/55&/tt 3 / \ot a' THTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN S. irvi 29,8 tta, nanrrijanri Lz,O rra, iat*iigry.i..l?.0 ha, suoi-ii1yl..l,b h, rar-rigjanri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/55&/tt 3 / \ot a' THTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN S. irvi 29,8 tta, nanrrijanri Lz,O rra, iat*iigry.i..l?.0 ha, suoi-ii1yl..l,b h, rar-rigjanri"

Transkriptio

1 THTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN S kunnan nimi: Jurvansa]. osakaskunta f{e sk? -a','i.lcn TE-keskus /55&/tt 3 / \ot a' o t 06.?00? ka: unta: >loidn/ kaupunki.trrrrrartcnl rl 16tunnus: kunnan yhteinen vesialue siitsee seuraavissa vesistdissli vesist6n osissa: t7.6:.9...rnuplarpi..0.,.6..ha,.nai.a..&7.6z.2..pahalarnpi..3,.4.ha,..r\l:.o..876.:3..pieni.:sul*ar.a I,2 ha irvi 29,8 tta, nanrrinri Lz,O rra, iat*iigry.i..l?.0 ha, suoi-ii1yl..l,b h, rar-rignri i*"wfitr#ndi"l;ts 'iit;''i;3-ruiagi:i*i;i"zb;u"ttir"igitdr6"('o'6e)"'rr2-t;'$'ha,"'.ruir/anr^\ri 'f'6 ;A:-frar"'I(apeaj'6i*ri"'5;O "ha;"'pua t "ia' tnuut "4;7"ha :" " " "" nta-alaltiaan lb4l hehtaaria. osakaskunnan yhteiseen alueeseen kuulwat em. vesist6ihin vesiston osiin liittyviit yhteisen vesialueen kanssa samal-,ist6tunnuksella olevat vesijeftd- muut yhteiset alueetrkunta toimii kalastuslaiss a (286182) tarkoitettuna kalastuskuntana. ;kunta kokouksessaan 14 paiugns maalis kuuta hyvdksynyt itselleen seuraavat s55nn6t: rs Eri pyydyksid kohti lasketaan pyydysten yksikk6arvot seuraavasti: ;kunnan tehtiiviinti huolehtia osakaskunnalle rn yhteisen vesialueen sekii siihen liittryien en yhteisten maa-alueiden hallinnosta aluetta ien acioiden hoirlostatrooli,.. +^l 100 yksikktiii L rdrcilzlr/i4

2 Osakaskunnan nimi: rrru osnxnskunnan saattruor Jurvansal osakaskunta KcsPi-("'al'l TE-keskus /S5e/f63/30tQ "?00? Kotipaikka: Siintikunb: Viitasaaf i >ludx/ kaupunki KylS: Jurvansalo Kiinteistdtunnus: 93r.. 40s Lisiiksi osakaskunnan yhteiseen alueeseen kuuluvat em. vesistriihin vesist6n osiin liittyvitt yhteisen vesialueen kanssa samal' la kiinteist6tunnuksella olevat vesijiifro- muut yhteiset alueet. Osakaskunta toimii kalastuslaissa (286182) tarkoitetfuna kalastuskuntana. Osakaskunta kokoukse""""n 14 odivani maalis kuuta hyvdksynyt itsetleen seuraavat sdanndt: rs Osakaskunnan tehtliv6ns huolehtia osakaskunnalle kuutuvan yhteisen vesialueen seki siihen liittyvien vih6isten yhteisten maa-alueiden hallinnosta aluetta ^koskevien asioiden hoidosta. f Dsakaskunnan tehtdvinii my0s jiiriestiis alueellaan,' rlastuksen harioittaminen siten, ettii pyritddn mahdollisimman suureen vesialueiden pys) /ean tuottavuuteen. Erityisesti pidettlivfi huolta siitii, etti kalakantaa kiyte' tli6n hyvdksi jerkipergisesti ottaen huomio kalataloudelliset n6k0kohdat, seks huolehdittava kalakannan hoidosta lis imisestii. Osakaskunta kantaa ia vastaa osakaskunnalle kuulwaa yhteistii aluetta koskevissa asioissa voi saada nimiinsii oikeuksia sekl tehdti sitoumuksia tehtilviensd toteuttamiseksi. Osakaskunnan osakkaat eivdt ole henkilokohtaisesti vastuussa osakaskunnan velvoifteista Osakaskunnan pist6svaltaa kiyft6fl osakaskunnan kokous lukuunottamatta niitii tehtiivis, jotka i5ljempind niiissd s?iinndissii maaretty hoitokunnan paetdsvaltaan kuulu' viksi. Osakaskunnan kokouksen piieit6ksellii ei saa antaa osakkaiden tai osakaskunnan kustannuksella kenellekdidn osakkaalle tai jollekin muulle ilmeisesti epsoikeuteftua etua. 2S Oikeus kalaveden keytt66n miiiirdylyy pyydysyksikkdjen perusteella siten, eft6 kalavedessd kilvtettyjen pwdysyksikdiden kokaismdirti enintiiin 24OA - pyydysyksikk66. Eri pyydyksii kohti lasketaan pyydysten yksikkdarvot seu' raavasti: trooli verkko C3- m x 30 m tai alle) verkko(yli 3 mx30m) katiska nuottia talvinuotta pitkdsiima (100 koukkua) rantarys5 rys6, korkeus 2,0 m tai alle rysd, korkeus Yli 2,0 m avorysd paunetti uistin 3 vapaa merta rapumerta L0 kpl 100 yksikkdd 1 yksikk6a 2 yksikkd3 yksikk6s 20 Yksikk66 40 yksikkos 1 yksikkdii 1 yksikkda? yksikkdii 4 yksikkdtl 20 yksikkdti L yksikkdii L Yksikk66 1 yksikkda yksikkdii Satunnaisesti keytettiivien pyydysten pyyntiviilineiden' joilla kalaveden tuot talteenot kannalta vahdinen merkitys, yksik6innistii tehdii5n pdiit6s tarvittaessa.

3 1) Osadkaiden kesken etaan pwdysyksik vesialueosuuden k6?i. Jako suoitetaan kunkin osakkaan mukaan tasoittamalla murto-osat llthinnd suuremmaksi kokaisluvuksi. Ja perusteena kiiytetdiin kiinteistdien yhteist?i ve sial u eosuu sl u ku a. Pyydysyksikdt voidaan iakaa osakaskunnan pddtdkselld myds muun perusteen mukaan kokouksen pddftlimlilld tavalla. muutoin kuin tilapdisesfi asuvien fkl 9 $.'n) 4 Kflessii wrkisfyska/asfusfa varten varataan kotitaru* 700 tii6n kymmene85 osaa kaikistia osuuksista, sitii miiilriittyzi asiaa varten kirllisesti vaativat. YlimdSrtiinen kokous kutsuttava koolle 3 viik kuluessa siitd, kun vaatimus kokouksen pitiimisesti esitettiin hoitokunnalle tai toimitsille. Milloin osakaskunnan osakas haluaa osakaskunnan kokouksessa ratkaistavaksi asian, aloite siit6 tehtdvti hoito- kunnalle, jka tulee piidftilii joko asian kdsittelemisesta seuraavassa osakaskunnan kokouksessa tai pii5tt56, ettei hoitokunta vie asiaa osakaskunnan kokouksen kdsiteltiiviiksi. pwdysyksikkdd. 3) Ammattimaisestr harjoiteftavaa kalastusta, pienosakkaiden lisitvksikoiksi ia muita erikaislupia varten varataan f000 pyydysykskkoe. 3S Osakkaalla oikeus ilman muiden osakkaiden suostumustia antaa toiselle lupa vastikkeefta tai vastikefta vastaan kayttea hiinelle yhteiselld vesialueella kuuluvaa kalastusoit<eutta. Luovutuksesta ilmoitettava hoitokunnalle kiriallisesti. Oikeus kalastaa osakaskunnan yhteisells vesialueella voidaan antaa vuokralle osakaskunnan kokouksen peat6k- 4S Osakaskunnan vesialueella voidaan kalastusta harioittaa kaikilla kalastuslain ia kalastusasetuksen sallimilla pyydyksilld pyyntitavoilla, ellei tydvoima' elinkeinokeskus, kalastusalue tai osakaskunnan kokous ole kala- rapu- kantojen tuottavuuden parantamiseksi tai siilyttiimiseksi toisin pisttiinyt 8S Osakaskunnan p#idtiintivaltaa k6yftaii osakaskunnan kokous. Osakaskunnan kokouksen kutsuu koolle hoitokunta. Osakaskunnan kokouksesta kuulutetaan paikkakunnalla yleisesti levi5vdssd sanomalehdessd ilmoitetaan kiriekoriilla niille toisesta kunnasta oleville osakkaille; joiden osoite osakaskunnan hoitokunnan tiedossa- Kuulutus julkaistava kirjekortit pos{itettava v6hintiiiin 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa tulee olla mainittuna kokouksen aika, paikka sielld ratkaistavat asiat sekd miss6 milloin ko' i<out<seita laadittu trarkistettu pdyhkida pidetiiin asianosaisten niihttivdnii. Tarkastettu pdy&ikiria pidet5in ndhtiiviin{i kokouskutsussa ilmoitetussa piitcassa seitsem6nnestll kokousp6ivin jdlkeisestii piiivdstii lukien siihen saakka kunnes kokouspdiv&stii kulunut 21 Pliivii6. Kokouksessa ei saa p6f,tti6 asioista, lbista kokouskutsussa eiole ilmoitettu. Milloin osakaskunnan osakas haluaa osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa pdiitetttivdksi asian, aloite teht6tuun loppuun vfl kirllisena hoitokunnaile tanmr mennesss. es 5S Osakaskunta pfliithlii kokouksessaan yhteisen vesialueen kalastuksen jirjestiimisestit kalaveden siihen liittyvien samalla kiinteistdtunnuksella olevien vesij5ft6- muiden Varsinaisessa kokouksessa: 1 esitetdiin hoitokunnan kertomus edelliseftd toimintavuo- jen hoitoa ia kdyftda koskevista asioista esitetty. Jos kalastrksen jiriestiimistil, kalakannan hoitoa tai ndiden stidnt6jen 2 $:n 2-3-kohdassa tarkoitettujen erikoislupien 3) plidie$en titinpii1t6ksen vahvistamisesta ia vastuuva' faiaen mylntdmisestii hoitokunnalle ia vastuullisille toimi' henkilfiille; 4) tehdddn ndiden sddntilen / - 6 $:ssd tarkoitetut pddtdk- yhteisten alueiden hoitotoimenpiteista. Niitii pe itdksiii iehtiiessd tarpeen mukaan otettrava huornio, mitd kalastusalueen kfrytki- hoitosuunnitelmassa kalavaro- koskeva piiiit6ksenteko siinetiisn aqtamista r',stusalueelle, tete koskeva selvifielysopimus hyvjiksyffiva osakaskunnan kokouksessa- 6S Osakaskunta voi perifl osakaskunnan kalavedessi kalastavilta pyydysten yksikointiin perustuvan maksun, jka suuruus miirltiiiin osakaskunnan kokouksessa. Muiden kuin osakkaiden maksut voidaan msflrdtii suuremmiksi kuin osakkaiden maksut. Milloin osakaskunta mydntiiii muita kuin pyydysten yksikointiin perusfuvia kalastusoikeuksia taikka vuokraa vesialueen tai osan siitii, tehdifin p65t0s maksusta lai vuokrasta erikseen. Osakaskunta voi kalaveden hoitoa muita osakaskunnan meno vafien m6iiriitii osakkaiden suoritettavaksi kunkin vesialueosuutta vastaavan maksun. Maksun vuokran perusteet kiisitelliiiin osakaskunnan kokouksessa- 7S Osakaskunnan varsinainen kokous pidet6iin vuosiftain nraalis loppuun mennessa. t-toiiokunta voi tarvittaessa peattiie osakaskunnan ylim66riisen kokouksen koolle kutsumisesta. Hoitokunnan kutsu$ava ylimaiirtlinen osakaskunnan kokous koolle, jos osakkaat, joiden yhteenlasketut osuudet edustavat vdhint<uun ) delk; 2) esitetiidn edettisen vuden tilitia tilintarkastaiain lausunto tilien hallinn hoidosta; sef hyvaksfiadn osakaskunnalle tulo'ia menuruio kuluvaksi vuodeksi; 6) mliilrdtddn hoitokunnan idsenten, tilintarkastaiain, kok* usedustaiain ia muiden toimihenkilliden pall*iat; 7) vatitaan hoftokunnan erovoorossa olevien idsenten iflsentd ilalte seuraavaksi lcaksivuofiskaudeksi sekd heitte henkillkohtaiset vanmiehet sekd pddtetltdn kuka hoilokunnan idsenistd kufsuu koolle haitokunnan 0 kqlme en si mm disen kokouksen ; 8) valitaan kaksi titintarl<astaiaa ia heille henkil0kohtaiset ianmiehet tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa tilejd; 'O) vititaan osakaskunnan edustaia ia hdnelle vanmies kalastusalueen kokouksiin ; 0) pddtetdlin mefsiistyksestii vesialueella; t i7' paatetaan muista kokouskulsuss a mainituista asiorsfa; 1 sekri 12) kdsitellaiin muut esille tulevat asiat. 10$ Osakaskunnan kokouksen pdtitdkset saatetaan osakas- kunnan osakkaiden muiden asianosaisten tieto edelld sdiintdjen I $:ssii mainitulla tavalla. Selvitys osaiaskunnan hoitokunnan toiminnasta ia hoitokunnin piidtriksistii, kalastusalueen kalastuslain mukaisesti

4 antamat peet6kset, osakaskunnalle annetut haasteet seki julkisen viranomaisen miisriiykset tiedannot saatetaan osakaskunnan osakkaiden muiden asianosaisten tieto ilmoiftamalla niistii liihinnd seuraavassa osakaskunnan 13S Osakaskunta valitsee hoitokunn'an, joh kuuluu seke heille henkildkohtraiset varamiehet. jzisentd, kokouksessa. Hoitokunnan jdsenten toimikausi Osakaskunnan kokouksessa kullakin osakkaalla ve. kerran valituista hoitokunnan jiisenistii eroaa ensimmdisen vuoden lopussa arpomalla valittravat puolet hoitokunnan jdsenistii sekd heidiin varamiehensii heiddn tilalleen valitaan uudet jisenet henkilokohtaiset varamiehet 11 s sialueosuuttaan vastaava Sinioikeus. Kokouksen puheenjohtaa valittiaessa kuitenkin jokaisella osakkaalla yksi senista yksimielisesti sopivat, voidaan asianomaisessa kokouksessa muutkin ptitit6kset tehdi niin. Kokouksessa osakasta voi edustaa hdnen valtuuttiamansa erovuorossa. Kokouksessa ei kukaan saa 66nestdii enemmdll5 kuin kolmellakymmenellii prosentilla liisnd olevien yhteenlasketusta 5 inimiiirtista. Kokouksen p6iit6kseksi katsotaan se mielipide, jota enemmisto kannattianut. Adnten kaantuessa tasan tube paeftikseksi p66luvun mukaan lasketun enemmistdn mielipide. Jos 56net myds niiin laskien menevdt tasan, ratkaisee df,nestyksen tuloksen puheenjohtan 66ni, jos hfln osakas. Jos puheenjohta ei ole osakas, tai jos tarkoittaa: 1) yhteisen alueen taiyhteisen erityisen etuuden taikka sen osan myymistii tai vuoknamista viiftti vuofta pitemmdksi aiaksi; 2) yhteisen alueen kdyttdtadoituksen pyswee muuftamista; 3) osakaskunnan sditntdjen muuttamista; 4) velan oftamista; 5) osakkaiden suoriteftavaksi tarkoitetun maksun mddriidmistii; 6) yhteisten alueiden yhdistiimist?i tai kiinteistiln kuuluvan alueen liiftdmistd yhteiseen alueeseen osakkuutta vastaan koskevan sopimuksen hlldksymist4; 7) osakkaiden pyydysyksikkdjen kamista vesialueosuuksista poikkeavalla tavalla; 8) kalakantojen hoitoa kalastuksen jdrjestdmisttt koskevien tehtdvien siirtdmistd kalastusalueen suoritettavaksi; taikka,a," yhteisen vesialueen kliyftltmistd kalastukseen muulla nin kuin siten, effd kukin osakas fai se, joka laillisesti fre hdnen kalastusoikeuftaan, kalastaa yesisldssd. EdelH 1 6 kohdassa tarkoitettu piiiitds alisteftava tuomioistuimen vahvistettavaksi, jos joku kokouksessa liisnd olevista osakkaistra sit6 vaatii. Piiiitds vahvistettava, jos se tehty lain mukaisesti eik5 aiheuta taloudellista vahinkoa osakkaalle, joka ei ole pdst6stii kannattanut. Edellii 3 kohdassa tarkoiteftu peat6s alistettava asian- omaisen govoima- elinkeinokeskuksen vahvistettavaksi. {2S 2) miten kokous kutsuttu Rmlle; 3) Idsnd alevat osakaskunnan osakkaat tai heiddn asiamiehe n sd sekd ku n ki n dd ni mtiii rii ; kokouksessa tehdyt ehdotukset, ddnestyksef sekti kokouksen piiiitdkset. Pdytdkirian allekirioittavat puheenjohta pite sek6 kaksi tapahtuneet priytdkirn kokouksen valitsemaa pdyftikirn tarkistaa. Milloin puheenjohta itse pitee pdiekira, pdytdkirn allekirjoittavat puheenjohta viihintiidn yksi kokouksen valitsema pdytdkirn tarkista. valitsemisjiirjestyksessit kunakin vuha Hoitokunta valitsee keskuudestraan puheenjohtan varapuheenjohtan vuodeksi kenallaan. Hoitokunta p5iltdsvaltainen, kun puheenjohtra tai varapuheenjohta vehinfiien puolet muista jdsenistli tai heidin henkildkohtaisista varamiehisttiiin saapuvilla. Hoitokunnan kokouksissa johtaa puhetta hoitokunnan puheenjohta tai hinen estyneeni varapuheenjohtra. Hoitokunnan p6dtdkseksi katsotaan enemmistd se ollessaan mielipide, jota kannattanul Aanten mennesse tasan ratkaisee puheenjohtan mielipide. Hoitokunnan puheenjohtaia tai hsnen estyneendi ollessaan keyttae hoitokunnan puolesta puhevaltaa tuomioisfuimessa viranomaisen lua, jollei hoitokunta jossakin asiassa erikseen miidriii toistra asiamiestfi. 14S Sen lisdksi miti kalasfuslaissa yhteisaluelaissa sek5 niiden nolla muutoin sei6detty tai m iiiritty tulee hoitokunnan: 1) johtaa osakaskunnan toimintaa; 2) valvoa osakaskunnan etua; 3) tehdd osakaskunnan kokoukselle toi mi ntaa koskevi a ehdotuksia valmistella osakaskunnan osakaskunn an kokouksessa esille tulevat asiat; 4) panna tdytdnt66n osakaskunnan kokouksen pddtdkset sekd huolehtia niiden tiedoftamisesfa; 5) huolehtia osakaskunnan taloudenpidosta omaisuudesta; 6) edustaa osakaskuntaa yhteisen kalaveden siihen liittwien samalla kiinteistdtunnuksella olevien vesii6tt6- muiden yhteisten alueiden kflfitie haitoa koskeyissa asrbissa yksifpbfd osakastala kolmafta henkil&d kohtaan; 7) pitdd luetteloa osakaskunnan osakkaista heiddn SSnimddistddn; 8) valvoa osakaskunnan sddntdjen pddtdsten 9) ilmoiftaa hoitokunnan puheenjohtan ia vanpuheenjohtan tultua valituiksi heiddn nimensd posfiosoifleensa tydvoima- elinkeinokeskukselle, asianomaiselle maan-mittaustoimistolle sekd sen noudaftamista; kalastusalueen hallituksetle, jka alueetla osakaskunta toimii; sekii 10) kdsitellii pddttiid suostuinuksen antaminen laiturin, kaapeleiden (vesilaki Osakaskunnan kokouksessa pidettava pdytakira joh merkittivd: 1) kokouk*n aika paikka; 4) varapuheenjohta kyseessi vaali, ratkaisee arpa..qsakaskunnan piidtdksen tekemiseen vaaditaan, ettd iitdstii kannattaa vdhinftidn kaksi kolmannesta aenes' :en osaa ottaneiden yhteisestil Ziiinimiisrtist6 v6hinuan yksi kolmannes ii5nestiineistil osakkaista, jos ptiitds Ensi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Sen jiilkeen erovuoroisuus ratkaistaan siten, efti puolet hoitokunnan 56ni, jos osakaskunnan kokouksessa osanottat siitii asiamies. kaksi vuotta. I luvun 28 $) tai muiden se/laisten merkitykseltdiin vdhiiisten laifteiden sijoittamiseksi yhteiselle vesialueelle (vesilaki 4 luwn 5 g); suosfumukset kilpailujen muiden jdrjesteftyjen tilaisuuksien (kalastuslaki 8 $ 1 mom.) yms. toiminlojen jiirjestdmiseksi (maastoliikennelaki 4 $ 2 mom., vesitiikeinelaki'2f"$ 4 mom.); suostumukset veheisiin ruoppauksiin ruoppausmassojen sijoiftamiseen (vesilaki 1 luvun 30 $, vesilaki 4 luvun 6 $) sekd suosfumukset kalastus- ym. tutkimuksiin osakaskunnan alueella. 11) Milloin asiassa, joka olisi osakaskunnan kokouksessa ratkai stava, ryhdytltivti kiireell isi in toime n piteisiin, en nen kuin osakaskunnan kokous voidaan pilee, hoitokunnalla oikeus siitii pii6ft6d. Sellainen pddtds osa ka sku nn a n kokoukselle hytd ksyttdvii ksi. esiteftivii

5 15S Osakaskunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjohta yksin tai varapuheenjohta yksi hoitokunnan jiisen yhdess6. 16S Osakaskunnan toiminta- tilivuosi kalenterivuosi. Osakaskunnan tilit, selostus toiminnastra muut tarvittavat asiakirt annettava tilintarkastajille ennen helmi lruun loppua. Tilintarkastajien annettava kertomuksensa hoitokunnalle ennen nraalis kuun loppua. 17S Osakkaalla oikeus Mustua osakaskunnan kirianpito muihin osakaskunnan toimintaan liittyviin asiakirjoihin. Osakkaalla tlilloln oikeus keyttae avustaa sek5 oikeus saada j5ljenndksiii kirnpldosta muista asiakirjoista. Tiilldin osakaskunnalta oikeus saada osakkaalta korvaus osakaskunnalle aiheutuneista asiaki{ojen j5ljentiimis- liheftimiskuluista. Tietoa ei tarvitrse antaa kuitenkaan sellaisista seikoista, jotka voimassaolevan lainsiifidsnndn mukaan pidettitvd salassa- 18S -rsakkaalla, joka katsoo, ettei osakaskunnan tai hoitokunnan p6iitds ole syntynyt laillisessa jiiriestyksesse taikka efte se muutoin lain tai s6int6jen vastainen, oikeus rnoittia p66tdstii nostamalla kanne osakaskuntaa vastaan kdriijdoikeudessa 60 plivin kuluessa piifltdksen tekemisestli. Jos piiiit6ksen johdosta tehty iafiempane ta*oitettu oikaiswaatimus, osakkaalla kuitenkin oikeus nostaa kanne osakaskuntaa vastaan k{rtij6oikeudessa, kunnes 30 pdiviii kulunut oikaiswaatimukseen annetun p55t6ksen tiedoksisaamisesta. Sen est6mdftti, mitii edell5 miidriltty, osakas, jka oikeutta osakaskunnan tai hoitokunnan p56tds koskee, voi, jollei pddtdstii ole alistettava, vaatia osakaskunnan kokoukselta plidtiiksen oikaisemista sill6 perusteella, etti pi6- tds ei ole syntynyt laillisessa jiirjestyksessd taikka lain, asetuksen tai osakaskunnan s6dntcijen vastainen taikka loukkaa hdnen oikeutban. Oikaisuvaatirpus esiteft6v6 21 pdivlin kuluessa peetoksen tekemisestii. Osakaskunnan hoitokunnan 30 p iiviin kuluessa oikaiswaatimuksen tekemisesti kutsuttava osakaskunnan kokous koolle kiisittelemdiin oikaisuvaatimus tai pi5tettilvii samassa aiassa, eftei oikaiswaatimusta saateta osakaskunnan kokouksen k5siteltiiv6ksi. Hoitokunnalla my6s oikeus itse samassa aiassa ratkaista hoitokunnan tekemiii pdst6stti koskeva oikaiswaatimus. Jollei oikaisua suoritetia, oikaisun pyyeje voi moittia pidt6sti nostramalla kanteen osakaskuntaa vastaan kdrdiioh keudessa 30 paivdn kuluessa oikaisuvaatimukseen anne' tun pddt6ksen tiedoksisaamisesta. res Osakaskunnalla voi olla sihteeri, toimitsiia tf,mfin henkildkohtainen varamies, rahasthoita, valan tehneiti tal vastaavan vakuutuksen antaneita kalastuksenvalvojia muita toimihenkildita, jotka hoitokunta ottaa toimiinsa vapauttaa tehtiivistii5n. Sitii mitii nsissii s6inn6iss6 hoitokunnasta maerdtty sovelletaan tarpeen mukaan toimitsian h6nen varamieheensi. Osakaskunnan kokouksen puolesta LIlfiEET: puheenjohtran allekirjoittamats6lnn6tkahtena kappaleena saennot hrydksyneen osakaskunnan kokouksen p6ytiikirkopio mahdollisine liifteineen - kiinteist6rekisteriote (sekti mielellflin kartta vesialueesta) - puheenjohtan vakuutus tai karejgoikeudesta lainvoimaisuustodistus siitil, ettii osakaskunnan kokouksen piiiit6ksestlt ei ole nostethr moitekannetta 60 p iiv ln kuluessa - puheenjohtan vakuutus, ett5 osakaskunnan kokouksen pidtoksestli ei ole tehty oikaisuvaatimusta Ty0voima- elinkeinokeskuksen merkintdjii: Vahrdctdu Kcal*tluomcn TDkerhr[rorn K6l(tsbffi t alabu$t6hr'66 rahtlslelerta s58l6fis

Osakaskunnan kalavesi sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa:

Osakaskunnan kalavesi sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa: Malli, päivitetty 6.9.2010 Ohjeelliseksi tarkoitettu malli, Kalatalouden Keskusliitto ei vastaa mallin yhteensopivuudesta eri alueiden viranomaisvaatimusten kanssa. YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

Lisätiedot

YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT Osakaskunnan nimi: KUIVANIEMEN OSAKASKUNTA Kotipaikka: Kivijärven kunta / kaupunki Sijaintikunta: Kivijärvi Kylä: Kuivaniemi Kiinteistötunnus: _265_:_404_:_876

Lisätiedot

YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT Osakaskunnan nimi: OITTILAN OSAKASKUNTA Kotipaikka: Korpilahden kunta Sijaintikunta: Korpilahti (277) Kylä: Yhteiset vesialueet (876) Kiinteistötunnus: 179-876-20-0

Lisätiedot

Osakaskunta toimii kalastuslaissa (286/82) tarkoitettuna kalastuskuntana.

Osakaskunta toimii kalastuslaissa (286/82) tarkoitettuna kalastuskuntana. YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT Osakaskunnan nimi: Kaukjärven osakaskunta Kotipaikka: Tammela Sijaintikunta: Tammela Kylä: Kaukjärvi Kiinteistötunnus: 834-411-876-4 Osakaskunnan yhteinen vesialue

Lisätiedot

YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT Osakaskunnan nimi: Pohjois-Kirkkonummen yhteisen vesialueen osakaskunta Kotipaikka: Kirkkonummi Sijaintikunta : Kirkkonummi Kylät: Koskis-Navala, Veikkola ja Kalljärvi

Lisätiedot

YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT Espoon kaupungissa, Vanttilan-, Kurttilan-, Kauklahden- ja Muulon kylissä sijaitsevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1:0 osakaskunnan nimi on Vanttilan-, Kurttilan-,

Lisätiedot

Osakaskunnan vesialueet sijaitsevat seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa: Itäinen Suomenlahti, Haapasaaren saaristo Kotkan kaupungin alueella.

Osakaskunnan vesialueet sijaitsevat seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa: Itäinen Suomenlahti, Haapasaaren saaristo Kotkan kaupungin alueella. HAAPASAAREN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT Osakaskunnan nimi: Haapasaaren Osakaskunta Kotipaikka: Kotka Sijaintikunta / kaupunki: Kotka Kylä: Haapasaari Kiinteistötunnus 285-413-876-1 Osakaskunnan vesialueet sijaitsevat

Lisätiedot

UTSJOEN KK:N YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SAANNOT

UTSJOEN KK:N YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SAANNOT 1 UTSJOEN KK:N YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SAANNOT Kotipaikka: Sijaintikunta: Kyla: UTSJOEN KUNTA UTSJOKI Kirkonkyla Kiinteistotunnus: 890:401:876:3 Osakaskunnan yhteinen vesialue sijaitsee seuraavissa

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

SAARIJÄRVEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT SAARIJÄRVEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT Osakaskunnan nimi: SAARIJÄRVEN OSAKASKUNTA Kotipaikka: Saarijärven kaupunki Sijaintikunta: Saarijärvi (729) Kylät: Hännilä (401), Kalmari (402), Mahlu (406), Pyhäjärvi

Lisätiedot

Pyötsaaren kalastuskunnan säännöt

Pyötsaaren kalastuskunnan säännöt PYÖTSAAREN KALASTUSKUNTA Pyötsaaren kalastuskunnan säännöt Hyväksytty kalastuskunnan kokouksessa 25.8.2012 Vahvistanut Etelä-Suomen Aluehallintovirasto 5.2.2013 YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

Lisätiedot

YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT Osakaskunnan nimi: Itä-Puulan Korpijärven osakaskunta Kotipaikka: Mikkeli Kiinteistötunnus: 491-876-65-1, 97-876-13-1 Osakaskunnan kalavedet sijaitsevat Itä-Puulan

Lisätiedot

yhteisen vesialueiden osakaskunta kunnan yhteinen vesialue. Jakokunta käsittää Yhteisen alueen kiinteistörekisteritunnus on

yhteisen vesialueiden osakaskunta kunnan yhteinen vesialue. Jakokunta käsittää Yhteisen alueen kiinteistörekisteritunnus on 1 YHTEISTEN VESIALUEIDEN OSAKASKUNTA OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi yhteisen vesialueiden osakaskunta 2 Kotipaikka kunta 3 Yhteinen alue kunnan yhteinen vesialue. Jakokunta

Lisätiedot

KUIVANIEMEN KYLÄN YHTEISALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

KUIVANIEMEN KYLÄN YHTEISALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT KUIVANIEMEN KYLÄN YHTEISALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT Iin kunnan Kuivaniemen kylässä sijaitsevan yhteisen maa- ja vesialueen nimi on Kuivaniemen osakaskunta. Kotipaikka on Iin kunta. Tämän yhteisalueen eli

Lisätiedot

758/1989 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1989 Yhteisaluelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti

758/1989 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1989 Yhteisaluelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti 758/1989 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1989 Yhteisaluelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Yleisiä säännöksiä 1 Kiinteistöjen yhteisen alueen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

HIRVENSALMEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT HIRVENSALMEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT Osakaskunnan nimi: Hirvensalmen osakaskunta Kotipaikka: Hirvensalmi Kiinteistötunnus: Osakaskunnan kalavedet sijaitsevat Hirvensalmen eteläosissa pääosin Liekune Ryökäsvesi,

Lisätiedot

YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT ESITYSLISTA Houhajärven Rautaveden järjestäytymättömän osakaskunnan (790-876-1-1) kokous Aika: 31.3.2015 klo 17 alkaen Paikka: Sastamalan pääkirjaston yläkerran Lizelius-Salissa, Sillankorvankatu 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT Päivitetty 14.1.2016 YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT Osakaskunnan nimi: Kotipaikka: Sijaintikunta: Kylä: Kiinteistötunnus: - - - Osakaskunnan vesialue on pinta-alaltaan. hehtaaria ja sen sijainti

Lisätiedot

YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT Osakaskunnan nimi: Keski-Puulan osakaskunta Kunnat: Kangasniemi, Hirvensalmi Kiinteistötunnus: - Osakaskunnan kalavedet sijaitsevat Keski-Puulan alueella pinta-ala

Lisätiedot

Osakaskunnan päätöksenteko

Osakaskunnan päätöksenteko Osakaskunnan päätöksenteko Sisältö Osakaskunnan rooli ja osakkaan oikeudet Kokouksen/hoitokunnan toimivalta Kokouksen laillisuus Äänestysmenettely Muutoksenhaku Mistä osakaskunta voi päättää? Pyyntirajoitukset

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

Yhteismetsän hallinto

Yhteismetsän hallinto LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Koulutusprojekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 1/2013 Yhteismetsän hallinto Perehdytysaineisto yhteismetsien avainhenkilöille 14.2.2014 Kemijärven, Kuusamon, Posion

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Miksi säännöt tulisi uudistaa?

Miksi säännöt tulisi uudistaa? Miksi säännöt tulisi uudistaa? Sisältö 1. Mitä laki sanoo osakaskunnista... 1 2. Lain kanssa ristiriidassa olevat kohdat säännöissä... 2 1) osakaskunnan nimi ja kotipaikka sekä osakaskunnalle kuuluva yhteinen

Lisätiedot

yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan kunta.

yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan kunta. VESIOIKEUDELLISEN YHTEISÖN SÄÄNNÖT Pvm 3.1.2013 1 Yhteisön nimi ja kotipaikka Yhteisön nimi on Mustialanlammin keskivedenkorkeuden pysyvän muuttamisen vesioikeudellinen yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

JOROISTEN KALASTUSALUEEN OHJESÄÄNTÖ

JOROISTEN KALASTUSALUEEN OHJESÄÄNTÖ JOROISTEN KALASTUSALUEEN OHJESÄÄNTÖ 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Kalastusalueen nimi on Joroisten kalastusalue ja sen hallinnon kotipaikka on Joroisten kunta. Kalastusalue käsittää yleispiirteittäin

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

9 Työryhmän valmistelemien sääntöjen käsittely, hyväksyminen ja vahvistamiseksi jättäminen.

9 Työryhmän valmistelemien sääntöjen käsittely, hyväksyminen ja vahvistamiseksi jättäminen. ESITYSLISTA Kiikoisjärven järjestäytymättömän osakaskunnan (790-876-28-1) kokoukseen. Aika: to 26.1.17 klo 17 alkaen, ilmoittautuminen klo 16.30 alkaen Paikka: Kiikostalo, Kiikostentie 316 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

Pöytäkirja 31.3.2016. Hoitokunnan puheenjohtaja Seppo Ukkonen avasi kokouksen ja toivoi jatkossa jokaisen osanottajan

Pöytäkirja 31.3.2016. Hoitokunnan puheenjohtaja Seppo Ukkonen avasi kokouksen ja toivoi jatkossa jokaisen osanottajan KUIVASEN OSAKASKUNTA Pöytäkirja 31.3.2016 Osakaskunnan varsinainen kokous Aika: 30.3.2016 klo 18.00 Paikka: Pettilän kyläkeskus, Kuivasensaarentie 1196, 54950 PETTILÄ 1.Kokouksen avaus Hoitokunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

RUTALAHDEN OSAKASKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(2)

RUTALAHDEN OSAKASKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(2) RUTALAHDEN OSAKASKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(2) VUOSIKOKOUS Aika ti 21.4.2015. klo 18.00 19.05 Paikka Nisulan kylätalo 1 KOKOUKSEN AVAUS Osakaskunnan pj. Jouko Vanhatalo avasi kokouksen. 2 VALITAAN KOKOUKSELLE

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

PYHTÄÄN KALASTUSALUEEN PYTTIS FISKEOMRÅDE OHJESÄÄNTÖ

PYHTÄÄN KALASTUSALUEEN PYTTIS FISKEOMRÅDE OHJESÄÄNTÖ PYHTÄÄN KALASTUSALUEEN PYTTIS FISKEOMRÅDE OHJESÄÄNTÖ 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Kalastusalueen nimi on Pyhtään kalastusalue Pyttis fiskeområde ja sen hallinnon kotipaikkana on Pyhtään kunta. Kalastusalueen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Seurojen mallisäännöt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 19.6.2008 ennakkotarkastanut mallisäännöt SVK:n kalaseuroille. Alla olevia mallisääntöjä käyttämällä seura voi rekisteröityä 15 euron hinnalla

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

järjestäytymiskokoukseen to klo 18 alkaen. Kokous pidetään Hotelli Ellivuoressa, Ellivuorentie 131. Ilmoittautuminen klo alkaen.

järjestäytymiskokoukseen to klo 18 alkaen. Kokous pidetään Hotelli Ellivuoressa, Ellivuorentie 131. Ilmoittautuminen klo alkaen. Kutsu Kulo- Rautaveden osakaskunnan (790-876-8-1 ja 536-876-4-1) järjestäytymiskokoukseen to 23.2.17 klo 18 alkaen. Kokous pidetään Hotelli Ellivuoressa, Ellivuorentie 131. Ilmoittautuminen klo 17.30 alkaen.

Lisätiedot

MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa.

MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa. 1(5) MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa. Tyrnävän kirkonkylän Sähköosuuskunta SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Tyrnävän kirkonkylän

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 24.6.2015 ja esitetään hyväksyttäväksi osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 3.11.2015. KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1. Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Sahalahden osakaskunnan ( ) järjestäytymiskokoukseen to klo 17 alkaen.

Sahalahden osakaskunnan ( ) järjestäytymiskokoukseen to klo 17 alkaen. Kutsu Sahalahden osakaskunnan (211-876-4-4) järjestäytymiskokoukseen to 14.9.2017 klo 17 alkaen. Kokous pidetään Sariolan koulun auditoriossa, Kärkkääntie 12, Sahalahti. Ilmoittautuminen klo 16.30 alkaen.

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

UTSJOEN KALASTUSALUEEN OHJESÄÄNTÖ 1 (6 )

UTSJOEN KALASTUSALUEEN OHJESÄÄNTÖ 1 (6 ) UTSJOEN KALASTUSALUEEN OHJESÄÄNTÖ 1 (6 ) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Kalastusalueen nimi on Utsjoen kalastusalue ja sen hallinnon kotipaikka on Utsjoki. Utsjoen kalastusalue on muodostettu Lapin työvoima-

Lisätiedot

Pettilän kyläkeskus, Kuivasensaarentie 1196 54950 PETTILÄ

Pettilän kyläkeskus, Kuivasensaarentie 1196 54950 PETTILÄ Kuivasen osakaskunta Pöytäkirja 17.3.2014 Osakaskunnan varsinainen kokous Aika: 16.03.2014 klo 14.00 Paikka: Pettilän kyläkeskus, Kuivasensaarentie 1196 54950 PETTILÄ 1. Kokouksen avaus Istuvan hoitokunnan

Lisätiedot

HELSINKI-ESPOON KALASTUSALUEEN OHJESÄÄNTÖ

HELSINKI-ESPOON KALASTUSALUEEN OHJESÄÄNTÖ HELSINKI-ESPOON KALASTUSALUEEN OHJESÄÄNTÖ 1. Nimi, kotipaikka ja toimialue Kalastusalueen nimi on Helsinki-Espoo kalastusalue ja sen hallinnon kotipaikkana on Helsingin kaupunki. Kalastusalueen rajat on

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 Oulun Numismaattisen Kerhon r.y. säännöt (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa.) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot