Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus. AIKA klo 13:00-14:34

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus AIKA klo 13:00-14:34 PAIKKA Kaupungintalon, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 229 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallituksen päätöksen käsittely 433 uudelleen 234 Taloustoimikunnan asettaminen Laina-ajan jatkaminen / Pyhäsalmen Tanssi ry Transpark-alueen kivipuiston markkinointi ja ylläpito Kiinteistön ostotarjous/tapani Junttila Tiedoksiannot Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen 449

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kauranen Asko Puheenjohtaja Savolainen Martti I varapuheenjohtaja Leskinen Paavo II varapuheenjohtaja Saapui klo Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa Jäsen Hynninen Mirja Jäsen Tuikka Tyyne Jäsen Kärkkäinen-Rytkönen Marita Varajäsen Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Kinnunen Kirsti Valmistelusihteeri Sarkkinen Kimmo Kvalt puheenjohtaja Tikanmäki Jukka Kvalt I varapuh.johtaja Leskinen Jorma Kvalt II varapuh.johtaja POISSA Varis Ari Jäsen Matkaeste ALLEKIRJOITUKSET Asko Kauranen Puheenjohtaja Kirsti Kinnunen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Marita Kärkkäinen-Rytkönen Tyyne Tuikka PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo , kaupungintalon neuvonta, Ollintie 26

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 1402/ /2015 KHALL Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1404/ /2015 KHALL Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jäsenen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimieli men pu heen joh ta ja tai hä nen esty neenä ollessaan varapu heenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hallintosäännöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjoh ta ja toteaa läsnäolevat se kä kokouksen laillisuuden ja päätösval tai suu den. Päätös: Puheenjohtaja totesi läsnäolevat sekä laillisuuden ja pää tös val taisuu den.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 1405/ /2015 KHALL Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan pääsään töi ses ti toisena arkipäivänä kokouksesta, minkä jälkeen pöytä kir ja siihen liittettyine oikaisuvaatimuksineen pidetään yleisesti näh tä vä nä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marita Kärkkäinen-Rytkönen ja Tyy ne Tuikka

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 1406/ /2015 KHALL Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Päätös: Kaupunginhallitus päätti käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätöksen käsittely uudelleen 1411/ /2015 KHALL Kaupunginhallitus on kokouksessaan :n kohdalla päät tä nyt hallintotoimen nimikemuutoksista alkaen hallin to sään nön ( ) 25 :n mukaisen toimivallan pe rus teella. Päätös sisältää seuraavat nimikemuutokset: 1. Valmistelusihteerin (viranhaltijana Kirsti Kinnunen) vir ka ni mikkeen muuttaminen hallintosihteeriksi; 2. Valmistelusihteerin (viranhaltijana Pirkko Forss-Pesonen) virka ni mik keen muuttaminen toimistosihteeriksi (hallinto); ja 3. Taloussihteerin (viranhaltijana Sari Nissilä) virkanimikkeen muut ta mi nen taloussuunnittelijaksi. Päätöksestä oikaisuvaatimusajan kuluessa ovat Laila Ma li la, Taimi Nurminen ja Tyyne Tuikka tehneet oikaisupyynnön kau pun gin hal li tuk sel le esittäen, että se hyväksyisi oi kai su vaa timuk sen, lähettäisi hallintosääntömuutoksen hallintokuntien kä sitel tä väk si, minkä jälkeen tapahtuvan valmistelun jälkeen ni mi kemuu tok set tuodaan kaupunginhallitukselle uudelleen pää tet tä väksi. Koska päätöksen esittelystä ei käy selville, että ni mi ke muu tok sista oltaisiin kuultu asianosaisia taikka, että toimialueen päällikön kool le kutsumassa toimialueneuvottelussa nimikemuutoksia ol taisiin käsitelty, kaupunginhallitus voi oikaista päätöksensä myös hal lin to lain 50 :n perusteella lain 52 ja 53 :ien mukaisin me nette lyin. Hallintolain mukainen korjaamismenettely täydentää kun tala kia erityisesti silloin kun virhe huomataan oikaisuvaatimusajan ku lut tua umpeen, mutta se on HL 53.2 :n mukaan mahdollista, vaik ka päätökseen on haettu oikaisua tai muutosta. HL 50.1 :n mukaan, jos päätös perustuu selvästi puutteelliseen sel vi tyk seen, viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen. Tarve asian uudelleen ratkaisemiseksi on taloussihteerin vir ka nimik keen muuttamisen osalta. Ottaen huomioon taloussihteerin vir ka teh tä vät ja -vastuut ja uuden kun ta lain (410/2015) pe rus teella lisääntyvät tehtävät ja laa jen tu vat vastuut erityisesti kon ser nihal lin non riskienhallinnan ja si säi sen valvonnan ylläpidossa talous sih tee rin virkanimike on pe rus tel lus ti syytä muuttaa kau pungin kam ree rin virkanimikkeeksi. Myös uudistettavana olevan hallin to sään nön mukainen (27 ) sijaisuusjärjestely, jonka mukaan ta lous sih tee ri / taloussuunnittelija toimisi hallintojohtajan sijaisena kau pun gin taloushallintoon liittyvissä tehtävissä, perustelee kaupun gin kam ree rin virkanimikettä.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Edellä olevaan viitaten kaupunginhallituksen on syytä keskeyttää pää tök sen sä :n 86 täytäntöönpano siltä osin kuin se kos kee taloussihteerin virkanimikkeen muuttamista ta lous suun nitte li jak si ja käsitellä siltä osin päätöksensä uudelleen ja antaa asias sa uusi päätös, jonka mukaan taloussihteerin virkanimike (vi ran hal ti ja Sari Nissilä) on alkaen kaupunginkamreeri. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. käsitellä :n 86 kohdalla tekemänsä päätöksen uudel leen siltä osin kuin se koskee taloussihteerin virkanimikkeen muut ta mis ta; 2. antaa asiassa uuden päätöksen, jonka mukaan taloussihteerin vir ka ni mi ke (viranhaltijana Sari Nissilä) muutetaan alkaen kaupunginkamreeriksi; ja 3. tehdä asiavirheen korjaamisesta merkinnän alkuperäisen päätök sen taltiokappaleeseen ja / tai käytössä olevaan tie to jär jes telmään. Päätös: Paavo Leskinen saapui kokoukseen klo Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Taloustoimikunnan asettaminen KHALL Käsitellessään kaupungin talousarviota 2015 ja vuosien taloussuunnitelmaa kokouksessa kau pun gin val tuus to on yksimielisesti hyväksynyt Suomen Keskus ta rp:n valtuustoryhmän esityksen, jonka mukaan valtuusto vel voit taa kaupunginhallituksen asettamaan taloustoimikunnan ta lou den pi don suunnittelua varten kaupunginhallituksen käyn nistä män rakennemuutoksen valmiussuunnitelman yhteydessä. Kaupunginhallitus on päättänyt :n 447 kohdalla 1. asettaa kaupungin johtoryhmälle erikoistehtävän valmistella raken ne muu tok seen varautumisen valmiussuunnitelma täs mä toimen pi tei neen; 2. antaa johtoryhmälle käskyn organisoida toimintansa tätä erikois teh tä vää varten ja siinä tehtävässä siten; 3. että toimialojen päälliköt yhdessä toimielimensä pu heen joh tajan ja/tai toimialalla toimivan tytäryhteisön pu heen joh ta jan/toi mitus joh ta jan kanssa muodostaa työparin/työryhmän; ja 4. joka valmistelee kaupunginjohtajan johdolla toimialansa valmius suun ni tel man täsmätoimenpiteet; On syytä varautua siihen, ennakoivan rakennemuutoksen alu eeksi haetaan, ja sen on tapahduttava ennen kaivostoiminnan lop pumis ta vuonna Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täy täntöön pa non yhteydessä kaupunginhallitus on kokouksessaan :n 5 kohdalla jättänyt taloustoimikunnan asettamisen hel mi kuul la pidettävälle kokoukselle, koska kuntalain 19 :n perus teel la lain 17 :n 5 momentissa tarkoitetut toimikunnat ase tetaan enintään kunnanhallituksen toimikaudeksi. Kuntalain (410/ ) 30 :n 3 momentin mukaan kun nanhal li tus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. KuntaL 32.1 :n mukaan edellä 30 :n 3 momentissa tarkoitetut toi mi kunnat asetetaan enintään sen asettaneen toimielimen toi mi kau deksi. Kuntalain voimaantulosäädöksiin kuuluvan 147 :n 2 momentin mu kaan valtuuston toimikautta tarkoittavaa lain 15 :n 1 mo menttia sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2017 valittavaan valtuus toon. Lain voimaantullessa ( ) toimivaltaisen val tuuston toimikausi jatkuu toukokuun 2017 loppuun. Lain voi maan tulles sa myös toimivaltaisen kunnanhallituksen, tar kas tus lau ta kunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien toimikausi jatkuu tou ko-

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus kuun 2017 loppuun, koska KuntaL 32.2 :n mukaan ko. toi mi elinten jäsenet valitaan kesäkuussa (2017) pidettävässä valtuuston ko kouk ses sa. Edellä olevaan viitaten kaupunginhallitus voi asettaa ta lous toi mikun nan toimikaudekseen, joka jatkuu vuoden 2017 toukokuun lop puun. Taloustoimikunnan kokoonpanoon nähden on otettava huo mi oon KuntaL 31 :n 3 momentin ja 4 momentin säädökset, joi den mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset vara jä se net, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä sää detään sekä se, mitä naisten ja miesten tasa-arvosta toimielimen jäse niä valittaessa on säädetty. Tasa-arvoL 4 a :n mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteis toi min nan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tu lee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosent tia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Taloustoimikunnalle kaupunginhallitus antaa tehtäväksi val tuuston päätöksen mukaisesti taloudenpidon suunnit te lun osana rakennemuutoksen valmiussuunnitelmaa. Ottaen huo mi oon KuntaL kuntakonsernia ja kunnan toimintaa koskevan 6.2 :n, jonka mukaan kunnan toiminta käsittää kunnan ja kun takon ser nin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yh teis toi mintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen pe rus tu van toiminnan, taloustoimikunnan tehtäväksi on syytä aset taa myös omistajaohjaukseen KuntaL 46 :n perusteella kuulu via tehtäviä. Lainkohdan 1 momentin mukaan omistajaohjaus tar koit taa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötä vai kut taa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Lainkoh dan 2 momentin mukaan toimenpiteet voivat liittyä ainakin perus ta mis so pi muk siin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin so pi muksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yh tei sössä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyt töön. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. asettaa taloustoimikunnan toukokuun lopussa 2017 päät ty väksi toimikaudekseen; 2. valita toimikuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset va rajä se net ottaen huomioon Tasa-arvoL 4 a :n säädöksen naisten ja miesten tasa-arvosta jäseniä ja varajäseniä valittaessa; 3. valita kuntalain 33.1 :n mukaisesti jäseniksi valituista toi mikun nan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan; 4. antaa toimikunnalle kaupungin ja kaupunkikonsernin ta lou denpi don suunnittelutehtävän esittelyssä tehdyn tehtäväkuvauksen mu kaan; sekä 5. määrätä taloustoimikunnan sihteeriksi kaupunginkamreerin. Päätös:

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kohta 1: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kohta 2: Kaupunginhallitus päätti valita seuraavat jäsenet ja varajäsenet taloustoimikuntaan Jäsen Paavo Leskinen Taimi Piippo Laila Malila Jorma Leskinen Aimo Karvonen Varajäsen Asko Kauranen Mirja-Liisa Hynninen Tyyne tuikka Alpo Koski Martti Savolainen Kohta 3: Kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajaksi Paavo Leskisen ja varapuheenjohtajaksi Laila Malilan. Kohdat 4 ja 5: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Laina-ajan jatkaminen / Pyhäsalmen Tanssi ry. 513/ /2011 KHALL Kaupunginhallitus on päättänyt myöntää Py häsal men Tanssi ry:lle maksuvalmiuslainan yhteensä euroa. Lainan alkuperäinen takaisinmaksuajankohta on Lai na on otettu maksuvalmiuden turvaamiseen Tunto-hankkeen se kä Artic Dance Circle -hankkeen toteuttamisen ajaksi. Pyhäsalmen Tanssi ry anoo lähettämällään kirjeellä mak su val mius-lai nal le takaisinmaksun jatkoaikaa saak ka. Perusteluna laina-ajan jatkamiselle mainitaan, että maksa tus ha ke mus ten käsittelyaika on sekä Lapin liitossa että In terreg-ra hoi tuk sen osalta venynyt oletettua pi tem pään. Osa mak satuk sis ta on parhaillaan käsittelyssä ja viimeinen In ter reg-mak satus ha ke mus lähtee käsittelyyn hankkeen päätyttyä jou lu kuus sa Vt. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää Pyhäsalmen Tanssi ry:n maksuvalmiuslainalle, joka on euroa, jatkoaikaa saakka. Lainan korko on Euribor 6 kk (360), kuten alku pe räi ses sä velkakirjassa on sovittu. Päätös: Jukka Tikanmäki jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi hallintolain 28 :n perusteella. Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtajataimi Piippo toimi puheenjohtajana tämän asian kohdalla. Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL Pyhäsalmen Tanssi ry:n hallitus on kokouksessaan päät tä nyt hakea maksuvalmiuslainan viimeiselle, euron lai na pää omal le maksuaikaa kuudeksi vuodeksi seuraavan maksu oh jel man mukaan: 1. erä 7.000, eräpäivä erä 6.500, eräpäivä erä 6.500, eräpäivä erä 6.500, eräpäivä erä 6.500, eräpäivä

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus erä 6.500, eräpäivä Hakemus ja yhdistyksen hallituksen pöytäkirja ovat oheis ma te ri aa li na nro 1. Asian käsittelyssä on otettava huomioon hallintolain 29 :n mukai nen menettely, jonka mukaan monijäsenisen toimielimen jä senen ja esittelijän esteellisyydestä päättää toimielin ja että mo ni jäse ni nen toimielin päättää myös muun läsnäoloon oikeutetun esteel li syy des tä. Säädöstä sovelletaan asian käsittelyssä Pyhäsalmen Tanssi ry:n pu heen joh ta jaan, kvalt:n I:een varapuheenjohtajaan Jukka Ti kanmä keen ja yhdistyksen hallituksen jäseneen, sivistysjohtaja Jukka Lehtosaareen, mikäli kaupunginhallitus antaa hänelle työn johdol li sen määräyksen toimia viranhaltijaesittelijänä kau pun gin hal lituk sen kokouksessa. Esteellisyyden perusteena molempien osalta on hallintolain 28.1 :n 5 kohdan mukainen yhteisöjääviys. Mikäli esteetöntä esittelevää viranhaltijaa ei ole, kau pun gin hal lituk sen on toimittava hallintosäännön :n mää räämäl lä tavalla ja päätettävä, että asia käsitellään puheenjohtajan se los tuk sen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää Pyhäsalmen Tanssi ry:n maksu val mius lai nan viimeiselle euron lainapääomalle mak suai kaa kuudeksi vuodeksi seuraavan maksuohjelman mukaan: 1. erä 7.000, eräpäivä erä 6.500, eräpäivä erä 6.500, eräpäivä erä 6.500, eräpäivä erä 6.500, eräpäivä erä 6.500, eräpäivä Lainan korko on Euribor 6 kk (360). Lainapääomaa voidaan maksaa myös nopeammassa ai ka tau lussa. Päätös: Kaupunginhallitus päätti kaupunginvaltuuston I va ra pu heen joh taja Jukka Tikanmäen esteellisyydestä hallintolain 28.1 :n 5 kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta asian kä sit te lyn ajaksi. Tyyne Tuikka esitti, että asia jätetään pöydälle. Pyydetään Py hä-

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus sal men Tanssi ry:ltä selvitys taloustilanteesta kau pun gin hal li tuksel le. Esitystä ei kukaan kannattanut, joten se raukesi. Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan pää tös eh do tuksen. Tyyne Tuikka jätti eriävän mieliipiteen kirjattavaksi pöytäkirjaan. Tyyne Tuikan eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä nro 1. Jukka Tikanmäki saapui kokoukseen.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Transpark-alueen kivipuiston markkinointi ja ylläpito 1170/ /2013 KHALL Pyhäjärvellä on toteutettu vuodesta 2008 alkaen kivialan hank keita, joiden tuloksena paikkakunnalle on saatu Kivistudio ja kivialan am ma til li nen koulutuslinja. Alueelle on noussut myös kivialan yritys toi min taa, jolla on kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Yhtenä viimeisimpänä kivialan hankkeena on ollut käynnissä hanke kivialan yritystoiminnan vahvistamiseksi Oulun ete läi sel lä alueel la. Hankkeen hankeaika on ja han ke kump panei na Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Ni va la-haa pajär ven seutukunta, Nihak Oy, Geologian tutkimuskeskus, Py häsal mi Mine Oy, alueen kivialan yritykset, Suomen kai vos yrit tä jät ry, Suomen Kivikeskus, Kainuun Etu Oy ja Pyhäjärven kau pun ki. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat (olleet) eu roa, mis tä Pyhäjärven kaupungin rahoitusosuus vuosina on ollut yhteensä euroa, jakautuen - vuodelle ,67 euroa; - vuodelle ,67 euroa; ja - vuodelle ,67 euroa. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän rahoitusosuus on ollut yhteen sä euroa (1/3 koko kuntarahoitusosuudesta) ja Ni vala-haa pa jär ven Seutu NIHAK ry:n osuus on ollut yhteensä eu roa (1/3 kehittämisosuuden kuntarahoituksesta). Projektin tarkoituksena on ollut vahvistaa rakennuskiviteollisuutta alu eel la ja kohderyhminä alueen kivialan yritykset mukaan lu kien ra ken nus ki ven louhinta-, jalostus- ja asennusyritykset, ark ki teh tija suunnittelutoimistot ja vihersuunnittelutoimistot ja vir her ra kenta jat. Kivialan yritystoiminnan vahvistamishankkeen keskeisenä toimen pi tee nä on ollut kivipuiston ja rakennuskiven ja ki vi ra ken ta misen infopisteen rakentaminen Valtatie 4:n (E75-tien) ja Valtatie 27:n risteysalueelle (Transpark-alueelle), sekä Kivistudion ko nekan nan täydentäminen alueen yritysten tarpeisiin ja uusien tuottei den kehittelyyn. Pysyvinä vaikutuksina tavoitellaan kivipuiston li sää vän Pyhäjärven kaikkien muidenkin yritysten myyntiä toi mimal la houkuttelevana käyntikohteena ohikulkijoille. Kivipuiston rakentamisesta ja Pyhäjärven kaupungin osal lis tu mises ta hankkeeseen on erikseen tehty päätös kau pun gin hal li tuksen kokouksessa :n 187 kohdalla.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätöksellä on hyväksytty kivipuistoinfran rakentaminen ris teysalu een asemakaavan korttelin 4011 tontille 1, jonka JEDU on arvioi nut parhaaksi paikaksi kivipuistolle. Alue käsittää 5766 m2:n suu rui sen, KTY-1 merkinnällä ole van toimitilarakentamisen korttelialueen. Valtuuston vah vis ta ma vuokrahinta alueelle on 0,33 euroa neliömetriltä. Kau pun gin hal li tus on päättänyt tuolloin kivipuiston investoinnista tontille, mi hin on kuulunut tontin raivaaminen, kiertotiepohjan ja esit te ly aluei den pohjatyöt sekä valaistuskaapeloinnin ja sähköliittymän ra ken ta mi nen tontille kustannuksiltaan yhteensä euroa. Rakentaminen on eden nyt vaiheeseen, joissa kivipuiston mark kinoin ti yrityksille se kä ylläpidosta päättäminen on ajankohtaista. Täs sä tar koi tuk ses sa Pyhäjärven kivialan kehittämishankkeen (EAKR) edustajat, ver kos to yh teys asian tun ti ja Asko Ruhkala sekä val mis tus- ja asen nus vas taa va Antti Lahtinen ovat esittäneet kaupun gil le toi min ta mal lia, jonka mukaan Kivipuiston ylläpidosta so vitaan viiden vuo den ajaksi. Ehdotuksena on, että kivialan hankkeiden runkorahoittajat, Jo kilaak so jen koulutuskuntayhtymä JEDU, Nivala-Haapajärven seutu NI HAK ry ja Pyhäjärven kaupunki tekevät ylläpitosopimuksen, jolla Kivipuiston pitkäjänteinen toiminta turvataan ja yl lä pi to kus tannuk set katetaan. Ylläpitokustannuksiksi arvioidaan noin eu roa vuodessa, kunkin runkorahoittajan osuuden ollessa eu roa/vuo si. Runkorahoittajien puiston ylläpito-osuudesta mahdol li ses ti yli jäävät varat siirretään puiston kehittämisrahastoon, ja seu raa vat maksuosuudet suhteutetaan vastaamaan todellisia kus tan nuk sia. Runkorahoittajien ylläpito-osuudella saadaan tehtyjen selvitysten mu kai nen käypä vuosivuokra yrityksille, jotka itse sijoittavat vuokraa maan sa yritysalueeseensa (koot m2) eu roa. Yrityksille vuokrattavia markkinointi- ja mainosalueita ki vipuis toon tulee kappaletta, ja alueiden myynti- ja mark kinoin ti yrittäjille alkaa tänä talvena. Muistio JEDU:n edustajien tapaamisesta ja Kivipuiston esi te ai neis toa on liitteenä n:o 1. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että taloussuunnitelmaan esi te tään varattavaksi euroa/vuosi Transpark-alueelle raken net ta van Kivipuiston ylläpitokustannuksiin, ja että Kivipuiston yl lä pi tä mi ses tä valmistellaan viisivuotinen sopimus Jokilaaksojen kou lu tus kun ta yh ty mä JEDU:n ja Nivala-Haapajärven seutu NI- HAK ry:n sekä mahdollisten muiden yhteistyökumppanien kesken.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL Päätös: Katja Erkkilä saapui kokoukseen klo Hyväksyttiin yksimielisesti. Ylläpitosopimusta ei toistaiseksi olla saatu aikaan. Kivipuiston 5766 m2:n alueesta on tehty tilaan 4011/1 kiin teis tö tun nus kohdistuva maanvuokrasopimus 30 vuoden vuokra-ajalla , vuokranantajana Pyhäjärven kau pun ki ja vuokramiehenä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JE DU. Vuosivuokra alueesta on 0,34 euron neliövuokran mukaan 1960,44 euroa. Pyhäjärven kaupungin talousarvioon vuonna 2014 on varattu euron mää rä ra ha va raus, josta on käytetty tilinpäätöksen 2014 mukaan 2.994,27 euroa. Kaupungin talousarvioon 2015 ja ta lous suun ni tel maan 2016 sisältyy euron mää rä ra ha varauk set ki vi puis ton mark ki noin tiin ja ylläpitoon edelleen tar koi tukse na valmistella Ki vi puis ton yl lä pi tä mi ses tä viisivuotinen sopimus Jo ki laak so jen kou lu tus kun ta yh ty mä JEDUn ja Ni va la-haa pa järven seutu NIHAK ry:n sekä mah dol lis ten muiden yh teis työ kumppa nei den kanssa. Sell ai se na voi toimia myös Pyhäjärven Ki vipuis to ry, joka on pe rus tet tu vuon na 2014, ja on valmiudessa edis tä mään kivialan ke hi tys tä Py hä jär vel lä. Pyhäjärven kivipuisto ry:n yhdistyskokouksessa on katsot tu tarpeelliseksi, että kivipuiston toiminta or ga ni soi daan ke sällä 2015 Pyhäjärven Kehitys Oy:n toimesta yh teis työs sä Py hä järven 4H-yhdistyksen ja mahdollisesti Työntalo NA MO:n kanssa, kos ka yrittäjät, jotka ovat vuok ran neet alueelta oman esit te ly alueen sa eivät tule paikalle il man, että alueella on mi tään mat kai lupal ve lu ja ja muita sesonkiaikaisia aktiviteetteja. Vilkasliikenteinen risteysalue ( ajoneuvoa vuo ro kaudes sa) antaa kehitysyhtiölle mahdollisuuden markkinoida paik kakun taa ja sen yritystoimintaa ja sen palveluja suurelle määrälle mat kai li joi ta sekä 4H-yhdistykselle mark ki noi da kerholaisten tuottei ta ja Työntalo NAMO:lle siellä valmistettuja tuot tei ta. Tar koi tusta varten hankittakoon alueelle Peuratalot Oy:n val mis ta ma hir sikios ki tai puolijoukkueteltta. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Pyhäjärven Kehitys Oy:n teh täväk si panna toimeksi Transpark-alueen Kivipuiston se son ki ai kainen matkailupalvelu vuonna 2015 yhteistyössä Työntalo NAMO:n ja Pyhäjärven 4H-yhdistyksen kanssa.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan pää tös eh do tuksen yksimielisesti.

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kiinteistön ostotarjous/tapani Junttila 1531/ /2015 TEKLA 31 KHALL Tapani Junttila on jättänyt ostotarjouksen kiinteistöstä Jokiranta Tilan koko on 2,86 ha. Tapani Junttilan tarjous tilasta Jokiranta on euroa. Tapani Junttilalla on ko. tilasta voimassa oleva vuokrasopimus 2,59 ha:n osalta lähtien. Oheismateriaali 8 ostotarjous ja tilatiedot. Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että tila Jokiniemi , tilan koko 2,86 ha myydään Tapani Junttilalle hintaan Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tilan nimi on Jokiranta, kiinteistötunnus Tilaan on myönnetty lainhuuto Pyhäjärven kunnalle, myön tä jänä Haapajärven tuomiokunta / Pyhäjärven kihlakunta. Jo ki ranta-ti laan on tieoikeus rasitteena lakanneeseen rekisteriyksikköön Sahapelto. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan omaisuuteen ei kohdistu re kis te riin merkittäviä rasituksia tai rajoituksia. Jokiranta-kiinteistöllä on osuuksia Pyhäjärven jakokunnan yh teiseen vesialueeseen ja saman jakokunnan yhteiseen maa-alu eeseen sekä ja Rantaniityn yhteiseen maa-alueeseen. Ostotarjous ja kiinteistörekisteritiedot ovat oheis ma te riaa li na nro 2. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se te kee päätöksen myydä Jokiranta-tilan Tapani Junt ti lal le. Päätös:

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kauppaa Jokiranta tilasta ei toteuteta.

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Tiedoksiannot 1407/ /2015 KHALL Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus: Työllisyyskatsaus 5/2015 Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta toukokuussa Py hä jär ven osuus 12,7 % sekä yli vuoden työttömänä olleet työn ha ki jat Pyhäjärvellä 67 henkilöä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Val tuuston pöytäkirja Luettavissa internet-osoitteessa: Ikäinstituutti: Katsaus Pyhäjärven Voimaa vanhuuteen -ke hittä mis työ hön Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksiannot tiedokseen saate tuik si. Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksiannot tiedokseen saatetuiksi.

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Muut esille tulevat asiat 1408/ /2015 KHALL Muita asioita ei ollut.

23 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kokouksen päättäminen 1403/ /2015 KHALL Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

24 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 134 :n mukaista oikaisuvaatimusta eikä kuntalain 135 :n mukaista kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukainen oikaisuvaatimus, seu raa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: , 237 HallintolainkäyttöL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 235, 237 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite PYHÄJÄRVEN KAUPUNGINHALLITUS PL PYHÄSALMI Pykälät: , 237 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

25 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätök seen ha kea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL OULU Sähköposti: Kunnallisvalitus: pykälät: Hallintovalitus: pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu muutoksenha kuviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Hankintaoikaisu Pyhäjärven PL Pyhäslami Sähköposti: 14 päivää Markkinaoikeus 14 päivää PL Helsinki Sähköposti: Valitusasia kirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksi saannista. Valitusasiakirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti al lekir joitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainit tava myös laatijan ammatti, asuin kun ta ja postiosoite. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai vi ran puolesta oikeak si to dis tet tu na jäljennöksenä sekä todistus siitä päiväs tä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjaan on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuk sensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamie hen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 : ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys-, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, et tä ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan.

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2012 158 Tarkastuslautakunta AIKA 14.06.2012 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti 2014-2015 ja suunnitelma

157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti 2014-2015 ja suunnitelma PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 140 Kaupunginhallitus AIKA 09.03.2015 klo 15:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 79 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

307 Pyhäjärven laajakaista -hankkeen lainoille 150 Valtuutetun aloite / Maksuttoman koulukuljetuksen

307 Pyhäjärven laajakaista -hankkeen lainoille 150 Valtuutetun aloite / Maksuttoman koulukuljetuksen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 292 Kaupunginvaltuusto AIKA 30.09.2013 klo 18:00-21:27 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen avaaminen 295 143

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57 Tekninen lautakunta AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 37 Kokouksen avaaminen 59 38 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 497

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 497 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 497 Kunnanhallitus 18.11.2014 AIKA 18.11.2014 klo 18:30-21:10 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 309 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 272 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot