Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 10"

Transkriptio

1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 10 RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa ) 1 Yleistä Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja tai luvan hakija on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaiselle kuuluvista tehtävistä kunnalle näiden maksuperusteiden (taksan) mukaan määräytyvän maksun (Maankäyttö- ja rakennuslain 145 ja muut säännökset*) *)Aravalaki ja -asetus, maaseutuelinkeinojen rahoituslaki ja sen nojalla annetut asetukset, pelastuslaki- ja -asetus, väestötietolaki ja -asetus, postilaki sekä Kotkan kaupungin rakennusjärjestys 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125 ) 2.1 Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen - rakennusta kohti lisäksi rakennuksen / laajennuksen kokonaisalan mukaan 4,20 /m Säiliön, kasvihuoneen, rakennelman sekä katoksen rakentaminen ja laajentaminen - puolet 2.1 ja 5 :n mukaisesta maksusta Tuulivoimala - kokonaiskorkeus yli 30 m 2500 / yksikkö Matkaviestintukiasema ja masto Kylmäasema ja mittarikatos Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän asuinrakennuksen rakentaminen ja laajentaminen - rakennusta kohti lisäksi rakennuksen/ laajennuksen kokonaisalan mukaan 3,30 /m Asumistarkoituksiin liittyvän varasto- tai talousrakennuksen sekä rakennelman rakentaminen ja laajentaminen - rakennusta kohti lisäksi kokonaisalan mukaan 1,70 /m2 - puolet 5 :n mukaisesta maksusta H:\Tyot\KEVI\Asianhallintayksikko\Saadokset\2015 nro 10.doc

2 2 (10) Katoksen rakentaminen - puolet 2.2 :n mukaisesta maksusta Mikäli rakennuslupaa haetaan samanaikaisesti enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävälle asuinrakennukselle sekä erilliselle varasto-, talousrakennukselle tai katokselle, peritään vain yksi rakennuskohtainen maksu. 2.3 Kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (muu kuin laajennus) - rakennusta kohti lisäksi kokonaisalan lisäyksen mukaan 3,30 /m2 2.4 Korjaus- ja muutostyö (MRL ja 3 mom.), joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin: - rakennusta kohti lisäksi korjattavan/ muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 2,70 /m2 2.5 Rakennuksen tai sen osan käyttäminen olennaisesti toiseen tarkoitukseen kuin mihin sitä on käytetty tai rakennuslupa osoittaa (MRL mom.): - rakennusta kohti lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 2,70 /m2 2.6 Määräaikainen rakennuslupa Rakennusluvan myöntäminen määräaikaisena - puolet 2.1, 2.2 ja 5 :n mukaisesta maksusta Määräaikaisen luvan jatkaminen sekä määräaikaisen luvan muuttaminen pysyväksi - puolet 2.1, 2.2 ja 5 :n mukaisesta maksusta 2.7 Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa Rakennushanketietojen käsittely 12 /lupa 4 Muiden luvanvaraisten toimenpiteiden valvonta 4.1 Julkisivun tai kattomuodon muuttaminen - rakennusta kohti enintään 2-asuntoinen asuinrakennus tai tällaisen asuinrakennuksen lisärakennus 230

3 3 (10) 4.2 Muut maankäyttö- ja rakennuslain 126a :ssä tarkoitetut ja muut tässä pykälässä mainitsemattomat toimenpiteet, joihin vaaditaan rakennusvalvontaviranomaisen lupa: - toimenpidettä kohti maalämpökaivo maalämpökaivo rakennusluvan yhteydessä LVI-suunnitelmien tarkastaminen ja LVI-tarkastukset 5.1 Rakennus- tai toimenpideluvan vaatimat kohteet - rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 0,80 /m2 Mikäli kysymys on vähäisistä korjausrakentamis- ja muutostöistä tai hallimaisista rakennuksista, peritään maksusta puolet - kuitenkin vähintään 60 Hallimaisille rakennuksille maksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteena olevasta kokonaisalasta huomioon korkeintaan 5000 m2 5.2 Kymen Vesi Oy:n liittymismääräyksistä johtuva kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen (kvv-laitteistojen) suunnitelmien ja asennustöiden tarkastaminen sellaisten asennusten, muutosten ja täydennysten osalta, jotka eivät liity luvanvaraiseen rakentamishankkeeseen - muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 0,80 /m2 - kuitenkin vähintään Vesi- ja viemärilaitteistojen saneerausten yhteydessä suunnitelmien ja asennustöiden tarkastaminen sellaisten asennusten, muutosten ja täydennysten osalta, jotka eivät liity luvanvaraiseen rakentamishankkeeseen - muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 0,80 /m2 - kuitenkin vähintään 60 6 Maisematyölupa (MRL 128 ) 6.1 Maisemaa muuttava maanrakennustyö Muu näihin verrattava toimenpide Tilapäinen rakennuslupa (MRL 176 ) 7.1 Tilapäisen rakennuksen rakentaminen enintään 5 vuoden ajaksi - puolet 2 :n ja 5 :n mukaisesta maksusta 7.2 Tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen sekä tilapäisen luvan muuttaminen pysyväksi - puolet 2 :n ja 5 :n mukaisesta maksusta

4 4 (10) 8 Ilmoituksenvaraisten toimenpiteiden valvonta (MRL 129, 126a ) Kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisen ilmoituksen käsittely Rakennuksen purkaminen (MRL 127 ) Rakennuksen tai sen osan purkaminen (purkamislupa) 300 Enintään 2-asuntoiset asuinrakennukset ja niihin verrattavat rakennukset: (purkamislupa) - rakennusta kohti 230 Purkuilmoituksen käsittely 70 Purkamislupa ja purkuilmoituksen käsittely rakennusluvan yhteydessä - puolet em. maksusta 10 Aloituskokous, työnjohtajat, katselmukset ja tarkastukset 10.1 Aloituskokouksen pitäminen 200 Enintään 2-asuntoiset asuinrakennukset ja niihin verrattavat rakennukset Rakennustyön vastaavan työnjohtajan, kvv-, iv-työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyminen/ ilmoituksen käsitteleminen - lupapäätöstä kohti 60 /työnjoht Katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden arvioimiseksi - rakennustoimenpidettä kohti enintään 2-asuntoista asuinrakennusta tai tällaisen asuinrakennuksen lisärakennusta kohti Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräinen katselmus tai tarkastus Loppukatselmuksessa määrätystä ensimmäisestä jälkitarkastuksesta ei peritä maksua, seuraavista peritään 80 / katselmus

5 5 (10) 11 Voimassa olevaan lupaan liittyvät päätökset 11.1 Luvan voimassaolojan pidentäminen työn aloittamista varten (MRL 143 ) - rakennusta kohti lisäksi 25 % 2 :n mukaisesta neliömaksusta, kuitenkin enintään Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn loppuunsaattamista varten - rakennustoimenpidettä kohti enintään 2-asuntoista asuinrakennusta tai tällaisen rakennuksen lisärakennusta tai muutostyötä kohti Lupapäätöksessä asetetun määräajan tai lupaehdon muuttaminen Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset (MRL 137 ja 171 ) 12.1 Lautakunnan tekemä suunnittelutarveratkaisu Lautakunnan tekemä poikkeamispäätös Lautakunnan tekemä poikkeamispäätös suunnittelutarveratkaisun yhteydessä Rakennustarkastajan tekemä suunnittelutarveratkaisu Rakennustarkastajan tekemä poikkeamispäätös Rakennustarkastajan tekemä poikkeamispäätös suunnittelutarveratkaisun yhteydessä Vähäinen poikkeus rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 ) - päätöstä kohti enintään 2-asuntoinen asuinrakennus tai tällaisen asuinrakennuksen lisärakennus Aidan rakentaminen (MRA 82 ) Rakennusvalvontaviranomaisen hakemuksesta antama määräys aidan rakentamisvelvollisuudesta ja/tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken - päätös 250

6 6 (10) 14 Rakennusrasitteet 14.1 Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen tai poistaminen - väestönsuojarasite muut rasitteet kiinteistöjen yhteisjärjestely (MRL 164 ) Viranomaisen päätös johtojen, putkien ja kiinnikkeiden sekä muiden laitteiden sijoittamiseksi ja muuttamiseksi 15.1 Maankäyttö- ja rakennuslain 161 ja 162 :n mukainen päätös Postilain 44 :n mukainen päätös Viranomaistehtäviä aravalain ja -asetuksen sekä maaseutuelinkeinolain ja - asetuksen perusteella 16.1 Tarkastukset ja vaihetodistukset, jotka eivät sisälly rakennusvalvontatehtäviin Arviointitehtävät: asunnon asuinrakennukset 80 - muut asuinrakennukset tuotantorakennukset 80 - varasto- ja muut rakennukset Muista viranomaistehtävistä perittäviä maksuja 17.1 Asiakkaan pyynnöstä tai tilauksesta tehtävät (vapaarahoitteiset rakennukset) - katselmus- ja vaihetodistukset 80 - kiinteistöarviot kerrosalalaskelmat 80 /tunti - vähintään 280 / laskelma 17.2 Ympäristölautakunnan ratkaistavaksi annettu rakennuspaikan käyttöä tai muuta haittaa koskeva valitus sekä muut lautakunnan päätökset Ympäristölautakunta päättää valvontamaksun suorittajan Kokoontumishuoneistojen ja -alueiden tarkastus (MRA 54 ) Mikäli luvassa on määrätty henkilöiden enimmäismäärästä, maksu lisätään lupamaksuun 18.1 Kokoontumishuoneistojen tarkastus ja hyväksyminen: - huoneistoa kohti lisäksi huoneiston kokonaisalan mukaan 1,20 /m2

7 7 (10) Yksinkertaisen hallimaisen kokoontumishuoneiston kokonaisalasta otetaan maksua määrättäessä huomioon 1000 m2 ylittävältä osalta puolet 19 Pelastuslain mukaiset tehtävät (PL 71, 75 ) 19.1 Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle asetuksessa tai rakenteellisissa määräyksissä asetetuista vaatimuksista (milloin siihen on perusteltu syy eikä poikkeuksen tekeminen olennaisesti heikennä suojautumismahdollisuuksia - poikkeamispäätös Kahta tai useampaa rakennusta varten myönnetty lupa yhteisen väestönsuojan rakentamiseksi viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen valmistumisesta Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen sekä sijaintikatselmuksen toimittaminen 20.1 Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus sekä tällaisen asuinrakennuksen lisärakennus - rakennusta kohti 390 Muiden rakennusten osalta - rakennusta kohti 595 Pohjapinta-alaltaan enintään olemassa olevan rakennuksen suuruinen asuinrakennuksen laajennus sekä varasto tai talousrakennus Asumistarkoituksiin liittyvän kevytrakenteisen pienen (alle 15 m2) varasto- tai talousrakennuksen sekä rakennelman rakentaminen ja laajentaminen Aidan paikan merkitseminen 110 / rajapiste 21 Viranomaisen suorittama kuuleminen ja lausunnot (MRL 133, 137, 173, MRA 65, 86 ) 21.1 Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen - naapuria kohti 80 - kunnallisen ilmoituksen laatiminen Kuuleminen poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua koskevan hakemuksen johdosta - naapuria kohti 80 - kunnallisen ilmoituksen laatiminen 125 Lisäksi peritään kohtien 21.1 ja 21.2 mukaiset todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut täysimääräisinä.

8 8 (10) 22 Lupa rakennustyön suorittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta (MRL 144 ) 22.1 Rakennuttajan tai toimenpiteen suorittajan pyynnöstä annettu lupa töiden suorittamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman 22.2 Enintään 2-asuntoista asuinrakennusta tai tällaisen asuinrakennuksen lisärakennusta kohti Päätös rakennuttajavalvonnasta 23.1 Päätös valvontasuunnitelmasta 115 Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää rakennuttajan tehtäväksi, tulee viranomaisen päättää vastaavasta rakennusvalvontamaksun alentamisesta. Alennus on enintään 25 %. Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana, ellei viranomainen erityisistä syistä toisin päätä. 24 Pakkokeinoista perittävät maksut (MRL 180 ja 182 ) 24.1 Viranhaltijan työn keskeyttämismääräys (MRL ) ja lautakunnan keskeyttämisen poistamis- tai pysyttämispäätös (MRL ) Uhan asettamispäätös Uhan tuomitsemispäätös Maksun määrääminen korotettuna 25.1 Jos viranomaisen tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, peritään hankkeesta suoritettavaksi tämän taksan mukainen maksu lisättynä siihen lisätyöstä aiheutuneet kustannukset 26 Arkisto- ja kopiointipalveluista perittävät maksut - toimenpidettä kohti 15 - kuitenkin vähintään 80 /tunti 27 Maksun suorittaminen ja palauttaminen 27.1 Maksun suorittaminen Lisäksi peritään kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaiset voimassa olevat lunastusmaksut Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu. Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään,

9 9 (10) kun ko. viranomaistehtävä on suoritettu. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava Valtiovarainministeriön ilmoituksen mukainen viivästyskorko. Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu Maksun palauttaminen Luvan raukeaminen Milloin rakennuksen rakentamista varten myönnetty rakennuslupa on rauennut ja työ on aloittamatta, luvan saajalle palautetaan 50 % hänen suorittamastaan maksusta. Maksu palautetaan, mikäli ao. summa on yli 200. Mikäli rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut, määrätään palautettavan maksun suuruus siitä valvontamaksun osasta, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua. Maksun palautusta on haettava kirjallisesti Uuden luvan käsittely vanhan ollessa voimassa Jos rakennuttaja rakennusluvan voimassa ollessa luopuu siitä ja hakee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukaisesti, hyvitetään luvan hakijalle 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden hakemuksen mukaista maksua määrättäessä. Mikäli muutos on vähäinen, voidaan maksu periä jo maksetun rakennusvalvontamaksun lisäksi 2 :n tai 5 :n mukaan (muutos olemassa olevaan rakennuslupaan) Hakemuksen peruuttaminen tai hylkääminen 28 Taksan soveltamista koskevia määräyksiä 28.1 Kokonaisalan laskenta Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta. Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaatimuksen ympäristölautakunnalle ja ympäristölautakunta muuttaa viranhaltijan kielteisen päätöksen ja myöntää luvan, peritään hakijalta maksuperusteiden mukainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan huomioon kielteisestä päätöksestä jo peritty maksu. Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakoiden pinta-ala yhteensä ulkomitoin. Mukaan ei lasketa parvekkeita, vähäisiä katoksia (alle 15 m2) eikä 160 cm matalampia tiloja. Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan sekä säiliön, katoksen tai vastaavan kokonaisala. Taksan 2.1 rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteena olevasta kokonaisalasta huomioon m2 ylittävältä osalta 75 % ja m2 ylittävältä osalta 50 %.

10 10 (10) 28.2 Jos rakennuksessa suoritetaan samanaikaisesti useampia 2 ja 5 :ssä tarkoitettuja toimenpiteitä, peritään toimenpiteistä yksi, pääasiallisen toimenpiteen mukaan määräytyvä rakennuskohtainen maksu. 29 Maksuperusteiden hyväksyminen ja voimaantulo Nämä maksuperusteet ovat Kotkan ympäristölautakunnan hyväksymät ja tulevat voimaan Rakennusvalvontamaksu määräytyy sen rakennusvalvontataksan mukaan, joka on voimassa hakemuksen saapumispäivänä.

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut 01.01.2014 alkaen Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Viranomaislautakunta 05.11.2014 94 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.11.2014 398 PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 LIITE 1 HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KANGASALAN KUNTA 1(6) KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAKSUPERUSTEET Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN T A K S A K O K O E L M A RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA Kv Taksan nimi 9.12.2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Ympäristöosaston taksat ja maksut 2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi ja rakennuksen paikan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Ymp.ltk. 11.11.2014 162 Liite no. 2. RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristölautakunta hyväksynyt 11.11.2014 Voimaantulo

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kunnanhallitus 15.12.2014 547 Voimaantulo 1.1.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Suositus TEKIJÄ Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-845-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.02.2013 Voimaantulo

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot