05/2011 > Graafinen ohjeisto / Grafisk profil Pietarsaaren seutu / Jakobstadsregionen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "05/2011 > Graafinen ohjeisto / Grafisk profil Pietarsaaren seutu / Jakobstadsregionen"

Transkriptio

1 Graafinen ohjeisto / Grafisk profil / 05/2011 > > Tunnuksen käyttö / Användning av logotyp > Värimääritykset / Färgdefinitioner > Typografia / Typographi

2 > Graafisen ohjeiston käyttäjälle Till användaren av den grafiska profilen Graafisen ohjeiston tehtävä on luoda edellytykset yhtenäiselle ilmeelle. Visuaalisten elementtien tarkalla määrittelyllä ja säätelyllä viestinnästä tulee eheämpää ja hallitumpaa. Ohjeistoa ei ole luotu rajoittamaan suunnittelua vaan tukemaan yhteisen viestin kommunikoimista. Kun materiaalit ovat linjassa keskenään, auttavat ne rakentamaan yhtenäistä kuvaa. Tätä ohjeistoa tulee noudattaa kaikessa Pietarsaaren seudun painetussa ja sähköisessä viestinnässä, markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Ohjeisto määrittelee mm. tunnusten, typografian ja värien käytön. 1 Tunnus / Logotyp 1.0 Tunnuksesta / Om logotypen 1.1 Vaaka- ja kieliversiot / Vågräta versioner och språkversioner 1.2 Suoja-alue / Skyddsområde 1.3 Minimikoko / Minimistorlek 1.4 Väriversiot ja käyttö värin kanssa / Färgversioner och användandet av färg 1.5 Virheellinen käyttö / Felaktigt bruk En grafisk profil är en handbok som skapar förutsättningar för ett enhetligt visuellt uttryck. Genom att definiera och begränsa användandet av de visuella elementen bygger man upp en kontrollerad kommunikationshelhet. Profilen har skapats för att stöda kommunicerandet av ett gemensamt budskap, inte för att begränsa det. När alla material är i linje med varandra stöder de uppbyggandet av en gemensam, enhetlig linje. Denna profil bör följas i all tryckt och elektronisk kommunikation och marknadsföring av. I handboken definieras bl. a hur man använder logotyper, typografier och färger. 2 3 VäriT / Färger 2.0 Päävärit / Huvudfärger typografia / typografi 3.0 Kirjasinperhe / Typsnittfamiljen

3 1.0 > Tunnus > Tunnuksesta Logotyp > Om logotypen Tunnus koostuu keltaisesta pyöreästä merkistä sekä logo-osasta joka on aina kaksikielinen. Tunnuksella halutaan välittää Pietarsaaren seudusta seuraavia asioita: Elinvoima. Energia. Positiivisuus. Lämpö. Valo. Ilo. Kirkkaus. Yksinkertaisuus. Helppous. Yhtenäisyys. Tunnistettavuus. Erottuvuus. Laatu. Logotypen består av ett runt, gult symbolelement och en namndel som alltid är tvåspråkig. Symbolen förmedlar följande saker om : Livskraft. Energi. Positivitet. Värme. Ljus. Glädje. Klarhet. Enkelhet. Lätthet. Gemenskap. Igenkännbarhet. Särskiljbarhet. Kvalitet.

4 1.1 > Tunnus > Vaaka- ja kieliversiot Logotyp > Vågräta versioner och språkversioner Versioiden käyttö Pääsääntöisesti toivottavaa on pystyversion käyttö. Jos pystyversio koetaan epäsoveltuvaksi haluttuun tilaan tai kohteeseen, käytetään tilalla vaakaversiota. Kieliversiot Kun kohderyhmä, julkaisu tms. on suomenkielinen, käytä versiota jossa suomenkielinen nimi ensin. Ja kun ruotsinkielinen, käytä ruotsinkielistä. Användandet av vågräta versioner Det är önskvärt att främst använda den lodräta versionen av logotypen. Ifall den lodräta logotypen inte lämpar sig för utrymmet eller objektet ifråga, kan även en vågrät version av logotypen användas. Språkversioner När målgruppen eller publikationen är finskspråkig, använd versionen där namnet anges först på finska. När målgruppen är svenskspråkig, använd versionen där namnet anges först på svenska.

5 1.2 > Tunnus > Suoja-alue Logotyp > Skyddsområde Tunnuksen ympärille on määritelty suoja-alue, jonka sisäpuolelle ei sijoiteta tekstiä, kuvia tai muita graafisia elementtejä. Lievä sävyvaihtelu taustan värissä on suoja-alueen sisällä sallittua. On kuitenkin varmistettava, että tunnus erottuu taustasta riittävän selvästi. Sallitut taustavärit on määritelty kohdassa 1.5. Suoja-alueen käyttö varmistaa sen, että -tunnus on aina tunnistettavissa ja että se saa aina ansaitsemansa painoarvon. Ett skyddsområde har definierats för logotypen. På logotypens skyddsområde får inte andra element placeras, såsom text, bilder eller andra grafiska element. Svaga kulörvariationer i bakgrundsfärgen är tillåtna, men symbolen bör skilja sig från bakgrunden tillräckligt tydligt. Tillåtna bakgrundsfärger har definierats i stycket 1.5. Skyddsområdet garanterar att symbolen för alltid är igenkännbar och får den tyngd den förtjänar.

6 1.3 > Tunnus > Minimikoko Logotyp > Minimistorlek Tunnuksen tekstilogon luettavuuden ja erottuvuuden kannalta on huomioitava ettei oheisia minimikokoja aliteta. Följande storlekar är minimistorlekar för textlogotypen. För att säkerställa igenkännbarheten och läsbarheten av textdelen bör dessa inte underskridas. Minimikorkeus 25 mm Minimihöjd 25 mm Minimikorkeus 10 mm Minimihöjd 10 mm Pienin koko 1/1 Minimistorlek 1/1

7 1.4 > Tunnus > Väriversiot ja käyttö värin kanssa Logotyp > Färgversioner och användandet av färg Logolle on erikseen määritelty versiot, jotka mahdollistavat sen erottuvuuden eri tilanteissa. Värejä ei saa missään tilanteessa muuttaa, vaikka tavoitteena olisikin logon parempi erottuminen. A. A. Neliväritunnuksen käyttö Lähtökohtaisesti tunnusta käytetään aina keltamustana valkoisella pohjalla. Jos tunnus sijoitetaan muun väriselle pinnalle, käytetään oheisen esimerkin mukaisia vaihtoehtoja. B. Yksiväritunnuksen käyttö Lähtökohtaisesti yksiväri- ja harmaasävypainotöissä värit ovat logotekstissä musta ja merkissä 20% musta. Jos tunnus sijoitetaan muun väriselle pinnalle käytetään oheisen esimerkin mukaisia vaihtoehtoja. Fakseissa käytetään kokomustaa. Följande färgversioner av logotypen har definierats för att garantera att logotypen urskiljs i olika situationer. Färgerna får under inga omständigheter ändras, ävenom målet är att förbättra logotypens synlighet. A. Symbol i fyrfärg Primärt används symbolen alltid som gulsvart på vit botten. Om symbolen placeras på en yta med annan färg, bör någon av alternativen intill användas. B. B. Enfärgssymbol Den primära användningen av logotypen i enfärgs- och gråtonstryck är svart textdel och för symbolens del 20 % svart. Om symbolen placeras på en färgad yta bör någon av alternativen intill användas. I fax används helsvart.

8 1.5 > Tunnus > Esimerkkejä tunnuksen virheellisestä käytöstä Logotyp > Exempel på felaktigt bruk av logotyp A. Suoja-alue Jätä aina riittävä ohjeistuksen mukainen suojaalue logon ympärille. B. Värien muuttaminen Käytä aina ohjeistuksen mukaisia tunnusvärejä. Minkään muunlaisia väriyhdistelmiä ei käytetä. C. Pohjaväri Huomioi aina riittävä sävyero logon ja pohjavärin välillä logon erottumisen varmistamiseksi. Logoa ei koskaan sijoiteta kuvan päälle. d. Mittasuhteet Tunnuksen elementtien keskinäisten mittasuhteiden tulee aina olla ohjeistuksen mukaiset. Tunnusta ei ole tarkoituksenmukaista vääristää millään tavalla. A. Otillräckligt skyddsområde Lämna alltid ett skyddsområde omkring logotypen enligt handbokens anvisningar. A. B. B. c. c. c. B. Ändrande av färgerna Använd alltid symbolfärger enligt handbokens anvisningar. Inga andra färgkombinationer används. C. Bakgrundsfärg Beakta en tillräcklig kontrast mellan logotypen och bakgrundsfärgen för att säkerställa att den urskiljer sig tillräckligt. Logotypen placeras aldrig på en bild. d. d. d. D. Proportioner Proportionerna mellan logotypens element bör alltid följa handbokens anvisningar. Symbolen bör på inget sätt förvrängas.

9 2.0 > Värimääritykset > Päävärit Färgdefinitioner > Huvudfärger -tunnuksen värit on määritelty neljästä eri värisarjasta eri käyttötarkoituksiin sopivaksi. HTML-määritykset soveltuvat verkkoympäristöön. RGB-värejä voidaan hyödyntää sähköisissa sovelluksissa, kuten PPTesityksissä. Pantone- ja CMYK-määritykset taas soveltuvat painettaviin materiaaleihin. Tunnusvärejä voidaan käyttää sähköisissä medioissa ja erilaisissa painotuotteissa hyvää makua noudattaen. Färgerna för s region logotyp har definierats från fyra färgserier som lämpar sig för olika ändamål. HTML-färger lämpar sig för webbaserade lösningar. RGB-färgera kan användas i elektroniska tillämpningar såsom Power Point. Pantone- och CMYK-färger lämpar sig för tryckalster. Logofärgerna kan användas i tryckalster och elektroniska medier enligt god smak. PMS Pantone Process Yellow CMYK 0c 100y 0m 0k RGB 255r 255g 0b HTML FFFF00 PMS Pantone Process Black CMYK 0c 0y 0m 100k RGB 0r 0g 0b HTML Valkoinen/VIT CMYK 0c 0y 0m 0k RGB 255r 255g 255b HTML FFFFFF

10 3.0 > Typografia > Kirjasinperhe Typograph > Typsnittfamiljen Typografia on tärkeä osa Pietarsaaren seudun ilmettä ja yhdenmukaista viestintää. Pietarsaaren seudun typografiassa käytetään DobraSlab-kirjasinperheen eri leikkauksia tilanteen mukaan. Käytäthän pääsääntöisesti Light, Book ja Medium leikkauksia. Kursivointeja toivotaan käytettävän vain erikoistapauksissa. Typografin är en viktig del av s visuella identitet och kommunikation. I s typografi används olika versioner ur DobraSlab-typsnittfamiljen. Använd som regel typsnitt Light, Book och medium. Kursivering används endast i specialtillfällen. DobraSlab Light DobraSlab Book DobraSlab Medium DobraSlab Bold DobraSlab Black DobraSlab Light DobraSlab Book DobraSlab Medium DobraSlab Bold DobraSlab Black

Sisällysluettelo. Alkusanat s. 3. Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa. Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä. 1.1 Tunnus s.

Sisällysluettelo. Alkusanat s. 3. Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa. Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä. 1.1 Tunnus s. Graafi nen ohjeisto Sisällysluettelo Alkusanat s. 3 Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä 1.1 Tunnus s. 4 Tunnuksen värillisyys 1.2 Tunnuksen variaatiot s.

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto. versio 1.01, 20.12.2012

Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto. versio 1.01, 20.12.2012 Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto versio 1.01, 20.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATESANAT 3 01 TUNNUS Tunnuksen osat ja versiot 4 Negatiiviversiot 5 Kieliversiot 6 Merkin käyttö 7 Suoja-alueet

Lisätiedot

Lataa Hyvää Suomesta -merkki osoitteesta: www.hyvaasuomesta.fi/kuvapankki/hyvää-suomesta-logot

Lataa Hyvää Suomesta -merkki osoitteesta: www.hyvaasuomesta.fi/kuvapankki/hyvää-suomesta-logot GRAAFINEN OHJEISTO Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeus on Ruokatieto Yhdistys ry:n jäsenillä sekä niillä MTK:n ja SLC:n jäsenillä, joille Ruokatieto on myöntänyt merkin käyttöoikeuden. Tutustu huolella

Lisätiedot

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Sisällysluettelo Graafinen ohjeisto 3 Naantalin kaupungin logo 4 Vaakuna 5 Logon rakenne 6 Logon suoja-alue ja pienin koko 7 Logon käyttö 8 Värit 9 Typografia 10

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Graafinen ohjeisto 004 Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Sisältö 01 Johdanto 02 Kruunuvaakuna 03 Tunnus 04 Tunnuksen käyttö 05 Toimiala- ja lautakuntatunnukset 06 Asiayhteydenmukaiset tunnukset

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 KIRJEKUORET 10

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Graafinen Ohjeisto Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, SUOSIKKI GOURMETIN TUOTEILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, KODIFIN OY:N YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN VÄRIT

Lisätiedot

Liite 1: Laurean tunnukset

Liite 1: Laurean tunnukset La ur Li ea ite nt 1 un. nu ks e t Brändikirja Liite 1: Laurean tunnukset 1. Yleistä tunnusten käytöstä................... 2 2. Minimikoko ja suoja-alue.................... 3 3. Tunnuksen pystyversiot.....................

Lisätiedot

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 GRAAFINEN OHJEISTO typografia sovellukset kuvamaailma lomakkeisto värit tunnus SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 SAATESANAT HAAGA-HELIA on

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Kuva Arto Halttunen Sisältö ALKUSANAT, JÄÄSKELÄINEN CONSULTING YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 Kaikki asiakkaidemme tarpeet liittyvät oman näkemyksen välittämiseen toiselle ihmiselle. Vain siitä on kyse, ja vain se on tärkeää. Olipa näkemys tarkoitettu sähköasentajalle,

Lisätiedot

TUNNUSTEN OHJEISTUS 6.2.2013. Taideyliopisto Tunnusten ohjeistus 4.2.2013

TUNNUSTEN OHJEISTUS 6.2.2013. Taideyliopisto Tunnusten ohjeistus 4.2.2013 1 TUNNUSTEN OHJEISTUS 6.2.2013 2 SISÄLTÖ 3 Johdanto 6 Taideyliopiston brändiarkkitehtuurin periaate 7 Tunnukset (tekstilogot + X-merkki) 8 Tekstilogojen kieliversiot 9 Tunnusoriginaalit 10 Värin käyttö

Lisätiedot

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 Johdanto Graafiset ohjeistot ovat viestinnän alan yleinen käytäntö. Kaikessa järjestöviestinnässä käytetään organisaatiokohtaisia graafisia ohjeistuksia, jotta

Lisätiedot

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto Visuaalisen suunnittelun ohjeisto 1 Aluksi Visuaaliset ominaisuudet ja viimeistely: ulkoasua määrittelevät ohjeet ja muuttujat Aalto-yliopiston visuaalisen suunnittelun ohjeisto määrittää sovellusten suunnittelulle

Lisätiedot

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto graafinen ohjeisto 2015 Graafinen ohjeisto Sisällys Sisällysluettelo Johdanto VISUAALINEN ILME Tunnus Suoja-alue Tunnuksen käyttö Logo ja iskulause Tunnus, visuaalinen hierarkia Yritysvärit Typografia

Lisätiedot

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. GRAAFINEN OHJEISTO Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. 2 TUNNUS RAY:N KÄYTTÖÖN JÄRJESTÖJEN JA RAY:N KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

Osa 1 Perussuom alaisten graafinen ohjeisto

Osa 1 Perussuom alaisten graafinen ohjeisto Osa 1 Perussuom alaisten graafinen ohjeisto Jos haluat lisätietoja, ilmoituspohjia tai tilata sivuilla esiteltyjä tuotteita, ota yhteyttä Matias Turkkila, 040 172 7525, matias.turkkila@perussuomalaiset.fi

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 2013

Graafinen ohjeisto 2013 Graafinen ohjeisto 2013 Yritystunnus Äänekosken Energian yritystunnus muodostuu kolmesta osasta: sinisestä ja oranssista muodosta, sekä logosta. Ensisijainen yritystunnus Ensisijainen yritystunnus Toissijainen

Lisätiedot

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 AlfaPlus 50 PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076 Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 kuva/bild 1 1 3 412-512 21,5 369-469 21,5 2 258 31

Lisätiedot

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto Keravan kaupunki :: graafinen ohjeisto Esipuhe 1 Graafinen ohjeisto on yhtenäisen viestinnän perustyökalu 1. Tunnus 2 1.1 Tunnus vaaka 3 1.2 Tunnus pysty 4 1.3 Tunnuksen käyttö pienenä 4 1.4 Tunnuksen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Graafinen ohjeisto Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Seudulliset toimijat 30 Tunnusversio 1. 31 Lomakkeisto 32 Tunnusversio

Lisätiedot

Suomen Setlementtiliitto ry Jäsenyhdistykset S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy. Graafinen ohjeisto 2013. Suomen Setlementtiliitto ry

Suomen Setlementtiliitto ry Jäsenyhdistykset S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy. Graafinen ohjeisto 2013. Suomen Setlementtiliitto ry Suomen Setlementtiliitto ry Jäsenyhdistykset S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy Graafinen ohjeisto 2013 Suomen Setlementtiliitto ry Sisällysluettelo GRAAFINEN OHJEISTO Johdanto. 3 Logon

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

6AIKA GRAAFINEN OHJEISTO V E RSI O 2. 0

6AIKA GRAAFINEN OHJEISTO V E RSI O 2. 0 6AIKA GRAAFINEN OHJEISTO V E RSI O 2. 0 2 7.1 0.2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO 01 Tunnus Tunnus ja sen osat 3 Suoja-alueet 4 Musta ja valkoinen tunnus 5 English logo version 6 02 Tunnusvärit Tunnusvärit 7 03

Lisätiedot

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA GRAAFINEN OHJEISTO

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA GRAAFINEN OHJEISTO 11.02.2015 SISÄLLYSLUETTELO Suomen Mielenterveysseura Graafinen Ohje sivu 2 / 27 Logo...4 Logon suoja-alue ja minimikoko...5 Logon käyttö ilmeessä...6 Logon

Lisätiedot

Liikennemerkkien käyttö kaduilla

Liikennemerkkien käyttö kaduilla Liikennemerkkien käyttö kaduilla TEKIJÄT Anna-Liisa Tarvainen Mikko Karhunen Jussi Salminen Tuomas Österman Hannu Laine Jouni Korhonen Markku Setälä Jyrki Ojanen Silja Siltala KUVAT Leena Kalalahti KANSIKUVA

Lisätiedot

Lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhlavuoden tunnus graafi nen ohje 11.12.2008

Lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhlavuoden tunnus graafi nen ohje 11.12.2008 11.12.2008 1. Tunnus, värit ja typografi a SININEN 1 C 90, M 11 PMS 2995 R 0, G 166, B 222 SININEN 2 C 100, M 58, K 21 PMS 294 R 0, G 56, B 130 Lapsen oikeuksien 20-vuotisjuhlavuoden tunnus muodostuu merkistä

Lisätiedot