ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN"

Transkriptio

1 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 42/2012/1 Dnro ISAVI/150/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristölupa, Savonlinna Autoliike Itäosa Oy TOIMINTA JA SIJAINTI Yritys ottaa vastaan enintään 300 romuajoneuvoa vuodessa. Ajoneuvot kuivataan eli niistä poistetaan kaikki nesteet, osia lajitellaan, varastoidaan ja myydään eteenpäin. Autojen lisäksi yritys ottaa vähäisessä määrin vastaan muuta romumetallia. Toimintaa harjoitetaan Savonlinnassa kahdella lähekkäin olevalla tontilla osoitteissa Ahertajantie 14 (kiinteistötunnus ) ja Tuottajantie 11 (kiinteistötunnus ). ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN Hakemus on tullut vireille Etelä-Savon ympäristökeskuksessa ja se on siirretty Itä-Suomen aluehallintovirastoon Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4 kohdan mukaan ympäristölupa on oltava jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Aluehallintovirasto ratkaisee ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13 f kohdan mukaan lupahakemuksen laitokselle, jossa käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä. Lupahakemuksen jättämisen perusteena on ollut ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 7 ja ympäristönsuojelulain 28 3 momentti (toiminnan olennainen muutos). YMPÄRISTÖOLOSUHTEET Toimintaa harjoitetaan kahdella eri tontilla, jotka sijaitsevat Nätkin teollisuusalueella. Tonttien etäisyys toisistaan on noin 130 metriä. Niiden välinen alue on kaavassa merkitty puistoksi. Alueella kasvaa tällä hetkellä melko tiheää metsää. Kumpikin tontti rajautuu katuun ja puistoon sekä toisiin teollisuustontteihin. Lähimmillä teollisuustonteilla on mm. kompostointilaitos, rakennus- ja puujätteen murskausta harjoittavia yrityksiä, kuljetus- ja rakennusliikkeitä sekä kaupungin lumenkaatopaikka. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Mikkelin päätoimipaikka fax Maaherrankatu 16 Mikkeli Postiosoite: PL 50, Mikkeli Joensuun toimipaikka Torikatu 36 Joensuu Kuopion toimipaikka Hallituskatu Kuopio

2 2 (17) Teollisuusalueen pohjoispuolitse kulkee rautatie, johon tonteilta on matkaa 130 ja 180 metriä. Kappeli ja hautausmaa ovat noin metrin päässä Ahertajantien tontista, sen itäpuolella. Asemakaavassa on varaus hautausmaan laajentumiselle huomattavasti em. lähemmäksi. Lähimmät asuinrakennukset ovat metrin päässä. Teollisuusalue ei sijaitse pohjavesialueella. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Toimintaa koskevat luvat ja kaavoitustilanne Toiminta Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolle Ahertajantien osalta on Savonlinnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tekemällään päätöksellä hyväksynyt yhtiön jätteen ammattimaista keräämistä ja kuljettamista koskevan ilmoituksen ja toiminnan merkitsemisen jätetiedostoon. Ilmoitus koskee romuajoneuvoja, 100 t/a. Tuottajantien tontti sijaitsee asemakaavan mukaan yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (TTV), jonne saadaan sijoittaa kiinteistön hoidon kannalta välttämättömät asunnot. Ahertajantien kortteli on merkitty teollisuusrakennusten kortteliksi (TT). Tuottajantien tontin (6 410 m 2 ) omistaa hakija ja Ahertajantien tontin (4 362 m 2 ) Savonlinnan kaupunki. Autoliike Itäosa Oy on harjoittanut autopurkamotoimintaa Ahertajantien tontilla vuodesta 1989 alkaen ja Tuottajantien tontilla vuodesta 2009 alkaen. Ahertajantien hallissa (540 m 2 ) sijaitsevat yrityksen toimisto ja sosiaalitilat sekä myytävien varaosien varastot. Tuottajantiellä on kaksi hallia, joiden yhteispinta-ala on noin m 2. Tuottajantien kiinteistöllä on aiemmin toiminut puualan yritys. Yritys ottaa vastaan enintään 300 romuautoa vuodessa pääasiassa Savonlinnan seudulta. Autot kuivataan eli niistä poistetaan polttoaineet, öljyt ja muut nesteet sekä moottorit Ahertajantien tontilla sekä asfaltoidulla pihalla että hallissa. Eri materiaalit erotellaan ja toimitetaan joko kierrätykseen ja jatkojalostukseen tai muuhun lainmukaiseen jatkokäsittelyyn. Yksi merkittävä osa toimintaa on autoista irrotettujen varaosien myynti. Kuivatut autot sijoitetaan välivarastoon kummallekin tontille. Osa autoista/ niiden peltiosista murskataan Tuottajantien tontilla, missä on myös murskatun materiaalin lajittelua ja muuta jatkokäsittelyä. Kaikkia autoja ei murskata, vaan pääosa kuivatuista autonkoreista viedään pois sellaisenaan tai paalattuina. Paalaus tehdään siirrettävillä laitteilla. Autojen murskaus tehdään ulkona, mutta eri ainesten lajittelu ja jatkokäsittely tehdään halleissa, missä on myös yhtiön tarkoitukseen kehittämää erikoiskoneistusta. Toimintaan kuuluu mm. sähköjohtojen kuorintaa, murskausta ja arvometallien paalausta. Yhtiö on hankkinut äskettäin Tuottajantien isomman murskan tuottaman murskeen tarkempaa lajittelua varten ns. pyörrevirtakoneen, jolla saadaan

3 3 (17) magneettisten metallien lisäksi eroteltua murskeesta myös ei-magneettiset metallit (erityisesti alumiini). Yhtiön toimipaikka on Suomen Autokierrätyksen virallinen vastaanottopiste, jonne romutettavat autot voi tuoda ja jossa asiakas saa romutustodistuksen. Samalla tieto ajoneuvon vastaanottamisesta talletetaan sähköisesti Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi:n ylläpitämään ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon poistamiseksi rekisteristä. Autojen lisäksi yritys ottaa vastaan muuta metalliromua enintään 30 tonnia vuodessa. Romuajoneuvojen vastaanottoa sekä purku- ja murskaustoimintaa harjoitetaan arkipäivisin klo 8 17 välisenä aikana. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Ahertajantien hallissa on vesikeskuslämmitys, jonka lämpö tuotetaan puukattilalla. Lisälämmitykseen käytetään tarvittaessa sähköä. Tuottajantien ns. päähallin sosiaalitiloissa on sähkölämmitys ja varsinaista hallia lämmitetään tarvittaessa sähköpuhaltimella. Ns. kylmähallia ei lämmitetä. TOIMINNASTA AIHEUTUVAT PÄÄSTÖT JA NIIDEN RAJOITTAMINEN Päästöt vesiin ja viemäriin Ahertajantien tontin piha-alueesta noin puolet on asfaltoitu ja toinen puoli on sorapintaista, mutta Tuottajantien kaikki piha-alueet ovat päällystämättömiä. Ahertajantien tontin asfaltoidun piha-alueen vedet ohjataan kallistuksin sadevesikaivoihin ja edelleen öljynerottimelle, josta ylivuotovedet menevät kadun varren avo-ojaan. Erottimen puhdistusteho/luokka on I. Öljytilan täyttymisestä on hälytysjärjestelmä (punainen hälytysvalo). Lisäksi erotinta tarkkaillaan manuaalisesti päällysluukun kautta. Hallin sosiaalijätevedet ja isomman huoltotilan vedet menevät kaupungin viemäriin. Huoltotilan vesille on rasvan ja öljyn erotuskaivo ennen vesien johtamista kaupungin viemäriin. Pienemmässä huoltotilassa on tiivis lattia eikä siellä ole lattiakaivoja. Isompaa huoltotilaa käytetään nykyisin lähinnä varastona ja omien koneiden tai autojen säilytyspaikkana. Tuottajantien tontilla ei ole tällä hetkellä sadevesiviemäröintiä eikä näin ollen myöskään pihavesien käsittelyä. Piha-alueita tullaan päällystämään vaiheistetusti. Myös jätteiden välivarastointia piha-alueella kehitetään mm. rakentamalle eri jakeille betonilooseja. Avolooseihin (6 kpl) tulee 1,5 m korkeat betonielementtiseinät ja valettavat betonipohjat. Loosit ja kadulta niille johtava asfaltointi (noin 350 m 2 ) toteutetaan alkukesästä Alustavan suunnitelman mukaan omat loosit tulee ainakin renkaille, vanteille, valuraudalle ja alumiinille. Sekakuormien vastaanottoon käytetään yhtä loosia, josta sitten eri ainekset lajitellaan toisiin looseihin. Looseista ja päällystettäviltä alueilta kertyvät vedet tullaan johtamaan maastoon hiekan- ja öljynerottimen kautta. Yhtiön tarkoitus on päällystää tulevina vuosina kaikki tontin kulkuväylät. Tuottajantiellä on viemäröinti ainoastaan päähallin sosiaalitiloissa.

4 4 (17) Päästöt ilmaan Melu ja tärinä Jätteet Kummassakin murskauslaitteessa on imuri, jolla syntyvä pöly (muovia, kangasta, puuta) saadaan talteen. Kertyvä aines menee energiajätteenä eteenpäin (Lassila &Tikanoja Oy). Toiminnan aiheuttamista melutasoista ei ole esitetty arvioon tai mittauksiin perustuvia lukuarvoja. Isojen metalliesineiden murskaukseen käytettävä dieselkäyttöinen murska sijaitsee ulkona ja sähköjohdoille yms. tarkoitettu sähkökäyttöinen murska sisätiloissa. Toiminta sijoittuu teollisuusalueelle, jolla ei ole asutusta. Murskauksesta voi syntyä melua, jota voidaan tarvittaessa torjua meluvallein. Lähimpään asutukseen on matkaa yli 300 metriä ja myös välissä oleva metsikkö vaimentaa ääntä. Ulkona tehtävää murskausta tehdään panosluonteisesti eli murskattavaa materiaalia kasataan murskan lähelle pidemmän ajan kuluessa ja sitten murskausta tehdään 3 4 tuntia yhtenä tai kahtena päivänä peräkkäin. Tonteilla on yhteensä noin 300 autonkoria välivarastoinnissa. Kaikki ajoneuvoista irrotetut käyttökelpoiset osat myydään varaosiksi yksityisasiakkaille. Koreja ja muuta metallia toimitetaan metallisulattamoille sellaisenaan, murskattuna ja paalattuna (Stena Recycling Oy). Mm. ennen autojen paalausta osasta niitä otetaan jalometallit erilleen ja jatkokäsitellään Tuottajantien hallissa ennen eteenpäin toimittamista. Autoista ja muusta romusta eroteltuja arvometalleja, erityisesti kuparia, paalataan eteenpäin toimittamista varten nykyisin noin 10 tonnia vuodessa (tavoite 50 t/a). Eteenpäin toimitetut kokonaismetallimäärät ovat olleet viime vuosina tonnia/vuosi. Autonrenkaita tulee romuautojen mukana noin kpl vuodessa ja enimmillään niitä on Tuottajantien tontin pihalle varastoituna kpl. Renkaat ja murskattu muovi toimitetaan Lassila & Tikanoja Oy:lle. Romuautoista kertyy öljyjä l/a, jäähdytysnestettä l/a pesunestettä noin 300 l/a. Yritys hyödyntää romuajoneuvojen kirkkaita öljyjä, polttoainetta ja muita nesteitä omissa työkoneissaan. Ilmastointilaitteiden kylmäaineiden poiston ja nesteiden eteenpäin toimittamisen hoitaa lähellä sijaitseva autokorjaamo. Hyödyntämiskelvoton jäteöljy, noin l/a, käydään hakemassa kiinteistöltä (Ekokem/ aliurakoitsija). Romuakut, noin 3 t/a, säilytetään kummankin tontin halleissa Stena Recycling Oy:n toimittamissa akkulaatikoissa ja ne toimitetaan käsittelyyn Suomen Akkukierrätys Oy:lle.

5 5 (17) Päästöt maaperään Nesteitä ja moottorit sisältäviä ajoneuvoja käsitellään ja varastoidaan vain Ahertajantien päällystetyllä alueella. Tuottajantien tontilla varastoidaan vain moottorittomia koreja. Poistettuja nesteitä varastoidaan enintään 200 litran tynnyreissä, joiden alla on valuma-altaat. Akuille on edellä mainitut tiiviit akkulaatikot Poikkeuksellisten tilanteiden aikana syntyvät päästöt ja jätteet TARKKAILU VAKUUS Vuotojen varalta tonteilla on imeytysainetta öljyjen ja nesteiden poistoon. Nesteastiat on varustettu valuma-altain, eikä kerralla käsitellä suuria määriä öljyjä tai muita nesteitä. Toiminnassa noudatetaan Suomen Autopurkamoliiton toimintatapoja sekä alaa koskevia säädöksiä. Ympäristövaikutuksia tullaan tarkkailemaan aluehallintoviraston ohjeiden mukaisesti. Lupahakemuksessa ei ole esitystä vakuuden suuruudesta. SELVITYS ASIANTUNTEMUKSESTA Yhtiö on harjoittanut autopurkamotoimintaa vuodesta 1989 alkaen. Yli kahdenkymmenen vuoden kokemus alalta sekä Suomen Autopurkamoliiton toimintatapojen ja ohjeiden noudattaminen takaavat asiantuntemuksen. Yrityksessä pyritään edelleen kehittämään kierrätystekniikoita ja parantamaan romuajoneuvojen kierrätysastetta. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydentäminen Hakemusta on täydennetty ja Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Itä-Suomen aluehallintoviraston ja Savonlinnan kaupungin ilmoitustaululla Lupahakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Itä-Savo lehdessä. Hakemuksesta on lähetetty erillisillä kirjeillä tieto asianosaisille. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Tontit on tarkastettu ja samalla neuvoteltu hakemuksesta

6 6 (17) Lausunnot Hakemuksesta ovat antaneet lausunnon Savonlinnan kaupunki ja Savonlinnan ympäristölautakunta sekä Etelä-Savon ELY-keskus. Savonlinnan kaupunki ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus on yhtynyt ympäristölautakunnan lausuntoon. Yrityksen toiminnassa on ollut suurimpana ongelmana hallitsematon romuautojen tuonti Ahertajantien tontin aidan ulkopuolelle kadun varteen, jossa ei ole vastaanottopaikalta vaadittavia rakenteita. Romuajoneuvoista valuneita öljyjä on joskus jouduttu kaapimaan pois kadun varren reunaojasta. Kadun varsi on ajoittain roskaantunut erilaisista auton osista ja metalli- yms. sälästä. Luvattoman tuonnin lisäksi yritys on joutunut myös itse varastoimaan romuajoneuvoja kadun varteen odottamaan poiskuljetusta. Ongelmana on ollut tontin pienuus toiminnan laajuuteen nähden. Tuottajantien tontin saanti käyttöön helpottanee tilanahtausongelmassa. Koska tämä tontti ei ole ollut edellisessä käyttötarkoituksessa ympäristöluvitettu, lautakunnan tiedossa ei ole, onko tämän tontin rakennuksissa ja ulkovarastointialueella autopurkamotoiminnalta vaadittavat rakenteet ja jos on, niin mikä on niiden kunto. Lupapäätöksen valmistelussa on selvitettävä, onko yrityksessä romuajoneuvojen vastaanotto ja varastointi ennen kuivausta järjestetty asianmukaisella tavalla (ts. onko vastaanotto- ja varastointipaikkojen koko alueella vaatimukset täyttävät rakenteet, onko vastaanotto valvottua ja tapahtuuko se yrityksen hallinnassa olevilla kiinteistöillä). Romujen ja niiden sisältämien ongelmajätteiden luvattoman tuonnin, osien varastelun, ilkivallan yms. toiminnan hallitsemiseksi, joka aiheuttaa kiinteistöllä varastoitavat jätteet huomioon ottaen merkittävän palo- ja ympäristöriskin, yrityksen on aidattava kiinteistönsä toiminnan luonteen vaatimalla tavalla, varustettava aidat lukittavilla porteilla ja pidettävä aidat ja portit asianmukaisessa kunnossa. Mikäli kiinteistöt vielä varustettaisiin tallentavilla valvontakameroilla ja hälyttimillä, em. riskejä voitaisiin edelleen pienentää. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Autoliike Itäosalla on hakemuksen mukaan voimassa Savonlinnan kaupungin myöntämä ympäristölupa. Toiminnanharjoittajan olemassa oleva toiminta on käytöstä poistettujen ajoneuvojen kuivaus, osien lajittelu ja kierrätys sekä tukkukauppa. Lupahakemuksessa uusia toimintoja edellisten lisäksi ovat sisätiloissa tapahtuva metalliosien murskaus, kierrätys ja jatkojalostus. Mahdollisen ympäristölupapäätöksen määräyksissä tulee huomioida valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista (581/2004). Toiminnanharjoittajan vuosittain suorittaman raportoinnin (Ympäristönsuojelun vuosiyhteenveto) helpottamiseksi tulee toiminnassa muodostuvien jätteiden kuusinumeroiset jätekoodit merkitä selkeästi näkyville ympäristölupapäätökseen. Vuosiyhteenveto tulisi toimittaa sähköisesti TYVI-järjestelmän kautta. Myös toiminnassa mahdollisesti tapahtuvat ympäristöön haitallisia päästöjä aiheuttavat häiriötilanteet tulisi raportoida sähköisesti TYVI-järjestelmässä.

7 7 (17) Muistutukset ja mielipiteet Hakijan vastine Mikäli roskaantumista pääsee tapahtumaan, on alue siivottava viivytyksettä. Ympäristölupapäätöksessä tulee kiinnittää huomiota piha-alueella varastoitavien jätteiden varastointimäärään, -tapaan ja -laatuun. Piha-alueen varastoalue tulee olla aidattu ja lukittu siten, että ulkopuoliset eivät pääse jätteisiin käsiksi. Ympäristölupapäätöksessä mahdollisesti määrättäville laitoksen toimintaan liittyville kunnostamis- tai rakentamistoimenpiteille on asetettava selkeät aikarajat, joihin mennessä ko. toimenpiteet pitää olla valmiit ja valvontaviranomaisen tarkastettavissa ja hyväksyttävissä. Lupaan sisältyvän vakuuden voimassaoloaika olisi hyvä jaksottaa samaksi lupaehtojen tarkistamisen kanssa. Murskaustoiminnosta aiheutuvan melun vuoksi meluhaitan torjuminen tulisi näkyä ympäristöluvassa erillisenä määräyksenä. Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle jätetiedostoon hyväksymistä varten, mikäli se itse kerää ja kuljettaa ammattimaisesti jätteitä (Jätelaki 49 ). Autoliike Itäosa Oy:n lupahakemuksessa oli uutena toimintana mainittu "metalliosien jatkojalostus". Asiakirjoista ei käynyt ilmi, mitä jatkojalostuksella tarkoitetaan. Siksi lausunnossa ei ole voitu ottaa kantaa ko. toiminnon vaikutuksista ympäristöön. Itä-Suomen alueellisessa jätesuunnitelmassa ei ole autoromuttamotoimintaan liittyviä tavoitteita. Toiminta ei ole sijoittunut vedenoton kannalta merkittävälle pohjavesialueelle. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia. Hakija ei antanut vastinetta lausuntoihin. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Itä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Autoliike Itäosa Oy:lle ympäristöluvan metalliromun ja romuajoneuvojen käsittelyyn Savonlinnan kaupungissa osoitteissa Ahertajantie 14 (kiinteistötunnus ) ja Tuottajantie 11 (kiinteistötunnus ) oleville tonteille. Luvanhaltijan on noudatettava toiminnassaan hakemuksessa esitetyn lisäksi seuraavia lupamääräyksiä.

8 8 (17) LUPAMÄÄRÄYKSET Jätteiden vastaanotto ja kuljetus 1. Yhtiö saa vastaanottaa ja esikäsitellä romuajoneuvoja (jätenumerot *, ), ajoneuvojen renkaita (jätenumero ) ja muuta metalliromua (jätenumerot , , , , ). Purkamo saa olla toiminnassa arkisin maanantaista perjantaihin klo 8:00 17:00. Mikäli purkamolle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on jäte viipymättä toimitettava paikkaan, jonka ympäristöluvassa vastaavan jätteen vastaanotto on hyväksytty tai jäte on palautettava jätteen haltijalle. 2. Romuajoneuvot on ennen niiden esikäsittelyä (kuivaamista) säilytettävä joko tiivispohjaisessa purkuhallissa tai nestetiiviiksi rakennetulla alustalla, josta valumavedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta maastoon. Nesteiden valuminen pinnoitetun alueen ulkopuolelle tulee olla estetty. Romuajoneuvoja, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai osia, ei saa tilapäisestikään säilyttää maapohjalla. Romuajoneuvojen kuivaus tulee tehdä ensisijaisesti tiivispohjaisessa hallissa. Romuajoneuvot, joista kaikki nesteet ja vaaralliseksi jätteeksi (aikaisemmin ongelmajäte) luokiteltavat osat on poistettu, voidaan varastoida muun metalliromun varastoalueella. Kaikki varasto- ja käsittelyalueet on pidettävä kunnossa niin, että alueen maaperään ja vesiin ei pääse haitallisia aineita. Erityyppisille jätemateriaaleille on varattava selkeästi osoitetut paikat. 3. Romuajoneuvoista on mahdollisimman pian niiden tultua purkamolle poistettava akku, poltto- ja voiteluaineet ja muut vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavat nesteet, sekä kerättävä ja varastoitava ne erikseen. Ajoneuvoista on poistettava myös muutoin vaaralliset osat sekä mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävät varaosat. Öljyiset varaosat on säilytettävä varastossa, josta nestevuodot saadaan kerättyä talteen. Romuajoneuvojen esikäsittely on muutoinkin toteutettava siten, että uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen soveltuvat laitteet ja osat voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää mahdollisimman tarkasti. Romuajoneuvoista poistetut uudelleenkäyttöön soveltuvat osat ja muut purkamistuotteet on käytettävä uudelleen tai kierrätettävä. Jos uudelleenkäyttö tai kierrätys ei ole mahdollinen, osat ja purkamistuotteet on mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä muulla tavoin. Hyödynnettävät materiaalit on varastoitava siten, ettei niiden laatu huonone varastoinnin aikana. 4. Kummankin tontin toiminta-alueiden tulee olla aidattuja ja työajan ulkopuolella myös lukittuja. Tuottajantien tontin aitaaminen ja mahdolliset Ahertajantien tontin aitaamisen korjaukset tulee toteuttaa vuoden 2013 loppuun mennessä.

9 9 (17) 5. Päällystetyille jätteiden käsittely- ja varastoalueille kertyvät vedet tulee käsitellä ennen tonttien ulkopuolelle johtamista hiekan- ja öljynerottimilla. Myös eri jätejakeille rakennettaviin looseihin kertyvät vedet on tarvittaessa käsiteltävä. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen Melu 6. Toiminnasta syntyvät jätteet on varastoitava ja käsiteltävä kiinteistöillä niin, että niistä ei aiheudu ympäristön roskaantumista eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Hyödyntämiskelpoiset paperi-, pahvi-, puu-, metalli-, muovi- ja lasijätteet tulee kerätä erilleen ja toimittaa hyödynnettäväksi säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. 7. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Vaaralliset jätteet on varastoitava kutakin jätejaetta varten tarkoitetuissa ja merkityissä astioissa tai säiliöissä katettuina tai muuten nestetiiviisti. Erilaiset vaaralliset jätteet on ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Nestemäiset jätteet on varastoitava suojaaltain varustetuissa astioissa tai tiiviillä reunuksellisella tai reunakorokkein varustetulla alustalla siten, että mahdollisissa vuototapauksissa valumat saadaan kerätyksi talteen. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään samansuuruinen kuin suurimman säiliön tilavuus. 8. Vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa luvalliseen käsittelyyn. Jätteiden kuljettamisessa tulee aina käyttää asianmukaista kuljetuskalustoa ja kuljettajaa. Vaarallisten jätteiden kuljetuksista ja siirroista on laadittava erillinen siirtoasiakirja, joka on mukana jätteiden siirron aikana ja luovutetaan jätteiden vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on säilytettävä vähintään kolme vuotta. 9. Myös muiden jätteiden toimittaminen kiinteistöiltä jatkokäsittelyyn tulee tapahtua laitoksen toimintaan verrattuna riittävän usein. Romuajoneuvoja saa olla tonteilla varastossa yhteensä enintään 200 kpl mukaan luettuna osien uudelleen käyttöä varten varastoidut romuajoneuvot. 10. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää lähimpien asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueella kello välisenä aikana ekvivalenttitasoa L Aeq 55 db. Melutasoa määritettäessä on huomioitava toiminnasta aiheutuvan melun mahdollinen iskumaisuus. Tarvittaessa toiminnasta ympäristöön aiheutuvaa melua tulee vähentää laitteiden suojauksilla ja muilla rakenteellisilla keinoilla. 11. Mikäli toiminnasta todetaan ennakkoarvioista poiketen aiheutuvan lähialueelle erityisen häiritsevää melua, ELY-keskus voi määrätä tehtäväksi kattavat melumittaukset. Mittaukset tehdään ulkona sijaitsevan murskauslaitteiston ollessa käytössä. Ekvivalenttitasojen lisäksi tulee mitata myös maksimitasot (L AFmax ). Mittausraportti on toimitettava viivytyksettä mittausten suorittamisen jälkeen ELY-keskuksen lisäksi Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. ELY-keskus voi velvoittaa teke-

10 10 (17) mään uusintamittauksia, jos toiminta muuttuu siten, että melutasojen voidaan olettaa kohonneen. Melumittausten tulokset tulkintoineen tulee liittää aikanaan jätettävään lupamääräysten tarkistamishakemukseen. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 12. Vahinkotilanteisiin ja niiden hoitoon on varauduttava ennalta niin, että alueella on öljyvahinkojen varalle riittävästi imeytysainetta ja tulipalon varalta alkusammutuskalustoa. Vuotoina ympäristöön päässeet poltto- ja voiteluaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen ja toimitettava niiden laadun edellyttämään hyväksyttyyn käsittelyyn. Tarvittaessa vahingoista tulee ilmoittaa pelastusviranomaisille. Vahinkotilanteista, jotka saattavat aiheuttaa ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö 13. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava toimintaan soveltuvan tällaisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen käyttöönottoon. Muutoksista ilmoittaminen 14. Toiminnan valvonnan ja päästöjen lisääntymisen kannalta olennaisista muutoksista tulee tehdä ilmoitus hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä Etelä- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Muut toimet, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista 15. Tuottajantien tontin ulkoalueilta tulee poistaa sinne kuulumattomat materiaalit ja esineet sekä muutoinkin siivota roskaantuneet alueet mennessä. 16. Tonttien päällystämättömillä alueilla ei saa tehdä kaivu- tai päällystystöitä ennen kuin kyseisen alueen maaperän tila on selvitetty. Maaperän tila on selvitettävä ulkopuolista asiantuntijaa apuna käyttäen ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Selvitys maaperän tilasta, arvio sen puhdistustarpeesta ja mahdollisesti tarvittava ilmoitus maaperän puhdistamisesta on toimitettava Etelä-Savon ELY-keskukselle hyvissä ajoin ja viimeistään kolme kuukautta ennen kaivu- tai päällystystöiden aloittamista. 17. Pihojen päällystyksistä ja muusta rakentamisesta ja toteutusaikataulusta tulee tehdä suunnitelma, joka toimitetaan ELY-keskuksen tarkastettavaksi mennessä. Tähän tulee liittää myös suunnitelma aikatauluineen tonttien maaperän tilan selvittämisestä.

11 11 (17) Tarkkailu- ja raportointi Vastaava hoitaja 18. Tonteilla tapahtuvaa toimintaa, sen päästöjä, jätteitä ja ympäristövaikutuksia on tarkkailtava. Vastaanotetuista, varastoiduista ja muualle toimitetuista jätteistä sekä tarkkailusta on pidettävä kirjaa ja tiedot on raportoitava vuosittain valvontaviranomaisille. Varasto- ja käsittelyhallien sekä pinnoitettujen alueiden kuntoa, kuten mahdollista halkeilua, painumista tai lohkeilua, on tarkkailtava säännöllisesti ja havaitut puutteet on korjattava välittömästi. Myös öljynerottimien toimintaa on tarkkailtava säännöllisesti. Toiminnasta on pidettävä kirjanpitoa, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat asiat: - vastaanotettujen jätteiden laatu, määrä, alkuperä ja luovuttaja - laitoksen toiminnassa muodostuvien ja muualle hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi toimitettujen jätteiden lajit ja määrät sekä toimituspaikat ja -ajankohdat - vuoden lopussa varastoitujen jätteiden laji ja määrä - vastaanottamatta jätetyn jätteen laji, määrä, alkuperä ja toimituspaikka - ulkona olevan murskaimen käyntiajat - tehtyjen melumittausten tulokset ja yhteenveto niistä ellei niitä ole toimitettu erikseen - öljynerottimien tarkkailu, huoltotoimenpiteet ja tyhjennykset - toiminnan häiriöt, vahingot ja muut ympäristönsuojelun kannalta poikkeukselliset tilanteet - suunnitteilla olevat muutokset toiminnassa - toimintavuoden aikana toteutetut ympäristönsuojelua edistävät toimenpiteet Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vuosiraportoinnissa on ensisijaisesti käytettävä valtionhallinnon sähköistä raportointijärjestelmää (Tyvi). Jätteiden luokittelussa tulee käyttää ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelossa olevaa luokittelua. Tosite ympäristövahinkovakuutuksen voimassaolosta on liitettävä vuosiraporttiin. Vuosiraportin perusteena olevat asiakirjat ja aineistot tulee säilyttää vähintään kolme vuotta. 19. Tähän lupaan sisältyviä eri toimintoja varten tulee olla nimettynä riittävän asiantunteva henkilö, joka valvoo ja vastaa siitä, että toimitaan annetun ympäristölupapäätöksen ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti ja joka on yhteydessä viranomaisiin. Valvonnasta vastaavan henkilön ja hänen sijaisensa nimi ja yhteystiedot tulee ilmoittaa Etelä-Savon ELY-keskukselle ja Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

12 12 (17) Toiminnan lopettaminen Vakuus 20. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Etelä-Savon ELY-keskukselle ja Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista. Samalla on toimitettava suunnitelma lopettamisen yhteydessä toteutettavista ympäristönsuojelutoimenpiteistä. Suunnitelman tulee sisältää selvitykset mm. varastossa olevien jätteiden määristä ja niiden toimittamisesta käsittelyyn tai hyödynnettäväksi sekä käsittely- ja varastotilojen ja alueiden puhdistamisesta sekä tarkkailusta. Tässä yhteydessä tulee esittää myös suunnitelma siitä, miten maaperän mahdollinen pilaantuneisuus ja kunnostamistarve selvitetään. 21. Luvan haltijan on asetettava toiminnan lopettamisen jälkeisten toimien varmistamiseksi euron vakuus kuukauden kuluessa siitä, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Vakuus asetetaan Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuuden tulee olla voimassa yhtäjaksoisesti tai määrävälein toistuvasti uusittuna vähintään kolme kuukautta vakuuden kattamien toimien suorittamisesta ja niiden ilmoittamisesta valvontaviranomaiselle. Jos vakuuden voimassaoloa jatketaan, uusiminen on tehtävä ennen edellisen vakuuskauden päättymistä. RATKAISUN PERUSTELUT Kyseessä on pääosin olemassa oleva toiminta, joka kuitenkin laajenee samalla monipuolistuen toisellekin tontille. Toiminnot muodostavat toimintakokonaisuuden, jotka voidaan käsitellä samassa luvassa. Ahertajantien kiinteistöllä olevaa toimintaa koskien on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä voimassa oleva ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa. Toimintaa voidaan pitää tämän kiinteistön osalta vakiintuneena toimintana. Aiemman luvan myöntämisen jälkeen toimintaa koskeva lainsäädäntö on muuttunut ja laajentunut merkittävästi, minkä johdosta nyt annettavaan lupaan on liitetty useanlaisia uusia määräyksiä. Toimittaessa johdannossa kuvatulla tavalla ja lupamääräyksiä noudattaen luvanhaltijan toiminnasta ei olemassa olevien tietojen perusteella aiheudu terveyshaittaa eikä merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminnasta ei aiheudu naapureille eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Kun otetaan huomioon toiminnan laatu, siitä saadut selvitykset sekä annetut lupamääräykset, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Purkamon toiminnot sijoittuvat alueelle, jossa asutusta ei ole toimipaikan välittömässä läheisyydessä. Tonttien tausta-alueet ovat metsää, joka osaltaan estää melun ja pölyn leviämistä. Tontit ovat asemakaavassa teollisuusaluetta eikä toiminnan voida katsoa olevan asemakaavan vastaista.

13 13 (17) Jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan käytettävissä on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Lupamääräysten perustelut Ympäristönsuojelulaissa säädetyn ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaatteen mukaisesti haitalliset ympäristövaikutukset tulee ehkäistä ennakolta tai, milloin haitallisten vaikutusten syntymistä ei voida kokonaan ehkäistä, rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Lisäksi toiminnanharjoittajan edellytetään menettelevän riittävällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten pinta- tai pohjaveden likaantumista, ainesten siirtojen ja kuljetusten yhteydessä syntyviä roskaantumiseen verrattavia haittoja, voidaan ehkäistä mm. tiiviillä rakenteilla ja huolellisilla työtavoilla. Vastaanotettavat jätteet ja toiminta-aika ovat hakemuksessa esitetyn mukaiset. Romuajoneuvojen käsittely-, varastointi- ja hyötykäyttövaatimukset on asetettu romuajoneuvoasetuksen sekä muun jätelainsäädännön vaatimusten ja tavoitteiden mukaisina. Ympäristöhaittojen ja -vahinkojen ehkäisemiseksi on perusteltua, että kuivaustoimintaa tehdään mahdollisimman paljon hallitusti sisätiloissa. (Määräykset 1 3) Toiminnan laadusta johtuen on perusteltua, että alueet aidataan ja pidetään myös lukittuina aukioloaikojen ulkopuolella. Ahertajantien tontin osalta vaade on pääosin toteutettu jo aiemmin, mutta uudelta alueelta eli Tuottajantien tontilta aidat pääosin puuttuvat. Asian toteuttamiseksi on annettu kohtuullinen määräaika. (Määräys 4) Jätelain mukaan jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikka on suunniteltava, perustettava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toiminta-alueiden tiiviit rakenteet ja toimivat erotinlaitteet estävät alueiden maaperän ja vesien pilaantumisen. Erotinlaitteiden tarkkailulla ja säännöllisellä hoidolla varmistetaan laitteiden toimivuus. (Määräys 5) Vaarallisten jätteiden sekoittamiskiellolla turvataan jätteiden laadun mukainen oikea käsittely ja estetään näin ympäristö- ja terveyshaitan syntyminen. Jätteiden säännöllinen käsittelyyn toimittaminen estää ylisuurten varastojen kertymisen ja vaarallisten jätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn vähentää niiden aiheuttamia terveyteen sekä ympäristöön kohdistuvia riskejä. Siirtoasiakirjan avulla voidaan seurata vaarallisten jätteiden kulkua asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan ja se helpottaa valvontaa. (Määräykset 6 8) Kun pääosa purkamolla käsiteltävistä ja varastoitavista jätteistä on romuautoja, on edellä mainittujen syiden lisäksi mm. ympäristön yleisen viihtyisyyden kannalta perusteltua, että kerrallaan varastoitavien romuautojen määrä rajoitetaan esitetylle tasolle. Toisaalta autoista myydään mm. käyttökelpoisia peltiosia asiakkaille, mistä johtuen on perusteltua sallia kohtuulliset varastointimäärät. (Määräys 9) Toiminnasta aiheutuvaa melua koskevalla määräyksellä ehkäistään naapureille aiheutuvaa melurasitusta. Asetetun raja-arvon taustana on valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992). Vaikka hakemuksessa ei ole selvitystä toiminnan

14 14 (17) aiheuttamista melutasoista, ennalta arvioiden toiminnasta ei aiheudu asuinalueilla häiritsevää melua. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että toimintaa on ainoastaan ns. normaaleina työaikoina arkiviikolla. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi kuitenkin vaatia melumittauksia ja täydentäviä melunsuojaustoimenpiteitä. (Määräykset 10 ja 11) Ympäristönsuojelulaissa säädetyn ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaatteen mukaisesti luvanhaltijan tulee varautua mahdollisuuksien mukaan ennalta tyypillisimpiin häiriötilanteisiin. Ympäristönsuojeluasetuksen 30 :n mukaan toiminnanharjoittajan on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle sellaisista tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristöön tai luvan noudattamiseen. (Määräys 12) Jätteiden käsittelymenetelmät kehittyvät ja niistä saadaan uutta tietoa. Luvan saajan on tärkeää seurata menetelmien kehittymistä ja ottaa niitä tarvittaessa käyttöön. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä myös aiheuttamiensa haitallisten ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. (Määräys 13) Mikäli toiminnassa tapahtuu muutoksia, tästä tehtävällä ilmoituksella varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle. Ilmoituksen perusteella viranomainen tarkastelee muutoksen vaikutuksia ja arvioi, onko lupaa tarpeen muuttaa. Toiminnan olennainen muutos edellyttää luvan tarkistamista. Toiminnan lopettaminen edellyttää, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet on poistettu. Myös toiminnanharjoittajan muutoksesta eli käytännössä luvan siirrosta toiselle tulee ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle. (Määräykset 14 ja 20) Tuottajantien tontilla toiminta on alkanut vähitellen. Aiemmin siellä on toiminut puualan yritys, minkä jäljiltä alueelle on ilmeisesti jäänyt monenlaisia aineksia. Kun alueella on sittemmin alkanut purkamon jätteiden varastointi ja käsittely, alue on yleisilmeeltään sekava, roskaantunut ja siellä on aineksia ja esineitä, jotka eivät kuulu tämän luvan piiriin. Jotta alue saadaan kuntoon ja toiminta vastaamaan lupaa, on perusteltua, että alue siivotaan ja järjestellään muutoinkin tämän luvan edellyttämään kuntoon. Myös uusien rakenteiden toteuttaminen edellyttää alueen kuntoon saattamista. Työlle on asetettu kohtuullinen määräaika. (Määräys 15) Tonteilla oleva ja ollut toiminta on sen laatuista, että maaperään on voinut joutua haitta-aineita. Tästä johtuen on perusteltua, että pilaantuneisuus selvitetään ennen mahdollisia massanvaihtoja ja päällystämisiä. Tulosten perusteella päätetään, onko alueilla tarvetta tehdä puhdistamistöitä. Puhdistamistöistä ja näitä koskevista hallinnollisista menettelyistä päättää ELY-keskus. Tulevista pihojen päällystämisistä ja muiden rakenteiden toimittamisesta on syytä tehdä etukäteen suunnitelma, joka toimitetaan valvontaviranomaisen tarkastettavaksi. Suunnitelmia voidaan tarpeen mukaan täsmentää asetetun ajankohdan jälkeenkin, mutta niistä tulee olla yhteydessä valvontaviranomaiseen. (Määräykset 16 ja 17) Toimintaa koskevat tarkkailu-, kirjanpito- ja raportointivelvoitteet on annettu viranomaisten tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Luvanmukaisen toiminnan ja sen päästöjen luotettava arviointi edellyttää riittävän yksityiskohtaista kir-

15 15 (17) janpitoa. Myös jätelain 51 :n mukaan toiminnanharjoittajalla on selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus. Valvontaviranomaiselle tulee raportoida tiedot säännöllisesti vuosittain. (Määräys 18) Viranomaisvalvonnan kannalta on tärkeää, että toiminnalle on nimetty vastuuhenkilö. Tätä edellyttää myös jätelainsäädäntö. (Määräys 19) Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden on oltava riittävä em. toimien hoitamiseksi ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annetut määräykset. Kun pääosalla tonteilla varastoitavilla jätemateriaaleilla on myyntiarvoa, vakuutta ei ole ollut tarve määrätä nyt esitettyä suuremmaksi. Toimet ja niiden kustannukset eivät kuitenkaan ole niin vähäiset, että vakuus voitaisiin jättää vaatimatta. Vakuuden määräämisessä on huomioitu voimaan tulleet ympäristönsuojelulain muutokset. (Määräys 21) VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Savonlinnan kaupungin ympäristölautakunnan vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä. Toiminnanharjoittaja on lupaprosessin aikana tehnyt jätteiden ammattimaista keräilyä ja kuljettamista koskevan ilmoituksen ELY-keskukselle, joka on sittemmin tehnyt päätöksen toiminnan jätetiedostoon hyväksymisestä. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Korvattavat päätökset Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Päätös on voimassa siihen saakka, kunnes lupaehtojen tarkistamista koskeva hakemusasia on lainvoimaisesti ratkaistu. Lupaehtojen tarkistamista koskeva hakemus on jätettävä aluehallintovirastolle viimeistään Hakemuksessa on esitettävä kuvaus sen hetkisestä toiminnasta ja mahdollisista tulevista muutoksista sekä yhteenveto toiminnasta kolmelta edeltävältä vuodelta. Hakemukseen tulee liittää myös mahdolliset määräyksen 11 mukaiset melumittaustulokset ja selvitys muutoksista lähiympäristön maankäytössä. Tämä päätös korvaa Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelulautakunnan myöntämän ympäristölupamenettelylain mukaisen ympäristöluvan. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (ympäristönsuojelulaki 56 ).

16 16 (17) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöstä noudatetaan sen saatua lainvoiman. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 41 43, 43a 43c, 45, 46, 55, 56, 62, 76, 81, 90 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 30 Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18 l, 51, 52 Jäteasetus (1390/1993) 5, 6, 8 10 Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001) Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista (581/2004) 6, 7 ja 8 10 Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) 7 :n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Hakemuksen vireille tullessa maksuun sovellettiin alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annettua ympäristöministeriön asetusta (1387/2006), jonka liitteen maksutaulukon mukaan lupahakemuksen käsittelystä perittävä maksu on edellä mainittu. Kun asian vaatima työmäärä on vastannut uudelta toiminnalta vaadittavan luvan työmäärää, peritään maksu täysimääräisenä. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Hakija Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Savonlinnan kaupunginhallitus Savonlinnan ympäristölautakunta Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnovarat (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa.

17 17 (17) Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä MUUTOKSENHAKU Päätöksestä kuulutetaan Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Tähän päätökseen ja lupamaksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Keijo Lindberg Kari Varonen Asian ovat ratkaisseet ympäristöylitarkastaja Keijo Lindberg ja ympäristöneuvos Kari Varonen (asian esittelijä).

18 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy viikonlopusta johtuen Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja yrityksen tai yhteisön Y-tunnus - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallintooikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Itä-Suomen aluehallintoviraston Mikkelin päätoimipaikan kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Käyntiosoite: Maaherrankatu 16, MIKKELI Postiosoite: PL 50, Mikkeli Puhelin: (vaihde) Telekopio: (015) Sähköposti: Aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna Itä-Suomi Päätös Nro 40/2012/2 Dnro ISAVI/31/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2012 ASIA HAKIJA Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 57/2011/1 Dnro ISAVI/4/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 ASIA Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentti, kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 14 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f

Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentti, kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 14 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f Etelä-Suomi Päätös Nro 138/2012/1 Dnro ESAVI/300/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Hämeen ympäristökeskuksen 27.1.2006

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 151/2012/2 Dnro ESAVI/113/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 32/10/1 Dnro ISAVI/154/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.4.2010 HAKIJA ASIA Metsäsairila Oy Porrassalmenkatu 1A 50100 Mikkeli Ympäristönsuojelulain 61

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.5.2012 HAKIJA Liperin kunta ASIA Paineviemärin asentaminen Kirkkolahteen, Liperi HAKEMUS Liperin kunta on aluehallintovirastoon

Lisätiedot

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella,

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella, Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro ISAVI/258/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2010 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Lapinlahden Ekolämpö Oy PL 1024 70781 Kuopio ASIA Koetoimintailmoitus,

Lisätiedot

Hautomoallaskuoren seulonnan koetoimintailmoitus ja toiminnanaloittamislupa, Ristiina. UPM-Kymmene Wood Oy Pelloksen vaneritehtaat 52420 Pellosniemi

Hautomoallaskuoren seulonnan koetoimintailmoitus ja toiminnanaloittamislupa, Ristiina. UPM-Kymmene Wood Oy Pelloksen vaneritehtaat 52420 Pellosniemi PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Dnro ISAVI/45/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2012 ASIA Hautomoallaskuoren seulonnan koetoimintailmoitus ja toiminnanaloittamislupa, Ristiina ILMOITUKSEN TEKIJÄ UPM-Kymmene

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Rannan ruoppaus, vesialueen täyttö, laiturin rakentaminen ja valmistelulupa Kirkonsalmen länsirannalla, Iisalmi

Rannan ruoppaus, vesialueen täyttö, laiturin rakentaminen ja valmistelulupa Kirkonsalmen länsirannalla, Iisalmi Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 63/2012/2 Dnro ISAVI/9/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 ASIA Rannan ruoppaus, vesialueen täyttö, laiturin rakentaminen ja valmistelulupa Kirkonsalmen länsirannalla,

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii 1 PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski.

Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 60/2012/1 Dnro ISAVI/114/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 ASIA HAKIJA Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski. Eka-Palvelut

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011090 FinnAust Mining Southern Oy c/o Asianajotoimisto Borenius & K.. Yrjönkatu 13 A 00120 HELSINKI VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ-

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015: Kuulutus 24.4.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 24.4.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: FinnAust Mining Finland

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 ASIA HAKIJA Puhoksen makasiinilaiturin uusiminen ja valmistelulupa, Kitee Kiteen kaupunki HAKEMUS Kiteen kaupunki

Lisätiedot