Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 1"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:00-19:25 PAIKKA Kunnantalo johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 Kokouksen laillisuus 3 56 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 57 Perusturvapalveluiden talousarvion toteuma ja Talousarviomuutokset Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avustajan palkkauskulujen 13 korvaaminen ja palkkiokorotus alkaen 60 Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa noudatettavat ohjeet Perusturvajohtajan ajankohtaiset asiat Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset Muut asiat Kokouksen päättäminen 21

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Siekkinen Teija puheenjohtaja Ketola Markku varapuheenjohtaja Laurila Ritva jäsen Tuhkanen Raija jäsen Sauvola Leo jäsen Minna Maikkola varajäsen :t POISSA Luoma-aho Leena jäsen Kuisma Jarmo jäsen Karinen Tero kunnanjohtaja Tanskanen Oiva kunnanhallituksen pj. Hyrynkangas-Järvenpää vastaava lääkäri 57 Pirkko Karjalainen-Saarenpää Teija vastaava sairaanhoitaja 57 MUU Tönkyrä Kalevi kunnanhallituksen vpj Rantapelkonen Arja vt.perusturvajohtaja Seinijoki Mirja sosiaalityöntekijä :t 57, 59 ja 59 Rapinoja Susanna työsuunnittelija 57 ALLEKIRJOITUKSET Teija Siekkinen Puheenjohtaja Arja Rantapelkonen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hailuoto Leo Sauvola Pöytäkirjantarkastaja Markku Ketola Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnanvirasto keskiviikkona klo 10-15

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus Ptltk 55 Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä hyväksyy kokouksen asialistan. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksyttiin seuraavilla täydennyksillä: Lisälistalla esitetty asia talousarviomuutokset 2015 päätettiin käsitellä asiakohtana 58 ja lisäys 63 viranhaltijapäätökset vt.perusturvajohtajan henkilöstöpäätös

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Ptltk 56 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leo Sauvola ja Markku Ketola.

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvapalveluiden talousarvion toteuma ja Ptltk 57 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ( ) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman Kunnan vuoden 2015 toimeenpano-ohjeen mukaan talousarvio sitoo toi mi eli miä tulosaluetasolla, joten määrärahoja ei voi käyttösuunnitelmassa siir tää tulosalueelta toiselle. Perusturvapalveluissa on kaksi tulosaluetta so si aa li pal ve lut ja terveyspalvelut. Sosiaalipalveluissa on kahdeksan tu los yk sik köä: perusturvan hallintopalvelut,sosiaalityö,lastensuojelupalvelut, vam mais palve lut, kotihoito, vanhusten asumispalvelut, vanhusten laitoshoito ja Saaren kar ta non keittiö. Terveyspalveluissa on kaksi tulosyksikköä: pe rus tervey den huol to ja erikoissairaanhoito. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa perusturvapalveluiden toimintakate vuodelle 2015 on Valtuuston sitovuustaso Sosiaalipalvelut TA Terveyspalvelut TA Perusturvalautakunta hyväksyi pe rus tur va pal ve lu jen käyttösuunnitelman vuodelle 2015 ko kouk ses saan , jossa menoissa on otettu huomioon kunnanhallituksen edellyttämä säästötavoite perusturvapalveluille euroa. Käyt tö suun ni tel ma on lautakuntaan nähden si to va tulosyksikkötasolla. Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta annetaan valtuustolle puolivuosittain tilanteista 31.5., (30.9.laajannettu raportti eli välitilinpäätös/talousarviomuutokset) ja ja kunnanhallitukselle vähintään neljännesvuosittain. Talousarviomuutokset esitetään toteuman mukaisesti, joka viimeisin käytettävissä oleva tieto. Talousarvion seurantaraportit ajalta ja ajalta ovat toteutettu valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan. Talousarviomuutokset hyväksytystä käyt tö suun ni tel mas ta eivät ole ra por tis sa mukana. Menoissa ei ole mukana tulosalueille ja -yksiköille kohdistuvat sisäiset vuokramenot.

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Tulosaluetaso, valtuustositovuustaso ja ml.sis.erät, lukuun ottamatta sis.vuokria käyttö 07/2014 käyttö 05/2015 käyttö 07/2015 Talousarvio 2015 tot.aste 05/2015 Tot.aste 07/2015 Muutos 07/14-15 Sosiaalipalvelut menot ,1 % 51,3 % -7,2 % tulot ,7 % 54,2 % -12,2 % netto ,7 % 50,7 % -6,1 % Terveyspalvelut menot ,2 % 44,9 % -21,7 % tulot ,4 % 35,0 % 14,7 % netto ,5 % 45,3 % -22,5 % Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden toteumaprosentti on 7/ ,7 %. Si säi set kiinteistökulut puuttuvat ja käyt tö ta lou den säästöihin hyväksytty :n vähennys. Kiinteistökulujen arvio ko tulosalueelle on 7/2015 mennessä euroa. Tuloissa on kirjausvirhe, valtionavustus euroa kuuluu sivis tys toi mel le.lainsäädäntömuutos kuntien osarahoittamassa työ mark kina tues sa aiheuttaa kustannusten nou sun. Perustoimeentulotuki, ennaltaehkäisevä ja tarveharkinnainen toimeentulotuki tulevat ylittymään. Kotihoidon ja palvelukodin sijaiskulut ylittyvät. Toisaalta so si aa li pal ve luissa toteutuu myös säästöjä, mm tehostetun palveluasumisen ostopalvelussa ja asiantuntijapalveluissa. Sosiaalipalveluissa menot ylittävät ta lous ar vion hyväksytyn käyttösuunnitelman noin eurolla. Terveyspalvelut Terveyspalvelujen toteumaprosentti on 7/ ,3 %. Si säi set kiinteistökulut puuttuvat ja käyt tö ta lou den säästöihin hyväksytty :n vähennys. Kiinteistökulujen arvio ko tulosalueelle on 7/2015 mennessä euroa. Ostopalvelujen menot ovat maltilliset ja si jais mää rä ra ho ja ei ole käytetty alkuvuodesta eikä ke sän aikana. Erilliskorvaukset ja asiantuntijapalveluihin kirjattava tie to jär jes tel mien ylläpitomaksu tulee ylittämään arvioidun.erilliskorvauksien ja asiantuntijapalveluiden menojen kasvun vuoksi talousarvion ennakoidaan ylittyvän noin eu roa.erikoissairaanhoidon toteuma on 7/ ,10 %, hei nä kuun menot eivät ole mukana toteumassa. PPSHP:n kuntaraportin mukaan 1-7/2015 toteuma on 52,6 %.

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Tulosyksikkötaso, lautakunnan sitovuustaso ja ml.sis.erät,, lukuunottamatta sis.vuokria käyttö 07/2014 käyttö 05/2015 käyttö 07/2015 Talousarvio 2015 tot.aste 05/2015 Tot.aste 07/2015 Muutos 07/14-15 Perusturvan hal lin to pal ve lut menot ,4 % 57,0 % 3,5 % tulot ,6 % 24,6 % netto ,6 % 57,8 % 2,4 % Sosiaalityö menot ,2 % 75,7 % 8,0 % tulot % 127 % 241,5 % netto ,5 % 57,8 % -29,2 % Lastensuojelupalvelut menot ,4 % 49,6 % 233,5 % tulot ,2 % netto ,3 % 49,3 % 242,4 % Vammaispalvelut menot ,1 % 64,6 % 29,4 % tulot netto ,1 % 64,6 % 29,4 % Kotihoito menot ,6 % 56,6 % -11,5 % tulot ,9 % 44,4 % -8,1 % netto ,6 % 58,7 % -11,9 % Vanhusten asumis pal ve lut menot ,2 % 47,7 % -13,5 % tulot ,0 % 41,3 % -51,0 % netto ,3 % 48,6 % -5,0 % Saarenkartanon keit tiö menot ,3 % 38,5 % -22,6 % tulot ,6 % 56,0 % 6,5 % netto ,4 % 3,1 % -92,9 % Perusterveyden huolto menot ,4 % 41,5 % -16,4 % tulot ,4 % 35,0 % 14,7 % netto ,6 % 42,3 % -18,5 % Erikoissairaanhoito menot ,1 % 47,1 % -24,4 %

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta tulot netto ,1 % 47,1 % -24,4 % Perusturvan hallintopalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittyvät ja sijaisten palkat. Sosiaalityöntekijän vuosiloman ajan oli sijainen, johon talousarviossa ei oltu varauduttu. Sosiaalityö Perustoimeentulotuen valtionosuus tuloissa on virhekirjaus eu roa, kuuluu kirjastolle. Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki ylittyy lain säädän tö muu tos ten seurauksena, toteuma 94,7 % yht Pe rus toimeen tu lo tu ki ylittyy, toteuma 76,9 % yht Tarveharkinnainen toimeen tu lo tu ki ylittyy, toteuma 93,60 % yht Lastensuojelupalvelut Vuoden 2015 talousarvioon on sisällytetty ko avopalveluiden kohtaan perhetyöntekijän palkka, joka vielä vuonna 2014 oli perusturvanhallintopalveluissa. Vammaispalvelut Kustannuspaikkatasolla kirjausvirheitä, joita korjataan. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ylittymässä. Kotihoito Sijaisten palkat ylittymässä sairaslomien vuoksi. Asiantuntijapalveluissa tulee säästöä n 3000 euroa. Henkilöstön koulutus painottuu loppuvuoteen. Vanhusten asumispalvelut Säästöä syntyy loppuvuodesta asiakaspalvelujen ostosta n euroa ja asiantuntijapalveluista n euroa. Suurin ylitys on henkilöstön palkoissa erilliskorvaukset, toteuma 74,9 %, yht Vakinaisten, sijaisten ja määräaikaisten kustannuspaikkatasolla kirjausvirheitä, joita pyritään oikaisemaan. Sijaisia on käytetty runsaasti sairaslomien vuoksi. Henkilöstön koulutus painottuu loppuvuoteen. Saarenkartanon keittiö Sijaisjärjestelyjä on tehty lomien ajan koulun keittiöhenkilön kanssa. Palkkakuluja ei ole vielä kirjattu lomituksista. Tulot ovat kehittyneet suotuisasti, kun palvelukodin vakinaisten ja lyhytaikaisten asukkaiden ateriamaksut on kohdistettu tälle vuodelle suoraan keittiölle, samoin hintojen tarkistus on kasvattanut tuloja. Perusterveydenhuolto Perusterveydenhuollon toiminta on ollut vakaata kevään ja kesän ajan. Sijaisia ei ole käytetty. Vakinaisten, sijaisten ja määräaikaisten kustannuspaikoilla virhe, joka oikaistaan. Perusterveydenhuollon asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet maltillisesti.erilliskorvaukset ja asiantuntijapalveluihin kirjattava tietojärjestelmien ylläpitomaksu tulee ylittämään arvioidun. Erikoissairaanhoito

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Erikoissairaanhoidon toteuma 7/2015 on 47,1 %, hei nä kuun menot eivät ole mukana toteumassa. PPSHP:n kuntaraportin mukaan 1-7/2015 toteuma on 52,6 %. Kiinteistömenot ja käyttösuunnitelma säästöt puuttuvat kaikkien tulosyksiköiden kirjauksista. INVESTOINNIT Perusturva TA2015 TA2015 muutos TA M Käyttö Jäljellä Tot.as te % 8200 Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Investointimenot ,8 Investointi netto , Hälytysjärjestelmän uusiminen Investointimenot ,5 Investointi netto ,5 Yhteensä ,0 Perusturvan investoinneissa terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistamisessa osa hankinnasta ehdittiin tehdä vuoden 2014 puolella n Suun terveydenhuollon ohjelman uusiminen siirtyy vuodelle Osa arvioidusta investoinnista on ohjelman toimittajan tiedon mukaan siirtymässä vuodelle Kanta arkistoon siirtyminen siirrettiin keväältä syyskuun alkuun. Investointiin arvioitu tietojärjestelmien ylläpitomaksu siirretään käyttötalouteen. Arvioitu investointimeno vuoden 2015 aikana , huomioidaan talousarviomuutoksessa. Hälytysjärjestelmän uudistamisen meno ylittyi eurolla. Valmistelu: vt.perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p , sosi aa li työn te ki jä Mirja Seinijoki p , vastaava lääkäri Pirkko Hyryn kan gas-jär ven pää p Liitteenä perusturvapalveluiden toteuma ja sekä perusturvapalvelujen osavuosikatsaus. Perusturvajohtaja: Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan perusturvapalveluiden toteuman ja ja osavuosikatsauksen 1-7/2015 esitettäväksi kun nan hal li tuk sel le ja valtuustolle. Hyväksyttiin.

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Sosiaalityöntekijä Mirja Seinijoki oli läsnä klo 17:20-17:40 ja työsuunnittelija Susanna Rapinoja klo 17:20-17:30 sosiaalityön käsittelykohdassa, esittellen työllisyyttä, kuntouttavaa työtoimintaa, kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea ja toimeentulotuen kehitystä. Liitteet Liite 1 Perusturvapalveluiden talousarvion toteuma ja

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Talousarviomuutokset 2015 Ptltk 58 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ( ) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman Kunnan vuoden 2015 toimeenpano-ohjeen mukaan talousarvio sitoo toi mi eli miä tulosaluetasolla, joten määrärahoja ei voi käyttösuunnitelmassa siir tää tulosalueelta toiselle. Perusturvapalveluissa on kaksi tulosaluetta so si aa li pal ve lut ja terveyspalvelut. Perusturvalautakunta hyväksyi pe rus tur va pal ve lu jen käyttösuunnitelman vuodelle 2015 ko kouk ses saan , jossa menoissa on otettu huomioon kunnanhallituksen edellyttämä säästötavoite perusturvapalveluille euroa, joista sosiaalipalveluihin kohdistuu euroa ja terveyspalveluihin euroa. Käyt tö suun ni tel ma on lautakuntaan nähden si to va tulosyksikkötasolla. Talousarviomuutokset esitetään toteuman mukaisesti, joka ei sisällä tulosaluille kohdistettujä säästöjä. Käyttötalouden muutokset: TY 500 Perusturvanhallintopalvelut Menonlisäyksiä TY 505 Sosiaalityö Menonlisäyksiä TY 510 Lastensuojelupalvelut Menonlisäyksiä 500 TY 515 Vammaispalvelut Menonlisäyksiä TY 520 Kotihoito Menonlisäyksiä Menonvähennyksiä TY 525 Vanhusten asumispalvelut Menonlisäyksiä Menonvähennyksiä TA 500 Sosiaalipalvelut yhteensä (valtuuston sitovuustaso) Menonlisäys euroa TY 550 Perusterveydenhuolto Menonlisäyksiä Menonvähennyksiä TA 550 Terveyspalvelut yhteensä (valtuuston sitovuustaso) Menonlisäys LT50 Perusturvalautakunta yhteensä

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Menolisäys Investointi-osan muutoksia: 8200 Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Menonvähennys Hälytysjärjestelmien uusiminen Saarenkartanon kiinteistössä Menonlisäys Perusturvapalveluiden käyttösuunnitelmaan (hyväksytty Petula ) kohdennetut säästöt tulosalueittain ja -yksiköittäin ennusteen mukaan toteutuvat sosiaalipalveluissa euroa ja terveyspalveluissa euroa, joka otetaan tässä huomioon. Heinäkuun toteuman 2015 mukaisiin kustannuspaikkakohtaisiin menolisäysennusteisiin ei ole kuitenkaan löydettävissä vastaavia menojenvähennyksiä tai uusia säästökohteita sosiaalipalveluissa. Perusturvan investoinneissa terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen toteutui osittain vuonna 2014 ja jakautuu uusimman tiedon mukaan vuosille Saarenkartanon kiinteistön hälytysjärjestelmän uudistamisen kustannus ylittyi. Valmistelu: vt. perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy talousarviomuutokset 2015, käyttötalousosan menolisäys TA 500 sosiaalipalvelut , TA 550 terveyspalvelut menovähennyksen 3 837, investointiosan muutokset terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen menonvähennys ja hälytysjärjestelmien uusiminen Saarenkartanon kiinteistössä menonlisäys sekä esittää näitä hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Päätös: Hyväksyttiin.

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avustajan palkkauskulujen korvaaminen ja palkkiokorotus alkaen Ptltk 59 Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.vammaispalvelulain 8.2 :n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaista apua, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista, eikä hän saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla (VpL 4). Vammaispalvelu laki on siten toissijainen, poikkeuksena kehitysvammaiset. Vammaispalvelulain 2 :n mukaan vammaisella tarkoitetaan sellaista henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti (väh. 1 vuosi) erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaisuus tai vaikeavammaisuus määritellään vammaispalvelulaissa tai asetuksessa erikseen jokaisen palvelun ja tukitoimen kohdalla. Vaikeavammaisuuden ja vammaisuuden määrittely ei perustu yksin lääkärin tai terveydenhuoltohenkilöstön arvioon. Arvioinnin tulee painottua toiminnallisten rajoitusten selvittämiseen ja kuvaamiseen sekä toisaalta vammaispalvelulain edellyttämään pysyvyyden arviointiin. Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista kotona ja kodin ulkopuolelle, eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilöä ei voida kuitenkaan rajata henkilökohtaisen avun ulkopuolelle minkään vamman, sairauden tai diagnoosin perusteella. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan VpL 8 c :n mukaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella 1.päivittäisissä toimissa (esim. liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteys, asiointi. Henkilökohtaisen avustajan työ ei ole hoito- eikä hoivatyötä, valvontaa eikä tavanomaista kotitaloustyötä. Työhön voi kuitenkin sisältyä näihin toimiin liittyvää avustamista.) 2.työssä ja opiskelussa (työnantajan työssä käynnin avustaminen, lukio- ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevan avustaminen) 3.harrastuksissa 4.yhteiskunnallisessa osallistumisessa 5.sosiaalisen vuorovaikutuksen syntymisessä ja ylläpitämisessä Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen on myönnettävä avustajan palkkauskuluja vähintään 30 tuntia kuukaudessa, ellei vähäisempi määrä turvaa välttämätöntä tarvetta. Päivittäisiä toimia varten henkilökohtaista apua on myönnettävä siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee.

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua 1.korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset, työnantajalle maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. Vaikeavammainen henkilö valitsee ja palkkaa itse henkilökohtaisen avustajan, jonka palkkakustannukset kunta korvaa hyväksymänsä palkkatason mukaisesti. Pääsääntöisesti avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen omainen tai muu läheinen henkilö. 2.antamalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluluiden hankkimista varten sosiaalihuoltolain 29 a :ssa tarkoitetun palvelusetelin, jonka arvo on kohtuullinen taikka 3. hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa Hailuodon kunnassa on toteutettu kohdan yksi vaihtoehtoa, jossa vaikeavammainen on itse valinnut ja palkannut avustajansa (vaikeavammainen = työnantaja), kunta on korvannut palkkaus- ja lakisääteiset työnantajalle kuuluvat kulut hyväksymänsä tuntipalkan 9,30 e mukaisesti. Kunta voi päättää kohtuullisena pidettävän korvauksen suuruudesta. Lauantai- ja pyhätyönä on korvattu tietty tuntimäärä asianmukaisesti korotettuna. Palkkojen laskenta on keskitetty yhdelle tilitoimistolle avustajaa käyttävienhenkilöiden puolesta. Henkilökohtaista apua järjestettäessä toimitaan vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisesti. Valmistelu: sosiaalityöntekijä Mirja Seinijoki, p Sosiaalityöntekijän ehdotus: Perusturvalautakunta päättää järjestää edelleen henkilökohtaisen avun korvaamalla vaikeavammaisen itse valitsemansa ja palkkaamansa avustajan palkkauskulut ja työnantajan lakisääteiset maksut. Tuntipalkka päätetään korottaa 10,32 euroon alkaen. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Päätös: Hyväksyttiin. Sosiaalityöntekija Mirja Seinijoki oli paikalla asian esittelyn aikana.

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa noudatettavat ohjeet Ptltk 60 Kunnan on järjestettävä vammaispalvelulain 8.2 :n mukaan vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut, niihin liittyvine saattajapalveluineen. Kuljetuspalveluja on järjestettävä siten, että vaikeavammaisella on mahdollisuus välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaiseen jokapäiväiseen elämään kuuluvaan asiointi- ja virkistysmatkaan kuukaudessa (VpA 6 ), ellei asiakkaalle riitä pienempi määrää matkoja. Matkojen määrää ei voi siirtää kuukaudelta toiselle. Jokapäiväiseen elämään kuuluvia matkoja ovat Hailuodon alueella tapahtuvat ja Ouluun, Kempeleeseen, Liminkaan tai Lumijoelle suuntautuvat matkat. Yhdensuuntainen kuljetuspalvelumatka, on matka lähtöpisteestä määränpäähän aina suorinta reittiä. Lyhyt pysähdys esim. rahan nostamiseksi pankkiautomaatilta sallitaan. Pysähtyminen pidempiaikaisesti asiointia varten (esim. apteekissa, kaupassa tai pankissa käynti) päättää yhdensuuntaisen matkan. Paluu lähtöosoitteeseen tai toiseen osoitteeseen on uusi yhdensuuntainen matka. Pelkkä autolla ajeleminen ei täytä kuljetuspalveluna myönnettävän asiointi- ja virkistäytymismatkan ehtoja. Taksiautoilijan kunnalle lähettämistä matkatositteista tulee ilmetä asiakkaan koko nimi, matkaan lähtö- ja matkakohteen/kohteiden osoitteet kadunnimen tarkkuudella ja olla asiakkaan allekirjoittama. Opiskeluksi katsotaan peruskoulun jälkeinen tutkintoon tähtäävä tai vaikeavammaisen ammattipätevyyttä/työllistymistä edistävä koulutus.saattajapalvelu mahdollistetaan, jos vaikeavammainen henkilö tarvitsee toisen henkilön apua niin paljon, ettei taksin/invataksin kuljettajan antama tavanomainen apu ole riittävä. Kuljetuspalvelua myönnetään vammaispalvelulain 5 :n mukaan sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle, joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia, ja jolla kuljetuspalvelun tarve johtuu pitkäaikaista (väh.1 v) tai pysyvää haittaa aiheuttavasta vammasta tai sairaudesta. Kuljetuspalvelua ei myönnetä yleensä sairaudesta toipumisen ajaksi tai kuntoutusvaiheeseen. Hakijan vaikeavammaisuutta tarkastellaan hänen toiminnallisen (sosiaalinen ja fyysinen) ympäristön ja lääkärinlausunnon pohjalta. Vaikeavammaisuus voi olla fyysistä tai psyykkistä. Kuljetuspalvelun tarve voi vaihdella vuodenaikojen ja sääolosuhteiden mukaan (esim. hengitystiepotilailla). Kunnalla on oikeus järjestää palvelu harkitsemallaan tarkoituksenmukaisella tavalla, esim. taksikuljetuksina, kutsutaksikuljetuksina, kimppakyyteinä tai palveluliikenteen avulla. Kuljetuspalvelupäätös on aina henkilökohtainen ja vaikeavammaisen on oltava aina itse fyysisesti mukana kuljetuksessa. Jos matkalle osallistuu vaikeavammaisen kanssa poikkeuksellisesti joku muu, kuin saattajapäätöksellä saattaja (esim. puoliso jonka kanssa meno yhteiseen tilaisuuteen), maksavat molemmat matkasta omavastuuosuuden. Omavastuuosuus on yhdensuuntaiselta matkalta matkaa vastaava joukkoliikenteessä peritty kertamaksu. Matkahuollon maksutaulukon mukaisesti, omavastuu osuus vaihtelee siten tehdyn matkan pituuden

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta mukaan. Omavastuuosuus maksetaan suoraan taksinkuljettajalle. Saattajalta ei peritä omavastuuosuutta. Lautan odotusaikaa korvataan vain, jos viive johtuu lautan tilapäisestä aikataulumuutoksesta (esim. sairaskuljetuksen odotus). Asiointi/odotusaikaa voidaan korvata enimmillään 45 minuuttia lähikuntiin kohdistuvilla asiointimatkoilla. Mikäli asiakas käyttää asiointiaikaa, kuluu häneltä aina kaksi yhdensuuntaista matkaa, asiointiaikaa ei korvata yhdensuuntaiselta matkalta. Kaiken muun odotusajan asiakas maksaa itse. Asiakkaan tulee olla valmiina sovittuna aikana. Kuljetuspalvelua ei saa käyttää sairaala-, terveyskeskus-, laboratorio-, terapia-, lääkärikäynti-, lääkintävoimistelu-, fysioterapia- tai muihin sellaisiin matkoihin, joihin voi hakea korvausta kelan sairasvakuutuksesta tai vakuutusyhtiöltä. Oikeutensa kuljetuspalveluun asiakkaan tulee esittää taksiautoilijalle matkaan lähtiessä päätöksen yhteydessä saamallaan kuljetuspalvelukortilla taksiautoilijalle. Kuljetuspalvelun käyttöoikeus päättyy, kun asiakas muuttaa toiselle paikkakunnalla tai päätöksen voimassaolo lakkaa. Lisätietoja tarvittaessa sosiaalityöntekijältä puh Tämä ohje jaetaan kuljetuspalvelun käyttäjille ja Oulun taksikeskukselle/taksiyrittäjille. Valmistelu: sosiaalityöntekijä Mirja Seinijoki, p Sosiaalityöntekijän ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä noudatettavat ohjeet vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen siten, että noudatettavat ohjeet tulevat voimaan alkaen. Perusturvajohtaja muutettu: Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen siten, että noudatettavat ohjeet tulevat voimaan alkaen ja muista matkoista on aina sovittava erikseen sosiaalityöntekijän kanssa. Päätös: Hyväksyttiin. Sosiaalityöntekijä Mirja Seinijoki oli paikalla asian esittelyn ajan.

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan ajankohtaiset asiat Ptltk 61 Vs. perusturvajohtaja informoi perusturvalautakuntaa ajankohtaisasioista. - sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu - vanhusneuvostojen yhteiskokous Oulu ja ympäristökunnat - vanhustenviikon ohjelma - talousarvion 2016 valmistelu Perusturvajohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Ptltk 62 Perusturvalautakunnalle saapunut posti: - Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Bärreco Oy. - Kunnahallitus Pöytäkirjaote Sopimus geriatripalvelusta/otto-oikeuden käyttäminen ja oikaisuvaatimus. - Valviran ilmoitus Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen, Perheterapia Koho Oy. - Hailuodon vanhusneuvoston kokouspöytäkirja 2/ Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta Saapui PPSHP Hankintapalvelut Sopimus kehitysvammaisten palveluasumisen kilpailuttamisesta. Perusturvajohtaja: Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Viranhaltijapäätökset Ptltk 63 Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin perusturvalautakunnalla on otto-oikeus ajalta Perusturvajohtaja Hankintapäätös Lisähankinta hälytysjärjestelmän päivittäminen/uudistaminen palvelukoti Saarenkartano. Yleinen päätös Viranhaltijapäätösvallan edelleen delegointi määräaikaisesti lastensuojelulain 13 mukaisista toimenpiteistä sekä sosiaalityön yksilöitä koskevien lausuntojen antamisesta ja esitysten teosta. Valmistelija: vt. perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p Perusturvajohtaja: Päätös: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin ja lisäksi hyväksyttiin vt. perusturvajohtajan henkilöstöpäätös Määräaikainen työajan muutos Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää.

20 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Muut asiat Ptltk 64 Perusturvalautakunta tiedustelu aloitteen etenemisestä ikäihmisten alennuslipusta Zimmariin. Päätös: Tiedustelu aloitteen etenemisestä välitetään hallinto- ja sivistysosastolle.

21 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kokouksen päättäminen Ptltk 65 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:25.

22 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kunnallisasiat Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät:56, 57, 58, 61, 62, 63 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomanien ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 55, 59, 60 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite: Perusturvalautakunta, Luovontie 176, HAILUOTO Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksiasettaminen Tiedoksianto asianosaiselle 1) Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kun-nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensim-mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pvm: Hailuodossa kunnanvirasto Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajanallekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Perusturvalautakunta 10.12.2014 AIKA 10.12.2014 klo 17:30-18:26 PAIKKA Kunnantalo johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen laillisuus 3 88 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. 5 Lautakunnan jäsenten esittämät kysymykset

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. 5 Lautakunnan jäsenten esittämät kysymykset KOKOUSAIKA Tiistai 10.04.2012 klo 16 KOKOUSPAIKKA Palvelukoti Saarenkartano Käsiteltävät asiat: Asialista 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 valinta 3 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 4. Toimintakertomus

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 28

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 28 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 28 Sivistyslautakunta 15.09.2015 AIKA 15.09.2015 klo 18:30 PAIKKA Peruskoulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 22 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

29 HAILUODON KUNTA 19.4.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 3/2011. Otsikko Sivu. 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31

29 HAILUODON KUNTA 19.4.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 3/2011. Otsikko Sivu. 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 29 KOKOUSAIKA Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 24 valinta 32 25 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 3.11.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 5/2011. Asia Sivu. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 3.11.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 5/2011. Asia Sivu. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 3.11.011 klo 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitellyt asiat: Asia Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 48 valinta 47 49 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Perusturvalautakunta 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:30-19:51 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 Kokouksen laillisuus 3 75 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63 Sivistyslautakunta 27.11.2013 AIKA 27.11.2013 klo 18:30-20:10 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Perusturvalautakunta 21.11.2013 AIKA 21.11.2013 klo 17:00-19:46 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus 3 57 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 11/11 Kokousaika: 21.09.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Perusturvalautakunta 10.02.2016 AIKA 10.02.2016 klo 17:30-19:46 PAIKKA Kunnantalo johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Perusturvalautakunta 15.10.2013 AIKA 15.10.2013 klo 17:00-19:50 PAIKKA Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 3.12.2013 64 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 3.12.2013 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 54 66 Kokouksen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Pöytäkirja 4/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Parkkonen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Rehtorin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu 40 KOKOUSAIKA: Tiistai 19.10.2010 klo 18.00 20.30 KOKOUSPAIKKA: Saarenkartanon palvelukoti, ruokasali Käsitellyt asiat: Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 38 valinta 43 39 Perusturvan

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (9) Etelä-Savon pelastuslautakunta 03.06.2015 Aika 03.06.2015, klo 14:00-14:40 Paikka Juva Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 111

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 111 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 111 Perusturvalautakunta 16.10.2013 AIKA 16.10.2013 klo 16:30-18:02 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 77 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot