Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2012/ /2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 168 25.05.2015. 168 Asianro 2012/10.02.02/2012"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) 168 Asianro 2012/ /2012 Lausunto koskien Savilahden osayleiskaavaa Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Asia Vaatimukset Itä-Suomen hallinto-oikeus on jättänyt päivätyn lausuntopyynnön tehdystä valituksesta, joka koskee kaupunginvaltuuston ( ) tekemää Savilahden osayleiskaavan hyväksymispäätöstä. Valittaja vaatii kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista lainvastaisena (PL2.3, PL20.2, HL6, HL27-28, HL31.1, HL45.1, HL50.1, MRL1, MRL5.1, MRL6, MRL9, MRL24.2 ja MRL62-67) ja että Savilahden osayleiskaava palautetaan kokonaisuudessaan uudelleen valmisteltavaksi. Kuopion kaupunki vaatii, että valitus on hylättävä aiheettomana ja kaupunginvaltuuston päätös on pidettävä ennallaan. Oikeudellinen arviointi Numero viittaa valituksen asiakohtaan. 5.1 Kuopion kaupungin strateginen maankäytön suunnittelu kuuluu kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan. Strateginen maankäytön suunnittelu suorittaa ja valmistelee kaupunginhallituksen sille määräämiä tehtäviä. Yleiskaavajohtajan tehtäviin kuuluu vastata näiden tehtävien suorittamisesta ja valmistelusta päätöksentekoa varten. Päätökseen menevistä töistä yleiskaavajohtaja tekee esityksen ja kaupunginjohtaja ehdotuksen kaupunginhallitukselle. Yleiskaavajohtaja ei ole asioiden valmistelussa esteellinen eikä näin ollen toiminnassa ole hallintolain vastaisuutta. Kuopion kaupunginhallitus ja -valtuusto ovat määritelleet kaupungin väestötavoitteet, kuten myös kaupungin strategian ja kasvusopimuksen. Savilahden kaavatyö toteuttaa näitä kaupungin strategisia tavoitteita, kuten myös MRL:n ja valtakunnallisten alueidenkäytön mukaisia tavoitteita, joiden mukaan yhdyskuntarakenteen tasapainottaminen ja eheyttäminen on kaupungissa ensisijaista. Kuopion kaupunginhallitus on määritellyt kaupungin strategiset tavoitteet ja kasvusopimuksen, jotka myös kaupunginvaltuusto on hyväksynyt. Väestöennustetta laadittaessa ovat strategisen maankäytön suunnittelu sekä talous- ja strategiapalvelu toteuttaneet kaupunginhallituksen ja -valtuuston tahtoa, jossa väestöennuste on laadittu viime vuosien vahvan väestönkehityksen mukaiseksi. Aiempi vuonna 2011 laadittu ennuste oli jaettu kahtia ns. perusennusteeseen ja tavoite-ennusteeseen. Ennustekaudella Kuopion väestönkehitys ylitti selvästi perusennusteen tason, jonka takia uusi ennuste laadittiin vuonna 2014 lähemmäksi tavoite-ennustetta. Valtion kanssa laaditussa Kuopion seudun kasvusopimuksessa tavoitteena on vähintään asukkaan väestönkasvu koko Kuopion seudun kehitys huomioiden. Myös tämä on otettu huomioon vuonna 2014 laaditussa ennusteessa.

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (2) 5.2 Savilahden osayleiskaava täyttää perustuslain 20.2 :n näkökohdan terveellisestä ympäristöstä sekä mahdollisuudesta vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Osayleiskaavaprosessi täyttää maankäyttö- ja rakennuslain näkökohdat riittävästä tiedottamisesta ja vuorovaikutuksesta ja edelleen MRL 1 :n ja MRL 5 :n näkökohdat. Osayleiskaavan tavoitteet voidaan määrittää kaavan luonteen mukaisesti esimerkiksi kestävään kehitykseen liittyen. Se ei ole lain vastaista. Kaavan tavoitteet ovat kaavan luonne, sisältö ja tarkkuustaso huomioiden riittävät eivätkä ne näin ollen ole maankäyttö- ja rakennuslain vastaiset. Kuopion väestöennuste tarkistetaan säännöllisesti noin 3 4 vuoden väliajoin. Tällä varmistetaan se, että ennusteen taso on aina kehitys- ja suhdannetilanteen ja hallituksen tahdon mukainen. Viime vuosina ( ) väestönkehitys (n asukkaan kasvu/vuosi) on ollut hyvin voimakasta, minkä vuoksi ennusteen tasoa nostettiin vuonna Taso on silti asetettu hieman toteutunutta alhaisemmaksi viitaten pidempään menneen kehityksen trendiin (noin 5 8 vuotta). Tätä pidempää trendiä ei ole mitään syytä käyttää, koska ennuste on uusittavissa tarpeen vaatiessa hyvinkin pian. Uudessa ennusteessa on huomioitu viime vuoden Kuopion toteutunut muuttoliike, jota on peilattu tuleville vuosille. hyväksyi uuden ennusteen yksimielisesti suunnittelun pohjaksi Maankäytössä Kuopion on varauduttava vahvan väestönkasvun jatkumiseen myös tulevina vuosina ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti Savilahden osayleiskaavalla huolehditaan siitä, että Kuopiossa on tarjolla riittävästi tonttimaata asunto- ja työpaikkarakentamiseen. Kuopion väestötavoitteet ja kasvusopimus edellyttävät asuntotuotanto- ja työpaikkatavoitteiden toteutumista kaupungissa. Tavoitteena on ollut noin 800 asunnon vuosituotanto, josta noin asuntoa tulisi kerrostaloihin. Savilahden osayleiskaava-alue on Kuopion keskeisin kerrostaloasuntotuotannon kohdealue Lehtoniemen alueiden rakennuttua. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Savilahden tontteja tarvitaan rakentamiseen jo tämän vuosikymmenen lopulla, jotta asuntotuotannon taso voidaan turvata. Osaltaan kaava-alue vastaa myös yritys- ja elinkeinoelämän tulevaisuuden näkymiin ja työpaikkatavoitteisin, jotka kaupunki on asettanut. Kuopion muuttovoitosta suuri osa tulee Itä-Suomesta ja Pohjois-Savosta, mutta kokonaisuutena Kuopioon muutetaan ympäri Suomea. Samaan aikaan Kuopio menettää muuttajia (muuttotappiota) pääkaupunkiseudulle ja useisiin suuriin kaupunkeihin. Kuopion on turvattava tonttitarjonnan avulla tulomuuttajille mahdollisuus asettua kaupunkiin asumaan. Mikäli Kuopio ei pysty siihen, muuttovoitot valuvat yhä enemmän pääkaupunkiseudulle ja muihin Kuopiota suurempiin kaupunkeihin (Tampere, Turku, Oulu ja Jyväskylä). Kuopio tarjoaa työtä ja asumista erilaisille väestöryhmille ja hoitaa osaltaan myös oman alueensa sosiaalipoliittisia tehtäviä (mm. tarjoaa sosiaalista tuettua vuokra-asumista ja vanhusten asumista). Savilahdessa sijaitsee runsaasti palveluja, palvelutarpeen määrä lisääntyy voimakkaasti uuden rakentamisen myötä ja julkiset kunnalliset palvelut sijaitsevat hyvin lähellä asukkaita ja alueen toimijoita. Palvelujen osalta alueen rakentaminen vastaa MRL:n tavoitteisiin ja on erityisesti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista rakentamista. Savilahdessa sijaitsee tällä hetkellä huomattavan paljon palveluja ja uuden rakentamisen myötä palvelujen määrä lisääntyy edelleen. Kunnallisten palvelujen osalta alue tukeutuu suuressa määrin keskustan ja lähialueiden palvelui-

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (3) hin. Julkisia koulutus- ja terveyspalveluja sijaitsee sen sijaan alueella. Tällä hetkellä alueelle on suunniteltu sijoittuvan 1 2 pientä päiväkotia (Savilahti ja Savisaari), lähikauppa sekä runsaasti uusia yksityisiä palveluja. Alakoulut ja kirjastot sijaitsevat lähialueilla ja terveyspalvelut keskustassa, Harjulassa ja KYS:n alueella eli aivan alueen tuntumassa/alueella. Alueelle voi sijoittua myös lisää uusia yksityisiä terveyspalveluja. Alueen rakentaminen ja sen suhde palveluihin on MRL:n tavoitteiden mukaista, koska uusi täydennysrakentaminen tukee myös nykyisten palvelujen säilymistä ja kasvava väestönmäärä luo myös edellytyksiä uusien palvelujen syntymiselle. Alueella tulee olemaan huomattavan monipuolinen ja laaja palvelutarjonta. Savilahden alueelta lähin yhtenäiskoulu (Neulamäki) sijaitsee noin 1 1,5 etäisyydellä ja Savisaaresta vastaava etäisyys alakouluun on alle kaksi kilometriä (Rajala). Kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta etäisyydet ovat ihanteellisia koululaisten päivittäiseen kulkuun, jota tuetaan joukko- ja kevyenliikenteen järjestelyin. Osa Savilahden uusista asuntoalueista sijaitsee jopa alle kilometrin etäisyydellä Neulamäen palveluista, kuten koulusta, kirjastosta, hammashuollon palveluista jne. Alueen suunnittelu tukee MRL 5 :n mukaista täydennysrakentamista. Savilahden asunto- ja työpaikkarakentaminen luo edellytyksiä MRL:n mukaisten tavoitteiden saavuttamiselle ja uuden hyvän, turvallisen, terveellisen ja ekologisesti kestävän elinympäristön rakentamiselle. Mikäli vastaavan kokoinen asunto- ja työpaikka-alue sijoitettaisiin kauemmaksi keskustasta irrallisena kaupunkirakenteen reunamille, rakentaminen ei tukisi valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita ja lukuisa joukko Savilahdessa saavutettuja MRL:n ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisia etuja jäisi saavuttamatta. Suurempi keskusta-etäisyys toisi jo huomattavan paljon enemmän autoliikennettä ja ekologisia haittoja suhteessa Savilahden rakentamiseen. Myös joukkoliikenteen tehokas järjestäminen olisi oleellisesti vaikeampaa. Kestävän kaupunkirakenteen vaateet vaarantuisivat. Savilahden ja Savisaaren alueet edustavat erittäin hyvää elinympäristöä ja ekologisesti kestävää kehitystä. Edellä kuvattuun nähden Savilahden osayleiskaava täyttää MRL 1 :n ja MRL 5 :n näkökohdat ja näihin liittyen melua koskevan asian. Se, että sitä ei ole mainittu sanana tavoitteissa, ei tarkoita, että sitä ei olisi kaavatyössä huomioitu osana kestävän kehityksen periaatteita ja valtakunnallisia alueiden käytön tavoitteita. Näin ollen kaava ei ole maankäyttö- ja rakennuslainvastainen. Kaavaan liittyen on tehty meluselvitys, joka on kaavan luonne, sisältö ja tarkkuustaso huomioiden riittävä. 5.3 Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja sen maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Toteutuksen aikajänne on yleensä useita vuosia. Kaupungin on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti turvattava asuntotuotantoalueiden ja elinkeinoalueidensa riittävyys. Savilahti on tämän vuosikymmenen lopun ja ensivuosikymmenen kehittämiskohde. Kerrostalotuotannon kannalta alue on merkittävä Saaristokaupungin rinnalle ja jälkeen tapahtuvalle rakentamiselle. Savilahti on kaupungin strategian mukainen kehittämiskohde. Tähän ovat myös valtio ja Kuopion kaupunki sitoutuneet kasvusopimuksessaan. Lähtökohdat ja tehdyt selvitykset ovat riittävät ja täyttävät maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset. Lisäksi päätöksenteossa on ollut riittävät ja asianmukaiset tiedot, jotka täyttävät myös hallintolain näkökohdat.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (4) Savilahden osayleiskaavan laadinnassa myös kaupungin väestötietoihin liittyvät lähtökohdat ja tiedot ovat riittävät ja täyttävät MRL:n yleiskaavan sisältövaatimukset sekä ovat riittävät kaavan hyväksymiskäsittelyssä. Uudella asumisella pyritään tukemaan ja tasapainottamaan Neulamäen ja koko läntisen alueen väestön ikärakennetta. Kaikilla Kuopion asuntoalueilla väestön ikärakenne vanhenee pikku hiljaa näin myös Neulamäessä on tapahtunut. Savilahden osayleiskaavassa ei ole ollut tarkoituksenmukaista käsitellä lähialueiden väestörakennetta nyt esitettyä tarkemmin. Kaikki nämä tiedot ovat olleet osallisten saatavilla tarvittaessa ja liiteaineistona erillisissä raporteissa. Savilahden rakentaminen vaikuttaa positiivisesti koko läntisen kaupunkialueen väestörakenteeseen ja sisäiseen muuttoliikkeeseen. Neulamäen väestönmäärä on vähentynyt hitaasti jo pitkään. Ajanjaksolla väestönmäärä vähentyi noin 660 asukkaalla (11 %). Samaan aikaan 65+ -vuotiaiden määrä lisääntyi noin 240 asukkaasta noin 430 asukkaaseen eli yli 80 prosenttia. Vaikka muuttoliike on ollut hyvin vilkasta alueella, lasten määrät ovat vähentyneet oleellisesti. Alakouluikäisten määrä on vähentynyt ajanjaksolla noin 150 lapsella (n. 6 7 alakoululuokan verran) ja yläkouluikäisten määrä noin 90 lapsella. Jos peilataan nykytilannetta vielä kauemmaksi, lasten määrät ovat vähentyneet huimasti eli esimerkiksi vuonna 1990 alakouluikäisten määrä oli alueella lähes 800, kun se vuoden 2014 alussa oli enää noin 200 lasta. Lasten määrän vähentymisen takia Neulamäen yhtenäiskoulussa on paljon ylimääräistä tilaa. Myös päivähoitoikäisten määrä on dramaattisesti vähentynyt, minkä vuoksi useita pieniä päivähoitoyksiköitä on jouduttu lakkauttamaan viime vuosikymmeninä. Osa ikääntyvästä väestöstä muuttaa pois Neulamäestä, mihin Savilahden uudet kerrostalot antavat hyviä mahdollisuuksia. Tämä muutto toisi heitä lähemmäksi mm. terveyspalveluja, mutta mahdollistaisi myös lapsiperheiden muuton heiltä vapautuviin asuntoihin Neulamäen alueelle. Savilahden osayleiskaava mahdollistaa lähialueiden välisen sisäisen muuttoliikkeen, joka on myös hyvin toivottua kehitystä kaupungin kannalta: Uudet kerrostaloasunnot vapauttavat vanhaa asuntokantaa mm. nuorille ja lapsiperheille. Läntisellä kaupunkialueella näitä mahdollisuuksia on ollut hyvin vähän, koska uusia asuintaloja ei ole viime vuosikymmeninä lainkaan valmistunut. Nyt Savilahden osayleiskaava-alue tuo asiaan huomattavaa helpotusta. 5.4 Savilahden osayleiskaavassa on tehty meluselvitykset ja ne ovat kaavatasoon sen luonteeseen ja tarkkuustasoon nähden riittävät eikä ne näin ollen ole maankäyttö ja rakennuslain MRL 9 vastaiset eikä kaava ole myöskään alueiden käytön suunnittelun tavoitteiden vastainen (MRL 5 ). Melulaskennat on tehty 3D-maastomallin huomioivalla SoundPLAN 7.0 laskentaohjelmistolla. Aluevarausten yhtenä perusteena on käytetty asiantuntijakonsultin laatimia, valtakunnallisesti yleisesti hyväksytyn menetelmän mukaisesti laskettuja meluennusteita. Kaavavarausten johtopäätökset on laadittu valtioneuvoston ohjearvojen puitteissa ottaen huomioon, että valtioneuvoston periaatepäätökseen meluntorjunnasta sisältyy keinoina myös mahdollisuus melulle altistuvien kohteiden suojaamiseen, toimintojen tarkoituksenmukaiseen sijoitteluun sekä asuntojen ja peruskorjauksen suunnittelun välineisiin. Osayleiskaavan yhteydessä laadittuja meluennusteita tullaan käyttämään lähtötietoina yksityiskohtaisessa suunnittelussa arvioitaessa lisäselvitysten tarpeita, uusien rakennusten sijoittelua ja verkostojen teknisiä ratkaisuja (mm. kadun katugeometria, poikkileikkaus ja ajonopeus). Asemakaavaa, katusuunnitelmia ja muita yksityiskohtaisempia suunnitelmia laadittaessa tavoitteena

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) pidetään meluhaittojen minimoimista valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti. Osayleiskaava on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Osayleiskaavan meluselvitysten tarkkuus on riittävä jo osoittamaan, että asuntoalueilla ohjearvot eivät pääsääntöisesti ylity. Osayleiskaavan tarkoitus ja ohjausvaikutus huomioon ottaen alueiden toteuttaminen edellyttää vielä Savilahden alueen tarkempaa suunnittelua asemakaavalla. Melu ja sen mukaiset toimenpiteet tarkentuvat asemakaavassa ja muussa yksityiskohtaisessa suunnittelussa siten, että terveellisyyden ja viihtyvyyden näkökohdat ja muut asemakaavoituksen sisältövaatimukset täyttyvät. Valittaja viittaa ohjearvojen ylityksiin eri rakentamisen alueilla. Meluarvot tulevat tarkentumaan asemakaavoituksen yhteydessä. Valittaja on nostanut esille mm. Harjulan alueen. Tämä toimii tarkentuvan suunnittelun ja eri kaavatasojen hyvänä esimerkkinä, jolle asemakaavoituksen kautta on saatu hyväksytty ratkaisu. Alue on parhaillaan rakentumassa. Toisin kuin valittaja tuo esille, kaupunki katsoo, että uudet ja vanhat alueet ovat samassa asemassa toisiinsa nähden. Loimutien kohdalla ainoastaan vain kahden tontin kohdalla melutaso ylittyy. Tätä ei voi pitää osayleiskaavatasolla kohtuuttomana eikä siitä aiheudu kohtuutonta haittaa. Melu tulee edellä kuvatun mukaisesti tarkemmin tarkasteltavaksi asemakaavoituksessa ja katusuunnittelussa ottaen huomioon maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset asemakaavan sisältötavoitteet. Loimutien alueen kohdalla osayleiskaava osoittaa melusuojaustarpeen suunnitellun uuden kadun varteen. Yleiskaava ei estä melusuojauksen toteuttamista suunnitellun kadun Loimutien puoleiselle reunalle. Suojauksen salliminen ei tee tästä osayleiskaavasta maankäyttö- ja rakennuslain vastaista. Yleiskaavan maankäyttöratkaisut on laadittu kaupunginhallituksen asettaman toimeksiannon ja tavoitteiden mukaisesti, toimeksiantajan ohjauksessa. Savilahden keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa korostui entisestään Neulamäen alueen vapauduttua Puolustusvoimien käytöstä ja yliopiston tarpeesta kehittää toimintojaan kampusalueen osalta. Alueella myös muu toiminta edellyttää maankäytön kehittämistä. Savilahden alue on strategisena tavoitteena kaupungin kehittämisen kärkihanke ja näin ollen luonnonrauhan saavuttaminen on katsottava väistyväksi tavoitteeksi. Osayleiskaavaratkaisussa on huomioitu se, että riittävän läheltä löytyy laajoja luonnonvaraisia virkistyskäyttöön soveltuvia alueita, kuten Kolmisoppi-Neulamäki Natura 2000 alue ja Puijo. Valtakunnalliset tavoitteet kaupunkirakenteen tiivistämisestä ja riittävästä asunto- ja työpaikkavarannosta edellyttävät Savilahden tilanteessa kompromisseja luonnonrauhan ja hiljaisuusvaatimusten suhteen. Edellä kuvattuun nähden Savilahden osayleiskaavan lähtötiedot ovat riittävät ja täyttävät maankäyttö- ja rakennuslain näkökohdat. Käytettävissä on ollut kaavan ratkaisemisen suhteen kaikki tarpeellinen tieto. 5.5 Kuten edellä on todettu Savilahden osayleiskaavassa on tehty meluselvitykset ja ne ovat kaavatasoon sen luonteeseen ja tarkkuustasoon nähden riittävät eikä ne näin ollen ole maankäyttö ja rakennuslain MRL 9 :n vastaiset eikä kaava ole myöskään alueiden käytön suunnittelun tavoitteiden vastainen (MRL 5 ). Melulaskennat on tehty yleisesti käytössä olevalla ja hyväksytyllä 3D-maastomallin huomioivalla SoundPLAN 7.0 laskentaohjelmistolla. Osayleiskaavan melutarkastelut osoittavat, että ohjearvot alueilla on saavutettavissa ja että kaikkien kaavassa esitettyjen meluesteiden toteuttaminen on teknisesti mahdollista. Tämän arvion Kuopion kaupunki katsoo riittävän

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (6) osayleiskaavatasolla ratkaisujen lähtökohdaksi. Melusuojausten toteutustavat ja kustannusten jakaminen ratkaistaan yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä, kun tiedetään todellinen tarve ja sen mukainen ratkaisu. Esimerkiksi osa melusuojauksista on toteutettavissa maavalleina, jotka toimivat ylijäämämassojen sijoituspaikkoina ja ovat näin ollen mm. kaavataloudellisesti varteenotettavia ja kannatettavia ratkaisuja. Osayleiskaava, alueen toteuttaminen edellyttää vielä asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua, joissa melutasot tarkentuvat, kun tiedetään yksityiskohtaisemmin katurakenteet, -linjaukset, -geometria, kadun varteen sijoittuva rakentaminen, massoittelu ja rakennusten suuntaus. Myös kansirakenteen osalta meluselvitykset kuten myös kustannukset tarkentuvat yksityiskohtaisen suunnittelun myötä. Kansirakenteen osalta osayleiskaava esittää kehittämisen periaatteet. Perustelut käyvät ilmi kaavaselostuksesta (s.25). Kannen toteutuksen aikajänne voi olla useita vuosia. Osayleiskaavassa kansirakenne on toteutettavissa. Toteuttaminen on tutkittu yhdessä ELYkeskuksen kanssa. Mikroautoradan melu on huomioitu osayleiskaavassa. Melu on ajoittaista. Osayleiskaavan lähtökohtana on radan siirtyminen toisaalle ja siirrosta on kustannusarvio esitetty kaavaselostuksessa. Neulamäen rinteen käyttöönotto tulee ajankohtaiseksi radan siirron jälkeen. Rinnealueen jatkosuunnittelun näkökohdat on tuotu kaavaselostuksessa esille (s. 22). Se, että osayleiskaavassa on osoitettu rakentamisen alueita ja niiden käyttöönottoon esitetty tiettyjä reunaehtoja ei tee kaavasta maankäyttö- ja rakennuslain vastaista, vaan päinvastoin, eli kaavahierarkkinen ohjausmenettely toimii. 5.6 Osayleiskaavassa uuden rakentamisen vaikutukset Puijon valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen on selvitetty. Maisema-alueen rajaus ilmenee kaavaselostuksen liitteestä 5. Osayleiskaavassa esitetyt rakentamisen alueet jäävät lähes kokonaan aluerajauksen ulkopuolelle. Uusi rakentaminen koskettaa pientä aluetta Savisaaressa ja Loimutien pohjoispuolella Neulamäessä. Vaikutukset on selvitetty ja arvioitu kaavaselostuksen sivuilla 32 ja 33. Rakentamisen toteuttamiseen on suositus kaavaselostuksen sivulla 24, kohdassa Neulamäki. Vaikutukset eivät ole merkittäviä. Rakennusten korkeudet määritetään yksityiskohtaisemmin asemakaavoituksessa, jolloin vaikutukset tarkentuvat. Neulamäessä osayleiskaavan esitysluonteiset rakennusten korkeudet 4 5 kerrosta jäävät puuston latvuksien alapuolelle. Vallitseva puiden korkeus on yli 20 metriä. Alueella on toteutunutta 2 3-kerroksista rakentamista (rakennekorkeus 7 10 m) eivätkä ne näy nykyisessä maisemakuvassa Puijon tornista katsottaessa. Mikäli kerroskorkeus on 4 5, rakennekorkeus on metriä, mikä on edelleen alle vallitsevan puustokorkeuden. Koska lopullinen kerroskorkeus määritetään asemakaavoituksessa yleiskaavan suositukset (maastoon, luontoon ja maisemaan sovittaen) huomioon ottaen, ei ole osayleiskaavavaiheessa tarpeen tehdä erillisiä kuvasovituksia, kun rakentaminen jää selkeästi alle puustokorkeuksien. Savisaaren rakennusten korkeus tulee maisemassa esille, mutta se jää maaston korkeussuhteista johtuen selkeästi alisteiseksi Puijonlaakson kerrostalojen korkeuksille. Uudet rakennukset ovat samassa kaukomaiseman näkemäsektorissa Puijonlaakson rakennetun ympäristön ja rakennusten kanssa eivätkä ne poikkea merkittävästi Puijon tornista avautuvasta maisemakuvasta.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (7) Edellä mainittuun viitaten selvitykset ovat riittävät (MRL 9 ). Savilahden osayleiskaavassa on otettu kaavatasoon nähden laajasti ja riittävästi huomioon Puijon maisema-alue. Lisäksi asia on tutkittavissa tarkemmin vielä asemakaavoituksessa. Näin ollen osayleiskaava on ottanut huomioon valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet ja täyttää MRL 39 mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset Osayleiskaava ei ole maankäyttö- ja rakennuslain vastainen. 5.7 Osayleiskaava täyttää perustuslain näkökohdan toiminnan lainmukaisuudesta. Kaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa osayleiskaavalle asetetut sisältövaatimukset (MRL 39 ). Kaava edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja kaavassa on otettu huomioon maakuntakaavan ohjausvaikutus. Vaikutusten arviointi on riittävä ja kaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset kaavavaikutuksista ja kaavavertailusta nykytilaan. Päätöksenteossa on ollut riittävät ja asianmukaiset tiedot, jotka täyttävät myös hallintolain näkökohdat. Savilahden osayleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma. Kaavan laajuus, luonne, tehtävä ja tarkoitus huomioiden kaava on riittävästi selvitetty ja tutkittu. Kaavan yleispiirteisyydestä johtuen mm. kustannusennuste on suuntaa antava. Kustannukset tarkentuvat yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Kustannustaulukon arvioitu 49 miljoonan kokonaissumma pitää paikkansa. Kaupungin osuutta arvioitaessa on kokonaissummasta vähennetty ulkoiset kustannukset lukuun ottamatta Rinnakkaistien ja Viestikadun jatkeen muutoksia (3 milj.) ja 70 % :n osuutta kannen 12 miljoonan toteutuskustannuksista ( noin 30 % on oletettu jäävän mahdollisen toimijan rakentamiskustannuksiksi). Tähtimerkintää on käytetty informoimaan siitä, että kustannusjakoa ei ole suunnittelun tässä vaiheessa katsottu tarpeelliseksi ratkaista. Kuopion Veden, joka on liikelaitos, 4,4 miljoonan kustannuserää ei ole laskettu kaupungin kustannukseksi. Valittaja viittaa valituksessaan kaavaluonnosvaiheen vastineeseen ja katsoo, että vastineen sisältö on epätosi ja harhaan johtava ja näin ollen hallintolain 6 vastainen. Kaupunki myöntää, että vastineessa on epätarkkuutta. Kaupunki kuitenkin katsoo, että sillä ei ole ollut merkitystä jatkosuunnittelun päätöksen teossa eikä sillä ole ollut harhauttavaa vaikutusta varsinkin, kun kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheiden liiteaineistossa on kartta maakuntakaavasta, josta käy ilmi, että Neulaniemen itäpuoli on taajamatoimintojen aluetta ja länsipuoli virkistys ja suojelualuetta. Kaupungin toiminta täyttää tasapuolisuuden ja puolueettomuuden näkökohdat eikä se näin ollen ole ollut edellä mainitun lainkohdan vastainen. 5.8 Oikeusvaikutteisessa maakuntakaavassa on osoitettu taajamatoimintojen alue Neulaniemeen. Maakuntakaava toimii ohjeena yleiskaavan laatimiselle. Savilahden osayleiskaavassa on maakuntakaava ja Neulaniemen liittyminen suunnittelualueeseen otettu huomioon. Kaavassa on esitetty kaksi tieyhteyttä Neulaniemen alueen kytkemiseksi nykyiseen kaupunkirakenteeseen. Kaupunkirakenteen kehittämistä ohjaavat kaupunginvaltuuston hyväksymät tavoitteet, joista yksi keskeisin on palvelurakennetta tukevat joukkoliikennevyöhykkeet. Tämä kantava ajatus sisältyy Savilahden osayleiskaavaan. Neulaniemi kytketään joukkoliikennevyöhykkeeseen ja Neulamäen palvelurakenteeseen. Osayleiskaava ottaa huomioon yhteystarpeen sekä Neulaniementien että Neulamäen kautta. Kaksi yhteyttä jakaa ja tasaa liikennettä sekä huomioi myös onnettomuus ja turvallisuusnäkökohdat. Kaupunkirakenne 2025 suunnitelmaluonnos osoittaa periaatteen kahden eri osa-alueen kytkemisestä toisiinsa. Se tarkentaa vahvistettua maakuntakaavaa ja luo suunnitteluvalmiuksia muulle suunnittelulle ja tässä tapauksessa Savilahden osayleis-

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (8) kaavan laadinnalle, jossa yhteydessä varsinainen keskustelu tielinjauksesta käydään. Kaupunkirakenteen suunnittelu on kaupungin strategista suunnittelua, asioiden tarkastelua, jossa on luotu pohjaa yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle. Ennakkoon suunnittelu, ennakkovalmistelu eivät ole maankäyttöja rakennuslainlainvastaista. Katuyhteyden linjausvaihtoehtoja Neulamäen kautta on tutkittu. Yksi mahdollinen reitti on Neulamäentien päästä pohjoiseen. Tämä kuitenkin edellyttää päiväkodin purkamisen eikä näin ollen tule kyseeseen. Toinen mahdollinen reitti on Rosokujan kautta, mutta tämä edellyttää rakentuneen kerrostalotontin kautta linjausta, mikä tilanahtauden kautta ei tule kyseeseen. Kolmas reittivaihtoehto sijoittuu Varsitien ja Pokarakujan väliseen puistokaistaan. Tämä taas sulkee pois keskeisen ulkoilureitin ja on muutonkin leveydeltään kapea ja suunnittelultaan hyvin haasteellinen puistoon rajautuvista kiinteistöistä johtuen. Vaihtoehdoista realistiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi tieyhteysvaraukseksi soveltuu osayleiskaavan mukainen ratkaisu. Se tukee myös osaltaan osayleiskaavassa uusien asuinkäyttöön osoitettujen alueiden kytkemistä nykyrakenteeseen. Ratkaisu on ollut koko kaavaprosessin ajan esillä ja valittaja on ratkaisumahdollisuudesta ollut tietoinen. Hän on kannanotossaan tuonut myös esille omat vaihtoehtolinjauksensa, joissa osayleiskaavan mukainen linjaus on säilynyt ja ainoastaan satulanotkon yli menevä linjaus on muuttunut. Kaavan laajuus ja tarkkuustaso huomioon ottaen näitä linjauksia on tutkittu kaavan valmistelussa ja siinä on katsottu, että ne eivät vastaa katuteknisiä ja katuverkostollisia vaatimuksia. Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on myös tuotu selkeästi esille yhteyksien selvittäminen Neulaniemen suuntaan. Kaavaprosessi täyttää riittävästi vuorovaikutuksen ja kaavasta tiedottamisen. Kaavaa valmisteltaessa on oltu riittävästi vuorovaikutuksessa henkilöiden ja yhteisöjen kanssa. Kaavasta on tiedotettu riittävästi, jotta kaavoitusta on ollut mahdollisuus seurata riittävästi. Osayleiskaavasta on kuulutettu asianmukaisesti ja pidetty aloitus-, luonnos- ja ehdotusvaiheen yleisötilaisuudet sekä viranomaisneuvottelut. Osalliset eivät ole vaatineet erillisneuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osayleiskaava täyttää edellä mainituin perustein lain edellytykset eikä se näin ollen ole maankäyttö- ja rakennuslain vastainen (MRL 6, ). Kaikkeen yllämainittuun viitaten Kuopion kaupunki vaatii, että valitus on hylättävä aiheettomana ja kaupunginvaltuuston päätös on pidettävä ennallaan. Liitteet /2012 Valitus Valmistelija Juha Romppanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. päättää antaa edellä esitetyn lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (9) Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (10)

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Vastine oikaisuvaatimukseen koskien suunnittelutarveratkaisua Haminanlahti, Vuorenlehto 410-5-110 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/6 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS OLD COURSE- GOLFALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Valkamalahdentietä ja golfaluetta Tahkovuoren

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

A k a a n p o r t i n ( S a t a m a t i e - L e n t i l ä n t i e ) a s e m a- k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

A k a a n p o r t i n ( S a t a m a t i e - L e n t i l ä n t i e ) a s e m a- k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma A k a a n p o r t i n ( S a t a m a t i e - L e n t i l ä n t i e ) a s e m a- k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 2.9.2015 Diaari nro:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) LIEKSAN KAUPUNKI Asemakaava biojalostamoa varten ja teollisuusalueen asemakaavan muutos OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.6.2014 4.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 70 8.4.2015 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Talo Oy Kuopion Tulliportinkatu 27 / Multimäki 4-8 tontti 3, 5

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakson etelärinne / Puijonlaakso 12-73 tontit 1...9 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemanseudun osayleiskaava

Asemanseudun osayleiskaava INKOON KUNTA Asemanseudun osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.12.2014 P25714 Salomaa Kristina 3.12.2014 Sisällysluettelo 1 KAAVAPROSESSI JA KÄSITTELYVAIHEET... 1 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA...

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot