Liikuntatoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntatoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2011"

Transkriptio

1 Liikuntatoimen käyttösuunnitelma vuodelle

2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 LIIKUNTATOIMEN TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA... 3 TULOSALUEIDEN JA TULOS/TOIMINTAYKSIKKÖJEN TARKENNETUT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET YKSITYISKOHTAISINE TOIMENPITEINEEN... 9 Lapset ja nuoret... 9 Seniorit Liikuntaympäristö Viestintä Tulosalueiden toimintatuotot ja -kulut LIIKUNTATOIMEN TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN INVESTOINNIT Käyttöomaisuus Tilahankkeet Hankintaohjelma HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE LIIKUNTATOIMEN KUSTANNUSPAIKKOJEN JA TULOSYKSIKÖIDEN VASTUUHENKILÖT LIIKUNTATOIMEN MENOJEN HYVÄKSYMIS- JA HANKINTAVALTUUDET

3 LIIKUNTATOIMEN TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 3

4 4

5 5

6 6

7 1 52 LIIKUNTALAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät Käyttötalousosa TP 2009 ( ) TA 2010 ( ) HK 2011 ( ) Talousarvioehdotus 2011 ( ) Toimintatuotot Toimintakulut TA 2012 (1.000 ) TA 2013 (1.000 ) TA 2014 (1.000 ) johon sis. mks:iä, josta palkkojen kor ,- Toimintakate Muutos-% 0,6 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 Investointiosa Menot Tulot Netto Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokrat Muut VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA TOIMINTAKULUISTA Tulosalueet TP 2009 ( ) TA 2010 ( ) HK 2011 ( ) JÄRJESTÖLIIKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Netto OMATOIMINEN LIIKUNTA JA LIIK- KUMAAN AKTIVOINTI 7

8 Toimintatuotot Toimintakulut Netto LIIKUNTAPAIKKAOSASTO Toimintatuotot Toimintakulut Netto HALLINTO Toimintatuotot Toimintakulut Netto LIILKYH LIIKUNTALAUTAKUNTA, YHTEISET HK 2011 ( ) Toimintatuotot 0 Toimintakulut Netto LIIKHAL LIIKUNTAPALVELUKESKUS, HALLINTO-OSASTO Toimintatuotot Toimintakulut Netto LIIKJARJ LIIKUNTAPALVELUKESKUS, JÄRJESTÖLIIKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Netto LIIKOMAT LIIKUNTAPALVELUKESKUS, OMATOIMINEN Toimintatuotot Toimintakulut Netto LIIKPAIK LIIKUNTAPALVELUKESKUS, LIIKUNTAPAIKAT Toimintatuotot Toimintakulut Netto

9 TULOSALUEIDEN JA TULOS/TOIMINTAYKSIKKÖJEN TARKENNETUT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TA- VOITTEET YKSITYISKOHTAISINE TOIMENPITEINEEN Lapset ja nuoret Terveellisen elämäntavan omaksuminen Tavoitetilan kuvaus Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot Seuratoimijoiden koulutus harraste-, Järjestöliikunta, liikkumaan aloittelija-, drop out ja erityis- aktivointi, kolmas sektori, alue- ryhmien liikuntaan järjestöt, sosiaali- ja terveystoimi, Seurojen ja piirijärjestöjen sekä opetustoimi kansanterveysjärjestöjen aktivointi harrasteliikunnan lisäämiseksi Toimivien palveluketjujen rakentaminen yhteistyössä eri hallintokuntien sekä kolmannen sektorin kanssa Seurojen omien kehittämishankkeiden tukeminen avustuksin. Olemassa olevien hankkeiden jatkaminen Monimuotoinen ja laaja harrastetoiminta urheilu- ja liikuntaseuroissa Taataan monipuolinen liikunta- ja urheilumahdollisuus jokaiselle toimintakykyyn ja taitotasoon katsomatta. Urheiluseuroissa liikkuvien lasten ja nuorten viikoittaisen liikunnan määrän lisääminen ja tasapainottaminen Liikunta edesauttaa lasten, lapsiperheiden ja nuorten elämänhallintaa. Painopisteenä syrjäytymisvaarassa olevat. Informaatio-ohjaus ja seuratoimijoiden koulutus Liikuntaneuvonta Neuvolan, päiväkotien ja sosiaalitoimen työntekijöiden informointi ja koulutus Perhefoorumihankkeen toimintamallin jatkaminen 2010 käynnistetyn kesäihmemaatoiminnan jatkaminen yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Järjestöliikunta Liikkumaan aktivointi, sosiaalija terveystoimi Tavoitetilan kuvaus Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot 9

10 Osallistaminen sekä itseohjautuvan ja omaehtoisen liikunnan lisääminen Liikuntapudokkaiden (drop out) vähentäminen Koulupäivän aikaisen ja iltapäivätoiminnan liikunnan lisääminen. Liikuntapaikat tukevat lasten ja nuorten omatoimista ja itseohjautuvaa liikkumista. Liikuntapaikat ovat esteettömämpiä ja saavutettavampia. Tuetaan lähiliikuntaa ja lähiliikuntapaikkoja. Lasten ja nuorten ääni kuuluviin liikunnan päätöksentekoon ja toimintojen suunnitteluun. Liikunta edesauttaa erityispäivähoidon lapsien ja erityiskoulujen oppilaiden elämänhallintaa yhteistyössä urheiluseurojen, yhdistysten, sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen kanssa Kokonaisvaltaisen valmentamisen ja ohjaamisen tukeminen Monimuotoinen ja laaja harrastetoiminta urheilu- ja liikuntaseuroissa Osallistuminen opetustoimen Aktivoiva ja turvallinen koulupäivä -hankkeeseen Liikuntavälinelainauksien järjestäminen eri puolilla Turkua Liikuntapaikkojen ja koulujen pihojen kehittäminen tukemaan lasten ja nuorten omaehtoista ja itseohjautuvaa liikkumista. Lasten ja nuorten osallistaminen suunnitteluprosesseihin. Urheiluseurojen, vammais- ja kansainterveysjärjestöjen olemassa olevista liikuntapalveluista tiedottaminen Avustaja-avustuksen jalkauttaminen Urheiluseuroihin integroituminen ja inkluusio Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen avustajakeskuksen ja lähikuntien kanssa Valmentajakoulutus ja informaatio-ohjaus Seurojen toimintamallien laajentaminen ja uusien harrasteryhmien aloittaminen 2010 käynnistetyn Power 20 + toiminnan kehittäminen ja jatkaminen Liikkumaan aktivointi, järjestöliikunta, Opetustoimi Liikkumaan aktivointi, opetustoimi, kiinteistöliikelaitos Liikkumaan aktivointi, järjestöliikunta Liikkumaan aktivointi, urheiluseurat, yhdistykset, sosiaali- ja terveystoimi sekä opetustoimi, avustajakeskus, lähikunnat Järjestöliikunta, urheiluseurat Järjestöliikunta, liikkumaan aktivointi, kolmas sektori Vapaiden sidosryhmien toiminnan tukeminen Vuorojako- ja avustusjärjestelmien kehittäminen tukemaan vapaita sidosryhmiä Liikkumaan aktivointi, järjestöliikunta, hallinto 10

11 Tavoitetilan kuvaus Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot Urheiluseuratoiminnan tukeminen ja merkityksen vahvistaminen Nuorten elämänhallinnan tukeminen liikunnan avulla Nuorten osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon Seuratoiminnan taloudellisten edellytysten turvaaminen Avustukset Liikuntapaikat Seuratoiminnan imagon ja kansalaistoiminnan arvojen tukeminen ja esiintuominen Poweraction-tuotteen kehittäminen ja markkinoinnin lisääminen 2010 käynnistetty Power 20 + toiminnan kehittäminen ja jatkaminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Aloitetaan varusmiespalvelukseen meneville liikuntakurssit, jolla pyritään käynnistämään omatoiminen liikuntaharrastus ennen palveluksen alkua. Yhteistyön lisääminen sosiaalitoimen Koho-toiminnan kanssa. LiiKun hankeen jatkaminen Nuorten foorumin/ nuorten seuraparlamentin perustaminen Avustusten tason ylläpitäminen ja kasvattaminen Avustusjärjestelmän kriittinen tarkastelu ja uudistaminen Liikuntapaikkojen maksuttomuuden säilyttäminen alle 20- vuotiaiden osalta ja maksutason säilyttäminen aikuisten osalta edullisena ja tuettuna Vuorojakoperiaatteiden päivittäminen Tiedottaminen ja viestiminen sekä organisaation sisällä että ulospäin Kansallisiin järjestöverkostoihin osallistuminen Urheiluseuratoiminnan moniarvoisuuden tukeminen vapaaehtoistyön teemavuoden toteuttaminen Liikkumaan aktivointi, kolmas sektori, sosiaali- ja terveystoimi, opetustoimi, nuorisotoimi Järjestöliikunta, Lounais- Suomen Liikunta ja Urheilu Järjestöliikunta, hallinto Järjestöliikunta, hallinto 11

12 Kaupungin tarjoaminen liikuntapalveluiden järjestäminen seurojen ja yhdistysten kanssa Joustava ja nopea vuorojen jakaminen Tutkimus Seurojen hyvinvointipalvelutarjonnan kehittäminen Yhteistyöverkostojen vahvistaminen Seurakorvauksen nostaminen palvelujen automatisointi ja itsepalvelun kehittäminen Vuoroista tiedotetaan aikaisemmin, joka mahdollistaa lisävuorojen anomisen jo elokuussa Liikkumaan aktivointi, kolmas sektori Asiakaspalvelu 12

13 Seniorit Senioriväestön liikunta-aktiivisuuden lisääminen Fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen Liikuntapaikkojen esteettömyys Tavoitetilan kuvaus Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot Liikuntapalvelut tuotetaan tiiviissä Liikkumaan aktivointi, sosiaali- yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen ja terveystoimi, kolmas sekä kolmannen sektorin kanssa. sektori. Palveluketjut tehdään selkeiksi ja tavoitteet tarkennetaan. Ikääntyneelle väestölle tarjotaan riittävästi turvallisia ja laadukkaita liikuntapalveluja, jotka kannustavat säännölliseen omaehtoiseen liikuntaan Liikuntapalvelut ovat tasapuolisemmin saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta Yhteisöllisen toiminta- ja seurakulttuurin luominen, monipuolisen senioritoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen, urheiluseuratoiminnan elämänkaariajattelun tukeminen Ikääntyvän väestön autonomiaa, itsenäistä selviämistä ja osallisuutta tuetaan liikunnan avulla Palvelut tavoittavat uusia asiakkaita ja omatoiminen liikunta lisääntyy kun tietoisuus liikunnan terveysvaikutuksista kasvaa. Esteettömyysohjelman noudattaminen ja siihen vaikuttaminen Palvelut tuotetaan eri yhteistyötahojen kanssa kattavasti eri puolille kaupunkia. Urheilu- ja liikuntaseurojen senioritoiminnan ja yhteisöllisyyden edellytysten parantaminen Tukipalvelut senioritoimintaa järjestäville yhdistyksille Palveluiden piiriin pyritään saamaan ikääntyviä, jotka eivät muuten osallistu yhteisölliseen toimintaan. Erityisliikuntapalveluja tuottavat yhdistykset järjestävät monipuolisempaa liikuntatoimintaa eri toimintakykyisille liikkujille. Olemassa olevien palveluita arvioidaan palautetta keräämällä ja kehitetään. Vaikuttaminen esteettömyysratkaisuihin saneeraus- ja uudiskohteissa ja liikuntapaikkojen suunnittelussa. Liikkumaan aktivointi, sosiaali- ja terveystoimi, kolmas sektori. Järjestöliikunta, urheilu- ja liikuntaseurat Liikkumaan aktivointi, sosiaali- ja terveystoimi, kolmas sektori. Liikkumaan aktivointi Liikkumaan aktivointi, kolmas sektori. Pienempiä, esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä tehdään liikuntapalvelukeskuksen omana työnä Liikuntapaikkaosasto 13

14 Tavoitetilan kuvaus Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot Liikkumisolosuhteet ovat esteettömämpiä, turvallisempia ja paremmin saavutettavia huomioiden sekä fyysinen, psyykkinen että sosiaalinen saavutettavuus. Olemassa olevat kuntosalit ovat mahdollisimman helposti saavutettavissa Liikuntapaikkojen henkilökunnan kouluttaminen. Saavutettavuuden teemakartat. Riittävä avustajamäärä ryhmissä mahdollistaa osallistumisen eri toimintakykyisille liikkujille. Esteettömyysratkaisujen tekeminen Liikkumaan aktivointi, sosiaali- ja terveystoimi, kolmas sektori, lähikunnat. Liikkumaan aktiovointi, liikuntapaikkaosasto 14

15 Työikäiset Perhe-elämän ja liikunnan yhdistäminen Tavoitetilan kuvaus Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot Perheiden liikuntamahdollisuudet ovat lisääntyneet Leikkipuistot koko perheen aktivoiviksi liikuntapaikoiksi Liikkumaan aktiovointi, kolmas sektori Urheilupuiston ja Kupittaan puiston hyödyntäminen koko perheen liikuttamiseen Liikuntavälinelainaustoiminnan kehittäminen Yhteistyö seurojen kanssa vanhempien liikuntamahdollisuuksien kehittämisessä (mm. lapsen harrastuksen aikana ns. aikuisparkki) Perheiden liikuntamahdollisuuksista viestimien Koko perheen yhteisharrastukset, esim. isä-lapsiryhmät Olemassa olevien palveluiden kehittäminen vastaamaan paremmin asiakastarpeita Hyötyliikunta lisääntyy Terveysliikuntapainotteiset liikuntaryhmät aktivoivat työikäisiä liikkumaan (Leidit liikkeellä ja Hikinen Tusina) Ylipainoisille suunnatut ryhmät aktivoivat ylipainoisia liikkumaan Tuetaan kuntosaliharjoittelun aloittamista laadukkailla laiteopastusvuoroilla Hyötyliikunnan vaikutuksista tiedottaminen Liikkumaan aktiovointi, kolmas sektori, sosiaali- ja terveystoimi 15

16 Tavoitetilan kuvaus Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot Vanhempien tiedon ja ymmärryksen lisääminen lasten harrastamisesta urheiluseurassa, ns. vanhempien kasvattaminen seuratoimintaan Vapaaehtoistyöstä viestiminen Vanhempien tutustuttaminen uusiin lajeihin Vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden turvaaminen informaation ja hyvien esimerkkien avulla Järjestöliikunta, kolmas sektori Työnantajan roolin korostaminen liikuntaan kannustajana Työnantajien tietoisuus kaupungin järjestämistä liikuntamahdollisuuksista ja paikoista lisääntyy. Viestinnän kehittäminen ja lisääminen työnantajille liikuntamahdollisuuksista, paikoista ja terveysvaikutuksista Edistetään omatoimista työyhteisöjen liikuntatoimintaa Huomioidaan työpaikkakohtaiset aikataulut ja toiveet jaettaessa aamu- ja iltapäivävuoroja työpaikkaliikunnalle Liikkumaan aktivointi, työnantajat, kolmas sektori Asiakaspalvelu Seurat toimivat hyvinvointipalveluiden tuottajina ja markkinoivat niitä työnantajille Seurojen hyvinvointipalvelujen lisääminen, kehittäminen ja markkinointi Seuroihin palkataan päätoimisia työntekijöitä Hyödynnetään jo olemassa olevia yhteistoimintoja (esim. TUPI) Järjestöliikunta, kolmas sektori Ohjataan työelämästä syrjäytyneitä liikunnalliseen elämäntapaan Löydetään oikeat yhteistyökumppanit ja luodaan toimintamalleja syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden liikkumaan aktivoimiseksi Liikuntakurssien suunnittelu arjesta selviytymisen tueksi Liikuntaneuvonnan käynnistäminen sosiaaliasemilla pilottina Kototoiminta Liikkumaan aktivointi, eri hallintokunnat erityisesti sosiaalitoimi. 16

17 Liikuntaympäristö Senioreiden ja erityisryhmien kuntosaliolosuhteiden parantaminen Koulujen pihat lähiliikuntapaikoiksi Tavoite Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot Liikuntapaikkojen henkilökunnan Liikkumaan aktivointi, liikuntapaikat, kouluttaminen. kolmas sektori, lähi- Riittävä avustajamäärä ryhmissä kunnat. mahdollistaa osallistumisen eri toimintakykyisille liikkujille. Esteettömyyden jatkuva arviointi ja esteettömyysratkaisujen tekeminen Olemassa olevat kuntosalit ovat mahdollisimman helposti saavutettavia ja esteettömiä niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti Erityisryhmään kuuluvia asiakkaita palvelee kaikki kaupungin ylläpitämät kuntosalit. Erityisryhmille on riittävästi rauhallisia ja turvallisia kuntosaliharjoittelupaikkoja Liikuntapaikkojen, leikkipuistojen ja koulujen pihojen kehittäminen tukemaan lasten ja nuorten omaehtoista ja itseohjautuvaa liikkumista Kaikki kaupungin kuntosalit pyritään saamaan mahdollisimman saavutettavaksi. Kupittaan ja Lausteen kuntosalit on suunnattu erityisesti erityisryhmien kuntosaliryhmille. Liikuntavälineiden lainaustoimintaa kehitetään ja laajennetaan. Yhteistyötä tiivistetään kiinteistölaitoksen ja opetustoimen kanssa Liikkumaan aktivointi, liikuntapaikat Liikkumaan aktivointi, Kiinteistö- ja taloliikelaitos, opetustoimi Lasten ja nuorten osallistuminen suunnitteluprosessiin Lähiliikuntapaikat ovat kaiken ikäisten käytössä Osallistamistyön mahdollistaminen konkreettisesti palkkaamalla osallistumisasiantuntija yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa Leikkipuistovälineiden valinta siten, että ne palvelevat kaiken ikäisiä käyttäjiä. Lähiliikuntapaikkojen markkinointi kaiken ikäisille liikkujille Liikkumaan aktivointi, hallinto, muut hallintokunnat Liikkumaan aktivointi, hallinto, opetustoimi 17

18 Tavoite Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot Palloiluhallin rakentaminen Turussa on monikäyttöinen palloiluhalli 2012 hankesuunnitelman tekeminen Järjestöliikunta, keskushallinto Kaupunkiin lisää kevyen liikenteen väyliä Liikuntapaikkojen energiatehokas ylläpito ja rakentaminen Kevyenliikenteen merkityksen ja puitteiden tähdentäminen omatoimiliikunnan kannalta Valaistukseen käytettävän energian vähentäminen. Järkevien käyttöjaksojen määritteleminen lämmitettäville nurmille ja tekojääradoille Kaikissa liikunta liikuntapalvelukeskuksen kaavalausunnoissa, kaavoitukseen ja muuhun suunnitteluun liittyvissä työryhmissä tähdennetään kevyen liikenteen merkitystä Valaisimien vaihtaminen led-valoihin ja erilaisten ajastin sammuttimien lisääminen. Liiketunnistimien lisääminen erityisesti valvomattomissa kohteissa Seurataan eri keskilämpötilojen vaikutusta energiatarpeeseen ja sitä kautta käyttötunnin energiakustannuksiin. Asetetaan energiakustannuksille katto. Hallinto Liikuntapaikkaosasto Liikuntapaikkaosasto 18

19 Viestintä Kohderyhmäviestintä Tavoite Keinot Vastuu- ja yhteistyötahot Viestintävastuiden ja -roolien selkeyttäminen liikuntapalvelukeskuk- Kriisiviestintäohjeistus järjestöliikunta, liikuntapaikat Viestintäohjeistuksen luominen Hallinto, liikkumaan aktivointi, sen sisällä Liikuntapalvelukeskuksen ja seurojen välisen viestinnän parantaminen, seurojen oman sisäisen ja ulkoisen viestinnän osaamisen tukeminen Seuratietorekisterin uudistaminen ja yhtenäistäminen Säännölliset kuukausi-/ kausitiedotteet Seuratoimijoiden koulutus Mediapankin luominen seurojen tukityökaluksi Järjestöliikunta, hallinto Tieto perheiden liikuntamahdollisuuksista on helposti saatavilla. Informointi on innostavaa ja korostaa palveluiden monipuolisuutta sekä edullisuutta. Lasten ja työikäisten liikuntamahdollisuuksien tietojen kokoaminen Turku liikkeelle lehden kehittäminen kohderyhmä huomioiden Sähköisen median hyödyntäminen kohderyhmäviestinään (Turku-tv, Internet) Markkinointisuunnitelmien tekeminen tuotteista Esitteiden uusiminen Liikkumaan aktivointi, hallinto Ikääntyvän väestön ja erityisryhmien kohdalla viestintä huomioi kohderyhmänerityispiirteet. Viestintä ja tiedottaminen tavoittavat myös ne, jotka eivät muuten osallistu yhteisölliseen toimintaan. Tapahtumat, luennot, infotilaisuudet Turku Liikkeelle lehden kehittäminen kohderyhmät huomioiden Liikuntaneuvonnan kehittäminen ja oikean kohderyhmän tavoittaminen Liikkumaan aktivointi, sosiaali- ja terveystoimi 19

20 Palveluiden sisällön avaaminen Tavoitteena on asiakaskohderyhmälle parhaiten soveltuvien viestintävälineiden ja -menetelmien käyttö. Lisäksi kehitetään menetelmiä jolla viestin saavutettavuutta voidaan seurata. Erityistä huomiota kiinnitetään materiaalin ja viestin sisällön oikeellisuuteen, ymmärrettävyyteen ja luettavuuteen. Arvioidaan eri medioiden ja viestintätapojen soveltuvuutta eri tavoitteisiin ja kohderyhmiin. Valitaan ikäryhmittäin tärkeimmät tavat viestiä. Päävastuu tiedotettavasta sisällöstä on tulosalueiden päälliköillä. Viestinnänsuunnittelija vastaa viestin ymmärrettävyydestä ja luettavuudesta. Jakelukanavat ja kohderyhmäjako määritellään viestinnänsuunnittelijan ja tulosaluepäälliköiden toimesta. Vuorovaikutteiset verkkopalvelut Jo olemassa olevien verkkopalveluiden käytettävyyden parantaminen Uusia sähköisiä viestimiä on otettu aktiiviseen käyttöön ja tämä mahdollistaa vuorovaikutuksen, palautteen antamisen ja palveluiden kehittämisen Asiakkaat saavat tietoa, antavat palautetta ja osallistuvat keskusteluun liikuntapalveluista. Verkkoyhteisön tuki ja kannustus liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa Avustus.eteinen, webtimmi, harrastehakemisto: käytettävyyden parantaminen ja verkkopalvelun entistä parempi hyödyntäminen Facebook sekä muut sosiaaliset mediat otetaan aktiivisemmin käyttöön Toimiva yhteisöllinen media. Liikuntapalveluvastaavien kouluttaminen yhteisöllisen median käyttäjiksi. Vuorovaikutteinen uutiskirje. Hallinto, järjestöliikunta Liikkumaan aktivointi, hallinto Viestinnänsuunnittelija vastaa verkkopalvelujen rakenteesta ja muusta toteutuksesta. Liikuntapalveluista vastaavat osallistuvat keskusteluun ja toimivat aktiivisesti yhteisöpalveluissa. 20

21 Lisäresursseja markkinointiin ja viestintään Tavoitteena on suunnitelmakauden aikana liikuntatuotteiden markkinoinnin kehittäminen. Tavoitteena on saada aikaan erilliset markkinointisuunnitelmat eri tuotteille tai tuoteryhmille. Markkinointi osaamisen ostaminen. Tuotekuvausten laatiminen ( nimi, tavoite, palvelukuvaus, sisältö, laatu, vastuu, saatavuus, kohderyhmä, hinta -> markkinointisuunnitelma ) Asiakasrekisterit kohderyhmistä. Tulosaluepäälliköt vastaavat markkinointiosaamisen ostamisesta ja tuotemäärittelystä. Viestinnänsuunnittelija vastaa markkinoinnin ja viestinnän yhteensovittamisesta. Lisäresurssien allokoiminen markkinointiin ja viestintään jokaisen osaston sisällä erilaisin vastuualuein ja työnkuvasisällöin Liikkumaan aktivointi, järjestöliikunta, hallinto, liikuntapaikkaosasto 21

22 Tulosalueiden toimintatuotot ja -kulut 22

23 LIIKUNTATOIMEN TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN INVESTOINNIT Käyttöomaisuus KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTA (YLI ) Ehdotus vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman investointiosaan Hallintokunta/Laitos Liikuntapalvelukeskus Hankinta/Hankintaryhmä Vuosille esitettävä rahoitus Valtionosuus tai hankintaan saatava muu tulo vuosina Impivaaran uimahallin ensikertainen kalustaminen 2011 ( ) 2012 (1.000 ) 2013 (1.000 ) 2014 (1.000 ) 2011 ( ) 2012 (1.000 ) (1.000 ) 2014 (1.000 ) Perustelu: Uusittujen tilojen kalustaminen uimahallin laajennuksen valmistuttua. Koulupihojen kalustohankinnat (Kähärin ja Martin koulu) Perustelu: Liikuntalautakunnan osuus koulupihojen olosuhdetyöhön osallistumisesta. Yhteensä

24 Tilahankkeet 24

25 25

26 Hankintaohjelma 2011 HANKINTAOHJELMA Hallintokunta: Liikuntalautakunta Kertahankinnat ja investointiluonteiset hankinnat 450 Ostot tilikauden aikana Hankinnan kohde Arvioitu hankintahinta vuonna 2011 Perustelut Hankinnan ajankohta (kuukausi) Nurmikenttien leikkuukone, runko-ohjattava ympäristökone, painepesujärjestelmä ympäristökoneeseen Poistoon menevien koneiden tilalle Huhtikuu Yleisurheiluvälineistöä Kalevan kisat toukokuu Investointiluonteiset hankinnat Hankinnan kohde Arvioitu hankintahinta vuonna 2011 Perustelut Hankinnan ajankohta (kuukausi) Impivaaran kuntosalivälineet ja muu ensikertainen kalustaminen Koulupihojen kalustaminen (Kähärin ja Martin koulut) Impivaaran ensikertainen kalustaminen Liikuntalautakunnan osuus koulupihojen olosuhdetyöhön osallistumisesta. syyskuu AVOIN 26

27 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2011 Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2011 Työvoiman käyttööä/henkilöstömenoja lisäävät toimenpiteet Virasto Kokonaan uudet virat/toimet Nimike Perusyksikkö 2011 Välillinen vaikutus Suora vaikutus -/+ htv -/+Euroa Viestinnänsuunnittelija Viestintä uinninvalvoja-liikunnanohjaaja Uimalaitokset 0, asiakaspalvelusihteeri (Impivaara) Uimalaitokset 0, /+ htv -/+Euroa välillinen vaikutus / selvitys Liikuntapalveluiden markkinoinnilla ja niistä tiedottamalla saadaan pinellä panoksella liikkujien ja liikunnan määrää lisättyä. Laajennettu Impivaaran uimahalli alkaen Laajennettu Impivaaran uimahalli alkaen Vakanssimuutokset Nimike Perusyksikkö Tilapäinen määräaikainen henkilökunta (myös oppisopimukset) Nimike Perusyksikkö Muu Nimike Perusyksikkö Yhteensä

28 LIIKUNTATOIMEN KUSTANNUSPAIKKOJEN JA TULOSYKSIKÖIDEN VASTUUHENKILÖT Laskenta-alue 1000 Kustannuspaikat - vakiohierarkia Nimitys Vastuuhenkilö LIIKLK Liikuntalautakunta Arto Sinkkonen LIIKLKYH Liikuntalautakunta yhteiset Ilkka Mäkynen LI/Liikuntalautakunta Ilkka Mäkynen LI/Hallintokunnan yhteiset toiminnot Ilkka Mäkynen LIIKHAL Liikuntapalvelukeskus, hallinto-osasto Ilkka Mäkynen LI/Yhteiset toiminnot Ilkka Mäkynen LI/Asiakaspalvelu ja vuorovaraus Ilkka Mäkynen LIIKJARJ Liikuntapalvelukeskus, järjestöliikunta Marjaana Risku LI/Yhteiset toiminnot Marjaana Risku LPAIKAT Liikuntapaikat (ulkoa ostettavat) LI/Jäähallit Marjaana Risku LI/Palloiluhallit ja liikuntasalit Marjaana Risku LI/Uimalaitokset Marjaana Risku LI/Urheiluhallit ja -kentät Marjaana Risku LAVUST Liikunta-avustukset 28

29 24150 LI/Toiminta Marjaana Risku LI/Olosuhteet Marjaana Risku LI/Osaaminen Marjaana Risku LI/Erityisavustukset Marjaana Risku LI/Muut avustukset Marjaana Risku LYHTTYO Seurayhteistyö LI/Koulutus Marjaana Risku LI/Kumppanuushankkeet Marjaana Risku LIIKOMAT Liikuntapalvelukeskus, omatoiminen Päivi Ekdahl LI/Yhteiset toiminnot Päivi Ekdahl LI/Lasten ja nuorten tiimi Päivi Ekdahl LI/Työikäisten tiimi Päivi Ekdahl LI/Ikääntyvien tiimi Päivi Ekdahl LIIKPAIK Liikuntapalvelukeskus, liikuntapaikat Markku Aaltonen LI/Yhteiset toiminnot Markku Aaltonen UPK Urheiluhalli ja -puisto, kentät Ismo Pyöli LI/Urheiluhalli Ismo Pyöli LI/Nurmikentät II Ismo Pyöli LI/Kupittaan jalkapallostadion Ismo Pyöli LI/Parkkimäki Ismo Pyöli LI/Paavo Nurmi-stadion Ismo Pyöli LI/Muut kentät ja liikuntapaikat Ismo Pyöli LI/Hiekkakentät ja tekonurmet Ismo Pyöli LI/Nurmikentät III Ismo Pyöli 29

30 JAAJALK Jäähallit ja jalkapallohalli Markku Vanne LI/Impivaaran jäähalli Markku Vanne LI/Varissuon jäähalli Markku Vanne LI/Impivaaran jalkapallohalli Markku Vanne LI/Impivaaran nurmet II Markku Vanne LI/Impivaaran tekonurmet ja hiekkakentät Markku Vanne LI/Impivaaran ulkokentät Markku Vanne LIIKHALLIT Liikuntahallit Juha Lehmusvuori LI/Aunelan liikuntahalli Juha Lehmusvuori LI/Alfan liikuntahalli Juha Lehmusvuori LI/Caribian liikuntahalli Juha Lehmusvuori LI/Härkämäen palloiluhalli Juha Lehmusvuori LI/Ilpoisten palloiluhalli Juha Lehmusvuori LI/Jäkärlän liikuntahalli Juha Lehmusvuori LI/Lintula Juha Lehmusvuori LI/Moision liikuntahalli Juha Lehmusvuori LI/Nunnavuoren palloiluhalli Juha Lehmusvuori LI/Samppalinnan palloiluhalli Juha Lehmusvuori LI/Soutu- ja melontakeskus Juha Lehmusvuori LI/Wäinö Aaltosen koulun liikunta Juha Lehmusvuori LI/Pansion kuntosali Juha Lehmusvuori LI/Koulujen liikuntasalit Juha Lehmusvuori LI/Ruiskadun liikuntahalli Juha Lehmusvuori HIEKR Hiekkarannat Juha Lehmusvuori LI/Ekvalla Juha Lehmusvuori LI/Ispoinen Juha Lehmusvuori LI/Sorttamäki Juha Lehmusvuori LI/Muut uimapaikat Juha Lehmusvuori 30

31 UIMAL Uimalaitokset Timo Koljonen/MA LI/Impivaaran uimahalli Timo Koljonen/MA LI/Kupittaan uimala Timo Koljonen/MA LI/Paattisten aluetalo Timo Koljonen/MA LI/Petreliuksen uimahalli Timo Koljonen/MA LI/Samppalinnan uimala Timo Koljonen/MA LI/Lausteen uimahalli Timo Koljonen/MA KPITO Kunnossapito Jukka Virtanen LI/Työtunnit Jukka Virtanen LI/Konetunnit Jukka Virtanen LI/Kunto- ja ulkoilureitit Jukka Virtanen 31

32 32

33 LIIKUNTATOIMEN MENOJEN HYVÄKSYMIS- JA HANKINTAVALTUUDET (049) Laskujen hyväksyminen v Tiivistelmä: - Liiklk 140 Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen: Liikuntapalvelukeskuksen toimintasäännössä on määrätty menojen hyväksyjät. Toimintasäännön (liiklk ) mukaan tulosaluepäälliköiden, liikuntapaikkapäällikön ja hallintopäällikön tehtävänä on tarkastaa, valvoa ja hyväksyä ostolaskut ja tulos- tai vastuualueen tileihin kuuluvat muut asiakirjat taloussäännön ja muiden annettujen määräysten mukaisesti. Liikuntatoimen johtosäännön ( ) mukaan liikuntajohtaja tekee liikuntatoimen osto-, myynti- ja vuokrasopimukset lautakunnan vahvistamissa rajoissa ja lautakunnan hyväksymien ohjeiden mukaan. Liikuntalautakunnan tulee tehdä päätös liikuntajohtajan itseään koskevien viranhoidosta aiheutuneiden menojen hyväksyjästä ja liikuntatoimen palkanjakotositteiden hyväksyjästä. Lisäksi liikuntalautakunnan on määrättävä hallintojaoston määräämä viranhaltija hyväksymään liikuntatointa koskevat ansionmenetykseen ja kustannusten korvaamiseen liittyvät anomukset. Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen: Ehdotus Liikuntalautakunta päättää menojen hyväksymisestä, että sen lisäksi mitä liikuntapalvelukeskuksen toimintasäännössä sanotaan: - palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja hyväksyy liikuntajohtajaa itseään koskevat viranhoidosta aiheutuvat menot ja - hallintopäälliköllä on oikeus hyväksyä liikuntatoimen palkanjakotositteet ja - johtava kaupunginsihteeri hyväksyy liikuntalautakunnan luottamushenkilöitä koskevat ansionmenetykseen ja kustannusten korvaamiseen liittyvät vaatimukset. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 33

34 (049) Hankintavaltuudet alkaen Tiivistelmä: - Liiklk 139 Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen: Liikuntatoimen johtosäännön 7 :n mukaan liikuntajohtajan tehtäviin kuuluu tehdä liikuntatoimen osto-, myynti- ja vuokrasopimukset lautakunnan vahvistamissa rajoissa ja lautakunnan hyväksymien ohjeiden mukaan. Hallintosäännön 21 :n mukaan lautakunnalla ja johtokunnalla on oikeus siirtää toimivaltaansa alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle toimintasäännöllä. Liikuntapalvelukeskuksen toimintasäännön 4 :n mukaan tulosaluepäälliköt, liikuntapaikkapäällikkö ja hallintopäällikkö päättävät valtuuksiensa rajoissa hankinnoista ja korkeintaan vuoden pituisista julkis- ja yksityisoikeudellisista sopimuksista. Liikuntalautakunta on päättänyt vuoden 2010 osalta liikuntajohtajan hankintarajaksi (alv 0 %), hallintopäällikön, liikuntapaikkapäällikön, liikuntapalvelupäällikön, järjestöliikuntapäällikön hankintarajaksi (alv 0 %), viestinnänsuunnittelijan ja liikuntasuunnittelijoiden hankintarajaksi (alv 0 %) sekä rakennusmestarin ja liikuntapaikkamestarien hankintarajaksi (alv 0 %). Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen: Ehdotus Liikuntalautakunta päättää liikuntajohtajan (vak. nro ) hankintarajaksi (alv 0 %), hallintopäällikön (403812), liikuntapaikkapäällikön (403802), liikuntapalvelupäällikön (403911), järjestöliikuntapäällikön (403926) hankintarajaksi (alv 0 %), viestinnänsuunnittelijan (403919) ja liikuntasuunnittelijoiden ( ja ) hankintarajaksi (alv 0 %) sekä liikuntapaikkamestarien (403938, , ja ) hankintarajaksi (alv 0 %) ja että päätös astuu voimaan alkaen ja jatkuu seuraavaan päätökseen asti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 34

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Työpajan vetäjä: Sampsa Kivistö /HLU 1 Työpaja 3: Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Tehtävä 1: ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Jukka Karvinen, Liikkuva koulu Ville Laivamaa, Lappeen koulun rehtori (aluerehtori) TYÖPAJAN KUVAUS: Koulujen välisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET Kuva 1. Mahdollisuus ja tuki huipulle pyrkimiseen Mahdollisuus harrastaa ja kilpailla seuroissa Mahdollisimman paljon liikettä eri muodoissa Laadukasta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015 TAVOITTEENA terveyden kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen suositusten mukaiselle tasolle Hankkeiden tulee olla selkeitä kokeilu- ja kehittämishankkeita,

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Liikunnan kehittämissuunnitelma 2011 2020 Liite 5. TAVOITE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET TULEVAISUUS TOTEUTUS/VASTUUTAHO AIKATAULU

Liikunnan kehittämissuunnitelma 2011 2020 Liite 5. TAVOITE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET TULEVAISUUS TOTEUTUS/VASTUUTAHO AIKATAULU 1 Ohjausryhmän hyväksymä päivitys 11.12.2014 1. TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA Kouluikäisten liikunnan lisääminen Suositus: Koululaiset kulkevat koulumatkat pyörällä tai kävellen Sivistyslautakunta antaa

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 STRATEGIAKARTTA Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Riittävä ja laadukas palveluverkko Palvelurakenteen ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Sähköinen hyvinvointikertomus kuntasuunnittelun ja päätöksenteon välineeksi Timo Renfors Ulla Ojuva Rakenteet & Hyvinvointikertomus Terveydenhuollon

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014 Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020 Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset/visio 2020 VISIO

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo, 25.1.2016 alkaen vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen KÄYTTÖTALOUS

Lisätiedot

Perustettu vuonna 1993.

Perustettu vuonna 1993. LiikU lukuina Perustettu vuonna 1993. Yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii yli tuhannen liikunta- ja urheiluseuran asialla. Jäsenet ovat liikuntaseuroja ja järjestöjä. Vaikuttaa Satakunnan ja Varsinais-

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LIIKUNTAHINNASTO 2014

LIIKUNTAHINNASTO 2014 LIIKUNTAHINNASTO 2014 Liikuntapaikkojen hinnat 1.1.2014 alkaen Tarkennettu hinnasto 9.4.2014 Yleiset ehdot 1. Urheiluseurojen hinnat Urheiluseurojen hinnat koskevat nokialaisia rekisteröityneitä urheilu-

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

14.4. 2015 Mai-Brit Salo

14.4. 2015 Mai-Brit Salo 14.4. 2015 Mai-Brit Salo Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 18 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä Autamme urheiluseuroja

Lisätiedot

Seuratuen painopisteet

Seuratuen painopisteet Seuratuki 2013 Seuratuki Urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen Seuratoiminnan laadun vahvistamiseen Perustoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen Liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi

Lisätiedot

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa KOKKOLA KARLEBY Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa Sisällys 1 Liikuntapoliittisen ohjelman tarkoitus...2 2 Liikuntapoliittisen

Lisätiedot

Seuratuki 2013 haku ja arviointi

Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki vuonna 2013 Valtiontalouden tarkastusviraston raportti (VTV 14/2012) OKM jakaa seuratuen eli vastaa koko prosessista Tuen suuruus 3 850 000 euroa (kasvu 2 350

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä

USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä ruumissa TOIVO = maan paras liikuntapalvelu vuonna 2015. RAKKAUS

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015

Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015 Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n Vetovoimaiset liikunta- ja urheilutapahtumat (VELI) -kehittämishanke 1.4.2013-31.7.2015. Päämäärä "Maakunta

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Liikkuva koulu -hanke liikunnan edistämisen kentällä

Liikkuva koulu -hanke liikunnan edistämisen kentällä Liikkuva koulu -hanke liikunnan edistämisen kentällä Liikunnan edistämisen kenttä Liikuntamahdollisuudet LIIKKUJA Liikuntamahdollisuudet Vapaaehtoistoiminta KUNTIEN LIIKUNTATOIMI Edellytykset paikallisella

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö

Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö Yhteenveto työpajoista elokuussa 2013 Kaupunkistrategia Yhdessä tekeminen: Palvelujen käyttäjien, palvelutuottajien ja muiden sidosryhmien mahdollisuuksia

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299 KEURUUN KAUPUNKI 1 Tekninen lautakunta 4.2.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Dnro 03118/14/2299 LAUSUNTO VALITUKSEN JOHDOSTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Keuruun

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä. 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen

Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä. 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Talousarvion toiminnalliset tavoitteet (raportointi kaupunginvaltuustolle) 23.3.2015

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin terveysliikunnan toimenpidesuunnitelman lähtökohtana on Päijät-Hämeen maakunnan yhteinen terveysliikuntastrategia.

Orimattilan kaupungin terveysliikunnan toimenpidesuunnitelman lähtökohtana on Päijät-Hämeen maakunnan yhteinen terveysliikuntastrategia. ORIMATTILAN KAUPUNKI 1 johdanto...3 2 liikunnallinen orimattila...4 3 toimenpidesuunnitelman tavoitteet...4 3.1 Tietoa liikunnan merkityksestä jaetaan 3.2 Kaupungin panostus liikuntaan on kuntalaisten

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-12 2014 01-12 2014 %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-12 2014 01-12 2014 % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 3300 Tuet ja avustuks 253,04-253,04-100,0 100,0 253,04-253,04-100,0 100,0 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-58 713,71-7 286,29 89,0

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.1.2014 AIKA ke 29.1.2014 klo 18.30 20.20 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Helsinki liikuntakaupunki

Helsinki liikuntakaupunki Helsinki liikuntakaupunki Helsingin liikuntapalvelut Helsingin lukuisat liikuntapalvelut tarjoavat rajattomat mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ympäri vuoden sekä sisällä että ulkona. Helsinkiläiset ovat

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-06 2014 01-06 2014 %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-06 2014 01-06 2014 % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-31 255,02-34 744,98 47,4-33,7 4300 Palvelujen ostot -11 172-11 510-11 510-6

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot