Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika klo 14:00-15:55 Paikka Bistro Sinne, kokoustila Porvoo Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Riutta Heimo 14:00-15:55 puheenjohtaja Väisänen Veikko 14:00-15:55 varapuheenjohtaja Kuusela Ville-Matti 14:00-15:55 jäsen Lehtimäki Kirsi 14:00-15:55 jäsen Pirilä Pirjo 14:00-15:55 jäsen Pitkä Sanna 14:00-15:55 jäsen Saittakari Seija 14:00-15:55 jäsen Tarzalainen Dimitri 14:00-15:55 jäsen Korttila Kirsi 14:00-15:55 esittelijä Riusala Aila 14:00-15:55 esittelijä Posti Paavo 14:00-15:55 pöytäkirjanpitäjä Muu Nykänen Päivi 14:00-15:55 sosiaalipalvelujohtaja West Riitta 14:00-15:55 vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Poissa Pohjola Pertti jäsen Rajajärvi Jouko kh:n edustaja Hildén Raili kh:n puheenjohtaja Teittinen Jussi va. kaupunginjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat B-pöytäkirjassa 83, 84 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Pirilä ja Veikko Väisänen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Heimo Riutta Paavo Posti varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Pirjo Pirilä Veikko Väisänen pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Talouspäällikkö Paavo Posti

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 78 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 79 Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma vuosille Kotihoidon, asumispalvelujen ja terveyskeskuksen vuodeosaston lääketieteellisten palvelujen kilpailutus 81 Sopimus toimintamallista lääkäreiden erikoistumis- ja erityiskoulutuksen järjestämisestä Päijät-Hämeen alueella 82 Sprinklerijärjestelmän laajentaminen terveyskeskuksessa - määrärahan käyttötarkoituksen muutos vuoden 2014 talousarvion investointiosaan , 84 Näiden pykälien kohdalla olevat asiat on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnan b-pöytäkirjassa 7/2014 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Sotela 78 Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä esityslistan tämän ko kouk sen asioiden kä sit te ly jär jestyk sek si. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma vuosille /06.01/2013 Sotela Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila, puh , Vuonna 2011 toukokuun alussa voimaan tulleessa ter vey den huol tolais sa (2010/1326) velvoitetaan kuntia seuraamaan asukkaidensa ter veyt tä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väes tö ryh mittäin. Lain mukaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä to teu te tuis ta toimista on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäk si valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laa jempi, tiiviissä, helposti tulkittavassa ja vertailukelpoisessa muodossa koot tu hyvinvointikertomus. Heinolan kaupunginhallitus antoi Heinolan hy vin vointi ryh mäl le tehtäväksi laatia Heinolaan seuraavalle valtuustokaudelle hy vin voin ti ker to mus ja -suunnitelma. Hyvinvointiryhmä pyytää lautakunnilta lausuntoa toimialojen yh teistyö nä hyvinvointiryhmässä valmistelemasta hy vin voin ti ker to muk sesta ja -suunnitelmasta mennessä. Tämän jälkeen hy vinvoin ti ker to mus ja -suunnitelma etenee hallituksen ja valtuuston käsit te lyyn. Esityslistan liitteenä 2 hyvinvointikertomus ja -suunnitelma liit teineen. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta käy kes kus te lua hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta vuosille ja antaa lausuntonsa käydyn keskustelun perusteella. Käydyn keskustelun perusteella sosiaali- ja terveyslautakunta piti laa dit tua hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa selkeänä ja hyvin val mis tel tu na ohjeena seuraavalle suunnittelukaudelle. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginhallitus Tekla Valmistelija: hallintopäällikkö Annika Marttinen, puh , etu ni Heinolan kaupunginhallitus antoi Heinolan hy vin vointi ryh mäl le tehtäväksi laatia Heinolaan seuraavalle val tuus to kau del le

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta hy vin voin ti ker to mus ja - suunnitelma. Sosiaali- ja ter veys lau ta kun ta on käsitellyt hyvinvointikertomusta ja pyytää lau ta kun tien lausuntoa mennessä. Esityslistan liitteenä 4 hyvinvointikertomus ja -suunnitelma liit teineen. Teknisen toimen johtaja (TP): Tekninen lautakunta keskustelee hyvin voin ti ker to muk ses ta ja -suunnitelmasta vuosille ja antaa lausuntonsa käydyn keskustelun perusteella. Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Teknisen toimen tärkeä osa-alue sisäilma-asiat eivät saa aiheuttaa ter veys hait to ja asukkaille ja asiakkaille. Muuta huomautettavaa lauta kun nal la ei ole hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan vuosille Tiedoksianto: Kopio sosiaali- ja terveyslautakunta Khal Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila, puh , Edellä olevien sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä teknisen lau takun nan käsittelyn lisäksi sivistyslautakunta on antanut esi tys lis tan liit tee nä olevan lausunnon suunnitelmasta. Sivistyslautakunnan lausunnon johdosta voidaan todeta seu raa vaa: "Heinolan hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa on val mis tel tu Heino lan kaupunginhallituksen nimeämässä hy vin voin ti ryh mäs sä, jossa on poikkihallinnollinen edustus eri toimialoilta; työs ken te lys sä on ollut edustus teknisestä toimesta, sosiaali- ja ter veys toi mes ta, si vis tystoi mes ta, liikunta- sekä nuo ri so pal ve luis ta. Heinolaan vuosille laaditun hyvinvointikertomuksen ja -suun ni tel man rakenne, tietosisältö ja indikaattorit nou dat ta vat pääsään töi ses ti Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen suo si tus ta hy vinvoin ti ker to muk sen sisällöksi. Terveyden ja hy vin voin nin laitoksen tilas to- ja indikaattoripankki SOTKAnetissä on in di kaat to ri ryh mä 'Hyvin voin ti ja terveys', johon kerätään THL:n toi mes ta val ta kun nal li sesti kunnittain tietoa hyvinvoinnin ja ter vey den ti las ta. Tätä in di kaat to riryh mää on THL suositellut käy tet tä väk si hyvinvointikertomuksissa ja näin on Päijät-Hämeessä kun tien terveyden- ja hyvinvoinnin edis tämi sen yh teys hen ki löi den kesken sovittu meneteltävän.

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on valmisteilla kuntien käyt töön säh köi nen, selainpohjainen hyvinvointikertomus, joten on suo si tel tavaa pysyttäytyä kansallisesti sovitussa hy vin voin ti ker to muk sen 'formaa tis sa', jotta Heinolan hyvinvointikertomus oli si mahdollisimman vai vat to mas ti siirrettävissä sähköiseen hy vin voin ti ker to mus poh jaan ja tiedot ja indikaattorit olisivat ver tai lu kel poi sia muiden kuntien kans sa. Kunta voi halutessaan seurata kuntalaistensa hyvinvoinnin ja ter veyden muutosta ja kehittymistä myös muilla kuin THL:n in di kaat to reil la, mut ta kunnan tulee tällöin itse organisoida ja re surs soi da tiedon keruu (kuntalaiskyselyt), tiedon prosessointi ja seurantakyselyt. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma päivitetään ja sen toi men pi teiden toteutumisesta raportoidaan Terveydenhuoltolain ( / ) edellyttämällä tavalla: kuntalaisten ter vey des tä ja hy vinvoin nis ta sekä toteutetuista toimenpiteistä ra por toi daan valtuustolle vuo sit tain ja kerran valtuustokaudessa val mis tel laan laajempi hy vinvoin ti ker to mus. Käytännössä tämä tar koit taa sitä, että vuosittain, val ta kun nal lis ten ti las to päi vi tys ten jälkeen, hyvinvointikertomuksen kun ta koh tai set ti las to in di kaat to rit päivitetään ja nämä raportoidaan val tuus tol le. Valtaosa in di kaat to reis ta päivitetään vuosittain ja osa jo ka toinen vuosi. Ker ran valtuustokaudessa (valtuustokauden 1. vuon na) val mis tel laan valtuustokaudelle myös suunnitelmaosuus toimen pi tei neen." Esityslistan liitteenä 2 - Heinolan kaupungin hyvinvointikertomus ja -suunnitelma val tuus tokau del le liitteineen - si vis tys lau ta kun nan lausunto Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma pyydetään säilyttämään valtuus to kä sit te lyä varten. Va. kaupunginjohtaja (PH): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus ton hyväksyttäväksi Heinolan kaupungin hy vin voin tiker to muk sen ja -suunnitelman valtuustokaudelle Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Niina Varjon esityksestä si ten täydennettynä, että sivulle 36 lisätään: laaditaan mie len terveys- ja päih de stra te gia, ja kaupunginjohtajan johtoryhmä alkaa seu ra ta / ra por toi da ter vey den edis tä mi sen aktiivisuutta ja laatii sille in di kaat to rit. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginvaltuusto

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Kval Heinolan kaupungin hyvinvointikertomus ja -suunnitelma val tuus tokau del le liitteineen toimitetaan niille val tuu te tuil le, jotka ei vät ole sitä vielä saaneet esityslistan mukana. Niille valtuutetuille, jotka saivat hyvinvointikertomuksen kau pun ginhal li tuk sen esityslistan liitteenä, toimitetaan täydennetty si vu 36 esitys lis tan mukana. Esityslistan liitteenä 2 on sivistyslautakunnan lausunto Sotela 79 Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Hei no lan kau pun gin hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman val tuus to kaudel le Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelijat: sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen, puh , hyvinvointipalvelujohtaja Irja Hemmilä, puh Heinolan kaupunginvaltuusto hyväksyi ensimmäisen hy vin voin ti kerto muk sen ja -suunnitelman Nyt ker to muk seen ja suun ni tel maan on päivitetty lähinnä saatavilla olevat ti las to tie dot, kes ki tyt ty v valittuihin ke hit tä mis koh tei siin ja liitetty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (las ten suo je lu suun ni tel ma) osak si hyvinvointikertomusta ja -suun ni tel maa. Suunnitelmakausi kattaa tämän valtuustokauden. Esityslistan liitteenä 1 hyvinvointikertomus ja -suunnitelma. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja ter veys lau ta kun ta päättää hyväksyä Heinolan kaupungin hy vin voin ti ker to muk sen ja -suunni tel man vuosille sekä lähettää sen kau pun gin hal li tuksel le ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta teki pari stilististä muutosta hy vin vointi ker tomukseen ja -suunnitelmaan vuosille , sivuille 6 ja 18. Muu toin lautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan esi tyksen. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginhallitus

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kotihoidon, asumispalvelujen ja terveyskeskuksen vuodeosaston lääketieteellisten palvelujen kilpailutus 3486/ /2014 Sotela 80 Valmistelijat: johtava ylilääkäri Aila Riusala, puh , talouspäällikkö Paavo Posti, puh Heinolassa on pitkään yritetty saada virkaan kotihoidon ylilääkäriä. Vir ka on ollut haettavana useamman kerran. Ostopalveluja han kittaes sa on tärkeätä, että kil pai lu tet ta vat tehtävät muodostavat selkeän toiminnallisen ko konai suu den. Näin on päädytty kil pai lut tamaan kotihoidon ja tehostetun pal ve lu asu mi sen lääkäripalvelut. Omat virassa olevat lääkärit voivat täl löin keskittyä tärkeimpään eli vas taan ot to jen hoitamiseen. Viranhaltijoiden toimesta on laadittu tarjouspyyntöluonnos hy väk sikäyt täen muita vastaavia kilpailutuksia. Tarjouspyyntöluonnos on vielä tarkoitus lähettää luettavaksi PTC- Ser vi ces Oy:n juristeille varmistaaksemme, että tarjouspyyntö täyttää kaikki hankintalain vaatimukset. Tarjouspyynnöstä on pyydetty myös alustavat lausunnot muutamilta palvelujentuottajilta, jotta taattai siin tarjouspyynnössä riittävä laajuus oikean kilpailuttamisen kautta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan on nyt päätettävä kyseisen kil pai lutuk sen laajuudesta ja hyväksyttävä esitetty tarjouspyyntö kil pai lu tuksen poh jak si. Hankinta on tarkoitus tehdä kolmeksi vuodeksi si sältäen yh den optiovuoden. Tarjouspyynnössä on huomioitu myös mahdollisuus, että tarjoaja esit tää tehtävän hoidettavaksi vaihtoehtoisella järjestämistavalla, joka toisi selviä säästöjä palvelun tilaajalle. Tällöin palvelun tuottaja sai si itselleen osuuden syntyneistä säästöistä. Esityslistan liitteenä 2 tarjouspyyntö. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1) kilpailuttaa Heinolan kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen lää kä ri pal ve lut kolmeksi vuodeksi, sisältäen yhden optiovuoden, jonka käy tös tä päätetään erikseen 2) hyväksyä tarjouspyynnön pohjaksi kil pai lu tuk sel le 3) oikeuttaa viranhaltijat tekemään tarjouspyyntöön stilistisiä muutok sia, jos esim. pyydetty lainopillinen lausunto sitä edellyttää.

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnalle jaettiin uusi tarjouspyyntöluonnos asias ta sekä luonnos solmittavaksi sopimukseksi. Lautakunta teki tar jous pyyn töön muutoksia mm. annettavien pisteiden pai no ker toimiin ja painotuksen lääkäripalveluiden hoitamiseksi etälää kä ri pal velui na. Edelleen lautakunta päätti uloittaa tarjouskilpailun ul ko puo liseen tehostettuun palveluasumiseen (n. 100 hoitopaikkaa). Lau takun ta oikeutti lisäksi viranhaltijat tekemään tar jous pyyn töön muu toksia, mikäli pyydettävät juridiset ohjeet tai tar jous pyyn nön ja so pi musluon nok sen yhteensovittaminen sitä edellyttävät. Lo pul li set tar jouspyyn tö asia kir jat lautakunta päätti liittää pöytäkirjan liit teek si. Lau takun ta hyväksyi myös muut sosiaali- ja terveysjohtajan te ke mät esityk set. Pöytäkirjan liitteenä 1 tarjouspyyntö. Tiedoksianto: Kopio johtava ylilääkäri Aila Riusala perusterveydenhuollon ylilääkäri Kirsi Timonen

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sopimus toimintamallista lääkäreiden erikoistumis- ja erityiskoulutuksen järjestämisestä Päijät-Hämeen alueella 3531/ /2014 Sotela 81 Valmistelija: johtava ylilääkäri Aila Riusala, puh , Päijät-Hämeen alueella on ryhdytty suunnittelemaan toimintamallia, jol la lääkäreitä saataisiin paremmin sitoutumaan alueella olevien toimi joi den työntekijöiksi. Eräs tällainen erittäin tärkeä ja keskeinen seik ka on lääkärien erikoistumis- ja erityiskoulutuksen järjestäminen alu eel la. Suunnittelun tuloksena on syntynyt toimintamalli, josta laadittu pui teso pi mus on liitteenä. Sillä pyritään luomaan olosuhteet, jolla lää kärien erikoistumis- ja erityiskoulutus saataisiin mahdollisimman jousta vak si ja tehokkaaksi eri toimijoiden välillä. Sopimus kattaa kou lutus oh jel man organisoinnin ja koulutuksen toteutuksen. Sopimusluonnoksesta on vielä pyydetty toimijoiden lausunnot ja ne saa daan lautakunnan kokoukseen mennessä. Esityslistan liitteenä 3 puitesopimus liitteineen. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan puitesopimuksen lää kä rien eri kois tumis- ja erikoiskoulutuksen järjestämisestä Päijät-Hä meen alu eel la. Lau ta kun ta oikeuttaa hallinto-osaston tekemään so pi mus luon nokseen stilistisiä muutoksia, jos annetut toimijoiden lau sun not sitä edel lyt tä vät. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteenä 2 puitesopimus. Tiedoksianto: Kopio johtava ylilääkäri Aila Riusala perusterveydenhuollon ylilääkäri Kirsi Timonen

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sprinklerijärjestelmän laajentaminen terveyskeskuksessa - määrärahan käyttötarkoituksen muutos vuoden 2014 talousarvion investointiosaan 3308/ /2014, 3278/ /2014 Sotela 82 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh , Heinolan terveyskeskuksessa puuttuu sprinklerijärjestelmä useista ti lois ta, joissa sen pitäisi lain mukaan olla. Kiireellisimpänä olisi järjes tel mä saatava kaikille vuodeosastoille. Järjestelmän ra ken ta minen on aina kytketty muihin saneerauksiin, jolloin sen rakentaminen on siirtynyt määrärahojen siirtyessä aina tuleville vuosille. Päi jät-hämeen pelastuslaitos on osaltaan kiirehtinyt järjestelmän ra ken ta mista kirjeellä, joka on liitteenä. Vuoden 2014 Heinolan talousarvion investointiosassa on varattu :n määräraha 8 erityisasunnon rakentamiseksi päih dehuol lon asukkaille. Rakentamisen edellyttämästä kaavamuutoksesta on va li tet tu Kuopion hallinto-oikeuteen, eikä ole todennäköistä, että siel tä saataisiin päätös niin aikaisin, että rakentaminen onnistuisi tänä vuonna. Lisäksi sosiaalitoimen muilla ratkaisuilla on päihde- ja mui den erityisryhmien asuntotilannetta pystytty helpottamaan niin pal jon, että akuutti tilantarve on väistynyt. Edellisestä johtuen sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään, että se tekisi tekniselle lautakunnalle esityksen, että se esittäisi edelleen kau pun gin hal li tuk sen kautta valtuustolle määrärahan käyt tö tar koi tuksen muutoksen, jolla Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vaatima sprink le ri jär jes tel män laajennus voitaisiin toteuttaa tänä vuonna. Esityslistan liitteenä 4 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kirje. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta esit tää tek ni sel le lautakunnalle, että Heinolan vuoden 2014 ta lous ar vion inves toin ti osaan tehdään käyttösuunnitelman muutos, jolla eri tyisasun to jen rakentamiseen varattu määräraha ohjataan sprink le ri jär jes tel män rakentamiseen terveyskeskukseen Päi jät-hämeen pelastuslaitoksen vaatimassa laajuudessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Jatkokäsittely tekninen lautakunta Kopio talouspäällikkö Posti

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis- täytäntöönpanoa. Pykälät 78-80, 82 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 81, Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisu vaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Heinolan kaupunki Sosiaali- terveyslautakunta Rauhankatu 3, Heinola sähköpostiosoite: Pykälät 81, Oikaisu vaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja vanettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta anlitusaika Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna sähköposti: fax: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus kirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 12.05.2014 klo 17:00-20:52 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 17:00-20:52 kv:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aika 16.10.2014 klo 18:00-19:07 Paikka Kaupungintalo II-krs, kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kauppinen Kari 18:00-19:07

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 497

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 497 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 497 Kunnanhallitus 18.11.2014 AIKA 18.11.2014 klo 18:30-21:10 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 309 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 Kunnanhallitus 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 143 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot