KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa klo 8.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69. 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 24.06.2014 klo 8."

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA klo 16:00-19:58 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Liite. MUUT Liite. POISSA Liite. LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Pääkkönen ja Marja-Stiina Suihko Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. Anneli Kinnunen Tarkastusaika Allekirjoitukset Eija Jansson PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Talousjohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginvaltuusto KOKOUSAI KA klo 16:00-19:58 KOKOUS PAIK KA Kokoushuone Koski KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 33 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KUHMON KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN 73 Liitteet 36 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS 77 Liitteet 37 ARVIOINTIKERTOMUS Liite 38 VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Liite 39 LUOTEIS-KUHMON KYLÄVERKKO-OSUUSKUNNAN LAINAHAKEMUS 82 Liitteet 40 KUHMON KAUPUNGIN OSTOTARJOUS KALEVALAKYLÄN JA KALEVALAN 87 Liite LEIRINTÄALUEEN RAKENNUKSISTA SEKÄ NÄIDEN RAKENNUSTEN KÄYTÖSSÄ OLEVIEN TONTTIEN/RAKENNUSPAIKKOJEN VUOKRAOIKEUKSISTA 41 TYÖLLISTÄMISLAINA YHDISTYKSILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄN 91 Liite PALKKAAMISEKSI 42 KUHMON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN KORVAUSTEN MAKSUAJANKOHTIEN OSALTA 93 Liite PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ- VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. ANNELI KINNUNEN Anneli Kinnunen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginvaltuusto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KVALT 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KVALT 34 Kaupunginvaltuustossa on hyväksytty periaate siitä, että pöytäkirjantarkastus suoritetaan sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Matti Pääkkönen ja Marja-Stiina Suihko. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Matti Pääkkösen ja Marja-Stiina Suihkon.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KUHMON KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN 217/8.82/2008 TEKNLTK /8.82/2008 TEKNLTK 102 Maanmittausinsinööri Pitkään vireillä ollut keskustaajaman osayleiskaavatyö on aloitettu uudestaan asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Kuhmon keskustaajaman osayleiskaavaehdotus pohjautuu kaupungin vallitsevaan perusrakenteeseen, joten kaava voidaan katsoa olevan paljon nykytilannetta toteava kuitenkin siten, että kaava ohjaa kaupungin maankäyttöä. Kaavan laatimisen yksi tärkeimmistä tavoitteista on ollut rantarakentamisen edellytysten selvittäminen ja rakentamisen mahdollistaminen ilman poikkeuslupamenettelyä. Kaava on laadittu oikeusvaikutteisena, joten sitä voidaan käyttää rantavyöhykkeellä rakennusluvan myöntämisen perusteena MRL 72 mukaisesti. Rantavyöhykkeen ulkopuolelle ei ole osoitettu yksittäisiä uusia haja-asutus rakennuspaikkoja nykyisiä jo rakennettuja lukuun ottamatta ja rakentaminen muilla kuin ranta-alueilla ratkaistaan niin kuin siitä maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty. (Suunnittelutarveratkaisu) Nähtävillä pidetystä kaavaluonnoksesta annettiin 9 lausuntoa ja 7 kirjallista mielipidettä ja luonnosvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu pidettiin Tiivistelmä lausunnoista ja vastineet liitteenä. Luonnosvaiheesta saadun palautteen ja viranomaisneuvottelun perusteella varsinaiseen kaavaratkaisuun ei ole tehty olennaisia muutoksia. Tehdyt muutokset ovat luonteeltaan teknisiä eli rakentamista sekä eri alueita koskevia määräyksiä on tarkennettu ja

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto selkeytetty. Lisäksi yksityisten maanomistajien toiveet on pyritty toteuttamaan. Rantavyöhykkeen mitoitusperusteena on käytetty noin 6,0-6,5 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden ja kaava kokonaismitoitusarvoksi on muodostunut 6,4 m-rkm, joka on korkeampi kuin mitä Kuhmon alueella on yleisesti käytetty. Korkeamman mitoituksen käyttöön on johtanut olemassa oleva rakennuskanta ja maanomistajien tasapuolinen kohtelun huomioiminen. Kaavassa on osoitettu rannoille uusia lomarakennuspaikkoja 118 kpl ja asuinrakennuspaikkoja 27 kpl. Nähtäville asetettava kaavaehdotus mahdollistaa mahdollistaa rantarakentamisen kaavassa osoitetuille rakennuspaikoille ilman poikkeuslupamenettelyä. Lisäksi kaavaehdotus ohjaa kaava-alueen maankäyttömuotoja siten, että se ottaa huomioon eri selvityksissä esille tulleet luonto- ja maisema-arvot sekä ottaa huomioon ulkoilu ja virkistystarpeet ja mahdollistaa myös uudisrakentamisen ns. kuivalle maalle suunnittelutarveratkaisujen kautta. Liitteenä kaavaehdotus. Täydelliset kaava-asiakirjat kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Lisätietoja asiasta antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh tai Maanmittausinsinöörin esitys: Tekninen lautakunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus asettaa keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksen nähtäville. Lisäksi tekninen lautakunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että kaavoittaja voi tehdä kaavaluonnokseen ja asiakirjoihin ennen nähtäville asettamista pieniä muutoksia ja luonteeltaan teknisiä korjauksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti kaavaratkaisuun. Toimialan vs. esimiehen päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KHALL 12 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Liitteet. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. TEKNLTK Maanmittausinsinööri Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä pidetystä kaavaehdotuksesta annettiin 4 lausuntoa ja 7 muistutusta. Tiivistelmä lausunnoista ja vastineista liitteenä. Kaavaehdotusta koskeva viranomaisneuvottelu pidettiin Ehdotusvaiheen saadun palautteen ja viranomaisneuvottelun perusteella kaavaan tehdyt muutokset ovat luonteeltaan tarkennuksia ja täsmennyksiä kaava-asiakirjoihin lukuun ottamatta lentokentän lentomelu (lme-1) alueelta toisaalle siirrettyjä lomarakennuspaikkoja. Ko. muutosta voidaan pitää merkittävänä ja maankäyttö ja rakennusasetuksen 32 (MRA 32) mukaan, jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen. Edellä mainitun johdosta kaavoittaja on keskustellut asiasta maanomistajan kanssa ja pyytänyt hyväksymiset asianosaisilta. Nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehdyistä tarkennuksista merkittävimpänä voidaan pitää Multikankaan ja Tönölän ampumaratojen ympäristölupavelvoitetta. Muut tarkennukset koskevat lähinnä rantarakennuspaikkojen kaavamääräyksien selkeyttämistä. Edellä mainittujen seikkojen perusteella kaavaehdotus ei vaadi uudelleen nähtäville asettamista. Kaavaehdotus mahdollistaa rantarakentamisen kaavassa osoitetuille rakennuspaikoille ilman poikkeuslupamenettelyä. Rantavyöhykkeen ulkopuolelle uudisrakentaminen tapahtuu suunnittelutarveharkinnalla MRL:n mukaisesti. Lisäksi kaavaehdotus ohjaa kaava-alueen maankäyttömuotoja siten, että se ottaa huomioon eri selvityksissä esille tulleet luonto- ja maisema-arvot sekä ottaa huomioon ulkoilu ja virkistystarpeet.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liitteenä kaavaehdotus, kaavaselostus ja vastineet. Täydelliset kaava-asiakirjat kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Lisätietoja asiasta antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh tai Maanmittausinsinöörin esitys: Tekninen lautakunta kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus edelleen kaupunginvaltuustolle esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Kuhmon keskustaajaman osayleiskaavan. Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. KHALL 220 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Kuhmon keskustaajaman osayleiskaavan. Liitteet. Keskustelun aikana Eero Pöllänen teki esityksen, että päätöksentekoa asiasta siirretään ja asia valmistellaan uudelleen, jossa tarkennetaan museoviraston kanssa Kuhmon kulttuuriympäristöohjelman mukaan suojeltaviksi aiotut kohteet. Eero Pölläsen tekemää esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen vs. kaupunginjohtajan esityksen ja päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Kuhmon keskustaajaman osayleiskaavan. KVALT 35 Liitteet. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen, sillä lisäyksellä, että esitettyä osayleiskaavaa muutetaan Metsäyhtymä Klemetti Esa ym:n esittämän muutoshakemuksen mukaisesti koskien Suolammen MY-merkinnän aluevarauksen pienentämistä. Muutoshakemus tämän pöytäkirjan liitteenä.

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS 111/1.130/2014 KHALL 134 Talousjohtaja Kaupungin toimintakate vuonna 2013 oli -57,85 milj. euroa (edell. vuonna - 55,19 milj. euroa). Toimintatuotot olivat 9,4 milj. euroa ja edellisen vuoden tasolla. Metsänmyyntituotot kasvoivat +0,5 milj. euroa, mutta muut toimintatuotot jäivät edellisestä vuodesta - 0,28 milj. euroa. Toimintakulut olivat 67,25 milj. euroa (64,6 milj. euroa), kasvua edelliseen vuoteen + 2,6 milj. euroa (4,1%). Henkilöstökulujen kasvu oli + 1,1 milj. euroa (+6,4%), josta lukion muuttuminen kunnan omaksi teki + 0,78 milj. euro, ja muu henkilöstökulujen kasvu oli näin + 0,28 milj. euroa (+1,7%). Palvelujen hankinnat kasvoivat +1,8 milj. euroa (+4,4%), josta hankinnat Kainuun Sosiaali- ja Terveydenhuollon kuntayhtymältä ja Kainuun Liitolta tekivät 1,4 milj. euroa (+4,2 %). Muu palveluostojen kasvu oli + 0,33 milj. euroa, josta kuntayhtymän edellistä vuotta koskeva kulukorjaus selitti 0,18 milj. euroa. Verotulot olivat 27,41 milj. euroa (25,15 milj. euroa), kasvua edelliseen vuoteen 2,26 milj. euroa (+9,0%). Kunnallisveroa kertyi 23,56 milj. euroa (21,71 milj. euroa), kiinteistöveroa 1,51 milj. euroa (1,46 milj. euroa) ja yhteisöveroa 2,35 milj. euroa (1,99 milj. euroa). Valtionosuuksia Kuhmolle tilitettiin 32,02 milj. euroa (29,13 milj. euroa), kasvu edelliseen vuoteen +2,90 milj. euroa (+9,9%). Kunnan peruspalvelujen valtionosuus oli 25,33 milj. euroa (24,41 milj. euroa), verotuloihin perustuva tasaus oli 5,68 milj. euroa (4,87 milj. euroa), järjestelmämuutoksen tasaus oli 0,05 milj. euroa (0,05 milj. euroa) ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus oli 1,19 milj. euroa (2,33 milj. euroa). Vuosikate muodostui positiiviseksi +2,20 milj. euroa (-0,41 milj. euroa) ja se kasvoi edellisestä vuodesta +2,6 milj. euroa. Poistot olivat 1,84 milj. euroa (1,59 milj. euroa), kasvua 0,25 milj. euroa (+15,8 %). Satunnaisiin tuottoihin kirjattiin 1,21 milj. euroa Kajaanin ammattiopisto -liiketoiminnan purusta johtuvia palautuksia. Vuonna 2012 satunnaisiin kuluihin kirjattiin 1,41 milj. euroa Kuhmon Yrityssammolle annetusta akordista. Satunnaisten tuottojen ja kulujen vaikutuksesta tulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna +2,62 milj. euroa.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuhmon tilikauden tulos vuodelta 2013 oli ylijäämäinen +1,61 milj. euroa. Tulos ennen satunnaisia tuottoja + 0,41 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja maksettiin takaisin 3,7 milj. euroa ja uutta lainaa nostettiin 7,1 milj. euroa. Kuhmon lainakanta oli 18,27 milj. euroa (14,9 milj. euroa), lainakanta /asukas oli (1.614 ). Kaupungin rahavarojen muutos oli vuoden lopussa +2,2 milj. euroa. Tähän vaikutti satunnaisten tuottojen 1,2 milj. euroa kirjautuminen kassaan. Kuhmon kaupungin sijoittamien rahavarojen markkina-arvo vuoden lopussa oli yhteensä 16,85 milj. euroa (16,45 milj. euroa). Sijoituksia kotiutettiin vuonna 2013 yhteensä 0,50 milj. euron arvosta. Vuoden 2013 alkuperäinen talousarvio oli -3,15 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätöstoteuman tulos ylitti alkuperäisen talousarvion +4,76 milj. euroa. Toimintatuotot jäivät talousarviosta -0,28 milj. euroa. Toimintakulut jäivät talousarviota pienemmäksi 1,97 milj. euroa, verotulot ylittyivät 0,85 milj. euroa ja valtionosuudet ylittyivät 0,63 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut ylittivät talousarvion 0,50 milj. euroa. Poistot toteutuivat 0,16 milj. euroa talousarviota suurempana. Satunnaiset tuotot ylittivät talousarvion +1,2 milj. euroa. Talousarviota muutettiin joulukuussa Muutetun talousarvion tulos oli alijäämäinen - 1,6 milj. euroa. Tilinpäätöstoteuman tulos ylitti muutetun talousarvion +3,24 milj. euroa. Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion +0,37 milj. euroa tukien ja avustusten ylitettyä arvion +0,42 milj. euroa. Toimintakulut toteutuivat 2,26 milj. euroa ennakoitua pienempänä. Tästä ostot Kainuun Sosiaali- ja Terveydenhuollon kuntayhtymältä selittävät 1,93 milj. euroa. Verotulot ylittävät arvion +0,53 milj. euroa ja muut rahoitustuotot ylittyivät +0,12 milj. euroa. Lisätietoja antaa talousjohtaja Eija Jansson, Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut tekemään tarvittaessa teknisiä muutoksia, oikaisuja, täydennyksiä ja selvennyksiä toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen, mikäli niihin ilmenee tarvetta tilinpäätöksen allekirjoituksen jälkeen.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Lisäksi päätetään todeta, että pykälän yhteydessä kaupunginhallitukselle saatettiin tiedoksi Kiinteistö Oy Kuhmon Kulttuuritalon, Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asuntojen, Kuhmon Yrityssampo Oy:n ja Kuhmon Lämpö Oy:n tilinpäätökset kaudelta Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Tark.ltk. 52 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen ja jättänyt sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Tilintarkastaja on suorittanut tilintarkastuksen ja antanut siitä tarkastuskertomuksen. Kuhmon kaupungin tilinpäätös vuodelta 2013 ja tilintarkastuskertomus ovat liitteenä n:o 1. Tarkastuslautakunta päättänee KuntaL 71.2 ja 75.3 :ien perusteella tehdä esityksen kaupunginvaltuustolle vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapaudesta. Lautakunta merkitsi tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi. Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille Kuhmon kaupungin ja kaupunkikonsernin tileistä ja hallinnosta vuodelta Tilinpäätös arkistoitu merkinnällä Khall III KVALT 36 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus liitteenä. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen. Tilinpäätös arkistoitu merkinnällä Khall III

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginvaltuusto ARVIOINTIKERTOMUS 2013 TARK.LTK 58 Tarkastuslautakunta Lautakunta on käynyt keskustelua arviointikertomuksen sisällöstä muun muassa kokouksissaan ja Puheenjohtajan johdolla on laadittu käytyjen keskustelujen pohjalta arviointikertomusluonnos ja se lähetetään lautakunnan jäsenille sähköpostitse vielä en-nen kokousta. Lautakunta jatkaa luonnoksen pohjalta arviointikerto-muksen työstämistä. Kokous keskeytettiin tauon pitämistä varten klo väliseksi ajaksi. Lautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2013 ja esittää sen kaupunginvaltuustolle. Liite. KVALT 37 Arviointikertomus liitteenä. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KHALL 214 Talousjohtaja : Raportti talousarvion toteutumisesta talous- ja toimintatavoitteiden osalta ajalla on liitteenä. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi raportin talousarvion toteutumisesta ajalla Lisäksi kaupunginhallitus päättää saattaa raportin tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Lisätietoja antaa talousjohtaja Eija Jansson, puh Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 38 Liite. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto LUOTEIS-KUHMON KYLÄVERKKO-OSUUSKUNNAN LAINAHAKEMUS 33/2.216/2014 KHALL 110 Talousjohtaja Kaupunginhallitus teki kokouksessaan ( 163) kaupunginvaltuustolle alla olevan esityksen, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan ( 46): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuhmoon perustetaan verkko-osuuskunta ja Kuhmon laajakaistahankkeen perusta on osuuskuntamalli. Osuuskuntamallissa kaupunki varautuu takaamaan osuuskunnan lainat tai vaihtoehtoisesti antaa osuuskunnalle tarvittavan lainan. Vaihtoehdossa 1 kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen 8 %:n kuntarahaosuudella. Päätösesitys osuuskunnan lainan takauksista tai lainasta tuodaan erikseen kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus edellyttää, että verkko-osuuskunta tekee markkinointitutkimuksen. Luoteis-Kuhmon verkko-osuuskunta hakee jättämällään hakemuksella Luoteis-Kuhmoon (Iivantiira, Kuusamonkylä, Härmänkylä, Vuosangankylä, Ylä-Vieksi, Juonto, Hietaperä, Ala-Vieksi) rakennettavan laajakaistaverkon rakennushankkeeseen Kuhmon kaupungilta ensisijaisesti lainaa euroa tai toissijaisesti vastaavan suuruisen lainan omavelkaista takausta Kuhmon Osuuspankin myöntämälle lainalle. Rakennettavan kaapeliverkon yhteispituus on 270 km ja alueella on yhteensä 270 kotitaloutta, yritystä ja julkisrakennusta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa, josta vastikkeetonta talkootyötä euroa. Hankkeelle on saatu ELY:n tukipäätös euroa (74%). Kuhmon Osuuspankki on myöntänyt osuuskunnalle aloituslainan paikallisin vakuuksin. Lisäksi Kuhmon Osuuspankki luvannut osuuskunnalle liiketoimintalainan euroa, vakuutena laajakaistaverkko. Hankelaina kuitataan pois siinä vaiheessa, kun rakennushanke on loppuunsaatettu ja ELY:n tuet saatu maksatukseen. Kun hankekustannuksesta vähennetään ELY:n tuki ja talkootyön osuus, jää hankkeesta muutoin rahoitettavaksi euroa. Osuuskunnassa uskotaan, että tämä loppuosuus pystytään rahoittamaan liittymien myynnillä niin, että ennen liiketoiminnan aloittamista liittymäaste on 50 %. Luoteis-Kuhmon verkko-osuuskunta tarvitsee hankkeen rakentamisaikaista lainaa euroa, koska ELY:n tuen maksatuksesta vain 20 % voi tapahtua etukäteen ja muutoin

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto maksatukset suoritetaan jälkikäteen toteutuneita, hyväksyttyjä kuluja vastaan. Tukisääntöjen mukaan kaupungin myöntämän lainan tai takauksen tulee olla markkinahintaista. Jos kaupunginhallitus päättää tukea hanketta joko lainoittamalla tai takaamalla vastaavaa lainaa omavelkaisesti, on hankkeen ja samalla myös kaupungin kannalta edullisempaa myöntää Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnalle lainaa euroa. Laina-aika olisi enintään 1,5 vuotta: Lainan tulisi olla markkina-ehtoista. Osuuskunta olisi saamassa pankista lainan korolla EB 3 kk + 2,5%. Kaupungin kannalta riski on yhtä suuri myönnetään sitten vakuudeton laina kuin vastavakuudeton omavelkainen lainantakaus. Talousjohtajan laatima hankeselvitys, osuuskunnan rekisteriote ja osuuskunnan säännöt liitteenä. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että lainaa tai lainantakausta ei hankkeelle myönnetä. Perustelut: - lainojen myöntäminen tai niiden takaaminen ei kuulu kaupungin tai kunnan toimialaan - Kuhmon kaupungin taloustilanne on tiukka, kertynyttä alijäämää on vuoden 2012 tilinpäätöksen jälkeen - 4,8 milj.euroa ja vuoden 2013 tilinpäätösennusteen jälkeen edelleen - 3,4 milj. euroa. Kuhmon kaupunki ei ole varannut talousarviossaan 2014 määrärahaa lainoitukseen - kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman, jonka mukaan kaupunki ei pääsääntöisesti myönnä lainaa tai takausta kaupunkikonsernin ulkopuolisille yrityksille tai yhteisöille. - lainalle ei saada vakuutta tai lainatakaukselle vastavakuutta. Kaupungille syntyy niin lainoituksesta kuin takauksestakin maksimissaan euron riski olettaen, että ELY:n maksatuksessa ei syntyneitä kustannuksia hyväksytä tai osuuskunta muusta syystä jättää velvoitteensa suorittamatta - riskin aiheuttaa myös se, että liittymän hintaa ei ole vielä määritetty eikä verkkoon liittymisastetta tiedetä. Hankkeen loppurahoituksen euroa toteutuminen on epävarmaa.

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan päätösesitys: Talousjohtajan esityksen mukaisesti. Keskustelun aikana Eero Pöllänen esitti, että asian käsittelyä siirretään seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen. Heikki Heikkinen kannatti Eero Pölläsen tekemää esitystä. Koska oli tehty kannatettu kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava esitys, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuuto äänestyksen. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan tekemää esitystä äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Eero Pölläsen tekemää esitystä kannattavat ei. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan päätösehdotusta kannattivat seuraavat kaksi (2) kaupunginhallituksen jäsentä; Kari Nikulainen ja Jaakko Kyllönen. Eero Pölläsen esitystä kannattivat seuraavat kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä; Eero Pöllänen, Matti Pääkkönen, Helena Kampman, Heikki Heikkinen, Riitta-Maria Härkönen, Antti Komulainen, Kirsi Virtanen ja Maarit Rauhala. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Eero Pölläsen tekemän esityksen. Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että asia siirretään seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen. KHALL 116 Kaupunginhallitus käsitteli pitämässään kokouksessa Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan lainoitus tai lainantakaushakemuksen ja päätti siirtää asian käsittelyn kokoukseen Asiasta ei ole tullut mitään uutta raportoitavaa. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että lainaa tai lainantakausta ei hankkeelle myönnetä. Perustelut: - lainojen myöntäminen tai niiden takaaminen ei kuulu kaupungin tai kunnan toimialaan - Kuhmon kaupungin taloustilanne on tiukka, kertynyttä alijäämää on vuoden 2012 tilinpäätöksen jälkeen - 4,8

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto milj.euroa ja vuoden 2013 tilinpäätösennusteen jälkeen edelleen - 3,4 milj. euroa. Kuhmon kaupunki ei ole varannut talousarviossaan 2014 määrärahaa lainoitukseen - kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman, jonka mukaan kaupunki ei pääsääntöisesti myönnä lainaa tai takausta kaupunkikonsernin ulkopuolisille yrityksille tai yhteisöille. - lainalle ei saada vakuutta tai lainatakaukselle vastavakuutta. Kaupungille syntyy niin lainoituksesta kuin takauksestakin maksimissaan euron riski olettaen, että ELY:n maksatuksessa ei syntyneitä kustannuksia hyväksytä tai osuuskunta muusta syystä jättää velvoitteensa suorittamatta - riskin aiheuttaa myös se, että liittymän hintaa ei ole vielä määritetty eikä verkkoon liittymisastetta tiedetä. Hankkeen loppurahoituksen euroa toteutuminen on epävarmaa. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Liitteet. Keskustelun aikana Matti Pääkkönen esitti, että kaupunki myöntää Luoteis-Kuhmon kuituosuuskunnalle Noste hankkeeseen rakentamisaikaista rahoitusta varten euroa 1,5 vuodeksi. Lainan myöntämisen ehdot: 1. Osuuskunta sitoutuu rakentamaan valokuidun jokaiseen sitä haluavaan hankealueella olevaan pysyvästi asuttuun talouteen ns. tasahinnalla. 2. Laina maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 50 % lainasummasta, kun 60 % potentiaalisista hankealueella olevista liittyjistä ( yht. 270 kpl) on tehnyt liittymissopimuksen ja liittynyt osuuskunnan jäseneksi. Matti Pääkkösen tekemää esitystä ei kannatettu. Kirsi Virtanen esitti, että asia siirretään seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen, esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KVALT 39 Liitteet. Keskustelun aikana Matti Pääkkönen esitti, että Kuhmon kaupunki myöntää Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnalle lainaa euroa, lainan ehdot liitteenä. Helena Kampman, Kirsi Virtanen ja Marja-Stiina Suihko kannattivat Matti Pääkkösen tekemää esitystä. Erkki Mäntymäki esitti asian siirtämistä seuraavaan kaupunginvaltuuston kokoukseen. Mäntymäen esitystä ei kannatettu. Koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava ehdotus puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Matti Pääkkösen esitystä äänestävät ei. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä jaa äänestivät seuraavat 23 valtuutettua: Pekka Heikkinen, Päivi Hoffrén, Väinö Huotari, Heikki Hyvönen, Teuvo Seppänen, Minna Karjalainen, Jouni Kilpeläinen, Anneli Kinnunen, Antti Komulainen, Ilmo Komulainen, Anneli Kyllönen, Jaakko Kyllönen, Unto Kyllönen, Jouko Miettinen, Kari Nikulainen, Kari Peltonen, Martti Malinen, Vesa Rantanen, Mauri Piirainen, Tuomo Piirainen, Toni Piironen, Mikko Polvinen ja Aimo Tervamäki. Ei äänestivät seuraavat yhdeksän (9) valtuutettua: Heikki Heikkinen, Antti Jokela, Helena Kampman, Tuomas Kettunen, Maarit Rauhala, Eino Kähkönen, Matti Pääkkönen, Marja-Stiina Suihko ja Kirsi Virtanen. Tyhjää äänestivät seuraavat kaksi (2) valtuutettua: Ulla-Maija Haverinen ja Erkki Mäntymäki. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen. Kokous keskeytettiin tauon pitämistä varten klo

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KUHMON KAUPUNGIN OSTOTARJOUS KALEVALAKYLÄN JA KALEVALAN LEIRINTÄALUEEN RAKENNUKSISTA SEKÄ NÄIDEN RAKENNUSTEN KÄYTÖSSÄ OLEVIEN TONTTIEN/RAKENNUSPAIKKOJEN VUOKRAOIKEUKSISTA 132/1.113/2013 KHALL 27 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh Esittely Kaupunginhallitus asetti toimikunnan valmistelemaan Kuhmon Kalevalakylä Oy:n liiketoiminnan ja kylän rakennusten myyntiä sekä maiden vuokrausta. Kaupunginhallitus linjasi kokouksessaan matkailun kehittämisen periaatteet: - matkailu ja sen markkinointi yrittäjävetoiseksi - kaupungin rooli: kaavoitus, rakenteet, vuotuinen määräraha markkinointiin Kalevalakylän liiketoiminta ja rakennukset myytiin valtuuston yksimielisellä päätöksellä. Kalevalakylälle tehtiin matkailusuunnitelma. Sitä seuranneessa asemakaavamuutoksessa kylälle on kaavoitettu m2 lisää majoituskapasiteettia. Kaupunki, Kainuun Etu Oy ja alueen yrittäjät ovat asioineet useiden investoijatahojen kanssa, mutta suurten investointien saaminen on osoittautunut haasteelliseksi. Pienten matkailuyritysten verkosto, Idän Taiga ry, on onnistunut brändäämään Wild Taiga-tuoteperheen, ja saanut Wild Taiga-brändillään useita matkailualan palkintoja. Matkailun kasvutoiveissa lieneekin syytä edetä pienin askelin. Valtuutettu Antti Komulainen jätti valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisen Kuhmon Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen. Aloite koskee Kuhmon kaupungin ja Finspirit Oy:n välisen maanvuokrasopimuksen tarkastamista. Perussuomalaisten valtuustoryhmä katsoo vuokralaisen laiminlyöneen sopimuksessa alueen kunnossapitoon liittyviä ehtoja. Kuhmon kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkikonsernin strategian ja elinvoimaohjelman Strategia nostaa vahvuuksina esille vesiluonnon, luonnon virkistyskäytön, erämatkailun ja eläinten katselun sekä Kuhmon Kamarimusiikin. Kuhmon elinvoimaa parannetaan kulttuuri-, liikunta- ja luontomatkailun edellytyksiä kehittämällä Elinvoimaohjelmassa nostetaan esiin Kalevalakylän toiminnan kehittäminen sekä liikuntamatkailun ja

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto vesiluontoon liittyvän matkailun tuotteistus yhteistyössä Kajaanin Ammattikorkeakoulun ja muiden toimijoiden kuten Idän Taiga ry:n kanssa. Koska Kuhmon kaupungille Kalevalakylän alue on edelleen strategisesti tärkeä, luonto- ja kulttuurimatkailu voivat luoda kaupunkiin uusia palvelualan työpaikkoja ja valtuutetun aloite vaatii toimia, kaupungin kannattaa täsmentää tahtotilaansa matkailun kehittämisessä. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Esitän, että kaupunginhallitus nimeää keskuudestaan viisihenkisen työryhmän, jonka tehtävänä on tämän kevään aikana paneutua Kalevalakylän matkailun kehittämissuunnitelmaan ja asemakaavaan, kuulla matkailuyrittäjiä ja matkailun asiantuntijoita ja linjata Kuhmon kaupungin tahtotila ja tehtävät sekä alustava arvio vaadittavista voimavaroista Kuhmon matkailun kehittämisessä. Edelleen esitän, että kaupunginhallitus nimeää työryhmälle puheenjohtajan ja jäsenille varahenkilöt. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja nimesi työryhmään seuraavat jäsenet ja varajäsenet. Jäsen Matti Pääkkönen Antti Jokela Helena Kampman Antti Komulainen Eila Valtanen Varajäsen Jari Kanerva Vesa Rantanen Eija Komulainen Ilmo Komulainen Timo Heikkilä Työryhmän puheenjohtajaksi kaupunginhallitus nimesi Matti Pääkkösen. Varapuheenjohtajan työryhmä valitsee keskuudestaan. KHALL 222 Vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen Kuhmon kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan pykälän 88 kohdalla myydä Kalevalakylän ja Kalevalakylän leirintäalueen rakennukset sekä vuokrattavaksi näiden rakennusten käytössä olevat, kaupungin omistamat tontit tarjouksen tehneelle ostajalle, Finspirit Oy:lle. Oulun Huoneistoketju Oy:n, LKV (Kalervo Määttä LKV) tuolloin antaman teknisen arvion mukaan rakennusten arvo oli euroa. Rakennukset myytiin Finspirit Oy:lle päivätyllä kauppakirjalla euron kauppahinnasta (42,4 % teknisestä arvosta).

21 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston hyväksymässä, strategiaan pohjautuvassa elinvoimaohjelmassa todetaan, että Kalevala-kylän nykytilanteesta noustaan, hiljaisuus murretaan uusin sopimuksin. Kaupunginhallituksen asettama ( 27) matkailutyöryhmä on tehnyt sille asetettua selvitystyötä ja ollut Eila Valtasen toimesta yhteydestä Kalevala Spirit Oy Ltd:n edustajiin. Kalevala Spirit Oy Ltd jätti kaupungille tarjouksen, jonka mukaisesti se on valmis purkamaan alueesta tehdyn maanvuokrasopimuksen, mikäli kaupunki on valmis maksamaan alueella olevista rakennuksista ,35 euroa. Eila Valtasen jäätyä vuosilomalle ja vuorotteluvapaalle matkailutyöryhmään ovat osallistuneet Juhana Juntunen ja Eija Jansson. Matkailutyöryhmä tutustui Kalevala-kylän rakennuksiin ja tilanteeseen paikan päällä Tämän jälkeen ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja Juhana Juntunen on ollut yhteydessä Kalevala Spirit Oy Ltd:n hallituksen puheenjohtajaan Veikko Haloseen. Oulun Huoneistoketju Oy LKV:ltä on pyydetty arvio Kalevala-kylän rakennuksista. Arvio on saatu Arviossa rakennusten tekniseksi arvoksi todetaan nykytilassaan euroa. Matkailutyöryhmä on kokouksessaan päätynyt ehdottamaan kaupunginhallitukselle, että Kuhmon kaupunkin lunastaa Kalevala-kylän rakennukset omistukseensa kauppahinnalla (37,26% teknisestä arvosta). Arvioitu hinta perustuu alueella tehtyyn katselmukseen ja sen nykyiseen tekniseen arvoon, jonka on tehnyt sama arvioitsija kuin rakennuksia myytäessä. Matkailutyöryhmän esitys: Matkailutyöryhmä esittää, että kaupunginhallitus päättää hankkia Kalevala-kylän alueen rakennukset omistukseensa euron kauppahinnalla ja esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi em. kauppaan tarvittavan määrärahan varaamisen. Liite. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä matkailutyöryhmän esityksen.

22 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Keskustelun aikana Eero Pöllänen esitti rakennuksien ostamisesta luopumista ja Kari Nikulainen esitti päätöksenteon siirtämistä eteenpäin. Eero Pölläsen ja Kari Nikulaisen tekemiä esityksiä ei kannatettu. Keskustelun aikana vs. kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotuksen kuulumaan niin, että esitys sisältää tekstinä rakennusten ostamisen lisäksi alueeseen liittyvän maanvuokrasopimuksen purkamisen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen ja esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi em. kauppaan tarvittavan määrärahan varaamisen. KVALT 40 Liite. Keskustelun aikana Kari Nikulainen esitti, että Kalevalakylän rakennuksia ei osteta eikä kauppaan liittyviä määrärahoja varata. Väinö Huotari ja Kari Peltonen kannattivat Kari Nikulaisen tekemää esitystä. Koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava ehdotus puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Kari Nikulaisen esitystä äänestävät ei. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä jaa äänestivät seuraavat 28 valtuutettua: Ulla-Maija Haverinen, Heikki Heikkinen, Pekka Heikkinen, Päivi Hoffrén, Heikki Hyvönen, Antti Jokela, Helena Kampman, Teuvo Seppänen, Minna Karjalainen, Tuomas Kettunen, Anneli Kinnunen, Antti Komulainen, Maarit Rauhala, Ilmo Komulainen, Anneli Kyllönen, Jaakko Kyllönen, Unto Kyllönen, Eino Kähkönen, Jouko Miettinen, Erkki Mäntymäki, Mauri Piirainen, Tuomo Piirainen, Toni Piironen, Mikko Polvinen, Matti Pääkkönen, Marja-Stiina Suihko, Aimo Tervamäki ja Kirsi Virtanen. Ei äänestivät seuraavat kuusi (6) valtuutettua: Väinö Huotari, Jouni Kilpeläinen, Kari Nikulainen, Kari Peltonen, Martti Malinen ja Vesa Rantanen. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen.

23 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TYÖLLISTÄMISLAINA YHDISTYKSILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄN PALKKAAMISEKSI KHALL 223 Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh ja talousjohtaja Eija Jansson puh Kuhmon kaupunginvaltuusto hyväksyi työllisyysohjelman kokouksessaan pykälän 32 kohdalla. Työllisyysohjelman yhtenä toimenpiteenä on työllistämislainojen myöntäminen yhdistyksille, jotka työllistävät palkkatuella yhden tai useamman kuhmolaisen pitkäaikaistyöttömän, joka on ollut työmarkkinatuella vähintään 500 päivää. Mikäli lakimuutos toteutuu ja 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden rahoitusvastuu siirretään kunnille, työllistämislaina voidaan myöntää yhdistykselle, joka palkkaa 300 päivää työttömänä olleen työttömän henkilön. Kaupunki on saanut palautetta yhdistyksiltä työllisyyslainan puuttumisesta mm. työllisyyden kuntakokeilun järjestämissä tilaisuuksissa yhdistyksille. Kuntakokeilu on järjestänyt työllistämisen teemapäiviä yhdistyksille 2013 ja Työllistämistilaisuuksia on järjestetty myös kuhmolaisille yrityksille. Monet yhdistykset ovat halukkaita palkkaamaan pitkäaikaistyöttömän, mutta esteenä on ollut ensimmäisen kuukauden palkanmaksu työntekijälle kassavarojen puutteen takia. Lainalla on ensisijaisesti tarkoitus mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymistä yhdistyksiin. Kolmannen sektorin järjestämän useamman työntekijän yhtä aikaisen tukityöllistämisen toteutumiseksi työnantajayhdistykset tarvitsevat rahoitusta kuukausittaisten palkkauskustannusten verran. Tämä kustannus on kuukauden pituudesta riippuen noin /t yöntekijä. Rahoitus tarvitaan työsuhteen ajaksi. Laina tulee maksaa takaisin kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä, mihin mennessä TE-toimiston myöntämä palkkatuki on lopputilin osalta tilitetty työnantajalle. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kuhmon kaupungin työllistämislainan myöntämisen perusteet yhdistyksille liitteen mukaisena. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

24 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KVALT 41 Liite. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

25 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KUHMON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN KORVAUSTEN MAKSUAJANKOHTIEN OSALTA KHALL 224 Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Kuhmon kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaisesti. Voimassa olevan palkkiosäännön mukaan tammikuussa aiheutuneet palkkiot ja korvaukset maksetaan vasta toukokuun lopussa, mikä on kohtuuton aika erityisesti luottamushenkilöiden ansionmenetysten osalta. Luottamushenkilöiden palkkiot perustuvat lakiin. Kuntalain 42 :n mukaan luottamushenkilölle maksetaan: - kokouspalkkiota - korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä - matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkioita määräajalta sekä muita erillispalkkioita. Valtuusto päättää palkkioiden tasosta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kuhmon kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttamisen :n 8 osalta seuraavasti: Palkkiot ja korvaukset maksetaan kolmen kuukauden välein jälkikäteen seuraavana kalenterikuukautena, joulukuulta kertyneet mahdollisuuksien mukaan kuitenkin jo kuukauden lopussa. Ansionmenetyskorvaukset maksetaan vähintään kahden kuukauden välein seuraavana kalenterikuukautena. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

26 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KVALT 42 Liite. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

27 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ KUHMON KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Valituskielto ja sen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain val mistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 33, 34, 36, 37 ja 38 HvalL 3 :n 1 mom:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Muihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Isokatu 4 PL Oulu Kunnallisvalitus Valitusaika Pykälä Asia 30 päivää 35 KUHMON KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN 39 LUOTEIS-KUHMON KYLÄVERKKO-OSUUSKUNNAN LAINAHAKEMUS 40 KUHMON KAUPUNGIN OSTOTARJOUS KALEVALAKYLÄN JA KALEVALAN LEIRINTÄALUEEN RAKENNUKSISTA SEKÄ NÄIDEN RAKENNUSTEN KÄYTÖSSÄ OLEVIEN TONTTIEN/RAKENNUSPAIKKOJEN VUOKRAOIKEUKSISTA 41 TYÖLLISTÄMISLAINA YHDISTYKSILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄN PALKKAAMISEKSI 42 KUHMON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN KORVAUSTEN MAKSUAJANKOHTIEN OSALTA Hallintovalitus Valitusaika Pykälä Asia...päivää Muu valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan

28 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, katuosoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, katuosoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus 110 10.03.2014 Kaupunginhallitus 116 25.03.2014 Kaupunginvaltuusto 39 17.06.2014

Kaupunginhallitus 110 10.03.2014 Kaupunginhallitus 116 25.03.2014 Kaupunginvaltuusto 39 17.06.2014 Kaupunginhallitus 110 10.03.2014 Kaupunginhallitus 116 25.03.2014 Kaupunginvaltuusto 39 17.06.2014 LUOTEIS-KUHMON KYLÄVERKKO-OSUUSKUNNAN LAINAHAKEMUS 33/2.216/2014 KHALL 110 Talousjohtaja 5.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 10.03.2014 klo 17:30-20:45 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 27.08.2013 klo 17:30-19:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 27.01.2015 klo 16:00-17:15 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 03.11.2014 klo 13:30-15:09 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 321. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot. jäsen varajäsen

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 321. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot. jäsen varajäsen KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 321 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 09.04.2013 klo 17:30-19:43 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2012 61 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 23.05.2012 klo 18:00-18:15 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 01.12.2011 klo 16:00-17:45 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2014 57

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2014 57 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2014 57 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 10.11.2014 klo 18:00-19:00 Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 27 Kokouksen laillisuuden toteaminen 59 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/2009 152. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/2009 152. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/2009 152 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 02.11.2009 klo 16:25-17:32 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvirasto, Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Haapavedellä 9.6.2011 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 9.6.2011 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 11/2011 196 KOKOUSAIKA 6.6.2011 klo 14.00-17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 104 klo

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot