Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti"

Transkriptio

1 Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Inga Minkkinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Jaana Mäkelä Yksikön päällikkö Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen nimi Toimielimen nimi - Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 6. Onko vastaaja

2 7. Kunta numero tilastokeskuksen luokituksessa 8. 5 :ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava mahdollisuuksien mukaan lähellä asukkaita, mutta palveluja voidaan niiden saatavuuden tai laadun turvaamisen niin edellyttäessä keskittää. Onko linjaus tarkoituksenmukainen? Avoimet vastaukset: Ei - Säännös hyvin väljä, ja siten sen tulkinta voi osoittautua hankalaksi. Lähipalveluista ja niiden järjestämisvelvollisuudesta tulisi säätää yksityiskohtaisemmin ja määritellä tarkemmin, mitkä palvelut sitoudutaan tuottamaan lähellä. Pitäisi myös määritellä, mitä käsite lähellä eri puolilla Suomea tarkoittaa :ssä säädetään palvelujen kielestä. Turvaako lakiehdotus kielellisten oikeuksien toteutumisen riittävän hyvin? Avoimet vastaukset: Kyllä - Lakiesitys turvaa hyvin suomen- ja ruotsinkielisten aseman. Samoin tulkkauspalvelut taataan saamenkielisille saamelaisten kotiseutualueella. Myös viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien asema on turvattu samoin kuin muiden Pohjoismaiden asukkaiden oikeus käyttää omaa kieltään. Tulisiko myös ottaa huomioon myös erikielisten maahanmuuttajien erityistarpeet?

3 10. Muita huomioita 1 luvun säännöksistä - Pykälässä 4 säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroista ja todetaan, että niitä on oltava riittävästi. Riittävyyden käsite on ongelmallinen ja voi johtaa erilaisiin tulkintoihin. Palvelurakenteiden lisäksi on tärkeää, että myös sisältöjä kehitetään ja palveluiden painopistettä siirretään ennalta ehkäiseviin, varhaista tukea tarjoaviin ja toimintakykyä ylläpitäviin sekä kuntouttaviin palveluihin :ssä säädetään sosiaali- ja terveysalueista sekä perustason alueista. Järjestämisvastuun jakautumisesta sosiaali- ja terveysalueen sekä perustason alueen välillä säädetään tarkemmin 11 :ssä. Pääsäännön mukaisesti sosiaali- ja terveysalue vastaa kaikkien palvelujen järjestämisestä. Perustason alueella on kuitenkin rajoitettu palvelujen järjestämisoikeus. Tulisiko kaikkien sosiaalija terveyspalvelujen kuulua vain sosiaali- ja terveysalueen järjestämisvastuulle? Avoimet vastaukset: Kyllä - Aluehallintovirasto katsoo, että palveluiden yhdenmukainen saatavuus sote/erva-aueella voi vaarantua, kun on monia järjestämistahoja. Jos asukkaan kunta voi lakiesityksen mukaan järjestää perustason terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut, ei tämän kokoisissa kunnissa mikään muuttune ja palvelut tuotettaneen samoin kuin nykyäänkin. Kun on perustaso, sote-alue ja erva, hallintorakenteet pysynevät ennallaan, ja vain nimikkeet muuttuvat. Toisaalta aluehallintovirasto pohtii, tuleeko sote-alueen järjestettäväksi liian hajanaisia eritasoisia palveluita, jos se järjestää osalle kunnista aivan perustason palvelut ja osalle erityispalvelut. Mallia ei voi pitää selkeänä kuntalaisten eikä myöskään valvonnan näkökulmasta. Jos malli hyväksytään, sote-alueen järjestämisvastuulle tulisi määritellä tehtävät, joissa perustaso on liian haavoittuva asiakkaiden yhdenvertaisuuden, sijaisuusjärjestelyjen, osaamisen ylläpidon, jne., osalta :ssä säädetään sosiaali- ja terveysalueiden sekä perustason alueiden muodostumisen yleisistä edellytyksistä. Ovatko laissa määritellyt sosiaali- ja terveysalueiden yleiset edellytykset riittävän selkeitä? Avoimet vastaukset: Ei - Aluehallintovirasto pohtii, mitä tarkoitetaan alueellisesti eheällä. Samoin määritelmät perustason alueen kuulumisesta samaan työssäkäyntialueeseen yms ovat epäselvät. Miten määritellään kuuluminen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisimpaan alueeseen.

4 13. Ovatko laissa määritellyt perustason alueiden yleiset edellytykset riittävän selkeät? Avoimet vastaukset: Ei - Aluehallintovirasto katsoo, että edellytykset eivät ole selkeät :ssä säädetään järjestämisvastuun jakautumisesta sosiaali- ja terveysalueen sekä perustason alueen välillä. Valitkaa seuraavista vastausvaihtoehdoista yksi, joka vastaa parhaiten näkemystänne. Avoimet vastaukset: Joku muu, mikä - Käytännössä terveydenhuollon osalta tilanne olisi lähes sama kuin nykyään. Miksi siis muuttaa järjestelmää, jos tosiasiassa juuri mikään ei muutu. Aluehallintovirasto katsoo, että perustasoa ei tulisi olla ollenkaan :ssä säädetään erityisvastuualueiden tehtävistä. Tuleeko erityisvastuualueella olla kaikki säännöksessä luetellut tehtävät?

5 16. Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen Ei, valitkaa seuraavista erityisvastuualueille säädetyistä tehtävistä ne, joita erityisvastuualueilla ei mielestänne tulisi olla. Ei vastauksia. 17. Muita huomioita 2 luvun säännöksistä - Omavalvontaohjelmasta voi Valvira antaa tarkempia ohjeita ja säännöksiä. Epäselväksi jää, olisiko avilla muuta kuin valvonnallinen rooli. Lisäkommentti kohtaan 13: Uudistuksen tavoitteena ovat vahvat sote-alueet, joiden tulisi selviytyä palveluiden järjestämisestä ja myös keskinäisestä yhteistoiminnasta sopimisesta ja muusta tässä lakiluonnoksessa ervoille ajatelluista tehtävistä. Lakiluonnoksessa on kuitenkin luetteloitu 11-kohtainen lista tehtäviä, jotka on säädetty ervoille. Tämä kertoo siitä, että sote-alueet eivät ole riittävän suuria. Ervojen tehtävät ovat myös osittain päällekkäisiä avien kanssa. Erva-alueiden tarve liittynee siihen, että sote-alueen väestöpohjaksi on määritelty varsin pieni väestö, , joka ei ole riittävä harvoin tarvittavien palveluiden järjestämiseen. Jos sote-alueet olisivat suurempia, erva-alueita ei ehkä tarvittaisi. Moniportainen järjestelmä tuo liikaa yhteistyön rajapintoja ja lisää hallintoa, monimutkaistaa palveluiden järjestämistä ja kustannusseurantaa hankaloittaa potilasta/asiakasta ja monimutkaistaa myös valvontaa. Lisäkommentti kohtaan 14: Jos erva-alueet kuitenkin päätetään perustaa, em. tehtävät ovat perustellut. Valmiussuunnittelun operatiivisen vastuun kuuluminen ervoille ja yhteensovittamisvastuun aluehallintovirastoille voi hankaloittaa tilannetta. Tulisiko myös avin roolia muuttaa? :ssä säädetään sosiaali- ja terveysalueen sekä perustason alueen hallinnosta. Pääsääntöisesti alueiden hallinto järjestetään vastuukuntamallilla, joka poikkeaa nykyisin käytössä olevasta vastuukuntamallista. Onko järjestämislain mukainen vastuukuntamalli selkeä? Avoimet vastaukset: Kyllä :ssä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon oikeudellisesta ja taloudellisesta vastuusta. Onko sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen oikeudellinen vastuutaho säännösten perusteella selkeä?

6 Avoimet vastaukset: Ei - Aluehallintovirasto käsityksen mukaan pitäisi olla yksi selkeä taho, jolla on järjestämisvastuu koko paketista. Moniportainen järjestelmä voi aiheuttaa epäselvyyksiä siitä, mille taholle vastuu joistakin palveluista kuuluu :ssä säädetään edellytyksistä, joiden toteutuessa sosiaali- ja terveysalueeseen kuuluvat kunnat voivat päättää alueen hallinnoimisesta kuntayhtymämallilla. Yksi edellytyksistä on, että kuntayhtymää kannattaa vähintään puolet alueen kunnista, joiden asukasluku on vähintään 2/3 alueen yhteenlasketusta asukasluvusta. Ovatko nämä suhdeluvut oikeita? Avoimet vastaukset: Ei mikään edellä olevista, koska - Mitä enemmän organisaatiotahoja ja niissä erilaisia hallintomalleja, sitä monimutkaisemmaksi palveluiden järjestäminen muodostuu. Myös yksittäisen kunnan kustannusten seuraaminen hankaloituu hallinnon monimutkaistuessa. 21. Pitäisikö sote-alueeseen kuuluvilla kunnilla olla esitettyä vapaampi mahdollisuus sopia, hallinnoidaanko aluetta vastuukuntamallilla vai kuntayhtymämallilla?

7 Avoimet vastaukset: Kyllä - Aluehallintovirasto katsoo, että toimintamallin tulisi olla yhtenäinen, mutta ei pidä kuntayhtymämallia sen huonompana kuin vastuukuntamallia palvelujen järjestämisen näkökulmasta :ssä säädetään vastuukuntamallin yhteistoimintasopimuksesta. Edustajainkokous hyväksyy yhteistoimintasopimuksen. Kuinka yhteistoimintasopimuksesta tulisi päättää? Ei vastauksia :ssä säädetään vastuukunnan yhteisestä toimielimestä. Kaikista kunnista ei välttämättä ole edustajaa toimielimessä. Onko tarkoituksenmukaista, että lain mukaan kaikilla kunnilla ei tarvitse olla edustajaa toimielimessä? Avoimet vastaukset: Ei - Aluehallintovirasto katsoo, että kaikilla tahoilla, joilla on rahoitusvastuu, tulee olla edustus toimielimessä :ssä säädetään vastuukuntamallin toimielimen tehtävistä. Ovatko ne hyväksyttäviä? Avoimet vastaukset: Kyllä 25. Onko hyväksyttävää, että vastuukuntamallissa toimielimen tilinpäätös tulee hyväksyä edustajainkokouksessa?

8 :ssä säädetään erityisvastuualueiden hallinnosta. Onko esitetty erityisvastuualueen hallinnon järjestäminen mielestänne tarkoituksenmukainen? :ssä säädetään erityisvastuualueen hallituksen kokoonpanosta. Onko hallituksen kokoonpano tarkoituksenmukainen? :ssä säädetään erityisvastuualueen päätösvallasta. Onko hyväksyttävää, että erityisvastuualueilla on suoraa päätösvaltaa sote- ja perustason alueiden päätösvaltaan kuuluvissa asioissa?

9 Avoimet vastaukset: Ei - Aluehallintovirasto katsoo, että vastuiden tulee selkeitä. Jos erva käyttää päätösvaltaa, joka lähtökohtaisesti kuulusi perustasolle tai sote-alueelle, voi kysyä, mikä merktiys yleensä useammalla vastuuportaalla on. Ei myöskään ole tarkoituksenmukaista, että erva välillisesti käyttää samalla myös valvontavaltaa, vrt. avien toimivalta. 29. Muita huomioita 3 luvun säännöksistä Ei vastauksia. 30. Huomioita 4 luvun säännöksistä - 41 :ssä säädetään sosiaali- ja ja terveysministeriön tehtävistä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävistä. Tulisiko tässä luvussa säätää myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtävistä ja aluehallintovirastojen tehtävistä ja vastuista? :ssä säädetään perustason alueen rahoituksesta ja kuntien välisestä kustannusten jaosta. Onko perustason alueen rahoitusperiaate selkeä? Avoimet vastaukset: Kyllä - Aluehallintovirasto pitää hyvänä, että laissa on määritelty kustannusten jakoperiaate siinä tapauksessa, jos kunnat eivät saa asiasta sovittua :ssä säädetään sote-alueen rahoituksesta ja kuntien välisestä kustannusten jaosta. Sote-alueen rahoitus koostuu sekä alueen kuntien että sote-alueeseen mahdollisesti kuuluvien perustason alueiden maksuosuuksista. Onko sote-alueen rahoitus selkeä?

10 Avoimet vastaukset: Ei - Moninainen samanaikainen laskutusjärjestelmä eri organisaatiotasoilla (kapitaatiomalli, käytön mukaan laskutettava) heikentää kuntien kykyä seurata sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja vaikuttaa niihin :ssä säädetään erityisvastuualueen rahoituksesta ja kuntien välisestä kustannusten jaosta. Onko ervan rahoitus selkeä? :ssä säädetään alijäämän kattamisvelvollisuudesta perustason alueella, sote-alueella ja erityisvastuualueella. Onko säännös hyväksyttävä? 35. Muita huomioita luvun 5 säännöksistä - Pykälissä on säännelty vain terveydenhuollon tutkimuksen erillisrahoituksesta, mutta sosiaalihuollon tutkimusja kehittämisrahoituksesta ei säännellä mitään. Sektorit pitäisi saada tässä tasavertaisiksi. 36. Huomioita 6 luvun säännöksistä

11 - Aluehallintovirasto toteaa, että rakenteen monimutkaisuus toteutuessaan nyt esitetyn mallin mukaisena vaikeuttanee /vaikeuttaa valvontaa. Aluehallintovirasto pitää hyvänä, että hallinnollisen ohjauksen tavat ja seuraamukset määritellään laissa tarkasti mom. 3 kohdasta sana olennaisesti pitäisi ottaa pois. Sanamuodosta saattaisi seuraa, että kynnys huomautuksen antamiseen nousisi. 63 :n hallituksen esityksessä todetaan, että arviointikäynnin kohteella olisi myös mahdollisuus ilmoittaa, ettei pidä valvontaviranomaisen suunnittelemaa ohjauskäyntiä tarpeellisena. Aluehallintovirasto jää pohtimaan, miten menetellään tilanteessa, jossa avi on eri mieltä ja katoisi ohjauskäynnin olevan välttämätön. Pykälässä 65 mainitaan muutoksenhaku, mutta muutoksenhakuoikeudesta ja -menettelystä määräys- ja uhkasakko/toiminnan keskeyttämisasioissa ei ole kuitenkaan muuta mainintaa tässä luvussa. 66 : ssä uutena tuleva kehotus on hyvä saada vakiintuneen käytön johdosta lain tasolle :ssä säädetään henkilön hoidon järjestämisestä hänen muuttaessa uuteen kotikuntaan. Nykyään kotikunnan muuttuessa perhehoidon, laitoshoidon ja asumispalvelujen rahoitusvastuu säilyy entisellä kotikunnalla. Ehdotuksen mukaan järjestämisvastuun siirtyessä myös rahoitusvastuu siirtyy uudelle kotikunnalle. Onko esityksen mukainen rahoitusvastuun siirtyminen kotikunnan muuttuessa hyväksyttävää? - Voisi selkiinnyttää vastuutahoa ja vähentäisi kuntien eriäviä näkemyksiä kustannusten jakautumisesta. Vähentäisi myös hallintotyötä :ssä säädetään asiakas- ja potilastietojen rekisterinpidosta. Pidättekö hyväksyttävänä, että rekisterinpito määrätään sosiaali- ja terveysalueen vastuukunnan tehtäväksi myös perustason asiakas- ja potilastietojen osalta? Avoimet vastaukset: Ei - Aluehallintovirasto toteaa, että näin menetellen asiallinen yhteys merkintöjä tekevän tahon ja rekisterinpitäjän välillä katkeaa. Miten rekisterinpitäjä huolehtii velvoitteistaan, kun sillä ei ole määräysvaltaa perustason alueeseen ja merkintöjen tekijöihin. Miten huolehditaan potilaan oikeudesta tarkastaa tietonsa ja tietojen korjaamisesta? Miten määritellään käyttöoikeudet perustason alueen työntekijöille? Miten rekisterinpitäjä valvoo tietojen käyttöä? Aluehallintoviraston saamista kanteluista käy nykyisinkin ilmi, että kun palvelun tuottaja ei ole sama taho kuin rekisterinpitäjä (ostopalvelusopimukset), syntyy helposti ongelmia. Ongelmat tullevat näin

12 menetellen lisääntymään ja potilaan oikeus päättää tietojensa käytöstä vähenee. Sama pätee myös sosiaalihuollon osalta. Omien tietojen tarkastaminen ja muut tietopyynnöt lisääntyvät jatkuvasti, joten rekisterinpidon tulee olla mahdollisimman selkeää. Toisaalta, jos perustaso olisi oma rekisterinpitäjänsä ja sote-alue omansa, niin sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta vaikeutuisi, kun tietoja eivät näkyisi kuin oman organisaation osalta. Tarvittaisiin erillisiä potilaan/asiakkaan antamia lupia ja monimutkaisia teknisiä järjestelmiä, että tiedot saisi näkyviin. Tämäkin puoltaisi sitä, että pitäisi olla yksi laaja sote-alue. Lailla ei pidä vaikeuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen saamista eri tahojen kesken. 39. Muita huomioita 7 luvun säännöksistä Ei vastauksia. 40. Voimaanpanolain 3 ja 4 :ssä säädetään sote-alueen ja perustason alueen muodostamisesta. Onko väestökriteerien sitominen vuoden 2013 loppuun hyväksyttävää? 41. Onko alueista päättämisen aikataulu sopiva? :ssä säädetään Uudenmaan sosiaali- ja terveysalueesta. Onko säännös mielestänne hyväksyttävä?

13 - Sinänsä on kannatettavaa, että nykyisen HUS:n alueen kustannustehokkaaksi todettu palveluiden järjestämisen organisointi voisi jatkua pirstoutumatta. Toisaalta, estääkö Uudenmaan sote-alueen muodostaminen sen, että perustason alueella järjestettäisiin omaa erikoissairaanhoitoa, kuten isoimmilla kunnilla nyt on? Uudenmaan alueella perustason muodostamisen vaatimukset poikkeavat muusta maasta (tarvitaan asukasta) ja perustason alueiden määrä on rajoitettu. Toteutuuko yhdenvertaisuus valtakunnallisesti? Toisaalta, jos koko perustaso jätettäisiin laista pois, näitä ongelmia ei olisi. Jos laissa määrätään Uudenmaan alueelle kuntayhtymämalli, miksi samaa mallia ei käytetä muissakin sote-alueissa. Moninaiset mallit lisäävät hallinnon monimutkaisuutta :ssä säädetään perustason alueen oikeudesta järjestää erikoissairaanhoidon palveluja. Onko säännöksen mukainen lupamenettely tarkoituksenmukainen? Avoimet vastaukset: Kyllä - Sosiaali- ja terveydenhuollon alan ammattihenkilöistä on pulaa, irtisanomissuojaa ei heidän osaltaan tarvita. Hallinnon uudelleenorganisoinnin yhteydessä olisi hyvä keventää hallintoa, jolloin hallintohenkilöstöä voitaisiin vähentää, kun irtisanomissuojaa ei ole :ssä säädetään henkilöstön asemasta. Ehdotukseen ei sisälly henkilöstön osalta määräaikaista siirtymäsuojaa. Onko henkilöstön asemasta säädetty asianmukaisesti? Avoimet vastaukset: Kyllä

14 :ssä on säädetty omaisuusjärjestelyistä. Onko linjaus hyväksyttävä? 46. Millaista muutostukea toivoisitte valtioneuvoston kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen tarjoavan? Ei vastauksia. 47. Muut kommentit hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä - Muutos tuskin parantaa potilaan tai asiakkaan asemaa tai palvelujen laatua. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen kokonaisuus olisi sekavampi kuin nykyinen ja on vaikea uskoa, että esitetty malli varmistaa palveluiden saatavuuden ja riittävyyden yhdenvertaisesti eri osissa maata. Oletettavaa on, että viranomaisten hallintotyön määrä lisääntyy nykyisestä. Lopuksi aluehallintovirasto toteaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain yhtenä keskeisenä lähtökohtana on ollut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ongelmien ratkaisu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon integrointi yhteisiin palvelurakenteisiin. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan hallituksen esityksen valmistelussa ei ole riittävästi selvitetty lakiehdotuksen vaikutuksia sosiaalipalveluiden järjestämiseen ja palveluiden saatavuuteen asiakkaiden näkökulmasta. Lausunnon laatimiseen ovat osallistuneet aluehallintoylilääkäri Minna Helenius, sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Eija Hynninen-Joensivu, ylitarkastaja Riikka Jackson sekä ylitarkastaja Hanna Kujanpää.

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - hallintopäällikkö Juha Kukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Limingan kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Irma Toivanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Eksoten lausuntoluonnos 28.2.2014 Lausuntopyyntö STM LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. Vastausaika 11.3.2014 15:47:48. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. Vastausaika 11.3.2014 15:47:48. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Lausuntopyyntö STM Vastausaika 11.3.2014 15:47:48 Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Rautjärven kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Annaleena Rita 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen, kaupunginjohtaja, tomi.timonen@pudasjarvi.fi, 050 454 8230

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen, kaupunginjohtaja, tomi.timonen@pudasjarvi.fi, 050 454 8230 1(13) TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi Pudasjärven kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Pekka Timonen-Nissi, Mirja Moilanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Hallintoylihoitajat ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Johanna Aitamurto 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Lausuntopyyntö STM Vastausaika 14.10.2014 9:16:19 Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Suomen Yrittäjät ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Susanna Kallama 3. Vastauksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen sairaanhoitajaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Nina Hahtela 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

1(16) Lausuntopyyntökysely

1(16) Lausuntopyyntökysely 1(16) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava-painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot FT Anna-Kaisa Pusa, johtaja

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot FT Anna-Kaisa Pusa, johtaja 1(9) TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot FT Anna-Kaisa Pusa, johtaja 4. Lausuntopyynnön

Lisätiedot

1(13) Lausuntopyyntökysely

1(13) Lausuntopyyntökysely 1(13) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta. 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi

LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta. 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi 1 LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi 3. Jos vastaaja on kunta, toimielimen käsittelypäivämäärä ppkkvv 30.9.2013 (valtuusto)

Lisätiedot

Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista

Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista 1 (6) Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Ylöjärvi 2. Vastaaja on - Kunta X Kuntanumero 980 3. Jos vastaaja on kunta,

Lisätiedot

Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Onko säännös tarkoituksenmukainen? Keski-Suomen kuntien lausunnot SOTE-järjestämislaista 8. 5 :ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) 1 Vastaus STM:N lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 2. Vastaaja on * Kunta Kauniainen 3. Jos

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013 Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:7 Selvityshenkilötyöryhmän EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Helsinki 2013 2 KUVAILULEHTI Julkaisija

Lisätiedot

SOTE viidelle alueelle

SOTE viidelle alueelle PÄÄTÖSTEN TUEKSI 1 2014 SOTE viidelle alueelle vaikutusten ennakkoarviointi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (sote-laki) tarkoituksena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä,

Lisätiedot