Mandatum Life Suomen Ykkösviisikko 3/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mandatum Life Suomen Ykkösviisikko 3/2015"

Transkriptio

1 Mandatum Life Suomen Ykkösviisikko 3/2015 Sijoituskorin salkunhoitaja Sijoituskorin rakenne Kohdemarkkina Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Sijoituskorin VPPI-strategia koostuu kahdesta pääosasta: 1) tuotto-osasta (sijoitus Kohdemarkkinaan) ja 2) pääomaa suojaavasta osasta. Osake Paino Reuters 1 Fortum Oyj 1/5 FUM1V.HE Neste Oil Oyj 1/5 NES1V.HE Nokia Oyj 1/5 NOK1V.HE Outokumpu Oyj 1/5 OUT1V.HE MANDATUM LIFE SUOMEN YKKÖSVIISIKKO 3/2015 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/8 Telia Sonera AB 1/5 TLS1V.HE 1 Kohdemarkkinan osiin ko. markkinatietopalvelussa liittyvä viitteellinen tunnus, joka voi muuttua. Keskeiset ehdot Sijoitusaste Sijoitusaste on se osuus sijoituskorin Lähtöarvosta, joka on kulloinkin sijoitettuna Kohdemarkkinaan. Sijoitusaste on muuttuva VPPI-strategian (erityisesti Puskuritaulukko) mukaisesti. Sijoituskorin pääoman suojaus Pääomasuoja-aika Pääomasuojataso Myyntiaika Sijoituskori sisältää joko Nordea Bank AB (publ) tai Danske Bank A/S -yhtiön tai jonkin näiden tytäryhtiön (Arvonsuojayhtiö), jonka luottoluokitus Lähtöhetkellä on vähintään A- (S&Pluokitusjärjestelmä), luottoriskiin sidotun suojan (Pääomasuoja). Pääomasuoja on voimassa 95 %:lle (Pääomasuojataso) sijoituskorin osuuden lähtöarvosta 100,00 (sata) euroa (Lähtöarvo) niille myyntiaikana tehdyille sijoituksille, jotka nostetaan Pääomasuoja-aikana, edellyttäen, että Arvonsuojayhtiöön kohdistuva luottoriski ei ole toteutunut. 95 % Lähtöarvosta (95 % x 100 EUR/osuus = 95 EUR/osuus) (Myyntiaika) Sijoitusaika Sijoituskorin toiminta päättyy kokonaan Sijoituskorin osuuden arvo Sijoituskorin kulut ja palkkiot Varsinainen Kohdemarkkinaan sijoittaminen alkaa (Lähtöhetki) ja päättyy (Päätöshetki) (Päättymispäivä) Vakuutusyhtiö laskee Sijoituskorille pankkipäivittäin viitteellisen arvon. Vakuutusyhtiö määrittää Sijoituskorista tehtävien lunastusten arvon, joka määräytyy toimeksiantokohtaisesti lunastushetken markkinatilanteen pohjalta. Lunastushinta voi markkinatilanteesta riippuen poiketa merkittävästikin viitteellisestä arvosta. Sijoituksiin liittyvät kulut, kuten kaupankäyntikulut sekä mahdolliset verot ja muut julkisoikeudelliset maksut vähennetään sijoituskorin arvosta osuuden arvoa laskettaessa eikä niitä veloiteta erikseen. Sijoituskohteena mahdollisesti olevista sijoitusrahastoista ja muista sijoituskohteista veloitetaan niiden perimät palkkiot, jotka otetaan niin ikään huomioon arvon laskennassa. Vakuutusyhtiölle syntyy tyypillisesti ansaintaa sijoituskorin Lähtöhetken merkintähinnan ja sijoitusten kokonaisarvon mahdollisesta erosta. Ansainta liittyy Vakuutusyhtiön kantamaan riskiin eikä se vaikuta korin sääntöjen mukaiseen tulemaan. Vakuutusyhtiön ansainta on tyypillisesti noin 0,9 % p.a. sijoituskorin Lähtöarvosta. * Tuotonlaskenta on esitetty tarkemmin kaavoineen säännöissä kohdassa 3 Sijoituskorin sijoitusstrategia.

2 2/8 1. MÄÄRITELMIÄ Kohdemarkkinalla tarkoitetaan tuoton muodostamiseen tähtäävien sijoitusten kokonaisuutta (Kohdemarkkina). Suojausarvolla tarkoitetaan Pääomasuojan toteuttamiseksi tarvittavien korkosijoitusten arvon suhteellista osuutta Lähtöarvosta kullakin ajanhetkellä (Suojausarvo). Puskurilla tarkoitetaan Sijoituskorin osuuden suhteellisen arvon ja Sijoituskorin Suojausarvon välistä erotusta (Puskuri). Muutostekijällä tarkoitetaan tekijää, jolla Sijoitusastetta muutetaan riippuen Puskurin arvosta (Muutostekijä). Sijoitusaste kuvaa sitä osuutta sijoituskorin osuuden Lähtöarvosta, joka on kulloinkin sijoitettuna Kohdemarkkinaan (Sijoitusaste). Pääomasuoja muodostuu korkosijoituksista, joiden avulla sijoittaja saa hyväkseen Pääomasuoja-aikana 95 % sijoituksensa lähtöarvosta Kohdemarkkinan mahdollisesta negatiivisesta kehityksestä huolimatta. Edellytyksenä pääomasuojan saannille on, ettei Arvonsuojayhtiön luottoriski tai muu pääomasuojan toteuttamiseksi tarvittavien korkosijoitusten luotto- ja/tai vastapuoliriski ole toteutunut.(pääomasuoja) Pääomasuojatasolla tarkoitetaan sitä osuutta korin Lähtöarvosta, johon Pääomasuoja korin erääntyessä kohdistuu (Pääomasuojataso). Arvonsuojayhtiöllä tarkoitetaan sitä yhtiötä, jonka luottoriskiä Pääomasuojassa kannetaan. 2. SIJOITUSKORIN YLEISMÄÄRIT- TELY Sijoituskori on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (jäljempänä myös Vakuutusyhtiö) sallimiin sijoitussidonnaisiin vakuutus- ja kapitalisaatiosopimuksiin liitettävissä oleva Vakuutusyhtiön omistama sijoituskohde. Vakuutuksella tarkoitetaan jäljempänä myös kapitalisaatiosopimusta. Sijoituskorin sijoitusstrategia muodostuu tuotto-osasta ja pääomasuojaosasta. Strategia pyrkii suojaamaan 95 prosenttia koriin sijoitetusta pääomasta sekä saamaan sijoituskorin pääomalle kilpailukykyisen tuoton. Kori sijoittaa tuottoon tähtäävät varansa viiteen osakkeeseen: Fortum Oyj, Neste Oil Oyj, Nokia Oyj, Outokumpu Oyj ja TeliaSonera AB. Kori sijoittaa pääoman suojaukseen tähtäävät sijoituksensa korko- ja luottoriskisijoituksiin sääntöjen mukaisesti. Kori voi käyttää johdannaissijoitusvälineitä sekä tuottoon että pääomasuojaan tähtäävissä sijoituksissa. Pääomasuojaosa voi muodostua pääomasuojaosaan liittyvästä luottojohdannaissopimuksesta, kiinteäkorkoisesta joukkovelkakirjalainasijoituksesta ja/tai muusta korkosijoituksesta. Sijoituskorin perusvaluuttana on euro. Sijoittajat kantavat mahdollisten muiden kuin euromääräisten sijoitusten valuuttakurssiriskin. Sijoituskori ei jaa tuottoa vaan mahdollinen tuotto lisätään osuuden arvoon. Sijoituskorin tuotto perustuu sijoituskorin varojen tuottokehitykseen. Vakuutusyhtiö ei ole vastuussa sijoituskorin sijoitustoiminnan tavoitteen saavuttamatta jäämisestä. Sijoituskorin sijoitusriskejä on kuvattu jäljempänä kohdassa 8 Sijoituskorin riskikuva. Ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, sovelletaan sijoituskoriin vakuutusehtojen sijoituskohteita koskevia määräyksiä. 3. SIJOITUSKORIN SIJOITUS- STRATEGIA Sijoituskorin sijoitusstrategiana käytetään niin sanottua VPPI strategiaa (Variable Proportion Portfolio Insurance) sellaisena kuin se näissä säännöissä määritellään. VPPI-strategialla pyritään sekä suojaamaan 95 % koriin sijoitetusta pääomasta sijoituskorin sijoitustoiminnan päättyessä että saamaan sijoituskorin pääomalle kilpailukykyinen tuotto. Sijoituskorin varoja allokoidaan sääntöjen rajoissa markkinatilanteen mukaan Kohdemarkkinaan ja/tai pääomasuojasijoituksiin. Sijoituksissa voidaan käyttää mm. johdannaisia ja muita lainsäädännön kulloinkin sallimia instrumentteja Sijoituskorin tuotto-osa Sijoituskorin tuotto-osa koostuu sijoituksista Kohdemarkkinaan. Sijoituskorin Sijoitusastetta Kohdemarkkinaan säädellään Puskurista riippuvan Muutostekijän avulla. Myös ns. Tavoitepainokerroin vaikuttaa Sijoitusasteeseen Sijoitusajan alussa. Tavoitepainokertoimen ja Muutostekijän vaikutus Sijoitusasteeseen käy ilmi alla olevasta Sijoitusasteen laskukaavasta. Sijoituskorin Tavoitepainokerroin pyritään kahden (2) kuukauden kuluessa sijoitustoiminnan alkamisesta nostamaan arvoon 1 (asteikolla 0-1) Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan markkinatilanteen ja korin pääomaa suojaavan strategian mukaisesti. Vakuutusyhtiöllä on oikeus poiketa Tavoitepainokertoimen nostamisesta, mikäli se on Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan perusteltua markkinatilanteesta ja/tai markkinakäytännöistä johtuen. Kohdemarkkinaan sijoittamatta oleva osuus sijoituskorin varoista sijoitetaan korkosijoituksiin ja/tai korkojohdannaisiin. Kun Puskuri tarjoaa tähän mahdollisuuden, voidaan sijoitukselle hakea lisätuottoa vivutuksella, eli lisäämällä sijoitusastetta yli laskennallisen, ilman vivutusta käytettävissä olevan Sijoituskorin varallisuuden arvolla. Tästä mahdollisesti syntyvä vivutuskustannus on 3 kuukauden Euribor-korko lisättynä 0,5 % p.a. Kulloinkin käytettävän Sijoitusasteen määrä riippuu Puskurista Sijoituskorin pääomaa suojaava osa Vakuutusyhtiö määrittää kullakin ajanhetkellä Sijoituskorin Suojausarvon. Ennen Lähtöpäivää vallitsevassa markkinatilanteessa Suojausarvo olisi sijoitustoiminnan lähtöhetkellä noin 87,5 %. Pääomasuojan toteuttamiseen tähtääviin korkosijoituksiin liittyvää koron kiinnitystä ei välttämättä tehdä Lähtöhetkellä tai ennen sitä. Tällä pyritään hyötymään mahdollisesti nousevasta korkotasosta. Koron kiinnityshetken päättää yksinomaan Vakuutusyhtiö. Tästä johtuen on myös erotettava kaksi suojausarvon muotoa: Laskennallinen Suojausarvo ja Kiinnitetty Suojausarvo. Varsinainen Suojausarvo on siten joko Laskennallinen Suo-

3 3/8 jausarvo tai Kiinnitetty Suojausarvo. Laskennallinen Suojausarvo Laskennallisella Suojausarvolla tarkoitetaan Suojausarvoa silloin, kun Pääomasuojaan tähtääviin korkosijoituksiin liittyvää korkojen kiinnitystä ei ole tehty. Laskennallisen Suojausarvon aikana Suojausarvo määräytyy ja vaihtelee siis korkojen muutoksen pohjalta. Suojausarvon muuttuessa ja korin arvon pysyessä ennallaan Puskuri ja näin ollen myös Sijoitusaste muuttuu näiden sääntöjen mukaisesti. Sijoitusasteen muutos voi johtua siis yksinomaan korkokäyrän muutoksista. Kiinnitetty Suojausarvo Kiinnitetyllä Suojausarvolla tarkoitetaan Suojausarvoa silloin, kun Pääomasuojaan tähtääviin korkosijoituksiin liittyvä korkojen kiinnitys on tehty. Kiinnitetyn Suojausarvon aikana Suojausarvo määräytyy koron kiinnitysten ja muiden tarvittavien korkosijoitusten pohjalta. Koron kiinnityksen markkina-arvon muutos otetaan huomioon korin arvonlaskennassa ja Sijoitusaste muuttuu näiden sääntöjen mukaisesti perustuen korin arvonmuutoksesta johtuvan Puskurin muutokseen. Suojausarvo nousee Pääomasuojatasolle (95 %) Pääomasuojaajan alkuun mennessä. Suojausarvo sijoitusaikana riippuu markkinatilanteesta ja Vakuutusyhtiö määrittelee sen kulloinkin voimassa olevan markkinatilanteen pohjalta. Merkittävät korkotason ja/tai luottoriskihinnoittelun muutokset voivat muuttaa Suojausarvon Lähtöhetken arvoa. Vakuutusyhtiö määrittelee Lähtöhetken Suojausarvon, tästä johtuvan Puskurin sekä Puskurista johtuvan Muutostekijän sen hetkisen markkinatilanteen pohjalta. Puskurin ja Muutostekijän riippuvuus on esitetty Puskuritaulukossa (taulukko 1). Puskuritaulukkoa luetaan siten, että Muutostekijä on sitä Puskurin ylitys-/alitustasoa vastaava, jonka yli tai ali Puskuri on viimeksi liikkunut tai jonka suuruinen tai jota lähinnä Puskuri on ollut. Lähtöhetken markkinatilanteen mukainen Puskuri on noin 12,5 % ja vain merkittävät korkotason muutokset voivat muuttaa sitä. Puskurin arvoa 12,5 % vastaavasti Lähtöhetken Muutostekijä on -40 %. Mikäli Lähtöhetken Suojausarvo muuttuu alustavasta arvosta ja tästä johtuen Lähtöhetken Puskuri muuttuu alustavasta arvosta, on Lähtöhetken Muutostekijä alempi arvo siitä Puskuritaulukon Muutostekijöiden välistä, joka vastaa Lähtöhetkellä määriteltyä Puskuria Puskuritaulukossa Sijoitusaste Kohdemarkkinaan sijoitetaan sijoitustoiminnan aikana sijoituskorin Lähtöhetken arvosta (Lähtöarvosta) osuus joka Puskurin mukaisesti vastaa Sijoituskorin osuuden suhteellisen arvon ja Muutostekijän summaa kerrottuna Tavoitepainokertoimella seuraavasti: Sijoitusaste = Tavoitepainokerroin * Max [Sijoituskorin osuuden suhteellinen arvo + Muutostekijä, 0], missä Muutostekijä käy ilmi taulukosta 1, Sijoituskorin Osuuden Suhteellinen Arvo = (Sijoituskorin osuuden arvo) / (Sijoituskorin osuuden Lähtöarvo) x 100 %, Markkinatilanteesta riippuen Vakuutusyhtiö tarkastelee Muutostekijän määrittämisessä Puskuria +/- 5 prosenttiyksikön tarkkuudella taulukossa esitetyistä luvuista. Vakuutusyhtiöllä on kuitenkin aina oikeus poiketa taulukon mukaiseen Puskuriin perustuvan Muutostekijän käyttämisestä sekä laskennallisesta Sijoitusasteesta sijoituskorin arvon suojaamiseksi mikäli se on Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan perusteltua markkinatilanteesta johtuen. Mikäli Kohdemarkkinan sijoitusten markkina-arvot laskevat nopeasti, korin Sijoitusaste voi nollaantua. Tällaisessa tilanteessa sijoituskorin varoja ei ole lainkaan sijoitettuna Kohdemarkkinaan, eikä vakuutuksenottaja voi hyötyä Kohdemarkkinan mahdollisesta tulevasta tuotosta. LUKUARVOESIMERKKI SIJOITUSAS- TEEN LASKEMISESTA Oletetaan, että Tavoitepainokerroin = 1 Sijoituskorin Osuuden Suhteellinen Arvo = 103 % Sijoituskorin Suojausarvo = 89 % Puskurin viimeisin arvo on yli 15 %. Tästä johtuu, että Puskuri = Sijoituskorin osuuden suhteellinen arvo Suojausarvo = 103 % - 89 % = 14 %. Tällöin taulukon 1 mukaisesti Muutostekijä = -25 % Sijoitusaste = Tavoitepainokerroin * Max [ Sijoituskorin osuuden suhteellinen arvo + Muutostekijä, 0] = 1 * Max [103 % - 25 %, 0] = 78 %.

4 4/8 Taulukko 1. Puskuritaulukko. Puskurin ylitys-/alitustason ja Muutostekijän välinen riippuvuus. Puskurin ylitys-/alitustaso (% Lähtöarvosta) Muutostekijä (% Lähtöarvosta) TUOTTO-OSAN KOHDEMARKKI- NA-ALLOKAATIO Tuottokomponenttien tavoiteallokaatio-osuudet Kohdemarkkinaan tehtävästä sijoituksesta ovat seuraavat: Fortum Oyj 20 %, Neste Oil Oyj 20 %, Nokia Oyj 20 %, Outokumpu Oyj 20 % ja TeliaSonera AB 20 %. Tavoiteallokaatio-osuuksiin pyritään pääsemään siihen mennessä, kun Tavoitepainokerroin nousee arvoon yksi. Tuottokomponenttien allokaatio suhteessa korin Lähtöarvoon ja korin viitteelliseen arvoon muuttuu komponenttien markkinakehitysten mukaisesti ja riippuu siitä miten Tavoitepainokerroin nostetaan arvoon yksi (1, välillä 0-1) Sijoitusajan alussa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus poiketa tästä kehityksestä kunkin komponentin osalta tavoiteallokaatio-osuutta vastaavalla osuudella Lähtöarvosta. Varsinaisen Kohdemarkkinaan tehtävän sijoituksen suhteellinen ja rahamääräinen suuruus määräytyy yllä kuvatun Sijoitusasteen ja näiden sääntöjen mukaisesti (mukaan lukien Tavoitepainokerroin). 5. SIJOITUSKORIN PÄÄOMAA SUO- JAAVA OSA Arvonsuojayhtiöllä tarkoitetaan joko Nordea Bank AB (publ) tai Danske Bank A/S -yhtiötä tai niiden tytäryhtiöitä (Arvonsuojayhtiö). Sijoituskorin Pääomasuojan toteuttamiseksi sijoituskorin varoja voidaan allokoida Arvonsuojayhtiön liikkeelle laskemiin arvopapereihin, muihin korkoinstrumentteihin taikka luottojohdannaisiin, joiden viiteyhtiönä on kyseinen Arvonsuojayhtiö. Vakuutusyhtiö päättää itsenäisesti jaetaanko Pääomasuoja yhteen tai useampaan tällaiseen sijoitusvälineeseen. Sijoituskorin suojatun pääoman osalta sijoittaja kantaa Arvonsuojayhtiön luottoriskin. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajalla on riski menettää sijoituksen pääoma joko kokonaan tai osittain, mikäli Arvonsuojayhtiön tai luottojohdannaisvastapuolen luottoriski toteutuu. Tällöin sijoittajalla on riski menettää sijoituksen pääoma joko kokonaan tai osittain siltä osin kuin Pääomasuoja on sidottu Arvonsuojayhtiön sijoitusvälineisiin tai luottojohdannaissopimuksiin. Pääomasuojaosan laskennallisen arvon osalta koriin voidaan tehdä Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan korkoriskisuojaus, jonka arvonmuutos lasketaan sijoituskorin arvoon, mikäli suojaus on toteutettu. Pääomasuojan toteuttamiseen tähtääviä sijoituksia voidaan tehdä jo korin Myyntiaikana. Myyntiaikana mahdollisesti tehtyjen pääomasuojasijoitusten arvonmuutos lasketaan korin arvoon Sijoitusajan alusta lähtien. 6. TUOTTO-OSAN JA PÄÄ- OMASUOJAOSAN JOHDANNAIS- VASTAPUOLET Kori voi käyttää johdannaisia sekä tuoton hankintaan että suojautumiseen. Sekä tuotto-osan että pääomasuojaosan johdannaisvastapuoleksi hyväksytään Sampo Oyj, sen tytäryhtiö tai sellainen OECD-valtiossa toimiva finanssilaitos, jolla, tai jonka emoyhtiöllä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalla yhtiöllä, on luottoluokitus, joka myyntiajan alussa tai suojauksen tekohetkellä on vähintään A- (S&P-luokitusjärjestelmä tai jonkun muun luokitusjärjestelmän lähinnä vastaava luokitus). Vakuutuksenottaja kantaa sekä tuotto-osan että Pääomasuojan osalta mahdolliseen johdannaisvastapuoleen liittyvän vastapuoliriskin. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajalla on riski tuoton ja/tai Pääomasuojan menetyksestä kokonaan tai osittain, mikäli mahdollinen johdannaisvastapuoli tulee maksukyvyttömäksi ennen sijoituksen lunastusta, vaikka Kohdemarkkinan kehitys ei sitä edellyttäisi, tai Pääomasuojaan liittyvää Arvonsuojayhtiötä koskeva luottoriski ei olisi toteutunut. 7. SIJOITUSKORIN OSUUDEN LÄH- TÖARVON SUOJAUS ELI PÄÄ- OMASUOJA Sijoituskoriin Myyntiaikana tehdyillä sijoituksilla on Arvonsuojayhtiön luottoriskiin sidottu suojaus (Pääomasuoja), joka on suuruudeltaan 95 % sijoituskorin Lähtöarvosta (Pääomasuojataso). Pääomasuoja ei siis koske Lähtöarvoa kokonaan (100 %), vaan 95 prosenttia Lähtöarvosta. Sijoituskorin Myyntiaikana annettujen osuuksien Pääomasuoja on Pääomasuojatason suuruinen osuus Lähtöarvosta. Pääomasuoja on voimassa vain Pääomasuoja-aikana tehdyille lunastuksille. Luottoriskiin sidottu suojaus eli Pääomasuoja tarkoittaa, että vakuutuksenottaja kantaa Pääomasuojan toteuttamiseksi tarvittaviin korkosijoituksiin liittyvät luotto- ja vastapuoliriskit ja erityisesti riskin Arvonsuojayhtiön liikkeelle laskemien arvopapereiden tai muiden korkosijoitusten arvon alentumisesta, joka voi johtua muun muassa Arvonsuojayhtiön maksukyvyttömyydestä tai maksuvaikeuksista johtuvasta luottovastuutapahtumasta, esimerkiksi joukkolainan suoritusten merkittävästä maksuviivästyksestä taikka sen velkojen uudelleenjärjestelystä. Mikäli Pääomasuoja on toteutettu Arvonsuojayhtiön luottoriskiin sidotulla luottojohdannaissijoitusvälineellä, vakuutuksenottaja kantaa myös riskin luottojohdannaisvastapuolen maksukyvyttömyydestä (vastapuoliriski). Mikäli Arvonsuojayhtiön, luottojohdannaisvastapuolen ja Pääomasuojan toteuttamiseksi tarvittavien muiden korkosijoitusten luotto- ja/tai vastapuoliriski ei toteudu, sijoituskorin

5 5/8 osuuden arvo on Pääomasuoja-aikana vähintään 95 prosenttia Lähtöarvosta, eli 95,00 euroa, Kohdemarkkinan mahdollisesta negatiivisesta kehityksestä huolimatta. Mikäli Arvonsuojayhtiön luottoriski ja/tai luotto- tai korkojohdannaisvastapuolen vastapuoliriski toteutuu ennen Pääomasuoja-ajan alkamista, sijoittajat voivat menettää sijoittamansa pääoman joko kokonaan tai osittain siltä osin kuin Pääomasuoja on sidottu luottovastuutapahtuman kohteena olevaan Arvonsuojayhtiöön ja/tai luotto- tai korkojohdannaiseen. Sijoituskorin pääoman suojaus on voimassa vain Pääomasuoja-aikana tehtäville lunastuksille. Jos sijoituskorin osuus lunastetaan ennen Pääomasuoja-aikaa, osuuden arvolla ei ole suojausta ja sen hinta määräytyy sijoituskorin osuuden lunastushinnan ja korin tekemien suojausten purkukustannusten mukaisesti. Pääomasuoja koskee vain Pääomasuojatasoa sijoituskorin osuuden Lähtöarvosta, ei vakuutusta tai siihen mahdollisesti liitettyjä muita sijoituskohteita. Suojaus ei kata vakuutuksen kuluja vaan ainoastaan Pääomasuojatason sijoituskorin osuuksien Lähtöarvosta. Jos sijoituskorin toiminta-aikana toteutetaan Arvonsuojayhtiötä koskeva järjestely tai toimenpide, kuten esimerkiksi sen liikkeeseen laskeman arvopaperin poistaminen arvopaperipörssistä, osakkeen jako (ns. splittaus), rahastoanti, uusmerkintä, arvopapereihin oikeuttavan instrumentin liikkeeseenlasku, yritystoiminnan lopettaminen, julkinen ostotarjous, sulautuminen, jakautuminen, kansallistaminen, konkurssi tai muu tapahtuma, tai jos sen liikkeelle laskemien arvopapereiden likviditeetti arvopaperipörssissä tai muussa markkinapaikassa vähenee ja tällaisella järjestelyllä, toimenpiteellä tai tapahtumalla on Vakuutusyhtiön arvion mukaan vaikutus Arvonsuojayhtiön liikkeelle laskemien arvopapereiden arvoon ja/tai Pääomasuojaan, Vakuutusyhtiö voi, ilman vakuutuksenottajien suostumusta muuttaa suojausta siten, että Pääomasuoja-aikana nostettavat varat suojataan luottoriskillä, joka muutoshetkellä vastaa sijoitusta Arvonsuojayhtiön seuraajan tai seuraajien taikka luottoriskiltään vastaavan tai vastaavien yhtiöiden luottoriskiin. Vakuutusyhtiöllä ei ole kuitenkaan velvollisuutta tehdä muutoksia suojaukseen. Suojausta ei anneta vakuutukselle vaan Pääomasuojatasolle sijoituksen Lähtöarvosta. Arvonsuojayhtiö ei anna suojausta itse, vaan suojaus perustuu Arvonsuojayhtiön liikkeeseen laskemiin tai siihen kohdistuviin korkosijoituksiin tai Arvonsuojayhtiön luottoriskiin sidottuihin johdannaissopimuksiin. Vakuutusyhtiö voi käyttää pääoman suojaukseen myös alle 12 kuukauden mittaisia Suomessa kiinteässä toimipaikassa toimivaan rahalaitokseen tehtäviä rahamarkkinasijoituksia, joiden osalta sijoittajalla on kyseiseen rahalaitokseen liittyvä luottoriski. Vakuutusyhtiö ei itse vastaa sijoituskorin arvon alentumisesta eikä anna takuuta sijoituskorin arvon säilymisestä. 8. SIJOITUSKORIN RISKIKUVA Sijoituskorissa on keskisuuri tuottoriski ja pieni pääomariski. Sijoituskorin tuoton muodostamiseen tähtääviä sijoituksia ja niihin liittyvää vastapuoliriskiä on kuvattu edellä kohdassa 3 Sijoituskorin sijoitusstrategia ja kohdassa 6 Tuotto-osan ja pääomasuojaosan johdannaisvastapuolet. Sijoituskorissa on edellä kuvatun kaltainen Arvonsuojayhtiön luottoriskiin perustuva pääoman suojaus ja Pääomasuojaan liittyviä riskejä. Pääomasuoja koskee vain Pääomasuojatasoa sijoituksen Lähtöarvosta, ei sijoituksen tuottoa. Muun muassa osake- ja valuuttamarkkinoiden sekä korkojen muutokset heijastuvat korin arvoon, joka voi vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaastikin. Sijoittajat saattavat menettää sijoituskoriin sijoittamiaan varoja osittain tai kokonaan, jos varoja lunastetaan tai siirretään muulloin kuin Pääomasuoja-aikana, tai jos Arvonsuojayhtiötä tai jonkin johdannaissopimuksen vastapuolta kohtaa luottovastuutapahtuma (eli maksukyvyttömyys, maksuviivästys taikka sen velkojen uudelleenjärjestely taikka esimerkiksi luottovastuutapahtumasta johtuva Arvonsuojayhtiön liikkeelle laskemien arvopapereiden arvon alentuminen tai muu vastaava tapahtuma) kuten edempänä on kuvattu. Sijoittaja voi menettää myös Pääomasuoja-aikana tapahtuvan lunastuksen kohdalla ja ilman luottovastuutapahtumaa sijoituskoriin sijoittamistaan varoista 5 prosenttia, mikä vastaa Lähtöarvosta sitä osuutta, jolla ei ole Pääomasuojaa, eli Myyntihinnan ja Pääomasuojatason erotusta. Sijoituskori ei ole sijoittajien korvausrahaston tai talletussuojarahaston piirissä. 9. SIJOITTAJAKOHDERYHMÄ Sijoituskori sopii sekä aloittelevalle että kokeneelle sijoittajalle, joka tavoittelee hyvin hajautettua ja korkosijoituksia parempaa tuottoa pääomaa suojaavasti. 10. SIJOITUSKORIN PALKKIOT JA KULUT Sijoituskorin sijoituksiin liittyvät kulut, kuten kaupankäyntikulut sekä mahdolliset verot ja muut julkisoikeudelliset maksut vähennetään päivittäin sijoituskorin arvosta osuuden arvoa laskettaessa eikä niitä veloiteta erikseen vakuutuksenottajalta. Sijoituskohteena mahdollisesti olevista sijoitusrahastoista ja muista sijoituskohteista veloitetaan niiden perimät palkkiot, jotka otetaan niin ikään huomioon arvon laskennassa. Vakuutusyhtiölle syntyy tyypillisesti ansaintaa sijoituskorin Lähtöhetken merkintähinnan ja sijoitusten kokonaisarvon mahdollisesta erosta. Ansainta liittyy Vakuutusyhtiön kantamaan riskiin eikä se vaikuta korin sääntöjen mukaiseen tulemaan. Vakuutusyhtiön ansainta on tyypillisesti noin 0,9 % p.a. Sijoituskorin Lähtöarvosta. Vakuutusyhtiölle voi syntyä ansaintaa myös sijoituskoriin kohdistuviin lunastuksiin liittyvistä jälkimarkkinakaupoista. Vakuutusyhtiö pyrkii siihen, että pitkällä aikavälillä kaikki strukturoidut sijoitukset huomioiden annettujen lunastushintojen pohjalta laskennallinen ansainta olisi positiivinen mutta alle 1% sijoitusten arvosta. Kauppakohtaista ansaintaa ei voida määritellä etukäteen. 11. SIJOITUSKORIN ARVON LASKE- MINEN Sijoituskorin viitteellinen arvo lasketaan vähentämällä sijoituskorin varoista sijoituskoria koskevat velat, kuten sijoituksiin liittyvät kulut ja vakuutusyhtiön ansainta. Vakuutusyhtiö määrittää sijoituskorin sisältämien sijoitus-

6 6/8 kohteiden arvon. Sijoituskorin osuuden viitteellinen arvo lasketaan jakamalla sijoituskorin arvo liikkeellä olevien sijoituskorin osuuksien lukumäärällä. Sijoituskorin osuuden arvo voidaan jakaa murto-osiin. Yksi sijoituskorin osuus muodostuu kymmenestä tuhannesta (10 000) yhtä suuresta murto-osasta. Sijoituskorin osuudelle lasketaan viitteellinen arvo kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat Suomessa yleisesti avoinna. Sijoituskorin sijoituksiin mahdollisesti kohdistuvista muutoksista, markkinahäiriöistä tai muusta vastaavista syistä johtuen Vakuutusyhtiö voi keskeyttää arvonlaskennan siihen saakka kunnes arvonlaskenta voidaan normaalisti toteuttaa. 12. SIJOITUSKORIN SIJOITUKSIA KOSKEVAT MUUTOKSET Jos sijoitusaikana toteutetaan sijoituskorissa olevaan sijoitukseen tai sijoituksen (kuten valuuttaan, osakkeeseen, jalometalliin tai osakkeen tai muun sijoitusvälineen) liikkeeseen laskeneeseen yhtiöön liittyvä järjestely tai toimenpide, kuten esimerkiksi osakkeen poistaminen arvopaperipörssistä, osakkeen jako (ns. splittaus), rahastoanti, uusmerkintä, arvopapereihin oikeuttavan instrumentin liikkeeseenlasku, lopettaminen, julkinen ostotarjous, sulautuminen, jakautuminen, kansallistaminen, konkurssi tai muu tapahtuma tai jos kyseisen sijoituksen toteuttavan sijoitusvälineen likviditeetti arvopaperipörssissä tai muussa markkinassa tai markkinapaikassa vähenee ja tällaisella järjestelyllä, toimenpiteellä tai tapahtumalla on Vakuutusyhtiön arvion mukaan vaikutusta sijoituksen arvoon, Vakuutusyhtiö voi, ilman vakuutuksenottajien suostumusta, muuttaa arvonlaskentaa ja tehdä muutoksia sijoituskorin sijoituksiin kyseisen muutoksen johdosta. Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä muutoksia tuottoosan yhtiöihin, esimerkiksi korvata yksi tai useampi yhtiö jollain toisella yhtiöllä tai yhtiöillä, mikäli vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan kyseisen yhtiön tila ja sen arvonkehitys on olennaisesti ja muuten kuin lyhytaikaisesti heikentynyt. Sijoituskorin johdannaissopimusten ehtoja voidaan joutua muuttamaan tai niiden voimassaolo voi päättyä mm. sen vuoksi, että yhteen tai useampaan johdannaissopimukseen sovellettava laki, viranomaismääräys tai -käytäntö tai muu johdannaissopimukseen vaikuttava tekijä muuttuu Sijoitusaikana siten, että johdannaissopimuksen ehdot muuttuvat tai johdannaissopimus päätetään ennenaikaisesti. Vakuutusyhtiö on oikeutettu tekemään johdannaissopimuksen ehtojen soveltamisesta, muuttumisesta tai ennenaikaisesta päättymisestä johtuvat tarpeelliset muutokset Kohdemarkkinan arvonlaskentaan, Pääomasuojaan, korin sijoituksiin ja muihin ehtoihin. Johdannaissopimusten ehtojen muuttumisesta tai soveltamisesta johtuen myös Sijoitusaikaa voidaan pidentää johdannaissopimuksen päättymisajan muuttumisen vuoksi. Edellä mainitut muutokset voivat vaikuttaa muun muassa sijoitusten arvoihin, Pääomasuojaan, Kohdemarkkinan tuoton kertymiseen, sijoituskorin koostumukseen ja sijoitusten määrään sekä muihin arvonlaskentaa koskeviin seikkoihin. Muutos voi tarkoittaa myös sitä, että sijoitus korvataan toisella sijoituksella tai -sijoituksilla. Vakuutusyhtiöllä ei ole kuitenkaan velvollisuutta korvata sijoitusta. 13. SIJOITUSKORIN OSUUKSIEN MERKINTÄ, LUNASTUS JA NIIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET Sijoituskorin myyntiaika on määritelty edellä sijoituskorin Keskeiset ehdot -taulukossa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus jatkaa myyntiaikaa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus olla hyväksymättä sijoituskoriin tehtäviä merkintöjä. Vakuutuksenottajalla on oikeus nostaa sijoituskorissa olevat säästönsä vakuutusehtojen ja korin sääntöjen mukaisesti. Sijoituskorin Pääomasuoja on voimassa sijoituksille, jotka on tehty Myyntiaikana ja jotka nostetaan Pääomasuoja-aikana. Muina ajankohtina lunastushinta määräytyy sijoituskorin osuuden sen hetkisen lunastushinnan mukaisesti. Lunastushinnan määrittää vakuutusyhtiö saatavilla olevan markkinainformaation pohjalta ottaen huomioon muun muassa markkinanäkemyksen, markkinatasapainotiedot, hinnanantajan position sekä lunastuksen suhteellinen koon. Vakuutusyhtiöllä on oikeus rajoittaa sijoituskorin osuuksien lunastuksia tai merkintöjä, mikäli rajoitus katsotaan tarpeelliseksi muiden vakuutuksenottajien etujen suojelemiseksi. Tällainen tilanne voi aiheutua esimerkiksi Arvonsuojayhtiön luottoriskin tai johdannaissopimuksen vastapuoliriskin toteutuessa tai markkinahäiriön vuoksi, mistä johtuen sijoitusten arvostamista ja sijoituskorin arvonlaskentaa ei voida luotettavasti toteuttaa. 14. SIJOITUSKORIN PÄÄTTYMINEN Vakuutuksenottajalla on oikeus nostaa tai siirtää sijoituskoriin sidottuja säästöjä jo ennen sijoituskorin eräpäivää. Tällöin Pääomasuoja ei ole voimassa. Sijoituskori lopettaa varsinaisen sijoittamisen Kohdemarkkinaan Päätöshetkellä, minkä jälkeen korin varat sijoitetaan rahamarkkinasijoituksiin. Sijoituskorin toiminta loppuu kokonaan Päättymispäivänä. Sijoituskorin osuuden arvon suojaus on voimassa Pääomasuoja-aikana. Vakuutusyhtiöllä on oikeus lopettaa sijoituskori ennenaikaisesti lainsäädännön muutoksen, Arvonsuojayhtiön luottoriskin tai johdannaissopimuksen vastapuoliriskin toteutumisen, sijoituskorin sijoituksiin tai niiden liikkeellelaskijoihin kohdistuneiden järjestelyiden tai muutosten tai muun merkittävän syyn vuoksi ennen sijoituskorin alkuperäistä Päättymispäivää (Ennenaikainen Päättymispäivä). Tällöin sijoituskoriin sidotut vakuutussäästöt siirretään Ennenaikaisen Päättymispäivän lunastushinnalla muihin sijoituskohteisiin. Mikäli Ennenaikainen Päättymispäivä tai sen aiheuttanut tapahtuma on toteutunut ennen Pääomasuoja-ajan alkamista, Pääomasuoja ei ole voimassa. Sijoituskorin toiminnan päättyessä vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa, Vakuutusyhtiön hänelle asettamassa kohtuullisessa määräajassa, minkä sijoituskohteen arvonkehitykseen hän haluaa säästönsä sidottavan. Ellei vakuutuksenottaja näin toimi, Vakuutusyhtiöllä on oikeus siirtää koriin sidotut vakuutussäästöt valitsemiinsa muihin sijoituskohteisiin lunastushintaan.

7 7/8 15. SIJOITUSKORIN JA SEN OSUUK- SIEN OMISTAMINEN JA OIKEU- DET NIIHIN Vakuutuksenottajalla tai edunsaajilla ei ole omistus- tai muita oikeuksia vakuutukseen liitettyyn sijoituskoriin tai sen osuuksiin. Vakuutukseen liitetyn korin osuuksien omistusoikeus kuuluu Vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiöllä on aina oikeus realisoida sijoituskorin sijoitukset parhaaksi katsomallaan tavalla, eikä se ole velvollinen esimerkiksi pidättymään sijoitusten realisoinneista markkinoilla Arvonsuojayhtiön tai johdannaisvastapuolen konkurssiprosessin vuoksi. 16. SIJOITUSKORIA KOSKEVAT MUUTOKSET Vakuutusyhtiöllä on oikeus tehdä muutoksia sijoituskorin sijoituksiin ja vaihtaa suojauksen Arvonsuojayhtiötä, tuotto-osan sijoituskohteena käytettäviä sijoitusvälineitä ja salkunhoitajaa sekä tehdä muita muutoksia sijoituskorin sääntöihin esimerkiksi lainsäädännön, viranomaismääräysten tai markkinatilanteiden muutoksista johtuen. Vakuutusyhtiöllä on oikeus peruuttaa sijoituskori, mikäli yhteenlaskettu merkintämäärä Myyntiaikana jää vähäiseksi. Vakuutusyhtiöllä on oikeus painavasta syystä lopettaa Sijoituskori kokonaan ennen Päättymispäivää. 17. SIJOITUSKOHTEEN VAKUUTUS- KIRJALAINAUS Vakuutuskirjalainauksen velkakirjan ja yleisten ehtojen mukainen vakuusarvoraja on tässä kohteessa 1,05 x (lainan määrä + kertyneet mutta maksamattomat korot). 18. VEROT JA VIRANOMAISMAKSUT Mikäli lain tai viranomaisen antaman määräyksen nojalla sijoituskoriin tai siinä oleviin sijoituksiin kohdistuu suoraan tai välillisesti veroja tai muita viranomaisen määräämiä maksuja, jotka tulevat Vakuutusyhtiön maksettavaksi, on Vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä vastaavan suuruinen veloitus sijoituskorista. 19. MÄÄRÄPÄIVÄT Mikäli jokin näissä säännöissä mainittu määräpäivä ei ole pankkipäivä, katsotaan kyseiseksi määräpäiväksi sitä seuraava pankkipäivä edellyttäen, että tämä pankkipäivä on saman kalenterikuukauden puolella, muussa tapauksessa määräpäiväksi katsotaan alkuperäistä määräpäivää edeltävä pankkipäivä. Markkinahäiriöistä tai muista olosuhteista, tapahtumista tai syistä johtuen Vakuutusyhtiö voi määrittää määräpäiväksi edellä mainitun säännön mukaisesta tai alkuperäisestä määräpäivästä poikkeavan päivän. Mikäli Vakuutusyhtiö on jatkanut Myyntiaikaa, määrittää se uudet, Myyntiajan pidentämistä vastaavat määräpäivät sijoituskorille. 20. SIJOITUSKORIIN LIITTYVIÄ RIS- KEJÄ MARKKINARISKI Sijoituskohteisiin vaikuttaa markkinariski eli riski, joka tulee yleisen taloudellisen kehityksen kautta, toisin sanoen tekijöistä, jotka vaikuttavat laajasti markkinoilla toimivien yritysten tuloksentekokykyyn ja/tai siihen, että sijoituksen arvo muuttuu talousnäkymien muutoksen seurauksena. TUOTTORISKI Sijoituskorin arvonkehitys riippuu Kohdemarkkinan arvonkehityksestä, joka voi vaihdella Sijoitusaikana. Kohdemarkkinan arvonkehityksestä ei voi antaa takuuta. Sijoitusten historiallinen kehitys ei takaa niiden tuottoa tulevaisuudessa. Sijoitus sijoituskoriin ei ole sama asia kuin sijoitus suoraan Kohdemarkkinaan. Sijoittaja ei välttämättä hyödy suoraan osakkeille tai osakeindekseihin sisältyville osakkeille maksettavista osingoista. KORKORISKI Korkoriski aiheutuu siitä, että sijoituskorin arvo muuttuu markkinakorkojen muutosten seurauksena. Korkoriski voi toteutua, mikäli sijoittaja nostaa säästönsä sijoituskorista ennen sijoituskorin erääntymistä. Muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, korkotason nousu sijoitusaikana laskee Pääomasuojaosan arvoa ja korkotason lasku puolestaan nostaa sitä. LUOTTORISKI Luottoriskillä tarkoitetaan menetystä tai taloudellisen aseman heikentymistä, joka johtuu siitä, että arvopaperin liikkeeseenlaskija tai muu velallinen ei vastaa sitoumuksistaan. Luottoriski koskee erityisesti korkosijoituksia ja osakesijoituksia. Sijoittajalla on riski sijoituksen menetyksestä kokonaan tai osittain luottoriskin toteutuessa. VASTAPUOLIRISKI Vastapuoliriski syntyy rahoitus- tai johdannaissopimuksen toisesta osapuolesta ja toteutuu mikäli vastapuoli ei pysty tai halua täyttää velvoitteitaan. Vastapuoliriskin toteutuessa vastapuolen kanssa solmitun sopimuksen markkina-arvo on alttiina riskille. Sijoittajalla on riski tuoton menetyksestä kokonaan tai osittain, mikäli vastapuoliriski toteutuu johdannaisvastapuolen maksukyvyttömyyden takia ennen sijoituksen lunastusta. VALUUTTAKURSSIRISKI Mikäli sijoituskohteet sisältävät muita kuin euromääräisiä sijoituksia, valuuttakurssien muutokset saattavat vaikuttaa sijoituskohteen arvonkehitykseen. JÄLKIMARKKINARISKI Sijoitus sijoituskoriin on suositeltavaa vain, jos sijoittaja voi pitää sijoituksensa korissa sen päättymiseen saakka. Ennenaikainen lunastaminen tapahtuu sen hetkiseen lunastushintaan, joka voi olla merkittävästi alempi kuin sijoitettu pääoma. Markkinahäiriöstä johtuen sijoituskorista tehtäviä lunastuksia voidaan joutua rajoittamaan. LIKVIDITEETTIRISKI Markkinoiden likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että sijoituksia ei pystytä tai ei helposti voida realisoida tai kattaa vallitsevaan markkinahintaan, tai että sijoituksille ei saada määriteltyä arvoa, koska markkinoilla ei ole riittävästi syvyyttä tai markkinat eivät toimi jonkin häiriön takia. Markkinahäiriön seurauksena sijoitusten arvo voidaan joutua määrittelemään poikkeavana ajankohtana poikkeavalla tavalla.

8 8/8 21. SIJOITUSSIDONNAISIIN VAKUU- TUKSIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ JA HUOMAUTUKSIA Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Sijoitussidonnaisten vakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten arvonkehitys perustuu vakuutuksenottajan valitsemien sijoituskohteiden, kuten esimerkiksi sijoituskorien, sijoitusrahastojen, indeksien, valuuttojen, hyödykkeiden tai osakkeiden arvonkehitykseen. Sijoituskohteiden arvo voi nousta tai laskea ja vakuutuksenottajalla on riski omien sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista ja vakuutussäästöjen menettämisestä. Vakuutuksenottajan tulee huomioida, että sijoituskohteen historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituskori ei ole sijoittajien korvausrahaston tai talletussuojarahaston piirissä. Vakuutuksenottaja päättää itsenäisesti sijoituskohteiden valinnasta omien sijoitustavoitteidensa mukaisesti ja kantaa riskin vakuutussäästöjen arvon alenemisesta tai menettämisestä. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö tai sen asiamiehet eivät vastaa sijoituskohteiden arvonkehityksestä eivätkä vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden valinnasta. Vakuutusyhtiö voi vaihtaa vakuutukseen valittavissa olevia sijoituskohteita tai sijoituskohdevalintoja hallinnoivia varainhoitajia vakuutuksen voimassaoloaikana. Sijoituskohteita ja muuta sijoittamista koskevat tiedot on annettu vain tiedonantotarkoituksessa eikä annettuja tietoja voida pitää suosituksena merkitä, pitää tai vaihtaa tiettyjä sijoituskohteita tai tehdä muita vakuutuksen arvonkehitykseen vaikuttavia toimenpiteitä. Vakuutuksenottajan tulee huolellisesti perehtyä vakuutuksen ja sijoituskohteiden ehtoihin, hinnastoihin, tuoteselosteisiin ja esitteisiin ennen vakuutuksen ottamista, vakuutukseen tehtäviä muutoksia tai sijoituskohteiden valitsemista tai muuttamista. Lainsäädännön, muiden säännösten ja viranomaisten menettelytapojen muutoksilla tai tuomioistuimien päätöksillä voi olla vaikutusta Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja sen toiminnan tuloksiin. Lisäksi sijoittaja kantaa riskin verotusta koskevien muutosten vaikutuksista vakuutussopimuksiin. Vakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen myöntää Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Postiosoite PL 627, Helsinki Rekisteröity kotipaikka ja osoite Bulevardi 56, Helsinki Y-tunnus

Sijoita eurooppalaisiin suuryrityksiin pääomasuojatusti.

Sijoita eurooppalaisiin suuryrityksiin pääomasuojatusti. eurooppa takuu 2/2014 Sijoita eurooppalaisiin suuryrityksiin pääomasuojatusti. Myyntiaika 20.1. 19.2.2009 5 4 3 2 riskitaso: vähäriskinen 1 2 Mandatum Life Eurooppa Takuu 2/2014 - sijoituskori miksi eurooppa

Lisätiedot

Brasilialaisia osakkeita 90 %:n pääomasuojalla.

Brasilialaisia osakkeita 90 %:n pääomasuojalla. BRASILIA 10/2014 Brasilialaisia osakkeita 90 %:n pääomasuojalla. Myyntiaika 8.9.- 7.10.2009 5 4 3 2 RISKITASO: VÄHÄRISKINEN 1 2/5 MIKSI BRASILIA 10/2014? Mandatum Life Brasilia 10/2014 -sijoituskori tarjoaa

Lisätiedot

Korkokauluri VIII -sijoituskori

Korkokauluri VIII -sijoituskori Korkokauluri VIII -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri VIII -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja: Sampo Pankki Oyj Sijoituskorin pääoman suojaus: Sijoituskori sisältää

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Dow Jones EURO STOXX 50 -indeksi (Indeksi) (Reuters: STOXX50E, Bloomberg: SX5E Index)

Dow Jones EURO STOXX 50 -indeksi (Indeksi) (Reuters: STOXX50E, Bloomberg: SX5E Index) mandatum life eurooppa takuu 2/2014 -sijoituskori sijoituskorin säännöt 1/5 mandatum life eurooppa takuu 2/2014 Sijoituskorin salkunhoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Sijoituskorin pääoman suojaus

Lisätiedot

KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI. Sijoituskorin säännöt KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI. Keskeiset ehdot

KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI. Sijoituskorin säännöt KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI. Keskeiset ehdot KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI Sijoituskorin säännöt KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 13.3. 10.4.2012 Kohde-etuus Sijoituskorin

Lisätiedot

MANDATUM LIFE ENERGIA 7/2015 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/6

MANDATUM LIFE ENERGIA 7/2015 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/6 MANDATUM LIFE ENERGIA 7/2015 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/6 Mandatum Life Energia 7/2015 Sijoituskorin salkunhoitaja Sijoituskorin rakenne Kohdemarkkina Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Keskeiset

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Venäjä -sijoituskori

Indeksiobligaatio Venäjä -sijoituskori Indeksiobligaatio Venäjä -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Venäjä -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja: Sampo Pankki Oyj Sijoituskorin pääoman suojaus: Sijoituskori

Lisätiedot

mandatum life hyödykekori i/08

mandatum life hyödykekori i/08 mandatum life hyödykekori i/08 - sijoituskori sijoituskorin säännöt 1/5 mandatum life hyödykekori i/08 Sijoituskorin salkunhoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Sijoituskorin arvon suojaus Sijoituskori

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Sijoituskorin säännöt INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Keskeiset ehdot

INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Sijoituskorin säännöt INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Keskeiset ehdot INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI Sijoituskorin säännöt INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.3. 10.4.2012

Lisätiedot

Indeksiobligaatio BRIC V -sijoituskori

Indeksiobligaatio BRIC V -sijoituskori Indeksiobligaatio BRIC V -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio BRIC V -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Myyntiaika 8.4. 20.5.2013 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Kohde-etuus

Lisätiedot

OMX Stockholm 30 (Reuters: OMXS30) Ruotsin kruunumääräisenä

OMX Stockholm 30 (Reuters: OMXS30) Ruotsin kruunumääräisenä mandatum life ruotsi osake takuu 6/2014 -sijoituskori sijoituskorin säännöt 1/6 mandatum life ruotsi osake takuu 6/2014 Sijoituskorin salkunhoitaja Sijoituskorin pääoman suojaus Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Viikinki IV -sijoituskori

Indeksiobligaatio Viikinki IV -sijoituskori Indeksiobligaatio Viikinki IV -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Viikinki IV -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja: Sampo Pankki Oyj Sijoituskorin pääoman suojaus:

Lisätiedot

Mandatum Life Kaukoitä 4/2015 Maltillinen ja Tuottohakuinen

Mandatum Life Kaukoitä 4/2015 Maltillinen ja Tuottohakuinen Mandatum Life Kaukoitä 4/2015 Maltillinen ja Tuottohakuinen Sijoituskorin salkunhoitaja Sijoituskorin rakenne Kohdemarkkina Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Sijoituskori koostuu kahdesta pääosasta: 1)

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Painottaja -sijoituskori

Indeksiobligaatio Painottaja -sijoituskori Indeksiobligaatio Painottaja -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Painottaja -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja: Sampo Pankki Oyj Sijoituskorin pääoman suojaus:

Lisätiedot

Osakeobligaatio Pohjoismaat -sijoituskori

Osakeobligaatio Pohjoismaat -sijoituskori Osakeobligaatio Pohjoismaat -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Osakeobligaatio Pohjoismaat -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja: Sampo Pankki Oyj Sijoituskorin pääoman suojaus: Sijoituskori

Lisätiedot

Osakeobligaatio USA -sijoituskori

Osakeobligaatio USA -sijoituskori Osakeobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Osakeobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja: Sampo Pankki Oyj Sijoituskorin pääoman suojaus: Sijoituskori sisältää

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Painottaja II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Painottaja II -sijoituskori Indeksiobligaatio Painottaja II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Painottaja II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 27.3.

Lisätiedot

Osakeobligaatio Energia -sijoituskori

Osakeobligaatio Energia -sijoituskori Osakeobligaatio Energia -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Osakeobligaatio Energia -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja: Sampo Pankki Oyj Sijoituskorin pääoman suojaus: Sijoituskori

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Danske Varainhoito Korko -sijoituskori säännöt Danske Varainhoito

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Yhdistynyt Kuningaskunta Maltillinen -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Yhdistynyt Kuningaskunta Maltillinen -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Maailma -sijoituskori

Indeksiobligaatio Maailma -sijoituskori Indeksiobligaatio Maailma -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Maailma -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 1.11.2013 5.12.2013

Lisätiedot

MANDATUM LIFE VENÄJÄ 3/2015 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/6. Mandatum Life Venäjä 3/2015 Maltillinen ja Tuottohakuinen

MANDATUM LIFE VENÄJÄ 3/2015 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/6. Mandatum Life Venäjä 3/2015 Maltillinen ja Tuottohakuinen Mandatum Life Venäjä 3/2015 Maltillinen ja Tuottohakuinen Sijoituskorin salkunhoitaja Sijoituskorin rakenne Kohdemarkkina Tuotto-osan johdannaisvastapuoli Osallistumisaste ja tuoton määräytyminen Sijoituskorin

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Suomi IX -sijoituskori

Indeksiobligaatio Suomi IX -sijoituskori Indeksiobligaatio Suomi IX -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Suomi IX -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 1.10. 12.11.2012

Lisätiedot

Osakeobligaatio USA II -sijoituskori

Osakeobligaatio USA II -sijoituskori Osakeobligaatio USA II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Osakeobligaatio USA II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja: Sampo Pankki Oyj Sijoituskorin pääoman suojaus: Sijoituskori

Lisätiedot

Osakeobligaatio Suomi IV -sijoituskori

Osakeobligaatio Suomi IV -sijoituskori Osakeobligaatio Suomi IV -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Osakeobligaatio Suomi IV -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012 7.2.2013

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Luottokorilaina Eurooppa High Yield V -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Luottokorilaina Eurooppa High Yield V -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika

Lisätiedot

Hyötyä hyödykkeistä hajauttaen ja suojatusti.

Hyötyä hyödykkeistä hajauttaen ja suojatusti. hyödykekori i/08 Hyötyä hyödykkeistä hajauttaen ja suojatusti. Myyntiaika 3.12.2008 16.1.2009 5 4 3 2 riskitaso: vähäriskinen 1 2 Mandatum Life Hyödykekori I/08 - sijoituskori miksi hyödykekori i/08 Mandatum

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori

Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Nokia 6/2013 Sijoituskorin keskeiset tiedot

Nokia 6/2013 Sijoituskorin keskeiset tiedot Nokia 6/2013 keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Nokia 6/2013 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.6. 30.6.2011 Minimisijoitus: 5000 euroa Pääomasuojataso: 80 % lähtöarvosta

Lisätiedot

Osakeobligaatio Pohjoismaat III -sijoituskori

Osakeobligaatio Pohjoismaat III -sijoituskori Osakeobligaatio Pohjoismaat III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Osakeobligaatio Pohjoismaat III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 17.8.

Lisätiedot

Suomi Twin Win 6/2017

Suomi Twin Win 6/2017 Suomi Twin Win 6/2017 Ainutlaatuinen tuottomahdollisuus Suomen osakemarkkinoilta RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Suomi Twin Win 6/2017 Salkunhoitaja:

Lisätiedot

Indeksiobligaatio BRIC IV -sijoituskori

Indeksiobligaatio BRIC IV -sijoituskori Indeksiobligaatio BRIC IV -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio BRIC IV -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 9.8. 20.9.2012

Lisätiedot

Mandatum Life Kasvuvaluuttakori 7/2015

Mandatum Life Kasvuvaluuttakori 7/2015 Mandatum Life Kasvuvaluuttakori 7/2015 MANDATUM LIFE KASVUVALUUTTAKORI 7/2015 MALTILLINEN ja TUOTTOHAKUINEN -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja Sijoituskorin

Lisätiedot

Osakeobligaatio Suomi V -sijoituskori

Osakeobligaatio Suomi V -sijoituskori Osakeobligaatio Suomi V -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Osakeobligaatio Suomi V -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 25.3.2013 6.5.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Pohjoismaat V -sijoituskori

Indeksiobligaatio Pohjoismaat V -sijoituskori Indeksiobligaatio Pohjoismaat V -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Pohjoismaat V -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 20.12.2013

Lisätiedot

Kohdemarkkina Paino Nimi Reuters 1 Bloomberg 1

Kohdemarkkina Paino Nimi Reuters 1 Bloomberg 1 MANDATUM LIFE KASVUMARKKINAT 11/2014 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/6 Mandatum Life Kasvumarkkinat 11/2014 Sijoituskorin salkunhoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Sijoituskorin rakenne Sijoituskori

Lisätiedot

Osakeobligaatio Suomi VI Maltillinen -sijoituskori

Osakeobligaatio Suomi VI Maltillinen -sijoituskori Osakeobligaatio Suomi VI Maltillinen -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Osakeobligaatio Suomi VI Maltillinen -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika

Lisätiedot

Mandatum Life Euroopan Arvoyhtiöt 2/2021 Tuotto

Mandatum Life Euroopan Arvoyhtiöt 2/2021 Tuotto MANDATUM LIFE EUROOPAN ARVOYHTIÖT 2/2021 TUOTTO SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/6 Mandatum Life Euroopan Arvoyhtiöt 2/2021 Tuotto Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja Sijoituskorin yleiskuva Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Osakeobligaatio Ruotsi II Maltillinen -sijoituskori

Osakeobligaatio Ruotsi II Maltillinen -sijoituskori Osakeobligaatio Ruotsi II Maltillinen -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Osakeobligaatio Ruotsi II Maltillinen -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika

Lisätiedot

MANDATUM LIFE SUOMISALKKU 9/2014 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/6

MANDATUM LIFE SUOMISALKKU 9/2014 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/6 MANDATUM LIFE SUOMISALKKU 9/2014 Sijoituskorin salkunhoitaja Sijoituskorin pääoman suojaus Myyntiaika 4.8. 31.8.2009 Kohdemarkkina Osallistumisaste* ja enimmäistuotto Sijoitustoiminnan aloitushetki Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Osakeobligaatio Pohjoismaat VI -sijoituskori

Osakeobligaatio Pohjoismaat VI -sijoituskori Osakeobligaatio Pohjoismaat VI -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Osakeobligaatio Pohjoismaat VI -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Myyntiaika 8.5.- 12.6.2013 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Osake Paino Bloomberg 1

Osake Paino Bloomberg 1 Mandatum Life Kasvuosake 1/2015 Sijoituskorin salkunhoitaja Sijoituskorin rakenne Kohdemarkkina Tuotto-osan johdannaisvastapuoli Osallistumisaste ja tuoton määräytyminen Sijoituskorin pääoman suojaus Pääomasuoja-aika

Lisätiedot

1) tuotto-osasta ja 2) pääomaa suojaavasta osasta.

1) tuotto-osasta ja 2) pääomaa suojaavasta osasta. MANDATUM LIFE BRASILIA 10/2014 Sijoituskorin salkunhoitaja Sijoituskorin rakenne Sijoituskorin pääoman suojaus Myyntiaika 8.9. 7.10.2009 Kohdemarkkina Osallistumisaste* ja enimmäistuotto Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019

Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019 Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019 Ainutlaatuinen tuottomahdollisuus Suomen ja Ruotsin osakemarkkinoilta RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Suomi-Ruotsi Twin

Lisätiedot

Aasian Kasvukolmikko 1/2019 Maltillinen ja Tuottohakuinen

Aasian Kasvukolmikko 1/2019 Maltillinen ja Tuottohakuinen Aasian Kasvukolmikko 1/2019 Maltillinen ja Tuottohakuinen MANDATUM LIFE AASIAN KASVUKOLMIKKO 1/2019 MALTILLINEN ja TUOTTOHAKUINEN -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja

Lisätiedot

Osakeobligaatio Eurooppa II Maltillinen -sijoituskori

Osakeobligaatio Eurooppa II Maltillinen -sijoituskori Osakeobligaatio Eurooppa II Maltillinen -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Osakeobligaatio Eurooppa II Maltillinen -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Osakeobligaatio Amerikkalaiset kulutustuotteet -sijoituskori

Osakeobligaatio Amerikkalaiset kulutustuotteet -sijoituskori Osakeobligaatio Amerikkalaiset kulutustuotteet -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Osakeobligaatio Amerikkalaiset kulutustuotteet -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Myyntiaika 21.5.- 12.6.2013

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Osakeobligaatio Maailma II - Tuottohakuinen -sijoituskori

Osakeobligaatio Maailma II - Tuottohakuinen -sijoituskori Osakeobligaatio Maailma II - Tuottohakuinen -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Osakeobligaatio Maailma II - Tuottohakuinen -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Pohjoinen Trio Plus 5/2020

Pohjoinen Trio Plus 5/2020 Pohjoinen Trio Plus 5/2020 Tehostetusti nousuun ja puskuria laskua vastaan Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Pohjoinen Trio Plus 5/2020 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Eurooppa Turva 8/2019

Eurooppa Turva 8/2019 Eurooppa Turva 8/2019 Sijoita pääomasuojatusti vahvistuvaan Eurooppaan RISKITASO VÄHÄRISKINEN Sijoituskorien keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Eurooppa Turva 8/2019 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Eurooppa Tuotto 12/2019

Eurooppa Tuotto 12/2019 Eurooppa Tuotto 12/2019 Sijoita toipuvaan Eurooppaan RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorien keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Eurooppa Tuotto 12/2019 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Osakekuponki Nokia UPM Bonus 11/2023

Osakekuponki Nokia UPM Bonus 11/2023 Osakekuponki Nokia UPM Bonus 11/2023 Korkeaa kuponkituottoa Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Osakekuponki Nokia UPM Bonus 11/2023 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Eurooppa Booster 9/2016

Eurooppa Booster 9/2016 Eurooppa Booster 9/2016 Sijoita Euroopan osakemarkkinoille booster-rakenteella, jolla saat enemmän irti pienestä kurssinoususta RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum

Lisätiedot

Aasian Kasvukolmikko 1/2019

Aasian Kasvukolmikko 1/2019 Aasian Kasvukolmikko 1/2019 & Tuottomahdollisuus sinulle, joka uskot kansainvälisen kaupan piristyvän maailmantalouden kohentuessa Sijoituskorien keskeiset tiedot RISKITASO RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA

Lisätiedot

MANDATUM LIFE KIINA PLUS 10/2015 -SIJOITUSKORI 1/7. 1) tuotto-osasta (sijoitus Kohdemarkkinaan) ja 2) pääomaa suojaavasta osasta (korkosijoitukset).

MANDATUM LIFE KIINA PLUS 10/2015 -SIJOITUSKORI 1/7. 1) tuotto-osasta (sijoitus Kohdemarkkinaan) ja 2) pääomaa suojaavasta osasta (korkosijoitukset). MANDAUM LIFE KIINA PLU 0/205 -IJOIUKOI IJOIUKOIN ÄÄNNÖ /7 Mandatum Life Kiina Plus 0/205 Keskeiset ehdot ijoituskorin salkunhoitaja ijoituskorin rakenne Kohdemarkkina Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ijoituskori

Lisätiedot

Mandatum Life Suomi-Ruotsi Booster 5/2019

Mandatum Life Suomi-Ruotsi Booster 5/2019 MANDATUM LIFE UOMI-RUOTI BOOTER 5/2019 IJOITUKORIN ÄÄNNÖT 1/5 Mandatum Life uomi-ruotsi Booster 5/2019 Keskeiset ehdot ijoituskorin salkunhoitaja ijoituskorin yleiskuva Merkintäaika ijoitusaika Mandatum

Lisätiedot

MANDATUM LIFE EUROOPPA TURVA 8/2019-SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/6

MANDATUM LIFE EUROOPPA TURVA 8/2019-SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/6 MANDATUM LIFE EUROOPPA TURVA 8/2019-SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/6 Mandatum Life Eurooppa Turva 8/2019 Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja Sijoituskorin yleiskuva Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Mandatum Life Osakekuponki Nokia UPM Kertyvä Plus 2/2023

Mandatum Life Osakekuponki Nokia UPM Kertyvä Plus 2/2023 MANDATUM LIFE OSAKEKUPONKI NOKIA UPM Kertyvä PLUS 2/2023 SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/6 Mandatum Life Osakekuponki Nokia UPM Kertyvä Plus 2/2023 Sijoituskorin salkunhoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Mandatum Life Osakekuponki Nokia UPM Plus 2/2023

Mandatum Life Osakekuponki Nokia UPM Plus 2/2023 MANDATUM LIFE OSAKEKUPONKI NOKIA UPM PLUS 2/2023 SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/6 Mandatum Life Osakekuponki Nokia UPM Plus 2/2023 Sijoituskorin salkunhoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Keskeiset ehdot

Lisätiedot

Kasvumarkkinat Plus 6/2016

Kasvumarkkinat Plus 6/2016 Kasvumarkkinat Plus 6/2016 Sijoita viisaasti kehittyville markkinoille RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Kasvumarkkinat Plus 6/2016 Salkunhoitaja: Mandatum

Lisätiedot

Mandatum Life Suuret Eurooppalaiset Yhtiöt 3/2023 Turva

Mandatum Life Suuret Eurooppalaiset Yhtiöt 3/2023 Turva MANDAUM LIFE SUURE EUROOPPALAISE YHIÖ 3/2023 URVA SIJOIUSKORIN SÄÄNNÖ 1/6 Mandatum Life Suuret Eurooppalaiset Yhtiöt 3/2023 urva Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja Sijoituskorin yleiskuva Merkintäaika

Lisätiedot

Osakekuponki Nokia UPM Kertyvä Plus 2/2023

Osakekuponki Nokia UPM Kertyvä Plus 2/2023 Osakekuponki Nokia UPM Kertyvä Plus 2/2023 Korkean kuponkituoton rakennesijoitus Riskitaso 7 6 5 4 3 2 1 Tyypillisesti korkeampi tuotto Tyypillisesti matalampi tuotto Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi:

Lisätiedot

Pankkiosake Plus 10/2016

Pankkiosake Plus 10/2016 Pankkiosake Plus 10/2016 RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Pankkiosake Plus 10/2016 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Vakuutusyhtiö) Merkintäaika:

Lisätiedot

Osakekuponki Nokia UPM Plus 2/2023

Osakekuponki Nokia UPM Plus 2/2023 Osakekuponki Nokia UPM Plus 2/2023 Korkean kuponkituoton rakennesijoitus Riskitaso 7 6 5 4 3 2 1 Tyypillisesti korkeampi tuotto Tyypillisesti matalampi tuotto Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum

Lisätiedot

Nimi Reuters 1 Bloomberg 1. STOXX Europe 600 Oil & Gas -hintaindeksi.sxep SXEP

Nimi Reuters 1 Bloomberg 1. STOXX Europe 600 Oil & Gas -hintaindeksi.sxep SXEP MANDATUM LIFE ÖLJY- JA KAAUYHTIÖT 2/2016 -IJOITUKORI IJOITUKORIN ÄÄNNÖT 1/7 Mandatum Life Öljy- ja kaasuyhtiöt 2/2016 Keskeiset ehdot ijoituskorin salkunhoitaja ijoituskorin rakenne Kohdemarkkina Mandatum

Lisätiedot

Euroopan Kasvukehä Booster 3/2017

Euroopan Kasvukehä Booster 3/2017 Euroopan Kasvukehä Booster 3/2017 RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Euroopan Kasvukehä Booster 3/2017 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Mandatum Life Osakekuponki Nokia Ericsson Bonus 3/2022

Mandatum Life Osakekuponki Nokia Ericsson Bonus 3/2022 MANDATUM LIFE OSAKEKUPONKI NOKIA ERICSSON BONUS 3/2022 SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/6 Mandatum Life Osakekuponki Nokia Ericsson Bonus 3/2022 Sijoituskorin salkunhoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Keskeiset

Lisätiedot

MANDATUM LIFE VENÄJÄ 12/2015 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/6

MANDATUM LIFE VENÄJÄ 12/2015 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/6 MANDATUM LIFE VENÄJÄ 12/2015 -IJOITUKORI IJOITUKORIN ÄÄNNÖT 1/6 Mandatum Life Venäjä 12/2015 Keskeiset ehdot ijoituskorin salkunhoitaja ijoituskorin rakenne Kohdemarkkina Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Sijoituskorin keskeiset ehdot Sijoituskorin nimi: Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Turvasalkku VI, pääomaturvattu sijoituskori

Turvasalkku VI, pääomaturvattu sijoituskori Turvasalkku VI, pääomaturvattu sijoituskori Sijoituskorin säännöt Turvasalkku VI -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja: Sampo Pankki Oyj Sijoituskorin pääomaturvan myöntäjä: Sampo Pankki

Lisätiedot

MANDATUM LIFE EUROOPAN KASVUKEHÄ BOOSTER 3/2017 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT

MANDATUM LIFE EUROOPAN KASVUKEHÄ BOOSTER 3/2017 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT MANDATUM LIFE EUROOPAN KASVUKEHÄ BOOSTER 3/2017 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT Sijoituskorin salkunhoitaja Sijoituskorin yleiskuva Merkintäaika Sijoitusaika Sijoituskorin vaihtoehtoiset lopputulemat

Lisätiedot

Eurooppa Booster 5/2017

Eurooppa Booster 5/2017 Eurooppa Booster 5/2017 Sijoita Euroopan osakemarkkinoille booster -rakenteella, jolla saat kurssinoususta enemmän irti RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life

Lisätiedot

Pääomaturvattu sijoituskori Sijoituskorin säännöt. Sijoituskorin sijoituspolitiikka. Tiedot sijoituskorista. Sijoituskorin sijoitustoiminnan tavoite

Pääomaturvattu sijoituskori Sijoituskorin säännöt. Sijoituskorin sijoituspolitiikka. Tiedot sijoituskorista. Sijoituskorin sijoitustoiminnan tavoite TURVASALKKU Pääomaturvattu sijoituskori Sijoituskorin säännöt 1/5 Sijoituskori pähkinänkuoressa Sijoituskorin nimi: Turvasalkku Pääomaturvan myöntäjä: Sampo Pankki Oyj Sijoituskorin salkunhoitaja: Sampo

Lisätiedot

Osakekuponki Nokia Ericsson Bonus 3/2022

Osakekuponki Nokia Ericsson Bonus 3/2022 Osakekuponki Nokia Ericsson Bonus 3/2022 Korkeaa kuponkituottoa verkkoyhtiöistä Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Osakekuponki Nokia Ericsson Bonus 3/2022 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Eurooppa Tuotto 8/2019

Eurooppa Tuotto 8/2019 Eurooppa Tuotto 8/2019 RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorien keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Eurooppa Tuotto 8/2019 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Vakuutusyhtiö) Merkintäaika:

Lisätiedot

Eurooppa Kuponki 8/2019

Eurooppa Kuponki 8/2019 Eurooppa Kuponki 8/2019 RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorien keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Eurooppa Kuponki 8/2019 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Vakuutusyhtiö) Merkintäaika:

Lisätiedot

Yritysluottokori Eurooppa Kuponki 7/2023

Yritysluottokori Eurooppa Kuponki 7/2023 Yritysluottokori Eurooppa Kuponki 7/2023 Eurooppalaiset yhtiöt tarjoavat houkuttelevaa tuottoa matalassa korkoympäristössä Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Yritysluottokori Eurooppa Kuponki

Lisätiedot

Mandatum Life Eurooppa Tuotto 12/2019

Mandatum Life Eurooppa Tuotto 12/2019 MANDAUM LIFE EUROOPPA UOO 12/2019 SIJOIUSKORIN SÄÄNNÖ 1/6 Mandatum Life Eurooppa uotto 12/2019 Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja Sijoituskorin yleiskuva Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Sijoituskori

Lisätiedot

Sijoituskori koostuu kahdesta pääosasta: 1) tuotto-osasta (sijoitus Kohdemarkkinaan) ja 2) pääomaa suojaavasta osasta (korkosijoitukset).

Sijoituskori koostuu kahdesta pääosasta: 1) tuotto-osasta (sijoitus Kohdemarkkinaan) ja 2) pääomaa suojaavasta osasta (korkosijoitukset). MANDATUM LIFE UOMIALKKU 10/2016 -IJOITUKORI IJOITUKORIN ÄÄNNÖT 1/7 Mandatum Life uomisalkku 10/2016 Keskeiset ehdot ijoituskorin salkunhoitaja ijoituskorin rakenne Kohdemarkkina Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Yritysluottokori Eurooppa KuponkiPlus II 1/2024

Yritysluottokori Eurooppa KuponkiPlus II 1/2024 Yritysluottokori Eurooppa KuponkiPlus II 1/2024 Eurooppalaiset yhtiöt tarjoavat houkuttelevaa tuottoa matalassa korkoympäristössä Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Yritysluottokori Eurooppa

Lisätiedot

Yritysluottokori Eurooppa KuponkiPlus 1/2020

Yritysluottokori Eurooppa KuponkiPlus 1/2020 Yritysluottokori Eurooppa KuponkiPlus 1/2020 Eurooppalaiset yhtiöt tarjoavat houkuttelevaa tuottoa matalassa korkoympäristössä RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum

Lisätiedot

Osake ("j") Yhtiön nimi Reuters 1 Bloomberg 1

Osake (j) Yhtiön nimi Reuters 1 Bloomberg 1 MANDATUM LIFE POHJOINEN POTENTIAALI 5/2017 -IJOITUKORI IJOITUKORIN ÄÄNNÖT 1/6 Mandatum Life Pohjoinen Potentiaali 5/2017 Keskeiset ehdot ijoituskorin salkunhoitaja ijoituskorin yleiskuva Myyntiaika ijoitusaika

Lisätiedot

Yritysluottokori Eurooppa Kuponki 1/2020

Yritysluottokori Eurooppa Kuponki 1/2020 Yritysluottokori Eurooppa Kuponki 1/2020 Eurooppalaiset yhtiöt tarjoavat houkuttelevaa tuottoa matalassa korkoympäristössä RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum

Lisätiedot

Mandatum Life Eurooppa Booster 9/2016

Mandatum Life Eurooppa Booster 9/2016 MANDATUM LIFE EUROOPPA BOOTER 9/2016 -IJOITUKORI IJOITUKORIN ÄÄNNÖT 1/6 Mandatum Life Eurooppa Booster 9/2016 ijoituskorin salkunhoitaja Merkintäaika 2.9. 18.9.2013 ijoitusaika ijoituskorin vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Mandatum Life Pohjoinen Trio Plus 5/2020

Mandatum Life Pohjoinen Trio Plus 5/2020 MANDATUM LIFE POHJOINEN TRIO PLU 5/2020 IJOITUKORIN ÄÄNNÖT 1/6 Mandatum Life Pohjoinen Trio Plus 5/2020 Keskeiset ehdot ijoituskorin salkunhoitaja ijoituskorin yleiskuva Merkintäaika ijoitusaika Mandatum

Lisätiedot

Parempi suunnitelma varoillesi

Parempi suunnitelma varoillesi Parempi suunnitelma varoillesi xx.xx.2014 Presentation name / Author 16.9.2014 2 Tapaamisessa tänään 1. Esittäytyminen 2. Oma tilanteesi 3. Omat tavoitteesi 4. Ratkaisumme sinun tarpeisiisi 5. Päätökset

Lisätiedot

Suomisalkku 4/2022 Turva

Suomisalkku 4/2022 Turva Suomisalkku 4/0 Turva Tuottoa suomalaisista yhtiöistä Sijoituskorien keskeiset tiedot RISKITASO 5 4 3 KOHTUULLINEN Nimi: Mandatum Life Suomisalkku 4/0 Turva Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

MANDATUM LIFE SUOMI TWIN WIN 6/2017 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT

MANDATUM LIFE SUOMI TWIN WIN 6/2017 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT MANDAUM LIFE UOMI WIN WIN 6/2017 -IJOIUKORI IJOIUKORIN ÄÄNNÖ ijoituskorin salkunhoitaja ijoituskorin yleiskuva Merkintäaika ijoitusaika ijoituskorin vaihtoehtoiset lopputulemat ja Osallistumisaste Mandatum

Lisätiedot

Mandatum Life If Pääomalaina 12/2041

Mandatum Life If Pääomalaina 12/2041 MANDATUM LIFE IF PÄÄOMALAINA 12/2041 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/8 Mandatum Life If Pääomalaina 12/2041 Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja Sijoituskorin rakenne Kohdeyhtiö Sijoituskohde

Lisätiedot

Suomisalkku 3/2024 Turva

Suomisalkku 3/2024 Turva Suomisalkku 3/2024 Turva Tuottoa ja turvaa suomalaisista yhtiöistä Sijoituskorien keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Suomisalkku 3/2024 Turva Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

MANDATUM LIFE SUOMI TWIN WIN 6/2020 SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/6

MANDATUM LIFE SUOMI TWIN WIN 6/2020 SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/6 MANDAUM LIFE UOMI WIN WIN 6/2020 IJOIUKORIN ÄÄNNÖ 1/6 ijoituskorin salkunhoitaja ijoituskorin yleiskuva Merkintäaika ijoitusaika ijoituskorin vaihtoehtoiset lopputulemat ja Osallistumisaste Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

MANDATUM LIFE KASVUKONEET 2/2017-SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/7

MANDATUM LIFE KASVUKONEET 2/2017-SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/7 MANDATUM LIFE KAVUKONEET 2/2017-IJOITUKORI IJOITUKORIN ÄÄNNÖT 1/7 Mandatum Life Kasvukoneet 2/2017 Keskeiset ehdot ijoituskorin salkunhoitaja ijoituskorin rakenne Kohdemarkkina Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot