Kokousaika kello 14:00-16:13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 15.09.2014 kello 14:00-16:13"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Kokousaika kello 14:00-16:13 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 161 Siilinjärven kunnan lausunto / valtatie 9:n parantaminen Jännevirran kohdalla / yleissuunnitelman tarkastaminen 162 Siilinjärven kunnan lausunto / Pohjois-Savon liiton talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Vesi- ja jätevesitaksa Siilinjärven kunnan edustajat erityistä kuntajakoselvitystä tukevissa neuvottelu- ja valmisteluryhmissä 165 Vahingonkorvaus / työtehtävissä syntynyt vahinko Tiedonannot, kokouspöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Siilinjärven kunnan edustajan nimeäminen Jätekukko Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ( )

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hartikainen Ilmari puheenjohtaja Ojala Kari I varapuheenjohtaja Jetsu Jouni II varapuheenjohtaja Kolehmainen Jari jäsen Korhonen Tarja jäsen Pitkänen Marjaana jäsen Rekola Jukka jäsen Suhonen Maria varajäsen Marjaana Mikkosen varajäsen Poissa Mikkonen Marjaana jäsen Rautiainen Merja jäsen Nykänen Erkko valtuuston II varapuheenjohtaja Muut Väätäinen Tuula valtuuston puheenjohtaja Kotimäki Jukka valtuuston I varapuheenjohtaja Lötjönen Vesa esittelijä/kunnanjohtaja Kohonen Tuula pöytäkirjanpitäjä/hallintosihteeri Nenonen Timo kaavoituspäällikkö Läsnä asiantuntijana :n 161 esittelyn ajan kello 14:50-15:24. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Ojala ja Jukka Rekola. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Ilmari Hartikainen Tuula Kohonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Kari Ojala Jukka Rekola PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hallintosihteeri Tuula Kohonen

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan lausunto / valtatie 9:n parantaminen Jännevirran kohdalla / yleissuunnitelman tarkastaminen 803/ /2014 Kh 161 Valmistelija/lisätiedot: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen, puh Lausuntopyyntö Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Suunnitelma Valtatien 9:n parantaminen Jännevirran kohdalla, Yleissuunnitelman tarkastaminen. Pohjois-Savon ELY-keskus. Kuopio Kuntaa pyydetään antamaan lausunto yleissuunnitelman tarkastamisesta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista ja toimittamaan lausuntonsa sekä muistutukset suunnitelma-asiakirjojen mukana ELY-keskukselle. ELY-keskus pyytää kuntaa ilmoittamaan, onko yleissuunnitelman tarkastamissuunnitelman käsittämälle alueelle vahvistettu tai hyväksytty yleis- tai asemakaava ja onko kaava yhdenmukainen yleissuunnitelman kanssa. Kuntaa pyydetään liittämään asiakirjoihin oikeaksi todistettu ote yleissuunnitelman käsittämälle alueelle hyväksytystä tai vahvistetusta oikeusvaikutteisista kaavoista. Yleissuunnitelman keskeinen aineisto on nähtävillä verkko-osoitteessa: > ELY-keskukset > Pohjois-Savo > Projektit ja hankkeet > Tiehankkeet > Valtatien 9 parantaminen Jännevirran sillan kohdalla Yleissuunnitelman keskeinen aineisto Suunnitelman keskeistä sisältöä Suunnitelma koskee valtatien 9:n parantamista Jännevirran kohdalla Kuopion ja Siilinjärven alueella. Suunnitelmassa esitetään uuden sillan rakentamista Jännevirtaan nykyisen sillan eteläpuolelle, valtatien rakentamista noin 2,5 km nykyisen valtatien viereen ja kevyen liikenteen väylien rakentamista noin 1,5 km. Uusi silta esitetään rakennettavaksi kiinteänä siltana. jonka alikulkukorkeus on 24 metriä. Syväväylä siirretään uuden sillan keskiaukkoon ja uutta syväväylää ruopataan. Nykyinen silta ja syrjään jäävä valtatieosuus puretaan. Sillan ulkonäköön ja penkereiden maisemointiin kiinnitetään erityistä huomiota, koska Jännevirta on maisemallisesti arvokas kohde. Hankkeen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 38,5 miljoonaa euroa. Hankkeen vaikutukset + Uusi kiinteä, 24 metriä korkea silta poistaa tie- ja vesiliikenteen häiriöt kokonaan ja lisää turvallisuutta. + Valtatien linjauksen parantaminen vähentää onnettomuuksia ja lisää liikenteen sujuvuutta. + Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat, kun sillalle tulee nykyistä leveämpi (4 m) kevyen liikenteen yhteys. + Uuhilahdentien (maantie 16340) liittymän kanavointi ja risteäminen eri tasossa

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ valtatien kanssa parantavat liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. + Tieosuus Jännevirran kohdalla saadaan täyttämään valtatielle asetetut vaatimukset. + Nykyisten siltapenkereiden purkaminen avartaa vesimaisemaa. + Rakennettavat melusuojaukset vähentävät tieliikenteestä aiheutuvaa meluhaittaa. - 5 asuinrakennusta, lakkautettu koulu, päiväkoti ja vanhan lossiaseman rakennukset joudutaan purkamaan. - Korkean sillan penkereet muuttavat maisemaa molemmilla rannoilla. Asian aiempi käsittely Tieosuutta on aikaisemmin käsitelty seuraavissa suunnitelmissa: Valtatien 17 toimenpideselvitys Jännevirran kohdalla, Jännevirran sillan esisuunnittelu, Savo-Karjalan tiepiiri 1998 Valtatien 17 parantaminen Jännevirran kohdalla, Toimenpideselvitys, Tiejärjestelyt, Savo-Karjalan tiepiiri 2000 Valtatien 17 parantaminen Vuorela-Jännevirta, Yleissuunnitelma, Savo-Karjalan tiepiiri 2004 Jatkotoimet Saatuaan lausunnot yleissuunnitelmasta Pohjois-Savon ELY-keskuksen liiken neja infrastruktuuri -vastuualue tekee Liikennevirastolle esityksen suunnitelman hyväksymisestä. Yleissuunnitelmassa ja sen hyväksymispäätöksessä hyväksytään tien yleispiirteinen sijainti ja tiejärjestelyiden periaatteet, tien hallinnollinen luokka, tien leveys, alustava rakentamiskustannus sekä alustava toteuttamisaikataulu. Ne ovat pohjana hank keen jatkosuunnittelulle. ELY-keskus laatii vesilain mukainen lupahakemuksen uuden sillan ja sen penkereiden sekä syväväylän muutoksen toteuttamiseksi. Itä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee lupahakemuksen ja päättää luvan myöntämisestä. Seuraava suunnitteluvaihe on tie- ja rakennussuunnitelmien laatimi nen, joissa yleissuunnitelmaraportin mukaan otetaan huomioon, tarkennetaan tai ratkaistaan mm. seuraavaa: Myönnetyn vesilain mukaisen luvan asettamat vaatimukset ja lupaehdot Täydentävät pohjatutkimukset ja ajantasainen maastomalli Työnaikainen vesistön tarkkailuohjelma ja seurantaohjelma Liito-oravan reviirin rajauksen tarkentaminen Yksityistiejärjestelyjen tarkentaminen Melukaiteen tarve Jännevirran sillalla tekemällä tarvittaessa uudet melulaskennat Varamaanottoalueet ja niiden lupahakemukset Läjitysalueet Kulkuyhteydet linja-autopysäkeille ja alikulkutarpeet sillan länsipuolella Nykyisen siltapaikan kohdalla tehtävät penkereiden purkamiset ja maisemoinnit Syväväylän muutos ja ruoppaukset Siltapenkereiden sovittaminen maisemaan Työnaikaiset liikennejärjestelyt Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Päätösehdotus Kunnanhallitus antaa yleissuunnitelman tarkastamissuunnitelmasta seuraavan lausunnon: Yleissuunnitelman tarkistamissuunnitelman kanssa samanaikaisesti on laadittu Etelä-Siilinjärven yleiskaavaa. Yleissuunnitelman suunnitteluratkaisu on esitetty sellaisenaan vasta voimaan tulleessa yleiskaavassa. Avoimeksi kysymykseksi on jäänyt, miten koulukiinteistöllä olevat, pääosin Jännevirran kyläläisten käyttämät toiminnot korvataan vai poistuvatko ne tiehankkeen myötä kylältä. Jännevirran päiväkodin kaksi lapsiryhmää siirtyy kunnan muihin päiväkoteihin. Yleiskaavassa on varauduttu uuden päiväkodin rakentamiseen Toivalaan Etelä-Siilinjärven kasvun myötä. Asukkaiden ja tiehoitokunnan esittämät näkemykset tiejärjestelyistä, kevyenliikenteen ohjaamisesta yksityistielle sekä meluesteiden riittävyydestä on syytä tutkia tiesuunnitteluvaiheessa. Myös korvaus- ja lunastusvaatimusten selvittäminen ja sopiminen on tärkeää riittävän aikaisessa vaiheessa vuorovaikutuksessa kiinteistönomistajien kanssa. Hankkeen merkitys Uuden sillan kiinteän sillan rakentaminen on merkittävä hanke valtakunnallisesti, mutta myös erittäin merkittävä Siilinjärven ja Kuopion alueelle. Nykyinen silta on elinkaarensa päässä, jonka kantavuus ja mitoitus eivät täytä nykyajan vaatimuksia. Nykyisellään silta on suuri riskitekijä maantieliikenteelle. Sillan avausmekanismin ongelmien vuoksi vesiliikenteen aiheuttamat haitat maantieliikenteelle ovat myös suuret. Uusi silta (alikulkukorkeus 24 m) mahdollistaa vesiliikenteen harjoittamisen maantieliikennettä häiritsemättä. Lisäksi puolustusvoimien tarpeet on otettu huomioon uutta siltaa suunniteltaessa. Suunnitelmaratkaisut Yleissuunnitelman tarkistamissuunnitelmassa on tutkittu huolellisesti sillan, valtatien ja hankkeeseen liittyvien väylien toimivuus ja toteuttamiskelpoisuus. Yleissuunnitelma soveltuu lähtö kohtaisesti hyvin tiesuunnitelman laatimisen pohjaksi. Suunnitelmassa esitetään kevyenliikenteen väylän rakentamista valtatien varteen noin 1,7 km:n matkalle idästä Jänneniementien uuden liittymän kohdalta länteen Kotikujan yksityistien kohdalle. Kotikujan ja Jännemäentien sillan välinen kevyenliikenteen väylä on esitetty varauksena. Seudullinen kevytliikenne esitetään yleissuunnitelmassa ohjattavaksi Kotikujan yksityistien kautta Jännemäen yksityistielle. Kunnanhallitus esittää puuttuvan, varauksena esitetyn noin 1,5 km:n kevyenliikenteen väylän rakentamista valtatien varteen siltahankkeen yhteydessä, koska nykyinen tilanne ja esitetty ratkaisu on liikenneturvallisuuden kannalta riskialtis. Tällä yleiskaavan mukaisella toimenpiteellä myös lainsäädännöllisesti ja hallinnollisesti epäselvä tilanne Jännemäentien käyttämisessä saadaan ratkaistua. Lunastus- ja korvausmenettelystä Kunnan omistamat alueet ovat käy tet tä vis sä tie jär jestely jen edel lyt tä mäs sä laajuu dessa. Alue jär jes te lyistä kunnan ja ELY-keskuksen kes ken ja/tai maapohjakorvauksista on syytä so pia tar kemmin tie suunni tel maa laa dit taessa. Jännevirran koulukiinteistö joudutaan purkamaan sillan länsipuoleisen

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ maapenkereen alta. Siilinjärven kunnanhallituksen mukaan koulukiinteistön purkukustannukset kuuluvat tiehankkeen kustannuksiin. Kunnanhallituksen mielestä myös kiinteistön jäljellä oleva tasearvo tulee sisällyttää tiehankkeeseen. Sillan länsipuoleiseen penkereeseen tarvittavan kiviaineksen kunta on valmis luovuttamaan korvauksetta Lentokentäntien ja Joensuuntien liittymän koillispuolelle asemakaavoitettavalta työpaikka-alueelta, mikäli alue tasataan asemakaavan osoittamaan korkoon. Kaavoitustilanne Suunnitelman alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistamat Kuopion seudun maakuntakaava, Pohjois-Savon maakuntakaava ja tuulivoimamaakuntakaava. Siilinjärven kunnanhallituksen käsityksen mukaan yleissuunnitelman tarkistamissuunnitelma on maakuntakaavojen mukainen. Siilinjärven puolelle on voimassa hyväksytty oikeusvaikutteinen Etelä-Siilinjärven yleiskaava. Yleiskaavaan yleissuunnitelman mukaiset järjestelyt on esitetty uusina linjauksina siltä osin kuin ne poikkeavat nykyisten teiden linjauksista. Yleissuunnitelman tarkistamissuunnitelma on voimassa olevan yleiskaavan mukainen. Alueella ei ole voimassa asemakaavoja. Nähtävilläpito ja muistutukset Yleissuunnitelma on ollut maantielain 27 :n mukaisesti nähtävillä Siilinjärven kunnantalolla Määräaikana jätettiin kaikkiaan kuusi muistutusta. 1. Jännemäen yksityistien tiehoitokunnan muistutus Yleissuunnitelmaan esitetään seuraavia muutoksia: Jännemäentien risteys esitetään rakennettavaksi T-mallisena Valtatielle kiihdytyskaista Toivalan suuntaan uudesta Jännevirran liittymästä Liittymätien rakentaminen VT9:ltä kevyen liikenteen väylän J3 viereen eteläpuolelle Uuhilahdentielle Pysäkin säilyttäminen tai siirto lännemmäksi lisäksi eteläpuolen pysäkiltä ja alikulkuyhteys VT9:n pohjoispuolelle 2. Mauri ja Liisa Lehikoisen muistutus: Meluntorjuntaan toivotaan kiinnitettävän huomiota Siilinjärven puolella myös sillan länsipään ja Jännevirran liittymän välisellä osuudella pohjoisen suuntaan. 3. Tuula ja Aimo Ruokolaisen muistutus: 4. Anne ja Anssi Karvosen muistutus: Samansisältöisissä muistutuksissa naapurukset eivät hyväksy esitettyä kevyenliikenteen yhteyttä valtatien pohjoispuolelle, koska se pienentää rakennuspaikkojen piha-alueita. Muistutuksessa vaaditaan kiinteistön lunastamista, mikäli kevyenliikenteen yhteys päätetään rakentaa. Toisessa muistutuksessa vastustetaan myös melusuoja-aidan rakentamista, koska sekin pienentää piha-alueita. Myöskään kevyenliikenteen ohjaamista Kotikujan yksityistien kautta Jännemäentielle ei hyväksytä. 5. Heli ja Ismo Jäntin muistutus: Muistutuksessa todetaan uuden Jännemäentien liittymän aiheuttavan maisemaja meluhaitan lisääntymistä kiinteistöllä. Suunnitellun liittymän lähellä pelätään vaarantavan kaivoveden laatua. Muistuttajat toivovat liittymän siirtoa

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ kauemmaksi tontista ja Jännemäentien risteyksen muuttamista T-malliseksi, joka vähentäisi haittoja. Muistutuksessa toivotaan Joensuuntieltä Uuhilahdentielle erillistä liittymää. 6. Satu ja Marko Kauton muistutus: Muistuttajilla ei ole korjattavaa yleissuunnitelmaan. He vastustavat uutisoinnissa ja matalamman sillan vaihtoehdossa esitettyä varausta Joensuuntien eteläpuoleisen liittymään Uuhilahdentielle. Kunnanhallituksen lausunto muistutuksiin Suunnitteluratkaisuissa kunnanhallitus viittaa lausuntoonsa yleissuunnitelmasta. Usean muistuttajan huolena on tiehankkeen aiheuttama haitta kiinteistön nykyiselle käytölle. Kunnanhallitus kehottaa ELY-keskusta ryhtymään tarvittaviin neuvotteluihin maanomistajien kanssa kiinteistöhaittojen minimoimiseksi sekä keskusteluihin esitetyistä lunastus- ja korvausvaatimuksissa riittävän aikaisessa vaiheessa. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että ennen tämän kokousasian käsittelyä projektipäällikkö Mirka Launonen ja kehittämiskoordinaatori Helena Vartiainen pitivät hallitukselle työllisyyden kokeiluhankkeen, Kuopio-pilotin vuosittaisen tilannekatsauksen. Edelleen merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Timo Nenonen.

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan lausunto / Pohjois-Savon liiton talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma / /2014 Kh 162 Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Pohjois-Savon liitto on kirjeellään lähestynyt jäsenkuntia ja oheistanut kuntien lausunnolle Pohjois-Savon maakuntahallituksen käsittelemän "Pohjois-Savon liiton talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma " asian liiteasiakirjoineen (Jäsenkuntien vuoden 2015 alustavat maksuosuudet; luonnos Pohjois-Savon liiton talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi ). Maakuntahallitus on päättänyt, että talousarvion 2015 valmistelua jatketaan taloussuunnitelman mukaisesti 2 %:n kuntien maksuosuuksien muutoksella sekä perimällä kehittämisrahastoon kunnilta maksuosuuksia (palautetaan aikaisempi taso eli korotettu vuodesta 2014 kaksinkertaiseksi). Vuosien 2013 ja 2014 maksuosuuksia alennettiin kuntien heikkoon taloustilanteeseen perustuen. Maakuntahallituksen linjaus kasvattaa Siilinjärven maksuosuuksia seuraavasti: Siilinjärven kunnan maksuosuus vuonna 2015 kasvu vuoteen 2014 verrattuna euroina ja %:na varsinainen toiminta ,39 euroa 4.338,52 euroa / 2 % kehittämistoiminta ,91 euroa ,91 euroa / 201,1 % Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Kuntatalouden tasapainottamisen näkökulmasta lyhyellä aikajänteellä strategian mukainen; osallistuminen maakunnalliseen toimintaan taloudellisen osallistumisen näkökulmasta strategian vastainen Päätösehdotus Päätös Siilinjärven kunnanhallitus toteaa kuntien taloustilanteen edelleen heikenneen, mistä johtuen taloudellisia perusteita kehittämisrahaston maksuosuuksien korottamiselle ei ole vuonna 2015 eikä myöskään taloussuunnitelmavuosina Siilinjärven kunnanhallitus esittää, että kehittämisrahaston maksuosuus pidetään kuluvan vuoden tasolla. Myös varsinaisen toiminnan toimintakulujen kahden prosentin kasvu on vallitsevassa tilanteessa liian korkea ja kasvun tuleekin rajoittaa 1 %:iin tai sen alle. Hyväksyttiin.

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Vesi- ja jätevesitaksa /02.09/2014 Tekltk Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh Yleistä Vesihuoltolaissa ( /119) 18 maksujen yleiset perusteet todetaan, että "vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle". Vesihuoltolaitoksen talouden lähtökohtana on saavuttaa nollatulos, kun ylijäämäpalautuksen määrä on 4 % peruspääomasta. Esityslistan liitteenä on taulukko, jossa on esitetty vesi- ja vie mä ri lai tok sen tu los ja keskeiset tunnusluvut tilinpäätösvuodelta 2013 ja toteu tu ma-ar viot vuo sil le 2014 ja Vuosien 2014 ja 2015 arviot on tehty nykyisillä taksoil la. Jään nös pää oman korkona on käytetty neljän prosentin (4 %) suuruista jään nös pää oman kor koa. Talous ar vio vuo den 2014 tu los on ar vioi dulla tu lo- ja me no ke hi tyksellä jäämässä ylijäämäiseksi. Vuoden 2015 taksat Käyttömaksulaskelma perustuu arvioituihin vuosien varsinaisten käyttökustannusten, poistojen ja jäännöspääoman koron (4 %) määriin sekä saman ajan jakson vedenkulutusarvioon. Laskelman mukaan veden käyttömaksu 1,53 /m³ (alv 0 %) ja jäteveden käyttö mak su 2,56 /m³ (alv 0 %) riittää tuloarvion saavuttamiseen. v v /m 3 (alv 0 %) /m 3 (alv 0 %) muutos käyttövesi 1,53 1,53 ei korotusta jätevesi 2,56 2,56 ei korotusta Lisäksi esityslistan liitteenä on vesi- ja viemärilaitoksen liittymis- ja käyttö mak sutaksalaskelmat. Liittymismaksulaskelma perustuu rakenne tun ve si huol to lai tok sen pääoman nykyarvoon vuonna 2014 ja arvioituun tulevaan ra ken tami seen vuosina sekä alueella oleviin rakennusten kerrosalo jen se kä tonttien tai rakennuspaikkojen pinta-alojen summaan. Laskelman mu kaan ve si- ja vie mä rilaitoksen liittymismaksu tulisi olla yhteensä 3,39 /m² (alv 0 %). Ny kyinen liittymismaksutaksa on 3,75 /m² (alv 0 %). Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: strategian mukainen toiminta-ajatuksen (laadukkaat peruspalvelut, hyvä elinympäristö) ja arvojen (avoimuus, asukaslähtöisyys) sekä strategisten tavoitteiden osalta (kestävä kuntatalous)

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että taksoja ei muuteta: käyttövesimaksua ei koroteta, joten käyttövesimak su on v. 2015: 1,53 /m 3 (alv 0 %), 1,90 /m 3 (alv 24 %) jäteveden käsittelymaksua ei koroteta, joten jätevesi mak su on v. 2015: 2,56 /m 3 (alv 0 %), 3,17 /m 3 (alv 24 %) vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksua ei koroteta Päätös Hyväksyttiin. Kh 163 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: ks. arviointi edellä Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että käyttövesimaksua ei koroteta, jolloin käyttövesimaksu vuonna 2015 on 1,53 euroa/m3 (alv 0 %); 1,90 euroa/m3 (alv 24 %) jäteveden käsittelymaksua ei koroteta, jolloin jätevesimaksu vuonna 2015 on 2,56 euroa/m3 (alv 0 %); 3,17 euroa/m3 (alv 24 %) vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksua ei koroteta vuonna Hyväksyttiin.

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan edustajat erityistä kuntajakoselvitystä tukevissa neuvottelu- ja valmisteluryhmissä 500/ /2014 Kh 164 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh Valtionvarainministeriö määräsi päätöksellään kuntarakennelain 15 :n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Suonenjoen kaupungin välillä. Päätöksessään ministeriö asetti kuntajakoselvittäjiksi hallintotieteiden tohtori Eero Laesterän ja maakuntaneuvos Timo Säkkisen. Kuntajakoselvitys on ministeriön päätöksen mukaisesti alkanut ja päättyy sen valmistuttua, kuitenkin viimeistään mennessä. Selvittäjät ja asianomaiset kunnat voivat asettaa selvittäjää paikallisessa asiantuntemuksessa ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa avustavan neuvotteluelimen ja valmisteluryhmiä. Poliittinen ohjausryhmä kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa Kokouksessa sovittiin tarvittavien työryhmien asettamisesta seuraavaa: Ohjausryhmä: Ryhmään kuuluvat kunkin kunnan valtuustojen ja hallituksen puheenjohtajistot (3 hlöä/kunta), kuntajohtajat (3 hlöä) ja henkilöstön edustajat (1 hlö/kunta). Lisäksi ryhmään kuuluu kustakin kunnasta yksi edustaja vaalissa valituksi tulleen puolueen valtuustoryhmästä, siltä osin kun kyse on puolueesta, jolla ei ole edustusta puheenjohtajistossa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Kuopion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossi. Johtoryhmä: Ryhmään kuuluvat kunnanhallitusten puheenjohtajat (1 hlö/kunta) sekä kunnanjohtajat (1 hlö/kunta). Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Siilinjärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilmari Hartikainen. Talous- ja hallintotyöryhmä: Ryhmään kuuluu kustakin kunnasta kaksi henkilöä, ja puheenjohtajana toimii Kuopion kaupunginsihteeri Heikki Vienola. Henkilöstötyöryhmä: Ryhmään kuuluu kaksi henkilöä/kunta ja kaksi henkilöstön edustajaa/kunta. Henkilöstötyöryhmän puheenjohtajana toimii Kuopion kaupungin henkilöstöjohtaja Markku Mattila. Elinkeinot ja elinvoima sekä maankäyttötyöryhmä: Ryhmään kuuluu kolme henkilöä/kunta. Ryhmän puheenjohtajana toimii Kuopion kaupungin strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen. Kuntatekniikkatyöryhmä: Ryhmään kuuluu kaksi henkilöä/kunta ja puheenjohtajana toimii Siilinjärven kunnan tekninen johtaja Ari Kainulainen. Perusturvatyöryhmä: Ryhmään kuuluu kolme henkilöä kustakin kunnasta ja puheenjohtajana toimii Suonenjoen kaupungin sosiaalijohtaja Mira Laasonen. Sivistys- ja vapaa-aikatyöryhmä: Ryhmään kuuluu kolme henkilöä/kunta.

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Ryhmän puheenjohtajana toimii Siilinjärven kunnan sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen. Demokratiatyöryhmä: Ryhmään kuuluu 5-7 henkilöä kustakin kunnasta. Puheenjohtajana toimii Suonenjoen kaupunginvaltuutettu Markku Tiihonen. Kunnanjohtaja on nimennyt virkamieskunnan edustajat edellä mainittuihin työryhmiin. Luottamushenkilöiden osalta valtaosa työryhmien edustajista ovat luottamushenkilöasemansa perusteella työryhmän jäseniä. Ohjausryhmän (ei puheenjohtajistoihin kuuluvat valtuustoryhmät) ja demokratiatyöryhmän osalta valtuustoryhmiä on pyydetty ilmoittamaan työryhmäedustajistaan. Perusturvatyöryhmään yhdeksi kolmesta Siilinjärven kunnan edustajasta esitetään nimettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Päätösehdotus Kunnanhallitus nimeää Siilinjärven kunnan luottamushenkilöedustajat erityistä kuntajakoselvitystä tukeviin neuvottelu- ja valmisteluryhmiin jäljempänä olevan mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan päätöksen virkamieskunnan edustajien nimeämisestä ko. ryhmiin niin ikään jäljempänä olevan mukaisena. Ohjausryhmä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tuula Väätäinen (ryhmän varapj.) kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Jukka Kotimäki kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Erkko Nykänen kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilmari Hartikainen kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Kari Ojala kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Jouni Jetsu valtuustoryhmän (vas.) edustaja Raija Suhonen valtuustoryhmän (vihr.) edustaja Heikki Jääskeläinen valtuustoryhmän (kd.) edustaja Petri Kekäläinen kunnanjohtaja Vesa Lötjönen henkilöstön edustaja Päivi Heikkinen (Jyty) (varalla Riikka Runtti, JUKO/lääkärikartelli) Johtoryhmä kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilmari Hartikainen (ryhmän pj.) kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Talous- ja hallintotyöryhmä talousjohtaja Pekka Takkinen talouspäällikkö Eeva Miettinen Henkilöstötyöryhmä henkilöstöpäällikkö Tuula Lukkarila työhyvinvointipäällikkö Johanna Antikainen henkilöstön edustaja Pekka Sutinen (JUKO) (varalla Päivi Heikkinen, Jyty) henkilöstön edustaja Anne M. Holopainen (TEHY) (varalla Raija Suhonen, JHL) Elinkeinot-, elinvoima- ja maankäyttötyöryhmä yritysasiamies Heikki Simonen kaavoituspäällikkö Timo Nenonen

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ maanhankintainsinööri Heikki Pietikäinen Kuntatekniikkatyöryhmä tekninen johtaja Ari Kainulainen (ryhmän pj.) työpäällikkö Jere Toppinen Perusturvatyöryhmä sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Heikki Konttinen sosiaali- ja terveysjohtaja Reijo Ruostila johtava lääkäri Mikko Korhonen Sivistys- ja vapaa-aikatyöryhmä sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen (ryhmän pj.) sivistystoimen talouspäällikkö Pekka Kauhanen varhaiskasvatusjohtaja Eeva-Liisa Lyytinen Demokratiatyöryhmä Marjaana Pitkänen (kesk.) Lauri Katainen (sd.) Merja Oksman (kok.) Henri Uljonen (ps.) Raija Hassinen (vas.) Toni Juvonen (vihr.) valtuustoryhmä ei ole ilmoittanut edustajaansa (kd.) Lisäksi kunnanhallitus päättää, että neuvottelu- ja valmisteluryhmien kokouksista maksetaan Siilinjärven kunnan luottamushenkilöedustajille kokous- ja ym. palkkiot noudattaen luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön kunnanhallitusta koskevia määräyksiä. Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavilla lisäyksillä: Ohjausryhmä valtuustoryhmän (ps.) edustaja Jukka Rekola Demokratiatyöryhmä Jaakko Ojala (kd.)

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vahingonkorvaus / työtehtävissä syntynyt vahinko Kh Valmistelija/lisätiedot: tarkastusasiantuntija Päivi Heikkinen, puh Kotihoidossa lyhytaikaisena lähihoitajan sijaisena toiminut henkilö tankkasi vahingossa kotihoidon leasingauton dieselin sijasta bensalla. Kustannusarvio auton korjauksesta on noin euroa. Asianomainen henkilö oli saanut riittävän perehdytyksen työhönsä ja oli tietoinen, että osa kotihoidon leasingautoista tankataan bensiinillä ja osa dieselillä. Työntekijä oli yrittänyt varmistaa oikean polttoaineen katsomalla auton hansikaslokerossa säilytetystä leasingsopimuksesta asian. Kyseisen auton hansikaslokerossa oli kuitenkin leasingyhtiön jäljiltä toisen auton leasingsopimus, mitä työntekijä ei tiennyt. Näin ollen kyseessä on puhdas vahinko. Jatkomenettelyksi on sovittu, että tukityöntekijät laittavat autojen kojelautoihin ohjeet, millä polttoaineella kukin auto tankataan. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Päätösehdotus Päätös Siilinjärven kunta korvaa kotihoidon leasingauton korjauksen kustannusarvion mukaisesti noin euroa kunnan vahinkorahastosta menokohdalta Kunnanjohtajan esityksestä kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Kh 165 Valmistelija/lisätiedot: tarkastusasiantuntija Päivi Heikkinen, puh Leasingyhtiö Scandia Rentin kanssa on selvitelty tapahtunutta ja heidän vastineensa mukaan auton polttoainekorkissa lukee selvästi diesel. Jos polttoaineesta on epäilystä, on asia tarkistettava auton rekisteröintitodistuksesta. Auton hansikaslokerossa olleesta Toyta Corollan vuokrasopimuksesta vuodelta 2008 leasingyhtiö toteaa, että mistä ja miten se on sinne joutunut, heillä ei ole tietoa eivätkä he ole sitä sinne laittaneet. Leasingyhtiön mukaan tankkausvahingossa on kyseessä käyttäjän virhe, joka ei vuokrausehtojen mukaan kuulu heidän omavastuuseensa. Scandia Rentin käyttämissä yleisissä vuokrausehdoissa todetaan: "Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot auton verhoilussa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huono-

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ kuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset." Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Päätösehdotus Päätös Vahingon jäädessä alle vastuuvakuutuksen omavastuun Siilinjärven kunta korvaa kotihoidon leasingauton korjauksen kustannusarvion mukaisesti noin euroa kunnan vahinkorahastosta menokohdalta Hyväksyttiin.

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Tiedonannot, kokouspöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh 166 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh Seuraavat asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja päätöksentekijöille ne lähetetään pyynnöstä myös etukäteen ennen kokousta. Mikäli asiakirjat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla salassa pidettäviä tietoja, asiakirjoja ei näiltä osin anneta muille kuin päätöksentekijöille. Muiden kuin Siilinjärven kunnan toimielinten kokouskutsut/esityslistat ja pöytäkirjat Savo-Pielisen jätelautakunnan kokouksen kutsu/esityslista (kh:n nimeämät edustajat: Tarja Korhonen ja Maria Suhonen) Muut saapuneet kirjeet / päätökset / kutsut / julkaisut ym. Kuopion kaupunki Ote kaupunginhallituksen (suunnitteluasiat) kokouspöytäkirjasta 35: Kuopion kaupungin edustajien nimeäminen erityistä kuntajakoselvitystä tukeviin neuvottelu- ja valmisteluryhmiin (tiedoksi/toimenpiteitä varten: kunnanjohtaja, talousjohtaja ja hallintosihteeri) Pohjois-Savon liitto Ote maakuntahallituksen kokouspöytäkirjasta 84; Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (tiedoksi/toimenpiteitä varten: kaavoituspäällikkö, kunnanjohtaja) Kutsu/ohjelma kello 12 alkaen (Pohjois-Savon liitto, maakuntasali) pidettävään Kuntatalouspäivä päättäjille - ajankohtaiset edunajamisasiat -tilaisuuteen (tiedoksi/toimenpiteitä varten: kunnanjohtaja, talousjohtaja, kh:n jäsenet ja kv:n puheenjohtajat) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Kutsu/ohjelma: valtakunnalliseen sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-seminaari Tampereella (tiedoksi/toimenpiteitä varten: sosiaali- ja terveyspalvelut, valmiussuunnittelu) Savon Kuituverkko Oy Infotilaisuus omistajakuntien edustajille Hotelli Scandic Kuopiossa : Tilaisuudessa keskitytään erityisesti yhtiön pitkän aikavälin rahoitusratkaisuihin Suonenjoen kaupunki Ote kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjasta 156: Edustajien nimeäminen erityisen kuntajakoselvityksen työryhmiin (tiedoksi/toimenpiteitä varten: kunnanjohtaja, talousjohtaja ja hallintosihteeri) Valtiovarainministeriö Tiedote 7/2014 ( ; VM115:02/2013): Asiakaspalveluhanke hanke tiedottaa - Yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnille on asetettu ohjaus- ja seurantaryhmä (tiedoksi/toimenpiteitä varten: ---)

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Viestintävirasto Päätös laajakaistarakentamisen tuen myöntämisestä Savon Kuituverkko Oy:n Siilinjärvi-laajakaistahankkeessa (tiedoksi/toimenpiteitä varten: talousjohtaja) Kunnan toimielinten kokouspöytäkirjat ja tulevien kokousten esityslistat sekä kunnanhallituksen otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset esityslistat/pöytäkirjat viranomaislautakunnan kokouksen kutsu/esityslista (kh:n kokousedustaja: Merja Rautiainen) sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja (kh:n kokousedustaja: Jari Kolehmainen) viranhaltijapäätökset yritysasiamiehen päätös : vuokramaksujärjestelyt / Hanna Korvela Design (päätös yleisesti nähtävänä ) talousjohtajan henkilöstöpäätös : tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvan tehtäväkohtaisen palkan määrääminen / järjestelmätukihenkilö M.R. (päätös yleisesti nähtävänä ) kunnanjohtajan henkilöstöpäätös : täyttölupa / kunnaneläinlääkärin toistaiseksi täytettävä virka / eläinlääkintähuolto, Juankosken toimipiste (päätös yleisesti nähtävänä ) kunnanjohtajan sopimusten hyväksymispäätös : maanvuokrasopimuksen muutoksen hyväksyminen Risuharju / Siilinjärven Kotipolku Oy (päätös yleisesti nähtävänä ) Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat/asiakirjat tiedoksi ja päättää, etteivät ne kunnanhallituksen osalta anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Edelleen kunnanhallitus päättää, että edellä mainituissa kunnan toimielinten kokouspöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöspöytäkirjoissa olevia Kuntalain 51 :n mukaisia otto-oikeuskelpoisia päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja merkitsee muilta osin päätöksen tietoonsa saatetuiksi. Lisäksi kunnanhallitus tarvittaessa evästää toimielimiin nimeämiään kokousedustajia tulevien kokousten osalta. Päätös Hyväksyttiin.

18 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan edustajan nimeäminen Jätekukko Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ( ) Kh 167 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh Kunnanhallitus on kokouksessaan ( 44) nimennyt kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa oleviin kokouksiin vuosiksi Kyseisessä kokouksessa Jätekukko Oy:n yhtiökokousedustajaksi kunnanhallitus nimesi kunnanjohtaja Vesa Lötjösen ja varalle talousjohtaja Pekka Takkisen. Jätekukko Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään kello 10:00 alkaen (Hotelli Scandic, Kuopio) ja kokouksen esityslistalla päätettävinä asioina ovat seuraavat asiat: Ekovoimalaitoksen (Mankala) osakassopimuksen hyväksyminen Jätekukko Oy:n merkintä Riikinvoima Oy:n omaan pääomaan enintään 4,2 miljoonalla eurolla. Sekä kunnanjohtaja Lötjönen että hänen varalle nimetty kokousedustaja ovat estyneitä osallistumasta asiaotsikossa mainittuun ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Näin ollen kunnanhallituksen tulee nimetä Siilinjärven kunnan edustaja kyseessä olevaa kokousta varten. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus nimeää Siilinjärven kunnan edustajan Jätekukko Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja tarvittaessa evästää nimeämäänsä edustajaa kokousasioiden osalta. Edustajaksi nimettiin kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilmari Hartikainen.

19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta Peruste Kuntalaki 91, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytän töön pa noa. Pykälät ja 166 Jäljempänä oikaisuvaatimusta koskevassa kohdassa lueteltuihin päätöksiin ei saa Kunta lain 89 :n 1 mom. mukaan hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksiin voidaan ha kea muutosta kirjallisella oi kai su vaa ti muk sel la. MUUTOKSENHAKU OIKAISUVAATIMUKSELLA Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten vir ka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. Pykälät ja 167 Muutoksenha ku- PL 5, Siilinjärvi (Käyntiosoite: Kasurilantie 1) Siilinjärven kunta, kunnanhallitus viranomainen Faksi , sähköposti Määräaika ja si säl tö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja toimitet ta va oi kai su vaa ti mus ajan kuluessa viraston aukioloaikana (kello 8:00-15:45) yllä ole vaan osoittee seen tai sähköpostiosoitteeseen tai telekopiolaitteeseen. Oikaisuvaatimus, josta on käytävä il mi vaatimus perusteineen, on tekijän allekirjoitettava. Säh köi ses ti saapunutta asiakirjaa ei tarvit se täydentää vain allekirjoituksen saamiseksi, jos asia kir jas sa on tiedot lähettäjästä eikä asias sa ole muutoin syytä epäillä lähettäjän hen ki löl li syyt tä tai sitä, että viestin sisältö on muut tunut sähköisen asiointitapahtuman aikana. MUUTOKSENHAKU VALITTAMALLA Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun pää tök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.mikäli päätös on oi kai su vaa ti muk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomai nen Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744, Kuopio (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. kerros) faksi , sähköposti Pykälät Kunnallisvalitus: -- Pykälät Hallintovalitus: -- Valitusasiakirjan jo hon haetaan muutosta, 3) miltä osin päätöksestä va li tetaan ja muutos, joka sii hen vaaditaan Valituskirjassa on ilmoitettava 1) valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoi te, 2) pää tös, sisältö teh tä väk si ja 4) muutosvaati muksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laa ti jan omakätisesti allekir joitetta va. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä pää tös, josta valitetaan, alku peräisenä tai viran puo lesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä se kä todistus siitä päi västä, josta vali tusaika on luettava. Valitusasiakirjojen vas tuul la valitusasiakirjat voi lähettää postitse,lähetin välityksellä tai sähkö postil la. Postiin va li- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omal la toimittaminen tus asia kir jat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät peril le ennen va litus ajan päättymistä. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15

Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2011 1 Koululautakunta Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 21 PERUSOPETUKSEN JA

Lisätiedot

Kokousaika kello 17:30-18:10

Kokousaika kello 17:30-18:10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/2011 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika 25.10.2011 kello 17:30-18:10 Kokouspaikka Kunnantalon kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 34 LIIKUNTAVÄLINEIDEN HANKINTA / AHMON KOULUKESKUKSEN

Lisätiedot

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 25 Seurantavastuut 3 26 Vuoden 2014 arviointikertomus

Lisätiedot

Kokousaika kello 09:00-16:00

Kokousaika kello 09:00-16:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 18.04.2017 kello 09:00-16:00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 13 Tilintarkastajan raportit 3 14 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kh 18 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh. 044 7401104

Lisätiedot

Kokousaika kello 08:00-13:15

Kokousaika kello 08:00-13:15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 23.03.2017 kello 08:00-13:15 Kokouspaikka Kokoushuone 2 Asiat Otsikko Sivu 8 Seurantavastuut 3 9 Henkilöstökertomus 2016 4 10 Arviointikertomus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kokousaika 27.10.2015 kello 09:00-17:00

Kokousaika 27.10.2015 kello 09:00-17:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 27.10.2015 kello 09:00-17:00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 44 Muutos tarkastuslautakunnan kokoonpanossa

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 07.04.2011 kello 17:00-17:30

Kokousaika 07.04.2011 kello 17:00-17:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/2011 1 Koululautakunta Kokousaika 07.04.2011 kello 17:00-17:30 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 18 TOIVALAN KOULUN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017 KOKOUSAIKA 3.7.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hilkka Tiilikainen, puheenjohtaja Antti Miettinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 18 Vanhusneuvosto 13.09.2017 AIKA 14:00-15:45 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUDELLE 2017-2021

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Kokousaika kello 17:00-18:00

Kokousaika kello 17:00-18:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/2012 1 Koululautakunta Kokousaika 16.08.2012 kello 17:00-18:00 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 33 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta AIKA 15.11.2017 kello 14:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00-18.30 Suininlahden koulun rehtori Ilpo Kemppainen esitteli Suininlahden

Ennen kokousta klo 17.00-18.30 Suininlahden koulun rehtori Ilpo Kemppainen esitteli Suininlahden Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2012 1 Koululautakunta Kokousaika 17.01.2012 kello 18:30-19:10 Kokouspaikka Suininlahden koulu, Suininlahdentie 1 Asiat Otsikko Sivu 1 KOULULAUTAKUNNAN ESITTELIJÄN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot