Lainvalmisteluosasto OM 78/43/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lainvalmisteluosasto 31.5.2010 OM 78/43/2010"

Transkriptio

1 LAUSUNTO Lainvalmisteluosasto OM 78/43/2010 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntönne TEM/2652/070/2008 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LONTOON SOPIMUKSEN HYVÄKSYMISEKSI JA LAEIKSI SEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISEKSI SEKÄ PATENTTILAIN JA HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt oikeusministeriöltä lausuntoa otsikossa mainitusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausuntopyynnössä lausunnonantajia on pyydetty erityisesti ottamaan kantaa kansallisen patentin kielijärjestelyn muuttamisen johdosta ehdotettuihin patenttilain muutoksiin. Oikeusministeriö esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavan. 1. Lausunnon lähtökohdista yleisesti Oikeusministeriö on hallinnonalansa tehtäväkentän mukaisesti tarkastellut lausunnossaan lausuntopyynnön kohteena olevaa luonnosta hallituksen esitykseksi erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien, oikeudenkäyntimenettelyn sääntelyn sekä kieli- ja julkisuuslainsäädännön näkökulmasta. Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Eteläesplanadi 10 PL 25 (09) (09) HELSINKI VALTIONEUVOSTO

2 2(14) 2. Lontoon sopimukseen liittyminen Lausuntopyynnön kohteena olevassa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että Lontoon sopimukseen liittymisen johdosta patenttilakia muutettaisiin siten, että eurooppapatentin voimaansaattamiseksi Suomessa ei enää vaadittaisi eurooppapatentin selityksestä käännöstä suomeksi. Patenttivaatimuksista olisi kuitenkin toimitettava käännös suomeksi. Jos eurooppapatentin käsittelykielenä Euroopan patenttivirastossa on ollut ranska tai saksa, patentinhaltijan tulisi toimittaa käännös myös patentin selityksestä mahdollisine piirustuksineen joko suomeksi tai englanniksi. Jos patentinhaltijan oma kieli on ruotsi, hän voisi kuitenkin toimittaa edellä mainitut suomenkieliset käännökset ruotsinkielisinä. Oikeusministeriö on päivätyssä lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle Lontoon sopimusta käsitelleen työryhmän loppuraportista todennut, että jos Lontoon sopimukseen liitytään, on tärkeää huolehtia sekä kielellisten että oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien oikeuksien toteutumisesta. Edelleen oikeusministeriö on kiinnittänyt huomiota siihen, että jos Lontoon sopimusta käsitelleen työryhmän loppuraporttiin sisältyvät ehdotukset johtavat hallituksen esityksen laatimiseen, niin sanotussa yhteydessä olisi asianmukaista tarkastella Lontoon sopimukseen liittymisen osalta ehdotusten suhdetta perustuslakiin ja erityisesti sen 17 ja 21 :ään. Lausuntopyynnön kohteena olevan esitysluonnoksen yksityiskohtaisten perustelujen jaksossa 5 käsitellään esityksen käsittelyjärjestystä. Lontoon sopimuksen liittymisen osalta esityksen suhdetta perustuslakiin käsitellään lähinnä jakson alajaksossa 5.1. Tältä osin oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että mainitussa yhteydessä ei käsitellä lainkaan esityksen suhdetta perustuslain 21 :n oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin koskevaan säännökseen. Lähdettäessä siitä, että jo oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus edellyttää, että tuomioistuimella on oltava aina mahdollisuus vaatia esittämään käännös koko patenttijulkaisusta suomeksi tai ruotsiksi (ks. oikeusministeriön mainittu lausunto , s. 5), oikeusministeriö katsoo, että esitysluonnoksen asianomaisessa yhteydessä olisi ollut asianmukaista kootusti käsitellä myös mainitun perustuslain vaatimuksen täyttymistä. Lisäksi oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, ettei esitysluonnoksessa lainkaan käsitellä esityksen suhdetta perustuslain 6 :n yhdenvertaisuussäännökseen, vaikka esitys merkitsee ihmisten asettamista kielen perusteella eri asemaan. Esityksen mukaanhan patentinhaltijan olisi toimitettava edellä mainitut käännökset suomeksi. Jos patentinhaltijan oma kieli on ruotsi, hän voisi kuitenkin toimittaa vastaavat käännökset suomeksi tai ruotsiksi.

3 3(14) Vahingonkorvausta tai patentin loukkausta koskeva sääntely Lausuntopyynnön kohteena olevassa esitysluonnoksessa lähdetään siitä, ettei ole tarvetta antaa vahingonkorvausta koskevaa tai Lontoon sopimuksen 2 artiklan a alakohdan mukaista erityissääntelyä. Oikeusministeriö on edellä mainitussa päivätyssä lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle todennut, että siinä tapauksessa, että Lontoon sopimusta käsitelleen työryhmän loppuraportti Lontoon sopimukseen liittymisen osalta johtaa jatkovalmisteluun, laadittavan hallituksen esityksen perustuslainmukaisuuden arviointi -jakson yhteydessä olisi syytä kiinnittää huomiota myös perustuslakivaliokunnan lausunnossa valtioneuvoston kirjelmän Euroopan yhteisöjen komission ehdotuksesta Euroopan unionin neuvoston asetukseksi yhteisöpatentista johdosta esitettyyn seuraavaan kannanottoon (PeVL 46/2000 vp U 54/2002 vp s. 2): Yhteisöpatentin oikeuksia ja velvollisuuksia luovan merkityksen vuoksi on pulmallista, ettei patenttiasiakirjoja välttämättä ole saatavilla unionin jäsenvaltioiden kaikilla virallisilla kielillä. Tämän vuoksi patentin loukkaustilanteessa oletetaan, että vilpittömässä mielessä toiminut mahdollinen loukkaaja ei ole tiennyt loukanneensa patenttia, jos patenttiasiakirjoja ei ole ollut saatavilla hänen kotivaltionsa virallisella kielellä. Tällöin loukkauksesta johtuvan vahingonkorvausvelvollisuuden katsotaan alkavan siitä, kun patentin käännös on annettu väitetylle loukkaajalle tiedoksi tämän kotivaltion sillä virallisella kielellä, jota hän osaa. Ehdotettua tiedoksiantoa on pidettävä vastaajana olevan oikeusturvan kannalta välttämättömänä vähimmäistoimena silloin, kun patenttiasiakirjoja ei ole vastaajan kotivaltion kielellä muuten saatavilla. Edellä mainitun esitysluonnoksen yleisperustelujen toteuttamisvaihtoehtoja koskevassa jaksossa 3.2 todetaan, että kyseisessä yhteisöpatenttiasetusehdotuksessa tilanne erosi Lontoon sopimukseen kielijärjestelyihin verrattuna siinä, että toisin kuin yhteisöpatenttiasetusehdotuksessa Lontoon sopimuksen mukaisesti patenttivaatimuksista voidaan vaatia käännös kyseisen valtion viralliselle kielelle. Patenttivaatimukset ovat patentin oikeudellisesti merkittävin osa, koska ne patenttilain 39 :n mukaisesti määräävät patenttisuojan laajuuden. Kun ehdotuksessa esitetään, että Lontoon sopimukseen liittymisen myötäkin olisi eurooppapatentin oikeusvaikutuksen saamisen edellytyksenä käännöksen toimittaminen patenttivaatimuksista suomeksi (tai ruotsiksi), ei tarvetta vahingonkorvauksen alkamisen kytkemiseen käännöksen toimittamisajankohtaan ole vastaavalla tavalla kuin edellä esitetyssä yhteisöpatenttiehdotuksessa. Tältä osin oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että perustuslakivaliokunta mainitussa lausunnossaan totesi, että [e]hdotettua tiedoksiantoa on pidettävä vastaajana olevan oikeusturvan kannalta välttämättömänä vähimmäistoimena silloin, kun patenttiasiakirjoja ei ole vastaajan kotivaltion

4 4(14) kielellä muuten saatavilla (kursivointi tässä). Kyseisen perustuslakivaliokunnan toteamuksen valossa edellä selostettu esitysluonnoksessa omaksuttu tulkinta vaikuttaa varsin suoraviivaiselta kannanotolta. Mainitun perustuslakivaliokunnan käyttämän monikkomuotoisen ilmauksen patenttiasiakirjoja valossa aivan yksiselitteisenä ei nimittäin välttämättä voida pitää sitä, että pelkkien patenttivaatimusten oleminen käännettyinä suomeksi tai ruotsiksi riittävää. Yksityiskohtaisia havaintoja ehdotettavista lainsäädäntömuutoksista Patenttilain 70 h Pykälän 1 momentin 1 virkkeessä ehdotetaan käännösvelvollisuuden kohteen osalta käytettäväksi ilmaisua momentin mukaista käännöstä siitä tekstistä, jolla Euroopan patenttivirasto on myöntänyt patentin - -. Esitysluonnoksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan pykälän sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi, jotta siinä käytetty käsitteistö vastaisi paremmin nykyisen Euroopan patenttisopimuksen 65 artiklassa käytettyä käsitteistöä. Kyseinen perustelu ei oikeusministeriön näkemyksen mukaan selitä sitä, minkä vuoksi mainitusta käännösvelvollisuuden kohteesta ehdotetaan käytettäväksi edellä selostetun kaltaista ilmausta. Huomattavasti yksinkertaisempaa (ja samalla myös yhteensopivampaa Euroopan patenttisopimuksen 65 artiklan kannalta) olisi viitata pelkästään 2 momentin mukaiseen käännökseen mainitusta eurooppapatentista. Lainkohdan yksityiskohtaisissa perusteluissa on lisäksi kiinnitetty huomiota siihen, että vastaisuudessa 1 momentissa puhuttaisiin ainoastaan patentinhaltijasta (eikä enää hakijasta), koska käännös on toimitettava Euroopan patenttiviraston jo myöntämästä patentista. Tältä osin perusteluja voisi ehkä täsmentää lausumalla kyseisen toteamuksen liittymisestä nimenomaisesti asianomaisessa pykälässä tarkoitettuun velvollisuuteen. Patenttilain 70 n :n tarkoittamissa tilanteissahan käännös voi tulla toimitettavaksi jo ennen eurooppapatentin myöntämistä. Pykälän 2 momentin osalta oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että esitysehdotukseen sisältyvässä patenttilain muuttamista koskevassa lakiehdotuksessa lainkohdan ensimmäinen virke kuuluu: Patenttivaatimuksista on annettava käännös suomeksi. Liitteen 1 rinnakkaisteksteissä vastaava säännös kuuluu kuitenkin: Patenttivaatimuksista on aina annettava käännös suomeksi (kursivointi tässä). Pykälän 4 momenttiin sisältyvän säännöksen mukaan [p]atenttiviranomaisen on huolehdittava siitä, että eurooppapatentin patenttivaatimukset ovat tarvittaessa saatavilla suomen ja ruotsin kielellä (kursivointi tässä). Tältä osin oikeusministeriö toistaa edellä mainitussa päivätyssä lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle esittämänsä toteamuksen siitä, että ilmaisu tarvittaessa on väljä ja että lainsäädännön tarkkarajaisuuden vaatimuksesta johtuen kyseistä ilmaisua on siten pidettävä ongelmallisena. Il-

5 5(14) maisua ole käsitelty lainkaan myöskään esitysluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa asianomaisen pykälän yhteydessä. Patenttilain 70 p Pykälän 1 momentin säännös koskisi sanamuotonsa mukaan ainoastaan riita-asioita. Kuten jo edellä todettu, mainitussa lainkohdassa suoritettavasta asiasta säätämisellä (= tuomioistuimen mahdollisuudesta vaatia esittämään käännös koko patenttijulkaisusta suomeksi tai ruotsiksi) on suora liityntä perustuslain 21 :ssä turvattuun oikeuteen oikeudenmukaisen oikeudenkäyntiin. Ottaen huomioon, että rikosasioiden osalta vaatimus oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeiden täyttymisen turvaamisesta erityisesti vastaajana olevan kannalta on vielä korostetummassa asemassa, oikeusministeriö ei pidä tyydyttävänä, että kyseisestä asiasta ei ehdoteta säädettäväksi lainkaan rikosasioiden osalta. Edellä mainitun lisäksi myös lainkohdan yksityiskohtaisten perustelujen osalta olisi syytä kiinnittää vielä huomiota seuraaviin seikkoihin: - yksityiskohtaisissa perusteluissa voisi selkeämmin tuoda esiin lainkohdan kytkeytymisen yleisperusteluihin, ts. tuoda esiin sen, että tuomioistuimen mahdollisuus velvoittaa toimittamaan käännös koko patenttijulkaisusta suomeksi tai ruotsiksi on nähtävä suorastaan välttämättömäksi perustuslain 21 :n näkökulmasta, - voidaan pitää ainakin jossain määrin kyseenalaisena, onko lainkohta ymmärrettävissä ainakaan kaikilta osin pelkästään oikeustilaa selkeyttäväksi (vrt. käännökseen toimittamiseen velvollinen ja käännöksen toimittamatta jättämisestä ehdotettavat seuraamukset), - yksityiskohtaisissa perusteluissa patenttijulkaisu -ilmaisun käyttämistä perustellaan ainoastaan viittaamalla Ruotsissa omaksuttuun käytäntöön. Ainakin yhtä tärkeää olisi kuitenkin huomion kiinnittäminen patenttilain 21 :ään, jonka voi katsoa sisältävän [kansallisen patentin osalta] nimenomaisen patenttijulkaisun määritelmän. Patenttimääräysten 41 :n kumoaminen Lausuntopyynnön kohteena olevaan esitysehdotukseen sisältyvässä nykytilan kuvauksessa selostetaan muun ohella Patentti- ja rekisterihallituksen patenttimääräysten 41 :n sisältöä. Toisaalta esitysehdotuksessa tuodaan esiin se, että mainittu patenttimääräysten 41 tulisi kumota. Oikeusministeriö kiinnittää tältä osin huomiota siihen, ettei esitysehdotuksessa missään yhteydessä käsitellä lainkaan sitä, minkä vuoksi näin ehdotetaan meneteltäväksi.

6 6(14) 3. Kansallisen patentin kieliregiimin muuttaminen Lausuntopyynnön kohteena olevassa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan kansallisen patentin osalta sen kieliregiimin muuttamista siten, että kansallinen patenttihakemus olisi jatkossa mahdollista käsitellä ja päätökset antaa myös englannin kielellä hakemusprosessin ajan Patentti- ja rekisterihallituksessa. Oikeusministeriö on päivätyssä lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle Lontoon sopimusta käsitelleen työryhmän loppuraportista todennut, että oikeusministeriön näkemyksen mukaan kysymykseen kansallisen patentin kieliregiimin muuttamisesta voi nähdä liittyvän paitsi jo periaatteellisessa mielessä niin myös perustuslain 17 :n näkökulmasta enemmän ongelmia kuin kysymykseen Lontoon sopimukseen liittymisestä. Ensinnäkään kansallisen patentin kieliregiimin muuttamiseen ei ole olemassa, vaikka Lontoon sopimukseen liityttäisiinkin, mitään velvoitetta. Toiseksi ainakin näin ennakolta on vaikea luotettavasti arvioida, mitä kansallisen patentin hakemusmäärille tulee todella tapahtumaan siinä mahdollisessa tilanteessa, että Suomi liittyisi Lontoon sopimukseen. Lisäksi kolmanneksi on huomattava se, että kun eurooppapatentin osalta patenttihakemuksen käsittely ja hakemuksen ratkaiseminen siihen mahdollisine liittyvine väiteprosesseineen kuuluu Euroopan patenttivirastolle, kansallisen patentin osalta vastaavat vaiheet kuuluvat PRH:lle. Lausunnossaan oikeusministeriö onkin katsonut, että kansallisen patentin kieliregiimin muuttamista koskevan kysymyksen osalta asia edellyttää vielä perusteellisesta jatkovalmistelua. Kysymystä kansallisen patentin kieliregiimin muuttamisesta on lausuntopyynnön kohteena olevassa esitysluonnoksessa käsitelty sinänsä huomattavasti perusteellisemmin kuin edellä mainitussa Lontoon sopimusta käsitelleen työryhmän loppuraportissa. Hallituksen esityksen antamista ajatellen jatkovalmistelun olisi kuitenkin odottanut olevan vielä perusteellisempaa. Esitysluonnoksessa ei esimerkiksi lainkaan käsitellä kysymystä kieliregiimin muuttamisen merkityksestä viranomaistoiminnan kannalta yleisesti eikä myöskään tarkastella sen perusteellisemmin kysymystä Patentti- ja rekisterihallitun kyvystä todella suoriutua ratkaisutoiminnasta englanniksi. Myös edellä selostettujen oikeusministeriön päivätyssä lausunnossa esille nostettujen seikkojen osalta esitysluonnoksessa olisi odottanut pohdiskelevampaa otetta tarkasteluun. Tämän lisäksi esitysluonnokseen sisältyvät ehdotukset kieliregiimin muutoksen toteuttamiseen liittyvistä lainsäädäntömuutoksista kaipaisivat ainakin paikoitellen vielä lisäpohdintaa (ks. jäljempänä esitettäviä yksityiskohtaisempia kommentteja). Edellä mainitut seikat huomioon ottaen oikeusministeriö esittääkin harkittavaksi, olisiko parempi tässä vaiheessa edetä hallituksen esityksen antamiseen ainoastaan Lontoon sopimuksen liittymisen osalta ja siirtää kansallisen patentin kieliregiimin muuttamista koskeva asia vielä erilliseen jatkovalmisteluun. Kuten esitysluonnoksessakin todetaan, kansallisen patentin kieliregiimin muuttamista koskeva kysymys on kuitenkin täysin Lontoon

7 7(14) sopimukseen liittymisestä riippumaton asia, minkä lisäksi on huomattava, että jopa Tanskassakin, jossa kansallisen patentin osalta kieliregiimin muuttaminen on sinänsä suoritettu, mainittu muutos toteutettiin vasta sen jälkeen, kun Lontoon sopimukseen liittyminen oli tehty. Perustuslaista johtuvien vaatimusten käsittelystä esitysluonnoksessa Oikeusministeriö on edellä mainitussa päivätyssä lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle kiinnittänyt huomiota siihen, että jos Lontoon sopimusta käsitelleen työryhmän loppuraporttiin sisältyvät ehdotukset johtavat hallituksen esityksen laatimiseen, niin sanotussa yhteydessä olisi asianmukaista tarkastella kansallisen patentin kieliregiimin muuttamisen osalta ehdotusten suhdetta perustuslakiin ja erityisesti sen 17 ja 21 :ään. Lausuntopyynnön kohteena olevan esitysluonnoksen yksityiskohtaisten perustelujen jaksossa 5 käsitellään esityksen käsittelyjärjestystä. Kansallisen patentin kieliregiimin muuttamisen osalta esityksen suhdetta perustuslakiin ja erityisesti sen 17 :ään käsitellään lähinnä jakson alajaksossa 5.2. Tältä osin oikeusministeriö katsoo, että esitysluonnoksessa olisi ollut siinä suoritettua perusteellisemmin paikallaan käsitellä esityksen suhdetta perustuslain 17 :n säännökseen erityisesti viranomaistoiminnassa käytettävien kielten kannalta. Oikeusministeriön käsityksen mukaan esitys toteutuessaan muodostaisi nimittäin ensimmäisen tapauksen, jossa viranomaisessa käsiteltävänä olevassa asiassa sekä käsittely- että päätöskielen muodostaisi pelkästään jokin muu kieli kuin suomi tai ruotsi. Lisäksi oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, ettei esitysluonnoksen asianomaisessa yhteydessä käsitellä lainkaan esityksen suhdetta perustuslain 21 :n oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin koskevaan säännökseen (ks. edellä Lontoon sopimukseen liittymisen osalta sekä jäljempänä säännösehdotusten yhteydessä lausuttua). Yleisiä havaintoja ehdotettavista ratkaisuista liittyen kansallisen patentin kieliregiimin muutoksen toteuttamiseen Hakemuskielten käsittely Oikeusministeriö katsoo, että mikäli ehdotettu kieliregiimin muutos aiotaan toteuttaa, tulisi suomen, ruotsin ja englannin käyttäminen hakemuskielinä säännellä ainakin lähtökohtaisesti keskenään samalla tavalla niin pitkälti kuin mahdollista. Lausuntopyynnön kohteena olevassa esitysluonnoksessa lähdetään kuitenkin siitä, että esimerkiksi patenttivaatimusten ja tiivistelmän käännösten toimittaminen olisi säännelty eri tavalla riippuen siitä, onko hakemus tehty

8 8(14) suomeksi tai ruotsiksi vai englanniksi (ks. patenttilain 8 :n 5 momentti). Erityisesti tältä osin oikeusministeriö ei pidä ehdotusta onnistuneena, sillä itse esitysluonnoksenkin valossa se näyttäisi merkitsevän, että englanniksi tehdyn patenttihakemuksen osalta käännökset suomeksi ja ruotsiksi eivät välttämättä olisikaan toimitettuina patenttilain 8 :n 5 momentin mukaisessa määräajassa (ks. 27 a :n yksityiskohtaiset perustelut s. 39 sekä 60 :n 2 momentti). Huomiota kiinnittää myös se, että patenttilain 21 :ssä ehdotetaan säänneltäväksi patenttijulkaisun sisältämien eri osien kielistä ainoastaan sitä tapausta silmällä pitäen, että hakemuksen hyväksymistä koskeva päätös on annettu englanniksi. Käännösten toimittaminen (eri käännösversiot ) Siinä tapauksessa, että patenttihakemus ja vastaavasti patenttijulkaisu on kokonaisuudessaan ainoastaan englanniksi, patentinhakijan ja vastaavasti patentinhaltijan velvollisuudesta / velvoittamisesta toimittamaan käännös (ns. hallinnollisen prosessin eri vaiheissa) suomeksi tai ruotsiksi ehdotetaan säädettäväksi patenttilain 8 d :n 2 momentissa, 24 :n 2 momentissa ja 27 a :ssä. Tältä osin oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että patenttiviranomaisen velvollisuus käännösten oikeellisuuden tarkastamisen suhteen näyttäisi säännellyn toisistaan poikkeavasti kaikissa edellä mainituissa yhteyksissä. Aivan erityisesti tässä suhteessa oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että muutoksenhakutilanteita silmällä pitäen käännöksen status (= se, onko sen vastaavuus alkuperäiskieleen nähden patenttiviranomaisen vahvistama vai ei) näyttäisi riippuvan yksinomaan siitä, missä vaiheessa käännöksen toimittaminen on aktualisoitunut (vrt. ehdotettavat patenttilain 24 :n 2 momentti ja 27 ). Muutoinkaan oikeusministeriön mielestä kovin onnistuneena ratkaisuna patenttijulkaisujen (käännökset mukaan luettuina) julkisen luotettavuuden kannalta ei voida pitää sitä, että jossakin tapauksissa käännös on mainitulla tavalla patenttiviranomaisen auktorisoima, mutta toisissa tapauksissa taas ei. Joka tapauksessa jos ehdotettavan patenttilain 24 :n 2 momentin kaltainen patenttiviranomaisen auktorisointi toteutetaan, oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että esitysehdotuksessa ei näytetä lainkaan pohditun mahdollisten näkemyserojen tilanteita ja niiden ratkaisemista. Välttämättä poissuljettuna ei voitane pitää sitä, että patentinhaltija ja patenttiviranomainen ovat jossain yksittäistapauksessa eri mieltä käännöksen vastaavuudesta. Näiden tilanteiden varalta patenttiviranomaisen vastaavuutta koskevasta ratkaisusta tulisikin olla järjestetty muutoksenhakumahdollisuus, kuten patenttiviranomaisen muidenkin ratkaisujen osalta on tehty.

9 9(14) Hallinnollisen muutoksenhakuprosessin sääntely Ns. hallinnollisen muutoksenhakuprosessin osalta ehdotettavat patenttilain 8 d, 24 :n 2 momentti ja 27 a sisältäisivät erityissäännöksiä niiden tilanteiden varalta, että patenttihakemus ja vastaavasti patenttijulkaisu on kokonaisuudessaan ainoastaan englanniksi. Patenttilain 24 :n 2 momentin ja 27 a :n mukaan patenttiviranomainen ja vastaavasti Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta voisi sakon uhalla velvoittaa patentinhaltijaa toimittamaan käännöksen suomeksi tai ruotsiksi. Tältä osin oikeusministeriö kiinnittää huomiota ensinnäkin siihen, että niissä tapauksissa, joissa patentinhaltija on valittajana, sakon uhkaan nähden enemmän patenttilaissa paitsi jo nykyisellään omaksutun, niin myös muutoin ehdotettavan (ks. ehdotettavat patenttilain 65 b ja 70 p ) sääntelyn kanssa ns. linjassa oleva ratkaisu (= uhka käännöksen toimittamisen laiminlyönnille) olisi valituksen jättäminen sillensä. Toiseksi oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, onko pelkkä sakon uhka muutoinkaan riittävä uhka. Ottaen huomioon, että suomen- tai ruotsinkielisen käännöksen olemassaolo ns. jatkomuutoksenhakuprosessia ajatellen on välttämättömyys, olisi paikallaan, että edellä mainituilla tahoilla olisi tarvittaessa mahdollisuus teettää käännös patentinhaltijan kustannuksella (kuten tuomioistuimella on vastaava mahdollisuus patenttilain 65 b ja 70 p :n tilanteissa). Edellä mainitun lisäksi oikeusministeriö esittää vielä harkittavaksi, onko ehdotettavassa 24 :n 2 momentissa olevan kahden kuukauden määräajan mainitsemiseen lain tasolla todella tarvetta. Patenttilain 8 d, 24 :n 2 momentti ja 27 a sisältävät lisäksi säännöksen suomen- tai ruotsinkielisen patenttijulkaisun olemisesta jatkokäsittelyn perustana. Tältä osin oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että puhuminen pelkästään mainitunkielisen patenttijulkaisun olemisesta jatkokäsittelyn perustana voi jättää tiettyä epätietoisuutta itse jatkoprosessin kielen suhteen, esimerkiksi sen suhteen, onko asianosaisten mahdollista käyttää muuta kuin mainittua patenttijulkaisun kieltä (mukaan luettuna patenttijulkaisun alkuperäiskieli englanti) valituskirjelmän laatimisessa. Hallinnollinen rajoittamismenettely Lausuntopyynnön kohteena olevassa esitysluonnoksessa ei käsitellä lainkaan patentin ns. rajoittamismenettelyä patenttiviranomaisessa. Vaikka kansallisen kieliregiimin muuttamisen ei tarkoitettaisikaan ulottavan vaikutustaan mainittuun menettelyyn, olisi asiasta ehkä paikallaan sisällyttää jonkinlainen nimenomainen maininta varsinaiseen hallituksen esitykseen siinä tapauksessa, että ehdotettu kieliregiimin muutos aiotaan toteuttaa.

10 10(14) Yksityiskohtaisempia havaintoja ehdotettavista lainsäädäntömuutoksista Patenttilain 8 Pykälän 5 momentin 3 ja 4 virkkeessä on säännökset siltä varalta, että patenttivaatimukset ja tiivistelmä on laadittu yhtäältä vain toisella kotimaisella kielellä tai toisaalta englanniksi. Mainituissa säännöksissä ei näytettäisi otetun huomioon sitä, että vaatimukset ja tiivistelmä on toimitettu joko suomeksi ja englanniksi tai ruotsiksi ja englanniksi. Patenttilain 8 d Pykälän 1 momentin 2 virkkeen mukaan hakijan tulee kirjallisesti pyytää päätöskieleksi englantia patenttihakemusta tehtäessä, minkä lisäksi myös esitysluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa nimenomaisesti lausutaan, [e]llei hakija ole kirjallisesti pyytänyt englantia hakemuksensa päätöskieleksi hakemusta tehtäessä, kaikki patenttiviranomaisen kanssa käytävä kirjeenvaihto tapahtuisi suomeksi tai ruotsiksi nykykäytännön mukaan (kursivoinnit tässä). Lainkohdan 3 ja 4 virkkeen mukaan hakijalla näyttäisi kuitenkin olevan mahdollisuus saada päätöskieleksi englanti, vaikka hän ei olisi esittänyt tätä tarkoittavaa pyyntöä hakemuksessaan vaan vasta välipäätöksen jälkeen. Mainitun lainkohdan 3 5 virkkeen säännöksissä ei näytettäisi puolestaan otetun huomioon sitä. että patenttihakemus on toimitettu joko suomeksi ja englanniksi tai ruotsiksi ja englanniksi. Pykälän 2 momentin mukaan, jos patenttiviranomainen havaitsee, ettei englanninkielisistä patenttivaatimuksesta ja tiivistelmästä annettu käännös vastaa sitä, mitä mainituissa englanninkielisissä asiakirjoissa on todettu, patenttiviranomaisen tulee antaa kehotus korjata käännöksen puutteet patenttiviranomaisen antamassa määräajassa. Lainkohdan sanamuodon valossa mainittua eroavaisuutta ei näytettäisi mitenkään kvalifioidun. Esitysluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa mainitulta osin puhutaan sen sijaan merkittävistä eroavaisuuksista (kursivointi tässä). Patenttilain 24 :n 2 momentti Lainkohdan mukaan [k]un patenttia koskeva selitys on 8 :n 5 momentin perusteella laadittu englannin kielellä, patentinhaltijan tulee väitteentekijän pyynnöstä toimittaa selityksestä käännös suomeksi tai ruotsiksi. Käännös on pyynnöstä toimitettava myös väiteaikana. Esitysluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa lainkohtaan liittyen puolestaan lausutaan [v]äitteen tekemistä harkitseva voisi - -. Kuitenkin tällöin olisi mahdollisuus tarvittaessa pyytää käännöstä jo väiteaikana.

11 11(14) Mainittujen yksityiskohtaisten perustelujen valossa vaikuttaisi siltä, että muukin kuin väitteentekijä voisi (ilmeisesti kuitenkin ainoastaan väiteaikana) pyytää käännöksen toimittamista. Itse lainkohdan 2 virkkeen sanamuodosta tämä ei kuitenkaan käy mitenkään ilmi. Sen paremmin lainkohdasta kuin yksityiskohtaisista perusteluista ei käy myöskään ilmi, onko lainkohdan 1 virkkeessä tarkoitettu väitteentekijän oikeus saada käännös jotenkin ajallisesti rajattu. Käännöksen kielen määräytymisen osalta edellä selostettuun lainkohdan 1 virkkeeseen liittyen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan ainoastaan, että käännöksen kieli määräytyisi nykyisen kielisäädännön mukaan. Tämä tulee ilmeisesti ymmärtää siten, että ratkaisevaa on käännöstä koskevan pyynnön kieli. Näin ollen mikäli esimerkiksi väiteaikana kaksi eri henkilöä tekee pyynnön, toinen suomeksi ja toinen ruotsiksi, patentinhaltijan tulee toimittaa käännös molemmilla kielillä. Lainkohdan yksityiskohtaisten perustelujen osalta huomiota olisi syytä kiinnittää vielä seuraaviin seikkoihin: - yksityiskohtaisissa perusteluissa voisi selkeämmin tuoda esiin lainkohdan kytkeytymisen yleisperusteluihin ja tuoda esiin sen, että mahdollisuus velvoittaa toimittamaan käännös koko patenttijulkaisusta on nähtävä suorastaan välttämättömäksi perustuslain 21 :n näkökulmasta (eikä esitysluonnoksessa todetuin tavoin pelkästään jollakin tavalla perustelluksi kolmansien oikeusturvan kannalta), - yksityiskohtaisten perustelujen mukaan patenttiviranomaisen tulisi varata patentinhaltijan vastapuolelle eli väitteentekijälle tilaisuus ottaa kantaa käännökseen. Kyseinen ilmaisu jättää kokonaan ottamatta huomioon sen mahdollisuuden, että käännöstä pyydetään siinä vaiheessa, kun väitettä ei vielä ole tehty. Patenttilain 65 b Pykälän osalta oikeusministeriö viittaa lähtökohtaisesti soveltuvin osin edellä patenttilain 70 p :n yhteydessä lausuttuun. Tämän lisäksi oikeusministeriö katsoo, että ainakin yksityiskohtaisissa perusteluissa voisi selvyyden vuoksi mainita siitä, kenelle kuuluu valinnanmahdollisuus suomen ja ruotsin välillä käännöksen toimittamisessa. Patenttilain 65 c Pykälän 1 momentin osalta oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, pitäisikö mainittu säännös pykälän 2 momentin tavoin rajoittaa koskemaan vain tilanteita, joissa sen lisäksi, että patenttivaatimukset, selitys ja tiivistelmä on laadittu englanniksi, englanti on ollut myös myönnetyn patentin päätöskieli.

12 12(14) Edelleen oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että edellä mainittu lainkohta ei ehdotetun sanamuodon mukaan koskisi lainkaan niitä tapauksia, joissa Patentti- ja rekisterihallitus patenttilain 24 :n 2 momentin mukaisesti olisi vahvistanut käännöksen vastaavuuden. Vaikka lähtökohtaisesti voidaan pitää oletettavana, että mainituissa 24 :n 2 momentin tilanteissa vastaavuus on olemassa, oikeusministeriö pitää periaatteellisesti ongelmallisena, että tuomioistuin olisi sidottu Patentti- ja rekisterihallituksen suorittamaan arviointiin vastaavuudesta. Oikeusministeriö katsoo siten, että lainkohdan tulisi koskea myös niitä tilanteita, joissa Patentti- ja rekisterihallitus on 24 :n 2 momentin mukaisesti vahvistanut käännöksen. Pykälän 2 momentin säännöksen ja sen yksityiskohtaisten perustelujen osalta esitysluonnoksessa esitettyyn oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että säännöksen soveltumisalaa olisi ehkä syytä vielä täsmentää nimenomaisella toteamuksella siitä, että säännös koskee (luonnollisesti) vain tilanteita, joissa englannin kielellä myönnetty patentti on jäänyt kyseisen Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämispäätöksen varaan (mutta että säännös ei sen sijaan koskisi tapauksia, joissa asianomaisesta Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä on aikoinaan haettu muutosta, mikä samalla on merkinnyt myös patentin myöntämiskielen vaihtumista suomeksi tai ruotsiksi). 4. Patentti- ja vastaavasti hyödyllisyysmallihakemusta koskevien päiväkirjamerkintöjen salaiseksi tekeminen Lausuntopyynnön kohteena olevaan luonnokseen hallituksen esitykseksi sisältyy vielä patenttilakia ja vastaavasti hyödyllisyysmallioikeudesta annettua lakia koskeva muutosehdotus, jonka mukaan patentti- ja vastaavasti hyödyllisyysmallihakemusta koskevat päiväkirjamerkinnät tehtäisiin salaisiksi, kunnes itse hakemus on tullut julkiseksi. Oikeusministeriö on päivätyssä lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle Lontoon sopimusta käsitelleen työryhmän loppuraportista todennut, että loppuraportissa ei ole käsitelty lainkaan mainitun muutosehdotuksen suhdetta perustuslain säännöksiin, minkä vuoksi oikeusministeriö on katsonut yksityiskohtaisemman lausumisen ehdotuksesta voivan tapahtua vasta mahdollisesti tapahtuvan hallituksen esityksen laatimisen edellyttämän jatkovalmistelun jälkeen. Lausunnossaan oikeusministeriö on tuolloin vain esittänyt, että jatkovalmistelussa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota siihen, onko perusoikeuksista poikkeamista tarkoittavien rajoitusten sallittavuutta koskevien vaatimusten kannalta pidettävä hyväksyttävänä sitä, että päiväkirjamerkinnät jäisivät salaisiksi pysyvästi, jos hakemus jätetään sillensä, peruutetaan tai hylätään ennen kuin se on tullut julkiseksi patenttilain tai vastaavasti hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain säännösten mukaisesti. Lausunnossaan oikeusministeriö on edelleen kiinnittänyt huomiota siihen, että jos Lontoon sopimusta käsitelleen työryhmän loppuraporttiin sisältyvät ehdotukset johtavat hallituksen esityksen laatimiseen, niin sanotussa yhteydessä olisi asianmukaista tarkastella patentti- ja vas-

13 13(14) taavasti hyödyllisyysmallihakemusta koskevien päiväkirjamerkintöjen salaiseksi tekemisen osalta ehdotuksen suhdetta perustuslakiin ja erityisesti sen 12 :ään. Lausuntopyynnön kohteena olevan esitysluonnoksen yksityiskohtaisten perustelujen jaksossa 5 käsitellään esityksen käsittelyjärjestystä. Lähinnä jakson alajaksoissa 5.2 ja 5.3 käsitellään patentti- ja vastaavasti hyödyllisyysmallihakemusta koskevien päiväkirjamerkintöjen salaiseksi tekemisen osalta esityksen suhdetta perustuslakiin ja erityisesti sen 12 :ään. Perustuslain 12 :n 2 momentin mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. Perusoikeuksista poikkeaminen on sallittu ainoastaan rajoituksilla, jotka täyttävät tietyt yleiset vaatimukset. Näitä vaatimuksia ovat esimerkiksi: rajoitusten on oltava tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määritettyjä, rajoitusten olennaisen sisällön tulee ilmetä laista sekä rajoitusten tulee olla hyväksyttäviä ja suhteellisuusvaatimuksen mukaisia. Rajoitusten tulee siten olla välttämättömiä hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi, eivätkä rajoitukset saa mennä pidemmälle kuin on perusteltua ottaen huomioon niiden taustalla olevan yhteiskunnallisen intressin painavuus suhteessa rajoitettavaan oikeushyvään. Mainitussa esitysluonnoksessa lähdetään siitä, että patentti- ja vastaavasti hyödyllisyysmallihakemusta koskevien päiväkirjamerkintöjen julkisuutta on välttämätöntä rajoittaa, jotta voidaan turvata patentin- ja vastaavasti hyödyllisyysmallinhakijoiden liike- ja ammattisalaisuuksien säilyminen sekä heidän suorittamansa tuotekehitystyö. Liike- ja ammattisalaisuuksien säilyttämisen sekä tuotekehitystyön tulosten salassa pysymisen turvaamisen voidaan sinänsä ajatella muodostavan hyväksyttävän perusteen julkisuudesta poikkeamiselle. Oikeusministeriö kiinnittää tässä yhteydessä kuitenkin huomiota siihen, että toisin kuin esimerkiksi esitysluonnoksessa viitatun perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 19/2010 vp HE 225/2008) kohteena olleessa hallituksessa esityksessä, jossa oli kysymys itse mallin rekisteröintiä koskevien hakemusasiakirjojen salassa pitämisestä, niin käsillä olevassa asiassa on kysymys patentti- ja vastaavasti hyödyllisyysmallihakemusta koskevien päiväkirjamerkintöjen salassa pitämisestä. Ottaen huomioon patenttiasetuksen 7 :ssä ja vastaavasti hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen 7 :ssä säädetty kustakin patentti- ja vastaavasti hyödyllisyysmallihakemuksesta päiväkirjaan merkittävistä tiedoista, oikeusministeriö pitää mainittujen tietojen luonteen valossa kyseenalaisena sitä, voidaanko päiväkirjamerkintöjen katsoa sisältävän sellaisia tietoja, että niiden julkisuuden rajoittaminen olisi todella välttämätöntä patentin- tai vastaavasti hyödyllisyysmallinhakijoiden liike- ja ammattisalai-

14 14(14) suuksien säilymisen sekä heidän suorittamansa tuotekehitystyön turvaamiseksi. Vielä kyseenalaisempana perusoikeuksista poikkeamista tarkoittavien rajoitusten sallittavuutta koskevien vaatimusten kannalta oikeusministeriö pitää esitysluonnokseen sisältyvää ehdotusta siitä, että päiväkirjamerkinnät jäisivät salaisiksi pysyvästi, jos hakemus jätetään sillensä, peruutetaan tai hylätään ennen kuin se on tullut julkiseksi patenttilain tai vastaavasti hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain säännösten mukaisesti. Oikeusministeriön näkemykseen mukaan voidaan nimittäin esittää, että mainituissa tapauksissa ensinnäkään intressi suojata patentin- tai vastaavasti hyödyllisyysmallinhakijan tekemää hakemusta ja sen sisältöä ei ole (enää) niin suuri kuin tapauksissa, joissa patentti- tai vastaavasti hyödyllisyysmallihakemus on vielä vireillä. Toiseksi on otettava huomioon, että mainituissa tapauksissa kysymys on huomattavasti pidemmälle menevästä rajoituksesta pääsääntönä olevaan julkisuuteen ja perusoikeuksista poikkeamiseen. 5. Esitysluonnoksessa käytetty terminologia Oikeusministeriö kiinnittää vielä lopuksi huomiota siihen, että esitysluonnoksessa (mukaan luettuna säännösehdotukset) käytetty terminologia ei ole yhdenmukainen patenttilaissa ja oikeudenkäymiskaaressa käytetyn terminologian kanssa. Oikeusministeriön havaintojen mukaan voimassa olevassa patenttilaissa ei käytetä lainkaan ilmaisua patenttivirasto, vaan puhutaan joko Patentti- ja rekisterihallituksesta tai patenttiviranomaisesta. Patenttilaissa ei näytettäisi käytettävän lainkaan myöskään ilmaisua patenttiasiakirja tai -asiakirjat, vaan puhuttavan joko patenttihakemuksesta tai myönnetyn patentin kohdalla patenttijulkaisusta. Esitysluonnoksessa käytettyjen ilmaisujen juttu ja vastaavasti riitajuttu sijaan tulisi käyttää ilmaisuja asia ja vastaavasti riita-asia. Ylijohtaja Pekka Nurmi Erityisasiantuntija Jussi Karttunen

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011. 743/2011 Laki. patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011. 743/2011 Laki. patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011 743/2011 Laki patenttilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan patenttilain

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 50/2010 vp. Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 50/2010 vp. Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 50/2010 vp Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Laki patenttilain muuttamisesta

Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki patenttilain muuttamisesta muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 6 :n 1 momentti, 45 :n

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Lausunto 1 (5) 11.8.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntö TEM/1886/03.01/2013 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Työ- ja

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

Laki. patenttilain muuttamisesta

Laki. patenttilain muuttamisesta Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan patenttilain (550/1967) 65 a, sellaisena kuin se on laissa 1695/1995, muutetaan 3 ja 5, 2 luvun otsikko, 7 :n 1 momentti, 44 :n

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Lontoon sopimusta käsittelevän työryhmän loppuraportti

Lontoon sopimusta käsittelevän työryhmän loppuraportti Lontoon sopimusta käsittelevän työryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 38/2009 Lontoon sopimusta käsittelevän työryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

1. Laki. Lakiehdotukset. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

1. Laki. Lakiehdotukset. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku 193 ehdotukset 1. aineettomia oikeuksia koskevien asioiden käsittelystä tuomioistuimissa säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämän lain mukaisesti haetaan muutosta patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

patenttilain muuttamisesta

patenttilain muuttamisesta Lakiehdotukset Rinnakkaistekstit 2. Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan patenttilain (550/1967) 65 a, sellaisena kuin se on laissa 1695/1995, muutetaan 3 ja 5, 2 luvun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

LAKI HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDESTA

LAKI HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDESTA LAKI HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDESTA Annettu 10. päivänä toukokuuta 1991 (800/91) Muutokset: 580/92, 1037/92, 1410/92, 720/95, 1396/95, 1696/95, 686/06 ja 700/2008. 1. LUKU: YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Se, joka on

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta Laki hyödyllisyysmallioikeudesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Se, joka on tehnyt keksinnön, tai se, jolle keksijän oikeus on siirtynyt, voi hakemuksesta saada

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät 40 Yhteenveto 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät Neuvoteltuaan Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa oikeusministeriö asetti 9.12.2004 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Lausunto 09.05.2016 Vastine Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työntekijöiden lähettämisestä. Samalla kumottaisiin lähetetyistä työntekijöistä

Lisätiedot

Patenttilaki /550 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU. Yleiset säännökset

Patenttilaki /550 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU. Yleiset säännökset Patenttilaki 15.12.1967/550 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 (30.6.2000/650) Joka on tehnyt mihin tekniikan alaan tahansa liittyvän keksinnön, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE MUISTIO Lainvalmisteluosasto Yksityisoikeuden yksikkö 23.11.2015 Outi Kemppainen EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Esityksen sisältö Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 avioliittolain muutoksen (156/2015),

Lisätiedot

HE 6/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta

HE 6/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Sisäministeriö Timo Kerttula Viite: Sisäministeriön lausuntopyyntö: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA (HE 45/2015 vp)

LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA (HE 45/2015 vp) Minna Aalto-Setälä Lausunto 9.10.2015 Lakivaliokunta 00102 EDUSKUNTA lav@eduskunta.fi LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ YHDISTETYSTÄ PATENTTITUOMIOISTUIMESTA TEHDYN SOPIMUKSEN KANSALLISTA VOIMAANSAATTAMISTA

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnalle

Ympäristövaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 1/2004 vp Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta sekä laiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 :n muuttamisesta Ympäristövaliokunnalle

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunnalle

Ulkoasiainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ulkoasiainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

4 PALUU i HAKU KAIKISTA

4 PALUU i HAKU KAIKISTA Valtiopäiväasia, HE 83/2004 Sivu 1/1 4 PALUU i HAKU KAIKISTA Asian valiokuntakäsittely HE 83/2004 vp oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014 Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus Mikko Alatossava 26.9.2014 Patentinhaku Euroopassa Nyt Erilliset kansalliset hakemukset eri maihin TAI Patentti haetaan yhdellä hakemuksella, joka lähetetään EPOon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp)

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) Lainvalmisteluosasto LsN Mari Aalto 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) 1. Yleistä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta

Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta Dokumentoinnin kehittäminen / Työkokouspäivä 1 14.4.2011 Hallinto-oikeustuomari Anna-Kaisa Marski Hallinto-oikeussihteeri, hallintopäällikkö Kaisa

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

HE 87/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa

HE 87/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki yhdistetyn patenttituomioistuimen

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto 8.9.2015

Suvianna Hakalehto 8.9.2015 1 Suvianna Hakalehto 8.9.2015 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle yhdistetystä patenttituomioistuimesta

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle yhdistetystä patenttituomioistuimesta 10.11.2015 1 (5) Eduskunta Talousvaliokunta tav@eduskunta.fi HE 45/2015 vp. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Eduskunnan

Lisätiedot

HE 45/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslakia

HE 45/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslakia HE 45/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi käräjäoikeuslain ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslakia siten, että

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Patentti-Insinöörit r.y. Patentingenjörerna r.f. Finnish Association for Corporate Patent Agents

Patentti-Insinöörit r.y. Patentingenjörerna r.f. Finnish Association for Corporate Patent Agents Patentti-Insinöörit r.y. Patentingenjörerna r.f. Finnish Association for Corporate Patent Agents Kontaktitoimikunnan kokoukset V & VI, 2006 Patentti- ja rekisterihallitus, 31.10.2006 & 19.12.2006 Tiedote

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA Rahapelit ja EU Yksinoikeusjärjestelmän säilyttäminen Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 24.09.2008, Rantasipi Aulanko Harri Syväsalmi, Suomen EU-edustusto, Bryssel Rikkomuskannemenettelystä 1/6 Komission

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2001 vp Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 3 :n ja tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat.

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat. LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 20 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot