Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Hotelli Scandic, Karpalo-kokoustila, Satamakatu 1, Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Hotelli Scandic, Karpalo-kokoustila, Satamakatu 1, Kuopio"

Transkriptio

1 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus AIKA klo 09:30-11:10 PAIKKA Hotelli Scandic, Karpalo-kokoustila, Satamakatu 1, Kuopio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali 4 3 Pohjois-Savon liiton kaavoituskatsaus 2013, oheismateriaali 5 4 Lausunto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta 6 5 Lausunto laista vaalilain 5 :n ja 11 :n muuttamisesta 7 6 Esitys Pohjois-Savon hyväksymisestä varsinaiseksi ohjelma-alueeksi ENI-ohjelmaan (European Neighbourhood Instrument) EU:n tulevalla ohjelmakaudella 9 7 Pohjois-Savon kehittämisrahaston hallintokulut vuodelta Muutosesitys SAK:n varajäseneksi Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään 9 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Kuopion yliopistosäätiön hallitukseen erovuoroisten tilalle Maakuntajohtajan päätökset ajalta Maakuntahallituksen jäsenten esille nostamat maakuntapoliittiset ja tärkeät edunvalvonta-asiat Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat, oheismateriaali 15 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 17

2 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Rossi Markku puheenjohtaja Leskinen Pekka I varapuheenjohtaja Puurunen Kirsti II varapuheenjohtaja Hahtala Mia jäsen Rundelin Marita varajäsen Katainen Elsi jäsen Kettunen Rauno jäsen Kuronen Janne jäsen Lilja Minna jäsen Paanala Ari jäsen Toppinen Jouni jäsen Rajamäki Kari maakuntavaltuuston pj. Raassina Sari maakuntavaltuuston I vpj. Korpihalla Riitta maakuntavaltuuston II vpj. Huttunen Jussi maakuntajohtaja, esittelijä Vehreävesa Satu aluekehitysjohtaja Qvick Paula suunnittelujohtaja Muiniekka Jarmo hallintojohtaja, mkh:n siht. POISSA Heinonen Hannamari jäsen ALLEKIRJOITUKSET Markku Rossi Puheenjohtaja Jarmo Muiniekka Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Ari Paanala Jouni Toppinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pohjois-Savon liiton toimistossa toimistoaikana. Jarmo Muiniekka hallintojohtaja

3 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Maakuntahallitus 1 Maakuntahallitus toteaa tämän kokouksen lailliseksi ja päätösval tai seksi. Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

4 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Pöytäkirjantarkastajien vaali Maakuntahallitus 2 Maakuntahallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat Ari Paanala ja Jouni Toppinen. Maakuntahallitus valitsi Ari Paanalan ja Jouni Toppisen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Merkittiin pöytäkirjaan, että Rauno Kettunen saapui tämän pykälän käsittelyn jälkeen, eikä hän osallistunut päätöksentekoon tässä asiassa.

5 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Pohjois-Savon liiton kaavoituskatsaus 2013, oheismateriaali 26/ /2010 Maakuntahallitus 3 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asiois ta, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (MRL 7 ). Vastaavasti maankäyttö- ja ra ken nus ase tuk sen mukaan maakunnan liiton on tiedotettava alueensa kunnille vireillä olevis ta suunnitelmistaan ja muista kuntien alueiden käytön suunnitteluun, rakennettuun ympä ris töön ja rakentamisen ohjaukseen vaikuttavista toimenpiteistä (MRA 15 ). Pohjois-Savon liitossa on edellä mainitun perusteella laadittu vuosittain oma maa kun nal linen kaavoituskatsaus, jossa esitetään asetuksessa mainitut tiedot liiton alueiden käytön suun nit te lus ta ja jonka perusteella kunnat voivat sisällyttää omaan kaa voi tus kat sauk seensa lain edellyttämät tiedot Pohjois-Savon liiton toiminnasta. Lisäksi kaavoituskatsauksessa on käsitelty maakuntakaavan ohjausvaikutusta kuntakaavoitukseen ja muuhun vi ran omaistoi min taan. Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 ja ym pä ristö mi nis te riö vahvisti maakuntakaavan Maakuntakaavan hyväksymisen jälkeen on v käynnistetty maakuntakaavan toteutumisen seuranta, joka koskee kun ta kaa voitus ta ja muuta maankäytön suunnittelua sekä alueellista kehittämistä. Pohjois-Savon liitto viimeistelee Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavaa ja on aloittanut Poh jois-sa von kaupan maakuntakaavan laadinnan. Kaavoituskatsaus on esityslistan oheismateriaalina. Maakuntahallitus päättää hyväksyä kaavoituskatsauksen. Valmistelija: suunnittelujohtaja Paula Qvick Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti seuraavalla lisäyksellä: Maakun ta hal li tus korostaa tässä yhteydessä, että maakuntakaavan ja laadittavana olevan kaupan kaavan tulee olla tavoitteiltaan ja mitoitukseltaan Pohjois-Savon kasvua ja elin kei no poliit ti sia ratkaisuja tukevia ja etteivät ne rajoita voimakastakin nykyiset ennusteet ylittäviä kau pan, matkailun ym. elinkeinojen kasvua. Edelliset tavoitteet korostuvat erityisesti Kuopion, Varkauden ja Iisalmen seuduilla. Oheismateriaali Kaavoituskatsaus 2013

6 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Lausunto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta 148/ /2010 Maakuntahallitus 4 Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava päivittää lainvoimaisen vahvistetun maakun ta kaa van kaupallisen palveluverkon ja taajamatoiminnot sekä tarpeellisilta osin siihen liit ty vää alue- ja yhdyskuntarakennetta sekä muutamia tarkennuksia melu- ja suo ja vyö hykkei siin. Kaavan tavoitevuosi on Keski-Suomen liitto on huomioinut kaa va se los tukses sa kaavaluonnoksesta annetussa lausunnossa esitetyt huomiot. Viitasaarelle on osoitet tu keskustatoimintojen lisäksi vähittäiskaupan suuryksikkömerkintä max km2. Asiakirjat ovat verkko-osoitteessa Pohjois-Savon liitto pitää Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavaehdotusta hyvin val mistel tu na. Keski-Suomen kaupan palveluverkolla voi olla vaikusta erityisesti Keiteleen ja Vesan non kuntien asiointiin Viitasaaren suuntaan. Tällä hetkellä asiointi Pohjois-Savon puolel ta Viitasaaren suuntaan on suhteellisen vähäistä, lähinnä vakuutus- ja lii kun ta pal ve luissa. Viitasaarelta työssäkäynti Keiteleen suuntaan on kuusi kertaa suurempaa kuin Kei teleel tä Viitasaarelle. Vaikutusten arviointiin on hyvä täydentää Viitasaaren osalta mah dol linen asiointiliikenteen kasvaminen Pohjois-Savon suunnasta. Valmistelija: suunnittelujohtaja Paula Qvick puh Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

7 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Lausunto laista vaalilain 5 :n ja 11 :n muuttamisesta 67/ /2012 Maakuntahallitus 5 Perustuslakivaliokunnassa on mietintöasiana käsiteltävänä hallituksen esitys HE 123/2012 edus kun nal le laiksi vaalilain 5 ja 11 :n muuttamisesta. Valiokunta pyytää Pohjois-Savon lii tol ta kirjallista lausuntoa mennessä. Esityksesä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi siten, että Manner-Suomessa olisi ny kyisen 14 vaalipiirin sijasta 12 vaalipiiriä. Nykyiset Kymen vaalipiiri ja Etelä-Savon vaalipiiri yh dis tet täi siin uudeksi Kaakkois-Suomen vaalipiiriksi sekä Pohjois-Karjalan ja Poh jois-savon vaalipiiri uudeksi Savo-Karjalan vaalipiiriksi. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan siten, että uutta vaalipiirijakoa sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 eduskun ta vaa leis sa. Vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa noudatettaisiin siten vielä nykyistä vaa li pii ri ja koa. Hallituksen esitys on esityslistan oheismateriaalina. Maakuntahallitus on aiemmin antanut lausunnon Oikeusministeriölle hallituksen esi tyk ses tä vaalilain muuttamisesta. Maakuntahallitus antaa Perustuslakivaliokunnalle pyydettynä seuraavan lausunnon: Aluekehityslakia uudistettaessa Itä-Suomeen perustettiin maakuntia kuullen ja maakun tien yhteisen valmistelun perusteel la yhteistoiminta-alue, jonka muodostavat Poh jois-kar ja lan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnat. Mainittujen kolmen maakunnan muodostama yhteistoiminta-alue nähtiin sekä historiallisista että käytännöllisistä syistä Itä-Suomessa luonte vimpana. Kolmen maakunnan alue- ja kuntarakenteen yh den mu kai suus ja kehittä mistyötä haastavat keskeiset painopisteet ovat yhteistoiminta-alueella hyvin samankaltaiset. Jo tuolloin Itä-Suomen maakunnat esittivät myös Kymenlaakson maa kunnan liittä mistä yhteistoiminta-alueeseen, mutta Kymenlaakson maakunnan tah don ja vallitsevien to siasioiden (esim. pendelöinti) mukaisesti heidän yhteistoiminta-alueeksi muodostui Ete lä-suomi ja pääkaupunkiseutu. ALKU -hankkeessa aluehallinnon yhteistoiminta-alueita muutettiin johdannaisiksi maa kun ta ra ken teel le. Pohjois-Savon täyden palvelun ELY -keskuksen toiminta-alueek si muo dos tui mai nit tu kol men maakunnan alue. Itä-Suomen aluehallintoviraston ra jat muo dos tui vat niin ikään joh donmu kaisesti muun aluehallinnon kanssa. Itä-Suomen yli opisto toi mii kol mella kam puksella Kuo piossa, Joensuussa ja Savonlinnassa. Nyt puheena oleva vaalipiiriuudistus on vahvasti ristiriidassa tähänastisten toimenpiteiden kanssa. Kaavailtu vaalipiiriuu distus, siirtämällä Etelä-Savo osaksi Ky men vaa li pii riä, rik koo Itä-Suomen alueellisen yhteis työn ja vastikään muodostetun kolmen Itä-Suomen maa kunnan yhteistoiminta-alueen, joka vastaa myös täyden pal velun - Pohjois-Savon ELY - keskus - toimialuejakoa. Poh jois-sa von ja Pohjois-Karja lan muo dos ta ma vaalipiiri on luon te va ja parantaa vaalien suh teel li suut ta, mutta sellaisenaan to teu tet tu na se jää il man Ete lä-sa von maakuntaa va jaak si alu eel li sen toiminnallisen yh teis työn nä kö kul masta. Jos esitys vaalilain muut ta mi ses ta - vaalipiiriuudistus - toteutuu hallituspuolueiden pu heen johta jien so pi mal la tavalla, tulee samassa yhteydessä välttämättömäksi uu dis taa myös Itä-Suo men alue hal lin to vi ras ton (AVI) ja ELY -keskusten toimin ta-alueen ra jo ja sekä sijoit taa uu del leen po. virastojen toimipaikat.

8 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus korostaa erityisenä perusteluna esitetyn uudistuksen ris ti rii tai suudes ta suhteessa perustuslain 122 :ssä ilmaistuun tavoitteeseen, että hallintoa järjestettäessä tulee pystyä yh teen so pi viin alue jao tuk siin, mitä ko ros taa myös hallituksen esityksessä (HE1/1998) mai nit tu vaatimus vält tää monia eri lai sia aluejaotuksia valtion alue- ja paikallishallintoa jär jes tet täes sä. Maakuntahallitus pitää välttämättömänä ja pe rus teltuna sijoittaa Itä-Suomen alue hallin to vi ras ton pääpaikka Mikkelistä Kuopioon vaa li pii ri uu dis tuk sen yhteydessä, jos Poh jois-sa vo ja Pohjois-Karjala muodostavat uu dis tuk ses sa vaalipiirin. Pohjois-Savon maa kun ta hal li tus ei kannata edellä mainituilla perusteilla Itä-Suomen vaa li pii ri ja ko esi tys tä. Poh jois-sa von maakuntahallitus katsoo, että luontevin vaalipiiri Itä-Suo mes sa on kolmen maa kun nan Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon muo dos ta ma vaalipiiri. Valmistelija: hallintojohtaja Jarmo Muiniekka Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

9 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Esitys Pohjois-Savon hyväksymisestä varsinaiseksi ohjelma-alueeksi ENI-ohjelmaan (European Neighbourhood Instrument) EU:n tulevalla ohjelmakaudella 98/ /2012 Maakuntahallitus 6 Euroopan unioni tukee Suomen ja Venäjän raja-alueiden välistä yhteistyötä ENPI CBC (Eu ro pe an Neighbourhood and Partnership Instrument) -ohjelmilla. Suomi toteuttaa kolmea EN PI CBC ohjelmaa, jotka ovat Kolarctic, Karjala ja Kaakkois-Suomi - Venäjä. Pohjois-Sa vo ei kuulu ENPI CBC -ohjelmaan varsinaisena ohjelma-alueena, vaikka maakunta on luonnollinen osa kansallista yhteistyö- ja toiminta-aluetta ohjelmaan kuuluvien Kainuun, Poh jois-kar ja lan ja Etelä-Savon kanssa. Uusi NUT2 -aluejako vahvistaa yhteyttä en ti sestään. Siksi on perusteltua, että myös Pohjois-Savo kuuluu Euroopan unionin ul ko ra jayh teis työ oh jel mien varsinaiseen ohjelma-alueeseen kaudella Pohjois-Savon mukanaolo vahvistaisi Suomen ohjelma-aluetta, sillä nykyisen varsinaisen oh jel ma-alu een (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Kymi ja Ete lä-kar ja la) väestömäärä Suomessa on huomattavasti pienempi kuin Venäjän puoleisen yh teis työ alu een. Lisäksi Pohjois-Savon mukanaolo lisäisi ja monipuolistaisi Ve nä jä-yh teistyö tä, sillä maakunnassa on paljon Venäjän näkökulmasta kiinnostavaa erityisosaamista, kou lu tus ta, tutkimusta ja yritystoimintaa liittyen mm. lääkekehitykseen, terveys- ja hy vinvoin ti osaa mi seen sekä ympäristö-, energia- ja turvallisuusosaamiseen. Venäjän ja Suomen väliset liikenneyhteydet muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää maan tie lii ken teen, Pietari-Kouvola-Savon radan, Saimaan kanavan ja lentoliikenteen. Nämä ovat merkittävä maiden välinen väylä erityisesti matkailun sekä metsä- ja kai vos teol lisuu den kannalta. Tähän liittyvä toiminta on laajemman alueen yhteistyötä, jossa myös Poh jois-sa vo on keskeisesti mukana mm. laskettelu-, kylpylä- ja luontomatkailukohteineen. Pohjois-Savo on myös mukana ylläpitämässä Pietarissa sijaitsevaa Itä-Suomen Business-edus tus ton ISBE Oy:n toimistoa, joka on eräs itäsuomalaisen yhteistyön toi min tamuo to Venäjällä. ISBE edistää Itä-Suomen ja Venäjän välistä kauppaa. Komissio on tehnyt pohjaesityksen rajat ylittävien ohjelmien varsinaisista oh jelma-alueis ta, joi hin Pohjois-Savo ei esityksen mukaan kuulu. Koska tulevalla oh jelma kau del la Poh jois-sa vo muodostaa yhteisen NUTS 2 alueen muiden Itä- ja Pohjois-Suo men maa kun tien kanssa ja koska Pohjois-Savolla on paljon annettavaa Venä jä-yh teis työ hön, on tär keää, että Suomen valtio omissa esityksissään ajaa Pohjois-Sa voa varsinaiseksi oh jel ma-alu eek si ENI-ohjelmaan tulevalla ohjelmakaudella. Maakuntahallitus esittää Työ- ja elinkeinoministeriölle, että tulevan alue- ja ra ken ne po li tiikan valmisteluun Suomen osalta ja komission kanssa käytäviin neuvotteluihin sisältyy vaade Pohjois-Savon maakunnan kuulumisesta varsinaisena ohjelma-alueena ENI-oh jel maan. Valmistelija: aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

10 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Pohjois-Savon kehittämisrahaston hallintokulut vuodelta / /2010 Maakuntahallitus 7 Pohjois-Savon liitolle on aiheutunut Pohjois-Savon kehittämisrahaston hallintokuluja vuodel ta 2012 yhteensä 146,98. Kulut aiheutuvat pankkipalvelumaksuista. Maakuntahallitus päättää, että Pohjois-Savon kehittämisrahaston hallintokulut vuodelta 2012 yhteensä 146,98 katetaan Pohjois-Savon kehittämisrahaston vuoden 2012 mää rära has ta. Valmistelija: taloussihteeri Sinikka Järvi Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

11 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Muutosesitys SAK:n varajäseneksi Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään 23/ /2009 Maakuntahallitus 8 SAK:n Itä-Suomen toiminta-alue esittää maakunnan yhteistyöryhmän varajäseneksi Markku Kiljanderin tilalle Maarit Laaksorinteen. Maakuntahallitus nimeää SAK:n Itä-Suomen toiminta-alueen varajäseneksi maakunnan yhteistyöryhmään Maarit Laaksorinteen. Valmistelija: EU-koordinaattori Janna Merenniemi Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

12 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Kuopion yliopistosäätiön hallitukseen erovuoroisten tilalle 18/ /2010 Maakuntahallitus 9 Kuopion yliopistosäätiön hallitukseen kuuluu Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella toi mi va rehtori ja kymmenen muuta jäsentä. Kullekin jäsenelle määrätään varajäsen. Maakuntajohtaja Jussi Huttusen ja hänen varajäsen aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan toi mi kau si päättyy vuoden 2013 lopussa. Yliopistosäätiö pyytää Pohjois-Savon liittoa esittä mään näkemyksensä uudistuvan hallituksen kokoonpanossa. Mkh:n pj:n ehdotus: Maakuntajohtaja Jussi Huttunen varsinaisena ja aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa va rajä se ne nä valtuutetaan jatkamaan Kuopion yliopistosäätiön hallituksessa Valmistelija: maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

13 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Maakuntajohtajan päätökset ajalta Maakuntahallitus 10 HANKEPÄÄTÖKSET 00113/10.1. Rahoituspäätös Myönnetty GTK:n Itä-Suomen yksikön hallinnoiman Kaivosvesien mobiili tutkimusympäristö/kuntarahoitus hankkeen to teut ta mi seen avus tus ta Poh jois-sa von kehittämisrahaston eril lis mää rä ra has ta (7,66 %). Hy väk syt ty kokonaiskustannusarvio ja toteutusaika /16.1. Lisärahoituspäätös Myönnetty Pohjois-Savon liiton hallinnoiman Pohjois-Savon alue-ennakoinnin kehittämishankkeen vaiheeseen li sä ra hoi tus ta Pohjois-Sa von kehittämisrahaston erillismäärärahasta (20,00 %). Hyväk syt ty ko. vaiheen kustannusarvio Hankkeen toteutusaika Maakuntahallitus merkitsee maakuntajohtajan päätökset ko. ajalta tiedoksi. Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

14 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Maakuntahallituksen jäsenten esille nostamat maakuntapoliittiset ja tärkeät edunvalvonta-asiat Maakuntahallitus 11 Maakuntahallitus käsittelee jäsentensä raportteja ja muuten esille nostamia edunvalvonta-asioita. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi informaation seuraavien hankkeiden ajankohtaisesta val mis te lu ti lan tees ta: Fimean toimintojen siirto Kuopioon, Laguna -hanke ja Hingunniemen eläin sai raa la -hanke.

15 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat, oheismateriaali Maakuntahallitus 12 Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen seuraavat asiat: 1. Päätöstä odottavat hankkeet, joita ei vielä ole saatettu maakuntahallituksen tiedoksi Kehittämisrahasto ja maakunnan kehittämisraha: Kehitys-Luotsi/Ylä-Savon Ke hitys Oy hallinnoijana ja osatoteuttajina Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry, Sisä-Sa von seutuyhtymä, Koillis-Savon Kehitys Oy ja Wäläkky Keski-Savon Uus yritys kes kus ry. Haettu avustus yhteensä Kokonaiskustannukset , toteutusaika Kehittämisrahasto ja maakunnan kehittämisraha/oske: Kuopion seudun osaamis kes kuk sen koordinointi ja hankevalmistelut (OSKE 2013)/Kuopio Innovation Oy. Haettu avustus yhteensä Kokonaiskustannukset , toteu tus ai ka Maakunnan kehittämisraha/sitomaton sekä OSKE: Osaamiskeskusohjelma Varkaus 2013 (koordinointi, hankevalmistelu ja katalyyttitoimenpiteet)/navitas Kehitys Oy hallinnoijana ja osatoteuttajana Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Haettu avus tus yhteensä Kokonaiskustannukset , toteutusaika Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmä luovutti kesäkuussa 2012 ministeri Häkämiehelle esityk sen sä Itä- ja Pohjois-Suomen kes kei sik si strategisiksi painopisteiksi. Työryhmä jatkoi syksyllä 2012 työ tään kartoittamalla strategisten painopisteiden alle erilaisia hanke-eh do tuk sia. Työ ryh män työ päättyi vuoden 2012 lopussa. Valmistuneessa työ ryhmän lop pu ra por tis sa, joka luovutettiin ministeri Jan Vapaavuorelle , on muka na kaik ki aan 36 erilaista hankekokonaisuutta tai -ehdotusta Itä- ja Pohjois-Suomen ke hit tä mi sek si ja jatkotoimenpiteitä varten. Tarkoituksena on, että työ- ja elinkeinoministeriö jatkaa Itä- ja Pohjois-Suomen ke hittä mis oh jel man laadintaa ja hankkeiden toteutusta työryhmän esitysten pohjalta. 3. Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen EU-suunnitelman 3. luonnos ( ), ym pä ristö se los tus ja ilmoitukset kuulemismenettelystä sekä katsaus ohjelmakauden valmistelutilanteeseen, oheis ma te ri aa li. 4. Itä-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston toiminta vuodelta 2012, oheismateriaali Itä-Suomen aluellinen liikuntaneuvosto on toimittanut Pohjois-Savon liitolle ker to muksen vuoden 2013 toiminnasta. 5. Lausunto poliisin palveluverkoston kehittämisestä, oheismateriaali Sisäasiainministeriön Poliisiosasto on pyytänyt lausuntoa poliisin palveluverkon ke hittä mi ses tä. Lausunto on laadittu liiton toimiston työnä ja se on toimitettu pyydettyyn mää rä päi vään ministeriöön. 6. Selvitys tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä Pohjois-Savon liitto on laatinut lyhyen selvityksen Pohjois-Savossa perusasteen jälkei sen tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä ja alueellisesta sijoittumisesta. Tarkas te lu on tehty koulutus- ja opintoalakohtaisesta, siltä osin kuin tietoa on ollut saatavissa tai se on relevanttia. Tiedot perustuvat tilastokeskuksen tietoihin. Pohjois-Savossa ammatillisen perustutkinnon vuosina suorittaneista oli työl li siä noin 51 %. Työttömien osuus on noin 14 %. Parhaiten kyseisenä aikana val-

16 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus mis tu neis ta ovat työllistyneet sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta valmistuneet (67,4 %). Ammatilliselle toiselle asteelle on tyypillistä, että se palvelee ensisijaisesti kou lutuk sen sijaintimaakunnan elinkeinoelämää. Tämä näkyy myös Poh jois-sa vos sa, sillä 67,7 % (3 221 henkilöä) Pohjois-Savossa ammatillisen pe rus tut kin non suorittaneista on työllistynyt maakuntaan. Savoniassa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista oli työllisiä noin 72 % vuoden 2010 lopussa. Työttömiä oli noin 7 %. Korkeimmat työllisten osuudet valmistuneista oli sosiaali- ja terveysalalla (82,1 %), luonnonvara- ja ym pä ris tö alal la (79,5 %) sekä tekniikan ja liikenteen alalla (73,8 %). Savoniasta am mat ti kor kea kou lutut kin non suorittaneiden työllistyminen Pohjois-Savoon ei ole enää niin yleis tä kuin ammatillisella toisella asteella, mutta on kuitenkin vielä varsin korkea, noin 56 % (2430 henkilöä). Itä-Suomen yliopistossa vuosina tutkinnon suorittaneista työllisiä oli noin 70 % vuoden 2010 lopussa. Valmistuneista opiskelijoita oli noin 19 %. Itä-Suomen yliopis tos ta vuosina tutkinnon suorittaneesta 22,3 % on työllistynyt Pohjois-Sa voon. Seuraavaksi yleisimmät työllistymismaakunnat ovat Pohjois-Karjala (19 %) ja Uusimaa (20,4 %). Tarkemmat tiedot löytyvät oheisesta selvityksestä osoitteesta Maakuntahallitus merkitsi asiat tiedoksi. Oheismateriaalit Katse pohjoiseen, toimenpide-ehdotukset Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. luonnos Ympäristöselostus Ilmoitus lehteen Kuulemisilmoitus Rakennerahastokausi , katsaus valmistelutilanteeseen Itä-Suomen liikuntaneuvoston toimintakertomus 2012 Lausunto poliisin palveluverkoston kehittämisestä

17 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot ( 5, 11, 12) Niistä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kunta lain 91 :n mukaan oi kaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta va littamalla. HValL 3 :n 1 mom. perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpi dettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. Oikaisuvaatimusohjeet ( 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10) Oikaisuvaatimuskelpoisiin päätöksiin voidaan hakea oikaisua Pohjois-Savon liiton maakunta hallitukselta, Poh jois-savon liitto, osoite Koljonniemenkatu 2, PL 247, Kuopio. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Valitusosoitus Valituskelpoisiin päätöksiin haetaan muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksen myös asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen. Muutos haetaan Kuopion hallinto-oikeudelta: PL 1744, Kuopio. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava: * valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite * päätös, johon haetaan muutosta * miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi * muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai noastaan laatija on alle kirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuulla asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen va litusajan päättymistä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2014 19 Maakuntahallitus 13 24.02.2014 Maakuntahallitus AIKA 24.02.2014 klo 09:00 PAIKKA Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot

PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D. (5. krs), 53100 Lappeenranta.

PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D. (5. krs), 53100 Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 70 Maakuntahallitus AIKA 27.04.2015 klo 10:00-11:30 PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D. (5. krs), 53100 Lappeenranta. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 Kaupunginhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 16:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427 Kaupunginhallitus AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PAIKKA Kaupungintalon, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 229 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247 Kunnanhallitus Kokousaika 01.09.2015 klo 13:00-14:35 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152 Maakuntahallitus AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 PAIKKA Savonlinna KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 86 Kokouksen avaus 154 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2015 127. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2015 127. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2015 127 Kunnanhallitus Kokousaika 28.04.2015 klo 13:00-15:12 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 70

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181 Sivistyslautakunta 11.11.2014 Aika 11.11.2014 klo 16:55-19:04 Paikka Sivistystoimiston kokoushuone, Koulukeskus, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 121

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 18:30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot