IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference"

Transkriptio

1 GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure BELANGRIJKE INFORMATIE Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov VIGTIGE OPLYSNINGER Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell uso e conservare per ulteriore consultazione HU PL CZ SK SL Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vett gépekre tudunk. Kérjük, hogy a gép használatba vétele elött gondosan olvassa el a kezelési utasításokat. Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia do celów innych niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji oraz o stosowanie się do zaleceń i wskazówek w niej zawartych Záruka se nebude vztahovat na závady způsobené nesprávným používáním, nebo jestliže bude výrobek použit pro jiné účely než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a uchovejte jej pro možné budoucí odkazy Záruka na tento produkt nebude uznaná v prípade porúch spôsobených nesprávnou obsluhou alebo používaním výrobku na iný účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené. Pred začatím práce si prosím dôkladne prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre prípad potreby uschovajte Garancija ne velja ob nepravilni uporabi proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo, preverite pazljivo navodila za obratovanje in jih shranite za kasnejšo rabo.

2 A B C D CH E F G H J

3 K L M N P

4 GB - CONTENTS 1. Switch levers 2. Instruction Manual 3. Handguard 4. Blade cover/storage Holder 5. Warning Label 6. Product Rating Label DE - INHALT 1. Ein/Aus-Schalter 2. Bedienungsanweisung 3. Schnittschutz 4. Klingenschut 5. Warnetikett 6. Produkttypenschild FR - TABLE DES MATIÈRES 1. Poignée à double commande 2. Manuel d instructions 3. Ecran protecteur 4. Fourreau protège-lames 5. Etiquette d avertissement 6. Plaquette des Caractéristiques du Produit NL - INHOUD 1. Schakelhendels 2. Handleiding 3. Handbescherming 4. Messchede/opberghoes 5. Waarschuwingsetiket 6. Product-informatielabel NO - INNHOLD 1. Bryterhåndtak 2. Bruksanvisning 3. Beskyttelscsskjerm/hand-beskytter 4. Bladbeskytter 5. Advarselsetikett 6. Produktmerking FI - SISÄLTÖ 1. Käynnistysvivut 2. Käyttöopas 3. Kädensuoja 4. Teränsuoja 5. Varoitusnimike 6. Ruohonleikkurin arvokilpi SE - INNEHÅLL 1. Strömbrytare 2. Bruksanvisning 3. Handskydd 4. Bladskydd/förvaring-sfodral 5. Varningsetikett 6. Produktmärkning DK - INDHOLD 1. Håndgreb 2. Brugsvejledning 3. Håndbeskyttelse 4. Klingeskede/-holder 5. Advarselsmœrkat 6. Produktets mærkeskilt ES - CONTENIDO 1. Interruptores 2. Manual de Instrucciones 3. Defensa 4. Cubierta de la Cuchilla/portacuchillas 5. Etiqueta de Advertencia 6. Placa de Características del Producto PT - LEGENDA 1. Interruptores de alavanca 2. Manual de Instruções 3. Resguardo para a mão 4. Cobertura/capa de armazenamento das lâminas 5. Etiqueta de Aviso 6. Rótulo de Avaliação do Produto IT - NOMENCLATURA 1. Leve di avviamento 2. Manuale di istruzioni 3. Schermo di protezione delle mani 4. Coprilama/portacesoie 5. Etichetta di pericolo 6. Etichetta dati del prodotto HU - TARTALOMJEGYZÉK 1. Kapcsolókarok 2. Kezelési útmutató 3. Kézvédő 4. Késtok/tárolótok 5. Figgelmeztető címke 6. Termékminősítő címke PL - ZAWARTOSC KARTONU 1. Dźwigienki włączające 2 Instrukcja Obsługi 3. Osłona dłoni 4. Osłona ostrzy / uchwyt do przechowywania 5. Znaki bezpieczeństwa 6. Tabliczka znamionowa CZ - OBSAH KARTONU 1. Páky spínače 2. Návod k obsluze 3. Ochrana rukou 4. Kryt nože/držák ke skladování 5. Výstražný štĺtek 6. Typový štĺtek výrobku SK - OBSAH 1. Zapínacie páky 2. Príručka 3. Chránič ruky 4. Kryt čepele/uskladňovací držiak 5. Varovný štítok 6. Prístrojový štítok SI - VSEBINA 1. Stikalne ročke 2. Priročnik 3. Ščitnik za roke 4. Pokrival rezila/shranjevalnik 5. Opozorilna Oznaka 6 Napisna Tablica

5 (GB) (DE) (FR) (NL) (NO) (FI) CARTON CONTENTS KARTONINHALT CONTENU DU CARTON INHOUD KARTONGEN INNEHOLDER PAKETIN SISÄLTÖ (SE) (DK) (ES) (PT) (IT) FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL KARTONINDHOLD CONTENIDO DEL CARTON LEGENDAS DOS DESENHOS CONTENUTO (HU) (PL) (CZ) (SK) (SI) A DOBOZ TARTALMA ZAWARTOŚĆ KARTONU OBSAH KRABICE OBSAH BALENIA VSEBINA ŠKATLE

6 Varotoimenpiteet Tämän pensasleikkurin väärinkäyttö saattaa aiheuttaa vakavia vammoja sen käyttäjälle ja muille läsnäoleville! Varoituksia ja turvaohjeita täytyy noudattaa turvallisuussyistä ja leikkurin tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Pensasleikkurin käyttäjä on vastuussa tässä oppaassa sekä itse pensasleikkurissa esiintyvien varoitus- ja turvaohjeiden noudattamisesta. HT42, HT420, HT450 ja HT600 - pensasleikkureissa esiintyvien merkkien selitykset. Varoitus. Lue käyttöohjeet huolellisesti varmistaaksesi, että olet ymmärtänyt mitä kaikki säädinvivut tekevät. Katkaise virta! Irrota pistoke virtalähteestä ennen kuin ryhdyt mihinkään säätö- tai puhdistustoimenpiteisiin tai jos johto on sekaisin tai vahingoittunut. Pidä johto poissa terän läheisyydestä. Älä käytä pensasleikkuria sateessa äläkä jätä sitä sateeseen. Suojalasien käyttö on suositeltavaa. Yleistä 1. Älä koskaan anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole perehtyneet näihin käyttöohjeisiin käyttää pensasleikkuria. Paikalliset määräykset saattavat rajoittaa käyttäjän ikää. 2. Käytä pensasleikkuria ainoastaan näiden käyttöohjeiden mukaisesti ja niissä esitettyihin käyttötarkoituksiin. 3. Älä koskaan käytä leikkuria väsyneenä, sairaana tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. 4. Pensasleikkurin käyttäjä on vastuussa muihin ihmisiin tai heidän omaisuuteensa kohdistuvista vahingoista tai vaaroista. Sähköosat 1. Jäännösvirtalaitteen käyttö korkeintaan 30mA jännitepurkauksen yhteydessä on suositeltavaa. Jäännösvirtalaite ei takaa 100 % suojausta, joten turvallisia työskentelytapoja täytyy noudattaa aina. Tarkista jäännösvirtalaite jokaisen käyttökerran yhteydessä. SUOMALAINEN Ennen kuin käytät ruohonleikkuria tarkista, ettei johto ole vahingoittunut tai kulunut, ja jos näin on, vaihda se uuteen. Käytä aina maadoitettua pistorasiaa. 3. Älä käytä pensasleikkuria, jos johdot ovat vahingoittuneet tai kuluneet. 4. Irrota ruohonleikkuri välittömästi virtalähteestä, jos johtoon tulee viilto, tai jos eristys särkyy. Älä koske johtoon, ennen kuin se on irrotettu virtalähteestä. Älä korjaa tai leikkaa vahingoittunutta johtoa, vaan vaihda se uuteen. 5. Jatkojohto ei saa olla kelattu vyyhdille, sillä se saattaa kuumeta liikaa ja heikentää pensasleikkurin tehoa. 6. Pidä johto poissa leikkausalueelta. 7. Älä vedä johtoa terävien esineiden ympäri. 8. Kytke virta pois päältä aina ennen kuin irrotat pistokkeita, liittimiä tai jatkojohtoja. 9. Kytke virta pois päältä, irrota pistoke virtalähteestä ja tarkista, ettei johto ole vahingoittunut tai kulunut ennen kuin laitat sen pois. Älä korjaa vahingoittunutta johtoa, vaan vaihda se uuteen. 10. Kierrä johto vyyhdiksi varoen taittamasta sitä. 11. Älä koskaan kanna laitetta johdosta. 12. Älä koskaan irrota tulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä. 13. Kytke laite vain tuotekilven ilmoittaman jännitteen mukaiseen verkkoon. 14. Electrolux-tuotteissa on EN60335-määräysten mukainen kaksoiseristys. Mitään laitteen osia ei saa missään tapauksessa liittää maattoliittimeen.

7 Valmistelut 1. Käytä aina asianmukaista vaatetusta, hansikkaita ja tukevia kenkiä. Suojalasien käyttö on suositeltavaa. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, jotka saattavat tarttua liikkuviin osiin. 2. Tarkasta leikkausalue huolella ja poista johdot ja muut esineet. 3. Tarkista kone kulumiselta ja vahingoilta ja korjaa tarpeen mukaan, ennen kuin ryhdyt käyttämään sitä ja jos siihen on kohdistunut iskuja. 4. Varmista aina ennen pensasleikkurin käyttöä, että kädensuoja (kuuluu toimitukseen) on paikallaan. Älä koskaan käytä pensasleikkuria, jos siitä puuttuu osia tai jos joku muu kuin valtuutettu huoltohenkilö on tehnyt siihen muutoksia. Esivalmistelut 1. Käytä pensasleikkuria ainoastaan päivänvalossa tai hyvässä valaistuksessa. 2. Vältä leikkaamasta pensasleikkurilla märkiä pensaita. 3. Varmista, että tiedät kuinka pensasleikkuri pysäytetään nopeasti hätätilanteessa. 4. Älä koskaan pitele pensasleikkuria sen suojasta. 5. Älä koskaan käytä pensasleikkuria, jos suojat ovat vahingoittuneet tai jos ne puuttuvat. 6. Irrota pistoke virtalähteestä ennen kuin ojennat pensasleikkurin toiselle henkilölle. 7. Vältä käyttämästä pensasleikkuria muiden, etenkin lasten, läheisyydessä. Käsisuojan kokoaminen Varotoimenpiteet Kokoamisohjeet 8. Varmista aina, että olet turvallisessa asennossa pensasleikkuria käyttäessäsi. 9. Pidä kädet ja jalat aina pois leikkureiden lähettyviltä ja etenkin moottoria käynnistettäessä. 10. Älä käytä tikkaita pensasleikkuria käyttäessäsi. 11. Irrota pistoke virtalähteestä: - jos jätät pensasleikkurin vartioimatta; - ennen kuin ryhdyt puhdistamaan tukosta; - ennen kuin tarkistat tai puhdistat leikkuria tai työskentelet sen parissa; - jos osut johonkin esineeseen leikatessasi. Älä käytä pensasleikkuria ennen kuin olet varmistanut, että se on turvallinen käyttää; - jos pensasleikkuri alkaa täristä ja tarkista se välittömästi. Kova tärinä saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.; - ennen kuin ojennat sen toiselle henkilölle. Kunnossapito ja säilytys 1. Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit kireällä, jotta pensasleikkuri on turvallinen käyttää. 2. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat turvallisuussyistä. 3. Säätöjä suorittaessasi varo etteivät sormesi joudu leikkurin liikkuvien terien ja kiinteiden osien väliin. 4. Teränsuoja tulisi laittaa paikalleen käytön jälkeen. 1. Laita käsisuoja loveen kuten kuvassa A on esitetty ja varmista, että se on kunnolla kiinni. ÄLÄ KÄYTÄ RUOHONLEIKKURIA ILMAN KÄSISUOJAA. Käynnistys ja sammutus Ennen kuin käynnistät pensasleikkurin. 1. Tee johtoon lenkki ja työnnä se johdonpitimessä olevan aukon lävitse kuvassa A esitetyllä tavalla. 2. Kiinnitä lenkki koukun ympärille kuvassa B esitetyllä tavalla. 3. Kiinnitä jatkojohdon naarasliitin leikkurissa olevaan vastakkeeseen. (Kuva C). 4. Kiinnitä johto virtalähteeseen. 5. Poista teränsuoja kuvassa D esitetyllä tavalla. Pensasleikkurin käynnistys 1. Pensasleikkurissa on kaksi käynnistysvipua. 2. Kummankin käynnistysvivun täytyy olla käyttöasennossa (katso kuva E), jotta leikkuri käynnistyy. Pensasleikkurin pysäytys Siirrä pensasleikkuri pois leikkausalueelta ennen kuin sammutat sen. 1. Pysäytä leikkuri vapauttamalla jompikumpi käynnistysvivuista. (Kuva F) SUOMALAINEN - 2

8 Käyttö Pensasleikkurin käyttö 1. Tarkista leikattava alue aina ennen leikkaamista. Poista sellaiset esineet, jotka saattavat singota ilmaan tai juuttua kiinni terään. 2. Pidä pensasleikkuria aina edessäsi. Pitele kunnolla kiinni kahvasta ja seiso tukevassa asennossa. 3. Anna leikkausterien saavuttaa täysi nopeus, ennen kuin ne koskettavat leikkauskohdan. 4. Työskentele aina poispäin ihmisistä, seinistä, isoista kivistä, puista, ajoneuvoista ja muista kiinteistä esineistä. 5. Jos terä pysähtyy, sammuta leikkuri välittömästi. Irrota pistoke virtalähteestä ja puhdista teriin juuttuneet roskat. Tarkasta terät ja korjaa tai vaihda uusiin tarpeen vaatiessa. Pensaan yläpinnan leikkaaminen Leikkaa suurilla pyyhkäisyliikkeillä. (Katso kuva G). Parhaan leikkaustuloksen saat, kun kallistat terää hieman leikkaussuuntaan. Pensaan sivupinnan leikkaaminen Leikkaa pensaan reunat alhaalta ylöspäin (katso kuva H) kaventaen pensaan reunaa sisäänpäin sen yläpäässä. Näin pensas kasvaa tasaisemmin. Pensasleikkurin kunnossapito Puhdistus (J) KÄYTÄ HANSIKKAITA 1. Poista roskat kaikista ilmanottoaukoista ja teristä pehmeällä harjalla. 2. Pyyhi leikkurin ulkopinta kuivalla rätillä. TÄRKEÄÄ Älä käytä vettä pensasleikkuria puhdistaessasi. Älä myöskään käytä kemikaaleja, bensiiniä tai liuottimia, sillä ne saattavat vahingoittaa leikkurin muovisia osia. Leikkausterän voitelu Voitele leikkausterät ennen käyttöä ja käytön jälkeen käytön helpottamiseksi ja leikkurin käyttöiän pidentämiseksi. Sivele öljyä niin, että se valuu terien väliin. (Katso kuva K). Käyttökauden loputtua. 1. Puhdista pensasleikkuri huolella. 2. Tarkista, että kaikki mutterit ja pultit ovat kunnolla kiinni. 3. Tarkista silmämääräisesti, etteivät leikkurin osat ole kuluneet tai vahingoittuneet. Ota yhtyes paikalliseen huoltopisteeseen, mikäli osia täytyy vaihtaa. Pensasleikkurin varastointi Varmista, että teränsuoja on kiinnitetty paikalleen ennen varastointia.(katso kuva L) Säilytä pensasleikkuria kuivassa paikassa, missä se ei pääse vahingoittumaan. Vianetsintäohjeita Ruohonleikkuri ei toimi 1. Onko virta kytketty päälle? 2. Tarkista onko sulake palanut ja vaihda tarvittaessa. 3. Jos sulake palaa jatkuvasti,kytke ruohonleikkuri välittömästi pois virtalähteestä ja ota yhteys paikalliseen Electrolux Outdoor Products valtuutettamaan huoltopisteeseen. Leikkausterä pysähtyy leikattaessa 1. Leikkaa hitaammin. 2. Jos terä pysähtyy hitaasta vauhdista huolimatta. Kytke ruohonleikkuri pois virtalähteestä ja ota yhteys paikalliseen Electrolux Outdoor Products valtuuttamaan huoltopisteeseen. Leikkuri ei sammu, kun toinen käynnistysvipu vapautetaan Kytke ruohonleikkuri pois välittömästi virtalähteestä ja ota yhteys paikalliseen Electrolux Outdoor Products valtuuttamaan huoltopisteeseen. SUOMALAINEN - 3 Huono leikkausjälki 1. Tarkista, että käytät leikkuria oikein (katso kohtaa Käyttö). 2. Tarkista, ettei terissä ole roskia. 3. Ovatko terät vahingoittuneet? Kytke ruohonleikkuri pois välittömästi virtalähteestä ja ota yhteys paikalliseen Electrolux Outdoor Products valtuuttamaan huoltopisteeseen. Ruohonleikkuri tärisee kovasti Kytke ruohonleikkuri pois välittömästi virtalähteestä ja ota yhteys paikalliseen Electrolux Outdoor Products valtuuttamaan huoltopisteeseen.

9 Suositeltavat huoltotoimenpiteet Koneessa on hopean värinen ja musta arvokilpi. On suositeltavaa, että kone huolletaan vähintään kerran vuodessa, ja useammin jos ammattikäytössä. Takuu & takuutodistus Jos jokin osa osoittautuu vialliseksi valmistusvirheen takia takuuajan sisällä, Electrolux Outdoor Products korjaa vian tai vaihtaa uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä maksutta asiakkaalle edellyttäen, että: (a) viasta ilmoitetaan suoraan valtuutetulle korjaamolle; (b) ostotodistus esitetään; (c) vika ei johdu väärinkäytöstä, laiminlyömisestä tai käyttäjän suorittamista vääristä säädöistä; (d) vika ei johdu normaalista kulumisesta; (e) ruohonleikkuria ei ole huoltanut tai korjannut, purkanut tai muuten käsitellyt kukaan muu kuin Electrolux Outdoor Products valttuuttama henkilö; (f) ruohonleikkuria ei ole vuokrattu; (g) ruohonleikkurin omistaa sen alkuperäinen ostaja; (h) ruohonleikkuria ei ole käytetty muussa maassa, kuin siinä, missä se on tarkoitettu käytettäväksi; (i) ruohonleikkuria ei ole käytetty kaupallisiin tarkoituksiin. Kulutuskaupan osalta noudatetaan lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä kuluttajasuojalain säännöksiä. Takuu ei kata seuraavista johtuvia vikoja. Siksi on tärkeää, että luet tässä käyttöoppaassa esiintyvät ohjeet huolella, ja ymmärrät, kuinka ruohonleikkuria käytetään. Takuu ei kata seuraavia: Vahingoittuneiden tai kuluneiden terien vaihto. Ilmoittamatta jätetystä häiriöstä aiheutuneet viat. Yhtäkkisestä iskusta aiheutuneet viat. Ruohonleikkurin tässä käyttöoppaassa esitettyjen ohjeiden ja suositusten vastaisesta käytöstä aiheutuvat viat. Vuokrakäytössä olevia ruohonleikkureita. Seuraavat osat kuluvat normaalikäytössä ja niiden käyttöikä riippuu siitä, kuinka niitä huolletaan ja näin ollen ne eivät normaalisti ole takuun kattamia: terät ja verkkojohto. HUOM! Electrolux Outdoor Products takuu ei kata sellaisia vahinkoja, jotka johtuvat suoraan tai epäsuoraan sellaisten varaosien tai lisäosien käytöstä, jotka eivät ole Electrolux Outdoor Products valmistamia tai sen hyväksymiä tai vikoja, jotka johtuvat ruohonleikkuriin tehdyistä muutoksista. Ympäristöietoa Electrolux Outdoor Products n toutteet on valmistettu ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Tuotteet on valmistettu mahdollisimman ympäristöystävällisistä osista Electrolux OY:n toimintaohjeiden mukaisesti. Tuotteet voidaan hävittää kierrättämällä. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Muovioisissa kierrätysmerkinnät lajittelua varten. Ota ympäristöasiat huomioon hävittäessäsi tuotetta. Mikäli tarpeen, paikalliset viranomaiset antavat hävittämistä koskevia neuvoja. SUOMALAINEN - 4

10 Undertegnede, M. Bowden of Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Attesterer at produktet:- Kategori... Hekksaks Merke... Electrolux Outdoor Products Svarer til spesifikasjonene i Direktiv 2000/14/EEC Serieidentifikasjon...Se Produktets Klassifiseringsetikett Prosedyre for konformitetsvurdering...annex VI Etat det er meldt fra til...i.t.s., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. England. Andre direktiver...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/23/EEC og standarder...en :1987, EN :1987, EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN :1995, EN :1997 EC KONFORMITETSERKLÆRING Undertegnede, M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv 81/1051/EEC som rettledning. Maksimum A-belastede lydtrykksnivå, registrert ved brukerens plassering, under fritt felt halvveis ekkofritt kammerforhold, var :- Minä allekirjoittanut M. Bowden of Minä allekirjoittanut M. Bowden, Electrolux Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 Durham. DL5 6UP. Varmistaa, että 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen laite:- näytekappale on tarkastettu käyttäen EUdirektiiviä 81/1051/ETY viitteenä. Suurin A- Luokitus... Pensasleikkur Merkki... Electrolux Outdoor Products painotettu käyttäjän kohdalla mitattu Vastaa direktiivin 3000/14/ETY vaatimuksia. äänenpaineen taso puolikaiuttomassa huoneessa käyttäjän tasolla oli seuraava:- Undertegnede, M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede effektivverdi av vibrering, registrert ved plasseringen av brukerens hånd, var:- Type... A Watts... B Garantert lydkraftnivå... C Målt lydkraftnivå... D Nivå... E Verdi... F Vekt... G EC VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Minä allekirjoittanut M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu käyttäen ISO standardia viitteenä. Suurin painotettu käsivarsitärinä käyttäjän käden kohdalla oli seuraava:- Sarjan Tunnus...Katso Tuotteen Arvokilpeä Yhdenmukaisuusarviointi... ANNEX VI Tiedotusosapuoli...I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. England. Muut direktiivit...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/23/EEC sekä standardeja... EN :1987, EN :1987, EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN :1995, EN :1997 Tyyppi... A Watts... B Taattu luotettava tehontaso... C Mitattu luotettava tehontaso... D Taso... E Arvo... F Paino... G Jag, undertecknad M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Intyga att produkten:- Kategori... Häckklippare Tillverkare.. Electrolux Outdoor Products överensstämmer med specifikationerna i direktiv 2000/14/EEC EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Jag, undertecknad M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nämnda produkt har testats med bestämmelse 81/1051/EEC som riktlinje. Det maximala A-vägda ljudtrycknivån som uppmättes vid körplatsen under förhållanden i en frifälts halvt ekofri kammare var:- Jag, undertecknad M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nämnda produkt har testats med bestämmelse ISO 5349 som riktlinje. Det maximala vägda kvadratiska medelvärdet för vibration som uppmätts vid förarens handläge var::- Identifiering av serie... Se Produktidentifieringsetikett Metod för bedömning av överensstämmelse...annex VI Notifierat organ... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. England. Andra direktiv... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC samt följande standarder..en :1987, EN :1987, EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN :1995, EN :1997 Typ... A Watts... B Garanterad ljudnivå på motor... C Uppmätt ljudnivå på motor... D Nivå... E Vårde... F Vikt... G Undertegnede, M. Bowden of Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Kontrollér, at produktet:- Kategori... Hæktrimmer Fabrikat... Electrolux Outdoor Products over holder specifikationerne i direktivet 2000/14/EØF EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet, idet direktiv 81/1051/EØF er blevet anvendt som vejledning. Det maksimale A-vægtede lydtryksniveau, som er blevet målt på brugerpositionen i et frifeltshalvlyddødt rum var:- Undertegnede, M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet, idet ISO 5349 er blevet benyttet som vejledning. Den maksimale vægtede effektivværdi for vibration som er blevet registreret ved brugerens håndposition var:- Identifikation af serie... Se Produktmærkat Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelse...annex VI Underrettet organ... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. England. Andre direktiver...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/23/EEC og standarderne... EN :1987, EN :1987, EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN :1995, EN :1997 Type... A Watts... B Garanteret lydeffektniveau... C Målt lydeffektniveau... D Niveau... E Værdi... F Vægt... G

11 A HT42 A HT420 B 380 W B 400 W C 101 db (A) C 101 db (A) D 98 db (A) F 98 db (A) E 90 db(a) E 90 db(a) F 4.04 m/s 2 F 4.04 m/s 2 G 3.2 kg G 3.2 kg A HT450 A HT600 B 450 W B 500 W C 105 db (A) C 101 db (A) D 97 db (A) D 98 db (A) E 91 db(a) E 95 db(a) F 4.6 m/s 2 F 7.5 m/s 2 G 3.2 kg G 3.5 kg Newton Aycliffe, 07/08/2003 M. Bowden, Research & Development Director

12 BELGIQUE/BELGIË ČESKÁ REPUBLIKA DANMARK DEUTSCHLAND ESTONIA FRANCE FINLAND SUOMI ITALIA IRELAND MAGYARORSZÁG NORGE NEDERLAND ÖSTERREICH POLSKA SLOVENIJA SLOVENSKA SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA SVERIGE UNITED KINGDOM Flymo Belgique/België Tel: , Fax: Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products, Na Křečku 365, Praha 10 - Horní Měcholupy. Tel: 02/ , Info-linka: 0800/ Internet: Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S, Lundtoftegaardsvej 93A, DK 2800 Kgs.Lyngby Tel: , Fax: , Flymo Deutschland Tel: , Fax: Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS) Tel: (372) Flymo France SNC Tel , Fax Electrolux Outdoor Products Finland Tel: , Fax: McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 72, Valmadrera (LECCO) - ITALIA Tel: , Fax: Flymo Ireland Tel: , Fax: Electrolux Lehel Kft Tel: Flymo/Partner, div. av Electrolux Motor a.s. Tel: Flymo Nederland Tel: , Fax: Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ, Tel: , Fax: , Internet: Electrolux Poland Sp. z.o.o. Husqvarna, Warszawa Myslowicka 10/2 Tel:- (22) Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ, Tel: , Fax: , Internet: Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, Lipt. Hradok Tel: , Fax: , Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera Tel / , Fax / Electrolux Outdoor Products, Sverige Tel: , Fax: Electrolux Outdoor Products United Kingdom Tel: , Fax:

13 Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND Telephone - (00) Fax - (00) UK Telephone Fax Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number England The Electrolux Group. The world s No.1 choice. The Electrolux Group is the world s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world

ELECTRIC WHEELED ROTAR

ELECTRIC WHEELED ROTAR ELECTRIC WHEELED ROTAR ARY Y LAWNMOWER ELEKTRISCHER SICHELMÄHER MIT RÄDERN TONDEUSE ELECTRIQUE POUSSEE ELEKTRISCHE ROTERENDE GRASMAAIMACHINE OP WIELEN ELEKTRISK, HJULGÅENDE ROTORKLIPPER SÄHKÖKÄYTTÖINEN

Lisätiedot

ELECTRIC WHEELED ROTAR

ELECTRIC WHEELED ROTAR ELECTRIC WHEELED ROTAR ARY Y LAWNMOWER ELEKTRISCHER SICHELMÄHER MIT RÄDERN TONDEUSE ELECTRIQUE POUSSEE ELEKTRISCHE ROTERENDE GRASMAAIMACHINE OP WIELEN ELEKTRISK, HJULGÅENDE ROTORKLIPPER SÄHKÖKÄYTTÖINEN

Lisätiedot

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Lisätiedot

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren Mini-Trim GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen k äyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten ett ä vedät

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE ProMeris paikallisvaleluliuos kissoille

PAKKAUSSELOSTE ProMeris paikallisvaleluliuos kissoille PAKKAUSSELOSTE ProMeris paikallisvaleluliuos kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

IKEA 365+ GNISTRA. IKEA_365_GNISTRA_FY13_FI.indd

IKEA 365+ GNISTRA. IKEA_365_GNISTRA_FY13_FI.indd IKEA 365+ GNISTRA IKEA_365_GNISTRA_FY13_FI.indd 1 24.8.2012 18.01 IKEA 365+ GNISTRA -veitset on suunniteltu arkikäyttöön. Hyvin suunniteltujen yksityiskohtien ja korkean laatunsa ansiosta sarjan veitset

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO MERKKIEN SELITYKSET

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA PlayStation Move-rattiohjain Käyttöohje CECHYA-ZWA1 7019810 Osien nimet Etunäkymä vasen irrotuskytkin -näppäin -näppäin oikea suuntanäppäin yläsuuntanäppäin vasen suuntanäppäin alasuuntanäppäin yläpidike

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS Euroopan unionin solidaarisuusrahasto Vuosikertomus FI FI LIITE I: VUONNA SOVELLETTAVAT SUURKATASTROFIEN

Lisätiedot

SUOMI IKEA 365+ Ruoanlaittoastiat

SUOMI IKEA 365+ Ruoanlaittoastiat SUOMI IKEA 365+ Ruoanlaittoastiat Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. MCCULLOCH GLADIATOR 550

Käyttöoppaasi. MCCULLOCH GLADIATOR 550 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle MCCULLOCH GLADIATOR 550. Löydät kysymyksiisi vastaukset MCCULLOCH GLADIATOR 550 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. MCCULLOCH TITANIUM HT 555 http://fi.yourpdfguides.com/dref/934350

Käyttöoppaasi. MCCULLOCH TITANIUM HT 555 http://fi.yourpdfguides.com/dref/934350 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle MCCULLOCH TITANIUM HT 555. Löydät kysymyksiisi vastaukset MCCULLOCH TITANIUM HT 555 käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat SUOMI Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Riippumaton instituutti testaa kaikki hanamme huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET 1. Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Samoin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! 1 Turvaohjeet VAROITUS! Työskentelypaineen

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

STIGA PARK. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro

STIGA PARK. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro STIGA PARK 110 Combi Pro 125 Combi Pro BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES

Lisätiedot

DEUTSCH. Multiclip El

DEUTSCH. Multiclip El DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. FI SUOMALAINEN SYMBOLIT Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta varovaisuudesta

Lisätiedot

Husqvarna DC 3300. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Husqvarna DC 3300. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Lisätiedot

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Halkaisukoneen tärkeimmät osat...2 Turvallisuusohjeita...3 Työskentely ja kuljetus...5 Kokoaminen...8 Räjäytyskuva...12 Osaluettelo englanniksi...13 Huolto...14

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Dicural 15 mg päällystetyt tabletit koiralle Dicural 50 mg päällystetyt tabletit koiralle

PAKKAUSSELOSTE Dicural 15 mg päällystetyt tabletit koiralle Dicural 50 mg päällystetyt tabletit koiralle PAKKAUSSELOSTE Dicural 15 päällystetyt tabletit koiralle Dicural 50 päällystetyt tabletit koiralle Dicural 100 päällystetyt tabletit koiralle Dicural 150 päällystetyt tabletit koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102

KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102 KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! SISÄLLYS Turvaohjeet Tekniset tiedot

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

HG 5616. 545167657 Rev. 4 5/15/09 BRW

HG 5616. 545167657 Rev. 4 5/15/09 BRW HG 5616 SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Lisätiedot

STIGA PARK 2WD. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro

STIGA PARK 2WD. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro STIGA PARK 2WD 110 Combi Pro 125 Combi Pro 8211-0546-02 1 2 2 1 3 4 5 6 7 8 C A B 2 9 10 1/3 11 12 D 13 14 24 Nm 45 Nm 3 SUOMI FI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS- TA. Ohjeita on noudatettava

Lisätiedot

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS FB965. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS FB965 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta LASIOVIPAKASTIN Metos Profitbar SD-83 4242978 Asennus- ja käyttöohjeet 09.09.2012 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 09.09.2012 METOS Profitbar lasiovipakastin SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

DEUTSCH SILENT 45 S

DEUTSCH SILENT 45 S DEUTSCH D SILENT 8211-342-03 4 4 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 3 4 Typ I 1 6 Typ II 3. 4.. 6. 4 Typ I SVENSKA S 8. Typ II 9. 7. 10. 11. 12. FI SUOMALAINEN SYMBOLIT Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat

Lisätiedot

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN WA3744 1 2 a b A B C 1. verkkolaite 2. liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen.

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0 käyttöoppaasta

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

SafeLine VA4 Käyttöohjeet

SafeLine VA4 Käyttöohjeet SafeLine VA4 Käyttöohjeet 01.2013 Tekniska data Käyttöohjeet Strömförbrukning vid 24V matningspänning: Strömförbrukning på en aktiverad ingång och uppspelning av ljud med max volym: Högtalare Storlek:

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot