Liikuntatoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntatoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2011"

Transkriptio

1 Liikuntatoimen käyttösuunnitelma vuodelle

2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 LIIKUNTATOIMEN TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA... 3 TULOSALUEIDEN JA TULOS/TOIMINTAYKSIKKÖJEN TARKENNETUT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET YKSITYISKOHTAISINE TOIMENPITEINEEN... 9 Lapset ja nuoret... 9 Seniorit Liikuntaympäristö Viestintä Tulosalueiden toimintatuotot ja -kulut LIIKUNTATOIMEN TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN INVESTOINNIT Käyttöomaisuus Tilahankkeet Hankintaohjelma HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE LIIKUNTATOIMEN KUSTANNUSPAIKKOJEN JA TULOSYKSIKÖIDEN VASTUUHENKILÖT LIIKUNTATOIMEN MENOJEN HYVÄKSYMIS- JA HANKINTAVALTUUDET

3 LIIKUNTATOIMEN TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 3

4 4

5 5

6 6

7 1 52 LIIKUNTALAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät Käyttötalousosa TP 2009 ( ) TA 2010 ( ) HK 2011 ( ) Talousarvioehdotus 2011 ( ) Toimintatuotot Toimintakulut TA 2012 (1.000 ) TA 2013 (1.000 ) TA 2014 (1.000 ) johon sis. mks:iä, josta palkkojen kor ,- Toimintakate Muutos-% 0,6 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 Investointiosa Menot Tulot Netto Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokrat Muut VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA TOIMINTAKULUISTA Tulosalueet TP 2009 ( ) TA 2010 ( ) HK 2011 ( ) JÄRJESTÖLIIKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Netto OMATOIMINEN LIIKUNTA JA LIIK- KUMAAN AKTIVOINTI 7

8 Toimintatuotot Toimintakulut Netto LIIKUNTAPAIKKAOSASTO Toimintatuotot Toimintakulut Netto HALLINTO Toimintatuotot Toimintakulut Netto LIILKYH LIIKUNTALAUTAKUNTA, YHTEISET HK 2011 ( ) Toimintatuotot 0 Toimintakulut Netto LIIKHAL LIIKUNTAPALVELUKESKUS, HALLINTO-OSASTO Toimintatuotot Toimintakulut Netto LIIKJARJ LIIKUNTAPALVELUKESKUS, JÄRJESTÖLIIKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Netto LIIKOMAT LIIKUNTAPALVELUKESKUS, OMATOIMINEN Toimintatuotot Toimintakulut Netto LIIKPAIK LIIKUNTAPALVELUKESKUS, LIIKUNTAPAIKAT Toimintatuotot Toimintakulut Netto

9 TULOSALUEIDEN JA TULOS/TOIMINTAYKSIKKÖJEN TARKENNETUT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TA- VOITTEET YKSITYISKOHTAISINE TOIMENPITEINEEN Lapset ja nuoret Terveellisen elämäntavan omaksuminen Tavoitetilan kuvaus Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot Seuratoimijoiden koulutus harraste-, Järjestöliikunta, liikkumaan aloittelija-, drop out ja erityis- aktivointi, kolmas sektori, alue- ryhmien liikuntaan järjestöt, sosiaali- ja terveystoimi, Seurojen ja piirijärjestöjen sekä opetustoimi kansanterveysjärjestöjen aktivointi harrasteliikunnan lisäämiseksi Toimivien palveluketjujen rakentaminen yhteistyössä eri hallintokuntien sekä kolmannen sektorin kanssa Seurojen omien kehittämishankkeiden tukeminen avustuksin. Olemassa olevien hankkeiden jatkaminen Monimuotoinen ja laaja harrastetoiminta urheilu- ja liikuntaseuroissa Taataan monipuolinen liikunta- ja urheilumahdollisuus jokaiselle toimintakykyyn ja taitotasoon katsomatta. Urheiluseuroissa liikkuvien lasten ja nuorten viikoittaisen liikunnan määrän lisääminen ja tasapainottaminen Liikunta edesauttaa lasten, lapsiperheiden ja nuorten elämänhallintaa. Painopisteenä syrjäytymisvaarassa olevat. Informaatio-ohjaus ja seuratoimijoiden koulutus Liikuntaneuvonta Neuvolan, päiväkotien ja sosiaalitoimen työntekijöiden informointi ja koulutus Perhefoorumihankkeen toimintamallin jatkaminen 2010 käynnistetyn kesäihmemaatoiminnan jatkaminen yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Järjestöliikunta Liikkumaan aktivointi, sosiaalija terveystoimi Tavoitetilan kuvaus Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot 9

10 Osallistaminen sekä itseohjautuvan ja omaehtoisen liikunnan lisääminen Liikuntapudokkaiden (drop out) vähentäminen Koulupäivän aikaisen ja iltapäivätoiminnan liikunnan lisääminen. Liikuntapaikat tukevat lasten ja nuorten omatoimista ja itseohjautuvaa liikkumista. Liikuntapaikat ovat esteettömämpiä ja saavutettavampia. Tuetaan lähiliikuntaa ja lähiliikuntapaikkoja. Lasten ja nuorten ääni kuuluviin liikunnan päätöksentekoon ja toimintojen suunnitteluun. Liikunta edesauttaa erityispäivähoidon lapsien ja erityiskoulujen oppilaiden elämänhallintaa yhteistyössä urheiluseurojen, yhdistysten, sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen kanssa Kokonaisvaltaisen valmentamisen ja ohjaamisen tukeminen Monimuotoinen ja laaja harrastetoiminta urheilu- ja liikuntaseuroissa Osallistuminen opetustoimen Aktivoiva ja turvallinen koulupäivä -hankkeeseen Liikuntavälinelainauksien järjestäminen eri puolilla Turkua Liikuntapaikkojen ja koulujen pihojen kehittäminen tukemaan lasten ja nuorten omaehtoista ja itseohjautuvaa liikkumista. Lasten ja nuorten osallistaminen suunnitteluprosesseihin. Urheiluseurojen, vammais- ja kansainterveysjärjestöjen olemassa olevista liikuntapalveluista tiedottaminen Avustaja-avustuksen jalkauttaminen Urheiluseuroihin integroituminen ja inkluusio Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen avustajakeskuksen ja lähikuntien kanssa Valmentajakoulutus ja informaatio-ohjaus Seurojen toimintamallien laajentaminen ja uusien harrasteryhmien aloittaminen 2010 käynnistetyn Power 20 + toiminnan kehittäminen ja jatkaminen Liikkumaan aktivointi, järjestöliikunta, Opetustoimi Liikkumaan aktivointi, opetustoimi, kiinteistöliikelaitos Liikkumaan aktivointi, järjestöliikunta Liikkumaan aktivointi, urheiluseurat, yhdistykset, sosiaali- ja terveystoimi sekä opetustoimi, avustajakeskus, lähikunnat Järjestöliikunta, urheiluseurat Järjestöliikunta, liikkumaan aktivointi, kolmas sektori Vapaiden sidosryhmien toiminnan tukeminen Vuorojako- ja avustusjärjestelmien kehittäminen tukemaan vapaita sidosryhmiä Liikkumaan aktivointi, järjestöliikunta, hallinto 10

11 Tavoitetilan kuvaus Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot Urheiluseuratoiminnan tukeminen ja merkityksen vahvistaminen Nuorten elämänhallinnan tukeminen liikunnan avulla Nuorten osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon Seuratoiminnan taloudellisten edellytysten turvaaminen Avustukset Liikuntapaikat Seuratoiminnan imagon ja kansalaistoiminnan arvojen tukeminen ja esiintuominen Poweraction-tuotteen kehittäminen ja markkinoinnin lisääminen 2010 käynnistetty Power 20 + toiminnan kehittäminen ja jatkaminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Aloitetaan varusmiespalvelukseen meneville liikuntakurssit, jolla pyritään käynnistämään omatoiminen liikuntaharrastus ennen palveluksen alkua. Yhteistyön lisääminen sosiaalitoimen Koho-toiminnan kanssa. LiiKun hankeen jatkaminen Nuorten foorumin/ nuorten seuraparlamentin perustaminen Avustusten tason ylläpitäminen ja kasvattaminen Avustusjärjestelmän kriittinen tarkastelu ja uudistaminen Liikuntapaikkojen maksuttomuuden säilyttäminen alle 20- vuotiaiden osalta ja maksutason säilyttäminen aikuisten osalta edullisena ja tuettuna Vuorojakoperiaatteiden päivittäminen Tiedottaminen ja viestiminen sekä organisaation sisällä että ulospäin Kansallisiin järjestöverkostoihin osallistuminen Urheiluseuratoiminnan moniarvoisuuden tukeminen vapaaehtoistyön teemavuoden toteuttaminen Liikkumaan aktivointi, kolmas sektori, sosiaali- ja terveystoimi, opetustoimi, nuorisotoimi Järjestöliikunta, Lounais- Suomen Liikunta ja Urheilu Järjestöliikunta, hallinto Järjestöliikunta, hallinto 11

12 Kaupungin tarjoaminen liikuntapalveluiden järjestäminen seurojen ja yhdistysten kanssa Joustava ja nopea vuorojen jakaminen Tutkimus Seurojen hyvinvointipalvelutarjonnan kehittäminen Yhteistyöverkostojen vahvistaminen Seurakorvauksen nostaminen palvelujen automatisointi ja itsepalvelun kehittäminen Vuoroista tiedotetaan aikaisemmin, joka mahdollistaa lisävuorojen anomisen jo elokuussa Liikkumaan aktivointi, kolmas sektori Asiakaspalvelu 12

13 Seniorit Senioriväestön liikunta-aktiivisuuden lisääminen Fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen Liikuntapaikkojen esteettömyys Tavoitetilan kuvaus Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot Liikuntapalvelut tuotetaan tiiviissä Liikkumaan aktivointi, sosiaali- yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen ja terveystoimi, kolmas sekä kolmannen sektorin kanssa. sektori. Palveluketjut tehdään selkeiksi ja tavoitteet tarkennetaan. Ikääntyneelle väestölle tarjotaan riittävästi turvallisia ja laadukkaita liikuntapalveluja, jotka kannustavat säännölliseen omaehtoiseen liikuntaan Liikuntapalvelut ovat tasapuolisemmin saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta Yhteisöllisen toiminta- ja seurakulttuurin luominen, monipuolisen senioritoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen, urheiluseuratoiminnan elämänkaariajattelun tukeminen Ikääntyvän väestön autonomiaa, itsenäistä selviämistä ja osallisuutta tuetaan liikunnan avulla Palvelut tavoittavat uusia asiakkaita ja omatoiminen liikunta lisääntyy kun tietoisuus liikunnan terveysvaikutuksista kasvaa. Esteettömyysohjelman noudattaminen ja siihen vaikuttaminen Palvelut tuotetaan eri yhteistyötahojen kanssa kattavasti eri puolille kaupunkia. Urheilu- ja liikuntaseurojen senioritoiminnan ja yhteisöllisyyden edellytysten parantaminen Tukipalvelut senioritoimintaa järjestäville yhdistyksille Palveluiden piiriin pyritään saamaan ikääntyviä, jotka eivät muuten osallistu yhteisölliseen toimintaan. Erityisliikuntapalveluja tuottavat yhdistykset järjestävät monipuolisempaa liikuntatoimintaa eri toimintakykyisille liikkujille. Olemassa olevien palveluita arvioidaan palautetta keräämällä ja kehitetään. Vaikuttaminen esteettömyysratkaisuihin saneeraus- ja uudiskohteissa ja liikuntapaikkojen suunnittelussa. Liikkumaan aktivointi, sosiaali- ja terveystoimi, kolmas sektori. Järjestöliikunta, urheilu- ja liikuntaseurat Liikkumaan aktivointi, sosiaali- ja terveystoimi, kolmas sektori. Liikkumaan aktivointi Liikkumaan aktivointi, kolmas sektori. Pienempiä, esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä tehdään liikuntapalvelukeskuksen omana työnä Liikuntapaikkaosasto 13

14 Tavoitetilan kuvaus Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot Liikkumisolosuhteet ovat esteettömämpiä, turvallisempia ja paremmin saavutettavia huomioiden sekä fyysinen, psyykkinen että sosiaalinen saavutettavuus. Olemassa olevat kuntosalit ovat mahdollisimman helposti saavutettavissa Liikuntapaikkojen henkilökunnan kouluttaminen. Saavutettavuuden teemakartat. Riittävä avustajamäärä ryhmissä mahdollistaa osallistumisen eri toimintakykyisille liikkujille. Esteettömyysratkaisujen tekeminen Liikkumaan aktivointi, sosiaali- ja terveystoimi, kolmas sektori, lähikunnat. Liikkumaan aktiovointi, liikuntapaikkaosasto 14

15 Työikäiset Perhe-elämän ja liikunnan yhdistäminen Tavoitetilan kuvaus Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot Perheiden liikuntamahdollisuudet ovat lisääntyneet Leikkipuistot koko perheen aktivoiviksi liikuntapaikoiksi Liikkumaan aktiovointi, kolmas sektori Urheilupuiston ja Kupittaan puiston hyödyntäminen koko perheen liikuttamiseen Liikuntavälinelainaustoiminnan kehittäminen Yhteistyö seurojen kanssa vanhempien liikuntamahdollisuuksien kehittämisessä (mm. lapsen harrastuksen aikana ns. aikuisparkki) Perheiden liikuntamahdollisuuksista viestimien Koko perheen yhteisharrastukset, esim. isä-lapsiryhmät Olemassa olevien palveluiden kehittäminen vastaamaan paremmin asiakastarpeita Hyötyliikunta lisääntyy Terveysliikuntapainotteiset liikuntaryhmät aktivoivat työikäisiä liikkumaan (Leidit liikkeellä ja Hikinen Tusina) Ylipainoisille suunnatut ryhmät aktivoivat ylipainoisia liikkumaan Tuetaan kuntosaliharjoittelun aloittamista laadukkailla laiteopastusvuoroilla Hyötyliikunnan vaikutuksista tiedottaminen Liikkumaan aktiovointi, kolmas sektori, sosiaali- ja terveystoimi 15

16 Tavoitetilan kuvaus Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot Vanhempien tiedon ja ymmärryksen lisääminen lasten harrastamisesta urheiluseurassa, ns. vanhempien kasvattaminen seuratoimintaan Vapaaehtoistyöstä viestiminen Vanhempien tutustuttaminen uusiin lajeihin Vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden turvaaminen informaation ja hyvien esimerkkien avulla Järjestöliikunta, kolmas sektori Työnantajan roolin korostaminen liikuntaan kannustajana Työnantajien tietoisuus kaupungin järjestämistä liikuntamahdollisuuksista ja paikoista lisääntyy. Viestinnän kehittäminen ja lisääminen työnantajille liikuntamahdollisuuksista, paikoista ja terveysvaikutuksista Edistetään omatoimista työyhteisöjen liikuntatoimintaa Huomioidaan työpaikkakohtaiset aikataulut ja toiveet jaettaessa aamu- ja iltapäivävuoroja työpaikkaliikunnalle Liikkumaan aktivointi, työnantajat, kolmas sektori Asiakaspalvelu Seurat toimivat hyvinvointipalveluiden tuottajina ja markkinoivat niitä työnantajille Seurojen hyvinvointipalvelujen lisääminen, kehittäminen ja markkinointi Seuroihin palkataan päätoimisia työntekijöitä Hyödynnetään jo olemassa olevia yhteistoimintoja (esim. TUPI) Järjestöliikunta, kolmas sektori Ohjataan työelämästä syrjäytyneitä liikunnalliseen elämäntapaan Löydetään oikeat yhteistyökumppanit ja luodaan toimintamalleja syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden liikkumaan aktivoimiseksi Liikuntakurssien suunnittelu arjesta selviytymisen tueksi Liikuntaneuvonnan käynnistäminen sosiaaliasemilla pilottina Kototoiminta Liikkumaan aktivointi, eri hallintokunnat erityisesti sosiaalitoimi. 16

17 Liikuntaympäristö Senioreiden ja erityisryhmien kuntosaliolosuhteiden parantaminen Koulujen pihat lähiliikuntapaikoiksi Tavoite Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot Liikuntapaikkojen henkilökunnan Liikkumaan aktivointi, liikuntapaikat, kouluttaminen. kolmas sektori, lähi- Riittävä avustajamäärä ryhmissä kunnat. mahdollistaa osallistumisen eri toimintakykyisille liikkujille. Esteettömyyden jatkuva arviointi ja esteettömyysratkaisujen tekeminen Olemassa olevat kuntosalit ovat mahdollisimman helposti saavutettavia ja esteettömiä niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti Erityisryhmään kuuluvia asiakkaita palvelee kaikki kaupungin ylläpitämät kuntosalit. Erityisryhmille on riittävästi rauhallisia ja turvallisia kuntosaliharjoittelupaikkoja Liikuntapaikkojen, leikkipuistojen ja koulujen pihojen kehittäminen tukemaan lasten ja nuorten omaehtoista ja itseohjautuvaa liikkumista Kaikki kaupungin kuntosalit pyritään saamaan mahdollisimman saavutettavaksi. Kupittaan ja Lausteen kuntosalit on suunnattu erityisesti erityisryhmien kuntosaliryhmille. Liikuntavälineiden lainaustoimintaa kehitetään ja laajennetaan. Yhteistyötä tiivistetään kiinteistölaitoksen ja opetustoimen kanssa Liikkumaan aktivointi, liikuntapaikat Liikkumaan aktivointi, Kiinteistö- ja taloliikelaitos, opetustoimi Lasten ja nuorten osallistuminen suunnitteluprosessiin Lähiliikuntapaikat ovat kaiken ikäisten käytössä Osallistamistyön mahdollistaminen konkreettisesti palkkaamalla osallistumisasiantuntija yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa Leikkipuistovälineiden valinta siten, että ne palvelevat kaiken ikäisiä käyttäjiä. Lähiliikuntapaikkojen markkinointi kaiken ikäisille liikkujille Liikkumaan aktivointi, hallinto, muut hallintokunnat Liikkumaan aktivointi, hallinto, opetustoimi 17

18 Tavoite Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot Palloiluhallin rakentaminen Turussa on monikäyttöinen palloiluhalli 2012 hankesuunnitelman tekeminen Järjestöliikunta, keskushallinto Kaupunkiin lisää kevyen liikenteen väyliä Liikuntapaikkojen energiatehokas ylläpito ja rakentaminen Kevyenliikenteen merkityksen ja puitteiden tähdentäminen omatoimiliikunnan kannalta Valaistukseen käytettävän energian vähentäminen. Järkevien käyttöjaksojen määritteleminen lämmitettäville nurmille ja tekojääradoille Kaikissa liikunta liikuntapalvelukeskuksen kaavalausunnoissa, kaavoitukseen ja muuhun suunnitteluun liittyvissä työryhmissä tähdennetään kevyen liikenteen merkitystä Valaisimien vaihtaminen led-valoihin ja erilaisten ajastin sammuttimien lisääminen. Liiketunnistimien lisääminen erityisesti valvomattomissa kohteissa Seurataan eri keskilämpötilojen vaikutusta energiatarpeeseen ja sitä kautta käyttötunnin energiakustannuksiin. Asetetaan energiakustannuksille katto. Hallinto Liikuntapaikkaosasto Liikuntapaikkaosasto 18

19 Viestintä Kohderyhmäviestintä Tavoite Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot Viestintävastuiden ja -roolien selkeyttäminen liikuntapalvelukeskuk- Kriisiviestintäohjeistus järjestöliikunta, liikuntapaikat Viestintäohjeistuksen luominen Hallinto, liikkumaan aktivointi, sen sisällä Liikuntapalvelukeskuksen ja seurojen välisen viestinnän parantaminen, seurojen oman sisäisen ja ulkoisen viestinnän osaamisen tukeminen Seuratietorekisterin uudistaminen ja yhtenäistäminen Säännölliset kuukausi-/ kausitiedotteet Seuratoimijoiden koulutus Mediapankin luominen seurojen tukityökaluksi Järjestöliikunta, hallinto Tieto perheiden liikuntamahdollisuuksista on helposti saatavilla. Informointi on innostavaa ja korostaa palveluiden monipuolisuutta sekä edullisuutta. Lasten ja työikäisten liikuntamahdollisuuksien tietojen kokoaminen Turku liikkeelle lehden kehittäminen kohderyhmä huomioiden Sähköisen median hyödyntäminen kohderyhmäviestinään (Turku-tv, Internet) Markkinointisuunnitelmien tekeminen tuotteista Esitteiden uusiminen Liikkumaan aktivointi, hallinto Ikääntyvän väestön ja erityisryhmien kohdalla viestintä huomioi kohderyhmänerityispiirteet. Viestintä ja tiedottaminen tavoittavat myös ne, jotka eivät muuten osallistu yhteisölliseen toimintaan. Tapahtumat, luennot, infotilaisuudet Turku Liikkeelle lehden kehittäminen kohderyhmät huomioiden Liikuntaneuvonnan kehittäminen ja oikean kohderyhmän tavoittaminen Liikkumaan aktivointi, sosiaali- ja terveystoimi 19

20 Palveluiden sisällön avaaminen Tavoitteena on asiakaskohderyhmälle parhaiten soveltuvien viestintävälineiden ja -menetelmien käyttö. Lisäksi kehitetään menetelmiä jolla viestin saavutettavuutta voidaan seurata. Erityistä huomiota kiinnitetään materiaalin ja viestin sisällön oikeellisuuteen, ymmärrettävyyteen ja luettavuuteen. Arvioidaan eri medioiden ja viestintätapojen soveltuvuutta eri tavoitteisiin ja kohderyhmiin. Valitaan ikäryhmittäin tärkeimmät tavat viestiä. Päävastuu tiedotettavasta sisällöstä on tulosalueiden päälliköillä. Viestinnänsuunnittelija vastaa viestin ymmärrettävyydestä ja luettavuudesta. Jakelukanavat ja kohderyhmäjako määritellään viestinnänsuunnittelijan ja tulosaluepäälliköiden toimesta. Vuorovaikutteiset verkkopalvelut Jo olemassa olevien verkkopalveluiden käytettävyyden parantaminen Uusia sähköisiä viestimiä on otettu aktiiviseen käyttöön ja tämä mahdollistaa vuorovaikutuksen, palautteen antamisen ja palveluiden kehittämisen Asiakkaat saavat tietoa, antavat palautetta ja osallistuvat keskusteluun liikuntapalveluista. Verkkoyhteisön tuki ja kannustus liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa Avustus.eteinen, webtimmi, harrastehakemisto: käytettävyyden parantaminen ja verkkopalvelun entistä parempi hyödyntäminen Facebook sekä muut sosiaaliset mediat otetaan aktiivisemmin käyttöön Toimiva yhteisöllinen media. Liikuntapalveluvastaavien kouluttaminen yhteisöllisen median käyttäjiksi. Vuorovaikutteinen uutiskirje. Hallinto, järjestöliikunta Liikkumaan aktivointi, hallinto Viestinnänsuunnittelija vastaa verkkopalvelujen rakenteesta ja muusta toteutuksesta. Liikuntapalveluista vastaavat osallistuvat keskusteluun ja toimivat aktiivisesti yhteisöpalveluissa. 20

21 Lisäresursseja markkinointiin ja viestintään Tavoitteena on suunnitelmakauden aikana liikuntatuotteiden markkinoinnin kehittäminen. Tavoitteena on saada aikaan erilliset markkinointisuunnitelmat eri tuotteille tai tuoteryhmille. Markkinointi osaamisen ostaminen. Tuotekuvausten laatiminen ( nimi, tavoite, palvelukuvaus, sisältö, laatu, vastuu, saatavuus, kohderyhmä, hinta -> markkinointisuunnitelma ) Asiakasrekisterit kohderyhmistä. Tulosaluepäälliköt vastaavat markkinointiosaamisen ostamisesta ja tuotemäärittelystä. Viestinnänsuunnittelija vastaa markkinoinnin ja viestinnän yhteensovittamisesta. Lisäresurssien allokoiminen markkinointiin ja viestintään jokaisen osaston sisällä erilaisin vastuualuein ja työnkuvasisällöin Liikkumaan aktivointi, järjestöliikunta, hallinto, liikuntapaikkaosasto 21

22 Tulosalueiden toimintatuotot ja -kulut 22

23 LIIKUNTATOIMEN TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN INVESTOINNIT Käyttöomaisuus KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTA (YLI ) Ehdotus vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman investointiosaan Hallintokunta/Laitos Liikuntapalvelukeskus Hankinta/Hankintaryhmä Vuosille esitettävä rahoitus Valtionosuus tai hankintaan saatava muu tulo vuosina Impivaaran uimahallin ensikertainen kalustaminen 2011 ( ) 2012 (1.000 ) 2013 (1.000 ) 2014 (1.000 ) 2011 ( ) 2012 (1.000 ) (1.000 ) 2014 (1.000 ) Perustelu: Uusittujen tilojen kalustaminen uimahallin laajennuksen valmistuttua. Koulupihojen kalustohankinnat (Kähärin ja Martin koulu) Perustelu: Liikuntalautakunnan osuus koulupihojen olosuhdetyöhön osallistumisesta. Yhteensä

24 Tilahankkeet 24

25 25

26 Hankintaohjelma 2011 HANKINTAOHJELMA Hallintokunta: Liikuntalautakunta Kertahankinnat ja investointiluonteiset hankinnat 450 Ostot tilikauden aikana Hankinnan kohde Arvioitu hankintahinta vuonna 2011 Perustelut Hankinnan ajankohta (kuukausi) Nurmikenttien leikkuukone, runko-ohjattava ympäristökone, painepesujärjestelmä ympäristökoneeseen Poistoon menevien koneiden tilalle Huhtikuu Yleisurheiluvälineistöä Kalevan kisat toukokuu Investointiluonteiset hankinnat Hankinnan kohde Arvioitu hankintahinta vuonna 2011 Perustelut Hankinnan ajankohta (kuukausi) Impivaaran kuntosalivälineet ja muu ensikertainen kalustaminen Koulupihojen kalustaminen (Kähärin ja Martin koulut) Impivaaran ensikertainen kalustaminen Liikuntalautakunnan osuus koulupihojen olosuhdetyöhön osallistumisesta. syyskuu AVOIN 26

27 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2011 Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2011 Työvoiman käyttööä/henkilöstömenoja lisäävät toimenpiteet Virasto Kokonaan uudet virat/toimet Nimike Perusyksikkö 2011 Välillinen vaikutus Suora vaikutus -/+ htv -/+Euroa Viestinnänsuunnittelija Viestintä uinninvalvoja-liikunnanohjaaja Uimalaitokset 0, asiakaspalvelusihteeri (Impivaara) Uimalaitokset 0, /+ htv -/+Euroa välillinen vaikutus / selvitys Liikuntapalveluiden markkinoinnilla ja niistä tiedottamalla saadaan pinellä panoksella liikkujien ja liikunnan määrää lisättyä. Laajennettu Impivaaran uimahalli alkaen Laajennettu Impivaaran uimahalli alkaen Vakanssimuutokset Nimike Perusyksikkö Tilapäinen määräaikainen henkilökunta (myös oppisopimukset) Nimike Perusyksikkö Muu Nimike Perusyksikkö Yhteensä

28 LIIKUNTATOIMEN KUSTANNUSPAIKKOJEN JA TULOSYKSIKÖIDEN VASTUUHENKILÖT Laskenta-alue 1000 Kustannuspaikat - vakiohierarkia Nimitys Vastuuhenkilö LIIKLK Liikuntalautakunta Arto Sinkkonen LIIKLKYH Liikuntalautakunta yhteiset Ilkka Mäkynen LI/Liikuntalautakunta Ilkka Mäkynen LI/Hallintokunnan yhteiset toiminnot Ilkka Mäkynen LIIKHAL Liikuntapalvelukeskus, hallinto-osasto Ilkka Mäkynen LI/Yhteiset toiminnot Ilkka Mäkynen LI/Asiakaspalvelu ja vuorovaraus Ilkka Mäkynen LIIKJARJ Liikuntapalvelukeskus, järjestöliikunta Marjaana Risku LI/Yhteiset toiminnot Marjaana Risku LPAIKAT Liikuntapaikat (ulkoa ostettavat) LI/Jäähallit Marjaana Risku LI/Palloiluhallit ja liikuntasalit Marjaana Risku LI/Uimalaitokset Marjaana Risku LI/Urheiluhallit ja -kentät Marjaana Risku LAVUST Liikunta-avustukset 28

29 24150 LI/Toiminta Marjaana Risku LI/Olosuhteet Marjaana Risku LI/Osaaminen Marjaana Risku LI/Erityisavustukset Marjaana Risku LI/Muut avustukset Marjaana Risku LYHTTYO Seurayhteistyö LI/Koulutus Marjaana Risku LI/Kumppanuushankkeet Marjaana Risku LIIKOMAT Liikuntapalvelukeskus, omatoiminen Päivi Ekdahl LI/Yhteiset toiminnot Päivi Ekdahl LI/Lasten ja nuorten tiimi Päivi Ekdahl LI/Työikäisten tiimi Päivi Ekdahl LI/Ikääntyvien tiimi Päivi Ekdahl LIIKPAIK Liikuntapalvelukeskus, liikuntapaikat Markku Aaltonen LI/Yhteiset toiminnot Markku Aaltonen UPK Urheiluhalli ja -puisto, kentät Ismo Pyöli LI/Urheiluhalli Ismo Pyöli LI/Nurmikentät II Ismo Pyöli LI/Kupittaan jalkapallostadion Ismo Pyöli LI/Parkkimäki Ismo Pyöli LI/Paavo Nurmi-stadion Ismo Pyöli LI/Muut kentät ja liikuntapaikat Ismo Pyöli LI/Hiekkakentät ja tekonurmet Ismo Pyöli LI/Nurmikentät III Ismo Pyöli 29

30 JAAJALK Jäähallit ja jalkapallohalli Markku Vanne LI/Impivaaran jäähalli Markku Vanne LI/Varissuon jäähalli Markku Vanne LI/Impivaaran jalkapallohalli Markku Vanne LI/Impivaaran nurmet II Markku Vanne LI/Impivaaran tekonurmet ja hiekkakentät Markku Vanne LI/Impivaaran ulkokentät Markku Vanne LIIKHALLIT Liikuntahallit Juha Lehmusvuori LI/Aunelan liikuntahalli Juha Lehmusvuori LI/Alfan liikuntahalli Juha Lehmusvuori LI/Caribian liikuntahalli Juha Lehmusvuori LI/Härkämäen palloiluhalli Juha Lehmusvuori LI/Ilpoisten palloiluhalli Juha Lehmusvuori LI/Jäkärlän liikuntahalli Juha Lehmusvuori LI/Lintula Juha Lehmusvuori LI/Moision liikuntahalli Juha Lehmusvuori LI/Nunnavuoren palloiluhalli Juha Lehmusvuori LI/Samppalinnan palloiluhalli Juha Lehmusvuori LI/Soutu- ja melontakeskus Juha Lehmusvuori LI/Wäinö Aaltosen koulun liikunta Juha Lehmusvuori LI/Pansion kuntosali Juha Lehmusvuori LI/Koulujen liikuntasalit Juha Lehmusvuori LI/Ruiskadun liikuntahalli Juha Lehmusvuori HIEKR Hiekkarannat Juha Lehmusvuori LI/Ekvalla Juha Lehmusvuori LI/Ispoinen Juha Lehmusvuori LI/Sorttamäki Juha Lehmusvuori LI/Muut uimapaikat Juha Lehmusvuori 30

31 UIMAL Uimalaitokset Timo Koljonen/MA LI/Impivaaran uimahalli Timo Koljonen/MA LI/Kupittaan uimala Timo Koljonen/MA LI/Paattisten aluetalo Timo Koljonen/MA LI/Petreliuksen uimahalli Timo Koljonen/MA LI/Samppalinnan uimala Timo Koljonen/MA LI/Lausteen uimahalli Timo Koljonen/MA KPITO Kunnossapito Jukka Virtanen LI/Työtunnit Jukka Virtanen LI/Konetunnit Jukka Virtanen LI/Kunto- ja ulkoilureitit Jukka Virtanen 31

32 32

33 LIIKUNTATOIMEN MENOJEN HYVÄKSYMIS- JA HANKINTAVALTUUDET (049) Laskujen hyväksyminen v Tiivistelmä: - Liiklk 140 Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen: Liikuntapalvelukeskuksen toimintasäännössä on määrätty menojen hyväksyjät. Toimintasäännön (liiklk ) mukaan tulosaluepäälliköiden, liikuntapaikkapäällikön ja hallintopäällikön tehtävänä on tarkastaa, valvoa ja hyväksyä ostolaskut ja tulos- tai vastuualueen tileihin kuuluvat muut asiakirjat taloussäännön ja muiden annettujen määräysten mukaisesti. Liikuntatoimen johtosäännön ( ) mukaan liikuntajohtaja tekee liikuntatoimen osto-, myynti- ja vuokrasopimukset lautakunnan vahvistamissa rajoissa ja lautakunnan hyväksymien ohjeiden mukaan. Liikuntalautakunnan tulee tehdä päätös liikuntajohtajan itseään koskevien viranhoidosta aiheutuneiden menojen hyväksyjästä ja liikuntatoimen palkanjakotositteiden hyväksyjästä. Lisäksi liikuntalautakunnan on määrättävä hallintojaoston määräämä viranhaltija hyväksymään liikuntatointa koskevat ansionmenetykseen ja kustannusten korvaamiseen liittyvät anomukset. Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen: Ehdotus Liikuntalautakunta päättää menojen hyväksymisestä, että sen lisäksi mitä liikuntapalvelukeskuksen toimintasäännössä sanotaan: - palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja hyväksyy liikuntajohtajaa itseään koskevat viranhoidosta aiheutuvat menot ja - hallintopäälliköllä on oikeus hyväksyä liikuntatoimen palkanjakotositteet ja - johtava kaupunginsihteeri hyväksyy liikuntalautakunnan luottamushenkilöitä koskevat ansionmenetykseen ja kustannusten korvaamiseen liittyvät vaatimukset. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 33

34 (049) Hankintavaltuudet alkaen Tiivistelmä: - Liiklk 139 Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen: Liikuntatoimen johtosäännön 7 :n mukaan liikuntajohtajan tehtäviin kuuluu tehdä liikuntatoimen osto-, myynti- ja vuokrasopimukset lautakunnan vahvistamissa rajoissa ja lautakunnan hyväksymien ohjeiden mukaan. Hallintosäännön 21 :n mukaan lautakunnalla ja johtokunnalla on oikeus siirtää toimivaltaansa alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle toimintasäännöllä. Liikuntapalvelukeskuksen toimintasäännön 4 :n mukaan tulosaluepäälliköt, liikuntapaikkapäällikkö ja hallintopäällikkö päättävät valtuuksiensa rajoissa hankinnoista ja korkeintaan vuoden pituisista julkis- ja yksityisoikeudellisista sopimuksista. Liikuntalautakunta on päättänyt vuoden 2010 osalta liikuntajohtajan hankintarajaksi (alv 0 %), hallintopäällikön, liikuntapaikkapäällikön, liikuntapalvelupäällikön, järjestöliikuntapäällikön hankintarajaksi (alv 0 %), viestinnänsuunnittelijan ja liikuntasuunnittelijoiden hankintarajaksi (alv 0 %) sekä rakennusmestarin ja liikuntapaikkamestarien hankintarajaksi (alv 0 %). Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen: Ehdotus Liikuntalautakunta päättää liikuntajohtajan (vak. nro ) hankintarajaksi (alv 0 %), hallintopäällikön (403812), liikuntapaikkapäällikön (403802), liikuntapalvelupäällikön (403911), järjestöliikuntapäällikön (403926) hankintarajaksi (alv 0 %), viestinnänsuunnittelijan (403919) ja liikuntasuunnittelijoiden ( ja ) hankintarajaksi (alv 0 %) sekä liikuntapaikkamestarien (403938, , ja ) hankintarajaksi (alv 0 %) ja että päätös astuu voimaan alkaen ja jatkuu seuraavaan päätökseen asti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 34

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 1 2 Toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2013 Suomen hallitusohjelmassa todetut kehittämiskohteet sopivat LiikUn toimintaan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma vuosiksi 2001 2010. Helsingin kaupungin. liikuntaviraston julkaisuja, sarja A

Helsingin kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma vuosiksi 2001 2010. Helsingin kaupungin. liikuntaviraston julkaisuja, sarja A Helsingin kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma vuosiksi 2001 2010 Helsingin kaupungin liikuntaviraston julkaisuja, sarja A Esipuhe Liikunnan harrastaminen on lisääntynyt, mutta samalla hyötyliikunnan

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA (TOIMINTA) Suunnitelma 2015 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa

380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA (TOIMINTA) Suunnitelma 2015 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa 380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA (TOIMINTA) Suunnitelma 2015 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa Liikunta- ja nuorisopalveluiden johto allekirjoitti helmikuussa

Lisätiedot

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 12/2014 Tekijä Jenna Hiltunen, liikunnanohjaaja AMK Ohjausryhmä Veijo Sallinen, vapaa-aikapäällikkö, Kontiolahden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2009 A r v i o i n t i k e r t o m u s Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2008 Huom! Julkaisuvapaa 12.6.2009

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja

SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja väestötiedot 4 4. Talousarvion sitovuus 6 5. Tuloslaskelma

Lisätiedot

Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNNAN LIIKUNNAN KEHITTÄMISOHJELMA

Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNNAN LIIKUNNAN KEHITTÄMISOHJELMA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNNAN LIIKUNNAN KEHITTÄMISOHJELMA Kiikoisten kunnan liikunnan kehittämistyöryhmä 2008 Liikunta- ja nuorisolautakunta 19.08.2008 Kunnanhallitus 25.08.2008

Lisätiedot

Pudasjärven kaupungin terveysliikuntaohjelma

Pudasjärven kaupungin terveysliikuntaohjelma Pudasjärven kaupungin terveysliikuntaohjelma vuosille 2013 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. TERVEYSLIIKUNTA JA SEN KANSANTERVEYDELLINEN MERKITYS... 3 TERVEYSLIIKUNNAN ERITYISPIIRTEET ERI IKÄRYHMISSÄ...

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA LUONNOS 9.12.2014 Sisällys 1 SUUNNITELMAN TAUSTAA... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.1. Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 1 VANTAA Liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 2009 2025 2 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 Julkaisija Vantaan kaupunki Vapaa-aika ja asukaspalvelut,

Lisätiedot

Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4

Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4 SISÄLLYSLUETTELO Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4 I NYKYTILANNE 1. Kunnan sijainti ja kuntarakenne 5 2. Yleistavoitteet 5 2.1. Väestöennuste 5 2.2. Koulujen tarvitsemat liikuntapaikat 5 3. Perusliikuntapaikat

Lisätiedot

Inaktiivisten ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten aktivointi katsaus hanketoimintaan

Inaktiivisten ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten aktivointi katsaus hanketoimintaan Inaktiivisten ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten aktivointi katsaus hanketoimintaan Alustava raportti Versio 12.3.2010 Mm. punaisella merkittyihin kohtiin tulossa täydennystä.

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Nurmeksen liikuntastrategia 2015 2020

Nurmeksen liikuntastrategia 2015 2020 Nurmeksen liikuntastrategia 2015 2020 Sisältö 1. Johdanto 2. n kuvaus 3. Toiminta-ajatus ja strategiset päämäärät 4. Toimintastrategia 4.1 Terveyden edistäminen 4.1.1 Lapset ja nuoret 4.1.2 Työikäiset

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNNALLINEN KUNTA KEHITTYVÄ KUNTA! SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1 TILANNE TÄNÄÄN... 6 1.1 TÄMÄNHETKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 6 1.2 LIIKUNTAPAIKAT... 7 1.3 LIIKUNTATOIMINTA

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta Mikkeli Kokouskutsu 1 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 20.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1. Yleistä.. 2 1.1. Jäsenet. 2 1.2. Toiminnan strateginen pohja.. 2 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4

SISÄLTÖ. 1. Yleistä.. 2 1.1. Jäsenet. 2 1.2. Toiminnan strateginen pohja.. 2 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. Yleistä.. 2 1.1. Jäsenet. 2 1.2. Toiminnan strateginen pohja.. 2 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4 2. Päätulosalueet vuonna 2009 5 2.1. Seuratoiminta

Lisätiedot

Ulvilan liikuntatoimen strategia

Ulvilan liikuntatoimen strategia Ulvilan liikuntatoimen strategia 2 Sisällys 1. Johdanto...5 2. Liikunnan ja urheilun lähtökohtatilanne...6 Liikuntatilat Ulvilassa...10 Kenttienhoito Ulvilassa...13 Ryhmä- ja joukkueliikunta...13 3. Strategiaa

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 JULKAISUN TIIVISTELMÄ Liikuntapaikkarakentamisen tukeminen sekä avustuksilla että tiedolla ovat olleet keskeinen

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 60 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUS JA TOIMINTASUUNNITELMA

KIVIJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUS JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUSARVIO 2013 TALOUS JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2015 Kivijärven kunnan talousarvio 2013 Kivijärven kunta Y:\TALOUSARVIOT\TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013.odt Sisällysluettelo Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT...1

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot