MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 11.8. 5.9.2012"

Transkriptio

1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän luominen Kuopioon / Itä- Suomen yliopisto Teema: hyvinvointi Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (70 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeessa rakennetaan aluksi tiivis hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden toimintaverkosto ja tutkimuskeskittymä Pohjois-Savon alueelle. Jatkossa alueellisesta tutkimuskeskittymästä kehitetään yhteistyössä muiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja terveydenja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa kokonaisuus, jonka puitteessa toteutetaan tutkimushankkeita, kehitetään tutkimusmenetelmiä, kartoitetaan olemassa olevaa osaamista sekä järjestetään koulutusta kansallisessa ja kansainvälisessä verkostossa tavoitteena tehostaa terveydenhuollon toimintaa. Hankkeen avulla etsitään myös terveydenhuollon eri toimijoiden mahdollisuuksia taloudellisempaan palveluiden tuottamiseen. Uudella perustettavalla tutkimuskeskittymällä on myös tärkeä koulutuksellinen funktio maisteri ja tohtoritason koulutuksessa, sillä hankkeen aihepiirin osaajista on pula sekä viranomaispuolella (mm. Fimea) että lääketeollisuudessa. Hankkeen tuotoksena Kuopioon muodostuu monitieteellinen hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä, joka on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu sekä verkottunut, jolloin: - tutkimuksessa saatua tietoa voidaan paremmin hyödyntää päätöksenteossa - hoitojen kustannusvaikuttavuuden systemaattinen arviointi tulee osaksi terveydenhuollon rutiinitoimintaa - kehitetään tutkimusmenetelmiä, joita voidaan hyödyntää sairaaloiden, lääkeyritysten tai viranomaisten (esim. Fimea) toiminnassa joko ns. palvelututkimuksena tai osaavan työvoiman muodossa - läpinäkyvyys lisääntyy ja hyviä toimintamalleja saadaan käyttöön. Korkean resoluution pyyhkäisyelektronimikroskoopin hankinta analyyttiseen pintarakenteiden karakterisointiin (HR-SEM) / Itä-Suomen yliopisto Teema: teknologiateollisuus Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (60 %) ja kokonaiskustannukset Tämän EAKR-rahoituksen ensisijainen tavoite on hankkia korkean resoluution pyyhkäisyelektronimikroskooppi (HR-SEM), alkuaineanalyysilaitteistot, niihin liittyvät ohjelmistot ja näytteenvalmistuksen laitteistoa Itä-Suomen yliopistoon. Hankittavalla laitteistolla on myös kansallisesti merkittävä asema tutkimusinfrastruktuurina, sillä vaihtelevan tyhjiöpaineen laitteistoja ei ole muissa korkeakouluissa, paitsi Aaltoyliopistossa. Välillisesti tämän hankekokonaisuuden avulla a) vahvistetaan kansainvälisen tason huippuosaamista ja tiivistetään tutkimusyhteistyötä Itä-Suomen yliopiston vahvuusaloilla, b) vahvistetaan korkeatasoista tutkimusympäristöä ja lisätään tutkimusryhmien ja yritysten

2 toimintaedellytyksiä Itä-Suomessa, c) aktivoidaan hanketoimintaa ja osittain mahdollistetaan jo suunniteltujen hankkeiden toteutus Itä- Suomessa (ml. Biocenter Kuopio), d) tarjotaan jatkossa SI B-labs: n tasokas SEM-palvelukokonaisuus, joka tuottaa asiantuntijapalveluja ja käyttökoulutusta sidosryhmille, e) laajennetaan teknologiaan liittyvää käyttäjäkuntaa merkittävästi sitouttamalla ja kouluttamalla Savonia amk: n henkilöstöä laitteen käyttäjiksi f) alennetaan kynnystä alemman korkeakoulutason tutkimus- ja opetusprojekteih in vahvistamalla yhteistyötä Savonia amk:n kanssa ja g) lisätään alueellisten yritysten T&K-tutkimusta Savonia amk:n kontaktien kautta.. Aerosolien ja päästöjen altistusyksikkö / Itä-Suomen yliopisto Teema: energia- ja ympäristöteknologia Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (60 %) ja kokonaiskustannukset Projektin tavoitteena on kehittää Itä-Suomen yliopiston Savonia-ammattikorkeakoulun ja yrityskampuksen yhteistyötä tuomalla monitieteinen ympäristöteknologian, aerosolitieteen ja terveyshaittojen toksikologisen tutkimuksen erityisosaaminen opetukseen ja yritystoimintaa tukevaan tuotekehitykseen. Uudella koe-eläin altistusyksiköllä ja laitekannalla voidaan tukea tutkimuksen ja koulutuksen lisäksi yhteistyön rajapinnalla syntyvää innovaatiotoimintaa, verkostoitumista ja vahvistaa kansainvälistä kilpailukykyä. Hankkeen tuloksena saavutetaan mm. seuraavia etuja: Päästöjen ja ympäristöterveyden tutkimus- ja kehitysvalmiudet vahvistuvat kansainvälisesti arvioiden huipputasolle Kuopion kampusalueella - edistetään yritystoiminnan kansainvälistymistä ja kansainvälistä kilpailukykyä - vahvistetaan alueen työllisyyttä ja koulutusta - edistetään Itä-Suomen alueen omien uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiaomavaraisuuden nostamista kestävällä tavalla Luodaan erinomaiset puitteet haasteellisten tutkimus- ja kehityshankkeiden toteuttamiseksi (esim. EUpuiteohjelmat, Suomen Akatemia, Tekes, yrityshankkeet) - edistetään kestävää kehitystä ja ihmisten hyvinvointia - vähennetään pysyvästi ihmisten altistumista kaikkein haitallisimmille ilmansaasteille - tuodaan hankkeessa kehitettävä laitteisto kiinteäksi osaksi uusien teknologioiden ja vähäpäästöisten prosessien kehitystyötä - vastataan tulevaisuuden lainsäädännön vaatimiin testaus- ja tutkimustarpeisiin. Keiteleen yritysinfra / Keiteleen kunta Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (50 %) ja kokonaiskustannukset Keiteleen yritysinfra -hankkeen tavoitteena on lisätä Keiteleen kunnan vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä. Teollisuusalueelle rakennetaan tiestöä ja tontteja, jotka mahdollistavat yritystoiminnan sijoittumisen alueelle, parantavat logistisia ratkaisuja mm. siten, etteivät esim. puukuljetusrekat enää jatkossa aja keskustan lävitse. Yrityksiä palvelevan perusrakenteen investointien myötä yritystoiminnan kehittäminen ja laajentaminen mahdollistetaan myös tulevina vuosina. Alueen infran parantamisen johdosta alueelle sijoittuu myö-

3 hemmin uutta teollisuutta, mm. joiden toiminta hyödyttää olemassa olevaa elinkeinorakennetta ja Keiteleen kuntaa. Teollisuusalueella toimii nykyisin n. 20 yritystä, joista merkittävin on Keitele Group.. Lossisaaren matkailu / Keiteleen kunta Hankkeen esittelee Satu Vehreävesa Hankkeelle haettu EU + valtio tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtio tuki on (50 %) ja kokonaiskustannukset Lossisaaren matkailu -hankkeen tavoitteena on lisätä Keiteleen kunnan vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä siten, että perusrakenteen infran parantamisesta voivat hyötyä saaressa jo toimivat yritykset, mutta myös sinne lähitulevaisuudessa yritystoimintaa perustavat uudet yritykset. Kohdealueelle rakennetaan tiestöä ja tontteja, jotka mahdollistavat yritystoiminnan sijoittumisen alueelle ja parantavat osaltaan alueen logistisia ratkaisuja. Hankkeen tavoite palvelee yrittäjyyttä eli jo olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksien kehittymistä ja kasvua, uusien yritysten syntymistä ja uuden yritystoiminnan sijoittumista Keiteleelle.. Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet TL 1 Tuoreita ruokaelämyksiä kokouksiin ja tapahtumiin Tuore / Savon koulutuskuntayhtymä Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (75 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeen tavoitteena on, että Pohjois-Savon kokous- ja tapahtumapalvelut järjestetään kestävän kehityksen mukaisesti. Hankkeen kohderyhmiä ovat kokous- ja tapahtumapalveluja tarjoavat yritykset ja yhteisöt, tilaisuuksia järjestävät toimijat, matkailu- ja ravitsemisalan opettajat, kouluttajat ja kehittäjät. Kohderyhmien osaamisen myötä ne pystyvät tuottamaan, markkinoimaan ja ostamaan kestävän kehityksen mukaisia kokous- ja tapahtumapalveluja sekä luomaan uusia, innovatiivisia palvelukokonaisuuksia vastaamaan kysyntää. Hankkeen tuloksena on kestävän kehityksen, paikallisten ratkaisujen sekä osaamisen lisääntyminen. Kohderyhmien kouluttautuminen sekä materiaalit lisäävät valmiuksia suunnitella, tuottaa, markkinoida ja ostaa kestävän kehityksen mukaisia kokous- ja tapahtumapalveluja. Alan kilpailukyky lisääntyy, kun valmiudet vastata kysyntään kasvavat. Myös kustannustehokkuus kasvaa toimijoiden hallitessa kestävän kehityksen mukaisen toiminnan. TL 1 Konsepteista liiketoimintaa / Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (85 %) ja kokonaiskustannukset (lump sum hanke).

4 Hankkeen tavoitteena on luoda ja kokeilla käytännön malli ammattikorkeakoulussa liiketoiminnan käynnistämiselle luovien alojen palvelu-, tuote- ja liikeideakonseptien käytännön kokeilujen ja yhteistyötahojen kanssa aloitetun toiminnan avulla. Tämän saavuttamiseksi testataan kehitettävä malli yritysmäisesti toimimiselle ammattikorkeakouluympäristössä, jossa erityyppisistä liiketoimintakonsepteista kehitetään yrittäjyyttä. Hankkeen aikana testataan kaksi yritystoiminnan pohjaksi suunniteltua liiketoimintakonseptia ja joista tehdään päätös yrityksen perustamiseksi sekä suunnitelma yritystoiminnan hallituksi käynnistämiseksi. TL 1 Lääkehoidon yksilöllinen hallinta / Itä-Suomen yliopisto Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (80 %) ja kokonaiskustannukset (lump sum hanke). Hankkeen tuotos syntyy monialaisen verkoston työpajassa, jossa käsitellään toimintamalleja ja keskustellaan lääkehoidon tiedonhallinnan haasteista ja kehittämiskohteista sekä kehittämisen suuntalinjoista ja yhteistyöstä keskeisten toimijoiden kanssa. Hankkeen tuloksena on ehdotus keskeisimmistä kehittämistoimenpiteistä ja tahoista, joiden kautta voidaan kehittää tietoteknisesti tuettu, turvallinen lääkehoidon toimintamalli Pohjois-Savon alueella. Alueellinen työ linkitetään kiinteästi valtakunnalliseen kehittämistyöhön, selvittäen mahdollisuudet hyödyntää ja pilotoida valtakunnallisia lääkehoidon tiedonhallinnan ratkaisuja Kysterin ja Kuopion kaupungin alueella sekä levittää kehitettyjä malleja valtakunnalliselle tasolle. Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa ASSI-hanke / Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, liikelaitos Osatoteuttajat: Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, Joensuun työterveys kunnallinen liikelaitos, Joensuun kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimi, Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä, Lapinlahden kunta Rahoittaja: Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskukset Teema: hyvinvointi Kyseessä on maakuntien yhteishanke. Hankkeelle haetaan rahoitusta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta ja Pohjois-Savon ELYkeskukselta Hankkeen kokonaiskustannukset ovat , josta tuen osuus on 85 %. Hankkeen tulokset: - menetelmiä, miten asiakkaat valmennetaan ja tuetaan käyttämään omahoitoa ja etähoitoa tukevia sähköisiä palveluja - uudistuneet hoitopolut eri asiakasryhmille, joissa on otettu käyttöön sähköisiä terveyspalveluja sekä niihin liittyvät palvelu- ja toimintaprosessikuvaukset - valmennusmenetelmiä ja -materiaalia, jota voidaan hyödyntää henkilöstön ja asiakkaiden valmentamisessa sähköisten palvelujen käyttöön - toimintatapa hyödyntää sähköistä konsultaatio- ja kokouskäytäntöä osaamisen jakamisessa ja lähiesimiestyössä

5 - toimintamalli sähköisten palvelujen käyttöönottoon, käyttöön ja vaikuttavuuden arviointiin. Laadullisia vaikutuksia arvioidaan osallistuvissa organisaatioissa sähköisten palvelujen vaikuttavuuden arviointiin kehitettyjen mittareiden avulla. Mittareilla on yhteys organisaation strategisiin mittareihin, jolloin arviointi on jatkuvaa myös hankkeen jälkeen. Hankkeen tulokset ja tuotteet suunnitellaan siten, että ne voidaan ottaa mukana olevissa organisaatioissa laajemmin käyttöön. Hankkeen aikana tehdään jalkauttamissuunnitelma ja sitä toteutetaan jo hankkeen aikana. Hanke tekee yhteistyötä maakunnallisten perusterveydenhuollon kehittämisyksiköiden kanssa, joiden kautta hankkeessa syntyvät hyvät käytännöt välittyvät osaltaan muihin kuntiin ja kuntayhtymiin. Luovat erot verkoston kehittämishanke / Maaseudun sivistysliitto Hankkeelle haettu EU + valtio tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtio tuki on (81 %) ja kokonaiskustannukset (lump sum hanke). Ammattimaisen studiotoiminnan pragmaattinen malli, johon sisältyy taiteilijoiden ja ohjaajien liikkuvuus sekä toimenpiteiden seurantamallin tuottaminen. Malli jalkautetaan valtakunnalliselle tasolle jatkoprojektin myötä. Valmistellaan studiotyöpajoja ohjaavien taiteilijoiden rekrytointi- ja perehdyttämisprosessi. Pysyvien yhteistyökäytänteiden rakentaminen ja vakiinnuttaminen Luovat Erot -toimijaverkoston sisällä. Projektissa syntyneiden uusien hyvien käytäntöjen levittäminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla toimijaverkoston tiedotuskanavia hyödyntäen. Luovat Erot -verkoston konseptointi- ja kehittämisvaiheen aikana organisaatioiden toimijat jakavat keskenään parhaita käytäntöjään, joista tuotetaan uudenlaisia toiminnan muotoja, jotka tähtäävät tasa-arvoisten toimintaedellytysten turvaamiseen ja työllistymiseen ammattia vastaavissa tehtävissä sekä tätä kautta myös hyvinvoinnin lisäämiseen. Toimijat ovat sitoutuneita tekemään yhteistyötä verkoston konseptointi- ja kehittämisvaiheen onnistumiseksi sekä projektin jatkovaiheessa koko maan kattavan ja pitkällä tähtäimellä kansainvälisen verkoston rakentamiseksi. Konseptointi- ja kehittämistyön aikana laaditaan Luovat Erot - verkoston pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma, toiminnan laajentamiseksi kansalliselle ja kansainväliselle tasolle sekä valmistellaan toimintaa tulevaisuudessa ohjaavien taiteilijoiden rekrytointi- ja perehdyttämisprosessi. Starttipajalta avoimeen ammattiopistoon / Iisalmen nuorison tuki ry Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (84 %) ja kokonaiskustannukset Starttipajan aloittaa hankejakson aikana ainakin 32 nuorta. Tavoitteena on, että Starttipaja-jakson käytyään nuorten arjenhallinta ja motivaatio on lisääntynyt niin, että 60% heistä jatkaa ammatilliseen koulutukseen tai muuhun työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen. Työpajojen opinnollistamisen tuloksena saadaan konkreettinen kuvaus siitä, mitä tutkintojen vaatimia tietoja ja taitoja työpajojen eri työpisteissä ja -tehtävissä voidaan hankkia. Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden muuttuessa tiedetään, miten analysointi- ja vertailutyötä tehdään ja millaisen työpanoksen se vaatii.

6 Pajatoiminnan opinnollistamisen kautta hankkeen tuloksena syntyy eri koulutusaloilla testattu ohjauksen ja ammatillisen opetuksen malli, jossa erilaisissa elämäntilanteissa ja työuran vaiheissa olevat asiakkaat voivat joustavasti tulla suorittamaan heidän osaamistaan vastaavan ammatillisen tutkinnon. Starttipajojen ja pajojen opinnollistamisen tuloksellisuutta sekä laatua arvioidaan koko hankkeen ajan. Tuloksellisuuden myötä tehdään myös esitykset siitä, miten valtakunnalliset koulutuksen rahoitusjärjestelmät mahdollistavat tulosten laajemman levittämisen ja toiminnan juurruttamisen. Kokonaisarkkitehtuurin osaaminen hyvinvointipalveluissa / Itä-Suomen yliopisto Hankkeelle haettu EU + valtio tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtio tuki on (76 %) ja kokonaiskustannukset Kokonaisarkkitehtuuri (enterprise architecture) on noussut viime vuosina keskeiseksi menettelytavaksi, jonka avulla yritykset, konsernit ja julkinen hallinto pyrkivät hallitsemaan kehittämistyötään, hankesalkkujaan ja erityisesti tiedonhallinnan kehittämistä. Se on johtamisen ja työn kehittämisen väline, jonka avulla ohjataan toiminnan ja tietojärjestelmien kehitystä kohti määriteltyjä tavoitteita. Hankkeessa tuotetaan ja järjestetään hyvinvointipainotteinen kokonaisarkkitehtuurin opintokokonaisuus, joka soveltuu tiedonhallinnan, hyvinvointipalvelujen johtamisen sekä tietojärjestelmien kehittämisen aineja syventäviin opintoihin sekä täydennyskoulutukseen. Opintokokonaisuuteen liittyen projekti tuottaa oppimateriaalia sekä harjoitusten ja luentojen materiaalia sähköisiin ympäristöihin sekä malliopintosuunnitelmia, joita käytetään myös projektin jälkeen järjestettävissä koulutuksissa. Hanke tuottaa sisällön, (8 opetusmoduulia) Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa -opintokokonaisuudelle. SEKE hanke eli Seurakehittämö-hanke / Pohjois-Savon Liikunta ry Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (73 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeessa lisätään seurojen johtokuntien/hallitusten ja päätoimisten työntekijöiden osaamista strategisten kehittämisprosessien läpiviemisessä sekä tuotteistuksessa ja lisätään tapahtumajärjestämisen osaamista. Toisaalta pilottien kautta luodaan mukaan haetuille pilottiseuroille uudenlainen toimintakulttuuri ja strategia. Pilottipaikkakunnilla kehitetään yhdessä kuntaorganisaation kanssa uudenlainen seurojen kokoontumis- ja yhteistyöfoorumi tai kehitetään jo olemassa olevaa. Foorumilla käydään läpi mm. mahdollisuuksia hyvinvointipalvelujen toteuttamiseen ja tuotteistukseen sekä käynnistetään seurojen yhteistyökuvioita. Foorumi antaa mahdollisuuden yhteistyöhön muidenkin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

7 Hankkeessa Pilotoidaan yhdistysten rakenteen kehittämistä siten, että ne entistä paremmin pystyvät tuottamaan ja tuotteistamaan hyvinvointipalveluita. Tämä pitää sisällään mm. seuraavia elementtejä: yhdistyksen perusrakenteen vahvistaminen, yhdistyksen strategian luominen, hallinnon kehittäminen, seuran perusidean kehittäminen, seuran palvelutuotestrategian sekä riskien hahmottaminen, työllistämisen mahdollisuudet, tuotteistamisen sisäänkirjoittaminen seuran kaikkeen kehitystoimintaan, koko kehitysprosessin dokumentointi. Seuran strategia dokumentoidaan ja toiminta organisoidaan sen pohjalta, lisäksi toimenkuvat, kehitetyt sekä kehitettävät uudet palvelut dokumentoidaan myös. Tällöin seuran rakenne ei ole enää niin sidottu siellä tällä hetkellä oleviin ihmisiin (seurahautomo- ja kuntafoorumiopas). Mestari-tapahtuman kehittämishanke / Savon koulutuskuntayhtymä Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (84 %) ja kokonaiskustannukset (lump sum hanke). Mestari-toiminta rakentuu koulutusrajat ylittäväksi yhteistoiminnaksi, joka kykenee välittämään ja muuntamaan tutkimuksellista ja kansainvälistä osaamista ja tietoa maakunnan yrityksille ja yhteisöille, oppilaitosten henkilökunnalle ja viranomaisille. Hankkeen kautta rakennetaan toimintamalli, jonka kautta yhteistyö eri koulutustoimijoiden ja toimialojen kanssa tiivistyy ja yhteistyön tuotokset voidaan muuntaa paikallisia yrityksiä hyödyttäväksi konkreettiseksi toiminnaksi ja ammatilliseksi koulutukseksi. Mestaritoiminnan kautta voidaan tuottaa erityisesti maakunnan yritysten kannalta tärkeää toimialakohtaista kansallista ja kansainvälistä ennakointitietoa. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjeman hylättävät hankkeet Kasvi-ilmakehä vuorovaikutuksentutkimustoiminnan ja infrastruktuurin vahvistaminen (Kasviinfra) / Itä-Suomen yliopisto Hankkeelle haettu EU + valtio tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtio tuki on 0. Vanhentuneiden (rakennettu 1981) kasvialtistuskammioiden ja kasvien kasvatushuoneen poisto ja uuden infrastruktuurin rakentaminen. Investointi koostuu kuudesta uudesta kasvialtistuskammiosta ja yhdestä walk-in kasvien kasvatushuoneesta. Lisäksi hankkeeseen kuuluu uusien kammioiden ja kasvatushuoneen asennukseen liittyvät ilmastointi- ja rakennuskulut sekä otsoni- ja hiilidioksidialtistusten säätö- ja ohjausjärjestelmän uusinta.

8 Hanke ei ole sisällöltään eikä tavoitteiltaan suoraan nähtävissä maakunnan painopistealojen mukaiseksi toiminnoksi tai investoinniksi, eikä hankkeella ole suoria verkostoitumistavoitteita elinkeinoelämän suuntaan. Yhteys elinkeinoelämään on välillinen ja esitetään vain mahdollisuutena, ei konkreettisena suorana hyötynä. Hanke ei pärjää hankevalintoja ohjaavassa pisteytyksessä, sillä hanke ei edistä erityisellä tavalla työllisyyttä, ei synnytä uutta yritystoimintaa, ei edistä yritysten kasvua tai verkostoitumista, eikä esimerkiksi edistä pk-yritysten pääsyä kv-markkinoille. Hankkeen sisällölliset tavoitteet eivät ole uusia tai innovatiivisia vaan kyseessä on UEF:n ympäristötieteen laitoksen yhden tutkimuksellisen osa-alueen vanhentuneen tai vanhentumassa olevan laitteistokannan uusiminen. MYR:n sihteeristö ei puolla hankkeen rahoittamista. Itä-Suomen ESR-toimenpideohjelman hylättävät hankkeet Tunnista osaava romani Itä-Suomi -hanke / Savon koulutuskuntayhtymä Hankkeelle haettu EU + valtio tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtio tuki on 0. Alueella olevan romaniväestön syrjäytyminen vähenee koulutustietoisuuden lisääntymisen myötä. Tätä kautta romanilasten tukemisen mahdollisuudet perheissä paranevat, kun vanhemmat osaavat paremmin ohjata heitä erilaisten opintomahdollisuuksien pariin. Romaniväestön tarpeet koulutuksessa tulevat kuulluksi ja huomioiduksi mahdollisimman laajasti sovellettavissa olevilla tavoilla. Romaniaikuiset, jotka eivät ole käyneet peruskoulua loppuun, löytävät kanavia, keinoja ja erityisesti valmiuksia suorittaa oppivelvollisuuden loppuun. Romaniväestön ammatillisen koulutuksen taso nousee Itä-Suomessa. Romaniväestön kynnys hakeutua ammatilliseen koulutukseen alueella madaltuu sen ansiosta, että koulutukseen pääsee oman vertaisryhmän ja hyvin suunnitellun verkoston tukemana. Eri yhteistyötahojen (romanitoimijat, Tetoimisto, sosiaalitoimisto, seurakunnat, oppilaitokset) välinen tiedotus, yhteistyökäytännöt ja sitoutuminen sekä suunnitelmallisuus romanien tukemiseen paranee. Myös em. tahojen tuen saatavuus romaneille paranee. Hankkeen keskeisenä kehittämiskohteena on Kotipesä -toiminta, jossa romanit opiskelevat yhtenä ryhmänä, kotipesän tukemana. Kotipesäopiskelun sisältöinä voivat olla mm. ATTO-aineet, opiskelutaidot ja työelämätietous. Kotipesän toimintamalliin kuuluu myös mahdollistaa eri ammattialoihin tutustuttava koulutus. Elokuussa 2012 tilanne on kuitenkin se, että koulutukseen hyväksyttyjä romaneja on niin vähän, että Kotipesä-toiminnan pilotointiin ei saada riittävän suurta kohderyhmää, eikä hankkeen toteuttaminen tässä vaiheessa tässä muodossaan siten ole tarkoituksenmukaista. MYR:n sihteeristö ei puolla hankkeen rahoittamista.

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan 2007 2013 hyväksytyt hankkeet TL 2 ILMAKEHÄKESKUS: Itä-Suomen

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR)

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt. TKO-ympäristöt

Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt. TKO-ympäristöt Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt TKO-ympäristöt 2014 4 10 20 26 30 38 Energia- ja ympäristöteknologia Energiatekniikan laboratorio (Savonia-ammattikorkeakoulu) Vesilaboratorio

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 19.10.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI Asialista: 61 Kokouksen

Lisätiedot

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija:

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Kivinen, Pirkko Mattila, Marita Selenius, Pekka

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Kivinen, Pirkko Mattila, Marita Selenius, Pekka KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.40 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino Auvinen, Toni Kivinen,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta. Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015

Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta. Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015 Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015 2 Sisältö Johdanto... 3 Etelä-Suomen suuralue... 3 Länsi-Suomen suuralue... 4 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 2/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 13.2.2015 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

LIITE 2 MYR 15.9.2014

LIITE 2 MYR 15.9.2014 13 LIITE 2 MYR 15.9.2014 2 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kuopio 2014 3 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää Pohjois- Savon mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta Näkökulmia ELO-toimintaan LAITURI-projekti 2014 ELO-opas Julkaisija: LAITURI-projekti Teksti: Antti Laitinen, Sirpa Nykänen, Mervi Sirviö Kannen teos: Mika Heinonen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.10.2009 kello 10:00-13:05 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali Asialista: Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Sironen, Olli Tiihonen, Hannu

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Sironen, Olli Tiihonen, Hannu KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.05 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 20.2.2013. 4.4.2013

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 20.2.2013. 4.4.2013 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 20.2.2013. 4.4.2013 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan 2007 2013 hyväksytyt hankkeet Cleantech Finland Bioenergy

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 29.03.2011 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: 147 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen 3 148 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015

Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015 Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 104:2010 ETELÄ-SAVON INNOVAATIOSTRATEGIA 2010-2015 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 104:2010 ETELÄ-SAVON INNOVAATIOSTRATEGIA

Lisätiedot