Kassan nimi on Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa, josta käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä kassa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kassan nimi on Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa, josta käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä kassa."

Transkriptio

1 TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU KASSAN TOIMIALA 1 Kassan nimi, kotipaikka ja tarkoitus Kassan nimi on Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa, josta käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä kassa. Kassan kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kassan toiminta-alueena on koko maa. Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva palkansaajakassa. Kassan tarkoituksena on työttömyysturvalaissa ja muussa lainsäädännössä työttömyyskassan toimialaan kuuluvien etuuksien järjestäminen jäsenilleen. Työttömyyskassan toimintaa valvoo Finanssivalvonta. II LUKU JÄSENYYS 2 Jäsenyyden ehdot Kassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee posti- ja logistiikka-alalla, sekä muissa tiedonvälitys- ja kuljetuspalveluissa tai sellaisella alalla, joka kassan hallituksen päätöksellä rinnastetaan edellä mainittuihin ryhmiin ottaen huomioon työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain säädökset. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi toimitetaan kassan hallitukselle tai hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle. Jäseneksi ottamisesta säädetään sääntöjen 16 ja 17 :ssä. Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä. Työttömyyskassan edustajisto hyväksynyt kokouksessa

2 3 Kassasta eroaminen Jos jäsen haluaa erota kassasta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti kassan hallitukselle tai hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle. Kassan jäsenyys päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta. 4 Huomautus, varoitus ja kassasta erottaminen Kassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestään sen, l) joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja 2) joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin ansiopäivärahan tai muun kassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan; sekä 3) joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita. Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuja kuuden kuukauden kuluessa sen työjakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu, hänet voidaan erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä, josta lukien jäsenmaksut ovat maksamatta. Kassa voi erottaa jäsenyydestään sen, joka on pysyvästi siirtynyt pois kassan toiminnan piiriin kuuluvasta ammatista tai työalalta. Yrittäjäksi siirtynyt kassan jäsen voi säilyttää jäsenyytensä kassassa korkeintaan 18 kuukauden ajan yrittäjyyden alkamisesta lukien. Huomautuksen tai varoituksen ja kassasta erottamispäätöksen voi tehdä hallituksen sijaan myös kassanjohtaja. 5 Liittyminen uudelleen jäseneksi Jos jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluttua liittyy toiseen kassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen työssäoloaikansa ja jäsenenä oloaikansa edellisessä kassassa työttömyyskassalaissa ja työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla. Jos kassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lasketa hänen aikaisempaa työssäoloaikaansa eikä jäsenenä oloaikaansa kassassa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja. Työttömyyskassan edustajisto hyväksynyt kokouksessa

3 6 Jäsenmaksut Jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama prosenttiosuus ennakonpidätyksen alaisista palkkatuloista sekä kassan maksamista veronalaisista etuuksista. Kassalla on oikeus periä kassan maksamista veronalaisista etuuksista kassan jäsenmaksu suoraan niiden maksatuksen yhteydessä. Yrittäjäksi siirtyvän jäsenen on maksettava jäsenmaksua, jonka määräytymisperusteena käytetään hänen ennen yrittäjyyttä palkansaajana saamaansa palkkatuloa. Yrittäjäksi siirtyvä jäsen voi säilyttää jäsenyyden kassassa enintään kahdeksantoista kuukauden ajan yrittäjäksi siirtymispäivästä lukien. Jäsenmaksu on maksettava joko työnantajaperinnän kautta tai suoraan pankin välityksellä neljännesvuosittain, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen työssäolojakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu. Kassa perii jäsenmaksun maksamastaan etuudesta suoraan etuuden maksamisen yhteydessä. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan maksuja, jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan. 7 Jäsenmaksuista vapauttaminen Jäsen on velvollinen ilmoittamaan kassalle jäsenmaksun maksamisajan kuluessa siitä, että hänellä ei ole jäsenmaksun perusteena olevaa tuloa. III LUKU ANSIOPÄIVÄRAHAA JA MUUTA ETUUTTA KOSKEVAT EHDOT 8 Etuudet Kassa myöntää ansiopäivärahaa ja muita sen maksettavaksi säädettyjä etuuksia kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 9 Etuuksien hakeminen ja maksaminen Kassan maksamia etuuksia haetaan, myönnetään ja maksetaan niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Työttömyyskassan edustajisto hyväksynyt kokouksessa

4 IV LUKU KASSAN HALLINTO 10 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous ja hallitus. 11 Edustajiston kokous Kassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan edustajiston kokous. Varsinainen edustajiston kokous pidetään vuosittain IV vuosineljänneksen aikana. Valintakokous pidetään joka neljäs vuosi. Kassan edustajiston kokouksessa kullakin läsnä olevalla kokousedustajalla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Asiamiespiirit valitsevat kassan edustajistoon edustajat tulevaksi nelivuotiskaudeksi. Kukin asiamiespiiri valitsee yhden edustajan jokaista alkavaa 2000 jäsentä kohden sekä tarvittavan määrän varaedustajia. Asiamiespiiri voi vuosittain täydentää edustajiston jäseniä tarpeen niin vaatiessa. Hallituksen tehtävänä on antaa tarkemmat määräykset vaalin toimittamisesta. Asiamiespiiri on velvollinen ilmoittamaan oikeaksi todistetulla pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla edustajat vähintään kuukautta ennen kassan edustajiston kokousta. Edustajistossa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen jäsenillä, kassan toimihenkilöillä sekä henkilöillä, joille edustajisto sen myöntää. 12 Kassan edustajiston kokouksen tehtävät Edustajiston varsinaisessa kokouksessa on 1) esitettävä edelliseltä toimintavuodelta hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus; 2) vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös; 3) päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilit antavat aihetta; 4) päätettävä tilikauden tuloksen käsittelystä 5) päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; Työttömyyskassan edustajisto hyväksynyt kokouksessa

5 6) määrättävä hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot; 7) valittava tulevaksi nelivuotiskaudeksi edustajiston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat. Tilintarkastajien valinnassa noudatetaan, mitä työttömyyskassan tilintarkastajista on voimassa olevassa työttömyyskassalaissa ja tilintarkastuslaissa säädetty. Edustajisto voi vuosittain täydentää edellä kohdassa 7 mainittuja elimiä. 8) määrättävä jäsenmaksun perusteet; 9) määrättävä kassan toiminta-alueen jako asiamiespiireihin; 10) päätettävä sijoitustoiminnan periaatteista sekä 11) käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat. Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäviksi. 13 Kassan ylimääräinen edustajiston kokous Kassan ylimääräinen edustajiston kokous on pidettävä; 1) kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi; 2) kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat; tai 3) kun vähintään kymmenesosa kassan jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi. Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta edustajistoa koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu. Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettäviksi. 14 Kassan hallitus Kassan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi, enintään kuusi jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet, joiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä ja kassan jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan. Työttömyyskassan edustajisto hyväksynyt kokouksessa

6 15 Hallituksen toiminta Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja (tai varapuheenjohtaja) ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla. Päätökset hallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Tehtäessä päätöstä varojen sijoittamisesta vaaditaan edellä mainitusta poiketen kahden kolmasosan määräenemmistö. Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se on tarkastettava viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa. 16 Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on: l) valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen sekä kassan edustajiston päätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti; 2) ottaa ja erottaa kassan jäsenet ottaen huomioon, mitä 17 :ssä säädetään; 3) laatia työttömyyskassan sijoitustoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä varojen sijoittamista koskeva sijoitussuunnitelma, jossa periaatteena on varojen sijoittaminen tuottavasti ja turvaavasti sekä maksuvalmiuden turvaaminen ja päättää varojen sijoittamisesta sijoitussuunnitelman mukaisesti sekä lainojen ottamisesta; 4) määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista 5) ottaa ja erottaa kassanjohtaja ja muut toimihenkilöt, määrätä heidän toimenhoitonsa ehdoista ja heidän tehtävistään; 6) valvoa jäsenrekisterin pitämistä; 7) kutsua koolle edustajiston kokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat; 8) antaa edustajiston kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastaja tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäväksi; 9) laatia tilinpäätös ja toimintakertomus ja tehtävä esitys kassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi; 10) laatia seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio; Työttömyyskassan edustajisto hyväksynyt kokouksessa

7 11) toimittaa vuosittain Finanssivalvonnalle työttömyyskassalain rahoitusosuuksia koskeva hakemus; 12) antaa tarvittaessa valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen; 13) edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona; 14) tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta; 15) huolehtia, että työttömyyskassalla on työttömyyskassalain ja Finanssivalvonnan määräysten mukaisesti kassan toimintaan ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät; sekä 16) edustaa kassaa ja hoitaa ne kassan asiat, joita laissa tai kassan säännöissä ole määrätty kassan muiden hallintoelinten hoidettaviksi. 17 Kassanjohtajan tehtävät Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassanjohtaja. Kassanjohtajantehtävänä on: 1) ohjata ja valvoa kassan käytännön toimintaa; 2) huolehtia hallituksen päätösten toteuttamisesta sekä hoitaa taloushallintoon ja muuhun toimintaan kuuluvia asioita; 3) valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat, raportoida hallitusta tärkeimmistä kassan toimintaan ja talouteen liittyvistä tapahtumista ja panna täytäntöön hallituksen päätökset; 4) tehdä hallituksen sijasta päätös jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta 4 :ssä tarkoitetuissa tilanteissa; 5) huolehtia kassan sisäisen valvonnan ja riskienhallintasuunnitelman toteutumisesta ja kehittämisestä; 6) edustaa kassaa hallituksen sijaan ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona; sekä 7) toimittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus hänen suoritettavakseen antaa. 18 Kassan nimen kirjoittaminen Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassan johtaja tai muu hallituksen siihen valtuuttama henkilö. Työttömyyskassan edustajisto hyväksynyt kokouksessa

8 Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai kassan johtajan sekä yhden muun hallituksen jäsenen nimet yhdessä. Kun työttömyyspäivärahapäätös annetaan tietojenkäsittelyä käyttäen, voidaan allekirjoitus merkitä koneellisesti. 19 Kassan asiamiespiirit Kassan hallitus jakaa kassan toiminta-alueet asiamiespiireihin edustajiston kokouksen määräämien perusteiden mukaan ja nimeää tarvittaessa asiamiespiirikohtaiset asiamiehet. Asiamiespiirien tehtävänä on edustajiston vaalin toimittaminen ja asiamiesten toiminnan ohjaaminen. Asiamiespiirien tehtävänä on jäsenhakemusten vastaanottaminen ja jäsenten avustaminen työttömyysturvaa koskevissa asioissa. 20 Kokouskutsut ja tiedonannot Varsinaisesta edustajiston kokouksesta on annettava asiamiespiireille kirjallinen ennakkoilmoitus vähintään 60 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu varsinaiseen edustajiston kokoukseen, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, on toimitettava kirjallisesti asiamiespiireille ja kokousedustajille viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu kassan ylimääräiseen edustajiston kokoukseen on toimitettava asiamiespiireille ja kokousedustajille kirjallisesti viisi (5) päivää ennen kokousta. Esityksiä kassan varsinaiselle edustajiston kokoukselle saavat tehdä asiamiespiirit ja hallitus. Kokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat on esitettävä hallitukselle kirjallisesti 30 päivää ennen kokousta. Edustajiston kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus. 21 Lainojen ottaminen Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan työttömyyspäivärahojen suorittamista varten ja pitkäaikaisia lainoja toimitilojen hankkimista varten, milloin niitä varten ei ole varoja käytettävänä. 22 Tilinpäätös Kassan tilikautena on kalenterivuosi. Työttömyyskassan edustajisto hyväksynyt kokouksessa

9 Hallituksen tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkistettaviksi vähintään kuukautta ennen edustajiston kokousta. Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen sitä edustajiston kokousta, jossa tilinpäätöksen vahvistamisesta on päätettävä. 23 Tasoitusrahasto Kassan rahastona on tasoitusrahasto, johon vuotuinen ylijäämä siirretään. 24 Vajauksen täyttäminen Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia. Ellei vajausta voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täytetään työttömyyskassalain 21 ja 22 :ssä mainitulla tavalla työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella. V LUKU ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 25 Kassan valvonta Kassan valvontaviranomainen on Finanssivalvonta. 26 Kassan sääntöjen muuttaminen Jos työttömyysturvalakia tai -asetusta tai työttömyyskassalakia tai muuta kassan toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset. Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa taikka kassan purkamiseen vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kassan edustajiston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Työttömyyskassan edustajisto hyväksynyt kokouksessa

10 27 Varojen luovutus kassan purkautuessa Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, varat, jotka ovat jäljellä sen jälkeen kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan purkamispäätöksen tehneen edustajiston kokouksen määräysten mukaisesti kassan toimintaa lähellä olevalle yhteisölle käytettäväksi kassan entiseen toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden taloudellisen ja ammatillisen koulutuksen tukemiseen. Työttömyyskassan edustajisto hyväksynyt kokouksessa

PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1(11) PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1.1.2015 alkaen 2(11) Sisällysluettelo PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT... 3 I LUKU... 3 TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA... 3 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Työttömyyskassan nimi on Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Työttömyyskassan nimi on Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KULJETUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka, toimiala-alue ja tarkoitus Työttömyyskassan nimi on Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT Hyväksytty Työttömyyskassan edustajiston kokouksessa 11. 12.11.2011 Hyväksytty Finanssivalvonnassa 2.1.2012 SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU KASSAN TOIMIALA

Lisätiedot

Sisältö. Teollisuusalojen työttömyyskassa Edustajiston kokous 3. 5.6.2015

Sisältö. Teollisuusalojen työttömyyskassa Edustajiston kokous 3. 5.6.2015 Sisältö 1 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA... 3 1 Yleistä... 3 2 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS... 3 2 Jäsenyys... 3 3 Jäsenyyden hakeminen... 3 4 Jäsenyyden alkaminen... 4 5 Jäsenmaksut... 4 6 Jäsenmaksujen

Lisätiedot

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9)

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9) Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9) 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Yleistä... 2 2 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS... 2 2 Jäsenyys... 2 3 Jäsenyyden hakeminen... 2 4 Jäsenyyden alkaminen...

Lisätiedot

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (8) Projektihallitus 1.4.2009

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (8) Projektihallitus 1.4.2009 Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (8) 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Yleistä... 2 2 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS... 2 2 Jäsenyys... 2 3 Jäsenyyden hakeminen... 2 4 Jäsenyyden alkaminen...

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA

SÄÄNNÖT YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA SÄÄNNÖT Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan säännöt 1.1.2015 alkaen. Säännöt on hyväksytty kassan kokouksessa 10.12.2014 ja Finanssivalvonta on vahvistanut ne

Lisätiedot

MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE

MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE 1 SISÄLLYSLUETTELO I OSA: TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMINTA... 3 1 SÄÄNNÖT... 3 1.1 HAKEMUS SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI (OHJE)... 3 1.2 MALLISÄÄNNÖT (OHJE)... 4 1.2.1

Lisätiedot

1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus

1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus 1 (10) APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus 1 Vakuutuskassan nimi on Apteekkien Eläkekassa (jäljempänä kassa), ruotsiksi Apotekens Pensionskassa,

Lisätiedot

Rakennusliitto ry:n ja Rakennusalan työttömyyskassan SÄÄNNÖT. aluejärjestön ja osaston mallisäännöt

Rakennusliitto ry:n ja Rakennusalan työttömyyskassan SÄÄNNÖT. aluejärjestön ja osaston mallisäännöt Rakennusliitto ry:n ja Rakennusalan työttömyyskassan SÄÄNNÖT aluejärjestön ja osaston mallisäännöt Hyväksytty 22. liittokokouksessa toukokuussa 2011 SISÄLLYSLUETTELO Rakennusliitto ry:n SÄÄNNÖT...5 1 Liiton

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt SÄÄNNÖT 26.11.2009 Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt LIITON SÄÄNNÖT Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

Tavoitteena on osuustoiminnallinen omavaraisuus. Ellei ylijäämää jaeta, se käytetään toimintatavoitteiden saavuttamiseen.

Tavoitteena on osuustoiminnallinen omavaraisuus. Ellei ylijäämää jaeta, se käytetään toimintatavoitteiden saavuttamiseen. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on JAK FINLAND OSK ja kotipaikka ESPOO... 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten päivittäisen rahatalouden tukemiseksi ylläpitää

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 3

SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 3 S ä ä n n ö t SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 3 Toimintapiiri ja yrittäjäjäseneksi liittyminen 3 Vakuutuksen päättyminen ja eläkekassasta eroaminen sekä erottaminen

Lisätiedot

Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92). Kassan toimintaa valvoo Vakuutusvalvontavirasto.

Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92). Kassan toimintaa valvoo Vakuutusvalvontavirasto. 1 MUUSIKKOJEN SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT 14.5.2012 YLEISET MÄÄRÄYKSET Vakuutuskassan nimi on Muusikkojen Sairauskassa. Kassan kotipaikka on Helsinki. 1 2 Kassan tarkoituksena on näissä säännöissä määriteltyjen

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT

VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT 01.06.2015 ALKAEN sairauskassa Säännöt 01.06.2015 alkaen 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Vammalan Kumiväen sairauskassa. Kassan kotipaikka on Sastamala.

Lisätiedot

Toimialoina ovat kaikki kulttuurin ja taiteen alat ja näiden toimintaa välittömästi tai välillisesti tukevat toimialat.

Toimialoina ovat kaikki kulttuurin ja taiteen alat ja näiden toimintaa välittömästi tai välillisesti tukevat toimialat. Kulttuuriosuuskunta Bertta Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Kulttuuriosuuskunta Bertta ja sen kotipaikka on Kotka. Osuuskunnan tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on HighScoreo Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

SAIRAUSKASSA KOMET SÄÄNNÖT ALKAEN 01.01.2015

SAIRAUSKASSA KOMET SÄÄNNÖT ALKAEN 01.01.2015 SAIRAUSKASSA KOMET SÄÄNNÖT ALKAEN 01.01.2015 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Sairauskassa Komet. Kassan kotipaikka on Kokkola. 2 Kassan tarkoituksena on näissä säännöissä määriteltyjen etuuksien

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

KOKKOLAN METALLIN JALOSTAJIEN SAIRAUSKASSA

KOKKOLAN METALLIN JALOSTAJIEN SAIRAUSKASSA KOKKOLAN METALLIN JALOSTAJIEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT ALKAEN 01.05.2013 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Kokkolan Metallin jalostajien sairauskassa. Kassan kotipaikka Kokkola. 2 Kassan tarkoituksena

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja toimipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Mediaholvi Osk säännöt

Mediaholvi Osk säännöt Mediaholvi Osk säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Mediaholvi Osk ja osuuskunnan kotipaikka Ylivieska. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan

Lisätiedot