r-~nc-:-o-4 -E L dk~ U 1-9--'6:-7---"'\ TEHTÄVÄSHAKKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "r-~nc-:-o-4 -E L dk~ U 1-9--'6:-7---"'\ TEHTÄVÄSHAKKI"

Transkriptio

1 Suomfln ~.m r-~nc-:-o-4 -E L dk~ U 1-9--'6:-7---"'\ l Erikoisnumero ) SHAKKI TEHTÄVÄSHAKKI Suomen Tehtäväniekat, jäsenistöltään pienin shakkijärjestömme, on saanut kunnian järjestää Maailman Shakkiliiton tehtäväshakin kongressin Tampereella Tämä on selvä osoitus siitä, mitä voi innokas harrastus ja rakkaus harrastusta kohtaan saada aikaan. Kuten tässä numerossa olevasta tehtäväshakin esittelystä selviää, on ST saavuttanut kansainvälisiä menestyksiä ehkä enemmän kuin maamme muut shakkijärjestöt. Tampereen kongressin kunniaksi on ST lahjoittanut Suomen shakille tämän erikoisnumeron, jopa painattanut valmiiksi sisäsivutkin, vain kannet ovat lehtemme omaa tuotetta. Suomen Shakki haluaa näin lausua Suomen Tehtäväniekoille vilpittömän kiitoksen sekä onnentoivotukset tehtäväshakkikongressin menestykseksi. YHDY PANKKI meidän pankki "luottamuspankki Karluttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

2 on tilata SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTI Se on nykyajan lehti nykyajan ihmistä varten ~ Helsingin Suomoloinen Sööslöponkki toriooo föydellisfö ponkkipolveluo HELSINGIN----. SUOMALAINEN SÄÄSTÖPANKKI Kluuvikatu 8, puh että Kansa on osuustoiminnallinen vakuutuslaitos Kansan mieheltä kuulin, että sinne voi keskittää kaikki vakuutuksensa olipa sitten kysymyksessä henkija sairaus- tai eläkevakuutukset, palo-, murto-, tapaturma-, liikenneauto- tai muut vahinkovakuutukset. Nyt tiedän myös, että valtioneuvosto on vahvistanut Kansalle henki- ja sairausvakuutusmaksut, jotka ovat maan huokeimmat. KANSA-YHTIÖT E-LIIKETTÄ~~ maailman shakkiliiton tehtävöshakin XI kongressi tampereella

3 Tampereen seudun shakkipiirin puheenjoht. Aatos Haapanen: Tampereella pidetään Maailman shakkiliiton tehtäväshakin X[ kongressi Vastaava kongressi on aikaisemmin pidetty Budapestissä 1956, Wienissä 1957, Piranissa Jugos[aviassa 1958, Wiesbadenissa 1959, Leipzigissä 1960, Moskovassa 1961, Solothurnissa Sveitsissä 1962, Tel Avivissa 1964, Readingissä Englannissa 1965 ja Barcelonassa Se, että Suomi on saanut isännän velvollisuudet tänä vuonna, on jo suuri luku sinänsä. Tamperelaisina olemme ylpeitä siitä, että kongressi oidetään kauniissa kaupungissamme. Onnistuakseen vaatii kongressi tietyn määrän varoja. Näyrä kiitoksemme valtiovallal [e, Tampereen kaupungi lie, tehdasja liikelaitoksille sekä lukuisillle yksityisille, jotka moni eri tavoin ovat tukeneet pyrkimystämme tehcki kongressista arvonsa mukainen. hvila TAMPEREEN ASEMAA VASTAPÄÄTÄ Maamme shakkiväe[ [e osoi tclmme toivomuksen huomioida julkaisumme ilmoittoi Clt. VanhCln sononnclil mukaan voi juhlan pitää joko häviäkseen tai häpeäkseen. Toivomme onnistuvamme häviän uhallokin. Järjestelytoimikunnon ovat muodostclileet: Jon Honne[ius KClngasolCl, Osmo KClilCl Helsinki, Erkki PClClIClnen Helsinki, Matti Myllyniemi Pori ja Aatos Hoaponen.

4 Kaupunginjohtaja Erkki Lindfors: Suomalainen sinisten järvien, teollisuuden, tieteen ja taiteen kaupunki, Tampere, toivottaa tehtäväshakin pat-issa kokoontuvat vieraat tervetulleiksi. Rohkenen toivoa, että vieraat viihtyvät T<ampereella ja tulevat muistamaan Tcmpereen miellyttävänä kaupunkina, jonne voi palata toistamiseenkin. Tervetuloa 110 VUOTTA PANKKIPALVELUA TAMPEREEN JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAIDEN HYVÄKSI. Mayor of city Erkki Lindfors: Tampere, the finnish city of blue lakes, industt-y, science and ari welcomes the cuests gathering in the connection of task chess. Will hope that visitors will feel at home in Tampere and will recall Tampere as o pleasant city, where one can return for anothere visit. Welcome

5 Kaupungin matka'ilu- ja kongressitoimisto: icaukalbrvi II RAKENNUSVAIHE ALKAA Tampere - Suomen toiseksi suunn kaupunki Sodan jälkeinen aika on ollut Suomessa voimakasta sekä henkisen että taloudellisen kehityksen kautta. Tässä f'clkentamistyössä myöskin Tampere on ollut aktiivisesti mukana. Tämän vuoden syksyllä aloi tetaan Kau kaj ärven II rakennusvai heen rakentaminen Isolammen länsipuolelle. Kaukajärvelle on nyt tulossa jälleen eri pituisin säästöajoin korkealuokkaisia ja viihtyisiä, eri kokoisia asuntoja. Alueen rakentamiseen tullaan anomaan myo s va 1 tlon asuntolainoja (arava). Tämän päivän Tampere on maan toiseksi suurin kaupunki. Se on kasvanut ripeästi. Asukasluku, joka v oli 70000, on nyt Tampere sijaitsee luonnonkauniilla paikalla kahden suuren järven välisellä kannaksella, joka halkoo järviä yhdistävä Tammerkoski. Koskellcl on alkuaan ollut keskeinen asema kaupungin kehityksessä. Sen rannalle rakennettiin maan ensimmäinen paperitehdas v Hieman myöhemmin aloitti täällä toimintansa uusi paperiteollisuuden haara - oli keksitty paperin valmistaminen puusta ja uutta raaka-ainetta kokeiltiin ensi kertaa SuomessG. Maon puuvillateollisuus alkoi niinikään TampereelLa. Skotlantilainen James Finlayson oli v perustanut tänne teollisuuslaitoksen, joka vaatimattomasta alu3ta kehittyi todelliseksi suurtehtaaksi. Todellinen sensaatio tuo ajan oloissa oli Finlaysonin kuusikerroksisen tehdas I-akennuksen valmistuminen v Ensimmäisenä maassamme aloitettiin iäällä myös osuustoimintaliike (1900). RAKENTAJAT RAKENNUSTOIMISTO NIILO AHTI OY KESKISEN RAKENNUSLII KE OY Alueen esittely ia alustavat varaukset: KAUKAJÄRVITOIMISTO, Aleksanterinkatu 24 B TAMPEREEN SÄÄSTÖPANKIN asuntosäästöosasto Hämeenkatu 12 Merkittävä edistysas'kel teknillisen kehityksen alalla oli sähkön käyttöönotto, jota ensimmäisen kerran koko Pohnjoismaissa kokeiltiin juuri Finlaysonin suuressa Tehtaat olivat vähitellen alistaneet kokonaan palveluksieensa kosken koime vesiputousta, joiden yhteinen korkeusero on 18 m. Todellinen kehitys ei kuitenkaan ole pysähtynyt tähän, sillä Tampere on alettu tuntea teollisuuskeskuksena, joka vetää puoleensa uutta suurteollisuutta. Tällä hetkellä saa teollisuudesta toimeentulonsa yli puolet kaupungin asu!oimistosta perheenjäsenet huomioon ottaen. Täällä lasketaan olevan yli 400 teollisuus laitosta. Tärkeimmät teollisuuden haa~at ovat metall i- tekstii I i-, kenkä- ja paperinjalostusteollisuus. Metallitoollisuuden tuotteita ovat mm. diesel moottorit, kutomo- ja puunjalostusteollisuuden koneistot tiee ja kaivinkoneet, frukit ja rautatiekalusto.

6 VALMISTAMME MUOTOTANKOJA L1UKUVALETTUNA KUPARISEOKSISTA 81 Mitta:tarkkuus noin ± 0,1 mm työvara = hiontavcli"a Tiiveys sama kuin vedetyssä metallissa.. Sileäpintainen., Pituus melkein rajaton (n. 20 m) KONEPAJAT JA KORJAUSPAJAT PROMETliukuvalua Liukuvaletut pronssi- ja punametalliputket ja pyörötangot läpimitaltaan 120 mm asti ovat edeliee:n tärkeimmät tuotteemme. KESKIPAKOVALU OY METALLIVALIMO VEHMAiNEN AS. PUH. TAMPERE 45540, Näillä artikkeleilla on tärkeä sija maamme ulkomaankaupassa.. _- N. 32 % Suomen tekstii liteoll isuudesta on si joittunut Tampereelle. Lei ki Ili sesti Tamperetta nimitetään myös "suutarien pääkaupungiksi", onhan yli puolet maan jalkinetuotannosta keskittynyt Tampereelle. Vaikka Tampere ei sisämaassa si jaitsevana o[ekaon tyypi [[i nen kauppakclupunki, se on laajana ja voimakkaasti kehittyvänä tolousa[ueen kaupallinen keskus. Lukuisa,t liikkeet jcl suuret tavaratalot palve[evat niin hyvin maakunnan asukkaita kuin kauempaakin saapuvia motkai[ijoita. Viime vuoden lokakuussa ensimmäisen kerran järjestettiin Tamperee[[a ns. valoviikko, jossa koupungin liikekadut valaistiin kukkakoristeiden muotoon rakennetuilla valolaittei[la. Kanpanjan tarkoituksena on esitellä Tamperetta ostopaikkana. Sodanjälkeinen rclkennustoiminto on keskittynyt paaasiassa -osuin- ja sosiaalisiin rakennuksiin. Asukas[uvun nopea lisääntyminen on puolestaan edellyttänyt lukuisien uusien koulujen rakentamista. Viimeisen kymmenen vuoden aik-ona on kaupungin taholta kiinnitetty.jrikoinen huomio ku[ttuuri- ja korkeammcln epetustyön kehittämiseen. Tampe reelle siirtyi 8 vuotta sitten Yhteiskunnal[inen korkeakoulu, josta sittemmin muodostui Tampereen Y[ iopisto. Tätä varten rakennettiin uusi nykyaikainen yliopistorakennus, jota heti muutaman vuoden kuluttua oli laajennettavcl. Opiskelijoiden kokonaismäörä on n Tällä hetkellä yliopistoss8 on kolme tiedekunto-on: yhteiskuntatieteellinen, humanistinen ja taloudellishallinnollinen. Lisäksi yliopiston yhteydessä voidaan ns. päästötutkintoincl suorittaa seitsemän alemmantasoista ammattitutkintoa. Mm. Tampereen Yliopisto ainoana Suomessa on ottanut ohjelmaansa SCII)OmOIlehtimiestutkinnon. ErikoisuutenC! myös on, että yliopistossa voi myös henkilö, joka ei ole suorittanut 'llioppilastutkintocl, jatkcla opintojacln ClkClteemisen oppiclrvon sclclvuttclmiseksi. Kaksi vuottcl sitten siirt'ettiin TClmpereelle Tekni[[isen korkeclkoulun hclara OSClstO. Lisäksi täällä toimivclt tekni[linen oppi[oitos, kcluppcloppilclitos, kclksi sclirclclnhoitcljclkou[uo, lostentclrhclseminclclri jcl kclksi arnmottikoulua. Kesäisin on yliopiston suojissa kesäyliopisto. TClmpereen kclupunki pyrkii eri tclvoin tukemacln kulttuurityötä. I<Clupungil[CI on stipendi- ja lainarahastoja opiskelijoita varten ja vuosittain myönnetään apurahojcl ku[ttuuritoiminncln eri olojen edustajille. Ainutlaatuista lienee niinikään se, että kclupungin taloustarviossa on tietyn suuruinen määrärclhcl varclttuna julkisten muistopcltscliden hankkimiseksi. TClmpere tunnetacln kcluttcl mclan korkecltclsoisencl teotterikclupunkincl. Täällä on kaksi ammattiteattericl, jolla kummallakin on kaksi näyttämöä. Näytäntöjä on useimpina iltoina viikossa kaikilla näyttämöillä samanaikoisesti.

7 Oy Tampella Ab on toimittanut paperikoneita seuraaviin maihin: Bulgaria Espanja Italia Neuvostoliitto Suomi Tshekkoslovakia Turkki Unkari Yhdysvallat Oy Tampella Ab has delivered paper machines of different kinds to the following countries: Bulgaria Czechoslovakia Finland Hungary Italy Spain Turkey USA USSR Kesäaikana on toiminnassa kesäteatteri, jonka pyörivä katsomo oli valmistuessaan v laatuaan ensimmäinen maailmassa. Kesäteatteri on ollut erittäin suosittu, jopa niin, että sen katsojamääriä on seitsemänneksi suurin koko maassa huolimatta sen lyhyestä, kaksi kuukautta kestävästä näytäntökaudesta. Teatteriin voidaan kerrallaan ottaa henkeä, ja sillä on näytäntöjä esityskauden aikana melkein joka ilta, usein kaksikin päivässä. Myöskin ulkomaalaiset pystyvät seuraamaan sen näytäntöjä, koska teatterin erikoislaatuisuus, joukkokohtaukset, luonnonläheisyys sekä vieraskieliset käännöstekstit tekevät esityksen ymmärrettäväksi. Myöskin sosiaalisen huollon taso on pyritty pitämään korkeana. Kaupungin uudessa vanhainkodissa on tilaa 600 vanhukselle, jotka voivat viettää elämänsä jäljellä olevat vuodet omissa huoneissaan turvallisesti. Lisäksi on viime vuosina rakennettu vanhusten asuintaloja, joiden vuokra on mahdollisimman pieni. Myös lasten huolto on hyvin järjestetty: tääl,lä on kaikkiaan 23 lastenkotia ja -seimeä. Monista laitoksista sairaalahuollon alalla on merkittävä Tampereen Keskussairaala, joka on 41 kunnan yhteinen. Se vo'lmistui muutama vuosi sitten, jcl käsittää 960 sairaspaikkaa ja on varustettu nykyaikaisilla hoito- ja tutkimuslaitteilla. Urheilutoimintaa kaupunki on tukenut varsin voimakkaasti. Keväällä 1965 voimistui ensimmäisenä Suomesso paikkainen jäähalli, joka vielä samana vuonna oli jääkiekon MM-kisojen näyttämönä. Jäähallia voidaan käyttää moneen muuhunkin tarkoitukseen, kuluvan vu'oden keväällä järjestettiin siell,i::i voimistelun EM-kilpailut ja ensi syksynä siellä pelataan puolet koripallon EM-kilpailujen peleistä, - Vuosi sitten valmistui uusi urheilustadion, jonne mahtuu n katsojaa. Tampereen leirintä:alue on yksi maan parhaita. Se on varsin laaja, n. 7 ha, jo sen laitteet, kuten keitto katos- ja käymälärakennukset OVQt ensiluokkaiset, Erikoisesti leiriytyjien viihtyisyyttä on monin tavoin pyritty parantamaan. Siellä on kaksi saunaa, veneitä, lastenkeinuja, pelejä jne. Leirintäalueen välittömässä läheisyydessä sijaitseva motelli ravintoloineen on myös leiriytyjien käytettävissä. Eräinä Tampereen matkailun valtteina ovat Hopealinjan ja Runoilijan tien vesireitit, koska nä:.:ien varrella matkailijalla on tilaisuus tutustua kauniiseen järvi-suomeen, sen luonnonkauneuteen ja vehmauteen. Matkailijoille ja kongresseille kaupunki tarjoaa monenlaista nähtävää, kullekin ohjelmansa puitteissa. Tarkoituksena on, että jokainen viihtyy täällä. Oman apunsa antaa kaupungin matkailu- ja kongressi toimisto neuvontapalveluineen. Toivotamme vieraamme tervetulleiksi!

8 TAMPERE, with a population of almost 150,000, is the second largest town in Finland and the most important inelustl'ial and commercial centre of the interior. Many parks anel a naturally beautiful setting on a narrow isthm0s between two lakes givo the busy city a well.kept, green and attra,ctive appearance. But neither its position as a lively business cent',1e nor its comparative youth has prevented Tampere from playing an important part in the country's cultural life: hel'e are to be found the University of Tampere, G Technical\ University, commercial and technical instituti,ons four' professional thecltres as well as the summor theatre of internationciii repute. Moreover Tampere has always produced many writers, while modern Finnish ot'chitecture is well i1epresented in many quarters of the town as well as in individual buildings. in summer Tampere can offer the visitor a vmiety of things to see and do, and pleasant evening entertainment, in addition to getting to know the city itself: The Tampere Summer Theatre with its revolving auditorium Daily sight-seeing tours of the town lokomo-koneet kaikissa maanosissa Daily lake trips in the environs Lake cruisesby "Silver Line" and "Poet's Way" Folk dancing and open-air concert in Koskipuisto Pmk Various events at the indodr Ice Rink A modern well--equipped camping siie lokomo-mach i!les 011 all continents Numerous bathing beaches A number of ali the year round attractions e.g. permanent an galleries and visiting exhibitions; seven museums, chursches and other buildings representative of both old and modern Finnish architecture, a Zoo anel the national parks of Pyynikki and Kauppi with viewing towers. Tampere Finland Tel telex Tampere occupies a favourable central position easily reached from other parts of Finland and abroad. There me, for instance, daily flights from Stockholm and Copenhagen, and good, direct road, rail and air connections with various coastal towns in Finland where planes, ships and ferries arrive from other countries.

9 aio k 0 rt t i- asia on luottamus- asia > Kaikissa ojokortin hankintoan liittyvissä kysymyksissä voitte luottamuksella kääntyä ammattinsa taitavan auto-opistomme puole,?n. - Palvelemme Teitä sekä päiväettä iltakurssein. - Opetuksessa kiinnitämme erityistä huomiota liikkenturvallisuusasioihin. - Kouluautommeovat tutut merkit VW, Cortina, Opel Record sekä Ford Trader-kuorma-auto. Tulkaapa Tekin! TAMMERKOSKEN A U T 0-0 P 1ST 0 Tuomiokirkonkatu 40, puh toim.joht. T. Laine kotiin TAMPERE, Finnlands zweitgrösste Stadt mit etwa Einwohnern, ist das wichtigste industrielle und gesdiäftliche Zentrum des Binnenlandes. Zahlreiche Pairks und die naturchöne Lage der Stadt auf einer Landenge 2wischen zwei Seen tragen dazu bei, dass das lebhafte Strassenbild der Stadt wohlgepflegt, grun und anmutig erscheint. Die wräftig~ wirtschafliche Entwicklung der Stadt und ihr verhältnismässig junges Alter haben sie nicht gehindert ein Schwerpunkt es kulturellen Lebens des Landes zu werden. Hier finden wir u.a. die Universität Tampere, di,e Technische, vier Berufs" theater und dazu ein funftes Theater, das weltberuhmte Sommertheqter mit seiner drahbaren Zuschauertribune. Tampere ist auch immer ein.lentrum produktiver Schriftsteller gewesen und ist es immer noch und die wohlbekannte, zeitgenössische finnische Architektur hat in zahlireichen Stadtteilen und Privathäusern ihren Ausdruck gefunden. Das sommerschöne Tampere bietet dem Reisenden ein vielseitiges P'rogramm und amusante Abendunterhaltung uber die Bekonntschaft mit dem Stadtbild hinaus: Tampere Sommertheater mit seiner drehbaren Zuschauertribune Tögliche Stadtrundfahrt Tägliche Binnenseekreuzfahrt innerhalb de/s Stadtgebietes Volkstanzvorstellungen und Parkkonzerte im Koskipuisto-Park Viel:seitige öffentliche Vorstellungen in der Eishockeyhalle Zeitgemässes und gut ausgestattetes Camping-Gebiet Binnenseerouten "Finnlands Silberlinie" und "Der Dichterweg" Mehrere Freibäder Zahlreiche das Jahr hindurch geöffnete Sehenswurdigkeiten u.a. ständige und wechselnde Kunstausstellungen, Museen von sieben verschiedenen Branchen, Kirchen und Gehäud~, die sowohl älter1e als zeitgenössische finnische Kunst vertreten, Tiergarten, Pyynikki und Kauppi Naturparks mit Aussichtsturmen. Wegen seiner zentralen Lage im Binnenland besitzt Tampere gute Verkehrsverbindungen mit verschiedenen Teilen des Landes und seine Auslandsverbindungen sind gut. U.a. bestehen zwischen Stockholm-Tampere und Kopenhagen-Tampere tägliche Flugverbindungen und von den Kustenstädten des Landes hat man nach Tampere Anschluss an die Flug-, Dampferund Autofährrouten vom Ausland, entweder mit dem Flugzeug, dem Zug oder dem Auto.

10 TAMMERFORS (TAMPERE), Finlands näststörsta stad med inemot invånare är inlandets viktigaste irdustrielllo och kommersiella centrum. Tack vare de talrika parkerna och det natursköna läget på ett näs mellan tvenne s jöar kännetecknas den liv I iga stadsbi Iden av såväl grönska som trivsel. Stadens kraftiga ekonomiska utveckling och dess f1elativt unga ålder har icke hinclrat den från att bli elt I"ulturellt centrum i landet. Här verkar bl.a. Tammerfors Universitet och Tommerfors Tekniska Högskola, tekniska och rnerkantila länoanstalter, fyra yrkesteatrar och därtill en femte teater, den vl:irldsberömda sommarteatern med sin roteronde åskådarläktare. Tammerfors har också städse frmnbringat frmntrödonde förfalta,re, och den välkäncla finlänclska nuticlsarkitekturen hm kommit tili uttryck i talril<a staclsclelar och privata byggnacler. Det sommarfagra Tammedors e":jjucler turisten ett mångsicligt och glacl kvällsunderhållning: progran o TClmmerfors sommarteclter mecl sin roterclncle åskåclclrläktore DClglig sightseeingtur i stclden DClglig insjökryssninc:j inom clet viclsträcta staclsområclet FolkclansuppvisningClr och parkkonserter i KKlSkipuistoparken Ishallens vorierancle evenemong för cdlmänheten Ticlsenligt och välutrustat campingområde Insjörutterna "Finska Silverlinjen" och "Sk!CIlclens väg" Fiera bclclstriäncler Många sevärclheter, öppna året om, bl.a. permanenta och ti Ilfäll iga konstutställningar, sju museer representerande olikcl områclen, kyrkor och byggnacler, som förelräderl söväl äldre som moclern finlänclsk arkitektur, en cljurpork somt Pyynikki och Kouppi noturporker mecl utsiktstorn. På grund ov sitt centrala läge i inlonclet hor Tommerfors goda trofikförbinclelser mecl oliko clelor av Finlancl. Dess utrikesförbinclelser är också gocla. Tammerfors har clagligo flygförbinclelser bl.o. från Stockholm och Köpenhamn, och från cle bätclr och bilfärjor, som f,-ån utlanclet anläncler tili k,uststäcler, finns god clfls!utning per flyg, tåg, buss eiler bil.

11 postiosoitteemme LOKERO HELSINKI 10 uusi puhelinnumero TAMPERE, la deuxieme ville de Fin lande ( habitants) est le centre industriel et commercial de 10 Finlande Centrale. Les nombreux parcs, et une belle situation sur une presqui'ile entre deux lacs, lui donnent un aspect vert et plaisant. Mais Tampere n'est pals seulement un centre economique; malgre son jeune 0ge c'est aussi une cite culturelle ou se trouvent l'ecole des Halutes Etudes Sociale~, l'ecole Polytechniques: et commerciales quatre theotres, et en ete le theatre de plein air. Tampere est aussi la ville de plusieurs ecrivains connus, et de nombreux quarti'2lrs da la ville temoignent le niveau eleve de I'architecture modeme finlandaise. En ete, Tampere offre au touriste un programme varie et des soirees disvertissantes. II peut aller au theatf"le d'ete avec 10 celebre "salle" toumante decouvri,r 10 ville grace au "sight-seeing" quotidien faire une croisiere sur les lacs qui entourent la ville suivre les representations des danses folkloriques a Koskipuisto partici:per aux fetes ou expositions dans le hall de hockey sur glace visiter le camp de camping moderne et tres bien installe KAIVOKSELA KAIVOKSELANTIE 3-5 R U 0 s t U m a t tom i a ja haponkestäviä faire les circuits lacustres tres connus: "La Ligne d'argent de Finlande" et "La Route du Poete" partent de Tampere se brunir sur plusieurs plages visiter de nom bneuses curkosites, parmi lesquelles des e~positions d'art, 7 differents musees, des eglises et d'autres constructions, les parcs naturels de Pyynikki et de Kauppi avec leurs tours d'observation, le zoo. r U u v e j a ja m u t t e r e i t ei BULTFABRIKS AB HALLSTAHAMMAR OY E.S~RLIN..AB KONELIIKE Tampere, est situe a I'interieur du pays. En raison meme de cette situation geographique le reseau de communications avec le I"este du pays a'insi gu'avec I'etranger est excellent. A noter les services aeriens quotidiens depuis Stockholm et Gopenhague ainsi que les correspondances frequentes pour les villes les plus importantes de Finlande aussi bien par air que par chemin de fer ou par route.

12 List of partakers in the 11 th meeting of the Permanent Commission of the FIDE for Chess Compositions Schedule Austria BRD Bulgaria Czechoslovakia Denmark DDR France Great Britain Hungary Israel Italy Jugoslavia Netherlands Poland Romania Spain SSSR Sweden Switzerland USA Dr. K. Wenda G. W. Jensch Dr. K. Fabel Dr. J. Niemann - A. Tanielian - Ing. N. Dimitrov Ing. B. Formanek J. Mortensen A. Lapierre C. Mansfield B. P. Barnes Dr. G. Paros Mr. P. ten Cate Dr. G. Grzeban Ing. A. Teodoru? A. F. Arguelles Prof. B. A. Saharov A. Hildebrand B. Lindgren H. Ternblad J. Knöppel F. Sandberg Voter Adviser Onlooker 1 *) 1**) (1 ) 1 *) '1 " '1 J of the 11 th meeting of the Permanent Commission of the FIDE for Chess Compositions to be held at Ta m per e from 23rd to 30th August /8 W Arrival Arrival Commission 24/8 Th Commission Hosts 1) -,,- 25/8 F -'1- Commission Hosts 2) \ 26/8 So -,/- -,,- 27/8 Su _,,_3) Hosts 4) 28/8 M -,,- Commission 29/8 Tu Hosts 5) Hosts 5) 30/8 W Commission Departure Departure 1) Town t'our and reception at the Town Hall. 2) "Sauna" trip ~) Experimental solving competition (G. W. Jensch). Finland O. Kaila - J. Hannelius - M. Myllyniemi 4) A meeting with Finnish problemists. 5) Boat trip on the lakes and banquet (1) ;') + interpreter > *) + seuetary Mealtimes: bre:lkfast , lunch , dinner

13 , ~---_.. ~ T ä hdenvä lejä Ta m pereelta Tampereen seudun shakkipiiri on toiminut vilkkaasti j'o 11 vuotta. Kerhoja on 18, joissa jäseniä yhteensä 355. Tuoni on niittänyt kallista viljaa kuluneen vuoden aikana. Piirin ensimmäinen puh.johtaja shakkimestari Arvo Ahlstedt kuoli 5.1. ja hänen seuraajansa Ale Montonen kesän kynnyksellä. Lisäksi Tampellan kerhon mestari vuosien takaa Thorvald Eriksson poistui keskuudestamme keväällä. * Kuluneen toimintavuoden aikana on piiri saanut runsaasti kiertopalkintoja. Lahjoittajina ovat olleet Tampereen Säästöpankki, KESOIL, Veikkaustoimisto, Keskipakovalu Oy, Suomen Sandvik ja Äshammars Bultfabrik Ruotsista. Lisäksi Lahden kaupunki lahjoitti kaupunkiottelun Lahti-Tampere kiertopalkinnon. Tampere--Turku otteluun on toiveita saada palkinto Tampereen kaupungi Ita. * Piiri kokeili käytännöllisiä pal,kinboja Tamper>een mestaruuskilpailussa ja puulaakiotteluissa. Ostimme hyvää Mokka-Katriina kahvia ja sekös oli kotona äideille mieleen. Suosittelemme tapaa. Tampereelle on tulosscl uusi Suomen mestari. Kirjepelin 1967 mestaruusryhmän voittaa Tampellan Konepajan seppämestari A r m a s B j ö r q v i s t. Parhaat onnittelumme ansioituneelle shakkimiehelle, jonka listaan sisältyy mm. Kalevan shakkikerhon perustaminen. Lisäksi hän on aikaisemmin voittanut tehdas kerhojen Valmetin ja Tampellan mestaruudet. * * I ~-~ ~ SAN OVI K~e~i?k~~~E~~~~~~.K1~y puh telex Tampere, Lakalaivankatu, puh Turku, Teollisuuskatu 50, puh ~ ~ Tampereen toimi,vien shakkimesta.r,ien kärki on kovin kapea. Tunnollisesti turnauksissa ja edustustehtävissä ovat olleet ainoastaan Matti Rantanen ja Heikki Matikka. Toivottavasti saamme pian Tampereelle ME-turnouksen. Hyviä mestariehdo~kaita ovat mm., Seppo Nieminen, Voitto Särki lahti, Toivo Kuha, Kauko Nikkilä jne. Leipätyö ei salli vierasotteluja. Tampereella on ajatus saada 4-miehisjlOukkuepikapalin SM.kilpailut järjestettäväkseen vuonna Taloudellisesti hyvin hoidettuna tietäisi tämä liiton kassaan sievoista lisää.

14 o sm 0 Koi I 0 10 Motti Myllyniemi: Suomi jo tehtäväshokki,suomalainen LAATUTERÄS vie kehitystämme eteenpäin 00 Oy VUOKSENNISKA Ab IMATRAN RAUTATEHDAS TURUN RAUTATEHDAS Shakki voidaan jakaa neljään pääryhmään: lähishakki, etäisshakki, tehtäväshakki ja johtoshakki. Näissä harrastajien lukumäärä Suomessa on pienin tehtävä- eli taideshakin alalla, muttcl aikaonsaannokset kclnsainvälistä mittapuuta käyttäen ovat tehtävän:ekoillamme huomattalvan suuret. Niinpä laatijoi den tuoreita menestyksiä ovat 4. sija 20 maan joukkuekilpailussa vv ja aivan ylivoimainen veitte v pehjeismaisessa mestaruuskilvassa. Kansainvälisiä tehtätuemareita meillä en seitsemän JULIUS GUNST-vainajan lisäksi. Jäsenyytemme Maailman Shakkiliiten pysyvässä tehtäväshakin toimikunnassa alkei virallisesti vasta v. 1966, mutta jo. sitä ennen elemme tiiviisti olleet mukana kansainvälisessä to'iminnassa 1930-luvu Ita lähtien. Uudeksi menestykseksi teivettavasti muedestuu tämän arvevaltaism teimikunnan 11 kengressin järjestäminen Tampereella Professeri JOHANNES ÖHQUISTIÄ ( ) pidetään Suemen järjestyneen shakkielämän isänä, olihan hän Helsingin Shakkiklubin v tapahtuneen perustamisen primus moter. Hän en myös tehtäväshakkimme uranuurtaja, jeko ilmestymisensä aleittaneessa Hufvudstadsbladetin shakkipalstassa julkaisi myös tehtäviä, samein kuin ensimmäisessä shakkilehdessi.imme Tidskrift för Schackissa v Maaliskuussa 1890 näkivät päivänvalon seuraavat kahden siit'ren mattitehtävät: N:e 35. HARALD WASASTJERNA: Ke8 Te4 Lf3 Re5 sb3 - c1 e6. Ratkaisun alkusiirto. 1.Rc6! Kd5 Ld6 sc5

15 OY TELKO imports raw materials, implements, machines and eguipment. OY~Ah Helsinki 10, Aleksanterinkatu 13 Puh N:o 36. Johannes Öhquist: Kg1 Ta8 La2 a5 Rg6 sf3 h6 - Kf5 se1 f4. Alkusiirto 1.Ld8! PENTTI SOLA-vainaja pitää A. C. WHITEN kuuluisassa joulukirjasarjassa v ilmestyneessä suomalaisten mattitehtävien kokoelmassa "Suomi" näitö ensimmäisinä julkaistuina suomalaistehtövinä. ARNOLD HINDS-vainajC1n mukaan ("111 suomalaista lopputehtävää', 1946) taas seuraava tasapeli oli ensimmöinen suomalainen lopputehtävä: Johannes Öhquist. Tidskrift för Schack 11/1890: Kh2 Th1 Rg3 sa1 b6 e3 f2 g4 - Ka8 Tc8 Ld1 sb3 b5 b1 c5 e4 e6 f3 g5. Tämän F. AMELUNGILLE omistetun tehtävän ratkaisu on: 1.Rh1! b2 2.Kg3! bld 3.Th8: Txh8 4.tpatti. Tehtäväshokin merkkivuodelta 1890 on myös syytä mainita Helsingin Shakkiklubin järjestämä ensimmäinen tehtävänlaadintakilpailumme, jossa tuomareina toimineet Klubin puheenjohtaja OTTO HJELT, ruotsalainen kirjakauppias ROBERT SAHLBERG ja tanskalainen pastori JASPER JESPERSEN ClrvostelivClt palkintosijoille Öhquistin ja LARS WASASTJERNAN tehtävät sekä tämän ja hänen Hmold-vel jensä yhteistehtävän. SeurClnneiden runsclan 30 vuoden CljCllta on todettclvisscl henkilökohtclistcl kiinnostusta yhä useclmmclltcl tclholtcl tehtävänlcladintcla kohtclcln. DClgens Tidningissä Cllkoi v tehtäiväpalsta, jokc1 samana vuonnal järjesti 2- si i rtoiski Ipai lun. v Cllkoi ilmestymisensä Suomen ShClkki, jossa jatkuvosti (= , jcl 1966-, Suomen Shakkilehti ja ) on ollut suhteellisen laajct taideshclkkiosasto. Myöhempiä, samoin tehtäväkilpailuja järjestäneitä lehtiö! ovat olleet Työväen Shakki ( ) jcl Ruutulauta (1943) lluvulta on myös ensimmäinen tehtäväkirjclmme, v suomeksi jcl espe,rantoksi ilmestynyt A. RAUTASEN "30 shakkir:robleemaa - Finnaj SClkproblemoj'. Tällä vuosikymmenellä monen sclnomcllehden shclkkiosclsto säännöllistyi, jcl niissä julkclistiin entistä useammin E'nsipClinostehtäviä. TällClisestCl pcllstastcl versoi "Åbo Underrättelsers Schocktidning', jotcl v ilmestyi kokonclistcl 24 numenocl. V shakkimme "isä" prof. Öhquist julkaisi "Schachprobleme"-kirjassa 121 tehtäväänsä, tosin vcllitettclvosti ilman lähdemerkintöjä jcl ratkaisujen anolyysiä. NykyaikClisen tehtäväshclkkimme "isä" moisteri Pentti Sola ( ) oli kuitenkin V:stCl 1930 lähtien neljän vuoden aikclna Ajan SClnCln ja sittemmin Ajan Suunnan tehtäväpcllstoissa jakanut runsaasti teoreettista tietoutta, ja hänen oppipoikiaan ovatkin monet parhaista keskipolven laatijoistamme. Sola oli Suomalaisen Shakkikerhon perustajajäseniä v. 1930, ja siellä hänen johdollaan tutustuttiin uudenoikaiseen tehtäväteoriaan.

16 \ MALMISTA Outokumpu Oy harjoittaa malmi n etsintää, kaivostoimintaa ja metallien jalostusta, tekee tärkeää työtä yhteiskuntamme hyväksi. Kaivokset Outokumpu, Vihanti, Kotalahti, Pyhäsalmi, Aijala, Korsnäs, Virtasalmi ja Kemi. ~o M/S QUTOKUMPU ~OVANIEMEN " VIHANTI MALMINETSINTA TOIMISTO METALLIKSI Tehtaat Kokkolan tehtaat tuottavat rikkiä, rikkidioksidi kaasua, rautamalmia, sähköenergiaa sekä lähiaikoina myös kobolttia. Muut tehtaat ovat Harjavallan kuparisulatto ja nikkelitehdas, Porin tehtaat sekä Tornion ferrokromitehdas (rakentei Ila). Ennen v järjestettyjä laadintakilpailuja olivat: Uudessa Suomessa 3 siirtoisille 19241, Turun Shakkil<1lubin 1. kilpailu 1924 vain varsinaissuomalaisille, 2. kilpailu 1926 yleisenä ja 3. seuran 40-vuotisjuhlan johdosta 1929, kaikki 2- ja 3osiirtoisryhmissä, Helsingin Shakkiklubin 40-vuotisjuhlokilpoilu siirtpisille sekä Ajan Sanan 3-siirtoiskilpG5lu 1931 ja kansainvälinen 2-siirtoiskilpailu Solon aloitteesta Suomen Shaklkiliitto ryhtyi v järjestämään vuosi ki Ipoi lu ja ja Suomalainen Shakkikerho pani toimeen vasta-alkajien kilpailun kahdessd ryhmässä katko- ja pakoruututeemoin. Em. "Suomi"-kirjan ilmestyminen ja sen lahjelkappaleiden myymisen antama tgloudellinen pohja yhdessä yhä kasvaneen innostuksen myötä joh.. tivat Suomen Tehtäväniekkain syntysanojen lausumiseen ja varsinaiseen perustamiseen Sen jälkeen verrattomasti suurin osa maamme tehtäväshakillisesta toiminnasto on käynyt tämän yhdistyksen kautta, ja se hoitaa esim. Helsingin Shakkiklubi juhlakilpailut 1936 ja 1956 sekä olympiakilpoilut Tarkastelemme ST:n toimintaa pääpiirteittäin sen eri haarojen oseilta. Alusta lähtien pidettiin yleisiä kokouksia kerta kuussa, mitä tapaa eräitä lamakousia lukuun ottamattg noudabettiin aina syksyyn 1966 asti, jolloin "yhdyttiin kokoontumaan joka toinen tiistai Pauli.gin huvilassa Helsingin Sibeliuksenpuistossa. Näin on tarkoitus jatkaa edelleen, ja koska nämä tehtöväillat ovat avoimet kaikille tehtäväshakista kiinnostuneille, ilmoitettakoon tässä, että elokuussa 1967 kokoonnutaan 1.8. ja klo , syyskuussa 12. jo 26 pöivänä jne. Kuukausikokousten muodossa ovat toimineet myös Satakuntaan v ja Keski-Suomeen v perustettu ST:n alaososbo, jollainen on syntynyt Tampereella ja pitäisi olla Turussa. II Outokumpu Oy Kuparitalo - Töölönk. 4 Helsinki - Puh V julkaistiin ensimmäistä kertaa jäsenmoniste, joka, on yhteydenpitovälineenä nyt jo 21. vuottaan ja jonka. 300 kappaleen painoksestcl n. 250 postitetaon jäsenistölle. UseitCl tuomioita ym. on monisteiden ohesso lahjoitusten turvin voitu lähettää painettuino. Kansallisen tehtävämestarin arvon myönsi Suomen Shakki liitto ST: n esityksestä v Joh. Öhquisti lie, v metsönhoitaja EDVARD of HÄLL STRÖMILLE ), tekn.tri JOHN L. W. LlLLJALLE ( ), tuomori YRJÖ S. ISO-PUONNILLE (enl. Nilsson, s. 1893), maisteri Aleksis Routaselle (s. 1891) ja Pentti Solalle, 1945 rautclt.virk. LEO VALVELl_E ( ), 1946 teotterinjohtajo EMIL LUUKKOSELLE ( ) jo 1947 moiste,ri, ekonomi VISA KIVELLE (s. 1905) sekä Suomen Keskusshakkiliitto samoin ST:n esityksestä 1949 levyseppä ERKKI A. WIRTASELLE

17 (s. 1911), majuri JAN HANNELlUKSELLE (s. 1916), 1955 ti[intarkastaja Ju[ius Gunsti[le ( ), 1962 dipl.ins. MATT[ MYLLYN[EMELLE (s. 1930), 1965 varatuomari ANTTI G. OJASELLE (s. 1916) ja 1966 toimittaja OSMO KAILALLE (s. 1916). KV.tehtävätuomanin r:1"von ovat saaneet Maai[man Shakki[iito[ta sen py" syvän tehtävätoimikunnan esityksestä: 1957 [eipuri AARNE DUNDER (s. 1914, [opputehtävät), J. Gunst (lopputehtävät), J. Hanne[ius (2" ja 3" siirtoiset) ja V. Kivi ([opputehtävät), 1958 O. Kaila (apumatit ja loppu" tehtävät), M. My[lyni,emi (2" ja 3"siinoiset) ja E. A, Wirtanen (2" ja 3- siintoiset) sekä 1966 A. G.Ojanen (itsematit ). ST:n toiminnassn ansioituneiden kunniakiertopa[kinnon, jämsänkoskelai" sen VILJO JÄRVISEN tehtäväniekan laudan ääressä esittävän puuveistoksen ovat saaneet vuodeksi haltuunsa 1960 A. Rautiainen, 1961 E, A. Wirtanen, 1962 prokuristi EERO BONSDORFF (s. 1921), 1963 varastomestari BRUNO BREIDER (s. 1907), 1964 A. DUrldel", 1965 V. Kivi, 1966 O. Kaila ja 1967 J. Hannelius. Kunnon KIPPARI ~~~~GHT raikasta tynnyriolutta ullossa Kippari-olutta! On kuin olisi tynnyri mukana. Niin täyttä olutta on Kippari. Hyvää, raikasta olutta, onhan se valmistettu 114 metriä syvän kalliokaivon tosiraikkaasta vedestä. Kunnon olutta, suurten olutmaiden tapaan "kylmä pastöroilua". Siksi voimmekin sanoa Kippari on kevyen raikkaan maun tynnyriolutta pullossa! TOTTAKAI KIPPARI MÄÄRÄÄ SUUNNAN! PYYNIKKI Ki[pai[utoimintaa on ollut varsin runsaasti. Niinpä jo ensimmäisenä kym" menvuiotiskautena ST jclrjesti 20 erilaista teemakilpailua, joihfn osal[istui yhteensä 360 tehtävää. Ensimmäinen kansainvälinen kilpailu järjestettiin v aiheena Leo Va[ven keksimä teema, jokcl on yksi kymmenkunnasta suomalaisesta teemakeksinnöstä. Viime vuosina ST:n järjestämien erilaisten kilpai[ujen määrä ylittää vuodessa ~ymmenen. Esim. v kv.. ki[pai[uja julistettiin neljä ja kansallisia yhdeksän. Laadinnan alalla on myös käyty maa- jo muita otteluja. V Hei" sinki voitti Ma:nnheimin, ja samoin kävi v V otettiin Roma" niaa vastaan tasan, mutta uusintoottelu 1938 hcivittiin. V kär'sittiin selvä tappio A[ankomoi[[e. Ruotsi on voitettu 2" ja 3 siirtoisotte[ussa 1945 jc: tasapeli[opputehtävien ottelussa V maiden välisessä joukkue [oadintakilpai',lussa parhaat olivat Unkari, SGksa ja jaetu[la 3. sijal[a Suomi ja Alankomaat. Poh joismainen neliot~elu 1948 päättyi 2"siirtoisten osalta näin tasaisesti: Ruotsi 82, Tanska 78, Norja 75 ja Suomi 74, 3"siirtoiset voitti Tanska jö[jessään Ruotsi, Suomi ja Norja. 2.siirtoisten PM-kilpailull '1961 Suomi voitti sijalukuilo 15, Tanska 23 ja Ruotsi 27, ja se,urclavcl menestys oli alussa mainitu3sa 1. kv.joukkue[aadintakilpai[ussa: 1. Neuvos" to[iitto 635'/2, 2. A[ankomaal 549, 3. Ruotsi 539'/2, 4. Suomi 531 '/2,5. LJn" kari 529'/2, 6. Jugoslavia 512 jne. Par'aikaa on käynnissä A[ankomaiden jcirjestämä 2. kv.joukkuela.adintakilpai[u, kun taas PM-kilpa-i[uissa jokai" ~essa 5te[ [a Po[ari ksen numerossa ju listetaan uusi vaihe a[kaneeksi. Henkilökohtaisista loatijoidemme menestyksistä mainittakoon vain seu"

18 raavat mital,isaavutukset: 1952 Helsingin olympiakisoissa 2-siirtoisten hopeamitali, ERKKI HEINONEN, 1960 Leipzigin itsemattien ja! 1962 Varnan 2-siirtoisten kultamitoli Erkki A. Wirtanen, 1964 Tel Avivin itsemattien pronssimitali Antti G. Ojanen sekä 1. kv. joukkuelaadintakilpailun lopputehtävien 2. ryhmä hopeamitali Bruno Breider+Osmo Kaila, apumattien 1. I"yhmän hopeamitali Matti Myllyniemi ja 2. I"yhmän kultamitali RAIMO SAILAS. MEIDÄN PANKKI ER BANK YOUR BANK IHRE BANK POHJOISMAIDEN YHDYSPANKKI NORDISKA FÖRENINGSBANKEN ~ Töhän asti ilmestyneissö valiotehtävien kokoelmissa FIDE-albumeissa on 22 suomalaislaatijalta 75 tehtävää: vv laatijalta 46, vv laatijalta 9 ja vv laatijalta 20 tehtäväö. Seuraavat ovat edustettuina: Jan Hannelius 17 tehtäväö, Erkki A. Wirtanen 13, Matti Myllyniemi 11, Leo Valve 9, Julius Gunst ja Antti G. Ojanen 3, Edward af Hällström, Visa Kivi ja Olavi Riihimaa 2 sekö Eero Bonsdorff, Bruno Breider, Erkki Heinonen, Reino Heiskanen, Veikko Hynönen, Juha Kasanen, Reino Ljungman, Ilmari Mäkihovi, Uuno J. Parhi, Pauli Perkonoja ja Lauri Ruonala 1 edelleen Aleksis Rautanen ja Tapani Tikkanen lisäysosassa 1. Tehtävistä 2-siirtoi~ia on 34, 3-s.iirtoisia 14, monisiirtoisia 1, itsematteja 5, apumatteja 4, ultratehtäviä 6 ja lopputehtäviä 11. FIDE-albumiin Suomesta tarjottiin 40 laatijalta yhteensä 206 tehtävää, retroalbumiin vastaavat luvuat olivat 47 ja ja uvuilla' ratkaisijamme ensin yksityisesti ja sitten ST:n toimesta osallistuivat kv.joukkueratkaisukilpailuihin, joissa henkilökohtaisesti pal'as mei'käläinen ol,i VÄINÖ HAKANEN, Turku. Suomen rotkaisijamestaruuskilpoilun ST ensi kertaa järjesti vuodenvaihteessa , ja 24 osanottojasta mestariksi tuli Aarne Dunder. Toisella kerralla v oli 44 yrittäjää ja paras AATOS FRED. V:sta 1959 lähtien on kilpailtu sään. nöllisesti sekä A-eli mestaruus_ että "jokamiehen" B'ryhmässä: 1959 PAAVO JOUPPILA (76 osanottajaa), 1960 PAULI PERKONOJA (74), 1961 Fred (78), 1962 Fred (83), Fred (83), 1963 Fred jo BJÖRN SCHWELA (82), 1964 Osmo Kaila, ESKO KRÖGER, JUHANI MATILAINEN ja JUHANI PITKÄRANTA (Perkonoja ja! Schwela (120), 1965 URHO MÄKI (102), 1966 Jouppi la, (125) sekä 1967 Fred, Jouppila, SALMON KOSKELA, Kröger, Antti G. Ojanen ja Perkonoja (135). Vv ja 1967 mestaruus on voitettu maksimituloksin. Unohdettclva ei liioin ole n1ulita ratkaisukilpailuja, joita sekä ST että lehdet ovat järjestäneet, ei myöskään meikäläisten, _ etunenässä Pau I i Perkonoja ja Björn Schwela, menestyksiä ulkomalisissa kilvoissa. Kv.tehtäväkongresseissa Suomen edustus on ollut: 1936/IPB MOnchenissä O. Kaila" 1958/FIDE-toimikunta Piranissa J. Hannelius ja O. Kaila, 1961 Moskovassa J. Hannelius, o. Kaila ja M. Myllyniemi sekä 1966 Barcelona,ssa J. Hannelius.

19 * Painamme Teille edullisesti AI KAKAUSILEHDET, MAINOSLEHTISET LOMAKKEET y.m. KIRJAPAINOTYÖT ORIVEDEN KIRJAPAINO Orivesi puh. 935/2397 ST:n perustamisen jälkeen ilmestynyttä tehtäväshakkikirjallisuutta ovat: WERNER ANTTILAN "Shakkia, 100 mattiitehtävää" (1944), Aarne Dunderin ja Arnold Hindsin "111 suomalaista loppu tehtävää" (1946), Osmo Kailan ja Matti Myllyniemen "Tehtävä_ eli taideshakki" (1965) ja Eero Bonsdorffin, KARL FABELlN ja OLAVI RIIHIMAAN "Schach und Zahl" (196). Lisäksi on Osmo Kailan "Jokamiehen shakkioppaassa" (1. painos 1942, 5. painos 1965) laajahko tehtäväosa. Yhteispohj'oismaisessa tehtäväshalkkii lehdessä Stella Poloris), joka alkoi ilmestyä v. 1966, Matti Myllyniemi toimittaa 2- siirtoist6m ja Olavi Riihimaa shakki-matemaattisten tehtävien osastoa. ST:n puheenjohtaj,ien luettelo on: , ja Aleksis Rautanen, Pentti Sola, Leo Valve, Jan Hannelius, 1958 EERO SAARENHEIMO ja Osmo Kaila. Edellä mainittujen lisäksi on näin suppeassakin tehtäväshakkimme esittelyssä si jama sellaisi Ilo. vainaj ien nimi Ilä kuin E. A. Ekholm, Olalvi Heino, Jorma Kinnunen, Yrjö Kontuniemi, Reino Kujalcl, Heikki Luk'karinen, Eino Pesonen, Tapani Sarva, Jorma Suojanen, Vilho Salmi, Tauno Tapionlinna, Johannes Terho, Anatol Tschepurnoff ja neiti Annikki Töyry. Seuraava nimiluettelo taas sisältää joukon edellä mainitsemattomia aktiivisia laatijoitamme: Erkki Hinkka, Juhani Koppelomäki, Hellmuth Laoksonen, Seth Liljestrand, Unto Murtovaara, Oskar NeV"anko, Erkki Poolanen, Erkki Puhakka, Vilho Somerpuu, Timo Tyrkkö ja Kauko Virtanen sekä nuorten edustajina Boris Gefwert, ahnnu Harkola, Unto Heinonen, Harri Hurme, Matti Kokkonen, Ilkka Saren ja Hannu Sakka. Pelkkä laatijoidemme luettelo sisältä,isi yli 300 nimeä. Tehtäväshakkimme kukoistuksesta on kiittäminen useita uutteria työntekijöitä, suosi joita, joista mainittavimmat ovat Eero Bonsdorff ja Visa Kivi, sekä hyvää yhteistoimintahenkeä. T:mi Veliekset Vaahto VESIJÄRVENKATU 33 LA HT I

20 Vuonna 1926 ilmestyi Suomessa kirja "s h a k k i P eli", tekijä Jo h ann K 0 t r c ja suomentajo V. Le van der. Ensimmäinen kappale oli nimeltään S h a k k i tai d e. Yli 40 vuotta sitten kirjoitetut ajatukset sopivat nykypäiviin mainiosti, joten julkaisemme kappaleen kokonaisuudessaan: "HYVIN pelattu shakkipeli herättää jälkeenpäin pelaavassa samanlaisen nautinnon kuin taideteos. Vielä suuremmassa määrin koskee tämä probleemejä, ja puhutaankin täyd\:\llä syyllä probleemitaiteesta. Probleemisommittel'ija suorittaa, kuten taiteilijakin, luovaa työtä; hän poinaa: arkaan aineeseen oman leimansa, ja hänen työnsä on sitä täydellisempi, mitä paremmin siihen on sovellettu kaiken taiteellisen luomisen korkein ehto, taloudellisuuden vaatimus.. Probleemita.iteilijalle tämä tosiil on helpompi tehtävä kuin käytännölliselle pelaajciil,e. Hänen on otettava huomioon ainoastaan välineet, rajoitettu tila ja shakkinappuloiden sisäinen voima. Shakinpelaajalla on lisäksi vastassaan vastustajansa tahto, joka pyrkii toteuttamaan omia aikomuksiaan ja tuhoamaan vastapelaajansa suunnitelmat. Kun terävämmin ja syvemmin ajatteleva pelaaja tästä huolimatta onnistuu saavuttamaan voiton, on hän suorittanut kaksinkertaisen tehtävän, hän ei ole a.inoastaan hallinnut välineitä, hän myös nujertanut suuremman esteen, vast!apelaojansa tahdon. Epät'öiden käyvät suunmestarit tähän henkiseen kaksintaisteluun, sillä he ovat tietoisia vaikeasta tehtävästään ja tahtovat kuitenkin tehdä parhaansa. Tästä johtuu es,im. se syvä vakc'ovuus, joka oli ominaista MOlrphylle, hänelle, joka pelissään, niinkuin Lange sanoo, näytti suorittavan korkean tehtävän, ja se sisälnen levottomuus, mikä valtasi Rubinsteinen jo monen muun, ennenkuin he saavat rauhallisuutensa takaisin. Vokava peli vahvojen pelaajien kesken vaatii tällo'ista mielenrauhaa, henkistä tasapainoa" täydellistä eristöytymistä ulkomaailman vaikutteista, vapaat ja huoletonta henkeä. Myös ruumiillinen hyvinvointi merkitsee paljon, ja moni mestarisuoritus on siitä syystö pöättynyt ilman odotettua arvokasta loppua, että ruumiinvoimat ovat määrätyllä hetkellä pettäneet ja siten höiritsevällä tavalla vaikuttaneet henkiseen toimintakykyyn." Ammattipelaajia ei sen tähden pidä kadehtia. Heidän täytyy olla luovassa työssä huolimatta siitä, että ehkä oikea mieliala puuttuu, niinkuin ta'itei Ii jan, jonka täytyy saada työnsä mäöri:iaikana valmiiksi. Shakinharrastajalle, joka ei pelaa ansaitakseen, vaan joka siitä etsii ja sclavuttc'akin henkistä virvoitusta jokapäiväisen työnsä lomassa, on asia toinen. Ei ainoastaon voitto vastustajasta, siitä saatu ilo ja tyydytys, joka liehittelee, hänen kunnianhimoaan, saata pel!aajaa aina uudelleen pel i latidan ääreen, vaan pal jon suuremmassa määrin kiinnittää todellisen shakinystävän mieltä itse kombinatio, sommitelma pelissä, luomisinto, halu antaa mielikuvitukselleen vapaa lento. Shakkiurheilu hyväksyy vain nykyisyyden ja ajattelee hyvin vähän menneisyyttä, sitä vastoin kun shakkitaide, niinkuin kaikki taiteet, valitsee ainoas IClCln todellisesti parhainta, mutta pitää myös kaikkina aikoina kunniassa. Joka kunnioittaa shakkitaidetta, hänelle on kaunis kombinatio (laajemmassa merkityksessä käsitettynä) hyvinsuoritettu peli, aina yhtä SUL,~ren kunnioituksen arvoinen, ja niinkuin todellinen taiteenharrastaja rakastaa vanhoja mestareitaan ja aina uudelleen palao niihin takaisin, niin myös oikea shakinystävä aina löytää iloa aikaisempien aikiojen suurten mestarien suorituksista - olivatpa ne pelattu ja pelejä tai probleemejä - ja saa niistä oikean mittapuun nykyajan suorituksille. Ilahduttavasti voittaa se käsitys yhä alaa, että shakki on hyvin läheistä sukua taiteelliselle toiminnajle. Ylpeän taiteilijan mainesanan, joka jo aikaisemmin on annettu probleemita,iteilijalle, pyrkivät uudet kyvyt omaksumaan, ja kuka voisi kieltää, etteivätkö he aito taiteellise:lla tavalla paina yksilöllistä leimaansa pelikäsittelyynsä ja vakavasti pyri erikoiseen, syvempään sha!kkipelin ymmärtämiseen. Monet vanhemmat käytännöllisen pelin mestarit, kuten Philidor ja Labourdonnais, Morphy, Anderssen, Steinitz ja Tschigorin, Pillsbury, Charousek, Schlechter, mainitaksemme vain muutamia suu_ ruuksia, olivat aito taiteilijoita" jotka käyttivät shakkipeliin koko tormonsa, etevän kykynsä, koko elämänsi:i; heidän oli pakko sitä aina harrastaa, se 01 i heidän tehtävänsä. Ei jokiaisesta, joka tuntee kiintymystä shakkiin, voi tulla probleemitaiteilijaa, mesta.ripelaajaa, sillä henkisillä kyvyillä on aina rajansa ja myös ulkonaiset olosuhteet ajan puute ammattivelvollisuuksien vuoksi, puute pelitilo'isuuksista po'rempio vastustajia vastaan - ovat usein estämässä. Siitä huolimatta voi jokainen tyydyttää taipumuksensa, rakkautensa shakkikombinatioon, syventymällä mestaripelien tutkimiseen. Innokkaasta probleemien ratkaisijasta kehittyy probleemien tuntija. Henkilölle, jloka kärsivällisesti ja innolla tutkii hyviä ja opettavaisia pelejä ja saavuttaa yhä syvemmän ymmärtämyksen, tarjoaa, samoinkuin probleemien tuntijalie, mesta'rien ajatuksien tutkiminen ja seuraaminen suurta nautintoa. Tutkima'lIa tarkkaavaisesti ja järkevästi pelejä, loppupelejä jo' avauksio kehittyy myös pelitaito huomattavasti. Tosin vasta käytäntö antaa oikean mittapuun pelitaidolle; se osoittaa, onko ja missä määrin shakinharrastajalla paitsi suurempaa ymmärltämystä myöskin tarpeellista tahdonvoimaa, joka ilmenee sitkeydessä ja ratkaisukyvyssä, voidakseen menestyksellisesti ja itsenäisesti pelata. Niin kaun kuin shakinystävä tutkii toisten kombinatioita" sommitelmia, ei hän henkilökohtaisesti ota pelin kulkuun osaa, hänen oma tahtonsa ei pääse siihen vaikuttamaan. Vasta shakkikamppailussa! hän tuntee äkkiä vihollisen tahdonsa olevan vastassa, hänen oma tahtonsa sao siitä yllykettä, kunnianhimo lyödä vastustajansa kannustaa häntä voittamaan kaikki esteet, rajoitetun ajan, vastustajansa suunnitelmat, oman kiihtyneisyytensä. Tällaisella henkilökohtaisella kamppailulla on suuri viehätysvoimansa, sillä ihminen.on luotu taistelemaan, Tästä johtuu, että shakinpelaaja" joka tuskin on oppinut shakinpelin alkeitakaan, siinä määrin ikävöi kamppailua, että hän. --_... _------_._---

21 en valmis ryhtymään siihen ilman syvempää peliymmärtämystäkin samalla asteella olevia pelaaj ia vastaan. Uskon kuitenkin, että tällaiset pelaajat eivät pääse pi!tkälle, elleivät he ajoissa ala tutkia hyviä, esikuvallisia pelejä tai ryhdy peliin vahvempia pelaajia vastaan. Viimeksimainittu tie on hitaampi, syystä että vahvat pelaajat eivät mielellään antaudu peliin heikompia vastaan, joten omien virheiden tuntemus vain hitaasti edistyy. Kokemus osoittaa sitävastoin, että useat kuuluisat mestarit innokkaan itseopiskelun kautta olivat jo sangen pitkälle edistyneet, ennenkuin yleensä saivat tilaisuuden kohdata vahvoja vastustajia. KESÄHOTELLI RAVINTOLA domus ykk SUMMERHOTEL RESTAURANT Väinäniöisenkaw 11, Tampere Puh Tel. Kongressiväen ja yksityisten matkai Ii jain suosima. The place of congresses and tourists Kansikuva Maailman Shakkiliiton tehtäväshakin The meetingplace of the Permanent XI kongressin pitopaikka elokuussa commission of the FIDE for Chess Compositions Tctmpereen tuomiokirkko, jotct on mainittu erääksi Euroopctn kctuneimmista protestctnttisista kirkoista, on vuosisadan vctihteen kctnsall is-romctnttisen rakennustyyl in luomus. Tampere Cathedrctl, one of the most beautiful of European Protestctnt Churches, wcts built in the National Romantie style at the turn of the century. MOTELLI 'io'7 cr;;? I[)) Jr;\/jjf' cr;;? TI Ofi\? MOTELL J..Q.1~~J.\,V.L1~ru~ TAMPERE FINLAND Tampere Domkirche, die mctn als eine der schönsten protestantischen Kirchen Europas bezeichnet, ist eine Schöpfung im nationalen, romantischen Stil der Jcthrhundertwende. Nuolialantie 50, puh Tel. Tctmmerfors domkyrko', som hctr kctllats en ov Europas vackroste protestantiska kyrkor, är en skapelse i sekelskiftets nationellt riomantiska sti!. Uusi, ajanmukainen motelli. 8S huonetta, jokaisessa mm. WC, suihku, jääkaappi ja puhelin. A new, comfortable motel, 85 rooms, in every room WC, shower, refrigerato and telephone. La cathedrale de Tampere, du style romantisme ncttional, a la renommee d'etre I'une des plus belles englises protestctntes de l'europe. Ravintolasta näköalat Pyhäjärvelle A beautiful restaurant.

22 , -III KESOI... 5' : :." :.:.: ~ :: /," TAMPEREELLA TEITÄ PALVELEVAT SEURAAVAT KESOIL-HUOLTOASEMAT: Hatanpäänvt KESOIL I Pyynikki.... J. Kivinummi Vuolteenkatu KESOIL TAT Hatanpäänvt. 42 Tammelanpk. 21 Sammonkatu 76 KESOIL TAT.... J. Elomaa.... JäähovijL. Oksanen Tullinaukio... :.... A. Sulin Härmälä U. Koivula Härmälä II.... M. Kulkkila Takahuhti.... Nekala.... H. Heinonen.... J. Hokkanen Raholankatu H. Ylinen Onko Teillä henkivartiia? Monilla sellainen jo on, ei tosin kuvan osoittamalla tavalla, vaan nykyaikaisen h e n k i v aku utu k sen muodossa. Salaman henkivakuutus on hyvä henkivartija. Siihen voi liittää sairaalavakuutuksen tai muun työ k y v Y t t ö myy s v aku utu k sen täydentämään lakisääteistä sairausvakuutusta ja vakuutusturva on inflaatiota vastaan varmistettu Salaman indeksiehdolla. Salaman henkivakuutus Teidänkin henkivartijaksenne! KESKINÄINEN, HENKIVAKUUTUSYHTIö VAKAVARAINEN SUOMALAINEN SUURYHTI~

23 OSUUSKASSA AIKAMME Shakkikuvioleimasimia sekä muita leimasimia ja tarvikkeita shakinpelaajille edullisesti. VQQITl~f1 LE.IMASIN ;:r rn e:n IIDffi0 Om. shakkimestari Turo - Kerppo, Turku. Kristiinankatu 5 puh ~- Käsinetehdas Arno 5a,uso Järvenpää. Puh AURA VAKUUTUSPALVELUA Paasipaino. Helsinki 1967

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2012

Markkinaraportti / helmikuu 2012 Markkinaraportti / helmikuu 212 Yöpymiset 4 % plussalla helmikuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui helmikuussa ja kasvua kirjattiin 4,2 %. Lisäys painottui nyt kotimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2014

Markkinaraportti / marraskuu 2014 Markkinaraportti / marraskuu 214 Yöpymiset ulkomailta hieman nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa 1,1 %. Vähennys tuli kotimaasta miinuksen ollessa 2,5 %. Sen sijaan ulkomailta kirjattiin

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2009

Markkinaraportti / helmikuu 2009 II / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / helmikuu 29 Paluu vuoden 27 tasolle Yöpymiset jäivät Helsingissä tammi-helmikuussa lähelle toissa vuoden lukuja. Yöpymiset vähenivät helmikuussa

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura 78 0 13 13 7 11 10 15 16 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 65 15 15 15 0 20 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 62 9 9 20

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2009

Markkinaraportti / lokakuu 2009 X / 29 Markkinaraportti / lokakuu 29 Kotimaiset yöpymiset selvässä kasvussa Helsingin yöpymistilastoja kaunistavat kotimaan matkailun vilkastumisen jatkuminen. Nousu tulee vapaa-ajan matkailusta, joka

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2015

Markkinaraportti / lokakuu 2015 Markkinaraportti / lokakuu 2015 Yöpymiset 7 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 7 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

Erasmus liikkuvuus Suomesta

Erasmus liikkuvuus Suomesta Erasmus liikkuvuus Suomesta 2007 2013 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 AT - Austria 239 242 230 264 294 271 BE - Belgium 88

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2013

Markkinaraportti / heinäkuu 2013 Markkinaraportti / heinäkuu 213 Yöpymiset hieman miinuksella heinäkuussa Yöpymisten määrä väheni heinäkuussa Helsingissä aavistuksen verran edellisvuoden heinäkuusta. Miinus tuli kokonaan ulkomailta yöpymisten

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2013

Markkinaraportti / maaliskuu 2013 Markkinaraportti / maaliskuu 213 Helsingin yöpymiset 5 % miinuksella Yöpymisten määrä väheni maaliskuussa Helsingissä 5, %. Miinusta tuli sekä kotimaasta yöpymisten vähentyessä 7,8 % että ulkomailta, josta

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2010

Markkinaraportti / tammikuu 2010 Markkinaraportti / tammikuu 21 Yöpymisissä pientä laskua edelleen Helsingin majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset vähenivät tammikuussa edelleen jonkin verran (- 6., - 2,7 %). Vuoden 29 tammikuussa

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2011

Markkinaraportti / lokakuu 2011 Markkinaraportti / lokakuu 211 Yöpymiset etenkin ulkomailta edelleen nousussa Ulkomailta tulleiden yöpymismäärä lisääntyi Helsingissä lokakuussa merkittävästi edelleen huolimatta viipymän lyhentymisestä.

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2015

Markkinaraportti / marraskuu 2015 Markkinaraportti / marraskuu 2015 Yöpymiset vähenivät lähes 3 % Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa vajaat 3 % vuoden takaisesta. Vähennystä tuli suhteellisesti suunnilleen yhtä paljon kotimaasta

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2015

Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Yöpymiset voimakkaassa kasvussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä heinäkuussa selvästi eli 18 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 437.800, oli kaikkien aikojen heinäkuun

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2014

Markkinaraportti / kesäkuu 2014 Markkinaraportti / kesäkuu 214 Yöpymiset hieman plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa hieman eli,6 %. Ulkomailta tulleiden yöpymisten määrä lisääntyi 3,5 %, kun sitä vastoin kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2014

Markkinaraportti / lokakuu 2014 Markkinaraportti / lokakuu 214 Yöpymiset lokakuussa 1 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 1,3 %. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat 11 % ja ulkomailta saapuneiden

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Market Report / October 2015

Market Report / October 2015 Market Report / October 2015 Overnight stays grow 7% Overnight stays by visitors to Helsinki were up 7% in October when compared to one year ago. Stays by domestic visitors increased more than four percent

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2015

Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Yöpymiset 2,5 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa 2,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät yli neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

Lektion 5. Unterwegs

Lektion 5. Unterwegs Lektion 5 Unterwegs ÜBUNG 1.a) und b) 1. Dessau 2. Dresden 3. Frankfurt an der Oder 4. Jena 5. Leipzig 6. Rostock 7. Weimar 8. Wittenberg A Sachsen-Anhalt B Sachsen E Brandenburg C Thüringen H Sachsen

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2015

Markkinaraportti / toukokuu 2015 Markkinaraportti / toukokuu 2015 Yöpymiset 3,5 % miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä toukokuussa 3,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset vähenivät runsaat viisi prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / huhtikuu 2009

Markkinaraportti / huhtikuu 2009 IV/ 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / huhtikuu 29 Yöpymiset laskeneet vuoden 27 tasolle Helsingin majoitusliikkeiden yöpymiset ovat taloudellisen taantuman hiipuneet selvästi vuodesta

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2009

Markkinaraportti / heinäkuu 2009 VII/ 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu 29 Yöpymiset vähenivät Helsingissä Kotimaasta ja etenkin ulkomailta tullut työajan matkailu väheni selvästi heinäkuussa edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita. Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3. 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa

Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita. Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3. 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa 1952 Helsingin Kameraseurassa toimi ns. "kengänauhakerho",

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2014

Markkinaraportti / joulukuu 2014 Markkinaraportti / joulukuu 214 Yöpymiset ennallaan Yöpymiset pysyivät Helsingissä joulukuussa edellisvuoden tasolla. Ulkomailta tuli vähennystä 6,7 % kotimaisten yöpymisten lisääntyessä 7 %. Ulkomaalaisyöpymisten

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2014

Markkinaraportti / elokuu 2014 Markkinaraportti / elokuu 214 Yöpymiset kotimaasta selvässä nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa 1,9 %. Kasvu tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten lisääntyessä lähes kymmenen prosenttia.

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2009

Markkinaraportti / tammikuu 2009 I / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu 29 n kampanjat Helsinkiä kampanjointiin tammikuussa näkyvästi yhteistyössä Expedia-matkanjärjestäjän kanssa Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2011

Markkinaraportti / elokuu 2011 Markkinaraportti / elokuu 211 Ulkomaiset yöpymiset nousussa, kotimaiset laskussa Pitkään jatkunut kotimaisten yöpymisten kasvu pysähtyi elokuussa, kun yöpymiset vähenivät 4,1 % edellisen vuoden elokuusta.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

ÜB. 1. a) Lektion 7. Ein Gute-Nacht-Bier ÜB. 2 (1) ÜB. 1. b)

ÜB. 1. a) Lektion 7. Ein Gute-Nacht-Bier ÜB. 2 (1) ÜB. 1. b) ÜB. 1. a) Lektion 7 Ein Gute-Nacht-Bier 1. Mozart-Straße 23 2. Kahden hengen huone maksaa 103-170 euroa. 3. Ensin lähijunalla Marienplatzille ja sitten metrolla Universitätille (yliopiston pysäkille).

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2014

Markkinaraportti / helmikuu 2014 Markkinaraportti / helmikuu 214 Kotimaan yöpymiset nousussa helmikuussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä helmikuussa hieman eli,4 %. Ulkomailta tulleiden yöpymiset vähenivät lähes 12 % kotimaasta tulleiden

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in den Dörfern von Virrat Henkilökuljetukset Personentransporte Sivistystoimi Schulverwaltungsamt Koulukuljetukset Asiointiliikenne - Schülertransport

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Markkinaraportti / huhtikuu 2014

Markkinaraportti / huhtikuu 2014 Markkinaraportti / huhtikuu 214 Yöpymiset ulkomailta nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä huhtikuussa hieman eli 1,1 %. Ulkomailta tulleiden yöpymisten määrä sen sijaan lisääntyi kaksi prosenttia,

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

NOKIA ETAPPI-AJO H:KI-NOKIA-H:KI 5 6 KESÄKUUTA 1938. Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. 420 km

NOKIA ETAPPI-AJO H:KI-NOKIA-H:KI 5 6 KESÄKUUTA 1938. Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. 420 km NOKIA ETAPPI-AJO 420 km H:KI-NOKIA-H:KI 56 KESÄKUUTA 1938 Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. Etappi-ajon osanottajat käännekohdassa Nokialla 13. 6. 37. CRESCENT 10HTAA viimeiset suurvoitot TORPEDO-vaihdetta

Lisätiedot

Juniori KuPS JÄSENKIRJE LOKAKUU Juniori KuPS nyt myös Facebookissa TYKKÄÄ

Juniori KuPS JÄSENKIRJE LOKAKUU Juniori KuPS nyt myös Facebookissa TYKKÄÄ JÄSENKIRJE LOKAKUU 2015 Juniori KuPS nyt myös Facebookissa TYKKÄÄ www.facebook.com/juniorikups KuPS A- ja B-nuoret jälleen mitaleille, BANZAI! KuPS A- ja B-nuoret pelaavat ikäluokkansa kovatasoista SM-sarjaa,

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2013

Markkinaraportti / toukokuu 2013 Markkinaraportti / toukokuu 213 Yöpymiset ulkomailta kääntyivät nousuun Yöpymisten määrä väheni toukokuussa Helsingissä prosentin verran edellisvuoden toukokuusta. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Harrastukset ja vapaa-aika Hobby und Freizeit. Tehtävän kohderyhmä. Tehtävän konteksti. saksa; yläkoulun A- ja B-kieli

Harrastukset ja vapaa-aika Hobby und Freizeit. Tehtävän kohderyhmä. Tehtävän konteksti. saksa; yläkoulun A- ja B-kieli Harrastukset ja vapaa-aika Hobby und Freizeit Tehtävän kohderyhmä saksa; yläkoulun A- ja B-kieli Tehtävän konteksti Suomalainen nuori kertoo harrastuksistaan saman ikäisille ulkomaalaisille nuorille. Aihepiirinä

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2014

Markkinaraportti / heinäkuu 2014 Markkinaraportti / heinäkuu 214 Yöpymiset kääntyivät laskuun Yöpymiset vähenivät Helsingissä heinäkuussa 2,3 %. Miinus tuli pääasiassa kotimaasta yöpymisten vähentyessä lähemmäs neljä prosenttia. Ulkomailta

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2011

Markkinaraportti / heinäkuu 2011 Markkinaraportti / heinäkuu 211 Helsingin matkailuvuosi ennätysvauhdissa Myös heinäkuussa päästiin Helsingissä asetettuun yöpymisten kasvutavoitteeseen, joka + 4 % kuukaudessa. Yöpymistilastot osoittivat

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

TTIP-tutkimuksen tulokset: Pohjoismaiden kansalaisten näkemyksiä vapaakaupasta ja TTIP:stä Heinä-elokuu 2015

TTIP-tutkimuksen tulokset: Pohjoismaiden kansalaisten näkemyksiä vapaakaupasta ja TTIP:stä Heinä-elokuu 2015 TTIP-tutkimuksen tulokset: Pohjoismaiden kansalaisten näkemyksiä vapaakaupasta ja TTIP:stä Heinä-elokuu 2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimus kattoi 5 Pohjoismaata, joissa haastateltiin yhteensä 4586 yksityishenkilöä

Lisätiedot

Tutustumiskäynti Cargotec Finland Oy 17.11.2010. Kuva 1980-luvulta, useita rakennuksia on jo purettu

Tutustumiskäynti Cargotec Finland Oy 17.11.2010. Kuva 1980-luvulta, useita rakennuksia on jo purettu Tutustumiskäynti Cargotec Finland Oy 17.11.2010 Kuva 1980-luvulta, useita rakennuksia on jo purettu TAMRUn senioreilla oli onnistunut tutustumiskäynti Cargotec Finland Oy:n toimintaan ja tiloihin Härmälässä.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tehtävä 4. Tehtävä 3. Saksan kielessä c, d, x, z ja q ovat yleisiä kirjaimia. Agricola hyödynsi näitä omissa teksteissään hyvin paljon.

Tehtävä 4. Tehtävä 3. Saksan kielessä c, d, x, z ja q ovat yleisiä kirjaimia. Agricola hyödynsi näitä omissa teksteissään hyvin paljon. Tehtävä 1 Vieressä olevalle tuomiokirkon kartalle on merkitty neljä nuolta, etsi nuolien kohdalla olevat hautakivet kirkosta ja kirjoita niissä lukevat saksalaiset sukunimet ylös. Yritä löytää ainakin

Lisätiedot

Market Report / August 2015

Market Report / August 2015 Market Report / August 2015 Overnight stays grow more than 6% Overnight stays by visitors to Helsinki were up more than 6% in August when compared to one year ago. The number of stays, 407,100, is an all-time

Lisätiedot

Market Report / November 2006

Market Report / November 2006 XI / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Increase in both domestic and foreign visitors' nights Nights in rose by 14.2% compared with the year before. Domestic nights were up 4.9% and foreigners'

Lisätiedot

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri Hirvenjuoksun PM-kilpailut IISALMI 21.7.2013 Sarja M Paras aika 21.00 1. Väätäinen Kari URMAS 287 254 594 1135 2. Lemmetty Timo Haapamäen HS 300 272 534 1106

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut Turku 07. - 19:03:27 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16 1. Elina Takku PuKu 93 96 90 96 375 AE 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18 1. Maria Liewendahl ÅSSF 95 92 97 98 382 2. Essi Laitinen TSA 92 95 97 95 379

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot