HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus AIKA klo 12:00-18:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 157 Vendado Ky:n vuokrasopimuksen tarkistaminen Kotihoidontuen kuntalisän maksamisen jatkaminen Ylä-Kainuun tarinakartasto -hanke, muutoshakemus BDO Audiator Oy, ilmoitus Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy:n koko osakekannan ostamisesta 161 Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen Hallan saunan tilojen vuokraaminen, Osmo Toivanen 162 Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen Hallan saunan tilojen vuokraaminen, Tapani Ruohonen 163 Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen Hallan Saunan saunalippujen hinnat, Juhani Heinonen 164 Lausunto Kainuun kuntien yhteisestä kotouttamisohjelmasta 165 Lausunto Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista 166 Talousarvion toteutuminen Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen Kainuussa vuodesta Paikallisen palkkausryhmän perustaminen Hallan Sauna Oy:n vuokrasopimus Betonihallin vuokraus Matkailuinvestoinneista enemmän tulosta -kehittämishanke

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Hyrynsalmen yhtenäiskoulun vararehtorin tehtävä 270

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ AIKA klo 12:00-18:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kemppainen Matti 12:00-18:00 puheenjohtaja Toivanen Osmo 12:00-18:00 varapuheenjohtaja Heikkinen Pertti 12:00-18:00 jäsen Heinonen Juhani 12:00-18:00 jäsen Keränen Liisa 12:00-18:00 jäsen Keränen Taisto 12:00-18:00 jäsen Nykänen Kati 12:00-18:00 jäsen Tolonen Helka 12:00-18:00 jäsen Mulari Reetta 12:00-18:00 varajäsen Hankkila Liisa 12:00-18:00 varajäsen Kemppainen Tapani 12:00-18:00 kv:n pj Romppainen Mirja 12:00-18:00 kv:n II vpj. Keränen Heimo 12:00-18:00 kunnanjohtaja, esittelijä Heikkinen Tuula 12:00-18:00 pöytäkirjanpitäjä POISSA Heikkinen Aira jäsen Tolonen Jussi jäsen Bäckman Markku kv:n I vpj. ALLEKIRJOITUKSET Matti Kemppainen Puheenjohtaja Tuula Heikkinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT Heimo Keränen Pöytäkirjanpitäjä 172 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Liisa Hankkila Tarkastanut etänä Osmo Toivanen Reetta Mulari 161

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävän kunnanviraston hallinto-osastolla viraston aukioloajan. Tuula Heikkinen, hallintosihteeri

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 152 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kunnanhallituksen jäsenille Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jä sen tä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saa pu vil la. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös val taisek si.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 153 Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan etänä siten, että pöytäkirja lähetetään sähköpostin liitteenä niille henkilöille, joilla on sähköpostiosoite. Pöytäkirjan tarkastajat ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajien etähyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajilta, joilla ei ole sähköpostia, otetaan tarkastusmerkintä paperiseen pöytäkirjaan. Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitut toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Jussi To lo nen ja Osmo Toivanen ja varalla Aira Heikkinen ja Pertti Heik kinen. Päätös: Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Hankkilan ja Osmo Toivasen ja varalle Reetta Mularin ja Pertti Heikkisen.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 154 Kunnanhallituksen saapunut posti ajalla liitteen 1 mukaan. Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tie toonsa saatetuksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset KH 155 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tie do tet ta va otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän ku lues sa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päi vän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioi ta, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perus teella eivät ole julkisia tietoja. Kokouspöytäkirjat: - Sivistyslautakunta ja Viranhaltijapäätökset : Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätökset: - palkkaus- ja poissaolopäätökset :t , vuosilomapäätökset :t Yleiset päätökset: Etuosto-oikeuden käyttäminen: Hautaranta, kiin teistö tun nus Etuosto-oikeuden käyttäminen: Uusitalo, kiin teis tötun nus Etuosto-oikeuden käyttäminen tilasta Koivuniemi, kiin teis tö tun nus Etuosto-oikeuden käyttäminen; määräala tilasta Ke loaho, kiinteistötunnus Etuosto-oikeuden käyttäminen tilasta Kaarre, kiin teistö tun nus Etuosto-oikeuden käyttäminen tilasta Lammi ja kiinteistöstä Etuosto-oikeuden käyttäminen; määräala tilasta Hauki la, kiinteistötunnus Etuosto-oikeuden käyttäminen; määräala tilasta Valtion metsämaat, kiinteistötunnus Asiakirjat ovat nähtävänä hallinto-osastolla ja kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoi hin mer kit ty jä päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväk si. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano KH 156 Pöytäkirja kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta on pidet ty yleisesti nähtävänä Kunnanvaltuuston päätökset: 34 Virkojen muuttaminen työsuhteiksi ja tehtävänimikkeiden muut tami nen 35 Nivan koulun rehtorin virkanimikemuutos 36 Hyrynsalmen kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen 37 Rakennusvalvonnan maksujen tarkistaminen 38 Tuomijoen lisäalue RN:o 10:3 -tilan ostaminen 39 Vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus 40 Arviointikertomus vuodelta Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus ja tili- ja vastuuvapauden myön tä mi nen tilivelvollisille Oulun hallinto-oikeuden kirjaamosta saadun tiedon mukaan kunnanvaltuuston kokouksen päätöksestä 38 on va li tet tu. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston pää tök set lukuun ottamatta 38 :ää ovat syntyneet laillisessa jär jestyk ses sä, eivätkä ole lain tai asetuksen vastaisia eikä kun nan valtuus to ole päätöstä tehdessään ylittänyt toimivaltaansa sekä päättää pan na kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön kuntalain ja kun nanhal li tuk sen johtosäännön määräämällä tavalla. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Vendado Ky:n vuokrasopimuksen tarkistaminen KH 157 Vendado Ky:n ja Hyrynsalmen kunnan välillä on voimassa oleva vuok ra so pi mus (KH 136, ). Yrityksen tilantarve toimintaansa varten on vähentynyt ja yritys on esit tä nyt muutosta vuokrasopimukseen. Vuokrasopimusta tarkistetaan seuraavasti: Vuokrattava toimitila vähenee 74 m²:stä 20 m²:öön. Käyttömaksujen määrä vähenee 15 eurosta 5 euroon. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö p Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuokrasopimuksen tarkistuksen alkaen vuokrattavan pinta-alan osalta. Vuokrattava toimi ti la on 20 m² ja vuokran määrä neliöltä säilyy ennallaan. Kunnanhallitus päättää hyväksyä käyttömaksujen tarkistuksen alkaen 15 eurosta 5 euroon. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kotihoidontuen kuntalisän maksamisen jatkaminen SIV 93 Kunta maksaa kotihoidon tukea alle 3-vuotiaille lapsille, jotka eivät käytä kunnallisen päivähoidon palveluita. Kotihoidontuen kustannuksista vastaa kunta, mutta maksatuksesta vastaa Kansaneläkelaitos. Kotihoidontuen tavoitteena on tukea lapsiperheitä siinä, että pienet lapset voisivat olla entistä pidemmän aikaa kotona vanhempiensa kanssa. Monissa Suomen kunnissa on viime vuosien aikana otettu käyttöön kotihoidontuen kuntalisän maksaminen. Kotihoidon tuen kuntalisän maksuun kunnilla on kaksi eri lähtökohtaa. 1. Nykyään kunnallisessa päivähoidossa on tyypillistä pienten lasten suuri joukko eli alle 3-vuotiaita on hoidossa suhteellisen paljon. Nämä pienet lapset tuovat päivähoitoon oman haasteensa ja vievät päivähoidosta enemmän henkilöresursseja. Hyrynsalmen kunnassa on päivähoitolapsia noin 40, joista noin neljäsosa on alle 3-vuotiaita. 2. Toisaalta kunnat näkevät kotihoidontuen kuntalisän maksamisen myös vahvana imagokysymyksenä. Se on kunnille yksi tapa osoittaa lapsiperheille olevansa lapsiystävällinen, perheitä tukeva kunta. Hyrynsalmen kunnassa on maksettu kotihoidontuen kuntalisää 150e/kk alkaen. Kuntalisän maksamisen määräaikaisuus päättyy Päivähoidon tunnuslukuja alle 3-vuotiaiden lasten osalta: Tilastojen mukaan päivähoidossa vuonna 2010 oli 16 alle 3-vuotaista lasta. Vuonna 2011 heitä oli 13. Vuonna 2012 kyseinen luku oli 6 lasta. Vuoden 2013 heinäkuun loppuun asti tilastot kertovat päivähoitoa käyttäneen 7 alle 3-vuotiasta lasta. Tämänhetkinen tieto ( ) elokuun alusta joulukuun loppuun on 6 alle 3-vuotiasta lasta. Hyrynsalmen kunnan kotihoidontuen menot vuosina sekä vuoden 2013 kuluneen vuoden toteuma: vuosi yhteensä/vuosi keskiarvo/kk , , , , , , , , , , , ,45 Kuntalisän osuus /13-07/ , , , ,15

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kotihoidon tuen hakijat ja lapset vuosina sekä vuoden 2013 tammikuu-elokuu: vuosi hakijat lapset yhteensä ,83 34, ,25 43, , , ,5 14,7 24,9 24,4 Kuntalisän myöntämisen ehtoina ovat olleet: - Kuntalisää maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta ja siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta - Myös perheen muut alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona - Kuntalisää maksetaan vanhempainrahakauden päätyttyä. Mikäli perheelle maksetaan vanhempainrahaa, kuntalisää ei makseta Kuntalisän maksamisen/maksamatta jättämisen vaikutuksista haluttiin tietoa myös vanhemmilta. Kysely (LIITE) lähetettiin 06/ tällä hetkellä kuntalisää saavan alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmalle. Vastauksia palautui 8 kpl. Kyselyissä nousi esille seuraavaa: - Vanhemmat kokevat kuntalisän erityisen tärkeänä helpottamaan perheen taloudellista tilannetta, kun vain toinen vanhemmista on töissä. - Kaikissa 8 vastauksessa perhe valitsee alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidon kunnallisen päivähoidon sijasta, jos kuntalisää jatketaan. - Muutamassa vastauksessa perhe hoitaa lapsen kotona jokatapauksessa, vaikka kuntalisän maksaminen lopetettaisiin. - Muutamassa vastauksessa tuodaan esille, että kuntalisän loppuminen pakottaa kotona lastaan hoitavan vanhemman töihin ja lapsi tarvitsee luonnollisesti silloin kunnallisen päivähoitopaikan. Lisätietoja: päivähoidon ohjaaja p SIVISTYSPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kotihoidontuen kuntalisän maksamista ei jatketa. Perusteluna maksamisen lopettamiselle on kunnan taloudellinen tilanne. Päätös: Keskustelun kuluessa Olli Saikkonen esitti Liisa Hankkilan kannattamana, että kotihoidon kuntalisän maksamista jatketaan.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty sivistyspalvelujen päällikön esityksestä poikkeava esitys,asiasta on äänestettävä. Hän esitti, että äänestystapana käytetään nimenhuutoäänestystä ja JAA tai EI ilmaisee kannanoton esityksen. Ne, jotka kannattavat sivistyspalvelujen päällikön esitystä, äänestänät JAA ja ne, jotka kannattavat Olli Sakkkosen esitystä äänestävät EI.Suoritetssa äänestyksessä JAA -ääniä annettiin nolla (0) ja EI-ääniä kuusi (6), Olli Saikkonen, Liisa Hankkila, Kati Heikkinen, Anssi Helenius, Helka Keränen, Mika Romppainen. Äänestyksen perusteella puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan hyväksyneen Olli Saikkosen esityksen. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,että kotihoidontuen kuntalisää maksetaan alkaen toistaiseksi. KH 158 Päätösesitys kokouksessa. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että ko ti hoi dontuen kuntalisän maksamista ei jatketa. Perusteluina maksamisen lopet ta mi sel le on kunnan taloudellinen tilanne. Päätös: Kunnanjohtajan päätösesitystä ei kannatettu. Keskustelun kuluessa Liisa Hankkila esitti Juhani Heinosen kan natta ma na, että kotihoidon kuntalisän maksamista jatketaan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ja päätti esittää kun nan valtuus tol le, että kotihoidontuen kuntalisää maksetaan alkaen toistaiseksi.

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Ylä-Kainuun tarinakartasto -hanke, muutoshakemus KH 159 Ylä-Kainuun tarinakartasto -hankkeen toteutusaika on Hankkeeseen ovat sitoutuneet Hyrynsalmen, Puo langan, Ristijärven ja Suomussalmen kunnat. Hyrynsalmen kunta hakee Ylä-Kainuun tarinakartasto -hankkeeseen kuu kau den lisää to teu tus ai kaa eli saakka. Hankkeen julkai su julkaistaan lo ka kuun puolivälissä. Tiedotus ja teosten jakelu vaa ti vat li sä ajan. Hankkeeseen haetaan Ely-keskuksen maaseutuosastolta li sä ra hoitus ta yhteensä ,80, koska hankkeen ostopalvelut lop pu julkai su jen toteuttamiseksi maksavat arvioitua enemmän ja palk ka kustan nuk set ovat arvioitua suuremmat. Kuntarahoitusosuudet lisärahoituksen kokonaiskustannuksista on 10 pro sent tia, yhteensä 1 299,18. Summa jakautuu kuntien kesken seu raa vas ti: Hyrynsalmi 220,86 Puolanka 246,84 Ristijärvi 116,93 Suomussalmi 714,55 Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p Kunnanhallitus hyväksyy muutoshakemuksen ja osoittaa li sä ra hoituk sen (220,86 ) elinkeinotoimen vuoden 2013 aluekehitysrahoista. Lisäksi Hyrynsalmen kunta pyytää Puolangan, Ristijärven ja Suomus sal men kuntia päättämään omista lisärahoitusosuuksistaan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus BDO Audiator Oy, ilmoitus Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy:n koko osakekannan ostamisesta 339/21.213/2013 KH 160 Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy kirjoittaa tarkastuslautakunnalle ja kunnanjohtajalle osoittamassa kirjeessä: "BDO Audiator Oy osti tehdyllä kaupalla Pohjolan Ti lin tarkas tus toi mis to Oy:n koko osakekannan. Oston seurauksena yhtiön uu te na toimitusjohtajana toimii Helge Vuoti. Yhtiön osoite, muuttuu, uusi osoite on Vattuniemenranta 2, Hel sin ki. Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy jatkaa toimintaansa JHTT-yh tei sö nä, mutta ei enää toimi HTM-yhteisönä. BDO-kon sernin HTM-yhteisö on BDO Yhtiötarkastus Oy ja KTH yhteisö on BDO Oy. Hyrynsalmen kunta on valinnut Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy:n ti lin tar kas ta jak seen vuosille Pohjolan Ti lin tar kas tus toimis to Oy toimii yrityskaupasta huolimatta Hyrynsalmen ti lin tar kas tusyh tei sö nä. Sitoudumme suorittamaan tarkastuspalvelut tarjouksen mu kai sin ehdoin. Hyrynsalmen kunnan uudeksi vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi esitäm me kuitenkin tarjouksesta poiketen JHTT, HTM Simo Paakkolaa. Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy JHTT-yhteisö Helge Vuoti." Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy:n ilmoituksen yrityskaupasta ja hyväksyy, että tarjouksesta poi keten uutena vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT, HTM Simo Paak ko la. Päätös: Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen Hallan saunan tilojen vuokraaminen, Osmo Toivanen 303/65.654/2013 KH 161 Hallan Sauna Oy sanoi irti vuoden 2013 alussa kunnan omistaman Hal lan Saunan vuokrasopimuksen alkaen. Elinkeinotoimi on hakenut siitä lähtien vuokralaista tiloihin, siinä onnistumatta. Neuvot te lut olivat käynnissä tilojen osittaisesta vuokraamisesta ke säkuus sa, joten kunnanhallitus päätti antaa kunnanjohtajalle oi keu den teh dä Hallan Sau nan tiloista määräaikaisen vuok ra so pimuk sen väliseksi ajaksi. Osmo Toivanen on saapuneessa oikaisuvaatimuksessaan vaa ti nut, että kunnanhallituksen päätös hylätään kaikilta osin. Perusteluna Toivanen esittää seuraavaa: Pöytäkirjassa on esitetty virheellisesti että kunnanhallitus olisi an tanut kunnanjohtajalle oikeuden laatia määräaikainen vuoden vuok raso pi mus Hallan-Saunan tiloista. Päätös koski vain lyhytaikaista vuok ra so pi mus ta ja vuokrausasia olisi pitänyt tuoda uudelleen kunnan hal li tuk seen. Oikaisuvaatimus jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja (p ) ja ke hi tyspääl lik kö (p ). Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen ja pysyy pää tök ses sään seu raa vin perustein: Kunnanhallituksen pöytäkirja on tarkastettu asianmukaisesti eikä siinä ei ole virhettä. Vuoden mittaista määräaikaista vuokrasopimusta voidaan pitää lyhyt ai kai se na ja lisäksi kunnanjohtajalla ja kehityspäälliköllä on oikeus tehdä korkeintaan 12 kuukauden mittaisia sopimuksia jopa suo raan kunnanhallituksen johtosäännön perusteella. Sopimuksella on turvattu Hallan Saunan aukiolo keskeytyksettä, mikä on kunnan etujen mukaista (tilat ovat mat kai li joi den ja kun ta laisten käytössä myös kesäsesonkina). Päätös: Keskustelun kuluessa Juhani Heinonen esitti Helka Tolosen kan natta ma na, että oikaisuvaatimus on hyväksyttävä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnan joh ta jan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on ää-

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus nes tet tä vä. Puheenjohtaja esitti, että äänestystapana käytetään nimen huu to ää nes tys tä. Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, ää nes tä vät JAA ja ne, jotka kannattavat Juhani Heinosen esitystä, ää nes tä vät EI. Kunnanhallitus hyväksyi. Suoritetussa äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 6 (Kemppainen Mat ti, Mulari Reetta, Heikkinen Pertti, Keränen Liisa, Nykänen Kati ja Hankkila Liisa). EI-ääniä annettiin 2 (Heinonen Juhani ja Tolonen Hel ka). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kun nan hal lituk sen päätökseksi. Taisto Keränen ja Osmo Toivanen poistuivat kokouksesta es teel li sinä tämän asian käsittelyn ajaksi.

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen Hallan saunan tilojen vuokraaminen, Tapani Ruohonen 301/65.654/2013 KH 162 Kunnanhallitus päätti antaa kunnanjohtajalle oikeuden teh dä Hallan Sau nan tiloista määräaikaisen vuokrasopimuksen väliseksi ajaksi. Tapani Ruohonen on saapuneessa oi kai su vaa ti muk sessaan vaa ti nut, että kunnanjohtajan tekemä vuokrasopimus Kukka-Pos ti Mai ja Juntusen kanssa hylätään kaikilta osin. Lisäksi hän on esit tänyt toi men pi de kiel toa asiassa. Perusteluna Ruohonen esittää seuraavaa: Tutustuessani vuokrasopimukseen, en hyväksyä vuokrasopimusta mil tään osin. Vuokrasopimuksen kohdassa 2.2 vuokra-aika yrityksellä on oikeus vuokrata tilat myös väliseksi ajaksi. Kohdassa 2.3 vuokranmaksu, yrityksen maksama vuokra on 496 euroa (400,00 euroa + 96,00 euroa sehän tekee kokonaista 33,33 euroa per kuukausi + alv. Kunta suorittaa/maksaa rakennuksen kaikki kiinteistöön kuuluvat käyt tö mak sut, lisäksi kunta huolehtii tontin yleisistä kunnossa- ja puh taa na pi dos ta, kylpylän kiinteistöhuollosta joka pitää sisällään, sau no jen, pesu- pukuhuoneiden-oleskelutilojen sekä allastilojen puh taa na pi don. Minkä laskuopin mukaan vuokratulot kattaa vuok ratta van tilan käyttömaksut, kunnossapito- ja puhtaanapito kus tan nukset. Sopimus rikkoo räikeästi kaikkia yhdenvertaisuus pykäliä. Oikaisuvaatimus jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja (p ) ja ke hi tyspääl lik kö (p ). Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on aihee ton, koska se perustuu virheelliseen tul kin taan vuok ra so pi muksen vuokran suuruudesta. Vuokrasopimuksen vuok ra on kuu kau sivuok ra, eikä vuosivuokra, kuten oi kai su vaa ti muk sen esittäjä on tulkin nut. Lisäksi kunnanjohtajalla ja kehityspäälliköllä on jo joh to säännön kin perusteella ratkaisuvalta tehdä elinkeinotoimintaan liittyviä, enin tään 12 kuukauden pituisia, sopimuksia. Päätös: Keskustelun kuluessa Juhani Heinonen esitti Osmo Toivasen kannat ta ma na, että oikaisuvaatimus on hyväksyttävä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnan joh ta jan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on ää-

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus nes tet tä vä. Puheenjohtaja esitti, että äänestystapana käytetään nimen huu to ää nes tys tä. Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, ää nes tä vät JAA ja ne, jotka kannattavat Juhani Heinosen esitystä, ää nes tä vät EI. Kunnanhallitus hyväksyi. Suoritetussa äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 6 (Kemppainen Mat ti, Mulari Reetta, Heikkinen Pertti, Keränen Liisa, Nykänen Kati ja Hankkila Liisa). EI-ääniä annettiin 3 (Heinonen Juhani, Toivanen Os mo ja Tolonen Helka). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kun nan hal lituk sen päätökseksi. Taisto Keränen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian kä sitte lyn ajaksi.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen Hallan Saunan saunalippujen hinnat, Juhani Heinonen 302//2013 KH 163 Hallan Sauna Oy:n sanouduttua irti Hallan saunan rakennuksen tilois ta alkaen, kunnanhallitus päätti vahvistaa Hal lan Saunan sau na lip pu jen hinnat alkaen turvatakseen omis ta man sa saunan toiminnan omana tai yrittäjän järjestämänä toimin ta na kunnan lukuun. Kunnanhallituksella on kunnanhallituksen joh to sään nön mukaan ratkaisuvalta tällaisessa asiassa. Juhani Heinonen vaatii saapuneessa oi kai su vaa ti muk sessaan, että kunnanhallituksen päätös hylätään kaikilta osin. Lisäksi hän esittää toi men pi de kiel toa asiassa. Perusteluna Heinonen esittää seuraavaa: Hallan Saunan saunalippujen hinnoittelu ei ole ajankohtaista, koska ko ko toiminta näyttäisi olevan vaakalaudalla. Eri yrittäjiä häärii kunnan omistamissa tiloissa lukien ilman mitään oikeutusta. Toi min ta on kuin villissä lännessä. Kenen virkamiehen virkavastuulla tä mä hullutus on mahdollista? Asiaan tullaan paneutumaan kaikin mah dol li sin keinoin. Oikaisuvaatimus jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p ja ke hi tyspääl lik kö, p Kunnanhallitus hylkää Juhani Heinosen oikaisuvaatimuksen. Oi kaisu vaa ti mus on perusteeton, koska kunnanhallituksella on kun nanhal li tuk sen johtosäännön nojalla oikeus määrätä palvelujen hin noista. Lisäksi on ollut kunnan etujen mukaista jat kaa Hallan Saunan toi min taa myös jälkeen, koska heinäkuu on Ukkohallassa ja koko kunnassa merkittävää matkailusesonkia. Päätös: Keskustelun kuluessa Osmo Toivanen esitti Helka Tolosen kan natta ma na, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnan joh ta jan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänes tet tä vä. Puheenjohtaja esitti, että äänestystapana käytetään nimen huu to ää nes tys tä. Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, ää nes tä vät JAA ja ne, jotka kannattavat Osmo Toivasen esitystä, ää nes tä vät EI. Kunnanhallitus hyväksyi. Suoritetussa äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 7 (Kemppainen Mat ti, Mulari Reetta, Heikkinen Pertti, Keränen Liisa, Keränen Taisto, Nykänen Kati ja Hankkila Liisa). EI-ääniä annettiin

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus (Toivanen Osmo ja Tolonen Helka). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kun nan hal lituk sen päätökseksi. Juhani Heinonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsit te lyn ajaksi.

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Lausunto Kainuun kuntien yhteisestä kotouttamisohjelmasta 281/00.001/2013 KH 164 Kotouttamisohjelma on kunnille lakisääteinen, laki kotouttamisen edistämisestä (1389/2010) on astunut voimaan Laki velvoittaa, että kunnan tai useamman kunnan on laadittava kotouttamisen edistämiseksi ja sen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan valtuustossa ja jota tarkastetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Kainuun kunnille on Kajaanin kaupungin johdolla valmisteltu yhteinen kotouttamisohjelma. Kotouttamisohjelma linjaa paikallisella tasolla maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvät tavoitteet, haasteet, kehittämistoimenpiteet ja resurssit. Ohjelman konkreettisena tavoitteena on tehdä näkyväksi ja tuoda tietoon eri viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden tekemä maahanmuuttajien kotouttamista edistävä työ Kainuussa ja luoda toimivat käytännöt yhteistyöhön. Kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa kantaväestön kanssa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa niin oikeuksien kuin velvollisuuksiensa osalta. Kotoutumisen tärkein edellytys on kielitaito ja työikäisten työllistyminen; työ on parasta kotoutumista. Kotouttamistoimenpiteiden tulee lähteä jokaisen maahanmuuttajan yksilöllisistä tarpeista. Maahanmuuttajan kotoutumisen haasteet liittyvät maahantuloon, arkipäivän elämään, kielitaitoon, toimeentuloon, koulutukseen, työhön ja yhteiskuntaan ja yhteisöön mukaan pääsemiseen. Kotoutuminen on moniulotteinen prosessi, johon tarvitaan sekä maahanmuuttajien että kantaväestön panosta. Esityslistan oheismateriaalina jaetaan laadittu kotouttamisohjelma. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää, että Hyrynsalmen kunnalla ei ole huomautettavaa Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman johdosta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

23 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Lausunto Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista 283/00.001/2013 KH 165 Valtiovarainministeriö asetti julkisen hallinnon asia kas palve lun kehittämishankkeen (Asiakaspalvelu2014-hanke) toi mi kau deksi Hankkeen loppuraportti, johon sisältyy myös ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi julkisen hallinnon yh teises tä asiakaspalvelusta, on valmistunut. Hankkeen perustana on pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjel mas sa yhteispalvelulle asetetut tavoitteet: - Luodaan koko maassa kuntatasolle kattava yh teis pal ve lu pis teiden verkko. Määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähin tään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri vi ranomais ten palvelut. - Selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vas tuu vi ran omai si na ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana jul ki siin palveluihin. Hanke on työskentelynsä aikana kiteyttänyt tavoitteensa seu raa vasti: 1. Asiakas saa julkisen hallinnon palvelut yhteisistä asia kas pal ve lupis teis tä (yhden luukun periaate). 2. Julkisen hallinnon yleiset asiakaspalvelupisteet sijaitsevat kohtuu etäi syy del lä asukkaista. 3. Julkisen hallinnon yhteiset asiakaspalvelupisteet lisäävät hal linnon tehokkuutta ja taloudellisuutta. Hankkeen loppuraportissa ehdotetaan, että julkisen hallinnon yh teises tä asiakaspalvelusta säädetään lailla, jonka mukaan kunnat vastaa vat yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamisesta ja yl lä pi tämi ses tä. Yhteisissä asiakaspalvelupisteissä tarjoavat lain nojalla aina palveluitaan ylläpitäjäkunnan lisäksi poliisin lupahallinto, ve ro hallin to, maistraatit, työ- ja elinkeinotoimistot mukaan lukien työvoiman pal ve lu kes kuk set sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Tar koi tuk se na on, että julkisen hallinnon asiakas saa yhteisissä palve lu pis teis sä edellä mainittujen viranomaisten kattavat asia kas palve lut. Henkilökohtaista käyntiasiakaspalvelua tarjoavat kunnan palve luk ses sa olevat palveluneuvojat. Silloin, kun palvelu edellyttää viran omai sen toimialan asiantuntemusta, palvelua antaa vi ran omaisen palveluksessa oleva aisantuntija joka etäyhteydellä tai asia kaspal ve lu pis tees sä paikan päällä toimien. Asiakas ohjataan en si si jaises ti käyttämään sähköisiä palveluja, jos hänen tarvitsemansa palve lu on saatavilla sähköisenä. Valtion varoista maksetaan kunnille kor vaus valtion viranomaisten asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta. Eh do tus mahdollistaa myös sopimusperusteisen yhteisen asia kaspal ve lun järjestämisen. Valtionvarainministeriö pyytää lausuntoa Julkisen hallinnon asia kas-

24 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus pal ve lun kehittämishankkeen loppuraportista ja siihen liittyvästä luon nok ses ta hallituksen esitykseksi. Ministeriö toivoo, että lausunto voi daan antaa jäsenneltynä vastaamalla tarpeen mukaan lau sun topyyn nön ohessa ole viin kysymyksiin. Lisäksi valtiovarainministeriö toi voo että lau sun nos sa eritellään selkeästi pelkästään loppuraportin si säl töä koskevat asiat niis tä asioista, jotka koskevat pelkästään halli tuk sen esi tys luon nok sen si säl töä. Lausunto pyydetään toi mit tamaan viimeistään sähköpostitse valtiovarainministeriölle osoit teel la: Linkit julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen lop pura port tiin, hallituksen esitysluonnoksen (loppuraportin liitteenä) ja hank keen alatyöryhmien raportteihin löytyvät osoitteesta: Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p Yhteispalvelun kehittäminen asiakaslähtöiseen suuntaan on hyvä ja kan nat ta va asia. Hyrynsalmen kunta esittää, että yhteispalvelupisteitä perustettaessa ote taan huomioon etäisyyden lisäksi eri asiakasryhmien palvelujen saa vu tet ta vuus ja julkiset liikenneyhteydet. Erityistä huomiota on kiin ni tet tä vä siihen, että palvelupisteet voisivat olla myös fi li aa li mal lilla toimivia lähipalvelupisteitä, myös niissä kunnissa, kuten Hy ryn salmel la, joihin ei var si nais ta pistettä olla osoittamassa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

25 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Talousarvion toteutuminen KH 166 Kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mu kaan talousarvion to teutuminen raportoidaan kunnanvaltuustolle puo li vuo sit tain. Talousarvion seurantaraportti jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2013 talousarvion toteutumisen tilanteessa tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisen kun nan val tuus tol le tiedoksi. Päätös: Kunnanhallitus merkitsi vuoden 2013 talousarvion to teu tumi sen tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisen kunnan val tuus tol le tiedoksi.

26 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen Kainuussa vuodesta /00.001/2013 KH 167 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja on lähettänyt Kainuun kunnille kirjeen koskien kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä Kainuussa vuodesta 2014 alkaen: "Vuodelle 2013 kunnille esitettiin neljä erilaista vaihtoehtoa kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseksi. Työnjako tähän asti on ollut siten, että aikuissosiaalityö sekä työ- ja elinkeinohallinto ovat vastanneet työnhakijoiden aktivointisuunnitelman laatimista ja varsinainen kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen ja ohjaus on ollut kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien hoitamaa. Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestetty kehittämishankkeena Kainuussa vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2013 vaihtoehdot kuntouttavat työtoiminnan järjestämiseksi Kainuussa olivat: 1. Kunta palkkaa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat, kuntayhtymä hoitaa koordinoinnin, jonka kustannukset jaetaan kuntien kesken. 2. Kunta hoitaa kuntouttavan työtoiminnan itsenäisesti omana toimintana palkkaamalla kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat ilman kuntayhtymän järjestämää koordinointia. 3. Kuntayhtymä palkkaa sekä kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat että koordinaattorin. Kunnat osoittavat tähän toimintaan erillisen määrärahan. 4. Kunta ei palkkaa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajia. Kaikki muut jäsenkunnat valitsivat vaihtoehdon kolme paitsi Paltamo, Suomussalmi ja Puolanka, jotka palkkasivat itse kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat kuntayhtymän hoitaessa koordinoinnin (vaihtoehto 1). Koordinoinnista kuntia laskutetaan asukaslukuperusteisesti vuonna Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien kannanottoa toiminnan järjestämiseksi vuonna 2014 alkaen. Kannanottoa pyydetään talousarvion valmistelun vuoksi mahdollisimman pian, viimeistään perjantaihin mennessä. Kirjalliset vastaukset pyydetään toimittamaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamoon os. Tällä hetkellä kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien ja koordinaattorien työsopimukset on laadittu määräaikaisesti vuoden 2013 loppuun asti, eikä määräaikaisia työsopimuksia voida jatkaa.

27 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Ratkaisu koskettaa myös toiminnan piirissä olevia asiakkaita. Toiminnan jatkuvuuden kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että kunnat vakinaistaisivat kuntouttavan työtoiminnan vuodesta 2013 palkkaamalla kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat (vaihtoehto 2). Toiminnan kehittämisen ja tuloksellisuuden näkökulmasta on niin ikään tarkoituksenmukaista, että kunnat palkkaavat myös koordinaattorin toiminnan ohjaamiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on kunnan tehtävää työttömien henkilöiden työllistymisen tukemiseksi (vrt. kuntakokeilu). Kajaanissa Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja Matti Heikkinen perhepalvelujohtaja" Kirjeen liitteet lähetetään esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää ilmoittaa kannanottonaan että Hyrynsalmen kunta tekee yhteistyötä kuntouttavan työtoiminnan osalta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon -kuntayhtymän kanssa lukien siten, että kuntayhtymä palkkaa sekä ohjaajat ja koordinaattorit ja Hyrynsalmen kunta varaa talousarvioon toimintaan tarvittavan määrärahan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

28 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Paikallisen palkkausryhmän perustaminen KH 168 Kunnalliset työ- ja virkaehtosopimusten palkkausjärjestelmät koos tuvat seuraavista palkanosista: - tehtäväkohtaisesta palkasta - henkilökohtaisesta lisästä - työkokemuslisästä - tulospalkkiosta - lisäksi voidaan maksaa muita työ- ja virkaehtosopimuksissa mainit tu ja lisiä, palkkiota tai korvauksia. KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt kehittävät työ- ja vir ka ehto so pi mus ten palkkausjärjestelmiä koskevia määräyksiä. Pai kal lis tason tehtävänä on luoda ja soveltaa paikallisia tavoitteita palveleva palk kaus jär jes tel mä. Paikallista palkkausjärjestelmää pitää säännöllisesti arvioida ja tarvit taes sa muuttaa tai uusia. Työnantaja on vastuussa siitä, että palkkaus jär jes tel män toimivuutta ja muutostarvetta arvioidaan esim. paikal li ses sa palkkausryhmässä. Paikallinen palkkausryhmä - perustetaan tarvittaessa - koostuu työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajista - kehittää, tukee ja seuraa palkkausjärjestelmän toimivuutta - pyrkii ratkaisemaan mahdollisia paikalliseen palkkausjärjestelmään liit ty viä kysymyksiä - tiedottaa osaltaan palkkausjärjestelmästä. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus päättää perustaa paikallisen palkkausryhmän ja nimeää palkkausryhmään työnantajan edustajiksi kunnanjohtajan ja hal lin to sih tee rin. Kunnanhallitus pyytää pääsopijajärjestöjen pai kallis yh dis tyk siä nimeämään edustajansa palkkausryhmään. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

29 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Hallan Sauna Oy:n vuokrasopimus KH 169 Hyrynsalmen kunnan ja Hallan Sauna Oy:n välille on laadittu vuok raso pi mus ns. Hallan Saunan yhdyskäytävästä ja neuvottelutilasta (n. 160 m²). Vuokrasopimuksen vuokra-aika alkaa ja on voimas sa toistaiseksi. Yritys on omalta osaltaan hyväksynyt liitteenä 2 olevan vuok ra so pimuk sen. Lisätietoja antaa kehityspäällikkö, p Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan vuokrasopimuksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Taisto Keränen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian kä sitte lyn ajaksi.

30 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Betonihallin vuokraus 221/04.043/2013 KH 122 Autoilija Juha Heikkinen on vuokrannut ns. betonihallin alkaen. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika kunnalla on 6 kk ja yrit täjäl lä 1 kk. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Mikäli tiloja tarvitaan metalliyrityksen käyttöön, yritys on velvollinen luo pu maan ko. tiloista irtisanomisajan puitteissa. PeteMark Raudoitus Oy on kiinnostunut vuokraamaan ko. tilat syksyl lä Esityslista oheisliitteenä jaetaan PeteMark Raudoitus Oy:n lähettämä kirje hallin vuokraamisesta. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p ja ke hi tyspääl lik kö, p Kunnanhallitus päättää, että ennen lopullisen päätöksen tekemistä tut ki taan betonihallin myyntimahdollisuuudet ja selvitetään Jann-Puun hallin kunto ja käyttökuntoon saattamiskustannukset. Päätös: Osmo Toivanen esitti Juhani Heinosen kannattamana, että au toi li ja Juha Heikkisen vuokrasopimus irtisanotaan heti. Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkava kannatettu esitys, puheen joh ta ja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi hyväk syt tiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kun nan joh tajan esitystä, äänestävät "jaa", ja ne, jotka kannattavat Osmo Toi vasen esitystä, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin "jaa" -ääniä 7 (Kemppainen Mat ti, Heikkinen Aira, Heikkinen Pertti, Keränen Liisa, Keränen Taisto, Nykänen Kati ja Tolonen Jussi). "Ei" -ääniä annettiin 3 (Toivanen Os mo, Heinonen Juhani ja Tolonen Helka). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kun nanhallituksen päätökseksi. Äänestyspöytäkirja pöytäkirjan liitteenä. Kehityspäällikkö Pekka Oikarinen esitteli asiaa kokouksessa. KH 144 Nyt on selvitelty vaihtoehtoja asian ratkaisemiseksi.

31 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Betonihallin myyminen - ei ole tarkoituksenmukaista tällä hetkellä myydä kokonaan, koska sa mas sa hallikiinteistössä on neljä muuta yrittäjää ja halli on käy tännös sä täynnä - kiinteistöyhtiön perustamista voidaan harkita, mutta kiinteistön jaka minen aiheuttaa joka tapauksessa kustannuksia - mahdollinen myynti tulee suorittaa julkisena myyntinä kaikille kiinnos tu neil le. 2. Vaihtoehtoisia tiloja Betonihallille ovat seuraavat: a) ns. Jannpuu Oy:n halli - myyminen joko julkisesti tai suoraan, koska halli on ollut jo jul kises ti myynnissä - vuokraus 0,50 /m², yrittäjä itse kunnostaa toimintaansa varten - kunta kunnostaa ja kustannukset joiltakin osin vuokraan (yrittäjä on tällä hetkellä kunnan tiloissa) b) Vastaanottohalli - vuokrataan 2,50 /m² + käyttösähkö. Nykyinen ja mahdollinen tuleva yrittäjä tai yrityksen edustaja tulevat ko kouk seen esit te le mään toimintaansa. Lisätietoja asiasta antavat kunnanjohtaja, p , ke hi tyspääl lik kö, p ja rakennustarkastaja, p Ennen asian käsittelyä Kari Nikula Petemark Raudoitus Oy:stä sekä Pir jo ja Juha Heikkinen esittelivät yritystensä toimintaa kun nan hal lituk sel le. Asiasta keskusteltiin monipuolisesti ja vilkkaasti asianomaisten yrittä jien esittelyjen jälkeen. Keskustelua käytiin asian siirtämisestä, vuok ra so pi muk sen irtisanomisesta ja hallitilojen myynnistä. Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn ja päätöksenteon seuraa vaan kokoukseensa. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen. Kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn aikana klo val tuus to se mi naa rin ajaksi. Kokous jatkui klo KH 149

32 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Esitys kokouksessa. Kunnanhallitus päättää muuttaa ns. Betonihallin (Teollisuustie 8 A) vuok ra so pi muk sen ehtoja seuraavasti: Kohteen vuokrataso asetetaan vastaamaan teollisuustoimitilan vuok ra ta soa (vuonna 2003 tehdyn vuokrasopimuksen taso ko ro tettu na indeksillä 1,31). Lisäksi vuokralla oleva yritys suorittaa vuok ratta van kiinteistön käyttöön liittyvät muut maksut (esim. lämmitys, sähkö, jätehuolto ja vesi sekä vakuutukset) myöhemmin vuok ra so pimuk ses sa tarkennettavalla tavalla. Asian valmistelua jatketaan edellä esitetyn kunnanhallituksen linjauk sen pohjalta ja käsitellään seuraavassa kokouksessa. Päätös: Juhani Heinonen esitti Osmo Toivasen kannattamana, että vuok ra so pi mus sanotaan irti ja etsitään nykyiselle vuokralaiselle uusi au to tal li käyttöön. Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheen joh ta ja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi hyväk syt tiin nimenhuutoäänestys. Ne jotka kannattavat kunnanjohtajan esi tys tä ää nes tä vät "JAA", ja ne, jotka kannattavat Juhani Heinosen esi tys tä, ää nes tä vät "EI". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 "JAA"-ääntä (Keränen Pauli, Mu la ri Reetta, Heikkinen Pertti, Keränen Taisto, Nykänen Kati, To lonen Helka ja Tolonen Jussi). "EI"-ääniä annettiin 2 (Heinonen Ju hani ja Toivanen Osmo). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kun nan hal lituk sen päätökseksi. Äänestyspöytäkirja pöytäkirjan liitteenä. Juhani Heinonen jätti asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. KH 170 Päätösesitys kokouksessa. Kunnanhallitus päättää jatkaa asian valmistelua. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

33 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Matkailuinvestoinneista enemmän tulosta -kehittämishanke KH 171 Suomussalmen ja Hyrynsalmen kuntien alueilla matkailu on yksi tärkeim mis tä ja kasvavista elinkeinoista, mutta kilpailu matkailualalla kiris tyy Suomessa ja maailmalla ja näihin haasteisiin on vastattava yritys ten liiketoimintaa ja yhteistyötä kehittämällä. Hankkeen tavoitteena on tiivistää matkailualan toimijoiden yh teis työtä, nostaa osaamistasoa, luoda uusia matkailutuotteita ja palveluita, rek ry toi da alueelle matkailuyrityksiä, sekä kehittää alueen mat kai luta pah tu mia Hyrynsalmen ja Suomussalmen kunnan alueilla. Hankkeella tiivistetään Hyrynsalmen ja Suomussalmen kunnan matkai lu alan toimijoiden yhteistyötä sekä vahvistetaan ja kehitetään Kajaa nin ammattikorkeakoulun toimintaa kuntien alueilla. Hankkeen hallinnoijana ja hakijana toimii Kajaanin am mat ti kor keakou lu. Hankkeen alustava kustannusarvio on euroa. Hankeen rahoituslaskelma: EAKR Omarahoitus KAMK Suomussalmen kunta Hyrynsalmen kunta Yritykset ja yhdistykset Omarahoitus yhteensä Yhteensä eur eur eur eur eur eur eur Hyrynsalmen kunnan alustavat rahoitusosuudet vuosille ovat: V.2013 V.2014 V eur eur eur Hankkeen luottamuksellinen hankesuunnitelma esitellään ko koukses sa. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö p Kunnanhallitus päättää, että Hyrynsalmen kunta osallistuu hankkeen oma ra hoi tuk seen vuosille , mikäli hankkeen rahoitus toteu tuu muilta osin. Vuoden 2013 omarahoitusosuus katetaan elinkeinopuolen pro jek ti-

34 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus mää rä ra hois ta. Vuosien 2014 ja 2015 talousarvioon varataan määrä ra ha hankkeen toteuttamiseksi. Kunnanhallitus päättä nimetä hankkeen ohjausryhmään ke hi tys päällik kö Pekka Oikarisen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Tämä asia päätettiin siirtää käsiteltäväksi varsinaisen esityslistan viimeiseksi asiaksi.

35 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Hyrynsalmen yhtenäiskoulun vararehtorin tehtävä KH 172 Kunnanhallitus päät ti kokouksessaan ( 118) käynnistää pai kal li set neu vot te lut Hyrynsalmen yhtenäiskoulun vararehtorin tehtä vien hoi ta mi sek si ja toimenkuvan määrittämiseksi koulun aloit taessa syksyllä Kunnanjohtaja on käynyt neuvotteluja kesän ai kana Juko:n pää luot ta mus mie hen kanssa ja sopinut periaatteista, joilla so vel le taan OVTES sopimusta. Kunnanjohtaja on käynyt neuvottelun Hyrynsalmen Juko:n pääluottamusmiehen ja Hy ryn sal men OAJ:n puheenjohtajan kans sa sovellusohjeen luon nok ses ta, jossa on sovittu periaatteista, joil la vararehtorin tehtäviä läh de tään kokeiluluonteisesti so vel tamaan vä li se nä aikana. Liitteenä 3 on neuvottelupöytäkirja ja tämän liitteenä luon nos so vellus oh jees ta. Kunnanhallitus päät tää hyväksyä neu vot te lu pöy tä kir jan mukaisesti so vi tut asiat ja hy väk syy so vel lus oh je luon nok sen, joka on neu vot telu pöy tä kir jan liitteenä. Kun nan hal li tus an taa sivistyslautakunnan tehtä väk si täyttää va ra reh to rin virka väliseksi mää rä ajak si so vel lus oh jeen mukaisin eh doin. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa tämän li sä lista-asian käsiteltäväksi tähän kokoukseen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen. Tuula Heikkinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian kä sitte lyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tässä asiassa toimi Heimo Keränen.

36 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ): Pykälät , 156, 158, 160, , 170 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89 1 mom): Pykälät 155, 157, 159, , , 171, 172 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 155, 157, 159, , , 171, 172 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Hyrynsalmen kunta Kunnanhallitus postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

37 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja va litusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus postiosoite: PL 189, OULU käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, Oulu puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät 161, 162, 163 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta sekä yhteystiedot eli osoite ja pu he lin numero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan tai hä nen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: 1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä. 2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle. 4. Asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. Valitusasiakir jojen toimitta minen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oi keudessa.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 203

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 203 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 203 Kunnanhallitus 17.06.2013 AIKA 17.06.2013 klo 14:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 134 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot