KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Nuorisoseurantalo Hemborg, Hopenbackantie 10, Heikinkylä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Nuorisoseurantalo Hemborg, Hopenbackantie 10, 07850 Heikinkylä"

Transkriptio

1 KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika klo Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Nuorisoseurantalo Hemborg, Hopenbackantie 10, Heikinkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 35 SOPIMUS YHTEISESTÄ SUOMENKIELISESTÄ KOULUTOIMESTA LAPINJÄRVEN JA MYRSKYLÄN KESKEN (LIITE) 3 36 KUNTASTRATEGIA (LIITE) 5 37 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KOY LABYRINTILLE 11 VALITUSOSOITUS 13

2 Kokouspöytäkirja No 4/2013 KUNNANVALTUUSTO 1 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Nuorisoseurantalo Hemborg, Hopenbackantie 10, Heikinkylä Christina Mickos Vesa Peltola Pekka Puranen Mats Antas Thomas Antas Benita Busk-Markusas Benny Engård Erik Gammals Frej Helgars Arto Kujala Osmo Kärnä Päivi Lempiö Mari Lotila Ulla Onnila Tero Palokoski Sauli Silfvast Mika Sistola Rea Svennas Tuomas Villikka Essi Vuorenjuuri Minna Österholm Puheenjohtaja I Varapuheenjohtaja II Varapuheenjohtaja Muut osallistujat Christian Sjöstrand Susanne Sjöblom Timo Virtala Görel Fabritius Hannu Niemi Juha Ronkainen ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Kunnanjohtaja, esittelijä Kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä Tulkki Perusturvajohtaja Tekninen johtaja, asiantuntija 37 osaslta Vt. Sivistystoimenjohtaja, asiantuntija 35 osalta Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Christina Mickos Aika ja paikka Lapinjärvellä Allekirjoitukset Susanne Sjöblom PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Benny Engård Aika ja paikka Lapinjärvellä Sauli Silfvast Todistaa Christian Sjöstrand

3 KUNNANVALTUUSTO KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kunnanvaltuusto oli kutsuttu koolle valtuutetuille, kunnanhallitukselle sekä kunnanjohtajalle postitse lähetetyllä sekä kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla ja kunnan virallisissa ilmoituslehdissä Loviisan Sanomat ja Östra Nyland julkaistulla tiedoksiannolla. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS: Benny Engård ja Sauli Silfvast valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

4 KUNNANVALTUUSTO SOPIMUS YHTEISESTÄ SUOMENKIELISESTÄ KOULUTOIMESTA LAPINJÄR- VEN JA MYRSKYLÄN KESKEN (LIITE) Sivistyslautakunta Valmistelija ja esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p Kunnanjohtaja Christian Sjöstrand, vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen ja tekninen johtaja Hannu Niemi ovat yhdessä Myrskylän kunnanjohtaja Jouko Asujan ja kasvatusjohtaja Sari Keskisen kanssa keskustelleet yhteisestä koulusopimuksesta. Koulusopimus koskee vuosiluokkien 7-9 opetusta Porlammin yläasteella. EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sopimuksen liitteen mukaisesti. KÄSITTELY: Sivistyslautakunta keskusteli ilmeneekö sopimuksesta riittävän selvästi sopijakunnan ja sijaintikunnan määritelmät. Sopijakunnalla tarkoitetaan sopimuksessa Myrskylän kuntaa ja sijaintikunnalla Lapinjärven kuntaa. Todettiin kuitenkin, että määritelmät tulevat sopimustekstistä esille riittävän selvästi esimerkiksi kohdassa 2.1, jolloin sekaantumisen vaaraa ei ole. PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää - ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyisi sopimuksen liitteen mukaisesti. KÄSITTELY: Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen oli läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus koulusopimukseksi liitteenä. EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - hyväksyä sopimuksen liitteen mukaisesti.

5 KUNNANVALTUUSTO PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KUNNANVALTUUSTO KUNTASTRATEGIA (LIITE) Kehittämistoimikunta Lapinjärven kuntastrategian valmistelu on jatkunut suunnitellulla tavalla. Nykytilakartoitukseen liittyvän verrokkikuntatutkimuksen ja kunnan poliittisille päättäjille sekä virkamiesjohdolle kohdistetun strukturoidun haastattelun alustavat tulokset esiteltiin kunnan päättäjille valtuustoseminaarissa Samassa yhteydessä esiteltiin myös nykyisten kuntalaisten tulevaisuuden palvelujen turvaamiseen liittyviä tärkeitä ilmiöitä tai tekijöitä ja niiden mahdollisia toteutumisvaihtoehtoja kuvaava tulevaisuustaulukko, johon oli hahmoteltu neljä eri skenaariota kunnan tulevaisuuden kehittymisen vaihtoehdoiksi. Päättäjille jaettiin täytettäväksi, ja sen jälkeen kehittämispäällikölle palautettavaksi, vaikuttavuusanalyysitaulukot, joiden avulla heillä oli mahdollisuus arvioida tulevaisuustaulukossa esitettyjen ilmiöiden tai tekijöiden merkityksellisyyttä ja Lapinjärven kuntaan kohdistuvia vaikutuksia. Nykytila-analyysin ja valtuustoseminaarissa käydyn yleiskeskustelun pohjalta on valmisteltu strategiarunkoesitys, jossa esitetään kunnan alustavat strategiset linjaukset nykyisten kuntalaisten palvelujen turvaamiseksi (liite). Kehittämispäällikkö ja kunnanjohtaja esittelevät luonnoksessa esitettäviä linjauksia kehittämistoimikunnalle. Samassa yhteydessä esitellään tarkemmin myös nykytila-analyysin ja vaikuttavuusanalyysin tuloksia. EHDOTUS: Kehittämistoimikunta päättää - käydä keskustelua esitellystä alustavasta strategiarungosta ja esitetyille kriittisille menestystekijöille asetettavista tavoitteista, mittareista ja niiden seurannasta, - keskustella strategian eteenpäinviemisestä kuntaorganisaation päätöksentekoprosessissa, - hyväksyä luonnoksessa esitetyt strategiset linjaukset, kokouksessa esitetyin muutoksin, edelleen Lapinjärven kuntastrategiaksi muokattaviksi, - viedä strategiarunkoesityksen tehtyjen muutosten jälkeen Lapinjärven kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja - esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi strategiset linjaukset Lapinjärven kuntastrategian pohjaluonnokseksi. KÄSITTELY: Kehittämispäällikkö esitteli toimikunnalle strategiaprosessin nykytila-analyysiin kuuluvien toimintaympäristöanalyysin sekä organisaation nykytilan ja päättäjien tahtotilan kartoituksen tuloksia. Toimintaympäristöanalyysiin liittyvän verrokkikuntatutkimuksen tuloksena voitiin todeta,

7 KUNNANVALTUUSTO että Lapinjärven kunta sijoittuu tutkimuksessa käytettyjen indikaattorien valossa suurimmalta osin yhteensä 34 verrokkikunnan keskikastiin. Kuntien yritystoimipaikkojen viiden viime vuoden kehityksessä sekä työllisten määrän kehityksessä kunta kuitenkin sijoittuu keskimääräistä paremman kehityksen kuntajoukkoon. Kunnan poliittisille päättäjille ja virkamiesjohdolle kohdistetun strukturoidun haastattelun tulokset osoittivat, että kuntaorganisaation tärkein sisäinen ydinosaaminen liittyy molempien haastateltujen ryhmien edustajien mielestä siviilipalvelukeskuksen toimintaan, organisaation johtamiseen ja hallintoon, elinkeino- ja kehittämistoimeen sekä ympäristötoimeen ja opetus- ja sivistyspalveluihin. Muun ydinosaamisen ja resurssien kunnassa nähtiin kohdistuvan ennen kaikkea uusiutuvaan energiaan sekä hoiva- ja hyvinvointiosaamiseen. Näiden lisäksi tärkeinä ydinresursseina nähtiin yrittäjyys, koulutuskeskuksen toiminnan kehittäminen, Porlammin lukion tulevaisuuden turvaaminen, kylät ja yhteisöllisyys sekä kunnan hyvä yhteistyökyky ja matkailu. Kunnan vetovoimaisuuden nähtiin liittyvän ennen kaikkea asumiseen, palveluihin ja yrittäjämyönteisyyteen. Haastattelutulosten mukaan kunnan palveluja tulee priorisoida. Etusijalla ovat kunnan lakisääteiset peruspalvelut, jotka tulisi kyetä säilyttämään mahdollisimman lähellä kuntalaisia. Peruspalvelujen lisäksi tulee kunnan rajallisia resursseja ohjata organisaatiossa ja koko kunnassa esiintyvään ydinosaamiseen. Itäisen Uudenmaan kuntarakenteen uskoi pääosa vastaajista 10 vuoden kuluttua sisältävän pelkästään yhden kunnan. Mikäli kuntaliitostilanteeseen ajauduttaisiin, olisi Porvoo pääosan vastaajien mielestä Loviisaa parempi vaihtoehto turvaamaan kunnan nykyisten asukkaiden palvelujen tason ja laadun säilymisen. Nykytila-analyysin tulosten esittelyn jälkeen esitteli kehittämispäällikkö tutkimustulosten pohjalta, yhdessä kunnanjohtajan kanssa muotoilemaansa kuntastrategiarunkoa. Kunnan visio: Lapinjärvi on yhteistyöhakuinen, yritteliäs ja perheystävällinen, helposti saavutettava laadukkaan asumisen maaseutukunta. Missio: Kuntalaisille tarjotaan tarpeelliset palvelut lähipalveluina ja luodaan mahdollisuuksia monipuoliselle elinkeinoelämälle. Arvot ja johtoajatus: Vastuullisuus: Tärkeintä ovat ihmiset palvelujen turvaaminen nykyisille kuntalaisille, mikä taho ja mitkä toimijat tulevaisuuden palveluista sitten vastaavatkin. Yhteistyökyky ja halukkuus: Aidon, luottamukseen perustuvan yhteistyön ja kumppanuuden rakentaminen. Asiakas (asukas) lähitöisyys. Vaikuttavuus: Kustannustehokas toiminta. Avoimuus: Lähidemokratian turvaaminen. Tulosten pohjalta keskeisiksi kehittämisen painopisteiksi nousivat toiminnan tuottavuuden parantaminen, palvelustrategian tarkentaminen ja muutokset palvelujen tuotantokonseptiin, yhteistyön ja kumppanuuksien raken-

8 KUNNANVALTUUSTO taminen, toimittajamarkkinoiden hyödyntäminen, organisaation ulkopuolisten resurssien hallinta, omistajapolitiikan tarkennukset, infrastruktuurista ja muista toimintaedellytyksistä huolehtiminen sekä elinkeinojen ja yrityspalvelujen kehittäminen. Kunta suhtautuu kuntarakenneuudistuksesta käytäviin neuvotteluihin ennakkoluulottomasti, ennen kaikkea nykyisten asukkaiden palveluja turvaten ja asukkaan etua tavoitellen. Vuoteen 2017 asetettujen strategisten päämäärien toteuttamiseksi ja kunnan vision saavuttamiseksi määritettyjä kriittisiä menestystekijöitä ovat: VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY 1. Laadukkaat ja oikein mitoitetut ja kohdennetut, kustannustehokkaasti toteutetut palvelut. 2. Palvelustrategian uudistaminen. 3. Toimiva asuinympäristö ja kilpailukykyinen yritysympäristö. 4. Asiakas(asukas)lähitöisyys ja kaksikielisyys. PROSESSIT JA RAKENTEET 5. Palvelutarpeisiin ja käytettävissä oleviin resursseihin pohjaava organisaation jousto- ja muuntautumiskyky. 6. Lähidemokratian turvaaminen. 7. Yhteistyöverkostojen (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) tehokas hyödyntäminen. 8. Toimiva ja avoin päätöksenteko. YDINRESURSSIT 9. Tasapainoinen kuntatalous. 10. Kunnan omien (aineelliset ja henkiset, julkiset ja yksityiset) ydinresurssien hyödyntäminen ja jatkuva kehittäminen. 11. Organisaation ulkopuolisten resurssien hallinta. 12. Sähköisen infrastruktuurin toimivuuden varmistaminen ja sähköisten viestimien täysipainoinen hyödyntäminen. 13. Omistajapolitiikan tarkentaminen ja turhista omistuksista luopuminen. YDINOSAAMINEN JA UUDISTUMINEN 14. Verkostojen johtamisosaaminen. 15. Kehityshakuinen ja haluinen henkilöstö ja organisaation osaamisen ajantasaistaminen. 16. Organisaation ulkopuolisen ydinosaamisen varmistaminen. Esittelyn pohjalta käydyssä keskustelussa strategiarunko todettiin oikein rakennetuksi ja strategiset linjaukset ja päämäärät sekä kriittiset menetysteki-

9 KUNNANVALTUUSTO jät oikein asetetuiksi. Strategian valmistelua voidaan esitetyn strategiarungon pohjalta jatkaa tavoitteiden, mittarien ja seurannan suunnittelulla. Strategiarunko - toimikunnalle esitetyssä muodossaan - todettiin kuitenkin liian pitkäksi, jotta se voitaisiin sellaisenaan esitellä kunnanhallitukselle. Kehittämispäällikkö ja kunnanjohtaja muokkaavat strategiarungon yhdessä nykyisen sisältöisenä lyhyemmän muotoiseksi ja lomakauden jälkeen Lapinjärven kunnanhallitukselle esitettäväksi. PÄÄTÖS: Kehittämistoimikunta päätti - että kehittämispäällikkö ja kunnanjohtaja muokkaavat strategiarungon nykyisen sisältöisenä lyhyemmän muotoiseksi, - viedä strategiarunkoesityksen tehtyjen muutosten jälkeen, lomakauden päätyttyä, Lapinjärven kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja - esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi strategiset linjaukset Lapinjärven kuntastrategian pohjaluonnokseksi sekä - valtuuttaa kunnanjohtajan ja kehittämispäällikön jatkamaan kuntastrategian valmistelua esitetyn strategiarungon pohjalta, asettamalla koko organisaatiota koskevat tavoitteet, mittarit ja seurantakriteerit kriittisille menestystekijöille. Kehittämisjaosto Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Christian Sjöstrand, tai Kunnanjohtaja ja kehittämispäällikkö ovat edellisen kokouksen jälkeen muokannet ja lyhentäneet strategiarungon (liite). Kehittämisjaoston tulee ottaa kantaa strategialuonnoksen eteenpäinviemistavasta. EHDOTUS: Kehittämisjaosto päättää - käydä keskustelua liitteenä olevasta strategiarungosta - keskustella strategiarungon eteenpäinviemisestä. PÄÄTÖS: Kehittämisjaosto - keskusteli strategiarungosta ja evästi kunnanjohtajaa jatkovalmistelua varten - päätti ehdottaa, että strategiarunko jaetaan valtuutetuille maaliskuun valtuustoseminaarin yhteydessä ja että val-

10 KUNNANVALTUUSTO tuusto voisi käsitellä strategialuonnosta toukokuun kokouksessaan. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto käsitteli strategiaehdotusta maaliskuun valtuustoseminaarissa Keskustelun perusteella ovat kunnanjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja tehneet muutoksia strategiaehdotukseen (liite). Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden Kuntastrategia toimii pohjana kunnan johtamisjärjestelmälle ja ohjaa valtuuston työskentelyä ja päätöksentekoa. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle - että se hyväksyisi Lapinjärven kuntastrategian liitteen mukaisesti. KÄSITTELY: Kehittämispäällikkö Antti Vaittinen Posintra Oy:stä oli läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus kuntastrategiaksi vuosille liitteenä. EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - hyväksyä Lapinjärven kuntastrategian liitteen mukaisesti. KÄSITTELY: Asiassa käydyn keskustelun aikana valtuutettu Minna Österholm ehdotti, että strategiaan otsikon arvopohjan alle lisätään uusi kohta luotettavuus ja otsikon strategiset tavoitteet ensimmäisen kohdan alle lisätään lause Luotettavuuden turvaaminen kuntaan ja kunnalliseen päätöksentekoon. Valtuutetut Thomas Antas, Arto Kujala ja Ulla Onnila kannattivat Österholmin ehdotusta. Mari Lotila ehdotti, että strategiassa käytetty maininta asiakas muutetaan asukkaaksi. Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi. Thomas Antas pyysi lupaa saada korjata strategian ruotsinkielisen käännöksen kieliasua. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli voidaanko ehdotetut kannatetut lisäykset hyväksyä yksimielisesti. Kukaan ei vastusta-

11 KUNNANVALTUUSTO nut, joten puheenjohtaja totesi lisäysten tulleen yksimielisesti hyväksytyiksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi myös, että Thomas Antas tekee tarvittavat korjaukset ruotsinkieliseen strategiapaperiin. PÄÄTÖS: Kunnanvaltuusto päätti - hyväksyä Lapinjärven kuntastrategian liitteen mukaisesti.

12 KUNNANVALTUUSTO TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KOY LABYRINTILLE Koy Labyrintin hallitus Toimitusjohtaja on pyytänyt lainatarjoukset Allerödin vesivahingon korjausta varten. Lainatarjous on pyydetty :n lainalle ja 20v. maksuajalla. Tarjoukset on pyydetty seuraavilta rahoituslaitoksilta: - Kuntarahoitus Oyj - Aktia-pankki - Länsi-Kymen Osuuspankki Lainatarjouksen viimeinen jättöaika on kello EHDOTUS: Toimitusjohtaja esittelee saapuneet lainatarjoukset hallituksen kokouksessa. PÄÄTÖS: Kiinteistö Oy Labyrintin hallitus päätti - Tarjouksen olivat määräaikaan mennessä jättäneet Kuntarahoitus Oyj sekä Länsi-Kymen Osuuspankki, joista päätettiin valita Kuntarahoitus Oyj oheisen tarjouksen mukaan. Kunnanhallitus Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Christian Sjöstrand, tai EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle - että se myöntäisi omavelkaisen takauksen, niin pääoman, korkojen kuin muiden liitännäiskulujen osalta Koy Labyrintille Kuntarahoitus Oyj:lta ottamalle :n suuruiselle lainalle. KÄSITTELY: Tekninen johtaja Hannu Niemi oli läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan. Käsittelyn aluksi jäsen Benny Engård ehdotti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti

13 KUNNANVALTUUSTO todeta että jäsen Benny Engård on esteellinen osallistumaan asian käsittelyn - ehdottaa kunnanvaltuustolle että se myöntäisi omavelkaisen takauksen, niin pääoman, korkojen kuin muiden liitännäiskulujen osalta Koy Labyrintille Kuntarahoitus Oyj:lta ottamalle :n suuruiselle lainalle. EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - myöntää omavelkaisen takauksen, niin pääoman, korkojen kuin muiden liitännäiskulujen osalta Koy Labyrintille Kuntarahoitus Oyj:lta ottamalle :n suuruiselle lainalle. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 KUNNANVALTUUSTO VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL 120, HELSINKI Kunnallisvalitus, pykälät 35, 36, 37 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun Liitetään pöytäkirjaan

15 KUNNANVALTUUSTO Valituskirjelmä Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 ). Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN (LIITE) 4

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN (LIITE) 4 KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kokousaika 22.1.2014 klo 18.30 19.08 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 13.6.2012 klo 18.30 20.16 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 17 VALTUUSTOALOITE; TYÖHYVINVOINTIRAHAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRARAHAN ESITYS 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 17 VALTUUSTOALOITE; TYÖHYVINVOINTIRAHAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRARAHAN ESITYS 3 KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 16.4.2014 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013 Kokousaika 14.10.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 20.20 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 23.5.2012 klo 18.30 19.17 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 6.5.2013 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika 11.9.2008 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 13.07.2010 klo 18.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 47 YLLÄPITOINSINÖÖRIN VALITSEMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 47 YLLÄPITOINSINÖÖRIN VALITSEMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokousaika 04.09.2013 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012 Kokousaika 19.11.2012 klo 18.00 20.36 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kokousaika 13.1.2010 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 24.1.2012 klo 18.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Kokousaika 13.6.2013 klo 18.30 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 15.6.2009 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.3.2014 klo 18.00 22.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 78 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 78 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2008 Kokousaika 18.12.2008 klo 18.30 20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kartano KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot