Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Aika klo 16:30-18:29 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 263 Työllistävät Järjestöt ry:n Työinto-hankkeen avustusanomus Vuoden 2014 talousarviolainan ottaminen Kurkelansuon turvetuotantoalueen vuokrasopimuksen jatkaminen Vuoden 2015 talousarvion ja vv taloussuunnitelman valmistelu Itsenäisyyspäivän tilaisuudet Ohje Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajalle Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 :n muuttamisesta 270 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta 271 Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Kunnan etuosto-oikeuden mahdollinen käyttäminen Poutanen, Rantamäki, Arvela II ja Tienpää I -nimisten tilojen kaupassa 273 Lautakuntien pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen ja mahdollinen otto-oikeuden ja valitusoikeuden käyttäminen 274 Ilmoitusasiat Muut esille tulevat asiat

2 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 16:30-18:29 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aalto Harri Puheenjohtaja 16:30-18:29 Lukka Heli Varapuheenjohtaja 16:30-18:29 Haasanen Jarkko Jäsen 16:30-18:29 Heikkilä Jonna Jäsen 16:30-18:29 Lankinen Satu Jäsen 16:30-18:29 Pöysti Martti Jäsen 16:30-18:29 Vettenranta Marko Jäsen 16:30-18:29 Muu Myllymaa Ilmo Valtuuston pj. 16:30-18:29 Mäkilä Keijo Valtuuston I vpj. 16:30-18:29 Sallinen Erik Valtuuston II vpj. 16:30-18:29 Sjögren Matti Vs. kunnanjohtaja 16:30-18:29 Forsten Tiina Pöytäkirjanpitäjä 16:30-18:29 Poissa Nieminen Marko Valtuuston III vpj. Käsitellyt asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokous todettiin lail li sesti kool le kut su tuksi ja pää tös val tai seksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Lankinen ja Jarkko Haasanen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimilla) Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Harri Aalto Aika ja paikka Nakkila, Allekirjoitukset Satu Lankinen Aika ja paikka Nakkila, klo Virka-asema Tiina Forsten Jarkko Haasanen Allekirjoitus vs. hallintojohtaja Tiina Forsten

3 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Työllistävät Järjestöt ry:n Työinto-hankkeen avustusanomus 403/04.045/2013 Kh 263 Työllistävät järjestöt ry on saapuneella kirjeellään esit tänyt kun nan hal li tuk sel le seuraavaa: "Työinto-hankkeen avustustarve ajalle ja Nykytilanne Työllistävät Järjestöt ry:n hallinnoimalle Työinto hankkeelle on myönnetty Sa ta kun nan ELY keskuksen rahoitus alkaen. Hanke päättyy Hankkeessa toimii projektivastaava, yksilöohjaaja ja toi mis totyön te ki jä. Koska ELY keskus rahoittaa vain osan työllisyyspoliittisen hankkeen kustannuksista, on hankkeen toteutumisen edellytyksenä toimialueen kun tien osallistuminen rahoitukseen. Hankkeen omarahoitusosuus on noin 25%. Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, nuoret, osatyökykyiset ja maahanmuuttajat. Tavoitteena on parantaa kohdetyhmän työ mark ki naval miuk sia palkkatuetun työn ja kohdennetun koulutuksen avulla, siten että työl lis ty mi nen avoimille työmarkkinoille mahdollistuisi. Työmenetelminä valmen nuk sel li nen yksilöohjaus ja työnantajalle suunnattu konkreettinen palve lu oh jaus, joka sisältää työnantajavelvoitteiden hoitamisen ja palkkatuen ha ke mi sen. Toimiston aukioloaikana on ilman ajanvarausta mahdollisuus saa da myös sosiaalipalvelujenohjausta ja neuvontaa työsuhdeasioissa. Hank keen avulla työllistyy vuosittain noin 50 henkilöä palkkatuettuun työsuh tee seen tai avoimille työmarkkinoille. Työinto hanke tekee tiivistä yhteistyötä Kaakkois Satakunnan TE toimiston kans sa. Hankkeella on vakiintunut asema alueen työllisyyspalveluissa. Työ in to hank keen toimintamalli on valittu Satakunnan välityömarkkinoiden hy väk si käytännöksi. Jatko? Miksi? Hallituksen esityksen mukaan työttömyysturvalakia muutettaisiin vuo den 2015 alusta siten, että nykyisen 500 päivän sijast, kuntien mak setta vak si tulisi puolet työmarkkinatuesta jo 300 päivän työttömyyden jäl keen. Li säk si hallituksen esityksessä on ehdotus, että yli päivän työt tö myyden jälkeen kunta maksaisi 70% työmarkkinatuesta. Tämä la ki muu tos tulisi li sää mään kuntien vastuuta työllisyydenhoidossa ja sak ko mak su jen osuutta merkittävästi. Miten? Jatkohankkeella vastataan kuntien lisääntyvään vastuuseen työl lisyy den hoi dos sa. Uuteen hankkeeseen on budjetoitu yhden henkilön li säre surs si, joka mahdollistaisi tehokkaamman työnantajayhteistyön, työ an tajan palveluohjauksen laajentamisen ja mahdollisuuden tarjota työ hön valmen nus ta lisääntyneelle kohdejoukolle. Näillä toimilla pystytään entistä te

4 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus hok kaam min vähentämään pitkäaikaistyöttömien määrää. Jatkohanke (v.2015 v.2018) tarvitsee toteutuakseen omarahoitusosuuden. Nakkilan kunnalle tuleva säästö Kunnat rahoittavat tällä hetkellä 50% työttömyysajalta maksetusta työmark ki na tues ta, jos työtön on saanut työmarkkinatukea työttömyysajalta vä hin tään 500 päivältä. Kunnan maksuosuus on tällä hetkellä noin /vuo si/työ tön. Nakkilan kunnan maksuosuus oli vuonna 2013 noin (ks. liite). Mahdollinen työttömyysturvalain muutos lisäisi kunnan mak su osuut ta merkittävästi. Nakkilan kunnan laskennallinen säästö olisi hank keen toteutuessa noin /vuosi. Työinto-hankkeen avustustarve Haemme Nakkilan kunnalta avustusta Työinto hankkeen ja mahdollisen uu den hankkeen toteutumiskulujen omarahoitusosuuden kattamiseen ajalla yhteensä Lisätietoja antaa projektivastaava Outi Rosenqvist Soinela " Esityslistan liitteenä on Työinto-hankkeen kustannusarvio ajalle ja hankkeen avustusosuuksien jakautuminen kunnittain vuon na 2015 sekä Kelan tilastotieto Nakkilan kunnan osa ra hoit taman työmarkkinatuen määrästä vuonna Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää avustusta Työinto-hankkeen ja mah dol li sen uuden hankkeen toteutuskulujen omarahoitusosuuteen ajal le yhteensä euroa. Jatkohankkeen osalta (osuus edellä mainitusta 1/3 eli euroa) avus tuk sen maksaminen kuitenkin edellyttää, että hank keel le myön ne tään ELY-keskuksen rahoitus ja rahoituksesta esi te tään kunnalle selvitys. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ote Työllistävät järjestöt ry, taloustiimi/plaami ja Unkuri, perusturvajohtaja Lisätietoja antaa: vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

5 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarviolainan ottaminen 290/03.035/2014 Kh 249 Vuoden 2014 talousarviossa uutta pitkäaikaista lainaa on arvioitu tar vit ta van 1,7 milj. euroa. Talousarvion mukaisesti ta lous ar vio lai noja lyhennetään eurolla, joten lainamäärä nousee 0,8 milj. eu roa. Talousarviolainojen määrä vuoden 2014 lopussa olisi siten 7,05 milj. euroa eli noin euroa/asukas. Vuoden 2014 talousarvion mukaisten investointien yhteismäärä on euroa. Talousarvion mukainen vuosikate on euroa, joka tarkoittaa sitä, että talousarvion mukaisella vuosikatteella ei voi da rahoittaa käyttöomaisuuden poistoja eikä näin ollen uus in vestoin te ja kaan ja käyttötalous olisi talousarviovuonna alijäämäinen n. 0,7 milj. euroa. Vuoden aikana kassan riittävyys pitäisi olla kes kimää rin vähintään 20 päivää, jotta maksuvelvoitteista suoriudutaan suun ni tel lus ti. Tilanteessa laaditun tilinpäätöennusteen mukaan vuoden 2014 tulos tulisi olemaan kuitenkin noin 1 miljoona euroa huonom pi kuin talousarviossa (talousarvio euroa ja ti lin päätös en nus te ). Erittäin heikko kehitys johtuu ter vey den huollon menojen ylityksestä ( euroa) talousarvioon nähden sekä ve ro tu lo jen ennakoitua todennäköisesti pienemmästä kertymästä (ta lous ar vio euroa ja tilinpäätösennuste euroa). Henkilöstökulut toteutunevat tilinpäätösennusteen mukaan talous ar vion mukaisesti. Esityslistan liitteenä on lai na tar jous pyyn tö ja tilinpäätösennuste. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää lainatarjoukset 1 milj. euron sum malle vaihtoehtoisesti sekä kiinteäkorkoisina että vaihtuvakorkoisina tarjouk si na tarjouspyynnön mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: lainatarjousten pyytäminen Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

6 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh 264 Lainatarjoukset pyydettiin klo 16:00 mennessä 1 milj. eu ron luoton määrälle 10 vuoden ajaksi siten, että lyhennykset ovat puo li vuo sit tain ja laina on tasalyhenteinen. Lainatarjoukset pyydettiin toi mit ta maan vaihtuvalla viitekorolla (6 kk) ja kiinteäkorkoisina. Laina tar jous pyyn tö lähetettiin Nakkila-Luvia Osuuspankille, Nordea pan kil le, Säästöpankille (Pori), Keva:lle ja Kuntarahoitus Oyj:lle. Lainatarjouksen jättivät Nakkila-Luvia Osuuspankki, Nordea pankki Suo mi Oyj, Keva ja Kuntarahoitus Oyj. Lainatarjouksia selvitetään tarpeen mukaan tarkemmin ja ne ovat näh tä vis sä kokouksessa. Edullisimman lainatarjouksen on jättänyt Kun ta ra hoi tus Oyj siten, että 6 kuukauden euribor- vaihtoehdossa kor ko sidotaan 6 kuukauden euribor- viitekorkoon lisättynä 0,800 % -yk si kön marginaalilla. Korkoindikaatio on 0,981 % p.a. si säl täen marginaalin. Kiinteän koron vaihtoehdossa korkoindikaatio on 1,488 % p.a. Luoton korko on kiinteä koko luottoajan. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää kokouksessa tehtävän ehdotuksen pohjalta hy väk syä Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen joko vaihtuvakorkoisesta tai kiinteäkorkoisesta lainasta. Päätös: Kunnanhallitus päätti vs. kunnanjohtajan keskustelun kulues sa tekemän ehdotuksen pohjalta hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n tar jouk sen kiinteäkorkoisesta lainasta. Täytäntöönpano: ote: Nakkila-Luvia Osuuspankki, Keva (lainaryhmä), Kuntarahoitus Oyj, Nordea pankki, taloustiimi/unkuri.

7 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kurkelansuon turvetuotantoalueen vuokrasopimuksen jatkaminen 40/40.401/2014 Kh 57 Nakkilan kunta on alunperin vuokrannut Pohjanpuisto-nimiseen kiinteis töön ( ) kuuluvasta Kurkelansuo-nimisestä suo aluees ta noin 50 ha:n määräalan liikkeenharjoittaja Mark ku Pämpille allekirjoitetulla määräaikaisella vuok ra so pi muk sel la siten, et tä vuokra-aika on alkanut ja päättyy Tämän jäl keen vuokrasopimus on siirretty Punkapeat Oy:lle ja edel leen Punkapeat Oy on sulautunut Kekkilä Oy:öön. Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen Kurkelansuon tur vetuo tan to alu een määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymisen ja antoi kunnanvirastolle tehtäväksi järjestää alueen vuokraa mi ses ta tai myymisestä tarjouskilpailun. Riki Viitanen Kekkilä Oy:stä on sähköpostilla esittänyt jatkoa asti voimassa olevalle sopimukselle saak ka, jolloin turvetuotanto mahdollistuu myös tänä vuonna 2014 se kä ennen kaikkea mahdollistaa Kekkilän tekemään ym pä ris tö luvan mukaiset tuotannon päättämistoimet, mikäli seuraavana maankäyt tö muo to na tai toiminnanharjoittajana on joku muu taho kuin Kek ki lä. Tällä tavalla alue on ympäristölupaehdoista vapaa Ympäristösihteeri Kari Ylikoski on asiasta seuraavaa: "Länsi Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Kekkilä Oyj:lle tois taisek si voimassaolevan ympäristöluvan Kurkelansuon turvetuotantoa varten (Kekkilä Oyj on vuonna 2008 sulautettu osaksi Vapo Oyj:ta). Tuos sa luvassa on todettu turvetuotantoalueen olevan Nakkilan kunnan omis tuk ses sa ja vuokrattuna luvan hakijalle kevääseen 2014 ulottuvalla so pi muk sel la. Ympäristöluparatkaisun yhteydessä on annettu lu pa määräyk siä, jotka koskevat tuotantoa, vesienkäsittelyä, päästöjä ilmaan, va rastoin tia, jätteitä, poikkeustilanteita, tarkkailua, kunnossapitoa sekä toi minnan lopettamista ja jälkihoitoa. Tuotantoalueelle on talven ai kana tehty ympäristöluvan edellyttämät vesiensuojelurakenteet ja toiminta on ol lut muiltakin osin ympäristöluvan mukaista. Ympäristöluvan mukaan tuotannosta poistettujen alueiden jälkihoito on teh tä vä siten, että päästöt ympäristöön ovat mahdollisimman pienet, ei vätkä ne saa ylittää tuotannon aikaisia päästöjä. Tuotannosta poistettujen aluei den kuivatusvedet on johdettava vesienkäsittelyrakenteiden kautta siihen asti, kunnes Lounais Suomen ympäristökeskus (nykyiseltä nimeltään Var si nais Suo men ELY keskus) on todennut, että alueet ovat kas vi peit teisiä tai ne on siirretty pysyvästi muuhun käyttöön tai vesienkäsittely ei muutoin ole enää tarpeen.

8 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tuotannon lopettamisesta on ilmoitettava etukäteen Varsinais Suomen ELY kes kuk sel le. Tuotannon lopettamisen jälkeen hankealue on siistittävä ja tarpeettomat rakenteet poistettava. Kuivatusvesien käsittelyä on jat ketta va ja rakenteet pidettävä kunnossa vähintään kahden vuoden ajan tai kun nes tuotantoalue on siirretty muuhun käyttöön. Varsinais Suomen ELY kes kus voi tarvittaessa antaa toiminnan lopettamiseen, jälkihoitoon ja tark kai lui hin tarkentavia määräyksiä." Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus jatkaa Kekkilä Oy:n kanssa vuokrasopimusta entisin vuok ra eh doin saakka. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ote Kekkilä Oy/Riki Viitanen, hallintojohtaja, ympä ris tö sih tee ri Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Matti Sjögren Puh Kh 265 Alueen vuokraamista tai myymistä koskevan tarjouspyynnön val miste lun aikana tuli esille ja julkisuuteen aurinkovoimalahanke, joka voisi sijoittua kyseiselle alueelle. Tämä aiheutti sen, että tar jous pyyn töval mis te lu keskeytettiin. Kekkilä Oy on ilmoittanut olevansa edelleen ha lu kas jatkamaan vuokrasopimusta. Keskusteluissa Kekkilä Oy:n ja ENE Ympäristöinsinöörit Oy:n kanssa on tullut esille mahdollisuus jat kaa vuokrasopimusta syyskuun 2015 loppuun niin, että tur ve tuotan to myös ensi vuonna mahdollistuu, jonka aikana myös mah dol lisuu det aurinkovoimalan osalta tarkentuvat. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus jatkaa Kekkilä Oy:n kans sa vuokrasopimusta entisin vuok ra eh doin saakka. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ote: Kekkilä Oy/tuotantopäällikkö Riku Viitanen, hallintojohtaja, yrityskehittäjä, ympäristösihteeri Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten Puh

9 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvion ja vv taloussuunnitelman valmistelu 225/04.041/2014 Kh 266 Kunnanhallitus on päätöksellään /205 antanut ohjeet hallin to kun nil le vuoden 2015 talousarvion laatimista varten. Lau ta kuntien on tullut toimittaa talousarvioehdotuksensa men nessä kun nan hal li tuk sel le. Laadintaohje ja raami Laadintaohjeen valmisteluaikana tiedossa olevilla tulo- ja me no perus teil la laadittu talousarvio vuodelle 2015 oli alijäämäinen euroa. Ohjeen mukaan laaditun raamin osoittama ali jäämä edellyttäisi talousarvioon lisäsäästöjä ja - tuloja siten, että me nosääs tö jen osuus on oltava vähintään 0,6 milj. euroa ja veroprosentin ko ro tuk sel la 0,5 prosenttiyksikköä kerätään lisätuloja noin 0,4 milj. eu roa. Valtuusto hyväksyi tasapainotusohjelman Ta sapai no tus oh jel man mukaan käyttötalouden säästötoimenpiteet ovat sum mal taan euroa ja veroprosentin korotuksella kerättävä sum ma on arvioitu olevan euroa euron sääs tösum mas ta oli jo huomioitu euroa vuoden 2014 ta lous ar viossa ja siten myös 2015 raamissa. Kunnanhallitus edellytti, että lau takun nat huomioivat loput valtuuston hyväksymän ta sa pai no tus oh jelman sääs tö toi men pi teis tä (yhteensä euroa) ta lous ar vio esityk ses sään. Tavoitteeksi talousarvion laadintaohjeissa asetettiin 1 milj. euron me no jen säästö/tulojen lisäys esitettyyn raamiin nähden. Tämä edellyt ti lautakunnilta lisäsäästöjä, joiden yhteissumma on euroa. Lisäsäästötarve jaettiin hallintokunnittain menojen suhteessa. Laadintaohjeen mukaisesti henkilöstön palkkasummaa on raamissa ko ro tet tu 0,5 % vuoden 2014 talousarvioon nähden. Muutoksena edel li seen vuo teen nähden määrärahat enintään euron arvoi sen ir tai men omaisuuden hankintaan merkitään käyt tö ta lousosaan. Yli euron arvoinen irtaimiston hankinta kirjataan inves toin ti osaan, josta tehdään kirjanpidossa suunnitelman mukaiset pois tot. Kunnanhallitus on arvioinut talousarvioseminaarissaan pe rus tur va lau ta kun nan, sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan ta lous ar vio eh do tuk sia ja niiden mukaista tuloslaskelmaa ta lous ar vioraa miin nähden. Valtuusto on käynyt iltakoulukeskustelun ta lous arvion valmistelusta ja lautakuntien ehdotuksista Ennustemuutokset

10 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Talousarvioseminaarin jälkeen eräät keskeiset ennusteluvut ovat muut tu neet. Kuntaliiton lokakuun lopun verotuloennuste on pie nenty nyt siten, että 0,5 prosenttiyksikön korotuksen vaikutus jää pienem mäk si alkuperäistä suunnitelmaa nähden. Yhteensä ve ro tu lo jen ar vioi daan kasvavan vuoden 2015 talousarviossa euroa raa miin nähden,jossa on jo huomioitu 0,5 prosenttiyksikön kun nal lisve ron korotus. Valtionosuusarvio raamissa oli euroa ja Kun ta lii ton viimeisen ennusteen mukaisesti Nakkilan kunnan val tionosuu det olisivat vuonna euroa, jossa on vä hen nystä raamiarvioon nähden euroa. Perusterveydenhuollon ta lous ar viomenot arvioitiin olevan raamin mu kai ses ti eu roa. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kun ta yh ty män lo pul li ses sa talousarviossa Nakkilan kunnan menot ovat euroa eli euroa raamia vähemmän. Sa takun nan sairaanhoitopiirin me not arvioitiin olevan raamissa euroa. Sairaanhoitopiirin lo pul li ses sa talousarviossa Nakki lan kunnan menot ovat eu roa eli euroa raamia enem män. Terveydenhuollon ar vioi tu jen menojen kasvaminen heiken tää tulosta siten euroa raa miin nähden. Lisäksi pe rustur va lau ta kun nan ja si vis tys lau ta kun nan alkuperäiset ta lous ar vio ehdo tuk set olivat alle raamin, jolloin vaa di tut lisäsäästöt sisältyivät pääosin lautakuntien alkuperäiseen ta lous ar vio eh do tuk seen. Asiaa selvi te tään tarkemmin kokouksessa. Talousarvioluonnos Talousarvioraamin mukainen tuloslaskelman osoittama tilikauden ali jää mä oli 1.466,327 euroa. Lautakuntien ehdotusten mukaisesti koo tus sa tuloslaskelmassa tilikauden alijäämä oli euroa, jo ka oli euroa raamia vähemmän. Laaditun ta lous ar vio luonnok sen mukaisesti tuloslaskelma osoittaa tilikauden alijää mäk si euroa. Talousarvioluonnoksen mukaisesti toimintatulot ovat euroa ja alenevat 0,6 % vuoden 2014 muutetusta talousarviosta. Henki lös tö me no jen loppusumma on euroa ja ne alenevat 1,5 % vuo den 2014 muutetusta talousarviosta. Palvelujen ostojen lop pu sum ma talousarvioluonnoksessa on euroa, joka on 1,6 % vähemmän kuin vuoden 2014 muutetussa talousarviossa. Ter vey den huol lon kuntayhtymien ilmoittamien talousarviosummien yh teen las ket tu summa laskee verrattuna vuoden 2014 muutettuun ta lous ar vi oon, koska siinä terveydenhuollon menoja lisättiin yli euroa. Avustukset kotitalouksille ovat ta lous ar vio luon nokses sa euroa, joka on 3,9 % enemmän kuin vuoden 2014 muu te tus sa talousarviossa. Työmarkkinatuen kuntaosuudeksi on talous ar vios sa merkitty sama summa ( euroa) kuin vuoden 2014 muu te tus sa talousarviossa.

11 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Kokonaisveromääräksi on talousarvioluonnoksessa merkitty euroa, joka on 3,3 % enemmän kuin vuoden 2014 muute tus sa talousarviossa. Kasvusta suurin osa muodostuu kunnallisvero pro sen tin korotuksesta 0,5 prosenttiyksikköä. Yhteisöveron osuudek si on ta lous ar vio luon nok ses sa merkitty euroa, kun summa vuo den 2014 muutetussa talousarviossa on euroa. Valtion osuus summa talousarvioluonnoksessa on euroa, joka on 2,4 % vähemmän kuin vuoden 2014 muutetussa ta lous ar viossa. Val tion osuuslaskennassa epävarma luku on vielä opetus- ja kulttuu ri toi men valtionosuuden määrä, joka voi vielä muuttua hei kompaan suun taan. Talousarvioluonnoksen mukainen vuosikate on eu roa, kun suunnitelman mukaiset poistot ovat eu roa. Esityslistan liitteenä on talousarvioluonnos (pois lukien eräät kohdat) se kä ulkoisia menoja koskeva tuloslaskelma ja käyttötalouden ul koiset/si säi set menot. Esityslistan liitteenä on lisäksi luettelo to teu tuneis ta lisäsäästöistä. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Vuoden 2015 talousarvioluonnosta ja vuoden ta lous arvio suun ni tel ma luon nos ta selvitetään tarkemmin kokouksessa. Kunnan hal li tus merkitsee tiedokseen talousarvion ja ta lous ar vio suun nitel ma luon nok sen. Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun ta lous arvion jat ko val mis te lus ta. Ryhmät tekevät muutosesityksensä ta lousar vio luon nok seen kunnanhallituksen kokouksessa Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: talousarvion valmistelun jatkaminen Lisätietoja antaa: vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren puh

12 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Itsenäisyyspäivän tilaisuudet /01.015/2014 Kh 267 Vapaa-aikasihteeri Tiina Palomäki on kirjeellään esit tänyt seuraavaa: "Itsenäisyyspäivä, lauantai , on jälleen lähestymässä ja päivän ti lai suuk sien järjestelyt ovat käynnissä. Itsenäisyyspäivän vietto alkaa perinteisesti jumalanpalveluksella Nakkilan kir kos sa, minkä jälkeen on seppeltenlaskutilaisuus sankarihaudalla klo Kunta ja seurakunta laskevat yhteisen seppeleen, minkä kunta hoitaa paikalle. Itsenäisyyspäivän viettoa muutettiin pari vuotta sitten eli perinteistä ti laisuut ta yhteiskoululla ei ole järjestetty vaan Villilän Studioilla on ollut juh lakah vit klo , jonka jälkeen oli Itsenäisyyspäivän konsertti. Tätä uutta perinnettä jatkamme tänä vuonnakin ja järjestämme perinteisen juh lan sijasta itsenäisyyspäivän konsertin Villilä Studioilla alkaen klo ja sitä ennen on juhlakahvit klo Esitän, että kunnanhallitus nimeäisi puhujan ja seppeleenlaskijan sep pelten las ku ti lai suu teen sankarihaudalle sekä kunnan tervehdyksen tuojan kon ser tin alkuun." Vuosina kunnanhallitus on nimennyt seppeleenlaskijat, pu hu jat ja kunnan tervehdyksen tuojat seuraavasti: Vuosi Seppeleenlaskija Puhuja Tervehdyksen tuoja 2010 Raimo Koskinen Pirjo-Riitta Tuomela Kalevi Viren 2011 Maija Pietilä Kauko Tuliniemi Kalevi Viren 2012 Heli Lukka Maija Pietilä Kalevi Viren 2013 Martti Pöysti Marko Nieminen Kalevi Viren Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää puhujan ja seppeleenlaskijan sep pe leen lasku ti lai suu teen sankarihaudalle sekä tervehdyksen tuojan it se näisyys päi vän konsertin alkuun Villilä Studioilla. Muut päivän jär jes te lyteh tä vät hoi taa kulttuuritoimi. Päätös: Kunnanhallitus nimesi seppeleenlaskutilaisuuteen pu hu jaksi Jonna Heikkilän ja seppeleenlaskijaksi Keijo Mäkilän sekä ter vehdyk sen tuojaksi itsenäisyyspäivän konsertin alkuun Matti Sjögrenin. Täytäntöönpano: ote: valitut henkilöt, vapaa-aikasihteeri Tiina Palo mä ki

13 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Vapaa-aikasihteeri Tiina Palomäki puh

14 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Ohje Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajalle 258/07.072/2014 Kh 268 Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään Sataedun Ulvilan toimipaikassa klo Kokouksessa asiana on mm. v talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen. Valtuusto on /14 valinnut Nakkilan kunnan edustajiksi yhtymäkokoukseen Arja Nummelinin ja varalle Seppo Lehtosen. Esityslista on toimitettu yhtymäkokousedustajalle. Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen jäsenille kopio yhtymäkokouksen esityslistasta. Nakkilan kunnanhallitus on antanut lausunnon koulutuskuntayhtymän vuoden 2015 talousarvion kehyksestä ja esityksestä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Sivistysjohtaja Pekka Varheensalo esittää annettavaksi yhtiökokousedustajalle seuraavat ohjeet: Kuntayhtymän tulee kiinnittää talousarviossa ja ta lous suun ni tel massa erityistä huomiota vajaakäytössä oleviin tiloihin. Oppilas- ja opiskelijahuollosta annetun lain no:1287/2013 mu kai ses ti kun ta yh ty män toimipaikkojen sijaintikuntien väliset sopimukset kuraat to rin, vastaavan kuraattorin sekä opiskeluhuollon psy ko lo gi palve lu jen tuottamisesta tulee laatia taloudellisuus- ja tar koi tuk sen mukai suus pe rus tein. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa yllä kerrotun ohjeen Nakkilan kunnan edus tajal le yhtymäkokoukseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ote yhtymäkokousedustajalle

15 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 :n muuttamisesta 304/07.071/2014 Kh 269 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää kunnalta lausuntoa luon nok sesta hallituksen esitykseksi koskien toisen asteen koulutuksen jär jes tämis tä. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Sivistysjohtaja Pekka Varheensalo esittää, että asiassa annetaan seu raa van sisältöinen lausunto: "Opetus ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa val mis te le mas taan luon nok ses ta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi lu kiolain 3 ja 4 :n muuttamisesta. Esitys liittyy hallituksen ra ken ne po liit ti sen ohjelman toimeen pa noon ja sen tavoitteena ovat vahvat kou lu tuk sen järjestäjät ja yl läpi tä jät, jotka kykenevät vastaamaan työ elä män yksilöiden ja yhteiskunnan muut tu viin ja kasvaviin osaa mis tar pei siin. Nakkilan kunta esittää opetus ja kulttuuriministeriötä huomioimaan eri tyises ti seuraavat asiat lakiluonnokseen liittyen: Maaseutumaisen kunnan lukion ja perusasteen luokkien vä li nen riippu vuus toisistaan on merkittävä. Yhteistä on henkilökunta, ti lat ja välineet. Yh tei nen henkilökunta takaa laadukkaan opetuksen mo lem piin op pi lai toksiin sekä riittävät ja toimivat oppilashuollon pal ve lut. Mahdollinen lu kio koulu tuk sen lakkaaminen vaikeuttaisi ylä luok kien opetuksen toteuttamista laaduk kaas ti. Lukiokoulutuksen järjestämislupien myöntämisessä on huomioitava, et tä pie ni kunta järjestää nyt lukiokoulutuksen taloudellisesti ja te hok kaas ti yhteis työs sä perusopetuksen kanssa. Mitä tulee lu kio kou lu tuk sen asian mukai seen järjestämiseen ottaen huomioon toiminnan laa tu, vaikuttavuus ja tu lok sel li suus. Nakkilan lukion tulokset lu kio ver tai lus sa ovat erinomaiset. Esim. keväällä 2014 Nakkilan lukio si joit tui yo kirjoituksissa seuraavasti: 68. Helsingin Sanomien teettämässä vertailussa 32. STT:n tekemässä vertailussa 5. Satakunnan lukioista MTV 3:n tekemässä vertailussa koskien yo tutkin non puoltoääniä. Aikataulu järjestämislupien hakemiselle ja päätökselle tuntuu tiu kal ta. Miten varmistetaan lukion aloittaneiden opiskelijoiden mah dol li suus saada tut kin ton sa loppuun? Lukiokoulutuksen rakenneuudistus tulisi käynnistää ja kuntien ta lou del li set re surs sit koulutuksen järjestäjänä toimimiseen arvioida vas ta sitten, kun kun ta ra ken ne uu dis tus ja sen vaikutukset ovat selvillä. Ope tus ja kult tuu rimi nis te riön järjestämislupaprosessin mukainen ai ka tau lu saattaisi ai heuttaa enemmän opiskelijoiden oikeusturvan kan nal ta katsottuna ongelmia,

16 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus ta lou del li sia lisäkustannuksia kunnille sekä ylläpito ja toi mi paik ka jär jes telyis sä epäonnistuneita ratkaisuja." Lausuntopyyntö liitteineen on nähtävillä kokouksessa. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy si vis tys johta jan ehdotuksen lausunnoksi luonnoksesta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: lausunnon lähettäminen opetus- ja kult tuu ri mi niste riöl le, ote: sivistyslautakunta

17 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta 303/07.071/2014 Kh 270 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää kunnalta lausuntoa luon nok sesta hallituksen esitykseksi koskien toisen asteen koulutuksen ra hoitus ta. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Sivistysjohtaja Pekka Varheensalo esittää, että asiassa annetaan seu raa van sisältöinen lausunto: "Olennaista ei ole koulutuksen järjestäjien lukumäärä vaan kuinka ta lou delli ses ti, tuloksellisesti ja tehokkaasti julkisia varoja käytetään kou lu tuk sen jär jes tä mi seen. Mm. Nakkilan kunta on järjestänyt jo nyt lukiokoulutuksen ta lou del li ses ti ja te hok kaas ti yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Lukion opet ta jis to on yhtä lukuun ottamatta yhteistä perusopetuksen kans sa. Tämä on mah dol lista nut pätevän henkilöstön molempiin kou lumuotoihin. Pienenä lukiona Nakkilan lukio on pystynyt tuottamaan kou lu tus pal ve lut talou del li ses ti ja tarkoituksenmukaisesti. Nakkilan lukion val tion osuus yk sikkö hin ta on ollut vuosina noin /opis ke li ja. Toteutuneet kus tan nuk set eivät ole ylittäneet yk sik kö hin taa. Mikäli ra hoi tus lain sää dännön uudistuksella pyritään alen ta maan toteutuvia opiskelijakohtaisia kustan nuk sia niin siihen ei ole to del lis ta tarvetta lainsäädännön kautta, koska kou lu tuk sen jär jes tä jä jo tekee sen mahdollisimman taloudellisesti omin pää tök sin. Mitä tulee uusiin rahoituksen määräytymisperusteisiin eli vai kut ta vuus, suo ri tus ja perusrahoitus niin nämä tuntuvat osin kei no te koi sil ta. Vai kut tavuus ra hoi tuk seen sisältyvä jatko opintoihin si joit tu mi nen ei ole riippuvainen kou lu tuk sen järjestäjästä. Entä sitten lä päi syn parantaminen? Mikäli tähän saak ka kaikki ovat läpäisseet lukion mi ni mi ajas sa eikä ole tapahtunut keskeyt tä mi siä! Ehdotuksemme on, että koulutuksen järjestäjille tulisi antaa rahoitus, jo ka vas taa todellista keskimääräistä lukiokoulutuksen kus tan nus ta soa sekä mää ri tel lä maksimiaika, jossa koulutustoiminta järjestetään em. ra hoi tuksen turvin. Erityisesti kiinnitämme huomiota, että rahoitusluonnoksesta puuttuu sel laiset tekijät kuten esim. lukion toiminnassa tulevaisuuden te ke mi sen huo mioon ot ta mi nen, kansainvälisyys, uusien op pi mis ym pä ris tö jen hyö dyn tä minen, osallistuminen projekteihin ja kan sain vä li syy teen. Näitä tekijöitä joka ta pauk ses sa kaivataan ja arvostetaan ar vioi taes sa lukiokoulutusta." Lausuntopyyntö liitteineen on nähtävillä kokouksessa. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy si vis tys johta jan ehdotuksen lausunnoksi.

18 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: lausunnon lähettäminen opetus- ja kult tuu ri mi niste riöl le, ote: sivistyslautakunta

19 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Kh 271 Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta säädetään Kuntalain 56 ja 98 :ssä. Vs. kunnanjohtajan päätös: Kunnanhallitus päättää valtuuston kokouksen päätösten täy tän töön pa nos ta seuraavaa: Pykälä 43 Vuoden 2014 talousarviomuutokset Täytäntöönpano Ote ja luettelo TA-muutoksista: lautakunnat, taloustiimi/plaami ja Un ku ri 44 Vuoden 2015 tuloveroprosentin mää rää mi nen 45 Vuoden 2015 kiinteistövero- prosen tin määrääminen Ilmoitus verohallinnolle mennessä ilmoituskopio Kuntaliittoon Ilmoitus verohallinnolle mennessä ilmoituskopio Kuntaliittoon 46 Nakkilan kirjastohankkeen rakennus paik kasel vi tys 47 Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta 48 Ilmoitusasiat - Lainvoimainen ote: han ke suunnit te lun ohjausryhmä/tekninen johtaja Kukkula, sivistyslautakunta Ote:Jenni Kerhi, perusturvalautakunta, Mika Isoniemi, keskusvaalilautakunta, taloustiimi/plaami Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

20 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Kunnan etuosto-oikeuden mahdollinen käyttäminen Poutanen, Rantamäki, Arvela II ja Tienpää I -nimisten tilojen kaupassa 293/40.400/2014 Kh 272 Etuostolain 1 :n mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijait se van kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suoje lu tar koi tuk sia varten. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovu tuk sin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiin teistö jä, nämä yhdessä käsittävät neliömetriä tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 ja 4 lu vun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen hen kilön puoliso; 3) ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos, tai 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Kunnanhallituksen johtosäännön 12 pykälän mukaan kun nan joh tajal la on oikeus kunnanhallituksen puolesta ratkaista asiat, jotka koske vat todistuksen antamista etuostolain perusteella siitä, milloin kunnal la kiinteistökaupassa ei ole etuosto-oikeutta. Julkinen kaupanvahvistaja on ilmoittanut seuraavista etu os to-oi keuden piiriin kuuluvista kiinteistön luovutuksista: 1. kaupan kohde: Poutanen ( ) pinta-ala: 9250 m² kylä: Lammainen hinta: myyjä: Vesa-Matti Poutanen ostaja: Urho Koivunen 2. kaupan kohde: Rantamäki ( ) pinta-ala: m² kylä: Leistilä hinta: myyjä: Raili Ilola ostaja: Sari Knihti 3. kaupan kohde: Arvela II ( ) pinta-ala: m² kylä: Leistilä hinta: myyjä: Raili Ilola ostaja: Sari Knihti

21 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus kaupan kohde: Tienpää I ( ) pinta-ala: m² kylä: Masia hinta: myyjä: Jyrki Välimäki ostajat: Aija Tuominen Harri Tuominen Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käy tä etuosto-oikeuttaan edellä mainituissa kiinteistökaupoissa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: lainvoimainen ote:

22 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Lautakuntien pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen ja mahdollinen otto-oikeuden ja valitusoikeuden käyttäminen Kh 273 Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja Kun tal 51 :n es tä mättä täytäntöönpantavaksi seu raavat pöytäkirjat se kä päät tää va li tusoi keuden käyttämisestä MRL 192 :n, 193 :n ja 194 :n sekä YSL 97 :n perusteella tässä tie toonsa tulleista ao. vi ran omais ten päätöksis tä: perusturvalautakunnan kokouspöytäkirja rakennustarkastajan lupapäätökset :t rakennustarkastajan päätös vs. kunnanjohtajan päätös sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

23 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 274 Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saa te tuiksi seu raa vat kir jeet ja asiat: 1. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päätös 1639/731/2014, "Avustuksen myöntäminen hissin ra ken ta mis ta varten". 2. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös LI71990, "Paikallinen nopeusrajoitus". 3. KEVA Dnro 303/ /2014 KuEL-yleiskirje 2/2014: "Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärä vuodelle 2015". 4. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote TEM/529/ /2013 "Valmistautuminen työllistymistä edistä vään moniammatilliseen yhteispalveluun". 5. Satakunnan elintarvikestrategia vuosille Valtiokonttorin päätökset "Lainaehtojen muutos". (As Oy Nakkilan Tarhakoto ja As Oy Penttalankoto). 7. Porin ympäristöterveydenjaoston kokouspöytäkirja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n kirje : "Vetoomus kuntapäättäjille". 9. Satakunnan sairaanhoitopiirin pöytäkirjanote : "Sata kun nan sairaanhoitopiirin ensihoidon pal ve lu ta so pää tös luonnos vuosille ". 10. Satakunnan sairaanhoitopiirin pöytäkirjanote : "Osa vuo si kat saus 1 8 kk/2014". 11. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje : "Ajankohtaista lii kun ta toi men kentässä". 12. Porin seudun jätelautakunnan kokouspöytäkirja Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

24 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Kunnanhallitus Muut esille tulevat asiat Kh 275 Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjaan kun nan halli tuk sen jä sen ten mahdollisesti kunnanhalli tuksen käsitel tä väksi esit tä mät asiat, jotka otetaan valmisteltavaksi ellei kunnan joh taja voi teh dä vä littö mästi päätösesitystä. Päätös: Muita esille tulevia asioita ei ollut. Täytäntöönpano: -

25 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös Pykälät: 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274 Oikaisuvaati mus Muutoksenha ku hankinta-asioissa Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 263, 265 A. Koska kansalliset kynnysarvot ylittävästä hankintapäätöksestä voidaan tehdä hankintalain mukainen kirjallinen hankinta oikaisuvaatimus tai valitus markkinaoikeuteen, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta kuntalain mukaisesti oikaisu vaa timuksena eikä kunnallis- tai hallintovalituksena: Pykälät: B. Koska seuraavat hankintapäätökset alittavat kansalliset kynnysarvot, niistä voidaan tehdä hankintalain mukainen hankin taoikaisuvaatimus tai kuntalain mukainen oikaisuvaatimus: Pykälät: Valituskielto HLainkäyttöL:n 5 :n muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. 272, etuostolaki OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Nakkilan kunnanhallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Porintie 11 Pykälät: 263, 265 PL 50, NAKKILA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Pykälät: Oikaisuvaatimuksen sisäl tö Hankintaoikaisuviranomainen ja - aika Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin hankintapäätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Postiosoite: Käyntiosoite: Porintie 11 Pykälät: PL 50, NAKKILA Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Hankintaoikai sun sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oi kaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Liitetään pöytäkirjaan

26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen joh- valitusaika dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus Postiosoite: PL 32, Turku Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34, 7. krs Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Postiosoite: PL 118, Helsinki Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki Pykälät : Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 15 Keskusvaalilautakunta AIKA 13.04.2015 klo 17:00-18:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 22.03.2017 klo 15:00-19:28 Paikka Ulvilan kirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 6 Vesihuoltolaitos 3 7 Kaupungin talouskatsaus 1.1.-31.12.2016

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 3.11.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.05.2016 AIKA 12.05.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Tervolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot