Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Hotelli Scandic, Karpalo-kokoustila, Satamakatu 1, Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Hotelli Scandic, Karpalo-kokoustila, Satamakatu 1, Kuopio"

Transkriptio

1 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus AIKA klo 09:30-11:10 PAIKKA Hotelli Scandic, Karpalo-kokoustila, Satamakatu 1, Kuopio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali 4 3 Pohjois-Savon liiton kaavoituskatsaus 2013, oheismateriaali 5 4 Lausunto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta 6 5 Lausunto laista vaalilain 5 :n ja 11 :n muuttamisesta 7 6 Esitys Pohjois-Savon hyväksymisestä varsinaiseksi ohjelma-alueeksi ENI-ohjelmaan (European Neighbourhood Instrument) EU:n tulevalla ohjelmakaudella 9 7 Pohjois-Savon kehittämisrahaston hallintokulut vuodelta Muutosesitys SAK:n varajäseneksi Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään 9 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Kuopion yliopistosäätiön hallitukseen erovuoroisten tilalle Maakuntajohtajan päätökset ajalta Maakuntahallituksen jäsenten esille nostamat maakuntapoliittiset ja tärkeät edunvalvonta-asiat Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat, oheismateriaali 15 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 17

2 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Rossi Markku puheenjohtaja Leskinen Pekka I varapuheenjohtaja Puurunen Kirsti II varapuheenjohtaja Hahtala Mia jäsen Rundelin Marita varajäsen Katainen Elsi jäsen Kettunen Rauno jäsen Kuronen Janne jäsen Lilja Minna jäsen Paanala Ari jäsen Toppinen Jouni jäsen Rajamäki Kari maakuntavaltuuston pj. Raassina Sari maakuntavaltuuston I vpj. Korpihalla Riitta maakuntavaltuuston II vpj. Huttunen Jussi maakuntajohtaja, esittelijä Vehreävesa Satu aluekehitysjohtaja Qvick Paula suunnittelujohtaja Muiniekka Jarmo hallintojohtaja, mkh:n siht. POISSA Heinonen Hannamari jäsen ALLEKIRJOITUKSET Markku Rossi Puheenjohtaja Jarmo Muiniekka Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Ari Paanala Jouni Toppinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pohjois-Savon liiton toimistossa toimistoaikana. Jarmo Muiniekka hallintojohtaja

3 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Maakuntahallitus 1 Maakuntahallitus toteaa tämän kokouksen lailliseksi ja päätösval tai seksi. Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

4 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Pöytäkirjantarkastajien vaali Maakuntahallitus 2 Maakuntahallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat Ari Paanala ja Jouni Toppinen. Maakuntahallitus valitsi Ari Paanalan ja Jouni Toppisen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Merkittiin pöytäkirjaan, että Rauno Kettunen saapui tämän pykälän käsittelyn jälkeen, eikä hän osallistunut päätöksentekoon tässä asiassa.

5 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Pohjois-Savon liiton kaavoituskatsaus 2013, oheismateriaali 26/ /2010 Maakuntahallitus 3 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asiois ta, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (MRL 7 ). Vastaavasti maankäyttö- ja ra ken nus ase tuk sen mukaan maakunnan liiton on tiedotettava alueensa kunnille vireillä olevis ta suunnitelmistaan ja muista kuntien alueiden käytön suunnitteluun, rakennettuun ympä ris töön ja rakentamisen ohjaukseen vaikuttavista toimenpiteistä (MRA 15 ). Pohjois-Savon liitossa on edellä mainitun perusteella laadittu vuosittain oma maa kun nal linen kaavoituskatsaus, jossa esitetään asetuksessa mainitut tiedot liiton alueiden käytön suun nit te lus ta ja jonka perusteella kunnat voivat sisällyttää omaan kaa voi tus kat sauk seensa lain edellyttämät tiedot Pohjois-Savon liiton toiminnasta. Lisäksi kaavoituskatsauksessa on käsitelty maakuntakaavan ohjausvaikutusta kuntakaavoitukseen ja muuhun vi ran omaistoi min taan. Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 ja ym pä ristö mi nis te riö vahvisti maakuntakaavan Maakuntakaavan hyväksymisen jälkeen on v käynnistetty maakuntakaavan toteutumisen seuranta, joka koskee kun ta kaa voitus ta ja muuta maankäytön suunnittelua sekä alueellista kehittämistä. Pohjois-Savon liitto viimeistelee Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavaa ja on aloittanut Poh jois-sa von kaupan maakuntakaavan laadinnan. Kaavoituskatsaus on esityslistan oheismateriaalina. Maakuntahallitus päättää hyväksyä kaavoituskatsauksen. Valmistelija: suunnittelujohtaja Paula Qvick Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti seuraavalla lisäyksellä: Maakun ta hal li tus korostaa tässä yhteydessä, että maakuntakaavan ja laadittavana olevan kaupan kaavan tulee olla tavoitteiltaan ja mitoitukseltaan Pohjois-Savon kasvua ja elin kei no poliit ti sia ratkaisuja tukevia ja etteivät ne rajoita voimakastakin nykyiset ennusteet ylittäviä kau pan, matkailun ym. elinkeinojen kasvua. Edelliset tavoitteet korostuvat erityisesti Kuopion, Varkauden ja Iisalmen seuduilla. Oheismateriaali Kaavoituskatsaus 2013

6 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Lausunto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta 148/ /2010 Maakuntahallitus 4 Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava päivittää lainvoimaisen vahvistetun maakun ta kaa van kaupallisen palveluverkon ja taajamatoiminnot sekä tarpeellisilta osin siihen liit ty vää alue- ja yhdyskuntarakennetta sekä muutamia tarkennuksia melu- ja suo ja vyö hykkei siin. Kaavan tavoitevuosi on Keski-Suomen liitto on huomioinut kaa va se los tukses sa kaavaluonnoksesta annetussa lausunnossa esitetyt huomiot. Viitasaarelle on osoitet tu keskustatoimintojen lisäksi vähittäiskaupan suuryksikkömerkintä max km2. Asiakirjat ovat verkko-osoitteessa Pohjois-Savon liitto pitää Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavaehdotusta hyvin val mistel tu na. Keski-Suomen kaupan palveluverkolla voi olla vaikusta erityisesti Keiteleen ja Vesan non kuntien asiointiin Viitasaaren suuntaan. Tällä hetkellä asiointi Pohjois-Savon puolel ta Viitasaaren suuntaan on suhteellisen vähäistä, lähinnä vakuutus- ja lii kun ta pal ve luissa. Viitasaarelta työssäkäynti Keiteleen suuntaan on kuusi kertaa suurempaa kuin Kei teleel tä Viitasaarelle. Vaikutusten arviointiin on hyvä täydentää Viitasaaren osalta mah dol linen asiointiliikenteen kasvaminen Pohjois-Savon suunnasta. Valmistelija: suunnittelujohtaja Paula Qvick puh Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

7 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Lausunto laista vaalilain 5 :n ja 11 :n muuttamisesta 67/ /2012 Maakuntahallitus 5 Perustuslakivaliokunnassa on mietintöasiana käsiteltävänä hallituksen esitys HE 123/2012 edus kun nal le laiksi vaalilain 5 ja 11 :n muuttamisesta. Valiokunta pyytää Pohjois-Savon lii tol ta kirjallista lausuntoa mennessä. Esityksesä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi siten, että Manner-Suomessa olisi ny kyisen 14 vaalipiirin sijasta 12 vaalipiiriä. Nykyiset Kymen vaalipiiri ja Etelä-Savon vaalipiiri yh dis tet täi siin uudeksi Kaakkois-Suomen vaalipiiriksi sekä Pohjois-Karjalan ja Poh jois-savon vaalipiiri uudeksi Savo-Karjalan vaalipiiriksi. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan siten, että uutta vaalipiirijakoa sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 eduskun ta vaa leis sa. Vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa noudatettaisiin siten vielä nykyistä vaa li pii ri ja koa. Hallituksen esitys on esityslistan oheismateriaalina. Maakuntahallitus on aiemmin antanut lausunnon Oikeusministeriölle hallituksen esi tyk ses tä vaalilain muuttamisesta. Maakuntahallitus antaa Perustuslakivaliokunnalle pyydettynä seuraavan lausunnon: Aluekehityslakia uudistettaessa Itä-Suomeen perustettiin maakuntia kuullen ja maakun tien yhteisen valmistelun perusteel la yhteistoiminta-alue, jonka muodostavat Poh jois-kar ja lan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnat. Mainittujen kolmen maakunnan muodostama yhteistoiminta-alue nähtiin sekä historiallisista että käytännöllisistä syistä Itä-Suomessa luonte vimpana. Kolmen maakunnan alue- ja kuntarakenteen yh den mu kai suus ja kehittä mistyötä haastavat keskeiset painopisteet ovat yhteistoiminta-alueella hyvin samankaltaiset. Jo tuolloin Itä-Suomen maakunnat esittivät myös Kymenlaakson maa kunnan liittä mistä yhteistoiminta-alueeseen, mutta Kymenlaakson maakunnan tah don ja vallitsevien to siasioiden (esim. pendelöinti) mukaisesti heidän yhteistoiminta-alueeksi muodostui Ete lä-suomi ja pääkaupunkiseutu. ALKU -hankkeessa aluehallinnon yhteistoiminta-alueita muutettiin johdannaisiksi maa kun ta ra ken teel le. Pohjois-Savon täyden palvelun ELY -keskuksen toiminta-alueek si muo dos tui mai nit tu kol men maakunnan alue. Itä-Suomen aluehallintoviraston ra jat muo dos tui vat niin ikään joh donmu kaisesti muun aluehallinnon kanssa. Itä-Suomen yli opisto toi mii kol mella kam puksella Kuo piossa, Joensuussa ja Savonlinnassa. Nyt puheena oleva vaalipiiriuudistus on vahvasti ristiriidassa tähänastisten toimenpiteiden kanssa. Kaavailtu vaalipiiriuu distus, siirtämällä Etelä-Savo osaksi Ky men vaa li pii riä, rik koo Itä-Suomen alueellisen yhteis työn ja vastikään muodostetun kolmen Itä-Suomen maa kunnan yhteistoiminta-alueen, joka vastaa myös täyden pal velun - Pohjois-Savon ELY - keskus - toimialuejakoa. Poh jois-sa von ja Pohjois-Karja lan muo dos ta ma vaalipiiri on luon te va ja parantaa vaalien suh teel li suut ta, mutta sellaisenaan to teu tet tu na se jää il man Ete lä-sa von maakuntaa va jaak si alu eel li sen toiminnallisen yh teis työn nä kö kul masta. Jos esitys vaalilain muut ta mi ses ta - vaalipiiriuudistus - toteutuu hallituspuolueiden pu heen johta jien so pi mal la tavalla, tulee samassa yhteydessä välttämättömäksi uu dis taa myös Itä-Suo men alue hal lin to vi ras ton (AVI) ja ELY -keskusten toimin ta-alueen ra jo ja sekä sijoit taa uu del leen po. virastojen toimipaikat.

8 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus korostaa erityisenä perusteluna esitetyn uudistuksen ris ti rii tai suudes ta suhteessa perustuslain 122 :ssä ilmaistuun tavoitteeseen, että hallintoa järjestettäessä tulee pystyä yh teen so pi viin alue jao tuk siin, mitä ko ros taa myös hallituksen esityksessä (HE1/1998) mai nit tu vaatimus vält tää monia eri lai sia aluejaotuksia valtion alue- ja paikallishallintoa jär jes tet täes sä. Maakuntahallitus pitää välttämättömänä ja pe rus teltuna sijoittaa Itä-Suomen alue hallin to vi ras ton pääpaikka Mikkelistä Kuopioon vaa li pii ri uu dis tuk sen yhteydessä, jos Poh jois-sa vo ja Pohjois-Karjala muodostavat uu dis tuk ses sa vaalipiirin. Pohjois-Savon maa kun ta hal li tus ei kannata edellä mainituilla perusteilla Itä-Suomen vaa li pii ri ja ko esi tys tä. Poh jois-sa von maakuntahallitus katsoo, että luontevin vaalipiiri Itä-Suo mes sa on kolmen maa kun nan Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon muo dos ta ma vaalipiiri. Valmistelija: hallintojohtaja Jarmo Muiniekka Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

9 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Esitys Pohjois-Savon hyväksymisestä varsinaiseksi ohjelma-alueeksi ENI-ohjelmaan (European Neighbourhood Instrument) EU:n tulevalla ohjelmakaudella 98/ /2012 Maakuntahallitus 6 Euroopan unioni tukee Suomen ja Venäjän raja-alueiden välistä yhteistyötä ENPI CBC (Eu ro pe an Neighbourhood and Partnership Instrument) -ohjelmilla. Suomi toteuttaa kolmea EN PI CBC ohjelmaa, jotka ovat Kolarctic, Karjala ja Kaakkois-Suomi - Venäjä. Pohjois-Sa vo ei kuulu ENPI CBC -ohjelmaan varsinaisena ohjelma-alueena, vaikka maakunta on luonnollinen osa kansallista yhteistyö- ja toiminta-aluetta ohjelmaan kuuluvien Kainuun, Poh jois-kar ja lan ja Etelä-Savon kanssa. Uusi NUT2 -aluejako vahvistaa yhteyttä en ti sestään. Siksi on perusteltua, että myös Pohjois-Savo kuuluu Euroopan unionin ul ko ra jayh teis työ oh jel mien varsinaiseen ohjelma-alueeseen kaudella Pohjois-Savon mukanaolo vahvistaisi Suomen ohjelma-aluetta, sillä nykyisen varsinaisen oh jel ma-alu een (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Kymi ja Ete lä-kar ja la) väestömäärä Suomessa on huomattavasti pienempi kuin Venäjän puoleisen yh teis työ alu een. Lisäksi Pohjois-Savon mukanaolo lisäisi ja monipuolistaisi Ve nä jä-yh teistyö tä, sillä maakunnassa on paljon Venäjän näkökulmasta kiinnostavaa erityisosaamista, kou lu tus ta, tutkimusta ja yritystoimintaa liittyen mm. lääkekehitykseen, terveys- ja hy vinvoin ti osaa mi seen sekä ympäristö-, energia- ja turvallisuusosaamiseen. Venäjän ja Suomen väliset liikenneyhteydet muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää maan tie lii ken teen, Pietari-Kouvola-Savon radan, Saimaan kanavan ja lentoliikenteen. Nämä ovat merkittävä maiden välinen väylä erityisesti matkailun sekä metsä- ja kai vos teol lisuu den kannalta. Tähän liittyvä toiminta on laajemman alueen yhteistyötä, jossa myös Poh jois-sa vo on keskeisesti mukana mm. laskettelu-, kylpylä- ja luontomatkailukohteineen. Pohjois-Savo on myös mukana ylläpitämässä Pietarissa sijaitsevaa Itä-Suomen Business-edus tus ton ISBE Oy:n toimistoa, joka on eräs itäsuomalaisen yhteistyön toi min tamuo to Venäjällä. ISBE edistää Itä-Suomen ja Venäjän välistä kauppaa. Komissio on tehnyt pohjaesityksen rajat ylittävien ohjelmien varsinaisista oh jelma-alueis ta, joi hin Pohjois-Savo ei esityksen mukaan kuulu. Koska tulevalla oh jelma kau del la Poh jois-sa vo muodostaa yhteisen NUTS 2 alueen muiden Itä- ja Pohjois-Suo men maa kun tien kanssa ja koska Pohjois-Savolla on paljon annettavaa Venä jä-yh teis työ hön, on tär keää, että Suomen valtio omissa esityksissään ajaa Pohjois-Sa voa varsinaiseksi oh jel ma-alu eek si ENI-ohjelmaan tulevalla ohjelmakaudella. Maakuntahallitus esittää Työ- ja elinkeinoministeriölle, että tulevan alue- ja ra ken ne po li tiikan valmisteluun Suomen osalta ja komission kanssa käytäviin neuvotteluihin sisältyy vaade Pohjois-Savon maakunnan kuulumisesta varsinaisena ohjelma-alueena ENI-oh jel maan. Valmistelija: aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

10 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Pohjois-Savon kehittämisrahaston hallintokulut vuodelta / /2010 Maakuntahallitus 7 Pohjois-Savon liitolle on aiheutunut Pohjois-Savon kehittämisrahaston hallintokuluja vuodel ta 2012 yhteensä 146,98. Kulut aiheutuvat pankkipalvelumaksuista. Maakuntahallitus päättää, että Pohjois-Savon kehittämisrahaston hallintokulut vuodelta 2012 yhteensä 146,98 katetaan Pohjois-Savon kehittämisrahaston vuoden 2012 mää rära has ta. Valmistelija: taloussihteeri Sinikka Järvi Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

11 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Muutosesitys SAK:n varajäseneksi Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään 23/ /2009 Maakuntahallitus 8 SAK:n Itä-Suomen toiminta-alue esittää maakunnan yhteistyöryhmän varajäseneksi Markku Kiljanderin tilalle Maarit Laaksorinteen. Maakuntahallitus nimeää SAK:n Itä-Suomen toiminta-alueen varajäseneksi maakunnan yhteistyöryhmään Maarit Laaksorinteen. Valmistelija: EU-koordinaattori Janna Merenniemi Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

12 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Kuopion yliopistosäätiön hallitukseen erovuoroisten tilalle 18/ /2010 Maakuntahallitus 9 Kuopion yliopistosäätiön hallitukseen kuuluu Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella toi mi va rehtori ja kymmenen muuta jäsentä. Kullekin jäsenelle määrätään varajäsen. Maakuntajohtaja Jussi Huttusen ja hänen varajäsen aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan toi mi kau si päättyy vuoden 2013 lopussa. Yliopistosäätiö pyytää Pohjois-Savon liittoa esittä mään näkemyksensä uudistuvan hallituksen kokoonpanossa. Mkh:n pj:n ehdotus: Maakuntajohtaja Jussi Huttunen varsinaisena ja aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa va rajä se ne nä valtuutetaan jatkamaan Kuopion yliopistosäätiön hallituksessa Valmistelija: maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

13 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Maakuntajohtajan päätökset ajalta Maakuntahallitus 10 HANKEPÄÄTÖKSET 00113/10.1. Rahoituspäätös Myönnetty GTK:n Itä-Suomen yksikön hallinnoiman Kaivosvesien mobiili tutkimusympäristö/kuntarahoitus hankkeen to teut ta mi seen avus tus ta Poh jois-sa von kehittämisrahaston eril lis mää rä ra has ta (7,66 %). Hy väk syt ty kokonaiskustannusarvio ja toteutusaika /16.1. Lisärahoituspäätös Myönnetty Pohjois-Savon liiton hallinnoiman Pohjois-Savon alue-ennakoinnin kehittämishankkeen vaiheeseen li sä ra hoi tus ta Pohjois-Sa von kehittämisrahaston erillismäärärahasta (20,00 %). Hyväk syt ty ko. vaiheen kustannusarvio Hankkeen toteutusaika Maakuntahallitus merkitsee maakuntajohtajan päätökset ko. ajalta tiedoksi. Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

14 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Maakuntahallituksen jäsenten esille nostamat maakuntapoliittiset ja tärkeät edunvalvonta-asiat Maakuntahallitus 11 Maakuntahallitus käsittelee jäsentensä raportteja ja muuten esille nostamia edunvalvonta-asioita. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi informaation seuraavien hankkeiden ajankohtaisesta val mis te lu ti lan tees ta: Fimean toimintojen siirto Kuopioon, Laguna -hanke ja Hingunniemen eläin sai raa la -hanke.

15 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat, oheismateriaali Maakuntahallitus 12 Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen seuraavat asiat: 1. Päätöstä odottavat hankkeet, joita ei vielä ole saatettu maakuntahallituksen tiedoksi Kehittämisrahasto ja maakunnan kehittämisraha: Kehitys-Luotsi/Ylä-Savon Ke hitys Oy hallinnoijana ja osatoteuttajina Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry, Sisä-Sa von seutuyhtymä, Koillis-Savon Kehitys Oy ja Wäläkky Keski-Savon Uus yritys kes kus ry. Haettu avustus yhteensä Kokonaiskustannukset , toteutusaika Kehittämisrahasto ja maakunnan kehittämisraha/oske: Kuopion seudun osaamis kes kuk sen koordinointi ja hankevalmistelut (OSKE 2013)/Kuopio Innovation Oy. Haettu avustus yhteensä Kokonaiskustannukset , toteu tus ai ka Maakunnan kehittämisraha/sitomaton sekä OSKE: Osaamiskeskusohjelma Varkaus 2013 (koordinointi, hankevalmistelu ja katalyyttitoimenpiteet)/navitas Kehitys Oy hallinnoijana ja osatoteuttajana Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Haettu avus tus yhteensä Kokonaiskustannukset , toteutusaika Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmä luovutti kesäkuussa 2012 ministeri Häkämiehelle esityk sen sä Itä- ja Pohjois-Suomen kes kei sik si strategisiksi painopisteiksi. Työryhmä jatkoi syksyllä 2012 työ tään kartoittamalla strategisten painopisteiden alle erilaisia hanke-eh do tuk sia. Työ ryh män työ päättyi vuoden 2012 lopussa. Valmistuneessa työ ryhmän lop pu ra por tis sa, joka luovutettiin ministeri Jan Vapaavuorelle , on muka na kaik ki aan 36 erilaista hankekokonaisuutta tai -ehdotusta Itä- ja Pohjois-Suomen ke hit tä mi sek si ja jatkotoimenpiteitä varten. Tarkoituksena on, että työ- ja elinkeinoministeriö jatkaa Itä- ja Pohjois-Suomen ke hittä mis oh jel man laadintaa ja hankkeiden toteutusta työryhmän esitysten pohjalta. 3. Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen EU-suunnitelman 3. luonnos ( ), ym pä ristö se los tus ja ilmoitukset kuulemismenettelystä sekä katsaus ohjelmakauden valmistelutilanteeseen, oheis ma te ri aa li. 4. Itä-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston toiminta vuodelta 2012, oheismateriaali Itä-Suomen aluellinen liikuntaneuvosto on toimittanut Pohjois-Savon liitolle ker to muksen vuoden 2013 toiminnasta. 5. Lausunto poliisin palveluverkoston kehittämisestä, oheismateriaali Sisäasiainministeriön Poliisiosasto on pyytänyt lausuntoa poliisin palveluverkon ke hittä mi ses tä. Lausunto on laadittu liiton toimiston työnä ja se on toimitettu pyydettyyn mää rä päi vään ministeriöön. 6. Selvitys tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä Pohjois-Savon liitto on laatinut lyhyen selvityksen Pohjois-Savossa perusasteen jälkei sen tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä ja alueellisesta sijoittumisesta. Tarkas te lu on tehty koulutus- ja opintoalakohtaisesta, siltä osin kuin tietoa on ollut saatavissa tai se on relevanttia. Tiedot perustuvat tilastokeskuksen tietoihin. Pohjois-Savossa ammatillisen perustutkinnon vuosina suorittaneista oli työl li siä noin 51 %. Työttömien osuus on noin 14 %. Parhaiten kyseisenä aikana val-

16 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus mis tu neis ta ovat työllistyneet sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta valmistuneet (67,4 %). Ammatilliselle toiselle asteelle on tyypillistä, että se palvelee ensisijaisesti kou lutuk sen sijaintimaakunnan elinkeinoelämää. Tämä näkyy myös Poh jois-sa vos sa, sillä 67,7 % (3 221 henkilöä) Pohjois-Savossa ammatillisen pe rus tut kin non suorittaneista on työllistynyt maakuntaan. Savoniassa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista oli työllisiä noin 72 % vuoden 2010 lopussa. Työttömiä oli noin 7 %. Korkeimmat työllisten osuudet valmistuneista oli sosiaali- ja terveysalalla (82,1 %), luonnonvara- ja ym pä ris tö alal la (79,5 %) sekä tekniikan ja liikenteen alalla (73,8 %). Savoniasta am mat ti kor kea kou lutut kin non suorittaneiden työllistyminen Pohjois-Savoon ei ole enää niin yleis tä kuin ammatillisella toisella asteella, mutta on kuitenkin vielä varsin korkea, noin 56 % (2430 henkilöä). Itä-Suomen yliopistossa vuosina tutkinnon suorittaneista työllisiä oli noin 70 % vuoden 2010 lopussa. Valmistuneista opiskelijoita oli noin 19 %. Itä-Suomen yliopis tos ta vuosina tutkinnon suorittaneesta 22,3 % on työllistynyt Pohjois-Sa voon. Seuraavaksi yleisimmät työllistymismaakunnat ovat Pohjois-Karjala (19 %) ja Uusimaa (20,4 %). Tarkemmat tiedot löytyvät oheisesta selvityksestä osoitteesta Maakuntahallitus merkitsi asiat tiedoksi. Oheismateriaalit Katse pohjoiseen, toimenpide-ehdotukset Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. luonnos Ympäristöselostus Ilmoitus lehteen Kuulemisilmoitus Rakennerahastokausi , katsaus valmistelutilanteeseen Itä-Suomen liikuntaneuvoston toimintakertomus 2012 Lausunto poliisin palveluverkoston kehittämisestä

17 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot ( 5, 11, 12) Niistä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kunta lain 91 :n mukaan oi kaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta va littamalla. HValL 3 :n 1 mom. perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpi dettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. Oikaisuvaatimusohjeet ( 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10) Oikaisuvaatimuskelpoisiin päätöksiin voidaan hakea oikaisua Pohjois-Savon liiton maakunta hallitukselta, Poh jois-savon liitto, osoite Koljonniemenkatu 2, PL 247, Kuopio. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Valitusosoitus Valituskelpoisiin päätöksiin haetaan muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksen myös asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen. Muutos haetaan Kuopion hallinto-oikeudelta: PL 1744, Kuopio. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava: * valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite * päätös, johon haetaan muutosta * miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi * muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai noastaan laatija on alle kirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuulla asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen va litusajan päättymistä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.02.2015 Aika 27.02.2015 klo09:00-12:55 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 08.09.2014 Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Paikka Kokkola, hallituksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot