16:00-16:55 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:55 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:55 jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16:00-16:55 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:55 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:55 jäsen"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Aika klo 16:00-16:55 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-16:55 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-16:55 jäsen Halonen Eero 16:00-16:55 I varapuheenjohtaja Kangas Mari 16:10-16:55 jäsen Korvala Markku 16:00-16:55 jäsen Koskela Liisa 16:00-16:55 jäsen Leskinen Seppo 16:00-16:55 jäsen Mäkelä Irene 16:00-16:55 jäsen Nikkinen Esa 16:00-16:55 II varapuheenjohtaja Sipola Mauno 16:00-16:55 jäsen Torro Kaarina 16:00-16:55 jäsen Kuusela Terttu 16:00-16:55 varajäsen Roivainen Matti 16:00-16:55 valtuuston pj. Sutela Taisto 16:00-16:55 valtuuston I vpj. Autio Timo 16:00-16:55 valtuuston III vpj. Ronkainen Jarmo 16:00-16:55 kunnanjohtaja Lehtinen Kirsti 16:00-16:55 kunnansihteeri, sihteeri Poissa Paaso Tuula jäsen Vuononvirta Aarne (Aku) jäsen Vehkaperä Mirja valtuuston II vpj Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Annemari Enojärvi ja Terttu Kuusela. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Hannes Kortesalmi Kirsti Lehtinen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Annemari Enojärvi Terttu Kuusela Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan. Toimistosihteeri Elvi Lahtela-Rivinoja

2 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 109 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus Anomus tontinvuokrasopimuksen muuttamiseksi Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden 185 alueelta 112 Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden 186 alueelta 113 Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden 187 alueelta 114 Veljekset Klasila Oy:n maanvuokrasopimusten purkaminen Rakennusliike Perälä Oy:n maanvuokrasopimuksen purkaminen Lausunto Oulun seudun ulosottovirastolle koskien Matti Uusimäen 192 vaatimusta teettämisuhan täytäntöönpanon lykkäämisestä 117 Haukipudas-päivien tukeminen Haukiputaan seurakunnan muistaminen kirkon 250-vuotisjuhlan 196 vuoksi 119 Kaupunkisuunnittelun seminaari VI Ero Jarmo Salolle luottamustehtävistä Pöytäkirjoja Ilmoitusasiat 200

3 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus KHALL 109 Kunnanjohtaja kertoi seuraavista asioista: - Uuden Oulun tiehankeinvestointeihin sisältyy alustavasti myös Haa pa kan kaan ris teys alu een alikulku. - Työllisyystilaston mukaan Haukiputaalla on 13,5 % työt tömiä. - Uuden Oulun talousarvion tilanne ja verotulokehitys.. - Kunnanhallituksen seuraava kokous on tarvittaessa , jonka jälkeen pidetään valtuuston kokous samana iltana. merkitsee asiat tiedoksi. hyväksyi päätösesityksen.

4 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Anomus tontinvuokrasopimuksen muuttamiseksi 6000/63/635/2012 KHALL 110 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Paavo Lyytikäinen, Raimo ja Mirja Honkala, Esko ja Raili Isokoski sekä Tommi Makkonen ja Kirsi Ojala ovat lähestyneet Haukiputaan kunnanhallitusta yhteisellä allekirjoitetulla kirjeellä: "Anomus tontinvuokrasopimuksen muuttamiseksi Me allekirjoittaneet tontinvuokraajat (jälj. vuokraajat) anomme kunnioittavasti, että tontinvuok rasopimuksiamme tarkastettaisiin siten, että tontin luovutusehdot vastaisivat Haukiputaan kunnanvaltuuston määrää miä luovutusehtoja. Vuokraaja voisi siis ostaa tontin itselleen 20-ker taisella vuosivuokralla. Tällä hetkellä tonttien lunastushinta määräy tyy käsityksemme mukaan samoilla perusteilla kuin uusien tonttien. Katsomme, että tämän hetkinen sopimustila, asettaa meidät, vanhoilla ehdoilla tonttimme vuokranneet selvästi heikompaan asemaan myöhemmin tontinvuok rasopimuksen tehneiden kanssa. Tämä ei ole mielestämme yhden vertaista, koska muiltakaan osin tontinvuok rasopimuksemme eivät sisällä meille parempia ehtoja. Tonttien si jainti ja kokonaan ei poik kea meidän eduksemme. Näillä perusteilla katsomme, että vuokrasopimuksiemme luovutusehtoja tulisi tarkistaa esittä mällämme tavalla. Yhteyshenkilönämme toimii Paavo Lyytikäinen." Lisäksi Seija Törmänen on lähestynyt Haukiputaan kunnanhallitusta saman sisältöisellä allekirjoitetulla kirjeellä. Vuokratut tontit ovat seuraavat: Paavo Lyytikäinen, 906/5 Raimo ja Mir ja Honkala, 915/1 Esko ja Raili Isokoski, 909/1 Tommi Mak ko nen ja Kir si Ojala, 906/1 Seija Törmänen, 826/6. Haukiputaan kunnalla on ollut seuraavanlainen käytäntö: - Jos vuokrasopimuksessa on lunastuslauseke, silloin hinta määräytyy sen perusteella. - Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainintaa lunastuksesta, käy tetään tällä hetkellä voimassa olevaa hintaa (ns. nykyhinta). Haukiputaan kunnalla on maanvuokrasopimuksia yli 1300 kpl. Sopimuksiin on kirjattu useita erilaisia lunastuslausekkeita eri aikakausil-

5 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ ta, kuten esim. elinkustannusindeksistä laskettava lu nastusoikeus, oikeus lunastaa tontti omaksi 50 vuoden tai 10 vuo den aikana tai lunastuslauseketta ei ole ollenkaan. Eri aikoina tehtyjä vuokrasopimusten lunastuslausekkeita on vaikea ver tailla ja analysoida, koska niitä ei ole tehty johdonmukai sesti samalla mal lilla. Oma vaikutuksensa sopimusten sisältöön ja tonttien hin noitte luun on ol lut myös kunnan maa-, asunto- ja elinkeinopoliittisilla ta voit teil la. Kiviniemessä kunnan tonttien elinkustannusindeksin (07/2012) mukai nen luovutushinta on tällä hetkellä 18,34 /m² ja Kiviniemen Vaaja tien alu eel la 23,41 /m². Vuoden 2013 aikana aloitettavassa maapoliit ti ses sa oh jel ma työs sä uuden Oulun valtuutetut linjaavat tonttien luo vu tuspe ri aat teet jat kossa. Tässä vaiheessa ei ole syytä lähteä muut ta maan tai linjaa maan uudelleen kunnan nykyisten maanvuokrasopi musten luo vutus periaatteita. päättää olla muuttamatta voimassa olevien vuokrasopimusten lunastuslausekkeita. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: yhdyskunta- ja ymp.palvelut/viik Paavo Lyytikäinen ym., Seija Törmänen (+ov)

6 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden alueelta 6119/63/634/2012 KHALL 111 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Johan Sarkkinen ja Kati Jokela ovat lähettäneet Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluun tonttihakemuksen, jolla he haluavat vuokrata lomarakennustontin Virpiniemen Kellonlahden alueelta korttelista 1461 tontin 3. Tontin pinta-ala on 1934 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on t150 k-m2. päättää varata em. tontin esitetyn mukaisesti. Tonttien hinnoittelu perustuu kunnanhallituksen hyväksymiin luovutusehtoihin ja -periaatteisiin. Varaukset ovat voimassa kaksi kuukautta kunnanhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta alkaen. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik

7 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden alueelta 6120/63/634/2012 KHALL 112 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Jaana Lindgren on lähettänyt Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluun tonttihakemuksen, jolla hän haluaa vuokrata lomarakennustontin Virpiniemen Kellonlahden alueelta korttelista 1464 tontin 2. Tontin pinta-ala on 1210 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 230 k-m2. päättää varata em. tontin esitetyn mukaisesti. Tonttien hinnoittelu perustuu kunnanhallituksen hyväksymiin luovutusehtoihin ja -periaatteisiin. Varaus on voimassa kaksi kuukautta kunnanhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta alkaen. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik

8 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden alueelta 6121/63/634/2012 KHALL 113 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Marko ja Päivi Kellolampi ovat lähettäneet Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluun tonttihakemuksen, jolla he haluavat vuokrata tai ostaa lomarakennustontin Virpiniemen Kellonlahden alueelta korttelista 1467 tontin 1. Tontin pinta-ala on 1711 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 257 k-m2. Kyseinen tontti on ollut vuokrattuna, mutta kyseisen tontin vuokrasopimus on irtisanottu Haukiputaan kunnanhallituksen toimesta päättää varata em. tontin esitetyn mukaisesti. Tonttien hinnoittelu perustuu kunnanhallituksen hyväksymiin luovutusehtoihin ja -periaatteisiin. Varaus on voimassa kaksi kuukautta kunnanhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta alkaen. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik

9 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Veljekset Klasila Oy:n maanvuokrasopimusten purkaminen 6122/63/635/2012 KHALL 114 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Sami Huoponen, p , Haukiputaan kunta on luovuttanut allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella Veljekset Klasila Oy:lle Puupää 2 -nimiseen tilaan RN:o 28:84 (kt ) kuuluvan n m²:n suuruisen määräalan hallinnan ajalle Vuokra-alue käsittää Annalankankaan asemakaavan mukaisen teollisuustontin (TY-1) 2 korttelista Vuosivuokra on v ollut 1 260,37. Lisäksi Veljekset Klasila Oy:lle on vuokrattu allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella Kellonlahti 1452/2 -niminen tila RN:o 279:100 (kt ), pinta-ala n. 988 m², joka käsittää Virpiniemen Kellonlahden asemakaavan mukaisen lomarakennustontin (RA-1) 2 korttelista Vuokra-aika alkoi ja päättyy Vuosivuokra v on ollut 1 799,47. Rakennusliike Veljekset Klasila Oy ajautui konkurssiin Yhtiö ei ole suorittanut vuokrasopimusten mukaisia vuokranmaksuja vuodelta Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä Veljekset Klasila Oy:n konkurssipesän pesänhoitaja Sirkku Kylmänen ovat neuvotelleet (muistio liitteenä) järjestelyistä, joilla pyritään varmistamaan maksamattomien tontinvuokrien perintä ja tonttien rakentumisen edellytykset jatkossa. Neuvottelussa todettiin mm. seuraavaa: molemmat vuokratontit ovat rakentamattomia tonttien rakentamisvelvoitteet ovat menneet umpeen (TY ja RA ) tontinvuokria on maksamatta yhteensä korkoineen 3 298,55 euroa teollisuustontin maksamattoman vuokran vakuutena on euron panttikirja. teollisuustontilla sijaitseva rakennus, joka ei ole Veljek set Klasila Oy:n omistuksessa, tulee siirtää pois tontilta viimeis tään elokuun 2012 alussa pesänhoitaja suhtautuu myönteisesti vuokrasopimusten purkamiseen Edellä esitettyjen seikkojen perusteella esitetään, että kyseiset maanvuokrasopimukset pure taan päättyväksi Sopimuksen purkamisen perusteena on maanvuokrasopimuksen kohdan 7 mukaisen rakentamisvelvoit teen laiminlyönti. Maksamatta jääneet tontinvuokrat kirjataan luotto tappioksi.

10 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Vuokralaisen tulee jättää vuokra-alue vuokrasopimuksessa sovitun mukaisesti siistittyyn kuntoon sekä huolehtia vuokra-alueeseen kohdistuvien mahdollisten kiinnitysten kuolettamisesta. Alkuperäinen vuokralaisen oma vuokrasopimuskappale tulee palauttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden tontti- ja asumispalveluihin Sakari Pulkkiselle. päättää purkaa Haukiputaan kunnan ja Veljekset Klasila Oy:n väliset ja allekirjoitetut tilaan Puupää 2 RN:o 28:84 kuuluvan Annalankankaan asemakaavan mukaisen teollisuustontin 2567/2 sekä tilan Kellonlahti 1452/2 käsittävän Virpiniemen Kellonlahden asemakaavan mukaisen lomarakennustontin 1452/2 maanvuokrasopimukset päättyväksi hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./huoponen Veljekset Klasila Oy/pesänhoitaja Kylmänen (+ov)

11 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Rakennusliike Perälä Oy:n maanvuokrasopimuksen purkaminen 6123/63/635/2012 KHALL 115 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Sami Huoponen, p , Haukiputaan kunta on vuokrannut allekirjoite tulla maanvuokrasopimuksella Rakennusliike Perälä Oy:lle Haukipu taan kunnan Haukiputaan kylän Santaholma nimisen tilan RN:o 18:192 (kt ), pinta-ala n m². Vuokra-alue käsittää Santaholman asemakaavan mukaisen rivitalotontin 2335, kaavamerkintä AR I-II, e=0,30, 18 %. Vuokra-aika on 50 vuotta, joka on alkanut ja päättyy Vuosivuokra on v ol lut 9 809,24 euroa. Yhtiöjärjestelyiden myötä Perälä Oy:n hallinnoima vuokraoikeus on siirretty kuntaa kuulematta Rakennusliike Retiisi Oy:n hallintaan, joka asetettiin konkurssiin Yhtiö ei ole suorittanut vuokrasopimuksen mukaisia vuokranmaksuja vuodelta Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sekä Retiisi Oy:n konkurssipesän pesänhoitaja Pekka Väyrysen välisessä puhelinneuvottelussa sovittiin järjestelyistä, joilla pyritään varmistamaan maksamattomien tontinvuokrien perintä ja tonttien rakentumisen edellytykset jatkossa. Neuvottelussa todettiin mm. seuraavaa: vuokratontti on rakentamaton tontin rakentamisvelvoite on mennyt umpeen tontinvuokria on maksamatta korkoineen yhteensä n euroa Retiisi Oy:n käyttöomaisuus on myyty (pesänhoitajan mukaan konkurssi raukeaa todennäköisesti varojen puutteeseen) pesänhoitaja suhtautuu myönteisesti vuokrasopimuksen purkamiseen Edellä esitettyjen seikkojen perusteella esitetään, että kyseinen maanvuokrasopimus puretaan päättyväksi So pimuksen purkamisen perusteena on maanvuokrasopimuksen koh dan 7 mukaisen rakentamisvelvoitteen laiminlyönti. Maksamatta jää neet tontinvuokrat kirjataan luottotappioksi. Vuokralaisen tulee jättää vuokra-alue vuokrasopimuksessa sovitun mukaisesti siistittyyn kuntoon sekä huolehtia vuokra-alueeseen kohdistuvien mahdollisten kiinnitysten kuolettamisesta. Mikäli vuokralaisen oma alkuperäinen vuokrasopimuskappale löytyy, se tulee palauttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden tonttija asumispalveluihin Sakari Pulkkiselle.

12 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ päättää purkaa Haukiputaan kunnan ja Rakennusliike Perälä Oy:n välisen allekirjoitetun Santaholma nimisen tilan RN:o 18:192, pinta-ala n m², maanvuokrasopimuksen päättyväksi hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./huoponen Rakennusliike Perälä Oy/pesänhoitaja Väyrynen (+ov)

13 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Lausunto Oulun seudun ulosottovirastolle koskien Matti Uusimäen vaatimusta teettämisuhan täytäntöönpanon lykkäämisestä 1852/63/635/2006 KHALL 116 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Sami Huoponen, p , Oulun seudun ulosottovirasto pyytää Haukiputaan kun nan lausuntoa koskien Matti Uusimäen vaatimusta lykätä hovioikeu den tuomion täytäntöönpanoa. Asian taustaa: Matti Uusimäki sijoitti vuonna 2005 ilman lupaa maalämpöputkiston kunnan omistamalle kiinteistölle Puistoalue RN:o 9903:1 (kt ), joka on Meriniemen asemakaavassa merkitty virkistysalueeksi (VL/s). Kunta teki tutkintapyynnön kunnan maan luvattomasta käytöstä Haukiputaan kihlakunnan poliisilaitokselle ja vaati asiassa rangaistusta Uusimäelle. Oulun käräjäoikeus totesi tuomiossaan nro 08/3997, asianro R 07/1435, Uusimäen syyllistyneen ympäristön turmelemiseen sekä hallinnan loukkaukseen ja velvoitti Uusimäen maksamaan vahingonkorvauksia ja poistamaan omalla kustannuksellaan ilman lupaa sijoittamansa maalämmitysjärjestelmän putkiston kunnan mailta mennessä. Uusimäki valitti käräjäoikeuden päätöksestä Rovaniemen hovioikeuteen. Hovioikeus ei muuttanut nro 93, Dnro R09/103, antamassaan tuomiossa käräjäoikeuden tuomiota. Uusimäki maksoi kunnalle oikeuden määräämän korvauksen, mutta ei poistanut putkistoa kunnan maalta. Kunta pyysi hakemuksellaan Oulun seudun ulosottovirastolta virka-apua ja oikeuden päätösten toimeenpanoa niin, että putkisto poistetaan ja puisto maisemoidaan tältä osin heti alkukesästä Ulosottovirasto velvoitti päätöksellään (ulosottoasia nro ) Uusimäen tekemään em. tuomioissa määrätyt toimet mennessä uhalla, että Haukiputaan kunta voi toimet Uusimäen kustannuksella tehdä tai teettää (teettämisuhka). Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ Sami Huoponen ja Oulun seudun ympäristötoimi/ Jussi Muilu tekivät maastokatselmuksen alueella ja totesivat, ettei Uusimäki ole suorittanut ulosottoviraston päätöksen mukaista tekemisvelvoitetta määräaikaan eli mennessä. Haukiputaan kunta on hakemuksellaan pyytänyt Oulun seudun ulosottovirastolta teettämis-

14 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ uhan täytäntöönpanomääräystä, jotta kunta voi poistaa maaltaan maalämpöputkiston ja tarvittaessa maisemoida kaivuujäljet Uusimäen kustannuksella. Ulosottovirasto varaa Haukiputaan kunnalle tilaisuuden antaa asiassa lausuman Matti Uusimäen ulosottovirastolle toimittaman kirjeen johdosta. Lausunto tulee toimittaa ulosottovirastoon elokuun 2012 loppuun mennessä. Kirjeessä Uusimäki pyytää ulosottovirastoa lykkäämään hovioikeuden tuomion täytäntöönpanoa. Kirjeen liitteenä oli myös allekirjoittamaton kopio Uusimäen purkuhakemuksesta Korkeimmalle oikeudelle (purkuhakemus on saapunut KKO: lle ). Valmistelijan lausunto: Matti Uusimäellä ei ole ollut minkäänlaista lupaa maalämpöputkiston sijoittamiselle eikä kaivuutyölle. Kunta ei voi hyväksyä asemakaavassa virkistysalueeksi osoitetun ranta-alueen käyttämistä maalämpöputkiston sijoittamiseen ja lämpöenergian keräämiseen kunnan maalta yksityisen tontinomistajan taloudellisen hyödyn tavoittelun perusteella. Uusimäen toiminnan kaltaisen menettelyn yleistyminen johtaisi kunnan puistojen tuhoutu miseen kattavasti maalämpöputkistojen kaivuualueina. Uusimäellä on ollut yli kolme vuotta aikaa tehdä käräjäoikeuden tuomion mukaiset toimet eli purkaa maalämpöputkisto pois maasta ja maisemoida kaivuujäljet. Myös korvaavan lämmitysmuodon valinnalle ja asennukselle on ollut aikaa riittävästi. Uusimäen korkeimmalle oikeudelle toimittamassa hakemuksessa ei ole esitetty mitään uusia perusteita, joita ei olisi ollut tiedossa tai käsitelty prosessin (tutkintapyyntö, kuulustelut, kunnanhallituksen käsittelyt, oikeuskäsittelyt, vastineet) eri vaiheissa. Korkeimman oikeuden käsittelyaika tuomioiden purkuasioissa on n. 6 kk. Päätös siitä, ottaako korkein oikeus Uusimäen hakemus ta käsi tel tä väk seen eli myönnetäänkö Uusimäelle valituslupaa asias sa, voi mennä v puolelle. Esitän, että ulosottovirastolle annetaan tiedoksi, että kunnan hakemus teettämisuhan täytäntöönpanosta voidaan keskeyttää siksi aikaa, kunnes korkeimman oikeuden päätös on tiedossa. Uutta ha kemus ta teet tä misuhan täytäntöönpanosta ei jatkossa tarvita. hyväksyy edellä esitetyn lausuntonaan Oulun seudun ulosottovirastolle ja päättää keskeyttää teettämisuhan täytäntöönpanon hakemisen siihen saakka, kunnes tiedetään korkeimman oikeuden päätös valitusluvan myöntämisestä.

15 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./huoponen Oulun seudun ulosottovirasto

16 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Haukipudas-päivien tukeminen 6125/10/105/2012 KHALL 117 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Haukipudas-päivät järjes tetään marraskuussa perinteisesti isänpäivän alla. Kun nyt on viimeiset itsenäisen Haukiputaan Haukipudas-päivät, ohjelmaa halutaan järjestää aiempaa enemmän ja niin, että siinä on ohjelmaa kaiken ikäisille. Rahoitusta koko ohjelmaan on arvioitu tarvittavan euroa. Koska tilaisuus on tämän vuoden puolella, siihen ei saada uuden Oulun tapahtuma-avustuksia. Niinpä järjestäjät hakevat kunnanhallitukselta euron kohdeavustusta. Haukipudas-päivät olisivat nyt 4-päiväiset. Päivien järjestelyihin on in nos tu nut mukaan järjestäviä tahoja enemmän kuin koskaan. Muka na on Kii min ki joen opis ton ja kun nan eri toi mijoiden lisäksi mm. seurakunta, Hauki pu das-seura, taiteilija-seura jne. Alustava kustannusarvio päivistä on laadittu ja suurin kustannus on valokuva näyttely Haukiputaasta ennen ja nyt. Esityslistan liitteenä on ohjelmaluonnos ja kustannusarvio sekä tietoa valokuvanäyttelystä. päättää myöntää tukea euroa Haukipudas-päivien järjestämiseen. päätti myöntää Haukipudas-päivien järjestämiseen euroa. näkee päivät hyvänä pe rin tei se nä tapah tu ma na ja pitää tärkeänä, että päivät järjestetään myös jatkossa Haukiputaalla. Järjestäjäksi toivotaan yhdistyksiä, esim. uu det asukas yh distyk set. Toimeksi: Tiedoksi: kunnansihteeri Kiiminkijoen opisto/potkonen

17 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Haukiputaan seurakunnan muistaminen kirkon 250-vuotisjuhlan vuoksi 6126/10/105/2012 KHALL 118 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Matti Hongan suunnittelema ja Jaakko Suonperän rakentama Haukiputaan kirkko täyttää tänä vuonna 250 vuotta, ja seurakunta juhlii sitä monipuolisesti juhlaviikolla Kirkko tunnetaan Mikael Top peliuksen raamattuaiheisista maalauksista. Alustavasti on sovittu, että kunta luovuttaa seurakunnalle lahjana Ritva Larun maalauksen "Perämeren kalastaja", jonka jotku näyttelyvieraat ovat nimenneet myös "Pietarin kalansaalis" -nimiseksi. päättää hankkia Haukiputaan seurakunnalle kirkon 250-vuotislahjana Ritva Larun teoksen "Perämeren kalastaja" 2000 eu rol la. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: kunnansihteeri

18 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkisuunnittelun seminaari VI KHALL 119 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Oulun kaupunki järjestää maankäytön suuriin linjoihin liitty vän seminaaripäivän kerran vuodessa. Ensimmäinen järjestettiin vuonna Tämän vuoden seminaari on kuudes ja se järjestetään Tieto maan au di to riossa ot sikol la Uu den Ou lun tu le vaisuudet?. Tar koi tuksena on sy ventää kes kuste lua uu den Ou lun maan käytön suunnit telun haas teis ta ja an taa aja tuk sen lentää ja etsiä ra japintoja monien nä kökan to jen jou kosta. Tilaisuuteen on kutsuttu yhdistyvien kuntien kunnanhallitukset ja -valtuustot. Esityslistan liit tee nä on kut su ja ohjelma. Ilmoittautumiset tulee lähettää sähköpostitse mennessä osoitteeseen päättää, että kun nan hal li tuk sen jä se net ja val tuu te tut voivat osallistua seminaariin mah dolli suuk sien sa mu kaan. hyväksyi päätösesityksen.

19 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ero Jarmo Salolle luottamustehtävistä 3756/11/114/ /11/114/ /10/101/2009 KHALL 120 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Jarmo Salo pyytää eroa luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Jarmo Salo on Vasemmistoliiton valtuutettu, sivistyslautakunnan jäsen, tarkastuslautakunnan varajäsen ja Pohjois-Pohjanmaan liikunta opis to sää tiön hal li tuk sen va ra jä sen. myöntää Jarmo Salolle eron Pohjois-Pohjanmaan liikun ta opis to sää tiön hallituksen varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen loppukaudeksi esittää, että valtuusto 1. myöntää Jarmo Salolle eron luottamustehtävistä, 2. toteaa, että Vasemmistoliiton valtuutetuksi tulee I. varavaltuutettu Seppo Lopakka, 3. valitsee sivistyslautakuntaan uuden jäsenen ja 4. valitsee tarkastuslautakuntaan uuden varajäsenen. hyväksyi päätösesityksen.

20 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Pöytäkirjoja KHALL 121 Vesihuoltolaitoksen johtokunta päättää, ettei se ota päätöksiä ratkaistavakseen, ja merkitsee ne tiedoksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että myöskään muita viranhaltijoiden siirretyn päätösvallan nojalla mennessä tekemiä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen rat kaista vaksi. hyväksyi päätösesityksen.

21 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ilmoitusasiat KHALL 122 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Lukiokoulutus - yksikköhinta vuonna alkaen 2 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus vuodelle Opetushallitus, Päätös haettuun valtionavustukseen:yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen/kansainvälistämisen kehittämishankkeet (valtionavustusta ei myönnetty) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 4 Kunniamerkkiesitykset opetushallinnon alalla v Päätös Edvin Mattilan ja Juha Sipolan hallintokanteluun kuntaliitosasiassa (ei aihetta enempiin toimenpiteisiin) 6 Päätös Oulun Autokuljetus Oy:lle myönnetystä ympäristöluvasta tuhkan rakeistuslaitoksen toiminnalle Kellon kylässä Haukiputaan kunnassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 7 Koskilinjat Oy:n liikennöintisopimuksen muutos/linja 3 8 Koskilinjat Oy:n liikennöintisopimuksen muutos/linjat 24 ja 30 9 V. Alamäki Oy:n liikennöintisopimuksen muutos/reitit Oulu - Ii kk - Alaranta, Oulu - Ii kk, Oulu - Haukipudas, Oulu - Ii kk 10 Päätös pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnalle ( ) 11 EAKR-projektihakemuksen peruminen/haupali - Haukiväylän kaupallisten palvelujen ja liikenneturvallisuuden parantaminen 12 Vaasan hallinto-oikeus, päätös Jukka Harjun valitukseen koskien Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöstä nro 25/11/ Aluehallintovirasto on myöntänyt Eero Haloselle ja Leo Hahtoselle perustettavan yhtiön lukuun luvan Virpiniemen venesata man aallonmurtajan raken tamiseen Haukiputaan kunnassa (valitus hyväksytty, aluehallintoviraston päätös kumottu ja Eero Halosen ja Leo Hahtosen perustettavan yhtiön lukuun tekemä lupahakemus aallonmurtajan rakentamiseen hylätty. Jukka Harjun vaatimus aluehallintovirastopssa aiheutuneiden kulujen kor vaa mi sesta hylätty) 13 Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta, Pohjois-Pohjanmaan kutsunnat Kunnallinen työmarkkinalaitos, Vuoden 2012 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset 15 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK, Yhtymäkokouksen pöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan liitto, Maakuntahallituksen pöytäkirja ja maakuntavaltuuston pöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hallituksen

22 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ pöytäkirjat , ja sekä valtuuston pöytäkirja Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Johtokunnan pöytäkirja Oulun kaupunki 19 Tekninen lautakunta ; Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnasto vuodelle Tekninen lautakunta ; Uuden Oulun nimistön yhteensovittaminen 21 Kaupunginvaltuusto ; Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen 22 Vammaisneuvosto ; Lausunto Haukiputaan ala- ja yläkoulun ja kirjaston esteettömyysratkaisuista 23 Yhdistymishallitus ; Uuden Oulun talousarvion 2013 ja -suunnitelman suunnitteluohjeet 24 Yhdistymishallitus ; Hallinnon tukipalvelujen tuottaminen uudessa Oulussa sisäisellä palvelukeskusmallilla 25 Yhdistymishallitus ; Johtamisjärjestelmän jatkovalmistelun tilannekatsaus, asiantuntija- ja tukipalvelujen rekrytointiperiaatteet sekä tehtävänimikkeet ja -kuvaukset 26 Yhdistymishallitus ; Täyttölupamenettelyn ehtojen muuttaminen ja uudelleensijoitus 27 Yhdistymishallitus ; Oulu-Koillismaan pelastustoimen yhteistoimintasopimus 28 Yhdistymishallitus ; Pelastustoimen palvelutasopäätös Yhdistymishallitus ; Joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma sekä esitys viranomaistoiminnasta 30 Yhdistymishallitus ; Uuden Oulun yhdistymishallituksen matka Tukholmaan Yhdistymishallitus ; Yhdistymishallituksen kokouspäivät, kokouspäivän muuttaminen 32 Kiiminkijoen Opisto Oy, Yhtiökokouskutsu Noweco Partners/Teknoventure Management, Ylimääräinen yhtiökokouskutsu , Oulu 34 Oulu Innovation, yhtiökokouskutsu , Oulu 35 Avara Oy, Yhtiökokouskutsu , Helsinki 36 Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö, Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 37 Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten kuntakohtaiset määrärahat 38 Korjausavustushakemus 39 Sampo Pankki Oyj, Technopolis Oyj osakeanti 40 Timo Tapio/Osuuskunta Eezy, Rosalé koulukiertueelle anottu avustus

23 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Joukkoliikennepalveluiden järjestäminen palvelusopimusasetuksen mukaisesti 42 Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-hanke, ennakkokutsu Kaste-ohjelman toimeenpanoon Rovaniemelle Oulun käräjäoikeuden lautamiehet ry, koulutus- ja toiminta-avustushakemus merkitsee asiat tiedoksi. hyväksyi päätösesityksen.

24 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ MUUTOKSENHAKUOHJEET Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Edellä pykälissä 109, 116 ja tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa (kuntalaki 91 ) tai koska asiaa ei ole lopullisesti ratkaistu (HLL 5 1 mom.). Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, pykälissä ja teh tyi hin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: pykälistä ja kunnanhallitukselle, osoite: Kirkkotie 3, PL 14, HAUKIPUDAS, sähköposti: kirjaamo(at)haukipudas.fi, tele fax: (08) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä misestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi yhteystietoineen, päätös, johon muutosta haetaan sekä vaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava.

16:00-18:05 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 16:00-18:05 jäsen

16:00-18:05 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 16:00-18:05 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Aika 26.03.2012 klo 16:00-18:05 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-18:05 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-18:05 jäsen

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

16:00-16:34 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:34 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:34 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:34 jäsen

16:00-16:34 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:34 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:34 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:34 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 Aika 04.10.2010 klo 16:00-16:34 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-16:34 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-16:34 jäsen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Aika 16.02.2009 klo 16:00-17:15 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Halonen Eero 16:00-17:15 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:15 jäsen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kunnanvaltuusto

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kunnanvaltuusto HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Aika 31.01.2011 klo 18:00-18:54 Paikka Osallistujat kunnanvirasto Nimenhuutoluettelossa mainittujen 43 valtuutetun lisäksi läsnä olivat: Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koskela

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 214. Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE /

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 214. Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE / KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 214 Kunnanhallitus 27.06.2011 AIKA 27.06.2011 klo 16:00-19:20 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE / 217

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kunnanvaltuusto

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kunnanvaltuusto HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Aika 12.09.2011 klo 18:00-20:01 Paikka Osallistujat kunnanvirasto Nimenhuutoluettelossa mainittujen 42 valtuutetun lisäksi läsnä olivat: Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koskela

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kunnanhallitus 30.08.2010 AIKA 18:30-21:17 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 190 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 28 Kunnanhallitus 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 18:00-18:57 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 17-26 Otsikko Sivu 17 Juhlatoimikunnan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 16:30-18:29 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 263 Työllistävät Järjestöt

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot