Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952"

Transkriptio

1 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y.

2 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINT AKER TOM US vuodelta HELSINGISSÄ 1951 TYÖVÄEN URHEI LULI ITTO r.y.

3 3 I ~ ;::!.,..., ~., ;:l tj tj '"., ~ '".IC ;:l 0.IC 0.IC 0..., re... II') '"... ~ 'd 0 ;:l :::. Hämeenlinna Oy. Hämeen Kansan Kirjapaino

4 SISÄLLYSLUETTELO Yleiskatsaus (johdanto) Keskustoimisto Liiton julkaisutoiminta TeknillineJ.l kurssi- ja valmennustyö Liiton hiihto_ ja mäenlaskutoiminta Liiton jalkapallotoiminta Liiton jääkiekkotoiminta Liiton jääpallotoiminta Liiton koripallotoiminta Liiton käsipallotoiminta Liiton lentopallotoiminta Liiton luistelutoiminta Liiton melontatoiminta Liiton moottoriurheilutoiminta Liiton nyrkkeily toiminta Liiton painitoiminta Liiton painonnostotoiminta Liiton pesäpauotoiminta Liiton purjehdustoiminta Liiton pyöräily toiminta : Liiton pöytätennistoiminta... ~ Liiton suunnistustoiminta Liiton uintitoiminta Liiton verkkopallotoiminta Liiton voimistelutoiminta Liiton yleisurheilutoiminta Sivu 7 Liiton naisten yleisurheilutoiminta Koko Kansan Kisat : Liiton naisten toimint a Liiton nuorten toiminta Liiton järjestötoiminta 120 Liiton valistustoiminta Pajulahden Urheiluopiston kertomus Tilastotaulukot Tilasto seuroista ja jäsenistä J Työväen Urheiluliitto r.y:n toukokuun 31 päivänä 1952 kokoontuvan liittoneuvoston kokouksen asialuettelo. 1) Kokouksen avaus. 2) Suoritetaan nimenhuuto. 3) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 4) Valitaan kokoukselle : a ) sihteerit, b) ääntenlaskijat, c) pöytäkirjan tarkastajat d) tarpeelliseksi katsottavat valiokunnat. 5) Puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeudesta päättäminen. 6) Kokouksen asialuettelon vahvistaminen. 7) Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen. 8) Käsitellään liiton toiminta- ja tilikertomus tilintarkastuslausuntoineen vuodelta ) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä. 10) Käsitellään liiton sääntöjen 10. : n mukaisessa järjestyksessä kokoukselle esitetyt asiat. 11) Päätetään edustajien päivärahasta ja matkakorvauksista. 12) Kokouksen päättäminen.

5 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA Kertomusvuoden merkitsevin tapaus oli kesäkuussa pidetty XI liittokokouksemme. Siihen valmistautuminen suoritettiin tällä kertaa tavallista huolellisemmin. Kun v.ielä varsinaista äänestystä edeltänyt vaalitaistelu jouduttiin käymään selvän suuntataistelun merkeissä, johtui siitä, että taistelu muodostui odottamattoman kiihkeäksi. Vähemmistön nimissä suoritettu vaalipropaganda syrjäytti kokonaan asiallisuuden ja ne vähäisetkin sovinnaisuuden vaatimukset, joita aikaisemmin oli silläkin taholla sentään jossain määrin noudatettu. Se turvautui jopa edesvastuuttomaan ja tuomittavaan provokatioon. joi<:a kuitenkin kosti itsensä. Vaikka enemmistön ja vähemmistön voimasuhteet voitiin joltisellakin varmuudella jo etukäteen määritellä, ehti provokaatio kuitenkin vaikuttaa jäsenistön mielipiteisiin niin.p1l.ljon, että. voimasuhteiden ero muodostui odotettua suuremmaksi. Vaalitaistelun kiihkeys ei kuitenkaan pahemmin horjuttanut liiton normaalia kehitystä. Kun tarkastelee vuoden saavutuksia, osoittavat ne kautta linjan tasaista edistymistä. Edellisen vuoden huippunumerot on melkein kauttaaltaan ylitetty ja seuraavalle vuodelle siirtynyt perintö on arvokkaampi kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Se merki tsee erinomaista sisäistä voimaa ja keskinäisen luottamuksen arvostamista. LIITTOKOKOUS JA SEN TÄRKEIMMÄT RATKAISUT. Liittokokousvaalit suoritettiin maaliskuussa. Osanotto oli t ällä kertaa tavallista vilkkaampaa. Kokoukseen valittiin sääntöjen sallima täysi edustajamäärä eli 80 edustajaa. Niistä. kommunistisen propagandan vanavedessä kulkenut vähemmistö sai vain 12 edustajapaikkaa. Liiton jäsenistö oli ilmaissut kantansa ja määritellyt siten selvästi suunnan tulevassa liittokokouksessa.

6 8 Liittokokouksen laajan asialistan muita tärkeimmiksi kysymyksiksi muodostuivat uusien sääntöjen hyväksyminen ja valtakunnanliittoa ja taloudellisen säätiön muodostamista koskevat päätökset. Sääntöjen muutoksessa lähdettiin siitä, että olisi pyrittävä lieventämään poliittisen suuntataistelun edellytyksiä sekä samalla saatava aikaan uudistus, joka vastaisi liiton laajentunutta toimintaa. Katkerin poliittinen taisteluhan oli voimassa olevien sääntöjen vallitessa aina käyty liittokokousvaalien merkeissä. Nyt hyväksyi liittokokous uudet säännöt, joiden mukaan edustajavalinta siirrettiin piirien vuosikokousten tehtäväksi, kun se aikaisemmin oli tapahtunut jäsenäänestyksen perusteella. Lähinnä rekistel'iviranomaisten taholta tehtyjen huomautusten johdosta muutettiin myös liittoneuvoston valintatapa. Kun liittoneuvoston edustajat aikaisemmin valittiin piirien vuosikokouksissa, piirien, jotka sinänsä eivät olleet edes liiton jäsenjärjestöjä, uusien sääntöjen mukaan asettaa liittoneuvoston nyt liittokokous. Liittoneuvoston jäsenluku samalla lisättiin 21:een. Liiton hallituksen, liittotoimikunnan jäsenten lukumäärä niinikään korotettiin. Liittotoimikuntaan valittiin nyt 15 jäsentä. Tämä muutos avasi mahdollisuuden tärkeän maaseutuedustuksen saamiseksi liiton hallitukseen, minkä lisäksi puheenjohtajien työtaakkaa kevennettiin lisäämällä kolmannen puheenjohtajan vakanssi: Niinikään uusien sääntöjen mukaan liittokokousten väliaikaa pidennettiin vuodella ja piireistä muodostettiin liiton jäsenjärjestöt. Sen lisäksi muutettiin piirikokousten edustajaperusteita. Entisen sijasta valitaan nyt piirikokoukseen Yksi edustaja jokaista alkavaa 200 seuran jäsentä kohti, kuitenkin enintään 4 edustajaa. Tähän muutokseen pakotltivat asialliset Syyt, koska piirikokousten edustajamäärät alkoivat paisua tarpeettoman suuriksi. Valtakunnanliitto-kysymys. - Tärkeisiin periaatteellisiil1 ratk>.tisuihin kuuluu myös liittokokouksen päätös, joka koski valtakunnanliit'tokysymystä ja josta Lamminpään Korpi oli tehnyt esityksen. Päätös. antoi valtuudet liiton johdolle sopivaksi katsomanaan ajankohtana ryhtyä vakavassa mielessä pohtimaan, mitä mahdollisuuksia on olemassa maan urheilun uudelleen organisoimiseksi. Päätös osoitti sekä suurta itseluottamusta että vastuuta maan urheiluelämän kehityksestä. Urheiluopisto-säätiö. - Liittokokous antoi liiton uudelle Johdolle valtuudet erinäisiin liiton omaisuuden hoitoa koskeviin järjestelyihin. Tämä päätös koski jo kauan vireillä ollutta säätiön perustamista, joka sen jälkeen liittoneuvoston päätöksellä onkin toteutettu. Maaliskuun 9 päi- vänä tätä vuotta koolla ollut ylimääräinen liittoneuvosto päätti Pajulahden urheiluopiston siirt~misestä säätiölle. LIITON JOHTO JA TYÖJAKO. Liiton hallituksen, liittotoimikunnan kokoonpanossa tapahtui melkoisen huomattavia muutoksia. Ensiksikin liittokokous katsoi, ettei edellä viitattuun edesvastuuttomaan provokaatioon syyllistyneiden henkilöiden paikka ole liiton johtoelimissä. Suhteellisuutta noudattaen vähemmistön edustus liittotoimikunnassa väheni yhdellä. Liittokokouksen jälkeen on liiton johtoelinten työjakoa huomattavalla tavalla uudistettu.. Liiton toiminta on jaettu lwlmeen päälinjaan seuraavasti: urheilupolitiikka ja talous, järjestö- ja valistus toiminta, johon kuuluu myös nuorisotoiminta sekä urheilu_ ja koulutustöiminta. Jokaista työlinjaa johtaa lähinnä liittotoimikunnan jäsenistä mu9dostetut 5-henkiset valiokunnat: työvaliokunta ~TV), järjestö- ja valistusasiain valiokunt a (JVV) ja urheilu- ja koulutusvaliokunta (UKV). Asioiden joustavan hoidon kannalta katsoen tämä työjako on osoittautunut erittäin tarkoituksenmukaiseksi. Liittotoimikuntå on voinut kokoontua harvemmin ja liittotoimikunnan tehtäväksi on jäänyt, niin kuin sen asema hallituselimenä edel~yttääkin, suurten kysymysten ratkaisu ja käytännöllisen työn suuntaviivojen määrittely. JÄRJESTÖ- JA VALISTUSTOIMINTA. Kertomusvuoden aikana sivuutti liiton seuramäärä ensimmäisen tuhatluvun. Sen jälkeenkin on seurojen lukumäärä lisääntynyt, vaikka ei mi'tään erikoistoimenpiteitä uusien seurojen perustamiseksi ole suoritettu. Myös jäsenmäärän kehitystä voidaan pitää tyydyttävänä. Kun jäsenmäärä edellisen vuoden lopulla lähinnä liittokokousvaalien johdosta nousi ennätyslukuun, on luonnollista, että keinotekoisesti hankittu äänestäjävoima jättäytyy syrjään ja aiheuttaa jonkin verran laskua koko jäsenmäärässä. Tämä lasku on kuitenkin ollut odotettua paljon pienempi. Viimeksi kuluneina vuosina on voitu panna merkille eräänlaista väsähtämistä seurojen järjestö- ja JUhlatoiminnassa. Siihen on tietysti vaikuttamassa yleiset olosuhteet, mutta ilmeises~i suurin syy on kuitenkin toimitsijavoimien vähyydessä. Lisäkasvu ei ole tapahtunut samassa suhteessa kuin vanhempi toimitsijapolvi on siirtynyt syrjään. Tästä syystä juuri parhaillaan toteutetaan laajaa seuratoim!.tsijain koulutussuunnitelmaa. Se päästiin aloittamaan viime lokakuussa. Suunnitelma edellyttää seuratoimitsijain kouluttamista kolmessa eri asteessa. Perus- 9

7 10 kurssit suoritetaan seuroissa ja niillä toimii IUton järje3töohjaaja kurssien opettajana. Suunnitelma edellyttää, että näitä peruskursseja kaikkiaan pidetään 450 paikkakunnalla. Yleensä on näistä peruskursseista annettu myönteisiä lausuntoja. Toisen vaiheen suunnitelmassa muodostavat Pajulahdessa toimeenpantavat 7-päivän pituiset seuraohjaajakurssi't, joille kutsutaan peruskurssi en parhaat osanottajat. Tämän vaiheen koulutuksesta pääsee osalliseksi yhteensä 450 henkilöä. Kolmannen vaiheen koulutussuunnitelmassa muodostavat kuukauden pituiset seurajohtajakurssit. Nämä kurssit voidaan aloittaa aikaisintaan vuoden 1952 loppupuolella ja niille kutsutaan 65 toisen vaiheen kursseilla parhaiten menestynyttä oppilasta. Liiton valistustyötä on vuosikymmenien aikana eniten arvosteltu. Tämä arvostelu on ollut aiheellistakin, mutta Syyt valistustoiminnan laimeuteen ovat kuitenkin moninaisemmat kuin yleensä on esitetty. Liiton toiminnan uudelleen organisoimisessa on tähän työhaaraan kiinnitetty sen vaatima huomio. Kokemusten perusteella on tultu siihen käsitykseem, että valistustyön ja nuorten toiminnan tulee liit tyä läheisesti toisiinsa. Tämän vuoksi on perustettu kaksi nuoriso- ja valistmsihteer in virkaa ja varsinainen valistusohjaajan toimi, jossa viime vuosina ei minkäänlaisia työn tuloksia näkynyt, tarpeettomana lakkautettu. Nuorisotyölinjalla on pääpaino edelleenkin keskitetty ohjaajakoulutukseen, ohjaajapuute kun on varsin huomattava. Tämän puutteen poistamiseksi tullaan nyt kevätkauden.aikana toimeenpanemaan Keski Suomen, Satakunnan, Tampereen ja Uudenmaan piirien alueella nuortenohjaajien pikakursseja, joita varten on palkattu kolme tilapäistä toimihenkilöä. Valistustyölinjalla merkittiin viime vuonna toimintaa vasta vuoden loppupuolella. Pajulahdessa järjestettiin piiritoimikuntien ja piirien naistoimikuntien jäsenten neuvottelupäivät. Niinikään järjestettiin piirien toimesta eri tahoilla piirien valistusjaostojen neuvottelupäiviä, joihin liiton toimesta lähetettiin luennoitsijat. Jotta liiton valistustyö saataisiin nousemaan aallonpohjasta, laatii valistusjaosto parhaillaan laajaa suunnitelma valistustyön uudelleen järjestämiseksi käytännöl lisiä näkökohtia silmälläpitäen. Erikoisen miellyttävää on todeta, että toiminta liiton ruotsinkielisen jäsenistön keskuudessa on huomattavasti aktivisoitunut. Mielenkiinto liiton järjestämiä kursseja kohtaan on ollut erittäin hyvä minkä lisäksi toiminnan piristymistä on edistänyt TULn ruotsinkielinen numero AlF-lehti, joka ilmestyy kerran kuukaudessa. URHElLU- JA KOULUTUSTOIMINTA. Urheilutoiminnan koulutus- ja valmennustyöhon varattiin viime vuoden talousarviossa peräti 23 milj. markkaa. Tätä määrärahaa jou~ duttiin kuitenkin huomattavasti supistamaan sen vuoksi: ett,ä valtionavustus supistui odotettua pienemmäksi. Olympiavalmennukseen lisäksi käytettiin yli 10 milj. markkaa, josta runsas 2/ 3 saatiin OK:n keräystoimikunnalta. Koulutus- ja valmennustoiminta keskitettiin, kuten luonnollista onkin, Pajulahden urheiluopistoon. Vuoden aikana koulutettiin noin 800 eri alojen urheiluohjaajaa seuroille. Valitettavasti liian monella kou- 1utuksen saaneella ei ole ollut mahdollisuutta jakaa saamaansa oppia seuran piirissä työskentelemällä. Olympiavalmennuksen piiriin osallistui lähes 300 urheilijaa. Tarkoituksenmukaisempaa tietenkin olisi ollut, että olisi päästy yhteisvalmennukseen, mihin liiton taholta pyrittiinkin. Meistä riippumattomista syistä sitä saati.in aikaan vain harvoilla urheilunaloilla, ja tämä suunta näyttää jatkuvan vuoden alkupuolelhtkin. Tänä hetkellä arvioituna näyttää siltä, että liiton panos olympiaedustuksessa' muodostuu vahvemmaksi kuin koskaan aikaisemmin. Näyttää siltä, että vleisurheiluun saadaan lähes kolmannes, painiin, nyrkkeilyyn ja voimisteluun ainakin puolet ja muihinkin urheilualoihin suhteellisesti katsoen tyydyttävä edustus: Maininnan ansaitsee piirikunnallinen kurssitoiminta, jota pyrittiin tukemaan varojen ja ohjaaja-avun muodossa. Piirien puitteissa järjestettyihin kurssi- ja leiritilaisuuksiin, joita oli kaikkiaan lähes 300, otti osaa noin osanottajaa. Vielä pidettiin opetus- ja neuvontapäiviä yli ja niihin merkittiin osanottajia yli henkilöä. Valmentajien työ on antanut erittäin hyviä tuloksia. Liitolla on käytettävissään sekä vakinaisina että tilapäisinä valment,ajilla tunnustetusti pätevää voimaa, jonka työn tulokset alkavat nyt eri urheilualoilla näkyä. Erityisen maininnan ansaitsee itävaltalaisetj. jalkapallovalmentajan Kliwitschin työ maassamme. Hänen työnsä kohdistui pääasiassa jalkapalloilun sarjajoukkueiden valmentamiseen ja tuotti hyviä tuloksia. Vastapalveluksena lähetimme Itävallan veljesliiton käytettäväksi oman painivalmentajamme Hostilan ja yleisurheiluvalmentaja. Salmelan. KILPAILUTOIMINTA. Kilpailutoiminnan vilkkautta kuvastanee parhaiten luku Samoin tason noususta voidaan sanoa, että uusien ennätyksien lukumäärä II

8 12 nousee lähes sataan. Urheilupoliittisesti merkitsevin oli Suomen jalkap.~llomesta:~~den saavuttaminen kovassa sarjassa, jossa Kotkan Työvaen PallOlhJat taisteli yksin ja tähän kunniakkaaseen lopputulokseen. Niinikään nuorten jalkapallomestaruus merkittiin liittomme seuran nimiin. Kun todetaan, että myös muissa urheilulajeissa on tason nousu Oll'lt huomattava ja kärki pää jatkuvasti laajentunut, voidaan erikseen korostaa vuoden urheilutapahtumana koko kansan kisat-toimintaa. Suorituksia merkittiin yli Ensimmäisen kerra,n, mikä sekin on historiaan merkittävä, puolustuslaitos osallistui aktiivisesti kisojen suori- tuksiin, saavuttipa niinkin kunnioitettavan tuloksen kuin suori- tusta. Kansainvälinen kilpailutoiminta ei tosin ollut yhtä vilkasta kuin edellisenä vuonna. Siitä mainittakoon erikseen sveitsiläisen voimistelujoukkueen ja itävaltalaisen jalkapallojoukkueen vierailut maassamme.. Lisäksi vieraili liiton kilpailuissa itävaltalaisia uimareita ja yleisurheilijoita, saksalaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia urheilijoita eri aloilla. Vieraana saimme pitää myöskin norjalaisen naisvoimistelujoukkueen. Kansainyälistä toimintaa lisäävät omalla panoksellaan Neuvostoliiton painonnosto-, lentopallo.., ja koripallojoukkueiden vierailut. Oman huomlonsa vuoden kilpailutöimintaa tarkasteltaessa ansaitsee' ns. Itä-Eurooppa iskee-kilpailuturneen peruutuminen. Kun peruutus tapahtui heti kohta liittokokouksen jälkeen ' ja sitä perusteltiin osaksi liittokokouksen päätöksillä, jotka eivät olleet joka suhteessa vasemmistoa tyydyttävät, on ilil).eistä, että osanoton peruuttg,minen aivan vii- me tingassa oli täältä käsin provosoidun toiminnan tulosta. Siihen viittasi selvästi puolalaisten peruutukselleen esittämä syy. Kun tiedot eivät ehtineet Romaniaan saakka, saapui sieltä joukkue, joka ei kuitenkaan vastoin sopimust:. jatkanut kilpailuturneeta maaseudulle. Näin joutuivat maaseutuseurat peruuttamaan jo valmiiksi järjestetyt kilpailut ja kärsimään huomattavia taloudellisia menetyksiä. Kun mainittuihin maihin myöhemmin ehtivät oikeat tiedot liittokokouksemme päätöksistä ja kulusta, palautuivat hetkeksi katkenneet suhteet uudeileen ja kilpailijainvaihtoa voitiin jälleen jatkaa. Omia urheilijoitamme vieraili vuoden aikana Skandinaviassa, Belgiassa, Unkarissa, Itävallassa. Puolassa ja Tshekkoslovakiassa. Lähes. neljäänsataan nousee niiden urheilijain lukumäärä, jotka liiton toimesta saivat ulkomaisen kilpailumatkan. Tähän lukuun tietenkin on lisättävä ne liittomme urheilijat, jotka ovat olleet edustamassa sekä liittoa että maata yhteistoimintavaliokuntien järjestamissä tilaisuuksissa. 'DL YMPIANKISAT. Liiton edustus olympiankisojen järjestelykoneistossa rajoittuu ns. valvontaelinten toimintaan, itse kisoja valmistelevassa järjestelykoneistossa on liittoon kuuluvia to~mihenkilöitä vain muutama. Liiton entinen puheenjohtaja Olavi Suvanto hoitaa kuitenkin virkamiehenä sangen vaativaa postia huoltojaoston päällikkönä. LIITON TALOUS. Vuoden tiliasemasta voidaan todeta, että taloudellinen kehitys on seurannut vakiintumisen linjaa. Tilikausi tosin osoittaa markan tappiota, mutta toisaalta on voitu veikkausvarojen turvin lisätä omaisuuden arvoa suorittamalla Pajulahden urheiluopiston täydennystöitä. Niihin on vuoden aikana käytetty markkaa.. Liittoneuvoston myöntämin valtuuksin myytiin vuoden aikana liiton omistamalta "Espoon tilalta 46 palstaa. Niiden yhteinen kauppahinta on markkaa. T~hän saakka on liiton kassaan maksettu markkaa. Nämä varat on siirretty liihotalorahastoon, joten entistä omaisuutta ei vuoden aikana ole tarvinnut kuluttaa. Toiminnan rahoittamiseksi jouduttiin vuoden aikana käyttämään myös vierasta pääomaa. Vaikka lainavarat osoittavat huomattavaa piellentymistä edelliseen vuoteen verraten, ovat ne edelleenkin varsin suu.ret. Osa lainasta (8 milj. mk) on siirtynyt edelliseltä vuodelt:3, ja loput on tehty kuluvan vuoden aikana, Lainapääoman käyttö johtuu lähinnä vuoden aikana tapahtuneesta markan arvon alenemisesta. Valtiolta anottiin sitä vastaavaa lisäavustusta. mutta koska kaikki liikenevät veikkausvarat oli jouduttu käyttämään olympiankisojen valmisteluihin, -ei tähän tarkoitukseen ollut enää varoja saatavissa. Kertomusvuoden helmikuussa liiton varapuheenjohtaja Yrjö Enne' teki Uudenmaan läänin rikospoliisille ilmiannon, jossa hän viittasi eräisiin väärinkäytöksiin liiton tileissä. Ilmianto kohdistui sekä liittotoimikuntaan että erittäinkin liiton vastuunalaisiin toimihenkilöihin. Samanaikaisesti ilmiantaja ja hänen ryhmätoverinsa saattoivat toimenpiteensä harkitusti julkisuuteen ja suorittivat sanomalehtien palstoilla räikeän propagandahyökkäyksen liiton johtoa ja liiton toimitsijoita vastaan. Läänln rikospoliisin toimesta suoritett.iin ilmiannon johdosta pe-. Tusteelliset tutkimukset, joita varten kaikki tilejä koskevat asiakirjat luovutettiin vapaasti poliisin käytettäväks~, Vaikka tämän tutkimuksen tulos jo täysin riittävästi osoitti ilmiannon perättömyyden jå hyökkäyksen todellisen, poliittisen tarkoituksen, liittotoimikunta asian vakavan luonteen ja jatkuvan julkisen propagandan vuoksi suoritutti 13

9 14 ylimääräisen liiton tilien tarkastuksen kolmen viimeksi kuluneen vuoden osalta. Tämän suorittivat liittokokouksen valitsemien tilintarkastajien kanssa kauppatiet.kand. Jorma Jalava (KHT), kauppatiet.kand. Eero Vuoristo ja ekon&omi Kalevi Koskivirta. Tut.kimuksen tulos ilmenee seuraavasta lausunnosta: Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunta on julkisuudessa esitettyjen syytösten johdosta pyytänyt allekirjoittaneita tarkastamaan sanotun liiton sekä sen omistaman Pajulahden urheiluopiston tilinpidon vuosilta Ensisijaisena tehtävänämme oli todeta, onko liiton varoja käytetty yksityisiin tai liiton toimintaan kuulumattomjin tarkoituksiin. Sen sijaan vuositilintarkastukseen kuuluvat tehtävät eivät sisältyneet toimeksiantoon. Olemme tänään suorittaneet loppuun tehtävän, tarkastaen kaikki sanottujen vuosien tositteet sekä tutkien niiden asiallisuutta liittoneuvoston, liitto toimi kunnan ja sen työvaliokunnan, Pajulahden rakennustoimikunnan, jaostojen ja urheiluteknillisen toimikunnan pöytäkirjojen, tärkeimpien tavaranhankkijoiden ja l'akennustöiden suorittajien antamien tiliotteiden ym. aineiston perusteella ja esitämme lausuntonamme seuraavaa: Muodolliselta kannalta arvosteltuna liiton ' tilinpito sekä tositteiden muodollinen laatiminen ja hyväksyminen kaipaisi tähän astista suurempaa täsmällisyyttä, vaikka nykyinen järjestelmä ei annakaan mahdollisuuksia väärinkäytöksiin. Järjestely on ensi sijassa konttoritcknillistä laatua ja konttoripäällikön toimialaan kuuluva. Menotositteiden perusteella ja vertaamalla niitä pöytäkirjoihin sekä muihin asiakirjoihin emme havainneet, että liiton hallintokuntien jäsenet tai liiton palveluksessa olevat henkilöt olisivat hankkineet itselleen liiton kustannuksella taloudellista etua; tai että liiton varoja olisi käytetty tarkoituksiin, joita liittotoimikunta ei ole hyväksynyt. Helsingissä toukokuun 30. päivänä Jorma Jalava KHT Severi Koskinen Tarkastaja, TULn tilintarkastaja Asia käsiteltiin lopullisesti liittokokouksessa, joka tuomitsi ilmiantajan ja hänen avustajansa edesvastuuttoman ja liittoa vahingoittavan menettelyn. 1fII LIITTOKOKOUS. Työväen Urheiluliiton sää~tömääräinen XII liittokokous pidettiin Helsingissä työväentalossa kesäkuun päivinä Sääntömääräis- ten asioitten lisäksi käsiteltiin 39 muuta kokoukselle esitettyä asiaa. Tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon uusien järjestäsääntöjen vahvistaminen. Maaliskuun päivinä suoritetun jäsenäänestyksen perusteella oli kokouksessa saapuvilla kaikki 80 edustajaa. Edustajat jakaantuivat piirikunnittain seuraavasti: Helsinki: Kalle Altti, Matti Haajanen, Vilho Hakola, Hilkka Hietamäki, Taimi Hirvonen, Leo Hurmalainen, T. O. Kaivola, M. A. Koh'tanen, Väinö Leskinen, Margit Leskinen, K. Löfberg, Regina Marjanen, Liisa Mustonen, Väinö Soininen, Penna Tervo ja Niilo Turkkila.. Häme: V. Olenius, V. Kanerva, H. J. Elomaa, J. Luukkanen, O. Heino, Aili Metsäranta ja Anna-Liisa Kurki. Keski-Suomi: V. Kauranen, J. Kankainen, V. Kataja, Anni Vikman ja Eero Kallio. Kymenlaakso: Orvokki Luostarinen, Hilde Peltonen, Saaga Keveri, Veikko Kokkola, Arvo Vainio, Toivo Penttilä, Einari Aro, Paavo Martelius, Oiva Nironen, Veikko Siukola, Tauno Kotiranta ja Kauko Korppi. Lappi: Matti Aitto-oja ja Oka Laukkanen. Oulu: Reino Kiiskinen, Eino Jauhiainen, Saara Kiljunen ja Tauno Tuulari. Pohjanmaa: Usko Tamminen ja Holger Öhman. Saimaa: Jaakko Hinltkanen, Veikko Korhonen, Kaarlo LOikas," Arvo Siekkeli ja Kerttu Vehviläinen. Satakunta: W. Rantanen, Hanna Sarkki, Erkki Saarinen, Matti Mäkelä, Eero Virtanen ja Aai'o Tuominen. Savo: Einari Friman, Erkki Korhonen ja Aili Siiskonen. Tampere: Anni Flinck, Meeri Multamäki, Eine Metsävuori, Heta Rantanen, Paavo Virtanen, Oiva Kaivola, Lauri Pihlaja, Roope Liinamaa, Erkki Puustinen, Reino Valkama ja Aarne Mikkola. Uusimaa: Eino Haapanen, Lauri Lundholm ja Mirja Ranta. Varsinais-Suomi: Paavo Aitio, Mauri Tuomi, Savo Aspegren ja Ensio Laine. LIITTONEUVOSTO. Liittoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana yhden kerran. Kokous pidettiin , jolloin vahvistettiin pidetyssä kokouksessa tehty päätös Savon piirin piirirajojen määräämisestä. Piirejä edustivat seuraavat täysivaltaiset edustajat: Helsinki: G. Nyman, Häme: Hj. Elomaa, Karjala: R. Pietarinen, 15

10 16 Keski-Suomi: V. Kauranen, Kymenlaakso: V. Kokkola, Lappi : M. Aitto-oja, Oulu: E. Lammi, Pohjanmaa: H. Öhman, Saimaa: J. Hinkkanen, Satakunta: V. Rantanen, Tampere: P. Virtar.en, Uusimaa: E. Haapanen, Varsinais-Suomi: P. Aitio. Lisäksi olivat läsnä Kuopion Sew'ahuoneen ptk:n edustaja V. Niskanen ja Niiralan kokouksen edustaja E. Tuomainen. LIITTOTOIMIKUNTA. Liittotoimikuntaan ovat välisenä aikana kuuluneet seuraavat henkilöt (suluissa!cokouskäynnit): Varsinaiset jäsenet: Olavi Suvanto puheenjohtajana (15), Yrjö Enne varapuheenjohtajana (15) sekä jäseninä Unto Siivonen (15), Pauli Koponen (14), Helvi Raatikainen (12), Arvi Heiskanen (14), Lennart Kivi (10), Lauri Nurmi (14) ja l\arne Leskinen (4). Varajäsenet: Vieno Aaltonen (15), Esko PeltomäkI (13) ja Kustaa Vuori <13? Liittotoimikunta kokoontui e.m. aikana 15 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 268 pykälää. Liittokokouksen vahvistamien uusien sääntöjen mukaan valitaan liittotoimikuntaan 15 jäsentä seuraavasti: I puheenjohtaja, n puheenjohtaja ja II! puheenjohtaja sekä 9 vakinaista ja 3 varajäsentä. Liittotoimikuntaan ovat kesäkuun 14 päivästä 1951 alkaen kuuluneet sew'aavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet: puheenjohtajat Väinö Leskinen (6), Arvi Heiskanen (7) ja Unto Siivonen (7) sekä jäsenet Helvi Raatikainen (5), Paavo Virtanen (5), Veikko Kokkola (5), Law'i Nurmi (7), Aarne Leskinen (5), Väinö Soininen (6), Eino Haapanen (5), Vieno Aaltonen (6) ja Lennart Kivi (6). Varajäsenet: Greta Rajala-Rinne (6), Olavi Järvelä (6) ja Paavo Aitio (4). Liittotoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana yhteensä 22 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 375 pykälää. Liittotoimikunnan apueliminä ovat toimineet pääasiallisesti liittotoimikunnan jäsenistä kokoonpantu työvaliokunta, urheilu- ja koulutus \"aliokunta, järjestö- ja valistusasiain valiokunta, lehtivaliokunta ja pl'opagandatoimikun ta. NAISTOIMIKUNTA. Naistoimikuntaan ovat välisenä aikana kuuluneet Helvi Raatikainen puheenjohtajana, Vieno Aaltonen varapuheenjohtajana sekä jäseninä Taimi Hirvonen, Elma Pyykönen, Hilja PaasikaUio, Doris Tapola, Anni Kivistö, Kaisa Salonen ja Liisa Mustonen välisenä aikana Greta Rajala-Rinne puheenjohtajana, Taimi Hirvonen varapuheenjohtajana sekä jäseninä Helvi Raatikainen, Liisa Mustonen, Anni Kivistö, Meeri Kalav.ainen, Helvi Halme, Birgit Salo ja Elma Pyykönen. - Liittotoimikunnan edustajana Helvi Raatikainen. NUORISOVALIOKUNTA. Nuorisovaliokuntaan ovat ajalla kuuluneet seuraavat henkilöt: puheenjohtajana Harry Tapala sekä jäseninä. Liisa Mustonen, Sylvi Mutikainen, Liisa Salonen, Ann-Mari Ein, Ilta Laakso, Martti Ennoila, Pauli Rämä, Kalevi Nieminen ja Yrjö Ronimus. - Liittotoimikunnan edustajana Arvi Heiskanen. Ajalla Martti Ennoila puheenjohtajana sekä jäseninä Eila Laitila, nta Laakso, Outi Nurmi, Sylvi Mutikainen, Toini Lammenvuo, Antti Hietanen, Eeli Simula, Taisto Kahilainen ja Olavi Hänninen. - Liittotoimikunnan edustajana Väinö Soininen. Valiokunta on keskuudestaan asettanut kurssitoimikunnan, leiri- ja l'ctkeilytoimikunnan ja julkaisutoimikunnan. VALISTUSJAOSTO. Valistusjaostoon ovat ajalla kuuluneet Viljo Kosonen puheenjohtajana, Kaisa Salonen varapuheenjohtajana sekä jäseninä Helvi Raatikainen, Toivo Järvinen ja Leo Kaspio. - Liittotoimikunnan edustajana Helvi Raatikainen. Ajalla V. Kosonen puheenjohtajana sekä, jäseninä P. Martin, Helvi Raatikainen, Heikki Valkama ja L. Kaspio. EDUSTUKSET ULKOLAISISSA KONGRESSEISSA. Pohjoismaiden luisteluliiton kongressi Oslossa, edustajana. Eino Jäntti. Kansainvälisen nyrkkeilyliiton AIBAn kongressi Milanossa pidettyjen EM-kilpailujen yhteydessä. Edustajana Arvi Heiskanen. Pohjoismaisessa Nyrkkeilyliiton kongressissa Oslossa edustajana Arvi Heiskanen. Kansainvälisen Painiliiton kongressissa MM-kilpailujen yhteydessä Helsingissä, edustajina K. A. Vuori Ja Pauli Koponen. Pohjoismaiden jalkapallokonferenssi Kööpenhaminassa , edustajana Kalle Altti. Pohjoisma.inen jalkap!l.lloerotuomarikongressi Helsingissä !l Edustajana Emil Lilja. 2 17

11 18 CSIT:n kokous Ztirichissä Edustajana Arvi Heiskanen. Pohjoismainen käsipallokongressi Hamarissa Edustajana Kalervo Tirri. Pohjoismainen lapsi- ja nuorisourheilukomitean kokous Oslossa Edustajana Arvi Heiskanen. Pohjoismainen jääkiekkokongressi Tukholmassa, edustajana Pauli Boström. Kansainvälisen lentopalloliiton kongressi Pariisissa Edustajana A. K. Leskinen. Kansainvälisen pyöräilyliiton (UCl) kongressi Milanossa Edustajana Sulo Lahtinen. Pohjoismainen hiihtokonferenssi Oslossa Edustajana. A. K. Leskinen. Felles-komitean kokous syyskuussa Oslossa, edustajana Väinö Leskinen. Pohjoismainen jalkapallokongressi Helsingissä, edustajana E. Lilja. Pohjoismainen työpaikkaurheilun kongressi Kööpenhaminassa, edustajina Olavi Järvelä ja Bruno Sundman. Nordin kongressi Kristiansandissa Edustajana Gunnar Lydman. KOTIMAISET EDUSTUKSET: XV Olympia Helsinki Yhdistyksen vuosikokous: Lauri Nurmi. Järjestelytoimikunta (hallitus) TULn edustajina Yrjö Enne ja A. K. Leskinen, OK:n edustajana Olavi Suvanto, valtion edustajana Elno Pekkala. Työvaliokunta: O. Suvanto ja A. K. Leskinen. Finanssitoimikunta: O. Suvanto. Talousvaliokunta: E. A. Wuokko ja Sulo Suortti. Urheilutekni1linen toimikunta: Unto Siivonen ja Lennart Kivi. Vastaanotto- ja opastustoimikunta: Arvi E. Heiskanen. Pääsylipputoimikunta: Yrjö Enne _51, Paavo Aitio Majoitustoimikunta: Pauli Koponen , Kalle Altti Tiedoitustoimikunta: Lauri Nurmi, Eikka Mäkinen ja Ontro Virtanen. Soihtuviestitoimikunta: Eino Rantanen. Teknilliset toimikunnat: Purjehdus: Väinö Väinölä. Uinti: V. Soininen, E. Jokinen ja E. Rauttu. Paini: K. A. Vuori, M. Haajanen ja V. Peuhkuri. Painonnostä: M. Hokkanen, O. Sievers ja N. Lehtinen. Pyöräily: N. lyiattsson, Onni Viander ja Sulo Lahtinen. varalla A. Koskenvesi, Kaino Silander. ja Vilho Noro. Nyrkkeily: E. Mäkinen, A. Heiskanen, H. Nurmio, O. Eskelinen ja U. Niemenkari. Naisvoimistelu: Taimi Hirvonen, Greta Rajala -Rinne ja Elma Pyy - könen. Koripalloilu: J. Kykkänen ja P. Salmi. Melonta: Albert Moll ja E. Mielonen. Voimistelu: K.. Lehtinen, Y. Ahtio ja L. Kompa. JalkapalloilU: K. Altti, Eino Rantanen jå U. Huttunen. Kisojen huolrtojohtaja: Olavi Suvanto, tilintarkastaja E. A. Wuokko, varalta P. Koponen. Olympialainen komitea., Olavi Suvanto, Arvi Heiskanen ja Unto Siivonen, <Yrjö Enne saakka). Olympia:laisen komitean valtuuskunta: o Suvanto, K. A. Vuori, A. Heiskanen, U. Siivonen, A. K. Leskinen, E. A. Wuokko, L. Kivi, E. Peltomäki, Helvi Raatikainen, E. Rantanen, V. Soininen ja V. Peuhkuri (Y. Enne saakka). Stadion-Säätiön edustaiisto: Olavi Suvanto, Yrjö' Enne (opetusministeriön nimittäminä), V. Soininen, Vieno Aaltonen, Toivo Salonen, K. Niemi, Eero Kaukinen, Penna Tervo ja Toivo Mustonen (Helsingin kaup. valitsemia) sekä TULn va' litsemina A. E. Heiskanen, E. A. Wuokko, Väinö Koivula, Unto Siivonen, Pauli Koponen, Kalle Altti, K. A. Vuori, Paavo Raunis'to, Leo Huttunen, Veikko Peuhkuri, Lennart Kivi, Helvi Raatikainen, Esko Peltomäki, Severi Koskinen ja Eikka Mäkinen. Hallitus: Unto Siivonen, Lennart Kivi, Penna Tervo ja Eino P ekkala. - Tilintarkastaja K. A. Vuori. Yhteismainos OY. + sisarfirmat, johtokunta: Eino A. Wuokko. Valtionrautateiden urheilutoimikunta: O. Eskelinen. Urheilumuseosäätiö: Väinö Koivula, varalla O. Suvanto. Työväen Sivistysliitto: Viljo Kosonen. < saakka Toivo Salonen). 19

12 20 Suomen Nuorisojärjestöjen Edustajisto: Keijo Viianen ja alkaen Martti Ennoila. Veikkaustoimisto : Johtokunnassa Olavi Suvanto. Hallintoneuvostossa Unto Siivonen, K. A. Vuori ja Lennart Kivi. Tilintarkastajana A. K. Leskinen. Vuosikokouksessa E. A. Wuokko. Työväen Matkailuliitto: Edustajisto: Leo Huttunen, Esko Nenonen, Risto Tirkkonen, Pekka Mart.in ja Toivo Järvinen. Hallintoneuvostossa E. A. Wuokko ja liittotoimikunnassa Greta Rajala-Rinne. URHEILUJAOSTOT. Eri urheilualojen teknillisiä jaostoja oli toiminnassa 22. Jaostojen kokoonpano ennen kesäkuun 14 päivää - ja jälkeen kesäkuun 14 päivän 1951: Hiihto1aosto : A. K. Leskinen, Gunnar Elovaara, Hugo Harjunen, Kal!e Niininen ja Arvo Talsi. - A. K. Leskinen, Toivo Pulkkinen, Kalle Niininen, Hugo Harjunen ja K. Fräntilä. - Ltk.:n edustajana A. K. Leskinen. Jääkiekko1aosto: Paul Boström, Taisto Vuorinen, U. Humle, E. Vuorimaa ja E. Santanen. - Paul Boström, U. Hurme, E. Könönen, A. Tahvanainen ja E. Vuorimaa. - Ltk:n edustajana Lauri Nurmi. Palloiluiaosto: 1.1-: välisenä aikana Kalle Altti, Erkki Pastinen, Paavo Raunisto, Eino Tarkiainen ja Olavi Airaksinen. - Ltk:n edustajana Eino Rantanen. Jalkapallo1aosto: välisenä aikana K. Altti, E. Pastinen, Frans Nikkinen, Henry Lindbergh ja Voitto Jermilä. - Ltk:n edustajana Eino Rantanen.. Jääpalloiaosto: välisenä aikana Emil Lllja, Aarne Metsälä, Väinö Puhakka, Helmer Stenlund ja Eero Puntt,i. - Ltk:n edustajana Eino Rantanen. Koripallo1aosto : Lennart Kivi, Joonas Kykkänen. Keijo Viianen, Aarno Lähteinen ja Helge Nygren. - J. Kykkänen, H. Nygren, V. Hakola, T. Pöyhönen ja L. Kivi. - Ltk:n edustajana L. Kivi. Käsipallo1aosto: Kalervo Tirri, Eino Jokinen, Alpo Feli, V. Hakola ja Voitto Raatikainen Cltk:n edustajana Lennart Kivi). - K. Tirri, A. Felt, V. Raatikainen, O. Metsistö ja K. Leväaho. - Ltk :n edustajana Väinö' Soininen. LentopaZloiaosto : Einar Lindström, Toivo Peltola, Erkki Heikeaho, Eino Tammilehto ja Aulis Tenhunen. - T. Lindström, E. Tammilehto, E. Heikeaho, A. Tenhunen ja Vieno Raatikainen. - Ltk:n edustajana Eino Rantanen. Luistelu1aosto: Yrjö Pirhonen, Reino Evävaara, Eino Jä.ntti, Hugo Helenius, Yrjö IIvonen. - Y. Pirhonen, H. Helenius, Eino Jäntti, Reino Evävaara ja Olavi Kokko. - Ltk:n edustajana Lee Huttunen. Melontaiaosto : Albert MOll, Erkki Mielonen, Leo Ahlbom, Erkki Piiparinen ja Arvo MolI. - Albert Moll, E. Mielonen, E. Piipa.rinen, H. Hurtta ja T. Kääpä. - Ltk:n edustajana Esko Nenonen. Moottoriiaosto: William Lindgren, Aimo Kortelainen, Uuno Sorakorpi, J. K. Lindell ja Toivo Nieminen Otk:n edustajana Esko Peltomäki). - V. Lindgren, M. SUl'ola, U. Sorakorpi, J. K. Lindell ja A. Kortelainen. - Ltk:n edustajana Eino Rantanen. NyrkkeilYiaosro: Eikka Mäkinen, Soini Andersin, Hugo Nurmio, Onni Eskelinen ja Paavo Ronkanen. - Eikka Mäkinen, O. Eskelinen, Tuure Vihavainen, R. Ravo ja H. Nurmio. - Ltk:n edustajana A. Heiskanen. Naisten yleisurheiluiaosto: Eino Salminen, Doris Tapol~, Regina Marjanen, Elli Kahila' ja E. Salo lltk:n edustajana Vieno Aaltonen). - L. Huttunen, R. Marjanen, Unto Laakso, Greta Rajala-R~nne ja A.1U1- Mari Ein. - Ltk:n edustajana Greta Rajala-Rinne. Painijaosto: Keijo Mäkelä, Pauli Koponen, Arvo Leino, Matti Haajanen ja Lars Johansson ntk:n edustajana Kustaa Vuori!. - O. Suvanto, K. Vuori, M. Haajanen, E. Rajala ja E. Lammi. - Ltk:n edus.tajana Eino Haapanen. Painonnostoiaosto: Mauno Hokkanen, Olavi Sievers, Niilo Lehtinen, Aarne Holopainen ja Tauno Vainio. - M. Hokkanen, O. Sievers, N. Lehtinen, L. Laiho ja A. Holopainen. - Ltk:n edustajana Veikko Peuhkuri. Pesäpalloiaosto: Tahvo Lehtonen, Tauno Vaahtera, Viljo Suominen, L. Kadenius ja OlaVI Tainio Otk:n edustajana Esko Peltomäki). T. Lehtonen, T. Vaahtera, V. Suominen, L. Kadenius, E. Tervapuro. - Ltk:n edustajana E. Nenonen. Purjehdusiaosto: Leo Forsten, Lauri Vaittinen, Väinö Väinölä, Tauno Alen ja Onni Nyman. - L. Forsten, L. Vaittinen, V. Väinölä, T. Alen ja E. Glans. - Ltk:n edustajana E. A. Wuokko. Pyöräily jaosto:' Reino Vai asti, Onni Viander, Aarne Kovanen, Armas Koskenvesi, Viljo Lampinen Otk:n edustajana Veikko Peuhkuri). - N. Mattsson, S. Lahtinen, A. Koskenvesi, O. Viander ja Kaino Silander. - Ltk:n edustajana Olavi Järvelä. PÖytätennisjaosto: alkaen Viljo Suominen, Osmo Simonen, Nils Andsten, Urho Putkonen ja Markku Voutilainen. - Ltk:n edustajana Eino Rantanen. Suunnistamisiaosto: Toivo Pulkkinen, Kalervo Löfberg, Gunnar Lydman, Olavi Mannonen ja Kauko Karlsson Otk:n edustajana Urho Nip- 21

13 22 menkari). - T. Pulkkinen, G. Lydman, K. Karlsson, K. Virtanen ja R. Johtonen. - Ltk:n edustajana Olavi Järvelä. Uintiiaosto: Väinö Soininen, Kalle Lehtinen, Väinö Karvinen Osmo Michelsson ja O. Rauttu (ltk:n edustajana A. K. Leskinen). - ~. Soininen, E. Jokinen, T. Kasvio, Margit Leskinen ja V. Karvinen. _ L tk :n edustajana V. Soininen. Voimisteluiaosto : Yrjö Ahtio, Kalle Lehtinen, Lasse Kompa, Esko Numminen ja Oiva PUukilainen ntk:n edustajana Esko Peltomäki). _ K. Lehtinen, O. Puukilainen, E. Numminen, V. Tukiainen ja V. Snell. - Ltk:n edustajana Arvi Heiskanen. Yleisurheiluiaosto : Unto Siivonen, Eino Salminen, Kalervo Löfberg, Antti Hakala ja OLto Korhonen. - U. Siivonen, K. Löfberg, T. Kaivola, E. Salminen ja O. Miettinen. - Ltk:n edustajana Unto Siivonen.. PllRITOIMIKUNTIEN KOKOONPANO. tensinmainittu puheenjohtaja). Helsinki: Keijo Viianen, M. A. Kohtanen, Aarne Jalava, Kalervo Löfberg, Uuno Autere, Hilja Paasikallio, Gunnar Nyman sekä varalla Onni Eskelinen, Viljo Suominen ja Vilho Hakola. Toiminllanohjaajana Eeli Simula. Kokouksia 30, käsitelty 284 asiaa. Häme: Hjalmar Elomaa, Olavi Jokela, Paavo Toivonen, Artturi Blomberg, Arvi Kiviaho, Eino Holm, Aimo Simola sekä varalla Kerttu Kangas, Taisto Holmroos ja Vilho Pihonen. Toiminnanohjaajana Osmo Heino Ctilapäisenä Kalle Siltari ajalla ). Kokouksia 45, käsitelty 552 asiaa. Karjala: Rikhard Pietarinen, Kauko Korppi, A. Drockila, Elsa Kirkinen, Emil Kirkinen, Veikko Koljonen, Timo Kuivalainen sekä varalla Olavi Lonko, Armas Asikainen ja Martti Seppänen. Toiminnanohjaajana Sakari Vilhunen. Kokouksia 17, käsitelty 235 asiaa. Keski-Suomi: Väinö Kauranen, Paavo Merikoski, Valentin Kervinen, Väinö Renvall, Sulho Parviainen, Pekka Perus. Jaakko Kankainen sekä varalla Emil Jokinen, Eero Kallio ja Anni Vikman. Toiminnanohjaajana Ake Ahonen. Kokouksia 17, käsitelty 206 asiaa. Kymenlaakso: Veikko Kokkola, Arvo Vainio, Anton Ukkola, Paavo Martelius, Einari Aro, Toivo Penttilä, Oiva Hautjärvi sekä varalla Oiva Nironen, Vilho Valve ja Jaakko Paalanen. Toiminnanohjaajana Lauri Mattila:. Kokouksia 10, käsitelty 181 asiaa. Lappi: Matti Aitto-oja, Paavo Mäkynen, Aarne Koskinen, Lauri 01- 'lila, Elma Ollikainen, 1!:ero Jaspi, Reino Rajaniemi sekä varajäseninä ' Olavi Kauppinen, Matti Laitila ja Pauli Springare. Toiminnanohjaa- jana EEro Hytönen ja alkaen Paavo Skants. Kokouksia 27, käsitelty 227 asiaa. Oulu: Reino Kiiskinen, Eino Lammi, Sakari Mikkola, Benhard Närhi, Erkki Ruotsalainen, Jonne Lainio ja Yrjö Kuokkanen sekä varajäseninä Alpo Meriläinen, Armas Kinnunen ja Olavi Smeds. Toimi nnanohj aajana Yrjö Greus ja alkaen Pentti Korpi. Kokouksia 21, käsitelty 228 asiaa. Pohjanmaa: Holger Öhman, Yrjö Somppi, A. Sainio, E. Kivinen, Saara Laakso, Veikko Kallio, K. Lehtinen sekä varajäseninä O. Nummela, Emmi Korpi ja D. Falk. Toiminnanohjaajana H. Öhman. Kokouksia 23, käsitelty 335 asiaa. Saimaa: Jaakko Hinkkanen, Arvo Siekkeli, Reino Kaatonen, Yrjö Mustonen, Veikko Korhonen, Aaro Kekäläinen, Matti Kostiainen sekä varajäseninä Martti Muukkonen, Erkki Pohjolainen ja Lauri Huttunen. Toiminnanohjaajana Väinö Ripatti. Kokouksia 10, käsitelty 170 asiaa. Satakunta: Viljam Rantanen, Asser Virt.anen, Eino Virtanen, Eero Virtanen, Matti Mäkelä, Selma Nieminen, Erkki Saarinen sekä varajäseninä Aaro Ranne, Väinö Laaksonen ja Lauri Välimäki. Toiminnanohjaajana Kauko Hulpio. Kokouksia 12, käsitelty 127 asiaa. Savo : Teuvo Erola, Einari Friman, Annikka Parkkinen, Viljo Tiitinen, Unto Keijonen, Eino Vänskä, Onni Asikainen sekä varajäseninä Tauno Paukkonen, Uuno Laitinen ja Yrjö Halla. Toiminnanohjaajana Kauko Koivula. Kokouksia 12, käsitelty 216 asiaa. Tampere: Paavo Virtanen, Erkki Puustinen, Reino Valkama, Lauri Pihlaja, Yrjö Järvinen, Aili Valkama, Arvo Flinck sekä varajäseninä Viljo Renfors, Niilo lieino ja Eino Laakso. Toiminnanohjaajana Veikko Jalava. Kokouksia 24, käsitelty 326 asiaa. l1usimaa: Eino Haapanen, Arvi Sandberg, Paavo Saaristo, Paavo Eertamo, Kerttu Myöhänen, Sulevi Ojala, Esko Helle sekä varajäseninä Vilho Vährn, Olavi Virenius ja Valdemar Heinström. Toiminnanohjaajana Viljo Grönlund. Kokouksia 14, käsitelty 183 asiaa. Varsinais-Suomi: Paavo Aitio, Aarne Heinonen. Mauri Tuomi, Pauli Forss, Pentti Honkasalo, Voitto Vainio, Akseli Sirpi sekä varajäseninä Väinö Niemi, Gunnar Leino ja Ilmari Lakkisto. Toiminnanohjaajana Oiva Ruusunen. Kokouksia 21, käsitelty 347 asiaa. HENKILÖKUNTA. KESKUSTOIMISTO. Kertomusvuoden aikana olivat liiton palveluksessa seuraavat' eri toimialojen vastuunalaiset hoitajat: -23 "

14 24 Osasto I (yleiset asiat): Pääsihteeri ja toimistopäällikkö Eino A. Wuokko. - Toimistosihteeri Meri Lahtinen. - Konttoripäällikkö Veikko Kuusela ja alkaen Tauno Kauhtio. - Pääkirjanpitäjii Anna-Liis!\ Kumpulainen ja kassanhoitaja Irja Aaltonen alkaen. Osasto II (jaostotoimi) : Jaostopäällikkö Eino Rantanen, jaostosihteerit Toivo Mää~tä, Leo Huttunen, Veikko PeuhkU1;i, Urho Niemenkari, Esko Nenonen ja Unto Huttunen saakka sekä alkaen Esko Piipponen ja Seppo Jokinen. Osasto m (järjestö- ja valistustoiminta) : Osaston päällikkö järjestösihteeri Pekka Martin, I nuoriso- ja valistussihteeri Toivo Mustonen, II nuoriso- ja valistussihteeri Veikko Oittinen alkaen, ruotsinkielisen t.oimikunnan sihteeri Max Pehrsson, järjestöohjaajat Toivo Jahn, Valentin Kervinen, Erkki Manninen, Eino Rahkonen, Kalle Siltari, Reino Vuorikoski ja saakka Kauko Laitila. Valistusohjaajana toimi 1.9. saakka Toivo Salonen. U nuol'isosihteerinä toimi 1.4, saakka Keijo K. Viianen. Osasto IV (naisten toiminta): Naissihteeri Greta Rajala-Rinne saakka sekä alkaen Helvi Halme, koulutusohjaaja Helvi Ahtio ja Naisten Urheilulehdentoimittaja Eeva Karhu. Osasto V (julkaisutoiminta): TUL-Iehden päätoimittaja, Toivo Järvinen sekä toimittajat Väinö Montonen, Helge Nygren, Seppo Jokinen saakka ja Pentti Salmi, joka on huolehtinut myös nuorten KIVAlehden toimitustyöstä. nmoituskonttorin hoitajana on toiminut ilmoituspääilikkö Joonas Kykkänen. Valmentajat: Vakinaiset valmentajåt olivat naisvoimistelussa koulutusohjaaja Helvi Ahtio, yleisurheilussa Risto Tirkkonen ja Artturi Kal'ttu ja osittain Paavo Karikko, nyrkkeilyssä Eino Mononen, painissa Eino Leino ja Sulo Hostila ja voimistelussa Veikko Kohtanen saakka. Tilapäisiä valmentajia oli useilla eri aloilla. KIRJEENVAIHTO. Saapuneet: V Postisiirtolähetyksiä kpl. Arvolähetyksiä ~ Kirjeitä ~ Lehtien tilauskirjeitä » kpl. v kpl. 650» ~ » kpl. v v.1950 Lähetetyt: Postisiirtolähetyksiä kpl kpl. Kirjeitä » ~ Kiertok. 85 vastaten kirjeissä » » Postiennakkolähetyksiä ~ 3.026» kpl kpl. REKISTERIASIAT. Seurojen rekisteröimis_ ja muutosilmoituksia tarkastettiin liiton toimistossa sekä lähetettiin yhdistysrekisteritoimistoon yhteensä 342. JÄSENMAKSUJEN SUURUUS. V kannettiin jäsenmaksuna mk 10:- 17 vuotta täyttänyttä jäsentä kohti. Seurat kantoivat jäseniltään eri suuruisia jäsenmaksuja. minkä lisäksi piil'eissä perittiin erikoinen piirivero. LIITON JULKAISUTOIMINTA Liiton julkaisutoimintaa on valvonut liittokokoukseen saakka liittotoimikunnan asettama lehtivaliokunta, jonka puheenjohtajana on toiminut E. A. Wuokko sekä jäseninä LåUri Nurmi, Helvi Raatikainen, Lennart Kivi, Vieno Aaltonen, Toivo Järvinen ja Greta Rajala-Rinne. Sen jälkeen tehtävä on siirtynyt JVV:lle. Valiokunta kokoontui vuoden aikana 3 kertaa ja käsitteli 23 asiaa. TUL-LEHTI liittomme pää-äänenkannattaja ilmestyi vuoden alusta lähtien kahdesti viikossa, mistä johtuen oli pakko jälleen huomattavasti korottaa tilaushintojakin. Siitä huolimatta lehden levikki odotetun laskun sijasta osoitti noususuuntaa. Vuoden aikana ilmestyi tasan 100 numeroa, joista tavanmukaiset osuuskauppa-, joulu- ym. numerot kaksoisnumeroina. Niitä oli yhteensä 4. Vuoden aikana lehti ilmestyi 8-sivuisena 89 kertaa, 12-sivuisena 6 kertaa ja 24-sivuisena yhden kerran. Yhteinen sivumäärä nousi 838:aan, mikä on uusi ennätysluku. TULn JOULU 1951 ilmestyi entiseen tapaan erityisenä juhlajulkaisuna, jolla oli hyvä menekki. 25'

15 16 Toimituskuntaan ovat kuuluneet Toivo Järvinen, Helge Nygren, Väinö Montonen ja Pentti Salmi, ensinmainittu päätoimittajana, viimeksimainittu osaksi TUL-Iehden, osaksi KIVA-lehden toimittajana. KIVA-LEHTI on ilmestynyt vuoden aikana kerran kuukaudessa. Lehden levikki nousi kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna. Tilaajamäärä oli suurin mitä milloinkaan aikaisemmin. Lehti ilmestyi vuoden aikana 28- sivuisena kerran, 24-sivuisena 'kerran, 20-sivuisena kuusi kertaa ja 16- sivuisena neljä kertaa, joten yhteinen sivumäärä oli 236. Lehden toimittajana on toiminut Pentti Salmi. NAISTEN URHEILULEHTI naisten toiminnan pää-äänenkannattajana ilmestyi vuod",n aikana 11 kertaa pääasiallisesti 24-sivuisena kokonaissivumäärän ollessa 296. Kevät-, syys- ja joulunumerot ilmestyivät erityisinä juhlajulkaisuina. Tehostetun asiamiestoiminnan vuoksi lehden levikki osoitti lisäystä. Toimitustyöstä huolehtivat Greta Rajala-Rinne päätoimittajana sekä vars inaisena toimittajana Eeva Karhu. TUL-TIEDOITTAA ilmestyi vuoden aikana 4 kertaa pääasiallisesti 8-sivuisena tiedoituslehtenä. Toimitustyöstä huolehtivat Pentti Salmi, vastaavana Pekka Martin. AlF-LEHTI ruotsinkielinen julkaisu, joka käsitteli järjestö- ja tiedoitusluontoisia asioita, Iilmestyi vuoden aikana 4-sivuisena 6 kertaa. Toimitnstyöstä huolehti Max Pehrsson. MUU JULKAISUTOIMINTA. TULn yleisurheilu , sivumäärä 120 Yleisurheilusäännöt, sivumäärä 9 Toimintakertomus v. 1950, sivumäärä 148 Liittokokouksen esityslista, sivumäärä 64 Liittoneuvoston kokouksen pöytäkirja, sivumäärä 44 Nuorten kuntoisuusmerkkisäännöt, sivumäärä 10 TULn kuntoisuusmerkkivaatimukset, sivumäärä 14 ~ Eräitä viime aikojen tapauksia», sivumäärä 44 Naisten taitovoim. mestaruuskilpailujen säännöt, sivumaara 16 Jalka- ja jääpalloilun kilp. säännöt, sivumäärä 16 Nyrkkeilyn valmennusvihkonen, p'ainos kpl. Taitovoimistelumestaruuskilpailujen ja tyttö- ja naisten joukkuemestaruuskilpailujen säännöt, sivuluku 16 Naisten voimisteluohjelmia Hiihdon luokitteluvihko, sivumäärä 32 Hiihdon ja mäenlaskun tekniikka, sivumäärä 87 TEKNILLINEN KURSSI- JA VALMENNUSTYÖ. KOULUTUS- JA VALMENNUSTYÖ. Eri urheilualojen ohjaajien koulutukseen ja urheilijain valmennukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Ohjaajien alkeiskoulutus on ta Pahtunut piireissä ja jatkokoulutus liiton toimeenpanemilia kursseilla. Kertomusvuoden aikana koulutettiin seuroille noin 800 ohjaajaa 22:11e eri urheilualalle. Kaikkiaan toimeenpantiin eri alojen kursseja, leirejä ja opetustilaisuuksia n , joille osallistui n osanottajaa. Vakinaisia kouluttajie, on ollut yleisurheilussa, painissa, nyrkkeilyssä. miesten ja naisten voimistelussa sekä tilapäiset opettajat jalkapalloilussa, hiihdossa, jääkiekossa, uinnissa, pesäpalloilussa ja pyöräilyssä. Liitto on luovuttanut koulutusvoimia myöskin ulkolaisille urheilujärjestöille, mm. painissa, yleisurheilussa ja voimistelussa. Liiton olympiaehdokkaiden valmennus järjestettiin erillisenä. Valmennettavia oli eri aloilla noin 300, jota lukumäärää vuoden loppuun mennessä jatkuvasti supistettiin. Tarkoituksenmukaisempaa olisi ollut, että eri aloilla olisi ollut muiden liittojen kanssa yhteinen valmennus, mihin liiton taholta pyrittiinkin. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu. lukuunottamatta muutamia joukkueurheilua koskevia aloja. KILPAILUTOIMINTA. Leimaa-antavana liiton toiminnalle oli kilpailutoiminnan vilkkaus. Kaikkiaan toimeenpantiin yli kilpailutilaisuutta. Näistä oli suurin osa seurojen toimeenpanemia. Kansainvälisestä kilpailutoiminnas-. ta on mainittava, että liiton eri alojen urheilijoita kävi 15 :ssa eri maassa, yhteensä 336 urheilijaa. Vastaavasti oli liiton ja yhteistoimintavaliokuntien vierainl1 677 urheilijaa 17 :sta maasta. Eniten kävi ulko- 27

16 28 mailla jalkapalloilijoita 103, painijoita 64, yleisurheilijoita 32 jne. UlkGlaisista vierailuista maahamme on mainittava neuvostoliittolaisten korija lentopallojoukkueiden ja painonnostojoukkueen, Sveitsin (SATUS) voimistelujoukkueen, Itävallan (ASKÖ) jalkapallojoukkueen ja tshekkiläisen nuorisoryhmän vierailut. Liittojoukkueidemme vierailuista ulkomaille' on mainittava. pyöräilyjoukkueen osanotto Praha-Warsova-ajoon, jalkapallojoukkueen matka Puolaan, painijoukkueen Puolaan, Tsthekkoslovakiaan ja Unkariin, yleisurheilijoiden Belgiaan, Itävaltaan ja Unkaliin sekä uimareitten Hollantiin. Lisäksi ovat liittomme w'heilijat osallistuneet MM- ja PM-maaotteluihin, joiden järjestelyssä liitto on ollut mukana. Kertomusvuoden aikana liittomme järjesti toisen kerran ns. Koko Kansan Kisat, joihin osallistui suorittajaa. Kansanurheilutapahtumana on vielä mainittava kesällä järjestetyt piirijulilat, joihin otti osaa voimistelijaa ja urheilijaa, eli yhteensä Kaikista edelläolevista selviävät yksityiskoht.aiset numero tiedot liitteistä sivuilta 103 ja 151. URHEILU- JA KOULUTUSVALIOKUNTA. Hiihtojaosto Jalkapallo Jääkiekko Jääpallo.. ' Koripallo Käsipallo , Lentopallo Luistelu Melonta MoOttOli Kurssi-, valmennus- ja kilpailutoimintaa on valvonut liittotoimikunnan asettama urheilu- ja koulutusvaliokunta. Valiokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Unto Siivonen (32), Lennart Kivi (25), E. A_ Wuokko (25), Esko Peltomäki (23) ja alkaen Väinö Soininen (15) sekä saakka Onni Viander (11). Valiokunnan sihteerinä toimi Eino Rantanen. Kokouksia 34, käsitelty 327 asiaa. Koulutus- ja kurssi toimintaan varattu määräraha on käytetty seuraavasti: : : : : : : : : : :- Naisten yleisurheilu :- Nyrkkeily :- Paini :- Painonnosto :- Pesäpallo :- Purjehdus :- Pyöräily :- pöytätenni.s :- Suunnistus :- Uinti : :- Voimistelu :- Yleisurheilu , :- Naistoimikunta :- Kansanurheilutoimikunta :- Urheilu- ja koulutusvaliokunta :- Olympiavalmennus :- 4:U :- Muu koulutus_ ia valistustyö Kirjallinen ja suullinen valistustyö :- Piirien toiminta-avustus :- Piirien knrssiavustus :- Sihteerien palkat :- Valistus- ja prppagandatyö : :- YLEISTÄ. 29 Mk :- LIITON HIIHTO- JA MÄENLASKUTOIMINTA. Hiihtomheilun kannalta oli vuosi merkittävä yhä laajentuneen kansainvälisen ki'pailutoiminnan merkeissä. Tosin tämä»vaihtokauppa» oli vuoden aikana sangen yksipuolista, sillä edustajamme kävivät useilla kilpailumatkoilla Pohjoismaissa, minkä lisäksi kaksi mi enlaskijaa kilpaili voitokkaasti Itävallassa sikäläisen veljesjärjestämme talvikisoissa, mutta vain pari ulkolaista ehti kilpailla omissa kilpailuissamme. - Yhteisissä SM-kilpailuissa ei menestyksemme ole kehittynyt aikaisemmasta jumi nimeksikään. Kuitenkin saav1.ltimme jälleen naisten hiihdossa Suomen mestaruuden sekä henkilökohtaisesti että viestissä. - Kansanhiihtojen toiminta seurojemme piirissä ei ole vieläkään saanut sitä huomiota osakseen, mikä sille kuuluu. Tämä johtunee ennenkaik-

17 30 kea seurojen ja piirien suurista työtaakoista, mitä muut toiminnat aiheuttavat. Tason nousemisen esteenä lienee etupäässä hiihtäjäaineksemme, joka suurimmalta osaltaan tavallisena tehdas- Y.m. työväestönä ei ole tilaisuudessa harjoittelemaan ja valmentautumaan sillä tavoin kuin nykyinen kova hiihtourheilu vaatii. Uuden polven nousemista on kuitenkin valmisteltu kertomusvuonnakin, jolloin useita ohjaajia kävi eri paikkakunnilla. Minkäänlaista päävalmentajaa ei sensijaan ollut enää liiton palveluksessa. HllHTOJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana A. K. Leskinen (8), K. Niininen (11), H. Harjunen (11) ja T. Pulkkinen (6), K. Fräntilä (2) alkaen sekä A. TaIsi ja G. Elovaara saakka. - Ltk:n edustajana A. K. Leskinen ja sihteerinä Esko NenOnen. Kokouksia 12, käsitelty 147 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. Jaoston käytettävissä ovat tilapäisinä valmentajina toimineet Eero Salonen, Lasse Pälli, Sulo Pietikäinen, Erkki Siili, Leevi Perälä ja Aaro Nalli. Opettajina A. K. Leskinen, Toivo Pulkkinen, Gunnar Elovaara, Risto Tirkkonen, Oiva Kaivola, V. Peura, O. Heino, V. Ripatti ja luennoitsijana emo lisäksi Esko Nenonen. KURSSIT JA LEIRIT. Edustusmäenlaskijain leiri Tainionkoskella, osanottajia 10. Opettajina Oiva Kaivola, Lasse Pälli ja Esko Nenonen. Edustusmäenlaskijain leiri Lahdessa, osanottajia 14. Opettajina Oiva Kaivola, Lasse Pälli ja Esko Nenonen. Hiihto- ja mäkituomarikursseja, osanottajia useilta paikkakunnilta 243. Opettajina V. Peura, O. Kaivola ja O. Heino. Edustushiihtäjien leiri Tainionkoskella, osanottajia 20. Opet_ tajina Gunnar Elovaara ja Esko Nenonen., Edustushiihtäjien valmennusleiri (miehet) Vuokatilh, osanottajia 13. Opettajina Risto Tirkkonen, Eero Salonen ja Esko Nenonen. Naishiihtäjien leiri Vuokatilla, osanottajia 8. Opettajina Risto Tirkkonen ja Eero Salonen. Pii r i Pii r i kun n a 11 i n e n vai m e n n u s työ. Mäenlaskun opetustilaisuuksia : Opetuspäiviä 13 Osanottajia 157 Hämeen piiri Keski-Suomen piiri Saimaan piiri Satakunnan piiri Savon piiri. '..., : Tampereen piiri Uudepmaan piiri Hiihdon opetustilaisuuksia : Pii r i Opetu~- Osanpäiviä ottajia Hämeen piiri Keski-Suomen piiri Kymenlaakson piiri..., Lapin piiri Oulun piiri....., Saimaan piiri, Savon piiri., :.... Tampereen piiri Uudenmaan piiri KILPAILUTOIMINTA. Liitonmestaruuskilpailut: A-ryhmä: Jyväskylän Toverit, Jyväskylän Lohi ja Vaajakosken Kuohu B-ryhmä: Varkauden Tarmo Mestarit: 15 km Mikko Salmela VilT, 30 km Erkki Siili LaKa, 50 km Opettajat Lasse Pälli»»»»»»»»»»»» Opettajat 31 Erkki Siili, Sulo Pietikäinen ja Eero Salonen Aaro Nalli Erkki Siili ja Leevi Perälä Sulo Pietikäinen Sulo Pietikäinen Leevi Perälä ja Sulo, Pietikäinen Leevi Perälä ja Sulo Pietikäinen Aaro Nalli Erkki Siili ja Eero Salonen

18 32 E. Siili LaKa, 30 km:n joukkuemestaruus: 1) Lahden Kaleva (Siili, Salonen ja Heino), 3xl0 km:n viesti: Varkauden Tarmo ta. Rissanen, H. Mustonen ja V. Suhonen), naisten 10 km: Tyyne Videman VkKP. yli 35 v. 20 km: A. Risl'anen VarT, yli 45 v. 10 km: P. Kärki KeI, alle 18 v. 10 km: o. Rytkönen KiuT, v. 15 km: V. Mattila InV, mäenlasku: yl. sarja Torsti Reijula LaMP, v. Kalevi Männys HTH. alle 18 v. Viljo Ellonen TaiT, yhdistetty: Yl. sarja Reino Sulkunen Lohi v. Ahti Helin MäV, alle 18 v. Viljo Ellonen TaiT. Osanottajia yhteensä 658. Suomeri. mestaruuskilpailut: Tainionkoskella , järjestäjät Tainionkosken Tähti ja Tainionkosken Urheilijat CSHL). Naisten 10 km:n hiihto: mestari Tyyne Wideman VkKP, naisten viesti 3x5 km: mestari Valkeakosken "Koskenpojat (Hilma Pietarinen, Eeva Lahtinen ja Tyyne Wideman). KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. TULn kilpailijoita ulkomailla: Ruotsissa CEskilstuna) ja CSollefteå) Leo Ohvo JyT <Sundsvall) Tyyne Wideman VkKP, Eero Salonen LaKa, Lauri Laine LieP ja Vilho Koskinen SäR, sekä johtajana G. Elovaara. CKiruna) Esko Kuusinen LaMP, Torsti Reijula LaMP ja Lasse Pälli NoT sekä johtajana O. Kaivola. Nämä sekä E. Siili ja S. Hietala lisäksi Bodenin Kisoi&sa CÖrnsköldsvik) Vilho Koskinen SäR. Norjassa (Holmenkollenin kisat) Oslossa Maire Saloranta MeM, Leo Ohvo JyT ja Eino Liimatainen LaMP, johtajana E. Nenonen. Itävallassa CASKÖn talvikisat) Miirzeschlag'issa Pentti Lehtelä ITo ja Unto Muhonen SaJ. UI koi a i s i a k i 1 p a il i joi ta Suo m e s s a. Kuopion Kisa-Veikkojen mäkikilpailuissa Kuopiossa ja Tahmelan Vesa - Nokian Teräs mäkikilpailuissa 1.3. Tampereella nor. jalaiset Harald Kjellgren ja Torger Muggerud. MUU TOIMINTA. TUL oli mukana Kansanhiihtojen Pohjoismaisen kansanhiihtomaaottelun järjestelyissä. Merkkejä suoritettiin liiton seurojen järjestämis.sä tilaisuuksissa Toimikunnassa olivat liiton edustajina K. Niini :nen, T. Pulkkinen ja E. Nenonen. TILASTOA. Hiihtoa harrastavia seuroja oli liitossa 685, joissa kilpailijoita ja harrastajia yhteensä Kilpailuja toimeenpantiin kaikkiaan Luokiteltuja hiihtäjiä: naisia 262, miehiä 1.740, yhteensä ja mäenlaskijoita 195. EDUSTUKSET. Hiihdon yhteistoimikunta: A. K. Leskinen, T. Pulkkinen ja E. Nenonen sekä A. K. Leskinen, K. Niininen ja H. Harjunen. - Kokouksia 7, käsitelty 54 asiaa. Kansanhiihtojen järjestely toimikunta: E. Nenonen ja T. Pulkkinen < > sekä K. Niininen ( ). PohjOismainen hiihtokonferenssi Oslossa 18.-1:).8. Edustajana A. K. Leskinen. Kansainväliset mäenlaskun arvostelutuomarit: A. K. Leskinen, Oiva Kaivola ja Vilho Peura. YLEISTÄ. LIITON JALKAPALLOTOIMINTA. Kuluneen vuoden jalkapallotoiminnasta voidaan kirjoittaa erittäin tuloksellinen lehti. Kotkan Työväen Palloilijat, ainoa TULo joukkue mestaruussarjassa, voitti kovien ottelujen jälkeen Suomen jalkapallomestaruuden. Voittoa onkin pidettävä yhtenä liiton suurimmista urheilusaavutuksista viime vuodelta. Sitä täydemtää lisäksi Helsingin Jyryn saavuttama nuorten Suomen mestaruus. Kun vielä lisätään, että liiton asema yhteisissä sarjoissa vahvistui, voidaan täydellä syyllä uskoa toiveet jalka Palloilun kehityksestä hiljalleen täyttyvän. Mainittakoon vielä, että SPL ei suostunut TULn esitykseen A- ja B liitto-ottelujen järjestämisestä. :'1iton palveluksessa oli kuuden viikon ajan itävaltalainen valmentaja Johann Kliwitsch, jonka ansioksi on osittain laskettava e.m. menestykset. Tilapäisinä valmentajina toimivat Yrjö Heikkilä ja Pentti Lamminen. Heidänkin työnsä oli erittäin arvokasta alempien sarjajoukkueiden kouluttamisessa. Yhteisten sarjojen seuroille lih.to myönsi valmennllsavustusta. 3 33

19 34 Ns. olympiavalmennus oli yhteinen, josta huolehti liittojen asettama valitsemisvaliokunta. TULn pelaajia on valmennuksessa ollut n % koko osanottajamäärästä. Kilpailutoiminnasta on vielä mainittava ASKÖn maassamme ja TULn joukkueen vierailu Puolassa. nestys otteluissa oli odotettua parempi. joukkueen vierailu Joukkueemme me- Syksyllä tehtiin liiton puolesta esitys SPL:lle ns. kolmannen yhteisen sarjan muodostamisesta, joka esitys ei kuitenkaan johtanut tällä kertaa myönteiseen tulokseen. Palloilutoiminnan yhä laajentuessa päätti liittokokous muodostaa erilliset jaostot jalka- ja jääpalloilua varten. Liittokokous hyväksyi käytäntöönotettavaksi myös uudet jalkapalloilun kilpailusäänllöt. JALKAPALLOJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Kalle Altti (30), jäseninä Erkki Pastinen (33), alkaen Frans Nikkinen (2), Henry Lindbergh (13), Voitto Jermilä (3), saakka Paavo Raunisto (14), Eino Tarkiainen (7) ja Olavi Airaksinen (4), - Ltk:n edustajana Eino Rantanen (2). Sihteerinä Unto Huttunen ja alkaen Esko Piipponen. Kokouksia 34, käsitelty 368 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. Valmentajina ja luennoitsijoina ovat toimineet Johann Kliwitsch <Itävalta), Yrjö Heikkilä, Pentti Lamminen, Reino Valkama, Olli Vasama, A. Lehtonen, Vieno Nummelin, Ensio Sorjonen, Armas Ahti, Eino Koivisto. Aarne Kekäläinen, Aarne Nyrönen, Erkki Pastinen, Eino Rantanen. Unto Huttunen, Väinö Niemi, llmari Muona, Väinö Honkaniemi, Emil Vuorimaa, Eino Flinck, Reino Laine, Hjalmar Tammelin, Eino Manni, V. Karlsson, T. Mäkelä, Erkki Pohjolainen ja E. Friman. KURSSI- JA KOULUTUSTYÖ. Seuraohjaajakurssi Pajulahdessa, osanottajia 23. Ohjaajina Reino Valkama ja Pentti Lamminen. Seurahuoltajakurssi Pajulahdessa, osanottajia 13. Opettajina R. Valkama ja V. Nummelin. Nuorten palloilijoiden leiri Pajulahden Kangaslammella. osanottajia 19. Opettajina Olli Vasama ja Pentti Lamminen. Edustuspelaajien leiri Pajulahdessa, osanottajia 21. Opettajina itävaltalainen Johann Kliwitsch, R. Valkama ja Y. Heikkilä. Jalkapallovalmennustilaisuuksia Kotkassa , Tampereella Helsingissä Turussa , Raumalla ja Kuopiossa Opettajana Johann Kliwitsch, osanottajia yhteensä 300. Nuorten edustuspelaajien leiri Pajulahdessa Valmentajina Reino Valkama ja Emil Vuorimaa. Osanottajina KTPn ja Jyryn joukkueet. JalkapallovalmennustilaisUuksia Kuopiossa, Raumalla ja Pietarsaaressa ajalla Opettajana Pentti Lamminen, osanottajia yhteensä 120. Jalkapalloilun valmennustilaisuuksia Suolahdessa, Äänekoskella, JyväskYlässä, Vaajakoskella, Forssassa, Hyvinkäällä, Lappeenrannassa, Lauritsalassa, Joutsenossa, Porissa, Savonlinnassa, Pieksämäellä, Varkaudessa, Joensuussa ja Karhulassa ajalla Opettajana Yrjö Heikkilä, osanottajia yhteensä 570. Erotuomarien neuvottelupäivät Tampereella Osanottajia 18, opettajina Yrjö Kaivola ja Väinö Niemi. Pii r i kun n ali i n e n vai m e n n u s toi m i n t a. Helsingin piirin nuorten leiri Pajnlahdessa, osanottajia 26. Opettajina Olli Vasama ja Pentti Lamminen. Tampereen piirin nuorten leiri Valkeakoskella, osanottajia 20, opettajana Pentti Lamminen. Karjalan piirin seuraohjaajakurssi Joensuussa, osanottajia 9, opettajana E. Sorjonen. Erotuomarikurssit: Kyruenla!lkson piirissä (Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa), osanottajia 40. Opettajina E. Koivisto ja A. Ahti. Saimaan piirissä (Tainionkoskella, Lauritsalassa ja Savonlinnassa), osanottajia 35.. Opettajana A. Kekäläinen. Pohjanmaan piirissä (Kokkolassa, Vaasassa, Seinäjoella ja Pietarsaaressa), osanottajia 40, opettajana A. Nyrönen. Karjalan piirissä (Joensuussa), osanottajia 10, opettajana A. Kekäläinen. Kotkan Työväen Palloilijat, Tampereen Kisatoverit: ja Helsingin Ponnistus järjestivät valmennusleirin Pajulahdessa. Osanottajia 50. Opettajina Toivo Paananen, Urho Lindevall ja Väinö Honkaniemi. KlLP AlLUTOIMINTA. Li i t 0 n ja 1 kap ali 0 m e s t a r u u s. Mestaruuskilpailuun saivat osallistua vain yhteisten sarjojen ja suur- 35

20 36 sarjan joukkueet. Mestariksi selviytyi Kotkan Työväen Palloilijat voitettuaan Turun Pyrkivän 1-0. Mestarijoukkue: Veikko Heiskanen, Pertti Koivisto, Into Koskimaa, Sulo Parkkinen, Kaarlo Kalavainen, Aimo Sommarberg, Yrjö Rainero, Kauko Hakala, Mauri Vanhanen, Pertti Vanhanen, Kalle Lahti, varalla Esko Glummerus ja; Matti Salmelainen. ottelujen tulokset 1 kierros KoRel 4-2 MPS f ValKP } 2-0 HyP KP-48 } KajPS RaPa l JBK J II kierros KORe} HPo 4-1 ValKP } TKT 3-2 KP-48}' Elo 4-3 RaPa} TuTo 2-1 IV kierros V kierros TuPy } TuPy l 3-0 TuV ( TKT } 4-3 KTP TuVe} 2-2 HKu KTP} HKt.< luopui Nuo l' t e n me s t a r u u s. Nuorten mestaruuden voitti Helsingin Jyry. olivat: (mukana oli 17 JOUkkuetta) Jyry KTP TPV R. Pallo HPo } TuPy TKT } RaPa. Elo } KTP TuVe t HKu J II! kierros Loppuottelu TuPY \ 1-0 KTP, KTP Loppusarj an sijoitukset ~9 2 Mestarijoukkue: Reijo Ingström, Aarno Granberg, Kalevi Kalliola, Jorma Karlsson, Raimo Alppi, Reijo Hento, Eino Kaasinen, TImari Karonen, Jaakko Hämäläinen, Ake Johansson ja Toivo Matikainen. Li i t 0 n muu t s a r j a t. Suursarja ( 8-lohkoine~ ) pelattiin kaksinkertaisena, joukkueita 41. Eri lohkojen voittajat: Malmin Pallo-Seura, Helsingin Jyry, Valkea - kosken KP, Rauman Pallo, Jakobstads BKB, Kajaanin Palloseura, Kotkan Reipas ja Kuopion Pallo -48. Em. joukkueet olivat mukana Suomensarjan karsinnoissa. Liittosarja (8-lohkoinen), joukkueita 43. Eri lohkojen voittajat: Hangon AIK, Oulunkylän TU, Taalintehtaan Jäntevä, Nokian Pyry, Kymin Palloilijat, Kaskisten Veto, Äänekosken Huima ja Joutsenon Kataja. Em. joukkueet nousivat suursarjaan. Li i t t 0 s a r jan k a r s i n n a t. Liittosarjaan nousivat Pispalan Tarmo, Turun Jyry, Helsingfors AIK ja Kymin Veikot. JOUkkueita oli karsinnoissa 9. Y h t e i s e t s a r j a t. Mestaruussarjassa oli mukana Kotkan Työväen Palloilijat, joka voitti Suomen jalkapallomestaruuden 27 pisteellä. Toisena Vaasan IFK 26 pistettä ja kolmantena Turun Pallokerho 23 pistettä. Joukkueita sarjassa 10. Suomensarja (2x10 joukkuetta) pelattiin länsi-itä-iohkoisena. Länsilohkossa oli liittomme joukkueita mukana (sijoitukset) : Turun Pyrkivä (1 ), Tampereen Kisatoverit (2), Turun Toverit (4) ja Turun Veikot (7). Turun Pyrkivä nousi mestaruussarjaan. Itälohkoon osallistui liittomme joukkueista Helsingin Kullervo (4 ), Ponnistus (8) ja Kuopion Elo ( 9 ). Viimeksimainittu putosi suursarjaan. Karsinnoissa selvisivät Suomensarjaan Jakobstads Bollklub ja Rauman Pallo. Nuo r t, e n Suo m e n m e s t a l' u u s. Helsingin Jyry (TUL) - TIves-Kissat 6-1. Mestarijoukkue sama kuin liiton mestaruusjoukkue. Ottelu III sijoituksesta: Kotkan Työväen Palloilijat (TUL) - Pallo-Toverit 6-0. KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. Su o m ala i s i a u l k 0 m a i11 a. 37 Kuopion Liittojoukkueemme vieraili Puolassa Ottelut : TUL---Krakowa 2-2, TUL---Valbrzych 0-3 ja TUL---Poznan 4-3. Joukkue: matkan johtajana Eino Rantanen, joukkueen johtajana Taisto Inkeroinen (KTP), valmentajana Toivo Paananen (KTP), tulkkina Valdemar Mörsky (HVisa). Viimeksimainittu toimi myöskin erotuomarina.

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 1948. sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 1948. sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1948 sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ja ESITYSLISTA HELSINGISSÄ 1949 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. I " TYÖVÄEN

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina 6.8.2015 Joukkuetulokset / Miehet Miehet alle 70 v Sija Nimi Kaloja 1 Mikkelin Eläkkeensaajat ry1 4,510 Heikki Kiljunen 0,514 Pentti Tarkiainen 0,834

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ 19~6 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TYÖVÄEN

Lisätiedot

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset 1976 2016 Alaosasto perustettu 23.2.1976, jolloin paikalla 17 eläkeläistä Hallitukset Jäsenmäärä 1976? Eino Mäkinen Aino Antila Erik Pauli Liisa

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 17.6.2017 Paikka Valkea talo, Ilkantie 4 00400 Helsinki Lounas klo 12.00 13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus Lennoston rata, Pirkkala 22. - Isopistooli, sarja H 1. ylil Ari Meinander P-H 97 96 94 287 91 97 94 282 569 2. ltn Marko Talvitie E-P 92 96 90 278 96 94 99 289 567 3. kapt Juha Virtanen Kym 90 94 95 279

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila

Kansalliset tikkakisat Humppila Kansalliset tikkakisat Humppila 25.10.2015 25 tikkaa päivitetty 25.10.2015 klo 19.40 MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 42 41 44 37 205 2. Tammi Aimo TurTi 35 40 38 44 46 203 3. Varsaluoma Kosti ITK 39 40 39

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 1 1786 Neuvonen Mikko Juvan yhd. 2 1154 Kuitunen Heimo Hirvensalmen yhd. 3 1129 Luhanko Mauri Haukivuoren yhd. 4 1120 Liukkonen Aarre Hirvensalmen yhd. 5 1118 Simonen Matti Pieksämäen

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA EKL:n ulkoboccian henkilökohtaisista mestaruuksista kilpaili ennätysmäärä osallistujia 5.-6.8.2012 Virtain urheilukeskuksessa, kun 27 naista ja 42 miestä

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri pilkkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri pilkkicup 2011 Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri pilkkicup 2011 Miehet I II III IV V 1-5 1-5 4-parasta sijoitus tulos g P tulos g P tulos g P tulos g P tulos g P yhteistulos pisteet kilpailua 2011 1. Voutilainen

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

EKL:n rannaltaongintakilpailut Tervo Tulokset / Joukkuekilpailu / Miehet

EKL:n rannaltaongintakilpailut Tervo Tulokset / Joukkuekilpailu / Miehet EKL:n rannaltaongintakilpailut 17.8.2017 Tervo Tulokset / Joukkuekilpailu / Miehet Miehet alle 70 Sija Nimi Kaloja 1 Keiteleen Eläkkeensaajat ry 1 3,726 Erkki Jurvanen 1,396 Esa Sormunen 0,808 Hannu Raittila

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

+4. Hdrkman Reiio Pohiois-Pohianmaa Ahonen Kalevi Eteld-Savo 170. Eldkel iiton Rantaon g i n nan valtaku n nal I iset mestaruskisat Miehet

+4. Hdrkman Reiio Pohiois-Pohianmaa Ahonen Kalevi Eteld-Savo 170. Eldkel iiton Rantaon g i n nan valtaku n nal I iset mestaruskisat Miehet Eldkel iiton Rantaon g i n nan valtaku n nal I iset mestaruskisat Miehet 70 ia vli Nimi Piiri 1. Simola Pentti Kariala 2825 2. P6l6nen Veli Kvmenlaakso 1940 3. Potinkara Aarne Kariala 1535 4. Huovinen

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Ilomantsi, 14.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 6 PS 275 (29:07) 296 (0m/-2m) 528 (88) 1099 2. Varis Jukka 8 PK 266 (30:35) 276 (+7m/+5m) 546 (91) 1088 3. Seppä

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri Hollola, Hälvälä 04.09.2010 10:50:13 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 99 97 99 97 99 588 2. Veli-Matti Mukari HAS 97 98 98 98 97 99 587 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 99 99 98 96 97 586

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

I 1 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1954 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U LI I TT 0

I 1 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1954 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U LI I TT 0 I 1 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1953 HELSINGISSÄ 1954 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U LI I TT 0 R.Y. ,., 1 r, TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINT AK.ER TOMUS I.. J j (.\ vuodelta 1953,

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1958 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1958 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1957 sekä vuoden 1958 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO esityksineen HELSINGISSÄ 1958 TYOVÄEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

Ikämiesten SM-kisat 2014

Ikämiesten SM-kisat 2014 50m Kivääri 60 ls makuu desimaalein Sarja Y50 Ikämiesten SM-kisat 2014 Hevonpää, Halikko 26.7.2014 1 NISSINEN Vesa HVA 100.9 103.7 101.2 102.6 103.6 101.8 613.8 SE 31x 2 JäRVELä Jarmo KuusA 100.5 101.3

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot