JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 1. Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 224 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-15:37 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kaupunginjohtajan tulostavoitteet Innovatiiviset kaupungit - biotalousteeman esittely Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n yhtiökokous Muutoksia vaalilautakuntiin Ilmoituksia lähiajan tapahtumista ja tilaisuuksista Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 14

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Läsnä Kauppinen Markku puheenjohtaja Heinonen Eila jäsen Järvinen Anni jäsen Keskisalo Pentti jäsen Paukku Saara jäsen Räty Heino jäsen Räty Marjatta jäsen Tahvanainen Roope jäsen saapui klo Törmälä Anssi jäsen Bogdanoff Eero varajäsen Jormanainen Laura varajäsen Pippuri Arto kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Horttanainen Jari kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Poissa Heikura Aino jäsen Wihonen Jussi jäsen Mäkisalo-Ropponen Merja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mustonen Juha kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Markku Kauppinen puheenjohtaja Jari Horttanainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Pentti Keskisalo pöytäkirjan tarkastaja Eero Bogdanoff pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä konsernihallinnon hallintoyksikössä (Rantakatu 20, Joensuu) klo 9.00 alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Jari Horttanainen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 223 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 224 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Pentti Keskisalon ja Eero Bogdanoffin. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan tulostavoitteet / /2014 KH 225 Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto on käynyt kehityskeskustelun kau pungin joh ta jan kanssa. Keskustelun tuloksena on laadittu kaupunginjohtajan tu losta voit teet vuodelle 2014: 1. Turvata keskuskaupungin elinvoima, kilpailukyky, kasvu ja terve talous kasvustrategian edelleen työstäminen, seuranta, raportointi Inka/kasvuohjelman valmistelun ja toteuttamisen johtaminen konsernissa sekä kiin teä yhteistyö sidosryhmien kanssa Josekin hallituksen puheenjohtajana toimia seudun elinkeinopolitiikan konkreet ti se na edistäjänä. kaupungin yrittäjäystävällisyyden tason parantaminen kaupungin talouden vakauttaminen myös pitkällä aikavälillä 2. Valvoa keskuskaupungin etua sosiaali- ja terveydenhuollon pal ve lu ra kenteen ja kuntarakenteen muutoksessa edunvalvonta valtakunnallisten työryhmien jäsenenä aktiivinen toiminta Sote-alueen sisällä asioiden valmistelussa ja linjauksissa maakuntatason yhteisen palvelutuotannon edesauttaminen oman organisaation kilpailukyvyn varmistaminen tulevaisuutta silmällä pitäen aktiivinen yhteydenpito naapurikuntiin mm. uusien yhteistyömuotojen luo misek si 3. Ohjata rakennemuutosohjelman toteuttamista tavoitteena kaupungin talou den vakauttaminen ohjelman valmistelu ennen vuoden 2015 talousarvion valmistelun käyn nis tymis tä valvoa vuoden 2014 talousarvion toteutumaa ja valmistella tarvittavat ta sa painot ta mis toi met 4. Valvoa tilausten toteutumista valvoa asianmukaisen raportoinnin toteutumista hallitukselle sekä valtuustolle käynnistää tarvittaessa tilaaja-tuottaja neuvottelut talouden tai toteutumien niin vaatiessa 5. Valvoa kaupunkistrategian toteutumista varmistaa palveluohjelmien toteuttamissuunnitelmien valmistuminen ennen vuo den 2015 talousarvion valmistelun käynnistymistä sekä niiden synk ro noin ti kaupungin rakennemuutosohjelmaan 6. Valmistella hallinnonuudistuksen arviointi sekä mahdollinen elä män vai heor ga ni saa tio mal liin siirtymisen aikataulutus vuoden loppuun mennessä

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Kaupungin hankintastrategian uudistaminen ja yritysvaikutusten ar vioinnin kehittäminen 8. Tilahallinnan tehostaminen, konsernin yhtiörakenteen kehittäminen sekä kon ser nin tukipalveluiden järkeistäminen Kaupunginhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginjohtajan tulostavoitteiksi vuodelle 2014 edellä selostusosassa esitetyt tavoitteet. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Kaupunginjohtaja

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Innovatiiviset kaupungit - biotalousteeman esittely 957/ /2013 KH 226 Innovatiiviset kaupungit -ohjelman tavoitteena on synnyttää korkeatasoisesta osaa mi ses ta uutta liiketoimintaa ja uusia yrityksiä ja tätä kautta luoda uusia työpaik ko ja. Lähtökohtana on tutkimuksen, koulutuksen, yritysten ja julkisen hal linnon tiivis paikallinen yhteistyö ja voimavarojen koonti. Keinoina ovat uuden tyyp pi set kehitysympäristöt, edelläkävijämarkkinoiden luominen sekä kan sal linen ja kansainvälinen yhteistyö osaamisen hyödyntämisessä. Ohjelmaan on valittu kaupunkiseutujen esitysten pohjalta kysyntälähtöisiä, ratkai su kes kei siä ja monialaisia teemoja, joissa yhdistyy useita osaamisalueita. Menet te ly poikkeaa perinteisestä teknologia ja toimialalähtöisyydestä. Teemoissa hyö dyn ne tään osaamista laajalti Suomesta ja ulkomailta. Työ- ja elin kei no mi niste riö on v hyväksynyt ohjelmaan viisi kansallista teemaa ja niiden ve to vastuus sa olevat kaupunkiseudut. Kumppaneiksi on hyväksytty seitsemän muuta kau pun ki seu tua (vetovastuussa olevat keskittymät on lihavoitu): Biotalous: Joensuu, Jyväskylä ja Seinäjoki Kestävät energiaratkaisut: Vaasa, Lappeenranta ja Pori Tulevaisuuden terveys: Oulu, Kuopio, Pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus: Tampere, Lahti, Oulu, Pää kau pun ki seutu ja Turku Kyberturvallisuus: Jyväskylä Valtio rahoittaa INKA -ohjelmaa vuosittain 10 miljoonalla eurolla ja kau pun ki seudut 10 miljoonalla eurolla. Lisäksi ohjelman toteuttamiseen varataan EU:n raken ne ra has to jen varoja. Ohjelman teemat ja kaupunkiseudut tarkistetaan vuon na Ohjelman operatiivisesta johtamisesta ja hallinnoinnista vastaa Te kes. Strategisesta ohjauksesta ja ohjelman arvioinnista vastaa johtoryhmä, johon työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi ministeriöistä kuuluvat sosiaali- ja terveys mi nis te riö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ym pä ris tö mi nis te riö ja maa- ja metsätalousministeriö sekä Sitra ja Tekes. Varatoimitusjohtaja Aki Gröhn Joensuun Tiedepuistolta esittelee kau pun gin valtuus ton kokouksessa INKA -ohjelman nykyvaihetta Joensuun ve tovas tuul la olevan biotalouden osalta. Valmistelija: kaupunginsihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä INKA -ohjelman nykyvaiheen Joensuun kaupungin vetovastuulla olevan bio ta lou den osalta tietoonsa saatetuksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Roope Tahvanainen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Jakelu Kaupunginvaltuusto

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Korkeimman hallinto-oikeuden päätös / /2013 KH 227 Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä kaupungin valitukseen kos kien Kuopion hallinto-oikeuden päätöstä Kuopion hallinto-oikeus oli kyseiselllä päätöksellään kumonnut Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymän 12. kaupunginosan (Utra) korttelin ja virkistysalueen asema kaa va muu tok sen (ns. Uittopäälliköntien asemakaavamuutos). Kaavan hy väksy mis pää tök ses tä valitti Kuopion hallinto-oikeuteen Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Korkein hallinto-oikeus kumosi Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen ja pysytti voi mas sa kaupunginvaltuuston asemakaavamuutoksen hyväksymispäätöksen. Kor keim man hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kaupunginvaltuuston päätös ei ole kuntalain 90 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla lain vastai nen. Valmistelija: kaupunginlakimies Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Utran kaupunginosan korttelin ja virkistysalueen asemakaavan muutoksesta tehtyy valitukseen

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n yhtiökokous / /2014 KH 228 Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Hotelli Kimmelin Joensuu kabinetissa klo alkaen. Yhtiö on perustettu vuonna 2000 hoitamaan kuntaomistajien omis ta ja po li tiikkaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ssä, josta yhtiö omistaa 54,1577 %. Poh jois-kar jalan Energiaholding Oy:n toimialana on energia-alan liiketoimintaa harjoittavien yh tiöi den osakkeiden ja sellaisten yhtiöiden osakkeisiin oikeuttavien ar vo pa perei den omistaminen. Pohjois-Karjalan Energiaholdingin omistajina ovat 18 kuntaa. Yhtiöllä on yksi osa ke sar ja ja kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön va roihin. Osakkeiden yhteismäärä on kappaletta ja osakepääoma on ,51 euroa. Joensuun kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 13,35 %. Yhtiökokouksessa ovat esillä vuoden 2012 tilinpäätös ja siihen liittyvät asiat ja osin gon jaos ta päättäminen. Hallintoneuvosto on valittu kaudelle yhtiö ko kouk ses sa Taloudellista asemaa ja tilikauden tulosta kuvaavat keskeiset tunnusluvut: Konserni Liikevaihto , , Lii ke voit to/tap pio , , ,50 Tilikauden voitto , , ,45 Liikevoitto -% 13,60 % 19,00 % 12,08 % Omavaraisuusaste 52,27 % 50,98 % 47,97 % Yhtiön taseen loppusumma oli ,51 ja pitkäaikaista vierasta pääomaa ei ollut. Konsernin taseen loppusumma oli ,21 ja pitkäaikaista vierasta pääomaa oli ,04. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 2.414,477,49 euroa kirjataan voittovarat tilille ja, että voittovaroista jaetaan osinkoa 2,62 euroa osak keel ta eli ,58 euroa. Valmistelija: kaupunginlakimies Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajan Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n yh tiö ko koukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimintaohjeet. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi kaupunginsihteeri Jari Horttanaisen tai määräämänsä. Liitteet Liite 2 Kokouskutsu ja esityslista Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n yhtiökokoukseen Jakelu Yhtiökokousedustaja

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Muutoksia vaalilautakuntiin 2384/ /2014 KH 229 Vesa Tikka on valittu 7. Penttilän äänestysalueen vaalilautakunnan jäseneksi (VAS), hänelle on tullut este toimia vaalilautakunnassa. Pirkko Turunen on valittu 22. Kiihtelyksen äänestysalueen vaalilautakunnan vara jä se nek si (KESK). Turunen on ilmoittanut esteen toimia vaalilautakunnassa Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää Vesa Tikalle eron 7. Penttilän äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenen teh tä vis tä, myöntää Pirkko Turuselle eron 22. Kiihtelyksen äänestysalueen vaa li lau ta kunnan varajäsenen tehtävistä, valita Tikan tilalle 7. Penttilän äänestysalueen vaalilautakunnan jäseneksi Jaakko Turusen ja valitaturusen tilalle 22. Kiihtelyksen äänestysalueen vaalilautakunnan va ra jä senek si Irma Juvosen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Asianosaiset Vaalilautakunnan puheenjohtaja

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Ilmoituksia lähiajan tapahtumista ja tilaisuuksista KH 230 Tapahtumat 1 Joensuun kaupungin liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut järjestävät yh teistyös sä kaikille avoimen Liikuttavia Tekoja -tapahtuman Mehtimäellä klo Tapahtuman yhteydessä kaupunginjohtaja avaa Tekoja Nuorille -kampan jan klo Joensuu Areenassa. 2 Ampumahiihtäjien Kaisa Mäkäräinen ja Mari Laukkanen palkitseminen tiis tai na klo Joensuu Areenassa. Tilaisuudet 3 Komilaisen Ukhtan kaupungin musiikkiteatteriesitys Sampo esitetään Joen suun kaupunginteatterin suurella näyttämöllä tiistaina klo 19. Esityksen kesto on 1h 40min. Komista saapuu Joensuuhun 40 teat te rilais ta sekä Ukhtan kaupunginjohtaja ja kulttuurijohtaja. Ennen Joensuuta esi tys toteutetaan Petroskoin Kansallisessa teatterissa. Esityksen jälkeen komilaisille tarjotaan iltapalaa kaupungintalon hal lin toker rok ses sa. Kaupunginhallitus nimeää edustajansa esitykseen ja sen jälkei sel le iltapalalle. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee edellä mainitut tapahtumat ja tilaisuudet tie dokseen ja päättää edustajista. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus nimesi kohdan 2 tilaisuuteen Arto Pippurin ja Eila Heinosen sekä kaupunginjohtajan. Kaupunginhallitus nimesi edustajiksi kohdan 3 tilaisuuteen Markku Kauppisen ja Pentti Keskisalon. Jakelu Hallintoyksikkö

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset KH 231 Seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset on ilmoitettu kau pun gin hal li tuksel le: Pöytäkirjat: Tarkastuslautakunta Viranhaltijapäätökset: Henkilöstöjohtaja Kaupunginjohtaja Kaupunginsihteeri Talous- ja strategiajohtaja Tilaajajohtaja (sivistys) Tilakeskuksen johtaja , 58 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen, eikä oteta kuntalain 51 :n nojalla kaupunginhallituksen käsi tel tä väk si. Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 223, 224, 226, 227, 231 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 225, 228, 229, 230 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: Joensuun kaupunginhallitus Käyntiosoite: Rantakatu 20, JOENSUU Postiosoite: PL 59, JOENSUU Telefaksi: (013) Sähköposti: Pykälät 225, 228, 229, 230 Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan oikaisua miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostilla, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Kuopion hallinto-oikeus ja lukien Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde) Faksi: lukien Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 15.09.2015 klo 17:00-19:00 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Vapaa-aikalautakunta Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:34 Paikka Carelicum, Torikatu 21 C 3. kerros, kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 17.03.2015 klo 16:00-17:34 Paikka Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 20.03.2014 klo 16:30-19:17 Paikka Carelicumin 3. krs.:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.03.2015 klo 17:00-18:20 Paikka Carelicum, Torikatu 21 C 3. kerros, kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 15:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

8 esitys maksusuunnitelmaksi kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 130 Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan

8 esitys maksusuunnitelmaksi kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 130 Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 Kunnanhallitus 14.09.2015 Aika 14.09.2015 klo 17:00-19:45 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 124-133 Kokousasian otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 22.04.2014 klo 17:00-17:33 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristöterveydenhuollon jaosto Aika 16.10.2013 klo 16:30-17:45 Paikka Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys, Jokikatu 8 Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 20.05.2015 klo 17:05-18:55 Paikka Carelicumin 3. krs:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 52 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 Kaupunginvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-18:34 PAIKKA Kaupungintalo, iso audiotorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 53 Sivistyslautakunta Aika 09.06.2015 klo 15:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 138 Lakisääteinen tapaturmavakuutus 263 139 Kauhavan kanssa tehdyn ulkomaalaisten kotouttamisselvityksiä

Otsikko Sivu 138 Lakisääteinen tapaturmavakuutus 263 139 Kauhavan kanssa tehdyn ulkomaalaisten kotouttamisselvityksiä Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2015 261 Kunnanhallitus 07.09.2015 Aika 07.09.2015 klo 18:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 138-142 Otsikko Sivu 138 Lakisääteinen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 12.06.2015 klo 13:00-13:09 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 193

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 193 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 193 Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 16:00-18:20 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot