OSAYLEISKAAVASELOSTUS SAVUKOSKEN KUNTA. Soklin osayleiskaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAYLEISKAAVASELOSTUS 5.9.2013 SAVUKOSKEN KUNTA. Soklin osayleiskaava"

Transkriptio

1 OSAYLEISKAAVASELOSTUS SAVUKOSKEN KUNTA Soklin osayleiskaava

2 Yhteystiedot: Savukosken kunta, Kauppakuja 2 A 1, Savukoski, Jarmo Ahtinen, teknisen toimiston päällikkö, p , sähköposti: Pöyry Finland Oy, Jaakonkatu 3, Vantaa, Pasi Rajala, DI, p , sähköposti:

3 SISÄLTÖ A. JOHDANTO... 4 B. LÄHTÖTIEDOT KAIVOSHANKE Perustietoja hankkeesta Kaivostoiminnan edellyttämät rakentamis- ja energiatarpeet KYTKENTÄ YVA-MENETTELYYN NYKYTILAN KUVAUS Kaava-alue Liikenneyhteydet Maanomistus Väestö, elinkeinot, työpaikat Matkailu Rajavartio Kaivostoiminta Porotalous... 9 Metsätalous Virkistys Arvokohteet Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) Kulttuuriympäristön arvokohteet muissa lähteissä Muu rakennettu ympäristö Muinaisjäännökset Maisema Maisemamaakunta Maiseman yleiskuvaus Arvokkaat maisema-alueet Luonnonympäristö Kasvillisuus Eläimistö Arvokkaat luontokohteet ja suojelualueet Kallio- ja maaperä Topografia Ilmasto ja ilman laatu Vesiolot SUUNNITTELUTILANNE Maakuntakaavoitus Yleis- ja asemakaavoitus Maakuntasuunnitelma C. SUUNNITTELUN TAVOITTEET JA SISÄLTÖVAATIMUKSET SOKLIN OSAYLEISKAAVAN LAATIMISEN TAVOITTEET YLEISKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUKSET VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTET D. SUUNNITTELUPROSESSI SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun eteneminen ja vuorovaikutus Tutkitut vaihtoehdot Osayleiskaavaluonnos Osayleiskaavaehdotus E. YLEISKAAVAN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT OSAYLEISKAAVARATKAISUT Asuminen Palvelut Kaivostoiminta Metsä- ja porotalous Suojelu

4 9.5.1 Luonto Kulttuurihistoria Maisema Pohjavesi Liikenne Virkistys Johto- ja putkilinjat Yleismääräykset OSAYLEISKAAVAN SUHDE SUUNNITELMIIN JA ASETETTUIHIN TAVOITTEISIIN Osayleiskaavalle asetettujen tavoitteiden toteutuminen Osayleiskaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Osayleiskaavan suhde maakuntakaavaan Osayleiskaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin Lainsäädännön edellyttämät selvitykset OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET Yleistä Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön kohdistuvat vaikutukset Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan, ja ilmastoon kohdistuvat vaikutukset Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin kohdistuvat vaikutukset Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön kohdistuvat vaikutukset 55 F. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN Liitteet Liite 1. Soklin rakennettu ympäristö ja maanomistus Liite 2. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeen inventointikohteet kaava-alueella Liite 3. Osayleiskaava-alueen muinaisjäännökset Liite 4. Arvokkaat luontokohteet Liite 5. Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet Liite 6. Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset Liite 7. Kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet Liite 8. Natura-arviointi 2013 Liite 9. Lapin ELY-keskuksen täydentävä lausunto Soklin kaivoshankkeen Natura-arvioinnin täydennyksestä 3

5 A. JOHDANTO Yara Suomi Oy suunnittelee fosforimalmikaivoksen avaamista Savukosken Sokliin. Tämä osayleiskaavaselostus liitteineen koskee Soklin kaivoshankkeen osayleiskaavaa, jonka suunnittelun tarkoituksena on ollut laatia Soklin kaivoksen alueelle maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Osayleiskaavan hyväksyy Savukosken kunnanvaltuusto. Soklin osayleiskaavassa on osoitettu Soklin kaivoshankkeen tarvitsemat aluevaraukset, matkailu- ja virkistystoiminnan tarvitsemia alueita, suojelukohteet (luonto-, kulttuuriympäristö- ja muinaisjäännöskohteet), tiestö, reitistö, rautatie ja voimajohto. Lisäksi on varauduttu mm. tiestön parantamiseen. Osayleiskaava perustuu laajoihin ja yksityiskohtaisiin selvityksiin, joita on laadittu kaavan laatimisen yhteydessä, maakuntakaavoitukseen liittyen sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen yhteydessä. Soklin kaivoshankkeen, rautatien ja voimajohdon eri linjausvaihtoehtojen lakisääteiset YVA-menettelyt on tehty rinnakkain osayleiskaavoituksen kanssa, ja niiden yhteydessä tehtyjä selvityksiä on täydennetty viranomaislausuntojen ja osayleiskaavasuunnittelun edellyttämällä tavalla vuosina 2011 ja Kaivoksen ympäristölupahakemusta varten selvityksiä on edelleen tarkennettu Suunnittelussa on otettu huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaavassa esitetyt seudulliset maankäytön ja verkostojen periaateratkaisut. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa kaivostoiminta alueella ottaen mahdollisimman hyvin huomioon alueen luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön arvokkaat ominaispiirteet sekä porotalouden toimintaedellytykset. Savukosken kunnanhallitus päätti toukokuussa 2008 Soklin osayleiskaavan laatimisesta. Tarjouskilpailun kautta kaavan laatijaksi valikoitui Pöyry Finland Oy (ent. Pöyry Environment Oy). Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui ja se on ollut nähtävillä Savukosken kunnassa. Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on kaavatyön edetessä päivitetty. Savukosken kunnanhallitus päätti asettaa Soklin päivätyn osayleiskaavaluonnoksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä ja rakennusasetuksen 30 :ssä säädetyssä tarkoituksessa ja varata osallisille tilaisuuden mielipiteiden esittämiseen asiassa sekä pyytää osayleiskaavaluonnoksesta tarpeelliset lausunnot. Nähtävilläolon aikana pidettiin asukastilaisuus Yara Suomi Oy päätti tammikuussa 2012 jatkaa Soklin kaivoksen kehittämistä ja suunnittelua Suomivaihtoehdon mukaisesti tarkennetuin suunnitelmin. Osayleiskaavaehdotus laadittiin vastaamaan muuttuneita suunnitelmia ja siinä otettiin huomioon osayleiskaavaluonnoksesta saatu palaute. Lokakuussa 2012 Savukosken kunnanhallitus päätti asettaa osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65, MRA 19 ), jolloin osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä asiassa. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä, ja pidettiin kaavaehdotuksen asukastilaisuus Savukosken kunnanvirastolla. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Rovaniemellä. Kesällä 2013 osayleiskaavaehdotusta korjattiin ja täydennettiin lausuntojen, muistutusten ja viranomaisneuvottelun päätösten sekä toukokuussa 2013 tehdyn Natura-arvioinnin täydennyksen perusteella. Tehdyt muutokset olivat oikaisuluonteisia ja vähäisiä. Osayleiskaava käsittää päivätyn yleiskaavakartan määräyksineen. Karttaan liittyy tämä yleiskaavaselostus liitteineen. Soklin osayleiskaavoitus on edennyt Savukosken kunnan johdolla. Kunnan vastuuhenkilönä on toiminut teknisen toimiston päällikkö Jarmo Ahtinen. Kaavan on konsulttina laatinut Pöyry Finland Oy, jossa työhön ovat sen eri vaiheissa osallistuneet DI Pasi Rajala, maisema-arkkitehti Heidi Ahlgren, insinööri AMK Juha Riihiranta, DI Juha Nurmi, DI Saija Miettinen-Tuoma ja arkkitehti Eva Persson Puurula. Kaavoitustyötä on ohjannut seurantaryhmä, jossa ovat olleet edustettuina Savukosken kunta, Metsähallitus, Kemin-Sompion paliskunta sekä Yara Suomi Oy. 4

6 B. LÄHTÖTIEDOT 1 KAIVOSHANKE 1.1 Perustietoja hankkeesta Yara Suomi Oy suunnittelee kaivoshanketta Sokliin. Kaivoshankkeen suunniteltu toiminta käsittää pääasiallisesti fosforimalmien hyödyntämisen Soklin karbonatiittimassiivin alueelta. Fosforimalmien arvioitu vuosittainen louhintamäärä on 4 10 milj. tonnia (Mt) riippuen tuotantokapasiteetista ja malmien louhintajärjestyksestä. Hankkeessa on tarkoituksena hyödyntää myös Soklin esiintymän rautamineraalivarantoja. Tavoitteena on tuottaa fosforirikastetta noin 2 Mt vuodessa. Lisäksi maanpoistomassoja tulee kaivoksen elinkaaren aikana yhteensä noin 61 Mt ja sivukiviä 53 Mt. Tuotanto edellyttää rikastamon rakentamista Sokliin. Arvion mukaan nyt laskelmissa mukana olevat mineraalivarat riittävät suunnitellulla tuotannolla noin 20 vuoden tuotantoon. Soklin esiintymässä on kuitenkin fosforimineraalivarantoja huomattavasti enemmän kuin nyt on suunniteltu hyödynnettävän. Näiden varantojen hyödyntäminen tutkitaan myöhemmin. Tuotannon suunnitellaan alkavan Hankkeella olisi merkittävä työllisyysvaikutus Itä-Lapissa ja erityisesti Savukosken kunnan alueella. Kaivostoiminnan suoran työllisyysvaikutuksen on arvioitu olevan noin 200 henkeä ja epäsuoran vaikutuksen noin 450 henkeä. Rakennusaikana projekti työllistäisi noin 600 henkeä. Rakentamisvaihe kestää 2 4 vuotta. Aiemmissa suunnitteluvaiheissa on tutkittu Soklin kaivoshankkeen toteuttamista joko kokonaan Suomen puolella tai osittain Suomen ja osittain Venäjän puolella. Osayleiskaavaehdotus perustuu suunnitelmaan, jossa sekä louhinta että rikastus tapahtuvat Suomessa. 1.2 Kaivostoiminnan edellyttämät rakentamis- ja energiatarpeet Soklin esiintymän hyödyntäminen edellyttää tuotantolaitosten rakentamista kaivosalueelle. Murskaamo- ja rikastuslaitosrakennukset saatetaan rakentaa mahdollisuuksien mukaan maan alle. Malmin kaivamiseen liittyviä rakenteita ja rakennuksia ovat louhoskaluston huolto- ja korjaustilat, huoltorakennukset, varastot sekä polttoainehuoltoon liittyvät rakenteet ja rakennukset. Kaivoksen yhteyteen rakennetaan myös majoitus-, vapaa-ajan-, hallinto- ja kunnossapitorakennuksia. Kaivosalueelle tarvittavan rakennustilavuuden on arvioitu olevan yhteensä noin 0,6 Mm 3, josta tuotantotilojen osuus on noin 0,4 Mm 3. Kaivoksen toimintaan liittyviä maa- ja vesirakennuskohteita ovat mm. kaivoksen kuivana pidon edellyttämät toimenpiteet, vedenoton järjestelyt sekä rikastushiekka-altaan ja siihen liittyvän selkeytysja säännöstelyaltaan rakentaminen. Tieyhteys Savukoskelta Sokliin on olemassa (maantie 9671), mutta kaivoksen rakentaminen ja avaaminen edellyttävät parannustöitä välillä Martti-Sokli. Tie on Soklin vaihemaakuntakaavassa osoitettu merkittävästi parannettavaksi yhdystieksi. Kaivoksen tuotteiden kuljetus edellyttää rautatien rakentamista, sillä suurien rikastemäärien kuljettaminen maantiekuljetuksina olemassa olevia tieyhteyksiä käyttäen ei ole realistista. Soklin vaihemaakuntakaavassa on osoitettu ohjeellinen sivuradan linjaus Sallan Kelloselästä Sokliin. Hankkeen edellyttämän, Pelkosenniemen Kokkosnivalta Savukosken Sokliin suunnitellun, uuden voimajohtoreitin yhteispituus on noin 125 km. Johtoreitti sijoittuu Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien alueelle. 5

7 2 KYTKENTÄ YVA-MENETTELYYN Soklin kaivoshankkeen, rautatien ja voimajohdon eri linjausvaihtoehtojen lakisääteiset ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on tehty rinnakkain osayleiskaavoituksen kanssa. Kaivoksen ympäristövaikutusten arvioinnissa on ollut tarkasteltavana neljä eri päähankevaihtoehtoa: 1) Kaivostoiminnot Soklissa käsittäen fosfori- ja rautarikasteen tuotannon (louhinta-alueet, rikastamo, rikastushiekan läjitysalueet ja selkeytysaltaat sekä malminkuljettimet ja putket Soklissa) 2) Kaivostoiminnot Soklissa kuten vaihtoehdossa 1 sekä niobin tuotanto 3) Osa jalostuksesta Venäjällä (rikastamo, rikastushiekan läjitysalueet ja selkeytysaltaat) 4) Nollavaihtoehto; kaivosta ei avata ollenkaan Lisäksi hankevaihtoehdoissa 1 ja 2 on arvioitu kolme eri rikastushiekan läjitysalueen sijoitusvaihtoehtoa sekä kolme eri rikastamon sijoitusvaihtoehtoa. YVA-menettelyn yhteydessä on arvioitu eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja annettu suosituksia. Osayleiskaava laaditaan valitun vaihtoehdon mukaan. Kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi valmistui Kaivoshankeen ympäristövaikutusten arviointia on täydennetty YVA:n täydennyksessä tarkasteltavina olivat kaksi vaihtoehtoista rautatielinjausta ja kaksi vaihtoehtoista putkilinjausta Soklista Venäjän Kovdoriin malminkuljetusta varten. Soklin malmialueen läheisyyteen sijoittuu kolme Natura alueverkostoon kuuluvaa aluetta; Ainijärven lehdot, Yli-Nuortti ja Törmäoja. Natura-arviointi on laadittu osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) ja se valmistui Natura-arviointia on täydennetty ja Soklin 220 kv:n voimajohtohankkeen YVA-selostus valmistui Soklin rautatien YVA-selostus valmistui Soklin rautatien Natura-arviointi valmistui ja sen päivitys NYKYTILAN KUVAUS Suunnittelualueen nykytilan kuvaus perustuu suunnittelutyön aikana käytössä olleisiin selvityksiin (kts. lähdeluettelo), Savukosken kunnalta ja Yara Suomi Oy:ltä saatuihin tietoihin sekä vuosien aikana tehtyihin maastokäynteihin. 3.1 Kaava-alue Soklin fosforimalmiesiintymä sijaitsee Savukosken kunnan koillisosissa lähellä Venäjän rajaa, Urho Kekkosen kansallispuiston ja Värriön luonnonpuiston välisellä alueella. Etäisyys lähimpään taajamaan, Savukoskelle, on noin 90 km. Etäisyys Kemijärvelle on noin 190 km ja Rovaniemelle noin 275 km. Kaava-alue rajautuu pääosin kaivostoiminnan aluetta ympäröiviin selänteisiin ja pohjoisessa UKpuistoon. Kaava-alueen pinta-ala on noin 260 km 2. Kaava-alue on syrjässä asutuskeskittymistä ja pääosin rakentamatonta. Yhteenveto Soklin osayleiskaava-alueen rakennetusta ympäristöstä on esitetty tämän kaavaselostuksen liitteessä 1. Kaavan vaikutusalue on suunnittelualuetta laajempi. Vaikutusalue ulottuu ainakin Urho Kekkosen kansallispuistosta Värriöön ja Tuntsaan sekä Venäjän rajavyöhykkeeltä Kemijoelle. Osa vaikutuksista voi ulottua koko kunnan ja Itä-Lapin alueelle. 6

8 Kuva 1. Osayleiskaavan suunnittelualueen sijainti Itä-Lapissa.Pohjakartta MML, Kuva 2. Kaava-alueen rajaus. 7

9 3.2 Liikenneyhteydet Osayleiskaava-alueelle johtaa yhdystie 9671 Savukoskelta Sokliin. Tie on pääosin sorapintainen. Matkailun kannalta tärkeä tieyhteys on yhdystie 19512, joka johtaa Sokliin johtavalta tieltä pohjoiseen kohti Urho Kekkosen kansallispuistoa (varrella mm. Naltion poronerotuspaikka ja matkailuyritys Kemihaaran loma). Tärkeä osayleiskaava-alueella sijaitseva yhteys on myös yhdystie 19514, joka johtaa Tulppiosta Ainijärvelle. Tieyhteys Tulppiosta pohjoiseen johtaa Urho Kekkosen kansallispuiston Nuorttin retkeilyreitin aloituspisteeseen. Lisäksi alueella on metsäteiden verkosto. Kuva 3. Alueen liikenneyhteydet. Lähin rautatie on Kelloselässä noin 110 km:n etäisyydellä ja lähin matkustajaliikennettä palveleva rautatieasema Kemijärvellä. Lähimmät lentokentät ovat Rovaniemellä, Kuusamossa ja Kittilässä. 3.3 Maanomistus Soklin kaivosalue sijaitsee pääosin valtion omistamalla ja Metsähallituksen hallinnassa olevalla alueella. Kaavaselostuksen liitteessä 1 on esitetty osayleiskaava-alueen rakennettu ympäristö ja yksityiset kiinteistöt. 3.4 Väestö, elinkeinot, työpaikat Asutus Itä-Lapissa on keskittynyt jokivarsien asutuskeskuksiin ja kyliin, erityisesti kuntakeskuksiin. Asukkaita Savukosken kunnassa on (tilanne ). Seudun väestönkehitys on ollut tasaisesti laskeva viimeisten vuosien aikana. Alueen peruspalvelut ovat keskittyneet taajamiin ja suurimpiin matkailukeskuksiin. Kaivosalue on syrjässä asutuskeskittymistä ja pääosin rakentamatonta metsä- ja porotalousaluetta. Ympärivuotisesti auki oleva Kemihaaran lomakeskus, noin 25 km Soklista, on lähin paikka jossa on 8

10 pysyvää ympärivuotista asumista. Etäisyys Martin kylälle (noin 150 asukasta) on noin 60 km ja Ruuvaojalle noin 35 km Matkailu Kaava-alueella, Tulppiossa, noin 3 kilometrin etäisyydellä malmiosta toimii matkailuyritys Tulppion majat, jonka toiminta keskittyy kesäkauteen. Kaava-alueen läpi, Tulppiosta pohjoiseen, kulkee tieyhteys Urho Kekkosen kansallispuiston retkeilyreiteille ja tuville. Kaava-alueen läpi kulkeva yhdystie johtaa Kemihaaran lomakeskukseen ja Urho Kekkosen kansallispuistoon. Alueen matkailu on pääosin virkistyskäyttöä. Alueen virkistysreitit ja niihin liittyvä rakentaminen on käsitelty kappaleessa 3.5 Virkistys Rajavartio Lapin Rajavartiolaitoksen Ainijärven vanha rajavartioasema sijaitsee noin 4 km itäisimmältä malmiolta kaakkoon. Ainijärven tukikohdan toiminnot yhdistettiin Karhutunturin rajavartioasemaan ja aseman toiminta lakkautettiin. Rajavartiolaitoksella on uusi tukikohta Tulppion majojen eteläpuolella Tulppiojoen varrella noin 4 km malmiolta etelään. Tulppion tukikohdan yhteydessä on helikopterikenttä Kaivostoiminta Soklissa on tehty 1960-luvulta lähtien kaivostoimintaan liittyvää tutkimusta. Noin 1,5 kilometriä Tulppiosta koilliseen sijaitsee vanha rikastushiekka-allas ja koerikastamo. Soklin tukikohdassa sijaitsee useampia väliaikaismajoitus- ja varastokäytössä olevia rakennuksia Porotalous Kaivosalue sijoittuu lähinnä metsätalousvaltaiselle alueelle, joka toimii myös Kemin-Sompion paliskunnan poronhoitoalueena. Poronhoitolaki (848/1990) turvaa poroelinkeinolle maankäytön oikeutuksen eli vapaan laidunnusoikeuden. Laki myös velvoittaa neuvotteluihin paliskuntien kanssa valtion maita koskevien hankkeiden yhteydessä, mikäli ne vaikuttavat olennaisesti poronhoidon harjoittamiseen (53 ). Lisäksi poronhoitolain 2. pykälän mukaan erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella (valtion omistamaa) maata ei saa käyttää niin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle Kemin-Sompio on poronhoitoalueen suurin paliskunta sekä pinta-alansa että eloporolukunsa suhteen tarkasteltuna. Paliskunnan poronhoidon kannattavuus on poronhoitoalueen korkeimpia. Kannattavuus perustuu luonnonlaitumiin, hyvin järjestettyyn laidunkiertoon ja organisoituun poronhoitoon. Kemin- Sompion paliskunnan ja Savukosken kunnan alueella porotaloudesta saa toimeentulonsa kokonaan tai osittain noin 200 henkilöä. Se on merkittävä osuus alueen työikäisestä väestöstä. Savukoskella on yhteensä 79 poro- ja luontaiselinkeinotilaa, joilla harjoitetaan porotaloutta. Eloporojen määrä asukasta kohti on kolmanneksi korkein poronhoitoalueella (8,3 poroa/asukas poronhoitovuonna ). Poronhoitokulttuurilla on vahvat perinteet ja poronhoito elinkeinona on aina ollut kilpailukykyinen vaihtoehto alueen nuorille. Kaivosalueelle ja sen ympäristöön sijoittuu erilaisia poron laidunalueita ja sitä kautta myös poronhoidon rakennelmia ja poronhoidollisia toimintoja. Itse kaivos sijaitsee sekä kesä- että talvilaidunalueella, ja sen pohjoispuolelle sijoittuu aidattu talvilaidunalue. Alueen porojen luontainen kulkureitti (kevätlaidunkierto) aidatuilta talvilaitumilta vasonta-alueelle kulkee kaivosalueen kautta, sillä sen läheisille alueille sijoittuu hyviä kevättalven luppometsiä, joita pitkin porot siirtyvät kohti etelää. Kemin- Sompion paliskunnan Saijanojan porokämppä sijaitsee Tulppion majojen läheisyydessä noin 4 kilometrin päässä malmiosta. Yksi tärkeimmistä Kemin-Sompion paliskunnan vasomisalueista on Jänesaavan ja Sotajokilaakson alue Soklin kaivosalueen eteläpuolella. Alue on rauhallinen ja lumi sulaa sieltä aikaisin, sillä laajoilla aukeilla lumipeite on ohuempi tuulen vaikutuksesta ja tulvat sekä paljastuvat tummat mätäspinnat nopeuttavat 9

11 sulamista edelleen. Alue muodostaa siten suotuisan vasonta-alueen ja tarjoaa samalla tuoretta kevätravintoa vaatimelle. Alueella vasoo vuosittain vaihteleva määrä vaatimia ja sen merkitys korostuu etenkin sellaisina keväinä, kun muut alueet vapautuvat lumesta hitaammin. Muita paliskunnan vasomisalueita sijoittuu mm. Tulppiojoen ja Värriöjoen latvaosien jokivarsiniityille ja aavoille. Soklin lähialueen aidoissa ei ole merkitty vasoja viime vuosina, sillä tuohon aikaan (keskikesällä) porot ovat jo siirtyneet alueelta paliskunnan eteläisiin tai läntisiin osiin. Kaivoksen lähialueilla kuitenkin liikkuu poroja myös kesä- ja syysaikana, sillä alueella on kasvillisuudeltaan reheviä jokilaaksoja ja soita, jotka tarjoavat runsaasti ravintoa. Paliskunnan mukaan joinakin kesinä lähes kaikki porot kerääntyvät laiduntamaan alueen läheisille aapasoille. Kuva 4. Kaivosalueen tärkeimmät porolaidunalueet (keltaiset ja siniset alueet), vasonta-alue (paunainen alue), kevätlaidunkierto (punainen nuoliviiva) ja kuljetusreitit (sininen nuoliviiva) sekä porotalouden infrastruktuuri. Lähde: Soklin kaivoshankkeen YVA-selostus Metsätalous Kaava-alue on ollut metsätalouskäytössä jo pitkään. Kemi-yhtiö aloitti savottatyöt alueella 1912, kun Tulppioon perustettiin maamme ensimmäinen konesavotta. Nykyään suunnittelualue on edelleen metsätalouskäytössä ja kaava-alueelle sijoittuu metsäautoteiden verkosto. 3.5 Virkistys Alueella on useita vaellus-, moottorikelkka- ja melontareittejä. Myös metsästys ja kalastus ovat alueen tärkeitä virkistysmuotoja. Erilaisten virkistysmahdollisuuksien (metsästys, kalastus, kelkkailu, marjastus, patikointi, moottorikelkkailu) hyödyntäjät ovat tärkeä aluetta käyttävä ryhmä. 10

12 Pohjois-eteläsuunnassa osayleiskaava-alueen läpi kulkeva UKK-reitti on seudullisesti tärkeä ulkoilureitti, joka yhdistää Värriön luonnonpuiston ja Tuntsan erämaa-alueen Urho Kekkosen kansallispuistoon. Soklin kaivoshankkeen osayleiskaava-alueella tai sen läheisyydessä sijaitsevat seuraavat matkailu- ja virkistyskohteet (alleviivatut kohteet sijaitsevat kokonaan tai osittain osayleiskaava-alueella): Eräretkeilykeskus Tulppion majat. Nuorttijoki ympäristöineen. Urho Kekkosen kansallispuiston eteläosa (Nuorttin retkeilyreitti) UKK-reitti. Samperin veturitie. Metsähallituksen kämpät (Suttikämppä). Reutuvaaran kämppäkartano. Nuorttijoen melontareitti. Kemijoen melontareitti. Kohteet on kuvattu tarkemmin kaivoshankkeen YVA-selostuksessa. Kuva 5. Suunnittelualueen virkistysreitit ja niiden suhde kaivospiiriin ja alueen kulttuurihistoriallisiin kohteisiin. 3.6 Arvokohteet Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) Kaava-alueella sijaitsee valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) Lapin uittoja savottatukikohtien osa-alue Tulppion konesavotta. Kohteen kuvaus on esitetty taulukossa 1. 11

13 Nimi Kuvaus Lapin uitto- ja savottatukikohdat Lapin metsäseuduille ja jokilaaksoille ominaista rakennuskantaa ovat savotta- ja uittotukikohdat ja muut uittoon liittyvät rakenteet. Uitto yleistyi 1890-luvulla ja jatkui Kemijoessa vuoteen Uiton ja suursavottakauden kukoistusta ja ajallista kirjoa kuvastavat kämppäkartanot, uittopirtit, uittopadot ja ruuhet sekä tukinsiirtolaitteet ja sortteerialueet Lapin metsäseuduilta rannikolle asti. SAVUKOSKI Maamme ensimmäinen konesavotta rakennettiin Kemi-yhtiön toimesta Savukosken Tulppioon Radan jäännöksiä ja rakennusten pohjia on yhä nähtävissä maastossa. Jänesojalla on säilynyt hirsinen pumppuhuone, jonka sisällä on suuri puinen vesisammio konesavotassa käytetyn veturin vedentarpeeseen. Tulppiossa on säilynyt vanha höyryveturi katoksen alla. Veturitie Tulppiosta Kemijoen Lattunan lanssipaikalle jäljellä olevine tukkiteineen ja rakennelmineen on tärkeä osa maamme savottatyön historiaa. Taulukko 1. Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt*, Lapin uitto ja savottatukikohdat, Tulppion konesavotan kuvaus. Museovirasto *Museoviraston julkaisussa Rakennettu kulttuuriympäristö on määritelty valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset alueet ja kohteet. Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (nk. RKY), valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet ovat viranomaisten laatimia valtakunnallisia inventointeja, jotka ovat valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevassa valtioneuvoston päätöksessä ( , voimaantulo ) kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevissa erityistavoitteissa tarkoitettuja alueiden käytön suunnittelun lähtökohtia Kulttuuriympäristön arvokohteet muissa lähteissä Suttikämppä on Itä-Lapin maakuntakaavassa osoitettu rakennussuojelukohteena (SR). Kämppä on rakennettu Tulppion konesavotan tukkikuljetuksia varten. Suttikämppä on myös varjeltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennuksena (Metsähallitus 1995). Se kuuluu luokkaan V2, eli sitä ei saa purkaa tai oleellisesti muuttaa ilman Museovirastosta pyydettyä lausuntoa (Lapin liitto 2004). Alun perin Savukosken Pultoseljässä sijainnut Suttikämppä on kunnostettu 1990 Museoviraston ohjeiden mukaan ja restauroituna siirretty alkuperäiseltä paikaltaan nykyiselle, joka on toisen vastaavan, mutta maatumaan päässeen kämpän paikka. Siirtoa on perusteltu sillä, että nykyinen paikka Tulppion ja Kemihaaran tien risteyksessä on saavutettavuuden eli matkailun kannalta oleellisesti parempi kuin kämpän alkuperäinen paikka. (Museovirasto ) Suttikämppä toimii nykyään Metsähallituksen autiotupana. 12

14 Kuva 6. Suttikämppä. Jänesojan pumppuasema on Itä-Lapin maakuntakaavassa osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi (ma). Se oli yksi kolmesta vesitornista, joilta saatiin teiden kunnostuksen ja veturien vaatima suuri vesimäärä. Vesitornit olivat eräänlaisia saunoja, joissa mies yötä päivää huolehti siitä, että vesi pysyi säiliössä sulana samoin kuin viereinen puro. Veden sulatukseen käytettiin puupilkkeillä lämmitettävää uunia. Kaksi muuta pumppuasemaa sijaitsivat Tulppiossa ja Sotataipaleessa. Lisäksi käytössä oli kaivot Mukkajängällä ja Valvinginkummussa. (Tiedot Jänesojan pumppuasemalla sijaitsevasta opastetaulusta) Kuva 7 ja kuva 8. Jänesojan pumppuasema ja sen lähellä sijaitseva pilkekasa. Tulppion konesavotassa käytetty vanha höyryveturi sijaitsee Tulppion Majojen pihalla katoksen alla. Toinen savottatyössä käytetty veturi sijaitsee Rovaniemen metsämuseolla. Veturilla on historiallista arvoa, mutta irtaimistona sitä ei voida suojella kaavoituksen keinoin. Itä-Lapin maakuntakaavassa veturi on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen kuuluvaksi. Kuva 9. Tulppion konesavotassa käytetty vanha höyryveturi sijaitsee Tulppion Majojen pihalla katoksen alla. 13

15 Tulppion konesavotan veturia varten rakennettiin Lattunan ja Tulppion väliin kilometriä pitkä veturitie. Tien kohdalta poistettiin maan pintakerros, jotta kantavampi maaperä saatiin esiin. (Hyvönen) Pehmeäpohjaisilla rimmeillä tie pasinoitiin upottamalla ensin pitkät niskat, joiden päälle ladottiin vieri viereen puita. Tien päälle jäädytetystä jääkerroksesta tehtiin cm paksu ja raiteista 3 8 cm syvät. Veturitien varteen puut kuljetettiin metsästä hevosvoimin välilansseihin. (Pelkonen) Vanhan veturitien jälkiä näkyy osayleiskaava-alueen maisemassa yhä avoimina väylinä metsässä. Osittain veturitien linja on päässyt kuitenkin kasvamaan umpeen. Pisimmältä yhtenäiseltä matkalta linja on säilynyt avoimena kunnostetun Samperin veturitien retkeilyreitin kohdalla. Retkeilyreitti kulkee Tulppiosta Jänesojan pumppuasemalle. Kuva 10 ja kuva 11. Tulppion veturitie näkyy osayleiskaava-alueella paikoin avoimena linjana metsämaisemassa. Oikealla kuva retkeilyreitiksi kunnostetun Samperin Veturitien kohdalta ja vasemmalla kuva veturitien linjasta Maskaselällä. Porotalouteen liittyvät rakenteet, poroerotusaidat ja porokämpät, edustavat myös Savukoskelle ominaista rakennetun ympäristön historiaa. Yksittäistalot kunnan eri osissa kertovat poronhoidon merkityksestä sekä tämän erittäin harvaan asutun kunnan rakennetun ympäristön ja erämaan välisestä tiiviistä suhteesta. Erätalouteen, poronhoitoon, kalastukseen ja metsästykseen liittyvät rakennelmat ovatkin Savukoskella merkittävämpiä kuin peräpohjalainen rakennusperinne. (Lapin liitto 2004) Osayleiskaava-alueen lähellä sijaitsee yksi porokämppä (Saijanojan kämppä) sekä poroaitoja. Kuva 12. Porotalouteen liittyvät rakennelmat ovat osa Soklin osayleiskaava-alueen kulttuurihistoriaa. Lapin ympäristökeskus on inventoinut alueen rakennuskantaa Lapin kulttuuriympäristö tutuksi - hankkeessa. Inventoinnin perusteella osayleiskaava-alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävimmiksi rakennuksiksi on nostettu Samperin veturi, Samperin ruukinpirtin kartano (Tulppio), Suttikämppä ja Jänesojan pumppuasema, Sotataipaleen ladot, Sotajoen kämppäkartano ja Sotataipaleen tila. Näistä 14

16 Samperin ruukinpirtin kartano ja Sotataipaleen tila ovat myös muinaisjäännösrekisterissä. Sotajoen kämppäkartano on selvityksen mukaan savottahistoriaan liittyvä siirtorakennus, joka on määritelty erityisesti maisemallisesti arvokkaaksi. Sotataipaleen ladot ovat selvityksen mukaan Samperin konesavotan aikaisia Sotataipaleen tilan latoja ja ne on selvityksessä määritelty historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaiksi. Kaavaselostuksen liitteessä 2 on esitetty hankkeessa inventoidut kohteet. Osalla inventoiduista kohteista, kuten Soklin kaivostukikohdalla, ei ole kaavatyön yhteydessä katsottu olevan kaavassa huomioitavaa kulttuurihistoriallista arvoa Muu rakennettu ympäristö Soklin alueen rakennettu ympäristö on inventoitu kaivosalueen YVA-menettelyn ja osayleiskaavatyön yhteydessä. Rakennetusta ympäristöstä on YVA:n yhteydessä laadittu erillinen raportti (Pöyry Environment Oy 2008). Yhteenveto Soklin rakennetusta ympäristöstä on esitetty tämän kaavaselostuksen liitteessä Muinaisjäännökset Museovirasto on tehnyt arkeologisen inventoinnin Soklin kaivosalueella kesällä Soklin kaivoksen vaikutusalueella tunnetaan 22 kiinteää muinaisjäännöstä, viisi irtolöytöpaikkaa ja viisi mahdollista muinaisjäännöstä. Kaikki alueen muinaisjäännökset kuuluvat luokkaan II. Kyseisten muinaisjäännösten rauhoitusasteen tarkempi määrittely edellyttää lisätutkimuksia. Riittävien tutkimusten perusteella muinaisjäännökset ovat siirrettävissä luokasta II joko luokkaan I (säilytettävä) tai III (säilyttäminen ei tarpeen). Kaavaselostuksen liitteessä 3 on kartta ja tiedot osayleiskaava-alueen inventoiduista muinaisjäännöksistä. 3.7 Maisema Maisemamaakunta Suomi on jaettu valtakunnallisesti 10 maisemamaakuntaan. Soklin alue kuuluu Peräpohjola-Lapin maisemamaakuntaan ja sen sisällä Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseutuun. Seutua luonnehtivat jyrkkäpiirteiset vaara- ja tunturimaat. Maasto on jyrkintä ja vaaraisinta itäosissa, valtakunnan rajan tuntumassa. Länttä kohden muodot loivenevat, vaarat vähenevät ja maa tulee hieman alavammaksi. Samalla myös soiden määrä alkaa lisääntyä. Vaarojen ja tunturien välissä luikertelee jokia ja jyrkät jokilaaksot ja kurut ovat tavallisia. Järviä ei alueella juurikaan ole. Suot ovat yleensä vaarojen ja jokivarsien välisiä verraten pienalaisia aapasuojuotteja. Kasvillisuus on pohjoisboreaalista. Metsät ovat melko karuja ja harvoja, yleensä mäntyvaltaisia. Laaksoissa ja alavilla mailla on kuusivaltaisiakin metsiä. Ylempänä tuntureilla alkaa olla jo tunturikoivikoita ja lakialueilla puutonta paljakkaa. Asutus on erittäin harvaa. (Ympäristöministeriö 1993 II) Maiseman yleiskuvaus Soklin osayleiskaava-alueen maisema on pääosin erämaatyyppistä luonnonmaisemaa, jossa näkyy voimakkaana metsätalouden vaikutus maisemakuvaan. Laaksoalueilla laajat suot, kosteikot ja jokilaaksot muodostavat avointa maisematilaa, jossa avautuu näkymälinjoja pitkälle maisemakuvaan. Laakson ja selänteen vaihettumisvyöhykkeet ovat pääosin mäntyvaltaista talousmetsää. Selänteiden metsät ovat mäntyvaltaisia ja nekin ovat voimakkaasti metsätalouden muokkaamia. Selänteiden lakialueet ovat selvitysalueella pääosin metsäisiä ja selänteiden rinteiden tavoin talousmetsäkäytössä. Rannimmainen Sotatunturi eroaa selvästi muista selänteistä puuttomalla selänteen lakialueella. Kaukomaisemassa erottuu myös muita lakialueeltaan puuttomia tuntureita. Maisemallisesti muusta alueesta erottuu karbonatiittialue joka on suurtopografiassa vaaraselänteiden ympäröimä, keskimäärin n m ympäristöään alempana oleva allaspainanne (Paarma 1970). Alueen kasvillisuus on kallioperän emäksisyydestä johtuen erilaista kuin ympäröivillä alueilla. Alueen maisemakuvaa hallitsevat lehtomaiset koivikkometsät, puuttomat varpuiset nummet ja erityisesti aukeat heinävaltaiset suot. (Huttunen 2002) 15

17 Vaikka alue on hyvin erämaaluonteista, voidaan maisemassa huomata merkkejä myös alueen elinkeinoista, joita ovat metsätalous (mm. hakkuut, metsäautotiet), porotalous (aidat, kämpät), matkailu (reitit, lomakylä) ja kaivostoimintaan liittyvä tutkimus (koekaivannot, koerikastamo). Kuva 13. a. f.osayleiskaava-alueen maisemakuvaa ja miljöötyyppejä. Ylhäällä metsätalousaluetta selänteillä, keskellä laaksomaisemia ja alimmaisissa kuvissa UKK-reitin maisemaa. 16

18 Kuva 14. Soklin osayleiskaava-alueen maiseman perusrunko ja topografia. Lähde: Soklin kaivoshankkeen YVA-selostus Arvokkaat maisema-alueet Suunnittelualueen lähellä ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita eikä perinnemaisemia. Tulppion konesavotta (veturi ja Jänesojan pumppuasema) on merkitty maakuntakaavaan kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Alueen suunnittelussa on turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. Arvokkaina luonnonmaisema-alueina voidaan pitää seudun Natura-alueita sekä osayleiskaava-alueen rajauksen ulkopuolelle jääviä Urho Kekkosen kansallispuiston, Kemihaaran erämaa-alueen, Tuntsan erämaa-alueen ja Värriön luonnonpuiston alueita. 3.8 Luonnonympäristö Kasvillisuus Soklin hankealueen kasvillisuudesta on laadittu erillinen raportti (Pöyry Environment Oy 2009), joka on liitetty kaivoshankkeen YVA-selostuksen erillisraporttikansioon. Erillisraporttiin on kerätty alueen kasvillisuudesta ja kasvistosta olemassa olevat tiedot sekä kesällä 2008 tehtyjen maastokäyntien tulokset. Tässä yhteydessä keskeisimmät tulokset esitetään tiivistettynä. Soklin alue kuuluu metsäkasvillisuuden osalta pohjoisboreaalisen vyöhykkeen Metsä-Lapin osaalueeseen ja suokasvillisuuden osalta Metsä-Lapin aapasoiden alueelle. Selvitysalueen erityiset kallio- ja maaperän ominaisuudet heijastuvat kasvillisuuteen, joka on paikoin omaleimaista ja jopa tavanomaisesti käytössä oleville kasvillisuusluokituksille vierasta. Rehevä kasvillisuus keskittyy karbonatiittialueelle, joka erottuu myös maisemassa koivupuustoisena. Karbonatiittialueella ja osin sen ympärilläkin on lisäksi mm. puuttomia varpuisia nummia sekä aukeita heinävaltaisia ahoja. Karbonatiittialueen kalkkirikas kallioperä näkyy paikoin myös lehto- ja lettokasvillisuutena. Karbonatiittialueen ympärillä koivumetsät vaihettuvat pääosin kuivahkoiksi, kuiviksi ja tuoreiksi mäntyvaltaisiksi talousmetsiksi. Alueen aapasoiden kasvillisuus koostuu pääosin vähä- ja 17

19 keskiravinteisista suursaraisista ja rimpisistä nevoista sekä soiden reunaosien rahkaisista ja isovarpuisista rämeistä. Lisäksi suoalueilla on monin paikoin nevojen ja rämeiden muodostamia yhdistelmätyyppejä. Laajoja aapasuokokonaisuuksia on eri puolilla hankealuetta. Rantakasvillisuutta esiintyy useiden jokien ja purojen/norojen sekä harvalukuisten lampien rannoilla. Luonnon monimuotoisuuden osoittajina käytetään yleisesti mm. erilaisia suojeltuja luontotyyppejä. Laajalla selvitysalueella esiintyy useita metsälain 10 :n nojalla suojeltuja metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä. Alueella esiintyy mm. purojen ja norojen sekä lähteiden välittömiä lähiympäristöjä, rantaluhtia, ruoho- ja heinäkorpia sekä pieniä kangasmetsäsaarekkeita. Vesilain 17a :n mukaisista suojelluista luontotyypeistä alueella on luonnontilaisia lähteitä; näiden kohteiden muuttaminen on luvanvaraista. Luonnonsuojelulain 29 :n mukaisista suojeltavista luontotyypeistä alueella esiintyy lähinnä yhtä tyyppiä: avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät. Uhanalaisista ja silmälläpidettävistä luontotyypeistä alueella esiintyy mm. erilaisia korpia, korpirämeitä, lettorämeitä ja -nevoja, koivu- ja rimpilettoja, tulvametsiä ja -niittyjä, heinäketoja sekä serpentiinikallioita, -kivikoita ja -sorakoita. Hankealueelle ja sen ympäristöön on rajattu luontokohteita myös Metsähallituksen laatimassa alueekologisessa suunnitelmassa (Savukoski ym. 2001). Huomioitavat kohteet on esitetty liitekartassa 4. Soklin alueelta tiedetään runsaasti uhanalaisten ja muutoin huomioitavien putkilokasvi-, sammal-, jäkälä-, kääväkäs- ja muiden sienilajien esiintymiä. Lajit ja niiden suojelustatukset on esitetty YVAselostuksen taulukossa Lajien kasvupaikkavaatimukset sekä niiden esiintyminen selvitysalueella on esitetty seikkaperäisesti erillisraportissa. Lajiesiintymien sijainnit on esitetty YVA-selostuksen liitekartassa 17. Kaavoitusvaiheessa uhanalaisesiintymätiedot tarkistettiin laajemmalta alueelta kuin YVA-selostusvaiheessa (Lapin ympäristökeskus, Pekka Herva ). Osayleiskaavan rajauksen sisälle ei kuitenkaan sijoittunut uusia, YVA-selostuksessa huomioimattomia esiintymiä. Selvitysalueella esiintyy useita vankan suojelustatuksen omaavia putkilokasvilajeja, mm. kolme luontodirektiivin liitteen IV b lajia (laaksoarho, lapinleinikki, lettorikko). Luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit ovat EU:n tärkeinä pitämiä lajeja. Liitteen IV lajit edellyttävät tiukkaa suojelua. Kasvilajien kohdalla suojelu tarkoittaa, että lajien esiintymäpaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Kiellosta on mahdollista hakea poikkeusta. Laaksoarho, lapinleinikki ja lettorikko ovat myös rauhoitettuja lajeja (luonnonsuojelulaki 42 ). Kasvilajin rauhoitus kieltää kasvin tai sen osien poimimisen tai hävittämisen. Selvitysalueella on havaittu 13 valtakunnallisesti uhanalaisen putkilokasvi-, sammal- ja sienilajin esiintymää (pohjannoidanlukko, lettosara, tunturihärkki, serpentiinipikkutervakko, lapinnätä, laaksoarho, lettorikko, kalkkilähdesammal, erakkokääpä, kalkkikääpä, pohjanrypykkä, pursukääpä, sirppikääpä). Luonnonsuojelulain 46 :n mukaan on määrätty uhanalaisiksi lajit, joiden luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut. Valtakunnallisesti uhanalaiset lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksessa. Luonnonsuojelulainsäädännössä ei kuitenkaan ole esitetty uhanalaisille lajeille suojeluvaateita. Esiintymät on huomioitava maankäytön suunnittelussa osana luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Uhanalaisten lajien kansainvälinen IUCN-luokitus on esitetty tarkemmin erillisraportissa. Uhanalaisista lajeista osa on luokiteltu luonnonsuojelulain 47 :n nojalla erityisesti suojeltaviksi lajeiksi (selvitysalueella tunturihärkki, serpentiinipikkutervakko, lapinnätä, kalkkikääpä). Näiden lajien säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää. Kiellosta on mahdollista hakea poikkeusta. Erityisesti suojeltavien lajien esiintymät keskittyvät osayleiskaavan alueella serpentiinikivien alueelle, aluerajaukset on esitetty kaavakartalla Lapin ympäristökeskuksen kesällä 2009 tekemien inventointien mukaisina. Edellä mainittujen voimakkaan suojelustatuksen omaavien lajien lisäksi selvitysalueella on havaittu useita silmälläpidettäviä (ei uhanalaisia) ja/tai alueellisesti uhanalaisia kasvi-, jäkälä- ja sienilajeja. Alueella esiintyy myös useita Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin kuuluvia lajeja. Vastuulajeja ovat lajit, joiden säilymisessä Suomella voidaan katsoa olevan merkittävä kansainvälinen vastuu. Uhanalaisten lajien sekä kansainvälisten vastuulajien esiintymien säilyminen on pyrittävä turvaamaan maankäytön suunnittelussa. Alueellisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien sekä kansainvälisten vastuulajien esiintymien säilyminen on pyrittävä turvaamaan maankäytön suunnittelussa osana luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. 18

20 Hankealueen huomioitavat lajit ovat erityisesti rantavyöhykkeiden, kallioalueiden, soiden, rantojen ja niittyjen lajistoa. Lajiesiintymät keskittyvät muutamalle alueelle. Karbonatiittimassiivin alueella esiintyvät kalkinsuosijoista lettorikko ja kalkkilähdesammal. Lisäksi alueella esiintyy mm. laaksoarhoa ja noidanlukkoja. Karbonatiittialueen länsi-lounaispuolella ultraemäksinen serpentiniittikivien alueella esiintyy serpentiinilajien (lapinnätä, serpentiinipikkutervakko, tunturihärkki) lisäksi mm. ruokopuntarpäätä. Kolmas huomioitavien lajien esiintymäkeskittymä on Yli-Nuortin Nuorttijoen varsi, jossa kasvaa huomattavan runsaasti laaksoarhoa ja jonkin verran ketonoidanlukkoa. Edellä mainittujen alueiden lisäksi huomioitavaa lajistoa on runsaasti Törmäojan Natura alueella sekä sen eteläpuolisilla metsäalueilla. Tälle alueelle sekä Urho Kekkosen kansallispuiston eteläosiin keskittyvät vanhaa metsää indikoivan kääpälajiston esiintymät. Tulppiossa sijaitsevan vanhan tukkikämpän pihakedolla puolestaan kasvaa runsaasti noidanlukkoja. Soklin alueen metsät ovat metsätalouden käytössä ja hakkuita alueella on tehty laajalti. Monessa kohtaa maisemassa avautuu pitkiä näkymälinjoja suurten avohakkuuaukeiden vuoksi. Vain laaksojen matalat metsät ovat säästyneet tehometsätaloudelta ja luonnonmukaisinta kasvillisuus onkin soiden ja kosteikkojen ympäristössä Eläimistö Soklin kaivoshankealueen maaeläimistö on tyypillistä itäisen Lapin lajistoa, johon kuuluu sekä eteläisiä lajeja (mm. hirvi, metsämyyrä) että selvästi pohjoisille alueille ominaisia lajeja (esim. lapinmyyrä). Alueella tavataan myös karhuja, susia ja ahmoja. Suurpetojen määrät ovat viime vuosina jonkin verran kasvaneet. Karhu ja susi kuuluvat luontodirektiivin IV a-lajeihin, joilla on tiukat suojelumääräykset. Jokihelmisimpukan eli raakun (Margaritifera margaritifera) esiintymisestä hankealueen ja sen lähivesistöissä on niukasti tutkimustietoa. Luonnontieteellisen keskusmuseon/wwf:n jokihelmisimpukkaryhmä tutki 1992 Sotajokea sen alajuoksulla parin kilometrin matkalta. Lapin ympäristökeskuksen tutkimusryhmä inventoi heinäkuussa 2008 Ainijärven laskujoen järvestä Yli-Nuortin yhtymäkohtaan saakka. Luonnontieteellisen keskusmuseon arkistotietojen mukaan Yli-Nuortin yläjuoksulla on tehty inventointeja. Raakkuja ei ole löydetty. Alueella on kuusi IUCN:n uhanalaisuusluokituksen mukaista silmälläpidettävää tai puutteellisesti tunnettua pohjaeläinlajia. YVA-työn yhteydessä laaditussa selvityksessä Soklissa yksittäisten kohteiden juoksuhämähäkki- (yht. 20 lajia, yksilöä) ja kovakuoriaisyhteisöjen (yht. 410 lajia) lajimäärät olivat tavanomaisia suhteessa muihin Metsä-Lapin alueisiin. YVA-menettelyn yhteydessä laaditussa kartoituksessa ei alueelta löydetty jokihelmisimpukkaa tai viitteitä sen esiintymisestä. Nuorttijoen vesistöalueella on tehty sähkökoekalastuksia Soklin kaivoshankkeeseen liittyen v (Pohjois-Suomen Vesitutkimustoimisto 1988a ja b, 1990) sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimesta v. 1993, 2004 ja 2007 (Aalto 1996, Erkinaro 2008). Vesistöalueen kalasto on koostunut pääasiassa taimenesta ja kymmenpiikistä. Muita harvakseltaan saatuja kalalajeja ovat olleet harjus, mutu ja made. Madetta on saatu satunnaisesti vain Yli-Nuortista ja Sokliojasta. Soklin kaivoksen hankealueen v tehtyjen laskentojen sekä olemassa olevien havaintotietojen perusteella linnustollisesti merkittävimmät alueet sijoittuvat alueen soille sekä Loitsanalammen ympäristöön. Linnustoon kuuluu metsien yleislajeja sekä havumetsien tyypillisiä lajeja kuten järripeippo, pajulintu, urpiainen, vihervarpunen, laulurastas, punatulkku ja hiiripöllö. Toisaalta myös levinneisyydeltään selvästi pohjoisia lajeja kuten vesipääsky ja sinirinta pesivät alueella. Hankealueen soilla tavataan muutto- ja pesimäaikoina monipuolista kahlaajalajistoa, joista tyypillisimpiä ovat liro, valkoviklo ja pikkukuovi. Myös suokukko ja metsähanhi asuttavat Soklin lähialueiden soita. Yhtenäisiä laajempia vesialueita hankealueella on verraten vähän. Karbonaattimassiivin alueella sijaitsevalla Loitsanalammella, Kemihaaraan johtavan tien itäpuolella olevalla Marjalammella ja Tulppion pohjoispuolella sijaitsevalla vanhalla rikastushiekka-altaalla tavataan ajoittain runsaasti vesilintuja kuten tukkasotka, telkkä, haapana, tavi, sinisorsa ja tukkakoskelo. Myös uivelo kuuluu Soklin alueen pesimälajistoon. 19

21 Metsäkanalintujen kannat ovat pienentyneet myös Soklin alueella viime vuosina. Metson ja teeren kannat ovat riistanhoitoyhdistyksen tietojen mukaan pienentyneet havaittavasti. Tosin Värriön-Yli- Nuortin välisen talvijälkilinjan pitkäaikaistulosten mukaan metson esiintymistiheys on kasvanut lukuun nähden 2000-luvulle tultaessa selvästi (Pohjonen 2008). Riekkoa ei ole Savukosken riistanhoitoyhdistyksen tietojen mukaan tavattu Soklin alueella enää vuoden 2006 jälkeen. Alueen eteläosassa pesii uhanalainen lintulaji (lajitieto salattava). Jänesaavan pesimälajistoon kuuluu useita suojelullisesti huomattavia lintulajeja (mm. laulujoutsen, liro, valkoviklo). Liron parimäärät ovat huomattavan korkeita verrattuna mm. muihin Soklin alueen inventoituihin suoalueisiin. Linnuston kannalta keskeisimmät alueet sijoittuvat Jänesaavan avoimimman länsiosan eteläpuolelle sekä toisaalta Kiimavaarojen lounaispuolisille avoimille suoalueille. Pierkulinaavalla pesii useita suojelullisesti huomattavia lajeja kuten metsähanhi, kurki, liro ja valkoviklo. Metsähanhia tavattiin alueella myös muuttoaikana. Uhanalaisen lajin pesiminen alueella tulevaisuudessa on mahdollista. Linnustollisesti huomattavimmat alueet sijoittuivat toisaalta Pierkulinaavan eteläosaan Kaulusharjun koillis- ja pohjoispuolelle sen avoimimmille ja vaikeakulkuisimmille alueille sekä toisaalta Kaulusmukkan alueelle aavan pohjoispäähän. Loitsanalampi on myös alueen uhanalaisten petolintujen potentiaalinen ravinnonhankintapaikka. Soklin hankealueella sekä sitä ympäröivällä alueella tavatut uhanalaiset petolinnut kuuluvat luonnonsuojelulain 47 :n tarkoittamiin ja luonnonsuojelulain liitteessä 4 mainittuihin uhanalaisiin ja erityisesti suojeltuihin lajeihin, joiden säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty Arvokkaat luontokohteet ja suojelualueet Oheiseen taulukkoon on koottu kaivosalueen läheisyydessä sijaitsevat Natura 2000-verkostoon kuuluvat alueet ja luonnonsuojelualueet. Lihavoidut kohteet sijaitsevat kokonaan tai osittain osayleiskaavan alueella. Tarkemmat tiedot suojelualueista on esitetty kaivosalueen YVA-selostuksen luvussa 7.10 sekä kaivoksen Natura-arvioinnissa. Luonnonsuojelualue / Natura alue Ainijärven lehtojensuojelualue LHA Ainijärven lehdot FI (SCI) Pinta-ala (ha) Etäisyys lähimmälle toiminta-alueelle n. 3 km (maanläjitysalue) Yli-Nuortti FI (SCI) m (louhosalue) Törmäoja FI (SCI) km (louhosalue) Värriön luonnonpuisto LPU Värriö FI (SCI, SPA) Tuntsan erämaa EMA Tuntsan erämaa FI (SCI) Urho Kekkosen kansallispuisto KPU UK-puisto - Sompio - Kemihaara FI (SCI, SPA) Uura-aavan soidensuojelualue SSA (sis. alueeseen UK-puisto - Sompio - Kemihaara FI ) ,5 km (maanläjitysalue) 8,5 km (maanläjitysalue) 10 km (rikastushiekan läjitysallas) Taulukko 2. Kaivosalueen läheisyydessä sijaitsevat Natura verkostoon kuuluvat alueet ja luonnonsuojelualueet. Kaavaselostuksen liitteessä 4 on esitetty yhteenveto alueen arvokkaista luontokohteista ja luonnonsuojelu- sekä Natura alueista Kallio- ja maaperä Laajassa mittakaavassa Savukosken alueen kallioperä muodostuu Tuntsan-Savukosken muodostuman kiilleliuskeista ja kiillegneisseistä sekä paikoin amfiboliittisista juonista. Soklin karbonaattimassiivialue (apatiitti) on suurtopografiassa vaaraselänteiden ympäröimä, keskimäärin noin m ympäristöään 20

22 alempana oleva allaspainanne (Paarma 1970). Karbonaattimassiivia peittää vaihtelevan paksuinen rapakallio, jonka keskimääräinen vahvuus on 26 metriä. Rapakallion kovuus vaihtelee multamaisen pehmeästä kovaan kiveen. Rapautumaan on rikastunut kahdenlaista malmityyppiä, lateriittinen fosforimalmi massiivin alueella ja feniittialueella tavattava apatiittikiillemalmi. Alueen läpi kulkee koillis lounais-suuntainen ruhjevyöhyke. Kallioperän emäksisyys on vaikuttanut alueen maaperään ja tätä kautta kasvillisuuteen, luontotyyppeihin sekä maisemakuvaan. Soklin alueen maaperä on syntynyt pääasiallisesti viime jääkauden aikana noin vuotta sitten. Mannerjäätikkö suli alueelta noin vuotta sitten. Viimeisen jäätiköitymisen aikana alue on sijainnut mannerjäätikön keskusosassa jäänjakaja-alueella, minkä vuoksi glasiaalieroosio on ollut heikkoa. Vähäisen eroosion takia alueen rapautunut kallioperä on säilynyt ja alueella esiintyy vanhoja orgaanisia kerrostumia sekä ennen viimeistä jäätiköitymistä syntyneitä glasifluviaalisia muodostumia. (Soklin kaivoksen YVA -ohjelma). Selvitysalue on vedenkoskematonta eli supra-akvaattista maata. Soklin alueen maaperä on pääosin moreenia, jonka koostumus vaihtelee hietamoreenista hiekkamoreeniin. Paksuimmat moreenipatjat esiintyvät laaksoissa ja ohuimmat korkeimmilla kohdilla. Moreenikerrostumien alta löytyy lajittuneita hiekka-, sora- sekä silttimuodostumia. Soklin alueella oleva harju (Kaulusharju) kuuluu osana luode kaakko-suuntaiseen noin 35 km pitkään harjujaksoon. Harjun aines koostuu pääosin hienosta ja keskikarheasta hiekasta ja alavammilla alueilla pintaosia peittävät yleisesti siltti ja moreeni (Ilvonen 1973, Soklin kaivoksen YVA-ohjelma). Kuva 15. Osayleiskaava-alueen yleispiirteinen maaperägeologinen kartta perustuen 1: maalajikarttaan. Geologian tutkimuskeskus Topografia Soklin alue on Tuntsan tunturialuetta, joka on topografialtaan vaihtelevaa, ja jolle on luonteenomaista tunturien mataluus ja loivuus. Itse karbonatiittimassiivin alueella ollaan alimmillaan noin 200 metriä mpy jokilaaksoissa ja korkeimmillaan yli 300 metriä mpy Maskaselällä. Ympäröivän alueen korkeimpia kohtia ovat Sotatunturit, joista Rannimmaisen Sotatunturin huippu kohoaa 390 metriin mpy ja Maaimmaisen Sotatunturin 420 metriin mpy. 21

ASEMAKAAVASELOSTUS 23.4.2014 SAVUKOSKEN KUNTA. Soklin asemakaava Kaavaluonnos. Martin kylä 402

ASEMAKAAVASELOSTUS 23.4.2014 SAVUKOSKEN KUNTA. Soklin asemakaava Kaavaluonnos. Martin kylä 402 ASEMAKAAVASELOSTUS 23.4.2014 SAVUKOSKEN KUNTA Soklin asemakaava Kaavaluonnos Martin kylä 402 Vireilletulo 21.2.2013 Kunnanhallitus xx.xx.xxxx Kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx Yhteystiedot: Savukosken kunta,

Lisätiedot

Muonion kunta. Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue. Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe)

Muonion kunta. Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue. Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe) 9M709004.BOR 7.10.2010 Muonion kunta Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe) Vireilletulo 20.8.2009 9M706011 Mielmukkavaaran asemakaava, tuulipuiston

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Kaavaselostus / ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25370 Kaavaselostus / ehdotus I (IV) Salomaa Kristina Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS Kunnanvaltuusto 29.4.2014 12 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.1.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava YHTEYSTIEDOT Suomussalmen kunta Tekniset palvelut

Lisätiedot

JERISJÄRVI-ÄKÄSJÄRVI OSAYLEISKAAVA Kaavaselostus

JERISJÄRVI-ÄKÄSJÄRVI OSAYLEISKAAVA Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy JERISJÄRVI-ÄKÄSJÄRVI OSAYLEISKAAVA Kaavaselostus 0512-D3975 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 18.2.-21.3.2011 Kaavaehdotus nähtävillä: 9.3.-16.4.2012 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava IIN KUNTA Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS / Luonnosvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.4.2015 P24712 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS / Luonnosvaihe ii (3) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LAIHIAN KUNTA KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / luonnosvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21463 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013 SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus Pöyry Finland Oy Salon kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 4 2 JOHDANTO 5 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 6

Lisätiedot

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus Timo Huhtinen 2.6.2015 Kaavaselostus, luonnos 2 (58) 2.6.2015 SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot... 4 1.2 Kaava-alueen sijainti... 4 1.3 Kaavan tarkoitus... 5 1.4

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 1.6.2015 Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 8.10. - 9.11.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 20.10. - 21.11.2014

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989

SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989 SALLAN KUNTA Sallatunturin osayleiskaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5 0615-P22989 Selostus 1 (63) Persson Puurula Eva Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Kaavan

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 28.8.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Pyhäjoen kunta KAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS. 24.11.2014 tark. 26.1.2015 PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON ITÄISEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

Pyhäjoen kunta KAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS. 24.11.2014 tark. 26.1.2015 PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON ITÄISEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Pyhäjoen kunta KAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS 24.11.2014 tark. 26.1.2015 PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON ITÄISEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA 1 1 TIIVISTELMÄ... 5 1.1 Suunnittelun vaiheet... 6 1.2 Osayleiskaavatyön

Lisätiedot

LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA

LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ISOJOEN KUNTA LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 27.5 26.6.2013 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / valmisteluvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24025 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P18812 Selostus 1 (69) Närhi Johanna Selostus 2 (69)

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI LOUHUKANKAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI LOUHUKANKAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI LOUHUKANKAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI LOUHUKANKAAN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS 28.5.2013. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy KOPSAN TUULIVOIMAPUISTON II VAIHEEN OSAYLEISKAAVA

RAAHEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS 28.5.2013. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy KOPSAN TUULIVOIMAPUISTON II VAIHEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy SISÄLLYSLUETTELO Kopsan tuulivoimapuiston II vaiheen osayleiskaava... 1 Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 6 Suunnittelualueen yleiskuvaus... 7 Suunnittelu-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

KEMI TORNIO ALUEEN YDINVOIMAMAAKUNTAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN

KEMI TORNIO ALUEEN YDINVOIMAMAAKUNTAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN LLV 24.11.2014 14 LIITE 6 KEMI TORNIO ALUEEN YDINVOIMAMAAKUNTAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN Kaavaselostus LAPIN LIITTO 24.11.2014 2 3 Sisällys ESIPUHE... 5 1. JOHDANTO... 7 1.1 Maakuntakaavan lakiperusta...

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 8.1.2014

KAAVASELOSTUS 8.1.2014 KAAVASELOSTUS 8.1.2014 LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA LUONNOS 8.1.2014 Pöyry Finland Oy 1 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 3 2 JOHDANTO 4 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja ohjausvaikutus 5 2.2 Osallistuminen

Lisätiedot

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS EHDOTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

YARA SUOMI OY YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

YARA SUOMI OY YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS YVA-SELOSTUS 16WWE1516 19.12.2011 YARA SUOMI OY YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Soklin kaivoshankkeen vaihtoehto 3: malmin rikastus Venäjällä 2009 YVA:n täydennys 16WWE1516 1 Yhteystiedot: Pöyry

Lisätiedot