Kokousaika kello 14:00-16:13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 15.09.2014 kello 14:00-16:13"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Kokousaika kello 14:00-16:13 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 161 Siilinjärven kunnan lausunto / valtatie 9:n parantaminen Jännevirran kohdalla / yleissuunnitelman tarkastaminen 162 Siilinjärven kunnan lausunto / Pohjois-Savon liiton talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Vesi- ja jätevesitaksa Siilinjärven kunnan edustajat erityistä kuntajakoselvitystä tukevissa neuvottelu- ja valmisteluryhmissä 165 Vahingonkorvaus / työtehtävissä syntynyt vahinko Tiedonannot, kokouspöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Siilinjärven kunnan edustajan nimeäminen Jätekukko Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ( )

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hartikainen Ilmari puheenjohtaja Ojala Kari I varapuheenjohtaja Jetsu Jouni II varapuheenjohtaja Kolehmainen Jari jäsen Korhonen Tarja jäsen Pitkänen Marjaana jäsen Rekola Jukka jäsen Suhonen Maria varajäsen Marjaana Mikkosen varajäsen Poissa Mikkonen Marjaana jäsen Rautiainen Merja jäsen Nykänen Erkko valtuuston II varapuheenjohtaja Muut Väätäinen Tuula valtuuston puheenjohtaja Kotimäki Jukka valtuuston I varapuheenjohtaja Lötjönen Vesa esittelijä/kunnanjohtaja Kohonen Tuula pöytäkirjanpitäjä/hallintosihteeri Nenonen Timo kaavoituspäällikkö Läsnä asiantuntijana :n 161 esittelyn ajan kello 14:50-15:24. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Ojala ja Jukka Rekola. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Ilmari Hartikainen Tuula Kohonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Kari Ojala Jukka Rekola PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hallintosihteeri Tuula Kohonen

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan lausunto / valtatie 9:n parantaminen Jännevirran kohdalla / yleissuunnitelman tarkastaminen 803/ /2014 Kh 161 Valmistelija/lisätiedot: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen, puh Lausuntopyyntö Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Suunnitelma Valtatien 9:n parantaminen Jännevirran kohdalla, Yleissuunnitelman tarkastaminen. Pohjois-Savon ELY-keskus. Kuopio Kuntaa pyydetään antamaan lausunto yleissuunnitelman tarkastamisesta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista ja toimittamaan lausuntonsa sekä muistutukset suunnitelma-asiakirjojen mukana ELY-keskukselle. ELY-keskus pyytää kuntaa ilmoittamaan, onko yleissuunnitelman tarkastamissuunnitelman käsittämälle alueelle vahvistettu tai hyväksytty yleis- tai asemakaava ja onko kaava yhdenmukainen yleissuunnitelman kanssa. Kuntaa pyydetään liittämään asiakirjoihin oikeaksi todistettu ote yleissuunnitelman käsittämälle alueelle hyväksytystä tai vahvistetusta oikeusvaikutteisista kaavoista. Yleissuunnitelman keskeinen aineisto on nähtävillä verkko-osoitteessa: > ELY-keskukset > Pohjois-Savo > Projektit ja hankkeet > Tiehankkeet > Valtatien 9 parantaminen Jännevirran sillan kohdalla Yleissuunnitelman keskeinen aineisto Suunnitelman keskeistä sisältöä Suunnitelma koskee valtatien 9:n parantamista Jännevirran kohdalla Kuopion ja Siilinjärven alueella. Suunnitelmassa esitetään uuden sillan rakentamista Jännevirtaan nykyisen sillan eteläpuolelle, valtatien rakentamista noin 2,5 km nykyisen valtatien viereen ja kevyen liikenteen väylien rakentamista noin 1,5 km. Uusi silta esitetään rakennettavaksi kiinteänä siltana. jonka alikulkukorkeus on 24 metriä. Syväväylä siirretään uuden sillan keskiaukkoon ja uutta syväväylää ruopataan. Nykyinen silta ja syrjään jäävä valtatieosuus puretaan. Sillan ulkonäköön ja penkereiden maisemointiin kiinnitetään erityistä huomiota, koska Jännevirta on maisemallisesti arvokas kohde. Hankkeen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 38,5 miljoonaa euroa. Hankkeen vaikutukset + Uusi kiinteä, 24 metriä korkea silta poistaa tie- ja vesiliikenteen häiriöt kokonaan ja lisää turvallisuutta. + Valtatien linjauksen parantaminen vähentää onnettomuuksia ja lisää liikenteen sujuvuutta. + Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat, kun sillalle tulee nykyistä leveämpi (4 m) kevyen liikenteen yhteys. + Uuhilahdentien (maantie 16340) liittymän kanavointi ja risteäminen eri tasossa

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ valtatien kanssa parantavat liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. + Tieosuus Jännevirran kohdalla saadaan täyttämään valtatielle asetetut vaatimukset. + Nykyisten siltapenkereiden purkaminen avartaa vesimaisemaa. + Rakennettavat melusuojaukset vähentävät tieliikenteestä aiheutuvaa meluhaittaa. - 5 asuinrakennusta, lakkautettu koulu, päiväkoti ja vanhan lossiaseman rakennukset joudutaan purkamaan. - Korkean sillan penkereet muuttavat maisemaa molemmilla rannoilla. Asian aiempi käsittely Tieosuutta on aikaisemmin käsitelty seuraavissa suunnitelmissa: Valtatien 17 toimenpideselvitys Jännevirran kohdalla, Jännevirran sillan esisuunnittelu, Savo-Karjalan tiepiiri 1998 Valtatien 17 parantaminen Jännevirran kohdalla, Toimenpideselvitys, Tiejärjestelyt, Savo-Karjalan tiepiiri 2000 Valtatien 17 parantaminen Vuorela-Jännevirta, Yleissuunnitelma, Savo-Karjalan tiepiiri 2004 Jatkotoimet Saatuaan lausunnot yleissuunnitelmasta Pohjois-Savon ELY-keskuksen liiken neja infrastruktuuri -vastuualue tekee Liikennevirastolle esityksen suunnitelman hyväksymisestä. Yleissuunnitelmassa ja sen hyväksymispäätöksessä hyväksytään tien yleispiirteinen sijainti ja tiejärjestelyiden periaatteet, tien hallinnollinen luokka, tien leveys, alustava rakentamiskustannus sekä alustava toteuttamisaikataulu. Ne ovat pohjana hank keen jatkosuunnittelulle. ELY-keskus laatii vesilain mukainen lupahakemuksen uuden sillan ja sen penkereiden sekä syväväylän muutoksen toteuttamiseksi. Itä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee lupahakemuksen ja päättää luvan myöntämisestä. Seuraava suunnitteluvaihe on tie- ja rakennussuunnitelmien laatimi nen, joissa yleissuunnitelmaraportin mukaan otetaan huomioon, tarkennetaan tai ratkaistaan mm. seuraavaa: Myönnetyn vesilain mukaisen luvan asettamat vaatimukset ja lupaehdot Täydentävät pohjatutkimukset ja ajantasainen maastomalli Työnaikainen vesistön tarkkailuohjelma ja seurantaohjelma Liito-oravan reviirin rajauksen tarkentaminen Yksityistiejärjestelyjen tarkentaminen Melukaiteen tarve Jännevirran sillalla tekemällä tarvittaessa uudet melulaskennat Varamaanottoalueet ja niiden lupahakemukset Läjitysalueet Kulkuyhteydet linja-autopysäkeille ja alikulkutarpeet sillan länsipuolella Nykyisen siltapaikan kohdalla tehtävät penkereiden purkamiset ja maisemoinnit Syväväylän muutos ja ruoppaukset Siltapenkereiden sovittaminen maisemaan Työnaikaiset liikennejärjestelyt Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Päätösehdotus Kunnanhallitus antaa yleissuunnitelman tarkastamissuunnitelmasta seuraavan lausunnon: Yleissuunnitelman tarkistamissuunnitelman kanssa samanaikaisesti on laadittu Etelä-Siilinjärven yleiskaavaa. Yleissuunnitelman suunnitteluratkaisu on esitetty sellaisenaan vasta voimaan tulleessa yleiskaavassa. Avoimeksi kysymykseksi on jäänyt, miten koulukiinteistöllä olevat, pääosin Jännevirran kyläläisten käyttämät toiminnot korvataan vai poistuvatko ne tiehankkeen myötä kylältä. Jännevirran päiväkodin kaksi lapsiryhmää siirtyy kunnan muihin päiväkoteihin. Yleiskaavassa on varauduttu uuden päiväkodin rakentamiseen Toivalaan Etelä-Siilinjärven kasvun myötä. Asukkaiden ja tiehoitokunnan esittämät näkemykset tiejärjestelyistä, kevyenliikenteen ohjaamisesta yksityistielle sekä meluesteiden riittävyydestä on syytä tutkia tiesuunnitteluvaiheessa. Myös korvaus- ja lunastusvaatimusten selvittäminen ja sopiminen on tärkeää riittävän aikaisessa vaiheessa vuorovaikutuksessa kiinteistönomistajien kanssa. Hankkeen merkitys Uuden sillan kiinteän sillan rakentaminen on merkittävä hanke valtakunnallisesti, mutta myös erittäin merkittävä Siilinjärven ja Kuopion alueelle. Nykyinen silta on elinkaarensa päässä, jonka kantavuus ja mitoitus eivät täytä nykyajan vaatimuksia. Nykyisellään silta on suuri riskitekijä maantieliikenteelle. Sillan avausmekanismin ongelmien vuoksi vesiliikenteen aiheuttamat haitat maantieliikenteelle ovat myös suuret. Uusi silta (alikulkukorkeus 24 m) mahdollistaa vesiliikenteen harjoittamisen maantieliikennettä häiritsemättä. Lisäksi puolustusvoimien tarpeet on otettu huomioon uutta siltaa suunniteltaessa. Suunnitelmaratkaisut Yleissuunnitelman tarkistamissuunnitelmassa on tutkittu huolellisesti sillan, valtatien ja hankkeeseen liittyvien väylien toimivuus ja toteuttamiskelpoisuus. Yleissuunnitelma soveltuu lähtö kohtaisesti hyvin tiesuunnitelman laatimisen pohjaksi. Suunnitelmassa esitetään kevyenliikenteen väylän rakentamista valtatien varteen noin 1,7 km:n matkalle idästä Jänneniementien uuden liittymän kohdalta länteen Kotikujan yksityistien kohdalle. Kotikujan ja Jännemäentien sillan välinen kevyenliikenteen väylä on esitetty varauksena. Seudullinen kevytliikenne esitetään yleissuunnitelmassa ohjattavaksi Kotikujan yksityistien kautta Jännemäen yksityistielle. Kunnanhallitus esittää puuttuvan, varauksena esitetyn noin 1,5 km:n kevyenliikenteen väylän rakentamista valtatien varteen siltahankkeen yhteydessä, koska nykyinen tilanne ja esitetty ratkaisu on liikenneturvallisuuden kannalta riskialtis. Tällä yleiskaavan mukaisella toimenpiteellä myös lainsäädännöllisesti ja hallinnollisesti epäselvä tilanne Jännemäentien käyttämisessä saadaan ratkaistua. Lunastus- ja korvausmenettelystä Kunnan omistamat alueet ovat käy tet tä vis sä tie jär jestely jen edel lyt tä mäs sä laajuu dessa. Alue jär jes te lyistä kunnan ja ELY-keskuksen kes ken ja/tai maapohjakorvauksista on syytä so pia tar kemmin tie suunni tel maa laa dit taessa. Jännevirran koulukiinteistö joudutaan purkamaan sillan länsipuoleisen

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ maapenkereen alta. Siilinjärven kunnanhallituksen mukaan koulukiinteistön purkukustannukset kuuluvat tiehankkeen kustannuksiin. Kunnanhallituksen mielestä myös kiinteistön jäljellä oleva tasearvo tulee sisällyttää tiehankkeeseen. Sillan länsipuoleiseen penkereeseen tarvittavan kiviaineksen kunta on valmis luovuttamaan korvauksetta Lentokentäntien ja Joensuuntien liittymän koillispuolelle asemakaavoitettavalta työpaikka-alueelta, mikäli alue tasataan asemakaavan osoittamaan korkoon. Kaavoitustilanne Suunnitelman alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistamat Kuopion seudun maakuntakaava, Pohjois-Savon maakuntakaava ja tuulivoimamaakuntakaava. Siilinjärven kunnanhallituksen käsityksen mukaan yleissuunnitelman tarkistamissuunnitelma on maakuntakaavojen mukainen. Siilinjärven puolelle on voimassa hyväksytty oikeusvaikutteinen Etelä-Siilinjärven yleiskaava. Yleiskaavaan yleissuunnitelman mukaiset järjestelyt on esitetty uusina linjauksina siltä osin kuin ne poikkeavat nykyisten teiden linjauksista. Yleissuunnitelman tarkistamissuunnitelma on voimassa olevan yleiskaavan mukainen. Alueella ei ole voimassa asemakaavoja. Nähtävilläpito ja muistutukset Yleissuunnitelma on ollut maantielain 27 :n mukaisesti nähtävillä Siilinjärven kunnantalolla Määräaikana jätettiin kaikkiaan kuusi muistutusta. 1. Jännemäen yksityistien tiehoitokunnan muistutus Yleissuunnitelmaan esitetään seuraavia muutoksia: Jännemäentien risteys esitetään rakennettavaksi T-mallisena Valtatielle kiihdytyskaista Toivalan suuntaan uudesta Jännevirran liittymästä Liittymätien rakentaminen VT9:ltä kevyen liikenteen väylän J3 viereen eteläpuolelle Uuhilahdentielle Pysäkin säilyttäminen tai siirto lännemmäksi lisäksi eteläpuolen pysäkiltä ja alikulkuyhteys VT9:n pohjoispuolelle 2. Mauri ja Liisa Lehikoisen muistutus: Meluntorjuntaan toivotaan kiinnitettävän huomiota Siilinjärven puolella myös sillan länsipään ja Jännevirran liittymän välisellä osuudella pohjoisen suuntaan. 3. Tuula ja Aimo Ruokolaisen muistutus: 4. Anne ja Anssi Karvosen muistutus: Samansisältöisissä muistutuksissa naapurukset eivät hyväksy esitettyä kevyenliikenteen yhteyttä valtatien pohjoispuolelle, koska se pienentää rakennuspaikkojen piha-alueita. Muistutuksessa vaaditaan kiinteistön lunastamista, mikäli kevyenliikenteen yhteys päätetään rakentaa. Toisessa muistutuksessa vastustetaan myös melusuoja-aidan rakentamista, koska sekin pienentää piha-alueita. Myöskään kevyenliikenteen ohjaamista Kotikujan yksityistien kautta Jännemäentielle ei hyväksytä. 5. Heli ja Ismo Jäntin muistutus: Muistutuksessa todetaan uuden Jännemäentien liittymän aiheuttavan maisemaja meluhaitan lisääntymistä kiinteistöllä. Suunnitellun liittymän lähellä pelätään vaarantavan kaivoveden laatua. Muistuttajat toivovat liittymän siirtoa

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ kauemmaksi tontista ja Jännemäentien risteyksen muuttamista T-malliseksi, joka vähentäisi haittoja. Muistutuksessa toivotaan Joensuuntieltä Uuhilahdentielle erillistä liittymää. 6. Satu ja Marko Kauton muistutus: Muistuttajilla ei ole korjattavaa yleissuunnitelmaan. He vastustavat uutisoinnissa ja matalamman sillan vaihtoehdossa esitettyä varausta Joensuuntien eteläpuoleisen liittymään Uuhilahdentielle. Kunnanhallituksen lausunto muistutuksiin Suunnitteluratkaisuissa kunnanhallitus viittaa lausuntoonsa yleissuunnitelmasta. Usean muistuttajan huolena on tiehankkeen aiheuttama haitta kiinteistön nykyiselle käytölle. Kunnanhallitus kehottaa ELY-keskusta ryhtymään tarvittaviin neuvotteluihin maanomistajien kanssa kiinteistöhaittojen minimoimiseksi sekä keskusteluihin esitetyistä lunastus- ja korvausvaatimuksissa riittävän aikaisessa vaiheessa. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että ennen tämän kokousasian käsittelyä projektipäällikkö Mirka Launonen ja kehittämiskoordinaatori Helena Vartiainen pitivät hallitukselle työllisyyden kokeiluhankkeen, Kuopio-pilotin vuosittaisen tilannekatsauksen. Edelleen merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Timo Nenonen.

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan lausunto / Pohjois-Savon liiton talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma / /2014 Kh 162 Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Pohjois-Savon liitto on kirjeellään lähestynyt jäsenkuntia ja oheistanut kuntien lausunnolle Pohjois-Savon maakuntahallituksen käsittelemän "Pohjois-Savon liiton talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma " asian liiteasiakirjoineen (Jäsenkuntien vuoden 2015 alustavat maksuosuudet; luonnos Pohjois-Savon liiton talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi ). Maakuntahallitus on päättänyt, että talousarvion 2015 valmistelua jatketaan taloussuunnitelman mukaisesti 2 %:n kuntien maksuosuuksien muutoksella sekä perimällä kehittämisrahastoon kunnilta maksuosuuksia (palautetaan aikaisempi taso eli korotettu vuodesta 2014 kaksinkertaiseksi). Vuosien 2013 ja 2014 maksuosuuksia alennettiin kuntien heikkoon taloustilanteeseen perustuen. Maakuntahallituksen linjaus kasvattaa Siilinjärven maksuosuuksia seuraavasti: Siilinjärven kunnan maksuosuus vuonna 2015 kasvu vuoteen 2014 verrattuna euroina ja %:na varsinainen toiminta ,39 euroa 4.338,52 euroa / 2 % kehittämistoiminta ,91 euroa ,91 euroa / 201,1 % Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Kuntatalouden tasapainottamisen näkökulmasta lyhyellä aikajänteellä strategian mukainen; osallistuminen maakunnalliseen toimintaan taloudellisen osallistumisen näkökulmasta strategian vastainen Päätösehdotus Päätös Siilinjärven kunnanhallitus toteaa kuntien taloustilanteen edelleen heikenneen, mistä johtuen taloudellisia perusteita kehittämisrahaston maksuosuuksien korottamiselle ei ole vuonna 2015 eikä myöskään taloussuunnitelmavuosina Siilinjärven kunnanhallitus esittää, että kehittämisrahaston maksuosuus pidetään kuluvan vuoden tasolla. Myös varsinaisen toiminnan toimintakulujen kahden prosentin kasvu on vallitsevassa tilanteessa liian korkea ja kasvun tuleekin rajoittaa 1 %:iin tai sen alle. Hyväksyttiin.

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Vesi- ja jätevesitaksa /02.09/2014 Tekltk Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh Yleistä Vesihuoltolaissa ( /119) 18 maksujen yleiset perusteet todetaan, että "vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle". Vesihuoltolaitoksen talouden lähtökohtana on saavuttaa nollatulos, kun ylijäämäpalautuksen määrä on 4 % peruspääomasta. Esityslistan liitteenä on taulukko, jossa on esitetty vesi- ja vie mä ri lai tok sen tu los ja keskeiset tunnusluvut tilinpäätösvuodelta 2013 ja toteu tu ma-ar viot vuo sil le 2014 ja Vuosien 2014 ja 2015 arviot on tehty nykyisillä taksoil la. Jään nös pää oman korkona on käytetty neljän prosentin (4 %) suuruista jään nös pää oman kor koa. Talous ar vio vuo den 2014 tu los on ar vioi dulla tu lo- ja me no ke hi tyksellä jäämässä ylijäämäiseksi. Vuoden 2015 taksat Käyttömaksulaskelma perustuu arvioituihin vuosien varsinaisten käyttökustannusten, poistojen ja jäännöspääoman koron (4 %) määriin sekä saman ajan jakson vedenkulutusarvioon. Laskelman mukaan veden käyttömaksu 1,53 /m³ (alv 0 %) ja jäteveden käyttö mak su 2,56 /m³ (alv 0 %) riittää tuloarvion saavuttamiseen. v v /m 3 (alv 0 %) /m 3 (alv 0 %) muutos käyttövesi 1,53 1,53 ei korotusta jätevesi 2,56 2,56 ei korotusta Lisäksi esityslistan liitteenä on vesi- ja viemärilaitoksen liittymis- ja käyttö mak sutaksalaskelmat. Liittymismaksulaskelma perustuu rakenne tun ve si huol to lai tok sen pääoman nykyarvoon vuonna 2014 ja arvioituun tulevaan ra ken tami seen vuosina sekä alueella oleviin rakennusten kerrosalo jen se kä tonttien tai rakennuspaikkojen pinta-alojen summaan. Laskelman mu kaan ve si- ja vie mä rilaitoksen liittymismaksu tulisi olla yhteensä 3,39 /m² (alv 0 %). Ny kyinen liittymismaksutaksa on 3,75 /m² (alv 0 %). Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: strategian mukainen toiminta-ajatuksen (laadukkaat peruspalvelut, hyvä elinympäristö) ja arvojen (avoimuus, asukaslähtöisyys) sekä strategisten tavoitteiden osalta (kestävä kuntatalous)

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että taksoja ei muuteta: käyttövesimaksua ei koroteta, joten käyttövesimak su on v. 2015: 1,53 /m 3 (alv 0 %), 1,90 /m 3 (alv 24 %) jäteveden käsittelymaksua ei koroteta, joten jätevesi mak su on v. 2015: 2,56 /m 3 (alv 0 %), 3,17 /m 3 (alv 24 %) vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksua ei koroteta Päätös Hyväksyttiin. Kh 163 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: ks. arviointi edellä Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että käyttövesimaksua ei koroteta, jolloin käyttövesimaksu vuonna 2015 on 1,53 euroa/m3 (alv 0 %); 1,90 euroa/m3 (alv 24 %) jäteveden käsittelymaksua ei koroteta, jolloin jätevesimaksu vuonna 2015 on 2,56 euroa/m3 (alv 0 %); 3,17 euroa/m3 (alv 24 %) vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksua ei koroteta vuonna Hyväksyttiin.

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan edustajat erityistä kuntajakoselvitystä tukevissa neuvottelu- ja valmisteluryhmissä 500/ /2014 Kh 164 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh Valtionvarainministeriö määräsi päätöksellään kuntarakennelain 15 :n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Suonenjoen kaupungin välillä. Päätöksessään ministeriö asetti kuntajakoselvittäjiksi hallintotieteiden tohtori Eero Laesterän ja maakuntaneuvos Timo Säkkisen. Kuntajakoselvitys on ministeriön päätöksen mukaisesti alkanut ja päättyy sen valmistuttua, kuitenkin viimeistään mennessä. Selvittäjät ja asianomaiset kunnat voivat asettaa selvittäjää paikallisessa asiantuntemuksessa ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa avustavan neuvotteluelimen ja valmisteluryhmiä. Poliittinen ohjausryhmä kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa Kokouksessa sovittiin tarvittavien työryhmien asettamisesta seuraavaa: Ohjausryhmä: Ryhmään kuuluvat kunkin kunnan valtuustojen ja hallituksen puheenjohtajistot (3 hlöä/kunta), kuntajohtajat (3 hlöä) ja henkilöstön edustajat (1 hlö/kunta). Lisäksi ryhmään kuuluu kustakin kunnasta yksi edustaja vaalissa valituksi tulleen puolueen valtuustoryhmästä, siltä osin kun kyse on puolueesta, jolla ei ole edustusta puheenjohtajistossa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Kuopion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossi. Johtoryhmä: Ryhmään kuuluvat kunnanhallitusten puheenjohtajat (1 hlö/kunta) sekä kunnanjohtajat (1 hlö/kunta). Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Siilinjärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilmari Hartikainen. Talous- ja hallintotyöryhmä: Ryhmään kuuluu kustakin kunnasta kaksi henkilöä, ja puheenjohtajana toimii Kuopion kaupunginsihteeri Heikki Vienola. Henkilöstötyöryhmä: Ryhmään kuuluu kaksi henkilöä/kunta ja kaksi henkilöstön edustajaa/kunta. Henkilöstötyöryhmän puheenjohtajana toimii Kuopion kaupungin henkilöstöjohtaja Markku Mattila. Elinkeinot ja elinvoima sekä maankäyttötyöryhmä: Ryhmään kuuluu kolme henkilöä/kunta. Ryhmän puheenjohtajana toimii Kuopion kaupungin strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen. Kuntatekniikkatyöryhmä: Ryhmään kuuluu kaksi henkilöä/kunta ja puheenjohtajana toimii Siilinjärven kunnan tekninen johtaja Ari Kainulainen. Perusturvatyöryhmä: Ryhmään kuuluu kolme henkilöä kustakin kunnasta ja puheenjohtajana toimii Suonenjoen kaupungin sosiaalijohtaja Mira Laasonen. Sivistys- ja vapaa-aikatyöryhmä: Ryhmään kuuluu kolme henkilöä/kunta.

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Ryhmän puheenjohtajana toimii Siilinjärven kunnan sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen. Demokratiatyöryhmä: Ryhmään kuuluu 5-7 henkilöä kustakin kunnasta. Puheenjohtajana toimii Suonenjoen kaupunginvaltuutettu Markku Tiihonen. Kunnanjohtaja on nimennyt virkamieskunnan edustajat edellä mainittuihin työryhmiin. Luottamushenkilöiden osalta valtaosa työryhmien edustajista ovat luottamushenkilöasemansa perusteella työryhmän jäseniä. Ohjausryhmän (ei puheenjohtajistoihin kuuluvat valtuustoryhmät) ja demokratiatyöryhmän osalta valtuustoryhmiä on pyydetty ilmoittamaan työryhmäedustajistaan. Perusturvatyöryhmään yhdeksi kolmesta Siilinjärven kunnan edustajasta esitetään nimettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Päätösehdotus Kunnanhallitus nimeää Siilinjärven kunnan luottamushenkilöedustajat erityistä kuntajakoselvitystä tukeviin neuvottelu- ja valmisteluryhmiin jäljempänä olevan mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan päätöksen virkamieskunnan edustajien nimeämisestä ko. ryhmiin niin ikään jäljempänä olevan mukaisena. Ohjausryhmä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tuula Väätäinen (ryhmän varapj.) kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Jukka Kotimäki kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Erkko Nykänen kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilmari Hartikainen kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Kari Ojala kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Jouni Jetsu valtuustoryhmän (vas.) edustaja Raija Suhonen valtuustoryhmän (vihr.) edustaja Heikki Jääskeläinen valtuustoryhmän (kd.) edustaja Petri Kekäläinen kunnanjohtaja Vesa Lötjönen henkilöstön edustaja Päivi Heikkinen (Jyty) (varalla Riikka Runtti, JUKO/lääkärikartelli) Johtoryhmä kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilmari Hartikainen (ryhmän pj.) kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Talous- ja hallintotyöryhmä talousjohtaja Pekka Takkinen talouspäällikkö Eeva Miettinen Henkilöstötyöryhmä henkilöstöpäällikkö Tuula Lukkarila työhyvinvointipäällikkö Johanna Antikainen henkilöstön edustaja Pekka Sutinen (JUKO) (varalla Päivi Heikkinen, Jyty) henkilöstön edustaja Anne M. Holopainen (TEHY) (varalla Raija Suhonen, JHL) Elinkeinot-, elinvoima- ja maankäyttötyöryhmä yritysasiamies Heikki Simonen kaavoituspäällikkö Timo Nenonen

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ maanhankintainsinööri Heikki Pietikäinen Kuntatekniikkatyöryhmä tekninen johtaja Ari Kainulainen (ryhmän pj.) työpäällikkö Jere Toppinen Perusturvatyöryhmä sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Heikki Konttinen sosiaali- ja terveysjohtaja Reijo Ruostila johtava lääkäri Mikko Korhonen Sivistys- ja vapaa-aikatyöryhmä sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen (ryhmän pj.) sivistystoimen talouspäällikkö Pekka Kauhanen varhaiskasvatusjohtaja Eeva-Liisa Lyytinen Demokratiatyöryhmä Marjaana Pitkänen (kesk.) Lauri Katainen (sd.) Merja Oksman (kok.) Henri Uljonen (ps.) Raija Hassinen (vas.) Toni Juvonen (vihr.) valtuustoryhmä ei ole ilmoittanut edustajaansa (kd.) Lisäksi kunnanhallitus päättää, että neuvottelu- ja valmisteluryhmien kokouksista maksetaan Siilinjärven kunnan luottamushenkilöedustajille kokous- ja ym. palkkiot noudattaen luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön kunnanhallitusta koskevia määräyksiä. Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavilla lisäyksillä: Ohjausryhmä valtuustoryhmän (ps.) edustaja Jukka Rekola Demokratiatyöryhmä Jaakko Ojala (kd.)

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vahingonkorvaus / työtehtävissä syntynyt vahinko Kh Valmistelija/lisätiedot: tarkastusasiantuntija Päivi Heikkinen, puh Kotihoidossa lyhytaikaisena lähihoitajan sijaisena toiminut henkilö tankkasi vahingossa kotihoidon leasingauton dieselin sijasta bensalla. Kustannusarvio auton korjauksesta on noin euroa. Asianomainen henkilö oli saanut riittävän perehdytyksen työhönsä ja oli tietoinen, että osa kotihoidon leasingautoista tankataan bensiinillä ja osa dieselillä. Työntekijä oli yrittänyt varmistaa oikean polttoaineen katsomalla auton hansikaslokerossa säilytetystä leasingsopimuksesta asian. Kyseisen auton hansikaslokerossa oli kuitenkin leasingyhtiön jäljiltä toisen auton leasingsopimus, mitä työntekijä ei tiennyt. Näin ollen kyseessä on puhdas vahinko. Jatkomenettelyksi on sovittu, että tukityöntekijät laittavat autojen kojelautoihin ohjeet, millä polttoaineella kukin auto tankataan. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Päätösehdotus Päätös Siilinjärven kunta korvaa kotihoidon leasingauton korjauksen kustannusarvion mukaisesti noin euroa kunnan vahinkorahastosta menokohdalta Kunnanjohtajan esityksestä kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Kh 165 Valmistelija/lisätiedot: tarkastusasiantuntija Päivi Heikkinen, puh Leasingyhtiö Scandia Rentin kanssa on selvitelty tapahtunutta ja heidän vastineensa mukaan auton polttoainekorkissa lukee selvästi diesel. Jos polttoaineesta on epäilystä, on asia tarkistettava auton rekisteröintitodistuksesta. Auton hansikaslokerossa olleesta Toyta Corollan vuokrasopimuksesta vuodelta 2008 leasingyhtiö toteaa, että mistä ja miten se on sinne joutunut, heillä ei ole tietoa eivätkä he ole sitä sinne laittaneet. Leasingyhtiön mukaan tankkausvahingossa on kyseessä käyttäjän virhe, joka ei vuokrausehtojen mukaan kuulu heidän omavastuuseensa. Scandia Rentin käyttämissä yleisissä vuokrausehdoissa todetaan: "Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot auton verhoilussa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huono-

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ kuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset." Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Päätösehdotus Päätös Vahingon jäädessä alle vastuuvakuutuksen omavastuun Siilinjärven kunta korvaa kotihoidon leasingauton korjauksen kustannusarvion mukaisesti noin euroa kunnan vahinkorahastosta menokohdalta Hyväksyttiin.

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Tiedonannot, kokouspöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh 166 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh Seuraavat asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja päätöksentekijöille ne lähetetään pyynnöstä myös etukäteen ennen kokousta. Mikäli asiakirjat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla salassa pidettäviä tietoja, asiakirjoja ei näiltä osin anneta muille kuin päätöksentekijöille. Muiden kuin Siilinjärven kunnan toimielinten kokouskutsut/esityslistat ja pöytäkirjat Savo-Pielisen jätelautakunnan kokouksen kutsu/esityslista (kh:n nimeämät edustajat: Tarja Korhonen ja Maria Suhonen) Muut saapuneet kirjeet / päätökset / kutsut / julkaisut ym. Kuopion kaupunki Ote kaupunginhallituksen (suunnitteluasiat) kokouspöytäkirjasta 35: Kuopion kaupungin edustajien nimeäminen erityistä kuntajakoselvitystä tukeviin neuvottelu- ja valmisteluryhmiin (tiedoksi/toimenpiteitä varten: kunnanjohtaja, talousjohtaja ja hallintosihteeri) Pohjois-Savon liitto Ote maakuntahallituksen kokouspöytäkirjasta 84; Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (tiedoksi/toimenpiteitä varten: kaavoituspäällikkö, kunnanjohtaja) Kutsu/ohjelma kello 12 alkaen (Pohjois-Savon liitto, maakuntasali) pidettävään Kuntatalouspäivä päättäjille - ajankohtaiset edunajamisasiat -tilaisuuteen (tiedoksi/toimenpiteitä varten: kunnanjohtaja, talousjohtaja, kh:n jäsenet ja kv:n puheenjohtajat) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Kutsu/ohjelma: valtakunnalliseen sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-seminaari Tampereella (tiedoksi/toimenpiteitä varten: sosiaali- ja terveyspalvelut, valmiussuunnittelu) Savon Kuituverkko Oy Infotilaisuus omistajakuntien edustajille Hotelli Scandic Kuopiossa : Tilaisuudessa keskitytään erityisesti yhtiön pitkän aikavälin rahoitusratkaisuihin Suonenjoen kaupunki Ote kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjasta 156: Edustajien nimeäminen erityisen kuntajakoselvityksen työryhmiin (tiedoksi/toimenpiteitä varten: kunnanjohtaja, talousjohtaja ja hallintosihteeri) Valtiovarainministeriö Tiedote 7/2014 ( ; VM115:02/2013): Asiakaspalveluhanke hanke tiedottaa - Yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnille on asetettu ohjaus- ja seurantaryhmä (tiedoksi/toimenpiteitä varten: ---)

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Viestintävirasto Päätös laajakaistarakentamisen tuen myöntämisestä Savon Kuituverkko Oy:n Siilinjärvi-laajakaistahankkeessa (tiedoksi/toimenpiteitä varten: talousjohtaja) Kunnan toimielinten kokouspöytäkirjat ja tulevien kokousten esityslistat sekä kunnanhallituksen otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset esityslistat/pöytäkirjat viranomaislautakunnan kokouksen kutsu/esityslista (kh:n kokousedustaja: Merja Rautiainen) sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja (kh:n kokousedustaja: Jari Kolehmainen) viranhaltijapäätökset yritysasiamiehen päätös : vuokramaksujärjestelyt / Hanna Korvela Design (päätös yleisesti nähtävänä ) talousjohtajan henkilöstöpäätös : tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvan tehtäväkohtaisen palkan määrääminen / järjestelmätukihenkilö M.R. (päätös yleisesti nähtävänä ) kunnanjohtajan henkilöstöpäätös : täyttölupa / kunnaneläinlääkärin toistaiseksi täytettävä virka / eläinlääkintähuolto, Juankosken toimipiste (päätös yleisesti nähtävänä ) kunnanjohtajan sopimusten hyväksymispäätös : maanvuokrasopimuksen muutoksen hyväksyminen Risuharju / Siilinjärven Kotipolku Oy (päätös yleisesti nähtävänä ) Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat/asiakirjat tiedoksi ja päättää, etteivät ne kunnanhallituksen osalta anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Edelleen kunnanhallitus päättää, että edellä mainituissa kunnan toimielinten kokouspöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöspöytäkirjoissa olevia Kuntalain 51 :n mukaisia otto-oikeuskelpoisia päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja merkitsee muilta osin päätöksen tietoonsa saatetuiksi. Lisäksi kunnanhallitus tarvittaessa evästää toimielimiin nimeämiään kokousedustajia tulevien kokousten osalta. Päätös Hyväksyttiin.

18 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan edustajan nimeäminen Jätekukko Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ( ) Kh 167 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh Kunnanhallitus on kokouksessaan ( 44) nimennyt kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa oleviin kokouksiin vuosiksi Kyseisessä kokouksessa Jätekukko Oy:n yhtiökokousedustajaksi kunnanhallitus nimesi kunnanjohtaja Vesa Lötjösen ja varalle talousjohtaja Pekka Takkisen. Jätekukko Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään kello 10:00 alkaen (Hotelli Scandic, Kuopio) ja kokouksen esityslistalla päätettävinä asioina ovat seuraavat asiat: Ekovoimalaitoksen (Mankala) osakassopimuksen hyväksyminen Jätekukko Oy:n merkintä Riikinvoima Oy:n omaan pääomaan enintään 4,2 miljoonalla eurolla. Sekä kunnanjohtaja Lötjönen että hänen varalle nimetty kokousedustaja ovat estyneitä osallistumasta asiaotsikossa mainittuun ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Näin ollen kunnanhallituksen tulee nimetä Siilinjärven kunnan edustaja kyseessä olevaa kokousta varten. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus nimeää Siilinjärven kunnan edustajan Jätekukko Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja tarvittaessa evästää nimeämäänsä edustajaa kokousasioiden osalta. Edustajaksi nimettiin kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilmari Hartikainen.

19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta Peruste Kuntalaki 91, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytän töön pa noa. Pykälät ja 166 Jäljempänä oikaisuvaatimusta koskevassa kohdassa lueteltuihin päätöksiin ei saa Kunta lain 89 :n 1 mom. mukaan hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksiin voidaan ha kea muutosta kirjallisella oi kai su vaa ti muk sel la. MUUTOKSENHAKU OIKAISUVAATIMUKSELLA Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten vir ka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. Pykälät ja 167 Muutoksenha ku- PL 5, Siilinjärvi (Käyntiosoite: Kasurilantie 1) Siilinjärven kunta, kunnanhallitus viranomainen Faksi , sähköposti Määräaika ja si säl tö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja toimitet ta va oi kai su vaa ti mus ajan kuluessa viraston aukioloaikana (kello 8:00-15:45) yllä ole vaan osoittee seen tai sähköpostiosoitteeseen tai telekopiolaitteeseen. Oikaisuvaatimus, josta on käytävä il mi vaatimus perusteineen, on tekijän allekirjoitettava. Säh köi ses ti saapunutta asiakirjaa ei tarvit se täydentää vain allekirjoituksen saamiseksi, jos asia kir jas sa on tiedot lähettäjästä eikä asias sa ole muutoin syytä epäillä lähettäjän hen ki löl li syyt tä tai sitä, että viestin sisältö on muut tunut sähköisen asiointitapahtuman aikana. MUUTOKSENHAKU VALITTAMALLA Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun pää tök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.mikäli päätös on oi kai su vaa ti muk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomai nen Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744, Kuopio (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. kerros) faksi , sähköposti Pykälät Kunnallisvalitus: -- Pykälät Hallintovalitus: -- Valitusasiakirjan jo hon haetaan muutosta, 3) miltä osin päätöksestä va li tetaan ja muutos, joka sii hen vaaditaan Valituskirjassa on ilmoitettava 1) valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoi te, 2) pää tös, sisältö teh tä väk si ja 4) muutosvaati muksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laa ti jan omakätisesti allekir joitetta va. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä pää tös, josta valitetaan, alku peräisenä tai viran puo lesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä se kä todistus siitä päi västä, josta vali tusaika on luettava. Valitusasiakirjojen vas tuul la valitusasiakirjat voi lähettää postitse,lähetin välityksellä tai sähkö postil la. Postiin va li- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omal la toimittaminen tus asia kir jat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät peril le ennen va litus ajan päättymistä. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Kokousaika 17.03.2014 kello 15:00-17:25

Kokousaika 17.03.2014 kello 15:00-17:25 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 17.03.2014 kello 15:00-17:25 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 61 Kunnan takauksen myöntäminen /

Lisätiedot

Kokousaika 24.09.2014 kello 09:00-10:00

Kokousaika 24.09.2014 kello 09:00-10:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Ympäristöterveyslautakunta Kokousaika 24.09.2014 kello 09:00-10:00 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 14 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 25 Seurantavastuut 3 26 Vuoden 2014 arviointikertomus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6, S1 4.krs Asiat Otsikko Sivu 25 Toimitilojen

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/2015 1 Kunnanhallitus Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 147 Kiinteistö Oy Siilinjärven Teollisuustie

Lisätiedot

Kokousaika 13.12.2012 kello 17:00-18:10

Kokousaika 13.12.2012 kello 17:00-18:10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Koululautakunta Kokousaika 13.12.2012 kello 17:00-18:10 Kokouspaikka Ravintola Vintti, Kuiluntie 5, Siilinjärvi Asiat Otsikko Sivu 48 PERUSKOULUN KOULUKULJETUSTEN

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 Kaupunginhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 16:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Teknisten palveluiden lautakunta 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungin valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2011 558 Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25 Tekninen lautakunta Kokousaika 10.03.2015 klo 16:00-18:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot