MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1"

Transkriptio

1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Miehikkälän kunnanvaltuusto Aika klo 19:00-19:25 Paikka Valtuustosali, Hyvinvointikeskus Kunila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kassalainan myöntäminen / Palveluyhdistys Rateva ry 4 22 Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa 6 23 Muut asiat 7

2 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Heinonen Jari 19:00-19:25 puheenjohtaja Kirkkopelto-Pakarinen 19:00-19:25 I varapuheenjohtaja Wilma Kirppu Eetu 19:00-19:25 II varapuheenjohtaja Alastalo Tarja 19:00-19:25 jäsen Astola Matti 19:00-19:25 jäsen Heino Sari 19:00-19:25 jäsen Husu Sirpa 19:00-19:25 jäsen Kataikko Leena 19:00-19:25 jäsen Kivelä Aleksi 19:00-19:25 jäsen Korpela Markku 19:00-19:25 jäsen Lavento Arto 19:00-19:25 jäsen Pakkanen Raimo 19:00-19:25 jäsen Rikkola Riitta 19:00-19:25 jäsen Ruoppa Pekka 19:00-19:25 jäsen Suomalainen Tuula 19:00-19:25 jäsen Taina Kati 19:00-19:25 jäsen Tenkanen-Salmela 19:00-19:25 jäsen Riitta Tylli Markus 19:00-19:25 jäsen Vanhala Mikko 19:00-19:25 jäsen Tulkki Hannele 19:00-19:25 varajäsen Hurtta Tarmo 19:00-19:25 varajäsen Poissa Hallikainen Jukka jäsen Värri Eetu jäsen Muu Jämsén Antti 19:00-19:25 kunnanjohtaja Halonen Kaija 19:00-19:25 pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 54 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä ja annettava yleisesti tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sama kutsumisaika on säädetty valtuuston hyväksymän työjärjestyksen 8 :ssä. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) valtuutetuista on saapuvilla. Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen jä senille ja kunnanjohtajalle. Kokouksesta on annettu yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustau lulla. Kokouskutsu ja asialista on julkaistu myös Miehikkälän kunnan kotisi vuilla ja Kaa kon kul ma-leh des sä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Pöytäkirjan tarkastaminen Ehdotus Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Riitta Rikkola ja Pekka Ruoppa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Rikkola ja Kati Taina. Allekirjoitukset Jari Heinonen Puheenjohtaja Kaija Halonen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Miehikkälä, Riitta Rikkola Kati Taina Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Miehikkälän kunnanvirasto, Sirpa Sivula Palvelusihteeri

4 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanvaltuusto Kassalainan myöntäminen / Palveluyhdistys Rateva ry 70/03.034/2015 Khall Palveluyhdistys Rateva ry on jättänyt kunnalle seuraavan anomuksen: Kunnanjohtajan ehdotus "Palveluyhdistys Rateva ry:n omistuksessa osoitteessa Keskustie 5 A sijait se van toimintakeskuksen allasosasto kaipaa pikaista kos teus vau rio korjaa mis ta sisäilmaongelmien ja rakenteiden heikentymisen vuoksi. Ra kenta mi sen aikoihin vuosina ei ollut vedeneristeitä, vaan ra ken tami nen on toteutettu vedenkestävällä betonilla ja sen käyttöikä on vuot ta. Nyt rakennus on 21 -vuotias. Yksi Kuntokodin asunnoista on asumiskelvoton kosteusongelman vuoksi, ala ker ran käytävä ja aula edellyttävät lattiapinnan uusimista ja miesten puku huo neen ja pesuhuoneen kosteuseristämisellä on kiire. Insinööritoimisto Nan na ri on laatinut vauriokartoituksen sekä korjaussuunnitelman, joiden poh jal ta remontointi kiireisimpien tilojen osalta on kilpailutettu. Palveluyhdistys Rateva ry anoo Miehikkälän kunnalta kassalainaa eu roon asti siten, että lainaa käytettäisiin vain sen verran, mikä on täysin vält tä mä tön tä. Yhdistys anoo Opetus- ja kulttuuriministeriöltä men nes sä avustusta liikuntapaikan peruskorjaamiseen voidakseen to teuttaa laajemman ja mittavamman korjausurakan kesällä Kassalainan takaisinmaksu aloitetaan tammikuussa 2016, 700 euroa/kk ja se toteutetaan kunkin kuukauden 16.päivä, lyhennys yhteensä (vähintään) /vuosi. Palvelutalo Vantteraa käytetään vakuutena. Siihen on kunnan oma vel kainen takaus ja konkurssitilanteen varalta ko. takaus asetetaan ykkössijalle, jol loin kunnan saatavat turvataan." Miehikkälän kunta on myöntänyt pysyvän omavelkaisen takauksen Mie hikkä län Kuntoutumis- ja asumispalveluyhdistys ry:n Valtion asuntorahaston myöntämälle markan vuokratalolainalle, jota on jäl jellä kaikkiaan ,95 euroa. Palveluyhdistys Rateva ry anoman kassalainan vakuudeksi yh distys esittää Palvelutalo Vantteraa, johon liittyen Rateva ry:llä kunnan ta kamaa lainaa ,95 euroa. Kaikkiaan pinta-alaltaan 582,5 neliön Vantte ras sa on 12 asuntoa. Valmistelija: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. kunta myöntää Palveluyhdistys Rateva ry:lle euron kassalainan 2. korko on 12 kk:n euribor + 1,25 prosentin marginaali 3. lainan vakuutena on Palvelutalo Vantteran 0,3310 ha kiinteistö ra kennuk si neen kiinteistötunnus

5 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanvaltuusto valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään velkakirjan, muut tar vit ta vat asiakirjat ja lainan takaisinmaksuohjelman 5. kunnanhallitus esittää valtuustolle euron lisämäärärahan myöntä mis tä vuoden 2015 talousarvioon kassalainaa varten. 6. lisämääräraha katetaan lainanotolla, mikä heikentää kunnan tulosta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että Pekka Ruoppa poistui esteellisenä (Palveluyhdistys Rateva ry:n hallituksen puheenjohtaja) tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa. Kvalt 21 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että Pekka Ruoppa (Palveluyhdistys Rateva ry:n hallituksen puheenjohtaja) ja Arto Lavento (Palveluyhdistys Rateva ry:n hallituksen jäsen) poistuivat esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi.

6 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanvaltuusto Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa 19/03.032/2013 Khall Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Ve ro hal linnol le alkaen. Kunnanjohtajan ehdotus Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi tehdä veronkatoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiin teis tö veron ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kun ta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kummastakin ve ros ta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä Veronkantolain 38 a :ssä säädetään. Aiemmin tehty ilmoitus ratkaisuvallan pi dät tä mi sestä on voimassa viimeistään vireille tulevien hakemusten osalta. Pi dät tääk seen ratkaisuvallan itsellään vireille tu levien hakemusten osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä kos ke va ilmoitus Verohallinnolle mennessä. Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tarvit se ilmoittaa asiasta Verohallinnolle, vaan ratkaisuvalta siirtyy Ve ro hal linnol le alkaen suoraan lain nojalla. Kunnanvaltuusto on päättänyt pidättää ratkaisuvallan kunnal lis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa itsellään. Valmistelija: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta pidättää ratkaisuvallan kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa itsellään. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 22 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Miehikkälän kunnanvaltuusto Muut asiat Kvalt 23 - Talousarvioseminaari Maaseutu asuminen, elinvoima, työllisyys -seminaari Valtiovarainministeriön tiedote ; kysely kunnille lakisääteistä kuntien tehtävistä ja velvoitteista - Markku Korpela esitti pohdittavaksi nyt tai myöhemmin, mikä on kunnan kanta meneillään olevaan pakolaiskriisiin. Merkittiin tiedoksi.

8 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiel lot Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraavista päätöksistä ei KuntaL 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain val mistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 23 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedok sisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio PL 1744, Kuopio puh (vaihde), fax Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Pykälät: Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi taan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan pu hevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitetta va myös tämän ni mi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat il moitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljen nöksenä sekä todistus siitä, mi nä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, joll ei niitä ole jo aikai semmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on lii tettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä sääde tään. Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakir jat toimittaa vali tusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakir jat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät pe ril le ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuis ta annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oi keudessa kulloin kin voimassa oleva oikeudenkäynti maksu.

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Miehikkälän kunnanvaltuusto Aika 22.06.2015 klo 19:00-20:00 Paikka Valtuustosali, Hyvinvointikeskus Kunila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

8 esitys maksusuunnitelmaksi kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 130 Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan

8 esitys maksusuunnitelmaksi kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 130 Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 Kunnanhallitus 14.09.2015 Aika 14.09.2015 klo 17:00-19:45 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 124-133 Kokousasian otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74 Kunnanvaltuusto 08.06.2015 Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Miehikkälän kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 4A

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Miehikkälän kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 4A VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 04.03.2015 Aika 04.03.2015 18:00-19:45 Paikka Miehikkälän kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 4A Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tilinpäätös-

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1. Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1. Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Kunnanvaltuusto 19.01.2009 AIKA 19.01.2009 klo 13:00-14:10 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 102 Vt. kunnanjohtajan valinta 3

Otsikko Sivu 102 Vt. kunnanjohtajan valinta 3 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Perjantai 20.03.2015 klo 15:12-15:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Vt. kunnanjohtajan valinta

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot