/55&/tt 3 / \ot a' THTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN S. irvi 29,8 tta, nanrrijanri Lz,O rra, iat*iigry.i..l?.0 ha, suoi-ii1yl..l,b h, rar-rigjanri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/55&/tt 3 / \ot a' THTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN S. irvi 29,8 tta, nanrrijanri Lz,O rra, iat*iigry.i..l?.0 ha, suoi-ii1yl..l,b h, rar-rigjanri"

Transkriptio

1 THTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN S kunnan nimi: Jurvansa]. osakaskunta f{e sk? -a','i.lcn TE-keskus /55&/tt 3 / \ot a' o t 06.?00? ka: unta: >loidn/ kaupunki.trrrrrartcnl rl 16tunnus: kunnan yhteinen vesialue siitsee seuraavissa vesistdissli vesist6n osissa: t7.6:.9...rnuplarpi..0.,.6..ha,.nai.a..&7.6z.2..pahalarnpi..3,.4.ha,..r\l:.o..876.:3..pieni.:sul*ar.a I,2 ha irvi 29,8 tta, nanrrinri Lz,O rra, iat*iigry.i..l?.0 ha, suoi-ii1yl..l,b h, rar-rignri i*"wfitr#ndi"l;ts 'iit;''i;3-ruiagi:i*i;i"zb;u"ttir"igitdr6"('o'6e)"'rr2-t;'$'ha,"'.ruir/anr^\ri 'f'6 ;A:-frar"'I(apeaj'6i*ri"'5;O "ha;"'pua t "ia' tnuut "4;7"ha :" " " "" nta-alaltiaan lb4l hehtaaria. osakaskunnan yhteiseen alueeseen kuulwat em. vesist6ihin vesiston osiin liittyviit yhteisen vesialueen kanssa samal-,ist6tunnuksella olevat vesijeftd- muut yhteiset alueetrkunta toimii kalastuslaiss a (286182) tarkoitettuna kalastuskuntana. ;kunta kokouksessaan 14 paiugns maalis kuuta hyvdksynyt itselleen seuraavat s55nn6t: rs Eri pyydyksid kohti lasketaan pyydysten yksikk6arvot seuraavasti: ;kunnan tehtiiviinti huolehtia osakaskunnalle rn yhteisen vesialueen sekii siihen liittryien en yhteisten maa-alueiden hallinnosta aluetta ien acioiden hoirlostatrooli,.. +^l 100 yksikktiii L rdrcilzlr/i4

2 Osakaskunnan nimi: rrru osnxnskunnan saattruor Jurvansal osakaskunta KcsPi-("'al'l TE-keskus /S5e/f63/30tQ "?00? Kotipaikka: Siintikunb: Viitasaaf i >ludx/ kaupunki KylS: Jurvansalo Kiinteistdtunnus: 93r.. 40s Lisiiksi osakaskunnan yhteiseen alueeseen kuuluvat em. vesistriihin vesist6n osiin liittyvitt yhteisen vesialueen kanssa samal' la kiinteist6tunnuksella olevat vesijiifro- muut yhteiset alueet. Osakaskunta toimii kalastuslaissa (286182) tarkoitetfuna kalastuskuntana. Osakaskunta kokoukse""""n 14 odivani maalis kuuta hyvdksynyt itsetleen seuraavat sdanndt: rs Osakaskunnan tehtliv6ns huolehtia osakaskunnalle kuutuvan yhteisen vesialueen seki siihen liittyvien vih6isten yhteisten maa-alueiden hallinnosta aluetta ^koskevien asioiden hoidosta. f Dsakaskunnan tehtdvinii my0s jiiriestiis alueellaan,' rlastuksen harioittaminen siten, ettii pyritddn mahdollisimman suureen vesialueiden pys) /ean tuottavuuteen. Erityisesti pidettlivfi huolta siitii, etti kalakantaa kiyte' tli6n hyvdksi jerkipergisesti ottaen huomio kalataloudelliset n6k0kohdat, seks huolehdittava kalakannan hoidosta lis imisestii. Osakaskunta kantaa ia vastaa osakaskunnalle kuulwaa yhteistii aluetta koskevissa asioissa voi saada nimiinsii oikeuksia sekl tehdti sitoumuksia tehtilviensd toteuttamiseksi. Osakaskunnan osakkaat eivdt ole henkilokohtaisesti vastuussa osakaskunnan velvoifteista Osakaskunnan pist6svaltaa kiyft6fl osakaskunnan kokous lukuunottamatta niitii tehtiivis, jotka i5ljempind niiissd s?iinndissii maaretty hoitokunnan paetdsvaltaan kuulu' viksi. Osakaskunnan kokouksen piieit6ksellii ei saa antaa osakkaiden tai osakaskunnan kustannuksella kenellekdidn osakkaalle tai jollekin muulle ilmeisesti epsoikeuteftua etua. 2S Oikeus kalaveden keytt66n miiiirdylyy pyydysyksikkdjen perusteella siten, eft6 kalavedessd kilvtettyjen pwdysyksikdiden kokaismdirti enintiiin 24OA - pyydysyksikk66. Eri pyydyksii kohti lasketaan pyydysten yksikkdarvot seu' raavasti: trooli verkko C3- m x 30 m tai alle) verkko(yli 3 mx30m) katiska nuottia talvinuotta pitkdsiima (100 koukkua) rantarys5 rys6, korkeus 2,0 m tai alle rysd, korkeus Yli 2,0 m avorysd paunetti uistin 3 vapaa merta rapumerta L0 kpl 100 yksikkdd 1 yksikk6a 2 yksikkd3 yksikk6s 20 Yksikk66 40 yksikkos 1 yksikkdii 1 yksikkda? yksikkdii 4 yksikkdtl 20 yksikkdti L yksikkdii L Yksikk66 1 yksikkda yksikkdii Satunnaisesti keytettiivien pyydysten pyyntiviilineiden' joilla kalaveden tuot talteenot kannalta vahdinen merkitys, yksik6innistii tehdii5n pdiit6s tarvittaessa.

3 1) Osadkaiden kesken etaan pwdysyksik vesialueosuuden k6?i. Jako suoitetaan kunkin osakkaan mukaan tasoittamalla murto-osat llthinnd suuremmaksi kokaisluvuksi. Ja perusteena kiiytetdiin kiinteistdien yhteist?i ve sial u eosuu sl u ku a. Pyydysyksikdt voidaan iakaa osakaskunnan pddtdkselld myds muun perusteen mukaan kokouksen pddftlimlilld tavalla. muutoin kuin tilapdisesfi asuvien fkl 9 $.'n) 4 Kflessii wrkisfyska/asfusfa varten varataan kotitaru* 700 tii6n kymmene85 osaa kaikistia osuuksista, sitii miiilriittyzi asiaa varten kirllisesti vaativat. YlimdSrtiinen kokous kutsuttava koolle 3 viik kuluessa siitd, kun vaatimus kokouksen pitiimisesti esitettiin hoitokunnalle tai toimitsille. Milloin osakaskunnan osakas haluaa osakaskunnan kokouksessa ratkaistavaksi asian, aloite siit6 tehtdvti hoito- kunnalle, jka tulee piidftilii joko asian kdsittelemisesta seuraavassa osakaskunnan kokouksessa tai pii5tt56, ettei hoitokunta vie asiaa osakaskunnan kokouksen kdsiteltiiviiksi. pwdysyksikkdd. 3) Ammattimaisestr harjoiteftavaa kalastusta, pienosakkaiden lisitvksikoiksi ia muita erikaislupia varten varataan f000 pyydysykskkoe. 3S Osakkaalla oikeus ilman muiden osakkaiden suostumustia antaa toiselle lupa vastikkeefta tai vastikefta vastaan kayttea hiinelle yhteiselld vesialueella kuuluvaa kalastusoit<eutta. Luovutuksesta ilmoitettava hoitokunnalle kiriallisesti. Oikeus kalastaa osakaskunnan yhteisells vesialueella voidaan antaa vuokralle osakaskunnan kokouksen peat6k- 4S Osakaskunnan vesialueella voidaan kalastusta harioittaa kaikilla kalastuslain ia kalastusasetuksen sallimilla pyydyksilld pyyntitavoilla, ellei tydvoima' elinkeinokeskus, kalastusalue tai osakaskunnan kokous ole kala- rapu- kantojen tuottavuuden parantamiseksi tai siilyttiimiseksi toisin pisttiinyt 8S Osakaskunnan p#idtiintivaltaa k6yftaii osakaskunnan kokous. Osakaskunnan kokouksen kutsuu koolle hoitokunta. Osakaskunnan kokouksesta kuulutetaan paikkakunnalla yleisesti levi5vdssd sanomalehdessd ilmoitetaan kiriekoriilla niille toisesta kunnasta oleville osakkaille; joiden osoite osakaskunnan hoitokunnan tiedossa- Kuulutus julkaistava kirjekortit pos{itettava v6hintiiiin 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa tulee olla mainittuna kokouksen aika, paikka sielld ratkaistavat asiat sekd miss6 milloin ko' i<out<seita laadittu trarkistettu pdyhkida pidetiiin asianosaisten niihttivdnii. Tarkastettu pdy&ikiria pidet5in ndhtiiviin{i kokouskutsussa ilmoitetussa piitcassa seitsem6nnestll kokousp6ivin jdlkeisestii piiivdstii lukien siihen saakka kunnes kokouspdiv&stii kulunut 21 Pliivii6. Kokouksessa ei saa p6f,tti6 asioista, lbista kokouskutsussa eiole ilmoitettu. Milloin osakaskunnan osakas haluaa osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa pdiitetttivdksi asian, aloite teht6tuun loppuun vfl kirllisena hoitokunnaile tanmr mennesss. es 5S Osakaskunta pfliithlii kokouksessaan yhteisen vesialueen kalastuksen jirjestiimisestit kalaveden siihen liittyvien samalla kiinteistdtunnuksella olevien vesij5ft6- muiden Varsinaisessa kokouksessa: 1 esitetdiin hoitokunnan kertomus edelliseftd toimintavuo- jen hoitoa ia kdyftda koskevista asioista esitetty. Jos kalastrksen jiriestiimistil, kalakannan hoitoa tai ndiden stidnt6jen 2 $:n 2-3-kohdassa tarkoitettujen erikoislupien 3) plidie$en titinpii1t6ksen vahvistamisesta ia vastuuva' faiaen mylntdmisestii hoitokunnalle ia vastuullisille toimi' henkilfiille; 4) tehdddn ndiden sddntilen / - 6 $:ssd tarkoitetut pddtdk- yhteisten alueiden hoitotoimenpiteista. Niitii pe itdksiii iehtiiessd tarpeen mukaan otettrava huornio, mitd kalastusalueen kfrytki- hoitosuunnitelmassa kalavaro- koskeva piiiit6ksenteko siinetiisn aqtamista r',stusalueelle, tete koskeva selvifielysopimus hyvjiksyffiva osakaskunnan kokouksessa- 6S Osakaskunta voi perifl osakaskunnan kalavedessi kalastavilta pyydysten yksikointiin perustuvan maksun, jka suuruus miirltiiiin osakaskunnan kokouksessa. Muiden kuin osakkaiden maksut voidaan msflrdtii suuremmiksi kuin osakkaiden maksut. Milloin osakaskunta mydntiiii muita kuin pyydysten yksikointiin perusfuvia kalastusoikeuksia taikka vuokraa vesialueen tai osan siitii, tehdifin p65t0s maksusta lai vuokrasta erikseen. Osakaskunta voi kalaveden hoitoa muita osakaskunnan meno vafien m6iiriitii osakkaiden suoritettavaksi kunkin vesialueosuutta vastaavan maksun. Maksun vuokran perusteet kiisitelliiiin osakaskunnan kokouksessa- 7S Osakaskunnan varsinainen kokous pidet6iin vuosiftain nraalis loppuun mennessa. t-toiiokunta voi tarvittaessa peattiie osakaskunnan ylim66riisen kokouksen koolle kutsumisesta. Hoitokunnan kutsu$ava ylimaiirtlinen osakaskunnan kokous koolle, jos osakkaat, joiden yhteenlasketut osuudet edustavat vdhint<uun ) delk; 2) esitetiidn edettisen vuden tilitia tilintarkastaiain lausunto tilien hallinn hoidosta; sef hyvaksfiadn osakaskunnalle tulo'ia menuruio kuluvaksi vuodeksi; 6) mliilrdtddn hoitokunnan idsenten, tilintarkastaiain, kok* usedustaiain ia muiden toimihenkilliden pall*iat; 7) vatitaan hoftokunnan erovoorossa olevien idsenten iflsentd ilalte seuraavaksi lcaksivuofiskaudeksi sekd heitte henkillkohtaiset vanmiehet sekd pddtetltdn kuka hoilokunnan idsenistd kufsuu koolle haitokunnan 0 kqlme en si mm disen kokouksen ; 8) valitaan kaksi titintarl<astaiaa ia heille henkil0kohtaiset ianmiehet tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa tilejd; 'O) vititaan osakaskunnan edustaia ia hdnelle vanmies kalastusalueen kokouksiin ; 0) pddtetdlin mefsiistyksestii vesialueella; t i7' paatetaan muista kokouskulsuss a mainituista asiorsfa; 1 sekri 12) kdsitellaiin muut esille tulevat asiat. 10$ Osakaskunnan kokouksen pdtitdkset saatetaan osakas- kunnan osakkaiden muiden asianosaisten tieto edelld sdiintdjen I $:ssii mainitulla tavalla. Selvitys osaiaskunnan hoitokunnan toiminnasta ia hoitokunnin piidtriksistii, kalastusalueen kalastuslain mukaisesti

4 antamat peet6kset, osakaskunnalle annetut haasteet seki julkisen viranomaisen miisriiykset tiedannot saatetaan osakaskunnan osakkaiden muiden asianosaisten tieto ilmoiftamalla niistii liihinnd seuraavassa osakaskunnan 13S Osakaskunta valitsee hoitokunn'an, joh kuuluu seke heille henkildkohtraiset varamiehet. jzisentd, kokouksessa. Hoitokunnan jdsenten toimikausi Osakaskunnan kokouksessa kullakin osakkaalla ve. kerran valituista hoitokunnan jiisenistii eroaa ensimmdisen vuoden lopussa arpomalla valittravat puolet hoitokunnan jdsenistii sekd heidiin varamiehensii heiddn tilalleen valitaan uudet jisenet henkilokohtaiset varamiehet 11 s sialueosuuttaan vastaava Sinioikeus. Kokouksen puheenjohtaa valittiaessa kuitenkin jokaisella osakkaalla yksi senista yksimielisesti sopivat, voidaan asianomaisessa kokouksessa muutkin ptitit6kset tehdi niin. Kokouksessa osakasta voi edustaa hdnen valtuuttiamansa erovuorossa. Kokouksessa ei kukaan saa 66nestdii enemmdll5 kuin kolmellakymmenellii prosentilla liisnd olevien yhteenlasketusta 5 inimiiirtista. Kokouksen p6iit6kseksi katsotaan se mielipide, jota enemmisto kannattianut. Adnten kaantuessa tasan tube paeftikseksi p66luvun mukaan lasketun enemmistdn mielipide. Jos 56net myds niiin laskien menevdt tasan, ratkaisee df,nestyksen tuloksen puheenjohtan 66ni, jos hfln osakas. Jos puheenjohta ei ole osakas, tai jos tarkoittaa: 1) yhteisen alueen taiyhteisen erityisen etuuden taikka sen osan myymistii tai vuoknamista viiftti vuofta pitemmdksi aiaksi; 2) yhteisen alueen kdyttdtadoituksen pyswee muuftamista; 3) osakaskunnan sditntdjen muuttamista; 4) velan oftamista; 5) osakkaiden suoriteftavaksi tarkoitetun maksun mddriidmistii; 6) yhteisten alueiden yhdistiimist?i tai kiinteistiln kuuluvan alueen liiftdmistd yhteiseen alueeseen osakkuutta vastaan koskevan sopimuksen hlldksymist4; 7) osakkaiden pyydysyksikkdjen kamista vesialueosuuksista poikkeavalla tavalla; 8) kalakantojen hoitoa kalastuksen jdrjestdmisttt koskevien tehtdvien siirtdmistd kalastusalueen suoritettavaksi; taikka,a," yhteisen vesialueen kliyftltmistd kalastukseen muulla nin kuin siten, effd kukin osakas fai se, joka laillisesti fre hdnen kalastusoikeuftaan, kalastaa yesisldssd. EdelH 1 6 kohdassa tarkoitettu piiiitds alisteftava tuomioistuimen vahvistettavaksi, jos joku kokouksessa liisnd olevista osakkaistra sit6 vaatii. Piiiitds vahvistettava, jos se tehty lain mukaisesti eik5 aiheuta taloudellista vahinkoa osakkaalle, joka ei ole pdst6stii kannattanut. Edellii 3 kohdassa tarkoiteftu peat6s alistettava asian- omaisen govoima- elinkeinokeskuksen vahvistettavaksi. {2S 2) miten kokous kutsuttu Rmlle; 3) Idsnd alevat osakaskunnan osakkaat tai heiddn asiamiehe n sd sekd ku n ki n dd ni mtiii rii ; kokouksessa tehdyt ehdotukset, ddnestyksef sekti kokouksen piiiitdkset. Pdytdkirian allekirioittavat puheenjohta pite sek6 kaksi tapahtuneet priytdkirn kokouksen valitsemaa pdyftikirn tarkistaa. Milloin puheenjohta itse pitee pdiekira, pdytdkirn allekirjoittavat puheenjohta viihintiidn yksi kokouksen valitsema pdytdkirn tarkista. valitsemisjiirjestyksessit kunakin vuha Hoitokunta valitsee keskuudestraan puheenjohtan varapuheenjohtan vuodeksi kenallaan. Hoitokunta p5iltdsvaltainen, kun puheenjohtra tai varapuheenjohta vehinfiien puolet muista jdsenistli tai heidin henkildkohtaisista varamiehisttiiin saapuvilla. Hoitokunnan kokouksissa johtaa puhetta hoitokunnan puheenjohta tai hinen estyneeni varapuheenjohtra. Hoitokunnan p6dtdkseksi katsotaan enemmistd se ollessaan mielipide, jota kannattanul Aanten mennesse tasan ratkaisee puheenjohtan mielipide. Hoitokunnan puheenjohtaia tai hsnen estyneendi ollessaan keyttae hoitokunnan puolesta puhevaltaa tuomioisfuimessa viranomaisen lua, jollei hoitokunta jossakin asiassa erikseen miidriii toistra asiamiestfi. 14S Sen lisdksi miti kalasfuslaissa yhteisaluelaissa sek5 niiden nolla muutoin sei6detty tai m iiiritty tulee hoitokunnan: 1) johtaa osakaskunnan toimintaa; 2) valvoa osakaskunnan etua; 3) tehdd osakaskunnan kokoukselle toi mi ntaa koskevi a ehdotuksia valmistella osakaskunnan osakaskunn an kokouksessa esille tulevat asiat; 4) panna tdytdnt66n osakaskunnan kokouksen pddtdkset sekd huolehtia niiden tiedoftamisesfa; 5) huolehtia osakaskunnan taloudenpidosta omaisuudesta; 6) edustaa osakaskuntaa yhteisen kalaveden siihen liittwien samalla kiinteistdtunnuksella olevien vesii6tt6- muiden yhteisten alueiden kflfitie haitoa koskeyissa asrbissa yksifpbfd osakastala kolmafta henkil&d kohtaan; 7) pitdd luetteloa osakaskunnan osakkaista heiddn SSnimddistddn; 8) valvoa osakaskunnan sddntdjen pddtdsten 9) ilmoiftaa hoitokunnan puheenjohtan ia vanpuheenjohtan tultua valituiksi heiddn nimensd posfiosoifleensa tydvoima- elinkeinokeskukselle, asianomaiselle maan-mittaustoimistolle sekd sen noudaftamista; kalastusalueen hallituksetle, jka alueetla osakaskunta toimii; sekii 10) kdsitellii pddttiid suostuinuksen antaminen laiturin, kaapeleiden (vesilaki Osakaskunnan kokouksessa pidettava pdytakira joh merkittivd: 1) kokouk*n aika paikka; 4) varapuheenjohta kyseessi vaali, ratkaisee arpa..qsakaskunnan piidtdksen tekemiseen vaaditaan, ettd iitdstii kannattaa vdhinftidn kaksi kolmannesta aenes' :en osaa ottaneiden yhteisestil Ziiinimiisrtist6 v6hinuan yksi kolmannes ii5nestiineistil osakkaista, jos ptiitds Ensi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Sen jiilkeen erovuoroisuus ratkaistaan siten, efti puolet hoitokunnan 56ni, jos osakaskunnan kokouksessa osanottat siitii asiamies. kaksi vuotta. I luvun 28 $) tai muiden se/laisten merkitykseltdiin vdhiiisten laifteiden sijoittamiseksi yhteiselle vesialueelle (vesilaki 4 luwn 5 g); suosfumukset kilpailujen muiden jdrjesteftyjen tilaisuuksien (kalastuslaki 8 $ 1 mom.) yms. toiminlojen jiirjestdmiseksi (maastoliikennelaki 4 $ 2 mom., vesitiikeinelaki'2f"$ 4 mom.); suostumukset veheisiin ruoppauksiin ruoppausmassojen sijoiftamiseen (vesilaki 1 luvun 30 $, vesilaki 4 luvun 6 $) sekd suosfumukset kalastus- ym. tutkimuksiin osakaskunnan alueella. 11) Milloin asiassa, joka olisi osakaskunnan kokouksessa ratkai stava, ryhdytltivti kiireell isi in toime n piteisiin, en nen kuin osakaskunnan kokous voidaan pilee, hoitokunnalla oikeus siitii pii6ft6d. Sellainen pddtds osa ka sku nn a n kokoukselle hytd ksyttdvii ksi. esiteftivii

5 15S Osakaskunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjohta yksin tai varapuheenjohta yksi hoitokunnan jiisen yhdess6. 16S Osakaskunnan toiminta- tilivuosi kalenterivuosi. Osakaskunnan tilit, selostus toiminnastra muut tarvittavat asiakirt annettava tilintarkastajille ennen helmi lruun loppua. Tilintarkastajien annettava kertomuksensa hoitokunnalle ennen nraalis kuun loppua. 17S Osakkaalla oikeus Mustua osakaskunnan kirianpito muihin osakaskunnan toimintaan liittyviin asiakirjoihin. Osakkaalla tlilloln oikeus keyttae avustaa sek5 oikeus saada j5ljenndksiii kirnpldosta muista asiakirjoista. Tiilldin osakaskunnalta oikeus saada osakkaalta korvaus osakaskunnalle aiheutuneista asiaki{ojen j5ljentiimis- liheftimiskuluista. Tietoa ei tarvitrse antaa kuitenkaan sellaisista seikoista, jotka voimassaolevan lainsiifidsnndn mukaan pidettitvd salassa- 18S -rsakkaalla, joka katsoo, ettei osakaskunnan tai hoitokunnan p6iitds ole syntynyt laillisessa jiiriestyksesse taikka efte se muutoin lain tai s6int6jen vastainen, oikeus rnoittia p66tdstii nostamalla kanne osakaskuntaa vastaan kdriijdoikeudessa 60 plivin kuluessa piifltdksen tekemisestli. Jos piiiit6ksen johdosta tehty iafiempane ta*oitettu oikaiswaatimus, osakkaalla kuitenkin oikeus nostaa kanne osakaskuntaa vastaan k{rtij6oikeudessa, kunnes 30 pdiviii kulunut oikaiswaatimukseen annetun p55t6ksen tiedoksisaamisesta. Sen est6mdftti, mitii edell5 miidriltty, osakas, jka oikeutta osakaskunnan tai hoitokunnan p56tds koskee, voi, jollei pddtdstii ole alistettava, vaatia osakaskunnan kokoukselta plidtiiksen oikaisemista sill6 perusteella, etti pi6- tds ei ole syntynyt laillisessa jiirjestyksessd taikka lain, asetuksen tai osakaskunnan s6dntcijen vastainen taikka loukkaa hdnen oikeutban. Oikaisuvaatirpus esiteft6v6 21 pdivlin kuluessa peetoksen tekemisestii. Osakaskunnan hoitokunnan 30 p iiviin kuluessa oikaiswaatimuksen tekemisesti kutsuttava osakaskunnan kokous koolle kiisittelemdiin oikaisuvaatimus tai pi5tettilvii samassa aiassa, eftei oikaiswaatimusta saateta osakaskunnan kokouksen k5siteltiiv6ksi. Hoitokunnalla my6s oikeus itse samassa aiassa ratkaista hoitokunnan tekemiii pdst6stti koskeva oikaiswaatimus. Jollei oikaisua suoritetia, oikaisun pyyeje voi moittia pidt6sti nostramalla kanteen osakaskuntaa vastaan kdrdiioh keudessa 30 paivdn kuluessa oikaisuvaatimukseen anne' tun pddt6ksen tiedoksisaamisesta. res Osakaskunnalla voi olla sihteeri, toimitsiia tf,mfin henkildkohtainen varamies, rahasthoita, valan tehneiti tal vastaavan vakuutuksen antaneita kalastuksenvalvojia muita toimihenkildita, jotka hoitokunta ottaa toimiinsa vapauttaa tehtiivistii5n. Sitii mitii nsissii s6inn6iss6 hoitokunnasta maerdtty sovelletaan tarpeen mukaan toimitsian h6nen varamieheensi. Osakaskunnan kokouksen puolesta LIlfiEET: puheenjohtran allekirjoittamats6lnn6tkahtena kappaleena saennot hrydksyneen osakaskunnan kokouksen p6ytiikirkopio mahdollisine liifteineen - kiinteist6rekisteriote (sekti mielellflin kartta vesialueesta) - puheenjohtan vakuutus tai karejgoikeudesta lainvoimaisuustodistus siitil, ettii osakaskunnan kokouksen piiiit6ksestlt ei ole nostethr moitekannetta 60 p iiv ln kuluessa - puheenjohtan vakuutus, ett5 osakaskunnan kokouksen pidtoksestli ei ole tehty oikaisuvaatimusta Ty0voima- elinkeinokeskuksen merkintdjii: Vahrdctdu Kcal*tluomcn TDkerhr[rorn K6l(tsbffi t alabu$t6hr'66 rahtlslelerta s58l6fis

yhteisen vesialueiden osakaskunta kunnan yhteinen vesialue. Jakokunta käsittää Yhteisen alueen kiinteistörekisteritunnus on

yhteisen vesialueiden osakaskunta kunnan yhteinen vesialue. Jakokunta käsittää Yhteisen alueen kiinteistörekisteritunnus on 1 YHTEISTEN VESIALUEIDEN OSAKASKUNTA OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi yhteisen vesialueiden osakaskunta 2 Kotipaikka kunta 3 Yhteinen alue kunnan yhteinen vesialue. Jakokunta

Lisätiedot

Tähän oppaaseen on koottu asioita joista jokaisen osakaskunnan osakkaan tulisi olla tietoinen.

Tähän oppaaseen on koottu asioita joista jokaisen osakaskunnan osakkaan tulisi olla tietoinen. 1 Uuden osakaskuntatoimijan opas Päivitetty 15.4.2011 Tähän oppaaseen on koottu asioita joista jokaisen osakaskunnan osakkaan tulisi olla tietoinen. Osakaskunta määritellään yhteisaluelaissa ja verolaissa

Lisätiedot

Osakaskunnan päätöksenteko

Osakaskunnan päätöksenteko Osakaskunnan päätöksenteko Sisältö Osakaskunnan rooli ja osakkaan oikeudet Kokouksen/hoitokunnan toimivalta Kokouksen laillisuus Äänestysmenettely Muutoksenhaku Mistä osakaskunta voi päättää? Pyyntirajoitukset

Lisätiedot

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Sallan yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka Sallan kunta. 1 2 Yhteismetsän osakas on se, jonka omistamaan

Lisätiedot

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Haukipudas-Onkamonselän yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhteismetsän

Lisätiedot

Kalastuslaki 286/1982

Kalastuslaki 286/1982 sivu 1/28 Kalastuslaki 286/1982 Sisällysluettelo 1 LUKU Yleiset säännökset......3 1....3 2....3 3....3 4....3 2 LUKU Kalastusoikeus......4 5....4 6....4 6 a (31.8.2001/756).....4 7....4 8....5 9....5 10......5

Lisätiedot

Kalastuksenvalvojan oppimateriaali

Kalastuksenvalvojan oppimateriaali Kalastuksenvalvojan oppimateriaali Sisältö Ohje lukijalle Kalastuslaki Kalastusasetus Otteita seuraavista säädöksistä: Hallintolaki Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Kielilaki Rikoslaki Asetus

Lisätiedot

Kalastuksenvalvojan oppimateriaali

Kalastuksenvalvojan oppimateriaali Päivitetty 25.2.2014 Kalastuksenvalvojan oppimateriaali Sisältö Ohje lukijalle Kalastuslaki Kalastusasetus Otteita seuraavista säädöksistä: Hallintolaki Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Kielilaki

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja toimipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

file:///f:/mat FutureVision/lieksan_vesiosuuskunta/sivuston_sisältöä/...

file:///f:/mat FutureVision/lieksan_vesiosuuskunta/sivuston_sisältöä/... 1 / 5 23.6.2011 10:58 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Lieksan eteläpään vesiosuuskunta ja kotipaikka on Lieksa. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 1088419-6 Nimi: Pinsiön alueen vesiosuuskunta Sisältö: Yhteisösäännöt

Lisätiedot

1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus

1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus 1 (10) APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus 1 Vakuutuskassan nimi on Apteekkien Eläkekassa (jäljempänä kassa), ruotsiksi Apotekens Pensionskassa,

Lisätiedot

Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen.

Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen. 1 of 91 27/05/2011 11:34 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 28.12.2001/1488 28.12.2001/1488 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Osuuskuntalaki

Lisätiedot

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala Helsingin juutalaisen seurakunnan yhdyskuntajärjestys (hyväksytty seurakunnanvaltuuston kokouksessa 27.8.2012, muutettu seurakunnanvaltuuston kokouksissa 29.5.2013 ja 25.8.2013. Astunut voimaan Patentti

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS Eteran yhtiöjärjestys yhtiökokoukselle 2015 esitettävien muutosten jälkeen: KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt

Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Osuuskunnan toiminimi on Illon Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka Sastamalan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 2.6.2004, :t 11 ja 29 osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 14.10.2004 sekä :t 14 kohta 9 ja 21 osuuskunnan kokouksessa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4 SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2162941-4 Yhtiö: Vesiosuuskunta Uurainen Käsittelevä toimisto: Kaupparekisteri

Lisätiedot

Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt

Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt SISÄLTÖ Kauppakamarilaki 1 Kymenlaakson kauppakamarin säännöt 5 Kouvolan seudun kauppakamariosaston säännöt 10 Arvo ja Kirsti Karjalaisen rahaston säännöt 12 KAUPPAKAMARILAKI

Lisätiedot

Osakaskuntien vaihtoehdot toiminnan ja hallinnon järjestämisessä. Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto,

Osakaskuntien vaihtoehdot toiminnan ja hallinnon järjestämisessä. Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto, Osakaskuntien vaihtoehdot toiminnan ja hallinnon järjestämisessä Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto, Tässä esityksessä Toimiminen järjestäytymättömänä järjestäytynyt osakaskunta edustajisto toimitsija

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot