ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN"

Transkriptio

1 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 42/2012/1 Dnro ISAVI/150/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristölupa, Savonlinna Autoliike Itäosa Oy TOIMINTA JA SIJAINTI Yritys ottaa vastaan enintään 300 romuajoneuvoa vuodessa. Ajoneuvot kuivataan eli niistä poistetaan kaikki nesteet, osia lajitellaan, varastoidaan ja myydään eteenpäin. Autojen lisäksi yritys ottaa vähäisessä määrin vastaan muuta romumetallia. Toimintaa harjoitetaan Savonlinnassa kahdella lähekkäin olevalla tontilla osoitteissa Ahertajantie 14 (kiinteistötunnus ) ja Tuottajantie 11 (kiinteistötunnus ). ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN Hakemus on tullut vireille Etelä-Savon ympäristökeskuksessa ja se on siirretty Itä-Suomen aluehallintovirastoon Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4 kohdan mukaan ympäristölupa on oltava jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Aluehallintovirasto ratkaisee ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13 f kohdan mukaan lupahakemuksen laitokselle, jossa käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä. Lupahakemuksen jättämisen perusteena on ollut ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 7 ja ympäristönsuojelulain 28 3 momentti (toiminnan olennainen muutos). YMPÄRISTÖOLOSUHTEET Toimintaa harjoitetaan kahdella eri tontilla, jotka sijaitsevat Nätkin teollisuusalueella. Tonttien etäisyys toisistaan on noin 130 metriä. Niiden välinen alue on kaavassa merkitty puistoksi. Alueella kasvaa tällä hetkellä melko tiheää metsää. Kumpikin tontti rajautuu katuun ja puistoon sekä toisiin teollisuustontteihin. Lähimmillä teollisuustonteilla on mm. kompostointilaitos, rakennus- ja puujätteen murskausta harjoittavia yrityksiä, kuljetus- ja rakennusliikkeitä sekä kaupungin lumenkaatopaikka. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Mikkelin päätoimipaikka fax Maaherrankatu 16 Mikkeli Postiosoite: PL 50, Mikkeli Joensuun toimipaikka Torikatu 36 Joensuu Kuopion toimipaikka Hallituskatu Kuopio

2 2 (17) Teollisuusalueen pohjoispuolitse kulkee rautatie, johon tonteilta on matkaa 130 ja 180 metriä. Kappeli ja hautausmaa ovat noin metrin päässä Ahertajantien tontista, sen itäpuolella. Asemakaavassa on varaus hautausmaan laajentumiselle huomattavasti em. lähemmäksi. Lähimmät asuinrakennukset ovat metrin päässä. Teollisuusalue ei sijaitse pohjavesialueella. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Toimintaa koskevat luvat ja kaavoitustilanne Toiminta Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolle Ahertajantien osalta on Savonlinnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tekemällään päätöksellä hyväksynyt yhtiön jätteen ammattimaista keräämistä ja kuljettamista koskevan ilmoituksen ja toiminnan merkitsemisen jätetiedostoon. Ilmoitus koskee romuajoneuvoja, 100 t/a. Tuottajantien tontti sijaitsee asemakaavan mukaan yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (TTV), jonne saadaan sijoittaa kiinteistön hoidon kannalta välttämättömät asunnot. Ahertajantien kortteli on merkitty teollisuusrakennusten kortteliksi (TT). Tuottajantien tontin (6 410 m 2 ) omistaa hakija ja Ahertajantien tontin (4 362 m 2 ) Savonlinnan kaupunki. Autoliike Itäosa Oy on harjoittanut autopurkamotoimintaa Ahertajantien tontilla vuodesta 1989 alkaen ja Tuottajantien tontilla vuodesta 2009 alkaen. Ahertajantien hallissa (540 m 2 ) sijaitsevat yrityksen toimisto ja sosiaalitilat sekä myytävien varaosien varastot. Tuottajantiellä on kaksi hallia, joiden yhteispinta-ala on noin m 2. Tuottajantien kiinteistöllä on aiemmin toiminut puualan yritys. Yritys ottaa vastaan enintään 300 romuautoa vuodessa pääasiassa Savonlinnan seudulta. Autot kuivataan eli niistä poistetaan polttoaineet, öljyt ja muut nesteet sekä moottorit Ahertajantien tontilla sekä asfaltoidulla pihalla että hallissa. Eri materiaalit erotellaan ja toimitetaan joko kierrätykseen ja jatkojalostukseen tai muuhun lainmukaiseen jatkokäsittelyyn. Yksi merkittävä osa toimintaa on autoista irrotettujen varaosien myynti. Kuivatut autot sijoitetaan välivarastoon kummallekin tontille. Osa autoista/ niiden peltiosista murskataan Tuottajantien tontilla, missä on myös murskatun materiaalin lajittelua ja muuta jatkokäsittelyä. Kaikkia autoja ei murskata, vaan pääosa kuivatuista autonkoreista viedään pois sellaisenaan tai paalattuina. Paalaus tehdään siirrettävillä laitteilla. Autojen murskaus tehdään ulkona, mutta eri ainesten lajittelu ja jatkokäsittely tehdään halleissa, missä on myös yhtiön tarkoitukseen kehittämää erikoiskoneistusta. Toimintaan kuuluu mm. sähköjohtojen kuorintaa, murskausta ja arvometallien paalausta. Yhtiö on hankkinut äskettäin Tuottajantien isomman murskan tuottaman murskeen tarkempaa lajittelua varten ns. pyörrevirtakoneen, jolla saadaan

3 3 (17) magneettisten metallien lisäksi eroteltua murskeesta myös ei-magneettiset metallit (erityisesti alumiini). Yhtiön toimipaikka on Suomen Autokierrätyksen virallinen vastaanottopiste, jonne romutettavat autot voi tuoda ja jossa asiakas saa romutustodistuksen. Samalla tieto ajoneuvon vastaanottamisesta talletetaan sähköisesti Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi:n ylläpitämään ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon poistamiseksi rekisteristä. Autojen lisäksi yritys ottaa vastaan muuta metalliromua enintään 30 tonnia vuodessa. Romuajoneuvojen vastaanottoa sekä purku- ja murskaustoimintaa harjoitetaan arkipäivisin klo 8 17 välisenä aikana. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Ahertajantien hallissa on vesikeskuslämmitys, jonka lämpö tuotetaan puukattilalla. Lisälämmitykseen käytetään tarvittaessa sähköä. Tuottajantien ns. päähallin sosiaalitiloissa on sähkölämmitys ja varsinaista hallia lämmitetään tarvittaessa sähköpuhaltimella. Ns. kylmähallia ei lämmitetä. TOIMINNASTA AIHEUTUVAT PÄÄSTÖT JA NIIDEN RAJOITTAMINEN Päästöt vesiin ja viemäriin Ahertajantien tontin piha-alueesta noin puolet on asfaltoitu ja toinen puoli on sorapintaista, mutta Tuottajantien kaikki piha-alueet ovat päällystämättömiä. Ahertajantien tontin asfaltoidun piha-alueen vedet ohjataan kallistuksin sadevesikaivoihin ja edelleen öljynerottimelle, josta ylivuotovedet menevät kadun varren avo-ojaan. Erottimen puhdistusteho/luokka on I. Öljytilan täyttymisestä on hälytysjärjestelmä (punainen hälytysvalo). Lisäksi erotinta tarkkaillaan manuaalisesti päällysluukun kautta. Hallin sosiaalijätevedet ja isomman huoltotilan vedet menevät kaupungin viemäriin. Huoltotilan vesille on rasvan ja öljyn erotuskaivo ennen vesien johtamista kaupungin viemäriin. Pienemmässä huoltotilassa on tiivis lattia eikä siellä ole lattiakaivoja. Isompaa huoltotilaa käytetään nykyisin lähinnä varastona ja omien koneiden tai autojen säilytyspaikkana. Tuottajantien tontilla ei ole tällä hetkellä sadevesiviemäröintiä eikä näin ollen myöskään pihavesien käsittelyä. Piha-alueita tullaan päällystämään vaiheistetusti. Myös jätteiden välivarastointia piha-alueella kehitetään mm. rakentamalle eri jakeille betonilooseja. Avolooseihin (6 kpl) tulee 1,5 m korkeat betonielementtiseinät ja valettavat betonipohjat. Loosit ja kadulta niille johtava asfaltointi (noin 350 m 2 ) toteutetaan alkukesästä Alustavan suunnitelman mukaan omat loosit tulee ainakin renkaille, vanteille, valuraudalle ja alumiinille. Sekakuormien vastaanottoon käytetään yhtä loosia, josta sitten eri ainekset lajitellaan toisiin looseihin. Looseista ja päällystettäviltä alueilta kertyvät vedet tullaan johtamaan maastoon hiekan- ja öljynerottimen kautta. Yhtiön tarkoitus on päällystää tulevina vuosina kaikki tontin kulkuväylät. Tuottajantiellä on viemäröinti ainoastaan päähallin sosiaalitiloissa.

4 4 (17) Päästöt ilmaan Melu ja tärinä Jätteet Kummassakin murskauslaitteessa on imuri, jolla syntyvä pöly (muovia, kangasta, puuta) saadaan talteen. Kertyvä aines menee energiajätteenä eteenpäin (Lassila &Tikanoja Oy). Toiminnan aiheuttamista melutasoista ei ole esitetty arvioon tai mittauksiin perustuvia lukuarvoja. Isojen metalliesineiden murskaukseen käytettävä dieselkäyttöinen murska sijaitsee ulkona ja sähköjohdoille yms. tarkoitettu sähkökäyttöinen murska sisätiloissa. Toiminta sijoittuu teollisuusalueelle, jolla ei ole asutusta. Murskauksesta voi syntyä melua, jota voidaan tarvittaessa torjua meluvallein. Lähimpään asutukseen on matkaa yli 300 metriä ja myös välissä oleva metsikkö vaimentaa ääntä. Ulkona tehtävää murskausta tehdään panosluonteisesti eli murskattavaa materiaalia kasataan murskan lähelle pidemmän ajan kuluessa ja sitten murskausta tehdään 3 4 tuntia yhtenä tai kahtena päivänä peräkkäin. Tonteilla on yhteensä noin 300 autonkoria välivarastoinnissa. Kaikki ajoneuvoista irrotetut käyttökelpoiset osat myydään varaosiksi yksityisasiakkaille. Koreja ja muuta metallia toimitetaan metallisulattamoille sellaisenaan, murskattuna ja paalattuna (Stena Recycling Oy). Mm. ennen autojen paalausta osasta niitä otetaan jalometallit erilleen ja jatkokäsitellään Tuottajantien hallissa ennen eteenpäin toimittamista. Autoista ja muusta romusta eroteltuja arvometalleja, erityisesti kuparia, paalataan eteenpäin toimittamista varten nykyisin noin 10 tonnia vuodessa (tavoite 50 t/a). Eteenpäin toimitetut kokonaismetallimäärät ovat olleet viime vuosina tonnia/vuosi. Autonrenkaita tulee romuautojen mukana noin kpl vuodessa ja enimmillään niitä on Tuottajantien tontin pihalle varastoituna kpl. Renkaat ja murskattu muovi toimitetaan Lassila & Tikanoja Oy:lle. Romuautoista kertyy öljyjä l/a, jäähdytysnestettä l/a pesunestettä noin 300 l/a. Yritys hyödyntää romuajoneuvojen kirkkaita öljyjä, polttoainetta ja muita nesteitä omissa työkoneissaan. Ilmastointilaitteiden kylmäaineiden poiston ja nesteiden eteenpäin toimittamisen hoitaa lähellä sijaitseva autokorjaamo. Hyödyntämiskelvoton jäteöljy, noin l/a, käydään hakemassa kiinteistöltä (Ekokem/ aliurakoitsija). Romuakut, noin 3 t/a, säilytetään kummankin tontin halleissa Stena Recycling Oy:n toimittamissa akkulaatikoissa ja ne toimitetaan käsittelyyn Suomen Akkukierrätys Oy:lle.

5 5 (17) Päästöt maaperään Nesteitä ja moottorit sisältäviä ajoneuvoja käsitellään ja varastoidaan vain Ahertajantien päällystetyllä alueella. Tuottajantien tontilla varastoidaan vain moottorittomia koreja. Poistettuja nesteitä varastoidaan enintään 200 litran tynnyreissä, joiden alla on valuma-altaat. Akuille on edellä mainitut tiiviit akkulaatikot Poikkeuksellisten tilanteiden aikana syntyvät päästöt ja jätteet TARKKAILU VAKUUS Vuotojen varalta tonteilla on imeytysainetta öljyjen ja nesteiden poistoon. Nesteastiat on varustettu valuma-altain, eikä kerralla käsitellä suuria määriä öljyjä tai muita nesteitä. Toiminnassa noudatetaan Suomen Autopurkamoliiton toimintatapoja sekä alaa koskevia säädöksiä. Ympäristövaikutuksia tullaan tarkkailemaan aluehallintoviraston ohjeiden mukaisesti. Lupahakemuksessa ei ole esitystä vakuuden suuruudesta. SELVITYS ASIANTUNTEMUKSESTA Yhtiö on harjoittanut autopurkamotoimintaa vuodesta 1989 alkaen. Yli kahdenkymmenen vuoden kokemus alalta sekä Suomen Autopurkamoliiton toimintatapojen ja ohjeiden noudattaminen takaavat asiantuntemuksen. Yrityksessä pyritään edelleen kehittämään kierrätystekniikoita ja parantamaan romuajoneuvojen kierrätysastetta. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydentäminen Hakemusta on täydennetty ja Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Itä-Suomen aluehallintoviraston ja Savonlinnan kaupungin ilmoitustaululla Lupahakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Itä-Savo lehdessä. Hakemuksesta on lähetetty erillisillä kirjeillä tieto asianosaisille. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Tontit on tarkastettu ja samalla neuvoteltu hakemuksesta

6 6 (17) Lausunnot Hakemuksesta ovat antaneet lausunnon Savonlinnan kaupunki ja Savonlinnan ympäristölautakunta sekä Etelä-Savon ELY-keskus. Savonlinnan kaupunki ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus on yhtynyt ympäristölautakunnan lausuntoon. Yrityksen toiminnassa on ollut suurimpana ongelmana hallitsematon romuautojen tuonti Ahertajantien tontin aidan ulkopuolelle kadun varteen, jossa ei ole vastaanottopaikalta vaadittavia rakenteita. Romuajoneuvoista valuneita öljyjä on joskus jouduttu kaapimaan pois kadun varren reunaojasta. Kadun varsi on ajoittain roskaantunut erilaisista auton osista ja metalli- yms. sälästä. Luvattoman tuonnin lisäksi yritys on joutunut myös itse varastoimaan romuajoneuvoja kadun varteen odottamaan poiskuljetusta. Ongelmana on ollut tontin pienuus toiminnan laajuuteen nähden. Tuottajantien tontin saanti käyttöön helpottanee tilanahtausongelmassa. Koska tämä tontti ei ole ollut edellisessä käyttötarkoituksessa ympäristöluvitettu, lautakunnan tiedossa ei ole, onko tämän tontin rakennuksissa ja ulkovarastointialueella autopurkamotoiminnalta vaadittavat rakenteet ja jos on, niin mikä on niiden kunto. Lupapäätöksen valmistelussa on selvitettävä, onko yrityksessä romuajoneuvojen vastaanotto ja varastointi ennen kuivausta järjestetty asianmukaisella tavalla (ts. onko vastaanotto- ja varastointipaikkojen koko alueella vaatimukset täyttävät rakenteet, onko vastaanotto valvottua ja tapahtuuko se yrityksen hallinnassa olevilla kiinteistöillä). Romujen ja niiden sisältämien ongelmajätteiden luvattoman tuonnin, osien varastelun, ilkivallan yms. toiminnan hallitsemiseksi, joka aiheuttaa kiinteistöllä varastoitavat jätteet huomioon ottaen merkittävän palo- ja ympäristöriskin, yrityksen on aidattava kiinteistönsä toiminnan luonteen vaatimalla tavalla, varustettava aidat lukittavilla porteilla ja pidettävä aidat ja portit asianmukaisessa kunnossa. Mikäli kiinteistöt vielä varustettaisiin tallentavilla valvontakameroilla ja hälyttimillä, em. riskejä voitaisiin edelleen pienentää. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Autoliike Itäosalla on hakemuksen mukaan voimassa Savonlinnan kaupungin myöntämä ympäristölupa. Toiminnanharjoittajan olemassa oleva toiminta on käytöstä poistettujen ajoneuvojen kuivaus, osien lajittelu ja kierrätys sekä tukkukauppa. Lupahakemuksessa uusia toimintoja edellisten lisäksi ovat sisätiloissa tapahtuva metalliosien murskaus, kierrätys ja jatkojalostus. Mahdollisen ympäristölupapäätöksen määräyksissä tulee huomioida valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista (581/2004). Toiminnanharjoittajan vuosittain suorittaman raportoinnin (Ympäristönsuojelun vuosiyhteenveto) helpottamiseksi tulee toiminnassa muodostuvien jätteiden kuusinumeroiset jätekoodit merkitä selkeästi näkyville ympäristölupapäätökseen. Vuosiyhteenveto tulisi toimittaa sähköisesti TYVI-järjestelmän kautta. Myös toiminnassa mahdollisesti tapahtuvat ympäristöön haitallisia päästöjä aiheuttavat häiriötilanteet tulisi raportoida sähköisesti TYVI-järjestelmässä.

7 7 (17) Muistutukset ja mielipiteet Hakijan vastine Mikäli roskaantumista pääsee tapahtumaan, on alue siivottava viivytyksettä. Ympäristölupapäätöksessä tulee kiinnittää huomiota piha-alueella varastoitavien jätteiden varastointimäärään, -tapaan ja -laatuun. Piha-alueen varastoalue tulee olla aidattu ja lukittu siten, että ulkopuoliset eivät pääse jätteisiin käsiksi. Ympäristölupapäätöksessä mahdollisesti määrättäville laitoksen toimintaan liittyville kunnostamis- tai rakentamistoimenpiteille on asetettava selkeät aikarajat, joihin mennessä ko. toimenpiteet pitää olla valmiit ja valvontaviranomaisen tarkastettavissa ja hyväksyttävissä. Lupaan sisältyvän vakuuden voimassaoloaika olisi hyvä jaksottaa samaksi lupaehtojen tarkistamisen kanssa. Murskaustoiminnosta aiheutuvan melun vuoksi meluhaitan torjuminen tulisi näkyä ympäristöluvassa erillisenä määräyksenä. Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle jätetiedostoon hyväksymistä varten, mikäli se itse kerää ja kuljettaa ammattimaisesti jätteitä (Jätelaki 49 ). Autoliike Itäosa Oy:n lupahakemuksessa oli uutena toimintana mainittu "metalliosien jatkojalostus". Asiakirjoista ei käynyt ilmi, mitä jatkojalostuksella tarkoitetaan. Siksi lausunnossa ei ole voitu ottaa kantaa ko. toiminnon vaikutuksista ympäristöön. Itä-Suomen alueellisessa jätesuunnitelmassa ei ole autoromuttamotoimintaan liittyviä tavoitteita. Toiminta ei ole sijoittunut vedenoton kannalta merkittävälle pohjavesialueelle. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia. Hakija ei antanut vastinetta lausuntoihin. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Itä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Autoliike Itäosa Oy:lle ympäristöluvan metalliromun ja romuajoneuvojen käsittelyyn Savonlinnan kaupungissa osoitteissa Ahertajantie 14 (kiinteistötunnus ) ja Tuottajantie 11 (kiinteistötunnus ) oleville tonteille. Luvanhaltijan on noudatettava toiminnassaan hakemuksessa esitetyn lisäksi seuraavia lupamääräyksiä.

8 8 (17) LUPAMÄÄRÄYKSET Jätteiden vastaanotto ja kuljetus 1. Yhtiö saa vastaanottaa ja esikäsitellä romuajoneuvoja (jätenumerot *, ), ajoneuvojen renkaita (jätenumero ) ja muuta metalliromua (jätenumerot , , , , ). Purkamo saa olla toiminnassa arkisin maanantaista perjantaihin klo 8:00 17:00. Mikäli purkamolle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on jäte viipymättä toimitettava paikkaan, jonka ympäristöluvassa vastaavan jätteen vastaanotto on hyväksytty tai jäte on palautettava jätteen haltijalle. 2. Romuajoneuvot on ennen niiden esikäsittelyä (kuivaamista) säilytettävä joko tiivispohjaisessa purkuhallissa tai nestetiiviiksi rakennetulla alustalla, josta valumavedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta maastoon. Nesteiden valuminen pinnoitetun alueen ulkopuolelle tulee olla estetty. Romuajoneuvoja, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai osia, ei saa tilapäisestikään säilyttää maapohjalla. Romuajoneuvojen kuivaus tulee tehdä ensisijaisesti tiivispohjaisessa hallissa. Romuajoneuvot, joista kaikki nesteet ja vaaralliseksi jätteeksi (aikaisemmin ongelmajäte) luokiteltavat osat on poistettu, voidaan varastoida muun metalliromun varastoalueella. Kaikki varasto- ja käsittelyalueet on pidettävä kunnossa niin, että alueen maaperään ja vesiin ei pääse haitallisia aineita. Erityyppisille jätemateriaaleille on varattava selkeästi osoitetut paikat. 3. Romuajoneuvoista on mahdollisimman pian niiden tultua purkamolle poistettava akku, poltto- ja voiteluaineet ja muut vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavat nesteet, sekä kerättävä ja varastoitava ne erikseen. Ajoneuvoista on poistettava myös muutoin vaaralliset osat sekä mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävät varaosat. Öljyiset varaosat on säilytettävä varastossa, josta nestevuodot saadaan kerättyä talteen. Romuajoneuvojen esikäsittely on muutoinkin toteutettava siten, että uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen soveltuvat laitteet ja osat voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää mahdollisimman tarkasti. Romuajoneuvoista poistetut uudelleenkäyttöön soveltuvat osat ja muut purkamistuotteet on käytettävä uudelleen tai kierrätettävä. Jos uudelleenkäyttö tai kierrätys ei ole mahdollinen, osat ja purkamistuotteet on mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä muulla tavoin. Hyödynnettävät materiaalit on varastoitava siten, ettei niiden laatu huonone varastoinnin aikana. 4. Kummankin tontin toiminta-alueiden tulee olla aidattuja ja työajan ulkopuolella myös lukittuja. Tuottajantien tontin aitaaminen ja mahdolliset Ahertajantien tontin aitaamisen korjaukset tulee toteuttaa vuoden 2013 loppuun mennessä.

9 9 (17) 5. Päällystetyille jätteiden käsittely- ja varastoalueille kertyvät vedet tulee käsitellä ennen tonttien ulkopuolelle johtamista hiekan- ja öljynerottimilla. Myös eri jätejakeille rakennettaviin looseihin kertyvät vedet on tarvittaessa käsiteltävä. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen Melu 6. Toiminnasta syntyvät jätteet on varastoitava ja käsiteltävä kiinteistöillä niin, että niistä ei aiheudu ympäristön roskaantumista eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Hyödyntämiskelpoiset paperi-, pahvi-, puu-, metalli-, muovi- ja lasijätteet tulee kerätä erilleen ja toimittaa hyödynnettäväksi säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. 7. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Vaaralliset jätteet on varastoitava kutakin jätejaetta varten tarkoitetuissa ja merkityissä astioissa tai säiliöissä katettuina tai muuten nestetiiviisti. Erilaiset vaaralliset jätteet on ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Nestemäiset jätteet on varastoitava suojaaltain varustetuissa astioissa tai tiiviillä reunuksellisella tai reunakorokkein varustetulla alustalla siten, että mahdollisissa vuototapauksissa valumat saadaan kerätyksi talteen. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään samansuuruinen kuin suurimman säiliön tilavuus. 8. Vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa luvalliseen käsittelyyn. Jätteiden kuljettamisessa tulee aina käyttää asianmukaista kuljetuskalustoa ja kuljettajaa. Vaarallisten jätteiden kuljetuksista ja siirroista on laadittava erillinen siirtoasiakirja, joka on mukana jätteiden siirron aikana ja luovutetaan jätteiden vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on säilytettävä vähintään kolme vuotta. 9. Myös muiden jätteiden toimittaminen kiinteistöiltä jatkokäsittelyyn tulee tapahtua laitoksen toimintaan verrattuna riittävän usein. Romuajoneuvoja saa olla tonteilla varastossa yhteensä enintään 200 kpl mukaan luettuna osien uudelleen käyttöä varten varastoidut romuajoneuvot. 10. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää lähimpien asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueella kello välisenä aikana ekvivalenttitasoa L Aeq 55 db. Melutasoa määritettäessä on huomioitava toiminnasta aiheutuvan melun mahdollinen iskumaisuus. Tarvittaessa toiminnasta ympäristöön aiheutuvaa melua tulee vähentää laitteiden suojauksilla ja muilla rakenteellisilla keinoilla. 11. Mikäli toiminnasta todetaan ennakkoarvioista poiketen aiheutuvan lähialueelle erityisen häiritsevää melua, ELY-keskus voi määrätä tehtäväksi kattavat melumittaukset. Mittaukset tehdään ulkona sijaitsevan murskauslaitteiston ollessa käytössä. Ekvivalenttitasojen lisäksi tulee mitata myös maksimitasot (L AFmax ). Mittausraportti on toimitettava viivytyksettä mittausten suorittamisen jälkeen ELY-keskuksen lisäksi Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. ELY-keskus voi velvoittaa teke-

10 10 (17) mään uusintamittauksia, jos toiminta muuttuu siten, että melutasojen voidaan olettaa kohonneen. Melumittausten tulokset tulkintoineen tulee liittää aikanaan jätettävään lupamääräysten tarkistamishakemukseen. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 12. Vahinkotilanteisiin ja niiden hoitoon on varauduttava ennalta niin, että alueella on öljyvahinkojen varalle riittävästi imeytysainetta ja tulipalon varalta alkusammutuskalustoa. Vuotoina ympäristöön päässeet poltto- ja voiteluaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen ja toimitettava niiden laadun edellyttämään hyväksyttyyn käsittelyyn. Tarvittaessa vahingoista tulee ilmoittaa pelastusviranomaisille. Vahinkotilanteista, jotka saattavat aiheuttaa ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö 13. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava toimintaan soveltuvan tällaisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen käyttöönottoon. Muutoksista ilmoittaminen 14. Toiminnan valvonnan ja päästöjen lisääntymisen kannalta olennaisista muutoksista tulee tehdä ilmoitus hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä Etelä- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Muut toimet, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista 15. Tuottajantien tontin ulkoalueilta tulee poistaa sinne kuulumattomat materiaalit ja esineet sekä muutoinkin siivota roskaantuneet alueet mennessä. 16. Tonttien päällystämättömillä alueilla ei saa tehdä kaivu- tai päällystystöitä ennen kuin kyseisen alueen maaperän tila on selvitetty. Maaperän tila on selvitettävä ulkopuolista asiantuntijaa apuna käyttäen ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Selvitys maaperän tilasta, arvio sen puhdistustarpeesta ja mahdollisesti tarvittava ilmoitus maaperän puhdistamisesta on toimitettava Etelä-Savon ELY-keskukselle hyvissä ajoin ja viimeistään kolme kuukautta ennen kaivu- tai päällystystöiden aloittamista. 17. Pihojen päällystyksistä ja muusta rakentamisesta ja toteutusaikataulusta tulee tehdä suunnitelma, joka toimitetaan ELY-keskuksen tarkastettavaksi mennessä. Tähän tulee liittää myös suunnitelma aikatauluineen tonttien maaperän tilan selvittämisestä.

11 11 (17) Tarkkailu- ja raportointi Vastaava hoitaja 18. Tonteilla tapahtuvaa toimintaa, sen päästöjä, jätteitä ja ympäristövaikutuksia on tarkkailtava. Vastaanotetuista, varastoiduista ja muualle toimitetuista jätteistä sekä tarkkailusta on pidettävä kirjaa ja tiedot on raportoitava vuosittain valvontaviranomaisille. Varasto- ja käsittelyhallien sekä pinnoitettujen alueiden kuntoa, kuten mahdollista halkeilua, painumista tai lohkeilua, on tarkkailtava säännöllisesti ja havaitut puutteet on korjattava välittömästi. Myös öljynerottimien toimintaa on tarkkailtava säännöllisesti. Toiminnasta on pidettävä kirjanpitoa, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat asiat: - vastaanotettujen jätteiden laatu, määrä, alkuperä ja luovuttaja - laitoksen toiminnassa muodostuvien ja muualle hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi toimitettujen jätteiden lajit ja määrät sekä toimituspaikat ja -ajankohdat - vuoden lopussa varastoitujen jätteiden laji ja määrä - vastaanottamatta jätetyn jätteen laji, määrä, alkuperä ja toimituspaikka - ulkona olevan murskaimen käyntiajat - tehtyjen melumittausten tulokset ja yhteenveto niistä ellei niitä ole toimitettu erikseen - öljynerottimien tarkkailu, huoltotoimenpiteet ja tyhjennykset - toiminnan häiriöt, vahingot ja muut ympäristönsuojelun kannalta poikkeukselliset tilanteet - suunnitteilla olevat muutokset toiminnassa - toimintavuoden aikana toteutetut ympäristönsuojelua edistävät toimenpiteet Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vuosiraportoinnissa on ensisijaisesti käytettävä valtionhallinnon sähköistä raportointijärjestelmää (Tyvi). Jätteiden luokittelussa tulee käyttää ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelossa olevaa luokittelua. Tosite ympäristövahinkovakuutuksen voimassaolosta on liitettävä vuosiraporttiin. Vuosiraportin perusteena olevat asiakirjat ja aineistot tulee säilyttää vähintään kolme vuotta. 19. Tähän lupaan sisältyviä eri toimintoja varten tulee olla nimettynä riittävän asiantunteva henkilö, joka valvoo ja vastaa siitä, että toimitaan annetun ympäristölupapäätöksen ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti ja joka on yhteydessä viranomaisiin. Valvonnasta vastaavan henkilön ja hänen sijaisensa nimi ja yhteystiedot tulee ilmoittaa Etelä-Savon ELY-keskukselle ja Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

12 12 (17) Toiminnan lopettaminen Vakuus 20. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Etelä-Savon ELY-keskukselle ja Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista. Samalla on toimitettava suunnitelma lopettamisen yhteydessä toteutettavista ympäristönsuojelutoimenpiteistä. Suunnitelman tulee sisältää selvitykset mm. varastossa olevien jätteiden määristä ja niiden toimittamisesta käsittelyyn tai hyödynnettäväksi sekä käsittely- ja varastotilojen ja alueiden puhdistamisesta sekä tarkkailusta. Tässä yhteydessä tulee esittää myös suunnitelma siitä, miten maaperän mahdollinen pilaantuneisuus ja kunnostamistarve selvitetään. 21. Luvan haltijan on asetettava toiminnan lopettamisen jälkeisten toimien varmistamiseksi euron vakuus kuukauden kuluessa siitä, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Vakuus asetetaan Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuuden tulee olla voimassa yhtäjaksoisesti tai määrävälein toistuvasti uusittuna vähintään kolme kuukautta vakuuden kattamien toimien suorittamisesta ja niiden ilmoittamisesta valvontaviranomaiselle. Jos vakuuden voimassaoloa jatketaan, uusiminen on tehtävä ennen edellisen vakuuskauden päättymistä. RATKAISUN PERUSTELUT Kyseessä on pääosin olemassa oleva toiminta, joka kuitenkin laajenee samalla monipuolistuen toisellekin tontille. Toiminnot muodostavat toimintakokonaisuuden, jotka voidaan käsitellä samassa luvassa. Ahertajantien kiinteistöllä olevaa toimintaa koskien on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä voimassa oleva ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa. Toimintaa voidaan pitää tämän kiinteistön osalta vakiintuneena toimintana. Aiemman luvan myöntämisen jälkeen toimintaa koskeva lainsäädäntö on muuttunut ja laajentunut merkittävästi, minkä johdosta nyt annettavaan lupaan on liitetty useanlaisia uusia määräyksiä. Toimittaessa johdannossa kuvatulla tavalla ja lupamääräyksiä noudattaen luvanhaltijan toiminnasta ei olemassa olevien tietojen perusteella aiheudu terveyshaittaa eikä merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminnasta ei aiheudu naapureille eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Kun otetaan huomioon toiminnan laatu, siitä saadut selvitykset sekä annetut lupamääräykset, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Purkamon toiminnot sijoittuvat alueelle, jossa asutusta ei ole toimipaikan välittömässä läheisyydessä. Tonttien tausta-alueet ovat metsää, joka osaltaan estää melun ja pölyn leviämistä. Tontit ovat asemakaavassa teollisuusaluetta eikä toiminnan voida katsoa olevan asemakaavan vastaista.

13 13 (17) Jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan käytettävissä on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Lupamääräysten perustelut Ympäristönsuojelulaissa säädetyn ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaatteen mukaisesti haitalliset ympäristövaikutukset tulee ehkäistä ennakolta tai, milloin haitallisten vaikutusten syntymistä ei voida kokonaan ehkäistä, rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Lisäksi toiminnanharjoittajan edellytetään menettelevän riittävällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten pinta- tai pohjaveden likaantumista, ainesten siirtojen ja kuljetusten yhteydessä syntyviä roskaantumiseen verrattavia haittoja, voidaan ehkäistä mm. tiiviillä rakenteilla ja huolellisilla työtavoilla. Vastaanotettavat jätteet ja toiminta-aika ovat hakemuksessa esitetyn mukaiset. Romuajoneuvojen käsittely-, varastointi- ja hyötykäyttövaatimukset on asetettu romuajoneuvoasetuksen sekä muun jätelainsäädännön vaatimusten ja tavoitteiden mukaisina. Ympäristöhaittojen ja -vahinkojen ehkäisemiseksi on perusteltua, että kuivaustoimintaa tehdään mahdollisimman paljon hallitusti sisätiloissa. (Määräykset 1 3) Toiminnan laadusta johtuen on perusteltua, että alueet aidataan ja pidetään myös lukittuina aukioloaikojen ulkopuolella. Ahertajantien tontin osalta vaade on pääosin toteutettu jo aiemmin, mutta uudelta alueelta eli Tuottajantien tontilta aidat pääosin puuttuvat. Asian toteuttamiseksi on annettu kohtuullinen määräaika. (Määräys 4) Jätelain mukaan jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikka on suunniteltava, perustettava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toiminta-alueiden tiiviit rakenteet ja toimivat erotinlaitteet estävät alueiden maaperän ja vesien pilaantumisen. Erotinlaitteiden tarkkailulla ja säännöllisellä hoidolla varmistetaan laitteiden toimivuus. (Määräys 5) Vaarallisten jätteiden sekoittamiskiellolla turvataan jätteiden laadun mukainen oikea käsittely ja estetään näin ympäristö- ja terveyshaitan syntyminen. Jätteiden säännöllinen käsittelyyn toimittaminen estää ylisuurten varastojen kertymisen ja vaarallisten jätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn vähentää niiden aiheuttamia terveyteen sekä ympäristöön kohdistuvia riskejä. Siirtoasiakirjan avulla voidaan seurata vaarallisten jätteiden kulkua asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan ja se helpottaa valvontaa. (Määräykset 6 8) Kun pääosa purkamolla käsiteltävistä ja varastoitavista jätteistä on romuautoja, on edellä mainittujen syiden lisäksi mm. ympäristön yleisen viihtyisyyden kannalta perusteltua, että kerrallaan varastoitavien romuautojen määrä rajoitetaan esitetylle tasolle. Toisaalta autoista myydään mm. käyttökelpoisia peltiosia asiakkaille, mistä johtuen on perusteltua sallia kohtuulliset varastointimäärät. (Määräys 9) Toiminnasta aiheutuvaa melua koskevalla määräyksellä ehkäistään naapureille aiheutuvaa melurasitusta. Asetetun raja-arvon taustana on valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992). Vaikka hakemuksessa ei ole selvitystä toiminnan

14 14 (17) aiheuttamista melutasoista, ennalta arvioiden toiminnasta ei aiheudu asuinalueilla häiritsevää melua. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että toimintaa on ainoastaan ns. normaaleina työaikoina arkiviikolla. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi kuitenkin vaatia melumittauksia ja täydentäviä melunsuojaustoimenpiteitä. (Määräykset 10 ja 11) Ympäristönsuojelulaissa säädetyn ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaatteen mukaisesti luvanhaltijan tulee varautua mahdollisuuksien mukaan ennalta tyypillisimpiin häiriötilanteisiin. Ympäristönsuojeluasetuksen 30 :n mukaan toiminnanharjoittajan on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle sellaisista tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristöön tai luvan noudattamiseen. (Määräys 12) Jätteiden käsittelymenetelmät kehittyvät ja niistä saadaan uutta tietoa. Luvan saajan on tärkeää seurata menetelmien kehittymistä ja ottaa niitä tarvittaessa käyttöön. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä myös aiheuttamiensa haitallisten ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. (Määräys 13) Mikäli toiminnassa tapahtuu muutoksia, tästä tehtävällä ilmoituksella varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle. Ilmoituksen perusteella viranomainen tarkastelee muutoksen vaikutuksia ja arvioi, onko lupaa tarpeen muuttaa. Toiminnan olennainen muutos edellyttää luvan tarkistamista. Toiminnan lopettaminen edellyttää, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet on poistettu. Myös toiminnanharjoittajan muutoksesta eli käytännössä luvan siirrosta toiselle tulee ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle. (Määräykset 14 ja 20) Tuottajantien tontilla toiminta on alkanut vähitellen. Aiemmin siellä on toiminut puualan yritys, minkä jäljiltä alueelle on ilmeisesti jäänyt monenlaisia aineksia. Kun alueella on sittemmin alkanut purkamon jätteiden varastointi ja käsittely, alue on yleisilmeeltään sekava, roskaantunut ja siellä on aineksia ja esineitä, jotka eivät kuulu tämän luvan piiriin. Jotta alue saadaan kuntoon ja toiminta vastaamaan lupaa, on perusteltua, että alue siivotaan ja järjestellään muutoinkin tämän luvan edellyttämään kuntoon. Myös uusien rakenteiden toteuttaminen edellyttää alueen kuntoon saattamista. Työlle on asetettu kohtuullinen määräaika. (Määräys 15) Tonteilla oleva ja ollut toiminta on sen laatuista, että maaperään on voinut joutua haitta-aineita. Tästä johtuen on perusteltua, että pilaantuneisuus selvitetään ennen mahdollisia massanvaihtoja ja päällystämisiä. Tulosten perusteella päätetään, onko alueilla tarvetta tehdä puhdistamistöitä. Puhdistamistöistä ja näitä koskevista hallinnollisista menettelyistä päättää ELY-keskus. Tulevista pihojen päällystämisistä ja muiden rakenteiden toimittamisesta on syytä tehdä etukäteen suunnitelma, joka toimitetaan valvontaviranomaisen tarkastettavaksi. Suunnitelmia voidaan tarpeen mukaan täsmentää asetetun ajankohdan jälkeenkin, mutta niistä tulee olla yhteydessä valvontaviranomaiseen. (Määräykset 16 ja 17) Toimintaa koskevat tarkkailu-, kirjanpito- ja raportointivelvoitteet on annettu viranomaisten tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Luvanmukaisen toiminnan ja sen päästöjen luotettava arviointi edellyttää riittävän yksityiskohtaista kir-

15 15 (17) janpitoa. Myös jätelain 51 :n mukaan toiminnanharjoittajalla on selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus. Valvontaviranomaiselle tulee raportoida tiedot säännöllisesti vuosittain. (Määräys 18) Viranomaisvalvonnan kannalta on tärkeää, että toiminnalle on nimetty vastuuhenkilö. Tätä edellyttää myös jätelainsäädäntö. (Määräys 19) Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden on oltava riittävä em. toimien hoitamiseksi ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annetut määräykset. Kun pääosalla tonteilla varastoitavilla jätemateriaaleilla on myyntiarvoa, vakuutta ei ole ollut tarve määrätä nyt esitettyä suuremmaksi. Toimet ja niiden kustannukset eivät kuitenkaan ole niin vähäiset, että vakuus voitaisiin jättää vaatimatta. Vakuuden määräämisessä on huomioitu voimaan tulleet ympäristönsuojelulain muutokset. (Määräys 21) VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Savonlinnan kaupungin ympäristölautakunnan vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä. Toiminnanharjoittaja on lupaprosessin aikana tehnyt jätteiden ammattimaista keräilyä ja kuljettamista koskevan ilmoituksen ELY-keskukselle, joka on sittemmin tehnyt päätöksen toiminnan jätetiedostoon hyväksymisestä. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Korvattavat päätökset Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Päätös on voimassa siihen saakka, kunnes lupaehtojen tarkistamista koskeva hakemusasia on lainvoimaisesti ratkaistu. Lupaehtojen tarkistamista koskeva hakemus on jätettävä aluehallintovirastolle viimeistään Hakemuksessa on esitettävä kuvaus sen hetkisestä toiminnasta ja mahdollisista tulevista muutoksista sekä yhteenveto toiminnasta kolmelta edeltävältä vuodelta. Hakemukseen tulee liittää myös mahdolliset määräyksen 11 mukaiset melumittaustulokset ja selvitys muutoksista lähiympäristön maankäytössä. Tämä päätös korvaa Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelulautakunnan myöntämän ympäristölupamenettelylain mukaisen ympäristöluvan. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (ympäristönsuojelulaki 56 ).

16 16 (17) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöstä noudatetaan sen saatua lainvoiman. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 41 43, 43a 43c, 45, 46, 55, 56, 62, 76, 81, 90 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 30 Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18 l, 51, 52 Jäteasetus (1390/1993) 5, 6, 8 10 Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001) Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista (581/2004) 6, 7 ja 8 10 Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) 7 :n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Hakemuksen vireille tullessa maksuun sovellettiin alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annettua ympäristöministeriön asetusta (1387/2006), jonka liitteen maksutaulukon mukaan lupahakemuksen käsittelystä perittävä maksu on edellä mainittu. Kun asian vaatima työmäärä on vastannut uudelta toiminnalta vaadittavan luvan työmäärää, peritään maksu täysimääräisenä. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Hakija Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Savonlinnan kaupunginhallitus Savonlinnan ympäristölautakunta Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnovarat (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa.

17 17 (17) Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä MUUTOKSENHAKU Päätöksestä kuulutetaan Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Tähän päätökseen ja lupamaksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Keijo Lindberg Kari Varonen Asian ovat ratkaisseet ympäristöylitarkastaja Keijo Lindberg ja ympäristöneuvos Kari Varonen (asian esittelijä).

18 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy viikonlopusta johtuen Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja yrityksen tai yhteisön Y-tunnus - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallintooikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Itä-Suomen aluehallintoviraston Mikkelin päätoimipaikan kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Käyntiosoite: Maaherrankatu 16, MIKKELI Postiosoite: PL 50, Mikkeli Puhelin: (vaihde) Telekopio: (015) Sähköposti: Aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Laitoksella saa ottaa vastaan seuraavia jätejakeita.

Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Laitoksella saa ottaa vastaan seuraavia jätejakeita. ALUEHALLINTO VIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää MPT-Kuljetus Oylle ympäristöluvan jätteenkäsittelylaitoksen laajentuvaan toimintaan Savonlinnan kaupungin 12 kaupunginosassa (740-12 54-1) osoitteessa

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Lassila & Tikanoja Oyj Hopeatie 2 PL 28 00441 Helsinki. Keuruun Pihtikujan toimipiste Pihtikuja 4 42700 Keuruu

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Lassila & Tikanoja Oyj Hopeatie 2 PL 28 00441 Helsinki. Keuruun Pihtikujan toimipiste Pihtikuja 4 42700 Keuruu PÄÄTÖS Nro 16/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteenkäsittelylaitoksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJAT Tulppion helikopterin lasku- ja tankkauspaikan ympäristölupa, Savukoski Rajavartiolaitos Lapin Rajavartiosto

Lisätiedot

Eurajoen Romu Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toimintaa ja sen laajentamista, Eurajoki.

Eurajoen Romu Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toimintaa ja sen laajentamista, Eurajoki. Etelä-Suomi Päätös Nro 149 /2011/1 Dnro ESAVI/454/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2011 ASIA Eurajoen Romu Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toimintaa ja

Lisätiedot

Reijo Jokela Kurittulantie 316, 21250 Masku Y-tunnus: 0135104-8

Reijo Jokela Kurittulantie 316, 21250 Masku Y-tunnus: 0135104-8 Etelä-Suomi Päätös Nro 48/2012/1 Dnro ESAVI/113/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 19 000 broileriemon

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot