HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus AIKA klo 12:00-18:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 157 Vendado Ky:n vuokrasopimuksen tarkistaminen Kotihoidontuen kuntalisän maksamisen jatkaminen Ylä-Kainuun tarinakartasto -hanke, muutoshakemus BDO Audiator Oy, ilmoitus Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy:n koko osakekannan ostamisesta 161 Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen Hallan saunan tilojen vuokraaminen, Osmo Toivanen 162 Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen Hallan saunan tilojen vuokraaminen, Tapani Ruohonen 163 Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen Hallan Saunan saunalippujen hinnat, Juhani Heinonen 164 Lausunto Kainuun kuntien yhteisestä kotouttamisohjelmasta 165 Lausunto Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista 166 Talousarvion toteutuminen Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen Kainuussa vuodesta Paikallisen palkkausryhmän perustaminen Hallan Sauna Oy:n vuokrasopimus Betonihallin vuokraus Matkailuinvestoinneista enemmän tulosta -kehittämishanke

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Hyrynsalmen yhtenäiskoulun vararehtorin tehtävä 270

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ AIKA klo 12:00-18:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kemppainen Matti 12:00-18:00 puheenjohtaja Toivanen Osmo 12:00-18:00 varapuheenjohtaja Heikkinen Pertti 12:00-18:00 jäsen Heinonen Juhani 12:00-18:00 jäsen Keränen Liisa 12:00-18:00 jäsen Keränen Taisto 12:00-18:00 jäsen Nykänen Kati 12:00-18:00 jäsen Tolonen Helka 12:00-18:00 jäsen Mulari Reetta 12:00-18:00 varajäsen Hankkila Liisa 12:00-18:00 varajäsen Kemppainen Tapani 12:00-18:00 kv:n pj Romppainen Mirja 12:00-18:00 kv:n II vpj. Keränen Heimo 12:00-18:00 kunnanjohtaja, esittelijä Heikkinen Tuula 12:00-18:00 pöytäkirjanpitäjä POISSA Heikkinen Aira jäsen Tolonen Jussi jäsen Bäckman Markku kv:n I vpj. ALLEKIRJOITUKSET Matti Kemppainen Puheenjohtaja Tuula Heikkinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT Heimo Keränen Pöytäkirjanpitäjä 172 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Liisa Hankkila Tarkastanut etänä Osmo Toivanen Reetta Mulari 161

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävän kunnanviraston hallinto-osastolla viraston aukioloajan. Tuula Heikkinen, hallintosihteeri

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 152 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kunnanhallituksen jäsenille Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jä sen tä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saa pu vil la. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös val taisek si.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 153 Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan etänä siten, että pöytäkirja lähetetään sähköpostin liitteenä niille henkilöille, joilla on sähköpostiosoite. Pöytäkirjan tarkastajat ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajien etähyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajilta, joilla ei ole sähköpostia, otetaan tarkastusmerkintä paperiseen pöytäkirjaan. Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitut toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Jussi To lo nen ja Osmo Toivanen ja varalla Aira Heikkinen ja Pertti Heik kinen. Päätös: Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Hankkilan ja Osmo Toivasen ja varalle Reetta Mularin ja Pertti Heikkisen.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 154 Kunnanhallituksen saapunut posti ajalla liitteen 1 mukaan. Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tie toonsa saatetuksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset KH 155 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tie do tet ta va otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän ku lues sa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päi vän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioi ta, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perus teella eivät ole julkisia tietoja. Kokouspöytäkirjat: - Sivistyslautakunta ja Viranhaltijapäätökset : Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätökset: - palkkaus- ja poissaolopäätökset :t , vuosilomapäätökset :t Yleiset päätökset: Etuosto-oikeuden käyttäminen: Hautaranta, kiin teistö tun nus Etuosto-oikeuden käyttäminen: Uusitalo, kiin teis tötun nus Etuosto-oikeuden käyttäminen tilasta Koivuniemi, kiin teis tö tun nus Etuosto-oikeuden käyttäminen; määräala tilasta Ke loaho, kiinteistötunnus Etuosto-oikeuden käyttäminen tilasta Kaarre, kiin teistö tun nus Etuosto-oikeuden käyttäminen tilasta Lammi ja kiinteistöstä Etuosto-oikeuden käyttäminen; määräala tilasta Hauki la, kiinteistötunnus Etuosto-oikeuden käyttäminen; määräala tilasta Valtion metsämaat, kiinteistötunnus Asiakirjat ovat nähtävänä hallinto-osastolla ja kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoi hin mer kit ty jä päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväk si. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano KH 156 Pöytäkirja kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta on pidet ty yleisesti nähtävänä Kunnanvaltuuston päätökset: 34 Virkojen muuttaminen työsuhteiksi ja tehtävänimikkeiden muut tami nen 35 Nivan koulun rehtorin virkanimikemuutos 36 Hyrynsalmen kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen 37 Rakennusvalvonnan maksujen tarkistaminen 38 Tuomijoen lisäalue RN:o 10:3 -tilan ostaminen 39 Vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus 40 Arviointikertomus vuodelta Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus ja tili- ja vastuuvapauden myön tä mi nen tilivelvollisille Oulun hallinto-oikeuden kirjaamosta saadun tiedon mukaan kunnanvaltuuston kokouksen päätöksestä 38 on va li tet tu. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston pää tök set lukuun ottamatta 38 :ää ovat syntyneet laillisessa jär jestyk ses sä, eivätkä ole lain tai asetuksen vastaisia eikä kun nan valtuus to ole päätöstä tehdessään ylittänyt toimivaltaansa sekä päättää pan na kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön kuntalain ja kun nanhal li tuk sen johtosäännön määräämällä tavalla. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Vendado Ky:n vuokrasopimuksen tarkistaminen KH 157 Vendado Ky:n ja Hyrynsalmen kunnan välillä on voimassa oleva vuok ra so pi mus (KH 136, ). Yrityksen tilantarve toimintaansa varten on vähentynyt ja yritys on esit tä nyt muutosta vuokrasopimukseen. Vuokrasopimusta tarkistetaan seuraavasti: Vuokrattava toimitila vähenee 74 m²:stä 20 m²:öön. Käyttömaksujen määrä vähenee 15 eurosta 5 euroon. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö p Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuokrasopimuksen tarkistuksen alkaen vuokrattavan pinta-alan osalta. Vuokrattava toimi ti la on 20 m² ja vuokran määrä neliöltä säilyy ennallaan. Kunnanhallitus päättää hyväksyä käyttömaksujen tarkistuksen alkaen 15 eurosta 5 euroon. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kotihoidontuen kuntalisän maksamisen jatkaminen SIV 93 Kunta maksaa kotihoidon tukea alle 3-vuotiaille lapsille, jotka eivät käytä kunnallisen päivähoidon palveluita. Kotihoidontuen kustannuksista vastaa kunta, mutta maksatuksesta vastaa Kansaneläkelaitos. Kotihoidontuen tavoitteena on tukea lapsiperheitä siinä, että pienet lapset voisivat olla entistä pidemmän aikaa kotona vanhempiensa kanssa. Monissa Suomen kunnissa on viime vuosien aikana otettu käyttöön kotihoidontuen kuntalisän maksaminen. Kotihoidon tuen kuntalisän maksuun kunnilla on kaksi eri lähtökohtaa. 1. Nykyään kunnallisessa päivähoidossa on tyypillistä pienten lasten suuri joukko eli alle 3-vuotiaita on hoidossa suhteellisen paljon. Nämä pienet lapset tuovat päivähoitoon oman haasteensa ja vievät päivähoidosta enemmän henkilöresursseja. Hyrynsalmen kunnassa on päivähoitolapsia noin 40, joista noin neljäsosa on alle 3-vuotiaita. 2. Toisaalta kunnat näkevät kotihoidontuen kuntalisän maksamisen myös vahvana imagokysymyksenä. Se on kunnille yksi tapa osoittaa lapsiperheille olevansa lapsiystävällinen, perheitä tukeva kunta. Hyrynsalmen kunnassa on maksettu kotihoidontuen kuntalisää 150e/kk alkaen. Kuntalisän maksamisen määräaikaisuus päättyy Päivähoidon tunnuslukuja alle 3-vuotiaiden lasten osalta: Tilastojen mukaan päivähoidossa vuonna 2010 oli 16 alle 3-vuotaista lasta. Vuonna 2011 heitä oli 13. Vuonna 2012 kyseinen luku oli 6 lasta. Vuoden 2013 heinäkuun loppuun asti tilastot kertovat päivähoitoa käyttäneen 7 alle 3-vuotiasta lasta. Tämänhetkinen tieto ( ) elokuun alusta joulukuun loppuun on 6 alle 3-vuotiasta lasta. Hyrynsalmen kunnan kotihoidontuen menot vuosina sekä vuoden 2013 kuluneen vuoden toteuma: vuosi yhteensä/vuosi keskiarvo/kk , , , , , , , , , , , ,45 Kuntalisän osuus /13-07/ , , , ,15

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kotihoidon tuen hakijat ja lapset vuosina sekä vuoden 2013 tammikuu-elokuu: vuosi hakijat lapset yhteensä ,83 34, ,25 43, , , ,5 14,7 24,9 24,4 Kuntalisän myöntämisen ehtoina ovat olleet: - Kuntalisää maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta ja siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta - Myös perheen muut alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona - Kuntalisää maksetaan vanhempainrahakauden päätyttyä. Mikäli perheelle maksetaan vanhempainrahaa, kuntalisää ei makseta Kuntalisän maksamisen/maksamatta jättämisen vaikutuksista haluttiin tietoa myös vanhemmilta. Kysely (LIITE) lähetettiin 06/ tällä hetkellä kuntalisää saavan alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmalle. Vastauksia palautui 8 kpl. Kyselyissä nousi esille seuraavaa: - Vanhemmat kokevat kuntalisän erityisen tärkeänä helpottamaan perheen taloudellista tilannetta, kun vain toinen vanhemmista on töissä. - Kaikissa 8 vastauksessa perhe valitsee alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidon kunnallisen päivähoidon sijasta, jos kuntalisää jatketaan. - Muutamassa vastauksessa perhe hoitaa lapsen kotona jokatapauksessa, vaikka kuntalisän maksaminen lopetettaisiin. - Muutamassa vastauksessa tuodaan esille, että kuntalisän loppuminen pakottaa kotona lastaan hoitavan vanhemman töihin ja lapsi tarvitsee luonnollisesti silloin kunnallisen päivähoitopaikan. Lisätietoja: päivähoidon ohjaaja p SIVISTYSPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kotihoidontuen kuntalisän maksamista ei jatketa. Perusteluna maksamisen lopettamiselle on kunnan taloudellinen tilanne. Päätös: Keskustelun kuluessa Olli Saikkonen esitti Liisa Hankkilan kannattamana, että kotihoidon kuntalisän maksamista jatketaan.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty sivistyspalvelujen päällikön esityksestä poikkeava esitys,asiasta on äänestettävä. Hän esitti, että äänestystapana käytetään nimenhuutoäänestystä ja JAA tai EI ilmaisee kannanoton esityksen. Ne, jotka kannattavat sivistyspalvelujen päällikön esitystä, äänestänät JAA ja ne, jotka kannattavat Olli Sakkkosen esitystä äänestävät EI.Suoritetssa äänestyksessä JAA -ääniä annettiin nolla (0) ja EI-ääniä kuusi (6), Olli Saikkonen, Liisa Hankkila, Kati Heikkinen, Anssi Helenius, Helka Keränen, Mika Romppainen. Äänestyksen perusteella puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan hyväksyneen Olli Saikkosen esityksen. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,että kotihoidontuen kuntalisää maksetaan alkaen toistaiseksi. KH 158 Päätösesitys kokouksessa. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että ko ti hoi dontuen kuntalisän maksamista ei jatketa. Perusteluina maksamisen lopet ta mi sel le on kunnan taloudellinen tilanne. Päätös: Kunnanjohtajan päätösesitystä ei kannatettu. Keskustelun kuluessa Liisa Hankkila esitti Juhani Heinosen kan natta ma na, että kotihoidon kuntalisän maksamista jatketaan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ja päätti esittää kun nan valtuus tol le, että kotihoidontuen kuntalisää maksetaan alkaen toistaiseksi.

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Ylä-Kainuun tarinakartasto -hanke, muutoshakemus KH 159 Ylä-Kainuun tarinakartasto -hankkeen toteutusaika on Hankkeeseen ovat sitoutuneet Hyrynsalmen, Puo langan, Ristijärven ja Suomussalmen kunnat. Hyrynsalmen kunta hakee Ylä-Kainuun tarinakartasto -hankkeeseen kuu kau den lisää to teu tus ai kaa eli saakka. Hankkeen julkai su julkaistaan lo ka kuun puolivälissä. Tiedotus ja teosten jakelu vaa ti vat li sä ajan. Hankkeeseen haetaan Ely-keskuksen maaseutuosastolta li sä ra hoitus ta yhteensä ,80, koska hankkeen ostopalvelut lop pu julkai su jen toteuttamiseksi maksavat arvioitua enemmän ja palk ka kustan nuk set ovat arvioitua suuremmat. Kuntarahoitusosuudet lisärahoituksen kokonaiskustannuksista on 10 pro sent tia, yhteensä 1 299,18. Summa jakautuu kuntien kesken seu raa vas ti: Hyrynsalmi 220,86 Puolanka 246,84 Ristijärvi 116,93 Suomussalmi 714,55 Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p Kunnanhallitus hyväksyy muutoshakemuksen ja osoittaa li sä ra hoituk sen (220,86 ) elinkeinotoimen vuoden 2013 aluekehitysrahoista. Lisäksi Hyrynsalmen kunta pyytää Puolangan, Ristijärven ja Suomus sal men kuntia päättämään omista lisärahoitusosuuksistaan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus BDO Audiator Oy, ilmoitus Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy:n koko osakekannan ostamisesta 339/21.213/2013 KH 160 Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy kirjoittaa tarkastuslautakunnalle ja kunnanjohtajalle osoittamassa kirjeessä: "BDO Audiator Oy osti tehdyllä kaupalla Pohjolan Ti lin tarkas tus toi mis to Oy:n koko osakekannan. Oston seurauksena yhtiön uu te na toimitusjohtajana toimii Helge Vuoti. Yhtiön osoite, muuttuu, uusi osoite on Vattuniemenranta 2, Hel sin ki. Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy jatkaa toimintaansa JHTT-yh tei sö nä, mutta ei enää toimi HTM-yhteisönä. BDO-kon sernin HTM-yhteisö on BDO Yhtiötarkastus Oy ja KTH yhteisö on BDO Oy. Hyrynsalmen kunta on valinnut Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy:n ti lin tar kas ta jak seen vuosille Pohjolan Ti lin tar kas tus toimis to Oy toimii yrityskaupasta huolimatta Hyrynsalmen ti lin tar kas tusyh tei sö nä. Sitoudumme suorittamaan tarkastuspalvelut tarjouksen mu kai sin ehdoin. Hyrynsalmen kunnan uudeksi vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi esitäm me kuitenkin tarjouksesta poiketen JHTT, HTM Simo Paakkolaa. Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy JHTT-yhteisö Helge Vuoti." Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy:n ilmoituksen yrityskaupasta ja hyväksyy, että tarjouksesta poi keten uutena vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT, HTM Simo Paak ko la. Päätös: Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen Hallan saunan tilojen vuokraaminen, Osmo Toivanen 303/65.654/2013 KH 161 Hallan Sauna Oy sanoi irti vuoden 2013 alussa kunnan omistaman Hal lan Saunan vuokrasopimuksen alkaen. Elinkeinotoimi on hakenut siitä lähtien vuokralaista tiloihin, siinä onnistumatta. Neuvot te lut olivat käynnissä tilojen osittaisesta vuokraamisesta ke säkuus sa, joten kunnanhallitus päätti antaa kunnanjohtajalle oi keu den teh dä Hallan Sau nan tiloista määräaikaisen vuok ra so pimuk sen väliseksi ajaksi. Osmo Toivanen on saapuneessa oikaisuvaatimuksessaan vaa ti nut, että kunnanhallituksen päätös hylätään kaikilta osin. Perusteluna Toivanen esittää seuraavaa: Pöytäkirjassa on esitetty virheellisesti että kunnanhallitus olisi an tanut kunnanjohtajalle oikeuden laatia määräaikainen vuoden vuok raso pi mus Hallan-Saunan tiloista. Päätös koski vain lyhytaikaista vuok ra so pi mus ta ja vuokrausasia olisi pitänyt tuoda uudelleen kunnan hal li tuk seen. Oikaisuvaatimus jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja (p ) ja ke hi tyspääl lik kö (p ). Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen ja pysyy pää tök ses sään seu raa vin perustein: Kunnanhallituksen pöytäkirja on tarkastettu asianmukaisesti eikä siinä ei ole virhettä. Vuoden mittaista määräaikaista vuokrasopimusta voidaan pitää lyhyt ai kai se na ja lisäksi kunnanjohtajalla ja kehityspäälliköllä on oikeus tehdä korkeintaan 12 kuukauden mittaisia sopimuksia jopa suo raan kunnanhallituksen johtosäännön perusteella. Sopimuksella on turvattu Hallan Saunan aukiolo keskeytyksettä, mikä on kunnan etujen mukaista (tilat ovat mat kai li joi den ja kun ta laisten käytössä myös kesäsesonkina). Päätös: Keskustelun kuluessa Juhani Heinonen esitti Helka Tolosen kan natta ma na, että oikaisuvaatimus on hyväksyttävä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnan joh ta jan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on ää-

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus nes tet tä vä. Puheenjohtaja esitti, että äänestystapana käytetään nimen huu to ää nes tys tä. Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, ää nes tä vät JAA ja ne, jotka kannattavat Juhani Heinosen esitystä, ää nes tä vät EI. Kunnanhallitus hyväksyi. Suoritetussa äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 6 (Kemppainen Mat ti, Mulari Reetta, Heikkinen Pertti, Keränen Liisa, Nykänen Kati ja Hankkila Liisa). EI-ääniä annettiin 2 (Heinonen Juhani ja Tolonen Hel ka). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kun nan hal lituk sen päätökseksi. Taisto Keränen ja Osmo Toivanen poistuivat kokouksesta es teel li sinä tämän asian käsittelyn ajaksi.

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen Hallan saunan tilojen vuokraaminen, Tapani Ruohonen 301/65.654/2013 KH 162 Kunnanhallitus päätti antaa kunnanjohtajalle oikeuden teh dä Hallan Sau nan tiloista määräaikaisen vuokrasopimuksen väliseksi ajaksi. Tapani Ruohonen on saapuneessa oi kai su vaa ti muk sessaan vaa ti nut, että kunnanjohtajan tekemä vuokrasopimus Kukka-Pos ti Mai ja Juntusen kanssa hylätään kaikilta osin. Lisäksi hän on esit tänyt toi men pi de kiel toa asiassa. Perusteluna Ruohonen esittää seuraavaa: Tutustuessani vuokrasopimukseen, en hyväksyä vuokrasopimusta mil tään osin. Vuokrasopimuksen kohdassa 2.2 vuokra-aika yrityksellä on oikeus vuokrata tilat myös väliseksi ajaksi. Kohdassa 2.3 vuokranmaksu, yrityksen maksama vuokra on 496 euroa (400,00 euroa + 96,00 euroa sehän tekee kokonaista 33,33 euroa per kuukausi + alv. Kunta suorittaa/maksaa rakennuksen kaikki kiinteistöön kuuluvat käyt tö mak sut, lisäksi kunta huolehtii tontin yleisistä kunnossa- ja puh taa na pi dos ta, kylpylän kiinteistöhuollosta joka pitää sisällään, sau no jen, pesu- pukuhuoneiden-oleskelutilojen sekä allastilojen puh taa na pi don. Minkä laskuopin mukaan vuokratulot kattaa vuok ratta van tilan käyttömaksut, kunnossapito- ja puhtaanapito kus tan nukset. Sopimus rikkoo räikeästi kaikkia yhdenvertaisuus pykäliä. Oikaisuvaatimus jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja (p ) ja ke hi tyspääl lik kö (p ). Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on aihee ton, koska se perustuu virheelliseen tul kin taan vuok ra so pi muksen vuokran suuruudesta. Vuokrasopimuksen vuok ra on kuu kau sivuok ra, eikä vuosivuokra, kuten oi kai su vaa ti muk sen esittäjä on tulkin nut. Lisäksi kunnanjohtajalla ja kehityspäälliköllä on jo joh to säännön kin perusteella ratkaisuvalta tehdä elinkeinotoimintaan liittyviä, enin tään 12 kuukauden pituisia, sopimuksia. Päätös: Keskustelun kuluessa Juhani Heinonen esitti Osmo Toivasen kannat ta ma na, että oikaisuvaatimus on hyväksyttävä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnan joh ta jan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on ää-

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus nes tet tä vä. Puheenjohtaja esitti, että äänestystapana käytetään nimen huu to ää nes tys tä. Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, ää nes tä vät JAA ja ne, jotka kannattavat Juhani Heinosen esitystä, ää nes tä vät EI. Kunnanhallitus hyväksyi. Suoritetussa äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 6 (Kemppainen Mat ti, Mulari Reetta, Heikkinen Pertti, Keränen Liisa, Nykänen Kati ja Hankkila Liisa). EI-ääniä annettiin 3 (Heinonen Juhani, Toivanen Os mo ja Tolonen Helka). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kun nan hal lituk sen päätökseksi. Taisto Keränen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian kä sitte lyn ajaksi.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen Hallan Saunan saunalippujen hinnat, Juhani Heinonen 302//2013 KH 163 Hallan Sauna Oy:n sanouduttua irti Hallan saunan rakennuksen tilois ta alkaen, kunnanhallitus päätti vahvistaa Hal lan Saunan sau na lip pu jen hinnat alkaen turvatakseen omis ta man sa saunan toiminnan omana tai yrittäjän järjestämänä toimin ta na kunnan lukuun. Kunnanhallituksella on kunnanhallituksen joh to sään nön mukaan ratkaisuvalta tällaisessa asiassa. Juhani Heinonen vaatii saapuneessa oi kai su vaa ti muk sessaan, että kunnanhallituksen päätös hylätään kaikilta osin. Lisäksi hän esittää toi men pi de kiel toa asiassa. Perusteluna Heinonen esittää seuraavaa: Hallan Saunan saunalippujen hinnoittelu ei ole ajankohtaista, koska ko ko toiminta näyttäisi olevan vaakalaudalla. Eri yrittäjiä häärii kunnan omistamissa tiloissa lukien ilman mitään oikeutusta. Toi min ta on kuin villissä lännessä. Kenen virkamiehen virkavastuulla tä mä hullutus on mahdollista? Asiaan tullaan paneutumaan kaikin mah dol li sin keinoin. Oikaisuvaatimus jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p ja ke hi tyspääl lik kö, p Kunnanhallitus hylkää Juhani Heinosen oikaisuvaatimuksen. Oi kaisu vaa ti mus on perusteeton, koska kunnanhallituksella on kun nanhal li tuk sen johtosäännön nojalla oikeus määrätä palvelujen hin noista. Lisäksi on ollut kunnan etujen mukaista jat kaa Hallan Saunan toi min taa myös jälkeen, koska heinäkuu on Ukkohallassa ja koko kunnassa merkittävää matkailusesonkia. Päätös: Keskustelun kuluessa Osmo Toivanen esitti Helka Tolosen kan natta ma na, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnan joh ta jan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänes tet tä vä. Puheenjohtaja esitti, että äänestystapana käytetään nimen huu to ää nes tys tä. Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, ää nes tä vät JAA ja ne, jotka kannattavat Osmo Toivasen esitystä, ää nes tä vät EI. Kunnanhallitus hyväksyi. Suoritetussa äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 7 (Kemppainen Mat ti, Mulari Reetta, Heikkinen Pertti, Keränen Liisa, Keränen Taisto, Nykänen Kati ja Hankkila Liisa). EI-ääniä annettiin

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus (Toivanen Osmo ja Tolonen Helka). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kun nan hal lituk sen päätökseksi. Juhani Heinonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsit te lyn ajaksi.

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Lausunto Kainuun kuntien yhteisestä kotouttamisohjelmasta 281/00.001/2013 KH 164 Kotouttamisohjelma on kunnille lakisääteinen, laki kotouttamisen edistämisestä (1389/2010) on astunut voimaan Laki velvoittaa, että kunnan tai useamman kunnan on laadittava kotouttamisen edistämiseksi ja sen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan valtuustossa ja jota tarkastetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Kainuun kunnille on Kajaanin kaupungin johdolla valmisteltu yhteinen kotouttamisohjelma. Kotouttamisohjelma linjaa paikallisella tasolla maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvät tavoitteet, haasteet, kehittämistoimenpiteet ja resurssit. Ohjelman konkreettisena tavoitteena on tehdä näkyväksi ja tuoda tietoon eri viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden tekemä maahanmuuttajien kotouttamista edistävä työ Kainuussa ja luoda toimivat käytännöt yhteistyöhön. Kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa kantaväestön kanssa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa niin oikeuksien kuin velvollisuuksiensa osalta. Kotoutumisen tärkein edellytys on kielitaito ja työikäisten työllistyminen; työ on parasta kotoutumista. Kotouttamistoimenpiteiden tulee lähteä jokaisen maahanmuuttajan yksilöllisistä tarpeista. Maahanmuuttajan kotoutumisen haasteet liittyvät maahantuloon, arkipäivän elämään, kielitaitoon, toimeentuloon, koulutukseen, työhön ja yhteiskuntaan ja yhteisöön mukaan pääsemiseen. Kotoutuminen on moniulotteinen prosessi, johon tarvitaan sekä maahanmuuttajien että kantaväestön panosta. Esityslistan oheismateriaalina jaetaan laadittu kotouttamisohjelma. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää, että Hyrynsalmen kunnalla ei ole huomautettavaa Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman johdosta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

23 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Lausunto Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista 283/00.001/2013 KH 165 Valtiovarainministeriö asetti julkisen hallinnon asia kas palve lun kehittämishankkeen (Asiakaspalvelu2014-hanke) toi mi kau deksi Hankkeen loppuraportti, johon sisältyy myös ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi julkisen hallinnon yh teises tä asiakaspalvelusta, on valmistunut. Hankkeen perustana on pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjel mas sa yhteispalvelulle asetetut tavoitteet: - Luodaan koko maassa kuntatasolle kattava yh teis pal ve lu pis teiden verkko. Määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähin tään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri vi ranomais ten palvelut. - Selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vas tuu vi ran omai si na ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana jul ki siin palveluihin. Hanke on työskentelynsä aikana kiteyttänyt tavoitteensa seu raa vasti: 1. Asiakas saa julkisen hallinnon palvelut yhteisistä asia kas pal ve lupis teis tä (yhden luukun periaate). 2. Julkisen hallinnon yleiset asiakaspalvelupisteet sijaitsevat kohtuu etäi syy del lä asukkaista. 3. Julkisen hallinnon yhteiset asiakaspalvelupisteet lisäävät hal linnon tehokkuutta ja taloudellisuutta. Hankkeen loppuraportissa ehdotetaan, että julkisen hallinnon yh teises tä asiakaspalvelusta säädetään lailla, jonka mukaan kunnat vastaa vat yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamisesta ja yl lä pi tämi ses tä. Yhteisissä asiakaspalvelupisteissä tarjoavat lain nojalla aina palveluitaan ylläpitäjäkunnan lisäksi poliisin lupahallinto, ve ro hallin to, maistraatit, työ- ja elinkeinotoimistot mukaan lukien työvoiman pal ve lu kes kuk set sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Tar koi tuk se na on, että julkisen hallinnon asiakas saa yhteisissä palve lu pis teis sä edellä mainittujen viranomaisten kattavat asia kas palve lut. Henkilökohtaista käyntiasiakaspalvelua tarjoavat kunnan palve luk ses sa olevat palveluneuvojat. Silloin, kun palvelu edellyttää viran omai sen toimialan asiantuntemusta, palvelua antaa vi ran omaisen palveluksessa oleva aisantuntija joka etäyhteydellä tai asia kaspal ve lu pis tees sä paikan päällä toimien. Asiakas ohjataan en si si jaises ti käyttämään sähköisiä palveluja, jos hänen tarvitsemansa palve lu on saatavilla sähköisenä. Valtion varoista maksetaan kunnille kor vaus valtion viranomaisten asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta. Eh do tus mahdollistaa myös sopimusperusteisen yhteisen asia kaspal ve lun järjestämisen. Valtionvarainministeriö pyytää lausuntoa Julkisen hallinnon asia kas-

24 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus pal ve lun kehittämishankkeen loppuraportista ja siihen liittyvästä luon nok ses ta hallituksen esitykseksi. Ministeriö toivoo, että lausunto voi daan antaa jäsenneltynä vastaamalla tarpeen mukaan lau sun topyyn nön ohessa ole viin kysymyksiin. Lisäksi valtiovarainministeriö toi voo että lau sun nos sa eritellään selkeästi pelkästään loppuraportin si säl töä koskevat asiat niis tä asioista, jotka koskevat pelkästään halli tuk sen esi tys luon nok sen si säl töä. Lausunto pyydetään toi mit tamaan viimeistään sähköpostitse valtiovarainministeriölle osoit teel la: Linkit julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen lop pura port tiin, hallituksen esitysluonnoksen (loppuraportin liitteenä) ja hank keen alatyöryhmien raportteihin löytyvät osoitteesta: Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p Yhteispalvelun kehittäminen asiakaslähtöiseen suuntaan on hyvä ja kan nat ta va asia. Hyrynsalmen kunta esittää, että yhteispalvelupisteitä perustettaessa ote taan huomioon etäisyyden lisäksi eri asiakasryhmien palvelujen saa vu tet ta vuus ja julkiset liikenneyhteydet. Erityistä huomiota on kiin ni tet tä vä siihen, että palvelupisteet voisivat olla myös fi li aa li mal lilla toimivia lähipalvelupisteitä, myös niissä kunnissa, kuten Hy ryn salmel la, joihin ei var si nais ta pistettä olla osoittamassa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

25 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Talousarvion toteutuminen KH 166 Kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mu kaan talousarvion to teutuminen raportoidaan kunnanvaltuustolle puo li vuo sit tain. Talousarvion seurantaraportti jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2013 talousarvion toteutumisen tilanteessa tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisen kun nan val tuus tol le tiedoksi. Päätös: Kunnanhallitus merkitsi vuoden 2013 talousarvion to teu tumi sen tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisen kunnan val tuus tol le tiedoksi.

26 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen Kainuussa vuodesta /00.001/2013 KH 167 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja on lähettänyt Kainuun kunnille kirjeen koskien kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä Kainuussa vuodesta 2014 alkaen: "Vuodelle 2013 kunnille esitettiin neljä erilaista vaihtoehtoa kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseksi. Työnjako tähän asti on ollut siten, että aikuissosiaalityö sekä työ- ja elinkeinohallinto ovat vastanneet työnhakijoiden aktivointisuunnitelman laatimista ja varsinainen kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen ja ohjaus on ollut kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien hoitamaa. Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestetty kehittämishankkeena Kainuussa vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2013 vaihtoehdot kuntouttavat työtoiminnan järjestämiseksi Kainuussa olivat: 1. Kunta palkkaa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat, kuntayhtymä hoitaa koordinoinnin, jonka kustannukset jaetaan kuntien kesken. 2. Kunta hoitaa kuntouttavan työtoiminnan itsenäisesti omana toimintana palkkaamalla kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat ilman kuntayhtymän järjestämää koordinointia. 3. Kuntayhtymä palkkaa sekä kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat että koordinaattorin. Kunnat osoittavat tähän toimintaan erillisen määrärahan. 4. Kunta ei palkkaa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajia. Kaikki muut jäsenkunnat valitsivat vaihtoehdon kolme paitsi Paltamo, Suomussalmi ja Puolanka, jotka palkkasivat itse kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat kuntayhtymän hoitaessa koordinoinnin (vaihtoehto 1). Koordinoinnista kuntia laskutetaan asukaslukuperusteisesti vuonna Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien kannanottoa toiminnan järjestämiseksi vuonna 2014 alkaen. Kannanottoa pyydetään talousarvion valmistelun vuoksi mahdollisimman pian, viimeistään perjantaihin mennessä. Kirjalliset vastaukset pyydetään toimittamaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamoon os. Tällä hetkellä kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien ja koordinaattorien työsopimukset on laadittu määräaikaisesti vuoden 2013 loppuun asti, eikä määräaikaisia työsopimuksia voida jatkaa.

27 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Ratkaisu koskettaa myös toiminnan piirissä olevia asiakkaita. Toiminnan jatkuvuuden kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että kunnat vakinaistaisivat kuntouttavan työtoiminnan vuodesta 2013 palkkaamalla kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat (vaihtoehto 2). Toiminnan kehittämisen ja tuloksellisuuden näkökulmasta on niin ikään tarkoituksenmukaista, että kunnat palkkaavat myös koordinaattorin toiminnan ohjaamiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on kunnan tehtävää työttömien henkilöiden työllistymisen tukemiseksi (vrt. kuntakokeilu). Kajaanissa Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja Matti Heikkinen perhepalvelujohtaja" Kirjeen liitteet lähetetään esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää ilmoittaa kannanottonaan että Hyrynsalmen kunta tekee yhteistyötä kuntouttavan työtoiminnan osalta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon -kuntayhtymän kanssa lukien siten, että kuntayhtymä palkkaa sekä ohjaajat ja koordinaattorit ja Hyrynsalmen kunta varaa talousarvioon toimintaan tarvittavan määrärahan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

28 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Paikallisen palkkausryhmän perustaminen KH 168 Kunnalliset työ- ja virkaehtosopimusten palkkausjärjestelmät koos tuvat seuraavista palkanosista: - tehtäväkohtaisesta palkasta - henkilökohtaisesta lisästä - työkokemuslisästä - tulospalkkiosta - lisäksi voidaan maksaa muita työ- ja virkaehtosopimuksissa mainit tu ja lisiä, palkkiota tai korvauksia. KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt kehittävät työ- ja vir ka ehto so pi mus ten palkkausjärjestelmiä koskevia määräyksiä. Pai kal lis tason tehtävänä on luoda ja soveltaa paikallisia tavoitteita palveleva palk kaus jär jes tel mä. Paikallista palkkausjärjestelmää pitää säännöllisesti arvioida ja tarvit taes sa muuttaa tai uusia. Työnantaja on vastuussa siitä, että palkkaus jär jes tel män toimivuutta ja muutostarvetta arvioidaan esim. paikal li ses sa palkkausryhmässä. Paikallinen palkkausryhmä - perustetaan tarvittaessa - koostuu työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajista - kehittää, tukee ja seuraa palkkausjärjestelmän toimivuutta - pyrkii ratkaisemaan mahdollisia paikalliseen palkkausjärjestelmään liit ty viä kysymyksiä - tiedottaa osaltaan palkkausjärjestelmästä. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus päättää perustaa paikallisen palkkausryhmän ja nimeää palkkausryhmään työnantajan edustajiksi kunnanjohtajan ja hal lin to sih tee rin. Kunnanhallitus pyytää pääsopijajärjestöjen pai kallis yh dis tyk siä nimeämään edustajansa palkkausryhmään. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

29 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Hallan Sauna Oy:n vuokrasopimus KH 169 Hyrynsalmen kunnan ja Hallan Sauna Oy:n välille on laadittu vuok raso pi mus ns. Hallan Saunan yhdyskäytävästä ja neuvottelutilasta (n. 160 m²). Vuokrasopimuksen vuokra-aika alkaa ja on voimas sa toistaiseksi. Yritys on omalta osaltaan hyväksynyt liitteenä 2 olevan vuok ra so pimuk sen. Lisätietoja antaa kehityspäällikkö, p Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan vuokrasopimuksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Taisto Keränen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian kä sitte lyn ajaksi.

30 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Betonihallin vuokraus 221/04.043/2013 KH 122 Autoilija Juha Heikkinen on vuokrannut ns. betonihallin alkaen. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika kunnalla on 6 kk ja yrit täjäl lä 1 kk. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Mikäli tiloja tarvitaan metalliyrityksen käyttöön, yritys on velvollinen luo pu maan ko. tiloista irtisanomisajan puitteissa. PeteMark Raudoitus Oy on kiinnostunut vuokraamaan ko. tilat syksyl lä Esityslista oheisliitteenä jaetaan PeteMark Raudoitus Oy:n lähettämä kirje hallin vuokraamisesta. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p ja ke hi tyspääl lik kö, p Kunnanhallitus päättää, että ennen lopullisen päätöksen tekemistä tut ki taan betonihallin myyntimahdollisuuudet ja selvitetään Jann-Puun hallin kunto ja käyttökuntoon saattamiskustannukset. Päätös: Osmo Toivanen esitti Juhani Heinosen kannattamana, että au toi li ja Juha Heikkisen vuokrasopimus irtisanotaan heti. Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkava kannatettu esitys, puheen joh ta ja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi hyväk syt tiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kun nan joh tajan esitystä, äänestävät "jaa", ja ne, jotka kannattavat Osmo Toi vasen esitystä, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin "jaa" -ääniä 7 (Kemppainen Mat ti, Heikkinen Aira, Heikkinen Pertti, Keränen Liisa, Keränen Taisto, Nykänen Kati ja Tolonen Jussi). "Ei" -ääniä annettiin 3 (Toivanen Os mo, Heinonen Juhani ja Tolonen Helka). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kun nanhallituksen päätökseksi. Äänestyspöytäkirja pöytäkirjan liitteenä. Kehityspäällikkö Pekka Oikarinen esitteli asiaa kokouksessa. KH 144 Nyt on selvitelty vaihtoehtoja asian ratkaisemiseksi.

31 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Betonihallin myyminen - ei ole tarkoituksenmukaista tällä hetkellä myydä kokonaan, koska sa mas sa hallikiinteistössä on neljä muuta yrittäjää ja halli on käy tännös sä täynnä - kiinteistöyhtiön perustamista voidaan harkita, mutta kiinteistön jaka minen aiheuttaa joka tapauksessa kustannuksia - mahdollinen myynti tulee suorittaa julkisena myyntinä kaikille kiinnos tu neil le. 2. Vaihtoehtoisia tiloja Betonihallille ovat seuraavat: a) ns. Jannpuu Oy:n halli - myyminen joko julkisesti tai suoraan, koska halli on ollut jo jul kises ti myynnissä - vuokraus 0,50 /m², yrittäjä itse kunnostaa toimintaansa varten - kunta kunnostaa ja kustannukset joiltakin osin vuokraan (yrittäjä on tällä hetkellä kunnan tiloissa) b) Vastaanottohalli - vuokrataan 2,50 /m² + käyttösähkö. Nykyinen ja mahdollinen tuleva yrittäjä tai yrityksen edustaja tulevat ko kouk seen esit te le mään toimintaansa. Lisätietoja asiasta antavat kunnanjohtaja, p , ke hi tyspääl lik kö, p ja rakennustarkastaja, p Ennen asian käsittelyä Kari Nikula Petemark Raudoitus Oy:stä sekä Pir jo ja Juha Heikkinen esittelivät yritystensä toimintaa kun nan hal lituk sel le. Asiasta keskusteltiin monipuolisesti ja vilkkaasti asianomaisten yrittä jien esittelyjen jälkeen. Keskustelua käytiin asian siirtämisestä, vuok ra so pi muk sen irtisanomisesta ja hallitilojen myynnistä. Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn ja päätöksenteon seuraa vaan kokoukseensa. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen. Kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn aikana klo val tuus to se mi naa rin ajaksi. Kokous jatkui klo KH 149

32 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Esitys kokouksessa. Kunnanhallitus päättää muuttaa ns. Betonihallin (Teollisuustie 8 A) vuok ra so pi muk sen ehtoja seuraavasti: Kohteen vuokrataso asetetaan vastaamaan teollisuustoimitilan vuok ra ta soa (vuonna 2003 tehdyn vuokrasopimuksen taso ko ro tettu na indeksillä 1,31). Lisäksi vuokralla oleva yritys suorittaa vuok ratta van kiinteistön käyttöön liittyvät muut maksut (esim. lämmitys, sähkö, jätehuolto ja vesi sekä vakuutukset) myöhemmin vuok ra so pimuk ses sa tarkennettavalla tavalla. Asian valmistelua jatketaan edellä esitetyn kunnanhallituksen linjauk sen pohjalta ja käsitellään seuraavassa kokouksessa. Päätös: Juhani Heinonen esitti Osmo Toivasen kannattamana, että vuok ra so pi mus sanotaan irti ja etsitään nykyiselle vuokralaiselle uusi au to tal li käyttöön. Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheen joh ta ja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi hyväk syt tiin nimenhuutoäänestys. Ne jotka kannattavat kunnanjohtajan esi tys tä ää nes tä vät "JAA", ja ne, jotka kannattavat Juhani Heinosen esi tys tä, ää nes tä vät "EI". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 "JAA"-ääntä (Keränen Pauli, Mu la ri Reetta, Heikkinen Pertti, Keränen Taisto, Nykänen Kati, To lonen Helka ja Tolonen Jussi). "EI"-ääniä annettiin 2 (Heinonen Ju hani ja Toivanen Osmo). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kun nan hal lituk sen päätökseksi. Äänestyspöytäkirja pöytäkirjan liitteenä. Juhani Heinonen jätti asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. KH 170 Päätösesitys kokouksessa. Kunnanhallitus päättää jatkaa asian valmistelua. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

33 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Matkailuinvestoinneista enemmän tulosta -kehittämishanke KH 171 Suomussalmen ja Hyrynsalmen kuntien alueilla matkailu on yksi tärkeim mis tä ja kasvavista elinkeinoista, mutta kilpailu matkailualalla kiris tyy Suomessa ja maailmalla ja näihin haasteisiin on vastattava yritys ten liiketoimintaa ja yhteistyötä kehittämällä. Hankkeen tavoitteena on tiivistää matkailualan toimijoiden yh teis työtä, nostaa osaamistasoa, luoda uusia matkailutuotteita ja palveluita, rek ry toi da alueelle matkailuyrityksiä, sekä kehittää alueen mat kai luta pah tu mia Hyrynsalmen ja Suomussalmen kunnan alueilla. Hankkeella tiivistetään Hyrynsalmen ja Suomussalmen kunnan matkai lu alan toimijoiden yhteistyötä sekä vahvistetaan ja kehitetään Kajaa nin ammattikorkeakoulun toimintaa kuntien alueilla. Hankkeen hallinnoijana ja hakijana toimii Kajaanin am mat ti kor keakou lu. Hankkeen alustava kustannusarvio on euroa. Hankeen rahoituslaskelma: EAKR Omarahoitus KAMK Suomussalmen kunta Hyrynsalmen kunta Yritykset ja yhdistykset Omarahoitus yhteensä Yhteensä eur eur eur eur eur eur eur Hyrynsalmen kunnan alustavat rahoitusosuudet vuosille ovat: V.2013 V.2014 V eur eur eur Hankkeen luottamuksellinen hankesuunnitelma esitellään ko koukses sa. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö p Kunnanhallitus päättää, että Hyrynsalmen kunta osallistuu hankkeen oma ra hoi tuk seen vuosille , mikäli hankkeen rahoitus toteu tuu muilta osin. Vuoden 2013 omarahoitusosuus katetaan elinkeinopuolen pro jek ti-

34 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus mää rä ra hois ta. Vuosien 2014 ja 2015 talousarvioon varataan määrä ra ha hankkeen toteuttamiseksi. Kunnanhallitus päättä nimetä hankkeen ohjausryhmään ke hi tys päällik kö Pekka Oikarisen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Tämä asia päätettiin siirtää käsiteltäväksi varsinaisen esityslistan viimeiseksi asiaksi.

35 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Hyrynsalmen yhtenäiskoulun vararehtorin tehtävä KH 172 Kunnanhallitus päät ti kokouksessaan ( 118) käynnistää pai kal li set neu vot te lut Hyrynsalmen yhtenäiskoulun vararehtorin tehtä vien hoi ta mi sek si ja toimenkuvan määrittämiseksi koulun aloit taessa syksyllä Kunnanjohtaja on käynyt neuvotteluja kesän ai kana Juko:n pää luot ta mus mie hen kanssa ja sopinut periaatteista, joilla so vel le taan OVTES sopimusta. Kunnanjohtaja on käynyt neuvottelun Hyrynsalmen Juko:n pääluottamusmiehen ja Hy ryn sal men OAJ:n puheenjohtajan kans sa sovellusohjeen luon nok ses ta, jossa on sovittu periaatteista, joil la vararehtorin tehtäviä läh de tään kokeiluluonteisesti so vel tamaan vä li se nä aikana. Liitteenä 3 on neuvottelupöytäkirja ja tämän liitteenä luon nos so vellus oh jees ta. Kunnanhallitus päät tää hyväksyä neu vot te lu pöy tä kir jan mukaisesti so vi tut asiat ja hy väk syy so vel lus oh je luon nok sen, joka on neu vot telu pöy tä kir jan liitteenä. Kun nan hal li tus an taa sivistyslautakunnan tehtä väk si täyttää va ra reh to rin virka väliseksi mää rä ajak si so vel lus oh jeen mukaisin eh doin. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa tämän li sä lista-asian käsiteltäväksi tähän kokoukseen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen. Tuula Heikkinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian kä sitte lyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tässä asiassa toimi Heimo Keränen.

36 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ): Pykälät , 156, 158, 160, , 170 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89 1 mom): Pykälät 155, 157, 159, , , 171, 172 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 155, 157, 159, , , 171, 172 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Hyrynsalmen kunta Kunnanhallitus postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

37 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja va litusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus postiosoite: PL 189, OULU käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, Oulu puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät 161, 162, 163 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta sekä yhteystiedot eli osoite ja pu he lin numero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan tai hä nen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: 1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä. 2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle. 4. Asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. Valitusasiakir jojen toimitta minen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oi keudessa.

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth.

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth. Aika ja paikka: 4.9.2014 klo 17.00-18.00, Munkkaanmäkii 51, Lohja Kutsutut x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Bjarne Roth Hanko Sara Moilanen Inkoo x Lahja Stenberg Karkkila

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot