o1. I.5S'f Päätös 13/0502/2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "o1. I.5S'f 07. 2013 Päätös 13/0502/2"

Transkriptio

1 Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI Puhelin Faksi Sähköposti 1 (9) Päätös 13/0502/2 Diaarinumero 08747/ SYRJINTÄLAUTAKUNTA National Asia Syrj intälautakunnan päätöstä koskeva valitu Di~crirninalion o1. Tribunal offidland I.5S'f Valittaja Asiamies: Asianajaja Päätös, josta valitetaan Syrjintälautakunta diaarinumero _ (hakij a) on syrj intälautakunnalle esittämässään katsonut joutuneensa syrjityksi asuntoasioissaan ja erityisesti asunnonvaihtohakemuksensa käsittelyssä etnisen taustansa perusteella :n (jäljempänä yhtiö) toimesta ja hän on vaatinut vahingonkorvausta vuosiajatkuneesta syrj innästä. Hakij a on ilmoittanut hakeneensa vuoden 2006 alussa asunnonvaihdolla isompaa asuntoa perheen koon kasvamisen vuoksi samalta asuinalueelta, jossa hän perheineen jo asui. Hän on uusinut asunnonvaihtohakemukset vuosittain, mutta yhtiö ei ole tarjonnut hänelle minkäänlaista asuntoa vuosina Hakija on ilmoittanut käyneensä yhtiön toimistossa etsimässä asunnonvaihtokansiosta sopivaa vaihtajaehdokasta ja asuntoa, jolloin hänelle selvisi, että naapuritalon asukas oli ilmoittanut haluavansa pienemmän asunnon samalta alueelta. Hakija soitti asunnonvaihtoehdokkaalle, joka kertoi asuntonsa vapautuvan pian ja että hän oli aikeissa irtisanoa nykyisen asuntonsa seuraavalla viikolla. Hakija näytti asunnonvaihtokansiosta kyseistä asuntoa asuntoasiansihteerille, joka ilmoitti, että hakijan tulee pyytää uusi isännöitsijänlausunto. Hakija pyysi asuntoasiainsihteeriä tarkistamaan asuntohakemuksesta perhetietonsa, mutta hakemusta ei löytynyt. Hakijajätti lisäyksen vaimostaan ja lapsestaan ja pyysi tarkistamaan, että myös vaimo on varmasti kirjoilla. Asuntoasiainsihteeri vastasi asian olevan kunnossa. Asuntoasiainsihteeri oli hakijan kertoman mukaan luvannut yhtiöstä ilmoitettavan ennen kuin hakijan asuntoon tullaan tekemään tarkastus. Hakija on kertonut myös vaikeuksistaan sopia asunnon tarkastusajankohtaa teknisen isännöitsijän kanssa. Hakija oli ilmoittanut, että hän haluaa itse olla paikalla kun tarkastus tehdään. Tästä huolimatta tarkastus tehtiin ilman hakijan läsnäoloa. Hakija oli odottanut yhteydenottoa asunnon vaihtoon liittyen, mutta kun mitään ei kuulunut, hän soitti yhtiön asiakaspalveluun, mistä hänet ohjattiin soittamaan edelleen isännöitsijälle. Hakijan mukaan isännöitsijällä ei ollut mitään tietoa hakijan perheestä, mutta hän oli luvannut selvittää asiaa ja ottaa hakijaan yhteyttä. Yhteydenottoa ei kuulunut, joten hakija soitti itse yhtiöön. Hänelle ilmoitettiin, syytä kertomatta, että hän ei saa puheena ollutta asuntoa. Hakija oli ottanut asian esille myös asukastoimikunnan kokouksessa, mutta tuloksetta. Hakija kääntyi asiassa vähemmistövaltuutetun puoleen, joka pyysi

2 2 (9) yhtiöltä asiassa selvityksen, joka annettiin Vähemmistövaltuutettu ei ryhtynyt asiassa muihin toimenpiteisiin ja syrjintälautakunnan vähemmistövaltuutetun toimistosta saaman tiedon mukaan asian käsittely siellä on päättynyt. Syrjintälautakunta on hylännyt hakemuksen ja jättänyt tutkimatta hakijan vahingonkorvausvaatimukset lautakunnan toimivaltaan kuulumattornina. Syrjintälautakunta on perustellut päätöstään seuraavasti: 1. Syrjintälautakunnan toimivaltaa koskeva väite Vastaaja (yhtiö) on väittänyt, ettei syrjintälautakunta voi käsitellä asiaa, koska asian käsittely ei ole päättynyt vähemmistövaltuutetun toimistossa. Yhdenvertaisuuslain (21/2004) 13 :n 4 momentin mukaan syrjintälautakunnan onjätettävä syrjintää koskeva asia tutkimatta, jos se on vireillä muussa viranomaisessa. Syrjintälautakunnan vähemmistövaltuutetun toimistosta saaman tiedon mukaan asian käsittely siellä on päättynyt. Näin ollen syrjintälautakunta on voinut ottaa asian tutkittavakseen. 2. Väitetyn syrjinnän arviointi Yhdenvertaisuuslain 6 :n 1 momentin mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen tai muun syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan sen 2 :n 2 momentin mukaan asumispalveluihin. Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. Välillisenä syrjintänä pidetään sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. Yhdenvertaisuuslain tulkinta on sidottu sillä toimeenpantaviin Euroopan yhteisön direktiiveihin niin, että lain säännöksiä on tulkittava direktiiveissä tarkoitetulla tavalla, vaikka säännösten sanamuodot eivät kansallisen oikeusjärjestyksen muotoon kirjoitettuna kaikin osin täysin vastaisikaan direktiivien sanamuotoja. Lain säännösten tulkinnat seuraavat EY:n tuomioistuimen mainittujen direktiivien säännöksistä antamia tulkintaratkaisuja (HE 44/2003 vp, s. 32). Syrjintälautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista ne asiat, jotka yhdenvertaisuuslain mukaan kuuluvat sen käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Lain mukaan syrjintälautakunnan toimivalta rajoittuu etnistä syrjintää koskeviin asioihin siltä osin kuin kysymys ei ole työsuhteesta tai julkisoikeudellisesta palvelussuhteesta. Syrjintälautakunta voi antaa etnistä syrjintää koskevan kieltopäätöksen ja asettaa uhkasakon kiellon tehosteeksi. Kun henkilö, joka katsoo kärsineensä siitä, että häneen ei ole sovellettu tasaarvoisen kohtelun periaatetta, esittää tuomioistuimessa tai muussa toimivaltaisessa elimessä tosiseikkoja, joiden perusteella voidaan olettaa, että kyseessä on välitön tai välillinen syrjintä, vastaajan on näytettävä toteen, ettei tätä periaatetta ole rikottu.

3 3 (9) 2.1 Todistustaakanjako ja syrjintäolettaman syntyminen Todistustaakan kääntyminen vastaajalle edellyttää, että kantaja on esittänyt todennäköisiä seikkoja sen puolesta, että kysymyksessä on syrjintätapaus. Kantajan on esittävä konkreettisia tosiseikkoja, joiden perusteella syrjintälautakunta tai muu toimivaltainen syrjintäasiaa käsittelevä elin voi olettaa, että kysymyksessä olisi 6 :ssä tarkoitettu kielletty syrjintätilanne. Pelkkä väite tai epäily, jota ei perusteta tosiseikkojen esittämiseen, ei siirtäisi todistustaakkaa vastaajalle. Täyttä näyttöä ei kuitenkaan edellytetä, vaan riittävää on, että syrjintälautakunnalle syntyy olettama syrjinnästä. Syrjintäolettamalta edellytetään objektiivisuutta. Kun syrjintäolettama on syntynyt, todistustaakka siirtyy vastaajalie. Vastaajan mahdollisuutena on kumota kantajan esittämä näyttö tai heikentää sitä niin, että näyttö jää näyttökynnyksen alle. Jos vastaaja ei onnistu kumoamaan syrjintäolettamaa, hän voi esittää näyttöä siitä, että 6 :ssä säädettyä syrjinnän kieltoa ei ole rikottu (HE 44/2003 vp, s. 54). Yhdenvertaisuuslain 17 :n mukaisen todistustaakanjakamisen tarkoituksena on edesauttaa oikeuksien tehokasta toteutumista, koska näytön esittäminen syrjintätapauksissa voi olla tavanomaista vaikeampaa ja yleensä vain vastaaja voi osoittaa, että hänen syrjinnäksi väitetty toimensa on perustunut muuhun kuin kantajan henkilöön liittyvään syyhyn (PeVL 10/2003). Yhdenvertaisuuslain esitöistä käy ilmi, että syrjintäolettama syntyy, jos hakija kykenee esittämään todennäköisiä seikkoja, joiden perusteella syrjintälautakunta voi olettaa hakijan joutuneen syrjivän menettelyn kohteeksi. Koska syrjintäolettaman synnyttävien tosiseikkojen osalta ei edellytetä täyttä näyttöä, riittää syrjintäolettaman syntymiseksi sellaiset hakijan asianmukaisesti esittämät perusteet, joiden perusteella hakijan hakemus on sillä tavoin uskottava, että syrjintälautakunnalla on objektiiviset perusteet pyytää vastaajalta vastausta sen selvittämiseksi, onko hakijan esittämissä väitteissä perää, ja kykeneekö vastaaja kumoamaan hakijan esittämän näytön. Vaikka vastaaja ei pystyisikään täysin kumoamaan hakijan esittämää näyttöä, hänen vastauksensa voi heikentää hakijan esittämää näyttöä niin, että se jää näyttökynnyksen alle. Syrjintäolettaman syntyminen siis edeltää varsinaista toteennäyttämisen arviointia, johon tarvittavaa tietoa saadaan juuri vastaajan vastauksesta. Muutoin ei saavutettaisi yhdenvertaisuuslain 17 :n tarkoitusta edesauttaa oikeuksien tehokasta toteutumista. Hakija on esittänyt yksityiskohtaisen ja uskottavan kuvauksen menettelystä, jonka perusteella hän katsoo tulleensa syrjityksi etnisestä taustastaan johtuen asumispalveluiden tarjonnassa. Hän on ollut vuosia asuntojonossa saamatta asuntoa. Tällä perusteella syrjintälautakunta katsoo, että syrjintäolettama on syntynyt. Koska hakija on esittänyt selvitystä, jonka perusteella voidaan olettaa yhdenvertaisuuslain 6 :n syrjintäkieltoa rikotun, on vastaajan yhdenvertaisuuslain 17 :n mukaan osoitettava, että kieltoa ei ole rikottu. 2.2 Asiassa esitetyn näytön arviointi Vastaaja ei ole kaikilta osin kyennyt esittämään yksilöityä vastanäyttöä, koska hakija on vedonnut seikkoihin ensimmäistä kertaa viranomaisessa vasta useiden vuosien kuluttua niiden väitetystä tapahtumisesta. Hakija ei ole näiden tapahtumien tueksi esittänyt muuta kuin oman kertomuksensa, joka on kuitenkin

4 4 (9) Valituksessa esitetyt vaatimukset ollut hyvin yksityiskohtainen. Vastaaja on kyennyt näiden väitteiden osalta kuitenkin heikentämään niiden uskottavuutta siinä määrin, että ne jäävät näyttökynnyksen alle. Hakijan asunnon saamista koskeneiden väitteiden osalta vastaaja on kyennyt esittämään yksityiskohtaisesti ne objektiiviset perusteet, etenkin hakijan laiminlyönnit asianmukaisten talokirjausten ilmoittamisesta, joiden johdosta hänen asuntohakemuksensa käsittely on viivästynyt. Vastaaja on myös kyennyt näyttämään, että hakijalle on tarjottu useita asuntoja, joita hakija ei kuitenkaan ole hyväksynyt. Vastaaja ei kuitenkaan väittämiensä asunnon tarjoamisten suhteen ole kaikissa tilanteissa pitänyt kiinni talonkirjausten puutteellisuudesta esteenä asuntohakemuksen kä~ertoo tarjonneensa hakijalle asuntoa osoitteessa_ 2 D 30. Vastaaja ei siis ole pitänyt puutteellisuutta ehdottomana esteenä asunnon saamiselle, sillä vastaajan oman selvityksen mukaan asuntohakemus oli tuolloin edelleen puutteellinen, kun talonkirjaote ei ollut ajan tasalla. Vastaajan toimittama selvitys asuntojen tarjoamisesta hakijalle perustuu ensinnäkin kiinteistösihteerin asunnonvaihtohakemukseen tekemiin merkintöihin. Niistä puuttuu kuitenkin hakijan allekirjoitus. Kiinteistöyhtiö ei ole yhdenkään väittämänsä asunnon tarjoamisen osalta ottanut hakijalta allekirjoitusta asunnon tarjoamisesta. Vastaaja on kuitenkin lisäksi toimittanut useiden palveluksessaan olevien henkilöiden henkilökohtaisesti allekirjoittamat lausumat, joista käy ilmi, että vastaaja on tarjonnut hakijalle asuntoa ainakin viisi kertaa ja välisenä aikana. Syrjintälautakunnan saamista selvityksistä ilmenee, että hakijan asunnon saamista koskeneet päätökset on tehty asianmukaisin perustein niin, ettei hakij aa ole syrjitty hänen etnisen alkuperänsäjohdosta. 3. Hakijan vahingonkorvausvaatimus Yhdenvertaisuuslain (21/2004) 11 :n 2 momentinja 13 :n 1 momentin mukaan syrjintälautakunnan tehtäviin kuuluu etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kiellon valvominen ja se voi kieltää jatkamasta tai uusimasta yhdenvertaisuuslain 6 tai 8 :n mukaista menettelyä, joten syrjintälautakunnalla ei ole toimivaltaa määrätä hyvitystä tai vahingonkorvausta maksettavaksi. ~utakunnan päätös on kumottavaja todettava, että _ Oy on syrjinyt valittajaa vuosina käsi"",..,,,,,,,,,,,,,",, Jan asunnonvaihtohakemusta. uutti Suomeen kyseiseen asuntoon. syntyi , ja heidän asuessaan kyseisessä asunnossa. Valittaj a teki jo vuoden 2006 syyskuussa asunnonvaihtohakemuksen isommasta asunnosta samalta alueelta. Hän teki myös asukkaiden keskeisen asunnonvaihtohakemuksen isommasta asunnosta. Hän ei saanut isompaa asuntoa kolmen vuoden aikana. Hän kävi ~htiön toimistossa ja löysikin ns. asunnonvaihtokansiosta henkilön _ joka oli valmis vaihtamaan asuntonsa pienempään asuntoon. Valittaj a esitti asian asuntoasiainsihteerille, joka pyysi valittaj aa esittämään

5 5 (9) Asian käsittely ja selvittäminen uuden isännöitsijänlausunnon (todistus jolla hakija muun muassa osoittaa että hänen asuntonsa on kunnossa ja että vuokria ei ole maksamatta). Valittaja pyysi asuntoasiainsihteeriä tarkistamaan asuntohakemuksesta perhetietonsa, mutta sihteeri ei löytänyt hakemusta. Valittaja jätti yhtiölle varmuuden vuoksi muuttoilmoituksen, päivätty (vuosiluku puuttui ilmoituksesta, yhtiö ei ollut merkinnyt asianomaiseen kohtaan vuosilukua). Asuntoasiainsihteeri vakuutti, että kaikki on kunnossa. Ilmoituksessa oli maininta ja syntyneistä lapsista. Kolmannesta lapsesta ei ollut mainintaa, koska kolmas lapsi syntyi vasta Asuntoasiainsihteeri vastasi kysyttäessä, että vaimo oli kirjoilla asunnossa. Valittajan asunto piti tarkastaa isännöitsijänlausuntoa varten. Tekninen isännöitsijä ei tullut sovittuna aikana tarkastamaan asuntoa. Hän vastasi valittajan puhelintiedusteluun vihaisesti, että hän tulee sitten kun hänellä on aikaa. Valittaja valitti teknisen isännöitsijän käytöksestä toimitusjohtajalle. Tekninen isännöitsijä kävi valittajan asunnossa sellaiseen aikaan, jolloin valittaja ei ollut paikalla, vaikka olisi halunnut olla paikalla. Valittajalle toimitettiin pian tämän jälkeen isännöitsijänlausunto. Valittaja tiedusteli tämän jälkeen asunnonvaihtotilannetta yhtiön asiakaspalvelusta, josta häntä kehotettiin soittamaan yhtiön isännöitsijälle. Isännöitsijä totesi, että valittaja asuu yksin eikä valittajalla ole oikeutta isompaan asuntoon. Valittaja sanoi hänelle, että on perheellinen ja että perheessä on lapsia (tuossa vaiheessa valittajalla oli kaksi lasta). Valittaja kertoi, että perhetiedot ovat yhtiössä ajan tasalla. Olihan hän toimittanut sinne varmuuden vuoksi (2009) päivätyn lomakkeen kahdesta lapsesta. Isännöitsijä lupasi selvittää asiaa, mutta hän ei koskaan ottanut hakijaan yhteyttä. Valittaja asioi yhtiön toimistossa ja sai selville, että se asunto, johon hän olisi halunnut vaihtaa, oli tyhjillään. Valittaja otti yhteyttä toimitusjohtajaan, joka ilmoitti, että hän ei ota kantaa asunnonvaihtoasiaan ja lopetti puhelun. Valittaja on joutunut syljityksi, koska käsityksensä mukaan hän on toimittanut yhtiölle kaikki tarvittavat asiakirjat asunnonvaihtoa varten ja pitänyt yhtiön ajan tasalla asunnossa asuvista henkilöistä eli että valittajalla on isomman asunnon tarve. Mikäli tässä suhteessa on ollut epäselvyyttä asunnossa asuvista henkilöistä, ei yhtiöllä ole kaiken kohtuuden mukaan ollut estettä kysyä asiasta. Valittajalle ei ole tarjottu minkäänlaista asuntoa kysymyksenä olevana aikana vuosina Erityisesti syrjintää on tapahtunut siinä vaiheessa, kun valittaja yritti vaihtaa asuntoa~anssa. Syrjintälautakunta on vastannut lausuntopyyntöön, että sen päätöksen perusteet ilmenevät riittävästi päätöksestä, ja ettei se katso tarpeelliseksi antaa asiassa lausuntoa. Helsingin kaupungin asunnot Oy, johon Oy on sulautunut , on antanut selityksen. on että välittömän tai välillisen syrjinnän kieltoa olisi rikottu valittajan etnisen taustan perusteella hänen asunnonvaihtoasiansa käsittelyn yhteydessä, tai, että valittajaa muutenkaan olisi kohdeltu epäasiallisesti yhtiön tai sen henkilöstön toimesta. Yhtiö on uudistanut kaiken asian aiemman käsittelyn yhteydessä esittämänsä.

6 6 (9) Hallinto-oikeuden ratkaisu Perustelut Valittaja on antanut vastaselityksen. Valittaja on kiistänyt, että yhtiö olisi tarjoutunut hankkimaan valittajan vuokra-asuntoa koskevan väestörekisteriotteen. Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Sovellettavat säännökset Yhdenvertaisuuslain 2 :n 2 momentin 4 kohdan (84/2009) mukaan lakia sovelletaan etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaan syrjintään, kun kysymys on yleisesti saatavilla olevien asuntojen, muun irtaimen tai kiinteän omaisuuden taikka palvelujen tarjonnasta yleisölle lukuun ottamatta yksityis- ja perheelämän piiriin kuuluvia oikeustoimia. Yhdenvertaisuuslain 6 :n 1 momentin mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Pykälän 2 momentin mukaan syrjinnällä tarkoitetaan 1) sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa (välitön syrjintä); 2) sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia (välillinen syrjintä). Yhdenvertaisuuslain 17 :n mukaan jos joku, joka katsoo joutuneensa 6 :n vastaisen menettelyn kohteeksi, esittää tässä laissa tarkoitettua asiaa tuomioistuimessa tai toimivaltaisessa viranomaisessa käsiteltäessä selvitystä, jonka perusteella voidaan olettaa, että mainitussa pykälässä säädettyä kieltoa on rikottu, vastaajan on osoitettava, että kieltoa ei ole rikottu. Yhdenvertaisuuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 44/2003) mukaan todistustaakan kääntyminen vastaajalle edellyttäisi, että kantaja on esittänyt todennäköisiä seikkoja sen puolesta, että kysymyksessä on syrjintätapaus. Kantajan olisi esitettävä konkreettisia tosiseikkoja, joiden perusteella tuomioistuin, syrjintälautakunta tai muu toimivaltainen syrjintäasiaa käsittelevä elin voisi olettaa, että kysymyksessä olisi 6 :ssä tarkoitettu kielletty syrjintätilanne. Täyttä näyttöä ei edellytettäisi, vaan riittävää olisi, että tuomio istuimelle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle syntyisi olettama syrjinnästä. Syrjintäolettamalta edellytettäisiin objektiivisuutta. Jos syrjintäolettama syntyy, todistustaakka siirtyy vastaaj alle. Vastaaj an mahdollisuutena olisi kumota kantaj an esittämä näyttö tai heikentää sitä niin, että näyttö jää näyttökynnyksen alle. Jos vastaaja ei onnistu kumoamaan syrjintäolettamaa, hän voi esittää näyttöä siitä, että 6 :ssä säädettyä kieltoa ei ole rikottu. Asunnonhaustaja muuttoilmoituksista sekä asuntojen tarjoamisesta saatu selvitys Valittaja on katsonut valituksessaan, että Oy

7 7 (9) (nykyisin Helsingin kaupungin asunnot Oy) ja eräät sen työntekijät ovat syrjineet häntä hänen etnisen alkuperänsä perusteella hänen asunnonvaihtoasiassaan vuosina Valittaja on kertonut, että käydessään yhtiön toimistossa hän oli löytänyt asunnonvaihtokansiosta hänelle sopivan vaihtoon ilmoitetun asunnon, jonka vuokrasopimus päätettäisiin seuraavalla viikolla. Valittaja oli kertomansa mukaan samalla käynnillä jättänyt yhtiölle lisäyksen perhetietoihin vaimostaan ja lapsestaan. Tiedusteltuaan yhtiön toimistosta kyseisestä asunnonvaihdosta hän oli saanut tietää, ettei hän ollut saanut puheena olevaa asuntoa. Yhtiö on kiistänyt väitetyn syrjinnän. Yhtiön mukaan asunnonvaihdon edellytyksenä on, että asunnonvaihtaja on huolehtinut muutto ilmoituksin, että yhtiöllä on ajantasaiset tiedot hakijan asunnon asukkaista talonkirjassa. Yhtiö on todennut, että ilmoitusvelvollisuus palvelee erityisesti asukasturvallisuutta ja samalla sitä, että vuokranantaja on tietoinen ketä sen hallinnoimissa yhtiöissä kulloinkin asuu. Yhtiön mukaan se, että valittajalle ei ollut tarjottu vuosiin vaihtoasuntoja on johtunut siitä, ettei valittaja ollut tehnyt yhtiölle muuttoilmoituksia vuokra-asuntonsa asukkaista siten, että tiedot talonkirjassa asunnossa asuvista asukkaista olisi voitu saattaa ajantasalle. Valittaja on katsonut, että talonkirja on ollut hänen asuntonsa osalta kunnossa. Hän on kertomansa mukaan kuitenkin varmuuden vuoksi toimittanut yhtiölle muutto ilmoituksen kahdesta lapsestaan Hallinto-oikeus toteaa, että valittaja on valituksensa liitteenä esittänyt muuttoilmoituksen, johon on merkitty ja syntyneet lapset. Muuttoilmoituksen päiväys- ja allekirjoituskohtia ei ole täytetty. Muuttoilmoituksen "Yhtiö täyttää" -osioon on "Kirjattu koneelle päivän" kohdalle merkitty Valittajan mukaan vuosiluku on ollut Osoituksena tästä valittaja on viitannut siihen, että ilmoitukseen on merkitty hänen vuonna 2007 ja 2008 syntyneet lapsensa, mutta ei hänen kolmatta syntynyttä lastaan ja sen, että isännöitsijälausuntoa varten asunnossa suoritetusta tarkastuksesta tehdyssä tarkastuskertomuksessa on myös päivämääränä kohdassa "Ilmoitus kirjattu". Valittaja on ilmoittanut päivätyssä asunnonvaihtohakemuksessaan asunnossaan asuvan 2 aikuista ja 2 alle 18-vuotiastaja päivätyssä hakemuksessaan 2 aikuista. Yhtiö on syrjintälautakunnalle esittämässään ja hallinto-oikeudelle antamassaan selityksessä todennut, että valittajalle on vuosien varrella useita kertoja muistutettu velvollisuudesta ilmoittaa yhtiölle huoneiston asukasmäärässä tapahtuneista muutoksista. Yhtiö on kertonut, että sen aloitteesta järjestetyssä tapaamisessa valittaja on esittänyt väestötietojärjestelmästä saadun päivätyn asukasluettelon. Sen mukaan asuntoon on valittajan lisäksi kirjattu vuonna 1981 syntynyt henkilö, jonka muuttopäiväksi on merkitty , sekä ja syntyneet lapset, joiden muuttopäiväksi on kirjattu heidän syntymäpäivänsä. Yhtiön mukaan kolmannesta, syntyneestä lapsestaan, valittaja on ilmoittanut yhtiölle vasta pitkälti vuoden 2010 puolella. Valitukseen liitetystä päivätystä talonkirjanotteesta ilmenee, että siihen on viimeksi mainitun lapsen osalta merkitty ilmoituspäiväksi Yhtiön mukaan vasta mainitussa tapaamisessa on saatu varmuus valittajan asunnon asukkaista ja asukasmäärästä ja sen jälkeen on voitu saattaa talonkirja valittajan asunnon osalta ajantasalle ja tarjota hänelle asuntoja.

8 8 (9) Yhtiön selityksen mukaan valittajalle on tarjottu huonemäärän ja kokonsa puolesta hänen toivomuksiaan vastaavia asuntoja. Kiinteistösihteerin allekirjoittaman selvityksen mukaan hän on 'onnut valittajalle asuntoja seuraavasti: osoitteesta D 30, osoitteesta 1 E 48, 27. osoltteesta 2G osoitteesta K 105 ja osoitteesta 1 E 41. Val~nut asuntoja vastaan selvityksestä lähemmin ilmenevistä valirtajan ilmoittamista syistä. Asian arviointi ja johtopäätökset Asiakirjoissa on valittajan allekirjoittamat ja päivätyt asunnonvaihtohakemukset. Muilta vuosilta ei ole esitetty hakemuksia. Yhtiö ei kuitenkaan ole kiistänyt tietoa siitä, että valittaja on vuosittain hakenut asunnonvaihdolla asuntoa. Hallinto-oikeus katsoo kuten syrjintälautakuntakin, että syrjintäolettama on syntynyt sillä perusteella, että valittaja on ollut vuosia asunnonvaihtohakijana ilman että yhtiö olisi tarjonnut hänelle asuntoa. Hallinto-oikeus katsoo kuitenkin selvitetyksi, että valittaja ei ole tehnyt ajantasaisesti yhtiölle ilmoituksia vuokra-asuntonsa asukastiedoissa tapahtuneista muutoksista. Valittaja on eri aikoina esittänyt asuntonsa asukasmäärästä tietoja, jotka ovat keskenään ristiriitaisia. Selvityksen mukaan yhtiö on tarjonnut valittajalle asuntoa ja edelleen talonkirjojen ajantasalle saattamisen jälkeen mennessä yhteensä viisi kertaa. Hallinto-oikeus katsoo, että yhtiön asunnon tarjoamiselle asettamaa edellytystä siitä, että hakija oma-aloitteisesti huolehtii yhtiölle tehtävillä ilmoituksilla asuntonsa talonkirjatietojen ajantasaisuudesta, on pidettävä asianmukaisenaja hyväksyttävänä. Yhtiö ei ole syrjinyt valittajaa hänen etnisen alkuperänsä perusteella asunnon tarjoamisessa. Se, että valittajalle ei ole tarjottu juuri hänen osoittamaansa asuntoa ei osoita, että häntä olisi syrjitty. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden nojalla valittajan olisi muutoinkaan katsottava joutuneen epäasianmukaisesti kohdelluksi hänen asunto hakemuksensa käsittelyssä. Syrjintälautakunnan päätöstä ei ole syytä muuttaa. Sovelletut oikeusohjeet Perusteluissa mainitut OIKEUSAPU JA AVUSTAJAN PALKKIO oikeusaputoimisto on tekemällään päätöksellä myöntänyt sa oikeusavun ilman omavastuuta lukien ja määrännyt hänen avustajakseen asianajaja on esittänyt avustajan tehtävästään ajalta yhteensä euron laskun, jossa palkkioiden osuus on euroa ja arvonlisäveron osuus 230 euroa. Hallinto-oikeus määrää, että asianajaja maksetaan vaatimuksen mukaisesti valtion varoista avustajan tehtävästään palkkiona valituksen laatimisesta ja muista tarpeellisista toimenpiteistä kymmenen tunnin työmäärän mukaan laskettuna euroa lisättynä arvonlisäverolla 230 euroa eli yhteensä euroa, mikä määrä jää valtion vahingoksi.

9 9 (9) Sovelletut oikeusohjeet Oikeusapulaki 17 ja 18 Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista 2 6, 12 ja 13 Muutoksenhaku Hallinto-oikeuden kokoonpano Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (hallintovalitus). Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Anja Sahla, Ismo Räisänen (t) ja Airi Helenius. Esittelijä Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu Päätös valittajan asiamiehelle saantitodistuksin Asiamies: Asianajaja Jäljennös Maksutta Tiedote oikeudenkäyntimaksusta Syrj intälautakunta :öön) saantitodistuksin (yhtiö on sulautunut Hel

Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA. Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011

Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA. Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011 Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011 Maahanmuuttajataustainen A katsoi joutuneensa syrjityksi asuntoasioissaan ja erityisesti

Lisätiedot

Syrjintä, etninen alkuperä, syrjintäolettama, välillinen syrjintä, pankkipalvelu, uhkasakko

Syrjintä, etninen alkuperä, syrjintäolettama, välillinen syrjintä, pankkipalvelu, uhkasakko Syrjintä, etninen alkuperä, syrjintäolettama, välillinen syrjintä, pankkipalvelu, uhkasakko SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 2014/746 Antopäivä: 17.6.2014 Vähemmistövaltuutettu pyysi Syrjintälautakuntaa

Lisätiedot

Syrjintä, etninen tausta, syrjintäolettama, välitön syrjintä, välillinen syrjintä, pankkipalvelu, tunnistautuminen, asiakirjan kääntäminen

Syrjintä, etninen tausta, syrjintäolettama, välitön syrjintä, välillinen syrjintä, pankkipalvelu, tunnistautuminen, asiakirjan kääntäminen Syrjintä, etninen tausta, syrjintäolettama, välitön syrjintä, välillinen syrjintä, pankkipalvelu, tunnistautuminen, asiakirjan kääntäminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 2013/1315 Antopäivä: 18.11.2013

Lisätiedot

Syrjintä, etninen tausta, syrjintäolettama, asuminen, asunnon vuokraus, sijoitusasunto, taloyhtiö

Syrjintä, etninen tausta, syrjintäolettama, asuminen, asunnon vuokraus, sijoitusasunto, taloyhtiö Syrjintä, etninen tausta, syrjintäolettama, asuminen, asunnon vuokraus, sijoitusasunto, taloyhtiö SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 2013/2059 Antopäivä: 27.2.2014 Vähemmistövaltuutettu pyysi syrjintälautakuntaa

Lisätiedot

Syrjintä, asunnon saaminen, asuinpaikan valintaoikeus, romaniyhdyshenkilön käyttö

Syrjintä, asunnon saaminen, asuinpaikan valintaoikeus, romaniyhdyshenkilön käyttö Syrjintä, asunnon saaminen, asuinpaikan valintaoikeus, romaniyhdyshenkilön käyttö SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 2009/3387 Antopäivä: 15.2.2010 Vähemmistövaltuutettu pyysi syrjintälautakuntaa tutkimaan,

Lisätiedot

Syrjintälautakunnan vuosikertomus 2008

Syrjintälautakunnan vuosikertomus 2008 Syrjintälautakunnan vuosikertomus 2008 SYRJINTÄLAUTAKUNTA NATIONELLA DISKRIMINERINGSNÄMNDEN NATIONAL DISCRIMINATION TRIBUNAL OF FINLAND TRIBUNAL FINLANDAIS DE LA DISCRIMINATION Национальный Комитет по

Lisätiedot

Katsaus syrjintälautakunnan toimintaan vuosina 2004 2006

Katsaus syrjintälautakunnan toimintaan vuosina 2004 2006 Katsaus syrjintälautakunnan toimintaan vuosina 2004 2006 Syrjintälautakunta Nationella Diskrimineringsnämnden National Discrimination Tribunal of Finland Tribunal FINLANDAIS de la Discrimination Национальный

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

C on valittanut poliisilaitoksen päätöksestä ja vaatinut päätöksen kumoamista. Lapset on palautettava H:n kaupunkiin Suomeen.

C on valittanut poliisilaitoksen päätöksestä ja vaatinut päätöksen kumoamista. Lapset on palautettava H:n kaupunkiin Suomeen. Vuosikirjanumero KHO 2008:4 Antopäivä 30.1.2008 Taltionumero 123 Diaarinumero 2330/3/05 1. TAPAHTUMAKUVAUS Poliisilaitos on päätöksellään 8.3.2005 päättänyt luovuttaa A:n ja B:n Suomesta Ruotsiin. Luovuttaminen

Lisätiedot

Välillinen syrjintä, ulkomaan kansalainen, etninen tausta, vakuutuspalvelut, sairauskuluvakuutus, syrjintäolettama, hyväksyttävä syy, todistustaakka

Välillinen syrjintä, ulkomaan kansalainen, etninen tausta, vakuutuspalvelut, sairauskuluvakuutus, syrjintäolettama, hyväksyttävä syy, todistustaakka Välillinen syrjintä, ulkomaan kansalainen, etninen tausta, vakuutuspalvelut, sairauskuluvakuutus, syrjintäolettama, hyväksyttävä syy, todistustaakka SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 1920/66/2005 Antopäivä:

Lisätiedot

Syrjintä, koulutuksen saaminen, ammatillinen koulutus, opintosuoritusten arviointi

Syrjintä, koulutuksen saaminen, ammatillinen koulutus, opintosuoritusten arviointi Syrjintä, koulutuksen saaminen, ammatillinen koulutus, opintosuoritusten arviointi SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 2009/2266 Antopäivä: 15.12.2009 A katsoi joutuneensa syrjityksi maahanmuuttajataustansa

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 2 os. 28.3.2014 nro 13977 (liitteenä) Kilpailunrajoituslain mukainen vahingonkorvaus

Helsingin käräjäoikeus 2 os. 28.3.2014 nro 13977 (liitteenä) Kilpailunrajoituslain mukainen vahingonkorvaus Helsingin hovioikeus Päätös Antamispäivä 21.11.2014 Nro 2206 Diaarinumero S 14/1418 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 2 os. 28.3.2014 nro 13977 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2011 Taltionumero 1338 Diaarinumero 2938/3/07 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Helsingin hallinto-oikeus Päätös 1 (7) Radanrakentajantie 5 14/0681/5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 12.9.2014 Diaarinumero Faksi 029 56 42079 01229/13/1203 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Asia

Lisätiedot

Korkein oikeus - KKO:2015:31

Korkein oikeus - KKO:2015:31 Sivu 1/9 Korkein oikeus Etusivu» Ennakkopäätökset» Ennakkopäätökset» KKO:2015:31 KKO:2015:31 Holhoustoimi - Edunvalvojan vapauttaminen - Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Diaarinumero: S2014/167 Taltionumero:

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 28.1.2011 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 5.10.2012 Taltionumero 2663 Diaarinumero 2706/3/10 1 (13) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus R Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

Velkomus, palvelussopimus ym.

Velkomus, palvelussopimus ym. HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 3. osasto TUOMIO Annettu kansliassa 11/30797 1 käräjätuomari Mitja Korjakoff 17.8.2011 L 10/40985 Kantaja Vastaaja Asia Vireille KANNE Vaatimukset Oireeta Oy 1530206-0 elo DaOnline

Lisätiedot

22.6.2011/1743 KHO:2011:56

22.6.2011/1743 KHO:2011:56 22.6.2011/1743 KHO:2011:56 Kirkollisasia - Uskonnonvapaus - Ihmisoikeus - Perusoikeus - Suhteellisuusperiaate - Naispappi - Nuorisotyönohjaaja - Tasa-arvo - Virkavelvollisuuksien vastainen toiminta - Irtisanominen

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia Helsingin hovioikeus Päätös Antamispäivä 15.6.2012 Nro 1687 Diaarinumero S 11/3097 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli

Lisätiedot

Diaarinumero: 1438/1/11 Antopäivä: 30.12.2011 Taltio: 3901

Diaarinumero: 1438/1/11 Antopäivä: 30.12.2011 Taltio: 3901 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Perheenyhdistäminen - Avioliitto - Maahantulon tai maassa oleskelun tarkoitus - Säännösten kiertäminen - Perusteltu aihe epäillä kiertotarkoitusta Diaarinumero: 1438/1/11

Lisätiedot

Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa ja vangitsemisesta päätettäessä

Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa ja vangitsemisesta päätettäessä Markku Fredman Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa ja vangitsemisesta päätettäessä 1. Johdanto 1.1. Artikkelin aihe ja tarkoitus Tämän artikkelin tarkoitus on selvittää, mitkä säädökset ja määräykset koskevat

Lisätiedot

Työoikeuden jatkokurssin kurssikirjat tai vastaavat ovat (vaihtoehtoiset teokset on mainittu suluissa):

Työoikeuden jatkokurssin kurssikirjat tai vastaavat ovat (vaihtoehtoiset teokset on mainittu suluissa): 1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos/kl-2012 TYÖOIKEUDEN JATKOKURSSI Työoikeuden jatkokurssi (5311613 J, 7 op) on jatkoa työoikeuden opintojaksolle (5311612 J) ja virkamiesoikeuden opintojaksolle

Lisätiedot

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki.

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki. Jätelk 30.9.2014 55 Forssan kaupungin jätelautakunta PL 62,33101 Forssa rukssan KAUPU NKI Tekninen ja ympäristötoimi Asiatunnus a6v//ra3.d'/g Akaan kaupunki Kaupunginhallitus PL 34, 37800 Akaa Akaan kaupungin

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta

Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta Valvontakertomus 2011 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja ISBN 978-952-5552-22-5 ISSN 0781-5840 Kuvat: Susa Junnola, Nina Kaverinen Paino: Kirjapaino Uusimaa Taitto:

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot