MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 11.8. 5.9.2012"

Transkriptio

1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän luominen Kuopioon / Itä- Suomen yliopisto Teema: hyvinvointi Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (70 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeessa rakennetaan aluksi tiivis hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden toimintaverkosto ja tutkimuskeskittymä Pohjois-Savon alueelle. Jatkossa alueellisesta tutkimuskeskittymästä kehitetään yhteistyössä muiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja terveydenja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa kokonaisuus, jonka puitteessa toteutetaan tutkimushankkeita, kehitetään tutkimusmenetelmiä, kartoitetaan olemassa olevaa osaamista sekä järjestetään koulutusta kansallisessa ja kansainvälisessä verkostossa tavoitteena tehostaa terveydenhuollon toimintaa. Hankkeen avulla etsitään myös terveydenhuollon eri toimijoiden mahdollisuuksia taloudellisempaan palveluiden tuottamiseen. Uudella perustettavalla tutkimuskeskittymällä on myös tärkeä koulutuksellinen funktio maisteri ja tohtoritason koulutuksessa, sillä hankkeen aihepiirin osaajista on pula sekä viranomaispuolella (mm. Fimea) että lääketeollisuudessa. Hankkeen tuotoksena Kuopioon muodostuu monitieteellinen hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä, joka on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu sekä verkottunut, jolloin: - tutkimuksessa saatua tietoa voidaan paremmin hyödyntää päätöksenteossa - hoitojen kustannusvaikuttavuuden systemaattinen arviointi tulee osaksi terveydenhuollon rutiinitoimintaa - kehitetään tutkimusmenetelmiä, joita voidaan hyödyntää sairaaloiden, lääkeyritysten tai viranomaisten (esim. Fimea) toiminnassa joko ns. palvelututkimuksena tai osaavan työvoiman muodossa - läpinäkyvyys lisääntyy ja hyviä toimintamalleja saadaan käyttöön. Korkean resoluution pyyhkäisyelektronimikroskoopin hankinta analyyttiseen pintarakenteiden karakterisointiin (HR-SEM) / Itä-Suomen yliopisto Teema: teknologiateollisuus Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (60 %) ja kokonaiskustannukset Tämän EAKR-rahoituksen ensisijainen tavoite on hankkia korkean resoluution pyyhkäisyelektronimikroskooppi (HR-SEM), alkuaineanalyysilaitteistot, niihin liittyvät ohjelmistot ja näytteenvalmistuksen laitteistoa Itä-Suomen yliopistoon. Hankittavalla laitteistolla on myös kansallisesti merkittävä asema tutkimusinfrastruktuurina, sillä vaihtelevan tyhjiöpaineen laitteistoja ei ole muissa korkeakouluissa, paitsi Aaltoyliopistossa. Välillisesti tämän hankekokonaisuuden avulla a) vahvistetaan kansainvälisen tason huippuosaamista ja tiivistetään tutkimusyhteistyötä Itä-Suomen yliopiston vahvuusaloilla, b) vahvistetaan korkeatasoista tutkimusympäristöä ja lisätään tutkimusryhmien ja yritysten

2 toimintaedellytyksiä Itä-Suomessa, c) aktivoidaan hanketoimintaa ja osittain mahdollistetaan jo suunniteltujen hankkeiden toteutus Itä- Suomessa (ml. Biocenter Kuopio), d) tarjotaan jatkossa SI B-labs: n tasokas SEM-palvelukokonaisuus, joka tuottaa asiantuntijapalveluja ja käyttökoulutusta sidosryhmille, e) laajennetaan teknologiaan liittyvää käyttäjäkuntaa merkittävästi sitouttamalla ja kouluttamalla Savonia amk: n henkilöstöä laitteen käyttäjiksi f) alennetaan kynnystä alemman korkeakoulutason tutkimus- ja opetusprojekteih in vahvistamalla yhteistyötä Savonia amk:n kanssa ja g) lisätään alueellisten yritysten T&K-tutkimusta Savonia amk:n kontaktien kautta.. Aerosolien ja päästöjen altistusyksikkö / Itä-Suomen yliopisto Teema: energia- ja ympäristöteknologia Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (60 %) ja kokonaiskustannukset Projektin tavoitteena on kehittää Itä-Suomen yliopiston Savonia-ammattikorkeakoulun ja yrityskampuksen yhteistyötä tuomalla monitieteinen ympäristöteknologian, aerosolitieteen ja terveyshaittojen toksikologisen tutkimuksen erityisosaaminen opetukseen ja yritystoimintaa tukevaan tuotekehitykseen. Uudella koe-eläin altistusyksiköllä ja laitekannalla voidaan tukea tutkimuksen ja koulutuksen lisäksi yhteistyön rajapinnalla syntyvää innovaatiotoimintaa, verkostoitumista ja vahvistaa kansainvälistä kilpailukykyä. Hankkeen tuloksena saavutetaan mm. seuraavia etuja: Päästöjen ja ympäristöterveyden tutkimus- ja kehitysvalmiudet vahvistuvat kansainvälisesti arvioiden huipputasolle Kuopion kampusalueella - edistetään yritystoiminnan kansainvälistymistä ja kansainvälistä kilpailukykyä - vahvistetaan alueen työllisyyttä ja koulutusta - edistetään Itä-Suomen alueen omien uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiaomavaraisuuden nostamista kestävällä tavalla Luodaan erinomaiset puitteet haasteellisten tutkimus- ja kehityshankkeiden toteuttamiseksi (esim. EUpuiteohjelmat, Suomen Akatemia, Tekes, yrityshankkeet) - edistetään kestävää kehitystä ja ihmisten hyvinvointia - vähennetään pysyvästi ihmisten altistumista kaikkein haitallisimmille ilmansaasteille - tuodaan hankkeessa kehitettävä laitteisto kiinteäksi osaksi uusien teknologioiden ja vähäpäästöisten prosessien kehitystyötä - vastataan tulevaisuuden lainsäädännön vaatimiin testaus- ja tutkimustarpeisiin. Keiteleen yritysinfra / Keiteleen kunta Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (50 %) ja kokonaiskustannukset Keiteleen yritysinfra -hankkeen tavoitteena on lisätä Keiteleen kunnan vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä. Teollisuusalueelle rakennetaan tiestöä ja tontteja, jotka mahdollistavat yritystoiminnan sijoittumisen alueelle, parantavat logistisia ratkaisuja mm. siten, etteivät esim. puukuljetusrekat enää jatkossa aja keskustan lävitse. Yrityksiä palvelevan perusrakenteen investointien myötä yritystoiminnan kehittäminen ja laajentaminen mahdollistetaan myös tulevina vuosina. Alueen infran parantamisen johdosta alueelle sijoittuu myö-

3 hemmin uutta teollisuutta, mm. joiden toiminta hyödyttää olemassa olevaa elinkeinorakennetta ja Keiteleen kuntaa. Teollisuusalueella toimii nykyisin n. 20 yritystä, joista merkittävin on Keitele Group.. Lossisaaren matkailu / Keiteleen kunta Hankkeen esittelee Satu Vehreävesa Hankkeelle haettu EU + valtio tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtio tuki on (50 %) ja kokonaiskustannukset Lossisaaren matkailu -hankkeen tavoitteena on lisätä Keiteleen kunnan vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä siten, että perusrakenteen infran parantamisesta voivat hyötyä saaressa jo toimivat yritykset, mutta myös sinne lähitulevaisuudessa yritystoimintaa perustavat uudet yritykset. Kohdealueelle rakennetaan tiestöä ja tontteja, jotka mahdollistavat yritystoiminnan sijoittumisen alueelle ja parantavat osaltaan alueen logistisia ratkaisuja. Hankkeen tavoite palvelee yrittäjyyttä eli jo olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksien kehittymistä ja kasvua, uusien yritysten syntymistä ja uuden yritystoiminnan sijoittumista Keiteleelle.. Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet TL 1 Tuoreita ruokaelämyksiä kokouksiin ja tapahtumiin Tuore / Savon koulutuskuntayhtymä Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (75 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeen tavoitteena on, että Pohjois-Savon kokous- ja tapahtumapalvelut järjestetään kestävän kehityksen mukaisesti. Hankkeen kohderyhmiä ovat kokous- ja tapahtumapalveluja tarjoavat yritykset ja yhteisöt, tilaisuuksia järjestävät toimijat, matkailu- ja ravitsemisalan opettajat, kouluttajat ja kehittäjät. Kohderyhmien osaamisen myötä ne pystyvät tuottamaan, markkinoimaan ja ostamaan kestävän kehityksen mukaisia kokous- ja tapahtumapalveluja sekä luomaan uusia, innovatiivisia palvelukokonaisuuksia vastaamaan kysyntää. Hankkeen tuloksena on kestävän kehityksen, paikallisten ratkaisujen sekä osaamisen lisääntyminen. Kohderyhmien kouluttautuminen sekä materiaalit lisäävät valmiuksia suunnitella, tuottaa, markkinoida ja ostaa kestävän kehityksen mukaisia kokous- ja tapahtumapalveluja. Alan kilpailukyky lisääntyy, kun valmiudet vastata kysyntään kasvavat. Myös kustannustehokkuus kasvaa toimijoiden hallitessa kestävän kehityksen mukaisen toiminnan. TL 1 Konsepteista liiketoimintaa / Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (85 %) ja kokonaiskustannukset (lump sum hanke).

4 Hankkeen tavoitteena on luoda ja kokeilla käytännön malli ammattikorkeakoulussa liiketoiminnan käynnistämiselle luovien alojen palvelu-, tuote- ja liikeideakonseptien käytännön kokeilujen ja yhteistyötahojen kanssa aloitetun toiminnan avulla. Tämän saavuttamiseksi testataan kehitettävä malli yritysmäisesti toimimiselle ammattikorkeakouluympäristössä, jossa erityyppisistä liiketoimintakonsepteista kehitetään yrittäjyyttä. Hankkeen aikana testataan kaksi yritystoiminnan pohjaksi suunniteltua liiketoimintakonseptia ja joista tehdään päätös yrityksen perustamiseksi sekä suunnitelma yritystoiminnan hallituksi käynnistämiseksi. TL 1 Lääkehoidon yksilöllinen hallinta / Itä-Suomen yliopisto Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (80 %) ja kokonaiskustannukset (lump sum hanke). Hankkeen tuotos syntyy monialaisen verkoston työpajassa, jossa käsitellään toimintamalleja ja keskustellaan lääkehoidon tiedonhallinnan haasteista ja kehittämiskohteista sekä kehittämisen suuntalinjoista ja yhteistyöstä keskeisten toimijoiden kanssa. Hankkeen tuloksena on ehdotus keskeisimmistä kehittämistoimenpiteistä ja tahoista, joiden kautta voidaan kehittää tietoteknisesti tuettu, turvallinen lääkehoidon toimintamalli Pohjois-Savon alueella. Alueellinen työ linkitetään kiinteästi valtakunnalliseen kehittämistyöhön, selvittäen mahdollisuudet hyödyntää ja pilotoida valtakunnallisia lääkehoidon tiedonhallinnan ratkaisuja Kysterin ja Kuopion kaupungin alueella sekä levittää kehitettyjä malleja valtakunnalliselle tasolle. Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa ASSI-hanke / Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, liikelaitos Osatoteuttajat: Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, Joensuun työterveys kunnallinen liikelaitos, Joensuun kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimi, Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä, Lapinlahden kunta Rahoittaja: Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskukset Teema: hyvinvointi Kyseessä on maakuntien yhteishanke. Hankkeelle haetaan rahoitusta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta ja Pohjois-Savon ELYkeskukselta Hankkeen kokonaiskustannukset ovat , josta tuen osuus on 85 %. Hankkeen tulokset: - menetelmiä, miten asiakkaat valmennetaan ja tuetaan käyttämään omahoitoa ja etähoitoa tukevia sähköisiä palveluja - uudistuneet hoitopolut eri asiakasryhmille, joissa on otettu käyttöön sähköisiä terveyspalveluja sekä niihin liittyvät palvelu- ja toimintaprosessikuvaukset - valmennusmenetelmiä ja -materiaalia, jota voidaan hyödyntää henkilöstön ja asiakkaiden valmentamisessa sähköisten palvelujen käyttöön - toimintatapa hyödyntää sähköistä konsultaatio- ja kokouskäytäntöä osaamisen jakamisessa ja lähiesimiestyössä

5 - toimintamalli sähköisten palvelujen käyttöönottoon, käyttöön ja vaikuttavuuden arviointiin. Laadullisia vaikutuksia arvioidaan osallistuvissa organisaatioissa sähköisten palvelujen vaikuttavuuden arviointiin kehitettyjen mittareiden avulla. Mittareilla on yhteys organisaation strategisiin mittareihin, jolloin arviointi on jatkuvaa myös hankkeen jälkeen. Hankkeen tulokset ja tuotteet suunnitellaan siten, että ne voidaan ottaa mukana olevissa organisaatioissa laajemmin käyttöön. Hankkeen aikana tehdään jalkauttamissuunnitelma ja sitä toteutetaan jo hankkeen aikana. Hanke tekee yhteistyötä maakunnallisten perusterveydenhuollon kehittämisyksiköiden kanssa, joiden kautta hankkeessa syntyvät hyvät käytännöt välittyvät osaltaan muihin kuntiin ja kuntayhtymiin. Luovat erot verkoston kehittämishanke / Maaseudun sivistysliitto Hankkeelle haettu EU + valtio tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtio tuki on (81 %) ja kokonaiskustannukset (lump sum hanke). Ammattimaisen studiotoiminnan pragmaattinen malli, johon sisältyy taiteilijoiden ja ohjaajien liikkuvuus sekä toimenpiteiden seurantamallin tuottaminen. Malli jalkautetaan valtakunnalliselle tasolle jatkoprojektin myötä. Valmistellaan studiotyöpajoja ohjaavien taiteilijoiden rekrytointi- ja perehdyttämisprosessi. Pysyvien yhteistyökäytänteiden rakentaminen ja vakiinnuttaminen Luovat Erot -toimijaverkoston sisällä. Projektissa syntyneiden uusien hyvien käytäntöjen levittäminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla toimijaverkoston tiedotuskanavia hyödyntäen. Luovat Erot -verkoston konseptointi- ja kehittämisvaiheen aikana organisaatioiden toimijat jakavat keskenään parhaita käytäntöjään, joista tuotetaan uudenlaisia toiminnan muotoja, jotka tähtäävät tasa-arvoisten toimintaedellytysten turvaamiseen ja työllistymiseen ammattia vastaavissa tehtävissä sekä tätä kautta myös hyvinvoinnin lisäämiseen. Toimijat ovat sitoutuneita tekemään yhteistyötä verkoston konseptointi- ja kehittämisvaiheen onnistumiseksi sekä projektin jatkovaiheessa koko maan kattavan ja pitkällä tähtäimellä kansainvälisen verkoston rakentamiseksi. Konseptointi- ja kehittämistyön aikana laaditaan Luovat Erot - verkoston pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma, toiminnan laajentamiseksi kansalliselle ja kansainväliselle tasolle sekä valmistellaan toimintaa tulevaisuudessa ohjaavien taiteilijoiden rekrytointi- ja perehdyttämisprosessi. Starttipajalta avoimeen ammattiopistoon / Iisalmen nuorison tuki ry Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (84 %) ja kokonaiskustannukset Starttipajan aloittaa hankejakson aikana ainakin 32 nuorta. Tavoitteena on, että Starttipaja-jakson käytyään nuorten arjenhallinta ja motivaatio on lisääntynyt niin, että 60% heistä jatkaa ammatilliseen koulutukseen tai muuhun työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen. Työpajojen opinnollistamisen tuloksena saadaan konkreettinen kuvaus siitä, mitä tutkintojen vaatimia tietoja ja taitoja työpajojen eri työpisteissä ja -tehtävissä voidaan hankkia. Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden muuttuessa tiedetään, miten analysointi- ja vertailutyötä tehdään ja millaisen työpanoksen se vaatii.

6 Pajatoiminnan opinnollistamisen kautta hankkeen tuloksena syntyy eri koulutusaloilla testattu ohjauksen ja ammatillisen opetuksen malli, jossa erilaisissa elämäntilanteissa ja työuran vaiheissa olevat asiakkaat voivat joustavasti tulla suorittamaan heidän osaamistaan vastaavan ammatillisen tutkinnon. Starttipajojen ja pajojen opinnollistamisen tuloksellisuutta sekä laatua arvioidaan koko hankkeen ajan. Tuloksellisuuden myötä tehdään myös esitykset siitä, miten valtakunnalliset koulutuksen rahoitusjärjestelmät mahdollistavat tulosten laajemman levittämisen ja toiminnan juurruttamisen. Kokonaisarkkitehtuurin osaaminen hyvinvointipalveluissa / Itä-Suomen yliopisto Hankkeelle haettu EU + valtio tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtio tuki on (76 %) ja kokonaiskustannukset Kokonaisarkkitehtuuri (enterprise architecture) on noussut viime vuosina keskeiseksi menettelytavaksi, jonka avulla yritykset, konsernit ja julkinen hallinto pyrkivät hallitsemaan kehittämistyötään, hankesalkkujaan ja erityisesti tiedonhallinnan kehittämistä. Se on johtamisen ja työn kehittämisen väline, jonka avulla ohjataan toiminnan ja tietojärjestelmien kehitystä kohti määriteltyjä tavoitteita. Hankkeessa tuotetaan ja järjestetään hyvinvointipainotteinen kokonaisarkkitehtuurin opintokokonaisuus, joka soveltuu tiedonhallinnan, hyvinvointipalvelujen johtamisen sekä tietojärjestelmien kehittämisen aineja syventäviin opintoihin sekä täydennyskoulutukseen. Opintokokonaisuuteen liittyen projekti tuottaa oppimateriaalia sekä harjoitusten ja luentojen materiaalia sähköisiin ympäristöihin sekä malliopintosuunnitelmia, joita käytetään myös projektin jälkeen järjestettävissä koulutuksissa. Hanke tuottaa sisällön, (8 opetusmoduulia) Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa -opintokokonaisuudelle. SEKE hanke eli Seurakehittämö-hanke / Pohjois-Savon Liikunta ry Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (73 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeessa lisätään seurojen johtokuntien/hallitusten ja päätoimisten työntekijöiden osaamista strategisten kehittämisprosessien läpiviemisessä sekä tuotteistuksessa ja lisätään tapahtumajärjestämisen osaamista. Toisaalta pilottien kautta luodaan mukaan haetuille pilottiseuroille uudenlainen toimintakulttuuri ja strategia. Pilottipaikkakunnilla kehitetään yhdessä kuntaorganisaation kanssa uudenlainen seurojen kokoontumis- ja yhteistyöfoorumi tai kehitetään jo olemassa olevaa. Foorumilla käydään läpi mm. mahdollisuuksia hyvinvointipalvelujen toteuttamiseen ja tuotteistukseen sekä käynnistetään seurojen yhteistyökuvioita. Foorumi antaa mahdollisuuden yhteistyöhön muidenkin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

7 Hankkeessa Pilotoidaan yhdistysten rakenteen kehittämistä siten, että ne entistä paremmin pystyvät tuottamaan ja tuotteistamaan hyvinvointipalveluita. Tämä pitää sisällään mm. seuraavia elementtejä: yhdistyksen perusrakenteen vahvistaminen, yhdistyksen strategian luominen, hallinnon kehittäminen, seuran perusidean kehittäminen, seuran palvelutuotestrategian sekä riskien hahmottaminen, työllistämisen mahdollisuudet, tuotteistamisen sisäänkirjoittaminen seuran kaikkeen kehitystoimintaan, koko kehitysprosessin dokumentointi. Seuran strategia dokumentoidaan ja toiminta organisoidaan sen pohjalta, lisäksi toimenkuvat, kehitetyt sekä kehitettävät uudet palvelut dokumentoidaan myös. Tällöin seuran rakenne ei ole enää niin sidottu siellä tällä hetkellä oleviin ihmisiin (seurahautomo- ja kuntafoorumiopas). Mestari-tapahtuman kehittämishanke / Savon koulutuskuntayhtymä Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtio tuki on (84 %) ja kokonaiskustannukset (lump sum hanke). Mestari-toiminta rakentuu koulutusrajat ylittäväksi yhteistoiminnaksi, joka kykenee välittämään ja muuntamaan tutkimuksellista ja kansainvälistä osaamista ja tietoa maakunnan yrityksille ja yhteisöille, oppilaitosten henkilökunnalle ja viranomaisille. Hankkeen kautta rakennetaan toimintamalli, jonka kautta yhteistyö eri koulutustoimijoiden ja toimialojen kanssa tiivistyy ja yhteistyön tuotokset voidaan muuntaa paikallisia yrityksiä hyödyttäväksi konkreettiseksi toiminnaksi ja ammatilliseksi koulutukseksi. Mestaritoiminnan kautta voidaan tuottaa erityisesti maakunnan yritysten kannalta tärkeää toimialakohtaista kansallista ja kansainvälistä ennakointitietoa. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjeman hylättävät hankkeet Kasvi-ilmakehä vuorovaikutuksentutkimustoiminnan ja infrastruktuurin vahvistaminen (Kasviinfra) / Itä-Suomen yliopisto Hankkeelle haettu EU + valtio tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtio tuki on 0. Vanhentuneiden (rakennettu 1981) kasvialtistuskammioiden ja kasvien kasvatushuoneen poisto ja uuden infrastruktuurin rakentaminen. Investointi koostuu kuudesta uudesta kasvialtistuskammiosta ja yhdestä walk-in kasvien kasvatushuoneesta. Lisäksi hankkeeseen kuuluu uusien kammioiden ja kasvatushuoneen asennukseen liittyvät ilmastointi- ja rakennuskulut sekä otsoni- ja hiilidioksidialtistusten säätö- ja ohjausjärjestelmän uusinta.

8 Hanke ei ole sisällöltään eikä tavoitteiltaan suoraan nähtävissä maakunnan painopistealojen mukaiseksi toiminnoksi tai investoinniksi, eikä hankkeella ole suoria verkostoitumistavoitteita elinkeinoelämän suuntaan. Yhteys elinkeinoelämään on välillinen ja esitetään vain mahdollisuutena, ei konkreettisena suorana hyötynä. Hanke ei pärjää hankevalintoja ohjaavassa pisteytyksessä, sillä hanke ei edistä erityisellä tavalla työllisyyttä, ei synnytä uutta yritystoimintaa, ei edistä yritysten kasvua tai verkostoitumista, eikä esimerkiksi edistä pk-yritysten pääsyä kv-markkinoille. Hankkeen sisällölliset tavoitteet eivät ole uusia tai innovatiivisia vaan kyseessä on UEF:n ympäristötieteen laitoksen yhden tutkimuksellisen osa-alueen vanhentuneen tai vanhentumassa olevan laitteistokannan uusiminen. MYR:n sihteeristö ei puolla hankkeen rahoittamista. Itä-Suomen ESR-toimenpideohjelman hylättävät hankkeet Tunnista osaava romani Itä-Suomi -hanke / Savon koulutuskuntayhtymä Hankkeelle haettu EU + valtio tuki on ja kokonaiskustannukset Hankkeelle esitetty EU + valtio tuki on 0. Alueella olevan romaniväestön syrjäytyminen vähenee koulutustietoisuuden lisääntymisen myötä. Tätä kautta romanilasten tukemisen mahdollisuudet perheissä paranevat, kun vanhemmat osaavat paremmin ohjata heitä erilaisten opintomahdollisuuksien pariin. Romaniväestön tarpeet koulutuksessa tulevat kuulluksi ja huomioiduksi mahdollisimman laajasti sovellettavissa olevilla tavoilla. Romaniaikuiset, jotka eivät ole käyneet peruskoulua loppuun, löytävät kanavia, keinoja ja erityisesti valmiuksia suorittaa oppivelvollisuuden loppuun. Romaniväestön ammatillisen koulutuksen taso nousee Itä-Suomessa. Romaniväestön kynnys hakeutua ammatilliseen koulutukseen alueella madaltuu sen ansiosta, että koulutukseen pääsee oman vertaisryhmän ja hyvin suunnitellun verkoston tukemana. Eri yhteistyötahojen (romanitoimijat, Tetoimisto, sosiaalitoimisto, seurakunnat, oppilaitokset) välinen tiedotus, yhteistyökäytännöt ja sitoutuminen sekä suunnitelmallisuus romanien tukemiseen paranee. Myös em. tahojen tuen saatavuus romaneille paranee. Hankkeen keskeisenä kehittämiskohteena on Kotipesä -toiminta, jossa romanit opiskelevat yhtenä ryhmänä, kotipesän tukemana. Kotipesäopiskelun sisältöinä voivat olla mm. ATTO-aineet, opiskelutaidot ja työelämätietous. Kotipesän toimintamalliin kuuluu myös mahdollistaa eri ammattialoihin tutustuttava koulutus. Elokuussa 2012 tilanne on kuitenkin se, että koulutukseen hyväksyttyjä romaneja on niin vähän, että Kotipesä-toiminnan pilotointiin ei saada riittävän suurta kohderyhmää, eikä hankkeen toteuttaminen tässä vaiheessa tässä muodossaan siten ole tarkoituksenmukaista. MYR:n sihteeristö ei puolla hankkeen rahoittamista.

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua?

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua? ASSI-hanke Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa 1.10.2012 30.8.2014 Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo, ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety (RECEPS) Anna-Maija Tolppanen 26.9.2013 III sosiaali-

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Miten maakuntaohjelmaa 2014-2017 on toteutettu Pohjois-Savossa Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 15.5.2017 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat Aluerahoitukset

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto Maaliskuu 2014 EAKR-rahoituksen

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT 1 5. 2.2012, U LLA A S IKAINEN, ASKO P U HAKKA, EER O A N TIKAINEN, K A R I LEHTOMÄKI Taustaa ISAT-yhteistyöstä: ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Savoniaammattikorkeakoulun

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Savilahden kampus. Rehtori Veli-Matti Tolppi.

Savilahden kampus. Rehtori Veli-Matti Tolppi. Savilahden kampus Rehtori Veli-Matti Tolppi Savilahden kampusvisio vuodelta 2008 Savilahden kampusalue on tulevaisuudessa Euroopan johtava terveyden, ympäristötieteiden, hyvinvointiosaamisen, teknologian

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan ELY-keskus 22.11.2016 1 Miksi kotoutuminen on tärkeää? Laki kotoutumisen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Maakuntastrategian kumppanuusfoorumi/ Kumppanuustyöpajat toukokuussa 2015 ¼: Yhdessä rajat ylittäen/ Yhteistyötaidot

Maakuntastrategian kumppanuusfoorumi/ Kumppanuustyöpajat toukokuussa 2015 ¼: Yhdessä rajat ylittäen/ Yhteistyötaidot Maakuntastrategian kumppanuusfoorumi/ Kumppanuustyöpajat toukokuussa 2015 ¼: Yhdessä rajat ylittäen/ Yhteistyötaidot Taru Penttilä 25.5.2015 Turun AMK Vetovoimainen opiskelupaikka noin 2000 aloituspaikkaa

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet 1 Ennuste dataosaajien kasvulle vuoteen 2020 2 Tavoite: Osaamisen kasvattaminen Datan

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko Elinikäisen ohjauksen koordinaatio Harri Haarikko 30.10.2014 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet (OKM 2011) 1) Ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavilla ja ne vastaavat asiakkaiden

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013

MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013 MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013 Olettamuksia rahan ja kehityshankkeiden suhteesta Teoria 1: Kehityshankkeet pyrkivät tuloksiin, joita ainakin

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 YRITYSRAHOITUKSELLA Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-Keskus Haasteita ohjelman ratkaistavaksi Yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten heikentynyt kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

AIKO-hankelomake. Hankkeen toteuttaja:kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kyamk Oy ( alkaen Xamk Oy)

AIKO-hankelomake. Hankkeen toteuttaja:kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kyamk Oy ( alkaen Xamk Oy) Hankkeen nimi: Älykäs satama Kymenlaakson innovaatioveturina KYM1 Hankkeen aloitusajankohta: 1.10.2016 Hankkeen päättymisajankohta:31.5.2017 Hankkeen toteuttaja:kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kyamk Oy

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Salla Seppänen Koulutusjohtaja Terveysalan laitos, Mikkeli 8.10.2009 1 Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Antti Lehmusvaara LTY, 7.11.2003 Ammattikorkeakoululaki, 9.5.2003/351: Ammattikorkeakoulun tehtävänä on harjoittaa

Lisätiedot

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta.

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta. Mistä on kyse? Opetuksen järjestämistä ohjataan erilaisilla normeilla ja asiakirjoilla, kuten lainsäädännöllä, opetussuunnitelmien perusteilla, suosituksilla, strategioilla ja suunnitelmilla. Jotta valtakunnalliset

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto Kohti kokonaisvaltaisempia kaivosvesiratkaisuja

Kaivosvesiverkosto Kohti kokonaisvaltaisempia kaivosvesiratkaisuja Kaivosvesiverkosto Kohti kokonaisvaltaisempia kaivosvesiratkaisuja 18.12.2017 Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 1) Romanien koulutuksen ja työllistymisen toimijaverkosto Tavoite: Verkoston toiminnan edelleen kehittäminen sekä laajentaminen Tiivis yhteistyö eri tahojen välillä eri

Lisätiedot

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja , Jyväskylä

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja , Jyväskylä Uusi peruskoulu -visiotyöpaja 6.3.2017, Jyväskylä #uusiperuskoulu UUSI PERUSKOULU 1. Peruskoulufoorumilta visio suomalaiselle peruskoululle 2. Opettajien osaamisen kehittäminen läpi uran 3. Kokeilu-, kehittämis-

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland

Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland Luovaa osaamista ja Osallistamalla osaamista-toimenpidekokonaisuuksien yhteinen aktivointi- ja koordinaatiohanke 2.9.2015

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: Asiakkaat ja henkilöstö murtamassa sektorirajoja. Heidi Rämö Hattulan kunnanjohtaja 25.3.2015

Kommenttipuheenvuoro: Asiakkaat ja henkilöstö murtamassa sektorirajoja. Heidi Rämö Hattulan kunnanjohtaja 25.3.2015 Kommenttipuheenvuoro: Asiakkaat ja henkilöstö murtamassa sektorirajoja Heidi Rämö Hattulan kunnanjohtaja 25.3.2015 Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana + plussat Tutkimuskysymykset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Valtiontalouden kehykset Hallitusohjelma Lainsäädäntöhankkeet Peruspalveluohjelma Paras- hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015 Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.2.2015 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot