KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa klo 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69. 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 24.06.2014 klo 8."

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA klo 16:00-19:58 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Liite. MUUT Liite. POISSA Liite. LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Pääkkönen ja Marja-Stiina Suihko Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. Anneli Kinnunen Tarkastusaika Allekirjoitukset Eija Jansson PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Talousjohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginvaltuusto KOKOUSAI KA klo 16:00-19:58 KOKOUS PAIK KA Kokoushuone Koski KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 33 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KUHMON KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN 73 Liitteet 36 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS 77 Liitteet 37 ARVIOINTIKERTOMUS Liite 38 VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Liite 39 LUOTEIS-KUHMON KYLÄVERKKO-OSUUSKUNNAN LAINAHAKEMUS 82 Liitteet 40 KUHMON KAUPUNGIN OSTOTARJOUS KALEVALAKYLÄN JA KALEVALAN 87 Liite LEIRINTÄALUEEN RAKENNUKSISTA SEKÄ NÄIDEN RAKENNUSTEN KÄYTÖSSÄ OLEVIEN TONTTIEN/RAKENNUSPAIKKOJEN VUOKRAOIKEUKSISTA 41 TYÖLLISTÄMISLAINA YHDISTYKSILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄN 91 Liite PALKKAAMISEKSI 42 KUHMON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN KORVAUSTEN MAKSUAJANKOHTIEN OSALTA 93 Liite PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ- VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. ANNELI KINNUNEN Anneli Kinnunen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginvaltuusto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KVALT 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KVALT 34 Kaupunginvaltuustossa on hyväksytty periaate siitä, että pöytäkirjantarkastus suoritetaan sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Matti Pääkkönen ja Marja-Stiina Suihko. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Matti Pääkkösen ja Marja-Stiina Suihkon.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KUHMON KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN 217/8.82/2008 TEKNLTK /8.82/2008 TEKNLTK 102 Maanmittausinsinööri Pitkään vireillä ollut keskustaajaman osayleiskaavatyö on aloitettu uudestaan asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Kuhmon keskustaajaman osayleiskaavaehdotus pohjautuu kaupungin vallitsevaan perusrakenteeseen, joten kaava voidaan katsoa olevan paljon nykytilannetta toteava kuitenkin siten, että kaava ohjaa kaupungin maankäyttöä. Kaavan laatimisen yksi tärkeimmistä tavoitteista on ollut rantarakentamisen edellytysten selvittäminen ja rakentamisen mahdollistaminen ilman poikkeuslupamenettelyä. Kaava on laadittu oikeusvaikutteisena, joten sitä voidaan käyttää rantavyöhykkeellä rakennusluvan myöntämisen perusteena MRL 72 mukaisesti. Rantavyöhykkeen ulkopuolelle ei ole osoitettu yksittäisiä uusia haja-asutus rakennuspaikkoja nykyisiä jo rakennettuja lukuun ottamatta ja rakentaminen muilla kuin ranta-alueilla ratkaistaan niin kuin siitä maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty. (Suunnittelutarveratkaisu) Nähtävillä pidetystä kaavaluonnoksesta annettiin 9 lausuntoa ja 7 kirjallista mielipidettä ja luonnosvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu pidettiin Tiivistelmä lausunnoista ja vastineet liitteenä. Luonnosvaiheesta saadun palautteen ja viranomaisneuvottelun perusteella varsinaiseen kaavaratkaisuun ei ole tehty olennaisia muutoksia. Tehdyt muutokset ovat luonteeltaan teknisiä eli rakentamista sekä eri alueita koskevia määräyksiä on tarkennettu ja

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto selkeytetty. Lisäksi yksityisten maanomistajien toiveet on pyritty toteuttamaan. Rantavyöhykkeen mitoitusperusteena on käytetty noin 6,0-6,5 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden ja kaava kokonaismitoitusarvoksi on muodostunut 6,4 m-rkm, joka on korkeampi kuin mitä Kuhmon alueella on yleisesti käytetty. Korkeamman mitoituksen käyttöön on johtanut olemassa oleva rakennuskanta ja maanomistajien tasapuolinen kohtelun huomioiminen. Kaavassa on osoitettu rannoille uusia lomarakennuspaikkoja 118 kpl ja asuinrakennuspaikkoja 27 kpl. Nähtäville asetettava kaavaehdotus mahdollistaa mahdollistaa rantarakentamisen kaavassa osoitetuille rakennuspaikoille ilman poikkeuslupamenettelyä. Lisäksi kaavaehdotus ohjaa kaava-alueen maankäyttömuotoja siten, että se ottaa huomioon eri selvityksissä esille tulleet luonto- ja maisema-arvot sekä ottaa huomioon ulkoilu ja virkistystarpeet ja mahdollistaa myös uudisrakentamisen ns. kuivalle maalle suunnittelutarveratkaisujen kautta. Liitteenä kaavaehdotus. Täydelliset kaava-asiakirjat kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Lisätietoja asiasta antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh tai Maanmittausinsinöörin esitys: Tekninen lautakunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus asettaa keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksen nähtäville. Lisäksi tekninen lautakunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että kaavoittaja voi tehdä kaavaluonnokseen ja asiakirjoihin ennen nähtäville asettamista pieniä muutoksia ja luonteeltaan teknisiä korjauksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti kaavaratkaisuun. Toimialan vs. esimiehen päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KHALL 12 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Liitteet. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. TEKNLTK Maanmittausinsinööri Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä pidetystä kaavaehdotuksesta annettiin 4 lausuntoa ja 7 muistutusta. Tiivistelmä lausunnoista ja vastineista liitteenä. Kaavaehdotusta koskeva viranomaisneuvottelu pidettiin Ehdotusvaiheen saadun palautteen ja viranomaisneuvottelun perusteella kaavaan tehdyt muutokset ovat luonteeltaan tarkennuksia ja täsmennyksiä kaava-asiakirjoihin lukuun ottamatta lentokentän lentomelu (lme-1) alueelta toisaalle siirrettyjä lomarakennuspaikkoja. Ko. muutosta voidaan pitää merkittävänä ja maankäyttö ja rakennusasetuksen 32 (MRA 32) mukaan, jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen. Edellä mainitun johdosta kaavoittaja on keskustellut asiasta maanomistajan kanssa ja pyytänyt hyväksymiset asianosaisilta. Nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehdyistä tarkennuksista merkittävimpänä voidaan pitää Multikankaan ja Tönölän ampumaratojen ympäristölupavelvoitetta. Muut tarkennukset koskevat lähinnä rantarakennuspaikkojen kaavamääräyksien selkeyttämistä. Edellä mainittujen seikkojen perusteella kaavaehdotus ei vaadi uudelleen nähtäville asettamista. Kaavaehdotus mahdollistaa rantarakentamisen kaavassa osoitetuille rakennuspaikoille ilman poikkeuslupamenettelyä. Rantavyöhykkeen ulkopuolelle uudisrakentaminen tapahtuu suunnittelutarveharkinnalla MRL:n mukaisesti. Lisäksi kaavaehdotus ohjaa kaava-alueen maankäyttömuotoja siten, että se ottaa huomioon eri selvityksissä esille tulleet luonto- ja maisema-arvot sekä ottaa huomioon ulkoilu ja virkistystarpeet.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liitteenä kaavaehdotus, kaavaselostus ja vastineet. Täydelliset kaava-asiakirjat kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Lisätietoja asiasta antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh tai Maanmittausinsinöörin esitys: Tekninen lautakunta kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus edelleen kaupunginvaltuustolle esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Kuhmon keskustaajaman osayleiskaavan. Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. KHALL 220 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Kuhmon keskustaajaman osayleiskaavan. Liitteet. Keskustelun aikana Eero Pöllänen teki esityksen, että päätöksentekoa asiasta siirretään ja asia valmistellaan uudelleen, jossa tarkennetaan museoviraston kanssa Kuhmon kulttuuriympäristöohjelman mukaan suojeltaviksi aiotut kohteet. Eero Pölläsen tekemää esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen vs. kaupunginjohtajan esityksen ja päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Kuhmon keskustaajaman osayleiskaavan. KVALT 35 Liitteet. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen, sillä lisäyksellä, että esitettyä osayleiskaavaa muutetaan Metsäyhtymä Klemetti Esa ym:n esittämän muutoshakemuksen mukaisesti koskien Suolammen MY-merkinnän aluevarauksen pienentämistä. Muutoshakemus tämän pöytäkirjan liitteenä.

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS 111/1.130/2014 KHALL 134 Talousjohtaja Kaupungin toimintakate vuonna 2013 oli -57,85 milj. euroa (edell. vuonna - 55,19 milj. euroa). Toimintatuotot olivat 9,4 milj. euroa ja edellisen vuoden tasolla. Metsänmyyntituotot kasvoivat +0,5 milj. euroa, mutta muut toimintatuotot jäivät edellisestä vuodesta - 0,28 milj. euroa. Toimintakulut olivat 67,25 milj. euroa (64,6 milj. euroa), kasvua edelliseen vuoteen + 2,6 milj. euroa (4,1%). Henkilöstökulujen kasvu oli + 1,1 milj. euroa (+6,4%), josta lukion muuttuminen kunnan omaksi teki + 0,78 milj. euro, ja muu henkilöstökulujen kasvu oli näin + 0,28 milj. euroa (+1,7%). Palvelujen hankinnat kasvoivat +1,8 milj. euroa (+4,4%), josta hankinnat Kainuun Sosiaali- ja Terveydenhuollon kuntayhtymältä ja Kainuun Liitolta tekivät 1,4 milj. euroa (+4,2 %). Muu palveluostojen kasvu oli + 0,33 milj. euroa, josta kuntayhtymän edellistä vuotta koskeva kulukorjaus selitti 0,18 milj. euroa. Verotulot olivat 27,41 milj. euroa (25,15 milj. euroa), kasvua edelliseen vuoteen 2,26 milj. euroa (+9,0%). Kunnallisveroa kertyi 23,56 milj. euroa (21,71 milj. euroa), kiinteistöveroa 1,51 milj. euroa (1,46 milj. euroa) ja yhteisöveroa 2,35 milj. euroa (1,99 milj. euroa). Valtionosuuksia Kuhmolle tilitettiin 32,02 milj. euroa (29,13 milj. euroa), kasvu edelliseen vuoteen +2,90 milj. euroa (+9,9%). Kunnan peruspalvelujen valtionosuus oli 25,33 milj. euroa (24,41 milj. euroa), verotuloihin perustuva tasaus oli 5,68 milj. euroa (4,87 milj. euroa), järjestelmämuutoksen tasaus oli 0,05 milj. euroa (0,05 milj. euroa) ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus oli 1,19 milj. euroa (2,33 milj. euroa). Vuosikate muodostui positiiviseksi +2,20 milj. euroa (-0,41 milj. euroa) ja se kasvoi edellisestä vuodesta +2,6 milj. euroa. Poistot olivat 1,84 milj. euroa (1,59 milj. euroa), kasvua 0,25 milj. euroa (+15,8 %). Satunnaisiin tuottoihin kirjattiin 1,21 milj. euroa Kajaanin ammattiopisto -liiketoiminnan purusta johtuvia palautuksia. Vuonna 2012 satunnaisiin kuluihin kirjattiin 1,41 milj. euroa Kuhmon Yrityssammolle annetusta akordista. Satunnaisten tuottojen ja kulujen vaikutuksesta tulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna +2,62 milj. euroa.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuhmon tilikauden tulos vuodelta 2013 oli ylijäämäinen +1,61 milj. euroa. Tulos ennen satunnaisia tuottoja + 0,41 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja maksettiin takaisin 3,7 milj. euroa ja uutta lainaa nostettiin 7,1 milj. euroa. Kuhmon lainakanta oli 18,27 milj. euroa (14,9 milj. euroa), lainakanta /asukas oli (1.614 ). Kaupungin rahavarojen muutos oli vuoden lopussa +2,2 milj. euroa. Tähän vaikutti satunnaisten tuottojen 1,2 milj. euroa kirjautuminen kassaan. Kuhmon kaupungin sijoittamien rahavarojen markkina-arvo vuoden lopussa oli yhteensä 16,85 milj. euroa (16,45 milj. euroa). Sijoituksia kotiutettiin vuonna 2013 yhteensä 0,50 milj. euron arvosta. Vuoden 2013 alkuperäinen talousarvio oli -3,15 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätöstoteuman tulos ylitti alkuperäisen talousarvion +4,76 milj. euroa. Toimintatuotot jäivät talousarviosta -0,28 milj. euroa. Toimintakulut jäivät talousarviota pienemmäksi 1,97 milj. euroa, verotulot ylittyivät 0,85 milj. euroa ja valtionosuudet ylittyivät 0,63 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut ylittivät talousarvion 0,50 milj. euroa. Poistot toteutuivat 0,16 milj. euroa talousarviota suurempana. Satunnaiset tuotot ylittivät talousarvion +1,2 milj. euroa. Talousarviota muutettiin joulukuussa Muutetun talousarvion tulos oli alijäämäinen - 1,6 milj. euroa. Tilinpäätöstoteuman tulos ylitti muutetun talousarvion +3,24 milj. euroa. Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion +0,37 milj. euroa tukien ja avustusten ylitettyä arvion +0,42 milj. euroa. Toimintakulut toteutuivat 2,26 milj. euroa ennakoitua pienempänä. Tästä ostot Kainuun Sosiaali- ja Terveydenhuollon kuntayhtymältä selittävät 1,93 milj. euroa. Verotulot ylittävät arvion +0,53 milj. euroa ja muut rahoitustuotot ylittyivät +0,12 milj. euroa. Lisätietoja antaa talousjohtaja Eija Jansson, Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut tekemään tarvittaessa teknisiä muutoksia, oikaisuja, täydennyksiä ja selvennyksiä toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen, mikäli niihin ilmenee tarvetta tilinpäätöksen allekirjoituksen jälkeen.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Lisäksi päätetään todeta, että pykälän yhteydessä kaupunginhallitukselle saatettiin tiedoksi Kiinteistö Oy Kuhmon Kulttuuritalon, Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asuntojen, Kuhmon Yrityssampo Oy:n ja Kuhmon Lämpö Oy:n tilinpäätökset kaudelta Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Tark.ltk. 52 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen ja jättänyt sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Tilintarkastaja on suorittanut tilintarkastuksen ja antanut siitä tarkastuskertomuksen. Kuhmon kaupungin tilinpäätös vuodelta 2013 ja tilintarkastuskertomus ovat liitteenä n:o 1. Tarkastuslautakunta päättänee KuntaL 71.2 ja 75.3 :ien perusteella tehdä esityksen kaupunginvaltuustolle vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapaudesta. Lautakunta merkitsi tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi. Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille Kuhmon kaupungin ja kaupunkikonsernin tileistä ja hallinnosta vuodelta Tilinpäätös arkistoitu merkinnällä Khall III KVALT 36 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus liitteenä. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen. Tilinpäätös arkistoitu merkinnällä Khall III

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginvaltuusto ARVIOINTIKERTOMUS 2013 TARK.LTK 58 Tarkastuslautakunta Lautakunta on käynyt keskustelua arviointikertomuksen sisällöstä muun muassa kokouksissaan ja Puheenjohtajan johdolla on laadittu käytyjen keskustelujen pohjalta arviointikertomusluonnos ja se lähetetään lautakunnan jäsenille sähköpostitse vielä en-nen kokousta. Lautakunta jatkaa luonnoksen pohjalta arviointikerto-muksen työstämistä. Kokous keskeytettiin tauon pitämistä varten klo väliseksi ajaksi. Lautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2013 ja esittää sen kaupunginvaltuustolle. Liite. KVALT 37 Arviointikertomus liitteenä. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KHALL 214 Talousjohtaja : Raportti talousarvion toteutumisesta talous- ja toimintatavoitteiden osalta ajalla on liitteenä. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi raportin talousarvion toteutumisesta ajalla Lisäksi kaupunginhallitus päättää saattaa raportin tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Lisätietoja antaa talousjohtaja Eija Jansson, puh Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 38 Liite. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto LUOTEIS-KUHMON KYLÄVERKKO-OSUUSKUNNAN LAINAHAKEMUS 33/2.216/2014 KHALL 110 Talousjohtaja Kaupunginhallitus teki kokouksessaan ( 163) kaupunginvaltuustolle alla olevan esityksen, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan ( 46): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuhmoon perustetaan verkko-osuuskunta ja Kuhmon laajakaistahankkeen perusta on osuuskuntamalli. Osuuskuntamallissa kaupunki varautuu takaamaan osuuskunnan lainat tai vaihtoehtoisesti antaa osuuskunnalle tarvittavan lainan. Vaihtoehdossa 1 kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen 8 %:n kuntarahaosuudella. Päätösesitys osuuskunnan lainan takauksista tai lainasta tuodaan erikseen kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus edellyttää, että verkko-osuuskunta tekee markkinointitutkimuksen. Luoteis-Kuhmon verkko-osuuskunta hakee jättämällään hakemuksella Luoteis-Kuhmoon (Iivantiira, Kuusamonkylä, Härmänkylä, Vuosangankylä, Ylä-Vieksi, Juonto, Hietaperä, Ala-Vieksi) rakennettavan laajakaistaverkon rakennushankkeeseen Kuhmon kaupungilta ensisijaisesti lainaa euroa tai toissijaisesti vastaavan suuruisen lainan omavelkaista takausta Kuhmon Osuuspankin myöntämälle lainalle. Rakennettavan kaapeliverkon yhteispituus on 270 km ja alueella on yhteensä 270 kotitaloutta, yritystä ja julkisrakennusta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa, josta vastikkeetonta talkootyötä euroa. Hankkeelle on saatu ELY:n tukipäätös euroa (74%). Kuhmon Osuuspankki on myöntänyt osuuskunnalle aloituslainan paikallisin vakuuksin. Lisäksi Kuhmon Osuuspankki luvannut osuuskunnalle liiketoimintalainan euroa, vakuutena laajakaistaverkko. Hankelaina kuitataan pois siinä vaiheessa, kun rakennushanke on loppuunsaatettu ja ELY:n tuet saatu maksatukseen. Kun hankekustannuksesta vähennetään ELY:n tuki ja talkootyön osuus, jää hankkeesta muutoin rahoitettavaksi euroa. Osuuskunnassa uskotaan, että tämä loppuosuus pystytään rahoittamaan liittymien myynnillä niin, että ennen liiketoiminnan aloittamista liittymäaste on 50 %. Luoteis-Kuhmon verkko-osuuskunta tarvitsee hankkeen rakentamisaikaista lainaa euroa, koska ELY:n tuen maksatuksesta vain 20 % voi tapahtua etukäteen ja muutoin

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto maksatukset suoritetaan jälkikäteen toteutuneita, hyväksyttyjä kuluja vastaan. Tukisääntöjen mukaan kaupungin myöntämän lainan tai takauksen tulee olla markkinahintaista. Jos kaupunginhallitus päättää tukea hanketta joko lainoittamalla tai takaamalla vastaavaa lainaa omavelkaisesti, on hankkeen ja samalla myös kaupungin kannalta edullisempaa myöntää Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnalle lainaa euroa. Laina-aika olisi enintään 1,5 vuotta: Lainan tulisi olla markkina-ehtoista. Osuuskunta olisi saamassa pankista lainan korolla EB 3 kk + 2,5%. Kaupungin kannalta riski on yhtä suuri myönnetään sitten vakuudeton laina kuin vastavakuudeton omavelkainen lainantakaus. Talousjohtajan laatima hankeselvitys, osuuskunnan rekisteriote ja osuuskunnan säännöt liitteenä. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että lainaa tai lainantakausta ei hankkeelle myönnetä. Perustelut: - lainojen myöntäminen tai niiden takaaminen ei kuulu kaupungin tai kunnan toimialaan - Kuhmon kaupungin taloustilanne on tiukka, kertynyttä alijäämää on vuoden 2012 tilinpäätöksen jälkeen - 4,8 milj.euroa ja vuoden 2013 tilinpäätösennusteen jälkeen edelleen - 3,4 milj. euroa. Kuhmon kaupunki ei ole varannut talousarviossaan 2014 määrärahaa lainoitukseen - kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman, jonka mukaan kaupunki ei pääsääntöisesti myönnä lainaa tai takausta kaupunkikonsernin ulkopuolisille yrityksille tai yhteisöille. - lainalle ei saada vakuutta tai lainatakaukselle vastavakuutta. Kaupungille syntyy niin lainoituksesta kuin takauksestakin maksimissaan euron riski olettaen, että ELY:n maksatuksessa ei syntyneitä kustannuksia hyväksytä tai osuuskunta muusta syystä jättää velvoitteensa suorittamatta - riskin aiheuttaa myös se, että liittymän hintaa ei ole vielä määritetty eikä verkkoon liittymisastetta tiedetä. Hankkeen loppurahoituksen euroa toteutuminen on epävarmaa.

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan päätösesitys: Talousjohtajan esityksen mukaisesti. Keskustelun aikana Eero Pöllänen esitti, että asian käsittelyä siirretään seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen. Heikki Heikkinen kannatti Eero Pölläsen tekemää esitystä. Koska oli tehty kannatettu kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava esitys, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuuto äänestyksen. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan tekemää esitystä äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Eero Pölläsen tekemää esitystä kannattavat ei. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan päätösehdotusta kannattivat seuraavat kaksi (2) kaupunginhallituksen jäsentä; Kari Nikulainen ja Jaakko Kyllönen. Eero Pölläsen esitystä kannattivat seuraavat kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä; Eero Pöllänen, Matti Pääkkönen, Helena Kampman, Heikki Heikkinen, Riitta-Maria Härkönen, Antti Komulainen, Kirsi Virtanen ja Maarit Rauhala. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Eero Pölläsen tekemän esityksen. Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että asia siirretään seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen. KHALL 116 Kaupunginhallitus käsitteli pitämässään kokouksessa Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan lainoitus tai lainantakaushakemuksen ja päätti siirtää asian käsittelyn kokoukseen Asiasta ei ole tullut mitään uutta raportoitavaa. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että lainaa tai lainantakausta ei hankkeelle myönnetä. Perustelut: - lainojen myöntäminen tai niiden takaaminen ei kuulu kaupungin tai kunnan toimialaan - Kuhmon kaupungin taloustilanne on tiukka, kertynyttä alijäämää on vuoden 2012 tilinpäätöksen jälkeen - 4,8

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto milj.euroa ja vuoden 2013 tilinpäätösennusteen jälkeen edelleen - 3,4 milj. euroa. Kuhmon kaupunki ei ole varannut talousarviossaan 2014 määrärahaa lainoitukseen - kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman, jonka mukaan kaupunki ei pääsääntöisesti myönnä lainaa tai takausta kaupunkikonsernin ulkopuolisille yrityksille tai yhteisöille. - lainalle ei saada vakuutta tai lainatakaukselle vastavakuutta. Kaupungille syntyy niin lainoituksesta kuin takauksestakin maksimissaan euron riski olettaen, että ELY:n maksatuksessa ei syntyneitä kustannuksia hyväksytä tai osuuskunta muusta syystä jättää velvoitteensa suorittamatta - riskin aiheuttaa myös se, että liittymän hintaa ei ole vielä määritetty eikä verkkoon liittymisastetta tiedetä. Hankkeen loppurahoituksen euroa toteutuminen on epävarmaa. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Liitteet. Keskustelun aikana Matti Pääkkönen esitti, että kaupunki myöntää Luoteis-Kuhmon kuituosuuskunnalle Noste hankkeeseen rakentamisaikaista rahoitusta varten euroa 1,5 vuodeksi. Lainan myöntämisen ehdot: 1. Osuuskunta sitoutuu rakentamaan valokuidun jokaiseen sitä haluavaan hankealueella olevaan pysyvästi asuttuun talouteen ns. tasahinnalla. 2. Laina maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 50 % lainasummasta, kun 60 % potentiaalisista hankealueella olevista liittyjistä ( yht. 270 kpl) on tehnyt liittymissopimuksen ja liittynyt osuuskunnan jäseneksi. Matti Pääkkösen tekemää esitystä ei kannatettu. Kirsi Virtanen esitti, että asia siirretään seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen, esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KVALT 39 Liitteet. Keskustelun aikana Matti Pääkkönen esitti, että Kuhmon kaupunki myöntää Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnalle lainaa euroa, lainan ehdot liitteenä. Helena Kampman, Kirsi Virtanen ja Marja-Stiina Suihko kannattivat Matti Pääkkösen tekemää esitystä. Erkki Mäntymäki esitti asian siirtämistä seuraavaan kaupunginvaltuuston kokoukseen. Mäntymäen esitystä ei kannatettu. Koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava ehdotus puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Matti Pääkkösen esitystä äänestävät ei. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä jaa äänestivät seuraavat 23 valtuutettua: Pekka Heikkinen, Päivi Hoffrén, Väinö Huotari, Heikki Hyvönen, Teuvo Seppänen, Minna Karjalainen, Jouni Kilpeläinen, Anneli Kinnunen, Antti Komulainen, Ilmo Komulainen, Anneli Kyllönen, Jaakko Kyllönen, Unto Kyllönen, Jouko Miettinen, Kari Nikulainen, Kari Peltonen, Martti Malinen, Vesa Rantanen, Mauri Piirainen, Tuomo Piirainen, Toni Piironen, Mikko Polvinen ja Aimo Tervamäki. Ei äänestivät seuraavat yhdeksän (9) valtuutettua: Heikki Heikkinen, Antti Jokela, Helena Kampman, Tuomas Kettunen, Maarit Rauhala, Eino Kähkönen, Matti Pääkkönen, Marja-Stiina Suihko ja Kirsi Virtanen. Tyhjää äänestivät seuraavat kaksi (2) valtuutettua: Ulla-Maija Haverinen ja Erkki Mäntymäki. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen. Kokous keskeytettiin tauon pitämistä varten klo

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KUHMON KAUPUNGIN OSTOTARJOUS KALEVALAKYLÄN JA KALEVALAN LEIRINTÄALUEEN RAKENNUKSISTA SEKÄ NÄIDEN RAKENNUSTEN KÄYTÖSSÄ OLEVIEN TONTTIEN/RAKENNUSPAIKKOJEN VUOKRAOIKEUKSISTA 132/1.113/2013 KHALL 27 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh Esittely Kaupunginhallitus asetti toimikunnan valmistelemaan Kuhmon Kalevalakylä Oy:n liiketoiminnan ja kylän rakennusten myyntiä sekä maiden vuokrausta. Kaupunginhallitus linjasi kokouksessaan matkailun kehittämisen periaatteet: - matkailu ja sen markkinointi yrittäjävetoiseksi - kaupungin rooli: kaavoitus, rakenteet, vuotuinen määräraha markkinointiin Kalevalakylän liiketoiminta ja rakennukset myytiin valtuuston yksimielisellä päätöksellä. Kalevalakylälle tehtiin matkailusuunnitelma. Sitä seuranneessa asemakaavamuutoksessa kylälle on kaavoitettu m2 lisää majoituskapasiteettia. Kaupunki, Kainuun Etu Oy ja alueen yrittäjät ovat asioineet useiden investoijatahojen kanssa, mutta suurten investointien saaminen on osoittautunut haasteelliseksi. Pienten matkailuyritysten verkosto, Idän Taiga ry, on onnistunut brändäämään Wild Taiga-tuoteperheen, ja saanut Wild Taiga-brändillään useita matkailualan palkintoja. Matkailun kasvutoiveissa lieneekin syytä edetä pienin askelin. Valtuutettu Antti Komulainen jätti valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisen Kuhmon Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen. Aloite koskee Kuhmon kaupungin ja Finspirit Oy:n välisen maanvuokrasopimuksen tarkastamista. Perussuomalaisten valtuustoryhmä katsoo vuokralaisen laiminlyöneen sopimuksessa alueen kunnossapitoon liittyviä ehtoja. Kuhmon kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkikonsernin strategian ja elinvoimaohjelman Strategia nostaa vahvuuksina esille vesiluonnon, luonnon virkistyskäytön, erämatkailun ja eläinten katselun sekä Kuhmon Kamarimusiikin. Kuhmon elinvoimaa parannetaan kulttuuri-, liikunta- ja luontomatkailun edellytyksiä kehittämällä Elinvoimaohjelmassa nostetaan esiin Kalevalakylän toiminnan kehittäminen sekä liikuntamatkailun ja

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto vesiluontoon liittyvän matkailun tuotteistus yhteistyössä Kajaanin Ammattikorkeakoulun ja muiden toimijoiden kuten Idän Taiga ry:n kanssa. Koska Kuhmon kaupungille Kalevalakylän alue on edelleen strategisesti tärkeä, luonto- ja kulttuurimatkailu voivat luoda kaupunkiin uusia palvelualan työpaikkoja ja valtuutetun aloite vaatii toimia, kaupungin kannattaa täsmentää tahtotilaansa matkailun kehittämisessä. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Esitän, että kaupunginhallitus nimeää keskuudestaan viisihenkisen työryhmän, jonka tehtävänä on tämän kevään aikana paneutua Kalevalakylän matkailun kehittämissuunnitelmaan ja asemakaavaan, kuulla matkailuyrittäjiä ja matkailun asiantuntijoita ja linjata Kuhmon kaupungin tahtotila ja tehtävät sekä alustava arvio vaadittavista voimavaroista Kuhmon matkailun kehittämisessä. Edelleen esitän, että kaupunginhallitus nimeää työryhmälle puheenjohtajan ja jäsenille varahenkilöt. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja nimesi työryhmään seuraavat jäsenet ja varajäsenet. Jäsen Matti Pääkkönen Antti Jokela Helena Kampman Antti Komulainen Eila Valtanen Varajäsen Jari Kanerva Vesa Rantanen Eija Komulainen Ilmo Komulainen Timo Heikkilä Työryhmän puheenjohtajaksi kaupunginhallitus nimesi Matti Pääkkösen. Varapuheenjohtajan työryhmä valitsee keskuudestaan. KHALL 222 Vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen Kuhmon kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan pykälän 88 kohdalla myydä Kalevalakylän ja Kalevalakylän leirintäalueen rakennukset sekä vuokrattavaksi näiden rakennusten käytössä olevat, kaupungin omistamat tontit tarjouksen tehneelle ostajalle, Finspirit Oy:lle. Oulun Huoneistoketju Oy:n, LKV (Kalervo Määttä LKV) tuolloin antaman teknisen arvion mukaan rakennusten arvo oli euroa. Rakennukset myytiin Finspirit Oy:lle päivätyllä kauppakirjalla euron kauppahinnasta (42,4 % teknisestä arvosta).

21 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston hyväksymässä, strategiaan pohjautuvassa elinvoimaohjelmassa todetaan, että Kalevala-kylän nykytilanteesta noustaan, hiljaisuus murretaan uusin sopimuksin. Kaupunginhallituksen asettama ( 27) matkailutyöryhmä on tehnyt sille asetettua selvitystyötä ja ollut Eila Valtasen toimesta yhteydestä Kalevala Spirit Oy Ltd:n edustajiin. Kalevala Spirit Oy Ltd jätti kaupungille tarjouksen, jonka mukaisesti se on valmis purkamaan alueesta tehdyn maanvuokrasopimuksen, mikäli kaupunki on valmis maksamaan alueella olevista rakennuksista ,35 euroa. Eila Valtasen jäätyä vuosilomalle ja vuorotteluvapaalle matkailutyöryhmään ovat osallistuneet Juhana Juntunen ja Eija Jansson. Matkailutyöryhmä tutustui Kalevala-kylän rakennuksiin ja tilanteeseen paikan päällä Tämän jälkeen ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja Juhana Juntunen on ollut yhteydessä Kalevala Spirit Oy Ltd:n hallituksen puheenjohtajaan Veikko Haloseen. Oulun Huoneistoketju Oy LKV:ltä on pyydetty arvio Kalevala-kylän rakennuksista. Arvio on saatu Arviossa rakennusten tekniseksi arvoksi todetaan nykytilassaan euroa. Matkailutyöryhmä on kokouksessaan päätynyt ehdottamaan kaupunginhallitukselle, että Kuhmon kaupunkin lunastaa Kalevala-kylän rakennukset omistukseensa kauppahinnalla (37,26% teknisestä arvosta). Arvioitu hinta perustuu alueella tehtyyn katselmukseen ja sen nykyiseen tekniseen arvoon, jonka on tehnyt sama arvioitsija kuin rakennuksia myytäessä. Matkailutyöryhmän esitys: Matkailutyöryhmä esittää, että kaupunginhallitus päättää hankkia Kalevala-kylän alueen rakennukset omistukseensa euron kauppahinnalla ja esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi em. kauppaan tarvittavan määrärahan varaamisen. Liite. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä matkailutyöryhmän esityksen.

22 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Keskustelun aikana Eero Pöllänen esitti rakennuksien ostamisesta luopumista ja Kari Nikulainen esitti päätöksenteon siirtämistä eteenpäin. Eero Pölläsen ja Kari Nikulaisen tekemiä esityksiä ei kannatettu. Keskustelun aikana vs. kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotuksen kuulumaan niin, että esitys sisältää tekstinä rakennusten ostamisen lisäksi alueeseen liittyvän maanvuokrasopimuksen purkamisen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen ja esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi em. kauppaan tarvittavan määrärahan varaamisen. KVALT 40 Liite. Keskustelun aikana Kari Nikulainen esitti, että Kalevalakylän rakennuksia ei osteta eikä kauppaan liittyviä määrärahoja varata. Väinö Huotari ja Kari Peltonen kannattivat Kari Nikulaisen tekemää esitystä. Koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava ehdotus puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Kari Nikulaisen esitystä äänestävät ei. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä jaa äänestivät seuraavat 28 valtuutettua: Ulla-Maija Haverinen, Heikki Heikkinen, Pekka Heikkinen, Päivi Hoffrén, Heikki Hyvönen, Antti Jokela, Helena Kampman, Teuvo Seppänen, Minna Karjalainen, Tuomas Kettunen, Anneli Kinnunen, Antti Komulainen, Maarit Rauhala, Ilmo Komulainen, Anneli Kyllönen, Jaakko Kyllönen, Unto Kyllönen, Eino Kähkönen, Jouko Miettinen, Erkki Mäntymäki, Mauri Piirainen, Tuomo Piirainen, Toni Piironen, Mikko Polvinen, Matti Pääkkönen, Marja-Stiina Suihko, Aimo Tervamäki ja Kirsi Virtanen. Ei äänestivät seuraavat kuusi (6) valtuutettua: Väinö Huotari, Jouni Kilpeläinen, Kari Nikulainen, Kari Peltonen, Martti Malinen ja Vesa Rantanen. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen.

23 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TYÖLLISTÄMISLAINA YHDISTYKSILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄN PALKKAAMISEKSI KHALL 223 Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh ja talousjohtaja Eija Jansson puh Kuhmon kaupunginvaltuusto hyväksyi työllisyysohjelman kokouksessaan pykälän 32 kohdalla. Työllisyysohjelman yhtenä toimenpiteenä on työllistämislainojen myöntäminen yhdistyksille, jotka työllistävät palkkatuella yhden tai useamman kuhmolaisen pitkäaikaistyöttömän, joka on ollut työmarkkinatuella vähintään 500 päivää. Mikäli lakimuutos toteutuu ja 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden rahoitusvastuu siirretään kunnille, työllistämislaina voidaan myöntää yhdistykselle, joka palkkaa 300 päivää työttömänä olleen työttömän henkilön. Kaupunki on saanut palautetta yhdistyksiltä työllisyyslainan puuttumisesta mm. työllisyyden kuntakokeilun järjestämissä tilaisuuksissa yhdistyksille. Kuntakokeilu on järjestänyt työllistämisen teemapäiviä yhdistyksille 2013 ja Työllistämistilaisuuksia on järjestetty myös kuhmolaisille yrityksille. Monet yhdistykset ovat halukkaita palkkaamaan pitkäaikaistyöttömän, mutta esteenä on ollut ensimmäisen kuukauden palkanmaksu työntekijälle kassavarojen puutteen takia. Lainalla on ensisijaisesti tarkoitus mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymistä yhdistyksiin. Kolmannen sektorin järjestämän useamman työntekijän yhtä aikaisen tukityöllistämisen toteutumiseksi työnantajayhdistykset tarvitsevat rahoitusta kuukausittaisten palkkauskustannusten verran. Tämä kustannus on kuukauden pituudesta riippuen noin /t yöntekijä. Rahoitus tarvitaan työsuhteen ajaksi. Laina tulee maksaa takaisin kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä, mihin mennessä TE-toimiston myöntämä palkkatuki on lopputilin osalta tilitetty työnantajalle. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kuhmon kaupungin työllistämislainan myöntämisen perusteet yhdistyksille liitteen mukaisena. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

24 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KVALT 41 Liite. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

25 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KUHMON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN KORVAUSTEN MAKSUAJANKOHTIEN OSALTA KHALL 224 Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Kuhmon kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaisesti. Voimassa olevan palkkiosäännön mukaan tammikuussa aiheutuneet palkkiot ja korvaukset maksetaan vasta toukokuun lopussa, mikä on kohtuuton aika erityisesti luottamushenkilöiden ansionmenetysten osalta. Luottamushenkilöiden palkkiot perustuvat lakiin. Kuntalain 42 :n mukaan luottamushenkilölle maksetaan: - kokouspalkkiota - korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä - matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkioita määräajalta sekä muita erillispalkkioita. Valtuusto päättää palkkioiden tasosta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kuhmon kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttamisen :n 8 osalta seuraavasti: Palkkiot ja korvaukset maksetaan kolmen kuukauden välein jälkikäteen seuraavana kalenterikuukautena, joulukuulta kertyneet mahdollisuuksien mukaan kuitenkin jo kuukauden lopussa. Ansionmenetyskorvaukset maksetaan vähintään kahden kuukauden välein seuraavana kalenterikuukautena. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

26 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KVALT 42 Liite. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

27 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ KUHMON KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Valituskielto ja sen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain val mistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 33, 34, 36, 37 ja 38 HvalL 3 :n 1 mom:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Muihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Isokatu 4 PL Oulu Kunnallisvalitus Valitusaika Pykälä Asia 30 päivää 35 KUHMON KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN 39 LUOTEIS-KUHMON KYLÄVERKKO-OSUUSKUNNAN LAINAHAKEMUS 40 KUHMON KAUPUNGIN OSTOTARJOUS KALEVALAKYLÄN JA KALEVALAN LEIRINTÄALUEEN RAKENNUKSISTA SEKÄ NÄIDEN RAKENNUSTEN KÄYTÖSSÄ OLEVIEN TONTTIEN/RAKENNUSPAIKKOJEN VUOKRAOIKEUKSISTA 41 TYÖLLISTÄMISLAINA YHDISTYKSILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄN PALKKAAMISEKSI 42 KUHMON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN KORVAUSTEN MAKSUAJANKOHTIEN OSALTA Hallintovalitus Valitusaika Pykälä Asia...päivää Muu valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan

28 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, katuosoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, katuosoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus 110 10.03.2014 Kaupunginhallitus 116 25.03.2014 Kaupunginvaltuusto 39 17.06.2014

Kaupunginhallitus 110 10.03.2014 Kaupunginhallitus 116 25.03.2014 Kaupunginvaltuusto 39 17.06.2014 Kaupunginhallitus 110 10.03.2014 Kaupunginhallitus 116 25.03.2014 Kaupunginvaltuusto 39 17.06.2014 LUOTEIS-KUHMON KYLÄVERKKO-OSUUSKUNNAN LAINAHAKEMUS 33/2.216/2014 KHALL 110 Talousjohtaja 5.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.09.2013 klo 18:00-19:07 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 27 27.01.2014 Kaupunginhallitus 222 03.06.2014 Kaupunginvaltuusto 40 17.06.2014 Kaupunginhallitus 246 08.07.2014

Kaupunginhallitus 27 27.01.2014 Kaupunginhallitus 222 03.06.2014 Kaupunginvaltuusto 40 17.06.2014 Kaupunginhallitus 246 08.07.2014 Kaupunginhallitus 27 27.01.2014 Kaupunginhallitus 222 03.06.2014 Kaupunginvaltuusto 40 17.06.2014 Kaupunginhallitus 246 08.07.2014 KAUPPAKIRJA KUHMON KAUPUNKI / KALEVA SPIRIT OY LTD 132/1.113/2013 KHALL

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2009 298 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 18.05.2009 klo 12:00-13:32 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/2015 1 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 28.01.2015 klo 16:00-16:23 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 21/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 21/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 21/2013 883 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 12.11.2013 klo 15:15-15:25 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2009 111 KOKOUSAIKA 05.11.2009 klo 18:00-18:30 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2014 452. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2014 452. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2014 452 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 03.06.2014 klo 13:30-15:25 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 16.11.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnan virasto, kokoushuone Seppo Yrtti

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 2/2014. KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kunnanvaltuusto 2/2014. KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT YPÄJÄN KUNTA Kunnanvaltuusto ASIALUETTELO 2/2014 KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Nro Liite 7 6 Toimintavuoden 2013 tilinpäätös 8 8 Vuoden 2013

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Perjantai 13.4.2012 klo 10.00-12.45 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot