SALAVA Liite I SANASTO. Museovirasto 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALAVA Liite I SANASTO. Museovirasto 2012"

Transkriptio

1 Liite I SANASTO Museovirasto 2012

2 (suomiruotsienglanti) Suomenkielinen termi Ruotsinkielinen termi Englanninkielinen termi termin johdos, assosiatiivinen suhde > suppeampi termi < laajempi termi syn. synonyymi käytä: suositeltava termi Määritelmässä ei käytetä isoa kirjainta tai pistettä: Määritelmä voi sellaisenaan korvata termin lauseessa. Määritelmissä on kursivoitu ne termit, jotka on määritelty muualla sanastossa. Huomautukset antavat lisätietoa käsitteistä ja termien käytöstä. anomalia anomali (n/en,er,erna) anomaly visuaalisessa tarkastelussa tai geofysikaalisin prospektointimenetelmin havaittu poikkeavuus luonnollisessa maannoksessa arkeofyytti arkeofyt (en,er,erna) archaeophyte arkeofyytti eli muinaistulokas on kasvi, joka on kulkeutunut maahamme ennen 1600lukua arkeofyytit ovat levinneet ihmisen raivaamille, viljelemille ja asuttamille alueille rautakauden alusta alkaen arkeologia arkeologi (n/,en,,) archaeology ihmisen menneisyyttä materiaalisten jäännösten avulla tutkiva tiede arkeologinen aineisto arkeologisk material (et,=,en) archaeological material, data arkeologisissa tutkimuksissa löydetyt kulttuurikerrokset, rakenteet, löydöt sekä otetut näytteet arkeologinen menetelmä arkeologisk metod (en,er,erna) archaeological method, process alkuperäisellä paikallaan säilyneen esineen, kerrostuman tai rakenteen tutkimuksissa käytettävä tieteenalan hyvien käytäntöjen ja laatuvaatimusten mukainen tutkimusmenetelmä, kaivaus ja dokumentointitekniikka arkeologinen tutkimus arkeologisk undersökning (en,ar,arna), forskning (en,ar,arna) archaeological research muinaisjäännösten paikantaminen, määrittely, dokumentointi ja tutkimus tieteenalan hyvien käytäntöjen ja laatuvaatimusten mukaisin, arkeologisin menetelmin Huom. Arkeologisen tutkimuksia ovat mm. inventointi, prospektointi ja kaivaus. arkeoosteologi, ks. osteologia ihmis ja eläinluiden osteologiseen tutkimukseen erikoistunut arkeologi arkistolähteet arkivkälla (n,or,orna) documentary sources arkistokokoelmissa säilytettävä aineisto ja dokumentaatio, esim. historialliset asiakirjalähteet, julkaisemattomat tutkimuskertomukset ja raportit 2

3 (muinaisjäännösten) arvottaminen, käytä: merkittävyyden arviointi bedömning (en,ar,arna), värdering (en,ar,arna) evaluation, valuation suojelukohteiden ominaisuuksien arviointiprosessi, jonka tarkoituksena on kohteiden luokittelu eksplisiittisesti määriteltyjen kriteerien perusteella (esim. valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti merkittäviin muinaisjäännöksiin) artefakti artefakt (en,er,erna) artefact ihmisen valmistama objekti: esine, rakenne tms. Huom. Suppeassa merkityksessä termillä viitataan ainoastaan tarkoituksellisesti tuotettuihin esineisiin erotukseksi sivutuotteena syntyneestä valmistusjätteestä. dokumentointi, dokumentointiaineisto, dokumentaatio dokumentering (en,ar,arna) documentation järjestelmällinen tiedon kerääminen, tallentaminen ja analysoiminen; kohdehavainnointi Huom. Sanalla dokumentointi viitataan sekä toimintaan että sen tulokseen. Sanaa dokumentaatio puolestaan käytetään erityisesti viitattaessa toiminnan tulokseen. dokumentointimenetelmä dokumenteringsmetod (en,er,erna) documentation method järjestelmällisessä kohdehavainnoinnissa käytettävä tieteenalan hyvien käytäntöjen ja laatuvaatimusten mukainen tekniikka ekofakti ekofakt (en,er,erna) ecofact arkeologisesta yhteydestä löydetty ja tutkimuksellista arvoa omaava objekti, joka ei ole ihmisen tekemä: esim. kasvitai eläinjäänne esiselvitys utredning (en,ar,arna) deskbased assessment/evaluation projektia, kenttätyötä tai toimenpidettä edeltävä tietyn kohteen tai alueen arkeologisen potentiaalin sekä tutkimus ja suojelutarpeen arviointi arkisto ja karttamateriaalin, muun lähdeaineiston, maastotarkastusten tai prospektointimenetelmien avulla geofysikaalinen prospektointimenetelmä geofysisk prospekteringsmetod (en,er,erna) geophysical prospection method maaperän geofysikaalisten ominaisuuksien (esim. magnetoituvuus, sähkön johtokyky) havainnointiin ja mittaukseen perustuva menetelmä, jota voidaan hyödyntää arkeologisessa tutkimuksessa esim. muinaisten toimintaalueiden paikantamisessa ja laajuuden määrittelyssä Huom. Geofysikaalisia prospektointimenetelmiä ovat mm. magneettinen menetelmä, sähköinen menetelmä, indusoitu polarisaatio ja maatutkaus. geokemiallinen prospektointimenetelmä geokemisk prospekteringsmetod (en,er,erna) geochemical prospection method maaperän geokemiallisten ominaisuuksien (esim. tiettyjen alkuaineiden pitoisuudet, ph) havainnointiin ja mittaukseen perustuva menetelmä, jota voidaan hyödyntää arkeologisessa tutkimuksessa esim. muinaisten toimintaalueiden paikantamisessa ja laajuuden määrittelyssä Huom. Geokemiallisia prospektointimenetelmiä ovat mm. fosfaattianalyysi ja maaperän happamuuden analysointi. hankerekisteri 3

4 Museoviraston ylläpitämä valtakunnallinen arkeologisten tutkimushankkeiden kuntakohtainen rekisteri harrastajaarkeologi amatörarkeolog avocational archaeologist arkeologisia tutkimuksia harrastuksenaan tekevä tai niihin osallistuva henkilö, jolla ei ole arkeologin koulutusta (muinaisjäännöksen) hoito skötsel av fornlämning maintenance (of an ancient monument) kohteen säilymistä edistävät, ominaisuuksia ja arvoa säilyttävät sekä ymmärtämistä edesauttavat toimenpiteet (arkeologinen) inventointi (arkeologisk) inventering (archaeological) survey systemaattinen, tieteellisin menetelmin tehty tutkimus, jonka tavoitteena on tietyn maantieteellisesti rajatun alueen muinaisjäännösten paikantaminen, tarkastaminen, määrittely, arviointi ja luettelointi irtolöytö, hajalöytö, käytä: irtolöytö, ks. myös löytöpaikka lösfynd stray find arkeologisessa tutkimuksessa tai sattumalta löydetty artefakti, jonka yhteyttä muinaismuistolain suojelemaan kiinteään muinaisjäännökseen ei ole todettu; muinaisesineeksi määriteltävä artefakti, jonka alkuperäistä kontekstia ei tunneta jälkityö efterarbete postexcavation work (process) kenttätutkimusten jälkeen toteutettava työvaihe arkeologisessa projektissa; kenttätutkimusten aikana kootun dokumentaation järjestäminen, luettelointi, raportointi ja saattaminen arkistoon (arkeologinen) kaivaus (arkeologisk) utgrävning archaeological excavation kajoavin menetelmin tehtävä tutkimus, jonka tarkoituksena on kohteeseen liittyvien kerrosten ja rakenteiden dokumentointi, näytteiden kerääminen sekä löytöjen talteenotto kohteen laajuuden, rakenteen, tyypin ja ajoituksen ym. tutkimuskysymysten selvittämiseksi kaivausmenetelmä, ks. myös kaivaustekniikka, kajoava tutkimus, kajoava menetelmä utgrävningsmetod excavation method tutkittavan kohteen ominaispiirteiden ja tutkimuskysymyksen perusteella valittavat tieteenalan hyviä käytäntöjä ja ohjeistusta noudattavat periaatteet ja työtavat kajoavissa arkeologisissa tutkimuksissa (esim. taso tai yksikkökaivaus) kaivaustekniikka utgrävningsteknik excavation technique kajoavissa arkeologisissa tutkimuksissa käytettävä tekniikka (esim. lapiointi, kaivauslastan käyttö tai konekaivu) kaivausalue, < tutkimusalue utgrävningsområde täsmällisesti rajattu ja tunnettuun koordinaattijärjestelmään kiinnitetty kajoavin menetelmin tutkittava/tutkittu alue (muinaisjäännöskohteella tai sen ympäristössä) kajoamaton tutkimus, kajoamaton menetelmä ickeförstörande metod nondestructive method kohteen tutkiminen käyttäen menetelmiä, tekniikoita ja työvälineitä, jotka eivät vaurioita kohdetta Huom. Kajoamattomia menetelmiä ovat mm. pintapoiminta, kartoitus ja maatutkaus. 4

5 kajoava tutkimus, kajoava menetelmä, katso arkeologinen kaivaus rubbning av lämningen, jmfr. arkeologisk utgrävning destructive method kohteen tutkiminen käyttäen menetelmiä, tekniikoita ja työvälineitä, jotka vaurioittavat kohdetta kartoitus kartläggning mapping kohteen ja sen ympäristön mittausdokumentointi ja dokumentaation perusteella muodostettu kohdetta kuvaava kartografinen esitys karttaanalyysi kartbaserad analys arkeologisen tutkimuksen kysymyksenasettelun kannalta olennaisen kartografisen aineiston kokoaminen, tarkastelu ja potentiaalisten alueiden sekä mahdollisten muinaisjäännösten paikantaminen kaupallinen arkeologia, tilaustutkimus kommersiell arkeologi commercial archaeology yksityisten toimijoiden tekemät maankäytön suunnitteluun liittyvät arkeologiset inventoinnit sekä muinaismuistolain 15 : n mukaiset tutkimukset rakennus tai maankäyttöhankkeiden uhkaamilla kohteilla kenttätyö, >maastotyö fältarbete fieldwork arkeologisen tutkimuksen työvaihe, joka suoritetaan tutkimusalueella, muinaisjäännöksellä ja sen ympäristössä tai inventoitavalla alueella maastossa kiinteä muinaisjäännös fast fornlämning alkuperäisessä ympäristössään säilynyt muinaismuistolain (295/1963) tarkoittama ja suojelema kohde, siihen kuuluvat kulttuurikerrokset, rakenteet ja löydöt koekaivaus provutgrävning trial excavation muinaisjäännöksen tutkiminen kaivauksin niiltä osin kuin on tarpeen kohteen tietyn ominaisuuden tutkimiseksi (esim. rajaus, säilyneisyys) koekuopitus se provutgrävning trial excavation tutkimusalueen prospektointi järjestelmällisesti sijoitetuin koekuopin ja pistoin inventoinnin tai tarkastuksen yhteydessä esim. kohteen muinaisjäännösstatuksen, tyypin ja rajauksen määrittelemiseksi koekuoppa, koekuopitus provgrop test pit kohteeseen kajoava suhteellisen pienialainen havainnointikohta ( 1 m x 1 m) esim. muinaisjäännösstatuksen tai muun ominaisuuden määrittelemiseksi koeoja provdike trial trench kohteeseen kajoava ojamainen havainnointikohta (yleensä noin 1 m x 210 m) esim. muinaisjäännösstatuksen tai muun ominaisuuden määrittelemiseksi koepisto provstick shovel test pit 5

6 kohteeseen kajoava, yleensä lapiolla tehty kuoppa (noin 20x20cm) esim. muinaisjäännösstatuksen tai muun ominaisuuden määrittelemiseksi kohde (kulttuuriperintökohde, muinaisjäännöskohde), paikka objekt (fornlämningsobjekt, område), plats site ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksesta muodostunut alue, joka muodostaa tunnistettavan ja erotettavissa olevan kokonaisuuden konservaattori konservator conservator korkeakoulututkinnon (AMK) suorittanut asiantuntija, jonka tehtävänä on suojata esineitä ja rakennuksia erilaisilta vaurioittavilta tekijöiltä sekä pysäyttää tai hidastaa niiden jo alkanut vaurioituminen Huom. Konservointi sisältää yleensä seuraavat vaiheet: tutkimus, ennalta ehkäisevä konservointi konservointitoimenpiteet ja dokumentointi. (arkeologinen) konteksti (arkeologisk) kontext (archaeological) context asian, ilmiön tai esineen löytö tai kulttuuriyhteys Huom. Löytökonteksti voi viitata löydön lähiympäristöön (löytökerros tms.), löydön horisontaaliseen ja vertikaaliseen sijaintiin tai löydön suhteeseen muihin saman kokonaisuuden löytöihin, myös laajemmassa kronologisessa tai alueellisessa ulottuvuudessa. Kulttuurikonteksti tarkoittaa sitä käyttö ja merkityskontekstia, jonka osana jokin löytö tai ilmiö on muinaisuudessa ollut. Tutkittavan kontekstin rajaus riippuu kysymyksenasettelusta. kulttuurikerros kulturlager culturallayer Kulttuurikerros on tietylle paikalle muodostunut, erilaisista rakenteista, esineistä ja maakerrostumista kasautunut kerros. Kerroksen on aiheuttanut ihmisen toiminta. Kulttuurikerroksen kaivaminen ja dokumentointi on keskeisin osa kaupungeissa ja asuinpaikoilla tehtäviä arkeologisia kaivauksia. kulttuurimaisema, ks. myös kulttuuriympäristö kulturlandskap, se även kulturmiljö cultural landscape Huom. Suomen kielessä sanalla maisema viitataan yhtäältä luonnonmaisemaan ja toisaalta kulttuurimaisemaan. kulttuuriperintö kulturarv cultural heritage yhteinen menneisyydestä säilynyt aineellinen ja aineeton kulttuuri (arkeologinen) kulttuuriperintö (arkeologiskt) kulturarv (archaeological) cultural heritage menneisyyden materiaaliset jäännökset eli muinaisjäännökset kulttuuriperintöä koskeva lainsäädäntö lagstiftning gällande kulturarv kulttuuriperinnön vaalimista ja suojelua koskevat oikeussäännökset eli muinaismuistolaki, laki rakennusperinnön suojelusta, laki Museovirastosta, maankäyttö ja rakennuslain osat, kirkkolaki ja ortodoksinen kirkkolaki sekä kulttuuriesineiden maastavientilaki. kulttuuriympäristö, ks. myös kulttuurimaisema kulturmiljö ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksesta syntynyt tai ihmisen muokkaama ympäristö kulttuuriympäristöviranomainen 6

7 kulturmiljömyndighet curator, > planning archaeologist kulttuuriympäristön suojelusta vastaava julkisyhteisön pysyvä toimielin, jolle on säädöksillä annettu toimivalta ja velvollisuus hoitaa tiettyjä tehtäviä Huom. Suomessa kulttuuriympäristöviranomaisia ovat muun muassa Museovirasto, maakuntamuseot ja ELYkeskukset. Kulttuuriympäristöviranomaisen palveluksessa on julkisissa viroissa toimivia asiantuntijoita, jotka voivat olla esimerkiksi arkeologeja, rakennustutkijoita, konservaattoreita tai arkkitehteja. lausunto, lausuntopyyntö utlåtande begäran om utlåtande assessment esim. viranomaisen antama, asiantuntemukseen nojautuva (pyydetty) kirjallinen kannanotto tai selvitys löytö, > maalöytö fynd find arkeologisessa tutkimuksessa tai sattumalta löydetty esine tai sellaisen osa tai ihmis, kasvi tai eläinjäänne löytöpaikka fyndplats site maantieteellisesti määriteltävissä oleva alue tai koordinaattipiste, josta on löydetty irtolöytö muinaisjäännös, ks. myös kiinteä muinaisjäännös fornlämning ancient monument käytöstä pois jäänyt, maassa tai vedessä säilynyt esihistoriallinen tai historiallinen kerrostuma, rakenne tai sellaisen osa; muinaismuistolain (295/1963) tarkoittama ja suojelema kohde Huom. Muinaismuistolain mukaan kiinteille muinaisjäännöksille ei ole määritelty minimiikää. muinaisjäännösalue, ks. myös muinaismuistoalue fornlämningsområde muinaismuistolain (295/1963) nojalla suojeltu alue, jolla sijaitsee kiinteitä muinaisjäännöksiä muinaisjäännösrekisteri fornlämningsregister register over ancient sites Museoviraston ylläpitämä valtakunnallinen arkeologisen kulttuuriperinnön kohderekisteri muinaismuistoalue fornlämningsområde muinaisjäännösaluetta osoittava kaavamerkintä pelastuskaivaus räddningsutgrävning rescue archaeology, rescue excavation maankäyttö tai rakennushankkeen uhkaaman muinaisjäännöksen arkeologinen tutkimus, johon ei ole varauduttu suunnitteluvaiheessa Huom. Mikäli rakennushankkeen yhteydessä paljastuu arkeologinen kohde tai muinaismuistolailla suojeltu kiinteä muinaisjäännös, joka vaarantuu hankkeen takia, on paikalla muinaismuistolain (295/1963) mukaan tehtävä arkeologinen tutkimus rakennuttajan laskuun. piirtäjä, ks. myös apulaistutkija forskningsbiträde prospektointi prospektering prospecting 7

8 kajoamaton tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää muinaisjäännöksen laajuutta ja rakennetta radiohiilimenetelmä, syn. radiohiiliajoitus ( 14 Cajoitus) radiokoldatering, C14datering iänmääritysmenetelmä, joka perustuu kaikessa elollisessa aineksessa olevan radioaktiivisen hiilen luonnolliseen vähenemiseen rakennuttaja byggherre luonnollinen tai juridinen henkilö, joka määrittää rakennushankkeen, antaa toimeksi rakennustyön ja vastaa sen rahoituksesta resentti resent recent nykyaikana syntynyt (muinaisjäännöksen) suojaalue, ks. myös suojavyöhyke (fornlämningens) skyddsområde muinaismuistolaissa säädetyn mukaisesti muinaisjäännöskohdetta ympäröivä, sen säilymistä turvaava alue Huom. Muinaismuistolain mukaan kiinteään muinaisjäännökseen kuuluu sellainen maaalue, joka on tarpeen jäännöksen säilymiseksi sekä kohteen laadun ja merkityksen kannalta välttämättömän tilan varaamiseksi sen ympärille (voidaan huomioida kaavoituksessa, vrt. suojavyöhyke). Varsinaisten suojaalueiden rajat voidaan kuitenkin vahvistaa vain elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen päätöksellä (vahvistettu noin 30 kohteella); muuten on voimassa laissa mainittu 2 metrin suojaalue. suojavyöhyke, ks. myös suojaalue skyddsområde muinaisjäännöksen merkitystä ja ominaispiirteitä korostava, maaston ja historiallisen yhteyden perusteella määrittyvä alue Huom. Suojavyöhykkeellä on viitattu muinaisjäännöksen tai muinaisjäännösalueen ympärillä olevaan alueeseen, jonka maankäyttöä pyritään ohjaamaan siten, että muinaisjäännöksen arvo ja merkitys säilyvät erotuksena muinaisjäännöksen suojaalueesta. Suojavyöhyke voidaan vahvistaa muinaismuistolain tarkoittamaksi muinaisjäännöksen suojaalueeksi vain elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen päätöksellä. stratigrafinen kaivaus, syn. yksikkökaivaus, kontekstuaalinen tutkimus stratigrafisk utgrävning kaivausmenetelmä, jossa maata poistetaan luonnollisten kerrosten mukaisesti, jokainen erotettu yksikkö tai rakenne omana kokonaisuutenaan Huom. Yksiköt voidaan erottaa toisistaan esim. maalajin, värin tai koostumuksen perusteella. Yksiköt pyritään kaivamaan pois kronologisessa järjestyksessä nuorimmasta vanhimpaan. Kokonaisuuksille annetaan yksilöivät tunnisteet, joiden avulla tutkimuskohteen muodostumista voidaan kuvata esim. matriisilla. (arkeologisen kulttuuriperinnön) suojelu skydd av kulturarv protection of cultural heritage esihistoriallisten ja historiallisen ajan muinaisjäännösten säilymisen mahdollistavat ja takaavat periaatteet sekä niistä johdetut menettelytavat ja toimenpiteet (kohteen) säilyneisyys bevaringsgrad state of preservation arvio muinaisjäännöksen säilymisen ja alkuperäisyyden tasosta, joka perustuu tietoon kohteen laajuudesta ja havaintoihin myöhemmän maankäytön tai luonnollisten tekijöiden aiheuttamista vaurioista ja muutoksista 8

9 tarkastus, syn. maastotarkastus, > tarkastussukellus besiktning, > besiktningsdyk ennalta tunnetun kohteen ja sen ympäristön tilan ja mahdollisten muutosten havainnointi maastossa; tutkimusalueen havainnointi maastossa uusien kohteiden paikantamiseksi tasokaivaus, tasokartta nivåutgrävning kaivausmenetelmä, jossa maata poistetaan teknisinä kerroksina, joiden pinnat muodostavat dokumentoitavia tasoja Huom. Kaivettavat kerrokset noudattavat useimmiten maanpinnan muotoja ja niiden paksuus on yleensä 5 tai 10 cm. Perinteisesti tasot korkeusvaaitaan ja dokumentoidaan sekä valokuvaamalla että piirtämällä. Kaivausalueelle jätetään usein profiilin dokumentointia varten kaivamattomia kaistoja, joiden avulla voidaan havainnoida kulttuurikerrosten ja siinä olevien ilmiöiden paksuutta ja järjestystä. topografia topografi topography maaston ja maiseman pinnanmuodostus totaalikaivaus totalutgrävning total excavation muinaisjäännöksen tutkiminen kaivauksin sen koko laajuudessaan tutkija forskare researcher ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut itsenäisesti työskentelevä inventoija tai tutkimusryhmän johtaja, joka vastaa tarvittaessa tutkimusluvan hakemisesta, sen ehtojen täyttymisestä sekä yleensä tutkimussuunnitelman ja tutkimusraportin tuottamisesta (arkeologinen) tutkimus arkeologisk forskning archaeological research muinaisjäännösten paikantaminen, määrittely ja dokumentointi tieteenalan hyvien käytäntöjen ja laatuvaatimusten mukaisin, arkeologisin menetelmin (tieteellinen) tutkimus vetenskaplig forskning scientific research uutta tietoa tuottava, tieteenalan yleisesti hyväksyttyjä periaatteita ja käytäntöjä noudattava tieteenharjoitus tutkimusalue, syn. tutkittava alue undersökningsområde maantieteellisesti rajattavissa oleva alue, johon arkeologinen tutkimus ja tarkastelu kohdistuu tutkimusavustaja vähintään perusopinnot arkeologian oppiaineessa suorittanut tutkimusryhmän jäsen, joka yleensä avustaa mittausdokumentoinnissa sekä vastaa kaivajien ohjaamisesta, löytöjen talletuksesta, puhdistuksesta ja luetteloinnista tutkimuskaivaus forskningsgrävning muinaisjäännöksen tutkiminen kaivauksin ainoastaan tieteellisistä lähtökohdista tutkimuslupa utgrävningstillstånd Museoviraston myöntämä lupa kajoaviin arkeologisiin tutkimuksiin kiinteällä muinaisjäännöksellä tutkimus ja suojelutarpeen arviointi bedömning av skydds och forskningsbehov 9

10 archaeological evaluation, deskbased assessment Museoviraston tai maakuntamuseon lausunnossaan antama arvio arkeologisen kulttuuriperinnön arvosta sekä tutkimus ja suojelutarpeesta (arkeologinen) valvonta arkeologisk övervakning watching brief vedenalainen arkeologia, mieluummin kuin: meriarkeologia undervattensarkeologi hylkyjen ja muiden vedenalaisten kohteiden ja rakenteiden tutkimus arkeologisin menetelmin vedenalainen (arkeologinen) kulttuuriperintö kulturarv under vatten kokonaan tai osittain veden pinnan alapuolella olevat muinaisjäännökset meri ja järvialueilla tai virtavesissä 10