KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta AIKA klo 17:30-19:20 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman 4 hyväksyminen 3 Kauhavan kaupungin perusopetuksen aamu- ja 10 iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman päivittäminen 4 Eron myöntäminen Kauhavan kaupungin lehtorin virasta nro (oppilaanohjaus) 5 Vastaavan koulukuraattorin valinta 14 6 Oikaisuvaatimus / Perusopetukseen valmistavan opetuksen 15 päätoimisen tuntiopettajan valinta 7 Ilmoitusasiat 17 8 Muut asiat 18

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kangas Päivi 17:30-19:20 varapj. Knuuttila Jari 17:30-19:20 varajäsen Korpi Lea 17:30-19:20 varajäsen Kuoppala Helena 17:30-19:20 puheenjohtaja Lammi Sirpa 17:30-19:20 jäsen Lindholm Seppo 17:30-19:20 jäsen Palojärvi Inka 17:30-19:20 jäsen Salomäki Anne-Mari 17:30-19:20 jäsen Salonpää Hannu 17:30-19:20 jäsen Sippola Harri 17:45-19:20 jäsen Peltola Raimo 17:30-19:20 pöytäkirjanpitäjä Viitasaari Markku 17:30-19:20 sivistysjohtaja Sorvisto Anna-Leena 17:30-19:20 kh:n edustaja POISSA Hyrsky Tuula jäsen Kunnari Leena jäsen Malmi Seppo jäsen Mäkinen Timo jäsen Koivusaari Hanna-Kaisa nuorisovalt. edustaja Virrankoski Amanda nuorisovalt. edustaja MUU Kivikangas Mirja 17:30-18:15 varhaiskasvatusjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT 1-8 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Sirpa Lammi ja Seppo Lindholm ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Helena Kuoppala Raimo Peltola PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Sirpa Lammi Seppo Lindholm PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla SESTI NÄHTÄVILLÄ Markku Viitasaari, sivistysjohtaja

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset / /2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Mirja Kivikangas Omassa kodissaan työskentelevälle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidos ta aiheutuneet välittömät kustannukset KVTES:n perhepäivähoitajia kos kevan liitteen :n mukaan. Tällöin noudatetaan Suomen Kuntaliiton voimas sa olevaa perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevaa suositusta. Suo si tus tarkistetaan vuosittain ja uudet kustannuskorvaukset tarkistetaan viimei sim pien kuluttajahintaindeksien mukaan. Korvausten on tarkoitus kattaa hoi dos ta perhepäivähoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Suomen Kuntaliitto on neuvotellut suosituksesta KT Kuntatyönantajien ja Kunta-alan Unioni ry:n kanssa. Kuntaliitto suosittelee, että kunnallisessa per he päivä hoi dos sa suoritetaan omassa kodissaan työskenteleville per he päi vä hoi ta jil le seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kus tan nus kor vauk sia: Aamiainen ja välipala 0,73/0,94 Lounas tai päivällinen 1,72/2,23 Muu kustannus 1,77/1,77 Osapäivähoidossa muu kustannus on 50%. Uudet kustannuskorvaukset ovat voimassa Suosituksessa on myös muita ohjeita perhepäivähoidossa tarjottavien tar peellis ten aterioiden määrästä, erityisruokavalioista sekä muun kus tan nus kor vauksen piiriin kuuluvista kustannuksista. Sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että perhepäivähoidossa noudatetaan Suo men Kuntaliiton antamaa suositusta kunnallisen per he päi vä hoidon kustannuskorvauksista Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja: Varhaiskasvatusjohtaja Mirja Kivikangas, puh. (06) ,

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan ( 80) hy väk synyt ta lous ar vion vuodelle Hallintokuntien tulee noudattaa kau pun gin valtuus ton hy väk sy mää talousarviota ja kaupungin hallintosääntöä. Talouden hoidon osalta täytäntöönpano-ohjeissa mainitaan seuraavaa: Hallintokuntien tulee laatia määrärahojen käyttösuunnitelmat ta lous arvion mu kaan ottaen huomioon tarkalle taloudenpidolle asetetut vaa timuk set. Käyt tö suun ni tel maa on mahdollista muuttaa talousarviovuoden ai ka na edellyttäen, et tä tehtäväalueittaiset määrärahat eivät ylity. Lautakuntien on vuoden 2016 käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä ni met tä vä lautakuntiin nähden tilivelvolliset viranhaltijat. Nämä vastaavat an net tu jen käyt tö ta lous- ja investointimäärärahojen riittävyydestä, tu lo arvioi den täyt ty mi ses tä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä lasku jen hyväksymisestä. Laskujen hyväksymisen ja maksatuksen osalta täytäntöönpano-ohjeissa mai nitaan seuraavaa: Maksatukseen menevässä laskussa täytyy olla sekä asiatarkastajan että hy väk sy jän kuittaukset. Laskun hyväksyjän ja asiatarkastajan tulee olla eri hen ki lö. Laskujen ja tositteiden hyväksyjänä toimii lautakunnan nimeämä lau takun taan näh den tilivelvollinen viranhaltija. Hyväksyjän vastuualue mää ritel lään ta lous ar vio ase tel man mukaisesti. Mikäli tilivelvollinen viranhaltija on estynyt tai es teel li nen hyväksymään laskuja, toimii hyväksyjänä ko. tili vel vol li sen henkilön si jai sek si määrätty henkilö tai esimies. Sivistystoimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 Tilivelvolliset viranhaltijat Talousarvio 2016 Ulkoiset määrärahat ja tuloarviot Tehtäväalue: Sivistystoimen hallinto Ulkoiset tulot: ,32 Ulkoiset menot: ,32 Kustannuspaikat: Kasvatus- ja opetuslautakunta, Sivistystoimisto Tehtäväalueella käsitellään myös esi- ja perusopetuksen sekä lukion hankkeet: Perusopetuksen ope tus ryh mä koon pienentäminen, Osaava-hanke, kerho toi min nan kehittäminen, erityisopetuksen laadun kehittäminen ja opettajien ICT-oh ja us han ke.

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tehtäväalueelle sisältyy eri hankkeiden menoja euroa ja tuloja euroa, kun vuonna 2014 menoja oli euroa ja tuloja euroa. Hankkeiden määrän vuosittainen vaihtelu vaikuttaa olennaisesti em. muu tospro sent tei hin. Tehtäväalueella pitäydytään talousarviossa esitetyissä tavoitteissa. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja, joka myöskin hyväksyy teh tä vä alu een laskut. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy hal lin to pääl lik kö. Tehtäväalue: Varhaiskasvatus Ulkoiset tulot: ,19 Ulkoiset menot: ,75 Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimelle lukien. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja. Tehtäväalueen laskut hy väk syy varhaiskasvatusjohtaja. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hy väk syy sivistysjohtaja. Tehtäväalue: Esi- ja perusopetus Ulkoiset tulot: ,34 Ulkoiset menot: ,45 Tehtäväalueen jakautuminen osatehtäviin on esitetty alla. Tehtäväalueella pitäydytään talousarviossa esitetyissä tavoitteissa. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja, joka myöskin hyväksyy teh tä vä alu een laskut. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy hal lin to pääl lik kö. Osatehtävä: Esiopetus Ulkoiset tulot: Ulkoiset menot: ,33 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Ruot sa lan kou lu, Pernaan koulu, Ko so lan koulu, Ylikylän kou lu, Nahkalan kou lu, Kor tesjär ven Kir kon ky län koulu, Kankaan koulu, Yli här män Kir kon ky län koulu Osatehtävä: Esioppilaiden päivähoito

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Ulkoiset tulot: ,53 Ulkoiset menot: ,04 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Ruotsalan kou lu, Pernaan koulu, Kosolan koulu, Nah ka lan koulu, Yli här män Kirkonkylän kou lu, Kankaan kou lu, Kortesjärven Kirkonkylän koulu, Pih la ja puis ton koulu Osatehtävä: Perusopetus 1-6 Ulkoiset tulot: /- Ulkoiset menot: ,28 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Voltin koulu, Ruot sa lan koulu, Pernaan koulu, Ko so lan koulu, Ylikylän kou lu, Nahkalan koulu, Kortesjärven Kir kon ky län koulu (toimii väistötiloissa), Pur mo jär ven koulu, Rin ta lan koulu, Kan kaan koulu, Ylihärmän Kir kon ky län koulu, valmistava opetus / alakoulu Kauhavan vastaanottokeskuksen alakouluikäisten turvapaikanhakijoiden valmis ta vaa opetusta järjestetään tällä hetkellä Purmojärven ja Ylikylän ala kou luilla. Osatehtävä: Perusopetus 7-9 Ulkoiset tulot: ,33 Ulkoiset menot: ,24 Kustannuspaikat: Alahärmän yläkoulu, Kauhavan yläkoulu, Kortesjärven yläkou lu, Ylihärmän yläkoulu, Alahärmän yläkoulun maahanmuuttajien ni vel luokka, valmistava opetus / yläkoulu Kauhavan vastaanottokeskuksen yläkouluikäisten turvapaikanhakijoiden valmis ta vaa opetusta järjestetään tällä hetkellä Alahärmän yläkoululla. Lisäksi Ala här män yläkoululla järjestetään Oravaisten vastaanottokeskuksen ylä kou luikäi sil le oppilaille nivelluokkaopetusta, jonka Vöyrin kunta kustantaa. Vöyrin kunta maksaa nivelluokkaopetuksen kulut kuntansa oppilaiden osalta. Ni vel luo kan kustannuspaikalle tullaan kirjaamaan siitä tuloja noin euroa vuon na Kortesjärven yhtenäiskouluun sijoitetaan kiinteistön laajennusinvestoinnin valmis tut tua kaikki Kortesjärven alueen 0-9 luokkien oppilaat. Kauhavan yläkoulu toi mii toistaiseksi väistötiloissa Keskustan koulun ja Suomen Yrittäjäopiston tilois sa. Oppitunteja on lisäksi LSK Business Parkin tiloissa. Osatehtävä: Vammaisopetus 0-9 Ulkoiset tulot: Ulkoiset menot: ,59

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kustannuspaikka: Pihlajapuiston koulu Pihlajapuiston ja Nahkalan koulujen hallinnot on yhdistetty lukuvuoden alusta alkaen. Pihlajapuistolla on oma kustannuspaikka. Tilivelvollisia sivistysjohtajaan nähden ovat kustannuspaikkojen osalta koulujen joh ta jat ja rehtorit, jotka myös vastaavat kustannuspaikkojen osalta laskujen hy väk sy mi ses tä. Osatehtävä: Kuljetukset Ulkoiset tulot: Ulkoiset menot: ,80 Kustannuspaikat: Esiopetuksen kuljetukset, perusopetuksen kuljetukset, vammais ope tuk sen kuljetukset ja turvapaikanhakijoiden valmistavan opetuksen kul je tuk set. Uutena toimintana turvapaikanhakijoiden valmistava opetus lisäsi mer kit tä vimmin osatehtävän kustannuksia. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden sivistysjohtaja. Laskujen hyväksyjä on hallin to pääl lik kö. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy si vis tys johta ja. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoimalla hankkeella selvitetään al kuvuo des ta 2016 Kauhavan ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilökuljetusten ja joukkoliikenteen ke hit tä mis mah dol li suu ksia. Osatehtävä: Aamu- ja iltapäivätoiminta Ulkoiset tulot: ,48 Ulkoiset menot: ,25 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Nahkalan koulu, Kosolan kou lu, Ruotsalan kou lu, Pernaan koulu, Kortesjärven Kirkonkylän koulu, Yli här män Kirkonkylän kou lu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Ylikylän kou lu, Vol tin kou lu ja Kankaan kou lu. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja. Tilivelvollisia sivistysjohtajaan nähden ovat kustannuspaikkojen osalta koulujen joh ta jat ja rehtorit, jotka myös vastaavat kustannuspaikkojen osalta laskujen hy väk sy mi ses tä. Kuljetusten osalta laskujen hyväksymisestä vastaa hal lin topääl lik kö. Osatehtävä: Opetuspalvelut

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Ulkoiset tulot: /- Ulkoiset menot: ,11 Kustannuspaikat: Sairaalaopetus, Peruskoulun yhteiset menot Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja. Tehtäväalue: Lukio-opetus Ulkoiset tulot: ,09 Ulkoiset menot: ,31 Kustannuspaikat: Kauhavan lukio ja Härmän lukio sekä lukiokuljetukset. Tehtäväalueella pitäydytään talousarviossa esitetyissä tavoitteissa. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja ja tilivelvollisia si vis tysjoh ta jaan nähden ovat kustannuspaikkojen osalta lukioiden rehtorit, jotka myös vas taa vat kustannuspaikkojen osalta laskujen hyväksymisestä. Kuljetusten osal ta laskujen hyväksymisestä vastaa hallintopäällikkö. Kauhavan koulukeskuksen peruskorjaus alkoi suunnittelulla vuonna Kau ha van lukio toimii väistötiloissa Suomen Yrittäjäopiston kiinteistössä (kaupun gin omistamissa tiloissa) ja osin LSK Business Parkin tiloissa. Tehtäväalue: Taiteen perusopetus Ulkoiset tulot: ,71 Ulkoiset menot: ,41 Kustannuspaikka: Musiikkiopisto Tehtäväalueella pitäydytään talousarviossa esitetyissä tavoitteissa. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on Härmänmaan musiikkiopiston joh to kunta. Tilivelvollinen sivistysjohtajaan nähden on musiikkiopiston rehtori, joka myös vastaa kustannuspaikan laskujen hyväksymisestä. Hänen ollessa es tynyt tai esteellinen laskut hyväksyy hallintopäällikkö. Investointien käyttösuunnitelma Koulutoimi saa vuosittain määrärahoja päiväkotien ja koulujen yhteisiin ir taimis to han kin toi hin talousarvion investointiosaan. Vuoden 2016 talousarviossa on mää rä ra ho ja seuraavasti: atk-ohjelmistot tuntiperusteinen päivähoitolaskutus yo-kirjoitusten sähköistäminen koneet ja kalusto materiaali ja kalustohankinnat työterveyshuollon ohjeistuksen mukai ses ti

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta tietotekniset välineet oppilaskäyttöön kalusto eri yksiköille kiinteät rakenteet ja laitteet varhaiskasvatuksen ulkoleikkivälineet asennettuna koulutoimen ulkoleikkivälineet asennettuna Laskujen hyväksyjä hankintojen osalta on hal lin to pääl lik kö. Hänen ollessa esty nyt tai esteellinen laskut hyväksyy si vis tys joh ta ja. Yhteenveto Kes keis ten tehtäväalueiden osalta toimintakatteiden muutosprosentit vuodesta 2015 vuoteen 2016 ovat (yli-/alijäämä): sivistystoimisto 7,45 % hankkeet -21,07 % varhaiskasvatus -4,48 % esiopetus 9,33 % esioppilaiden päivähoito -16,66 % perusopetus 1-6 luokat 5,30 % perusopetus 7-9 luokat -3,39 % vammaisopetus -31,51 % kuljetukset 12,29 % aamu- ja iltapäivätoiminta -12,31 % opetuspalvelut -29,04 % lukio-opetus 0,57 % Esityslistan lisämateriaalina ovat: vuoden 2015 ja 2016 talousarvioiden vertailu taulukkoina, erikseen var haiskas va tuk sen sekä perus- ja lukio-opetuksen osalta kaupunginhallituksen vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohje. Sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy sivistystoimen vuoden 2016 ta lous arvion käyttösuunnitelman edellä esitetyssä muodossa. Yhteenvedot talousarvioiden 2015 ja 2016 muutosten vertailusta mer ki tään tiedoksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja: Hallintopäällikkö Raimo Peltola, puh. (06) ,

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kauhavan kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman päivittäminen Kasvatus- ja opetuslautakunta Valmistelija: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari Kauhavan kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toi min tasuun ni tel ma on hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa Sen mu kaan "Kauhavan kaupunki järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa en si si jai sesti 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille tai siir re tyil le vuosiluokan oppilaille. Erityisen tuen piirissä oleville vuo si luo kan oppi lail le aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään yhteistyössä pe rus tur va toi men kans sa." Toimintasuunnitelmassa kerrotaan myös seuraavaa: "Lap si ryh mäs sä tu lee olla yksi ohjaaja noin 13:ta 1-2 luokkalaista kohden ja ryhmän ko ko naislap si mää rä on noin 15/yksi ohjaaja. Erityisen tuen piirissä olevien op pi lai den mu ka na olo ryhmässä laskee kokonaismäärää siten, että yksi eri tyis op pi las vas taa kahta koululaista." Ja vielä: "Aamu ja iltapäivätoiminnassa tulee ol la toimin nan järjestämistapa huomioon ottaen riittävä määrä ammattitaitoisia oh jaajia." Kauhavan koulutoimesta on lähetetty kirje 1. luokan oppilaiden huoltajille kevät tal vel la Siinä kerrotaan, että "Toiminnan järjestämisen edellytyksenä on, että toimipistettä kohden ilmoittautuu hakuaikana vähintään seitsemän (7) las ta ja talousarvion määrärahat sen mahdollistavat." Kasvatus- ja ope tus lauta kun ta päättää kevään 2015 kuluessa lopullisista aamu- ja iltapäivätoiminnan toi mi pai kois ta. Mikäli toimipaikkaa kohden tulee enemmän hakemuksia kuin on tar jo ta paikkoja, lapsia valittaessa etusijalla ovat 1. luokkien ja erityistä tukea tar vit se vat oppilaat, joiden vanhemmat ovat töissä tai opiskelemassa. Tar vittaes sa suoritetaan arvonta. Perheillä ei ole subjektiivista oikeutta aamu- ja il tapäi vä toi min taan." Tämän kirjeen johdosta on tullut epätietoisuutta, kuka lopulta saa aamu- ja il tapäi vä hoi to pai kan. Keväällä on tehty lukuisia päätöksiä, joilla 2. luokan oppilaille hae tuil le paikoille on tullut kielteinen päätös. Kielteistä päätöstä on perusteltu kau pun gin taloudellisilla paineilla. Jotkut ovat kuitenkin paikan saaneet myös 2. luo kan oppilaille. Hakuaika on ollut Hakemuksia on kuitenkin tullut pitkin kevättä ja vie lä elokuussakin. Käytännössä on siis vallinnut jatkuva haku. Sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää pikaisina toimenpiteinä seuraavaa: 1. Toiminnassa olevien ryhmien täyttöasteet selvitetään. 2. Niihin ryhmiin, joissa on tilaa, järjestetään määräaikainen lisähaku, joka on avoin myös 2. luokan oppilaille. 3. Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja, paikat arvotaan. 4. Lisähaun jälkeen seuraava haku on kevättalvella Lautakunta velvoittaa sivistysjohtajaa ja varhaiskasvatusjohtajaa val mis te lemaan esityksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman päi vit tä mises tä alkaen.

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari, puh. (06) , Kasvatus- ja opetuslautakunta Valmistelija: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet on käyty läpi vir ka miestyö nä. Toiminnan järjestämiseen saadaan opetus- ja kulttuuriministeriön myön tä mää ope tus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän mukaista valtionosuutta eu roa vuonna Toiminnan käyttömenovaraus on euroa. Ruo kahuol toon on varattu euroa. Toi min nas ta peritään lain mukaisia asia kasmak su ja. Niihin on budjetoitu euroa. Valtionosuuden osuus käyt tö menois ta on 76 %, kun ruokahuollon sisäinen laskutus otetaan huomioon. Näihin lu kui hin ei ole kuitenkaan vyörytetty hallinnon osuutta. Tällä hetkellä toimintaa ei johda kokonaisuutena kukaan esimiesasemassa oleva. Toiminta sitoo toimis to sih tee rin, hallintosihteerin, koulujen esimiesten ja sivistysjohtajan työ aikaa. Työntekijät ovat koulujen esimiesten alaisina. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjonta on tarkoituksenmukaista pitää ennallaan. Uu sien pe ri aat tei den keskeisin uudistus onkin, että aamu- ja il ta päi vä toi mintaan järjestetään jat ku va haku ja ryhmiin otetaan myös kesken vuoden, mikäli niis sä on tilaa. Muutoksia ehdotetaan erityisen tuen oppilaita koskeviin pe ri aattei siin, ilmoittautumismenettelyyn ja asiakkailta perittäviin maksuihin. Lautakunnan jäsenille jaetaan kokouksessa uudistetut periaatteet (liite). Pois tetut kohdat on yliviivattu ja uusi teksti lihavoitu. Sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy perusopetuksen aamu- ja il ta päi vä toimin nan uudistetut periaatteet alkaen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari, puh. (06) , Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi ( 131) aamu- ja il ta päi vätoi min nan järjestämisen periaatteet noudatettavaksi alkaen. Uudet pe ri aat teet sisältävät muutoksia myös maksuperusteisiin ja maksun suu ruuteen. Uudet maksuperusteet perustuvat tuntimääräiseen tarpeeseen, joka kysytään huol ta jil ta etukäteen (hoidon kesto kolme tuntia tai alle tai yli kolme tuntia päiväs sä). Uudet maksut määräytyvät näiden kategorioiden mukaan (kolme tuntia tai alle=100 euroa kuukaudessa, yli kolme tuntia = 140 euroa kuukaudessa). Uu sia maksuja ei voida kuitenkaan ottaa käyttöön kesken lukuvuoden, koska aa mu- ja iltapäivätoiminnassa olevat lapset on otettu toiminnan piiriin eri pe rusteil la edellisenä keväänä ja osa syksyn aikana. Siksi on perusteltua, että uudet mak su pe rus teet ja maksut otetaan käyttöön niiden lasten osalta, jotka aloit tavat aamu- tai iltapäivätoiminnassa alkaen. Paikat haetaan aina lu kuvuo sit tain. Nyt toiminnassa mukana oleville lapsille paikka on siis voimassa enin tään kuluvan lukuvuoden loppuun saakka. Sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että aamu- ja iltapäivätoiminnan uudet mak su pe rus teet ja maksut otetaan käyttöön niiden lasten osalta, jotka aloit tavat aamu- ja iltapäivätoiminnassa alkaen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari, puh. (06) ,

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Eron myöntäminen Kauhavan kaupungin lehtorin virasta nro 2164 (oppilaanohjaus) 753/ /2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 Valmistelija: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari Ylihärmän yläkoulun rehtori Johanna Jouppi on irtisanoutunut lehtorin virasta nro 2164 (oppilaanohjaus) alkaen. Sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta myöntää Johanna Joupille eron lehtorin virasta nro alkaen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari, puh. (06) ,

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Vastaavan koulukuraattorin valinta 729/ /2015, 740/1.11/2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 Valmistelija: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari Vastaavan koulukuraattorin tehtävä oli haettavana Kun tare kry-pal ve lus sa, TE-palveluiden verkkopalvelussa sekä Komiat-lehdessä. Mää rä ai kaan mennessä tuli viisi hakemusta. Vastaavan kuraattorin kel poi suuseh dot (sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 2005/272 3 :n mukaisen sosiaalityöntekijän kelpoisuuden) täytti yksi hakija, YTM Jaana Koivisto. Koivisto kutsuttiin haastatteluun ja pidetyn haas tat te lun toteuttivat kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Helena Kuop pa la, kaupunginhallituksen jäsen Tiina Hauta, rehtori Anne Sankelo ja sivis tys joh ta ja Markku Viitasaari. Haastatteluryhmä puoltaa Jaana Koiviston valin taa vastaavaksi kuraattoriksi. Sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee Kauhavan kaupungin vastaavaksi koulu ku raat to rik si YTM Jaana Koiviston alkaen toistaiseksi. Tehtävässä nou da te taan 4 kk:n koeaikaa. Koska Jaana Koivisto on tällä hetkellä Kauhavan kau pun gin palveluksessa, hänen ei tarvitse esittää lääkärintodistusta eikä lain 504/2002 mukaista rikostaustaotetta. Lautakunta velvoittaa sivistysosastoa laa ti maan vastaavan koulukuraattorin ja muiden koulukuraattoreiden teh tä väku vaukset ja työnjaon uudessa tilanteessa. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari, puh. (06) ,

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Oikaisuvaatimus / Perusopetukseen valmistavan opetuksen päätoimisen tuntiopettajan valinta 742/1.11/2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 6 Valmistelija: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari Eero Paavola on lähettänyt sähköpostitse oikaisuvaatimuksen, joka kos kee sivistysjohtaja Markku Viitasaaren viranhaltijapäätöstä ( , 190). Päätös koski perusopetukseen valmistavan opetuksen päätoimisen tun tiopet ta jan valintaa ajalle Tehtävään valittiin FM Juuso Jylhä. Teh tä vää haki kolme henkilöä, joista yksi oli FM Eero Paavola. Paavola vaatii pää tök sen kumoamista ja hänen valintaansa tehtävään Juuso Jylhän sijaan. Paavola vetoaa oikaisuvaatimuksessaan seuraaviin asioihin: Juuso Jylhän palvelusuhdehistoria vain yhden hakijan kutsuminen haastatteluun Paavolan 40 vuoden kokemus yläkouluista, lukioista ja am mat ti op pi laitok ses ta, hakijoista laajin työkokemus Paavolan laaja kokemus lentopallovalmentajana ja am pu ma-ase kou lutta ja na Paavolan laaja kokemus luottamustehtävistä Paavolan väittämä sivistysjohtajan puolueellisuus asiassa. Paavola väittää sivistysjohtajan ja valitun Juuso Jylhän tuntevan entuudestaan kansan mu sii kin tiimoilta. Paavolan kirje on esityslistan lisämateriaalina. Juuso Jylhällä on ikäluokan edustajalleen tyypillinen palvelussuhdehistoria. Nyky päi vän aineenopettaja ei työllisty automaattisesti vakituiseen vir ka suh teeseen heti valmistuttuaan. Jylhällä on kuuden lukuvuoden aikana ollut kuusi eri pal ve lus suh det ta kuudella eri työnantajalla. Näistä yksi on pituudeltaan vajaa 5 kk, muut ovat lukuvuoden kestäviä. Äidinkielenopettaja Jylhä on työskennellyt eri kouluasteilla koulutustaan vastaavissa tehtävissä ja saanut monipuolista ko ke mus ta omalla ammattialallaan. Hänen työkokemustaan ei voi missään tapauk ses sa pitää puutteena tai haittana valintaa tehdessä. Keskeisin kriteeri valmistavan opettajan valinnassa oli se, että Jylhällä oli ha kijois ta sopivin koulutustausta tehtävään. Hakuilmoituksessa haettiin eri tyis luokan opet ta jaa, erityisopettajaa, luokanopettajaa tai aineenopettajaa. Hakijoissa oli äidinkielen opettaja (Jylhä), historian ja yhteiskuntatieteiden opettaja (Paavo la) ja sosiaalialan ammattiopettaja (Satu Sariola). Näistä äidinkielen opet tajan koulutus ja työkokemus arvioitiin soveltuvimmaksi. Tämä selittää sen, että haas tat te luun kutsuttiin vain Jylhä. Jos hänen haastattelunsa olisi antanut aihet ta, muutkin hakijat olisi haastateltu. Lisäksi Jylhällä oli kokemusta Suomi toi se na kielenä -oppiaineen opetuksesta kolmena lukuvuonna, mikä katsottiin val mis ta van opetuksen kannalta oleelliseksi työkokemukseksi. Lisäksi Jylhällä on taiteellista osaamista, jonka katsottiin olevan hyödyksi tehtävässä. Paavolan toiminta kolmannen sektorin piirissä ja luottamustehtävissä ovat kunnioi tuk sen ansaitsevia, mutta eivät olleet valmistavan opetuksen opettajan valin nas sa oleellisia. Paavolan väite sivistysjohtajan puolueellisuudesta ja "yh tei-

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta ses tä harrastuksesta" valitun opettajan kanssa on valheellinen. Huolimatta lukui sis ta kontakteistaan musiikkialan toimijoihin, Viitasaari ei tuntenut Jylhää en tuu des taan. Tämän väittämän virheellisyyden on Paavola itsekin myöntänyt toi ses sa yhteydessä. Paavolan esiintuomat asiat eivät muuta sitä tosiseikkaa, että perusopetukseen val mis ta van opetuksen opettajaksi soveltuvin henkilö oli FM Juuso Jylhä sekä kou lu tuk sen sa että työkokemuksensa perusteella. Sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta hylkää Eero Paavolan oikaisuvaatimuksen, joka kos kee sivistysjohtaja Markku Viitasaaren viranhaltijapäätöstä ( , 190). Lautakunta ei näe syytä muuttaa perusopetuksen valmistavaan opetukseen valitun opettajan valintaa. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari, puh. (06) ,

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Ilmoitusasiat 395/ /2014, 146/ /2015, 158/ /2015, 21/ /2016, 19/ /2016, 37/ /2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta 7 Valmistelija: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari 1. Ritva Käräjämäki on toimittanut lääkärinlausunnon terveydentilastaan 2. Vaasan hallinto-oikeuden päätös / kunnallisvalitus 3. Vaasan hallinto-oikeuden kolme päätöstä / valitus koulukuljetusta kos kevas sa asiassa 4. Opetushallitus / käyttömenojen valtionosuuksien laskenta, kevään 2016 ti las toin ti päi vän perustiedot 5. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiä / aamu- ja iltapäivätoiminnan vuo den 2015 laskennallisten ohjaustuntimäärien korjauksesta, opetus- ja kult tuu ri toin ta varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän val tionosuu den tarkistamisesta vuodelle Opetushallitus / ohje opintopolun organisaatiopalvelun tietojen yl lä pi dosta, määräys kriisitiedotuksen osoitteiden toimittamisesta Sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari, puh. (06) ,

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Muut asiat Kasvatus- ja opetuslautakunta 8 Lautakunnan seuraava kokous päätettiin pitää Alahärmän palvelutoimistossa kes ki viik ko na klo alkaen. Seuraavaan kokoukseen kutsutaan Alahärmän yläkoulun rehtori Tiina Luoma, jon ka kanssa keskustellaan turvapaikanhakijoiden ja nivelluokkalaisten ti lantees ta koululla. Edelleen kokoukseen kutsutaan tekninen johtaja Juha Takamaa kertomaan Nah ka lan koulun tilanteesta mm. sisäilmatutkimusten tulosten pohjalta. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari, puh. (06) ,

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Kasvatus- ja opetuslautakunta Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1-4, 7-8 Kieltojen perusteet Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 5 HLL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Kauhavan kasvatus- ja opetuslautakunta Härmäntie Härmä Pykälät 5 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi ha kea pää tök seen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite PL 188, HELSINKI. Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL Vaasa Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu valituskirjelmäkohtainen. Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 6 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 28.01.2016 Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 25.01.2017 Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Vapaa-aikalautakunta 06.02.2017 AIKA 06.02.2017 klo 18:00-18:32 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Yhteistyösopimus Härmänmaan 4H-yhdistyksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti. Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/2017 125 mukaisesti. Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUK

Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUK Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 4.9.2018 klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 16.05.2017 klo 16:05-16:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 Tarkastuslautakunta 2017-2020 AIKA 11.04.2019 klo 16:00-18:19 PAIKKA D 1.7 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 40 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 125 Kaupunginhallitus Aika 20.02.2017 klo 18:19-18:25 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.2.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 44 Energialaitoksen johtokunta 10.03.2014 AIKA 10.03.2014 16:30-17:00 PAIKKA Energialaitos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 67 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 19.05.2017 09:00-09:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 3-kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/2016 124 13.10.2016 Aika 13.10.2016 klo 11:30-12:20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 126 85

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 5.5.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 08.01.2019 AIKA 08.01.2019 klo 17:40-18:00 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Toimivallan edelleen siirtäminen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.12.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2017 226 Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.09.2017 AIKA 29.09.2017 klo 17:33-20:03 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 117 Esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 170

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 170 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 170 Sivistyslautakunta 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 18:30-19:55 PAIKKA Kortesjärven Kirkonkylän koulu, Mannisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 101 Opintoapurahojen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 Tarkastuslautakunta 13.11.2017 AIKA 13.11.2017 klo 17:00-19:53 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, Tampereentie 6, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2019 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 10.01.2019 klo 07:30-10:45 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2018 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2018 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2018 1 Aika 02.02.2018 klo 13:00-13:54 Paikka Kunnantalo kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2017 475 Kunnanhallitus 30.10.2017 AIKA 30.10.2017 09:00-15:35 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 199 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.09.2019 klo 14:00-16:35 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 22 Kaupungin talouskatsaus 3 23

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 24.01.2018 AIKA 24.01.2018 klo 17:00-19:50 PAIKKA Otsonmäen päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika Paikka 28.03.2019 klo 15:00-17:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2018 Ympäristölautakunta Sivu 31

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2018 Ympäristölautakunta Sivu 31 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2018 Ympäristölautakunta Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tiistai 10.4.2018 klo 18.30 19.22 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.01.2017 AIKA 25.01.2017 klo 17:30-18:50 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kunnallisen perhepäivähoidon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta 11.04.2018 AIKA 11.04.2018 klo 17:06-21:00 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, 2 krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2018 Ympäristölautakunta Sivu 116

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2018 Ympäristölautakunta Sivu 116 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2018 Ympäristölautakunta Sivu 116 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tiistai 18.9.2018 klo 18.30 19.48 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Aika Maanantai klo 15:04 Keskiviikko klo 22:00

Aika Maanantai klo 15:04 Keskiviikko klo 22:00 SALON SEUDUN KOULUTUS- PÖYTÄKIRJA Hallitus 12/2017 Kokoustiedot Aika Maanantai 28.8.2017 klo 15:04 Keskiviikko 30.8.2017 klo 22:00 Paikka Sähköpostikokous Käsiteltävät asiat: 116 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 66 Konserni- ja henkilöstöjaosto 07.03.2018 AIKA 07.03.2018 klo 15:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (8 ) Kaupungintalon 2.krs, kaupunginhallituksen kokoushuone

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (8 ) Kaupungintalon 2.krs, kaupunginhallituksen kokoushuone KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 (8 ) Tarkastuslautakunta 20.02.2019 AIKA 20.02.2019 klo 14:02-15:30 PAIKKA Kaupungintalon 2.krs, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

VS: Perusturvalautakunnan pöytäkirja Grundtrygghetsnämndens protokoll

VS: Perusturvalautakunnan pöytäkirja Grundtrygghetsnämndens protokoll Sähköposti merja.ralanti@loviisa.fi https://outlook.office.com/owa/?realm=loviisa.fi&exsvurl=1&ll-cc=1035&modurl=0 Page 1 of 1 24.1.2019 VS: Perusturvalautakunnan pöytäkirja 17.1.2019 Grundtrygghetsnämndens

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Musiikkiopiston johtokunta 08.03.2017 AIKA 08.03.2017 klo 19:00-20:25 PAIKKA Alahärmä, palvelutoimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Härmänmaan musiikkiopiston

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2019 71 Keskusvaalilautakunta Aika 24.05.2019 klo 19:00-19:16 Paikka Kunnanvirasato Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 38 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 73

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie...

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie... PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Kokousaika Maanantai 9.3.2015 klo 9.50 10.10 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus:

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Asukaslautakunta Alahärmä 28.03.2019 AIKA 28.03.2019 klo 18:00-19:30 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Vuoden 2019 alueen viihtyisyyden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 75 Konserni- ja henkilöstöjaosto 27.03.2018 AIKA 27.03.2018 klo 09:00-11:55 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 22.01.2012 klo 20:00-21:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 11/2017 1 Tarkastuslautakunta 20.12.2017 Aika 20.12.2017 klo 09:03-10:57 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, neuvottelutila Isoneuvos

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 Keskusvaalilautakunta 05.09.2018 AIKA 05.09.2018 klo 16:00-16:15 PAIKKA Savukosken kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 29 Konserni- ja henkilöstöjaosto 21.06.2016 AIKA 21.06.2016 klo 11:00-12:01 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 Opetuspäällikön

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 188 Hyvinvointilautakunta Aika 20.09.2016 klo 17:00-18:18 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot