Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Hotelli Scandic, Karpalo-kokoustila, Satamakatu 1, Kuopio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Hotelli Scandic, Karpalo-kokoustila, Satamakatu 1, Kuopio"

Transkriptio

1 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus AIKA klo 09:30-11:10 PAIKKA Hotelli Scandic, Karpalo-kokoustila, Satamakatu 1, Kuopio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali 4 3 Pohjois-Savon liiton kaavoituskatsaus 2013, oheismateriaali 5 4 Lausunto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta 6 5 Lausunto laista vaalilain 5 :n ja 11 :n muuttamisesta 7 6 Esitys Pohjois-Savon hyväksymisestä varsinaiseksi ohjelma-alueeksi ENI-ohjelmaan (European Neighbourhood Instrument) EU:n tulevalla ohjelmakaudella 9 7 Pohjois-Savon kehittämisrahaston hallintokulut vuodelta Muutosesitys SAK:n varajäseneksi Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään 9 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Kuopion yliopistosäätiön hallitukseen erovuoroisten tilalle Maakuntajohtajan päätökset ajalta Maakuntahallituksen jäsenten esille nostamat maakuntapoliittiset ja tärkeät edunvalvonta-asiat Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat, oheismateriaali 15 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 17

2 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Rossi Markku puheenjohtaja Leskinen Pekka I varapuheenjohtaja Puurunen Kirsti II varapuheenjohtaja Hahtala Mia jäsen Rundelin Marita varajäsen Katainen Elsi jäsen Kettunen Rauno jäsen Kuronen Janne jäsen Lilja Minna jäsen Paanala Ari jäsen Toppinen Jouni jäsen Rajamäki Kari maakuntavaltuuston pj. Raassina Sari maakuntavaltuuston I vpj. Korpihalla Riitta maakuntavaltuuston II vpj. Huttunen Jussi maakuntajohtaja, esittelijä Vehreävesa Satu aluekehitysjohtaja Qvick Paula suunnittelujohtaja Muiniekka Jarmo hallintojohtaja, mkh:n siht. POISSA Heinonen Hannamari jäsen ALLEKIRJOITUKSET Markku Rossi Puheenjohtaja Jarmo Muiniekka Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Ari Paanala Jouni Toppinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pohjois-Savon liiton toimistossa toimistoaikana. Jarmo Muiniekka hallintojohtaja

3 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Maakuntahallitus 1 Maakuntahallitus toteaa tämän kokouksen lailliseksi ja päätösval tai seksi. Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

4 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Pöytäkirjantarkastajien vaali Maakuntahallitus 2 Maakuntahallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat Ari Paanala ja Jouni Toppinen. Maakuntahallitus valitsi Ari Paanalan ja Jouni Toppisen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Merkittiin pöytäkirjaan, että Rauno Kettunen saapui tämän pykälän käsittelyn jälkeen, eikä hän osallistunut päätöksentekoon tässä asiassa.

5 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Pohjois-Savon liiton kaavoituskatsaus 2013, oheismateriaali 26/ /2010 Maakuntahallitus 3 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asiois ta, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (MRL 7 ). Vastaavasti maankäyttö- ja ra ken nus ase tuk sen mukaan maakunnan liiton on tiedotettava alueensa kunnille vireillä olevis ta suunnitelmistaan ja muista kuntien alueiden käytön suunnitteluun, rakennettuun ympä ris töön ja rakentamisen ohjaukseen vaikuttavista toimenpiteistä (MRA 15 ). Pohjois-Savon liitossa on edellä mainitun perusteella laadittu vuosittain oma maa kun nal linen kaavoituskatsaus, jossa esitetään asetuksessa mainitut tiedot liiton alueiden käytön suun nit te lus ta ja jonka perusteella kunnat voivat sisällyttää omaan kaa voi tus kat sauk seensa lain edellyttämät tiedot Pohjois-Savon liiton toiminnasta. Lisäksi kaavoituskatsauksessa on käsitelty maakuntakaavan ohjausvaikutusta kuntakaavoitukseen ja muuhun vi ran omaistoi min taan. Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 ja ym pä ristö mi nis te riö vahvisti maakuntakaavan Maakuntakaavan hyväksymisen jälkeen on v käynnistetty maakuntakaavan toteutumisen seuranta, joka koskee kun ta kaa voitus ta ja muuta maankäytön suunnittelua sekä alueellista kehittämistä. Pohjois-Savon liitto viimeistelee Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavaa ja on aloittanut Poh jois-sa von kaupan maakuntakaavan laadinnan. Kaavoituskatsaus on esityslistan oheismateriaalina. Maakuntahallitus päättää hyväksyä kaavoituskatsauksen. Valmistelija: suunnittelujohtaja Paula Qvick Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti seuraavalla lisäyksellä: Maakun ta hal li tus korostaa tässä yhteydessä, että maakuntakaavan ja laadittavana olevan kaupan kaavan tulee olla tavoitteiltaan ja mitoitukseltaan Pohjois-Savon kasvua ja elin kei no poliit ti sia ratkaisuja tukevia ja etteivät ne rajoita voimakastakin nykyiset ennusteet ylittäviä kau pan, matkailun ym. elinkeinojen kasvua. Edelliset tavoitteet korostuvat erityisesti Kuopion, Varkauden ja Iisalmen seuduilla. Oheismateriaali Kaavoituskatsaus 2013

6 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Lausunto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta 148/ /2010 Maakuntahallitus 4 Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava päivittää lainvoimaisen vahvistetun maakun ta kaa van kaupallisen palveluverkon ja taajamatoiminnot sekä tarpeellisilta osin siihen liit ty vää alue- ja yhdyskuntarakennetta sekä muutamia tarkennuksia melu- ja suo ja vyö hykkei siin. Kaavan tavoitevuosi on Keski-Suomen liitto on huomioinut kaa va se los tukses sa kaavaluonnoksesta annetussa lausunnossa esitetyt huomiot. Viitasaarelle on osoitet tu keskustatoimintojen lisäksi vähittäiskaupan suuryksikkömerkintä max km2. Asiakirjat ovat verkko-osoitteessa Pohjois-Savon liitto pitää Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavaehdotusta hyvin val mistel tu na. Keski-Suomen kaupan palveluverkolla voi olla vaikusta erityisesti Keiteleen ja Vesan non kuntien asiointiin Viitasaaren suuntaan. Tällä hetkellä asiointi Pohjois-Savon puolel ta Viitasaaren suuntaan on suhteellisen vähäistä, lähinnä vakuutus- ja lii kun ta pal ve luissa. Viitasaarelta työssäkäynti Keiteleen suuntaan on kuusi kertaa suurempaa kuin Kei teleel tä Viitasaarelle. Vaikutusten arviointiin on hyvä täydentää Viitasaaren osalta mah dol linen asiointiliikenteen kasvaminen Pohjois-Savon suunnasta. Valmistelija: suunnittelujohtaja Paula Qvick puh Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

7 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Lausunto laista vaalilain 5 :n ja 11 :n muuttamisesta 67/ /2012 Maakuntahallitus 5 Perustuslakivaliokunnassa on mietintöasiana käsiteltävänä hallituksen esitys HE 123/2012 edus kun nal le laiksi vaalilain 5 ja 11 :n muuttamisesta. Valiokunta pyytää Pohjois-Savon lii tol ta kirjallista lausuntoa mennessä. Esityksesä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi siten, että Manner-Suomessa olisi ny kyisen 14 vaalipiirin sijasta 12 vaalipiiriä. Nykyiset Kymen vaalipiiri ja Etelä-Savon vaalipiiri yh dis tet täi siin uudeksi Kaakkois-Suomen vaalipiiriksi sekä Pohjois-Karjalan ja Poh jois-savon vaalipiiri uudeksi Savo-Karjalan vaalipiiriksi. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan siten, että uutta vaalipiirijakoa sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 eduskun ta vaa leis sa. Vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa noudatettaisiin siten vielä nykyistä vaa li pii ri ja koa. Hallituksen esitys on esityslistan oheismateriaalina. Maakuntahallitus on aiemmin antanut lausunnon Oikeusministeriölle hallituksen esi tyk ses tä vaalilain muuttamisesta. Maakuntahallitus antaa Perustuslakivaliokunnalle pyydettynä seuraavan lausunnon: Aluekehityslakia uudistettaessa Itä-Suomeen perustettiin maakuntia kuullen ja maakun tien yhteisen valmistelun perusteel la yhteistoiminta-alue, jonka muodostavat Poh jois-kar ja lan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnat. Mainittujen kolmen maakunnan muodostama yhteistoiminta-alue nähtiin sekä historiallisista että käytännöllisistä syistä Itä-Suomessa luonte vimpana. Kolmen maakunnan alue- ja kuntarakenteen yh den mu kai suus ja kehittä mistyötä haastavat keskeiset painopisteet ovat yhteistoiminta-alueella hyvin samankaltaiset. Jo tuolloin Itä-Suomen maakunnat esittivät myös Kymenlaakson maa kunnan liittä mistä yhteistoiminta-alueeseen, mutta Kymenlaakson maakunnan tah don ja vallitsevien to siasioiden (esim. pendelöinti) mukaisesti heidän yhteistoiminta-alueeksi muodostui Ete lä-suomi ja pääkaupunkiseutu. ALKU -hankkeessa aluehallinnon yhteistoiminta-alueita muutettiin johdannaisiksi maa kun ta ra ken teel le. Pohjois-Savon täyden palvelun ELY -keskuksen toiminta-alueek si muo dos tui mai nit tu kol men maakunnan alue. Itä-Suomen aluehallintoviraston ra jat muo dos tui vat niin ikään joh donmu kaisesti muun aluehallinnon kanssa. Itä-Suomen yli opisto toi mii kol mella kam puksella Kuo piossa, Joensuussa ja Savonlinnassa. Nyt puheena oleva vaalipiiriuudistus on vahvasti ristiriidassa tähänastisten toimenpiteiden kanssa. Kaavailtu vaalipiiriuu distus, siirtämällä Etelä-Savo osaksi Ky men vaa li pii riä, rik koo Itä-Suomen alueellisen yhteis työn ja vastikään muodostetun kolmen Itä-Suomen maa kunnan yhteistoiminta-alueen, joka vastaa myös täyden pal velun - Pohjois-Savon ELY - keskus - toimialuejakoa. Poh jois-sa von ja Pohjois-Karja lan muo dos ta ma vaalipiiri on luon te va ja parantaa vaalien suh teel li suut ta, mutta sellaisenaan to teu tet tu na se jää il man Ete lä-sa von maakuntaa va jaak si alu eel li sen toiminnallisen yh teis työn nä kö kul masta. Jos esitys vaalilain muut ta mi ses ta - vaalipiiriuudistus - toteutuu hallituspuolueiden pu heen johta jien so pi mal la tavalla, tulee samassa yhteydessä välttämättömäksi uu dis taa myös Itä-Suo men alue hal lin to vi ras ton (AVI) ja ELY -keskusten toimin ta-alueen ra jo ja sekä sijoit taa uu del leen po. virastojen toimipaikat.

8 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus korostaa erityisenä perusteluna esitetyn uudistuksen ris ti rii tai suudes ta suhteessa perustuslain 122 :ssä ilmaistuun tavoitteeseen, että hallintoa järjestettäessä tulee pystyä yh teen so pi viin alue jao tuk siin, mitä ko ros taa myös hallituksen esityksessä (HE1/1998) mai nit tu vaatimus vält tää monia eri lai sia aluejaotuksia valtion alue- ja paikallishallintoa jär jes tet täes sä. Maakuntahallitus pitää välttämättömänä ja pe rus teltuna sijoittaa Itä-Suomen alue hallin to vi ras ton pääpaikka Mikkelistä Kuopioon vaa li pii ri uu dis tuk sen yhteydessä, jos Poh jois-sa vo ja Pohjois-Karjala muodostavat uu dis tuk ses sa vaalipiirin. Pohjois-Savon maa kun ta hal li tus ei kannata edellä mainituilla perusteilla Itä-Suomen vaa li pii ri ja ko esi tys tä. Poh jois-sa von maakuntahallitus katsoo, että luontevin vaalipiiri Itä-Suo mes sa on kolmen maa kun nan Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon muo dos ta ma vaalipiiri. Valmistelija: hallintojohtaja Jarmo Muiniekka Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

9 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Esitys Pohjois-Savon hyväksymisestä varsinaiseksi ohjelma-alueeksi ENI-ohjelmaan (European Neighbourhood Instrument) EU:n tulevalla ohjelmakaudella 98/ /2012 Maakuntahallitus 6 Euroopan unioni tukee Suomen ja Venäjän raja-alueiden välistä yhteistyötä ENPI CBC (Eu ro pe an Neighbourhood and Partnership Instrument) -ohjelmilla. Suomi toteuttaa kolmea EN PI CBC ohjelmaa, jotka ovat Kolarctic, Karjala ja Kaakkois-Suomi - Venäjä. Pohjois-Sa vo ei kuulu ENPI CBC -ohjelmaan varsinaisena ohjelma-alueena, vaikka maakunta on luonnollinen osa kansallista yhteistyö- ja toiminta-aluetta ohjelmaan kuuluvien Kainuun, Poh jois-kar ja lan ja Etelä-Savon kanssa. Uusi NUT2 -aluejako vahvistaa yhteyttä en ti sestään. Siksi on perusteltua, että myös Pohjois-Savo kuuluu Euroopan unionin ul ko ra jayh teis työ oh jel mien varsinaiseen ohjelma-alueeseen kaudella Pohjois-Savon mukanaolo vahvistaisi Suomen ohjelma-aluetta, sillä nykyisen varsinaisen oh jel ma-alu een (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Kymi ja Ete lä-kar ja la) väestömäärä Suomessa on huomattavasti pienempi kuin Venäjän puoleisen yh teis työ alu een. Lisäksi Pohjois-Savon mukanaolo lisäisi ja monipuolistaisi Ve nä jä-yh teistyö tä, sillä maakunnassa on paljon Venäjän näkökulmasta kiinnostavaa erityisosaamista, kou lu tus ta, tutkimusta ja yritystoimintaa liittyen mm. lääkekehitykseen, terveys- ja hy vinvoin ti osaa mi seen sekä ympäristö-, energia- ja turvallisuusosaamiseen. Venäjän ja Suomen väliset liikenneyhteydet muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää maan tie lii ken teen, Pietari-Kouvola-Savon radan, Saimaan kanavan ja lentoliikenteen. Nämä ovat merkittävä maiden välinen väylä erityisesti matkailun sekä metsä- ja kai vos teol lisuu den kannalta. Tähän liittyvä toiminta on laajemman alueen yhteistyötä, jossa myös Poh jois-sa vo on keskeisesti mukana mm. laskettelu-, kylpylä- ja luontomatkailukohteineen. Pohjois-Savo on myös mukana ylläpitämässä Pietarissa sijaitsevaa Itä-Suomen Business-edus tus ton ISBE Oy:n toimistoa, joka on eräs itäsuomalaisen yhteistyön toi min tamuo to Venäjällä. ISBE edistää Itä-Suomen ja Venäjän välistä kauppaa. Komissio on tehnyt pohjaesityksen rajat ylittävien ohjelmien varsinaisista oh jelma-alueis ta, joi hin Pohjois-Savo ei esityksen mukaan kuulu. Koska tulevalla oh jelma kau del la Poh jois-sa vo muodostaa yhteisen NUTS 2 alueen muiden Itä- ja Pohjois-Suo men maa kun tien kanssa ja koska Pohjois-Savolla on paljon annettavaa Venä jä-yh teis työ hön, on tär keää, että Suomen valtio omissa esityksissään ajaa Pohjois-Sa voa varsinaiseksi oh jel ma-alu eek si ENI-ohjelmaan tulevalla ohjelmakaudella. Maakuntahallitus esittää Työ- ja elinkeinoministeriölle, että tulevan alue- ja ra ken ne po li tiikan valmisteluun Suomen osalta ja komission kanssa käytäviin neuvotteluihin sisältyy vaade Pohjois-Savon maakunnan kuulumisesta varsinaisena ohjelma-alueena ENI-oh jel maan. Valmistelija: aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

10 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Pohjois-Savon kehittämisrahaston hallintokulut vuodelta / /2010 Maakuntahallitus 7 Pohjois-Savon liitolle on aiheutunut Pohjois-Savon kehittämisrahaston hallintokuluja vuodel ta 2012 yhteensä 146,98. Kulut aiheutuvat pankkipalvelumaksuista. Maakuntahallitus päättää, että Pohjois-Savon kehittämisrahaston hallintokulut vuodelta 2012 yhteensä 146,98 katetaan Pohjois-Savon kehittämisrahaston vuoden 2012 mää rära has ta. Valmistelija: taloussihteeri Sinikka Järvi Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

11 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Muutosesitys SAK:n varajäseneksi Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään 23/ /2009 Maakuntahallitus 8 SAK:n Itä-Suomen toiminta-alue esittää maakunnan yhteistyöryhmän varajäseneksi Markku Kiljanderin tilalle Maarit Laaksorinteen. Maakuntahallitus nimeää SAK:n Itä-Suomen toiminta-alueen varajäseneksi maakunnan yhteistyöryhmään Maarit Laaksorinteen. Valmistelija: EU-koordinaattori Janna Merenniemi Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

12 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Kuopion yliopistosäätiön hallitukseen erovuoroisten tilalle 18/ /2010 Maakuntahallitus 9 Kuopion yliopistosäätiön hallitukseen kuuluu Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella toi mi va rehtori ja kymmenen muuta jäsentä. Kullekin jäsenelle määrätään varajäsen. Maakuntajohtaja Jussi Huttusen ja hänen varajäsen aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan toi mi kau si päättyy vuoden 2013 lopussa. Yliopistosäätiö pyytää Pohjois-Savon liittoa esittä mään näkemyksensä uudistuvan hallituksen kokoonpanossa. Mkh:n pj:n ehdotus: Maakuntajohtaja Jussi Huttunen varsinaisena ja aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa va rajä se ne nä valtuutetaan jatkamaan Kuopion yliopistosäätiön hallituksessa Valmistelija: maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

13 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Maakuntajohtajan päätökset ajalta Maakuntahallitus 10 HANKEPÄÄTÖKSET 00113/10.1. Rahoituspäätös Myönnetty GTK:n Itä-Suomen yksikön hallinnoiman Kaivosvesien mobiili tutkimusympäristö/kuntarahoitus hankkeen to teut ta mi seen avus tus ta Poh jois-sa von kehittämisrahaston eril lis mää rä ra has ta (7,66 %). Hy väk syt ty kokonaiskustannusarvio ja toteutusaika /16.1. Lisärahoituspäätös Myönnetty Pohjois-Savon liiton hallinnoiman Pohjois-Savon alue-ennakoinnin kehittämishankkeen vaiheeseen li sä ra hoi tus ta Pohjois-Sa von kehittämisrahaston erillismäärärahasta (20,00 %). Hyväk syt ty ko. vaiheen kustannusarvio Hankkeen toteutusaika Maakuntahallitus merkitsee maakuntajohtajan päätökset ko. ajalta tiedoksi. Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

14 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Maakuntahallituksen jäsenten esille nostamat maakuntapoliittiset ja tärkeät edunvalvonta-asiat Maakuntahallitus 11 Maakuntahallitus käsittelee jäsentensä raportteja ja muuten esille nostamia edunvalvonta-asioita. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi informaation seuraavien hankkeiden ajankohtaisesta val mis te lu ti lan tees ta: Fimean toimintojen siirto Kuopioon, Laguna -hanke ja Hingunniemen eläin sai raa la -hanke.

15 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat, oheismateriaali Maakuntahallitus 12 Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen seuraavat asiat: 1. Päätöstä odottavat hankkeet, joita ei vielä ole saatettu maakuntahallituksen tiedoksi Kehittämisrahasto ja maakunnan kehittämisraha: Kehitys-Luotsi/Ylä-Savon Ke hitys Oy hallinnoijana ja osatoteuttajina Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry, Sisä-Sa von seutuyhtymä, Koillis-Savon Kehitys Oy ja Wäläkky Keski-Savon Uus yritys kes kus ry. Haettu avustus yhteensä Kokonaiskustannukset , toteutusaika Kehittämisrahasto ja maakunnan kehittämisraha/oske: Kuopion seudun osaamis kes kuk sen koordinointi ja hankevalmistelut (OSKE 2013)/Kuopio Innovation Oy. Haettu avustus yhteensä Kokonaiskustannukset , toteu tus ai ka Maakunnan kehittämisraha/sitomaton sekä OSKE: Osaamiskeskusohjelma Varkaus 2013 (koordinointi, hankevalmistelu ja katalyyttitoimenpiteet)/navitas Kehitys Oy hallinnoijana ja osatoteuttajana Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Haettu avus tus yhteensä Kokonaiskustannukset , toteutusaika Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmä luovutti kesäkuussa 2012 ministeri Häkämiehelle esityk sen sä Itä- ja Pohjois-Suomen kes kei sik si strategisiksi painopisteiksi. Työryhmä jatkoi syksyllä 2012 työ tään kartoittamalla strategisten painopisteiden alle erilaisia hanke-eh do tuk sia. Työ ryh män työ päättyi vuoden 2012 lopussa. Valmistuneessa työ ryhmän lop pu ra por tis sa, joka luovutettiin ministeri Jan Vapaavuorelle , on muka na kaik ki aan 36 erilaista hankekokonaisuutta tai -ehdotusta Itä- ja Pohjois-Suomen ke hit tä mi sek si ja jatkotoimenpiteitä varten. Tarkoituksena on, että työ- ja elinkeinoministeriö jatkaa Itä- ja Pohjois-Suomen ke hittä mis oh jel man laadintaa ja hankkeiden toteutusta työryhmän esitysten pohjalta. 3. Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen EU-suunnitelman 3. luonnos ( ), ym pä ristö se los tus ja ilmoitukset kuulemismenettelystä sekä katsaus ohjelmakauden valmistelutilanteeseen, oheis ma te ri aa li. 4. Itä-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston toiminta vuodelta 2012, oheismateriaali Itä-Suomen aluellinen liikuntaneuvosto on toimittanut Pohjois-Savon liitolle ker to muksen vuoden 2013 toiminnasta. 5. Lausunto poliisin palveluverkoston kehittämisestä, oheismateriaali Sisäasiainministeriön Poliisiosasto on pyytänyt lausuntoa poliisin palveluverkon ke hittä mi ses tä. Lausunto on laadittu liiton toimiston työnä ja se on toimitettu pyydettyyn mää rä päi vään ministeriöön. 6. Selvitys tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä Pohjois-Savon liitto on laatinut lyhyen selvityksen Pohjois-Savossa perusasteen jälkei sen tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä ja alueellisesta sijoittumisesta. Tarkas te lu on tehty koulutus- ja opintoalakohtaisesta, siltä osin kuin tietoa on ollut saatavissa tai se on relevanttia. Tiedot perustuvat tilastokeskuksen tietoihin. Pohjois-Savossa ammatillisen perustutkinnon vuosina suorittaneista oli työl li siä noin 51 %. Työttömien osuus on noin 14 %. Parhaiten kyseisenä aikana val-

16 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus mis tu neis ta ovat työllistyneet sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta valmistuneet (67,4 %). Ammatilliselle toiselle asteelle on tyypillistä, että se palvelee ensisijaisesti kou lutuk sen sijaintimaakunnan elinkeinoelämää. Tämä näkyy myös Poh jois-sa vos sa, sillä 67,7 % (3 221 henkilöä) Pohjois-Savossa ammatillisen pe rus tut kin non suorittaneista on työllistynyt maakuntaan. Savoniassa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista oli työllisiä noin 72 % vuoden 2010 lopussa. Työttömiä oli noin 7 %. Korkeimmat työllisten osuudet valmistuneista oli sosiaali- ja terveysalalla (82,1 %), luonnonvara- ja ym pä ris tö alal la (79,5 %) sekä tekniikan ja liikenteen alalla (73,8 %). Savoniasta am mat ti kor kea kou lutut kin non suorittaneiden työllistyminen Pohjois-Savoon ei ole enää niin yleis tä kuin ammatillisella toisella asteella, mutta on kuitenkin vielä varsin korkea, noin 56 % (2430 henkilöä). Itä-Suomen yliopistossa vuosina tutkinnon suorittaneista työllisiä oli noin 70 % vuoden 2010 lopussa. Valmistuneista opiskelijoita oli noin 19 %. Itä-Suomen yliopis tos ta vuosina tutkinnon suorittaneesta 22,3 % on työllistynyt Pohjois-Sa voon. Seuraavaksi yleisimmät työllistymismaakunnat ovat Pohjois-Karjala (19 %) ja Uusimaa (20,4 %). Tarkemmat tiedot löytyvät oheisesta selvityksestä osoitteesta Maakuntahallitus merkitsi asiat tiedoksi. Oheismateriaalit Katse pohjoiseen, toimenpide-ehdotukset Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. luonnos Ympäristöselostus Ilmoitus lehteen Kuulemisilmoitus Rakennerahastokausi , katsaus valmistelutilanteeseen Itä-Suomen liikuntaneuvoston toimintakertomus 2012 Lausunto poliisin palveluverkoston kehittämisestä

17 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot ( 5, 11, 12) Niistä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kunta lain 91 :n mukaan oi kaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta va littamalla. HValL 3 :n 1 mom. perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpi dettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. Oikaisuvaatimusohjeet ( 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10) Oikaisuvaatimuskelpoisiin päätöksiin voidaan hakea oikaisua Pohjois-Savon liiton maakunta hallitukselta, Poh jois-savon liitto, osoite Koljonniemenkatu 2, PL 247, Kuopio. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Valitusosoitus Valituskelpoisiin päätöksiin haetaan muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksen myös asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen. Muutos haetaan Kuopion hallinto-oikeudelta: PL 1744, Kuopio. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava: * valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite * päätös, johon haetaan muutosta * miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi * muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai noastaan laatija on alle kirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuulla asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen va litusajan päättymistä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/ Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2016 20 Maakuntahallitus AIKA 01.02.2016 klo 12:00-12:57 PAIKKA Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 Laillisuuden ja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Vapaa-aikalautakunta 06.02.2017 AIKA 06.02.2017 klo 18:00-18:32 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Yhteistyösopimus Härmänmaan 4H-yhdistyksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone.

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 14 Tarkastuslautakunta AIKA 25.02.2016 klo 16:00-17:50 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 8 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot