Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 1"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:00-19:25 PAIKKA Kunnantalo johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 Kokouksen laillisuus 3 56 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 57 Perusturvapalveluiden talousarvion toteuma ja Talousarviomuutokset Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avustajan palkkauskulujen 13 korvaaminen ja palkkiokorotus alkaen 60 Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa noudatettavat ohjeet Perusturvajohtajan ajankohtaiset asiat Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset Muut asiat Kokouksen päättäminen 21

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Siekkinen Teija puheenjohtaja Ketola Markku varapuheenjohtaja Laurila Ritva jäsen Tuhkanen Raija jäsen Sauvola Leo jäsen Minna Maikkola varajäsen :t POISSA Luoma-aho Leena jäsen Kuisma Jarmo jäsen Karinen Tero kunnanjohtaja Tanskanen Oiva kunnanhallituksen pj. Hyrynkangas-Järvenpää vastaava lääkäri 57 Pirkko Karjalainen-Saarenpää Teija vastaava sairaanhoitaja 57 MUU Tönkyrä Kalevi kunnanhallituksen vpj Rantapelkonen Arja vt.perusturvajohtaja Seinijoki Mirja sosiaalityöntekijä :t 57, 59 ja 59 Rapinoja Susanna työsuunnittelija 57 ALLEKIRJOITUKSET Teija Siekkinen Puheenjohtaja Arja Rantapelkonen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hailuoto Leo Sauvola Pöytäkirjantarkastaja Markku Ketola Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnanvirasto keskiviikkona klo 10-15

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus Ptltk 55 Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä hyväksyy kokouksen asialistan. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksyttiin seuraavilla täydennyksillä: Lisälistalla esitetty asia talousarviomuutokset 2015 päätettiin käsitellä asiakohtana 58 ja lisäys 63 viranhaltijapäätökset vt.perusturvajohtajan henkilöstöpäätös

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Ptltk 56 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leo Sauvola ja Markku Ketola.

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvapalveluiden talousarvion toteuma ja Ptltk 57 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ( ) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman Kunnan vuoden 2015 toimeenpano-ohjeen mukaan talousarvio sitoo toi mi eli miä tulosaluetasolla, joten määrärahoja ei voi käyttösuunnitelmassa siir tää tulosalueelta toiselle. Perusturvapalveluissa on kaksi tulosaluetta so si aa li pal ve lut ja terveyspalvelut. Sosiaalipalveluissa on kahdeksan tu los yk sik köä: perusturvan hallintopalvelut,sosiaalityö,lastensuojelupalvelut, vam mais palve lut, kotihoito, vanhusten asumispalvelut, vanhusten laitoshoito ja Saaren kar ta non keittiö. Terveyspalveluissa on kaksi tulosyksikköä: pe rus tervey den huol to ja erikoissairaanhoito. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa perusturvapalveluiden toimintakate vuodelle 2015 on Valtuuston sitovuustaso Sosiaalipalvelut TA Terveyspalvelut TA Perusturvalautakunta hyväksyi pe rus tur va pal ve lu jen käyttösuunnitelman vuodelle 2015 ko kouk ses saan , jossa menoissa on otettu huomioon kunnanhallituksen edellyttämä säästötavoite perusturvapalveluille euroa. Käyt tö suun ni tel ma on lautakuntaan nähden si to va tulosyksikkötasolla. Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta annetaan valtuustolle puolivuosittain tilanteista 31.5., (30.9.laajannettu raportti eli välitilinpäätös/talousarviomuutokset) ja ja kunnanhallitukselle vähintään neljännesvuosittain. Talousarviomuutokset esitetään toteuman mukaisesti, joka viimeisin käytettävissä oleva tieto. Talousarvion seurantaraportit ajalta ja ajalta ovat toteutettu valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan. Talousarviomuutokset hyväksytystä käyt tö suun ni tel mas ta eivät ole ra por tis sa mukana. Menoissa ei ole mukana tulosalueille ja -yksiköille kohdistuvat sisäiset vuokramenot.

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Tulosaluetaso, valtuustositovuustaso ja ml.sis.erät, lukuun ottamatta sis.vuokria käyttö 07/2014 käyttö 05/2015 käyttö 07/2015 Talousarvio 2015 tot.aste 05/2015 Tot.aste 07/2015 Muutos 07/14-15 Sosiaalipalvelut menot ,1 % 51,3 % -7,2 % tulot ,7 % 54,2 % -12,2 % netto ,7 % 50,7 % -6,1 % Terveyspalvelut menot ,2 % 44,9 % -21,7 % tulot ,4 % 35,0 % 14,7 % netto ,5 % 45,3 % -22,5 % Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden toteumaprosentti on 7/ ,7 %. Si säi set kiinteistökulut puuttuvat ja käyt tö ta lou den säästöihin hyväksytty :n vähennys. Kiinteistökulujen arvio ko tulosalueelle on 7/2015 mennessä euroa. Tuloissa on kirjausvirhe, valtionavustus euroa kuuluu sivis tys toi mel le.lainsäädäntömuutos kuntien osarahoittamassa työ mark kina tues sa aiheuttaa kustannusten nou sun. Perustoimeentulotuki, ennaltaehkäisevä ja tarveharkinnainen toimeentulotuki tulevat ylittymään. Kotihoidon ja palvelukodin sijaiskulut ylittyvät. Toisaalta so si aa li pal ve luissa toteutuu myös säästöjä, mm tehostetun palveluasumisen ostopalvelussa ja asiantuntijapalveluissa. Sosiaalipalveluissa menot ylittävät ta lous ar vion hyväksytyn käyttösuunnitelman noin eurolla. Terveyspalvelut Terveyspalvelujen toteumaprosentti on 7/ ,3 %. Si säi set kiinteistökulut puuttuvat ja käyt tö ta lou den säästöihin hyväksytty :n vähennys. Kiinteistökulujen arvio ko tulosalueelle on 7/2015 mennessä euroa. Ostopalvelujen menot ovat maltilliset ja si jais mää rä ra ho ja ei ole käytetty alkuvuodesta eikä ke sän aikana. Erilliskorvaukset ja asiantuntijapalveluihin kirjattava tie to jär jes tel mien ylläpitomaksu tulee ylittämään arvioidun.erilliskorvauksien ja asiantuntijapalveluiden menojen kasvun vuoksi talousarvion ennakoidaan ylittyvän noin eu roa.erikoissairaanhoidon toteuma on 7/ ,10 %, hei nä kuun menot eivät ole mukana toteumassa. PPSHP:n kuntaraportin mukaan 1-7/2015 toteuma on 52,6 %.

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Tulosyksikkötaso, lautakunnan sitovuustaso ja ml.sis.erät,, lukuunottamatta sis.vuokria käyttö 07/2014 käyttö 05/2015 käyttö 07/2015 Talousarvio 2015 tot.aste 05/2015 Tot.aste 07/2015 Muutos 07/14-15 Perusturvan hal lin to pal ve lut menot ,4 % 57,0 % 3,5 % tulot ,6 % 24,6 % netto ,6 % 57,8 % 2,4 % Sosiaalityö menot ,2 % 75,7 % 8,0 % tulot % 127 % 241,5 % netto ,5 % 57,8 % -29,2 % Lastensuojelupalvelut menot ,4 % 49,6 % 233,5 % tulot ,2 % netto ,3 % 49,3 % 242,4 % Vammaispalvelut menot ,1 % 64,6 % 29,4 % tulot netto ,1 % 64,6 % 29,4 % Kotihoito menot ,6 % 56,6 % -11,5 % tulot ,9 % 44,4 % -8,1 % netto ,6 % 58,7 % -11,9 % Vanhusten asumis pal ve lut menot ,2 % 47,7 % -13,5 % tulot ,0 % 41,3 % -51,0 % netto ,3 % 48,6 % -5,0 % Saarenkartanon keit tiö menot ,3 % 38,5 % -22,6 % tulot ,6 % 56,0 % 6,5 % netto ,4 % 3,1 % -92,9 % Perusterveyden huolto menot ,4 % 41,5 % -16,4 % tulot ,4 % 35,0 % 14,7 % netto ,6 % 42,3 % -18,5 % Erikoissairaanhoito menot ,1 % 47,1 % -24,4 %

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta tulot netto ,1 % 47,1 % -24,4 % Perusturvan hallintopalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittyvät ja sijaisten palkat. Sosiaalityöntekijän vuosiloman ajan oli sijainen, johon talousarviossa ei oltu varauduttu. Sosiaalityö Perustoimeentulotuen valtionosuus tuloissa on virhekirjaus eu roa, kuuluu kirjastolle. Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki ylittyy lain säädän tö muu tos ten seurauksena, toteuma 94,7 % yht Pe rus toimeen tu lo tu ki ylittyy, toteuma 76,9 % yht Tarveharkinnainen toimeen tu lo tu ki ylittyy, toteuma 93,60 % yht Lastensuojelupalvelut Vuoden 2015 talousarvioon on sisällytetty ko avopalveluiden kohtaan perhetyöntekijän palkka, joka vielä vuonna 2014 oli perusturvanhallintopalveluissa. Vammaispalvelut Kustannuspaikkatasolla kirjausvirheitä, joita korjataan. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ylittymässä. Kotihoito Sijaisten palkat ylittymässä sairaslomien vuoksi. Asiantuntijapalveluissa tulee säästöä n 3000 euroa. Henkilöstön koulutus painottuu loppuvuoteen. Vanhusten asumispalvelut Säästöä syntyy loppuvuodesta asiakaspalvelujen ostosta n euroa ja asiantuntijapalveluista n euroa. Suurin ylitys on henkilöstön palkoissa erilliskorvaukset, toteuma 74,9 %, yht Vakinaisten, sijaisten ja määräaikaisten kustannuspaikkatasolla kirjausvirheitä, joita pyritään oikaisemaan. Sijaisia on käytetty runsaasti sairaslomien vuoksi. Henkilöstön koulutus painottuu loppuvuoteen. Saarenkartanon keittiö Sijaisjärjestelyjä on tehty lomien ajan koulun keittiöhenkilön kanssa. Palkkakuluja ei ole vielä kirjattu lomituksista. Tulot ovat kehittyneet suotuisasti, kun palvelukodin vakinaisten ja lyhytaikaisten asukkaiden ateriamaksut on kohdistettu tälle vuodelle suoraan keittiölle, samoin hintojen tarkistus on kasvattanut tuloja. Perusterveydenhuolto Perusterveydenhuollon toiminta on ollut vakaata kevään ja kesän ajan. Sijaisia ei ole käytetty. Vakinaisten, sijaisten ja määräaikaisten kustannuspaikoilla virhe, joka oikaistaan. Perusterveydenhuollon asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet maltillisesti.erilliskorvaukset ja asiantuntijapalveluihin kirjattava tietojärjestelmien ylläpitomaksu tulee ylittämään arvioidun. Erikoissairaanhoito

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Erikoissairaanhoidon toteuma 7/2015 on 47,1 %, hei nä kuun menot eivät ole mukana toteumassa. PPSHP:n kuntaraportin mukaan 1-7/2015 toteuma on 52,6 %. Kiinteistömenot ja käyttösuunnitelma säästöt puuttuvat kaikkien tulosyksiköiden kirjauksista. INVESTOINNIT Perusturva TA2015 TA2015 muutos TA M Käyttö Jäljellä Tot.as te % 8200 Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Investointimenot ,8 Investointi netto , Hälytysjärjestelmän uusiminen Investointimenot ,5 Investointi netto ,5 Yhteensä ,0 Perusturvan investoinneissa terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistamisessa osa hankinnasta ehdittiin tehdä vuoden 2014 puolella n Suun terveydenhuollon ohjelman uusiminen siirtyy vuodelle Osa arvioidusta investoinnista on ohjelman toimittajan tiedon mukaan siirtymässä vuodelle Kanta arkistoon siirtyminen siirrettiin keväältä syyskuun alkuun. Investointiin arvioitu tietojärjestelmien ylläpitomaksu siirretään käyttötalouteen. Arvioitu investointimeno vuoden 2015 aikana , huomioidaan talousarviomuutoksessa. Hälytysjärjestelmän uudistamisen meno ylittyi eurolla. Valmistelu: vt.perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p , sosi aa li työn te ki jä Mirja Seinijoki p , vastaava lääkäri Pirkko Hyryn kan gas-jär ven pää p Liitteenä perusturvapalveluiden toteuma ja sekä perusturvapalvelujen osavuosikatsaus. Perusturvajohtaja: Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan perusturvapalveluiden toteuman ja ja osavuosikatsauksen 1-7/2015 esitettäväksi kun nan hal li tuk sel le ja valtuustolle. Hyväksyttiin.

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Sosiaalityöntekijä Mirja Seinijoki oli läsnä klo 17:20-17:40 ja työsuunnittelija Susanna Rapinoja klo 17:20-17:30 sosiaalityön käsittelykohdassa, esittellen työllisyyttä, kuntouttavaa työtoimintaa, kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea ja toimeentulotuen kehitystä. Liitteet Liite 1 Perusturvapalveluiden talousarvion toteuma ja

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Talousarviomuutokset 2015 Ptltk 58 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ( ) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman Kunnan vuoden 2015 toimeenpano-ohjeen mukaan talousarvio sitoo toi mi eli miä tulosaluetasolla, joten määrärahoja ei voi käyttösuunnitelmassa siir tää tulosalueelta toiselle. Perusturvapalveluissa on kaksi tulosaluetta so si aa li pal ve lut ja terveyspalvelut. Perusturvalautakunta hyväksyi pe rus tur va pal ve lu jen käyttösuunnitelman vuodelle 2015 ko kouk ses saan , jossa menoissa on otettu huomioon kunnanhallituksen edellyttämä säästötavoite perusturvapalveluille euroa, joista sosiaalipalveluihin kohdistuu euroa ja terveyspalveluihin euroa. Käyt tö suun ni tel ma on lautakuntaan nähden si to va tulosyksikkötasolla. Talousarviomuutokset esitetään toteuman mukaisesti, joka ei sisällä tulosaluille kohdistettujä säästöjä. Käyttötalouden muutokset: TY 500 Perusturvanhallintopalvelut Menonlisäyksiä TY 505 Sosiaalityö Menonlisäyksiä TY 510 Lastensuojelupalvelut Menonlisäyksiä 500 TY 515 Vammaispalvelut Menonlisäyksiä TY 520 Kotihoito Menonlisäyksiä Menonvähennyksiä TY 525 Vanhusten asumispalvelut Menonlisäyksiä Menonvähennyksiä TA 500 Sosiaalipalvelut yhteensä (valtuuston sitovuustaso) Menonlisäys euroa TY 550 Perusterveydenhuolto Menonlisäyksiä Menonvähennyksiä TA 550 Terveyspalvelut yhteensä (valtuuston sitovuustaso) Menonlisäys LT50 Perusturvalautakunta yhteensä

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Menolisäys Investointi-osan muutoksia: 8200 Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Menonvähennys Hälytysjärjestelmien uusiminen Saarenkartanon kiinteistössä Menonlisäys Perusturvapalveluiden käyttösuunnitelmaan (hyväksytty Petula ) kohdennetut säästöt tulosalueittain ja -yksiköittäin ennusteen mukaan toteutuvat sosiaalipalveluissa euroa ja terveyspalveluissa euroa, joka otetaan tässä huomioon. Heinäkuun toteuman 2015 mukaisiin kustannuspaikkakohtaisiin menolisäysennusteisiin ei ole kuitenkaan löydettävissä vastaavia menojenvähennyksiä tai uusia säästökohteita sosiaalipalveluissa. Perusturvan investoinneissa terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen toteutui osittain vuonna 2014 ja jakautuu uusimman tiedon mukaan vuosille Saarenkartanon kiinteistön hälytysjärjestelmän uudistamisen kustannus ylittyi. Valmistelu: vt. perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy talousarviomuutokset 2015, käyttötalousosan menolisäys TA 500 sosiaalipalvelut , TA 550 terveyspalvelut menovähennyksen 3 837, investointiosan muutokset terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen menonvähennys ja hälytysjärjestelmien uusiminen Saarenkartanon kiinteistössä menonlisäys sekä esittää näitä hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Päätös: Hyväksyttiin.

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avustajan palkkauskulujen korvaaminen ja palkkiokorotus alkaen Ptltk 59 Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.vammaispalvelulain 8.2 :n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaista apua, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista, eikä hän saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla (VpL 4). Vammaispalvelu laki on siten toissijainen, poikkeuksena kehitysvammaiset. Vammaispalvelulain 2 :n mukaan vammaisella tarkoitetaan sellaista henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti (väh. 1 vuosi) erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaisuus tai vaikeavammaisuus määritellään vammaispalvelulaissa tai asetuksessa erikseen jokaisen palvelun ja tukitoimen kohdalla. Vaikeavammaisuuden ja vammaisuuden määrittely ei perustu yksin lääkärin tai terveydenhuoltohenkilöstön arvioon. Arvioinnin tulee painottua toiminnallisten rajoitusten selvittämiseen ja kuvaamiseen sekä toisaalta vammaispalvelulain edellyttämään pysyvyyden arviointiin. Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista kotona ja kodin ulkopuolelle, eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilöä ei voida kuitenkaan rajata henkilökohtaisen avun ulkopuolelle minkään vamman, sairauden tai diagnoosin perusteella. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan VpL 8 c :n mukaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella 1.päivittäisissä toimissa (esim. liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteys, asiointi. Henkilökohtaisen avustajan työ ei ole hoito- eikä hoivatyötä, valvontaa eikä tavanomaista kotitaloustyötä. Työhön voi kuitenkin sisältyä näihin toimiin liittyvää avustamista.) 2.työssä ja opiskelussa (työnantajan työssä käynnin avustaminen, lukio- ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevan avustaminen) 3.harrastuksissa 4.yhteiskunnallisessa osallistumisessa 5.sosiaalisen vuorovaikutuksen syntymisessä ja ylläpitämisessä Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen on myönnettävä avustajan palkkauskuluja vähintään 30 tuntia kuukaudessa, ellei vähäisempi määrä turvaa välttämätöntä tarvetta. Päivittäisiä toimia varten henkilökohtaista apua on myönnettävä siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee.

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua 1.korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset, työnantajalle maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. Vaikeavammainen henkilö valitsee ja palkkaa itse henkilökohtaisen avustajan, jonka palkkakustannukset kunta korvaa hyväksymänsä palkkatason mukaisesti. Pääsääntöisesti avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen omainen tai muu läheinen henkilö. 2.antamalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluluiden hankkimista varten sosiaalihuoltolain 29 a :ssa tarkoitetun palvelusetelin, jonka arvo on kohtuullinen taikka 3. hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa Hailuodon kunnassa on toteutettu kohdan yksi vaihtoehtoa, jossa vaikeavammainen on itse valinnut ja palkannut avustajansa (vaikeavammainen = työnantaja), kunta on korvannut palkkaus- ja lakisääteiset työnantajalle kuuluvat kulut hyväksymänsä tuntipalkan 9,30 e mukaisesti. Kunta voi päättää kohtuullisena pidettävän korvauksen suuruudesta. Lauantai- ja pyhätyönä on korvattu tietty tuntimäärä asianmukaisesti korotettuna. Palkkojen laskenta on keskitetty yhdelle tilitoimistolle avustajaa käyttävienhenkilöiden puolesta. Henkilökohtaista apua järjestettäessä toimitaan vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisesti. Valmistelu: sosiaalityöntekijä Mirja Seinijoki, p Sosiaalityöntekijän ehdotus: Perusturvalautakunta päättää järjestää edelleen henkilökohtaisen avun korvaamalla vaikeavammaisen itse valitsemansa ja palkkaamansa avustajan palkkauskulut ja työnantajan lakisääteiset maksut. Tuntipalkka päätetään korottaa 10,32 euroon alkaen. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Päätös: Hyväksyttiin. Sosiaalityöntekija Mirja Seinijoki oli paikalla asian esittelyn aikana.

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa noudatettavat ohjeet Ptltk 60 Kunnan on järjestettävä vammaispalvelulain 8.2 :n mukaan vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut, niihin liittyvine saattajapalveluineen. Kuljetuspalveluja on järjestettävä siten, että vaikeavammaisella on mahdollisuus välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaiseen jokapäiväiseen elämään kuuluvaan asiointi- ja virkistysmatkaan kuukaudessa (VpA 6 ), ellei asiakkaalle riitä pienempi määrää matkoja. Matkojen määrää ei voi siirtää kuukaudelta toiselle. Jokapäiväiseen elämään kuuluvia matkoja ovat Hailuodon alueella tapahtuvat ja Ouluun, Kempeleeseen, Liminkaan tai Lumijoelle suuntautuvat matkat. Yhdensuuntainen kuljetuspalvelumatka, on matka lähtöpisteestä määränpäähän aina suorinta reittiä. Lyhyt pysähdys esim. rahan nostamiseksi pankkiautomaatilta sallitaan. Pysähtyminen pidempiaikaisesti asiointia varten (esim. apteekissa, kaupassa tai pankissa käynti) päättää yhdensuuntaisen matkan. Paluu lähtöosoitteeseen tai toiseen osoitteeseen on uusi yhdensuuntainen matka. Pelkkä autolla ajeleminen ei täytä kuljetuspalveluna myönnettävän asiointi- ja virkistäytymismatkan ehtoja. Taksiautoilijan kunnalle lähettämistä matkatositteista tulee ilmetä asiakkaan koko nimi, matkaan lähtö- ja matkakohteen/kohteiden osoitteet kadunnimen tarkkuudella ja olla asiakkaan allekirjoittama. Opiskeluksi katsotaan peruskoulun jälkeinen tutkintoon tähtäävä tai vaikeavammaisen ammattipätevyyttä/työllistymistä edistävä koulutus.saattajapalvelu mahdollistetaan, jos vaikeavammainen henkilö tarvitsee toisen henkilön apua niin paljon, ettei taksin/invataksin kuljettajan antama tavanomainen apu ole riittävä. Kuljetuspalvelua myönnetään vammaispalvelulain 5 :n mukaan sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle, joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia, ja jolla kuljetuspalvelun tarve johtuu pitkäaikaista (väh.1 v) tai pysyvää haittaa aiheuttavasta vammasta tai sairaudesta. Kuljetuspalvelua ei myönnetä yleensä sairaudesta toipumisen ajaksi tai kuntoutusvaiheeseen. Hakijan vaikeavammaisuutta tarkastellaan hänen toiminnallisen (sosiaalinen ja fyysinen) ympäristön ja lääkärinlausunnon pohjalta. Vaikeavammaisuus voi olla fyysistä tai psyykkistä. Kuljetuspalvelun tarve voi vaihdella vuodenaikojen ja sääolosuhteiden mukaan (esim. hengitystiepotilailla). Kunnalla on oikeus järjestää palvelu harkitsemallaan tarkoituksenmukaisella tavalla, esim. taksikuljetuksina, kutsutaksikuljetuksina, kimppakyyteinä tai palveluliikenteen avulla. Kuljetuspalvelupäätös on aina henkilökohtainen ja vaikeavammaisen on oltava aina itse fyysisesti mukana kuljetuksessa. Jos matkalle osallistuu vaikeavammaisen kanssa poikkeuksellisesti joku muu, kuin saattajapäätöksellä saattaja (esim. puoliso jonka kanssa meno yhteiseen tilaisuuteen), maksavat molemmat matkasta omavastuuosuuden. Omavastuuosuus on yhdensuuntaiselta matkalta matkaa vastaava joukkoliikenteessä peritty kertamaksu. Matkahuollon maksutaulukon mukaisesti, omavastuu osuus vaihtelee siten tehdyn matkan pituuden

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta mukaan. Omavastuuosuus maksetaan suoraan taksinkuljettajalle. Saattajalta ei peritä omavastuuosuutta. Lautan odotusaikaa korvataan vain, jos viive johtuu lautan tilapäisestä aikataulumuutoksesta (esim. sairaskuljetuksen odotus). Asiointi/odotusaikaa voidaan korvata enimmillään 45 minuuttia lähikuntiin kohdistuvilla asiointimatkoilla. Mikäli asiakas käyttää asiointiaikaa, kuluu häneltä aina kaksi yhdensuuntaista matkaa, asiointiaikaa ei korvata yhdensuuntaiselta matkalta. Kaiken muun odotusajan asiakas maksaa itse. Asiakkaan tulee olla valmiina sovittuna aikana. Kuljetuspalvelua ei saa käyttää sairaala-, terveyskeskus-, laboratorio-, terapia-, lääkärikäynti-, lääkintävoimistelu-, fysioterapia- tai muihin sellaisiin matkoihin, joihin voi hakea korvausta kelan sairasvakuutuksesta tai vakuutusyhtiöltä. Oikeutensa kuljetuspalveluun asiakkaan tulee esittää taksiautoilijalle matkaan lähtiessä päätöksen yhteydessä saamallaan kuljetuspalvelukortilla taksiautoilijalle. Kuljetuspalvelun käyttöoikeus päättyy, kun asiakas muuttaa toiselle paikkakunnalla tai päätöksen voimassaolo lakkaa. Lisätietoja tarvittaessa sosiaalityöntekijältä puh Tämä ohje jaetaan kuljetuspalvelun käyttäjille ja Oulun taksikeskukselle/taksiyrittäjille. Valmistelu: sosiaalityöntekijä Mirja Seinijoki, p Sosiaalityöntekijän ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä noudatettavat ohjeet vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen siten, että noudatettavat ohjeet tulevat voimaan alkaen. Perusturvajohtaja muutettu: Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen siten, että noudatettavat ohjeet tulevat voimaan alkaen ja muista matkoista on aina sovittava erikseen sosiaalityöntekijän kanssa. Päätös: Hyväksyttiin. Sosiaalityöntekijä Mirja Seinijoki oli paikalla asian esittelyn ajan.

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan ajankohtaiset asiat Ptltk 61 Vs. perusturvajohtaja informoi perusturvalautakuntaa ajankohtaisasioista. - sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu - vanhusneuvostojen yhteiskokous Oulu ja ympäristökunnat - vanhustenviikon ohjelma - talousarvion 2016 valmistelu Perusturvajohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Ptltk 62 Perusturvalautakunnalle saapunut posti: - Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Bärreco Oy. - Kunnahallitus Pöytäkirjaote Sopimus geriatripalvelusta/otto-oikeuden käyttäminen ja oikaisuvaatimus. - Valviran ilmoitus Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen, Perheterapia Koho Oy. - Hailuodon vanhusneuvoston kokouspöytäkirja 2/ Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta Saapui PPSHP Hankintapalvelut Sopimus kehitysvammaisten palveluasumisen kilpailuttamisesta. Perusturvajohtaja: Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Viranhaltijapäätökset Ptltk 63 Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin perusturvalautakunnalla on otto-oikeus ajalta Perusturvajohtaja Hankintapäätös Lisähankinta hälytysjärjestelmän päivittäminen/uudistaminen palvelukoti Saarenkartano. Yleinen päätös Viranhaltijapäätösvallan edelleen delegointi määräaikaisesti lastensuojelulain 13 mukaisista toimenpiteistä sekä sosiaalityön yksilöitä koskevien lausuntojen antamisesta ja esitysten teosta. Valmistelija: vt. perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p Perusturvajohtaja: Päätös: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin ja lisäksi hyväksyttiin vt. perusturvajohtajan henkilöstöpäätös Määräaikainen työajan muutos Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää.

20 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Muut asiat Ptltk 64 Perusturvalautakunta tiedustelu aloitteen etenemisestä ikäihmisten alennuslipusta Zimmariin. Päätös: Tiedustelu aloitteen etenemisestä välitetään hallinto- ja sivistysosastolle.

21 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kokouksen päättäminen Ptltk 65 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:25.

22 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kunnallisasiat Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät:56, 57, 58, 61, 62, 63 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomanien ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 55, 59, 60 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite: Perusturvalautakunta, Luovontie 176, HAILUOTO Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksiasettaminen Tiedoksianto asianosaiselle 1) Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kun-nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensim-mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pvm: Hailuodossa kunnanvirasto Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajanallekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.