KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT"

Transkriptio

1 KANGASALAN KUNTA 1(8) KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAKSUPERUSTEET Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja tai luvan hakija on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle näiden maksuperusteiden (taksan) mukaan määräytyvän maksun (MRL 145 ). Taksan perusteena olevat säännökset ja määräykset ovat aravalaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, maaseutuelinkeinolaki, pelastuslaki, postipalvelulaki, väestötietolaki ja näihin liittyvät asetukset sekä Kangasalan kunnan voimassa olevat rakennusjärjestykset. Tässä taksassa käytetyt lyhenteet ovat maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), maankäyttöja rakennusasetus (MRA), pelastuslaki (PL), rakennusjärjestys (RakJ), pykälä ( ) ja momentti (mom). 2 UUDISRAKENTAMINEN JA SIIHEN VERRATTAVAT MUUTOKSET (MRL 125 ) 2.1 Uuden rakennuksen tai laajennuksen rakentaminen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen - perusmaksu rakennusta kohti perusmaksu asuntoon tai maatilaan liittyvää talousrakennusta kohti lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 3,50 / m² - kuitenkin rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen talous- tai varastorakennuksen osalta kokonaisalan mukaan 1,70 / m² - toimenpiteen jälkeen kokonaisalaltaan enintään 30 m²:n suuruinen, rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertainen talousrakennus - perusmaksu rakennusta kohti lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 1,70 / m² 2.2 Muut rakennuslupaa edellyttävät toimenpiteet - perusmaksu rakennusta kohti perusmaksu talousrakennusta kohti lisäksi muutettavalta osalta kokonaisalan mukaan 3,50 / m² 2.3 LVI-korjaus- ja muutostyöt pientaloja suuremmista rakennuksista - perusmaksu rakennusta kohden 500

2 KANGASALAN KUNTA 2(8) 3 LUVANVARAISET TOIMENPITEET (MRL 126, MRA 62 ) 3.1 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 :n 1 mom:n kohdissa 1-11 mainitut luvanvaraiset toimenpiteet - toimenpidettä kohti Mikäli samalla luvalla haetaan lupaa useammalle kuin yhdelle toimenpiteelle, on maksu ensimmäiseltä toimenpiteeltä 160 ja seuraavilta 80 /toimenpide 80 Maksu on puolet kohdan 3.1 mukaisesta maksusta, jos toimenpidettä on huomioon ottaen maankäyttö- ja rakennuslain 126 :ssä mainitut toimenpideluvan edellytykset pidettävänä vähäisenä 4 PURKAMISEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET (MRL 127 ) 4.1 Lupa rakennuksen tai sen osan purkamiseen 100 Erityisiä selvityksiä vaativan kohteen maksua korotetaan 100 %. 4.2 Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely 50 Mikäli rakennuksen tai sen osan purkamiselle myönnetään lupa rakennusluvan myöntämisen yhteydessä, maksu on puolet kohdan 4.1 mukaisesta maksusta. 5 ILMOITUKSENVARAISET TOIMENPITEET (MRL 129, MRA 63 ) - toimenpidettä kohti 50 6 VOIMASSA OLEVAAN LUPAAN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET (MRL 143 ) Rakennusluvan voimassaoloajan pidentäminen tai lupapäätöksessä asetetun määräajan muuttaminen POIKKEAMISPÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 7.1 Poikkeamispäätös (MRL 171 ) - rakennuspaikkaa kohti Poikkeamispäätös, kun on kyse yksittäisestä kaava- tai muusta määräyksestä Kielteinen päätös 200

3 KANGASALAN KUNTA 3(8) 7.4 Kunnan antama lausunto poikkeamispäätöshakemuksesta alueelliselle ympäristökeskukselle Viranomaisen toimesta tapahtuvasta naapureiden kuulemisesta peritään lisäksi 10 :n mukainen maksu. 7.6 Päätöksen voimassaoloajan pidentäminen tai päätöksessä asetetun määräajan muuttaminen - rakennuspaikkaa kohti MAISEMATYÖLUPA (MRL128 ) VÄHÄISTEN POIKKEUSTEN SEKÄ ERITYISTEN EDELLYTYSTEN SELVITTÄMINEN RAKENNUSLUVAN YHTEYDESSÄ 9.1 Rakennusluvan yhteydessä myönnettävä poikkeus rakentamista koskevista säännöksistä ja määräyksistä (MRL 175, RakJ) Mikäli samalla luvalla haetaan useampaa eri poikkeusta, maksu on 150 ensimmäiseltä poikkeukselta ja 50 jokaiselta seuraavalta poikkeukselta Rakennusluvan yhteydessä selvitettävät rakennusluvan erityiset edellytykset (MRL 137 ) RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELTA PYYDETTY LAUSUNTO TAI ARVIO Rakennusvalvontaviranomaisena annettava kirjallinen ennakkolausunto tai arvio toimenpiteeseen liittyvästä, laajuudeltaan raja-tusta asiasta (ympäristöön sopivuus, lujuus, turvallisuus) VIRANOMAISTEN SUORITTAMA KATSELMUS JA KUULEMINEN HAKEMUSTEN RATKAISEMISEKSI (MRL 133, MRL 173, MRA 65, MRA 86 ) 11.1 Muun kuin luvassa määrätyn katselmuksen toimittaminen ja siitä tiedottaminen Kuulemiskirjettä kohti Mikäli hakemuksen johdosta joudutaan julkaisemaan kuulutukset sanomalehdessä, peritään kuuluttamiskustannukset hakijalta täysimääräisenä.

4 KANGASALAN KUNTA 4(8) 12 PELASTUSLAIN MUKAISET TEHTÄVÄT 12.1 Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle asetuksessa tai rakenteellisissa määräyksissä asetetuista vaatimuksista (PL 66 ) Kahta tai useampaa rakennusta varten myönnetty lupa yhteisen väestönsuojan rakentamiseksi (PL 60 ) VIRANOMAISTEHTÄVÄT ARAVALAIN JA MAASEUTUELINKEINO- LAIN PERUSTEELLA 13.1 Tarkastukset ja vaihetodistukset, jotka eivät sisälly rakennusvalvontatehtäviin Arvioinnin tekeminen KOKOONTUMISHUONEISTOJEN JA -ALUEIDEN TARKASTUS (MRA 54 ) 14.1 Kokoontumishuoneistojen tarkastus ja hyväksyminen - huoneistoa kohti Kokoontumisalueiden tarkastus - aluetta kohti MUUT KATSELMUKSET SEKÄ TARKASTUKSET Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimää-räinen katselmus tai tarkastus (MRA 76 mom 4) RAKENNUSTEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MERKITSEMINEN SEKÄ SIJAINTIKATSELMUKSEN TOIMITTAMINEN (MRL 150, MRA 75 ) 16.1 Rakennusta kohti Samanaikaisesti myönnetyn päärakennuksen kanssa merkittävä talous- ym. rakennus Mikäli toimenpide käsittää vain sijaintikatselmuksen, maksu on puolet 16 :n mukaisesta maksusta.

5 KANGASALAN KUNTA 5(8) 17 RAKENNUSRASITTEET SEKÄ YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN JA KIINTEISTÖJEN JÄRJESTELYT 17.1 Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen ja poistaminen (MRL 158, 159, 160 ) - rasitetta kohti Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen sijoittamista koskeva asia (MRL 161, 162, Postipalvelulaki 23 ) - päätöstä kohti Kiinteistöjen yhteisjärjestely (MRL 164 ) - päätöstä kohti Luonnollisen vedenjuoksun muuttamisesta aiheutuvan haitan poistaminen (MRL 165 ) - veloitettavaa kiinteistöä kohti PÄÄTÖKSEN LAINVOIMAISUUDEN TODISTAMINEN Rakennuttajan tai toimenpiteen suorittajan pyynnöstä annettu todistus päätöksen lainvoimaisuudesta LUPA RAKENNUSTYÖN SUORITTAMISEEN ENNEN PÄÄTÖKSEN LAINVOIMAISUUTTA (MRL 144 ) Rakennuttajan tai toimenpiteen suorittajan pyynnöstä annettu lupa töiden suorittamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman PÄÄTÖS RAKENNUTTAJAVALVONNASTA (MRL 151, MRA 78 ) 20.1 Valvontasuunnitelman käsittely Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää rakennuttajan tehtäväksi, tulee viranomaisen päättää vastaavasta rakennusvalvontamaksun alentamisesta. Alennus on vähintään 10 % ja enintään 50 % tämän taksan mukaan määräytyvästä maksusta Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus perutaan, on rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana, ellei viranomai-nen erityisistä syistä toisin päätä.

6 KANGASALAN KUNTA 6(8) 21 LUPAPÄÄTÖS ESITTELYPIIRUSTUSTEN POHJALTA Mikäli rakennuslupa käsitellään MRL 134 :n nojalla muun selvityksen (esittelypiirustusten) pohjalta kuin pykälän 1 mom:n mukaisten asiakirjojen perusteella, rakennusvalvontamaksu määrätään tämän taksan perusteella ja maksu tarkastetaan myöhemmin lopullisten suunnitelmien mukaan. Mikäli lopullisiin suunnitelmiin on tullut olennaisia muutoksia selvitykseen (esittelypiirustukseen) perustuneen käsittelyn jälkeen, sovelletaan maksun tarkistamiseen muita tämän taksan kohtia soveltuvin osin. 22 MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN KOROTETTUNA Jos viranomaisen tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, rakennusvalvontaviranomainen voi lisätä maksuun luvan vastaisen toiminnan tai laiminlyönnin tarkastus- ja valvontatehtävistä kunnalle aiheutuvat ylimääräiset kulut. Mikäli rakennuslupaa haetaan jälkikäteen luvattoman rakennuksen paikallaan pysyttämiseen, peritään maksu puolitoistakertaisena. 23 MAKSUN SUORITTAMINEN Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava kun päätös on annettu. Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko. viranomaistehtävä on suoritettu. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. Maksuihin sisältyvät päätösasiakirjojen lunastus-, postitus- ja lähetysmaksut. 24 MAKSUN PALAUTTAMINEN (MRL 145 ) 24.1 Luvan raukeaminen Milloin rakennuslupa tai muu lupa jää kokonaan tai osittain suorittamatta tai rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan, jos rakennustyö on aloittamatta. 16 :n mukainen maksu palautetaan kokonaan, jollei toimenpidettä ei ole suoritettu.

7 KANGASALAN KUNTA 7(8) Kuitenkin pidätetään käsittelykuluina - rakennusten osalta talousrakennusten osalta muiden lupien osalta Uuden luvan käsittely vanhan luvan ollessa voimassa Jos rakennuttaja rakennusluvan voimassa ollessa luopuu siitä ja hakee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukaisesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden hakemuksen maksua määrättäessä. 15 :n mukainen maksu palautetaan kokonaan, jollei toimenpidettä valmisteleviin töihin ole ryhdytty. Aikaisemmin suoritetusta maksusta pidätetään kuitenkin käsittelykuluina - rakennusten osalta talousrakennusten osalta muiden lupien osalta Myönnetyn luvan toteutuminen osittain Mikäli rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut, palautetaan luvan haltijalle hakemuksesta se valvontamaksun osa, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua.. Milloin rakennuslupa, joka ei koske uutta rakennusta, tai muu lupa kuin rakennuslupa, on rauennut, noudatetaan maksua palautettaessa soveltuvin osin tämän kohdan määräyksiä Hakemuksen hylkääminen Mikäli lupahakemus hylätään, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta. Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaatimuksen rakennus- ja ympäristölautakunnalle, maksu peritään / palautetaan lainvoimaiseksi tulevan päätöksen mukaisesti Kokonaisalan laskenta Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellareiden ja ullakoiden pinta-ala yhteensä ulkomitoin. Mukaan ei lasketa parvekkeita eikä 1,6 m matalampia tiloja. Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan sekä katoksen tai vastaavan kokonaisala.

8 KANGASALAN KUNTA 8(8) Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteena olevasta kokonaisalasta huomioon 4000 m² ylittävältä osalta 50 %. Hallimaisten rakennusten kokonaisalasta huomioidaan 2000 m²:n ylimenevältä osalta 50 %. 25 MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO Nämä maksuperusteet ovat Kangasalan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymät ja tulevat voimaan korvaten vanhan voimaan tulleen taksan, mutta kuitenkin siten, että voimaan tullut vanha taksa jää edelleen voimaan vanhassa taksassa olevan 7 :n kohdassa 7.1 olevan suunnittelutarveratkaisun ja kokonaan 17 :n osalta kunnes kyseisiä kohtia koskeva uusi taksa Kangasalan kunnassa on tullut voimaan. Kangasalan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt kohdan 2.3 lisäyksen taksaan ja se on tullut voimaan Rakennusvalvontamaksu määräytyy päätöksenantopäivänä voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KANGASALAN KUNTA 1(6) KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAKSUPERUSTEET Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA 1 405/02.03.00/2014 Rakltk 4.6.2014 53 RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA Kunnanvaltuusto Voimaantulo xx.xx.2014 1 IITIN

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT Puolangan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN TAKSA

TAMMELAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN TAKSA 1 TAMMELAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN TAKSA Ympäristölautakunta 16.12.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA... 3 3 RAKENNUSLUVAN ERITYISTEN EDELLYTYSTEN

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. Voimaantulo 1.1.2008. Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1.

TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. Voimaantulo 1.1.2008. Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1. TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Voimaantulo 1.1.2008 Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1.2014 39 TEUVAN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 4.11.2014 Kunnanhallitus 17.11.2014 Voimaan 1.1.2015

Ympäristölautakunta 4.11.2014 Kunnanhallitus 17.11.2014 Voimaan 1.1.2015 1 Ympäristölautakunta 4.11.2014 Kunnanhallitus 17.11.2014 Voimaan 1.1.2015 Uuraisten kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 2

Lisätiedot

VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013

VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013 VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT Liite 79 Vaalan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 10

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 10 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 10 RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 07.05.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot

Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä Kunnanvaltuusto 27.1.2014 8 1 MAKSUPERUSTEET Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kirkkonummen kunnan Rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä 12.2.2013 9

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Sivu 1/12 LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Laukaan valtuusto 2.4.2012 5 Sisällys: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 Poikkeaminen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

VAASAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT VAASAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutosten valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaiseminen

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutosten valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaiseminen suunnittelutarvealueella

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan taksa. Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen

Rakennusvalvonnan taksa. Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen Rakennusvalvonnan taksa Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen KARKKILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä 2 2 Rakentamisen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT ASKOLA, MYRSKYLÄ, PORNAINEN, PUKKILA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT ASKOLA, MYRSKYLÄ, PORNAINEN, PUKKILA ASKOLAN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 5.2.2015 4 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT ASKOLA, MYRSKYLÄ, PORNAINEN, PUKKILA 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija tai

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA Sisällysluettelo: 1 yleistä 2 rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MÄNTYHARJUN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MÄNTYHARJUN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

INKOON KUNTA Rakennusvalvonta RAKENNUSVALVONTATAKSA

INKOON KUNTA Rakennusvalvonta RAKENNUSVALVONTATAKSA INKOON KUNTA Rakennusvalvonta RAKENNUSVALVONTATAKSA Hyväksytty Inkoon rakennus- ja ympäristölautakunnassa17.1.2012 Sovelletaan 18.1.2012 alkaen Sivu 2 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Viranomaislautakunta 05.11.2014 94 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.11.2014 398 PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

Lisätiedot

rakennusta/rakennelmaa kohti 168,3 lisäksi rakennuksen/rakennelman kokonaisalan sekä katoksen alan mukaan/m² 1,98

rakennusta/rakennelmaa kohti 168,3 lisäksi rakennuksen/rakennelman kokonaisalan sekä katoksen alan mukaan/m² 1,98 LOHJAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Kaupunginhallitus 2.3.2015 95 Kaupunginvaltuusto 11.3.2015 34 Nämä maksut tulevat

Lisätiedot