KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa klo 8.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8."

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA klo 18:00-20:02 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Liite. MUUT Liite. POISSA Liite. LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aimo Tervamäki ja Kirsi Virtanen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. Anneli Kinnunen Tarkastusaika Allekirjoitukset Eija Jansson PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Talousjohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginvaltuusto KOKOUSAI KA klo 18:00-20:02 KOKOUS PAIK KA Kokoushuone Koski KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 43 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA Liite 46 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN 102 Liite ESITYKSEN LUONNOKSESTA 47 KUNTATODISTUSOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Liite 49 VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN TAPANI 108 PÄÄKKÖSEN TILALLE 50 VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEEN TAPANI PÄÄKKÖSEN 110 TILALLE 51 JÄSENEN VALITSEMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN VALVONTAJAOSTOON 111 TAPANI PÄÄKKÖSEN TILALLE 52 ESITYKSEN TEKEMINEN SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN ESIMIEHESTÄ JA 112 ESIMIEHEN VARAHENKILÖSTÄ 53 MUUT ASIAT 114 Liite PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ- VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. ANNELI KINNUNEN Anneli Kinnunen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginvaltuusto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KVALT 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KVALT 44 Kaupunginvaltuustossa on hyväksytty periaate siitä, että pöytäkirjantarkastus suoritetaan sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Aimo Tervamäki ja Veikko Tikkanen. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Aimo Tervamäen ja Kirsi Virtasen.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 KHALL 232 Vs. henkilöstöasiainhoitaja Vuoden 2013 henkilöstötilinpäätöksessä on käytetty vertailulukuina vuoden 2012 henkilöstötilinpäätöksen tietoja. Henkilöstötilinpäätös on tehty KT Kuntatyönantajien suosituksen mukaisesti. Lisätietoja: talousjohtaja Eija Jansson puh tai vs. henkilöstöasiainhoitaja Miia Kettunen puh Vs. henkilöstöasiainhoitaja: Esitän että kaupunginhallitus esittää henkilöstötilinpäätöksen 2013 merkittäväksi kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Liite. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy vs. henkilöstöasiainhoitajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 45 Liite. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA 3/1.112/2014 KHALL 289 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh talousjohtaja Eija Jansson puh Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa otsikon mukaisesta lakiesityksestä. Pyyntöön tulee vastata sähköisellä lomakkeella mennessä. Lausuntopyyntö on osoitettu kuntien valtuustoille, koska siinä pyydetään ottamaan kantaa siihen, mihin sote-alueeseen kunta katsoo kuuluvansa. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi sekä sen voimaanpanolaki. Lailla uudistetaan kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, tuottamista, hallintoa, suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset. Uudistuksella kootaan nykyisin usealle eri kunnalliselle organisaatiolle kuuluvien palvelujen kattava järjestämisvastuu viidelle sosiaali- ja terveysalueelle. Esityksen mukaan maahan muodostetaan viisi sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymää, joilla on järjestämisvastuu julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista. Jokainen kunta kuuluu yhteen sosiaali- ja terveysalueeseen. Alueet eivät itse tuota palveluja, vaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta vastaavat sosiaali- ja terveysalueen järjestämispäätöksessä määritellyt kunnat ja kuntayhtymät. Tuottamisvastuu voidaan antaa sellaiselle kunnalle ja kuntayhtymälle, jolla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset vastata kaikista sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista. Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Siinä määritellään keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamiseksi tarvittavat toimet ja vastuut alueella. Järjestämispäätös sitoo tuottamisvastuussa olevia kuntia ja kuntayhtymiä. Tuottamisvastuussa olevat kunnat toteuttavat palvelut niiden omana toimintana. Omaa palvelutuotantoa voidaan täydentää yksityisiltä palvelujen tuottajilta hankittavilla palveluilla järjestämispäätöksessä määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Esityksen mukaan valtioneuvosto antaa eduskunnalle joka neljäs vuosi selonteon sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin strategisista tavoitteista. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa toimintaa lainsäädännön ja pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi ministeriö neuvottelee vuosittain kunkin sosiaali- ja terveysalueen kanssa niiden

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto järjestämisvastuulle kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Sosiaali- ja terveysalueen järjestämispäätös hyväksytään käytävissä neuvotteluissa. Kunnat vastaavat jatkossakin sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksesta. Rahoitus perustuu kunnan asukaslukuun sekä ikärakenteeseen ja sairastavuuteen. Kuntien rahoitusosuus kerätään sosiaali- ja terveysalueille, jotka osoittavat sen edelleen tuottamisvastuussa oleville kunnille ja kuntayhtymille järjestämispäätöksessä määriteltävien perusteiden mukaisesti. Uudistuksen johdosta kumotaan kansanterveyslaki, erikoissairaanhoitolaki sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion avustuksesta annettu laki. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettavan lain johdosta on useisiin sosiaali- ja terveydenhuollon lakeihin tarpeen tehdä muutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettavan lain voimaanpanosta säädetään erillisellä voimaanpanolailla. Lait ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Lakien mukaiset sosiaali- ja terveysalueet on muodostettava siten, että ne aloittavat toimintansa viimeistään vuoden 2016 alussa ja järjestämisvastuu siirtyy niille 2017 alusta lukien. Kansanterveyslaki, erikoissairaanhoitolaki ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettu laki ehdotetaan kumottavaksi vuoden 2017 alusta lukien. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 46 Liite. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen. Merkitään, että kaupunginvaltuusto teki lausuntoon korjauksia sivuille 9, 11 ja 13.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KUNTATODISTUSOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO KHALL 284 Talousjohtaja , puh Kuntatodistus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien alle vuoden pituisten rahoitustarpeiden hoitamiseen. Kuntatodistusohjelma on erittäin joustava, nopeasti käytettävissä oleva rahoitusmuoto. Kuntatodistus on haltijavelkakirja, jolla liikkeellelaskija (kunta) lainaa rahaa markkinoilta ja se rinnastetaan rahamarkkinoilla pankkien velkasitoumuksiin, yritysten yritystodistuksiin ja valtion velkasitoumuksiin. Kunta tai kuntayhtymä solmii vastapuolen (pankki tai julkisyhteisö) kanssa Kuntatodistusohjelman, joka on puitesopimus kuntatodistusten liikkeellelaskusta. Puitesopimuksesta ei aiheudu kunnalle kustannuksia eikä sille vaadita vakuutta. Rahoituskustannus määräytyy Kuntatodistuksen liikkeellelaskuhetken markkinakoron mukaan. Puitesopimuksen suuruus (=samanaikaisesti liikkeessä olevien Kuntatodistusten yhteenlaskettu maksiminimellisarvo) sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kuntatodistusohjelman korot ovat olleet viime vuodet huomattavasti alle pitkäaikaisten lainojen korkojen, mistä johtuen Kuntatodistusluotot ovat olleet erittäin edullinen rahoitusmuoto. Pohjola Pankki Oyj:ltä saadun ennakkotiedon mukaan indikatiiviset hinnat tällä hetkellä ( ) ovat: 1 kk 0,15 % (hinta suoraan 1 kk hinta) 3 kk 0,22 % 6 kk 0,31 %. Kuntatodistuksen pituus on 1 päivästä 12 kuukauteen ja minimäärä on euroa. Kuntatodistuksen korko määräytyy ko. periodin markkinakorosta. Kuhmon kokoisilla kunnilla puitesopimuksen suuruus on 5-10 milj. euroa. Puitesopimus on perusteltua tehdä useamman kuin yhden rahalaitoksen kanssa, jolloin mm. koron voi kilpailuttaa aina rahoitusta tarvittaessa. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. valtuusto hyväksyy kuntatodistusohjelman perustamisen Kuhmon kaupungille Pohjola Pankki Oyj:n ja Kuntarahoitus Oyj:n kanssa

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto valtuusto päättää vahvistaa kuntatodistusohjelmien kulloinkin käytössä olevaksi enimmäismääräksi 7 milj. euroa 3. valtuusto päättää hyväksyä kuhunkin rahalaitokseen perustettavan kuntatodistusohjelman enimmäismääräksi 7 Milj. euroa. Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginjohtajalle (vs. kaupunginjohtajalle), hallintojohtajalle ja talousjohtajalle oikeuden tehdä kuntatodistuskauppaa kohdassa kaksi mainitun enimmäismäärän puitteissa siinä tapauksessa, että valtuusto päättää hyväksyä Kuntatodistusohjelman käyttöönottamisen. Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtaja Eija Janssonin päättämään kuntatodistusohjelman käyttöön tarvittavan rahamarkkinakaupankäyntisovelluksen käyttöönotosta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Merkitään, että Helena Kampmanin ilmoituksen perusteella kaupunginhallitus totesi hänet esteelliseksi tämän asian käsittelyyn hallintolain 28 1 mom. 5. kohdan perusteella. Kampman poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Keskustelun aikana vs. kaupunginjohtaja esitti, että talousjohtajan esitys käsitellään seuraavassa järjestyksessä: 1. Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginjohtajalle (vs. kaupunginjohtajalle), hallintojohtajalle ja talousjohtajalle oikeuden tehdä kuntatodistuskauppaa kohdassa kaksi mainitun enimmäismäärän puitteissa siinä tapauksessa, että valtuusto päättää hyväksyä Kuntatodistusohjelman käyttöönottamisen. Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtaja Eija Janssonin päättämään kuntatodistusohjelman käyttöön tarvittavan rahamarkkinakaupankäyntisovelluksen käyttöönotosta. 1. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. valtuusto hyväksyy kuntatodistusohjelman perustamisen Kuhmon kaupungille Pohjola Pankki Oyj:n ja Kuntarahoitus Oyj:n kanssa 2. valtuusto päättää vahvistaa kuntatodistusohjelmien kulloinkin käytössä olevaksi enimmäismääräksi 7 milj. euroa 3. valtuusto päättää hyväksyä kuhunkin rahalaitokseen perustettavan kuntatodistusohjelman enimmäismääräksi 7 Milj. euroa.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 47 Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KHALL 294 Talousjohtaja : Raportti talousarvion toteutumisesta talous- ja toimintatavoitteiden osalta ajalla on liitteenä. Liite n:o 3. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi raportin talousarvion toteutumisesta ajalla Lisäksi kaupunginhallitus päättää saattaa raportin tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Lisätietoja antaa talousjohtaja Eija Jansson, puh Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 48 Liite. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN TAPANI PÄÄKKÖSEN TILALLE KHALL 286 Kaupunginvaltuuston varajäsen Tapani Pääkkönen on menehtynyt Tapani Pääkkönen on valittu valtuuston kokouksessa toimikaudeksi keskusvaalilautakuntaan 3. varajäseneksi. Vaalilain 13 :n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Kuntalain 33 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1. jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3. joka ei ole holhouksen alainen. Kuntalain 32 :n 2 momentin mukaan luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa tai esteellisyytensä arvioinnissa. Tasa-arvolain 4.2 :n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joten kiintiön toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Kuntalain 36.1 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, kuka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se: 1. toteaa Tapani Pääkkösen keskusvaalilautakunnan varajäsenyyden päättyneen kuoleman johdosta valitsee keskusvaalilautakuntaan varajäsenen Tapani Pääkkösen tilalle 3. varasijalle. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 49 Kaupunginvaltuusto yksimielisesti valitsi 3. varajäseneksi keskusvaalilautakuntaan Tapani Pääkkösen tilalle Reijo Malisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuosiksi

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEEN TAPANI PÄÄKKÖSEN TILALLE KHALL 287 Kaupunginvaltuuston varajäsen Tapani Pääkkönen on menehtynyt Tapani Pääkkönen on valittu valtuuston kokouksessa toimikaudeksi kaupunginhallitukseen Heikki Heikkisen varajäseneksi. Kuntalain 36 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa ( /81). Lisäksi valinnassa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 4.2 :n vaatimus. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. toteaa Tapani Pääkkösen kaupunginhallituksen varajäsenyyden päättyneen kuoleman johdosta valitsee kaupunginhallitukseen henkilökohtaisen varajäsenen Heikki Heikkiselle. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 50 Kaupunginvaltuusto yksimielisesti valitsi varajäseneksi kaupunginhallitukseen Tapani Pääkkösen tilalle Teuvo Seppäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuosiksi

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto JÄSENEN VALITSEMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN VALVONTAJAOSTOON TAPANI PÄÄKKÖSEN TILALLE KHALL 288 Kaupunginvaltuuston varajäsen Tapani Pääkkönen on menehtynyt Tapani Pääkkönen on valittu valtuuston kokouksessa ( 69) toimikaudeksi teknisen lautakunnan valvontajaostoon. Kuntalain 36 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa ( /81). Lisäksi valinnassa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 4.2 :n vaatimus. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. toteaa Tapani Pääkkösen teknisen lautakunnan valvontajaoston jäsenyyden päättyneen kuoleman johdosta valitsee teknisen lautakunnan valvontajaostoon jäsenen Tapani Pääkkösen tilalle kuluvan valtuustokauden loppuun saakka. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 51 Kaupunginvaltuusto yksimielisesti valitsi jäseneksi teknisen lautakunnan valvontajaostoon Tapani Pääkkösen tilalle Jorma Karjalaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuosiksi

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ESITYKSEN TEKEMINEN SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN ESIMIEHESTÄ JA ESIMIEHEN VARAHENKILÖSTÄ SLTK 9 Toimialan esimies Kuhmon kaupungin hallintosäännön 3 :ssä määrätään, että kutakin kau pun gin hal li tuk sen toimialaa ja kutakin lautakuntien toimialaa johtaa toimialan esimies. Hallintosäännön 26 :n 1 mom. mukaan kaupun gin val tuus to nimeää valtuustokaudeksi kerrallaan toimialojen esimie het ja näiden henkilökohtaiset varamiehet. Kaupunginhallitus on kokouksessaan :ssä 427 pyytänyt si vis tys lau ta kun taa ja teknistä lautakuntaa tekemään ehdotukset toi mialo jen esimiehestä ja hänen varamiehestään valtuustokaudeksi siten, että nimeämisestä voidaan päättää maaliskuussa pi det tä vässä valtuuston kokouksessa. Kuhmon kaupungin hallintosäännön 16 mu kaan toimielin voi erityisestä syystä päättää asian käsittelemisestä pu heen joh ta jan selostuksen pohjalta. Sivistyspalvelujen toimialan johtoryhmä on kokouksessaan keskustellut toi mi alan esimiehen valinnasta ja yhtenä vaihtoehtona esille nousi, että si vis tys lau ta kun ta esittäisi määräaikaista esimiestä. Sivistyslautakunta te kee johtosäännön mukaisesti esityksen sivistyslautakunnan pu heenjoh ta jan selvityksen pohjalta. Sivistyslautakunnan puheenjohtajan selostus: Lautakunta päättää käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta, kos ka lautakunnan esittelijä, toimialan esimies on asiassa esteellinen hal lin to lain 28 1 mom. mukaan ja sivistyspalvelujen toimialan esimie hen varamies Tuupalan koulun rehtori Onni Heikkinen on vuo silo mal la. Lautakunnan esittelijä, toimialan esimies Timo Heikkilä poistui kokouksesta toimialan esimies -asian käsittelyn ajaksi. Sivistyslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus: Esitän toimialan esimieheksi Timo Heikkilää valtuustokaudeksi Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen. Lisäksi lautakunta päätti, että esitys toimialan esimiehen varahenkilöstä tehdään myöhemmin.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KHALL 183 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle valittavaksi sivistyspalvelujen toimialan esimieheksi Timo Heikkilää valtuustokaudeksi Merkitään, että Antti Komulaisen ja Kirsi Virtasen ilmoitusten perusteella kaupunginhallitus totesi heidät esteellisiksi tämän asian käsittelyyn hallintolain 28 1 mom. 5. kohdan perusteella. Komulainen ja Virtanen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä kokouksessa. KHALL 267 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle valittavaksi sivistyspalvelujen toimialan esimieheksi Timo Heikkilää ja toimialan esimiehen varahenkilöksi perusopetuksen rehtori Seppo Vileniä valtuustokaudeksi Merkitään, että Antti Komulaisen, Kirsi Virtasen ja Tuomo Piiraisen ilmoitusten perusteella kaupunginhallitus totesi heidät esteellisiksi tämän asian käsittelyyn hallintolain 28 1 mom. 5. kohdan perusteella. Komulainen, Virtanen ja Piirainen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 52 Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginvaltuusto MUUT ASIAT KVALT 53 Valtuutettu Ulla-Maija Haverinen työjärjestysvuoron, jossa hän kertoi, että lapsiasiavaltuutetulta on tullut esitys, että 20. marraskuuta vietämme lapsen oikeuksien päivää ja silloin lippu salkoon. Valtuutettu Mikko Polvinen jätti valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisen valtuustoaloitteen, jossa esittää, että Kuhmon kaupungin tulee ottaa käyttöön suora videointilähetys valtuuston kokouksissa. Lähetykset voisivat olla nähtävissä esim. Kuhmon kaupungin nettisivuilla. Liite.

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ KUHMON KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Valituskielto ja sen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain val mistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 43, 44, 45, 46, 48 ja 53 HvalL 3 :n 1 mom:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Muihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Isokatu 4 PL Oulu Kunnallisvalitus Valitusaika Pykälä Asia 30 päivää 47 KUNTATODISTUSOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO 49 VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN TAPANI PÄÄKKÖSEN TILALLE 50 VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEEN TAPANI PÄÄKKÖSEN TILALLE 51 JÄSENEN VALITSEMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN VALVONTAJAOSTOON TAPANI PÄÄKKÖSEN TILALLE 52 ESITYKSEN TEKEMINEN SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN ESIMIEHESTÄ JA ESIMIEHEN VARAHENKILÖSTÄ Hallintovalitus Valitusaika Pykälä Asia...päivää Muu valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, katuosoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, katuosoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 27.08.2013 klo 17:30-19:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 27.01.2015 klo 16:00-17:15 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2012 61 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 23.05.2012 klo 18:00-18:15 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69. 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 24.06.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69. 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 24.06.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.06.2014 klo 16:00-19:58 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 01.12.2011 klo 16:00-17:45 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/2009 152. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/2009 152. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/2009 152 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 02.11.2009 klo 16:25-17:32 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvirasto, Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1. Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1. Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Kunnanvaltuusto 19.01.2009 AIKA 19.01.2009 klo 13:00-14:10 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 321. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot. jäsen varajäsen

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 321. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot. jäsen varajäsen KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 321 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 09.04.2013 klo 17:30-19:43 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 03.11.2014 klo 13:30-15:09 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 10.03.2014 klo 17:30-20:45 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 17:00-19:38 PAIKKA Abborsjö, Sorvasuontie 601, Huuvari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 283 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 461 284 LUKIO-OPETUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2014 28.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2014 28.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 58 KH 59 KH 60 KH 61 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talousarviolainan nostaminen Investointimääräraha urheiluhallin valaistuksen uusimiseen KH 62 Sosiaaliasiamiehen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot