MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 45/06 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ELÄINTUKIEN VALVONNASTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 45/06 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ELÄINTUKIEN VALVONNASTA"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 45/ Dnro 2380/01/2006 Voimassaoloaika toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 50/05 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ELÄINTUKIEN VALVONNASTA Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään, Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 :n nojalla sellaisena, kuin se on muutettu lailla 273/2003, 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 11 :n ja 64 :n 3 momentin sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 8 :n ja 13 :n sekä maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 10 :n 7 momentin nojalla: 1 1 luku 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee Euroopan yhteisön kokonaan ja osittain rahoittamien eläinpalkkioiden sekä kansallisten kotieläintukien valvontaa. Tähän asetukseen sisältyvät säännökset: 1) EU-eläinpalkkioiden ja kansallisten kotieläintukien valvonnasta yleensä; 2) tilavalvontakäynteihin liittyvistä toimenpiteistä; 3) EU-eläinpalkkioiden (sonni-, härkä-, ja uuhipalkkio sekä emolehmien tuotantopalkkio, urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkio), ja alkuperäisrotusopimusten valvonnasta; 4) kansallisten kotieläintukien valvonnasta; 5) ristiintarkastuksista; 6) valvonnan seuraamuksista; sekä 7) valvontapöytäkirjoista. 2 luku Vastaavat EY-säännökset Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003, EYVL N:o L270, s.1 Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, EYVL N:o L160, , s.80 Komission asetus (EY) N:o 796/2004, EYVL N:o L141, , s 18. Komission asetus (EY) N:o 817/2004, EYVL N:o L153, , s.31 Komission asetus (EY) N:o 1973/2004, EYVL N:o L345, , s.1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, EYVL N:o L216, , s. 8

2 YLEISET SÄÄNNÖKSET EU-ELÄINPALKKIOIDEN JA KANSALLISTEN KOTIELÄINTUKIEN VALVONNASTA 2 Valvontavelvoite EU-eläinpalkkioiden valvontavelvoitteesta on säädetty yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2004, jäljempänä valvonta-asetus, 26 artiklassa. Tuotantopalkkiot rinnastetaan EUeläinpalkkioihin, joten niiden osalta sovelletaan samoin mainittujen asetusten mukaisia valvontamääriä. Täydentäviin ehtoihin kuuluvan eläinten merkinnän ja rekisteröinnin osalta valvontavelvoitteesta on säädetty valvonta-asetuksen 44 artiklassa. Eläinpalkkioiden tilallapitoaikaisesta valvontavelvoitteesta on säädetty valvonta-asetuksen 34 artiklassa. Maitokiintiöjärjestelmän valvontavelvoitteista on säädetty komission asetuksen 595/ artiklassa. Suomessa valvonta-asetuksen mukainen tilallapitoaikainen valvontavelvoite täytetään vuonna 2006 valvomalla tilallapitoaikana vähintään 5 % sonni- ja härkäpalkkiohakemuksilla olevien nautojen lukumäärästä. Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevista sopimuksista on valvottava vähintään 10 % tilakäynnein. Kansallisia kotieläintukihakemuksia jättäneistä tiloista on valvottava vähintään 5 % tilakäynnein. Valvontaa painotetaan tiloille, jotka ovat hakeneet kansallista kotieläintukea, mutta eivät EU-eläinpalkkioita. Näistä tiloista (sika-, siipikarja-, hevos- ja kuttutilat) on valvottava vähintään 10 %. Nuorten siitossikojen tukea hakeneista tiloista on valvottava vähintään 30 prosenttia. EU-eläinpalkkioiden ja kansallisten kotieläintukien valvontaa tekevät työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot, jäljempänä maaseutuosasto sekä Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitus. 3 Valvontaotannat Valvottavien tilojen otannat tehdään keskitetysti maa- ja metsätalousministeriössä. EU-eläinpalkkioiden valvontaotannan tekemisestä on säädetty valvonta-asetuksen 27 artiklassa. Keskitetyn otannan lisäksi maa- ja metsätalousministeriö voi ohjeistaa maaseutuosastoja tekemään omia otantoja. Tehdyistä otannoista on kuvattava kirjallisesti otannan teon menettelytavat, perusjoukon ja otannan suuruus sekä valvontaotokseen poimitut tilat. Ilmiantojen perusteella valvottavat tilat lasketaan maaseutuosaston oman otannan lukumäärään. Valvontaan valitut tilat on merkittävä viipymättä valvontasovelluksen avulla keskusrekisteriin. Maaseutuosaston omaan otantaan poimittuja tiloja ei saa poistaa valvontasovellukselta ilman valvonnan tekemistä. Jos tilalla tehtävässä eläinpalkkiovalvonnassa havaitaan puutteita eläinten merkinnässä ja rekisteröinnissä on tilalla tehtävä nautojen merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 12/EEO/1998 mukainen valvonta. Nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annetussa

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1760/2000, jäljempänä rekisteröintiasetus, on säädetty nautojen tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmästä. Jos tilalla tehtävässä nautojen merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonnassa havaitaan sellaisia puutteita, jotka vaikuttaisivat tilalle maksettaviin eläinpalkkioihin, on valvontaa laajennettava EU-eläinpalkkiovalvonnaksi ja kansallisten nautatukien valvonnaksi. 4 Kotieläinvalvonnan laadun ja määrän seuranta maaseutuosastoilla Maaseutuosaston on seurattava EU-eläinpalkkioiden ja kansallisten kotieläintukien valvonnan kokonaismäärän ja EU-nautapalkkioiden ja uuhipalkkion tilallapitoaikaisen valvontavelvoitteen täyttymistä alueellaan ja ilmoitettava välittömästi maa- ja metsätalousministeriöön, jos valvontavelvoitteen täyttyminen on epävarmaa. Valvonta-asetuksen 26 artiklan 3 kohdan mukaan valvontamäärää on lisättävä, jos valvonnassa havaitaan epäsäännönmukaisuuksia. Maaseutuosaston on seurattava valvonnoissa havaittujen epäsäännönmukaisuuksien määrää. Jos valvonnoissa ilmenee merkittäviä epäsäännönmukaisuuksia, maaseutuosaston on ilmoitettava asiasta maa- ja metsätalousministeriöön. Maaseutuosaston on seurattava valvontahavaintoja tarkastajittain. Jos valvontahavainnoissa on eroa eri tarkastajien välillä, on maaseutuosaston selvitettävä syyt eroihin ja tehtävä tarvittaessa uusintatarkastuksia. 5 Suojavarusteiden käyttö kotieläinsuojissa tehtävien valvontakäyntien aikana Valvontakäynneillä on käytettävä tilakohtaisia suojavarusteita (kengänsuojat, suojatakki tai -haalari) tai tilan omia suojavarusteita. Kertakäyttöiset suojavarusteet on jätettävä tilalle hävitettäväksi. Eläinvalvontatarkastuskäyntejä ei pidä tehdä, jos ulkomaanmatkasta on alle 48 tuntia. Tilalla oleva eläintauti ei estä valvontaa, ellei eläinlääkäri ole sitä erikseen kieltänyt. Jos tiedetään, että tilalla on tarttuva eläintauti, suojaustoimenpiteitä ja eläinlääkärin tilalle antamia ohjeita on noudatettava erityisen huolellisesti. Valvontoja tekevä viranomainen voi pyytää läänineläinlääkäriltä luettelon niistä alueensa tiloista, joilla on annettu eläintautien takia rajoittavia määräyksiä. 3 luku TILAVALVONTAAN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 6 Hakemusten tarkastaminen Tilavalvonnan yhteydessä on tarkastettava, ennen tilalle menoa hakemusten oikeellisuus. Hakemusten tarkastuksessa selvitetään, että: 1) hakemus on jätetty ajoissa ja vastaanottomerkinnät on tehty säädösten mukaisesti; 2) hakemus on oikein ja huolellisesti täytetty; 3) hakemukseen jälkikäteen tehdyt muutokset on asianmukaisesti dokumentoitu; 4) hakemustiedot on tallennettu oikein keskusrekisteriin ja pöytäkirjan esitäytetyt tiedot vastaavat hakemustietoja; 5) hakemuksen mukana ovat tarvittavat liitteet; 6) alkuperäisrotujen kasvattamista koskevat sopimukset ja maksatushakemukset ovat kunnossa;

4 7) tilallapitoaika on merkitty sonni- ja härkäpalkkioissa oikein; 8) asianmukaiset muutosilmoitukset pitopaikoista on tehty säädösten mukaisesti. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi korjata hakemusten tarkastusvaiheessa hakemuslomakkeella todettuja ilmeisiä virheitä. Jos virheellisiä tietoja ei voida katsoa ilmeisiksi virheiksi, tulee asia siirtää maaseutuosastolle mahdollista valvontaa varten. 7 Nautojen korvamerkkien tarkastaminen EU-eläinpalkkioiden ja kansallisten kotieläintukien valvonnassa tarkastetaan, että tilan naudat on korvamerkitty siten kuin siitä rekisteröintiasetuksen 4 artiklassa säädetään. Korvamerkit on tilavalvonnassa tarkastettava yksilöllisesti erikseen kaikilta naudoilta, joista on haettu sonni- tai härkäpalkkiota ja joilla on tilallapitoaika meneillään. Muilta tilalla olevilta naudoilta, mukaan lukien hakemuksien ulkopuoliset eläimet, korvamerkit voidaan tarkastaa otantana siten kuin siitä on säädetty tämän asetuksen 15 :ssä. Tilalla olevien nautaeläinten on oltava korvamerkittyjä. Korvamerkinnän oikeellisuus tarkistetaan vertaamalla eläimen korvamerkeissä olevia EU- tunnuksia keskenään. Eläintä ei saa tunnistaa karjantarkkailun korvanumeron tai tuen hakijan ilmoituksen perusteella, vaan EUtunnus on aina tarkastettava eläimen korvassa olevasta korvamerkistä. Jos ainoa korvamerkki on irronnut (eläin syntynyt ennen vuotta 1998) tai molemmat korvamerkit ovat irronneet, voidaan eläin hyväksyä, jos; 1) nauta pystytään valvonnassa tunnistamaan; 2) nauta on rekisteröity nautarekisteriin; 3) nauta on merkitty tilan nautaeläinluetteloon; 4) naudalle on tilattu korvausmerkki/ -merkit ennen valvonnasta ilmoittamista; 5) naudan korvassa/ korvissa on nähtävissä korvamerkin jättämä reikä / reiät; 6) tukiehdot täyttyvät palkkionaudoilla. Edellä mainitut eläimet eivät ole palkkioon oikeutettuja, jos korvausmerkkitilaus on tehty valvonnasta ilmoittamisen jälkeen eikä ole ilmeistä, että korvamerkki on pudonnut valvonnasta ilmoittamisen jälkeen. Jos valvonnassa tilalla todetaan olevan korvamerkitön yli 20 päivän ikäinen nauta, jonka tietoja ei ole esitäytetty valvontapöytäkirjalle, on naudan tiedot lisättävä pöytäkirjalle merkinnällä "korvamerkitön". 8 Nautojen rekisteröinnin tarkastaminen Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla olevat naudat on rekisteröity nautarekisteriin siten kuin siitä on säädetty rekisteröintiasetuksen 7 artiklassa. Rekisteröityjen eläinten lukumäärän on vastattava tilalla olevien eläinten lukumäärää rekisteröinnille annettu ilmoitusaika huomioon ottaen. Rekisteröinti on tarkastettava kaikilta pitovelvoitteen alaisilta sonni- ja härkäpalkkioeläimiltä. Muilta tilalla olevilta naudoilta, mukaan lukien hakemuksien ulkopuoliset naudat ja naudat, joista on jätetty palkkiohakemus 12 kuukautta ennen valvontaa, rekisteröinti voidaan tarkastaa otantana siten kuin siitä on säädetty tämän asetuksen 15 :ssä. Nautarekisterin tiedot tarkastetaan ristiintarkastuksella. Valvontapöytäkirjaan on erikseen merkitty eläimet, jotka ovat ristiintarkastuksen mukaan puutteellisesti rekisteröityjä. Valvonnassa ei hyväksytä, 1) tilalla olevaa rekisteröimätöntä nautaa, jos rekisteröinnin tulisi olla kunnossa ilmoitus- ja rekisteriviiveet sekä valvonnan ajankohta huomioon ottaen;

5 2) tilalle rekisteröityä nautaa, joka ei ole valvontahetkellä tilalla. Tarkastelussa on otettava ilmoitus- ja rekisteriviiveet ja valvonnan ajankohta huomioon; 3) nautaa jonka rekisteröinti on tehty myöhästyneenä valvonnasta ilmoittamisen jälkeen. Naudan tiedot ovat nautarekisterin osalta EU-eläinpalkkiojärjestelmän ja kansallisten kotieläintukien kannalta kunnossa, kun: 1) nauta on rekisteröity nautarekisteriin korvamerkissä olevalla EU- tunnuksella; 2) nauta on rekisteröity tuen hakijan tilatunnukselle; 3) naudan syntymäaika, sukupuoli, rotu, ja mahdollinen osto- ja/tai poistopäivä on ilmoitettu oikein nautarekisteriin. Nauta, jonka edellä mainituissa nautarekisteriin ilmoitetuissa tiedoissa on virheitä tai puutteita, hylätään valvonnassa seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: 1) jos tuen hakijalla ei ole ollut mahdollisuutta tarkastaa rekisteriin tekemäänsä ilmoitusta Maatalouden Laskentakeskus Oy:n lähettämästä rekisteriotteesta; 2) jos urospuolisen naudan rotu tai käyttötapa on ilmoitettu virheellisesti nautarekisteriin; 3) ennen 1 päivänä tammikuuta 1996 syntyneet tai R-tunnuksella rekisteröidyt naudat, joilta puuttuu syntymäaika; 4) ennen 1 päivänä tammikuuta 1996 ostetut naudat, joilta puuttuu ostopäivä. 9 Nautaeläinluettelon tietojen tarkastaminen Tilavalvonnan yhteydessä tarkastetaan, että tilan naudat on merkitty nautaeläinluetteloon siten kuin siitä on säädetty rekisteröintiasetuksen 7 artiklassa. Kaikki nautaeläinluettelon puutteet tulee havainnoida ja merkitä valvontapöytäkirjaan. Nautaeläinluetteloon merkittyjen ja tilalla olevien nautojen lukumäärän on vastattava toisiaan. Nautaeläinluettelon tiedot on tarkastettava kaikilta pitovelvoitteen alaisilta sonni- ja härkäpalkkioeläimiltä. Muilta tarkastuksen kohteena olevilta palkkionaudoilta sekä hakemuksen ulkopuolisilta naudoilta nautaeläinluettelon tiedot voidaan tarkastaa otantana siten kuin siitä on säädetty tämän asetuksen 15 :ssä. Tuen hakija voi käyttää ja päivittää nautaeläinluettelonaan: 1) Maatalouden Laskentakeskus Oy:n tilalle lähettämää nautaeläinluetteloa; 2) Ammu & Elmer- ohjelmistolla tulostettua nautaeläinluetteloa; tai 3) viljelijäselailupalvelu-ohjelmalla tulostettu luettelo, jossa on otsikko "Nautaeläinluettelo" Tilan nautaeläinluettelossa on oltava seuraavat tiedot: 1) eläimen EU- tunnus; 2) eläimen syntymäaika; 3) eläimen sukupuoli, rotu ja käyttötapa; 4) mahdollinen osto- ja poistopäivä; 5) sonneilla ja härillä tieto palkkion hakemisesta. Jos merkintä naudan rodusta tai käyttötavasta puuttuu tai on virheellisesti merkitty nautaeläinluetteloon, voidaan nautaeläinluettelon tiedot hyväksyä, mutta merkinnät on korjattava valvonnassa. Tilan nautaeläinluettelon virheelliset tai puutteelliset tiedot voidaan hyväksyä, kun ne havaitaan ensimmäisen kerran tilavalvonnassa. Tästä aiheutuu kuitenkin EU-eläinpalkkioissa 24 kuukauden ajanjakso, jonka aikana ei vastaavia virheitä hyväksytä. Jos tilan nautaeläinluettelossa havaitaan tämän ajanjakson aikana tehtävissä valvonnoissa toistamiseen vastaavia virheitä, hylätään virheellisesti nautaeläinluetteloon merkityt eläimet toisessa valvonnassa. 10

6 Osto- ja myyntitositteiden sekä muiden asiakirjojen tarkastaminen Osto- ja myyntitositteiden sekä muiden asiakirjojen, kuten teurastustodistusten tai eläinlääkärin antamien todistusten perusteella valvotaan nautarekisteritietojen ja tilan nautaeläinluetteloon merkittyjen tietojen oikeellisuutta. Osto- ja myyntitositteet voidaan tarkastaa otantana naudoilta, joista on jätetty tukihakemus 12 kuukautta ennen valvontaa, siten kuin siitä on säädetty tämän asetuksen 15 :ssä. Tositteeseen merkityn osto- tai poistopäivän on oltava sama kuin nautaeläinluetteloon merkitty ja nautarekisteriin ilmoitettu päivä. Tarkastuksessa havaituista virheistä on aina tehtävä merkintä pöytäkirjaan. Tosite, johon ei ole merkitty eläimen EU- tunnusta, voidaan hyväksyä valvonnassa, jos eläinlaji, lukumäärä, sukupuoli ja teuraspaino täsmäävät. Puutteet tositteissa tai tositteiden puuttuminen kokonaan voi aiheuttaa eläimen hylkäämisen. Puuttuvat tositteet/puutteet tositteissa käynnistävät 24 kuukauden ajanjakson, jonka aikana ei vastaavia puutteita hyväksytä. Jos tositteissa havaitaan vastaavia puutteita tämän ajanjakson aikana tehtävissä valvonnoissa toistamiseen, naudat, joilta tositteet puuttuvat/ovat puutteelliset, hylätään toisessa valvonnassa. Tuen hakijalle on tarvittaessa annettava määräaika tositteiden toimittamiselle. 11 Tilallapitoajan ja pitopaikan tarkastaminen sonni- ja härkä, sekä uuhipalkkioissa Tilavalvonnan yhteydessä on tarkastettava sonni- ja härkäpalkkion, sekä uuhipalkkion tilallapitoaikojen noudattaminen. Pitovelvoitteen alaisten palkkioeläinten on oltava hakijan maatilalla hakemuksessa tai siirtoilmoituksessa ilmoitetussa pitopaikassa. Pitovelvoitteen alainen nauta hylätään, jos se ei ole hakemuksessa tai siirtoilmoituksessa ilmoitetussa pitopaikassa. Tilallapitoajan noudattaminen ja pitopaikka tarkastetaan kaikilta pitovelvoitteen alaisilta sonni- ja härkäpalkkioeläimiltä. Tilallapitoaikaa ei tarvitse erikseen valvoa naudoilta, joiden tilallapitoaika on päättynyt. Jos kuitenkin palkkioeläinten tietojen tarkastuksessa tai ristiintarkastuksessa käy ilmi, että nauta on poistettu tilallapitoaikana, on eläin hylättävä valvonnassa. Jos tuen hakija on vuokrannut parsipaikkoja toiselta maatilalta, parsipaikkojen vuokrauksesta on oltava sopimus molempien tilojen nautaeläinluettelon liitteenä. Sopimuksesta tulee käydä ilmi niiden eläinten EU- tunnukset, joita hoidetaan vuokratuilla parsipaikoilla. 12 Iän, sukupuolen, rodun ja poikimisen tarkastaminen Tilavalvonnassa on tarkastettava tilalla olevilta palkkionaudoilta, että naudat ovat tukikelpoisia iän, sukupuolen, rodun ja poikimisen suhteen. Jos tukiehtojen täyttyminen ei selviä silmämääräisen tarkastelun perusteella, on apuna käytettävä asiakirjoja, tositteita sekä nautarekisteristä saatavia tietoja. Nautarekisteriin ilmoitettu ikä, sukupuoli, rotu ja poikiminen tarkastetaan ristiintarkastuksella. Valvontapöytäkirjassa on merkintä eläimistä, jotka eivät ristiintarkastuksen mukaan täytä tukiehtoja. Virheellinen rekisteritieto tai tukiehtojen täyttymättömyys aiheuttaa eläimen hylkäämisen.

7 13 Muutosilmoitusten tarkastaminen Tilavalvonnan yhteydessä on tarkastettava, että kaikki tarkastuksen kohteena oleviin EU-palkkioeläimiin kohdistuvat peruutus- ja muutosilmoitukset on tehty kirjallisena kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle siten kuin niistä on säädetty valvonta-asetuksen 16 (pitopaikan muutos), 22 (peruuttaminen), 61 (luonnonolosuhde), 68 ja 69 (oma-aloitteinen virheen ilmoitus) sekä 72 (ylivoimainen este) artikloissa. Jos peruutus- ja muutosilmoituksia ei ole tehty hyväksyttävästi, kirjallisesti ja säädetyissä aikarajoissa, eläimet hylätään valvonnassa. 14 Tavanomainen tuotantotapa Tilavalvonnan yhteydessä tarkastetaan, että tuotantoa harjoitetaan tuotantosuunnalle tavanomaisen tuotantotavan mukaisesti. Kotieläimistä maksettavan kansallisen tuen edellytyksenä olevasta tavanomaisesta tuotantotavasta on erikseen säädetty vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 184/2006, jäljempänä hallintoasetus, 15 :ssä. 15 Otantana tehtävät tarkastukset Korvamerkkien, nautarekisterin, tilan nautaeläinluettelon sekä osto- ja myyntitositteiden tarkastus voidaan tehdä otantana. Otoksen on taattava valvonnan luotettava ja edustava taso. Otanta tehdään seuraavasti: 1) jos valvottavia eläimiä on enintään 20, tarkastetaan kaikki eläimet; 2) jos valvottavia eläimiä on 21-66, tarkastetaan vähintään 20 eläintä; 3) jos valvottavia eläimiä on yli 66, tarkastetaan eläimistä vähintään 30 %. Korvamerkit ja nautarekisterin tiedot on tarkastettava kaikilta pitovelvoitteen alaisilta sonni- ja härkäpalkkioeläimiltä. Korvamerkkien tarkastus on laajennettava kattamaan kaikkien tilalla olevien nautojen korvamerkit, jos 1) jollakin otantaan valitulla eläimellä todetaan sääntöjenvastainen korvamerkintä, josta aiheutuu seuraamuksia; 2) tilalla on merkitsemättömiä, yli 20 päivän ikäisiä, nautoja. Jos otantana tehtävässä nautaeläinluettelon, nautarekisterin sekä osto- ja myyntitositteiden tietojen tarkastuksessa havaitaan sääntöjenvastaisuuksia, on otoksen laajuutta lisättävä.

8 4 luku EU:N RAHOITTAMIEN PALKKIOIDEN VALVONTA 16 Naudoille maksettavien palkkioiden valvonta Naudoille maksettavien EU-eläinpalkkioiden tilavalvontakäynnillä valvotaan kaikki nautapalkkiot, joita tila on hakenut 12 kuukautta ennen valvontahetkeä. Urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkiossa palkkioeläimiä ovat kaikki valvontaa edeltävien 12 kuukauden ajanjakson aikana teurastetut naudat, joista tuen hakija on saamassa/saanut tuotantopalkkiota. Tuen hakuajankohdaksi katsotaan eläimen teurastuspäivä. Tilavalvontakäynnillä valvotaan: 1) sonnit ja härät, joilla on pitoaika meneillään; 2) tilalla olevat muut palkkionaudat, joiden palkkiohausta on kulunut enintään 12 kuukautta; 3) emolehmien tuotantopalkkiota valvontahetkeä edeltävän 12 kuukauden aikana kerryttäneet eläimet; 4) tilalla olevat muut naudat, joista ei ole haettu EU-eläinpalkkioita; sekä 5) valvontahetkeä edeltävien 12 kuukauden aikana poistetut palkkionaudat. Tilavalvontakäynnillä on tarkastettava: 1) palkkiohakemusten tiedot; 2) tilan nautojen korvamerkintä; 3) nautarekisterin tiedot; 4) nautaeläinluettelon tiedot; 5) osto- ja myyntitositteet; 6) nautojen pitoaika ja paikka; 7) palkkioehtojen täyttyminen (ikä, sukupuoli, rotu, poikiminen); 8) muutosilmoitukset. 17 Tuottajien ja ostajien väliset maidon kuljetukset Komission asetuksen (EY) N:o 595/2004 artiklan 22 mukaisena edustavana otoksena valvontaan valitaan 10 % tuottajista, joilta valvontaan valittu keräilyauto on maitoa kyseisen reitin varrelta keräillyt, kuitenkin siten, että valvottavia tuottajia on vähintään kolme. Valvontaan valittujen tuottajien osalta tarkastetaan, että tilalta keräillyn maidon määrä vastaa meijeriin purettavan maidon määrää. Tuottajien ja ostajien välisten maidon kuljetusten valvonnassa verrataan keräilyauton tuottajilta keräämää maidon määrää lastin purun yhteydessä meijerin vastaanottamaan maitomäärään. Tiloilla tehtävässä maidon keräilyn valvonnassa tarkastetaan annettiinko tuottajalle kirjallinen selvitys kerätyn maidon määrästä. 18 Uuhipalkkio Uuhipalkkion valvonnassa on tarkastettava, että tila rekisteröitynyt maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (469/2005) 4 mukaiseksi lampaidenpitäjäksi. Puutteista ei aiheudu seuraamuksia, mutta tuki voidaan maksaa vasta, kun tilan rekisteröinti on kunnossa.

9 Uuhipalkkion tilavalvontakäynnillä on tarkastettava: 1) uuhipalkkiohakemuksen tiedot; 2) tilallapitoajan ja pitopaikan noudattaminen; 3) uuhien lukumäärä, ikä, sukupuoli ja karitsointi; 4) muutosilmoitukset; 5) eläimistä pidettävä kirjanpito. Tilallapitoaikana tehtävässä valvonnassa on tarkastettava, että palkkiokelpoisten uuhien määrä vastaa hakemuksessa ilmoitettua uuhien määrää ja uuhet ovat hakemuksella ilmoitetussa pitopaikassa. Tilallapitoajan jälkeen tehtävässä valvonnassa selvitetään kirjanpidon ja tositteiden avulla, että tilalla on ollut hakemuksessa ilmoitettu määrä palkkiokelpoisia uuhia koko tilallapitoajan. Vähintään 5 prosenttia uuhipalkkiota hakeneista tiloista on valvottava valvonta-asetuksen 34 artiklan 2 kohdan mukaisesti tilallapitoaikana. Uuhista on pidettävä lampaiden ja vuohien rekisteröinnistä ja merkitsemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (469/2005) 10 :ssä säädetyn mukaista kirjanpitoa. Uuhet eivät ole palkkioon oikeutettuja, jos tilalla ei ole eläinmääräluetteloksi kelpaavaa selvitystä lampaiden määristä. 19 Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevat sopimukset Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevien sopimusten tilavalvontakäynnillä on tarkastettava: 1) sopimus ja vuosittainen maksatushakemus; 2) tilalla olevien sopimuseläinten lukumäärä; 3) muutosilmoitukset (palkkioeläinten korvaus tai ilmoitus eläinmäärän vähenemisestä) 4) sopimuseläinten käyttö rodun lisäämiseen; 5) sopimuseläinten rotu; 6) eläinten ikä; 7) tilalla olevien nautojen EU- tunnusten vertaaminen sopimuksessa ilmoitettuihin EU- tunnuksiin; 8) nautojen nautarekisterin tiedot; 9) nautojen nautaeläinluettelon tiedot. Alkuperäisrotujen valvontaotanta tehdään otantahetkellä voimassa olevista sopimuksista. Ennen tilavalvontakäyntiä on tarkastettava, että tuen hakija on jättänyt maksatushakemuksen kyseiseltä vuodelta. Maksatushakemuksen tekemättä jättäminen katsotaan sopimuksesta luopumiseksi, jos syynä ei ole ylivoimainen este. Maksettu erityistuki on perittävä takaisin koko sopimuskaudelta, jos sopimuksesta luovutaan tai maksatusta ei haeta vuosittain, paitsi jos sopimuksesta luopumisesta on tehty kirjallinen ilmoitus maaseutuosastolle ja luopumisen syynä on ylivoimainen este tai tuen hakijan sopimus on ollut voimassa vähintään kolme vuotta ja hän lopettaa kokonaan maatalouden harjoittamisen. Tilavalvonnassa on eläinten polveutumistietojen perusteella varmistuttava, että eläinten rotu on tukiehtojen mukainen. Tuottaja on voinut sopimuskaudella korvata alkuperäisessä sopimuksessa ilmoitetun sopimuseläimen toisella tukikelpoisella sopimuseläimellä. Korvauksesta on tehtävä muutosilmoitus maaseutuosastolle. Jos asianmukaisia muutosilmoituksia ei ole tehty, eläimet hylätään valvonnassa.

10 20 Tilatuen sonni- ja härkälisäosahakemusten valvonta Tilatuen muutos- ja varantohaun sonni- ja härkälisäosahakemuksista valvotaan 5 % tilakäynnein. Valvontaotannan ja valvonnan tekevät maaseutuosastot. Valvonnassa tarkastetaan sonni- ja härkälisäosahakemuksessa ilmoitettujen tietojen oikeellisuus sekä lisäosan myöntämisen edellytysten täyttyminen. Maaseutuosastojen tulee raportoida tehdyistä valvonnoista maa- ja metsätalousministeriöön. 5 luku KANSALLISTEN KOTIELÄINTUKIEN VALVONTA 21 Kirjanpidon tarkastaminen Valvonnassa tarkastetaan, että eläimistä ja kuttujen maidontuotannosta on pidetty hallintoasetuksen 24 :n (naudat) 25 :n (siat), 26 :n (siipikarja), 27 :n (uuhet, kutut ja hevoset) ja 28 :n (kuttujen maidontuotannosta pidettävä kirjanpito) mukaista kirjanpitoa. Tukieläimistä pidettävästä kirjanpidosta on käytävä ilmi eläinten lukumäärä laskentapäivinä tai muuna tuen määräytymisajanjaksona, lukumäärässä tapahtuneet muutokset (syntymät, kuolemat, ostot ja myynnit) ja eläinten lukumäärässä tapahtuneiden muutosten ajankohdat. Kirjanpidon oikeellisuutta tarkastetaan tilavalvonnassa vertaamalla kirjanpitoa tilalla oleviin tositteisiin, kuten osto- ja myyntitositteisiin. Osto- ja myyntitositteet voidaan tarkastaa otantana. 22 Uuhi-, kuttu-, emakko-, karju-, broileri-, kana- ja siipikarjaemotuki Uuhille, kutuille, emakoille, karjuille, broilereille, kanoille ja siipikarjaemoille maksettavan kansallisen kotieläintuen tilavalvonnassa on tarkastettava: 1) tukihakemuksen tiedot ja liitteet; 2) eläimistä pidettävä kirjanpito; 3) eläinmäärä laskentapäivinä; 4) eläinten ikä ja sukupuoli; 5) uuhien karitsointi/kuttujen poikiminen; 6) kuttujen maidontuotannosta ja maitotuotteista pidettävä kirjanpito. Laskentapäivien eläinmäärän perusteella määräytyvien kansallisten kotieläintukien valvonnassa on eläimistä pidetyn kirjanpidon avulla tarkastettava, että tilalla on ollut laskentapäivänä hakemuslomakkeella ilmoitettu määrä eläimiä ja eläimet ovat tukikelpoisia. Eläimet voidaan toimittaa teuraaksi tai ne voidaan myydä eloon jo laskentapäivänä. Tukeen on oikeutettu tuen hakija, jonka tilalla eläimet ovat olleet laskentapäivän alkaessa. Kansallisen uuhituen valvonta tehdään EU-uuhipalkkiovalvonnan yhteydessä. Uuhien pitoaikana tehtävässä valvonnassa on tarkastettava, että tukikelpoisten uuhien määrä vastaa hakemuksessa ilmoitettua uuhien määrää. Pitoajan jälkeen tehtävässä valvonnassa on selvitettävä kirjanpidon ja tositteiden avulla, että tilalla on ollut hakemuksessa ilmoitettu määrä tukikelpoisia uuhia koko pitoajan. Jos uuhia kuolee tai niitä on poistettu pitoaikana, on valvonnan yhteydessä tarkastettava, että lukumäärän muutoksesta on

11 ilmoitettu kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle siten kuin siitä on säädetty hallintoasetuksen 23 :ssä. Kansallisen kuttutuen tilavalvonnassa on tarkastettava, että tila on pitänyt kirjanpitoa kuttujen tuen määräytymisen perusteeksi hyväksyttävästä maidontuotannosta. Maidon myyntiin liittyviä myyntitositteita on verrattava kirjanpitomerkintöihin. Kutun maidosta valmistettavien tuotteiden myyntitositteita on verrattava tuotteen valmistukseen käytettävään maitomäärään. Kansallisen kanatuen valvonnassa on selvitettävä, että tuotantoa ei ole keinotekoisesti jaettu erillisten tuen hakijoiden nimiin ilmeisenä tarkoituksena tukiehtojen kiertäminen. 23 Emolehmä-, emolehmähieho-, sonni-, lypsylehmä- ja hiehotuki Emolehmille, emolehmähiehoille, sonneille, lypsylehmille ja hiehoille maksettava kansallinen kotieläintuki valvotaan aina EU:n nautapalkkioiden valvontojen yhteydessä. Emolehmille, emolehmähiehoille, sonneille, lypsylehmille ja hiehoille maksettavan kansallisen kotieläintuen tilavalvonnassa tarkastetaan: 1) tilalla valvontahetkellä olevien tukinautojen korvamerkintä; 2) nautaeläinluettelon tietojen oikeellisuus; 3) nautarekisterin tietojen oikeellisuus. Korvamerkkien syntymätunnusten, nautaeläinluettelon sekä nautarekisterin tietojen tulee vastata toisiaan. Jos tilan nautaeläinluettelossa todetaan puutteita tai virheitä, on tietojen oikeellisuus tarkastettava tilan eläimiä koskevista tositteista, kuten osto- ja myyntitositteista. Valvonnassa nauta voidaan hylätä korvamerkinnän tai nautarekisterissä olevien virheiden takia. Valvonnassa hyväksyttyjen tukikelpoisten nautojen tukikelpoisuuspäivien perusteella lasketaan keskimääräinen eläinmäärä uudelleen, huomioiden mitä siitä vuodelta 2006 maksettavien kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien valvonnasta annetussa valtioneuvoston asetuksen 324/2006, jäljempänä kansallinen valvonta-asetus, 9 :n 3 momentissa säädetään. 24 Teurastetuista hiehoista ja sonneista maksettava tuki Teurastetuista hiehoista ja sonneista maksettava kansallinen kotieläintuki valvotaan luvussa 4 säädetyn valvonnan yhteydessä. 25 Hevostuki Hevosille maksettavan kansallisen kotieläintuen tilavalvonnassa on tarkastettava: 1) tukihakemus ja hakemuksen liitteet; 2) tilan pitämä kirjanpito hevosista; 3) tilalla valvontahetkellä olevat hevoset; 4) hevosten hallinta ja rekisteröinti tuenmääräytymisajankohtana. Hallinta on tarkastettava tilan eläinten kirjanpidon, Suomen Hippos ry:n ylläpitämän rekisterin sekä muiden asiakirjojen perusteella;

12 5) Suomen Hippos ry:n ylläpitämään rekisteriin ilmoitettujen tuntomerkkien vastaavuus tilalla oleviin hevosiin. Kansalliseen kotieläintukeen oikeutettujen hevosten on oltava pääsääntöisesti rekisteröityjä tuen hakijan hallintaan Suomen Hippos ry:n ylläpitämään rekisteriin mennessä. Jos rekisteröity hevonen ei ole mainitussa rekisterissä hakijan hallinnassa eikä tukihakemuksen liitteeksi ole toimitettu luotettavaa selvitystä hevosen hallinnasta, ei hevosesta makseta tukea. Jos hevosta ei ole rekisteröity Suomen Hippos ry:n rekisteriin, tukihakemuksen liitteenä on oltava luotettava selvitys hevosen hallinnasta. Jos siitostammaksi ilmoitettu hevonen ei täytä varsomisvaatimusta ja kyseinen tamma on suomenhevonen, sen voidaan katsoa olevan suomenhevosista maksettavan tuen piirissä. Jos omalla kantakirjaamattomalla oriilla astutettu tamma on luonut vähintään 12 viikkoa kestäneen tiineysajan jälkeen, on hakijan ennen tuen maksamista toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle eläinlääkärin lausunto tamman luomisesta. 26 Lihasikojen ja lihasiipikarjan tuki Lihasioille ja -siipikarjalle maksettavaa kansallista kotieläintukea valvotaan tuen määräytymisvuotta seuraavan vuoden aikana, sekä tilavalvonnalla että teurastamo- ja teurastuspaikkavalvonnalla. Teurastamo- ja teurastuspaikkavalvontaa varten maaseutuosastojen on pyydettävä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta selvitys teurastamoista ja teurastuspaikoista, joissa alueen tuen hakijoiden lihasiat ja lihasiipikarja tai pääosa lihasioista ja lihasiipikarjasta on teurastettu. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi pyytää maaseutuosastoa tekemään tilavalvonnan tapauksissa, joissa hän epäilee tukihakemuksen liitteenä olevien asiakirjojen oikeellisuutta. Lihasioille ja -siipikarjalle maksettavan kansallisen kotieläintuen tilavalvonnassa tarkastetaan: 1) eläimistä pidetty kirjanpito; 2) kirjanpidon ja teuraseläinten myyntitositteiden vastaavuus tukihakemuksessa ilmoitettujen eläinmäärien kanssa. Valvottavista teurastamoista ja teurastuspaikoista tehdään otanta maaseutuosastoilla. Maaseutuosaston on valvottava oman alueensa teurastamoista ja teurastuspaikoista 30 % tuen määräytymisvuotta seuraavan vuoden aikana. Teuraseläinten välittäjien valvontaa varten maaseutuosastojen on pyydettävä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta selvitys välittäjistä, joiden antamien tositteiden tai yhteenvetojen perusteella työvoima- ja elinkeinokeskuksen alueella on teurastetuista lihasioista ja siipikarjasta haettu tukea. Maaseutuosaston on valvottava tuen määräytymisvuotta seuraavan vuoden aikana kaikki alueensa teuraseläinvälittäjät, joiden antamien tositteiden tai yhteenvetojen perusteella työvoima- ja elinkeinokeskusten alueella on teurastetuista lihasioista ja siipikarjasta haettu tukea. 27 Nuorten siitossikojen tuki Nuorista siitossioista maksettavan kansallisen kotieläintuen tilavalvonnassa on tarkastettava: 1) tilan eläinkirjanpito; 2) osto - ja myyntitositteet; 3) eläinten tukikelpoisuus; 4) että nuoren siitossian tuki on myönnetty eläimelle yhden kerran.

13 6 luku RISTIINTARKASTUKSET 28 Hakemustiedoille tehtävät ristiintarkastukset Tässä asetuksessa mainittujen palkkioiden hallinnollisessa valvonnassa verrataan hakemustietoja ja nautarekisterin tietoja keskenään ristiintarkastuksilla, jotta voitaisiin varmistaa tukiehtojen täyttyminen. Ristiintarkastuksilla selvitetään, että: 1) samalle eläimelle ei ole haettu tukea useammin kuin tukiehdot sallivat; 2) sama eläin ei ole usean tilan tukihakemuksella; 3) eläin on rekisteröity hakijan tilatunnukselle ja nautarekisteristä löytyvät kaikki tiedot; 4) tilallapitoaikaa on noudatettu; 5) eläin on nautarekisterin perusteella tukikelpoinen; 29 Ristiintarkastusten selvitysohjeet Ristiintarkastuksissa todetut epäselvyydet on selvitettävä asiakirjojen tai nautarekisterin avulla sekä tarvittaessa tuen hakijaa kuulemalla. Selvityksestä on tehtävä pöytäkirja. Ristiintarkastuksen tulos tallennetaan tukisovellukseen. Palkkioeläinten hylkäämisestä aiheutuvat seuraamuksista on säädetty valvonta-asetuksen artiklassa. 30 Selvityspyyntö ja viranomaisen tekemät virheet Valvontaa tekevällä maaseutuosaston tarkastajalla on oikeus pyytää selvitys valvonnan kohteena olevien eläinten tilanteesta nautarekisteristä, rekisteriin tehdyistä ilmoituksista ja ilmoitusyrityksistä tai vastaavista tarvittavista tiedoista suoraan Maatalouden Laskentakeskus Oy:ltä. Maatalouden Laskentakeskus Oy:n tulee antaa pyydetty selvitys tilanteesta ja tapahtumista. Jos selvitys osoittaa, että kyseessä on viranomaisen (ml. Maatalouden Laskentakeskus Oy) tekemä virhe, ei valvontaasetuksen 68 artiklan 1 kohdan mukaisesti virheestä tai puutteesta aiheudu tuen hakijalle seuraamuksia. Jos tuki on kuitenkin myönnetty viranomaisen tekemän virheen takia perusteetta, tuki peritään ilman korkoa takaisin siten kuin siitä valvonta-asetuksen 73 artiklan 4 kohdassa säädetään. 31 Valvonnassa havaitut ilmeiset virheet Maaseutuosastojen on ilmoitettava tilavalvonnan tai ristiintarkastusten yhteydessä havaitut ilmeiset virheet kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on korjattava maaseutuosaston ilmoituksen mukaisesti hakemuksessa olevat ilmeiset virheet tukisovellukseen.

14 7 luku VALVONNAN SEURAAMUKSET 32 Valvontaseuraamukset EU-eläinpalkkioissa EU-eläinpalkkioiden valvonnassa havaituista puutteista aiheutuvat seuraamuksista säädetään valvontaasetuksen artiklassa. Alkuperäisrotusopimuksen kohteena olevien maatiaiskanojen osalta sovelletaan tämän asetuksen 36 :n määräyksiä. Palkkioeläinten määrä alennetaan hakijan vahvistettua palkkio-oikeusmäärää vastaavaksi valvontaasetuksen 57 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti. Valvonnan perusteella palkkiota alennetaan, jos hyväksyttäviä palkkioeläimiä on valvonnan perusteella tilalla vähemmän kuin hakemuksessa on ilmoitettu. Palkkioiden alennukset lasketaan tukityyppikohtaisesti koko palkkiokaudella haettujen eläinten kokonaismäärästä siten kuin valvonta-asetuksen artikloissa 59 ja 60 säädetään. Valvonnassa havaittujen sääntöjenvastaisuuksien seuraamukset määritellään tukivuoden päätyttyä, kun koko vuonna haettujen eläinpalkkioiden ja palkkioeläinten tukityyppikohtaiset kokonaismäärät on selvillä. 33 Valvontaseuraamukset maatiaiskanoista ja kukoista maksettavassa erityistuessa Jos sopimuksen hyväksytty kanamäärä on kanaa ja valvonnassa todetaan, että tilalla on alle 20 vähintään puolen vuoden ikäistä tukikelpoista kanaa, erityistukea ei kyseiseltä sopimusvuodelta makseta ja aiempien sopimusvuosien erityistuet peritään takaisin. Näiden seuraamusten lisäksi sopimus puretaan. Jos sopimuksen hyväksytty kanamäärä on kanaa ja valvonnassa todetaan, että tilalla on alle 20 vähintään puolen vuoden ikäistä tukikelpoista kanaa, erityistukea ei kyseiseltä sopimusvuodelta makseta ja aiempien sopimusvuosien erityistuet peritään takaisin. Näiden seuraamusten lisäksi sopimus puretaan. Jos valvonnassa todetaan, että tilalla on vähintään puolen vuoden ikäistä tukikelpoista kanaa, erityistuki alennetaan 50 euroon/sopimusvuosi ja sopimuksen eläinmäärä alennetaan valvonnan tulosta vastaavaksi. Jos sopimuksen hyväksytty kanamäärä on 60 kanaa tai enemmän ja valvonnassa todetaan alle 20 vähintään puolen vuoden ikäistä tukikelpoista kanaa, erityistukea ei kyseiseltä sopimusvuodelta makseta ja aiempien sopimusvuosien erityistuet peritään takaisin. Näiden seuraamusten lisäksi sopimus puretaan. Jos valvonnassa todetaan, että tilalla on vähintään puolen vuoden ikäistä tukikelpoista kanaa, erityistuki alennetaan 50 euroon/sopimusvuosi ja sopimuksen eläinmäärä alennetaan valvonnan tulosta vastaavaksi. Jos valvonnassa todetaan vähintään puolen vuoden ikäistä tukikelpoista kanaa, erityistuki alennetaan 100 euroon/sopimusvuosi ja sopimuksen eläinmäärä alennetaan valvonnan tulosta vastaavaksi. 34 Valvontaseuraamukset kansallisissa kotieläintuissa Kansallisten kotieläintukien valvonnassa havaituista puutteista aiheutuu seuraamuksia siten kuin siitä maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001), jäljempänä kansallinen tukilaki, 16 ja 20 :ssä sekä kansallisen valvonta-asetuksen 9 ja 10 :ssä säädetään.

15 Jos tuenhakija ei ole pitänyt tuen piirissä olevista kotieläimistä ja kuttujen maidontuotannosta kirjanpitoa tai kirjanpidosta ei luotettavasti voida selvittää tuen määräytymisen perusteena olevaa eläinmäärää, ei kyseisiä eläimiä voida pitää tukeen oikeutettuina siten kuin siitä kansallisessa valvonta-asetuksessa säädetään. Sonneista, hiehoista ja emolehmähiehoista maksettavan kansallisen kotieläintuen valvonnassa havaituista puutteista lasketaan seuraamukset ikäryhmittäin. Hevosista maksettavan kansallisen kotieläintuen valvonnassa havaituista puutteista aiheutuvat seuraamukset lasketaan hevoslajeittain (siitostammat, suomenhevoset, 1-3 -vuotiaat muut hevoset ja ponit). Vakavasta laiminlyönnistä tai tahallisuudesta johtuva virheellinen ilmoitus tukihakemuksessa aiheuttaa tuen alennuksen siten kuin siitä kansallisen tukilain 16 :n 2 momentissa säädetään. 35 Eläinsuojelurikokset ja -rikkomukset Tilavalvonnan yhteydessä havaitut eläinsuojeluun liittyvät ongelmat on ilmoitettava välittömästi kunnan eläinlääkärille, terveystarkastajalle tai poliisille siten kuin siitä kansallisessa valvonta-asetuksessa säädetään. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle on tiedotettava epäillystä eläinsuojelurikoksesta tai eläinsuojelurikkomuksesta ja pyydettävä häntä seuraamaan asian etenemistä syyteharkintaan. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on keskeytettävä kansallisen kotieläintuen ja EU-eläinpalkkioiden maksatukset, kun hän saa tietoonsa, että tuen hakijaa epäillään eläinsuojelurikoksesta tai eläinsuojelurikkomuksesta ja asia on saatettu syyttäjän harkittavaksi. 36 Kiellettyjen aineiden käyttö kotieläintuotannossa Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (743/1997) eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille 2 pykälässä on määritelty aineet, joiden käyttö on kielletty kotieläintuotannossa. Kiellettyjen aineiden käyttöä ei erikseen eläinvalvonnassa tarkasteta. Jos tilavalvonnassa havaitaan kielletyiksi luokiteltuja aineita, on tästä ilmoitettava läänineläinlääkärille. Tilalle on tehtävä uusintatarkastus, jossa on mukana läänineläinlääkäri tai hänen määräämänsä kunnaneläinlääkäri. EU-eläinpalkkioiden osalta kiellettyjen aineiden käytöstä aiheutuvista seuraamuksista on säädetty Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (8/2006) 8 :ssä ja kansallisten tukien osalta kansallisen tukilain 16 :ssä. 8 luku VALVONTAPÖYTÄKIRJAT 37 Valvontapöytäkirjan täyttäminen Valvonnasta laaditaan aina pöytäkirja, siten kuin asiasta säädetään valvonta-asetuksen 28 ja 39 artiklassa. Valvontapöytäkirjasta on käytävä ilmi tarkastuksessa tehdyt havainnot, tarkastuksen syy ja läsnä olleet henkilöt. Tuen hakijalle tai hänen edustajalleen on annettava tilaisuus allekirjoittaa valvontapöytäkirja ja lisätä haluamansa huomautukset suoritetusta valvonnasta ja valvontapöytäkirjan sisällöstä.

16 Valvontapöytäkirjasta on toimitettava allekirjoitettu kopio tuen hakijalle. Valvontapöytäkirjasta on toimitettava allekirjoitettu kopio myös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jos valvonnan seurauksena tuen hakijan tuki on haettua pienempi. Valvontakäynnin yhteydessä tilalle on jätettävä tiedote, jossa kerrotaan valvonnan perusteista ja valvonnassa mahdollisesti esille tulleiden poikkeamien seuraamuksista. Maaseutuosasto arkistoi valvottujen tilojen alkuperäiset valvontapöytäkirjat siten kuin arkistolaissa (1994/831) säädetään ja maaseutuosaston arkistonmuodostussuunnitelmassa on todettu. 38 Valvontapöytäkirjan tarkistaminen Vähintään viisi prosenttia valvontapöytäkirjoista on tarkastettava. Valvontapöytäkirjat tarkastetaan otannalla, josta vastaa maaseutuosasto. Tarkistuksia on tehtävä kaikkien tarkastajien tekemiin pöytäkirjoihin. Kokeneen ja säännöt hyvin tuntevan tarkastajan on tehtävä valvontapöytäkirjojen tarkistus. Kyseisen valvonnan tehneet tai siinä mukana olleet tarkastajat eivät saa tarkastaa valvontapöytäkirjaa. Valvontapöytäkirjan tarkastus dokumentoidaan merkitsemällä valvontapöytäkirjaan päivämäärä, milloin tarkastus on tehty ja tarkistajan allekirjoitus Valvontatietojen tarkastuksessa havaitut virheet on korjattava pöytäkirjaan ja tukisovellukseen. Jos tuen hakijalle on toimitettu virheellinen pöytäkirja, tulee hänelle antaa kuulemismenettelyllä mahdollisuus kommentoida ja allekirjoittaa korjattu valvontapöytäkirja. Valvontatietojen tarkastuksessa havaitut virheet on korjattava maaseutuosastolla tukisovellukseen. Tuen hakijalle on lähetettävä kopio korjatusta valvontapöytäkirjasta ja selvitettävä erillisessä kuulemiskirjeessä siihen tehdyt muutokset sekä annettava hänelle määräaika, jona hän voi palauttaa pöytäkirjan. Kuulemiskirjeessä on todettava, että asia voidaan ratkaista ilman tuen hakijan allekirjoitusta tai selvitystä siten kuin asiasta hallintolain (434/2003) 33 pykälässä säädetään. Kuulemiskirjeen mukana on tuen hakijalle lähetettävä palautuskuori. 39 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Tällä asetuksella kumotaan 1 päivänä kesäkuuta 2005 eläintukien valvonnasta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (50/05). Poistuvien tukimuotojen valvonnan osalta sovelletaan edelleen asetusta (50/05) kalenterivuoden 2006 loppuun saakka. Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2006 Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Ylitarkastaja Tommi Kämpe

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013 378/2013 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Annettu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm 20.2.2009 Dnro 235/22/2009 Voimassaoloaika: 23.2.2009 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta /2014 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta /2014 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2014 297/2014 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Annettu

Lisätiedot

KANSALLISET KOTIELÄINTUET

KANSALLISET KOTIELÄINTUET KANSALLISET KOTIELÄINTUET Hakijan edellytykset Yli 18-v. Puolisolla voi täyttää ikäehtoa Yhteisössä väh. yksi osallinen yli 18-v. Ei enää 68 v yläikärajaa ja MYEL-ehtoa Hallinnassa väh. 5 ha peltoa AB-alue

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm 9.2.2010 Dnro 186/22/2010 Voimassaoloaika: 10.2.2010 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015.

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. KOTIELÄINTUET 2015 Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa 2015. Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. Lähde: Mavi, MMM 6.2.2015 10.2.21015 Muutoksia vuodelle 2015

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2014

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2014 MÄÄRÄYS Pvm 17.3.2014 Dnro 526/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 13/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom. Voimassaoloaika: 17.3.2014 - toistaiseksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1840 1847 SISÄLLYS N:o Sivu 1840 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

KANSALLISET KOTIELÄINTUET

KANSALLISET KOTIELÄINTUET KANSALLISET KOTIELÄINTUET Hakijan edellytykset Yli 18-v. Puolisolla voi täyttää ikäehtoa Yhteisössä väh. yksi osallinen yli 18-v. Ei enää 68 v yläikärajaa ja MYEL-ehtoa Hallinnassa väh. 5 ha peltoa AB-alue

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm Dnro 252/22/2008

Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm Dnro 252/22/2008 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm 21.2.2008 Dnro 252/22/2008 Voimassaoloaika: 22.2.2008 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Taulukko 1. Nautojen pohjoiset kotieläintuet vuonna 2016 Naudat Tukikelpoinen eläinryhmä Emolehmät (väh. kerran poikineet) Emolehmähiehot

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, EUeläinpalkkiot,

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, EUeläinpalkkiot, Eläinten merkintä ja rekisteröinti, EUeläinpalkkiot, kansalliset kotieläintuet ja eläinten hyvinvointikorvaus vuonna 2016 EU-tukikoulutus 2016 19.4.2016 Eläinpalkkioiden (EU ja kansalliset) osallistumisilmoitus

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017 MÄÄRÄYS Pvm. 25.1.2017 Dnro 1810/03.00.00/2017 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 66/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen helmikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015.

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen helmikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. KOTIELÄINTUET 2015 Lähde: Mavi, MMM 11.3.2015 Muutoksia vuodelle 2015 Kotieläintilan korotukset: Ympäristökorvausjärjestelmässä ei kotieläintilan määritelmää LHK:ssa kotieläintiloille 60 /ha lisä; eläintiheydessä

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016 MÄÄRÄYS Pvm. 8.2.2016 Dnro 44/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 2/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 67/02 Dnro 2725/524/2002 18.9.2002 Voimassaoloaika 25.9.2002 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 valkuais- ja öljykasvipalkkion käsittelyssä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 397. Laki. verkkotunnuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 397. Laki. verkkotunnuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 397 402 SISÄLLYS N:o Sivu 397 Laki verkkotunnuslain muuttamisesta... 3437 398 Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Varainhoito-osasto 26.9.2007 747/22/2007 Tukien maksatusyksikkö TE-keskusten maaseutuosastot Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Liitteenä on maksatusta koskeva Maaseutuviraston

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 90/00 Maatalousosasto

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 90/00 Maatalousosasto MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 90/00 Maatalousosasto 30.8.2000 Dnro 2963/01/2000 Työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot Ahvenanmaan lääninhallitus Voimassaoloaika 4.9.2000 - toistaiseksi

Lisätiedot

EU-tukikoulutus

EU-tukikoulutus EU-tukikoulutus 12.3.2014 Ristiintarkastukset valvonnoissa 12.3.2014 Eläimet a. Ristiintarkastuksia tehdään järjestelmästä ja eri rekistereistä saatavien tietojen perusteella. b. Selvitetään pääsääntöisesti

Lisätiedot

ELÄINKOULUTUS 2016. Paula Gustafsson 31.3.2016 1

ELÄINKOULUTUS 2016. Paula Gustafsson 31.3.2016 1 ELÄINKOULUTUS 2016 Paula Gustafsson 31.3.2016 1 TÄYDENTÄVÄT EHDOT Tukihakemuksen jättänyt viljelijä on vastuussa täydentävien ehtojen noudattamisesta vuonna 2016 aikavälillä 01.01-31.12.2016 Hyvän maatalouden

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi MÄÄRÄYS Pvm. 8.4.2015 Dnro 850/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 23/15 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Voimassaoloaika: 9.4.2015 toistaiseksi

Lisätiedot

Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat

Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat IsoValkeinen 26.4.2016 Arja Nuutinen Eläinvalvonnassa katsottavaa Korvamerkit oltava kaikilla tilalla olevilla naudoilla korvissa tai tilattuna,

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

Täydentävät ehdot: eläintuet, muutokset 2017, valvonta-havainnot 2016

Täydentävät ehdot: eläintuet, muutokset 2017, valvonta-havainnot 2016 Täydentävät ehdot: eläintuet, muutokset 2017, valvonta-havainnot 2016 Liisa Luukkaala Pirkanmaan ELY-keskus 2017 Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin Osallistumisilmoituksen

Lisätiedot

Eläinten rekisteröinti ja ruhojen hävitys

Eläinten rekisteröinti ja ruhojen hävitys Eläinten rekisteröinti ja ruhojen hävitys Minna Norismaa Yritysneuvoja, maatilat ProAgria Pohjois-Karjala Lähde: Evira (diat joissa ei erillistä mainintaa) Nautaeläinten merkitseminen ja rekisteröinti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 416. Valtioneuvoston asetus. valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 416. Valtioneuvoston asetus. valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2008 N:o 416 421 SISÄLLYS N:o Sivu 416 Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta... 1185 417 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT. Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013

Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT. Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013 Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013 Luonnonhaittakorvaus lisäosa Eläintiheys 0,4 ey/ tukikelpoinen ha tai 10 ey ja 0,2ey/ tukikelpoinen ha Edellisen

Lisätiedot

Eläintuet Eläinrekisteri

Eläintuet Eläinrekisteri Eläintuet Eläinrekisteri Isovalkeinen 14.4.2016 Arja Nuutinen Nautapalkkio Määräytyy nautarekisteristä saadun keskimääräisen eläinmäärän mukaan ajalta 1.1-31.12.2016 Mavi 2 Nautapalkkio, emolehmähieho

Lisätiedot

TUKIHAKUKOULUTUS 2015 23.3.2015 1

TUKIHAKUKOULUTUS 2015 23.3.2015 1 TUKIHAKUKOULUTUS 2015 23.3.2015 1 TÄYDENTÄVÄT EHDOT Tukihakemuksen jättänyt viljelijä on vastuussa täydentävien ehtojen noudattamisesta vuonna 2015 aikavälillä 01.01-31.12.2015 Hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

SISÄLLYS. Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten

SISÄLLYS. Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 499 504 SISÄLLYS N:o Sivu 499 Laki Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä...

Lisätiedot

Kotieläintilan kertaus. Tuki-infot 2017

Kotieläintilan kertaus. Tuki-infot 2017 Kotieläintilan kertaus Tuki-infot 2017 Kotieläinten tuet Lypsylehmille maksetaan AB-alueella unionin lypsylehmäpalkkiota C-alueella on sen sijalla maidon pohjoinen tuotantotuki Lypsylehmäpalkkiossa ehtona

Lisätiedot

Alkuperäiseläinten kasvattaminen

Alkuperäiseläinten kasvattaminen Toimenpide on geneettistä monimuotoisuutta edistävä ympäristösopimus. Toimenpiteen avulla estetään suomalaisiin alkuperäisrotuihin kuuluvien eläinten kuoleminen sukupuuttoon lisäämällä rotuihin kuuluvien

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 82/02 Dnro 3352/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 82/02 Dnro 3352/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 82/02 Dnro 3352/01/2002 5.11.2002 Voimassaolo 11.11.2002 alkaen toistaiseksi Työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot Ahvenanmaan lääninhallitus Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VUODELTA 2017 MAKSETTAVIEN KANSALLISTEN KASVINTUOTANNON TUKIEN JA KOTIELÄINTUKI EN VALVONNASTA

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VUODELTA 2017 MAKSETTAVIEN KANSALLISTEN KASVINTUOTANNON TUKIEN JA KOTIELÄINTUKI EN VALVONNASTA LAUSUNTOPYYNTÖ 230811 1(2) 15.2.2017 298/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VUODELTA 2017 MAKSETTAVIEN KANSALLISTEN KASVINTUOTANNON TUKIEN JA KOTIELÄINTUKI

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) Ä mmm.fi /01.02/2018

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) Ä mmm.fi /01.02/2018 LAUSUNTOPYYNTÖ 248445 1 (2) Ä mmm.fi 5.2.2018 270/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VUODELTA 2018 MAKSETTAVIEN KANSALLISTEN KASVINTUOTANNON TUKIEN JA

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015. Hämeen ELY-keskus

Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015. Hämeen ELY-keskus Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 Hämeen ELY-keskus 1 MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI (naudat, siat, lampaat, vuohet) Yksi täydentävien ehtojen osa-alueista -> valvontaseuraamukset aiheuttavat

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 133/00 Dnro 4468/01/2000

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 133/00 Dnro 4468/01/2000 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 133/00 Dnro 4468/01/2000 Voimassaolo 15.12.2000 alkaen toistaiseksi Työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot Ahvenanmaan lääninhallitus Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM Eläintuet 2015 Lähde: Mavi,MMM Muutoksia 2015 Sika- ja siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki jatkuu. C-tukialueella maksetaan edelleen pohjoista tukea emolehmille, emolehmähiehoille, sonneille, häreille,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto Dnro 3080/01/2000

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto Dnro 3080/01/2000 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto 15.9.2000 Dnro 3080/01/2000 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot Voimassaoloaika 20.9.2000

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

Kevään 2017 viljelijätukikoulutus

Kevään 2017 viljelijätukikoulutus Kevään 2017 viljelijätukikoulutus 21.3.2017 Kauhava 31.3.2017 Kauhajoki 4.4.2017 Seinäjoki Anne Mettälä tarkastaja Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi Rekisteröitymisvaatimus koskee kaikkia joilla: Nautaeläimiä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015. 45/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015. 45/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015 45/2015 Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2015 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen 1 :n muuttamisesta... 1683

SISÄLLYS. asetuksen 1 :n muuttamisesta... 1683 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2010 N:o 452 456 SISÄLLYS N:o Sivu 452 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

LHK, nautapalkkio, pohjoinen kotieläintuki ja eläinten hyvinvointikorvaus. Savonia Juho Pikkarainen

LHK, nautapalkkio, pohjoinen kotieläintuki ja eläinten hyvinvointikorvaus. Savonia Juho Pikkarainen LHK, nautapalkkio, pohjoinen kotieläintuki ja eläinten hyvinvointikorvaus Savonia 17.2.2015 Juho Pikkarainen Luonnonhaittakorvaus Oleellisin muutos on korvauksen muuttuminen 5- vuotisesta sitoumuksesta

Lisätiedot

Tiedosta Taitoon Naudanlihantuotannon tuet. Ehdot lyhyesti ja tukisummat

Tiedosta Taitoon Naudanlihantuotannon tuet. Ehdot lyhyesti ja tukisummat Tiedosta Taitoon Visioita naudanlihantuotantoon 28.4.2011 Naudanlihantuotannon tuet C-tukialueilla Ehdot lyhyesti ja tukisummat EU:n nautaeläinpalkkio Tukea haetaan osallistumisilmoituslomakkeella lnro

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 123/00 Dnro 4157/00/2000 24.11.2000 Voimassaoloaika 29.11.2000 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2015. 137/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2015. 137/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2015 137/2015 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta

Lisätiedot

Milloin/miksi eläinilmoituksia ja mihin vaikuttavat

Milloin/miksi eläinilmoituksia ja mihin vaikuttavat Milloin/miksi eläinilmoituksia ja mihin vaikuttavat Miksi eläinmääristä tulee tehdä ilmoituksia? Ovat tavalla tai toisella tuen perusteena Ovat tuen myöntämisen ehtona Täydentävät ehdot Ovat osa jäljitettävyyttä

Lisätiedot

MAARAYS. Pvm Dnro 2080/ /2017. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MAARAYS. Pvm Dnro 2080/ /2017. Voimassaoloaika: toistaiseksi MAARAYS Pvm. 25.1.2018 Dnro 2080/03.00.00/2017 Maaseutuviraston maarayskokoelma nro 24/17 Valtuutussaannokset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2010 Dnro 760/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Alkuperäiskasvien ylläpito (maatalouden geenivarojen säilyttäminen)

Alkuperäiskasvien ylläpito (maatalouden geenivarojen säilyttäminen) Alkuperäiskasvien ylläpito (maatalouden geenivarojen säilyttäminen) Toimenpide on ylläpitoa, korvauksen hakijan ei tarvitse olla aktiiviviljelijä, sopimukseen ei vaadita ympäristösitoumusta eikä pinta-alaa

Lisätiedot

- Sika- ja siipikarjataloudentuki - Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Hevoset - Alkuperäisrotujen kasvattaminen

- Sika- ja siipikarjataloudentuki - Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Hevoset - Alkuperäisrotujen kasvattaminen KOTIELÄINTALOUDEN TUET 2015 - Sika- ja siipikarjataloudentuki - Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Hevoset - Alkuperäisrotujen kasvattaminen Kotieläintukikoulutus 10.4.2015 Laitila SIKA- JA SIIPIKARJATALOUDENTUKI

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015

Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 NEUVO 2020, 3.12. Seinäjoki, 5.12. Vaasa, 10.12. Järvenpää. 1 Miksi merkintää ja rekisteröintiä? Eläintaudin puhjetessa on tiedettävä missä kukin eläin on ollut

Lisätiedot

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017.

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017. 1 luonnos 6.7.2017 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

EU:N ELÄINPALKKIOT KANSALLISET KOTIELÄINTUET ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS ALKUPERÄISROTUSOPIMUKSET

EU:N ELÄINPALKKIOT KANSALLISET KOTIELÄINTUET ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS ALKUPERÄISROTUSOPIMUKSET EU:N ELÄINPALKKIOT KANSALLISET KOTIELÄINTUET ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS ALKUPERÄISROTUSOPIMUKSET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen huhtikuussa 2015 13.4.2015 1 EU:n eläinpalkkiot Vanhat

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 633. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 633. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 633 637 SISÄLLYS N:o Sivu 633 Tasavallan presidentin asetus yhteistyöstä astrofysiikan alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Eläintuet 2015-2019. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere 23.3.2015

Eläintuet 2015-2019. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere 23.3.2015 Eläintuet 2015-2019 Yleistä: kansalliset + eu:n tuet - Palauta lomake 184 (osallistuminen nautalammas- ja vuohieläinten tukijärjestelmään) tai täytä ilmoitus vipu-palvelussa viimeistään 30.4.2015 - Osallistuminen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2164/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 588. Laki. alkoholilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 588. Laki. alkoholilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2007 N:o 588 592 SISÄLLYS N:o Sivu 588 Laki alkoholilain muuttamisesta... 1903 589 Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-avustajat, 21.3.2016 Rauno Tammi Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta,

Lisätiedot

KOTIELÄINTALOUDEN TUET Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Hevoset

KOTIELÄINTALOUDEN TUET Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Hevoset KOTIELÄINTALOUDEN TUET 2016 - Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Hevoset LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KOTIELÄINKOROTUS (LHK) sekä SIKA- JA SIIPIKARJATALOUDEN

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

KOTIELÄIN Paula Gustafsson

KOTIELÄIN Paula Gustafsson KOTIELÄIN 2017 Paula Gustafsson 3.4.2017 1 TÄYDENTÄVÄT EHDOT Tukihakemuksen jättänyt viljelijä on vastuussa täydentävien ehtojen noudattamisesta vuonna 2017 aikavälillä 01.01-31.12.2017 Laiminlyöntitapauksissa

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 25.11.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Eläinvalvonnat EU-avustaja 18.3.2014 Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Valvontamäärät vuonna 2013 Nautojen valvonta (nautap. + eht + kansalliset) Palkkiovalvonta, tilakäynti 72 tilalla Ristiintarkastusvalvonta

Lisätiedot

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 920/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Vuoden 2015 ympäristösopimusten (2014-2020) toisen

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansalliset kotieläintuet. (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki)

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansalliset kotieläintuet. (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki) VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansalliset kotieläintuet (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki) ISBN 978-952-453-812-1 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-813-8

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 222379 1(2) mmm.fi 20.9.2016 1413/01.02/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN UNIONIN RAHOITTAMIEN ELÄINTUKIEN VALVONNASTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

C2-alue Tilatuki 1) 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167

C2-alue Tilatuki 1) 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 Pinta-alatuet v.2012 Huom. Tilatuki maksetaan täysimääräisenä 5000 euroon asti. Yli 5000 eurosta leikataan 10 %. euroa/ha E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 29.11.2011 7) 15) 18) 4) 4) 9) 4) 8) 16) 3) 3)

Lisätiedot

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta Annettu Helsingissä xx paivänä xxxkuuta 20xx Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2011 48/2011 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta sekä valkuais-

Lisätiedot

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta LUONNOS 30.5.2016 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) nojalla:

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05. 9.12.2005 5329/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2006 alkaen - toistaiseksi Kumoaa

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05. 9.12.2005 5329/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2006 alkaen - toistaiseksi Kumoaa MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05 Pvm Dnro 9.12.2005 5329/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2006 alkaen - toistaiseksi Kumoaa Kotieläinten jalostusaineksen polveutumistodistuksista

Lisätiedot

Laki. maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Laki. maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 8 :n 1 momentin 6 kohta, muutetaan 6

Lisätiedot

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sähköinen tukihaku Sähköinen tukihaku Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sisältö 1 Yleistä eläintukien sähköisestä hausta... 3 2 Uuhipalkkio, sen lisäpalkkio

Lisätiedot

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/EEO/2007 Päivämäärä Dnro 28.11.2007 2593/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2008 - toistaiseksi Kumoaa Siipikarjan lihahygieniasta annettu maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS 78/03

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS 78/03 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS 78/03 Pvm 11.12.2003 Dnro 5575/01/2003 Voimassaoloaika 17.12.2003 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2299/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa Valtuutussäännökset Eläintautilaki (441/2013)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

LIITE 2 1 (4) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ SUOMEN TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIOLLE ASETUKSEN (EU) N:O 1307/2013 SOVELTAMISESTA SUOMESSA

LIITE 2 1 (4) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ SUOMEN TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIOLLE ASETUKSEN (EU) N:O 1307/2013 SOVELTAMISESTA SUOMESSA LIITE 2 1 (4) 1.6.2016 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ SUOMEN TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIOLLE ASETUKSEN (EU) N:O 1307/2013 SOVELTAMISESTA SUOMESSA VUODESTA 2017 ALKAEN TEHTÄVIN MUUTOKSIN 1. Johdanto Tämän

Lisätiedot

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen

Lisätiedot