Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 1"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:00-19:25 PAIKKA Kunnantalo johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 Kokouksen laillisuus 3 56 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 57 Perusturvapalveluiden talousarvion toteuma ja Talousarviomuutokset Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avustajan palkkauskulujen 13 korvaaminen ja palkkiokorotus alkaen 60 Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa noudatettavat ohjeet Perusturvajohtajan ajankohtaiset asiat Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset Muut asiat Kokouksen päättäminen 21

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Siekkinen Teija puheenjohtaja Ketola Markku varapuheenjohtaja Laurila Ritva jäsen Tuhkanen Raija jäsen Sauvola Leo jäsen Minna Maikkola varajäsen :t POISSA Luoma-aho Leena jäsen Kuisma Jarmo jäsen Karinen Tero kunnanjohtaja Tanskanen Oiva kunnanhallituksen pj. Hyrynkangas-Järvenpää vastaava lääkäri 57 Pirkko Karjalainen-Saarenpää Teija vastaava sairaanhoitaja 57 MUU Tönkyrä Kalevi kunnanhallituksen vpj Rantapelkonen Arja vt.perusturvajohtaja Seinijoki Mirja sosiaalityöntekijä :t 57, 59 ja 59 Rapinoja Susanna työsuunnittelija 57 ALLEKIRJOITUKSET Teija Siekkinen Puheenjohtaja Arja Rantapelkonen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hailuoto Leo Sauvola Pöytäkirjantarkastaja Markku Ketola Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnanvirasto keskiviikkona klo 10-15

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus Ptltk 55 Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä hyväksyy kokouksen asialistan. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksyttiin seuraavilla täydennyksillä: Lisälistalla esitetty asia talousarviomuutokset 2015 päätettiin käsitellä asiakohtana 58 ja lisäys 63 viranhaltijapäätökset vt.perusturvajohtajan henkilöstöpäätös

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Ptltk 56 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leo Sauvola ja Markku Ketola.

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvapalveluiden talousarvion toteuma ja Ptltk 57 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ( ) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman Kunnan vuoden 2015 toimeenpano-ohjeen mukaan talousarvio sitoo toi mi eli miä tulosaluetasolla, joten määrärahoja ei voi käyttösuunnitelmassa siir tää tulosalueelta toiselle. Perusturvapalveluissa on kaksi tulosaluetta so si aa li pal ve lut ja terveyspalvelut. Sosiaalipalveluissa on kahdeksan tu los yk sik köä: perusturvan hallintopalvelut,sosiaalityö,lastensuojelupalvelut, vam mais palve lut, kotihoito, vanhusten asumispalvelut, vanhusten laitoshoito ja Saaren kar ta non keittiö. Terveyspalveluissa on kaksi tulosyksikköä: pe rus tervey den huol to ja erikoissairaanhoito. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa perusturvapalveluiden toimintakate vuodelle 2015 on Valtuuston sitovuustaso Sosiaalipalvelut TA Terveyspalvelut TA Perusturvalautakunta hyväksyi pe rus tur va pal ve lu jen käyttösuunnitelman vuodelle 2015 ko kouk ses saan , jossa menoissa on otettu huomioon kunnanhallituksen edellyttämä säästötavoite perusturvapalveluille euroa. Käyt tö suun ni tel ma on lautakuntaan nähden si to va tulosyksikkötasolla. Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta annetaan valtuustolle puolivuosittain tilanteista 31.5., (30.9.laajannettu raportti eli välitilinpäätös/talousarviomuutokset) ja ja kunnanhallitukselle vähintään neljännesvuosittain. Talousarviomuutokset esitetään toteuman mukaisesti, joka viimeisin käytettävissä oleva tieto. Talousarvion seurantaraportit ajalta ja ajalta ovat toteutettu valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan. Talousarviomuutokset hyväksytystä käyt tö suun ni tel mas ta eivät ole ra por tis sa mukana. Menoissa ei ole mukana tulosalueille ja -yksiköille kohdistuvat sisäiset vuokramenot.

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Tulosaluetaso, valtuustositovuustaso ja ml.sis.erät, lukuun ottamatta sis.vuokria käyttö 07/2014 käyttö 05/2015 käyttö 07/2015 Talousarvio 2015 tot.aste 05/2015 Tot.aste 07/2015 Muutos 07/14-15 Sosiaalipalvelut menot ,1 % 51,3 % -7,2 % tulot ,7 % 54,2 % -12,2 % netto ,7 % 50,7 % -6,1 % Terveyspalvelut menot ,2 % 44,9 % -21,7 % tulot ,4 % 35,0 % 14,7 % netto ,5 % 45,3 % -22,5 % Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden toteumaprosentti on 7/ ,7 %. Si säi set kiinteistökulut puuttuvat ja käyt tö ta lou den säästöihin hyväksytty :n vähennys. Kiinteistökulujen arvio ko tulosalueelle on 7/2015 mennessä euroa. Tuloissa on kirjausvirhe, valtionavustus euroa kuuluu sivis tys toi mel le.lainsäädäntömuutos kuntien osarahoittamassa työ mark kina tues sa aiheuttaa kustannusten nou sun. Perustoimeentulotuki, ennaltaehkäisevä ja tarveharkinnainen toimeentulotuki tulevat ylittymään. Kotihoidon ja palvelukodin sijaiskulut ylittyvät. Toisaalta so si aa li pal ve luissa toteutuu myös säästöjä, mm tehostetun palveluasumisen ostopalvelussa ja asiantuntijapalveluissa. Sosiaalipalveluissa menot ylittävät ta lous ar vion hyväksytyn käyttösuunnitelman noin eurolla. Terveyspalvelut Terveyspalvelujen toteumaprosentti on 7/ ,3 %. Si säi set kiinteistökulut puuttuvat ja käyt tö ta lou den säästöihin hyväksytty :n vähennys. Kiinteistökulujen arvio ko tulosalueelle on 7/2015 mennessä euroa. Ostopalvelujen menot ovat maltilliset ja si jais mää rä ra ho ja ei ole käytetty alkuvuodesta eikä ke sän aikana. Erilliskorvaukset ja asiantuntijapalveluihin kirjattava tie to jär jes tel mien ylläpitomaksu tulee ylittämään arvioidun.erilliskorvauksien ja asiantuntijapalveluiden menojen kasvun vuoksi talousarvion ennakoidaan ylittyvän noin eu roa.erikoissairaanhoidon toteuma on 7/ ,10 %, hei nä kuun menot eivät ole mukana toteumassa. PPSHP:n kuntaraportin mukaan 1-7/2015 toteuma on 52,6 %.

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Tulosyksikkötaso, lautakunnan sitovuustaso ja ml.sis.erät,, lukuunottamatta sis.vuokria käyttö 07/2014 käyttö 05/2015 käyttö 07/2015 Talousarvio 2015 tot.aste 05/2015 Tot.aste 07/2015 Muutos 07/14-15 Perusturvan hal lin to pal ve lut menot ,4 % 57,0 % 3,5 % tulot ,6 % 24,6 % netto ,6 % 57,8 % 2,4 % Sosiaalityö menot ,2 % 75,7 % 8,0 % tulot % 127 % 241,5 % netto ,5 % 57,8 % -29,2 % Lastensuojelupalvelut menot ,4 % 49,6 % 233,5 % tulot ,2 % netto ,3 % 49,3 % 242,4 % Vammaispalvelut menot ,1 % 64,6 % 29,4 % tulot netto ,1 % 64,6 % 29,4 % Kotihoito menot ,6 % 56,6 % -11,5 % tulot ,9 % 44,4 % -8,1 % netto ,6 % 58,7 % -11,9 % Vanhusten asumis pal ve lut menot ,2 % 47,7 % -13,5 % tulot ,0 % 41,3 % -51,0 % netto ,3 % 48,6 % -5,0 % Saarenkartanon keit tiö menot ,3 % 38,5 % -22,6 % tulot ,6 % 56,0 % 6,5 % netto ,4 % 3,1 % -92,9 % Perusterveyden huolto menot ,4 % 41,5 % -16,4 % tulot ,4 % 35,0 % 14,7 % netto ,6 % 42,3 % -18,5 % Erikoissairaanhoito menot ,1 % 47,1 % -24,4 %

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta tulot netto ,1 % 47,1 % -24,4 % Perusturvan hallintopalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittyvät ja sijaisten palkat. Sosiaalityöntekijän vuosiloman ajan oli sijainen, johon talousarviossa ei oltu varauduttu. Sosiaalityö Perustoimeentulotuen valtionosuus tuloissa on virhekirjaus eu roa, kuuluu kirjastolle. Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki ylittyy lain säädän tö muu tos ten seurauksena, toteuma 94,7 % yht Pe rus toimeen tu lo tu ki ylittyy, toteuma 76,9 % yht Tarveharkinnainen toimeen tu lo tu ki ylittyy, toteuma 93,60 % yht Lastensuojelupalvelut Vuoden 2015 talousarvioon on sisällytetty ko avopalveluiden kohtaan perhetyöntekijän palkka, joka vielä vuonna 2014 oli perusturvanhallintopalveluissa. Vammaispalvelut Kustannuspaikkatasolla kirjausvirheitä, joita korjataan. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ylittymässä. Kotihoito Sijaisten palkat ylittymässä sairaslomien vuoksi. Asiantuntijapalveluissa tulee säästöä n 3000 euroa. Henkilöstön koulutus painottuu loppuvuoteen. Vanhusten asumispalvelut Säästöä syntyy loppuvuodesta asiakaspalvelujen ostosta n euroa ja asiantuntijapalveluista n euroa. Suurin ylitys on henkilöstön palkoissa erilliskorvaukset, toteuma 74,9 %, yht Vakinaisten, sijaisten ja määräaikaisten kustannuspaikkatasolla kirjausvirheitä, joita pyritään oikaisemaan. Sijaisia on käytetty runsaasti sairaslomien vuoksi. Henkilöstön koulutus painottuu loppuvuoteen. Saarenkartanon keittiö Sijaisjärjestelyjä on tehty lomien ajan koulun keittiöhenkilön kanssa. Palkkakuluja ei ole vielä kirjattu lomituksista. Tulot ovat kehittyneet suotuisasti, kun palvelukodin vakinaisten ja lyhytaikaisten asukkaiden ateriamaksut on kohdistettu tälle vuodelle suoraan keittiölle, samoin hintojen tarkistus on kasvattanut tuloja. Perusterveydenhuolto Perusterveydenhuollon toiminta on ollut vakaata kevään ja kesän ajan. Sijaisia ei ole käytetty. Vakinaisten, sijaisten ja määräaikaisten kustannuspaikoilla virhe, joka oikaistaan. Perusterveydenhuollon asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet maltillisesti.erilliskorvaukset ja asiantuntijapalveluihin kirjattava tietojärjestelmien ylläpitomaksu tulee ylittämään arvioidun. Erikoissairaanhoito

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Erikoissairaanhoidon toteuma 7/2015 on 47,1 %, hei nä kuun menot eivät ole mukana toteumassa. PPSHP:n kuntaraportin mukaan 1-7/2015 toteuma on 52,6 %. Kiinteistömenot ja käyttösuunnitelma säästöt puuttuvat kaikkien tulosyksiköiden kirjauksista. INVESTOINNIT Perusturva TA2015 TA2015 muutos TA M Käyttö Jäljellä Tot.as te % 8200 Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Investointimenot ,8 Investointi netto , Hälytysjärjestelmän uusiminen Investointimenot ,5 Investointi netto ,5 Yhteensä ,0 Perusturvan investoinneissa terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistamisessa osa hankinnasta ehdittiin tehdä vuoden 2014 puolella n Suun terveydenhuollon ohjelman uusiminen siirtyy vuodelle Osa arvioidusta investoinnista on ohjelman toimittajan tiedon mukaan siirtymässä vuodelle Kanta arkistoon siirtyminen siirrettiin keväältä syyskuun alkuun. Investointiin arvioitu tietojärjestelmien ylläpitomaksu siirretään käyttötalouteen. Arvioitu investointimeno vuoden 2015 aikana , huomioidaan talousarviomuutoksessa. Hälytysjärjestelmän uudistamisen meno ylittyi eurolla. Valmistelu: vt.perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p , sosi aa li työn te ki jä Mirja Seinijoki p , vastaava lääkäri Pirkko Hyryn kan gas-jär ven pää p Liitteenä perusturvapalveluiden toteuma ja sekä perusturvapalvelujen osavuosikatsaus. Perusturvajohtaja: Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan perusturvapalveluiden toteuman ja ja osavuosikatsauksen 1-7/2015 esitettäväksi kun nan hal li tuk sel le ja valtuustolle. Hyväksyttiin.

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Sosiaalityöntekijä Mirja Seinijoki oli läsnä klo 17:20-17:40 ja työsuunnittelija Susanna Rapinoja klo 17:20-17:30 sosiaalityön käsittelykohdassa, esittellen työllisyyttä, kuntouttavaa työtoimintaa, kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea ja toimeentulotuen kehitystä. Liitteet Liite 1 Perusturvapalveluiden talousarvion toteuma ja

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Talousarviomuutokset 2015 Ptltk 58 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ( ) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman Kunnan vuoden 2015 toimeenpano-ohjeen mukaan talousarvio sitoo toi mi eli miä tulosaluetasolla, joten määrärahoja ei voi käyttösuunnitelmassa siir tää tulosalueelta toiselle. Perusturvapalveluissa on kaksi tulosaluetta so si aa li pal ve lut ja terveyspalvelut. Perusturvalautakunta hyväksyi pe rus tur va pal ve lu jen käyttösuunnitelman vuodelle 2015 ko kouk ses saan , jossa menoissa on otettu huomioon kunnanhallituksen edellyttämä säästötavoite perusturvapalveluille euroa, joista sosiaalipalveluihin kohdistuu euroa ja terveyspalveluihin euroa. Käyt tö suun ni tel ma on lautakuntaan nähden si to va tulosyksikkötasolla. Talousarviomuutokset esitetään toteuman mukaisesti, joka ei sisällä tulosaluille kohdistettujä säästöjä. Käyttötalouden muutokset: TY 500 Perusturvanhallintopalvelut Menonlisäyksiä TY 505 Sosiaalityö Menonlisäyksiä TY 510 Lastensuojelupalvelut Menonlisäyksiä 500 TY 515 Vammaispalvelut Menonlisäyksiä TY 520 Kotihoito Menonlisäyksiä Menonvähennyksiä TY 525 Vanhusten asumispalvelut Menonlisäyksiä Menonvähennyksiä TA 500 Sosiaalipalvelut yhteensä (valtuuston sitovuustaso) Menonlisäys euroa TY 550 Perusterveydenhuolto Menonlisäyksiä Menonvähennyksiä TA 550 Terveyspalvelut yhteensä (valtuuston sitovuustaso) Menonlisäys LT50 Perusturvalautakunta yhteensä

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Menolisäys Investointi-osan muutoksia: 8200 Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Menonvähennys Hälytysjärjestelmien uusiminen Saarenkartanon kiinteistössä Menonlisäys Perusturvapalveluiden käyttösuunnitelmaan (hyväksytty Petula ) kohdennetut säästöt tulosalueittain ja -yksiköittäin ennusteen mukaan toteutuvat sosiaalipalveluissa euroa ja terveyspalveluissa euroa, joka otetaan tässä huomioon. Heinäkuun toteuman 2015 mukaisiin kustannuspaikkakohtaisiin menolisäysennusteisiin ei ole kuitenkaan löydettävissä vastaavia menojenvähennyksiä tai uusia säästökohteita sosiaalipalveluissa. Perusturvan investoinneissa terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen toteutui osittain vuonna 2014 ja jakautuu uusimman tiedon mukaan vuosille Saarenkartanon kiinteistön hälytysjärjestelmän uudistamisen kustannus ylittyi. Valmistelu: vt. perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy talousarviomuutokset 2015, käyttötalousosan menolisäys TA 500 sosiaalipalvelut , TA 550 terveyspalvelut menovähennyksen 3 837, investointiosan muutokset terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen menonvähennys ja hälytysjärjestelmien uusiminen Saarenkartanon kiinteistössä menonlisäys sekä esittää näitä hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Päätös: Hyväksyttiin.

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avustajan palkkauskulujen korvaaminen ja palkkiokorotus alkaen Ptltk 59 Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.vammaispalvelulain 8.2 :n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaista apua, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista, eikä hän saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla (VpL 4). Vammaispalvelu laki on siten toissijainen, poikkeuksena kehitysvammaiset. Vammaispalvelulain 2 :n mukaan vammaisella tarkoitetaan sellaista henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti (väh. 1 vuosi) erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaisuus tai vaikeavammaisuus määritellään vammaispalvelulaissa tai asetuksessa erikseen jokaisen palvelun ja tukitoimen kohdalla. Vaikeavammaisuuden ja vammaisuuden määrittely ei perustu yksin lääkärin tai terveydenhuoltohenkilöstön arvioon. Arvioinnin tulee painottua toiminnallisten rajoitusten selvittämiseen ja kuvaamiseen sekä toisaalta vammaispalvelulain edellyttämään pysyvyyden arviointiin. Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista kotona ja kodin ulkopuolelle, eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilöä ei voida kuitenkaan rajata henkilökohtaisen avun ulkopuolelle minkään vamman, sairauden tai diagnoosin perusteella. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan VpL 8 c :n mukaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella 1.päivittäisissä toimissa (esim. liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteys, asiointi. Henkilökohtaisen avustajan työ ei ole hoito- eikä hoivatyötä, valvontaa eikä tavanomaista kotitaloustyötä. Työhön voi kuitenkin sisältyä näihin toimiin liittyvää avustamista.) 2.työssä ja opiskelussa (työnantajan työssä käynnin avustaminen, lukio- ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevan avustaminen) 3.harrastuksissa 4.yhteiskunnallisessa osallistumisessa 5.sosiaalisen vuorovaikutuksen syntymisessä ja ylläpitämisessä Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen on myönnettävä avustajan palkkauskuluja vähintään 30 tuntia kuukaudessa, ellei vähäisempi määrä turvaa välttämätöntä tarvetta. Päivittäisiä toimia varten henkilökohtaista apua on myönnettävä siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee.

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua 1.korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset, työnantajalle maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. Vaikeavammainen henkilö valitsee ja palkkaa itse henkilökohtaisen avustajan, jonka palkkakustannukset kunta korvaa hyväksymänsä palkkatason mukaisesti. Pääsääntöisesti avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen omainen tai muu läheinen henkilö. 2.antamalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluluiden hankkimista varten sosiaalihuoltolain 29 a :ssa tarkoitetun palvelusetelin, jonka arvo on kohtuullinen taikka 3. hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa Hailuodon kunnassa on toteutettu kohdan yksi vaihtoehtoa, jossa vaikeavammainen on itse valinnut ja palkannut avustajansa (vaikeavammainen = työnantaja), kunta on korvannut palkkaus- ja lakisääteiset työnantajalle kuuluvat kulut hyväksymänsä tuntipalkan 9,30 e mukaisesti. Kunta voi päättää kohtuullisena pidettävän korvauksen suuruudesta. Lauantai- ja pyhätyönä on korvattu tietty tuntimäärä asianmukaisesti korotettuna. Palkkojen laskenta on keskitetty yhdelle tilitoimistolle avustajaa käyttävienhenkilöiden puolesta. Henkilökohtaista apua järjestettäessä toimitaan vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisesti. Valmistelu: sosiaalityöntekijä Mirja Seinijoki, p Sosiaalityöntekijän ehdotus: Perusturvalautakunta päättää järjestää edelleen henkilökohtaisen avun korvaamalla vaikeavammaisen itse valitsemansa ja palkkaamansa avustajan palkkauskulut ja työnantajan lakisääteiset maksut. Tuntipalkka päätetään korottaa 10,32 euroon alkaen. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Päätös: Hyväksyttiin. Sosiaalityöntekija Mirja Seinijoki oli paikalla asian esittelyn aikana.

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa noudatettavat ohjeet Ptltk 60 Kunnan on järjestettävä vammaispalvelulain 8.2 :n mukaan vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut, niihin liittyvine saattajapalveluineen. Kuljetuspalveluja on järjestettävä siten, että vaikeavammaisella on mahdollisuus välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaiseen jokapäiväiseen elämään kuuluvaan asiointi- ja virkistysmatkaan kuukaudessa (VpA 6 ), ellei asiakkaalle riitä pienempi määrää matkoja. Matkojen määrää ei voi siirtää kuukaudelta toiselle. Jokapäiväiseen elämään kuuluvia matkoja ovat Hailuodon alueella tapahtuvat ja Ouluun, Kempeleeseen, Liminkaan tai Lumijoelle suuntautuvat matkat. Yhdensuuntainen kuljetuspalvelumatka, on matka lähtöpisteestä määränpäähän aina suorinta reittiä. Lyhyt pysähdys esim. rahan nostamiseksi pankkiautomaatilta sallitaan. Pysähtyminen pidempiaikaisesti asiointia varten (esim. apteekissa, kaupassa tai pankissa käynti) päättää yhdensuuntaisen matkan. Paluu lähtöosoitteeseen tai toiseen osoitteeseen on uusi yhdensuuntainen matka. Pelkkä autolla ajeleminen ei täytä kuljetuspalveluna myönnettävän asiointi- ja virkistäytymismatkan ehtoja. Taksiautoilijan kunnalle lähettämistä matkatositteista tulee ilmetä asiakkaan koko nimi, matkaan lähtö- ja matkakohteen/kohteiden osoitteet kadunnimen tarkkuudella ja olla asiakkaan allekirjoittama. Opiskeluksi katsotaan peruskoulun jälkeinen tutkintoon tähtäävä tai vaikeavammaisen ammattipätevyyttä/työllistymistä edistävä koulutus.saattajapalvelu mahdollistetaan, jos vaikeavammainen henkilö tarvitsee toisen henkilön apua niin paljon, ettei taksin/invataksin kuljettajan antama tavanomainen apu ole riittävä. Kuljetuspalvelua myönnetään vammaispalvelulain 5 :n mukaan sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle, joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia, ja jolla kuljetuspalvelun tarve johtuu pitkäaikaista (väh.1 v) tai pysyvää haittaa aiheuttavasta vammasta tai sairaudesta. Kuljetuspalvelua ei myönnetä yleensä sairaudesta toipumisen ajaksi tai kuntoutusvaiheeseen. Hakijan vaikeavammaisuutta tarkastellaan hänen toiminnallisen (sosiaalinen ja fyysinen) ympäristön ja lääkärinlausunnon pohjalta. Vaikeavammaisuus voi olla fyysistä tai psyykkistä. Kuljetuspalvelun tarve voi vaihdella vuodenaikojen ja sääolosuhteiden mukaan (esim. hengitystiepotilailla). Kunnalla on oikeus järjestää palvelu harkitsemallaan tarkoituksenmukaisella tavalla, esim. taksikuljetuksina, kutsutaksikuljetuksina, kimppakyyteinä tai palveluliikenteen avulla. Kuljetuspalvelupäätös on aina henkilökohtainen ja vaikeavammaisen on oltava aina itse fyysisesti mukana kuljetuksessa. Jos matkalle osallistuu vaikeavammaisen kanssa poikkeuksellisesti joku muu, kuin saattajapäätöksellä saattaja (esim. puoliso jonka kanssa meno yhteiseen tilaisuuteen), maksavat molemmat matkasta omavastuuosuuden. Omavastuuosuus on yhdensuuntaiselta matkalta matkaa vastaava joukkoliikenteessä peritty kertamaksu. Matkahuollon maksutaulukon mukaisesti, omavastuu osuus vaihtelee siten tehdyn matkan pituuden

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta mukaan. Omavastuuosuus maksetaan suoraan taksinkuljettajalle. Saattajalta ei peritä omavastuuosuutta. Lautan odotusaikaa korvataan vain, jos viive johtuu lautan tilapäisestä aikataulumuutoksesta (esim. sairaskuljetuksen odotus). Asiointi/odotusaikaa voidaan korvata enimmillään 45 minuuttia lähikuntiin kohdistuvilla asiointimatkoilla. Mikäli asiakas käyttää asiointiaikaa, kuluu häneltä aina kaksi yhdensuuntaista matkaa, asiointiaikaa ei korvata yhdensuuntaiselta matkalta. Kaiken muun odotusajan asiakas maksaa itse. Asiakkaan tulee olla valmiina sovittuna aikana. Kuljetuspalvelua ei saa käyttää sairaala-, terveyskeskus-, laboratorio-, terapia-, lääkärikäynti-, lääkintävoimistelu-, fysioterapia- tai muihin sellaisiin matkoihin, joihin voi hakea korvausta kelan sairasvakuutuksesta tai vakuutusyhtiöltä. Oikeutensa kuljetuspalveluun asiakkaan tulee esittää taksiautoilijalle matkaan lähtiessä päätöksen yhteydessä saamallaan kuljetuspalvelukortilla taksiautoilijalle. Kuljetuspalvelun käyttöoikeus päättyy, kun asiakas muuttaa toiselle paikkakunnalla tai päätöksen voimassaolo lakkaa. Lisätietoja tarvittaessa sosiaalityöntekijältä puh Tämä ohje jaetaan kuljetuspalvelun käyttäjille ja Oulun taksikeskukselle/taksiyrittäjille. Valmistelu: sosiaalityöntekijä Mirja Seinijoki, p Sosiaalityöntekijän ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä noudatettavat ohjeet vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen siten, että noudatettavat ohjeet tulevat voimaan alkaen. Perusturvajohtaja muutettu: Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen siten, että noudatettavat ohjeet tulevat voimaan alkaen ja muista matkoista on aina sovittava erikseen sosiaalityöntekijän kanssa. Päätös: Hyväksyttiin. Sosiaalityöntekijä Mirja Seinijoki oli paikalla asian esittelyn ajan.

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan ajankohtaiset asiat Ptltk 61 Vs. perusturvajohtaja informoi perusturvalautakuntaa ajankohtaisasioista. - sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu - vanhusneuvostojen yhteiskokous Oulu ja ympäristökunnat - vanhustenviikon ohjelma - talousarvion 2016 valmistelu Perusturvajohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Ptltk 62 Perusturvalautakunnalle saapunut posti: - Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Bärreco Oy. - Kunnahallitus Pöytäkirjaote Sopimus geriatripalvelusta/otto-oikeuden käyttäminen ja oikaisuvaatimus. - Valviran ilmoitus Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen, Perheterapia Koho Oy. - Hailuodon vanhusneuvoston kokouspöytäkirja 2/ Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta Saapui PPSHP Hankintapalvelut Sopimus kehitysvammaisten palveluasumisen kilpailuttamisesta. Perusturvajohtaja: Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Viranhaltijapäätökset Ptltk 63 Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin perusturvalautakunnalla on otto-oikeus ajalta Perusturvajohtaja Hankintapäätös Lisähankinta hälytysjärjestelmän päivittäminen/uudistaminen palvelukoti Saarenkartano. Yleinen päätös Viranhaltijapäätösvallan edelleen delegointi määräaikaisesti lastensuojelulain 13 mukaisista toimenpiteistä sekä sosiaalityön yksilöitä koskevien lausuntojen antamisesta ja esitysten teosta. Valmistelija: vt. perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p Perusturvajohtaja: Päätös: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin ja lisäksi hyväksyttiin vt. perusturvajohtajan henkilöstöpäätös Määräaikainen työajan muutos Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää.

20 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Muut asiat Ptltk 64 Perusturvalautakunta tiedustelu aloitteen etenemisestä ikäihmisten alennuslipusta Zimmariin. Päätös: Tiedustelu aloitteen etenemisestä välitetään hallinto- ja sivistysosastolle.

21 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kokouksen päättäminen Ptltk 65 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:25.

22 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kunnallisasiat Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät:56, 57, 58, 61, 62, 63 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomanien ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 55, 59, 60 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite: Perusturvalautakunta, Luovontie 176, HAILUOTO Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksiasettaminen Tiedoksianto asianosaiselle 1) Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kun-nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensim-mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pvm: Hailuodossa kunnanvirasto Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajanallekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2016 73 Perusturvalautakunta 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 17:30-19:23 PAIKKA Saarenkartano ruokailutila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus 75 52 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Perusturvalautakunta 01.12.2015 AIKA 01.12.2015 klo 17:30-20:13 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus 3 76 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2016 62 Perusturvalautakunta 06.09.2016 AIKA 06.09.2016 klo 17:30-19:19 PAIKKA Kunnanvirasto Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuus 64 44 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 28

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 28 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 28 Sivistyslautakunta 15.09.2015 AIKA 15.09.2015 klo 18:30 PAIKKA Peruskoulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 22 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 3.11.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 5/2011. Asia Sivu. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 3.11.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 5/2011. Asia Sivu. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 3.11.011 klo 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitellyt asiat: Asia Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 48 valinta 47 49 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63 Sivistyslautakunta 27.11.2013 AIKA 27.11.2013 klo 18:30-20:10 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Perusturvalautakunta 10.02.2016 AIKA 10.02.2016 klo 17:30-19:46 PAIKKA Kunnantalo johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 12.01.2016, klo 18:10-18:59 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivu 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikkona 21.9.2016 kello 18.32 19.47 Kunnanvirasto khall:n

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (6) 127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen KNGDno-2015-711 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 20. maaliskuuta 2012 klo 16.00-18.12 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot