IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference"

Transkriptio

1 GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure BELANGRIJKE INFORMATIE Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov VIGTIGE OPLYSNINGER Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell uso e conservare per ulteriore consultazione HU PL CZ SK SL Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vett gépekre tudunk. Kérjük, hogy a gép használatba vétele elött gondosan olvassa el a kezelési utasításokat. Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia do celów innych niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji oraz o stosowanie się do zaleceń i wskazówek w niej zawartych Záruka se nebude vztahovat na závady způsobené nesprávným používáním, nebo jestliže bude výrobek použit pro jiné účely než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a uchovejte jej pro možné budoucí odkazy Záruka na tento produkt nebude uznaná v prípade porúch spôsobených nesprávnou obsluhou alebo používaním výrobku na iný účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené. Pred začatím práce si prosím dôkladne prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre prípad potreby uschovajte Garancija ne velja ob nepravilni uporabi proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo, preverite pazljivo navodila za obratovanje in jih shranite za kasnejšo rabo.

2 A B C D CH E F G H J

3 K L M N P

4 GB - CONTENTS 1. Switch levers 2. Instruction Manual 3. Handguard 4. Blade cover/storage Holder 5. Warning Label 6. Product Rating Label DE - INHALT 1. Ein/Aus-Schalter 2. Bedienungsanweisung 3. Schnittschutz 4. Klingenschut 5. Warnetikett 6. Produkttypenschild FR - TABLE DES MATIÈRES 1. Poignée à double commande 2. Manuel d instructions 3. Ecran protecteur 4. Fourreau protège-lames 5. Etiquette d avertissement 6. Plaquette des Caractéristiques du Produit NL - INHOUD 1. Schakelhendels 2. Handleiding 3. Handbescherming 4. Messchede/opberghoes 5. Waarschuwingsetiket 6. Product-informatielabel NO - INNHOLD 1. Bryterhåndtak 2. Bruksanvisning 3. Beskyttelscsskjerm/hand-beskytter 4. Bladbeskytter 5. Advarselsetikett 6. Produktmerking FI - SISÄLTÖ 1. Käynnistysvivut 2. Käyttöopas 3. Kädensuoja 4. Teränsuoja 5. Varoitusnimike 6. Ruohonleikkurin arvokilpi SE - INNEHÅLL 1. Strömbrytare 2. Bruksanvisning 3. Handskydd 4. Bladskydd/förvaring-sfodral 5. Varningsetikett 6. Produktmärkning DK - INDHOLD 1. Håndgreb 2. Brugsvejledning 3. Håndbeskyttelse 4. Klingeskede/-holder 5. Advarselsmœrkat 6. Produktets mærkeskilt ES - CONTENIDO 1. Interruptores 2. Manual de Instrucciones 3. Defensa 4. Cubierta de la Cuchilla/portacuchillas 5. Etiqueta de Advertencia 6. Placa de Características del Producto PT - LEGENDA 1. Interruptores de alavanca 2. Manual de Instruções 3. Resguardo para a mão 4. Cobertura/capa de armazenamento das lâminas 5. Etiqueta de Aviso 6. Rótulo de Avaliação do Produto IT - NOMENCLATURA 1. Leve di avviamento 2. Manuale di istruzioni 3. Schermo di protezione delle mani 4. Coprilama/portacesoie 5. Etichetta di pericolo 6. Etichetta dati del prodotto HU - TARTALOMJEGYZÉK 1. Kapcsolókarok 2. Kezelési útmutató 3. Kézvédő 4. Késtok/tárolótok 5. Figgelmeztető címke 6. Termékminősítő címke PL - ZAWARTOSC KARTONU 1. Dźwigienki włączające 2 Instrukcja Obsługi 3. Osłona dłoni 4. Osłona ostrzy / uchwyt do przechowywania 5. Znaki bezpieczeństwa 6. Tabliczka znamionowa CZ - OBSAH KARTONU 1. Páky spínače 2. Návod k obsluze 3. Ochrana rukou 4. Kryt nože/držák ke skladování 5. Výstražný štĺtek 6. Typový štĺtek výrobku SK - OBSAH 1. Zapínacie páky 2. Príručka 3. Chránič ruky 4. Kryt čepele/uskladňovací držiak 5. Varovný štítok 6. Prístrojový štítok SI - VSEBINA 1. Stikalne ročke 2. Priročnik 3. Ščitnik za roke 4. Pokrival rezila/shranjevalnik 5. Opozorilna Oznaka 6 Napisna Tablica

5 (GB) (DE) (FR) (NL) (NO) (FI) CARTON CONTENTS KARTONINHALT CONTENU DU CARTON INHOUD KARTONGEN INNEHOLDER PAKETIN SISÄLTÖ (SE) (DK) (ES) (PT) (IT) FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL KARTONINDHOLD CONTENIDO DEL CARTON LEGENDAS DOS DESENHOS CONTENUTO (HU) (PL) (CZ) (SK) (SI) A DOBOZ TARTALMA ZAWARTOŚĆ KARTONU OBSAH KRABICE OBSAH BALENIA VSEBINA ŠKATLE

6 Varotoimenpiteet Tämän pensasleikkurin väärinkäyttö saattaa aiheuttaa vakavia vammoja sen käyttäjälle ja muille läsnäoleville! Varoituksia ja turvaohjeita täytyy noudattaa turvallisuussyistä ja leikkurin tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Pensasleikkurin käyttäjä on vastuussa tässä oppaassa sekä itse pensasleikkurissa esiintyvien varoitus- ja turvaohjeiden noudattamisesta. HT42, HT420, HT450 ja HT600 - pensasleikkureissa esiintyvien merkkien selitykset. Varoitus. Lue käyttöohjeet huolellisesti varmistaaksesi, että olet ymmärtänyt mitä kaikki säädinvivut tekevät. Katkaise virta! Irrota pistoke virtalähteestä ennen kuin ryhdyt mihinkään säätö- tai puhdistustoimenpiteisiin tai jos johto on sekaisin tai vahingoittunut. Pidä johto poissa terän läheisyydestä. Älä käytä pensasleikkuria sateessa äläkä jätä sitä sateeseen. Suojalasien käyttö on suositeltavaa. Yleistä 1. Älä koskaan anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole perehtyneet näihin käyttöohjeisiin käyttää pensasleikkuria. Paikalliset määräykset saattavat rajoittaa käyttäjän ikää. 2. Käytä pensasleikkuria ainoastaan näiden käyttöohjeiden mukaisesti ja niissä esitettyihin käyttötarkoituksiin. 3. Älä koskaan käytä leikkuria väsyneenä, sairaana tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. 4. Pensasleikkurin käyttäjä on vastuussa muihin ihmisiin tai heidän omaisuuteensa kohdistuvista vahingoista tai vaaroista. Sähköosat 1. Jäännösvirtalaitteen käyttö korkeintaan 30mA jännitepurkauksen yhteydessä on suositeltavaa. Jäännösvirtalaite ei takaa 100 % suojausta, joten turvallisia työskentelytapoja täytyy noudattaa aina. Tarkista jäännösvirtalaite jokaisen käyttökerran yhteydessä. SUOMALAINEN Ennen kuin käytät ruohonleikkuria tarkista, ettei johto ole vahingoittunut tai kulunut, ja jos näin on, vaihda se uuteen. Käytä aina maadoitettua pistorasiaa. 3. Älä käytä pensasleikkuria, jos johdot ovat vahingoittuneet tai kuluneet. 4. Irrota ruohonleikkuri välittömästi virtalähteestä, jos johtoon tulee viilto, tai jos eristys särkyy. Älä koske johtoon, ennen kuin se on irrotettu virtalähteestä. Älä korjaa tai leikkaa vahingoittunutta johtoa, vaan vaihda se uuteen. 5. Jatkojohto ei saa olla kelattu vyyhdille, sillä se saattaa kuumeta liikaa ja heikentää pensasleikkurin tehoa. 6. Pidä johto poissa leikkausalueelta. 7. Älä vedä johtoa terävien esineiden ympäri. 8. Kytke virta pois päältä aina ennen kuin irrotat pistokkeita, liittimiä tai jatkojohtoja. 9. Kytke virta pois päältä, irrota pistoke virtalähteestä ja tarkista, ettei johto ole vahingoittunut tai kulunut ennen kuin laitat sen pois. Älä korjaa vahingoittunutta johtoa, vaan vaihda se uuteen. 10. Kierrä johto vyyhdiksi varoen taittamasta sitä. 11. Älä koskaan kanna laitetta johdosta. 12. Älä koskaan irrota tulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä. 13. Kytke laite vain tuotekilven ilmoittaman jännitteen mukaiseen verkkoon. 14. Electrolux-tuotteissa on EN60335-määräysten mukainen kaksoiseristys. Mitään laitteen osia ei saa missään tapauksessa liittää maattoliittimeen.

7 Valmistelut 1. Käytä aina asianmukaista vaatetusta, hansikkaita ja tukevia kenkiä. Suojalasien käyttö on suositeltavaa. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, jotka saattavat tarttua liikkuviin osiin. 2. Tarkasta leikkausalue huolella ja poista johdot ja muut esineet. 3. Tarkista kone kulumiselta ja vahingoilta ja korjaa tarpeen mukaan, ennen kuin ryhdyt käyttämään sitä ja jos siihen on kohdistunut iskuja. 4. Varmista aina ennen pensasleikkurin käyttöä, että kädensuoja (kuuluu toimitukseen) on paikallaan. Älä koskaan käytä pensasleikkuria, jos siitä puuttuu osia tai jos joku muu kuin valtuutettu huoltohenkilö on tehnyt siihen muutoksia. Esivalmistelut 1. Käytä pensasleikkuria ainoastaan päivänvalossa tai hyvässä valaistuksessa. 2. Vältä leikkaamasta pensasleikkurilla märkiä pensaita. 3. Varmista, että tiedät kuinka pensasleikkuri pysäytetään nopeasti hätätilanteessa. 4. Älä koskaan pitele pensasleikkuria sen suojasta. 5. Älä koskaan käytä pensasleikkuria, jos suojat ovat vahingoittuneet tai jos ne puuttuvat. 6. Irrota pistoke virtalähteestä ennen kuin ojennat pensasleikkurin toiselle henkilölle. 7. Vältä käyttämästä pensasleikkuria muiden, etenkin lasten, läheisyydessä. Käsisuojan kokoaminen Varotoimenpiteet Kokoamisohjeet 8. Varmista aina, että olet turvallisessa asennossa pensasleikkuria käyttäessäsi. 9. Pidä kädet ja jalat aina pois leikkureiden lähettyviltä ja etenkin moottoria käynnistettäessä. 10. Älä käytä tikkaita pensasleikkuria käyttäessäsi. 11. Irrota pistoke virtalähteestä: - jos jätät pensasleikkurin vartioimatta; - ennen kuin ryhdyt puhdistamaan tukosta; - ennen kuin tarkistat tai puhdistat leikkuria tai työskentelet sen parissa; - jos osut johonkin esineeseen leikatessasi. Älä käytä pensasleikkuria ennen kuin olet varmistanut, että se on turvallinen käyttää; - jos pensasleikkuri alkaa täristä ja tarkista se välittömästi. Kova tärinä saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.; - ennen kuin ojennat sen toiselle henkilölle. Kunnossapito ja säilytys 1. Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit kireällä, jotta pensasleikkuri on turvallinen käyttää. 2. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat turvallisuussyistä. 3. Säätöjä suorittaessasi varo etteivät sormesi joudu leikkurin liikkuvien terien ja kiinteiden osien väliin. 4. Teränsuoja tulisi laittaa paikalleen käytön jälkeen. 1. Laita käsisuoja loveen kuten kuvassa A on esitetty ja varmista, että se on kunnolla kiinni. ÄLÄ KÄYTÄ RUOHONLEIKKURIA ILMAN KÄSISUOJAA. Käynnistys ja sammutus Ennen kuin käynnistät pensasleikkurin. 1. Tee johtoon lenkki ja työnnä se johdonpitimessä olevan aukon lävitse kuvassa A esitetyllä tavalla. 2. Kiinnitä lenkki koukun ympärille kuvassa B esitetyllä tavalla. 3. Kiinnitä jatkojohdon naarasliitin leikkurissa olevaan vastakkeeseen. (Kuva C). 4. Kiinnitä johto virtalähteeseen. 5. Poista teränsuoja kuvassa D esitetyllä tavalla. Pensasleikkurin käynnistys 1. Pensasleikkurissa on kaksi käynnistysvipua. 2. Kummankin käynnistysvivun täytyy olla käyttöasennossa (katso kuva E), jotta leikkuri käynnistyy. Pensasleikkurin pysäytys Siirrä pensasleikkuri pois leikkausalueelta ennen kuin sammutat sen. 1. Pysäytä leikkuri vapauttamalla jompikumpi käynnistysvivuista. (Kuva F) SUOMALAINEN - 2

8 Käyttö Pensasleikkurin käyttö 1. Tarkista leikattava alue aina ennen leikkaamista. Poista sellaiset esineet, jotka saattavat singota ilmaan tai juuttua kiinni terään. 2. Pidä pensasleikkuria aina edessäsi. Pitele kunnolla kiinni kahvasta ja seiso tukevassa asennossa. 3. Anna leikkausterien saavuttaa täysi nopeus, ennen kuin ne koskettavat leikkauskohdan. 4. Työskentele aina poispäin ihmisistä, seinistä, isoista kivistä, puista, ajoneuvoista ja muista kiinteistä esineistä. 5. Jos terä pysähtyy, sammuta leikkuri välittömästi. Irrota pistoke virtalähteestä ja puhdista teriin juuttuneet roskat. Tarkasta terät ja korjaa tai vaihda uusiin tarpeen vaatiessa. Pensaan yläpinnan leikkaaminen Leikkaa suurilla pyyhkäisyliikkeillä. (Katso kuva G). Parhaan leikkaustuloksen saat, kun kallistat terää hieman leikkaussuuntaan. Pensaan sivupinnan leikkaaminen Leikkaa pensaan reunat alhaalta ylöspäin (katso kuva H) kaventaen pensaan reunaa sisäänpäin sen yläpäässä. Näin pensas kasvaa tasaisemmin. Pensasleikkurin kunnossapito Puhdistus (J) KÄYTÄ HANSIKKAITA 1. Poista roskat kaikista ilmanottoaukoista ja teristä pehmeällä harjalla. 2. Pyyhi leikkurin ulkopinta kuivalla rätillä. TÄRKEÄÄ Älä käytä vettä pensasleikkuria puhdistaessasi. Älä myöskään käytä kemikaaleja, bensiiniä tai liuottimia, sillä ne saattavat vahingoittaa leikkurin muovisia osia. Leikkausterän voitelu Voitele leikkausterät ennen käyttöä ja käytön jälkeen käytön helpottamiseksi ja leikkurin käyttöiän pidentämiseksi. Sivele öljyä niin, että se valuu terien väliin. (Katso kuva K). Käyttökauden loputtua. 1. Puhdista pensasleikkuri huolella. 2. Tarkista, että kaikki mutterit ja pultit ovat kunnolla kiinni. 3. Tarkista silmämääräisesti, etteivät leikkurin osat ole kuluneet tai vahingoittuneet. Ota yhtyes paikalliseen huoltopisteeseen, mikäli osia täytyy vaihtaa. Pensasleikkurin varastointi Varmista, että teränsuoja on kiinnitetty paikalleen ennen varastointia.(katso kuva L) Säilytä pensasleikkuria kuivassa paikassa, missä se ei pääse vahingoittumaan. Vianetsintäohjeita Ruohonleikkuri ei toimi 1. Onko virta kytketty päälle? 2. Tarkista onko sulake palanut ja vaihda tarvittaessa. 3. Jos sulake palaa jatkuvasti,kytke ruohonleikkuri välittömästi pois virtalähteestä ja ota yhteys paikalliseen Electrolux Outdoor Products valtuutettamaan huoltopisteeseen. Leikkausterä pysähtyy leikattaessa 1. Leikkaa hitaammin. 2. Jos terä pysähtyy hitaasta vauhdista huolimatta. Kytke ruohonleikkuri pois virtalähteestä ja ota yhteys paikalliseen Electrolux Outdoor Products valtuuttamaan huoltopisteeseen. Leikkuri ei sammu, kun toinen käynnistysvipu vapautetaan Kytke ruohonleikkuri pois välittömästi virtalähteestä ja ota yhteys paikalliseen Electrolux Outdoor Products valtuuttamaan huoltopisteeseen. SUOMALAINEN - 3 Huono leikkausjälki 1. Tarkista, että käytät leikkuria oikein (katso kohtaa Käyttö). 2. Tarkista, ettei terissä ole roskia. 3. Ovatko terät vahingoittuneet? Kytke ruohonleikkuri pois välittömästi virtalähteestä ja ota yhteys paikalliseen Electrolux Outdoor Products valtuuttamaan huoltopisteeseen. Ruohonleikkuri tärisee kovasti Kytke ruohonleikkuri pois välittömästi virtalähteestä ja ota yhteys paikalliseen Electrolux Outdoor Products valtuuttamaan huoltopisteeseen.

9 Suositeltavat huoltotoimenpiteet Koneessa on hopean värinen ja musta arvokilpi. On suositeltavaa, että kone huolletaan vähintään kerran vuodessa, ja useammin jos ammattikäytössä. Takuu & takuutodistus Jos jokin osa osoittautuu vialliseksi valmistusvirheen takia takuuajan sisällä, Electrolux Outdoor Products korjaa vian tai vaihtaa uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä maksutta asiakkaalle edellyttäen, että: (a) viasta ilmoitetaan suoraan valtuutetulle korjaamolle; (b) ostotodistus esitetään; (c) vika ei johdu väärinkäytöstä, laiminlyömisestä tai käyttäjän suorittamista vääristä säädöistä; (d) vika ei johdu normaalista kulumisesta; (e) ruohonleikkuria ei ole huoltanut tai korjannut, purkanut tai muuten käsitellyt kukaan muu kuin Electrolux Outdoor Products valttuuttama henkilö; (f) ruohonleikkuria ei ole vuokrattu; (g) ruohonleikkurin omistaa sen alkuperäinen ostaja; (h) ruohonleikkuria ei ole käytetty muussa maassa, kuin siinä, missä se on tarkoitettu käytettäväksi; (i) ruohonleikkuria ei ole käytetty kaupallisiin tarkoituksiin. Kulutuskaupan osalta noudatetaan lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä kuluttajasuojalain säännöksiä. Takuu ei kata seuraavista johtuvia vikoja. Siksi on tärkeää, että luet tässä käyttöoppaassa esiintyvät ohjeet huolella, ja ymmärrät, kuinka ruohonleikkuria käytetään. Takuu ei kata seuraavia: Vahingoittuneiden tai kuluneiden terien vaihto. Ilmoittamatta jätetystä häiriöstä aiheutuneet viat. Yhtäkkisestä iskusta aiheutuneet viat. Ruohonleikkurin tässä käyttöoppaassa esitettyjen ohjeiden ja suositusten vastaisesta käytöstä aiheutuvat viat. Vuokrakäytössä olevia ruohonleikkureita. Seuraavat osat kuluvat normaalikäytössä ja niiden käyttöikä riippuu siitä, kuinka niitä huolletaan ja näin ollen ne eivät normaalisti ole takuun kattamia: terät ja verkkojohto. HUOM! Electrolux Outdoor Products takuu ei kata sellaisia vahinkoja, jotka johtuvat suoraan tai epäsuoraan sellaisten varaosien tai lisäosien käytöstä, jotka eivät ole Electrolux Outdoor Products valmistamia tai sen hyväksymiä tai vikoja, jotka johtuvat ruohonleikkuriin tehdyistä muutoksista. Ympäristöietoa Electrolux Outdoor Products n toutteet on valmistettu ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Tuotteet on valmistettu mahdollisimman ympäristöystävällisistä osista Electrolux OY:n toimintaohjeiden mukaisesti. Tuotteet voidaan hävittää kierrättämällä. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Muovioisissa kierrätysmerkinnät lajittelua varten. Ota ympäristöasiat huomioon hävittäessäsi tuotetta. Mikäli tarpeen, paikalliset viranomaiset antavat hävittämistä koskevia neuvoja. SUOMALAINEN - 4

10 Undertegnede, M. Bowden of Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Attesterer at produktet:- Kategori... Hekksaks Merke... Electrolux Outdoor Products Svarer til spesifikasjonene i Direktiv 2000/14/EEC Serieidentifikasjon...Se Produktets Klassifiseringsetikett Prosedyre for konformitetsvurdering...annex VI Etat det er meldt fra til...i.t.s., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. England. Andre direktiver...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/23/EEC og standarder...en :1987, EN :1987, EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN :1995, EN :1997 EC KONFORMITETSERKLÆRING Undertegnede, M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv 81/1051/EEC som rettledning. Maksimum A-belastede lydtrykksnivå, registrert ved brukerens plassering, under fritt felt halvveis ekkofritt kammerforhold, var :- Minä allekirjoittanut M. Bowden of Minä allekirjoittanut M. Bowden, Electrolux Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 Durham. DL5 6UP. Varmistaa, että 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen laite:- näytekappale on tarkastettu käyttäen EUdirektiiviä 81/1051/ETY viitteenä. Suurin A- Luokitus... Pensasleikkur Merkki... Electrolux Outdoor Products painotettu käyttäjän kohdalla mitattu Vastaa direktiivin 3000/14/ETY vaatimuksia. äänenpaineen taso puolikaiuttomassa huoneessa käyttäjän tasolla oli seuraava:- Undertegnede, M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede effektivverdi av vibrering, registrert ved plasseringen av brukerens hånd, var:- Type... A Watts... B Garantert lydkraftnivå... C Målt lydkraftnivå... D Nivå... E Verdi... F Vekt... G EC VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Minä allekirjoittanut M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu käyttäen ISO standardia viitteenä. Suurin painotettu käsivarsitärinä käyttäjän käden kohdalla oli seuraava:- Sarjan Tunnus...Katso Tuotteen Arvokilpeä Yhdenmukaisuusarviointi... ANNEX VI Tiedotusosapuoli...I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. England. Muut direktiivit...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/23/EEC sekä standardeja... EN :1987, EN :1987, EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN :1995, EN :1997 Tyyppi... A Watts... B Taattu luotettava tehontaso... C Mitattu luotettava tehontaso... D Taso... E Arvo... F Paino... G Jag, undertecknad M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Intyga att produkten:- Kategori... Häckklippare Tillverkare.. Electrolux Outdoor Products överensstämmer med specifikationerna i direktiv 2000/14/EEC EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Jag, undertecknad M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nämnda produkt har testats med bestämmelse 81/1051/EEC som riktlinje. Det maximala A-vägda ljudtrycknivån som uppmättes vid körplatsen under förhållanden i en frifälts halvt ekofri kammare var:- Jag, undertecknad M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nämnda produkt har testats med bestämmelse ISO 5349 som riktlinje. Det maximala vägda kvadratiska medelvärdet för vibration som uppmätts vid förarens handläge var::- Identifiering av serie... Se Produktidentifieringsetikett Metod för bedömning av överensstämmelse...annex VI Notifierat organ... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. England. Andra direktiv... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC samt följande standarder..en :1987, EN :1987, EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN :1995, EN :1997 Typ... A Watts... B Garanterad ljudnivå på motor... C Uppmätt ljudnivå på motor... D Nivå... E Vårde... F Vikt... G Undertegnede, M. Bowden of Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Kontrollér, at produktet:- Kategori... Hæktrimmer Fabrikat... Electrolux Outdoor Products over holder specifikationerne i direktivet 2000/14/EØF EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet, idet direktiv 81/1051/EØF er blevet anvendt som vejledning. Det maksimale A-vægtede lydtryksniveau, som er blevet målt på brugerpositionen i et frifeltshalvlyddødt rum var:- Undertegnede, M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet, idet ISO 5349 er blevet benyttet som vejledning. Den maksimale vægtede effektivværdi for vibration som er blevet registreret ved brugerens håndposition var:- Identifikation af serie... Se Produktmærkat Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelse...annex VI Underrettet organ... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. England. Andre direktiver...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/23/EEC og standarderne... EN :1987, EN :1987, EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN :1995, EN :1997 Type... A Watts... B Garanteret lydeffektniveau... C Målt lydeffektniveau... D Niveau... E Værdi... F Vægt... G

11 A HT42 A HT420 B 380 W B 400 W C 101 db (A) C 101 db (A) D 98 db (A) F 98 db (A) E 90 db(a) E 90 db(a) F 4.04 m/s 2 F 4.04 m/s 2 G 3.2 kg G 3.2 kg A HT450 A HT600 B 450 W B 500 W C 105 db (A) C 101 db (A) D 97 db (A) D 98 db (A) E 91 db(a) E 95 db(a) F 4.6 m/s 2 F 7.5 m/s 2 G 3.2 kg G 3.5 kg Newton Aycliffe, 07/08/2003 M. Bowden, Research & Development Director

12 BELGIQUE/BELGIË ČESKÁ REPUBLIKA DANMARK DEUTSCHLAND ESTONIA FRANCE FINLAND SUOMI ITALIA IRELAND MAGYARORSZÁG NORGE NEDERLAND ÖSTERREICH POLSKA SLOVENIJA SLOVENSKA SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA SVERIGE UNITED KINGDOM Flymo Belgique/België Tel: , Fax: Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products, Na Křečku 365, Praha 10 - Horní Měcholupy. Tel: 02/ , Info-linka: 0800/ Internet: Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S, Lundtoftegaardsvej 93A, DK 2800 Kgs.Lyngby Tel: , Fax: , Flymo Deutschland Tel: , Fax: Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS) Tel: (372) Flymo France SNC Tel , Fax Electrolux Outdoor Products Finland Tel: , Fax: McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 72, Valmadrera (LECCO) - ITALIA Tel: , Fax: Flymo Ireland Tel: , Fax: Electrolux Lehel Kft Tel: Flymo/Partner, div. av Electrolux Motor a.s. Tel: Flymo Nederland Tel: , Fax: Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ, Tel: , Fax: , Internet: Electrolux Poland Sp. z.o.o. Husqvarna, Warszawa Myslowicka 10/2 Tel:- (22) Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ, Tel: , Fax: , Internet: Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, Lipt. Hradok Tel: , Fax: , Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera Tel / , Fax / Electrolux Outdoor Products, Sverige Tel: , Fax: Electrolux Outdoor Products United Kingdom Tel: , Fax:

13 Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND Telephone - (00) Fax - (00) UK Telephone Fax Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number England The Electrolux Group. The world s No.1 choice. The Electrolux Group is the world s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED ROTATIVO TIVO DE GASOLINA A RUEDAS TOSAERBA A SCOPPIO CON RUOTE BENZINE WIELMAAIER HJULGÅENDE, BENSINDREVET

Lisätiedot

(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING

(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (DK) BRUGSANVISNING GB IMPORTANT INFORMATION Read before

Lisätiedot

PN 249512 REV. 02 (03/05)

PN 249512 REV. 02 (03/05) A GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. IT LIBRETTO

Lisätiedot

XLT 2000+ KÄYTTÖOHJEKIRJA TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

XLT 2000+ KÄYTTÖOHJEKIRJA TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten. XLT 2000+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

115353710 Rev. 2 2/22/10 BRW

115353710 Rev. 2 2/22/10 BRW SE NO FI ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Var väninlig och läs dessa anvisningar i sin helhet och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder blåsaren och spara dem för framtida behov. BRUKERHÅNDBOK

Lisätiedot

115154410 Rev. 4 11/15/10 BRW

115154410 Rev. 4 11/15/10 BRW SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Vennligst

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Manual de utilização

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Manual de utilização ME 340, ME 360 DE Gebrauchsanleitung SR Uputstvo za upotrebu EN Instruction manual HR Priručnik FR Manuel d'utilisation CS Návod k použití NL Gebruiksaanwijzing LV Lietošanas instrukcija IT Istruzioni

Lisätiedot

R 147 R 147 S R 147 S AUTOSTART

R 147 R 147 S R 147 S AUTOSTART R 7 R 7 S R 7 S AUTOSTART IT GB FR DE NL ES PT HU PL CZ DK SE NO FI SL GR LV Libretto d'istruzione e uso Notice d'instructions et mode d'emploi Instruction manual Bedienungsanleitung Manual de uso y manutencion

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

RAITE, RAIVAUSSAHAN TERÄN TEROITUSLAITE Art. E3070/2014, KÄYTTÖOHJE

RAITE, RAIVAUSSAHAN TERÄN TEROITUSLAITE Art. E3070/2014, KÄYTTÖOHJE RAITE, RAIVAUSSAHAN TERÄN TEROITUSLAITE Art. E3070/2014, KÄYTTÖOHJE (*Raivaussahan terä ei sisälly toimitukseen. Hiomakoneen väri vaihtelee sarjoittain) Valmistaja pidättää oikeuden käyttöohjeen sisältöön

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

RUOHONLEIKKURI R43S KÄYTTÖOHJE

RUOHONLEIKKURI R43S KÄYTTÖOHJE RUOHONLEIKKURI R43S KÄYTTÖOHJE OMSA37226 FIN Lue käyttöohje ennen kuin alat käyttää konetta! FIN Katso ettei kukaan ole leikatessasi vaarallisen lähellä! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0!? $ % & / ( ) = A S D Ilmansuodatin

Lisätiedot

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN TD 10 6 5 3 4 > u 1 : = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lisätiedot

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER

LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER XTP110 LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

I-LIGHT SYSTEM DIAGRAM REFERENCE

I-LIGHT SYSTEM DIAGRAM REFERENCE IPL6000 SKIN CHART Read instructions manual before use. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät das erste Mal benutzen. Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing. Lisez

Lisätiedot

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Lisätiedot

P 227 - PH 227 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING NAVODILA ZA UPORABO. u : = y FIN

P 227 - PH 227 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING NAVODILA ZA UPORABO. u : = y FIN P 227 - PH 227 6 u : = y BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING NAVODILA ZA UPORABO 4 22 38 54 72 88 2 ALLGEMEINE SICHERHEIT Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, die

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Form No. 3378-830 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

IPL4000 100827_REM_IFU_IPL5000_21L 2 25.11.10 15:18

IPL4000 100827_REM_IFU_IPL5000_21L 2 25.11.10 15:18 IPL4000 100827_REM_IFU_IPL5000_21L 2 25.11.10 15:18 Skin Chart Read instructions manual before use. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät das erste Mal benutzen. Lees

Lisätiedot

AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL Ilmansuuntausläppä Suodatinritilä Raitisilmajärjestelmä Virtajohto Ulko

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT TRIMMERI UMS425E. Omistajan Käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT TRIMMERI UMS425E. Omistajan Käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT TRIMMERI UMS425E Omistajan Käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 3 Aloitus 3 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

AXA. Käyttöohje 43230. Akkupuukkosaha

AXA. Käyttöohje 43230. Akkupuukkosaha AXA Käyttöohje 43230 Akkupuukkosaha VAROITUS: Lue nämä turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta. Älä anna kenenkään muunkaan käyttää tätä laitetta lukematta ohjeita.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PENSASAITALEIKKURI DH221 VAROITUS

KÄYTTÖOHJE PENSASAITALEIKKURI DH221 VAROITUS 1Etukansi SUOMI (Alkuperäinen käyttöohje) KÄYTTÖOHJE PENSASAITALEIKKURI DH221 VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA

Lisätiedot

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58 JMS-8 MITRE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch;

Lisätiedot