Lainvalmisteluosasto OM 78/43/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lainvalmisteluosasto 31.5.2010 OM 78/43/2010"

Transkriptio

1 LAUSUNTO Lainvalmisteluosasto OM 78/43/2010 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntönne TEM/2652/070/2008 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LONTOON SOPIMUKSEN HYVÄKSYMISEKSI JA LAEIKSI SEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISEKSI SEKÄ PATENTTILAIN JA HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt oikeusministeriöltä lausuntoa otsikossa mainitusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausuntopyynnössä lausunnonantajia on pyydetty erityisesti ottamaan kantaa kansallisen patentin kielijärjestelyn muuttamisen johdosta ehdotettuihin patenttilain muutoksiin. Oikeusministeriö esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavan. 1. Lausunnon lähtökohdista yleisesti Oikeusministeriö on hallinnonalansa tehtäväkentän mukaisesti tarkastellut lausunnossaan lausuntopyynnön kohteena olevaa luonnosta hallituksen esitykseksi erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien, oikeudenkäyntimenettelyn sääntelyn sekä kieli- ja julkisuuslainsäädännön näkökulmasta. Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Eteläesplanadi 10 PL 25 (09) (09) HELSINKI VALTIONEUVOSTO

2 2(14) 2. Lontoon sopimukseen liittyminen Lausuntopyynnön kohteena olevassa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että Lontoon sopimukseen liittymisen johdosta patenttilakia muutettaisiin siten, että eurooppapatentin voimaansaattamiseksi Suomessa ei enää vaadittaisi eurooppapatentin selityksestä käännöstä suomeksi. Patenttivaatimuksista olisi kuitenkin toimitettava käännös suomeksi. Jos eurooppapatentin käsittelykielenä Euroopan patenttivirastossa on ollut ranska tai saksa, patentinhaltijan tulisi toimittaa käännös myös patentin selityksestä mahdollisine piirustuksineen joko suomeksi tai englanniksi. Jos patentinhaltijan oma kieli on ruotsi, hän voisi kuitenkin toimittaa edellä mainitut suomenkieliset käännökset ruotsinkielisinä. Oikeusministeriö on päivätyssä lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle Lontoon sopimusta käsitelleen työryhmän loppuraportista todennut, että jos Lontoon sopimukseen liitytään, on tärkeää huolehtia sekä kielellisten että oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien oikeuksien toteutumisesta. Edelleen oikeusministeriö on kiinnittänyt huomiota siihen, että jos Lontoon sopimusta käsitelleen työryhmän loppuraporttiin sisältyvät ehdotukset johtavat hallituksen esityksen laatimiseen, niin sanotussa yhteydessä olisi asianmukaista tarkastella Lontoon sopimukseen liittymisen osalta ehdotusten suhdetta perustuslakiin ja erityisesti sen 17 ja 21 :ään. Lausuntopyynnön kohteena olevan esitysluonnoksen yksityiskohtaisten perustelujen jaksossa 5 käsitellään esityksen käsittelyjärjestystä. Lontoon sopimuksen liittymisen osalta esityksen suhdetta perustuslakiin käsitellään lähinnä jakson alajaksossa 5.1. Tältä osin oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että mainitussa yhteydessä ei käsitellä lainkaan esityksen suhdetta perustuslain 21 :n oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin koskevaan säännökseen. Lähdettäessä siitä, että jo oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus edellyttää, että tuomioistuimella on oltava aina mahdollisuus vaatia esittämään käännös koko patenttijulkaisusta suomeksi tai ruotsiksi (ks. oikeusministeriön mainittu lausunto , s. 5), oikeusministeriö katsoo, että esitysluonnoksen asianomaisessa yhteydessä olisi ollut asianmukaista kootusti käsitellä myös mainitun perustuslain vaatimuksen täyttymistä. Lisäksi oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, ettei esitysluonnoksessa lainkaan käsitellä esityksen suhdetta perustuslain 6 :n yhdenvertaisuussäännökseen, vaikka esitys merkitsee ihmisten asettamista kielen perusteella eri asemaan. Esityksen mukaanhan patentinhaltijan olisi toimitettava edellä mainitut käännökset suomeksi. Jos patentinhaltijan oma kieli on ruotsi, hän voisi kuitenkin toimittaa vastaavat käännökset suomeksi tai ruotsiksi.

3 3(14) Vahingonkorvausta tai patentin loukkausta koskeva sääntely Lausuntopyynnön kohteena olevassa esitysluonnoksessa lähdetään siitä, ettei ole tarvetta antaa vahingonkorvausta koskevaa tai Lontoon sopimuksen 2 artiklan a alakohdan mukaista erityissääntelyä. Oikeusministeriö on edellä mainitussa päivätyssä lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle todennut, että siinä tapauksessa, että Lontoon sopimusta käsitelleen työryhmän loppuraportti Lontoon sopimukseen liittymisen osalta johtaa jatkovalmisteluun, laadittavan hallituksen esityksen perustuslainmukaisuuden arviointi -jakson yhteydessä olisi syytä kiinnittää huomiota myös perustuslakivaliokunnan lausunnossa valtioneuvoston kirjelmän Euroopan yhteisöjen komission ehdotuksesta Euroopan unionin neuvoston asetukseksi yhteisöpatentista johdosta esitettyyn seuraavaan kannanottoon (PeVL 46/2000 vp U 54/2002 vp s. 2): Yhteisöpatentin oikeuksia ja velvollisuuksia luovan merkityksen vuoksi on pulmallista, ettei patenttiasiakirjoja välttämättä ole saatavilla unionin jäsenvaltioiden kaikilla virallisilla kielillä. Tämän vuoksi patentin loukkaustilanteessa oletetaan, että vilpittömässä mielessä toiminut mahdollinen loukkaaja ei ole tiennyt loukanneensa patenttia, jos patenttiasiakirjoja ei ole ollut saatavilla hänen kotivaltionsa virallisella kielellä. Tällöin loukkauksesta johtuvan vahingonkorvausvelvollisuuden katsotaan alkavan siitä, kun patentin käännös on annettu väitetylle loukkaajalle tiedoksi tämän kotivaltion sillä virallisella kielellä, jota hän osaa. Ehdotettua tiedoksiantoa on pidettävä vastaajana olevan oikeusturvan kannalta välttämättömänä vähimmäistoimena silloin, kun patenttiasiakirjoja ei ole vastaajan kotivaltion kielellä muuten saatavilla. Edellä mainitun esitysluonnoksen yleisperustelujen toteuttamisvaihtoehtoja koskevassa jaksossa 3.2 todetaan, että kyseisessä yhteisöpatenttiasetusehdotuksessa tilanne erosi Lontoon sopimukseen kielijärjestelyihin verrattuna siinä, että toisin kuin yhteisöpatenttiasetusehdotuksessa Lontoon sopimuksen mukaisesti patenttivaatimuksista voidaan vaatia käännös kyseisen valtion viralliselle kielelle. Patenttivaatimukset ovat patentin oikeudellisesti merkittävin osa, koska ne patenttilain 39 :n mukaisesti määräävät patenttisuojan laajuuden. Kun ehdotuksessa esitetään, että Lontoon sopimukseen liittymisen myötäkin olisi eurooppapatentin oikeusvaikutuksen saamisen edellytyksenä käännöksen toimittaminen patenttivaatimuksista suomeksi (tai ruotsiksi), ei tarvetta vahingonkorvauksen alkamisen kytkemiseen käännöksen toimittamisajankohtaan ole vastaavalla tavalla kuin edellä esitetyssä yhteisöpatenttiehdotuksessa. Tältä osin oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että perustuslakivaliokunta mainitussa lausunnossaan totesi, että [e]hdotettua tiedoksiantoa on pidettävä vastaajana olevan oikeusturvan kannalta välttämättömänä vähimmäistoimena silloin, kun patenttiasiakirjoja ei ole vastaajan kotivaltion

4 4(14) kielellä muuten saatavilla (kursivointi tässä). Kyseisen perustuslakivaliokunnan toteamuksen valossa edellä selostettu esitysluonnoksessa omaksuttu tulkinta vaikuttaa varsin suoraviivaiselta kannanotolta. Mainitun perustuslakivaliokunnan käyttämän monikkomuotoisen ilmauksen patenttiasiakirjoja valossa aivan yksiselitteisenä ei nimittäin välttämättä voida pitää sitä, että pelkkien patenttivaatimusten oleminen käännettyinä suomeksi tai ruotsiksi riittävää. Yksityiskohtaisia havaintoja ehdotettavista lainsäädäntömuutoksista Patenttilain 70 h Pykälän 1 momentin 1 virkkeessä ehdotetaan käännösvelvollisuuden kohteen osalta käytettäväksi ilmaisua momentin mukaista käännöstä siitä tekstistä, jolla Euroopan patenttivirasto on myöntänyt patentin - -. Esitysluonnoksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan pykälän sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi, jotta siinä käytetty käsitteistö vastaisi paremmin nykyisen Euroopan patenttisopimuksen 65 artiklassa käytettyä käsitteistöä. Kyseinen perustelu ei oikeusministeriön näkemyksen mukaan selitä sitä, minkä vuoksi mainitusta käännösvelvollisuuden kohteesta ehdotetaan käytettäväksi edellä selostetun kaltaista ilmausta. Huomattavasti yksinkertaisempaa (ja samalla myös yhteensopivampaa Euroopan patenttisopimuksen 65 artiklan kannalta) olisi viitata pelkästään 2 momentin mukaiseen käännökseen mainitusta eurooppapatentista. Lainkohdan yksityiskohtaisissa perusteluissa on lisäksi kiinnitetty huomiota siihen, että vastaisuudessa 1 momentissa puhuttaisiin ainoastaan patentinhaltijasta (eikä enää hakijasta), koska käännös on toimitettava Euroopan patenttiviraston jo myöntämästä patentista. Tältä osin perusteluja voisi ehkä täsmentää lausumalla kyseisen toteamuksen liittymisestä nimenomaisesti asianomaisessa pykälässä tarkoitettuun velvollisuuteen. Patenttilain 70 n :n tarkoittamissa tilanteissahan käännös voi tulla toimitettavaksi jo ennen eurooppapatentin myöntämistä. Pykälän 2 momentin osalta oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että esitysehdotukseen sisältyvässä patenttilain muuttamista koskevassa lakiehdotuksessa lainkohdan ensimmäinen virke kuuluu: Patenttivaatimuksista on annettava käännös suomeksi. Liitteen 1 rinnakkaisteksteissä vastaava säännös kuuluu kuitenkin: Patenttivaatimuksista on aina annettava käännös suomeksi (kursivointi tässä). Pykälän 4 momenttiin sisältyvän säännöksen mukaan [p]atenttiviranomaisen on huolehdittava siitä, että eurooppapatentin patenttivaatimukset ovat tarvittaessa saatavilla suomen ja ruotsin kielellä (kursivointi tässä). Tältä osin oikeusministeriö toistaa edellä mainitussa päivätyssä lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle esittämänsä toteamuksen siitä, että ilmaisu tarvittaessa on väljä ja että lainsäädännön tarkkarajaisuuden vaatimuksesta johtuen kyseistä ilmaisua on siten pidettävä ongelmallisena. Il-

5 5(14) maisua ole käsitelty lainkaan myöskään esitysluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa asianomaisen pykälän yhteydessä. Patenttilain 70 p Pykälän 1 momentin säännös koskisi sanamuotonsa mukaan ainoastaan riita-asioita. Kuten jo edellä todettu, mainitussa lainkohdassa suoritettavasta asiasta säätämisellä (= tuomioistuimen mahdollisuudesta vaatia esittämään käännös koko patenttijulkaisusta suomeksi tai ruotsiksi) on suora liityntä perustuslain 21 :ssä turvattuun oikeuteen oikeudenmukaisen oikeudenkäyntiin. Ottaen huomioon, että rikosasioiden osalta vaatimus oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeiden täyttymisen turvaamisesta erityisesti vastaajana olevan kannalta on vielä korostetummassa asemassa, oikeusministeriö ei pidä tyydyttävänä, että kyseisestä asiasta ei ehdoteta säädettäväksi lainkaan rikosasioiden osalta. Edellä mainitun lisäksi myös lainkohdan yksityiskohtaisten perustelujen osalta olisi syytä kiinnittää vielä huomiota seuraaviin seikkoihin: - yksityiskohtaisissa perusteluissa voisi selkeämmin tuoda esiin lainkohdan kytkeytymisen yleisperusteluihin, ts. tuoda esiin sen, että tuomioistuimen mahdollisuus velvoittaa toimittamaan käännös koko patenttijulkaisusta suomeksi tai ruotsiksi on nähtävä suorastaan välttämättömäksi perustuslain 21 :n näkökulmasta, - voidaan pitää ainakin jossain määrin kyseenalaisena, onko lainkohta ymmärrettävissä ainakaan kaikilta osin pelkästään oikeustilaa selkeyttäväksi (vrt. käännökseen toimittamiseen velvollinen ja käännöksen toimittamatta jättämisestä ehdotettavat seuraamukset), - yksityiskohtaisissa perusteluissa patenttijulkaisu -ilmaisun käyttämistä perustellaan ainoastaan viittaamalla Ruotsissa omaksuttuun käytäntöön. Ainakin yhtä tärkeää olisi kuitenkin huomion kiinnittäminen patenttilain 21 :ään, jonka voi katsoa sisältävän [kansallisen patentin osalta] nimenomaisen patenttijulkaisun määritelmän. Patenttimääräysten 41 :n kumoaminen Lausuntopyynnön kohteena olevaan esitysehdotukseen sisältyvässä nykytilan kuvauksessa selostetaan muun ohella Patentti- ja rekisterihallituksen patenttimääräysten 41 :n sisältöä. Toisaalta esitysehdotuksessa tuodaan esiin se, että mainittu patenttimääräysten 41 tulisi kumota. Oikeusministeriö kiinnittää tältä osin huomiota siihen, ettei esitysehdotuksessa missään yhteydessä käsitellä lainkaan sitä, minkä vuoksi näin ehdotetaan meneteltäväksi.

6 6(14) 3. Kansallisen patentin kieliregiimin muuttaminen Lausuntopyynnön kohteena olevassa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan kansallisen patentin osalta sen kieliregiimin muuttamista siten, että kansallinen patenttihakemus olisi jatkossa mahdollista käsitellä ja päätökset antaa myös englannin kielellä hakemusprosessin ajan Patentti- ja rekisterihallituksessa. Oikeusministeriö on päivätyssä lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle Lontoon sopimusta käsitelleen työryhmän loppuraportista todennut, että oikeusministeriön näkemyksen mukaan kysymykseen kansallisen patentin kieliregiimin muuttamisesta voi nähdä liittyvän paitsi jo periaatteellisessa mielessä niin myös perustuslain 17 :n näkökulmasta enemmän ongelmia kuin kysymykseen Lontoon sopimukseen liittymisestä. Ensinnäkään kansallisen patentin kieliregiimin muuttamiseen ei ole olemassa, vaikka Lontoon sopimukseen liityttäisiinkin, mitään velvoitetta. Toiseksi ainakin näin ennakolta on vaikea luotettavasti arvioida, mitä kansallisen patentin hakemusmäärille tulee todella tapahtumaan siinä mahdollisessa tilanteessa, että Suomi liittyisi Lontoon sopimukseen. Lisäksi kolmanneksi on huomattava se, että kun eurooppapatentin osalta patenttihakemuksen käsittely ja hakemuksen ratkaiseminen siihen mahdollisine liittyvine väiteprosesseineen kuuluu Euroopan patenttivirastolle, kansallisen patentin osalta vastaavat vaiheet kuuluvat PRH:lle. Lausunnossaan oikeusministeriö onkin katsonut, että kansallisen patentin kieliregiimin muuttamista koskevan kysymyksen osalta asia edellyttää vielä perusteellisesta jatkovalmistelua. Kysymystä kansallisen patentin kieliregiimin muuttamisesta on lausuntopyynnön kohteena olevassa esitysluonnoksessa käsitelty sinänsä huomattavasti perusteellisemmin kuin edellä mainitussa Lontoon sopimusta käsitelleen työryhmän loppuraportissa. Hallituksen esityksen antamista ajatellen jatkovalmistelun olisi kuitenkin odottanut olevan vielä perusteellisempaa. Esitysluonnoksessa ei esimerkiksi lainkaan käsitellä kysymystä kieliregiimin muuttamisen merkityksestä viranomaistoiminnan kannalta yleisesti eikä myöskään tarkastella sen perusteellisemmin kysymystä Patentti- ja rekisterihallitun kyvystä todella suoriutua ratkaisutoiminnasta englanniksi. Myös edellä selostettujen oikeusministeriön päivätyssä lausunnossa esille nostettujen seikkojen osalta esitysluonnoksessa olisi odottanut pohdiskelevampaa otetta tarkasteluun. Tämän lisäksi esitysluonnokseen sisältyvät ehdotukset kieliregiimin muutoksen toteuttamiseen liittyvistä lainsäädäntömuutoksista kaipaisivat ainakin paikoitellen vielä lisäpohdintaa (ks. jäljempänä esitettäviä yksityiskohtaisempia kommentteja). Edellä mainitut seikat huomioon ottaen oikeusministeriö esittääkin harkittavaksi, olisiko parempi tässä vaiheessa edetä hallituksen esityksen antamiseen ainoastaan Lontoon sopimuksen liittymisen osalta ja siirtää kansallisen patentin kieliregiimin muuttamista koskeva asia vielä erilliseen jatkovalmisteluun. Kuten esitysluonnoksessakin todetaan, kansallisen patentin kieliregiimin muuttamista koskeva kysymys on kuitenkin täysin Lontoon

7 7(14) sopimukseen liittymisestä riippumaton asia, minkä lisäksi on huomattava, että jopa Tanskassakin, jossa kansallisen patentin osalta kieliregiimin muuttaminen on sinänsä suoritettu, mainittu muutos toteutettiin vasta sen jälkeen, kun Lontoon sopimukseen liittyminen oli tehty. Perustuslaista johtuvien vaatimusten käsittelystä esitysluonnoksessa Oikeusministeriö on edellä mainitussa päivätyssä lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle kiinnittänyt huomiota siihen, että jos Lontoon sopimusta käsitelleen työryhmän loppuraporttiin sisältyvät ehdotukset johtavat hallituksen esityksen laatimiseen, niin sanotussa yhteydessä olisi asianmukaista tarkastella kansallisen patentin kieliregiimin muuttamisen osalta ehdotusten suhdetta perustuslakiin ja erityisesti sen 17 ja 21 :ään. Lausuntopyynnön kohteena olevan esitysluonnoksen yksityiskohtaisten perustelujen jaksossa 5 käsitellään esityksen käsittelyjärjestystä. Kansallisen patentin kieliregiimin muuttamisen osalta esityksen suhdetta perustuslakiin ja erityisesti sen 17 :ään käsitellään lähinnä jakson alajaksossa 5.2. Tältä osin oikeusministeriö katsoo, että esitysluonnoksessa olisi ollut siinä suoritettua perusteellisemmin paikallaan käsitellä esityksen suhdetta perustuslain 17 :n säännökseen erityisesti viranomaistoiminnassa käytettävien kielten kannalta. Oikeusministeriön käsityksen mukaan esitys toteutuessaan muodostaisi nimittäin ensimmäisen tapauksen, jossa viranomaisessa käsiteltävänä olevassa asiassa sekä käsittely- että päätöskielen muodostaisi pelkästään jokin muu kieli kuin suomi tai ruotsi. Lisäksi oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, ettei esitysluonnoksen asianomaisessa yhteydessä käsitellä lainkaan esityksen suhdetta perustuslain 21 :n oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin koskevaan säännökseen (ks. edellä Lontoon sopimukseen liittymisen osalta sekä jäljempänä säännösehdotusten yhteydessä lausuttua). Yleisiä havaintoja ehdotettavista ratkaisuista liittyen kansallisen patentin kieliregiimin muutoksen toteuttamiseen Hakemuskielten käsittely Oikeusministeriö katsoo, että mikäli ehdotettu kieliregiimin muutos aiotaan toteuttaa, tulisi suomen, ruotsin ja englannin käyttäminen hakemuskielinä säännellä ainakin lähtökohtaisesti keskenään samalla tavalla niin pitkälti kuin mahdollista. Lausuntopyynnön kohteena olevassa esitysluonnoksessa lähdetään kuitenkin siitä, että esimerkiksi patenttivaatimusten ja tiivistelmän käännösten toimittaminen olisi säännelty eri tavalla riippuen siitä, onko hakemus tehty

8 8(14) suomeksi tai ruotsiksi vai englanniksi (ks. patenttilain 8 :n 5 momentti). Erityisesti tältä osin oikeusministeriö ei pidä ehdotusta onnistuneena, sillä itse esitysluonnoksenkin valossa se näyttäisi merkitsevän, että englanniksi tehdyn patenttihakemuksen osalta käännökset suomeksi ja ruotsiksi eivät välttämättä olisikaan toimitettuina patenttilain 8 :n 5 momentin mukaisessa määräajassa (ks. 27 a :n yksityiskohtaiset perustelut s. 39 sekä 60 :n 2 momentti). Huomiota kiinnittää myös se, että patenttilain 21 :ssä ehdotetaan säänneltäväksi patenttijulkaisun sisältämien eri osien kielistä ainoastaan sitä tapausta silmällä pitäen, että hakemuksen hyväksymistä koskeva päätös on annettu englanniksi. Käännösten toimittaminen (eri käännösversiot ) Siinä tapauksessa, että patenttihakemus ja vastaavasti patenttijulkaisu on kokonaisuudessaan ainoastaan englanniksi, patentinhakijan ja vastaavasti patentinhaltijan velvollisuudesta / velvoittamisesta toimittamaan käännös (ns. hallinnollisen prosessin eri vaiheissa) suomeksi tai ruotsiksi ehdotetaan säädettäväksi patenttilain 8 d :n 2 momentissa, 24 :n 2 momentissa ja 27 a :ssä. Tältä osin oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että patenttiviranomaisen velvollisuus käännösten oikeellisuuden tarkastamisen suhteen näyttäisi säännellyn toisistaan poikkeavasti kaikissa edellä mainituissa yhteyksissä. Aivan erityisesti tässä suhteessa oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että muutoksenhakutilanteita silmällä pitäen käännöksen status (= se, onko sen vastaavuus alkuperäiskieleen nähden patenttiviranomaisen vahvistama vai ei) näyttäisi riippuvan yksinomaan siitä, missä vaiheessa käännöksen toimittaminen on aktualisoitunut (vrt. ehdotettavat patenttilain 24 :n 2 momentti ja 27 ). Muutoinkaan oikeusministeriön mielestä kovin onnistuneena ratkaisuna patenttijulkaisujen (käännökset mukaan luettuina) julkisen luotettavuuden kannalta ei voida pitää sitä, että jossakin tapauksissa käännös on mainitulla tavalla patenttiviranomaisen auktorisoima, mutta toisissa tapauksissa taas ei. Joka tapauksessa jos ehdotettavan patenttilain 24 :n 2 momentin kaltainen patenttiviranomaisen auktorisointi toteutetaan, oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että esitysehdotuksessa ei näytetä lainkaan pohditun mahdollisten näkemyserojen tilanteita ja niiden ratkaisemista. Välttämättä poissuljettuna ei voitane pitää sitä, että patentinhaltija ja patenttiviranomainen ovat jossain yksittäistapauksessa eri mieltä käännöksen vastaavuudesta. Näiden tilanteiden varalta patenttiviranomaisen vastaavuutta koskevasta ratkaisusta tulisikin olla järjestetty muutoksenhakumahdollisuus, kuten patenttiviranomaisen muidenkin ratkaisujen osalta on tehty.

9 9(14) Hallinnollisen muutoksenhakuprosessin sääntely Ns. hallinnollisen muutoksenhakuprosessin osalta ehdotettavat patenttilain 8 d, 24 :n 2 momentti ja 27 a sisältäisivät erityissäännöksiä niiden tilanteiden varalta, että patenttihakemus ja vastaavasti patenttijulkaisu on kokonaisuudessaan ainoastaan englanniksi. Patenttilain 24 :n 2 momentin ja 27 a :n mukaan patenttiviranomainen ja vastaavasti Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta voisi sakon uhalla velvoittaa patentinhaltijaa toimittamaan käännöksen suomeksi tai ruotsiksi. Tältä osin oikeusministeriö kiinnittää huomiota ensinnäkin siihen, että niissä tapauksissa, joissa patentinhaltija on valittajana, sakon uhkaan nähden enemmän patenttilaissa paitsi jo nykyisellään omaksutun, niin myös muutoin ehdotettavan (ks. ehdotettavat patenttilain 65 b ja 70 p ) sääntelyn kanssa ns. linjassa oleva ratkaisu (= uhka käännöksen toimittamisen laiminlyönnille) olisi valituksen jättäminen sillensä. Toiseksi oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, onko pelkkä sakon uhka muutoinkaan riittävä uhka. Ottaen huomioon, että suomen- tai ruotsinkielisen käännöksen olemassaolo ns. jatkomuutoksenhakuprosessia ajatellen on välttämättömyys, olisi paikallaan, että edellä mainituilla tahoilla olisi tarvittaessa mahdollisuus teettää käännös patentinhaltijan kustannuksella (kuten tuomioistuimella on vastaava mahdollisuus patenttilain 65 b ja 70 p :n tilanteissa). Edellä mainitun lisäksi oikeusministeriö esittää vielä harkittavaksi, onko ehdotettavassa 24 :n 2 momentissa olevan kahden kuukauden määräajan mainitsemiseen lain tasolla todella tarvetta. Patenttilain 8 d, 24 :n 2 momentti ja 27 a sisältävät lisäksi säännöksen suomen- tai ruotsinkielisen patenttijulkaisun olemisesta jatkokäsittelyn perustana. Tältä osin oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että puhuminen pelkästään mainitunkielisen patenttijulkaisun olemisesta jatkokäsittelyn perustana voi jättää tiettyä epätietoisuutta itse jatkoprosessin kielen suhteen, esimerkiksi sen suhteen, onko asianosaisten mahdollista käyttää muuta kuin mainittua patenttijulkaisun kieltä (mukaan luettuna patenttijulkaisun alkuperäiskieli englanti) valituskirjelmän laatimisessa. Hallinnollinen rajoittamismenettely Lausuntopyynnön kohteena olevassa esitysluonnoksessa ei käsitellä lainkaan patentin ns. rajoittamismenettelyä patenttiviranomaisessa. Vaikka kansallisen kieliregiimin muuttamisen ei tarkoitettaisikaan ulottavan vaikutustaan mainittuun menettelyyn, olisi asiasta ehkä paikallaan sisällyttää jonkinlainen nimenomainen maininta varsinaiseen hallituksen esitykseen siinä tapauksessa, että ehdotettu kieliregiimin muutos aiotaan toteuttaa.

10 10(14) Yksityiskohtaisempia havaintoja ehdotettavista lainsäädäntömuutoksista Patenttilain 8 Pykälän 5 momentin 3 ja 4 virkkeessä on säännökset siltä varalta, että patenttivaatimukset ja tiivistelmä on laadittu yhtäältä vain toisella kotimaisella kielellä tai toisaalta englanniksi. Mainituissa säännöksissä ei näytettäisi otetun huomioon sitä, että vaatimukset ja tiivistelmä on toimitettu joko suomeksi ja englanniksi tai ruotsiksi ja englanniksi. Patenttilain 8 d Pykälän 1 momentin 2 virkkeen mukaan hakijan tulee kirjallisesti pyytää päätöskieleksi englantia patenttihakemusta tehtäessä, minkä lisäksi myös esitysluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa nimenomaisesti lausutaan, [e]llei hakija ole kirjallisesti pyytänyt englantia hakemuksensa päätöskieleksi hakemusta tehtäessä, kaikki patenttiviranomaisen kanssa käytävä kirjeenvaihto tapahtuisi suomeksi tai ruotsiksi nykykäytännön mukaan (kursivoinnit tässä). Lainkohdan 3 ja 4 virkkeen mukaan hakijalla näyttäisi kuitenkin olevan mahdollisuus saada päätöskieleksi englanti, vaikka hän ei olisi esittänyt tätä tarkoittavaa pyyntöä hakemuksessaan vaan vasta välipäätöksen jälkeen. Mainitun lainkohdan 3 5 virkkeen säännöksissä ei näytettäisi puolestaan otetun huomioon sitä. että patenttihakemus on toimitettu joko suomeksi ja englanniksi tai ruotsiksi ja englanniksi. Pykälän 2 momentin mukaan, jos patenttiviranomainen havaitsee, ettei englanninkielisistä patenttivaatimuksesta ja tiivistelmästä annettu käännös vastaa sitä, mitä mainituissa englanninkielisissä asiakirjoissa on todettu, patenttiviranomaisen tulee antaa kehotus korjata käännöksen puutteet patenttiviranomaisen antamassa määräajassa. Lainkohdan sanamuodon valossa mainittua eroavaisuutta ei näytettäisi mitenkään kvalifioidun. Esitysluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa mainitulta osin puhutaan sen sijaan merkittävistä eroavaisuuksista (kursivointi tässä). Patenttilain 24 :n 2 momentti Lainkohdan mukaan [k]un patenttia koskeva selitys on 8 :n 5 momentin perusteella laadittu englannin kielellä, patentinhaltijan tulee väitteentekijän pyynnöstä toimittaa selityksestä käännös suomeksi tai ruotsiksi. Käännös on pyynnöstä toimitettava myös väiteaikana. Esitysluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa lainkohtaan liittyen puolestaan lausutaan [v]äitteen tekemistä harkitseva voisi - -. Kuitenkin tällöin olisi mahdollisuus tarvittaessa pyytää käännöstä jo väiteaikana.

11 11(14) Mainittujen yksityiskohtaisten perustelujen valossa vaikuttaisi siltä, että muukin kuin väitteentekijä voisi (ilmeisesti kuitenkin ainoastaan väiteaikana) pyytää käännöksen toimittamista. Itse lainkohdan 2 virkkeen sanamuodosta tämä ei kuitenkaan käy mitenkään ilmi. Sen paremmin lainkohdasta kuin yksityiskohtaisista perusteluista ei käy myöskään ilmi, onko lainkohdan 1 virkkeessä tarkoitettu väitteentekijän oikeus saada käännös jotenkin ajallisesti rajattu. Käännöksen kielen määräytymisen osalta edellä selostettuun lainkohdan 1 virkkeeseen liittyen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan ainoastaan, että käännöksen kieli määräytyisi nykyisen kielisäädännön mukaan. Tämä tulee ilmeisesti ymmärtää siten, että ratkaisevaa on käännöstä koskevan pyynnön kieli. Näin ollen mikäli esimerkiksi väiteaikana kaksi eri henkilöä tekee pyynnön, toinen suomeksi ja toinen ruotsiksi, patentinhaltijan tulee toimittaa käännös molemmilla kielillä. Lainkohdan yksityiskohtaisten perustelujen osalta huomiota olisi syytä kiinnittää vielä seuraaviin seikkoihin: - yksityiskohtaisissa perusteluissa voisi selkeämmin tuoda esiin lainkohdan kytkeytymisen yleisperusteluihin ja tuoda esiin sen, että mahdollisuus velvoittaa toimittamaan käännös koko patenttijulkaisusta on nähtävä suorastaan välttämättömäksi perustuslain 21 :n näkökulmasta (eikä esitysluonnoksessa todetuin tavoin pelkästään jollakin tavalla perustelluksi kolmansien oikeusturvan kannalta), - yksityiskohtaisten perustelujen mukaan patenttiviranomaisen tulisi varata patentinhaltijan vastapuolelle eli väitteentekijälle tilaisuus ottaa kantaa käännökseen. Kyseinen ilmaisu jättää kokonaan ottamatta huomioon sen mahdollisuuden, että käännöstä pyydetään siinä vaiheessa, kun väitettä ei vielä ole tehty. Patenttilain 65 b Pykälän osalta oikeusministeriö viittaa lähtökohtaisesti soveltuvin osin edellä patenttilain 70 p :n yhteydessä lausuttuun. Tämän lisäksi oikeusministeriö katsoo, että ainakin yksityiskohtaisissa perusteluissa voisi selvyyden vuoksi mainita siitä, kenelle kuuluu valinnanmahdollisuus suomen ja ruotsin välillä käännöksen toimittamisessa. Patenttilain 65 c Pykälän 1 momentin osalta oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, pitäisikö mainittu säännös pykälän 2 momentin tavoin rajoittaa koskemaan vain tilanteita, joissa sen lisäksi, että patenttivaatimukset, selitys ja tiivistelmä on laadittu englanniksi, englanti on ollut myös myönnetyn patentin päätöskieli.

12 12(14) Edelleen oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että edellä mainittu lainkohta ei ehdotetun sanamuodon mukaan koskisi lainkaan niitä tapauksia, joissa Patentti- ja rekisterihallitus patenttilain 24 :n 2 momentin mukaisesti olisi vahvistanut käännöksen vastaavuuden. Vaikka lähtökohtaisesti voidaan pitää oletettavana, että mainituissa 24 :n 2 momentin tilanteissa vastaavuus on olemassa, oikeusministeriö pitää periaatteellisesti ongelmallisena, että tuomioistuin olisi sidottu Patentti- ja rekisterihallituksen suorittamaan arviointiin vastaavuudesta. Oikeusministeriö katsoo siten, että lainkohdan tulisi koskea myös niitä tilanteita, joissa Patentti- ja rekisterihallitus on 24 :n 2 momentin mukaisesti vahvistanut käännöksen. Pykälän 2 momentin säännöksen ja sen yksityiskohtaisten perustelujen osalta esitysluonnoksessa esitettyyn oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että säännöksen soveltumisalaa olisi ehkä syytä vielä täsmentää nimenomaisella toteamuksella siitä, että säännös koskee (luonnollisesti) vain tilanteita, joissa englannin kielellä myönnetty patentti on jäänyt kyseisen Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämispäätöksen varaan (mutta että säännös ei sen sijaan koskisi tapauksia, joissa asianomaisesta Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä on aikoinaan haettu muutosta, mikä samalla on merkinnyt myös patentin myöntämiskielen vaihtumista suomeksi tai ruotsiksi). 4. Patentti- ja vastaavasti hyödyllisyysmallihakemusta koskevien päiväkirjamerkintöjen salaiseksi tekeminen Lausuntopyynnön kohteena olevaan luonnokseen hallituksen esitykseksi sisältyy vielä patenttilakia ja vastaavasti hyödyllisyysmallioikeudesta annettua lakia koskeva muutosehdotus, jonka mukaan patentti- ja vastaavasti hyödyllisyysmallihakemusta koskevat päiväkirjamerkinnät tehtäisiin salaisiksi, kunnes itse hakemus on tullut julkiseksi. Oikeusministeriö on päivätyssä lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle Lontoon sopimusta käsitelleen työryhmän loppuraportista todennut, että loppuraportissa ei ole käsitelty lainkaan mainitun muutosehdotuksen suhdetta perustuslain säännöksiin, minkä vuoksi oikeusministeriö on katsonut yksityiskohtaisemman lausumisen ehdotuksesta voivan tapahtua vasta mahdollisesti tapahtuvan hallituksen esityksen laatimisen edellyttämän jatkovalmistelun jälkeen. Lausunnossaan oikeusministeriö on tuolloin vain esittänyt, että jatkovalmistelussa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota siihen, onko perusoikeuksista poikkeamista tarkoittavien rajoitusten sallittavuutta koskevien vaatimusten kannalta pidettävä hyväksyttävänä sitä, että päiväkirjamerkinnät jäisivät salaisiksi pysyvästi, jos hakemus jätetään sillensä, peruutetaan tai hylätään ennen kuin se on tullut julkiseksi patenttilain tai vastaavasti hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain säännösten mukaisesti. Lausunnossaan oikeusministeriö on edelleen kiinnittänyt huomiota siihen, että jos Lontoon sopimusta käsitelleen työryhmän loppuraporttiin sisältyvät ehdotukset johtavat hallituksen esityksen laatimiseen, niin sanotussa yhteydessä olisi asianmukaista tarkastella patentti- ja vas-

13 13(14) taavasti hyödyllisyysmallihakemusta koskevien päiväkirjamerkintöjen salaiseksi tekemisen osalta ehdotuksen suhdetta perustuslakiin ja erityisesti sen 12 :ään. Lausuntopyynnön kohteena olevan esitysluonnoksen yksityiskohtaisten perustelujen jaksossa 5 käsitellään esityksen käsittelyjärjestystä. Lähinnä jakson alajaksoissa 5.2 ja 5.3 käsitellään patentti- ja vastaavasti hyödyllisyysmallihakemusta koskevien päiväkirjamerkintöjen salaiseksi tekemisen osalta esityksen suhdetta perustuslakiin ja erityisesti sen 12 :ään. Perustuslain 12 :n 2 momentin mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. Perusoikeuksista poikkeaminen on sallittu ainoastaan rajoituksilla, jotka täyttävät tietyt yleiset vaatimukset. Näitä vaatimuksia ovat esimerkiksi: rajoitusten on oltava tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määritettyjä, rajoitusten olennaisen sisällön tulee ilmetä laista sekä rajoitusten tulee olla hyväksyttäviä ja suhteellisuusvaatimuksen mukaisia. Rajoitusten tulee siten olla välttämättömiä hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi, eivätkä rajoitukset saa mennä pidemmälle kuin on perusteltua ottaen huomioon niiden taustalla olevan yhteiskunnallisen intressin painavuus suhteessa rajoitettavaan oikeushyvään. Mainitussa esitysluonnoksessa lähdetään siitä, että patentti- ja vastaavasti hyödyllisyysmallihakemusta koskevien päiväkirjamerkintöjen julkisuutta on välttämätöntä rajoittaa, jotta voidaan turvata patentin- ja vastaavasti hyödyllisyysmallinhakijoiden liike- ja ammattisalaisuuksien säilyminen sekä heidän suorittamansa tuotekehitystyö. Liike- ja ammattisalaisuuksien säilyttämisen sekä tuotekehitystyön tulosten salassa pysymisen turvaamisen voidaan sinänsä ajatella muodostavan hyväksyttävän perusteen julkisuudesta poikkeamiselle. Oikeusministeriö kiinnittää tässä yhteydessä kuitenkin huomiota siihen, että toisin kuin esimerkiksi esitysluonnoksessa viitatun perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 19/2010 vp HE 225/2008) kohteena olleessa hallituksessa esityksessä, jossa oli kysymys itse mallin rekisteröintiä koskevien hakemusasiakirjojen salassa pitämisestä, niin käsillä olevassa asiassa on kysymys patentti- ja vastaavasti hyödyllisyysmallihakemusta koskevien päiväkirjamerkintöjen salassa pitämisestä. Ottaen huomioon patenttiasetuksen 7 :ssä ja vastaavasti hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen 7 :ssä säädetty kustakin patentti- ja vastaavasti hyödyllisyysmallihakemuksesta päiväkirjaan merkittävistä tiedoista, oikeusministeriö pitää mainittujen tietojen luonteen valossa kyseenalaisena sitä, voidaanko päiväkirjamerkintöjen katsoa sisältävän sellaisia tietoja, että niiden julkisuuden rajoittaminen olisi todella välttämätöntä patentin- tai vastaavasti hyödyllisyysmallinhakijoiden liike- ja ammattisalai-

14 14(14) suuksien säilymisen sekä heidän suorittamansa tuotekehitystyön turvaamiseksi. Vielä kyseenalaisempana perusoikeuksista poikkeamista tarkoittavien rajoitusten sallittavuutta koskevien vaatimusten kannalta oikeusministeriö pitää esitysluonnokseen sisältyvää ehdotusta siitä, että päiväkirjamerkinnät jäisivät salaisiksi pysyvästi, jos hakemus jätetään sillensä, peruutetaan tai hylätään ennen kuin se on tullut julkiseksi patenttilain tai vastaavasti hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain säännösten mukaisesti. Oikeusministeriön näkemykseen mukaan voidaan nimittäin esittää, että mainituissa tapauksissa ensinnäkään intressi suojata patentin- tai vastaavasti hyödyllisyysmallinhakijan tekemää hakemusta ja sen sisältöä ei ole (enää) niin suuri kuin tapauksissa, joissa patentti- tai vastaavasti hyödyllisyysmallihakemus on vielä vireillä. Toiseksi on otettava huomioon, että mainituissa tapauksissa kysymys on huomattavasti pidemmälle menevästä rajoituksesta pääsääntönä olevaan julkisuuteen ja perusoikeuksista poikkeamiseen. 5. Esitysluonnoksessa käytetty terminologia Oikeusministeriö kiinnittää vielä lopuksi huomiota siihen, että esitysluonnoksessa (mukaan luettuna säännösehdotukset) käytetty terminologia ei ole yhdenmukainen patenttilaissa ja oikeudenkäymiskaaressa käytetyn terminologian kanssa. Oikeusministeriön havaintojen mukaan voimassa olevassa patenttilaissa ei käytetä lainkaan ilmaisua patenttivirasto, vaan puhutaan joko Patentti- ja rekisterihallituksesta tai patenttiviranomaisesta. Patenttilaissa ei näytettäisi käytettävän lainkaan myöskään ilmaisua patenttiasiakirja tai -asiakirjat, vaan puhuttavan joko patenttihakemuksesta tai myönnetyn patentin kohdalla patenttijulkaisusta. Esitysluonnoksessa käytettyjen ilmaisujen juttu ja vastaavasti riitajuttu sijaan tulisi käyttää ilmaisuja asia ja vastaavasti riita-asia. Ylijohtaja Pekka Nurmi Erityisasiantuntija Jussi Karttunen

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011. 743/2011 Laki. patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011. 743/2011 Laki. patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011 743/2011 Laki patenttilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan patenttilain

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 50/2010 vp. Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 50/2010 vp. Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 50/2010 vp Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen

Lisätiedot

EV 6/1997 vp- HE 254/1996 vp. Laki. patenttilain muuttamisesta

EV 6/1997 vp- HE 254/1996 vp. Laki. patenttilain muuttamisesta EV 6/1997 vp- HE 254/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi patenttilain muuttamisesta ja eräiksi siihen Iiittyviksi Iaeiksi Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu hallituksen

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Laki patenttilain muuttamisesta

Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki patenttilain muuttamisesta muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 6 :n 1 momentti, 45 :n

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Laki. jolle talousvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 29/1995 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki. jolle talousvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 29/1995 vp, on hyväksynyt seuraavat lait: EV 170/1995 vp- HE 161/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Iaeiksi patenttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 161/1995 vp

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia

Lisätiedot

Lausunto: MARKKINAOIKEUS MARKNADSDOMSTOLEN Dnro H 00149/18. Eduskunnan lakivaliokunnalle

Lausunto: MARKKINAOIKEUS MARKNADSDOMSTOLEN Dnro H 00149/18. Eduskunnan lakivaliokunnalle MARKKINAOIKEUS MARKNADSDOMSTOLEN Lausunto 30.4.2018 Dnro H 00149/18 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Lausunto hallituksen esityksestä liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 49/2018

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

Talousvaliokunnan mietintö vp

Talousvaliokunnan mietintö vp TaVM 29/1995 vp- HE 161/1995 vp Talousvaliokunnan mietintö 2911995 vp Hallituksen esitys laeiksi patenttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunta on lähettänyt 19 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN VASTINE LAKIVALIOKUNNALLE ANNETTUJEN KIRJALLISTEN HUOMAUTUSTEN JOHDOSTA (HE 24/2017 vp)

OIKEUSMINISTERIÖN VASTINE LAKIVALIOKUNNALLE ANNETTUJEN KIRJALLISTEN HUOMAUTUSTEN JOHDOSTA (HE 24/2017 vp) VASTINE Lainvalmisteluosasto 7.4.2017 LsN Maarit Leppänen LsS Liisa Ojala OIKEUSMINISTERIÖN VASTINE LAKIVALIOKUNNALLE ANNETTUJEN KIRJALLISTEN HUOMAUTUSTEN JOHDOSTA (HE 24/2017 vp) 1. Yleistä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Rekisteröintihakemus on hakijan tai hänen edustajansa allekirjoitettava ja siinä on esitettävä:

Rekisteröintihakemus on hakijan tai hänen edustajansa allekirjoitettava ja siinä on esitettävä: Asetus kasvinjalostajanoikeudesta Maa ja metsätalousministerin esittelystä säädetään kasvinjalostajanoikeudesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (789/92) 40 :n nojalla: 1 Rekisteröintihakemus Rekisteröintihakemus

Lisätiedot

Lausunto poikkeusoloihin varautumista rahoitusalalla koskevan lainsäädännön tarkistamisesta laaditusta työryhmämuistiosta

Lausunto poikkeusoloihin varautumista rahoitusalalla koskevan lainsäädännön tarkistamisesta laaditusta työryhmämuistiosta Lausunto 1 (4) Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntönne 16.8.2018, VM115:00/2016 Lausunto poikkeusoloihin varautumista rahoitusalalla koskevan lainsäädännön tarkistamisesta laaditusta työryhmämuistiosta

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Lausunto 29.03.2017 EOAK/1047/2017 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto

Lisätiedot

AHVENANMAAN ITSEHALLINNON KEHITTÄMINEN AHVENANMAA-KOMITEAN 2013 LOPPUMIETINTÖ

AHVENANMAAN ITSEHALLINNON KEHITTÄMINEN AHVENANMAA-KOMITEAN 2013 LOPPUMIETINTÖ Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Lausunto 14.09.2017 EOAK/4022/2017 Asia: OM 60/08/2013 AHVENANMAAN ITSEHALLINNON KEHITTÄMINEN AHVENANMAAKOMITEAN 2013 LOPPUMIETINTÖ Lausuntopyyntö 1 luku Ahvenanmaan

Lisätiedot

Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevat neuvoston asetukset

Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevat neuvoston asetukset Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Lausunto 19.04.2018 EOAK/1311/2018 Asia: OM 6/482/2006 Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevat neuvoston asetukset Yleisperustelut Onko teillä lausuttavaa

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMPUMA- ASELAIN, RIKOSLAIN 41 LUVUN 1 :N JA POLIISILAIN 2 LUVUN 6 :N MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMPUMA- ASELAIN, RIKOSLAIN 41 LUVUN 1 :N JA POLIISILAIN 2 LUVUN 6 :N MUUTTAMISESTA LsN Jussi Matikkala LAUSUNTO 14.2.2017 Eduskunnan hallintovaliokunta HE 266/2016 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMPUMA- ASELAIN, RIKOSLAIN 41 LUVUN 1 :N JA POLIISILAIN 2 LUVUN

Lisätiedot

Pyydettynä lisäselvityksenä esitän kunnioittavasti seuraavan.

Pyydettynä lisäselvityksenä esitän kunnioittavasti seuraavan. Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 16.10.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys (HE) 41/2017 vp eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Maahanmuuttovirasto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Ehdotuksessa

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry Lausunto 19.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

HE 67/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain

HE 67/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain HE 67/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain säännöstä menettelystä,

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle ULKOASIAINMINISTERIÖ Oikeuspalvelu LAUSUNTO 03.05.2017 HEL7M0515-6 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Viite HE 72/2016 vp, PeVL 64/2016 vp Asia Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 1307/031/2018 Tietosuojavaltuutetun lausunto 25.4.2018 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta MmV@eduskunta.fi Maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

Sl10lA /00/0l..01 L{ SI1!)n(j-~OI<t -/J~I LAUSUNTO /43/2014

Sl10lA /00/0l..01 L{ SI1!)n(j-~OI<t -/J~I LAUSUNTO /43/2014 Ii OIKEUSMINISTERiÖ Kriminaaltpoliittinen osasto Sl10lA /00/0l..01 L{ SI1!)n(j-~OI

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EU-tuomioistuinasioiden johtaja

EU-tuomioistuinasioiden johtaja ULKOASIAINMINISTERIÖ UM 2005-00294 EU-tuomioistuinasiat OIK-06 Leppo Henriikka EDUSKUNTA Suuri valiokunta EHDOTUKSET EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI U/E-tunnus: E 76/2004

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1997 N:o Laki. N:o 243. patenttilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1997 N:o Laki. N:o 243. patenttilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1997 N:o 243 247 SISÄLLYS N:o Sivu 243 Laki patenttilain muuttamisesta... 683 244 Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden

Lisätiedot

~ - ". ()IKEUSMINISTERIC)

~ - . ()IKEUSMINISTERIC) '1,. R ~ - ". ()IKEUSMINISTERIC) Lainvalmisteluosasto LAUSUNTO 18.7.2016 Sisäministeriö PL 26 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö 13.6.2016 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE KAUSITYÖTÄ JA YRITYSTEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi HE

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi HE 1 Tuula Pynnä Korkein oikeus Eduskunnan perustuslakivaliokunta 6.9.2018 klo 10 Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi HE 9/2018 vp Perustuslakivaliokunnassa

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Korkein oikeus Lausunto 26.09.2018 OH2018/203 Asia: VM183:00/2017 ja VM/1631/03.01.00/2018 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Tietosuojalainsäännön katsaus Virpi Korhonen, lainsäädäntöneuvos

Tietosuojalainsäännön katsaus Virpi Korhonen, lainsäädäntöneuvos Tietosuojalainsäännön katsaus 24.9.2018 Virpi Korhonen, lainsäädäntöneuvos Tietosuojaa koskeva EU-tasoinen sääntely Yleinen tietosuoja-asetus suoraan sovellettava Euroopan unionin rikosasioiden tietosuojadirektiivi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus nro 6767

Helsingin käräjäoikeus nro 6767 Helsingin hovioikeus Päätös Antamispäivä 9.1.2018 Nro 14 Diaarinumero S 17/710 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 8.2.2017 nro 6767 Asia Valittaja Vastapuoli Todistelua koskeva käsittelyratkaisu

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi PohjoisSavon oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

Hallituksen esitys laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 134/2017 vp)

Hallituksen esitys laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 134/2017 vp) Olli Mäenpää 8.11.2017 Perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 134/2017 vp) Henkilötietojen suoja Sääntelyn kohteena on henkilötietoja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/2018 vp)

Hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/2018 vp) Olli Mäenpää 9.5.2018 Perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/2018 vp) Perustuslakivaliokunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI RESERVIPOLIISISTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 137/2018 VP)

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI RESERVIPOLIISISTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 137/2018 VP) Lainvalmisteluosasto Julkisoikeuden yksikkö Erityisasiantuntija Anu Mutanen LAUSUNTO 8.10.2018 Eduskunnan puolustusvaliokunnalle HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI RESERVIPOLIISISTA JA ERÄIKSI SIIHEN

Lisätiedot

Suomen Arvopaperikeskus Euroclear Finlandin lausunto Osakkeenomistajien oikeudet työryhmän työryhmämuistioon

Suomen Arvopaperikeskus Euroclear Finlandin lausunto Osakkeenomistajien oikeudet työryhmän työryhmämuistioon Valtiovarainministeriö Lausunto Osakkeenomistajien oikeudet työryhmän työryhmämuistioon VM080:00/2017 Helsinki, 31.5.2018 Suomen Arvopaperikeskus Euroclear Finlandin lausunto Osakkeenomistajien oikeudet

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

Mikael Hidén. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA KELLO 9.00 HE 40/18 vp varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mikael Hidén. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA KELLO 9.00 HE 40/18 vp varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 Mikael Hidén PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 25.5.2018 KELLO 9.00 HE 40/18 vp varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan uutta varhaiskasvatuslakia, jolla kumottaisiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Joensuun kaupunki Lausunto 06.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Oikeusministeriö

Lisätiedot

Kansallinen tietosuojalaki

Kansallinen tietosuojalaki Kansallinen tietosuojalaki Juhta/VAHTI -työpaja 18.5.2018 Tanja Jaatinen, OM 1 NYKYTILA Perustuslain 10 :n 1 mom. Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Lausunto 1 (5) 11.8.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntö TEM/1886/03.01/2013 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Työ- ja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIVA-APTEEKISTA ANNETUN LAIN 5 JA 10 :N MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIVA-APTEEKISTA ANNETUN LAIN 5 JA 10 :N MUUTTAMISESTA OIKEUSMINISTERIÖ Lainvalmisteluosasto LAUSUNTO OM 44/43/2017 14.3.2017 Sosiaali- ja terveysministeriölle Lausuntopyyntönne 6.3.2017 STM932:00/2017 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIVA-APTEEKISTA

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Helsingin oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Yleisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

HE 250/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

HE 250/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta HE 250/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta Perustuslakivaliokunta 30.11.2016 Valtiovarainministeriö Valli-Lintu, Kuittinen Ehdotuksen tavoitteet ja lähtökohdat Ehdotusten

Lisätiedot

Laki. patenttilain muuttamisesta

Laki. patenttilain muuttamisesta Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan patenttilain (550/1967) 65 a, sellaisena kuin se on laissa 1695/1995, muutetaan 3 ja 5, 2 luvun otsikko, 7 :n 1 momentti, 44 :n

Lisätiedot

1. Laki. Lakiehdotukset. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

1. Laki. Lakiehdotukset. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku 193 ehdotukset 1. aineettomia oikeuksia koskevien asioiden käsittelystä tuomioistuimissa säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämän lain mukaisesti haetaan muutosta patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Nets Oy Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Lontoon sopimusta käsittelevän työryhmän loppuraportti

Lontoon sopimusta käsittelevän työryhmän loppuraportti Lontoon sopimusta käsittelevän työryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 38/2009 Lontoon sopimusta käsittelevän työryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

LAKI HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDESTA

LAKI HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDESTA LAKI HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDESTA Annettu 10. päivänä toukokuuta 1991 (800/91) Muutokset: 580/92, 1037/92, 1410/92, 720/95, 1396/95, 1696/95, 686/06 ja 700/2008. 1. LUKU: YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Se, joka on

Lisätiedot

Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Viite: Lausuntopyyntönne (OKM/34/010/2018)

Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Viite: Lausuntopyyntönne (OKM/34/010/2018) Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Lausuntopyyntönne 2.7.2018 (OKM/34/010/2018) Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun

Lisätiedot

Hallituksen esityksessä esitetään kolmea muutosta:

Hallituksen esityksessä esitetään kolmea muutosta: T U R U N H O V I O I K E U D E N PRESIDENTTI Turussa, maaliskuun 6. päivänä 2018 Viite: HE 190/2017 vp LAKIVALIOKUNNALLE Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 07.04.2017 H103/17 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Yleisistä lähtökohdista

Yleisistä lähtökohdista Lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri LAUSUNTO 11.9.2017 Perustuslakivaliokunnalle HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI VALTION VRIKAMIESLAIN 7 JA 8 C :N JA TURVALLISUUSSELVITYSLAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI NIIHIN

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Lausunto 05.06.2017 Evira/2293/0004/2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Lausun kunnioittavasti maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntopyynnön johdosta seuraavaa:

Lausun kunnioittavasti maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntopyynnön johdosta seuraavaa: TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 3441/031/2017 Asiantuntijalausunto ylitarkastaja Anna Hänninen 15.11.2017 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta MmV@eduskunta.fi Viite: Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan

Lisätiedot

Juha Lavapuro Lausunto

Juha Lavapuro Lausunto Juha Lavapuro 15.9.2017 Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Asiat: Valtioneuvoston U-kirjelmä U46/ 2017 vp eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (keskitetty

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

HE 135/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 :n muuttamisesta

HE 135/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) muuttamista siten,

Lisätiedot

Tanja Jaatinen VN/3618/2018 VN/3618/2018-OM-2

Tanja Jaatinen VN/3618/2018 VN/3618/2018-OM-2 Lausunto 1 (4) Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntopyyntönne 2.7.2018 (OKM/34/010/2018) Oikeusministeriön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto-

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 51/2010 vp. Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 51/2010 vp. Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 51/2010 vp Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o Laki patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1695 1703 SISÄLLYS N:o Sivu 1695 Laki patenttilain muuttamisesta... 3831 1696 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain

Lisätiedot

Oikeusministeriö U-JATKOKIRJE OM LAVO Leppävirta Liisa(OM) Suuri valiokunta

Oikeusministeriö U-JATKOKIRJE OM LAVO Leppävirta Liisa(OM) Suuri valiokunta Oikeusministeriö U-JATKOKIRJE OM2015-00076 LAVO Leppävirta Liisa(OM) 17.02.2015 Suuri valiokunta Asia EU/OSA/Eurojust-asetusehdotus U/E/UTP-tunnus U 79/2013 vp EUTORI-tunnus EU/2013/1359 Ohessa lähetetään

Lisätiedot