16:00-16:55 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:55 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:55 jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16:00-16:55 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:55 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:55 jäsen"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Aika klo 16:00-16:55 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-16:55 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-16:55 jäsen Halonen Eero 16:00-16:55 I varapuheenjohtaja Kangas Mari 16:10-16:55 jäsen Korvala Markku 16:00-16:55 jäsen Koskela Liisa 16:00-16:55 jäsen Leskinen Seppo 16:00-16:55 jäsen Mäkelä Irene 16:00-16:55 jäsen Nikkinen Esa 16:00-16:55 II varapuheenjohtaja Sipola Mauno 16:00-16:55 jäsen Torro Kaarina 16:00-16:55 jäsen Kuusela Terttu 16:00-16:55 varajäsen Roivainen Matti 16:00-16:55 valtuuston pj. Sutela Taisto 16:00-16:55 valtuuston I vpj. Autio Timo 16:00-16:55 valtuuston III vpj. Ronkainen Jarmo 16:00-16:55 kunnanjohtaja Lehtinen Kirsti 16:00-16:55 kunnansihteeri, sihteeri Poissa Paaso Tuula jäsen Vuononvirta Aarne (Aku) jäsen Vehkaperä Mirja valtuuston II vpj Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Annemari Enojärvi ja Terttu Kuusela. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Hannes Kortesalmi Kirsti Lehtinen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Annemari Enojärvi Terttu Kuusela Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan. Toimistosihteeri Elvi Lahtela-Rivinoja

2 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 109 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus Anomus tontinvuokrasopimuksen muuttamiseksi Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden 185 alueelta 112 Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden 186 alueelta 113 Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden 187 alueelta 114 Veljekset Klasila Oy:n maanvuokrasopimusten purkaminen Rakennusliike Perälä Oy:n maanvuokrasopimuksen purkaminen Lausunto Oulun seudun ulosottovirastolle koskien Matti Uusimäen 192 vaatimusta teettämisuhan täytäntöönpanon lykkäämisestä 117 Haukipudas-päivien tukeminen Haukiputaan seurakunnan muistaminen kirkon 250-vuotisjuhlan 196 vuoksi 119 Kaupunkisuunnittelun seminaari VI Ero Jarmo Salolle luottamustehtävistä Pöytäkirjoja Ilmoitusasiat 200

3 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus KHALL 109 Kunnanjohtaja kertoi seuraavista asioista: - Uuden Oulun tiehankeinvestointeihin sisältyy alustavasti myös Haa pa kan kaan ris teys alu een alikulku. - Työllisyystilaston mukaan Haukiputaalla on 13,5 % työt tömiä. - Uuden Oulun talousarvion tilanne ja verotulokehitys.. - Kunnanhallituksen seuraava kokous on tarvittaessa , jonka jälkeen pidetään valtuuston kokous samana iltana. merkitsee asiat tiedoksi. hyväksyi päätösesityksen.

4 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Anomus tontinvuokrasopimuksen muuttamiseksi 6000/63/635/2012 KHALL 110 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Paavo Lyytikäinen, Raimo ja Mirja Honkala, Esko ja Raili Isokoski sekä Tommi Makkonen ja Kirsi Ojala ovat lähestyneet Haukiputaan kunnanhallitusta yhteisellä allekirjoitetulla kirjeellä: "Anomus tontinvuokrasopimuksen muuttamiseksi Me allekirjoittaneet tontinvuokraajat (jälj. vuokraajat) anomme kunnioittavasti, että tontinvuok rasopimuksiamme tarkastettaisiin siten, että tontin luovutusehdot vastaisivat Haukiputaan kunnanvaltuuston määrää miä luovutusehtoja. Vuokraaja voisi siis ostaa tontin itselleen 20-ker taisella vuosivuokralla. Tällä hetkellä tonttien lunastushinta määräy tyy käsityksemme mukaan samoilla perusteilla kuin uusien tonttien. Katsomme, että tämän hetkinen sopimustila, asettaa meidät, vanhoilla ehdoilla tonttimme vuokranneet selvästi heikompaan asemaan myöhemmin tontinvuok rasopimuksen tehneiden kanssa. Tämä ei ole mielestämme yhden vertaista, koska muiltakaan osin tontinvuok rasopimuksemme eivät sisällä meille parempia ehtoja. Tonttien si jainti ja kokonaan ei poik kea meidän eduksemme. Näillä perusteilla katsomme, että vuokrasopimuksiemme luovutusehtoja tulisi tarkistaa esittä mällämme tavalla. Yhteyshenkilönämme toimii Paavo Lyytikäinen." Lisäksi Seija Törmänen on lähestynyt Haukiputaan kunnanhallitusta saman sisältöisellä allekirjoitetulla kirjeellä. Vuokratut tontit ovat seuraavat: Paavo Lyytikäinen, 906/5 Raimo ja Mir ja Honkala, 915/1 Esko ja Raili Isokoski, 909/1 Tommi Mak ko nen ja Kir si Ojala, 906/1 Seija Törmänen, 826/6. Haukiputaan kunnalla on ollut seuraavanlainen käytäntö: - Jos vuokrasopimuksessa on lunastuslauseke, silloin hinta määräytyy sen perusteella. - Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainintaa lunastuksesta, käy tetään tällä hetkellä voimassa olevaa hintaa (ns. nykyhinta). Haukiputaan kunnalla on maanvuokrasopimuksia yli 1300 kpl. Sopimuksiin on kirjattu useita erilaisia lunastuslausekkeita eri aikakausil-

5 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ ta, kuten esim. elinkustannusindeksistä laskettava lu nastusoikeus, oikeus lunastaa tontti omaksi 50 vuoden tai 10 vuo den aikana tai lunastuslauseketta ei ole ollenkaan. Eri aikoina tehtyjä vuokrasopimusten lunastuslausekkeita on vaikea ver tailla ja analysoida, koska niitä ei ole tehty johdonmukai sesti samalla mal lilla. Oma vaikutuksensa sopimusten sisältöön ja tonttien hin noitte luun on ol lut myös kunnan maa-, asunto- ja elinkeinopoliittisilla ta voit teil la. Kiviniemessä kunnan tonttien elinkustannusindeksin (07/2012) mukai nen luovutushinta on tällä hetkellä 18,34 /m² ja Kiviniemen Vaaja tien alu eel la 23,41 /m². Vuoden 2013 aikana aloitettavassa maapoliit ti ses sa oh jel ma työs sä uuden Oulun valtuutetut linjaavat tonttien luo vu tuspe ri aat teet jat kossa. Tässä vaiheessa ei ole syytä lähteä muut ta maan tai linjaa maan uudelleen kunnan nykyisten maanvuokrasopi musten luo vutus periaatteita. päättää olla muuttamatta voimassa olevien vuokrasopimusten lunastuslausekkeita. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: yhdyskunta- ja ymp.palvelut/viik Paavo Lyytikäinen ym., Seija Törmänen (+ov)

6 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden alueelta 6119/63/634/2012 KHALL 111 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Johan Sarkkinen ja Kati Jokela ovat lähettäneet Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluun tonttihakemuksen, jolla he haluavat vuokrata lomarakennustontin Virpiniemen Kellonlahden alueelta korttelista 1461 tontin 3. Tontin pinta-ala on 1934 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on t150 k-m2. päättää varata em. tontin esitetyn mukaisesti. Tonttien hinnoittelu perustuu kunnanhallituksen hyväksymiin luovutusehtoihin ja -periaatteisiin. Varaukset ovat voimassa kaksi kuukautta kunnanhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta alkaen. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik

7 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden alueelta 6120/63/634/2012 KHALL 112 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Jaana Lindgren on lähettänyt Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluun tonttihakemuksen, jolla hän haluaa vuokrata lomarakennustontin Virpiniemen Kellonlahden alueelta korttelista 1464 tontin 2. Tontin pinta-ala on 1210 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 230 k-m2. päättää varata em. tontin esitetyn mukaisesti. Tonttien hinnoittelu perustuu kunnanhallituksen hyväksymiin luovutusehtoihin ja -periaatteisiin. Varaus on voimassa kaksi kuukautta kunnanhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta alkaen. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik

8 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden alueelta 6121/63/634/2012 KHALL 113 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Marko ja Päivi Kellolampi ovat lähettäneet Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluun tonttihakemuksen, jolla he haluavat vuokrata tai ostaa lomarakennustontin Virpiniemen Kellonlahden alueelta korttelista 1467 tontin 1. Tontin pinta-ala on 1711 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 257 k-m2. Kyseinen tontti on ollut vuokrattuna, mutta kyseisen tontin vuokrasopimus on irtisanottu Haukiputaan kunnanhallituksen toimesta päättää varata em. tontin esitetyn mukaisesti. Tonttien hinnoittelu perustuu kunnanhallituksen hyväksymiin luovutusehtoihin ja -periaatteisiin. Varaus on voimassa kaksi kuukautta kunnanhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta alkaen. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./viik

9 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Veljekset Klasila Oy:n maanvuokrasopimusten purkaminen 6122/63/635/2012 KHALL 114 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Sami Huoponen, p , Haukiputaan kunta on luovuttanut allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella Veljekset Klasila Oy:lle Puupää 2 -nimiseen tilaan RN:o 28:84 (kt ) kuuluvan n m²:n suuruisen määräalan hallinnan ajalle Vuokra-alue käsittää Annalankankaan asemakaavan mukaisen teollisuustontin (TY-1) 2 korttelista Vuosivuokra on v ollut 1 260,37. Lisäksi Veljekset Klasila Oy:lle on vuokrattu allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella Kellonlahti 1452/2 -niminen tila RN:o 279:100 (kt ), pinta-ala n. 988 m², joka käsittää Virpiniemen Kellonlahden asemakaavan mukaisen lomarakennustontin (RA-1) 2 korttelista Vuokra-aika alkoi ja päättyy Vuosivuokra v on ollut 1 799,47. Rakennusliike Veljekset Klasila Oy ajautui konkurssiin Yhtiö ei ole suorittanut vuokrasopimusten mukaisia vuokranmaksuja vuodelta Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä Veljekset Klasila Oy:n konkurssipesän pesänhoitaja Sirkku Kylmänen ovat neuvotelleet (muistio liitteenä) järjestelyistä, joilla pyritään varmistamaan maksamattomien tontinvuokrien perintä ja tonttien rakentumisen edellytykset jatkossa. Neuvottelussa todettiin mm. seuraavaa: molemmat vuokratontit ovat rakentamattomia tonttien rakentamisvelvoitteet ovat menneet umpeen (TY ja RA ) tontinvuokria on maksamatta yhteensä korkoineen 3 298,55 euroa teollisuustontin maksamattoman vuokran vakuutena on euron panttikirja. teollisuustontilla sijaitseva rakennus, joka ei ole Veljek set Klasila Oy:n omistuksessa, tulee siirtää pois tontilta viimeis tään elokuun 2012 alussa pesänhoitaja suhtautuu myönteisesti vuokrasopimusten purkamiseen Edellä esitettyjen seikkojen perusteella esitetään, että kyseiset maanvuokrasopimukset pure taan päättyväksi Sopimuksen purkamisen perusteena on maanvuokrasopimuksen kohdan 7 mukaisen rakentamisvelvoit teen laiminlyönti. Maksamatta jääneet tontinvuokrat kirjataan luotto tappioksi.

10 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Vuokralaisen tulee jättää vuokra-alue vuokrasopimuksessa sovitun mukaisesti siistittyyn kuntoon sekä huolehtia vuokra-alueeseen kohdistuvien mahdollisten kiinnitysten kuolettamisesta. Alkuperäinen vuokralaisen oma vuokrasopimuskappale tulee palauttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden tontti- ja asumispalveluihin Sakari Pulkkiselle. päättää purkaa Haukiputaan kunnan ja Veljekset Klasila Oy:n väliset ja allekirjoitetut tilaan Puupää 2 RN:o 28:84 kuuluvan Annalankankaan asemakaavan mukaisen teollisuustontin 2567/2 sekä tilan Kellonlahti 1452/2 käsittävän Virpiniemen Kellonlahden asemakaavan mukaisen lomarakennustontin 1452/2 maanvuokrasopimukset päättyväksi hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./huoponen Veljekset Klasila Oy/pesänhoitaja Kylmänen (+ov)

11 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Rakennusliike Perälä Oy:n maanvuokrasopimuksen purkaminen 6123/63/635/2012 KHALL 115 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Sami Huoponen, p , Haukiputaan kunta on vuokrannut allekirjoite tulla maanvuokrasopimuksella Rakennusliike Perälä Oy:lle Haukipu taan kunnan Haukiputaan kylän Santaholma nimisen tilan RN:o 18:192 (kt ), pinta-ala n m². Vuokra-alue käsittää Santaholman asemakaavan mukaisen rivitalotontin 2335, kaavamerkintä AR I-II, e=0,30, 18 %. Vuokra-aika on 50 vuotta, joka on alkanut ja päättyy Vuosivuokra on v ol lut 9 809,24 euroa. Yhtiöjärjestelyiden myötä Perälä Oy:n hallinnoima vuokraoikeus on siirretty kuntaa kuulematta Rakennusliike Retiisi Oy:n hallintaan, joka asetettiin konkurssiin Yhtiö ei ole suorittanut vuokrasopimuksen mukaisia vuokranmaksuja vuodelta Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sekä Retiisi Oy:n konkurssipesän pesänhoitaja Pekka Väyrysen välisessä puhelinneuvottelussa sovittiin järjestelyistä, joilla pyritään varmistamaan maksamattomien tontinvuokrien perintä ja tonttien rakentumisen edellytykset jatkossa. Neuvottelussa todettiin mm. seuraavaa: vuokratontti on rakentamaton tontin rakentamisvelvoite on mennyt umpeen tontinvuokria on maksamatta korkoineen yhteensä n euroa Retiisi Oy:n käyttöomaisuus on myyty (pesänhoitajan mukaan konkurssi raukeaa todennäköisesti varojen puutteeseen) pesänhoitaja suhtautuu myönteisesti vuokrasopimuksen purkamiseen Edellä esitettyjen seikkojen perusteella esitetään, että kyseinen maanvuokrasopimus puretaan päättyväksi So pimuksen purkamisen perusteena on maanvuokrasopimuksen koh dan 7 mukaisen rakentamisvelvoitteen laiminlyönti. Maksamatta jää neet tontinvuokrat kirjataan luottotappioksi. Vuokralaisen tulee jättää vuokra-alue vuokrasopimuksessa sovitun mukaisesti siistittyyn kuntoon sekä huolehtia vuokra-alueeseen kohdistuvien mahdollisten kiinnitysten kuolettamisesta. Mikäli vuokralaisen oma alkuperäinen vuokrasopimuskappale löytyy, se tulee palauttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden tonttija asumispalveluihin Sakari Pulkkiselle.

12 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ päättää purkaa Haukiputaan kunnan ja Rakennusliike Perälä Oy:n välisen allekirjoitetun Santaholma nimisen tilan RN:o 18:192, pinta-ala n m², maanvuokrasopimuksen päättyväksi hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./huoponen Rakennusliike Perälä Oy/pesänhoitaja Väyrynen (+ov)

13 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Lausunto Oulun seudun ulosottovirastolle koskien Matti Uusimäen vaatimusta teettämisuhan täytäntöönpanon lykkäämisestä 1852/63/635/2006 KHALL 116 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Sami Huoponen, p , Oulun seudun ulosottovirasto pyytää Haukiputaan kun nan lausuntoa koskien Matti Uusimäen vaatimusta lykätä hovioikeu den tuomion täytäntöönpanoa. Asian taustaa: Matti Uusimäki sijoitti vuonna 2005 ilman lupaa maalämpöputkiston kunnan omistamalle kiinteistölle Puistoalue RN:o 9903:1 (kt ), joka on Meriniemen asemakaavassa merkitty virkistysalueeksi (VL/s). Kunta teki tutkintapyynnön kunnan maan luvattomasta käytöstä Haukiputaan kihlakunnan poliisilaitokselle ja vaati asiassa rangaistusta Uusimäelle. Oulun käräjäoikeus totesi tuomiossaan nro 08/3997, asianro R 07/1435, Uusimäen syyllistyneen ympäristön turmelemiseen sekä hallinnan loukkaukseen ja velvoitti Uusimäen maksamaan vahingonkorvauksia ja poistamaan omalla kustannuksellaan ilman lupaa sijoittamansa maalämmitysjärjestelmän putkiston kunnan mailta mennessä. Uusimäki valitti käräjäoikeuden päätöksestä Rovaniemen hovioikeuteen. Hovioikeus ei muuttanut nro 93, Dnro R09/103, antamassaan tuomiossa käräjäoikeuden tuomiota. Uusimäki maksoi kunnalle oikeuden määräämän korvauksen, mutta ei poistanut putkistoa kunnan maalta. Kunta pyysi hakemuksellaan Oulun seudun ulosottovirastolta virka-apua ja oikeuden päätösten toimeenpanoa niin, että putkisto poistetaan ja puisto maisemoidaan tältä osin heti alkukesästä Ulosottovirasto velvoitti päätöksellään (ulosottoasia nro ) Uusimäen tekemään em. tuomioissa määrätyt toimet mennessä uhalla, että Haukiputaan kunta voi toimet Uusimäen kustannuksella tehdä tai teettää (teettämisuhka). Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ Sami Huoponen ja Oulun seudun ympäristötoimi/ Jussi Muilu tekivät maastokatselmuksen alueella ja totesivat, ettei Uusimäki ole suorittanut ulosottoviraston päätöksen mukaista tekemisvelvoitetta määräaikaan eli mennessä. Haukiputaan kunta on hakemuksellaan pyytänyt Oulun seudun ulosottovirastolta teettämis-

14 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ uhan täytäntöönpanomääräystä, jotta kunta voi poistaa maaltaan maalämpöputkiston ja tarvittaessa maisemoida kaivuujäljet Uusimäen kustannuksella. Ulosottovirasto varaa Haukiputaan kunnalle tilaisuuden antaa asiassa lausuman Matti Uusimäen ulosottovirastolle toimittaman kirjeen johdosta. Lausunto tulee toimittaa ulosottovirastoon elokuun 2012 loppuun mennessä. Kirjeessä Uusimäki pyytää ulosottovirastoa lykkäämään hovioikeuden tuomion täytäntöönpanoa. Kirjeen liitteenä oli myös allekirjoittamaton kopio Uusimäen purkuhakemuksesta Korkeimmalle oikeudelle (purkuhakemus on saapunut KKO: lle ). Valmistelijan lausunto: Matti Uusimäellä ei ole ollut minkäänlaista lupaa maalämpöputkiston sijoittamiselle eikä kaivuutyölle. Kunta ei voi hyväksyä asemakaavassa virkistysalueeksi osoitetun ranta-alueen käyttämistä maalämpöputkiston sijoittamiseen ja lämpöenergian keräämiseen kunnan maalta yksityisen tontinomistajan taloudellisen hyödyn tavoittelun perusteella. Uusimäen toiminnan kaltaisen menettelyn yleistyminen johtaisi kunnan puistojen tuhoutu miseen kattavasti maalämpöputkistojen kaivuualueina. Uusimäellä on ollut yli kolme vuotta aikaa tehdä käräjäoikeuden tuomion mukaiset toimet eli purkaa maalämpöputkisto pois maasta ja maisemoida kaivuujäljet. Myös korvaavan lämmitysmuodon valinnalle ja asennukselle on ollut aikaa riittävästi. Uusimäen korkeimmalle oikeudelle toimittamassa hakemuksessa ei ole esitetty mitään uusia perusteita, joita ei olisi ollut tiedossa tai käsitelty prosessin (tutkintapyyntö, kuulustelut, kunnanhallituksen käsittelyt, oikeuskäsittelyt, vastineet) eri vaiheissa. Korkeimman oikeuden käsittelyaika tuomioiden purkuasioissa on n. 6 kk. Päätös siitä, ottaako korkein oikeus Uusimäen hakemus ta käsi tel tä väk seen eli myönnetäänkö Uusimäelle valituslupaa asias sa, voi mennä v puolelle. Esitän, että ulosottovirastolle annetaan tiedoksi, että kunnan hakemus teettämisuhan täytäntöönpanosta voidaan keskeyttää siksi aikaa, kunnes korkeimman oikeuden päätös on tiedossa. Uutta ha kemus ta teet tä misuhan täytäntöönpanosta ei jatkossa tarvita. hyväksyy edellä esitetyn lausuntonaan Oulun seudun ulosottovirastolle ja päättää keskeyttää teettämisuhan täytäntöönpanon hakemisen siihen saakka, kunnes tiedetään korkeimman oikeuden päätös valitusluvan myöntämisestä.

15 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./huoponen Oulun seudun ulosottovirasto

16 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Haukipudas-päivien tukeminen 6125/10/105/2012 KHALL 117 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Haukipudas-päivät järjes tetään marraskuussa perinteisesti isänpäivän alla. Kun nyt on viimeiset itsenäisen Haukiputaan Haukipudas-päivät, ohjelmaa halutaan järjestää aiempaa enemmän ja niin, että siinä on ohjelmaa kaiken ikäisille. Rahoitusta koko ohjelmaan on arvioitu tarvittavan euroa. Koska tilaisuus on tämän vuoden puolella, siihen ei saada uuden Oulun tapahtuma-avustuksia. Niinpä järjestäjät hakevat kunnanhallitukselta euron kohdeavustusta. Haukipudas-päivät olisivat nyt 4-päiväiset. Päivien järjestelyihin on in nos tu nut mukaan järjestäviä tahoja enemmän kuin koskaan. Muka na on Kii min ki joen opis ton ja kun nan eri toi mijoiden lisäksi mm. seurakunta, Hauki pu das-seura, taiteilija-seura jne. Alustava kustannusarvio päivistä on laadittu ja suurin kustannus on valokuva näyttely Haukiputaasta ennen ja nyt. Esityslistan liitteenä on ohjelmaluonnos ja kustannusarvio sekä tietoa valokuvanäyttelystä. päättää myöntää tukea euroa Haukipudas-päivien järjestämiseen. päätti myöntää Haukipudas-päivien järjestämiseen euroa. näkee päivät hyvänä pe rin tei se nä tapah tu ma na ja pitää tärkeänä, että päivät järjestetään myös jatkossa Haukiputaalla. Järjestäjäksi toivotaan yhdistyksiä, esim. uu det asukas yh distyk set. Toimeksi: Tiedoksi: kunnansihteeri Kiiminkijoen opisto/potkonen

17 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Haukiputaan seurakunnan muistaminen kirkon 250-vuotisjuhlan vuoksi 6126/10/105/2012 KHALL 118 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Matti Hongan suunnittelema ja Jaakko Suonperän rakentama Haukiputaan kirkko täyttää tänä vuonna 250 vuotta, ja seurakunta juhlii sitä monipuolisesti juhlaviikolla Kirkko tunnetaan Mikael Top peliuksen raamattuaiheisista maalauksista. Alustavasti on sovittu, että kunta luovuttaa seurakunnalle lahjana Ritva Larun maalauksen "Perämeren kalastaja", jonka jotku näyttelyvieraat ovat nimenneet myös "Pietarin kalansaalis" -nimiseksi. päättää hankkia Haukiputaan seurakunnalle kirkon 250-vuotislahjana Ritva Larun teoksen "Perämeren kalastaja" 2000 eu rol la. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: kunnansihteeri

18 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkisuunnittelun seminaari VI KHALL 119 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Oulun kaupunki järjestää maankäytön suuriin linjoihin liitty vän seminaaripäivän kerran vuodessa. Ensimmäinen järjestettiin vuonna Tämän vuoden seminaari on kuudes ja se järjestetään Tieto maan au di to riossa ot sikol la Uu den Ou lun tu le vaisuudet?. Tar koi tuksena on sy ventää kes kuste lua uu den Ou lun maan käytön suunnit telun haas teis ta ja an taa aja tuk sen lentää ja etsiä ra japintoja monien nä kökan to jen jou kosta. Tilaisuuteen on kutsuttu yhdistyvien kuntien kunnanhallitukset ja -valtuustot. Esityslistan liit tee nä on kut su ja ohjelma. Ilmoittautumiset tulee lähettää sähköpostitse mennessä osoitteeseen päättää, että kun nan hal li tuk sen jä se net ja val tuu te tut voivat osallistua seminaariin mah dolli suuk sien sa mu kaan. hyväksyi päätösesityksen.

19 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ero Jarmo Salolle luottamustehtävistä 3756/11/114/ /11/114/ /10/101/2009 KHALL 120 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Jarmo Salo pyytää eroa luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Jarmo Salo on Vasemmistoliiton valtuutettu, sivistyslautakunnan jäsen, tarkastuslautakunnan varajäsen ja Pohjois-Pohjanmaan liikunta opis to sää tiön hal li tuk sen va ra jä sen. myöntää Jarmo Salolle eron Pohjois-Pohjanmaan liikun ta opis to sää tiön hallituksen varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen loppukaudeksi esittää, että valtuusto 1. myöntää Jarmo Salolle eron luottamustehtävistä, 2. toteaa, että Vasemmistoliiton valtuutetuksi tulee I. varavaltuutettu Seppo Lopakka, 3. valitsee sivistyslautakuntaan uuden jäsenen ja 4. valitsee tarkastuslautakuntaan uuden varajäsenen. hyväksyi päätösesityksen.

20 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Pöytäkirjoja KHALL 121 Vesihuoltolaitoksen johtokunta päättää, ettei se ota päätöksiä ratkaistavakseen, ja merkitsee ne tiedoksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että myöskään muita viranhaltijoiden siirretyn päätösvallan nojalla mennessä tekemiä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen rat kaista vaksi. hyväksyi päätösesityksen.

21 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ilmoitusasiat KHALL 122 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Lukiokoulutus - yksikköhinta vuonna alkaen 2 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus vuodelle Opetushallitus, Päätös haettuun valtionavustukseen:yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen/kansainvälistämisen kehittämishankkeet (valtionavustusta ei myönnetty) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 4 Kunniamerkkiesitykset opetushallinnon alalla v Päätös Edvin Mattilan ja Juha Sipolan hallintokanteluun kuntaliitosasiassa (ei aihetta enempiin toimenpiteisiin) 6 Päätös Oulun Autokuljetus Oy:lle myönnetystä ympäristöluvasta tuhkan rakeistuslaitoksen toiminnalle Kellon kylässä Haukiputaan kunnassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 7 Koskilinjat Oy:n liikennöintisopimuksen muutos/linja 3 8 Koskilinjat Oy:n liikennöintisopimuksen muutos/linjat 24 ja 30 9 V. Alamäki Oy:n liikennöintisopimuksen muutos/reitit Oulu - Ii kk - Alaranta, Oulu - Ii kk, Oulu - Haukipudas, Oulu - Ii kk 10 Päätös pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnalle ( ) 11 EAKR-projektihakemuksen peruminen/haupali - Haukiväylän kaupallisten palvelujen ja liikenneturvallisuuden parantaminen 12 Vaasan hallinto-oikeus, päätös Jukka Harjun valitukseen koskien Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöstä nro 25/11/ Aluehallintovirasto on myöntänyt Eero Haloselle ja Leo Hahtoselle perustettavan yhtiön lukuun luvan Virpiniemen venesata man aallonmurtajan raken tamiseen Haukiputaan kunnassa (valitus hyväksytty, aluehallintoviraston päätös kumottu ja Eero Halosen ja Leo Hahtosen perustettavan yhtiön lukuun tekemä lupahakemus aallonmurtajan rakentamiseen hylätty. Jukka Harjun vaatimus aluehallintovirastopssa aiheutuneiden kulujen kor vaa mi sesta hylätty) 13 Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta, Pohjois-Pohjanmaan kutsunnat Kunnallinen työmarkkinalaitos, Vuoden 2012 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset 15 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK, Yhtymäkokouksen pöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan liitto, Maakuntahallituksen pöytäkirja ja maakuntavaltuuston pöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hallituksen

22 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ pöytäkirjat , ja sekä valtuuston pöytäkirja Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Johtokunnan pöytäkirja Oulun kaupunki 19 Tekninen lautakunta ; Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnasto vuodelle Tekninen lautakunta ; Uuden Oulun nimistön yhteensovittaminen 21 Kaupunginvaltuusto ; Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen 22 Vammaisneuvosto ; Lausunto Haukiputaan ala- ja yläkoulun ja kirjaston esteettömyysratkaisuista 23 Yhdistymishallitus ; Uuden Oulun talousarvion 2013 ja -suunnitelman suunnitteluohjeet 24 Yhdistymishallitus ; Hallinnon tukipalvelujen tuottaminen uudessa Oulussa sisäisellä palvelukeskusmallilla 25 Yhdistymishallitus ; Johtamisjärjestelmän jatkovalmistelun tilannekatsaus, asiantuntija- ja tukipalvelujen rekrytointiperiaatteet sekä tehtävänimikkeet ja -kuvaukset 26 Yhdistymishallitus ; Täyttölupamenettelyn ehtojen muuttaminen ja uudelleensijoitus 27 Yhdistymishallitus ; Oulu-Koillismaan pelastustoimen yhteistoimintasopimus 28 Yhdistymishallitus ; Pelastustoimen palvelutasopäätös Yhdistymishallitus ; Joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma sekä esitys viranomaistoiminnasta 30 Yhdistymishallitus ; Uuden Oulun yhdistymishallituksen matka Tukholmaan Yhdistymishallitus ; Yhdistymishallituksen kokouspäivät, kokouspäivän muuttaminen 32 Kiiminkijoen Opisto Oy, Yhtiökokouskutsu Noweco Partners/Teknoventure Management, Ylimääräinen yhtiökokouskutsu , Oulu 34 Oulu Innovation, yhtiökokouskutsu , Oulu 35 Avara Oy, Yhtiökokouskutsu , Helsinki 36 Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö, Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 37 Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten kuntakohtaiset määrärahat 38 Korjausavustushakemus 39 Sampo Pankki Oyj, Technopolis Oyj osakeanti 40 Timo Tapio/Osuuskunta Eezy, Rosalé koulukiertueelle anottu avustus

23 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Joukkoliikennepalveluiden järjestäminen palvelusopimusasetuksen mukaisesti 42 Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-hanke, ennakkokutsu Kaste-ohjelman toimeenpanoon Rovaniemelle Oulun käräjäoikeuden lautamiehet ry, koulutus- ja toiminta-avustushakemus merkitsee asiat tiedoksi. hyväksyi päätösesityksen.

24 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ MUUTOKSENHAKUOHJEET Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Edellä pykälissä 109, 116 ja tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa (kuntalaki 91 ) tai koska asiaa ei ole lopullisesti ratkaistu (HLL 5 1 mom.). Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, pykälissä ja teh tyi hin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: pykälistä ja kunnanhallitukselle, osoite: Kirkkotie 3, PL 14, HAUKIPUDAS, sähköposti: kirjaamo(at)haukipudas.fi, tele fax: (08) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä misestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi yhteystietoineen, päätös, johon muutosta haetaan sekä vaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 09.01.2017 klo 08:00-10:25 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 KOKOUSAIKA 07.06.2012 klo 17.00-17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 9 ILMOITUSASIAT 2 10 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2012 / KORJAUKSIA 3 11 VIEMÄRIVERKON

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2011. Aika Tiistai klo Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2011. Aika Tiistai klo Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 2/2011 Aika Tiistai 1.3.2011 klo 16.30-17.30 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2006 Sosiaalilautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2006 Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 13.02.2006 KOKOUSAIKA 13.02.2006 klo 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 16 SEUDULLINEN SOSIAALITOIMEN ATK-PROJEKTI 18 17 VARPUNEN- HANKKEEN JATKOHANKE

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus 23.03.2011 Aika Keskiviikko 23.3.2011 klo 15.30 - Paikka Kunnanhallituksen huone. Asiat nro Liite nro 108 51-52 Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus koskien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1 (8) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 03.03.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Hiljanen Joni Hirvelä Kimmo

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivu 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikkona 21.9.2016 kello 18.32 19.47 Kunnanvirasto khall:n

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Sivu Järviseudun aluekehitysjaosto KOKO ohjelman hakemus ja rahoitus...

JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Sivu Järviseudun aluekehitysjaosto KOKO ohjelman hakemus ja rahoitus... JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Sivu Järviseudun aluekehitysjaosto 18.6.2009 75 38 KOKO ohjelman hakemus ja rahoitus... 77 Aluekehitysjaosto 18.6.2009 76 KOKOUSAIKA Torstai 18.6.2009 klo 10.00

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot