen määrittäminen nykyisessä tilanteessa olisi helposti omiaan horjut tamaan markkinoiden uskoa vakaaseen valuutta kurssiin, mikä puolestaan synnyttäisi spekulatiivi sia valuuttaliikkeitä markkaa vastaan. Tämä nos taisi välittömästi markkinakorkoja, mikä puoles taan hidastaisi talouden toimeliaisuutta entises tään ja vaikeuttaisi työllisyyden hoitoa. Edellä sanotun perusteella ja rahalain 2 :n 2 ja 3 momentin nojalla johtokunta kunnioittaen ehdottaa, että pankkivaltuusto tekisi valtioneuvostolle esityksen siitä, että valtioneuvosto rahalain 2 :n 3 mo mentin nojalla, sellaisena kuin se on ra halain 2 :n muuttamisesta 13. päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (997/ 92), tekisi päätöksen pysyttää toistaiseksi voimassa Suomen Pankin oikeuden olla noudattamatta markan ulkoisesta arvos ta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :ssä (1342/91) vahvistettuja markan ulkoisen arvon vaihtelualueen rajoja ja samalla esittäisi, että valtioneuvosto käsittelisi esityksen rahalain 2 :n 5 mo mentin nojalla kiireellisenä ja että päätös tulisi voimaan heti. Samana päivänä pitämässään kokouksessa pankkivaltuusto hyväksyi johtokunnan ehdo tuksen ja päätti tehdä valtioneuvostolle johto kunnan ehdotuksen mukaisen esityksen. Myöhemmin samassa kokouksessaan pankkivaltuusto totesi, että valtioneuvosto oli samana päivänä pidetyssä esittelyssä hyväksynyt Suo men Pankin esityksen. Rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaaminen ja Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankkia koskevat järjestelyt Pankkivaltuustolle 25. maaliskuuta lähettämäs sään kirjelmässä johtokunta totesi seuraavan: "Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin (SKOP) kuluvan vuoden tuloskehitys on edelleen ras kaasti tappiollinen niin, että selvitystilan välttä miseksi ja vakavaraisuuden turvaamiseksi pan kin on saatava pikaisesti lisää omaa pääomaa. SKOP:n johdon ja tilintarkastajien sekä pankki tarkastusviraston näkemyksen mukaan pääomitus on hoidettava maaliskuun 25. päivänä pidet tävään yhtiökokoukseen mennessä. SKOP ennakoi kuluvan vuoden tappioksi 2.1 mrd. markkaa. Ensimmäisen vuosikolmannek sen tappioksi ennakoidaan noin 1.2 mrd. mark kaa. Tappiollinen tulos johtuu miljardiin nouse vista luottotappioista sekä säästöpankkien on gelmien hoitamiseen tarvittavasta 200 milj. mar kan vakuusrahastomaksusta. Tulos ennen luot totappioita ja vakuusrahastomaksua näyttäisi olevan lähellä nollaa, mikä sekin on parannusta viimevuotiseen. Esitettyjen tappioarvioiden jälkeen SKOP:n oman pääoman vähimmäistarve on 1.2 mrd. markkaa. Tällöin pankilla ei kuitenkaan olisi lainkaan liikkumatilaa vakavaraisuudessa. Käy tännössä pääomantarve täytyykin laskea niin, että liikkumatilaa jäisi muutamia satoja miljoo nia markkoja. Johtokunta on esityksessään läh tenyt siitä, että SKOP:n on saatava 1.5 mrd. markkaa joko suoraa tulostukea tai oman pää oman ehtoista rahoitusta. SKOP:n kannalta paras vaihtoehto olisi saa da tarvittava määrä suoraa tulostukea niin, että koko oletettu tappio häviäisi, eivätkä tappiot söisi sidottua omaa pääomaa lainkaan. Tulostuki voitaisiin toteuttaa joko pankin velkojen vastaavanmääräisellä anteeksiantamisella tai pan kin joidenkin omaisuuserien myynnillä niin, että pankki voisi kirjata vastaavansuuruisen kulujen vähennyksen tai myyntivoiton. Johtokunta kui tenkin katsoo, että kumpikaan näistä vaihtoeh doista ei voi tulla kysymykseen. Mikäli SKOP:n osakepääomaa korotettaisiin Suomen Pankin merkitsemällä suunnatulla osa keannilla, omistaisi Suomen Pankki yli 2/3 SKOP:sta ja joutuisi lainsäädännön velvoitta mana käynnistämään vähemmistöosakkaiden osakkeisiin kohdistuvan lunastusmenettelyn. Johtokunta ei pidä mahdollisena, että tällainen tilanne päästettäisiin syntymään. Pääomitusongelma voidaan periaatteessa hoitaa myös myymällä SKOP:n hyviä tai huo noja tase-eriä esimerkiksi Suomen Pankin omis tamille holdingyhtiöille. Johtokunta ei kuiten kaan pidä tätä menettelytapaa järkevänä aina kaan tässä vaiheessa. Voidaan otaksua, että SKOP:n tuleva ostaja edellyttää joidenkin riskikeskittymien jättämistä kaupan ulkopuolelle, ja vasta silloin voidaan ottaa kantaa siirrettäviin eriin. Oman pääoman ehtoinen rahoitus voidaan hoitaa myös sellaisella sijoituksella, joka pank kitarkastusviraston suostumuksella voidaan lu kea pankin ensisijaiseen omaan pääomaan va kavaraisuutta laskettaessa. Tällaisen sijoituksen tulisi täyttää ainakin seuraavat ehdot: pääoma on vakuudeton, se on annettu käyttöön "ikui sesti, sijoittaja ei voi irtisanoa sijoitusta ja sijoitus voidaan maksaa takaisin vain pankki tarkastusviraston suostumuksella edellyttäen kuitenkin, että pankin vakavaraisuus on lain mukainen. Sijoitus voidaan muuntaa varsinaiseksi osake pääomaksi, ja se on etuoikeusjärjestykseltään heikommassa asemassa kuin muut lainat. Lisäk si sille voidaan maksaa tuottoa vain jakokelpoisista voittovaroista. Sijoitus voidaan käyttää tappioiden kattamiseen ilman että pankki joudu taan asettamaan selvitystilaan. Tällaisen oman pääoman ehtoisen sijoituksen SKOP:iin voi käytännössä tehdä vain Suomen Pankki tai Scopulus Oy. Suomen Pankin ohjesääntö ei ahtaasti tulki ten edellytä, että sanotun kaltaisella järjestelyllä olisi oltava eduskunnan pankkivaltuutettujen hyväksyntä. Toisaalta järjestely on tosiasiallises ti varsin pitkälle rinnastettavissa osakepääoma sijoituksiin, jotka ohjesäännön 12 ja 17 :n 1 momentin 5 kohdan mukaan edellyttävät pank kivaltuutettujen suostumusta. Järjestelyyn liitty vä mahdollisuus muuntaa sijoitus osakepää omaksi, lainajärjestelyn muut ominaisuudet ja suuruusluokka huomioon ottaen sekä koska jär jestely on osa SKOP:n tervehdyttämiseksi suori tettavia toimenpiteitä, johtokunta pitää perustel tuna saattaa asian pankkivaltuutettujen käsitel täväksi. Johtokunta katsoo, että lainan merkitsijän tulee olla Scopulus Oy yhdenmukaisesti aikai semman käytännön kanssa. Scopulus Oy ei käy tännössä saa sijoituksesta korkotuottoa lain kaan, joten sen pitää voida rahoittaa sijoitus oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Scopu lus joutuu maksamaan Suomen Pankilta saa

4 45 44 mastaan osakasluotosta leimaveroa 1.5% eli 22.5 milj. markkaa. Scopulukselle annettavan osakasluoton tuleekin olla leimaveron verran suurempi kuin SKOP:iin tehtävä sijoitus. Suo men Pankki kiijaa Scopulus Oy:lle annettavan lainan erään "Rahamarkkinoiden vakauttamislainat, mikä olisi ollut menettely myös siinä tapauksessa, että Suomen Pankki olisi merkin nyt suoraan SKOP:n etuoikeutetun pääomatodistuksen. Sijoitukselle on pyritty saamaan säästöpank kien vakuusrahaston takaus. Sen saaminen ei näytä todennäköiseltä, koska hallituksen esityk sessä eduskunnalle laiksi valtion vakuusrahas tosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi todetaan, että takaus voidaan antaa vain rahastoon kuulu van pankin ottamalle lainalle. Tässä tapauksessa on kyse lainanantajan saamasta takauksesta. Lakiesityksen muuttamiseen ei näytä olevan pe rusteltuja vaatimuksia. Takaajana voisi täten olla ainoastaan valtio itse. Valtion takauksen saaminen edellyttää eduskuntakäsittelyä ja vie vähintään noin kuukauden ajan. Scopulus Oy:n toiminnan kannalta sijoitus on siirtokelpoinen, joten se on periaatteessa myytä vissä myöhemmin. Myyminen Valtion vakuus rahastolle on rinnastettavissa valtion takauksen saamiseen. Johtokunta viittaa edellä lausumaansa ja esit tää kunnioittaen, että eduskunnan pankkivaltuutetut antai sivat omalta osaltaan suostumuksensa siihen, että Suomen Pankki antaa Scopu lus Oy:lle milj. markkaa oman pääoman ehtoisena lainana, joka voi daan lukea omaan pääomaan vaka varaisuutta laskettaessa, käytettäväksi SKOP:n liikkeeseen laskettavan milj. markan etuoikeutetun pääomatodistuksen merkitsemiseen ja muutoin Scopulus Oy:n hallituksessa tarkemmin määrättävin ehdoin. Lainalle pyritään saamaan valtion takaus tai se pyritään myymään Valtion vakuusrahastolle välittömästi, kun rahasto perustetaan. Kokouksessaan 25. maaliskuuta pankkival tuusto päätti hyväksyä johtokunnan esityksen. Pankki valtuustolle 3. huhtikuuta lähettä mässään kiijeessä, joka koski SKOP-ryhmän omistuksesta siirrettävien kiinteistöjen kauppa hintojen tarkistamista ja Itäkeskus-projektin loppuunsaattamista, johtokunta totesi seuraavan: "Eduskunnan pankkivaltuuston ja pankin johtokunnan tekemän päätöksen mu kaisesti SKOP-ryhmän sijoitusomaisuusluonteiset kiinteistöt on siirretty Sponda Oy:n omistuk seen lukuun ottamatta kiinteistöosakeyhtiö Poijupuistoa ja kiinteistöä Hämeentie 33 / Vilhovuorenkatu 6. Näiden omistuksensiirto tullaan suorittamaan lopullisten kauppasopimusasiakirjojen valmistuttua huhtikuun aikana. Kotimaisten kohteiden arvioitu kauppahinta oli noin milj. markkaa (kaup pahinta = hankintameno + nettovelat). Kauppa hinnat perustuivat lokakuussa 1991 tehtyihin arviokiijoihin. Tarkistusten jälkeen kotimaisten kiinteistökohteiden kauppahintaan tuli netto lisäystä noin 62 milj. markkaa verrattuna arvioituun milj. markkaan. Suu rin osa tästä lisäyksestä oli seurausta Itäkeskuk sen laajennusosan rakentamiskustannuksista. Lisäystä kauppahintoihin aiheuttivat myös koh teisiin oleellisesti liittyneet muut omaisuuserät kuten esimerkiksi autopaikat. Joitain kohteita onnistuttiin myymään myös ulkopuolisille ennen siirtoa. Tarkennusten seurauksena kotimaisten sijoitusomaisuusluonteisten kiinteistöjen kaup pahintoihin sitoutuisi yhteensä noin milj. markkaa. Itäkeskus-projektin rakennustöiden loppuun saattamiseksi joudutaan sitomaan varoja noin 385 milj. markkaa. Rakennussuunnitelman mu kaisesti Itäkeskuksen varsinaiseen laajennukseen sitoutuu 350 milj. markkaa ja laajennuksen vuoksi vanhassa osassa tehtäviin muutoksiin 35 milj. markkaa. Itäkeskuksen laajennus valmis tuu lokakuussa. Ulkomaisten kohteiden kauppaan sitoutuu noin 400 milj. markkaa, kuten on aikaisemmin ilmoitettu. Lopullinen tarkennettu kauppahinta vahvistuu Sponda Oy:n ostaman ulkomaisen kiinteistöholdingyhtiön Skolux Real Estate S.A:n tilinpäätöksen valmistuttua mennessä. Suomen Pankin johtokunta esittää kunnioit taen edellä esitettyyn viitaten, että eduskunnan pankkivaltuusto antaisi omalta osaltaan suostu muksensa siihen, että edellä selostettujen kiinteistökoh teiden kauppahintoihin sitoutuvan pää oman määrä esitetyn noin milj. markan sijaan on noin milj. markkaa ja että lisäksi Itäkeskus-projektin lop puunsaattamiseksi voidaan sitoa varoja noin 385 milj. markkaa. Kokouksessaan 22. huhtikuuta pankkival tuusto päätti omalta osaltaan hyväksyä johto kunnan esityksen. Edelleen pankkivaltuustolle 11. kesäkuuta lä hettämässään kirjelmässä johtokunta totesi mm. seuraavan: "Valtion vakuusrahastosta annetun lain (379/ 92) tultua voimaan 30. päivänä huhtikuuta 1992 on vakuusrahaston kanssa käyty keskusteluja Suomen Pankin kokonaan omistaman tytäryh tiön Scopulus Oy:n omistamien Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin SP-saijan osakkeiden ja Suomen Pankin hallussa olevien SKOP:n kol men etuoikeutetun pääomatodistuksen myymi sestä Valtion vakuusrahastolle. Neuvotteluissa on päädytty sellaiseen ratkai suun, että Scopulus Oy myy Valtion vakuusra hastolle omistamansa 200 miljoonaa kappaletta 10 markan nimellisarvoista SKOP:n SP-sarjan osaketta ja kolme kappaletta 500 miljoonan markan nimellisarvoista SKOP:n liikkeeseen las kemaa etuoikeutettua pääomatodistusta yhtei seen kauppahintaan miljoonaa markkaa. Kauppahinta maksettaisiin käteisellä kauppa kirjan allekirjoitustilaisuudessa. Omistusoikeus osakkeisiin ja pääomatodistuksiin siirtyisi osta jalle heti. Valtion vakuusrahaston johtokunnan jaos to on omalta osaltaan hyväksynyt kaupan Kaupasta aiheutuu Suomen Pankille milj. markan tappio. Tästä 300 miljoonaa mark kaa on kirjattu poistona vuoden 1991 tulokseen. Loppuosa, milj. markkaa kirjataan vuoden 1992 tulokseen. Tähänastiset kokonaismenetykset SKOPin haltuunotosta nousevat 5 mrd. markkaan. Suomen Pankki pystyy kattamaan vuoden 1992 tulokseen kirjattavat tappiot purkamalla edellisinä vuosina tehtyjä varauksia. Scopulus Oy lyhentää saamallaan kauppahin nalla (1 500 milj. markkaa) Suomen Pankilta saamaansa milj. markan suuruista osakaslainaa. Tämän jälkeen Scopulus Oy on käytän nössä selvitystilassa, minkä välttämiseksi Suo men Pankin on annettava Scopulus Oy:lle anteeksi osakaslainojen loppuosa, milj. markkaa, ja lisäksi Scopulus Oy:n osakepääoma on alennettava osakeyhtiölain sallimaan mini miin. Selvitystilan käytännön hoitaminen aloite taan välittömästi kaupan allekirjoituksen jäl keen, ja tavoitteena on tehdä Scopulus Oy:stä markan osakepääoman omaava pöytälaatikkoyhtiö. Edellä sanottuun viitaten johtokunta kun nioittaen esittää, että eduskunnan pankkival tuusto päättäisi hyväksyä omalta osaltaan sen, että Scopulus Oy myy hallussaan olevat SKOP:n SP-sarjan osakkeet sekä omista mansa SKOPin pääomatodistukset Val tion vakuusrahastolle yhteiseen milj. markan kauppahintaan ja antaa Suomen Pankille valtuudet Suo men Pankin ohjesäännön 17 :n 3 koh dan nojalla antaa Scopulus Oy:lie milj. markan suuruinen akordi. Kokouksessaan 12. kesäkuuta pankkivaltuus to päätti hyväksyä johtokunnan esityksen. Kokouksessaan 26. marraskuuta pankkival tuusto päätti lisäksi hyväksyä johtokunnan esi tyksen siitä, että parantaakseen Oy Tampella Ab:n pääomarakennetta, Solidium Oy voi mer kitä 500 milj. markan edestä Oy Tampella Ab:n osakkeita Tampellalta olevia lainasaamisiaan kuittaamalla ja että tämä järjestely voidaan to teuttaa vuoden 1992 aikana. Tässä selostetun lisäksi pankkivaltuusto kä sitteli SKOP-järjestelyjä ja niihin liittyviä asioita johtokunnan suullisten ja säännönmukaisten kirjallisten raporttien perusteella kokouksissaan 6. helmikuuta, 5., 8. ja 25. maaliskuuta, 8. ja 22. huhtikuuta, 14. toukokuuta, 12. kesäkuuta, 19. elokuuta, 30. syyskuuta, 14. ja 29. lokakuuta, 26. marraskuuta ja 17. joulukuuta. Osakemerkintöjä- ja ostoja Toukokuun 5. päivänä pankkivaltuustolle lähet tämässään kirjelmässä johtokunta totesi mm., että Suomen Pankin Kuopion konttori on yksi niistä konttoreista, joihin on sijoitettu täysautomaattinen setelinlajittelukone. Tämän johdosta Kuopion konttorin henkilökunnan määrä tulee lisääntymään. Avoinna olevat toimet täytetään pankin henkilöstön sisäisillä siirroilla eli siirtä mällä Kuopioon henkilökuntaa muista kontto reista. Johtokunta on sitoutunut tukemaan hen kilökunnan siirtymisiä paikkakunnalta toiselle mm. asuntojärjestelyjen avulla. Koska rakennet tavana olevaan konttorin kiinteistöön ei ole suunniteltu muita kuin huoltomiehen asunto ja koska vuokra-asuntoja ei ole saatavissa, pankin olisi hankittava asunto-osakkeita Kuopion kau pungin alueelta.

5 47 46 Näillä perusteilla ja koska pankin varojen sijoittaminen osakkeisiin on sallittu vain pankkivaltuuston luvalla, johtokunta esitti, että edus kunnan pankkivaltuusto Suomen Pankin ohje säännön 12 :n 2 momentin ja 17 :n 1 momentin 5 kohdan nojalla valtuuttaisi johtokunnan hank kimaan vuokrattavaksi muista konttoreista Kuopioon muuttavalle henkilökunnalle kolme asuntoa, joista kukin käsittää 1 2 huonetta ja keittiön, sekä konttorin johtajan virka-asunnok si yhden asunnon. Asuntojen yhteishinta tulisi olemaan noin 2 milj. markkaa. Pankkivaltuusto hyväksyi johtokunnan esi tyksen kokouksessaan 14. toukokuuta. Pankkivaltuuston antamia lausuntoja Pankkivaltuusto antoi kertomusvuoden aikana seuraavat lausunnot: 6.2. lausunto valtiovarainministeriölle finanssiryhmäkomitean mietinnöstä 5.3. lausunto valtiovarainministeriölle vakuusrahastotyöryhmän mietinnöstä lausunto eduskunnan oikeusasiamie helle peruskorkoratkaisua koskevasta kantelusta lausunto eduskunnan oikeusasiamie helle Suomen Pankin omistuksia SKOP:ssa ja Oy Tampella Ab:ssa koskevasta kantelusta lausunto valtiovarainministeriölle rahoitustarkastustyöryhmän mietinnöstä. luottoveron maksamisesta, kun ne ottavat luot toa, ostavat omaisuutta SKOP:lta tai sen kanssa samaan konserniin tai ryhmään kuuluvilta yh tiöiltä sekä hankkivat Oy Tampella Ab:n osak keita. Säännöksiä ehdotettiin sovellettavaksi takau tuvasti yhtiöiden perustamispäivästä lukien vuo den 1993 loppuun saakka. Pankkivaltuusto hyväksyi johtokunnan esi tyksen kokouksessaan 14. toukokuuta ja ehdot ti, että valtioneuvosto antaisi eduskunnalle esi tysluonnoksen mukaisen lakiehdotuksen. Kertomusvuoden päättyessä hallituksen esi tyksen (HE 246/92) käsittely eduskunnassa oli kesken. Eräiden Suomen Pankin haarakonttoreiden lakkautusaikataulu Pankkivaltuustolle 20. marraskuuta lähettämäs sään kirjelmässä johtokunta totesi seuravan: "Pankkivaltuusto on päätöksellään , sovittuaan asiasta valtioneuvoston kanssa, val tuuttanut Suomen Pankin johtokunnan lakkaut tamaan Joensuun, Jyväskylän, Kotkan, Lahden, Mikkelin, Porin, Rovaniemen ja Vaasan haara konttorit. Johtokunta on tekemänsä päätök sen mukaisesti lakkauttanut Joensuun, Mikke lin, Porin ja Rovaniemen haarakonttorit. Samal la johtokunta on päättänyt, että Jyväskylän, Kotkan, Lahden ja Vaasan konttorit lakkaute taan mennessä ja että täsmällinen Laki eräiden Suomen Pankin omistamien lakkautusaikataulu määritellään vuoden 1992 osakeyhtiöiden veronhuojennuksista loppuun mennessä. on päättänyt lakkaut Pankkivaltuustolle 6. toukokuuta lähettämään taajohtokunta sä kirjelmään johtokunta oheisti luonnoksen vasti:vielä lakkauttamatta oleva konttorit seuraa eräiden Suomen Pankin omistamien osake Konttori Rahahuolto yhtiöiden veronhuojennuksia koskevaksi laiksi. suljetaan lakkaa Kirjelmässään johtokunta lisäksi esitti, että pankkivaltuusto tekisi valtioneuvostolle ehdo K otka tuksen siitä, että luonnoksen mukainen lakiesitys Jyväskylä annettaisiin eduskunnalle ensi tilassa. L a h ti Esityksen pääasiallinen sisältö oli, että ehdo V aasa tettiin säädettäväksi laki, jonka nojalla Suomen Pankin perustamat ja täysin omistamat kolme Tämän johdosta johtokunta kunnioittavasti osakeyhtiötä, Scopulus Oy, Solidium Oy ja esittää, että Sponda Oy rinnastetaan leima-ja luottoverotukpankkivaltuusto päättäisi lakkauttaa sessa Suomen Pankkiin, kun ne suorittavat Sääs konttorinjohtajien toimet Kotkan, Jyväs töpankkien Keskus-Osake-Pankin haltuunot kylän, Lahden ja Vaasan konttoreissa toon ja pankin vakavaraisuuden parantamiseen edellä mainituista sulkemispäivistä lu liittyviä toimenpiteitä. Säädettävän lain mukaan kien. nämä osakeyhtiöt vapautettaisiin leimaveron ja Pankkivaltuusto päätti hyväksyä johtokun päätetään merkittävistä YT-menettelyn piiriin nan esityksen kokouksessaan 26. marraskuuta. kuuluvista asioista. Uusi sopimus korvaa aikaisemman, vuoden 1985 alusta voimaan tulleen YT-sopimuksen, ja Suomen Pankin perhe-eläkesäännön muutoksia sen tarkoituksena on antaa Suomen Pankin mahdollisuus vaikuttaa työhön ja Pankkivaltuustolle 8. huhtikuuta lähettämäs henkilöstölle työoloihin sekä toimintaan liittyvään sään kirjelmässä johtokunta totesi mm., että päätöksentekoon pankin ja samalla valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain muu minnan tuloksellisuutta. edistää pankin toi toksella on lakkautettu valtion vanhaan perheeläkelainsäädäntöön perustuva henkilöstön oi Suomen Pankin eläkevastuu ja eläkevaraus keus hautausapuun ja hautauskustannusten kor vaukseen. Koska Suomen Pankki ohjesääntönsä 24 :n Pankkivaltuusto päätti kokouksessaan 17. joulu mukaisesti soveltuvin osin noudattaa hautaus- kuuta hyväksyä lukien johtokunnan apua koskevissa säännöksissä kulloinkin voi esityksen säännöstöksi Suomen Pankin eläkevamassa olevia valtion vastaavia säännöksiä, joh rauksen kartuttamiseksi. Johtokunnan 11. joulukuuta tekemä esitys tokunta esitti, että edellä mainittu valtion perheeläkelain voimaanpanolain hautausapua koske kuului seuraavasti: Seuraavassa ehdotetaan, että pankkivaltuus va muutos tehtäisiin myös Suomen Pankin to hyväksyisi suppean säännöstön, jonka mukai vahvistettuun perhe-eläkesääntöön. Kokouksessaan 22. huhtikuuta pankkival sesti Suomen Pankin henkilöstön eläkevastuu tuusto hyväksyi johtokunnan esityksen Suomen katettaisiin kartuttamalla eläkevarausta tilin Pankin perhe-eläkesäännön muuttamisesta esite päätöksen yhteydessä pankin taseessa. tyllä tavalla. Henkilöstön eläkejärjestelmä Suomen Pankin henkilöstön eläke-edut määräy Viran- ja toimenhaltijoiden palkkaus tyvät soveltuvin osin samojen säännösten mu Joulukuun 17. päivän kokouksessaan pankkival kaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon ole tuusto päätti omasta puolestaan hyväksyä voi vien henkilöiden vastaavat edut. Eduskunnan massa olevan vuosia 1992 ja 1993 koskevan pankkivaltuutetut ovat vahvistaneet tämän mu tulopoliittisen sopimuksen mukaisen, kaisesti vuonna 1966 eläkesäännön ja vuonna saavutetun neuvottelutuloksen Suomen Pankin 1969 perhe-eläkesäännön; näihin on myöhem toimenhaltijain palkkauksen tarkistamiseksi. min tehty lukuisia muutoksia valtion eläkelain Neuvottelutuloksen mukaan Suomen Pankin muutosten mukaisesti. Eläkkeet suoritetaan päivittäistä työaikaa pidennetään lu pankin varoista. kien siten, että tehollinen työaika lisääntyy 30 minuuttia päivässä. Eläkevastuu ja eläkevaraus Julkisella sektorilla on yleisesti pyritty määrittä mään ja kattamaan valtion ja sen eri laitosten YT-sopimuksen tarkistaminen eläkevastuu. Lokakuun 29. päivän kokouksessaan pankkival Suomen Pankin henkilöstön eläkevastuun tuusto päätti johtokunnan esityksestä omasta kattamiseksi on pankin taseessa tehty tilinpää puolestaan hyväksyä yhteistoiminnan periaattei töksen yhteydessä pankkivaltuuston erillisin ta Suomen Pankissa koskevan sopimusluonnok päätöksin varaus vuodesta 1987 alkaen. Tilanne sen 4 :n 1 kohdan, joka kuuluu seuraavasti: on vuoden 1991 tilinpäätöksessä seuraava: Kokonaisvastuu mmk 4 Edustuksellisesti YT-menettelyn piiriin kuu K atettu mmk luvia asioita käsitellään seuraavissa elimissä: Suomen Pankin eläkesääntöjen mukaisista si 1. Eduskunnan pankkivaltuuston kokous Henkilöstön edustajilla on oikeus olla läsnä ja toumuksista oli näin ollen vuoden 1991 tilinpää käyttää puheenvuoroja siinä yhteydessä, kun töksessä katettu 75 %.

6 48 Eläkevastuu eli karttuneen eläkeoikeuden seksi noudatettavaksi säännöstö pankin eläkepääoma-arvo muuttuu vuosittain suhteessa varauksen kartuttamiseksi. Säännöstössä määri TEL-indeksin ja pankin maksamien palkkojen tetään muutoksiin. Se perustuu 5 prosentin reaalikor ko-olettamaan. Lisäksi vastuun määrään vaikut eläkevastuun kattamiseksi tehtävä siirto tavat eläkesääntömuutokset ja henkilöstön ra henkilöstön eläkemaksu kenteen kehitys. eläkevaraukselle maksettava korko. Vuoden 1992 tilinpäätökseen pankin kokonaiseläkevastuu on arvioitu miljoonaksi Pankkivaltuutetut päättäisivät vuosittain ti markaksi. linpäätöksen yhteydessä eläkevastuun kattami seksi eläkevaraukseen tehtävästä siirrosta. Hen kilöstön TEL-maksu määräytyisi asianomaisen Työntekijän eläkemaksu lain mukaan ja on 3 % vuonna Eläkeva Marraskuun 13. päivänä 1992 annettu laki työn rauksen korko määritettäisiin siten, että sen tekijän eläkemaksusta velvoittaa mm. Suomen tilinpäätöshetken pääoma tuottaisi tilivuonna Pankin henkilöstön osallistumaan vuonna 1993 viiden prosentin reaalikoron ja olisi vähintään eläketurvan kustantamiseen kolmen prosentin peruskoron määräinen. Tällöin vertailukorkona suuruisella työntekijän eläkemaksulla, joka pi saatettaisiin käyttää esimerkiksi pitkähkön jak dätetään palkanmaksun yhteydessä. Tällä mak son heliborkorkoa. Pankkivaltuutetut tekisivät sulla on tarkoitus kartuttaa edellä mainittua tästäkin vuosittain päätöksen tilinpäätöksen yh pankin eläkevarausta. Henkilöstö ei osallistuisi teydessä. Maksuun tulevat eläkkeet maksettaisiin tois tässä vaiheessa varauksen hallinnointiin, vaan eläkevarauksen karttumisesta informoitaisiin taiseksi edelleen suoraan pankin varoista ja nii den huomioon ottaminen eläkevarauksen mää henkilöstöä YT-toimikunnassa. rään vaikuttavana eränä harkittaisiin erikseen myöhemmässä vaiheessa. Eläkkeiden rahoitusmuotoja Edellä sanotun johdosta ja koska pankkivaltuuston asiana on päättää tilinpäätöksen perus Valtion henkilöstön eläkevastuun kattamiseksi teista sekä, viitaten Suomen Pankin ohjesäännön on perustettu eläkerahasto vuoden 1990 alussa. :ään ja 30 :ään, johtokunta kunnioittavasti Valtion yksiköt suorittavat rahastoon kannatus 24 maksua eläkekustannuksenaan, mutta rahastos esittää, että ta ei toistaiseksi velota maksettuja eläkkeitä. eduskunnan pankkivaltuusto hyväk Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkevas syisi noudatettavaksi lukien seutuun kattamiseksi ja eläkekustannuksiin varau raavan säännöstön eläkevarauksen kar tumiseksi on perustettu eläkevastuurahasto. tuttamiseksi: Pankkisektorin henkilöstön eläkkeiden rahoi tus perustuu TEL-järjestelmän osittain rahastoi Säännöstö eläkevarauksen vaan järjestelmään ja on yleensä jäljestetty elä kartuttamiseksi kesäätiöissä. Suomen Pankin setelipainon eläkkeet on va Tarkoitus kuutettu TEL-jäijestelmässä setelipainon muu tuttua osakeyhtiöksi (Setec Oy) vuoden 1991 Tämän säännöstön tarkoitus on luoda alusta lukien. puitteet Suomen Pankin taseessa olevan eläkevarauksen kartuttamiselle. Esitys Eläkevastuu Eläkevastuun kattamista ja eläkemenojen vas taista tasoittamista varten sekä varautumiseksi Suomen Pankin vastuulla olevien mahdollisesti muualla, erityisesti julkisessa sek eläkkeiden kokonaisvastuu (kertyneiden torissa käyttöön otettaviin eläkerahoitustapoieläkeoikeuksien pääoma-arvo) lasketaan hin, johtokunta pitää asianmukaisena, että yleisin vakuutusmatemaattisin perustein nykyinen tasekäytäntö vahvistettaisiin. Tämän vähintään joka kolmas vuosi ja arvioi mukaisesti esitetään hyväksyttäväksi ja toistai daan muulloin tarvittaessa. 49 pankin johtokunnan jäsenen Sirkka Hämäläisen Eläkevaraus lukien. Eläkkeistä johtuvat sitoumukset kate Vielä pankkivaltuusto totesi, että kukin pank taan pankin taseessa eläkevarauksella. kivaltuutettu erikseen oli aamupäivän aikana antanut suostumuksensa tähän menettelyyn. Kokouksessaan 14. toukokuuta pankkival Kartuttaminen tuusto totesi, että tasavallan presidentti oli 30. Suomen Pankki siirtää vuosittain tilin huhtikuuta myöntänyt eron pankin päätöksen yhteydessä eläkevastuun kat johtokunnanpyynnöstä jäsenelle Ele Aleniukselle teeksi eläkevarausta taseeseen kunnes lukien. Pankkivaltuusto käsitteli johtokunnan 80 % kokonaisvastuusta on katettu. jäsenen avoimeksi tulevan viran täyttämistä ja Pankin henkilökunnan eläkemaksuin päätti tehdä valtioneuvostolle esityksen Suomen varausta kartutetaan lakisääteisin perus Pankin johtajan valtiotieteen kandidaatti Matti tein. Henkilöstön osuus kerätään erilli Vanhalan nimittämisestä tähän virkaan. selle alatilille. Toukokuun 27. päivänä tasavallan presidentti Suomen Pankki maksaa eläkevarauk nimitti johtokunnan jäsenen virkaan johtaja selle vähintään peruskorkoa vastaavan Matti Vanhalan. Nimitys tuli voimaan kesäkuun koron. 8. päivästä alkaen. Huhtikuun 8. päivän kokouksessaan pankkivaltuusto vahvisti johtokunnan puheenjohtajan Purkaminen jäsenten välisen uuden tehtävänjaon. Ko Eduskunnan pankkivaltuusto voi pää jakouksessaan 12. kesäkuuta pankkivaltuusto teki töksellään purkaa varausta, mikäli syn siihen eräitä tarkistuksia. tyy ylikatetta tai eläkevarauksen tai eläk Kertomusvuoden päättyessä johtokunnan jä keiden hallinnointi järjestetään uudelleen senillä seuraavat luottamustoimet elinkeino tai muut poikkeukselliset syyt sitä edel elämän olipiirissä: lyttävät. Johtokunnan puheenjohtaja Sirkka Hämäläi nen Johtokunta Johtokunnan jäsen Harri Holkeri Kokouksessaan 3. huhtikuuta pankkivaltuusto Finnair Oy, hallintoneuvoston jäsen totesi, että pankin johtokunnan puheenjohtaja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallinto Rolf Kullberg oli pyytänyt tasavallan presiden neuvoston jäsen tiltä eroa virastaan alkaen. Pankkival Helsingin Puhelinyhdistys, hallituksen pu tuusto päätti tehdä valtioneuvostolle esityksen, heenjohtaja että avoimeksi tulevaan Suomen Pankin johto Henkivakuutusyhtiö Salama, hallintoneu kunnan puheenjohtajan virkaan nimitettäisiin voston jäsen lukien johtokunnan jäsen, kauppatietei Solidium Oy, hallituksen puheenjohtaja den tohtori Sirkka Hämäläinen. Sponda Oy, hallituksen puheenjohtaja Kokouksessaan 5. huhtikuuta pankkivaltuus Teollisuusvakuutus Oy, hallintoneuvoston to totesi, että samana päivänä johtokunnan jäsen puheenjohtaja Kullberg oli kärjistyneen talous Valmet Oy, hallintoneuvoston puheenjoh poliittisen tilanteen vuoksi pyytänyt tasavallan taja presidentiltä eron virastaan heti. Edelleen pank Johtokunnan jäsen Esko Ollila kivaltuusto totesi, että johtokunnan jäsen Hä Kemijoki Oy, hallintoneuvoston puheen mäläinen oli niin ikään 5.4. antanut suostumuk johtaja sensa siihen, että hänet nimitetään Suomen Pan Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, halli kin johtokunnan puheenjohtajaksi vielä samana tuksen puheenjohtaja päivänä. Pankkivaltuusto totesi, että tasavallan Suomen Vientiluotto Oy, hallituksen jäsen presidentti oli myöntänyt Kullbergille eron pu Valtion vakuusrahasto, johtokunnan ja heenjohtajan virasta heti ja nimittänyt Suomen sen jaoston jäsen Pankin johtokunnana puheenjohtajan virkaan U

7 50 Johtokunnan jäsen Kalevi Sorsa Finnair Oy, hallintoneuvoston puheenjohtaja Johtokunnan jäsen Matti Vanhala Valtiontakuukeskus, hallintoneuvoston jäsen Arvo-osuusyhdistys ry, hallituksen varapuheenjohtaja Haarakonttoreiden valvojat Pankkivaltuuston 17. joulukuuta tekemän päätöksen perusteella Suomen Pankin haarakonttoreiden valvojina ja heidän varamiehinään vuonna 1993 toimivat seuraavat henkilöt. Jyväskylän konttori: valvojat maanviljelysneuvos, agronomi Ingmar Gottfried Finskas ja kaupunginjohtaja Jaakko Kalevi Loven sekä varamies lääninoikeuden ylituomari, varatuomari Eero Emil Herman Jauhiainen; Kotkan konttori: valvojat asianajaja, varatuomari Leif Gunnar Thuresson Häggblom ja verotusneuvos, varatuomari Toivo Verneri Rikkinen sekä varamies hallituksen puheenjohtaja, merkonomi Antero Anttila; Kuopion konttori: valvojat poliisimestari, varatuomari Erkki Juhani Vahronen ja agronomi Pauli Uolevi Uva sekä varamiehet maaoikeustuomari, varatuomari Juha Antero Voutilainen ja rahoitusjohtaja Esa Ilmari Hurme; Lahden konttori: valvojat apulaiskaupunginsihteeri, oikeustieteen kandidaatti Juha Kaarlo Tapio Arvela ja poliisimestari, oikeustieteen kandidaatti Pekka Tapani Ojala sekä varamies tavaratalonjohtaja, ekonomi Toivo Tapio Tikanoja; Oulun konttori: valvojat ekonomi Ville Kalevi M atturi ja lääninpoliisineuvos, varatuomari Erkki Eino Haikola sekä varamiehet raastuvanoikeuden pormestari, oikeustieteen lisensiaatti Lauri Jorma Tirinen ja kenraalimajuri Lasse Erik Wächter; Tampereen konttori: valvojat kaupunginjohtaja Jarmo Heikki Kullervo Rantanen ja tullijohtaja, valtiotieteen kandidaatti Veikko Armas Seppänen sekä varamiehet hallintojohtaja, yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteen kandidaatti Seppo Tapio Loimio ja elinkeinoasiamies, insinööri Pertti Päiviö Sormunen; Turun konttori: valvojat kaupunkineuvos Heikki Alarik Löyttyniemi ja professori Jaakko Ilmari Nousiainen sekä varamiehet kansliapäällikkö Paavo Aarne Sakari Heinonen ja kauppaneuvos Teuvo Toivo Tapio Lehtinen; Vaasan konttori: valvojat professori Kauko Kalervo Mikkonen ja apulaiskaupunginjohtaja, diplomi-insinööri Seppo Sanaksenaho sekä varamies lääninneuvos Markku Johannes Luoma. Pankkivaltuusto Pankkivaltuutettuina toimivat vuonna 1992 seuraavat eduskunnan valitsijamiesten valitsemat henkilöt: Mäki-Hakola, Pentti, diplomi-insinööri, Ranta, Jussi, insinööri, Kääriäinen, Seppo, valtiotieteen kandidaatti, Tenhiälä, Hannu, agronomi, Jäätteenmäki, Anneli, varatuomari, Hämäläinen, Tuulikki, ekonomi, Seppänen, Esko, kauppatieteiden kandidaatti, Miettinen, Mauri, metsänhoitaja, Donner Jörn, filosofian maisteri. Näistä kolme ensin mainittua muodostivat suppean pankkivaltuuston. Puheenjohtajana toimi koko vuoden pankkivaltuutettu Pentti Mäki-Hakola ja varapuheenjohtajana pankkivaltuutettu Jussi Ranta. Tilintarkastajat Eduskunnan valitsijamiehet toimittivat 17. päivänä maaliskuuta Suomen Pankin tilintarkastajien ja heidän varamiestensä vaalin ja valitsivat tilintarkastajiksi vuoden 1992 tilejä tarkastamaan seuraavat henkilöt: Mattila, Kalevi, kaupunkitarkastaja, Zyskomcz, Ben, oikeustieteen kandidaatti, Ala-Nissilä, Olavi, kauppatieteiden maisteri, KHT, Alho, Arja, valtiotieteen kandidaatti, Lipponen Paavo, valtiotieteen kandidaatti. Tilintarkastajien varamiehet: Koski, Markku, maanviljelijä, Sasi, Kimmo, varatuomari, Laivoranta, Jarmo, rakennusmestari, Suhonen, Hannu, hallintopäällikkö, Apukka, Asko, kunnankamreeri. Tilintarkastajat valitsivat samana päivänä puheenjohtajakseen kaupunkitarkastaja Kalevi Mattilan. Eduskunta myönsi tilintarkastajien puheenjohtajalle Kalevi Mattilalle pyynnöstä vapautuksen Suomen Pankin tilintarkastajan tehtävästä 5. päivänä kesäkuuta. Eduskunnan valitsijamiehet valitsivat 12. kesäkuuta Mattilan tilalle Suomen Pankin tilintarkastajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi verojohtaja Kauko Heikkisen, jonka Helsingissä 3. päivänä maaliskuuta 1993 PENTTI MÄKI-HAKOLA JUSSI RANTA HANNU TENHIÄLÄ TUULIKKI HÄMÄLÄINEN MAURI MIETTINEN tilintarkastajat valitsivat 2. syyskuuta puheenjohtajakseen. Eduskunta myönsi 17. marraskuuta hallintopäällikkö Hannu Suhoselle pyynnöstä vapautuksen Suomen Pankin varatilintarkastajan tehtävästä, ja eduskunnan valitsijamiehet valitsivat 1. joulukuuta Suhosen tilalle varatilintarkastajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi diakonissa Tina Mäkelän. SEPPO KÄÄRIÄINEN ANNELI JÄÄTTEENMÄKI ESKO SEPPÄNEN JÖRN DONNER 51 Heikki T. Hämäläinen

8 KkSsÄ S * ^ ' ^, :,.^,,r' ä &gjifi äfe«issn

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä noudattaen suullisuus- ja välittömyysperiaat teita. Tämä merkitsee, että oikeudenkäyntiai neisto esitetään suullisesti siinä tuomioistui messa, joka ratkaisee asian. Mainituifia periaat teifia on merkitystä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen metsäkeskuksen metsätietoj ärj es telmästä annettuun

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 Marraskuu 1996 O Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1996 Postfach 10 20 31, D60020 Frankfurt am Main Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

Vakaampi talous- ja rahaliitto

Vakaampi talous- ja rahaliitto Vakaampi talous- ja rahaliitto Helmikuu 2015 1 Esipuhe Talous- ja rahaliitto EMU raamittaa keskeisesti Suomen taloudellista toimintaympäristöä. EMU on tuonut Suomelle matalat korot ja aiempaa vakaamman

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilan käytännöt

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilan käytännöt Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilan käytännöt tuloksellisuustarkastuskertomus 4/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 4/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Omaisuudenhoitoyhtiö

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot