16:00-16:55 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:55 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:55 jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16:00-16:55 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:55 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:55 jäsen"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Aika klo 16:00-16:55 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-16:55 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-16:55 jäsen Halonen Eero 16:00-16:55 I varapuheenjohtaja Kangas Mari 16:10-16:55 jäsen Korvala Markku 16:00-16:55 jäsen Koskela Liisa 16:00-16:55 jäsen Leskinen Seppo 16:00-16:55 jäsen Mäkelä Irene 16:00-16:55 jäsen Nikkinen Esa 16:00-16:55 II varapuheenjohtaja Sipola Mauno 16:00-16:55 jäsen Torro Kaarina 16:00-16:55 jäsen Kuusela Terttu 16:00-16:55 varajäsen Roivainen Matti 16:00-16:55 valtuuston pj. Sutela Taisto 16:00-16:55 valtuuston I vpj. Autio Timo 16:00-16:55 valtuuston III vpj. Ronkainen Jarmo 16:00-16:55 kunnanjohtaja Lehtinen Kirsti 16:00-16:55 kunnansihteeri, sihteeri Poissa Paaso Tuula jäsen Vuononvirta Aarne (Aku) jäsen Vehkaperä Mirja valtuuston II vpj Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Annemari Enojärvi ja Terttu Kuusela. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Hannes Kortesalmi Kirsti Lehtinen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Annemari Enojärvi Terttu Kuusela Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan. Toimistosihteeri Elvi Lahtela-Rivinoja

2 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 109 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus Anomus tontinvuokrasopimuksen muuttamiseksi Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden 185 alueelta 112 Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden 186 alueelta 113 Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden 187 alueelta 114 Veljekset Klasila Oy:n maanvuokrasopimusten purkaminen Rakennusliike Perälä Oy:n maanvuokrasopimuksen purkaminen Lausunto Oulun seudun ulosottovirastolle koskien Matti Uusimäen 192 vaatimusta teettämisuhan täytäntöönpanon lykkäämisestä 117 Haukipudas-päivien tukeminen Haukiputaan seurakunnan muistaminen kirkon 250-vuotisjuhlan 196 vuoksi 119 Kaupunkisuunnittelun seminaari VI Ero Jarmo Salolle luottamustehtävistä Pöytäkirjoja Ilmoitusasiat 200

3 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus KHALL 109 Kunnanjohtaja kertoi seuraavista asioista: - Uuden Oulun tiehankeinvestointeihin sisältyy alustavasti myös Haa pa kan kaan ris teys alu een alikulku. - Työllisyystilaston mukaan Haukiputaalla on 13,5 % työt tömiä. - Uuden Oulun talousarvion tilanne ja verotulokehitys.. - Kunnanhallituksen seuraava kokous on tarvittaessa , jonka jälkeen pidetään valtuuston kokous samana iltana. merkitsee asiat tiedoksi. hyväksyi päätösesityksen.

4 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Anomus tontinvuokrasopimuksen muuttamiseksi 6000/63/635/2012 KHALL 110 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Paavo Lyytikäinen, Raimo ja Mirja Honkala, Esko ja Raili Isokoski sekä Tommi Makkonen ja Kirsi Ojala ovat lähestyneet Haukiputaan kunnanhallitusta yhteisellä allekirjoitetulla kirjeellä: "Anomus tontinvuokrasopimuksen muuttamiseksi Me allekirjoittaneet tontinvuokraajat (jälj. vuokraajat) anomme kunnioittavasti, että tontinvuok rasopimuksiamme tarkastettaisiin siten, että tontin luovutusehdot vastaisivat Haukiputaan kunnanvaltuuston määrää miä luovutusehtoja. Vuokraaja voisi siis ostaa tontin itselleen 20-ker taisella vuosivuokralla. Tällä hetkellä tonttien lunastushinta määräy tyy käsityksemme mukaan samoilla perusteilla kuin uusien tonttien. Katsomme, että tämän hetkinen sopimustila, asettaa meidät, vanhoilla ehdoilla tonttimme vuokranneet selvästi heikompaan asemaan myöhemmin tontinvuok rasopimuksen tehneiden kanssa. Tämä ei ole mielestämme yhden vertaista, koska muiltakaan osin tontinvuok rasopimuksemme eivät sisällä meille parempia ehtoja. Tonttien si jainti ja kokonaan ei poik kea meidän eduksemme. Näillä perusteilla katsomme, että vuokrasopimuksiemme luovutusehtoja tulisi tarkistaa esittä mällämme tavalla. Yhteyshenkilönämme toimii Paavo Lyytikäinen." Lisäksi Seija Törmänen on lähestynyt Haukiputaan kunnanhallitusta saman sisältöisellä allekirjoitetulla kirjeellä. Vuokratut tontit ovat seuraavat: Paavo Lyytikäinen, 906/5 Raimo ja Mir ja Honkala, 915/1 Esko ja Raili Isokoski, 909/1 Tommi Mak ko nen ja Kir si Ojala, 906/1 Seija Törmänen, 826/6. Haukiputaan kunnalla on ollut seuraavanlainen käytäntö: - Jos vuokrasopimuksessa on lunastuslauseke, silloin hinta määräytyy sen perusteella. - Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainintaa lunastuksesta, käy tetään tällä hetkellä voimassa olevaa hintaa (ns. nykyhinta). Haukiputaan kunnalla on maanvuokrasopimuksia yli 1300 kpl. Sopimuksiin on kirjattu useita erilaisia lunastuslausekkeita eri aikakausil-

5 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ ta, kuten esim. elinkustannusindeksistä laskettava lu nastusoikeus, oikeus lunastaa tontti omaksi 50 vuoden tai 10 vuo den aikana tai lunastuslauseketta ei ole ollenkaan. Eri aikoina tehtyjä vuokrasopimusten lunastuslausekkeita on vaikea ver tailla ja analysoida, koska niitä ei ole tehty johdonmukai sesti samalla mal lilla. Oma vaikutuksensa sopimusten sisältöön ja tonttien hin noitte luun on ol lut myös kunnan maa-, asunto- ja elinkeinopoliittisilla ta voit teil la. Kiviniemessä kunnan tonttien elinkustannusindeksin (07/2012) mukai nen luovutushinta on tällä hetkellä 18,34 /m² ja Kiviniemen Vaaja tien alu eel la 23,41 /m². Vuoden 2013 aikana aloitettavassa maapoliit ti ses sa oh jel ma työs sä uuden Oulun valtuutetut linjaavat tonttien luo vu tuspe ri aat teet jat kossa. Tässä vaiheessa ei ole syytä lähteä muut ta maan tai linjaa maan uudelleen kunnan nykyisten maanvuokrasopi musten luo vutus periaatteita. päättää olla muuttamatta voimassa olevien vuokrasopimusten lunastuslausekkeita. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: yhdyskunta- ja ymp.palvelut/viik Paavo Lyytikäinen ym., Seija Törmänen (+ov)

6 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden alueelta 6119/63/634/2012 KHALL 111 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Johan Sarkkinen ja Kati Jokela ovat lähettäneet Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluun tonttihakemuksen, jolla he haluavat vuokrata lomarakennustontin Virpiniemen Kellonlahden alueelta korttelista 1461 tontin 3. Tontin pinta-ala on 1934 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on t150 k-m2. päättää varata em. tontin esitetyn mukaisesti. Tonttien hinnoittelu perustuu kunnanhallituksen hyväksymiin luovutusehtoihin ja -periaatteisiin. Varaukset ovat voimassa kaksi kuukautta kunnanhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta alkaen. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik

7 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden alueelta 6120/63/634/2012 KHALL 112 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Jaana Lindgren on lähettänyt Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluun tonttihakemuksen, jolla hän haluaa vuokrata lomarakennustontin Virpiniemen Kellonlahden alueelta korttelista 1464 tontin 2. Tontin pinta-ala on 1210 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 230 k-m2. päättää varata em. tontin esitetyn mukaisesti. Tonttien hinnoittelu perustuu kunnanhallituksen hyväksymiin luovutusehtoihin ja -periaatteisiin. Varaus on voimassa kaksi kuukautta kunnanhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta alkaen. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik

8 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden alueelta 6121/63/634/2012 KHALL 113 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Marko ja Päivi Kellolampi ovat lähettäneet Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluun tonttihakemuksen, jolla he haluavat vuokrata tai ostaa lomarakennustontin Virpiniemen Kellonlahden alueelta korttelista 1467 tontin 1. Tontin pinta-ala on 1711 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 257 k-m2. Kyseinen tontti on ollut vuokrattuna, mutta kyseisen tontin vuokrasopimus on irtisanottu Haukiputaan kunnanhallituksen toimesta päättää varata em. tontin esitetyn mukaisesti. Tonttien hinnoittelu perustuu kunnanhallituksen hyväksymiin luovutusehtoihin ja -periaatteisiin. Varaus on voimassa kaksi kuukautta kunnanhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta alkaen. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik

9 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Veljekset Klasila Oy:n maanvuokrasopimusten purkaminen 6122/63/635/2012 KHALL 114 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Sami Huoponen, p , Haukiputaan kunta on luovuttanut allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella Veljekset Klasila Oy:lle Puupää 2 -nimiseen tilaan RN:o 28:84 (kt ) kuuluvan n m²:n suuruisen määräalan hallinnan ajalle Vuokra-alue käsittää Annalankankaan asemakaavan mukaisen teollisuustontin (TY-1) 2 korttelista Vuosivuokra on v ollut 1 260,37. Lisäksi Veljekset Klasila Oy:lle on vuokrattu allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella Kellonlahti 1452/2 -niminen tila RN:o 279:100 (kt ), pinta-ala n. 988 m², joka käsittää Virpiniemen Kellonlahden asemakaavan mukaisen lomarakennustontin (RA-1) 2 korttelista Vuokra-aika alkoi ja päättyy Vuosivuokra v on ollut 1 799,47. Rakennusliike Veljekset Klasila Oy ajautui konkurssiin Yhtiö ei ole suorittanut vuokrasopimusten mukaisia vuokranmaksuja vuodelta Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä Veljekset Klasila Oy:n konkurssipesän pesänhoitaja Sirkku Kylmänen ovat neuvotelleet (muistio liitteenä) järjestelyistä, joilla pyritään varmistamaan maksamattomien tontinvuokrien perintä ja tonttien rakentumisen edellytykset jatkossa. Neuvottelussa todettiin mm. seuraavaa: molemmat vuokratontit ovat rakentamattomia tonttien rakentamisvelvoitteet ovat menneet umpeen (TY ja RA ) tontinvuokria on maksamatta yhteensä korkoineen 3 298,55 euroa teollisuustontin maksamattoman vuokran vakuutena on euron panttikirja. teollisuustontilla sijaitseva rakennus, joka ei ole Veljek set Klasila Oy:n omistuksessa, tulee siirtää pois tontilta viimeis tään elokuun 2012 alussa pesänhoitaja suhtautuu myönteisesti vuokrasopimusten purkamiseen Edellä esitettyjen seikkojen perusteella esitetään, että kyseiset maanvuokrasopimukset pure taan päättyväksi Sopimuksen purkamisen perusteena on maanvuokrasopimuksen kohdan 7 mukaisen rakentamisvelvoit teen laiminlyönti. Maksamatta jääneet tontinvuokrat kirjataan luotto tappioksi.

10 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Vuokralaisen tulee jättää vuokra-alue vuokrasopimuksessa sovitun mukaisesti siistittyyn kuntoon sekä huolehtia vuokra-alueeseen kohdistuvien mahdollisten kiinnitysten kuolettamisesta. Alkuperäinen vuokralaisen oma vuokrasopimuskappale tulee palauttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden tontti- ja asumispalveluihin Sakari Pulkkiselle. päättää purkaa Haukiputaan kunnan ja Veljekset Klasila Oy:n väliset ja allekirjoitetut tilaan Puupää 2 RN:o 28:84 kuuluvan Annalankankaan asemakaavan mukaisen teollisuustontin 2567/2 sekä tilan Kellonlahti 1452/2 käsittävän Virpiniemen Kellonlahden asemakaavan mukaisen lomarakennustontin 1452/2 maanvuokrasopimukset päättyväksi hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./huoponen Veljekset Klasila Oy/pesänhoitaja Kylmänen (+ov)

11 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Rakennusliike Perälä Oy:n maanvuokrasopimuksen purkaminen 6123/63/635/2012 KHALL 115 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Sami Huoponen, p , Haukiputaan kunta on vuokrannut allekirjoite tulla maanvuokrasopimuksella Rakennusliike Perälä Oy:lle Haukipu taan kunnan Haukiputaan kylän Santaholma nimisen tilan RN:o 18:192 (kt ), pinta-ala n m². Vuokra-alue käsittää Santaholman asemakaavan mukaisen rivitalotontin 2335, kaavamerkintä AR I-II, e=0,30, 18 %. Vuokra-aika on 50 vuotta, joka on alkanut ja päättyy Vuosivuokra on v ol lut 9 809,24 euroa. Yhtiöjärjestelyiden myötä Perälä Oy:n hallinnoima vuokraoikeus on siirretty kuntaa kuulematta Rakennusliike Retiisi Oy:n hallintaan, joka asetettiin konkurssiin Yhtiö ei ole suorittanut vuokrasopimuksen mukaisia vuokranmaksuja vuodelta Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sekä Retiisi Oy:n konkurssipesän pesänhoitaja Pekka Väyrysen välisessä puhelinneuvottelussa sovittiin järjestelyistä, joilla pyritään varmistamaan maksamattomien tontinvuokrien perintä ja tonttien rakentumisen edellytykset jatkossa. Neuvottelussa todettiin mm. seuraavaa: vuokratontti on rakentamaton tontin rakentamisvelvoite on mennyt umpeen tontinvuokria on maksamatta korkoineen yhteensä n euroa Retiisi Oy:n käyttöomaisuus on myyty (pesänhoitajan mukaan konkurssi raukeaa todennäköisesti varojen puutteeseen) pesänhoitaja suhtautuu myönteisesti vuokrasopimuksen purkamiseen Edellä esitettyjen seikkojen perusteella esitetään, että kyseinen maanvuokrasopimus puretaan päättyväksi So pimuksen purkamisen perusteena on maanvuokrasopimuksen koh dan 7 mukaisen rakentamisvelvoitteen laiminlyönti. Maksamatta jää neet tontinvuokrat kirjataan luottotappioksi. Vuokralaisen tulee jättää vuokra-alue vuokrasopimuksessa sovitun mukaisesti siistittyyn kuntoon sekä huolehtia vuokra-alueeseen kohdistuvien mahdollisten kiinnitysten kuolettamisesta. Mikäli vuokralaisen oma alkuperäinen vuokrasopimuskappale löytyy, se tulee palauttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden tonttija asumispalveluihin Sakari Pulkkiselle.

12 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ päättää purkaa Haukiputaan kunnan ja Rakennusliike Perälä Oy:n välisen allekirjoitetun Santaholma nimisen tilan RN:o 18:192, pinta-ala n m², maanvuokrasopimuksen päättyväksi hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./huoponen Rakennusliike Perälä Oy/pesänhoitaja Väyrynen (+ov)

13 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Lausunto Oulun seudun ulosottovirastolle koskien Matti Uusimäen vaatimusta teettämisuhan täytäntöönpanon lykkäämisestä 1852/63/635/2006 KHALL 116 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Sami Huoponen, p , Oulun seudun ulosottovirasto pyytää Haukiputaan kun nan lausuntoa koskien Matti Uusimäen vaatimusta lykätä hovioikeu den tuomion täytäntöönpanoa. Asian taustaa: Matti Uusimäki sijoitti vuonna 2005 ilman lupaa maalämpöputkiston kunnan omistamalle kiinteistölle Puistoalue RN:o 9903:1 (kt ), joka on Meriniemen asemakaavassa merkitty virkistysalueeksi (VL/s). Kunta teki tutkintapyynnön kunnan maan luvattomasta käytöstä Haukiputaan kihlakunnan poliisilaitokselle ja vaati asiassa rangaistusta Uusimäelle. Oulun käräjäoikeus totesi tuomiossaan nro 08/3997, asianro R 07/1435, Uusimäen syyllistyneen ympäristön turmelemiseen sekä hallinnan loukkaukseen ja velvoitti Uusimäen maksamaan vahingonkorvauksia ja poistamaan omalla kustannuksellaan ilman lupaa sijoittamansa maalämmitysjärjestelmän putkiston kunnan mailta mennessä. Uusimäki valitti käräjäoikeuden päätöksestä Rovaniemen hovioikeuteen. Hovioikeus ei muuttanut nro 93, Dnro R09/103, antamassaan tuomiossa käräjäoikeuden tuomiota. Uusimäki maksoi kunnalle oikeuden määräämän korvauksen, mutta ei poistanut putkistoa kunnan maalta. Kunta pyysi hakemuksellaan Oulun seudun ulosottovirastolta virka-apua ja oikeuden päätösten toimeenpanoa niin, että putkisto poistetaan ja puisto maisemoidaan tältä osin heti alkukesästä Ulosottovirasto velvoitti päätöksellään (ulosottoasia nro ) Uusimäen tekemään em. tuomioissa määrätyt toimet mennessä uhalla, että Haukiputaan kunta voi toimet Uusimäen kustannuksella tehdä tai teettää (teettämisuhka). Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ Sami Huoponen ja Oulun seudun ympäristötoimi/ Jussi Muilu tekivät maastokatselmuksen alueella ja totesivat, ettei Uusimäki ole suorittanut ulosottoviraston päätöksen mukaista tekemisvelvoitetta määräaikaan eli mennessä. Haukiputaan kunta on hakemuksellaan pyytänyt Oulun seudun ulosottovirastolta teettämis-

14 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ uhan täytäntöönpanomääräystä, jotta kunta voi poistaa maaltaan maalämpöputkiston ja tarvittaessa maisemoida kaivuujäljet Uusimäen kustannuksella. Ulosottovirasto varaa Haukiputaan kunnalle tilaisuuden antaa asiassa lausuman Matti Uusimäen ulosottovirastolle toimittaman kirjeen johdosta. Lausunto tulee toimittaa ulosottovirastoon elokuun 2012 loppuun mennessä. Kirjeessä Uusimäki pyytää ulosottovirastoa lykkäämään hovioikeuden tuomion täytäntöönpanoa. Kirjeen liitteenä oli myös allekirjoittamaton kopio Uusimäen purkuhakemuksesta Korkeimmalle oikeudelle (purkuhakemus on saapunut KKO: lle ). Valmistelijan lausunto: Matti Uusimäellä ei ole ollut minkäänlaista lupaa maalämpöputkiston sijoittamiselle eikä kaivuutyölle. Kunta ei voi hyväksyä asemakaavassa virkistysalueeksi osoitetun ranta-alueen käyttämistä maalämpöputkiston sijoittamiseen ja lämpöenergian keräämiseen kunnan maalta yksityisen tontinomistajan taloudellisen hyödyn tavoittelun perusteella. Uusimäen toiminnan kaltaisen menettelyn yleistyminen johtaisi kunnan puistojen tuhoutu miseen kattavasti maalämpöputkistojen kaivuualueina. Uusimäellä on ollut yli kolme vuotta aikaa tehdä käräjäoikeuden tuomion mukaiset toimet eli purkaa maalämpöputkisto pois maasta ja maisemoida kaivuujäljet. Myös korvaavan lämmitysmuodon valinnalle ja asennukselle on ollut aikaa riittävästi. Uusimäen korkeimmalle oikeudelle toimittamassa hakemuksessa ei ole esitetty mitään uusia perusteita, joita ei olisi ollut tiedossa tai käsitelty prosessin (tutkintapyyntö, kuulustelut, kunnanhallituksen käsittelyt, oikeuskäsittelyt, vastineet) eri vaiheissa. Korkeimman oikeuden käsittelyaika tuomioiden purkuasioissa on n. 6 kk. Päätös siitä, ottaako korkein oikeus Uusimäen hakemus ta käsi tel tä väk seen eli myönnetäänkö Uusimäelle valituslupaa asias sa, voi mennä v puolelle. Esitän, että ulosottovirastolle annetaan tiedoksi, että kunnan hakemus teettämisuhan täytäntöönpanosta voidaan keskeyttää siksi aikaa, kunnes korkeimman oikeuden päätös on tiedossa. Uutta ha kemus ta teet tä misuhan täytäntöönpanosta ei jatkossa tarvita. hyväksyy edellä esitetyn lausuntonaan Oulun seudun ulosottovirastolle ja päättää keskeyttää teettämisuhan täytäntöönpanon hakemisen siihen saakka, kunnes tiedetään korkeimman oikeuden päätös valitusluvan myöntämisestä.

15 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./huoponen Oulun seudun ulosottovirasto

16 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Haukipudas-päivien tukeminen 6125/10/105/2012 KHALL 117 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Haukipudas-päivät järjes tetään marraskuussa perinteisesti isänpäivän alla. Kun nyt on viimeiset itsenäisen Haukiputaan Haukipudas-päivät, ohjelmaa halutaan järjestää aiempaa enemmän ja niin, että siinä on ohjelmaa kaiken ikäisille. Rahoitusta koko ohjelmaan on arvioitu tarvittavan euroa. Koska tilaisuus on tämän vuoden puolella, siihen ei saada uuden Oulun tapahtuma-avustuksia. Niinpä järjestäjät hakevat kunnanhallitukselta euron kohdeavustusta. Haukipudas-päivät olisivat nyt 4-päiväiset. Päivien järjestelyihin on in nos tu nut mukaan järjestäviä tahoja enemmän kuin koskaan. Muka na on Kii min ki joen opis ton ja kun nan eri toi mijoiden lisäksi mm. seurakunta, Hauki pu das-seura, taiteilija-seura jne. Alustava kustannusarvio päivistä on laadittu ja suurin kustannus on valokuva näyttely Haukiputaasta ennen ja nyt. Esityslistan liitteenä on ohjelmaluonnos ja kustannusarvio sekä tietoa valokuvanäyttelystä. päättää myöntää tukea euroa Haukipudas-päivien järjestämiseen. päätti myöntää Haukipudas-päivien järjestämiseen euroa. näkee päivät hyvänä pe rin tei se nä tapah tu ma na ja pitää tärkeänä, että päivät järjestetään myös jatkossa Haukiputaalla. Järjestäjäksi toivotaan yhdistyksiä, esim. uu det asukas yh distyk set. Toimeksi: Tiedoksi: kunnansihteeri Kiiminkijoen opisto/potkonen

17 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Haukiputaan seurakunnan muistaminen kirkon 250-vuotisjuhlan vuoksi 6126/10/105/2012 KHALL 118 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Matti Hongan suunnittelema ja Jaakko Suonperän rakentama Haukiputaan kirkko täyttää tänä vuonna 250 vuotta, ja seurakunta juhlii sitä monipuolisesti juhlaviikolla Kirkko tunnetaan Mikael Top peliuksen raamattuaiheisista maalauksista. Alustavasti on sovittu, että kunta luovuttaa seurakunnalle lahjana Ritva Larun maalauksen "Perämeren kalastaja", jonka jotku näyttelyvieraat ovat nimenneet myös "Pietarin kalansaalis" -nimiseksi. päättää hankkia Haukiputaan seurakunnalle kirkon 250-vuotislahjana Ritva Larun teoksen "Perämeren kalastaja" 2000 eu rol la. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: kunnansihteeri

18 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkisuunnittelun seminaari VI KHALL 119 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Oulun kaupunki järjestää maankäytön suuriin linjoihin liitty vän seminaaripäivän kerran vuodessa. Ensimmäinen järjestettiin vuonna Tämän vuoden seminaari on kuudes ja se järjestetään Tieto maan au di to riossa ot sikol la Uu den Ou lun tu le vaisuudet?. Tar koi tuksena on sy ventää kes kuste lua uu den Ou lun maan käytön suunnit telun haas teis ta ja an taa aja tuk sen lentää ja etsiä ra japintoja monien nä kökan to jen jou kosta. Tilaisuuteen on kutsuttu yhdistyvien kuntien kunnanhallitukset ja -valtuustot. Esityslistan liit tee nä on kut su ja ohjelma. Ilmoittautumiset tulee lähettää sähköpostitse mennessä osoitteeseen päättää, että kun nan hal li tuk sen jä se net ja val tuu te tut voivat osallistua seminaariin mah dolli suuk sien sa mu kaan. hyväksyi päätösesityksen.

19 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ero Jarmo Salolle luottamustehtävistä 3756/11/114/ /11/114/ /10/101/2009 KHALL 120 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Jarmo Salo pyytää eroa luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Jarmo Salo on Vasemmistoliiton valtuutettu, sivistyslautakunnan jäsen, tarkastuslautakunnan varajäsen ja Pohjois-Pohjanmaan liikunta opis to sää tiön hal li tuk sen va ra jä sen. myöntää Jarmo Salolle eron Pohjois-Pohjanmaan liikun ta opis to sää tiön hallituksen varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen loppukaudeksi esittää, että valtuusto 1. myöntää Jarmo Salolle eron luottamustehtävistä, 2. toteaa, että Vasemmistoliiton valtuutetuksi tulee I. varavaltuutettu Seppo Lopakka, 3. valitsee sivistyslautakuntaan uuden jäsenen ja 4. valitsee tarkastuslautakuntaan uuden varajäsenen. hyväksyi päätösesityksen.

20 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Pöytäkirjoja KHALL 121 Vesihuoltolaitoksen johtokunta päättää, ettei se ota päätöksiä ratkaistavakseen, ja merkitsee ne tiedoksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että myöskään muita viranhaltijoiden siirretyn päätösvallan nojalla mennessä tekemiä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen rat kaista vaksi. hyväksyi päätösesityksen.

21 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ilmoitusasiat KHALL 122 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Lukiokoulutus - yksikköhinta vuonna alkaen 2 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus vuodelle Opetushallitus, Päätös haettuun valtionavustukseen:yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen/kansainvälistämisen kehittämishankkeet (valtionavustusta ei myönnetty) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 4 Kunniamerkkiesitykset opetushallinnon alalla v Päätös Edvin Mattilan ja Juha Sipolan hallintokanteluun kuntaliitosasiassa (ei aihetta enempiin toimenpiteisiin) 6 Päätös Oulun Autokuljetus Oy:lle myönnetystä ympäristöluvasta tuhkan rakeistuslaitoksen toiminnalle Kellon kylässä Haukiputaan kunnassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 7 Koskilinjat Oy:n liikennöintisopimuksen muutos/linja 3 8 Koskilinjat Oy:n liikennöintisopimuksen muutos/linjat 24 ja 30 9 V. Alamäki Oy:n liikennöintisopimuksen muutos/reitit Oulu - Ii kk - Alaranta, Oulu - Ii kk, Oulu - Haukipudas, Oulu - Ii kk 10 Päätös pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnalle ( ) 11 EAKR-projektihakemuksen peruminen/haupali - Haukiväylän kaupallisten palvelujen ja liikenneturvallisuuden parantaminen 12 Vaasan hallinto-oikeus, päätös Jukka Harjun valitukseen koskien Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöstä nro 25/11/ Aluehallintovirasto on myöntänyt Eero Haloselle ja Leo Hahtoselle perustettavan yhtiön lukuun luvan Virpiniemen venesata man aallonmurtajan raken tamiseen Haukiputaan kunnassa (valitus hyväksytty, aluehallintoviraston päätös kumottu ja Eero Halosen ja Leo Hahtosen perustettavan yhtiön lukuun tekemä lupahakemus aallonmurtajan rakentamiseen hylätty. Jukka Harjun vaatimus aluehallintovirastopssa aiheutuneiden kulujen kor vaa mi sesta hylätty) 13 Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta, Pohjois-Pohjanmaan kutsunnat Kunnallinen työmarkkinalaitos, Vuoden 2012 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset 15 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK, Yhtymäkokouksen pöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan liitto, Maakuntahallituksen pöytäkirja ja maakuntavaltuuston pöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hallituksen

22 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ pöytäkirjat , ja sekä valtuuston pöytäkirja Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Johtokunnan pöytäkirja Oulun kaupunki 19 Tekninen lautakunta ; Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnasto vuodelle Tekninen lautakunta ; Uuden Oulun nimistön yhteensovittaminen 21 Kaupunginvaltuusto ; Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen 22 Vammaisneuvosto ; Lausunto Haukiputaan ala- ja yläkoulun ja kirjaston esteettömyysratkaisuista 23 Yhdistymishallitus ; Uuden Oulun talousarvion 2013 ja -suunnitelman suunnitteluohjeet 24 Yhdistymishallitus ; Hallinnon tukipalvelujen tuottaminen uudessa Oulussa sisäisellä palvelukeskusmallilla 25 Yhdistymishallitus ; Johtamisjärjestelmän jatkovalmistelun tilannekatsaus, asiantuntija- ja tukipalvelujen rekrytointiperiaatteet sekä tehtävänimikkeet ja -kuvaukset 26 Yhdistymishallitus ; Täyttölupamenettelyn ehtojen muuttaminen ja uudelleensijoitus 27 Yhdistymishallitus ; Oulu-Koillismaan pelastustoimen yhteistoimintasopimus 28 Yhdistymishallitus ; Pelastustoimen palvelutasopäätös Yhdistymishallitus ; Joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma sekä esitys viranomaistoiminnasta 30 Yhdistymishallitus ; Uuden Oulun yhdistymishallituksen matka Tukholmaan Yhdistymishallitus ; Yhdistymishallituksen kokouspäivät, kokouspäivän muuttaminen 32 Kiiminkijoen Opisto Oy, Yhtiökokouskutsu Noweco Partners/Teknoventure Management, Ylimääräinen yhtiökokouskutsu , Oulu 34 Oulu Innovation, yhtiökokouskutsu , Oulu 35 Avara Oy, Yhtiökokouskutsu , Helsinki 36 Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö, Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 37 Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten kuntakohtaiset määrärahat 38 Korjausavustushakemus 39 Sampo Pankki Oyj, Technopolis Oyj osakeanti 40 Timo Tapio/Osuuskunta Eezy, Rosalé koulukiertueelle anottu avustus

23 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Joukkoliikennepalveluiden järjestäminen palvelusopimusasetuksen mukaisesti 42 Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-hanke, ennakkokutsu Kaste-ohjelman toimeenpanoon Rovaniemelle Oulun käräjäoikeuden lautamiehet ry, koulutus- ja toiminta-avustushakemus merkitsee asiat tiedoksi. hyväksyi päätösesityksen.

24 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ MUUTOKSENHAKUOHJEET Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Edellä pykälissä 109, 116 ja tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa (kuntalaki 91 ) tai koska asiaa ei ole lopullisesti ratkaistu (HLL 5 1 mom.). Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, pykälissä ja teh tyi hin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: pykälistä ja kunnanhallitukselle, osoite: Kirkkotie 3, PL 14, HAUKIPUDAS, sähköposti: kirjaamo(at)haukipudas.fi, tele fax: (08) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä misestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi yhteystietoineen, päätös, johon muutosta haetaan sekä vaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Manninen Aarno 16:00-17:10 puheenjohtaja Taivaloja Jorma 16:00-17:10 varapuheenjohtaja

Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Manninen Aarno 16:00-17:10 puheenjohtaja Taivaloja Jorma 16:00-17:10 varapuheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 5/2012 Aika 21.05.2012 klo 16:00-17:10 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Manninen Aarno 16:00-17:10 puheenjohtaja Taivaloja Jorma 16:00-17:10 varapuheenjohtaja Kangas

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 5/2010 Aika 05.05.2010 klo 16:00-17:00 Paikka Haukiputaan kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Manninen Aarno 16:00-17:00 puheenjohtaja Taivaloja Jorma 16:00-17:00 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Perjantai 29.6.2012 kello 13.00 14.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kunnanhallitus 19.1.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kunnanhallitus 19.1.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kunnanhallitus 19.1.2011 Aika Maanantai 24.1.2011 klo 15.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 36 37 38 39 40 41 13-14 15 16 17 18 Äkäslompolon

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink PÖYTÄKIRJA 8/2009 1 Aika 31.03.2009 klo 16:00-17:10 Paikka Kunnanvirasto / kh 2 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Pitkälä Juhani 16:00-17:10 puheenjohtaja Haaparanta Helena 16:00-17:10 jäsen Halotie-Flink

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Asuntotontin 297-33-33-2 (Lehtoniementie 114) vuokraaminen / Lakea Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 KH 158 KH 159 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset n kunnan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 22.5.2006 nro 5/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 22.5.2006 nro 5/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Maanantai 22.5.2006 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus 23.03.2011 Aika Keskiviikko 23.3.2011 klo 15.30 - Paikka Kunnanhallituksen huone. Asiat nro Liite nro 108 51-52 Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus koskien

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivu 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikkona 21.9.2016 kello 18.32 19.47 Kunnanvirasto khall:n

Lisätiedot