YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 193"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus AIKA :00-18:20 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginjohtajan tilannekatsaus Varhaiskasvatuspalveluiden siirtäminen kuntayhtymästä 198 osaksi kuntien sivistystoimea 118 Ylivieskan kaupungin strategia Elinvoimainen Ylivieska Jäähallin vihkiäistapahtuma Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapöytäkirjat 203

2 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Perkkiö Kaija-Maija 16:00-18:20 Puheenjohtaja Jaakola Päivi 16:00-18:20 1. varapj. Hirvelä Tarmo 16:00-18:20 2. varapj. Autio Juha 16:00-18:20 Jäsen Haapakoski Kaisa 16:00-18:20 Jäsen Hannula Jouko 16:00-18:20 Jäsen Junttila Tiina 16:00-18:20 Jäsen Kärkinen Samuli 16:00-18:20 Jäsen Männistö Asko 16:00-18:20 Varajäsen Markku Jussilan varajäsen POISSA Jussila Markku Jäsen Pylväs Juha KV:n pj. LÄSNÄOLO- JA PU HE OI KEUS Kippola Eero 16:00-18:20 KV:n 1. varapj. Jokinen Heikki 16:00-18:20 KV:n 2. varapj. Korpi-Tassi Pauli 16:00-18:20 KV:n 3. varapj. Ojanperä Terho 16:00-18:20 Esittelijä Piili Maritta 16:00-18:20 Pöytäkirjanpitäjä Perttu Kai 16:00-16:50 Asiantuntija 117 ALLEKIRJOITUKSET Kaija-Maija Perkkiö Puheenjohtaja Maritta Piili Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Keskiviikkona klo keskusvirastossa. Tarmo Hirvelä Juha Autio PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskiviikkona klo keskusvirastossa. Toimistosihteeri Merja-Liisa Laitila

3 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 114 Hallintosäännön 5 :n mukaan kokous kutsu lähetetään vä hin tään kolmea (3) päivää ennen ko kousta. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina torstaina 7.5. Esi tys lis ta liitteineen on julkaistu samana päivänä sähköi sessä kokoushallintajärjestelmässä. Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus toteaa laillisuu den ja pää tösvaltaisuuden. KAUPUNGINHALLITUS: Totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat KHALL 115 Pöytäkirja tarkastetaan keskusvirastossa keskiviikkona kello 10 ja pidetään yleisön nähtävänä samana päi vä nä kello KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus valitsee pöytä kirjan tarkastajat Tarmo Hirvelä Juha Autio Varalle Kaisa Haapakoski Jouko Hannula Mikäli pöytäkirjan tarkastajaksi valittu henkilö on esteellinen tai estynyt käsittelemään jotakin asiaa, tarkastaa pöytäkirjan kyseisen asian osalta varalle valittu henkilö. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

5 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan tilannekatsaus KHALL 116 Kaupunginjohtaja esittelee ajankohtaiset asiat. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi. KAUPUNGINHALLITUS: Merkittiin tiedoksi.

6 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Varhaiskasvatuspalveluiden siirtäminen kuntayhtymästä osaksi kuntien sivistystoimea 105/0/05/2015 KHALL (Asian valmistelija Kai Perttu, puh ) Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalveluiden lainsäädännön val miste lu, hallinto ja ohjaus siirrettiin alkaen sosiaali- ja ter veysmi nis te riös tä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Lastenhoidon tuet mm. ko ti hoi don ja yksityisen hoidon tuki jäivät sen sijaan sosiaali- ja terveys mi nis te riön alaisuuteen. Siirron jälkeen päivähoito lakkasi olemas ta sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Siirto ei ai heut tanut muutoksia kuntien päivähoitopalveluiden jär jes tä mis vel vol li suuteen eikä päivähoito-oikeuteen. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on vastannut Alavieskan, Nivalan, Sie vin ja Ylivieskan sosiaali- ja terveyspalveluiden, ym pä ris tö ter veyden huol lon ja varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä al kaen. Kunnat voivat ministeriötason muutoksista huolimatta edelleen ratkaista varhaiskasvatuksen hallinnoinnin haluamallaan ta valla. Kuntaliiton kevään 2014 tilaston mukaan 83%:ssa vastanneista kun nis ta varhaiskasvatuspalvelut sijoittuivat hallinnollisesti ope tus toimeen, sosiaalitoimeen 10% ja muuhun hallinnonalaan 7%. Kallion peruskunnissa on tehty alustavia linjauksia var hais kas va tuksen siirtämisestä osaksi kuntien sivistys- ja opetustoimea, jolloin esiope tuk sel la olisi vain yksi järjestäjätaho varhaiskasvatuksen ja opetuk sen muodostaessa kokonaisuuden ja jatkumon. Linjauksiin ovat vai kut ta neet myös arviot tulevista muutoksista sosiaali- ja ter vey denhuol lon järjestämiseen. Kuntajohtajien ja sivistys- sekä opetustoimen johtajien ja Kallion yhtei sis sä neuvotteluissa on siirron ajankohdaksi alustavasti suun ni teltu Liikkeenluovutuksena toteutettava siirto, sisältäen yt-me net te lyt, koskisi varhaiskasvatuspalveluiden koko sisältöä. Syksyllä 2014 nimetty siirtoprojektin ohjausryhmä muodostuu kuntien ja Kallion nimeämistä edustajista. Ohjausryhmä on hyväksynyt siir rol le projektisuunnitelman sekä perustanut alatyöryhmiä val mis tele maan liikkeenluovutusmenettelyssä tarvittavia toimenpiteitä. Ohjaus ryh mä on pitämässään kokouksessa todennut pro jektin etenevän suunnitelman mukaisesti. Siir to pro ses sin aikana toi minnan tulee jatkua häiriöttä. Kallion varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta on järjestetty kuu lemis ti lai suuk sia ja Lisäksi henkilöstölle on tehty web ro pol-ky se ly. Hallinnon ja uusien kunnissa tarvittavien virkojen jär jes te lyi den osalta on käyty keskustelut Kallion var hais kas va tus-

7 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus pal ve lui den johtavien viranhaltijoiden kanssa. Viranhaltijoille on järjes tet ty kysely heidän sijoittumistoiveistaan uusiin organisaatioihin liit tyen. Siirtosopimuksen valmistelun etenemiseksi ja henkilöstön aseman tur vaa mi sek si peruspalvelukuntayhtymä Kallio tarvitsee kunnista valtuus to jen päätökset varhaiskasvatuspalveluiden siirtämisestä osaksi kun tien sivistystoimea alkaen. Ohjausryhmä on suositellut, et tä päätökset kunnissa tehtäisiin touko-kesäkuun 2015 aikana. Lisäksi erillisenä valmisteltuna päätöksenä tulee peruskuntiin pe rustaa var hais kas va tuk sen hallinnossa tarvittavat virat. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että kau pun ginval tuus to hyväksyy Ylivieskan varhaiskasvatuspalveluiden, mu kaanlu ki en lastenhoidon tuet ja varhaiskasvatuspalveluiden koko hen kilös tön siirtämisen kaupungin sivistyspalveluiden tulosalueeksi alkaen. Siirto toteutetaan liikkeenluovutuksena sisältäen yt-me net te lyt. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultiin sivistysjohtaja Kai Perttua.

8 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Ylivieskan kaupungin strategia Elinvoimainen Ylivieska /0/10/2015 KHALL 118 (Asian valmistelija Terho Ojanperä, puh ) Uuden kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa tulee hyväksyä kunta stra te gia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pit kän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia on valtuuston keskeisin vä li ne kunnan toiminnan ja talouden pitkäjänteisessä johtamisessa. Uu des sa kuntalaissa säädetään myös strategian sisällöstä. Ylivieskan kaupungin strategiasta on päätetty perinteisesti vuosittain ta lous ar vion käsittelyn yhteydessä. Kaupunkistrategian päivitystarve on tiedostettu. Neljän kunnan kuntajakoselvityksen käynnistymisen 2013/2014 yhteydessä luotiin mahdolliselle uudelle kunnalle yh teinen strategia. Tuolloin päädyttiin siihen, ettei omalle erilliselle stra tegia työl le ollut perusteita tai resursseja. Kuntajaon muutoksen ka riudut tua päätettiin alkaa oman strategian päivitystyö välittömästi al kusyk sys tä Strategisessa johtamisessa keskeinen asia on myös sen to teu tu misen ar vioin ti ja seuranta. Nyt laadittu strategia poikkeaa ra ken teel lises ti ai kai sem mas ta ja sitä taustaa vasten se onkin nähtävä ke hi tyspro ses si na eikä valmiina asiakirjana. Ensimmäiseksi tar kas te lu ajankoh dak si onkin sovittu syksy Strategiaa on työstetty valtuustoseminaareissa ja johtoryhmässä. Työs sä on avustanut myös konsultti Lassi Köppä Ramboll Oy:stä se kä HT Eero Laesterä. Oheismateriaalia. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää esittää val tuustol le hyväksyttäväksi ja päätöksentekoa ohjaavaksi kau pun gin stra tegian Elinvoimainen Ylivieska KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

9 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Liikuntalautakunta Kaupunginhallitus Jäähallin vihkiäistapahtuma 107/2/30/2015 LIIKLTK Ylivieskan uusi jäähalli on valmistumassa. Vastaanottotarkastus on pidetty ja I jälkitarkastus pidetään Jäähalli on tarkoitus ottaa varsinaiseen jääurheilukäyttöön elokuun alussa. Erinäisiltä tahoilta on nostettu esille kysymyksiä ja keskusteluja Jäähallin mahdollisesta vihkiäistapahtumasta. TALOUSPÄÄLLIKKÖ: Lautakunta keskustelee mahdollisesta jäähallin vihkiäistapahtumasta ja tekee tarpeelliseksi katsomansa päätökset. LIIKUNTALAUTAKUNTA: Lautakunta päätti asettaa työryhmän valmistelemaan jäähallin vihkiäistapahtumaa. Työryhmään valittiin/päätettiin kutsua: Tarja Koutonen, Maija Huuha, Antti Filppula, Sirkku Vinkka, Ulla Lehtikangas, Leena Koskela, Kai Perttu, Kyösti Mattila (Jääkarhut), Jussi Heikkinen (Popula-90). Lisäksi lautakunta pyytää kaupunginhallitusta nimeämään edustajansa työryhmään. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Tarja Koutonen ja sihteeriksi Leena Koskela. Ensimmäisen kokouksen koollekutsumisesta vastaa Leena Koskela. Lilian Hametoja poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo KHALL 119 KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus nimeää edustajansa jäähal lin vihkiäistapahtumaa valmistelevaan työryhmään. KAUPUNGINHALLITUS: Nimesi työryhmään Tarmo Hirvelän.

10 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat KHALL Maaliskuun työllisyyskatsaus, oheismateriaalina. 2. Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 6/2015: Uusi kuntalaki. Sähkö pos til la: jory, tulosalueiden päälliköt. 3. Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 7/2015: Uusi yh den ver taisuus la ki ja tasa-arvolain osittaisuudistus. Sähköpostilla: jory. 4. Valtioneuvoston päätös perintökaaren 5 luvun 2 :n nojalla valtiol le perintönä tulleesta omaisuudesta tehtyihin hakemukseen ja ilmoitukseen. 5. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio: Pöytäkirja pi de tys tä yhtymäkokouksesta. Pöytäkirja pidetystä yhtymähallituksen ko koukses ta. 6. Kokouskutsu pidettävään Vestia Oy:n varsinaiseen yh tiö ko kouk seen. Kokousedustaja: Terho Ojanperä. 7. Valtiovarainministeriön päätös: Valtionhallinnon tieto- ja ky bertur val li suu den johtoryhmä VAHTI on asettanut alaisuu teen sa kuntien tietoturvajaoston. Sähköpostilla: johtoryhmä, ICT-pal ve lut. 8. Pöytäkirja JUKO ry:n luottamusmiesvaalikokouksesta, oheisma te ri aa li na. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi. KAUPUNGINHALLITUS: Merkittiin tiedoksi.

11 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapöytäkirjat KHALL 121 Lautakuntien pöytäkirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Viranhaltijapöytäkirjat Hallintojohtaja: Oheismateriaalina on yhteenveto hallintokunnissa käsitel lyistä asioista. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus merkitsee pöy tä kirjat tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätök siä oteta kunta lain 51 :n perusteella kaupunginhallituksen kä siteltä väksi. KAUPUNGINHALLITUS: Merkittiin tiedoksi.

12 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ylivieskan kaupunki Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 119 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati musviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyy ratkaisuun tyytymätön voi teh dä han kin ta lain :n mu kaan han kin ta yk si köl le kir jal li sen hankintaoikaisun. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite Ylivieskan kaupunginhallitus Kyöstintie 4, Ylivieska PL 70, Ylivieska Pykälät 119 Oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta ja hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Liitetään pöytäkirjaan

13 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kaavan tai rakennusjärjes tyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kunta lain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Postiosoite: PL 189, Oulu Puh Fax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki puh fax sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 14 päivää Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoi te Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 Kaupunginhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 16:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1 Yhtymähallitus Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 160. Otsikko Sivu 104 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 160. Otsikko Sivu 104 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 160 Sivistyslautakunta 27.11.2013 AIKA 27.11.2013 17:30-20:35 PAIKKA PikkuVELI, Valtakatu 4, 84100 Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 21 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 21 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 19:00-20:40 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 Kunnanhallitus 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 143 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 16:30-16:52 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 90 Vuoden 2014 tilinpäätös 187

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Teknisten palveluiden lautakunta 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungin valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot