JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4."

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Joensuun alueellinen jätelautakunta Aika klo 17:00-19:19 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 27 Merkintöjä 5 28 Jätehuoltomääräysten uudistaminen 6 29 Joensuun alueellisen jätelautakunnan osavuosikatsaus ja tilauksen ja talouden toteutuminen Joensuun kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 / Joensuun alueellinen jätelautakunta Viranhaltijapäätökset Itä-Suomen ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökset 16

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Joensuun alueellinen jätelautakunta Läsnä Kolehmainen Pekka puheenjohtaja Reijonen Iiro varapuheenjohtaja Mainonen Jenni jäsen Ronkainen Antti jäsen Arponen Teemu jäsen Nylund Pertti jäsen Piirainen Risto varajäsen Kettunen Anna jätehuoltosuunnittelija Salminen Tiina pöytäkirjanpitäjä Poissa Laasonen Jenni jäsen Piippo Eila jäsen Allekirjoitukset Pekka Kolehmainen puheenjohtaja Tiina Salminen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Pertti Nylund pöytäkirjan tarkastaja Antti Ronkainen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä lupa-ja viranomaistoiminnoissa Muuntamontie 5, Pöytäkirjanpitäjä Tiina Salminen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Joensuun alueellinen jätelautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus JATELK 25 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Joensuun alueellinen jätelautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta JATELK 26 Joensuun alueellinen jätelautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Nylund Pertti ja Antti Ronkainen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Joensuun alueellinen jätelautakunta Merkintöjä JATELK saapunut Paperinkeräys Oy:n ilmoitus "Paperinkeräys Oy:n kartongin tuottajavastuukeräyksen operoinnin pättymisestä Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella." Aluekeräyspisteverkoston kustannusten ja käyttäjämäärien kehitys välisenä aikana, sekä jätehuoltoon liittymisen seuranta aikavälillä Päätös: Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Paperinkeräys Oy:n ilmoitus

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Joensuun alueellinen jätelautakunta Joensuun alueellinen jätelautakunta Jätehuoltomääräysten uudistaminen 3269/ /2014 JATELK Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tar peel li sia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä mää räyk siä: 1) 32 :ssä tarkoitetussa toiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen määrän vä hen tä mi ses tä, lajittelusta, säilyttämisestä, keräyksestä, kuljetuksesta, hyö dyn tä mi ses tä ja loppukäsittelystä sekä näitä koskevista teknisistä vaati muk sis ta; 2) 13 :n 1 ja 2 momentissa säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen jätteiden keräyksen, vastaanoton ja kul je tuk sen käytännön järjestelyistä kiinteistöillä tai jätteen vas taan ot topai koil la sekä näitä koskevista teknisistä vaatimuksista; 3) toimista roskaantumisen ehkäisemiseksi; 4) velvollisuudesta antaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle tai kunnan ympä ris tön suo je lu vi ran omai sel le tietoja 1 kohdassa tarkoitetuista jätteistä tai 39 :ssä tarkoitetuista jätteen kuljetuksista. Edellä 1 kohdan nojalla annettavat määräykset voivat koskea myös muun kuin 32 :ssä tarkoitetussa toiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen kompos toin tia tai muuta vastaavaa jätteen pienimuotoista käsittelyä sen synty pai kal la, ei kuitenkaan ympäristöluvanvaraista jätteen käsittelyä. Jätelainsäädäntö on uudistunut viime vuosina. Nykyinen jätelaki sekä val tio neuvos ton asetus jätteistä (179/2012) tulivat voimaan Val tio neu vos ton asetus kaatopaikoista (331/2013) tuli voimaan ja asetuksen myö tä bio ha joavan ja muun orgaanisen jätteen loppusijoittamista kaatopaikoille ra joi te taan mer kit tä väs ti vuoden 2016 alusta alkaen. Pakkausjätteen tuot ta ja vas tuu laa jenee portaittain ja voimaan tulevilla muutoksilla, mikä tu lee vaikut ta maan kunnan järjestämisvastuulla olevaan jätehuoltoon. Alueellisen jätelautakunnan perustamisvaiheessa vuonna 2012 jä te huol to määräyk set uudistettiin siten, että lautakunnan jäsenkuntien määräykset yh te näistet tiin koko lautakunnan toimialuetta koskeviksi jätehuoltomääräyksiksi. Säänte lyn uudistumisen sekä valtakunnallisten ja alueellisten jätteiden kier rä tys tavoit tei den vuoksi on tarpeen tarkastella Joensuun alueellisen jätelautakunnan jä te huol to mää räyk siä, jotta ne tukevat kunnan järjestämisvastuulla olevan jä tehuol lon järjestämistä jätelain tavoitteiden mukaisesti. Määräysten uu dis ta mi sella varaudutaan myös jätehuollon tuleviin muutoksiin, kuten sekalaisen yh dyskun ta jät teen käsittelytavan muutokseen. Jätehuoltomääräysten uudistustyö tehdään yhteistyössä Puhas Oy:n ja lau takun nan jäsenkun tien ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa. Tarvittavilta osin

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Joensuun alueellinen jätelautakunta Joensuun alueellinen jätelautakunta yh teis työ tä teh dään myös muiden viranomaisten sekä jätteenkuljetusyritysten kans sa. En nen määräysten antamista lautakunnan toimialueen kuntien ym pä ristön- ja ter vey den suo je lu vi ran omai sil le, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuk sel le sekä tarvittaessa muille viranomaisille varataan tilaisuus lau sun non an ta mi seen. Myös kuntalaisille ja muille asianosaisille tullaan va raamaan mah dol li suus määräysluonnokseen tutustumiseen ja mielipiteiden il maisuun. Valmistelija ja lisätiedot: jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen Jätehuoltosuunnittelijan päätösehdotus: Jätelautakunta päättää, että jätehuoltomääräysten uudistustyö aloitetaan ja että määräysten valmistelutyötä tehdään Puhas Oy:n, lautakunnan jä sen kun tien ym pä ris tön suo je lu vi ran omais ten sekä tarvittavilta osin muiden vi ran omais ten ja jät teen kul je tus yri tys ten kanssa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. JATELK 28 Luonnos uudistetuista jätehuoltomääräyksistä on nyt valmistunut. Jätehuoltomääräysten uudistustyön pohjana on käytetty Suomen Kuntaliiton vuon na 2014 julkaisemaa jätehuoltomääräysten mallia. Sitä on sovellettu jä telau ta kun nan toimialueen kunnallisen yhdyskuntajätehuollon järjestelyt huo mioon ottaen, koska kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä tar kenta via, paikalliset olosuhteet huomioivia, määräyksiä. Jätehuoltomääräysten valmis te lu on tehty viranhaltijatyönä yhteistyössä kunnallisen jäteyhtiön ja jä te lauta kun nan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa. Lisäksi uudistustyön yh tey des sä on tietyiltä osin kuultu mm. nykyisiä kunnan järjestämän jät teen kulje tuk sen kuljetusurakoitsijoita, kuntien teknisen alan ja rakennusvalvonnan viran hal ti joi ta, Pohjois-Karjalan Ely-keskusta ja pelastusviranomaista. Jä te lau takun nal le on järjestetty infotilaisuus keväällä Yhteistyötä on tehty myös mui den Itä-Suomen jätehuoltoviranomaisten kanssa. Jätehuoltomääräykset koostuvat yleisestä informatiivisesta osasta (Osa I) ja varsi nai ses ta velvoittavasta määräysosasta. Yleisessä osassa on kerrottu kun nal lisen jätehuollon järjestämisestä jätelainsäädännön mukaisesti. Varsinainen määräys osa (Osa II) sisältää jätelainsäädäntöä tarkentavat sitovat määräykset, joita on annettu aiemminkin määräyskokoelmassa ja jotka voimaan tullessaan korvaa vat nykyiset jätehuoltomääräykset. Lisäksi on laadittu perustelumuistio, jossa erityisesti aiemmasta muuttuvien ja uusien määräysten perustelut on esitetty. Jä te huol to mää räyk sis sä on käytetty tällä vuosikymmenellä uudistetun jä te lainsää dän nön käsitteitä. Merkittävimmät muutokset

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Joensuun alueellinen jätelautakunta Joensuun alueellinen jätelautakunta Nykyisiin Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin verraten kes kei sim piä muutoksia luonnoksessa jätehuoltomääräyksiksi ovat seuraavat: Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kokonaisuudessa kunnan yh dys kun ta jä tehuol lon piiriin kuuluvaan jätehuoltoon, eli vakinaisen ja vapaa-ajan asumisen lisäk si mm. terveydenhuollon, koulutustoiminnan ja julkishallinnon toimipaikoissa syn ty vän yhdyskuntajätteen jätehuoltoon. Sen sijaan elinkeinotoiminnan jä tehuol toon määräyksiä sovelletaan pääsääntöisesti vain rajallisesti, ja mää räyk sissä on kerrottu, mitkä pykälät koskevat myös elinkeinoharjoittajia. Asuinkiinteistön jätehuollon järjestämistavat pysyvät muutoin ennallaan, mutta taa ja mis sa sijaitsevat vakinaisesti asutut kiinteistöt tulee liittää kiin teis töit täiseen jätteenkuljetukseen (eli taajamassa on käyttävä omaa tai naapurin kanssa yh teis tä jäteastiaa). Aluekeräysverkosto varataan ensisijaisesti vapaa-ajan asunto jen ja sellaisten haja-asutusalueen kiinteistöjen käyttöön, joille liikennöinti jäte au tol la ei ole suotavaa tai edes mahdollista. Yhteisastian käytölle eli kimpalle on asetettu taajamaan ja haja-asutusalueelle ra jauk sia. Taajamassa kimppaan voivat kuulua samassa tai naapurikorttelissa tai mak si mis saan kilometrin päässä toisistaan sijaitsevat kiinteistöt. Ha ja-asu tus alueel la kimpan voivat muodostaa myös esim. tiekunnan osakkaat. Ha ja-asu tus alueel la kimppa-astialle saa pääsääntöisesti olla maksimissaan viiden kilometrin mat ka jätteen syntykiinteistöltä. Kimpan yhteyshenkilö velvoitetaan tiedottamaan muita kimpan osakkaita sitä kos ke vis ta muutoksista. Sekajätteen kimppaan kuuluvien määrälle muo dos tetaan yläraja siten, että astiatilavuutta on varattava 60 l vakinaista ja 40 l vapaa-ajan asuntoa varten neljän viikon jaksolle. Kimppa-astian käyttöä koskevilla mää räyk sil lä ei pääsääntöisesti ole suuria vaikutuksia nykyisiin kimppoihin. Hyötyjätteiden lajitteluun velvoitetaan aiempaa tiukemmin. Hyötyjätteet on toimi tet ta va niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin, tai laitettava kiinteistöllä jär jes tet tä vään erilliskeräykseen. Koska pakkausjätteiden tuottajayhteisöt eivät aio järjestää eri pakkausjätteiden kuljetusta kiinteistöiltä, vaan vain alueellisista ke räys pis teis tä, ottaa kunta huolehtiakseen pakkausjätteiden kiinteistöittäisen kul je tuk sen järjestämisen jätelain 35 ja 47 :ien perusteella. Todettakoon tässä yh tey des sä, koska jätteenkuljetuksen järjestämiseen liittyvät kysymykset ovat he rät tä neet paljon keskustelua ja väärinymmärryksiä aiemmin, että tämä ei tarkoi ta automaattisesti sitä, että kunta järjestää ja kilpailuttaa jätteenkuljetuksen. Hyö ty jät tei den kuljetusjärjestelmää on tarkasteltava jätehuoltomääräyksistä eril li se nä asiana myöhemmin. Kartonki-, lasi- ja metallipakkausjätteen kier rä tystä tehostavia kiinteistökohtaisia erilliskeräysvelvoitteita ei voida antaa jä te huolto mää räyk sis sä ollenkaan, jos kunta ei huolehdi näiden jätteiden kuljetuksen järjes tä mi ses tä (joko kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus). Jatkossa taajama-alueella biojäte on kerättävä erikseen yli kahden asuin huo neiston kiinteistöillä, eli esim. kahden paritalon yhtiössä. Yli neljän huoneiston kiinteis töil lä on kerättävä erikseen biojätteen lisäksi kartonki-, lasi- ja me tal li pakkaus jä te. Määräykseen sovelletaan siirtymäaikaa. Taajama-alueella muille kunnan yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluville toimijoille on myös asetettu hyö tyjät tei den erilliskeräysvelvoite vähäistä suuremmille jätemäärille. Tähän asti jä te-

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Joensuun alueellinen jätelautakunta huol to mää räyk sis sä on velvoitettu hyötyjätteiden lajitteluun, mutta kiin teis töittäi sen erilliskeräyksen järjestäminen on perustunut vapaaehtoisuuteen, lukuun ot ta mat ta biojätteen keräystä sekä paperin keräystä, joka perustuu lakisääteisiin vel voit tei siin. Vapaaehtoisuuden perustalta kierrätys ei ole kehittynyt kattavaksi kaik kien jätelajien osalta eikä kaikissa jätelautakunnan toimialueen osissa. La jitte lun tehostaminen ja siihen taajamissa erilliskeräyksellä ohjaaminen on tärkeää myös siksi, että koska sekajäte jatkossa toimitetaan poltettavaksi, ei se ka jä te asti aan saa enää laittaa palamatonta jätettä, kuten metallia ja lasia. Kun jäteastiat eri jätelajeille löytyvät omalta asuinkiinteistöltä, lajittelu on helpompaa. Keräyksessä käytettävät jäteastiatyypit säilyvät pääosin ennallaan. Pien as tioiden osalta on perustelumuistioon sisällytetty ne Suomen Standardoimisliitto SFS:n standardit, joiden mukaiset astiat täyttävät astialta edellytetyt vaa ti mukset. Biojätteen keräyksessä litran pyörällisen astian sijaan voidaan käyttää enintään 1,3 m3 syväkeräyssäiliötä. Pikakonttien käyttö kunnallisen yh dyskun ta jä te huol lon kiinteistöittäisessä keräyksessä kielletään siirtymäajan jälkeen sen käyttöön liittyvien työturvallisuusriskien takia. Jäteastian merkitsemistä ja täyttämistä koskevia määräyksiä on hieman tar kennet tu. Astioiden sallittuja painoja on korotettu vastaamaan paremmin todellista ti lan net ta, mutta samalla korostetaan että tarvittaessa astia on jätettävä va jaaksi, jos siihen laitettava jäte on painavaa (esim. laitoskeittiöiden biojäte). Jäteastioiden vähimmäistyhjennysvälejä on uudistettu. Kuten tähänkin asti, seka jä te as tian pisin tyhjennysväli on neljä viikkoa. Nykyisin sallitusta 12 viikon tyhjen nys vä lis tä sekajätteelle, joka ei sisällä biojätettä, luovutaan. Jatkossa se ka jäte as tian tyhjennysväliä voidaan pidentää 8 viikkoon vain silloin, jos biojätteen osal ta liitytään erilliskeräykseen tai biojäte kompostoidaan jä te huol to mää räysten mukaisesti. Biojätettä sisältävän sekajäteastian tyhjennysväliä ei voi enää piden tää yli neljään viikkoon talvikaudella. Vakinaisesti asutun 1-2 henkilön talouden sekajäteastia voidaan poik keuk sel lises ti tyhjentää 12 viikon välein, jos syntyvä jätemäärä on vähäinen, astian ti lavuus on maksimissaan 240 litraa, biojäte kerätään erikseen tai kompostoidaan jä te huol to mää räys ten mukaisesti, ja hyötyjätteet lajitellaan ja toimitetaan erillis ke räyk seen. Pidennettyä tyhjennysväliä varten on tehtävä ilmoitus jä te huol tovi ran omai sel le, joka tarkistaa tarvittavat tiedot ennen tyhjennysrytmin pi den tämis tä. Samoja ehtoja sovelletaan myös kahden yhden hengen talouden kimppa-as tiaa käytettäessä. Biojäteastian tyhjennysvälit säilyvät ennallaan (1 viikko kesällä ja 2 viikkoa tal vella), lukuun ottamatta 1-4 huoneiston käytössä olevaa astiaa, jonka tyh jen nys vä li voi olla kesäkaudella 2 viikkoa ja talvikaudella 4 viikkoa. Uudistuksella py ri tään kan nus ta maan biojätteen erilliskeräykseen, koska pidempi tyhjennysrytmi pienen tää kotitaloudelle tulevia keräyskustannuksia vuositasolla. Muista kun nis ta ker rot tu jen kokemusten mukaan pidennetystä tyhjennysvälistä ei ole ai heu tunut haittoja. Pakkausjätelajeille asetetaan vähimmäistyhjennysvälit: kar ton ki pak kaus jät teelle 12 viikkoa ja lasi- sekä metallipakkausjätteelle 24 viikkoa. Vä him mäis tyh jennys vä lit asetetaan varsin pitkiksi sen takia, että erilliskeräysvelvoitteet koh denne taan yli neljän huoneiston kiinteistöihin. Huoneistoluvultaan pienillä kiin teis-

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Joensuun alueellinen jätelautakunta töil lä etenkin lasi- ja metallijätettä syntyy pieniä määriä. Keräysvelvoitteiden ja tyh jen nys vä lien yhdistelmällä kierrättäminen helpottuu, mutta kustannukset eivät muodostu liian korkeiksi. Kiinteistöillä, joilla hyötyjätteitä syntyy enemmän, on astiat tyhjennettävä tiiviimmällä rytmillä. Jäteastian tyhjennysten keskeytysmahdollisuudesta on lisätty tarkentava määräys. Jätteen keräyspaikkaa (= astioiden sijoituspaikka) ja sen kunnossapitoa koskevia mää räyk siä on tarkennettu. Suuria muutoksia ei ole tehty, mutta esimerkiksi on pai no tet tu, että jätteenkuljetukseen käytettävän ajoväylän tulee soveltua jä teau tol la liikennöintiin ja että keräyspaikan välittömässä läheisyydessä tulee olla jä te au tol le soveltuva kääntöpaikka. Uutena lisäyksenä määrätään lakisääteisen velvoitteen perusteella jä te huol to viran omai sel le toimitettavien jätteenkuljetuksen tietojen toimitusaikataulusta ja -ta vas ta. Määräyksen tavoitteena on, että tietojen toimittamisesta tulee rutiini ei kä erillisiä viranomaisen muistutuksia tarvita jatkossa, ja että tietojen esi tys tapa on helposti muokattavassa ja viranomaisrekisteriin tallennettavassa muo dossa. Jätevesilietteiden (=saostussäiliöihin ja kiinteistökohtaisiin jäteveden kä sit te lyjär jes tel miin kertyvät lietteet sekä umpisäiliöihin kertyvät jätevedet) tyh jen tämis tä koskevat vähimmäisvaatimukset määräytyvät ns. hajajätevesiastuksen pe rus teel la. Jos täysin käyttämättömällä kiinteistöllä, jolla ei siten ole muo dostu nut jätevettä, ei vuoden aikana tehdä tyhjennyksiä, edellytetään mää räyk sessä kiinteistön haltijaa ilmoittamaan tästä jätehuoltoviranomaiselle sen tehtäviin kuu lu van jätehuollon seurannan vuoksi. Jätevesilietteiden pienimuotoinen omatoiminen käsittely sallitaan tiettyjen rajaus ten mukaisesti: liete voidaan käyttää lannoitustarkoituksessa, kun se on hygieni soi tu esim. kalkkistabiloimalla ja peltolevityksessä noudatetaan asiaan liitty vää lainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeistusta. Omassa asumisessa syntyvän liet teen lisäksi voidaan hyödyntää enintään neljän muun kiinteistön asumisessa syn ty vät lietteet samoin määräyksessä annetuin edellytyksin. Hyödynnyksestä vel voi te taan ilmoittamaan etukäteen jätehuoltoviranomaiselle. Vähäisten harmai den jätevesien käsittely sallitaan myös kompostoimalla. Yleisötilaisuuksien jätehuollon järjestämiseen liittyvää määräystä on tar ken nettu ja eri jätelajien erilliskeräysvelvoitteiden rajat annettu aiempaa tarkemmin. Lisäksi määräyksissä on kielletty selkeästi mm. jätteiden hävittäminen polt tamal la, kuivakäymäläjätteen ja jätevesilietteen laittaminen jäteastiaan, jätteiden (ml. puutarhajätteet) hylkääminen luontoon, sekä määrätty alueellisten ke räyspaik ko jen (sekajätteen aluekeräyspisteet ja ekopisteet) oikeanlaisesta käytöstä. Jätehuoltomääräysluonnoksen taajamakarttaliitteet toimitetaan jä te lau ta kunnan jäsenille luottamushenkilöiden verkkopalveluun kokousviikolla. Yhteenveto

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Joensuun alueellinen jätelautakunta Jätehuoltomääräysten luonnos sisältää useita lainsäädännön muutosten vuoksi mää räys ta sol le tuotuja asioita. Esimerkiksi jätteen pienimuotoinen oma toi minen käsittely on lain mukaan sallittua vain, jos se mahdollistetaan kunnan jä tehuol to- tai ympäristönsuojelumääräyksissä. Kunnan, elinkeinonharjoittajien ja tuot ta ja yh tei sö jen jätehuollon järjestämisvelvollisuudet ja -oikeudet on jä te lainsää dän nön uudistusten myötä osittain muuttuneet, minkä vuoksi määräysten eri kohdissa kerrotaan aiempaa tarkemmin esimerkiksi se, mihin tietty jäte on toi mi tet ta va. Nämä asiat eivät ole kunnan jätehuoltoviranomaisen har kin ta vallas sa, vaan lakiin perustuvia. Keskeisimmät kunnan asukkaaseen vaikuttavat muutokset liittyvät jätteiden lajit te lun ja erilliskeräyksen tehostamiseen. Asunto-osakeyhtiöiden ja vastaavien on tarkasteltava kiinteistön keräyspaikkaa, varsinkin jäteastioiden riittävyyttä ja so vel tu vuut ta tarkempaan lajitteluun. Muutos voi tuntua suurelta, mutta vel voittei ta ei toisaalta ole pikku hiljaa tiukennettu vuosien mittaan. Jätehuollon kier rätys ta voit tei den saavuttamiseksi ja jätelautakunnan alueella kunnallisen yh dyskun ta jä te huol lon kokonaisjärjestelmän toimivuuden vuoksi esitetyt muutokset ovat erittäin tärkeitä. Valmistelija ja lisätiedot: jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen Jätehuoltosuunnittelijan päätösehdotus: Jätelautakunta päättää asettaa jätehuoltomääräysten luonnoksen ja perustelumuistion luonnoksen julki ses ti nähtäville väliseksi ajaksi jätelautakunnan in ter net sivuil le, Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien virallisille il moitus tau luil le sekä Joensuun kaupungin lupa- ja viranomaistoimintojen il moi tustau lul le (Muuntamontie 5, Joensuu), varata hallintolain 41 :n mukaisesti kuntalaisille ja muille asianosaisille mah dol lisuu den esittää mielipiteensä asiasta mennessä, ilmoittaa luonnosten nähtävillä olosta julkaisemalla kuulutuksen jä te lau ta kunnan käyttämissä ilmoituslehdissä viikolla 39, pyytää luonnoksista lausunnot Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ristö kes kuk sel ta, toimialueen kunnilta, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta, ter vey den suo je lu vi ran omai sel ta, pelastusviranomaiselta, Puhas Oy:ltä sekä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:ltä, ja tiedottaa kirjeitse alueella toimivia jätehuoltorekisteriin merkittyjä jät teen kul jetus yri tyk siä sekä Biokymppi Oy:tä luonnosten nähtävillä olosta ja mielipiteen ilmaisun mah dol li suu des ta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 2 Luonnos Jätehuoltomääräyksiksi Liite 3 Luonnos jätehuoltomäärysten perustelumuistioksi

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Joensuun alueellinen jätelautakunta Joensuun alueellisen jätelautakunnan osavuosikatsaus ja tilauksen ja talouden toteutuminen / /2015 JATELK 29 Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hallintokuntien on raportoitava tilauksen ja talouden toteutumisesta sekä tu los en nus tees ta kuukausittain. Osavuosikatsauksessa tulee lisäksi raportoida myös talousarviossa asetettujen toi min nal lis ten tavoitteiden toteutumisen tilanne. Lautakunnan kokousaikatauluista johtuen tässä kokouksessa käsitellään sekä hei nä kuun osavuosikatsaus -raportti että elokuun talousraportti. Elokuun lopun tilanteen perusteella lautakunnan toiminnan ja talouden en nus tetaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti. Jätehuoltosuunnittelijan päätösehdotus: Jätelautakunta päättää merkitä lautakunnan osavuosikatsauksen ja tilauk sen ja talouden toteutumisen ajalta sekä tulosennusteen tiedok seen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 4 Joensuun alueellisen jätelautakunnan osavuosikatsaus Liite 5 Joensuun alueellisen jätelautakunnan tilauksen ja talouden toteutuminen

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Joensuun alueellinen jätelautakunta Joensuun kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 / Joensuun alueellinen jätelautakunta 5707/ /2015 JATELK 30 Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston aset ta mat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa to teu tu neet. Joensuun kaupungin tarkastussäännön 9 :n mukaan tarkastuslautakunta antaa val tuus tol le arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoit tei den toteutumisesta kultakin vuodelta tilintarkastuskertomuksen val tuusto kä sit te lyn yhteydessä. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt velvoittaa kaupun gin hal li tuk sen, lautakuntien, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden ryhtymään toimiin vuoden 2014 arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta sekä ra por toi maan näistä tarkastuslautakunnalle syyskuun 2015 loppuun mennessä. Tarkastuslautakunnan arvio Joensuun alueellisen jätelautakunnan toiminnasta: "Lainsäädännölliset uudistukset on aloitettu. Toteutumasta puuttuvat selkeät mit ta rit. Kuntalaiset eivät ole tasa-arvoisessa asemassa jätehuollon kustannusten ja kautu mi ses sa. Asiakasrekisteri tulee saattaa pikaisesti ajan tasalle." Lisätietoja: jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen Jätehuoltosuunnittelijan päätösehdotus: Jätelautakunta päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviot jätelautakunnan toiminnasta ja raportoida tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksessa esitetyistä arvioista seu raa vas ti: Koska tavoitteita asetettaessa ei ollut määritetty mittareita, esimerkiksi nu meeri ses ti mitattavia tavoitteita, ei toteumaa ole raportoitu mittariin perustuen. Jäte lau ta kun nan toimintakertomuksen 2014 mukaan jätehuollon seurannassa lähe tet tiin vuoden aikana noin 560 kirjettä, jossa kehotettiin liittämään kiinteistö kun nan jätehuoltojärjestelmään tai noudattamaan jätehuoltomääräyksiä. Vi ranomai sen tiedossa on, että jätehuollon asiakasrekisteri on puutteellinen eivätkä kaik ki kunnan jätemaksuvelvolliset kuulu laskutuksen piiriin. Kuten tar kas tus lauta kun nan arviossa todetaan, jätehuollon kustannusten jakautumisen osalta kunta lai set eivät tämän vuoksi ole tasa-arvoisessa asemassa. Lähetettyjen ke ho tuskir jei den määrän perusteella ei kuitenkaan ole mahdollista arvioida, miten suuri vai ku tus sillä oli jätehuoltoon liittymisasteeseen, kun liittymisvelvollisten määrää ei tiedetä. Kuten toteumassa on todettu, jätehuoltoon liittymisen seurantatyö on yksi jä tehuol to vi ran omai sen perustehtävistä. Se on työkalu, jonka avulla asiakasrekisteri

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Joensuun alueellinen jätelautakunta täy den tyy ja kuntalaisten välinen epätasa-arvo jätemaksulaskutuksen osalta vähe nee. Asiakasrekisterin pikainen ajan tasalle saattaminen ei ole to den nä köis tä, koska viranomainen ei voi keskittää resurssejaan yksinomaan tä hän tehtävään. Seurantaprosessia kuitenkin kehitetään jatkuvasti, ja jätelautakuntaan on palkattu osin tätä varten määräaikainen työntekijä. Vuonna 2015 elokuun loppuun mennessä on seurannassa lähetetty lähes 650 kehotuskirjettä. Viranomaistoiminnalle on haastavaa määrittää talousarvion asetannassa edel lytet ty jä strategisia kehittämistavoitteita. Lisäksi resurssien kannalta ensisijaista on perustehtävien, kuten liittymisseurannan, taksan valmistelun ja lain sää dännön edellyttämän päätöksenteon, hoitaminen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Joensuun alueellinen jätelautakunta Viranhaltijapäätökset JATELK 31 Seuraavat päätökset on ilmoitettu jätelautakunnalle: Jätehuoltosuunnittelija/salainen Jätehuoltosuunittelija , Jätehuoltosuunnittelijan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi, eikä yksihenkilöisen viranomaisen päätöksiä oteta kuntalain 51 :n nojalla jätelautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Joensuun alueellinen jätelautakunta Itä-Suomen ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökset 1464/ /2013 JATELK 32 Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen 15/0254/2 asiakirjajulkisuutta koskevassa asiassa. - Hallinto-oikeus jättää tutkimatta vaatimukset jätelautakunnan päätösten ja täytäntöönpanon keskeyttämisestä. - Hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen määrätä viranhaltijat Anna Kettunen ja Tiina Salminen esteelliseksi osallistumaan valitusasian käsittelyyn lautakunnan puolesta. - Hallinto-oikeus hylkää valituksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös taltionumero 2034, 1578/1/15 jätemaksua koskevasta valituslupahakemuksesta. - Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu, valituslupahakemus hylätään. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 6 Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Joensuun alueellinen jätelautakunta Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tos ta valittamalla. Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta mal la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA Käyntiosoite: Muuntamontie 6, JOENSUU Postiosoite: PL 148, JOENSUU Telefaksi: (013) Sähköposti: Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa las kettaes sa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase tet tu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päi vän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saan ti to dis tus ta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saan ti to distuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle, on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan oikaisua miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oi kai su vaa ti muskir jel män laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuul la voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaa ti mus vi ran omaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai säh kö pos ti vies tinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oi kai su vaa timus vi ran omai sen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostilla, al ku pe räi nen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun pää tökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kai su vaa timuk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2.krs, KUOPIO Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Puh (vaihde) Telefaksi: Sähköposti: Kunnallisvalitus Hallintovalitus Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta Pykälät Pykälät Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jä se nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saa neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöy tä kir jaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asian osai sel le, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie dok si saan tito dis tuk seen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan pu heval taa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, va li tus kir jelmäs sä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä pää tös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaa ti muk sen sa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasia kirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeis tään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lä hettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan vii mei se nä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

3) toimista roskaantumisen ehkäisemiseksi;

3) toimista roskaantumisen ehkäisemiseksi; Joensuun alueellinen jätelautakunta 29 10.04.2014 Joensuun alueellinen jätelautakunta 28 17.09.2015 Jätehuoltomääräysten uudistaminen 3269/11.03.02/2014 JATELK 10.04.2014 29 Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 24.05.2016 klo 10:00-12:05 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Joensuun alueellinen jätelautakunta Aika 01.10.2015 klo 17:31-18:18 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT Joensuun seudullinen joukkoliikennejaosto 1.12.2016

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 25.10.2016 klo 16:00-17:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 22.10.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Sivu 291 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Sivu 291 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2016 1 Kaupunginhallitus Aika 29.08.2016 klo 14:00-14:42 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupugintalo Käsitellyt asiat Sivu 291 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 31.08.2016 klo 17:00-18:00 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 21 C 3 krs. Käsitellyt asiat Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Joensuun alueellinen jätelautakunta Aika 29.09.2016 klo 17:00-18:18 Paikka Muuntamontie 5, kokoushuone Ampeeri Käsitellyt asiat Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Aika 11.11.2015 klo 17:00-18:03 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4, 80140 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 43 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

PL 133 Pohjolankatu Kajaani Kajaani. Faksi (08) Puh. (08) Sähköpostiosoite:

PL 133 Pohjolankatu Kajaani Kajaani. Faksi (08) Puh. (08) Sähköpostiosoite: OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jon ka oikeu teen,

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.10.2014 klo 16:00-17:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot