Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 1"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:00-19:25 PAIKKA Kunnantalo johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 Kokouksen laillisuus 3 56 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 57 Perusturvapalveluiden talousarvion toteuma ja Talousarviomuutokset Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avustajan palkkauskulujen 13 korvaaminen ja palkkiokorotus alkaen 60 Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa noudatettavat ohjeet Perusturvajohtajan ajankohtaiset asiat Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset Muut asiat Kokouksen päättäminen 21

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Siekkinen Teija puheenjohtaja Ketola Markku varapuheenjohtaja Laurila Ritva jäsen Tuhkanen Raija jäsen Sauvola Leo jäsen Minna Maikkola varajäsen :t POISSA Luoma-aho Leena jäsen Kuisma Jarmo jäsen Karinen Tero kunnanjohtaja Tanskanen Oiva kunnanhallituksen pj. Hyrynkangas-Järvenpää vastaava lääkäri 57 Pirkko Karjalainen-Saarenpää Teija vastaava sairaanhoitaja 57 MUU Tönkyrä Kalevi kunnanhallituksen vpj Rantapelkonen Arja vt.perusturvajohtaja Seinijoki Mirja sosiaalityöntekijä :t 57, 59 ja 59 Rapinoja Susanna työsuunnittelija 57 ALLEKIRJOITUKSET Teija Siekkinen Puheenjohtaja Arja Rantapelkonen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hailuoto Leo Sauvola Pöytäkirjantarkastaja Markku Ketola Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnanvirasto keskiviikkona klo 10-15

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus Ptltk 55 Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä hyväksyy kokouksen asialistan. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksyttiin seuraavilla täydennyksillä: Lisälistalla esitetty asia talousarviomuutokset 2015 päätettiin käsitellä asiakohtana 58 ja lisäys 63 viranhaltijapäätökset vt.perusturvajohtajan henkilöstöpäätös

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Ptltk 56 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leo Sauvola ja Markku Ketola.

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvapalveluiden talousarvion toteuma ja Ptltk 57 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ( ) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman Kunnan vuoden 2015 toimeenpano-ohjeen mukaan talousarvio sitoo toi mi eli miä tulosaluetasolla, joten määrärahoja ei voi käyttösuunnitelmassa siir tää tulosalueelta toiselle. Perusturvapalveluissa on kaksi tulosaluetta so si aa li pal ve lut ja terveyspalvelut. Sosiaalipalveluissa on kahdeksan tu los yk sik köä: perusturvan hallintopalvelut,sosiaalityö,lastensuojelupalvelut, vam mais palve lut, kotihoito, vanhusten asumispalvelut, vanhusten laitoshoito ja Saaren kar ta non keittiö. Terveyspalveluissa on kaksi tulosyksikköä: pe rus tervey den huol to ja erikoissairaanhoito. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa perusturvapalveluiden toimintakate vuodelle 2015 on Valtuuston sitovuustaso Sosiaalipalvelut TA Terveyspalvelut TA Perusturvalautakunta hyväksyi pe rus tur va pal ve lu jen käyttösuunnitelman vuodelle 2015 ko kouk ses saan , jossa menoissa on otettu huomioon kunnanhallituksen edellyttämä säästötavoite perusturvapalveluille euroa. Käyt tö suun ni tel ma on lautakuntaan nähden si to va tulosyksikkötasolla. Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta annetaan valtuustolle puolivuosittain tilanteista 31.5., (30.9.laajannettu raportti eli välitilinpäätös/talousarviomuutokset) ja ja kunnanhallitukselle vähintään neljännesvuosittain. Talousarviomuutokset esitetään toteuman mukaisesti, joka viimeisin käytettävissä oleva tieto. Talousarvion seurantaraportit ajalta ja ajalta ovat toteutettu valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan. Talousarviomuutokset hyväksytystä käyt tö suun ni tel mas ta eivät ole ra por tis sa mukana. Menoissa ei ole mukana tulosalueille ja -yksiköille kohdistuvat sisäiset vuokramenot.

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Tulosaluetaso, valtuustositovuustaso ja ml.sis.erät, lukuun ottamatta sis.vuokria käyttö 07/2014 käyttö 05/2015 käyttö 07/2015 Talousarvio 2015 tot.aste 05/2015 Tot.aste 07/2015 Muutos 07/14-15 Sosiaalipalvelut menot ,1 % 51,3 % -7,2 % tulot ,7 % 54,2 % -12,2 % netto ,7 % 50,7 % -6,1 % Terveyspalvelut menot ,2 % 44,9 % -21,7 % tulot ,4 % 35,0 % 14,7 % netto ,5 % 45,3 % -22,5 % Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden toteumaprosentti on 7/ ,7 %. Si säi set kiinteistökulut puuttuvat ja käyt tö ta lou den säästöihin hyväksytty :n vähennys. Kiinteistökulujen arvio ko tulosalueelle on 7/2015 mennessä euroa. Tuloissa on kirjausvirhe, valtionavustus euroa kuuluu sivis tys toi mel le.lainsäädäntömuutos kuntien osarahoittamassa työ mark kina tues sa aiheuttaa kustannusten nou sun. Perustoimeentulotuki, ennaltaehkäisevä ja tarveharkinnainen toimeentulotuki tulevat ylittymään. Kotihoidon ja palvelukodin sijaiskulut ylittyvät. Toisaalta so si aa li pal ve luissa toteutuu myös säästöjä, mm tehostetun palveluasumisen ostopalvelussa ja asiantuntijapalveluissa. Sosiaalipalveluissa menot ylittävät ta lous ar vion hyväksytyn käyttösuunnitelman noin eurolla. Terveyspalvelut Terveyspalvelujen toteumaprosentti on 7/ ,3 %. Si säi set kiinteistökulut puuttuvat ja käyt tö ta lou den säästöihin hyväksytty :n vähennys. Kiinteistökulujen arvio ko tulosalueelle on 7/2015 mennessä euroa. Ostopalvelujen menot ovat maltilliset ja si jais mää rä ra ho ja ei ole käytetty alkuvuodesta eikä ke sän aikana. Erilliskorvaukset ja asiantuntijapalveluihin kirjattava tie to jär jes tel mien ylläpitomaksu tulee ylittämään arvioidun.erilliskorvauksien ja asiantuntijapalveluiden menojen kasvun vuoksi talousarvion ennakoidaan ylittyvän noin eu roa.erikoissairaanhoidon toteuma on 7/ ,10 %, hei nä kuun menot eivät ole mukana toteumassa. PPSHP:n kuntaraportin mukaan 1-7/2015 toteuma on 52,6 %.

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Tulosyksikkötaso, lautakunnan sitovuustaso ja ml.sis.erät,, lukuunottamatta sis.vuokria käyttö 07/2014 käyttö 05/2015 käyttö 07/2015 Talousarvio 2015 tot.aste 05/2015 Tot.aste 07/2015 Muutos 07/14-15 Perusturvan hal lin to pal ve lut menot ,4 % 57,0 % 3,5 % tulot ,6 % 24,6 % netto ,6 % 57,8 % 2,4 % Sosiaalityö menot ,2 % 75,7 % 8,0 % tulot % 127 % 241,5 % netto ,5 % 57,8 % -29,2 % Lastensuojelupalvelut menot ,4 % 49,6 % 233,5 % tulot ,2 % netto ,3 % 49,3 % 242,4 % Vammaispalvelut menot ,1 % 64,6 % 29,4 % tulot netto ,1 % 64,6 % 29,4 % Kotihoito menot ,6 % 56,6 % -11,5 % tulot ,9 % 44,4 % -8,1 % netto ,6 % 58,7 % -11,9 % Vanhusten asumis pal ve lut menot ,2 % 47,7 % -13,5 % tulot ,0 % 41,3 % -51,0 % netto ,3 % 48,6 % -5,0 % Saarenkartanon keit tiö menot ,3 % 38,5 % -22,6 % tulot ,6 % 56,0 % 6,5 % netto ,4 % 3,1 % -92,9 % Perusterveyden huolto menot ,4 % 41,5 % -16,4 % tulot ,4 % 35,0 % 14,7 % netto ,6 % 42,3 % -18,5 % Erikoissairaanhoito menot ,1 % 47,1 % -24,4 %

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta tulot netto ,1 % 47,1 % -24,4 % Perusturvan hallintopalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittyvät ja sijaisten palkat. Sosiaalityöntekijän vuosiloman ajan oli sijainen, johon talousarviossa ei oltu varauduttu. Sosiaalityö Perustoimeentulotuen valtionosuus tuloissa on virhekirjaus eu roa, kuuluu kirjastolle. Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki ylittyy lain säädän tö muu tos ten seurauksena, toteuma 94,7 % yht Pe rus toimeen tu lo tu ki ylittyy, toteuma 76,9 % yht Tarveharkinnainen toimeen tu lo tu ki ylittyy, toteuma 93,60 % yht Lastensuojelupalvelut Vuoden 2015 talousarvioon on sisällytetty ko avopalveluiden kohtaan perhetyöntekijän palkka, joka vielä vuonna 2014 oli perusturvanhallintopalveluissa. Vammaispalvelut Kustannuspaikkatasolla kirjausvirheitä, joita korjataan. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ylittymässä. Kotihoito Sijaisten palkat ylittymässä sairaslomien vuoksi. Asiantuntijapalveluissa tulee säästöä n 3000 euroa. Henkilöstön koulutus painottuu loppuvuoteen. Vanhusten asumispalvelut Säästöä syntyy loppuvuodesta asiakaspalvelujen ostosta n euroa ja asiantuntijapalveluista n euroa. Suurin ylitys on henkilöstön palkoissa erilliskorvaukset, toteuma 74,9 %, yht Vakinaisten, sijaisten ja määräaikaisten kustannuspaikkatasolla kirjausvirheitä, joita pyritään oikaisemaan. Sijaisia on käytetty runsaasti sairaslomien vuoksi. Henkilöstön koulutus painottuu loppuvuoteen. Saarenkartanon keittiö Sijaisjärjestelyjä on tehty lomien ajan koulun keittiöhenkilön kanssa. Palkkakuluja ei ole vielä kirjattu lomituksista. Tulot ovat kehittyneet suotuisasti, kun palvelukodin vakinaisten ja lyhytaikaisten asukkaiden ateriamaksut on kohdistettu tälle vuodelle suoraan keittiölle, samoin hintojen tarkistus on kasvattanut tuloja. Perusterveydenhuolto Perusterveydenhuollon toiminta on ollut vakaata kevään ja kesän ajan. Sijaisia ei ole käytetty. Vakinaisten, sijaisten ja määräaikaisten kustannuspaikoilla virhe, joka oikaistaan. Perusterveydenhuollon asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet maltillisesti.erilliskorvaukset ja asiantuntijapalveluihin kirjattava tietojärjestelmien ylläpitomaksu tulee ylittämään arvioidun. Erikoissairaanhoito

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Erikoissairaanhoidon toteuma 7/2015 on 47,1 %, hei nä kuun menot eivät ole mukana toteumassa. PPSHP:n kuntaraportin mukaan 1-7/2015 toteuma on 52,6 %. Kiinteistömenot ja käyttösuunnitelma säästöt puuttuvat kaikkien tulosyksiköiden kirjauksista. INVESTOINNIT Perusturva TA2015 TA2015 muutos TA M Käyttö Jäljellä Tot.as te % 8200 Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Investointimenot ,8 Investointi netto , Hälytysjärjestelmän uusiminen Investointimenot ,5 Investointi netto ,5 Yhteensä ,0 Perusturvan investoinneissa terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistamisessa osa hankinnasta ehdittiin tehdä vuoden 2014 puolella n Suun terveydenhuollon ohjelman uusiminen siirtyy vuodelle Osa arvioidusta investoinnista on ohjelman toimittajan tiedon mukaan siirtymässä vuodelle Kanta arkistoon siirtyminen siirrettiin keväältä syyskuun alkuun. Investointiin arvioitu tietojärjestelmien ylläpitomaksu siirretään käyttötalouteen. Arvioitu investointimeno vuoden 2015 aikana , huomioidaan talousarviomuutoksessa. Hälytysjärjestelmän uudistamisen meno ylittyi eurolla. Valmistelu: vt.perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p , sosi aa li työn te ki jä Mirja Seinijoki p , vastaava lääkäri Pirkko Hyryn kan gas-jär ven pää p Liitteenä perusturvapalveluiden toteuma ja sekä perusturvapalvelujen osavuosikatsaus. Perusturvajohtaja: Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan perusturvapalveluiden toteuman ja ja osavuosikatsauksen 1-7/2015 esitettäväksi kun nan hal li tuk sel le ja valtuustolle. Hyväksyttiin.

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Sosiaalityöntekijä Mirja Seinijoki oli läsnä klo 17:20-17:40 ja työsuunnittelija Susanna Rapinoja klo 17:20-17:30 sosiaalityön käsittelykohdassa, esittellen työllisyyttä, kuntouttavaa työtoimintaa, kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea ja toimeentulotuen kehitystä. Liitteet Liite 1 Perusturvapalveluiden talousarvion toteuma ja

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Talousarviomuutokset 2015 Ptltk 58 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ( ) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman Kunnan vuoden 2015 toimeenpano-ohjeen mukaan talousarvio sitoo toi mi eli miä tulosaluetasolla, joten määrärahoja ei voi käyttösuunnitelmassa siir tää tulosalueelta toiselle. Perusturvapalveluissa on kaksi tulosaluetta so si aa li pal ve lut ja terveyspalvelut. Perusturvalautakunta hyväksyi pe rus tur va pal ve lu jen käyttösuunnitelman vuodelle 2015 ko kouk ses saan , jossa menoissa on otettu huomioon kunnanhallituksen edellyttämä säästötavoite perusturvapalveluille euroa, joista sosiaalipalveluihin kohdistuu euroa ja terveyspalveluihin euroa. Käyt tö suun ni tel ma on lautakuntaan nähden si to va tulosyksikkötasolla. Talousarviomuutokset esitetään toteuman mukaisesti, joka ei sisällä tulosaluille kohdistettujä säästöjä. Käyttötalouden muutokset: TY 500 Perusturvanhallintopalvelut Menonlisäyksiä TY 505 Sosiaalityö Menonlisäyksiä TY 510 Lastensuojelupalvelut Menonlisäyksiä 500 TY 515 Vammaispalvelut Menonlisäyksiä TY 520 Kotihoito Menonlisäyksiä Menonvähennyksiä TY 525 Vanhusten asumispalvelut Menonlisäyksiä Menonvähennyksiä TA 500 Sosiaalipalvelut yhteensä (valtuuston sitovuustaso) Menonlisäys euroa TY 550 Perusterveydenhuolto Menonlisäyksiä Menonvähennyksiä TA 550 Terveyspalvelut yhteensä (valtuuston sitovuustaso) Menonlisäys LT50 Perusturvalautakunta yhteensä

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Menolisäys Investointi-osan muutoksia: 8200 Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Menonvähennys Hälytysjärjestelmien uusiminen Saarenkartanon kiinteistössä Menonlisäys Perusturvapalveluiden käyttösuunnitelmaan (hyväksytty Petula ) kohdennetut säästöt tulosalueittain ja -yksiköittäin ennusteen mukaan toteutuvat sosiaalipalveluissa euroa ja terveyspalveluissa euroa, joka otetaan tässä huomioon. Heinäkuun toteuman 2015 mukaisiin kustannuspaikkakohtaisiin menolisäysennusteisiin ei ole kuitenkaan löydettävissä vastaavia menojenvähennyksiä tai uusia säästökohteita sosiaalipalveluissa. Perusturvan investoinneissa terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen toteutui osittain vuonna 2014 ja jakautuu uusimman tiedon mukaan vuosille Saarenkartanon kiinteistön hälytysjärjestelmän uudistamisen kustannus ylittyi. Valmistelu: vt. perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy talousarviomuutokset 2015, käyttötalousosan menolisäys TA 500 sosiaalipalvelut , TA 550 terveyspalvelut menovähennyksen 3 837, investointiosan muutokset terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen menonvähennys ja hälytysjärjestelmien uusiminen Saarenkartanon kiinteistössä menonlisäys sekä esittää näitä hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Päätös: Hyväksyttiin.

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avustajan palkkauskulujen korvaaminen ja palkkiokorotus alkaen Ptltk 59 Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.vammaispalvelulain 8.2 :n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaista apua, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista, eikä hän saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla (VpL 4). Vammaispalvelu laki on siten toissijainen, poikkeuksena kehitysvammaiset. Vammaispalvelulain 2 :n mukaan vammaisella tarkoitetaan sellaista henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti (väh. 1 vuosi) erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaisuus tai vaikeavammaisuus määritellään vammaispalvelulaissa tai asetuksessa erikseen jokaisen palvelun ja tukitoimen kohdalla. Vaikeavammaisuuden ja vammaisuuden määrittely ei perustu yksin lääkärin tai terveydenhuoltohenkilöstön arvioon. Arvioinnin tulee painottua toiminnallisten rajoitusten selvittämiseen ja kuvaamiseen sekä toisaalta vammaispalvelulain edellyttämään pysyvyyden arviointiin. Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista kotona ja kodin ulkopuolelle, eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilöä ei voida kuitenkaan rajata henkilökohtaisen avun ulkopuolelle minkään vamman, sairauden tai diagnoosin perusteella. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan VpL 8 c :n mukaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella 1.päivittäisissä toimissa (esim. liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteys, asiointi. Henkilökohtaisen avustajan työ ei ole hoito- eikä hoivatyötä, valvontaa eikä tavanomaista kotitaloustyötä. Työhön voi kuitenkin sisältyä näihin toimiin liittyvää avustamista.) 2.työssä ja opiskelussa (työnantajan työssä käynnin avustaminen, lukio- ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevan avustaminen) 3.harrastuksissa 4.yhteiskunnallisessa osallistumisessa 5.sosiaalisen vuorovaikutuksen syntymisessä ja ylläpitämisessä Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen on myönnettävä avustajan palkkauskuluja vähintään 30 tuntia kuukaudessa, ellei vähäisempi määrä turvaa välttämätöntä tarvetta. Päivittäisiä toimia varten henkilökohtaista apua on myönnettävä siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee.

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua 1.korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset, työnantajalle maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. Vaikeavammainen henkilö valitsee ja palkkaa itse henkilökohtaisen avustajan, jonka palkkakustannukset kunta korvaa hyväksymänsä palkkatason mukaisesti. Pääsääntöisesti avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen omainen tai muu läheinen henkilö. 2.antamalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluluiden hankkimista varten sosiaalihuoltolain 29 a :ssa tarkoitetun palvelusetelin, jonka arvo on kohtuullinen taikka 3. hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa Hailuodon kunnassa on toteutettu kohdan yksi vaihtoehtoa, jossa vaikeavammainen on itse valinnut ja palkannut avustajansa (vaikeavammainen = työnantaja), kunta on korvannut palkkaus- ja lakisääteiset työnantajalle kuuluvat kulut hyväksymänsä tuntipalkan 9,30 e mukaisesti. Kunta voi päättää kohtuullisena pidettävän korvauksen suuruudesta. Lauantai- ja pyhätyönä on korvattu tietty tuntimäärä asianmukaisesti korotettuna. Palkkojen laskenta on keskitetty yhdelle tilitoimistolle avustajaa käyttävienhenkilöiden puolesta. Henkilökohtaista apua järjestettäessä toimitaan vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisesti. Valmistelu: sosiaalityöntekijä Mirja Seinijoki, p Sosiaalityöntekijän ehdotus: Perusturvalautakunta päättää järjestää edelleen henkilökohtaisen avun korvaamalla vaikeavammaisen itse valitsemansa ja palkkaamansa avustajan palkkauskulut ja työnantajan lakisääteiset maksut. Tuntipalkka päätetään korottaa 10,32 euroon alkaen. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Päätös: Hyväksyttiin. Sosiaalityöntekija Mirja Seinijoki oli paikalla asian esittelyn aikana.

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa noudatettavat ohjeet Ptltk 60 Kunnan on järjestettävä vammaispalvelulain 8.2 :n mukaan vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut, niihin liittyvine saattajapalveluineen. Kuljetuspalveluja on järjestettävä siten, että vaikeavammaisella on mahdollisuus välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaiseen jokapäiväiseen elämään kuuluvaan asiointi- ja virkistysmatkaan kuukaudessa (VpA 6 ), ellei asiakkaalle riitä pienempi määrää matkoja. Matkojen määrää ei voi siirtää kuukaudelta toiselle. Jokapäiväiseen elämään kuuluvia matkoja ovat Hailuodon alueella tapahtuvat ja Ouluun, Kempeleeseen, Liminkaan tai Lumijoelle suuntautuvat matkat. Yhdensuuntainen kuljetuspalvelumatka, on matka lähtöpisteestä määränpäähän aina suorinta reittiä. Lyhyt pysähdys esim. rahan nostamiseksi pankkiautomaatilta sallitaan. Pysähtyminen pidempiaikaisesti asiointia varten (esim. apteekissa, kaupassa tai pankissa käynti) päättää yhdensuuntaisen matkan. Paluu lähtöosoitteeseen tai toiseen osoitteeseen on uusi yhdensuuntainen matka. Pelkkä autolla ajeleminen ei täytä kuljetuspalveluna myönnettävän asiointi- ja virkistäytymismatkan ehtoja. Taksiautoilijan kunnalle lähettämistä matkatositteista tulee ilmetä asiakkaan koko nimi, matkaan lähtö- ja matkakohteen/kohteiden osoitteet kadunnimen tarkkuudella ja olla asiakkaan allekirjoittama. Opiskeluksi katsotaan peruskoulun jälkeinen tutkintoon tähtäävä tai vaikeavammaisen ammattipätevyyttä/työllistymistä edistävä koulutus.saattajapalvelu mahdollistetaan, jos vaikeavammainen henkilö tarvitsee toisen henkilön apua niin paljon, ettei taksin/invataksin kuljettajan antama tavanomainen apu ole riittävä. Kuljetuspalvelua myönnetään vammaispalvelulain 5 :n mukaan sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle, joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia, ja jolla kuljetuspalvelun tarve johtuu pitkäaikaista (väh.1 v) tai pysyvää haittaa aiheuttavasta vammasta tai sairaudesta. Kuljetuspalvelua ei myönnetä yleensä sairaudesta toipumisen ajaksi tai kuntoutusvaiheeseen. Hakijan vaikeavammaisuutta tarkastellaan hänen toiminnallisen (sosiaalinen ja fyysinen) ympäristön ja lääkärinlausunnon pohjalta. Vaikeavammaisuus voi olla fyysistä tai psyykkistä. Kuljetuspalvelun tarve voi vaihdella vuodenaikojen ja sääolosuhteiden mukaan (esim. hengitystiepotilailla). Kunnalla on oikeus järjestää palvelu harkitsemallaan tarkoituksenmukaisella tavalla, esim. taksikuljetuksina, kutsutaksikuljetuksina, kimppakyyteinä tai palveluliikenteen avulla. Kuljetuspalvelupäätös on aina henkilökohtainen ja vaikeavammaisen on oltava aina itse fyysisesti mukana kuljetuksessa. Jos matkalle osallistuu vaikeavammaisen kanssa poikkeuksellisesti joku muu, kuin saattajapäätöksellä saattaja (esim. puoliso jonka kanssa meno yhteiseen tilaisuuteen), maksavat molemmat matkasta omavastuuosuuden. Omavastuuosuus on yhdensuuntaiselta matkalta matkaa vastaava joukkoliikenteessä peritty kertamaksu. Matkahuollon maksutaulukon mukaisesti, omavastuu osuus vaihtelee siten tehdyn matkan pituuden

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta mukaan. Omavastuuosuus maksetaan suoraan taksinkuljettajalle. Saattajalta ei peritä omavastuuosuutta. Lautan odotusaikaa korvataan vain, jos viive johtuu lautan tilapäisestä aikataulumuutoksesta (esim. sairaskuljetuksen odotus). Asiointi/odotusaikaa voidaan korvata enimmillään 45 minuuttia lähikuntiin kohdistuvilla asiointimatkoilla. Mikäli asiakas käyttää asiointiaikaa, kuluu häneltä aina kaksi yhdensuuntaista matkaa, asiointiaikaa ei korvata yhdensuuntaiselta matkalta. Kaiken muun odotusajan asiakas maksaa itse. Asiakkaan tulee olla valmiina sovittuna aikana. Kuljetuspalvelua ei saa käyttää sairaala-, terveyskeskus-, laboratorio-, terapia-, lääkärikäynti-, lääkintävoimistelu-, fysioterapia- tai muihin sellaisiin matkoihin, joihin voi hakea korvausta kelan sairasvakuutuksesta tai vakuutusyhtiöltä. Oikeutensa kuljetuspalveluun asiakkaan tulee esittää taksiautoilijalle matkaan lähtiessä päätöksen yhteydessä saamallaan kuljetuspalvelukortilla taksiautoilijalle. Kuljetuspalvelun käyttöoikeus päättyy, kun asiakas muuttaa toiselle paikkakunnalla tai päätöksen voimassaolo lakkaa. Lisätietoja tarvittaessa sosiaalityöntekijältä puh Tämä ohje jaetaan kuljetuspalvelun käyttäjille ja Oulun taksikeskukselle/taksiyrittäjille. Valmistelu: sosiaalityöntekijä Mirja Seinijoki, p Sosiaalityöntekijän ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä noudatettavat ohjeet vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen siten, että noudatettavat ohjeet tulevat voimaan alkaen. Perusturvajohtaja muutettu: Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen siten, että noudatettavat ohjeet tulevat voimaan alkaen ja muista matkoista on aina sovittava erikseen sosiaalityöntekijän kanssa. Päätös: Hyväksyttiin. Sosiaalityöntekijä Mirja Seinijoki oli paikalla asian esittelyn ajan.

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan ajankohtaiset asiat Ptltk 61 Vs. perusturvajohtaja informoi perusturvalautakuntaa ajankohtaisasioista. - sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu - vanhusneuvostojen yhteiskokous Oulu ja ympäristökunnat - vanhustenviikon ohjelma - talousarvion 2016 valmistelu Perusturvajohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Ptltk 62 Perusturvalautakunnalle saapunut posti: - Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Bärreco Oy. - Kunnahallitus Pöytäkirjaote Sopimus geriatripalvelusta/otto-oikeuden käyttäminen ja oikaisuvaatimus. - Valviran ilmoitus Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen, Perheterapia Koho Oy. - Hailuodon vanhusneuvoston kokouspöytäkirja 2/ Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta Saapui PPSHP Hankintapalvelut Sopimus kehitysvammaisten palveluasumisen kilpailuttamisesta. Perusturvajohtaja: Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Viranhaltijapäätökset Ptltk 63 Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin perusturvalautakunnalla on otto-oikeus ajalta Perusturvajohtaja Hankintapäätös Lisähankinta hälytysjärjestelmän päivittäminen/uudistaminen palvelukoti Saarenkartano. Yleinen päätös Viranhaltijapäätösvallan edelleen delegointi määräaikaisesti lastensuojelulain 13 mukaisista toimenpiteistä sekä sosiaalityön yksilöitä koskevien lausuntojen antamisesta ja esitysten teosta. Valmistelija: vt. perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p Perusturvajohtaja: Päätös: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin ja lisäksi hyväksyttiin vt. perusturvajohtajan henkilöstöpäätös Määräaikainen työajan muutos Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää.

20 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Muut asiat Ptltk 64 Perusturvalautakunta tiedustelu aloitteen etenemisestä ikäihmisten alennuslipusta Zimmariin. Päätös: Tiedustelu aloitteen etenemisestä välitetään hallinto- ja sivistysosastolle.

21 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kokouksen päättäminen Ptltk 65 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:25.

22 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kunnallisasiat Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät:56, 57, 58, 61, 62, 63 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomanien ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 55, 59, 60 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite: Perusturvalautakunta, Luovontie 176, HAILUOTO Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksiasettaminen Tiedoksianto asianosaiselle 1) Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kun-nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensim-mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pvm: Hailuodossa kunnanvirasto Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajanallekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Perusturvalautakunta 04.11.2015 AIKA 04.11.2015 klo 16:30-18:47 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus 3 67

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Perusturvalautakunta 10.12.2014 AIKA 10.12.2014 klo 17:30-18:26 PAIKKA Kunnantalo johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen laillisuus 3 88 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. 5 Lautakunnan jäsenten esittämät kysymykset

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. 5 Lautakunnan jäsenten esittämät kysymykset KOKOUSAIKA Tiistai 10.04.2012 klo 16 KOKOUSPAIKKA Palvelukoti Saarenkartano Käsiteltävät asiat: Asialista 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 valinta 3 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 4. Toimintakertomus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Perusturvalautakunta 01.12.2015 AIKA 01.12.2015 klo 17:30-20:13 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus 3 76 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2016 73 Perusturvalautakunta 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 17:30-19:23 PAIKKA Saarenkartano ruokailutila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus 75 52 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2016 62 Perusturvalautakunta 06.09.2016 AIKA 06.09.2016 klo 17:30-19:19 PAIKKA Kunnanvirasto Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuus 64 44 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2016 72 Tekninen lautakunta 08.12.2016 AIKA 08.12.2016 klo 18:30-20:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 42 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 3.11.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 5/2011. Asia Sivu. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 3.11.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 5/2011. Asia Sivu. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 3.11.011 klo 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitellyt asiat: Asia Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 48 valinta 47 49 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

29 HAILUODON KUNTA 19.4.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 3/2011. Otsikko Sivu. 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31

29 HAILUODON KUNTA 19.4.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 3/2011. Otsikko Sivu. 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 29 KOKOUSAIKA Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 24 valinta 32 25 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 28

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 28 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 28 Sivistyslautakunta 15.09.2015 AIKA 15.09.2015 klo 18:30 PAIKKA Peruskoulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 22 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Perusturvalautakunta 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:30-19:51 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 Kokouksen laillisuus 3 75 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63 Sivistyslautakunta 27.11.2013 AIKA 27.11.2013 klo 18:30-20:10 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 12/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 12/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 12/2016 125 Perusturvalautakunta 20.12.2016 AIKA 20.12.2016 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 Kokouksen laillisuus 127 85 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Nimi Tehtävä Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Nimi Tehtävä Lisätiedot ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Itäinen aluejohtokunta Aika 30.11.2017 klo 19:34-19:54 Paikka Valtuustosali Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Taavila Marko pj. Koskimaa Päivi vpj. Autio Raimo

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Perusturvalautakunta 10.02.2016 AIKA 10.02.2016 klo 17:30-19:46 PAIKKA Kunnantalo johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Perusturvalautakunta 21.11.2013 AIKA 21.11.2013 klo 17:00-19:46 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus 3 57 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 tarkastusta varten 11.04.2012 AIKA 11.04.2012 klo 16:30-19:15 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 11/11 Kokousaika: 21.09.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 104 Tekninen lautakunta 24.11.2016 AIKA 24.11.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 106 72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/2013 12 Sivistyslautakunta 25.02.2013 AIKA 25.02.2013 klo 18:30-19:00 PAIKKA Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Johtokunnan kokous Pöytäkirja Johtokunnan kokous 29.11.2017 Pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2 (7) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 9.11 Paikka LYNC-kokous Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 10.3.2017 1(4) Tarkastuslautakunnan kokous 10.3.2017 Aika Perjantai 10.3.2017 klo 9.00 14.45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.10.2016 kello 12:00-14:20 Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 04.11.2015 79 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 8 / 2015 Kokousaika Keskiviikko 04.11.2015 klo 15:00 16:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone. 1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.80

Lisätiedot

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (14) Aika 19.01.2017, klo 17:59-19:33 Paikka Otanmäen urheilutalo, Rullaajantie 4, Otanmäki Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot