KAKSI KULTTUURIA, KAKSI KOTIMAATA, KAKSI KIELTÄ. Työkaluja sosiaalialan ammattilaisille kansainvälisten lapsikaappausten ennaltaehkäisyyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAKSI KULTTUURIA, KAKSI KOTIMAATA, KAKSI KIELTÄ. Työkaluja sosiaalialan ammattilaisille kansainvälisten lapsikaappausten ennaltaehkäisyyn"

Transkriptio

1 KAKSI KULTTUURIA, KAKSI KOTIMAATA, KAKSI KIELTÄ Työkaluja sosiaalialan ammattilaisille kansainvälisten lapsikaappausten ennaltaehkäisyyn Maija Alamäki ( ) Szilvia Karaffa ( ) SEMINAARITYÖ Maaliskuu 2010 Palveluohjaus ja verkostotyö Sosiaalialan koulutusohjelma Palveluohjauksen suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

2 Sisältö 1. Johdanto Kahdenkulttuurin liittojen haasteita Kansainvälinen lapsikaappaus Keskusviranomaiset kansainvälisissä lapsikaappausasioissa Oikeusministeriö: Lapsi on kaapattu Haagin sopimusvaltioon Ulkoasiainministeriö: Lapsi on kaapattu ei-sopimusvaltioon Kaapatut Lapset ry Kansainvälisten lapsikaappausten ennaltaehkäisy Lastensuojelulliset toimenpiteet Lähestymiskielto Valvotut tapaamiset Väliaikaismääräys huollosta, asumisesta tai tapaamisesta Lopuksi LÄHTEET Liite Haagin lapsikaappaussopimuksen allekirjoittaneet valtiot... 16

3 3 1. Johdanto Suomessa kahden kulttuurin avio- ja avoliittojen määrä on viime vuosina kasvanut ja niiden ennakoidaan edelleen kasvavan (Om. 2009). Kahden kulttuurin perheiden lisääntymisen myötä myös perheen hajoamiseen liittyvät kriisit ovat lisääntyneet. Liiton kriisiytyminen voi synnyttää katkeran huoltajuuskiistan pariskunnan yhteisistä lapsista. (Aarni ym. 2008, 3.) Kansainväliset huoltokiistat ovat maailmanlaajuinen ongelma (Khan 2009, 14). Tutkimusten mukaan (Aarni ym. 2008, 3 ja 15; Vainio 2007, 40) riitaisiin huoltajuuskiistoihin liittyvät mahdolliset lapsikaappausuhat jäävät usein viranomaisten taholta tunnistamatta tai ottamatta todesta. Kaappausuhan tunnistamatta jättäminen johtuu valitettavan usein viranomaisten tiedonpuutteesta (Aarni ym. 2008, 15). Kansainvälisestä lapsikaappauksesta on kyse, kun alle 16-vuotias lapsi on viety ilman huoltajan suostumusta ulkomaille tai jätetty sieltä palauttamatta tapaamisoikeuden jälkeen. Lapsen kansalaisuudella ei ole merkitystä, jos hän on asunut pysyvästi Suomessa. (Om ) Tämän työn tarkoituksena on selvittää, miten sosiaalialan ammattilaiset voivat suojella kaappausuhan alla olevaa lasta ja miten he voivat tukea ja auttaa lapsikaappausta pelkäävää vanhempaa. Pyrkimys on myös tehdä kaappausuhkaan liittyviä riskejä tutuiksi. Aiheen valintaan on vaikuttanut kolme asiaa: Ensiksi kahdenkulttuurin liittojen lisääntyessä aihe on yhteiskunnallisesti ajankohtainen ja merkittävä. Toiseksi lapsikaappausasia on esillä sosionomin työssä monella tavalla. Helsingissä toimivan Kaapatut Lapset ry:n toiminnanjohtaja Tarja Räisäsen (2010) mukaan, mikäli sosionomit ovat mukana valmistelemassa lastensuojelullisia tai muita lapsiin liittyviä päätöksiä, kaappausuhka on tärkeä huomioitava. Myös päiväkodeissa ja kouluissa tarvitaan tietoa lapsikaappauksista, koska uhka saattaa koskea heidän asiakkaitaan. Lapsikaappausriskin tunnistaminen sekä ennaltaehkäisykeinojen tunteminen on erittäin tärkeää maahanmuuttajatyössäkin. Täytyy myös tietää, miten toimia, kun kaappaus on jo tapahtunut. Sosionomin ammattitaitoa tarvitaan myös silloin, kun kaapattu lapsi saadaan takaisin Suomeen, koska hän tarvitsee paljon erityistä tukea traumoihinsa. (Räisänen 2010.) Kolmas vaikutin on ollut oma kiinnostuksemme aiheeseen. Uskomme,

4 4 että palveluohjauksen suuntautumisvaihtoehtona valinneiden opiskelijoiden tulee osata neuvoa ja ohjata tulevia asiakkaitaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen lisäksi myös tässä tärkeässä mutta vähän puhutussa asiassa. Tämä seminaarityö koostuu seitsemästä luvusta. Toisessa luvussa käsitellään kahdenkulttuurin liittojen haasteita. Kolmannessa luvussa määritellään, mitä kansainvälisellä lapsikaappauksella tarkoitetaan, luetellaan lapsikaappauksen mahdollisia syitä, kaappausuhan vaikutuksia lapseen ja kaappausta pelkäävään vanhempaan sekä kaappausuhan mahdollisia merkkejä. Neljännessä luvussa esitellään Haagin lapsikaappaussopimusta (1980) ja kansainvälisten lapsikaappausten selvittelystä vastaavien keskusviranomaisten velvollisuuksia. Viides luku kertoo Helsingissä toimivan lapsikaappausasioihin perehtyneen yhdistyksen Kaapatut Lapset ry:n toiminnasta. Kuudes luku koostuu kaappauksen ennaltaehkäisykeinoista, ja viimeinen luku on yhteenveto siitä, mitä sosiaalialan ammattilasten tulisi tietää lapsikaappauksen ennaltaehkäisymahdollisuuksista. 2. Kahdenkulttuurin liittojen haasteita Suomalais-ulkomaalaisten avioliitot ovat haastavia, koska yhteiselon myötä kahden yksilön lisäksi myös kahden eri kulttuurin erot kohtaavat toisensa. Tämä tarkoittaa sitä, että puolisoiden on sopeuduttava toisen yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi myös toisen kulttuuriin ja sen mukanaan tuomiin enemmän tai vähemmän erilaisiin tapoihin ja arvoihin. Maahanmuuttajapuolisolle suomalaiseen yhteiskuntaan integroituminenkin voi aiheuttaa vaikeuksia, kuten kieliongelmia, pitkäaikaistyöttömyyttä, taloudellisia ongelmia ja syrjityksi tulemisen tunnetta. Nämä riskitekijät saattavat koetella myös parisuhdetta. (Aarni ym. 2008, 3 ja ) Parisuhteessa ristiriitoja aiheuttavia tekijöitä esiintyy runsaasti, jos puolisoiden kulttuurit eroavat toisistaan huomattavasti. Näin on laita esimerkiksi, jos toinen puoliso edustaa länsikulttuuria, kuten suomalaista kulttuuria, ja toinen islamia. Islamilaissyntyisten miesten kanssa naimisissa olevien suomalaisten naisten parisuhdesolmuja on tutkittu, ja on todettu, että riskitekijöihin kuuluvat muun muassa uskontoon ja lapsen

5 5 kasvatukseen liittyvät erimielisyydet, naisen alistettu asema islamissa, miehen mustasukkaisuus sekä miehen harjoittama kontrollointi ja vallankäyttö (henkinen ja fyysinen väkivalta). Parisuhdetta voi leimata sekin, jos miehen suku ei hyväksy avioliittoa länsimaalaisen naisen kanssa. (Aarni ym. 2008, 12 13, 17.) 3. Kansainvälinen lapsikaappaus Kansainvälinen lapsikaappaus on kyseessä, kun alle 16-vuotias lapsi (kansalaisuudella ei ole merkitystä), joka on asunut pysyvästi Suomessa, on viety ilman huoltajan suostumusta ulkomaille tai jätetty sieltä palauttamatta tapaamisoikeuden jälkeen. Rikoslain (1161/2005) 25. luvun 5a pykälän mukaan lapsikaappaus on lapsen vapauteen kohdistuva rikos: Jos lapsen omavaltaisessa huostaanotossa 1) lapsen huoltoa koskevia oikeuksia loukaten lapsi viedään pois asuinvaltiostaan tai jätetään palauttamatta sinne ja 2) lapsen huoltoa koskevia oikeuksia oli poisviemisen tai palauttamatta jättämisen hetkellä tosiasiallisesti käytetty tai olisi käytetty ilman poisviemistä tai palauttamatta jättämistä, rikoksentekijä on tuomittava lapsikaappauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi (Rikoslaki 1161/2005). Suomessa lapsikaappausasioiden selvittelystä vastaavat oikeusministeriö ja ulkoasiainministeriö. Mikäli kaappaus on tapahtunut Haagin-sopimusvaltioon, yhteistyötahona toimii oikeusministeriö. Ei-sopimusvaltioihin eli Haagin sopimuksen ulkopuolisiin maihin tehdyt kaappaukset taas kuuluvat ulkoasiainministeriön vaikutuspiiriin. Silloin, kun ei ole tietoa, mihin maahan lapsi on viety, kannattaa ottaa yhteys kotipaikkakunnan poliisiin. Lapsikaappaustilanteessa aina myös tulisi ottaa yhteyttä asianajajaan tai muuhun lakimieheen. (Om ) Lapsikaappaukseen on useita syitä. Lapsen kaappaus voi johtua esimerkiksi siitä, että maahanmuuttajapuolisosta tuntuu avioliiton kariuduttua, että hän on jäänyt yksin

6 6 vieraaseen ympäristöön (Aarni ym. 2008, 8). Usein lapsen kasvatus tietyn kulttuurin ja uskonnon mukaan voi nousta kynnyskysymykseksi (em. 3). Riitaisa avioero ja siihen liittyvä huoltajuuskiista sekä kosto entistä vaimoa kohtaan voivat olla motiiveina lapsikaappaukseen (em. 28). Lapsikaappauksen tiedetään aiheuttavan traumoja sekä kaappauksen kohteeksi joutuneelle lapselle että hänestä erotetulle vanhemmalle (KL 2010, 6). Lisäksi lapsen palauttamisprosessi vaatii tuhansia euroja kaapatun lapsen vanhemmalta (em. 9). Mutta vaikka kaappausta ei olisikaan tapahtunut, lapsen menettämisen pelossa eläminen kuluttaa merkittävästi vanhemman voimia. Lapsikaappausuhka vaikuttaa myös lapsen hyvinvointiin. Vanhemman ahdistusta ja turhautumista voi lisätä sekin, etteivät viranomaiset välttämättä suhtaudu vakavasti lapsikaappausuhan varjossa elävän vanhemman pelkoon (Aarni ym. 2008, 11 12, Vainio 2007, 39). Lapsikaappausuhka on vaikea tunnistaa, mutta kaappausta saattaa kuitenkin edeltää joitain merkkejä, jotka ovat esimerkiksi puolison aggressiivisuus ja uhkailu lapsen maasta poisviennillä tai maahanmuuttajapuolison yritykset houkutella perhettä lähtemään matkalle kotimaahansa. Myös vanhempien riidat lapsen passiasioista tai huoltajuudesta voivat herättää epäilyjä puolison mahdollisista kaappausaikeista. (Aarni ym. 2008, 14.) Konkreettisia merkkejä kaappausaikeista voivat olla työpaikan jättäminen tai omaisuuden myyminen (Moilanen 2000, 26 27). 4. Keskusviranomaiset kansainvälisissä lapsikaappausasioissa 4.1. Oikeusministeriö: Lapsi on kaapattu Haagin sopimusvaltioon Suomi on sitoutunut Haagin kansainvälisistä lapsikaappauksista tehtyyn yksityisoikeuden alaa koskevaan yleissopimukseen eli Haagin lapsikaappaussopimukseen (SopS 57/1994), joka säädettiin ja joka tuli voimaan Suomessa Haagin yleissopimuksen allekirjoittajavaltiot (ks. Liite) ovat lujasti vakuuttuneita siitä, että lapsen etu on kaikkein tärkeimmällä sijalla lapsen huoltoa koskevissa kysymyksissä, haluavat suojata lasta kansainvälisesti lapsen luvattoman poisviemisen tai palauttamatta jättämisen haitallisilta vaikutuksilta ja saattaa voimaan menettelyjä, joiden tarkoituksena on turvata lapsen pikainen

7 palauttaminen valtioon, jossa lapsella on asuinpaikka, sekä turvata tapaamisoikeuden suojaaminen (Haagin lapsikaappaussopimus). Haagin sopimuksen tarkoituksena on ehkäistä ja ratkaista kansainvälisiä lapsikaappauksia. Kun lapsi on viety valtioon, joka on hyväksynyt Haagin lapsikaappaussopimuksen, tulee asianomaisen ottaa yhteyttä oikeusministeriön kansainväliseen yksikköön. Oikeusministeriö toimii tuolloin keskusviranomaisena ja antaa neuvoja lapsen palautusprosessin käynnistämiseksi. Oikeusministeriön velvollisuuksiin kuuluu myös lapsen olinpaikan selvittäminen, sovinnollisen ratkaisun ja vapaaehtoisen palauttamisen edistäminen, neuvonta sopimuksen soveltamisessa ja palautushakemuksen tekemisessä, palautushakemuksen välittäminen toisen sopimusvaltion keskusviranomaisille sekä tiedustelujen tekeminen vieraan valtion lainsäädännöstä ja käytännöstä. (Om ) Alla olevasta kaaviosta (kaavio 1) näkyvät lapsen palauttamista koskevat hakemukset oikeusministeriössä vuosina Kaaviossa pystyakselilla ovat oikeusministeriössä vireillä olevien hakemusten lukumäärät, vaaka-akselilla taas vuosiluvut KAAVIO 1. Vireillä olevat tapaukset oikeusministeriössä Vuosina oikeusministeriössä on ollut vireillä yhteensä 102 kaappaustapausta. Määrät ovat hakemusten määriä, ja yksi hakemus on saattanut koskea saman perheen useampaa lasta. Kaikki luvut koskevat Haagin sopimusvaltioita. Kaappaajina ovat olleet enimmäkseen isät, mutta myös muutama äiti on vienyt lapsensa laittomasti ulkomaille tai jättänyt lapsen palauttamatta. (Tulkki 2010.)

8 Ulkoasiainministeriö: Lapsi on kaapattu ei-sopimusvaltioon Kun lapsi on kaapattu ei-sopimusvaltioon, Haagin sopimusta ei voida soveltaa. Tällöin on mahdollista vedota esimerkiksi Lapsen oikeuksien yleissopimukseen, Kansainväliseen panttivankien ottamista vastaan tehtyyn yleissopimukseen tai Euroopan ihmisoikeussopimukseen (Moilanen 2000, 27). Yhteistyötahona toimii ulkoasiainministeriön konsuliasioiden yksikkö, jonka tehtävänä on pyrkiä ottamaan ja pitämään yhteyttä lapsen kaapanneeseen vanhempaan sekä itse lapseen, selvittämään lapsen olinpaikan ja olosuhteet, avustamaan paikallisen lainsäädännön mukaisen oikeusavustajan ja oikeusavun saamisessa välittämällä tietoja ja asiakirjoja viranomaisille ja asiaa hoitaville oikeusavustajille, auttamalla yleisluontoisten tietojen hankkimisessa sekä avustamalla lapsen kotiuttamiseen liittyvissä käytännön järjestelyissä. (Om ) Alla oleva kaavio (kaavio 2) havainnollistaa ulkoasiainministeriön vuosien tilastoja. Koska ulkoasiainministeriön tilastot vuosilta ovat puutteellisia ja tulkinnanvaraisia, niitä ei ole sisällytetty tähän työhön. Edellisen kaavion (1) tapaan myös tämän kaavion pystyakselille on merkitty ulkoasiainministeriössä vireillä olevien hakemusten lukumäärät ja vaaka-akselille vuosiluvut KAAVIO 2. Vireillä olevat tapaukset ulkoasiainministeriössä

9 9 Ulkoasiainministeriössä on vuodesta 2004 lähtien ollut yhteensä 76 tapausta vireillä. Kaappaajavanhempi on useimmissa tapauksissa ollut lapsen isä, mutta myös äidit ovat syyllistyneet kaappaukseen. (Holopainen 2010.) Ministeriöiden yllä käsiteltyjen tilastojen perusteella voidaan todeta, että aikavälillä kaappauksia on tehty reilusti enemmän ei-sopimusmaihin (76) kuin sopimusmaihin (44). 5. Kaapatut Lapset ry Pian 13 vuotta täyttävän Kaapatut Lapset ry:n toiminnan tarkoitus on auttaa ja tukea kaappauksen, kaappausuhan tai vaikean huoltokiistan kohteena olevia lapsia sekä puolustaa heidän perus- ja ihmisoikeuksiaan. Yhdistyksen tavoitteena on myös tehdä lapsikaappausta ja lapsikaappausuhkaa kokeneiden tilanne tutuksi sekä samalla vaikuttaa kaappauksien uhkien ja riskien tunnistamiseksi sekä kaappausten ennaltaehkäisemiseksi (Aarni ym. 2008, 7). Kaapatut Lapset ry on Yhden Vanhemman Perheiden Liiton sekä Ensi- ja Turvakotien liiton jäsenjärjestö (Khan 2009, 13). Tällä hetkellä yhdistys saa rahoituksensa Raha-automaattiyhdistykseltä, Helsingin kaupungilta ja Espoon kaupungilta (em. 14). Yhdistyksen avopalvelupisteessä Toivon Talossa tarjotaan tietoa, neuvoja ja välitöntä apua lapsikaappausasioissa. Alustavan oikeudellisen neuvonnan avulla vanhempia ohjataan toimimaan oikein lastensa palauttamiseksi, kaappausten ennaltaehkäisemiseksi, kansainvälisten huoltokiistojen ratkaisemiseksi ja kokeneen asianajajan yhteystietojen löytämiseksi (KL 2009, 18 19). Muita toimintoja avopalvelupisteessä ovat tiedotus, yhteistyö viranomaisten, asianajajien ja asianhoitajien kanssa, tukihenkilöiden antaman vertaistuen koordinointi sekä jäsenperheiden psykososiaalisen kuntoutuksen ja perheiden virkistystoiminnan järjestäminen (KL 2010a). Toivon Talolla kerran kuukaudessa järjestetty avoin vertaistukitapaaminen Pulinakerho on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Tänä vuonna on suunnitteilla myös vertaistukena toimiva kirjoittamisterapia lapsikaappauksen kokeneille tai sen uhan alla eläville, mikäli kiinnostuneita riittää. (KL 2010b, ) Yhdistyksen aktiivisen toiminnan ansiosta lapsikaappaukset ovat olleet esillä myös mediassa, esimerkiksi useissa radio- ja televisio-ohjelmissa sekä sanomalehdissä. Yhdistys on pitänyt yhteyttä myös oikeusministeriön kansainväliseen yksikköön, ulkoasiainministeriön konsuliosastoon ja sisäasiainministeriön poliisiosastoon. Lisäksi Kaapatut Lapset ry on järjestänyt seminaarin sosiaalialan ammattilaisille kahdenkulttuurin liittojen haasteista. Toiminnanjohtaja on käynyt jopa henkilökohtaisesti

10 10 sosiaalitoimistoissa ja poliisin luona avun tarpeessa olevien asiakkaiden kanssa. (KL 2009, ) Yhdistys on myös perustanut Kansainvälisen huoltokiistan kohteena olevien lasten tukirahaston, jonka tarkoituksena on antaa tukea ulkomailla käytävien huoltokiistojen oikeudenkäyntikuluissa ja lapsikaappausoikeudenkäyntien kuluissa. Kaapatut Lapset ry:n avopalvelupisteen yhteystiedot: Toivon Talo Malmin kauppatie 26, 4. krs Helsinki s-posti: puh. (09) gsm Kansainvälisten lapsikaappausten ennaltaehkäisy 6.1. Lastensuojelulliset toimenpiteet Lastensuojelulain (417/2007) 4. pykälän mukaan lastensuojelun on pyrittävä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin ensisijaisesti lapsen edun mukaisesti. Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on nimettävä lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Tarpeellisten lastensuojelullisten toimenpiteiden tarkoituksena on turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet, turvallinen kasvuympäristö sekä ruumiillinen ja henkinen koskemattomuus. Kun lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi, että kiireellinen lastensuojelun tarve lapsen edun kannalta on tarpeen, se on lastensuojelun keskeisten periaatteiden perusteella järjestettävä välittömästi. 12 vuotta täyttäneellä lapsella on kuitenkin oikeus käyttää puhevaltaa häntä koskevissa asioissa. (Lastensuojelulaki 417/2007.) Lastensuojelulain 38. pykälän mukaan jos lapsi on välittömässä vaarassa, hänet voidaan sijoittaa kiireellisesti perhehoitoon tai laitoshuoltoon taikka järjestää muulla tavoin hänen tarvitsemansa hoito ja huolto. Lapsella on oikeus tavata kumpaakin vanhempaansa, mutta tämän pitäisi toteutua turvallisesti (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983). Oikeusministeriön (2009) mukaan vanhemman epäillessä lapsikaappausuhkaa, voi lapsikaappauksen ennaltaehkäisemiseksi pyytää viranomaisia ryhtymään väliaikaisiin turvaamistoimiin.

11 11 Lapsen ollessa vanhempien yhteishuollossa tai vain toisen vanhemman huollossa, kaappausta epäilevä vanhempi voi erittäin kiireellisissä tapauksissa ottaa yhteyttä ulosottomieheen tai poliisiin ja pyytää viranomaista ottamaan lapsen väliaikaisesti haltuunsa. Jos lapsen huollosta on vierillä täytäntöönpano-oikeudenkäynti, vanhempi voi esittää turvaamistointa koskevan pyynnön ulosottomiehen ja poliisin lisäksi myös tuomioistuimelle. (Om ) Esimerkki erittäin kiireellisestä tapauksesta on, kun toinen vanhempi on onnistunut kaappaamaan lapsen Suomesta ja toinen vanhempi on tehnyt poliisille rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön. Tässä tapauksessa poliisi ja sosiaaliviranomaiset voivat yhteistyössä yrittää pysäyttää kaappaajavanhemman Euroopan unionin Schengenalueella. Näin on jo onnistuttu palauttamaan kaapattuja lapsia Euroopan lentokentiltä. Kyseinen toimenpide vaatii ennen kaikkea viranomaisten nopeaa ja kitkatonta yhteistoimintaa. (KL 2010a.) Kun lähivanhempi kokee lapsikaappausuhkaa, hän voi turvata lasten arkea myös ilmoittamalla päiväkotiin, tarhaan, perhepäivähoitajalle tai kouluun, ettei lasta saa luovuttaa muulle aikuiselle. Poliisia voi pyytää merkitsemään passirekisteriin uhan lapsikaappauksesta. Lisäksi tuomioistuin voi velvoittaa maahanmuuttajavanhemman tallettamaan oman passin ja lapsen passin ulosottomiehen haltuun tapaamisen ajaksi. Myös kohdemaan edustustoon voi ilmoittaa, ettei lapsella ole huoltajan suostumusta sen maan viisumiin tai matkustusasiakirjoihin. (KL 2010a.) 6.2. Lähestymiskielto Lähestymiskielto tulee kyseeseen, kun on perusteltua odottaa, että tapaava vanhempi tulisi tekemään lapsen terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai muulla tavoin häiritsevän häntä. Lähestymiskielto ei koske tapaamisoikeusmääräyksessä mainittuja tapaamisia. Lähestymiskieltoa haetaan poliisilta tai käräjäoikeudelta. Sitä voi hakea joko uhattu henkilö itse tai syyttäjä-, poliisi- tai sosiaaliviranomainen. Lähestymiskiellolla on merkitystä vain silloin kun kieltoon määrätty osapuoli kokee sen merkittäväksi ja toimii sen mukaisesti. Jos vanhempi haluaa todella toteuttaa kaappauksen, sitä on hyvin vaikea ehkäistä ja estää. (KL 2010a.) Lähestymiskiellon soveltamisesta ennaltaehkäisymielessä on kuitenkin vain vähän kokemusta (Om. 2009).

12 Valvotut tapaamiset Se vanhempi, jonka luona lapsi asuu voi hakea tapaavan vanhemman ja lapsen tapaamisia valvotuiksi. Tuomioistuimet voivat antaa määräyksen valvotuista tapaamisista silloin, kun etävanhemmalla on lähestymiskielto lähivanhempaa kohtaan tai kun on selkeää näyttöä, että se on tarpeen lapsen turvallisuuden varmistamiseksi, lapsen omavaltaisen huostaanoton tai lapsikaappauksen uhan torjumiseksi. Valvottujen tapaamisten tarve kaappausten ennaltaehkäisemiseksi on kasvanut. (KL 2010a.) 6.4. Väliaikaismääräys huollosta, asumisesta tai tapaamisesta Kun lapsen huolto on määrätty vain maahanmuuttajavanhemmalle, on erittäin vähän tehtävissä, jos vastapuoli on muuttamassa maasta, sillä lain mukaan yksinhuoltajalla on oikeus yksin päättää lapsen asuinpaikasta. Kaappausuhkaa kokeva vanhempi, jolla ei ole lapsen huoltajuutta, voi kuitenkin lapsen maastaviennin estämiseksi panna vireille lapsenhuoltolain mukaisen huoltokäsittelyn ja hakea aiemman päätöksen muuttamista vaatimalla väliaikaismääräystä lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisesta. Nykyään käytetään paljon työnjakomääräystä lapsen yhteishuoltajuuden ja molempien vanhempien määräysoikeuden säilyttämiseksi. Työnjakomääräys on tuomioistuimen antama määräys huoltajien tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä tehtävien jaosta huoltajien kesken. Se voi toimia riitaisuuksia vähentävänä ja sopua edistävänä tekijänä, mutta se antaa myös riittävän päätäntävallan estää lapsen luvaton maastavienti tai palauttamatta jättäminen. Jos toinen huoltajista kuitenkin pelkää yhteishuollossa olevan lapsen luvatonta maastavientiä, jonka tarkoituksena on jättää lapsi palauttamatta, voi hän hakea tuomioistuimelta väliaikaista määräystä esimerkiksi lapsen aiemman asumistilanteen muuttamiseksi. (KL 2010a.) 7. Lopuksi Lapsikaappausuhan varjossa eläminen vaikuttaa sekä kaappausta pelkäävän vanhemman että kaappausuhan alla olevan lapsen hyvinvointiin. Lisäksi kaapatun lapsen palauttamisprosessi maksaa tuhansia euroja lapsesta erotetulle vanhemmalle. Lapsen edun turvaamiseksi ja henkisten traumojen välttämiseksi olisi paneuduttava kansainvälisten lapsikaappausten ennaltaehkäisyyn. Tämän toteutumiseksi ensisijaisen tärkeää olisi tunnistaa mahdollinen kaappausuhka ja osata ohjata asiakkaita eteenpäin heitä parhaiten palvelevaan paikkaan. Tähänastisten tutkimustulosten (Aarni ym. 2008,

13 13 Vainio 2007, 39) perusteella viranomaisten ei saisi suhtautua lapsikaappausuhkaa pelkäävän vanhemman pelkoihin välinpitämättömästi tai epäillen. Myös sosionomit saattavat törmätä työssään lapsikaappausuhan alla elävään tai lapsikaappauksen kokeneeseen asiakkaaseen. Siksi sosionominkin tulisi muistaa, kuinka lapsikaappauksia on mahdollista ennaltaehkäistä ja mitkä tahot pystyvät hädän hetkellä parhaiten auttamaan. Ennaltaehkäisykeinoja ovat lastensuojelulliset toimenpiteet tarvittaessa yhteistyössä poliisin, ulosottomiehen tai tuomioistuimen kanssa, lähestymiskielto maahanmuuttajavanhemmalle, valvotut tapaamiset, merkintä passirekisteriin ja passin epääminen tapaamisen ajaksi sekä maastavientikielto. Kun kaappaus on jo tapahtunut, nyrkkisääntönä on, että Haagin sopimusvaltioiden lapsikaappaustapauksissa avustaa oikeusministeriö ja ei-sopimusvaltioiden lapsikaappaustapauksissa ulkoasiainministeriö. On myös tärkeä kertoa lapsikaappausta epäileville asiakkaille lapsikaappausasioihin perusteellisesti perehtyneen Kaapatut Lapset ry:n olemassaolosta ja toiminnasta, johon kuuluu laaja-alaisen neuvonnan ohella muun muassa myös jäsenperheille tarkoitettu vertaistuki- ja virkistystoiminta. Apua lapsikaappauksen ennaltaehkäisyyn on siis saatavilla, mutta paljon on kiinni siitä, saako asiakas oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Kaappausta epäiltäessä aina kannattaa ottaa yhteyttä Kaapatut Lapset ry:hyn, jolla on vankka kokemus ja paljon oikeudellista tietoa kansainvälisistä lapsikaappauksista ja niiden ennaltaehkäisykeinoista. Yhdistys on erinomainen yhteistyötaho myös sosiaalialan ammattilaisille.

14 14 LÄHTEET Aarni, A., Isaksson, P., Khan, A-M. & Räisänen, T Lapsikaappausuhka elämän varjona. Äitien kokemuksia suomalais-islamilaisesta perheestä. Helsinki: Kaapatut Lapset ry. Haagin lapsikaappaussopimus SopS 57/1994. Luettu Holopainen, T. Projektiavustaja, Ulkoasiainministeriö, Konsuliasioiden yksikkö Lapsikaappaustilastoja. Sähköpostiviesti ja Vastaanottaja Karaffa, Sz. Moilanen, M Mitä tehdä kun lapsi on kaapattu? Sosiaaliturva 88(2000):5, Khan, A-M Puheenjohtajan palsta. Teoksessa Kaapatut Lapset ry tiedottaa. Helsinki: Kaapatut Lapset ry. KL, Kaapatut Lapset 2010a. Luettu KL, Kaapatut Lapset 2010b. Kaapatut Lapset ry tiedottaa. Tammikuu KL, Kaapatut Lapset Kaapatut Lapset ry tiedottaa. Kesäkuu Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta /361. Luettu Lastensuojelulaki /417. Luettu Om, Oikeusministeriö Kansainvälinen lapsikaappaus. Luettu Rikoslaki /1161. Luettu

15 15 Räisänen, T. Kaapatut Lapset ry:n toiminnanjohtaja Sähköpostiviesti Vastaanottaja Karaffa, Sz. Tulkki, P. Esittelijä, Oikeusministeriö, Kansainvälinen yksikkö Kansainväliset lapsikaappaukset. Sähköpostiviesti Vastaanottaja Karaffa, Sz. Vainio, M Kansainväliset lapsikaappaukset. Tutkimus lasten vanhempien suorittamista lasten poisvienneistä Suomesta ulkomaille. Helsinki: Haaga-Helia. Opinnäytetyö.

16 16 Liite Haagin lapsikaappaussopimuksen allekirjoittaneet valtiot Alankomaat Kanada Saksa Argentiina Kolumbia Serbia Australia Kreikka Slovakia Bahamasaaret Kroatia Slovenia Belgia Kypros Sri Lanka Belize Latvia Sveitsi Bosnia ja Hertsegovina Liettua Suomi Brasilia Luxemburg Tanska Bulgaria Macao Thaimaa Burkina Faso Makedonia Trinidad ja Tobago Chile Malta Tšekki Costa Rica Mauritius Turkki Ecuador Meksiko Turkmenistan El Salvador Moldova Ukraina Espanja Monaco Unkari Etelä-Afrikka Montenegro Uruguay Fidzi Nicaragua Uusi-Seelanti Georgia Norja Uzbekistan Guatemala Panama Valko-Venäjä Honduras Paraguay Venezuela Hong Kong Peru Viro Irlanti Portugali Yhdysvallat Islanti Puola Zimbabwe Iso-Britannia Israel Italia Itävalta Ranska Romania Ruotsi Saint Kitts ja Nevis Jugoslavia San Marino Yhteensä: 79* *Myös Albania, Armenia ja Dominikaaninen tasavalta ovat allekirjoittaneet Haagin lapsikaappaussopimuksen, mutta sopimus ei ole voimassa näiden maiden ja Suomen välillä. Tiedot perustuvat tammikuun 2008 tilanteeseen. (KL 2010a.)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto Ulkomaanpuheluhinnasto 01.01.2013 /min + pvm Afganistan 1,33 Alankomaat 0,20 Alankomaat - matkapuhelimet 0,38 Alankomaiden Antillit 1,15 Albania 0,41 Albania - matkapuhelimet 0,57 Algeria 0,41 Algeria

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä!

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET ALBANIA Taajamissa ALGERIA Taajamissa ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! AZERBAIDZHAN Taajamissa 40 km/h 70 km/t BELGIA Taajamissa yli 7,5 t kokonaispainoiset

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola 1884 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja 20 N:o 10 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

LIITE 2. Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan

LIITE 2. Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan 452 LIITE 2 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan 1) pastöroituja maitopohjaisia tuotteita, jotka pastöroinnin jälkeen antavat kielteisen tuloksen fosfataasikokeessa, joiden ph-arvo pastöroinnin

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

N:o PUNAINEN LIHA JA SIITÄ VALMISTETUT RAAKALIHAVALMISTEET SEKÄ JAUHELIHA

N:o PUNAINEN LIHA JA SIITÄ VALMISTETUT RAAKALIHAVALMISTEET SEKÄ JAUHELIHA N:o 375 2873 LIITE 1 PUNAINEN LIHA JA SIITÄ VALMISTETUT RAAKALIHAVALMISTEET SEKÄ JAUHELIHA Punaista lihaa siitä valmistettua uhelihaa raakalihavalmisteita saadaan tuoda alla olevan taulukon mukaisesti.

Lisätiedot

KAKSI KULTTUURIA, KAKSI KOTIMAATA, KAKSI KIELTÄ: Vanhempien kokemuksia sosiaaliviranomaisilta saamastaan tuesta

KAKSI KULTTUURIA, KAKSI KOTIMAATA, KAKSI KIELTÄ: Vanhempien kokemuksia sosiaaliviranomaisilta saamastaan tuesta KAKSI KULTTUURIA, KAKSI KOTIMAATA, KAKSI KIELTÄ: Vanhempien kokemuksia sosiaaliviranomaisilta saamastaan tuesta kansainvälisissä lapsikaappaustapauksissa Szilvia Karaffa Artikkeli Toukokuu 2012 Sosiaalialan

Lisätiedot

EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset

EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset Sopimusmaa Sopimus EFTA - Islanti ETA ( EUR- - Liechtenstein ETA ( EUR- - Norja ETA ( EUR- - Sveitsi Vapaakauppasopimus ( EUR- Albania

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet Afghanistan x x Alankomaat Alankomaiden Antillit Albania Algeria x x Amerikan Samoa

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset. Rauli Werdermann, Schenker Oy

Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset. Rauli Werdermann, Schenker Oy Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset -mahdoton yhtälö? Rauli Werdermann, Schenker Oy DB Schenker Suomi - yleistä Asema kansainvälisesti Maakuljetukset/logistiikka nro 1 kotimaassa

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan N:o 318 983 LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan 1) lemmikkieläinrehua täyssäilykkeenä, jonka valmistukseen on voitu käyttää suuririskisestä eläinjätteestä peräisin olevaa eläinproteiinia,

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI 9. 10.12.2015 VAASA PÄIVI CASTRÉN WÄRTSILÄ OYJ / 18 KOKO ELINKAAREN KATTAVIA VOIMARATKAISUJA Kansainvälisesti johtava kestävien

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.11.2016 alkaen Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania - matkapuhelimet 0,71

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen HINNAT, SOPIMUSASIAKKAAT Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita N:o 667 1863 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia,

Lisätiedot

Käytännön ensiohjeita vanhemmille

Käytännön ensiohjeita vanhemmille Kansainvälinen lapsikaappaus Tämä esite on tarkoitettu sekä ensiohjeeksi vanhemmille että oppaaksi viranomaisille kansainvälisissä lapsikaappaustilanteissa. Esitteessä käsitellään lapsikaappauksiin liittyviä

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Webinaari 1.10.2012 Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Maahanmuuttajakoulutus OAKK:ssa OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen lähes 4000 opiskelijaa 114 eri

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Lakiperusta Kansallinen lainsäädäntö Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993)= soveltamisalalaki

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Maa tai alue Afganistan 56 Alankomaat 65 Albania 52 Algeria 68 Andorra 58 Angola 97 Antigua ja Barbuda 74 Arabiemiirikunnat

Lisätiedot

Lufthansa Private Jet

Lufthansa Private Jet Lufthansa 2006 enemmän vaihtoehtoja 1 Lufthansalta yksityiskoneet tarpeen mukaan 2 Lufthansan räätälöidyt liikelennot; Mobility a la Carte 3 tarjoaa enemmän vaihtoehtoja on Lufthansa huipputuote, joka

Lisätiedot

Seitsemän miljardia? Väestölaskenta 2010 Suomessa, Euroopassa ja maailmassa

Seitsemän miljardia? Väestölaskenta 2010 Suomessa, Euroopassa ja maailmassa Seitsemän miljardia? Väestölaskenta 2010 Suomessa, Euroopassa ja maailmassa Tilastokeskuksen asiakasaamu 1.12.2011 Tilastokeskus Väestölaskenta tehdään lähes kaikissa maailman maissa 2010/2011 (2005-2014

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille ROVANIEMI 22.5. 2014 Marjatta Karhuvaara / Sanna Kaitue Koulutuksen pohjana on käytetty opasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.7.2017 COM(2017) 359 final 2017/0149 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Alankomaille, Kroatialle, Portugalille ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 MK 26.1.2015 1(2) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Hakukierros 2015 (4.3.2015) Korkeakoulutuksen Erasmus+ -globaalin liikkuvuuden ensimmäisellä hakukierroksella tukea haki 30 korkeakoulua ja kaksi

Lisätiedot

Kansainvälistä vertailua miesten kokemasta väkivallasta

Kansainvälistä vertailua miesten kokemasta väkivallasta Liite 2 Kansainvälistä vertailua miesten kokemasta väkivallasta Tämä katsaus perustuu henkirikoksia koskeviin tietoihin ja Kansainvälisestä rikosuhritutkimuksesta (ICVS) saatuihin haastattelutietoihin

Lisätiedot

Kansainväliset sponsorointiperiaatteet

Kansainväliset sponsorointiperiaatteet Kansainväliset sponsorointiperiaatteet 1. huhtikuuta 2015 Amway Kansainväliset sponsorointiperiaatteet Nämä periaatteet koskevat kaikkia Euroopan markkina-alueita (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Matkustus kuukausi sekä matkan pituuden (km) jakautuma kuukausille kaikki alle 2000 2001-4000 4001-6000 6001-8000 yli 8000 toukokuu 16 17 29 28 20 6 kesäkuu 41 20

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 LIITTEET asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 17.03.2014 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN NEUVOSTO IHMISOIKEUKSIEN PUOLUSTAJA YHTEENVETO

EUROOPAN NEUVOSTO IHMISOIKEUKSIEN PUOLUSTAJA YHTEENVETO EUROOPAN NEUVOSTO IHMISOIKEUKSIEN PUOLUSTAJA YHTEENVETO Euroopan neuvostoon kuulumaton valtio (Valko-Venäjä) JÄSENVALTIOT PÄÄMAJA JA TOIMISTOT BUDJETTI Alankomaat, Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidzhan,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun

Lisätiedot

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 10 kärjessä, teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Norja Saksa (länsi) Tanska Sveitsi Belgia Alankomaat Itävalta Ruotsi Yhdysvallat 28,56 28,39 26,72 25,03 24,50

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - maaliskuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - maaliskuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: maaliskuussa 2007 Luotu 01-Apr-2007 03:12 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

994 Omamaa -ulkomaanpuheluhinnasto

994 Omamaa -ulkomaanpuheluhinnasto Voimassa toistaiseksi 1.1.2013 alkaen. Afganistan 93 2,36 Alankomaat 31 0,23 Alankomaat - matkapuhelinsuunnat 31 0,48 Alankomaiden Antillit 599 1,52 Alaska 1907 0,23 Albania 355 0,38 Algeria 213 0,54 Amerikan

Lisätiedot

Lasten ja lapsiperheiden toimeentulo Suomessa ja Euroopassa. Lasten ja lapsiperheiden elinolot -seminaari 26.2.2014 Kaisa-Mari Okkonen

Lasten ja lapsiperheiden toimeentulo Suomessa ja Euroopassa. Lasten ja lapsiperheiden elinolot -seminaari 26.2.2014 Kaisa-Mari Okkonen Lasten ja lapsiperheiden toimeentulo Suomessa ja Euroopassa Lasten ja lapsiperheiden elinolot -seminaari 26.2.2014 Kaisa-Mari Okkonen Tarkastelussa Lasten ja lapsiperheiden tulot, pienituloisuus ja koettu

Lisätiedot

Yksinasumisen numeroita ja tuntemuksia

Yksinasumisen numeroita ja tuntemuksia Yksinasumisen numeroita ja tuntemuksia Emma Terämä @eterama Suomen ympäristökeskus (SYKE) Perustuu VN TEAS hankkeeseen YSI Yksin osana elinkaarta 2/217-5/218 2 Hankkeen kulku Taustatietoa niin yksinäisyydestä

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Luxemburgille ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Georgian ja Etelä-Afrikan

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015

Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015 Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015 Sivu 2 Joulun rahankulutus suhteessa kotitalouden käytössä oleviin tuloihin Euroopan ja kansainyhteisön maiden kulutus jouluna 2015:

Lisätiedot

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.11.2008 VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN Korvauslaji: Voimassa oleva taso Uusi taso Muutos-%

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: lokakuussa 2008 Luotu 01-Nov-2008 02:37 EET [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Lapsen huolto Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen

Lisätiedot

Lasten huoltajuudesta eron jälkeen. Osmo Kontula Tutkimusprofessori

Lasten huoltajuudesta eron jälkeen. Osmo Kontula Tutkimusprofessori Lasten huoltajuudesta eron jälkeen Osmo Kontula Tutkimusprofessori Osmo Kontula 16.5.214 Tutkimuksen aineisto Vuonna 25 avo- tai avioliiton solmineet: Lkm % Otos 1. Naimisissa olevat suomenkieliset 726

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

Kartoitus sovittelun tilanteesta Euroopassa ja muissa Helsingissä keväällä 2006 toteutuneeseen konferenssiin osallistuneissa maissa

Kartoitus sovittelun tilanteesta Euroopassa ja muissa Helsingissä keväällä 2006 toteutuneeseen konferenssiin osallistuneissa maissa Suomen Sovittelufoorumi ry KARTOITUS 1(8) Kartoitus sovittelun tilanteesta Euroopassa ja muissa Helsingissä keväällä 2006 toteutuneeseen konferenssiin osallistuneissa maissa Timo Pehrman Teuri Brunila

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

VUOKRAUSRATKAISUT Trukki tarpeesi mukaan

VUOKRAUSRATKAISUT Trukki tarpeesi mukaan LIIKETOIMINNAN TEHOSTA JA VUOKRAUSRATKAISUT Trukki tarpeesi mukaan www.toyota-forklifts.fi VUOKRAUSRATKAISUT Trukki tarpeesi mukaan Miksi sinun tulisi vuokrata trukkisi juuri meiltä? Vastauksen voi kiteyttää

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomi on pieni avotalous, joka tarvitsee dynaamisen kilpailukykyisen yrityssektorin ja terveet kotimarkkinat

Lisätiedot

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut 33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPAPERIKAUPPA... 3 1.1 Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin... 3 1.2 Toimeksiannot muihin pörsseihin... 3 1.3 Internet-arvopaperikaupankäynti

Lisätiedot

TALVIRENGASVAATIMUKSET RASKAILLE HYÖTYAJONEUVOILLE EUROOPASSA

TALVIRENGASVAATIMUKSET RASKAILLE HYÖTYAJONEUVOILLE EUROOPASSA TALVIRENGASVAATIMUKSET RASKAILLE HYÖTYAJONEUVOILLE EUROOPASSA Maat, joissa ei ole talvirekaita koskevia vaatimuksia Maat, joissa o talvirekaide/ketjuje käyttöä koskevia paikallisia vaatimuksia Maat, joissa

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat /1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat /1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 6.9.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot